Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Správní řád

500/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ §9

HLAVA II - SPRÁVNÍ ORGÁNY

Díl 1 - Příslušnost správních orgánů

Věcná příslušnost §10

Místní příslušnost §11

Postoupení pro nepříslušnost §12

Dožádání §13

Díl 2 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §14

Díl 3 - Vedení řízení a úkony správních orgánů

Vedení řízení §15

Jednací jazyk §16

Spis §17

Protokol §18

Díl 4 - Doručování

Společné ustanovení o doručování §19

Doručování fyzickým osobám §20

Doručování právnickým osobám §21

Doručování do ciziny §22

Uložení §23

Překážky při doručování §24

Doručování veřejnou vyhláškou §25

Úřední deska §26

HLAVA III - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Účastníci řízení §27 §28

Procesní způsobilost §29

Úkony právnické osoby §30

Zástupce §31

Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví §32

Zastoupení na základě plné moci §33 §34

Společný zmocněnec a společný zástupce §35

Díl 2 - Úkony účastníků §36

Podání §37

Nahlížení do spisu §38

HLAVA IV - LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU

Určení lhůty k provedení úkonu §39

Počítání času §40

Navrácení v předešlý stav §41

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Přijímání podnětů k zahájení řízení §42

Odložení věci §43

HLAVA VI - PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI

Díl 1 - Zahájení řízení

Zahájení řízení o žádosti §44

Žádost §45

Zahájení řízení z moci úřední §46 §47

Překážky řízení §48

Díl 2 - Ústní jednání §49

Díl 3 - Podklady pro vydání rozhodnutí §50

Dokazování §51 §52

Důkaz listinou §53

Důkaz ohledáním §54

Důkaz svědeckou výpovědí §55

Důkaz znaleckým posudkem §56

Předběžná otázka §57

Díl 4 - Zajištění účelu a průběhu řízení

Úvodní ustanovení §58

Předvolání §59

Předvedení §60

Předběžné opatření §61

Pořádková pokuta §62

Vykázání z místa konání úkonu §63

Díl 5 - Přerušení řízení a zastavení řízení

Přerušení řízení §64 §65

Zastavení řízení §66

Díl 6 - Rozhodnutí

Obsah a forma rozhodnutí §67

Náležitosti rozhodnutí §68 §69 §70

Lhůty pro vydání rozhodnutí §71

Oznamování rozhodnutí §72

Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí §73 §74

Doložka právní moci nebo vykonatelnosti §75

Usnesení §76

Díl 7 - Nicotnost rozhodnutí §77 §78

Díl 8 - Náklady řízení §79

HLAVA VII - OCHRANA PŘED NEČINNOSTÍ §80

HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Odvolání §81 §82

Odvolací lhůta §83

Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí §84

Účinky odvolání §85

Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal §86 §87

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu §88

Postup odvolacího správního orgánu §89

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu §90 §91 §92

Použití obecných ustanovení §93

HLAVA IX - PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ §94 §95 §96

Rozhodnutí v přezkumném řízení §97

Zkrácené přezkumné řízení §98

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení §99

HLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ

Obnova řízení §100

Nové rozhodnutí §101

Společné ustanovení §102

HLAVA XI - EXEKUCE

Díl 1 - Úvodní ustanovení §103 §104 §105

Díl 2 - Exekuce na peněžitá plnění §106

Díl 3 - Exekuce na nepeněžitá plnění

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Příslušnost §107

Právo vymáhat nepeněžitou povinnost §108

Exekuční výzva §109

Nařízení exekuce §110

Exekuční příkaz §111

Způsoby provedení exekuce §112

Odložení a přerušení exekuce §113 §114

Zastavení exekuce §115

Exekuční náklady §116

Námitky §117

Společná ustanovení §118

Oddíl 2 - Exekuce provedením náhradního výkonu §119

Oddíl 3 - Exekuce přímým vynucením §120

Vyklizení §121 §122 §123 §124

Odebrání movité věci §125

Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností §126

Předvedení §127

Přizvané osoby §128

Oddíl 4 - Exekuce ukládáním donucovacích pokut §129

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH ORGÁNECH

Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby §130

Změny příslušnosti §131 §132

Spory o věcnou příslušnost §133

Řízení před kolegiálním orgánem §134

Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu §135

HLAVA II - DOTČENÉ ORGÁNY §136

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Vysvětlení §137

Zajištění důkazu §138

Předběžná informace §139

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH

Společné řízení §140

Sporné řízení §141

Řízení o určení právního vztahu §142

Řízení na místě §143

Řízení s velkým počtem účastníků §144

Řízení s předstihem žádosti §145

Řízení o výběru žádosti §146

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ

Záruka za splnění povinnosti §147

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH

Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci §148

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem §149

Příkaz §150

Vydání dokladu §151

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Rozklad §152

Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví §153

ČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ §154 §155 §156 §157 §158

ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY §159

Druhy veřejnoprávních smluv §160 §161 §162

Uzavírání veřejnoprávní smlouvy §163 §164

Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy §165

Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy §166 §167

Souhlas třetích osob §168

Závazky z veřejnoprávních smluv §169

Obecné ustanovení §170

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY §171 §172 §173 §174

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Stížnosti §175 §176 §177 §178

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §179 §180 §181 §182 §183

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §184

č. 225/2017 Sb. - Čl. XLII

č. 176/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

500

ZÁKON

ze xxx 24. xxxxxx 2004

SPRÁVNÍ ŘÁD

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonné, xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx1) x jiných xxxxxx, právnických x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "správní xxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx xxxx jeho jednotlivá xxxxxxxxxx xx použijí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na vztahy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX II

ZÁKLADNÍ XXXXXX XXXXXXXX SPRÁVNÍCH XXXXXX

§2

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx"). Xxx xx x xxxxx zákoně xxxxx x zákoně, xxxxxx xx tím též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxx k xxx xxxxxx, x xxxx xx byla xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx i oprávněné xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotýká (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"), x xxxx xxxxxxxxx xx těchto práv xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x nezbytném xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx řešení xxxx x souladu x veřejným xxxxxx x xxx odpovídalo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Nevyplývá-li ze xxxxxx xxxx xxxxxx, postupuje xxxxxxx orgán xxx, xxx byl xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxx x požadavky xxxxxxxxx x §2.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, kdo plní xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx jim xxxxxxxx vstříc.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poučení x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán x dostatečným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx k hájení xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§5

Pokud to xxxxxx xxxxxxxxxxxx věci umožňuje, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx řádnému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dané xxxx.

§6

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxxx věci xxx xxxxxxxxxx průtahů. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx úkony x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo ve xxxxx přiměřené, není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§80).

(2) Správní xxxxx xxxxxxxxx tak, xxx nikomu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx co xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx orgán opatřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx úřední xxxxxxxx, xx xxx má xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx právní předpis.

§7

(1) Dotčené xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx procesních xxxx xxxxx postavení. Xxxxxxx xxxxx postupuje xxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jejich procesních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx, xxx xx xxxxxxx dotčených osob xxxxx být ohrožena, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxx zajištění.

§8

(1) Správní xxxxxx xxxxx vzájemného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x týmiž xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Na xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX ŘÍZENÍ

HLAVA X

XXXXXXX ŘÍZENÍ

§9

Správní xxxxxx xx postup správního xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx, xxxx se x xxxxxx věci xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ORGÁNY

Díl 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx orgány jsou xxxxx příslušné jednat x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx svěřeny xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§27) xxxxxx činnosti,

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nemovitosti xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v ostatních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxx,2)

x) v ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu,3) xxxxxxxxx místem xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxx cizince4) (dále xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx"); xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx určena xxxxxxxxx xxxxxx místem xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejího xxxxx xxxx místem xxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx;5) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx určena xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podána xxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, určí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxx místní xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxx úřad,6) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx náleží.

§12

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxx (§37) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo místně xxxxxxxxx, bezodkladně je xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx postoupeno, xx xx, že xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx postoupit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jen xx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu. Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx usnesením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx mohl xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx náklady anebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dožádanému xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Dožádaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán provede xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně, xxxxxxx ho dožádaný xxxxxxx orgán xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx jemu xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx jeho xxxxx xxxxx prodloužit o xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x vyrozumí x xxx dožadující xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, může odmítnout xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx by xxxx provedení xxxxx xxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neúměrných xxxxxxx. Xxxxxxxxx dožádání lze xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx upravují xxxxxxxx právní xxxxxxxx.7)

Xxx 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§14

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx"), x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx s ohledem xx xxxx xxxxx x věci, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxx nějž xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx pochybnost x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejím služebním xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xx xxxxx. X xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx účastník xxxxxx x důvodu vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx má xxxxxxx xxxxxxxxx(xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x okolnostech xxxxxxxxxxxxxx, xx xx vyloučena, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Do xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxx osoba xxxxxxxxx, x provede xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Představený xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx se xxxxx xxxxxxxxx xx spisu. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx nadřízený xxxxxxx orgán a xxxxx s xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx podle §131 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xx též ta xxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastnila xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vyloučení xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxx užijí pro xxxxxx x tlumočníky.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§15

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx činí písemně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo pokud xx nevylučuje xxxxxx xxxx. Jednotlivé xxxxxxx x xxxxxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxx xx písemné xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provádějí xxxxxx osoby oprávněné x xxxx podle xxxxxxxxx předpisů správního xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "oprávněné xxxxxx osoby").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx osoby jsou xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx dozvěděly x souvislosti x xxxxxxx a které x xxxxx zajištění xxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx předmětná xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx dotčena.

(4) X xxx, kdo xx x xxxx xxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx orgán x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Oprávněná úřední xxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx nebo obdobné xxxxxxxx a ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx.9)

§16

Xxxxxxx jazyk

(1) X xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx v českém xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cizím xxxxxx musí účastník xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nevyžaduje. Xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx počet xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterého xx xxxxxxx xx xxx náklady. V xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, obstará tlumočníka xx své náklady xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.11)

(4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx příslušející x xxxxxxxxxxx menšině, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky,12) xx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx činit podání x jednat x xxxxxx xxx národnostní xxxxxxx. Nemá-li správní xxxxx xxxxxx osobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx občan xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx tlumočení x xxxxxxx xx xxxxxxxx překladu x xxxxx případě nese xxxxxxx xxxxx.

(5) Neslyšícím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona13). Neslyšící xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ustanoví prostředníka, xxxxx xx xxxxxxx xx s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ustanoven xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jakých xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx13). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx osobám, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx účinnosti (do xxxxxx č. 413/2005 Xx.)

§17
Xxxx
(1) V xxxxx xxxx xx zakládá xxxx. Každý spis xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx značkou. Spis xxxxx zejména xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, písemná xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxx. Přílohou, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx soupis xxxxx svých xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx spisu xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx správní orgán xxxxxx takovou poštovní xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx podání a xxxxxx poštovní xxxxxxx.
(3) X důvodu ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x důvodu xxxxxxx xxxxxx skutečností, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxx písemností nebo xxxxxxx xxxxxxxx odděleně xxxx spis.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předá xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxx službu xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx

(1) O ústním xxxxxxx (§49) x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx svědka, výslechu xxxxxx, provedení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx jednání, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx, při xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx sepisuje xxxxxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx místo, xxx x xxxxxxxx úkonů, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx služební číslo xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx umožňujícími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba, popřípadě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx protokolu, x xxxx všechny xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x námitky proti xxxxxx protokolu xx x protokolu xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx osoby, xxxxx xx obsah xxxxxxxxx xxxxx dotýká, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx seznámení x xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx (§175) xxxxx xxxx obsahu.

(5) Opravy xxxxxxxx nesprávností, xxxxxxx xxxx zejména xxxxx x psaní x xxxxxxx, x protokolu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx oprava xxxx xxx provedena xxx, xxx xxxxxxx zápis xxxxxx xxxxxxx. Může-li xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, účastníci xxxxxx xx o xx xxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxx oprav, xxx xxxxx jsou uvedeny x xxxxxxxx 5, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesením, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx do xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x doručování

(1) Písemnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě do xxxxxx xxxxxxxx13a). Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx doručit, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sám; x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu14) (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx doručení; xx-xx x řízení xxxxxxxxx orgán xxxx, xxxx xxxxxxxxx doručit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx13a), xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx. Správní orgán xxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxx, xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodat xxxxxxxx zásilku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x požadavky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx možné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky13a), xxxx správní xxxxx xxxxxx písemnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx43), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx výstupem; odstavce 1 x 2 xxxxx obdobně. Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx doručení adresátovi. Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx správní xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 3 s xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx za předpokladu, xx správní orgán x xxxxx případě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx xxxxx souhlasu nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nevylučuje-li xx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,16) kterou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx řízení, xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx písemnosti xxxxx §59, §72 xxxx. 1, xxxxxxxxxx, o xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Do xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxx xxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který má xx věci xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxx, písemnost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx xx příjemce uzná xxxx xx xx x jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxx, aby xxxx doručení doloženo, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xxx xx tak xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Písemného xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx účastníka xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xx xxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx totožnosti (§36 xxxx. 4). Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxxxx nositele xxxxxxxxxx tajemství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.17)

(9) Písemnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 5 se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; v xxxxxxx xxxxxxx platí, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx třetím xxxx xxx dne, xxx xxxx odeslána. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxx, xx písemnost je xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx převzetí doručované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nevrátila xxxx xxxxxxxxxxxxx (odstavec 10), xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx nepožádal.

(10) Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx adresáta xxxxx odstavce 4 xxxx 9, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx pokus x xxxxxxxx neúspěšný, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx doručuje xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4), xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx17a), xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx podnikání, xxxx xxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx datové sítě xx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx doručení xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx doručení provádějící xxxxxxx x mimo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx adresátovi, xxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnil xxxxxxxx xxxxx mocí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx ověření xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou a xxxxx převzetí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zaměstnané x xxxxxx místě nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx s xxx, xx písemnost xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx doručení nemá xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx adresátovy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx vhodné xxxxx xxxxx způsobem xxxxx odstavce 3.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx místa xxxxxxxxx,2) xx postupuje obdobně xxxxx §21.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx advokátní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx advokáty, xxxx xxx písemnost, xxxxxx xxxxxxxxxx doručované do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx těmto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx koncipientům xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, přijmout xxxxxx ostatní společníci xxxx společnosti, advokátní xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx zaměstnanci. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx třetí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám (§21) xxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, notáři, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4), xx xxxxxx jejího xxxxx2) xxxx sídla xxxx xxxxxxxxxxx složky, xxx se řízení xxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxx xxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §22.

(2) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v §30 xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijímat.

(3) Právnická xxxxx nemůže xxxxx x prominutí zmeškání xxxxx s poukazem xx to, xx xx xx adrese xxxxxx sídla xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx však x xxxxxxx, že xx uvedené adrese xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeným x §30 xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Písemnost, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou x xxxxx převzetí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, která převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem xxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxx vhodné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, která xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx schránky xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4 xx v xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ustanoví xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx [§32 xxxx. 2 písm. d)].

§23

Xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebylo xxxxx doručit ani xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx §20, písemnost xx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x případě xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx doručit, x xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx přípustným xxxxx §21, xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Adresát xx xxxxx vložením xxxxxxxx x xxxxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx vhodné xxxxx, xxx xx uloženou xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xx xxxxx, xxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx to možné x nevyloučil-li xx xxxxxxx xxxxx, písemnost xx po xxxxxxxx 10 dnů xxxxx xx domovní xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx místo; xxxxx xx vrátí xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx.

(5) Zároveň x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx poučí x xxxxxxxx důsledcích, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, 3 x 4 xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Toto xxxxxxx musí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx.

§24

Překážky při xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nevyzvedne, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx lhůty.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vážného důvodu xxxxxx xxx svého xxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx, může xx xxxxxxxx ustanovení §41 xxxxxxx o určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx adresovaná xxxxxxxxx xxxxx, pokus x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx převzít xxxx že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx poučení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jejího xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx; xxxxxx poučení však xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ho xxxxxxxxxx xxxxxxx již podle §23 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jestliže x xxxx xxxxxxx xxxxx §23 odst. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx x neúspěšnému xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§25

Doručování xxxxxxxx vyhláškou

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx nedaří doručovat, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Doručení xxxxxxxx vyhláškou xx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vyvěšení. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručenou, xxxx-xx x xxxx xxxxx splněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve správních xxxxxxxx xxxxxxxx obcí, xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx doručuje, xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx obecním xxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx bezodkladně vyvěsit xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx.

(4) Týká-li xx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a je-li xx správním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx též x xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx obecního xxxxx x místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx desku, která xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx územního samosprávného xxxxx se xxxxxxx xxxxx úřední xxxxx. Xxxxx xxxxxx desky xx zveřejňuje x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, s xxxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx této působnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, uzavře xxxxx xxxxxxx x §160 xxxx. 1, xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, veřejnoprávní xxxxxxx (§160) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx x případě obecního xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.18) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nadřízený správní xxxxx, xx xxx xxx bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx že xxxxx xxxxxxxxxxx pověří xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx xx xxxxxx desce správního xxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxx

§27

(1) Účastníky řízení (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx

x) x xxxxxx x xxxxxxx žadatel x další dotčené xxxxx, xx xxxxx xx xxx společenství xxxx nebo xxxxxxxxxx x žadatelem musí xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx;

x) v xxxxxx x xxxx úřední xxxxxxx osoby, jimž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zrušit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx dotčené osoby, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx povinnostech.

(3) Účastníky xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, ledaže xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prohlásit, xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx; x xxx xxxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§28

(1) Za xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx tvrdí, xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx neprokáže xxxx. X xxx, zda xxxxx xx xx xxxx účastníkem, vydá xxxxxxx xxxxx usnesení, xxx xx xxxxxxxx xxxxx tomu, x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx. Postup xxxxx xxxxxxxxx věty nebrání xxxxxxx projednávání x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx rozhodnuto, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odvolání, xxxxx xxxx vyhověno, a xxxxxxx xxxxxxxx úkon, xxxxx xx jako xxxxxxxx mohla xxxxxx, xx oprávněna tento xxxx xxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §41 xxxx. 6 věty xxxxx platí obdobně.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") x xxx xxxxxxx, v xxxxx xx zákon xxxxxxxx svéprávnost.19) Xxxxxxxxxx §28 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.20)

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dítě, xxxxx xx schopno xxxxxxxxxx xxx názory, postupuje xxxxxxx xxxxx xxx, xxx byl zjištěn xxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xx věci. Xx xxx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxx přímo, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí. Xxxxxxxx-xx xx zájem xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx i xxx přítomnosti rodičů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s přihlédnutím x xxxx xxxx x rozumové xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx činí účastníci xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx21) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§30

Xxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úkony ten, xxx xx x xxxx oprávněn v xxxxxx xxxx soudem xxxxx zvláštního xxxxxx.22)

(2) X téže xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činit xxxxx jen xxxxx xxxxx.

(3) X řízení xxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxx xxxxx ten, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx navenek xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxx xxxx úkony, xxxx prokázat své xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zmocněnec; zástupcem xxxxxxxxx, xxxxxxx zájmy xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo společný xxxxxxxx.

§32

Zastoupení xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx zastupovat x xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx samy xxxxxx úkony, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zmocněnce,

c) xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx orgán způsobilý xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx, popřípadě je-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sporu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xx prokazatelně xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx práv; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uvedeným x §27 xxxx. 1, kterým xx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxx z moci xxxxxx (§46 xxxx. 2), nebo

i) účastníkům, x xxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, správní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. d) x x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Opatrovníkem správní xxxxx xxxxxxxx toho, x xxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx ustanovuje, v xxxx, xxxxx jinou xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx povinna xxxxxx opatrovníka přijmout, xxxxx jí x xxx nebrání xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, který x očekávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právně jednat xxxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx43). Xxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovit xxxxx, x xxx lze xxx xxxxxxx za xx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx se oznamuje xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx opatrovníkem, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx nebyl xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.

(7) Nedbá-li xxxxxxxxxx x ochranu xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zájem xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obavu, xx xxxxxx xxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx někoho xxxxxx.

(8) Xxxxxx opatrovníka zaniká, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx byl opatrovník xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu, jakmile xx x ní xxxxx; x pochybnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxxx a opatrovanci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxx na základě xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xx může xxxxxx xxxxxxxxx. Zmocnění x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mocí. Xxxxx xxx xxx xxxxxx i xxxxx xx protokolu. X xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zmocněnce.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx

x) k xxxxxxxx xxxxx, skupině úkonů xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x určitým xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zahájena x xxxxxx xxxx xxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxx moci xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxx xxx do zahájení xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušného správního xxxxxx, xxxxxxxxx udělena xx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx rozsahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zmocněnec xxxx xxxxxx plnou xxx xxxx xxxxx, aby xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx-xx v plné xxxx výslovně xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.23)

(4) Xxxxxxxx xx nedaří xxxxxxxxx písemnosti zmocněnci, xxxxxxxxx xx xxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §23 xxxx. 3 x xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxx podle §32 x 33 x řízení vystupuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx osobně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxx xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(3) X pochybnostech x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx uznat xxxxx učiněné xx xxxxxxxx účastníka xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xx účastník xxxxxx x nemůže-li vzniknout xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; nevyhoví-li podateli, xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxx.

§35

Společný xxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupce

(1) V xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, může x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx tyto účastníky, xxx xx v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Účastníci xx xxxxx společného xxxxxxxxx zvolit i xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx společného xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezvolí x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx vznik xxxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx některého x xxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou, xxxx některou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §30 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zájem, a xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zájmům. Xx xxxx, xxx xx tak xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu; na xxxx možnost xxxx xxx účastníci xxxxxxxxxx xx výzvě xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx xxxxxx správnímu xxxxxx, xx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) X řízení xxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxx společných zmocněnců xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zástupců, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxxx.

(4) Xxx společného zmocněnce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiné xxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xx do xxxxxx rozhodnutí; správní xxxxx může usnesením xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Účastníci xxxx xxxxx vyjádřit v xxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxxx, poskytne jim xxxxxxx orgán informace x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxx možnost xxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xx netýká žadatele, xxxxx se jeho xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vyhovuje, a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vyjádřit se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx písemnosti x xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, může xx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx nároku xx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx, která xxxxxxx xxxx jejich utajení; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xx takovému xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, jaké xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Správní xxxxx xx předtím, xxx xxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx, vyžádá xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx poskytl. Nerozhoduje-li xx x xxxxxx x právním xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx takový xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx má xxx jednání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx, která xx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx44) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx, zvolí xx xxxxxxxx jednu x xxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podporovaným účastníkem, xxxxxxx orgán x xxxx námitce x xxxxxx přihlédne.

(5) Účastník, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx44) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx úřední osoby xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx umožňující xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx držitele.

§37

Podání

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného obsahu x xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx musí xxx xxxxxx, kdo je xxxx, které xxxx xx xxxx x xx se xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4. V podání xxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxx odlišující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x této xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx zapsanou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování. Xxxxxxxxx xxxxx uvede x podání svůj xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, identifikační číslo xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxx.

(3) Nemá-li xxxxxx předepsané náležitosti xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, pomůže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xx možno učinit xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx podmínky, že xxxxxx xx xx 5 dnů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xx xxxxx xx učinit xxxxxx xxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Podání xx xxxxxxx xxxx, xxx tomuto xxxxxx xxxxx.

(6) Není-li správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §160 odst. 1, xxxxx xx tento xxxxxxx orgán xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx správním xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§160) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresy xxxxxxxxx.

(7) Nedojde-li x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxx xx v xxxxxxx obecního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;18) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, že xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx zveřejní nejméně xx dobu 15 xxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx do xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xx spisu, x xx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx ve xxxx xxx x xxxxxx moci (§73).Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxx podpůrce44).

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nahlédnout xx spisu, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vážný xxxxx x xxxxxx-xx tím xxxxxxxx právo některého x účastníků, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx veřejný xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxx osobě rovněž xxxxxx, xxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) X právem xxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kopie xxxxx xxxx jeho xxxxx.

(5) Odepřel-li správní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx spisu xxxx xxxx části, xxxx x xxx usnesení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx spisu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxx uložená xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do spisu; xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx důkaz, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx účastník xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx k přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx obsahuje také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Stejnopis xxxxxxxxx xxxxx správní orgán xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx Národnímu bezpečnostnímu xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx se neuplatní, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx platným osvědčením xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX IV

LHŮTY X XXXXXXXX ČASU

§39

Určení lhůty x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úkonu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx-xx xxxx xxxxxxxxx. Určením xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx porušena xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx správním orgánem xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40

Počítání xxxx

(1) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; to neplatí, xxx-xx x lhůtu xxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xx xx počátek lhůty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx je jisto, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx počátek běhu xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx určené xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se dnem, xxx došlo ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx; xxxx-xx x xxxxxx takový den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) připadne-li xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,25) xx posledním xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx určenou xxxxx hodin,

d) je xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx dne lhůty xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je-li v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správnímu orgánu, xxxxx obsahuje xxxxxx, xxxxxxxx poštovní licence xxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx lhůta xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx opak.

§41

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Navrácením x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání xxxx x xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podání, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx učinit.

(2) Požádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx může xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxx překážka, která xxxxxxxx bránila xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx spojit xxxxxxxx xxxx, jinak xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx dne, xxx xxx být xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx vážná újma x nevznikne-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxx xxxxxxxxx dotčením práv xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx dotčením xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podateli.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nastaly bez xxxx zavinění.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zjevné, xx xx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx dotčením xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X prominutí zmeškání xxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx požádání x prominutí xxxxxxxx xxxxx vede xxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx nepromine, xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx.

(8) Požádat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx (§71). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x případě, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, 6 x 7 platí xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx podněty, xxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx x to xxx, xxx podal xxxxxx, požádá, je xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx obdržel, xx xxxxxx zahájil, xxxx xx xxxxxxxxx důvody x xxxxxxxx řízení x moci xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, postupuje-li xxxx tomu, kdo xxxxx podnět, podle §46 xxxx. 1 xxxx §47 xxxx. 1.

§43

Xxxxxxxx věci

(1) Xxxxxx x xxxxxxx (§44) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx žádostí, nebo x xxx xxxxx xxxxxxx, kdo xxx xxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán.

(2) Usnesení x xxxxxxxx věci xx vždy xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx, xx-xx xxxxx, x xxxxxxxx.

XXXXX VI

PRŮBĚH ŘÍZENÍ X XXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§44

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(1) Řízení x xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, kdy xxxxxx nebo xxxx xxxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "žádost"), xxxxx xxxxx a místně xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx; xxxxxxx orgán x zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxx

(1) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 2 a xxxx x xx xxx xxxxxx, co xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jemu xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li jinými xxxxxx, xxxxxx správní xxxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxx x jejich odstranění, xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x této xxxxx; současně xxxx xxxxxx přerušit (§64).

(3) Xxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zastaví (§66). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří byli x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx zpět; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx xx zahájení odvolacího xxxxxx.

§46

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední

(1) Xxxxxx x xxxx xxxxxx xx zahájeno xxxx, xxx správní orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx kterémukoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxx xx x řízení x xxxx úřední xxxx účastníků uvedených x §27 odst. 1, má xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx. Xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx vyhláškou.

(3) Oznámení x zahájení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x jiným xxxxxx x řízení.

§47

(1) O zahájení xxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx jemu xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X tom, xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezodkladně poté, xx se x xxx xxxxx, uvědomit x xxxx, kdo xx stal xxxxxxxxxx xx po zahájení xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxx vedle xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uložit tutéž xxxxxxxxx xxx x xxxxx důvodu téže xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Ústní jednání

§49

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí x xxxxxxxxx, kdy to xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, jestliže xx xx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx účasti xx xxxxxx xxxxxxx vzdal.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo správní xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx veřejné. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx na ochranu xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx ochrany xxxxxxxxx mohou xxx x účasti na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §27 odst. 1 xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx orgán mu xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníkům. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X návrhu xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejné, rozhodne xxxxxxx xxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do spisu.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zúčastnit xxxxxxxx44) účastníka.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být zejména xxxxxx účastníků, důkazy, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úřední xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx správních orgánů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx obecně známé.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx to xxxxxx ohrozit xxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx podklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx účastníci xxxxxxx xxx opatřování xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx poskytovat správnímu xxxxxx veškerou potřebnou xxxxxxxxxx.

(3) Správní xxxxx xx povinen zjistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu veřejného xxxxx. X xxxxxx, x němž má xxx x moci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx i x neprospěch toho, xxxx xx být xxxxxxxxx uložena.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx své xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke všemu, xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, včetně xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§51

(1) K provedení xxxxxx xxx xxxx xxxxx důkazních xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx získány nebo xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx předpisy. Xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účastníkovi, který xx xxxxx xxxxx xxxxxx při dokazování.

(3) Xx-xx x souladu x požadavky §3 xxxxxxxx skutečnost, která xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx dokazování x xxxxxx zamítne.

(4) X xxxxxx navazujícím xx xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx je účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba, xxxx třeba provádět xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku, xxxxxxxxxx.

§52

Účastníci jsou xxxxxxx xxxxxxx důkazy na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vázán, xxxx však provede xxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§53

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo pro xxxxx xx svědek xxxxxxxx výpověď odepřít (§55 odst. 2 xx 4).

(3) Listiny xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx listinu xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx potvrzeno.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx orgány x xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx možné nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx účastníků xxxx zúčastněných osob, xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx listinou xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx přečte xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§54

Xxxxx ohledáním

(1) Xxxxxxxx xxxx uživatel xxxx xxxx xxx, kdo xx xxx u xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx ji správnímu xxxxxx xxxx strpět xxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Správní xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx. Hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §138.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x důvodů, xxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2 xx 4).

(3) X xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx též xxxx, xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejedná-li se x osobu, xxxxx xx usnesení oznamuje xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxx orgán může x účasti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 413/2005 Xx.)

§55
Xxxxx svědeckou výpovědí
(1) Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx jako svědek; xxxx vypovídat xxxxxxxx x nesmí nic xxxxxxx.
(2) Svědek xxxxx xxx vyslýchán o xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, které xx povinen zachovat x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxx státem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, zproštěn.
(4) Výpověď xxxx odepřít xxx, xxx by xx xxxxxxxx sobě xxxx xxxxx xxxxxx26) xxxxxxxxx xxxxxxx pro trestný xxx xxxx správní xxxxxx.
(5) Správní xxxxx xxxxxx xxxx výslechem xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x jeho povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nezamlčet x x právních následcích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§56

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxx úřední xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx odborné posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanoví znalce. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx znalci. X xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxxxxxx x ustanovení xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxx uloží, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx lhůtě, xxxxxx xxxxxxxx určí. Xxxx znalce xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx otázka

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx řešení otázky, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx moci; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxx

x) může xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx správní xxxxx určí, nebo

c) xx x xx xxxx učinit xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, přestupek xxxx xxxx správní xxxxxx a xxx xx xxx xxxxxxxx, xxx x otázkách xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo před xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx řízení x předběžné otázce xxxx jestliže dal xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) či xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §64. Xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podána xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x určené xxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, popřípadě předběžně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx řešení otázky, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx předběžné otázce, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx.

Xxx 4

Zajištění účelu x průběhu řízení

§58

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxx prostředky (§59 xx 63 x §147) xxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, v xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejíž osobní xxxxx xxx úkonu x xxxxxx xx x xxxxxxxxx úkonu xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx rukou s xxxxxxxxxxx, zpravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, kdo, xxx, xxx, x xxxx xxxx a x xxxxxx důvodu xx xx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xx nedostaví. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xx xxxx xx určené místo; xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen bezodkladně xx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

Předvedení

(1) Jestliže xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx účastník xxxx xxxxxx předveden. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxx předvedení provést; xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx sbor, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§61

Předběžné opatření

(1) Správní xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx nebo xx požádání xxxxxxxxx xxxx skončením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx třeba, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účastníků, xxxx je-li xxxxx, xx by xxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx přikázat, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X požádání účastníka x předběžné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx vykonatelným xxxx xxxxxx jiných právních xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx oznámeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci, xx povinna xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Není-li věc x xxxxxx lhůtě xxxxxxxxx orgánu xxxxxx, xxxx xxx xxxx, xxx ji xx x sebe, odňata. X vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sepíše xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx věc vydala xxxx jíž xxxx xxx xxxxxx, správní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vystaví xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí se xxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč xxxx, xxx v řízení xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx tím, xx

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx pokynu xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokuty xxx xxxxxxx orgán, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx vybírá xxxxx zvláštního xxxxxx27) xxxxxxx orgán, který xx xxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§103 xxxx. 2) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pokutu xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx uložena. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pokutu může xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxx.

§63

Vykázání x místa xxxxxx xxxxx

(1) Toho, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxx koná. Xxxxxxxx xx vyhlašuje xxxxx. Xxxxxxx xxxxx poučí xxxxxxxxxxx osobu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx osobu, xxxxx xx vlastnické xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kde xx xxxx xxxx.

Díl 5

Přerušení řízení x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§64

(1) Správní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx k odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2,

b) xxxxxxxx s výzvou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx; x řízení xxxxxxxxx, jakmile xx xxx předložen doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx řízení x předběžné xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán

1. xxx x takovému xxxxxx xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x),

2. učinil xxxxx podle §57 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx

3. učinil xxxx podle §57 xxxx. 4;

xx úkon xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §19 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) do xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezpůsobilému xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; jestliže je xxxxxxxx více, xxxx xxx učinit jen xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx to v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, na požádání xxxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxx účastníci xxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxx. x) souhlasí, z xxxxxxxxxx xxxxxx přerušit xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou. Xxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxxxx orgán xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxx orgán x xxxxxxxxx xxxxx, kterých xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 x §138. Xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx vydání rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 odst. 1, a xxxxxxxx xxxxx než 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx překážka, xxx niž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx určená xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64 odst. 2 xxxx 3. Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx 3, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx požádání účastníka, xxxxx požádal x xxxx xxxxxxxxx. O xxx, xx x xxxxxx pokračuje, xxxxxxxx xxxxxxx orgán účastníky x xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxxxxx x xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx zastaví, xxxxxxxx

x) žadatel vzal xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx souhlasit xxxxxxx xxxxxxxx; ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) žadatel v xxxxxx xxxxx neodstranil xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1,

f) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud není xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx věc xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx; řízení xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx o úmrtí xxxx xxxxxx žadatele xxxx o xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx zjevně xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Řízení xxxxxx z moci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastaví, jestliže xxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, nebo xxxxxxxx x řízení, xx xxxxxx nemohou xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účastník xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zanikla xxx xxxx právo, jehož xx xxxxxx týká. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxxx

§67

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutím xxxxxxx xxxxx v xxxxxx věci zakládá, xxxx xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx prohlašuje, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti xx xxxxx nemá, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx formě. Rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx; xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podstatné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx se pouze xxxxxxx x do xxxxx xx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx, datum xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, funkci xxxx xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx písemně, xxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxxx. Písemné xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§68 xxxx. 2) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §69.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§68

(1) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx část, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx otázky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo rozhodováno, x označení xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1. Účastníci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx označují xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§18 xxxx. 2); xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx ke splnění xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx odvolání (§85 xxxx. 2). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx ustanovení.

(3) X xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx jeho xxxxxx, xxxxx, kterými se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx x tom, xxx se správní xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x námitkami xxxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx podkladem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x záznamy, které xxxx za xxxxxxxx x §17 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx nebyl xxxxxx xxxx jejich utajení; xxxx-xx to xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx rovině xxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx vyplývají.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže správní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X poučení xx xxxxx, xxx xx xxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx tato xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odvolání xxxxxx.

(6) Xxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxxxx x poučení xxxxxxx.

§69

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxx "rozhodnutí" xxxx xxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, číslo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx služební číslo x podpis xxxxxxxxx xxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doložkou "xxxxxxx xxxxx" xxxx xxxxxxxx "x. r." x xxxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "Za správnost xxxxxxxxxx:" s xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx má rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyhotoví xxxxxx osoba, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx účastníka xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx správní orgán, xxxxx rozhodnutí vydal. Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx je vydání xxxxxx xxxxxxxxxx. Právo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxx xxx xxxxx dotčen.

§71

Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xx povinen vydat xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §19, xxxxxxxxx xxxx úkon x xxxx xxxxxxxx, provádí-li xx xxxxxxx xxxxx xxx; na xxxxxxxxxx xxxx poštovní zásilce xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx xxx:",

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx (§72 xxxx. 1),

x) vyvěšení xxxxxxx xxxxxxxx, je-li doručováno xxxxx §25,

d) poznamenání xxxxxxxx xx spisu x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3; xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: "Vypraveno dne:".

(3) Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx zahájení řízení, x nimž xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) až 30 xxx, jestliže xx xxxxxxxxx nařídit xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx předvolat, xxxxxx nechat xxxxxxxx xxxx doručovat veřejnou xxxxxxxxx osobám, jimž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 3, xx xxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx písemnosti xx xxxxxx.

(4) Nedodržení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx.

§72

Oznamování xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxxx xx poznamená xx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx, učiní se xxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx záznam xx xxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx druhé.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxx, x rozhodnutí, xxxx xx mu v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx účastníci vzdali xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx usnesení v xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx poznamená xx xxxxx.

Právní moc, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§73

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx x právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx kterému nelze xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je závazné xxx účastníky a xxx xxxxxxx správní xxxxxx; xxxxxxxxxx §76 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxx není xxxxxxx. Pro jiné xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Pravomocné xxxxxxxxxx o osobním xxxxx xx xxxxxxx xxx každého. Jestliže xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo nemovité xxxx,28) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazné x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxx pozdějším xxxx, který je x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx předběžně xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx-xx x právní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odvolání xxxx odkladný xxxxxx, x byla-li stanovena xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obdobně x xxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stupni, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx moc xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, kdy byla xxxxxxxxx předána k xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx právní moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx osobám, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x učiní x xxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx

(1) X případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2, §13 xxxx. 4, §28 xxxx. 1, §29 xxxx. 1, §38 xxxx. 5 a §80 odst. 4 xxxx. x) x x) xxx vydat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxx ustálené xxxxxxxxxxx xxxxx vydáno x téže nebo xxxx xxxx za xxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §72, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx oznamuje xxxxx §72, xxxxxx právní xxxx, bylo-li oznámeno x xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx odvolání. X xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poznamená do xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx změnit xxxxx xxxxxxxxx; xxxx usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx oznamují xxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxxxx xx dotýkají.

(5) Xxxxx usnesení xx xxxx xxxxxxx účastník, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, x xxxx to xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxx.

Díl 7

Nicotnost xxxxxxxxxx

§77

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx vydal xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx, xxxxx trpí xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx neuskutečnitelným, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx, x xx xxxxxxxx; xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx k závěru, xx xxxx správní xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx nicotným xxxxxxxxxxx, dá podnět xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prohlášení nicotnosti.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto rozhodnutí, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx vázáni, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx o prohlášení xxxxxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xx důvod xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nicotná xxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x povahy xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odvolání.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Díl 8

Xxxxxxx xxxxxx

§79

(1) Xxxxxxx řízení jsou xxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, náklady xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx zastupování.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xx xxxxx i x xxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx orgán (§136) x účastník xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx hradí xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx jiným osobám, xxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx musí xxx u xxxxxxxxx xxxxxx uplatněn xx 8 dnů xxxx, xx xxxxxxx vznikly, xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částkou xxxxx xxxxxxx xxxxx účastníkovi, xxxxx xxxxxx vyvolal xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zvláště xxxxxxxxx případech xxxx xxx-xx přibrán xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx paušální xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx nahradit náklady xxxxxx, které xx xxxxx správnímu xxxxxx xxxxxx vznikly, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V řízení x uložení povinnosti, x xxxxx exekuci xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx náhradu nákladů xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX

§80

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx v zákonné xxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx učiní z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nečinnosti, jakmile xx o xxx xxxxx.

(2) Opatření proti xxxxxxxxxx učiní nadřízený xxxxxxx xxxxx x xxxxx, nezahájí-li xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxx zjevné, xx věcně x xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx nedodrží xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxx lhůt xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx x uplatnění xxxxxxxx proti nečinnosti xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx věc a xxxxxxxxxx xxxxxxx nečinného xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonnou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx xx xxxx, a xx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x §71 odst. 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxxxx použít xxxx xxxxxxx územních samosprávných xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 písm. x) xx x) x účastníkům xxxxxxxx x §27 xxxx. 1; xxxxxxx xxxxxxxxx xx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x případě, xx xxxxxxx účastníka xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx nevyhoví; xxxx xxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx usnesení xx nelze odvolat.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX ŘÍZENÍ

Odvolání

§81

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkovi, xxxxx xx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, nemůže je xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx právo xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx samostatně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Odvoláním xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Odvolání xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 2 x xxxx obsahovat údaje x xxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx napadá a x čem xx xxxxxxxxx rozpor s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jež mu xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx odvolatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx podává x potřebným xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx účastník potřebný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx odvolání xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx celek x xxxxxxxxx, a pokud xxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nabývá xxxxxx výrokové části xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx povaha xxxx.

(4) X novým xxxxxxxxxxxx x k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx účastník, xx xx nebylo xxxxxxxx xxxxxx x řízení x prvním stupni xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx úkon xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx teprve poté, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, platí, xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nesprávného xxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xxx xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§84

Xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx rozhodnutí jí xxxxxx správním orgánem xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx oznámeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx správní xxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx neplatí pro xxxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx se x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx hledí, xxxx xx mu správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xx podání xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxx xxxx x dobré xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxxx důvodů xxxxxxxx (§85 xxxx. 2) x xxxxxxxxx.

Xxxxxx odvolání

§85

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, má xxxx podané a xxxxxxxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx. X důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx vážná xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx x xx účastník; xx neplatí, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxx xx není xx xxxxxxxx zájmu.

(3) X xxxxxx ochrany xxxx nabytých x xxxxx xxxx, oprávněných xxxxx účastníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx; xxxxx tomuto výroku xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx

§86

(1) Odvolání se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, zašle xxxxxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxx účastníkům, xxxxx xx mohli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx, xxx xx k němu x přiměřené lhůtě, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxx, xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx se nepoužije, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxxxxxxx nebo bylo-li xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §82 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.

§87

Správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xx xxxx xxxxxx xxxx změnit, xxxxx xxx plně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x účastníků, xxxxxx x tím xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx, vyslovili xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§88

Xxxxxxx spisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Neshledá-li xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx se svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx některý xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 x xxx-xx příslušnou xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xx část xxxxx, xxxxx xx týká xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx výroku rozhodnutí. X xxxxxxx nepřípustného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx 10 xxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu nastal xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x §66 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) nebo x) xxxx v §66 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx zastaví, ledaže xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mohlo xxx xxxxxx xxx náhradu xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§89

(1) Nestanoví-li zákon xxxxx, xx odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán.

(2) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxx soulad napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx. Správnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx námitek xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xx xx, že xxxxx mít xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx správnost, se xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx xxxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx nesprávné,

a) xxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx část zruší x xxx xxxxx x xxxxxx projednání xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx projednání věci xxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, anebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x účastníků, jemuž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxx se; xxxxx §36 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx, pouze xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odvolacím správním xxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, změní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemůže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx odvolací xxxxxxx orgán též xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nabylo-li xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx moci, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx význam xxx xxxxxxx škody.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán nemůže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx zájmem.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňuje xxxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxxxxxx x odvolání xxxx xxx význam xxx náhradu škody xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Neshledá-li xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4, odvolání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdí. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x odvolacím xxxxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §71. Xxxxx počíná xxxxx xxxx xxxxxxx spisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx (§88).

§91

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx x právní xxxx, xxxxxxxx xxxx oznámeno xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx předběžně vykonatelné, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení §99 obdobně.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zastaveno xxxx zpětvzetí odvolání xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx účastníci, xxxxx byli x xxxxxxx xxxxxxxx uvědoměni xxxxx §86 xxxx. 2. Odvolání lze xxxx xxxx nejpozději xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(4) Xx-xx x xxxxxx xxxx účastníků a xxxxxxx se xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxx učinil poslední x xxxx.

§92

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx dány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném řízení, xxx xxxxxx řízení xxxx pro xxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx pro zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx řízení nebo xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo nepřípustné xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx řízení nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Dojde-li xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxx x že xx přípustné, xxxxx xxx správnímu orgánu, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

Použití obecných ustanovení

§93

(1) Xxxxxxxx x této xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X xx XX, XX x XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxx xx x xxxxxxx X xx XXX xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozumí xx xxx při xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odvolacímu xxxxxxxxx orgánu; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §178.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXX

§94

(1) X přezkumném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední přezkoumávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §74 x dosud xxxxxxxx xxxxxx xxxx; pokud xxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx VIII této xxxxx. Účastník xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; jestliže xxxxxxx xxxxx neshledá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx s uvedením xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustné, xxxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx udělen souhlas x xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x nemovitosti xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx osobního xxxxx x žadatel nabyl xxxx x dobré xxxx. V přezkumném xxxxxx xxxxx přezkoumávat xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §97. Rozhodnutí xxxxxxxxxx správního orgánu xxxxx §90 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxx nové xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumávat xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx (§43) x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§66). Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x rozhodnutím ve xxxx, xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx předcházela, x xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, že ačkoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem, xxxx xx újma, která xx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx práva x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx x újmě, xxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxx veřejnému xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxx práva nabytá x dobré xxxx, xxxxxxx mění-li xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§97 xxxx. 3) xxxx xxxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přezkumném xxxxxx (§99).

§95

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxxx x moci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx po předběžném xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, že xxx xxx xxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozporu s xxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dal účastník, xxxx přezkumné řízení xxxxxxx správní orgán, xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uplatnil, x xxxxxxxx tím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x tím xxxxxxx, xxxxx se xx týká, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(3) X xxxxxxxxxx řízení, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydané xxxxxxxx orgánem prvního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx újma xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zahájení nebo x xxxxxxx přezkumného xxxxxx usnesením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ministr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu; xxxxxxxxxx §152 odst. 3 xxxxx obdobně.

§96

(1) Usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vydat nejdéle xx 2 xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx, x xxxxx nelze xxx xxxxxxx xx to, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx nepřihlíží. Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx materiál a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx prováděly.

(3) Přezkumné xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx poté, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx bylo toto xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xx posouzení xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

§97

Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebyl, xxxxxx xxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu.

(2) Rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx po uplynutí 15 měsíců xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xx věci. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx orgán je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx bylo vydáno x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx, příslušný xxxxxxx xxxxx zruší xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přezkumné xxxxxx x není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx přezkumné xxxxxx. Dokazování xx xxxxxxxxx. Prvním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §97 odst. 3.

§99

Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx řízení

(1) Účinky xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx mohou nastat xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx předběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx řízení. V xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx mění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx vydáno x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxx orgán x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nastávají xxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx uložena povinnost, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx řešení, xxxx xxxxxxx orgán, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx právo, a xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nastávají xxx xxx xxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx neúplných xxxxx uvedených xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX

§100

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ku xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx,

x pokud xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx řešení otázky, xxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx řízení u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx ve věci xxxxxxxxxx, a xx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 let xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx nemůže xxxxxxx xxx, xxx mohl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odvolacím xxxxxx. X xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx x posledním xxxxxx.

(3) Xx tříleté xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx může x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dán xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x jestliže xx xx xxxxx řízení xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxx řízení xxxxxx.

(4) X obnově xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx orgán z xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx běžet dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 4 a 5.

(6) Žádosti x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx účastníkovi nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxx bylo řízení xxxxxxxx, má odkladný xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §85 odst. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí již xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oznamuje pouze xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxx xxxx podat xxxxxxxx.

§101

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx tehdy, xxxxxxxx

x) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 6 xxxx druhé,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změní xxxx platnosti xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí anebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo dodatečně xxxxxx plnění xx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo účinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xx xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx tuto xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxx řízení poté, xx xxxx rozhodnuto x obnově xxxxxx, xxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx §101 xx příslušný xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x původnímu xxxxxx x prvním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx příslušný xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, jež se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle právního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Nové xxxxxx xxxxx §101 xxx xxxxxxx xx xxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x naopak. Xxxxxx xxxx xxxxx kterýkoli x xxxxxxxxx původního xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neodůvodňuje xxxxxxxx xxxxxx řízení, rozhodne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xx řízení xxxxxxx. Xxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx x xxx osobám, vůči xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) X novém xxxxxx xxxxx §101 lze x účinky od xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx obdobně xxxxxxxxxx §95 xxxx. 4 x 5.

(6) V xxxxx řízení může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx podkladů rozhodnutí x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx důvod nového xxxxxx. Právní xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) V xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx práva xxxxxx x xxxxx xxxx.

(8) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x prvním xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100 xxxx §101 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; o xxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §99 platí xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí brání xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx původního xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx účinky xxxxxx xxxxxxxxxx zřejmé x xxxx obsahu, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XI

EXEKUCE

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§103

(1) Podle xxxxxxxxxx xxxx hlavy se xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx byla exekučním xxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepeněžitého xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), x xxxxxx xxxxx tuto povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Exekučním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k exekuci.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx základě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx exekuční xxxxxx, xx

x) vykonatelné rozhodnutí xxxxxxx v §74, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §141 xxxx. 8.

§105

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx nebo který xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx titulu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx osoba xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx mohou o xxxxxxxxx xxxxxxx požádat xxx xxxx nebo xxxxxxxx exekutora.

Xxx 2

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§106

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx obecný xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. a).30)

(2) Obecní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem tehdy, xx-xx xxxxxxxx správním xxxxxxx uvedeným v §105 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx-xx xxxxxxx správním xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxx samosprávného celku. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(3) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx peněžitých xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

Díl 3

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění

Oddíl 1

Obecná xxxxxxxxxx

§107

Xxxxxxxxxxx

(1) Exekučním xxxxxxxx xxxxxxx příslušným k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §105 xxxx. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxx moci xxxxxxx. Xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx správním xxxxxxx, xx-xx současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx správní orgán xxxxx.

§108

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vůči jinému xxx vůči tomu, xxxxx byla exekučním xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx plnění a xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nařídit exekuci x x nařízené xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, soudem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,31) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx exekuce xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx dědictví xxxxxxxxxx xxxxx dědici xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx dědictví, xx-xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 10 xxx poté, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dobrovolně.

§109

Xxxxxxxx výzva

(1) Nehrozí-li xxxxx nebezpečí, že xxxx xxxxxxx bude xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx exekuce vyzvat xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx povinnosti exekuční xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxx má xxx splněna.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx vydávána xxxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxx lhůtě, xx které xxxx xxx nepeněžitá xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splněna, x

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nepeněžitá xxxxxxxxx splněna x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx marném xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx exekuční xxxxx xx nelze xxxxxxx.

§110

Nařízení xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxx úřední, xxxxxxxx je příslušným xxxxxxxxx správním orgánem; xxxxxx neplatí xxxxx xxxxxxx v §80 xxxx. 2,

x) xx xxxxxx osoby xxxxxxxxx x exekučního xxxxxx, xxxx

x) xx žádost xxxxxxxxx orgánu xxxxx §107 xxxx. 2.

§111

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxx exekuce xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx postiženy, a

e) xxxxx údaje, xxxxx xx to potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, kterým x xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§112

Způsoby provedení exekuce

Exekuce x vymožení nepeněžité xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx ji nařídit x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) náhradním xxxxxxx x xxxxxxx zastupitelných xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx věci x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx donucovacích xxxxx.

§113

Odložení x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx závažných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán usnesením xxxxxxx xxxx přerušit xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx-xx povinný x xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti x xxx-xx x xxxx chování xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejpozději ve xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx být xxxxxxxxx exekuce, x xxxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, anebo x xxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx učiní rovněž, xxxxxxx-xx xx zákon. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx součinnost xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvody, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx-xx x jejímu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2.

§114

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pověřením xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupuje.

(2) Xxxxx xx povinen xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx třeba exekuci xxxxxxx.

§115

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo x moci xxxxxx xxxxxxxxx, proti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx

x) po xxxxxxxx exekuce xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx nařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx exekuční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx,

x) x zastavení exekuce xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx §110 písm. b) x x) xxxx xxxxxxx nařízena,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx pokračování xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo nepoměrnými xxxxxxxx,

x) se zjistí, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx neexistujícímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

g) xx xxxxxxxxx exekuce nepřípustné, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx exekuci xxxxxxx.

§116

Exekuční xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinný, xxxxx exekuce xxxxxx xxxxxxxxx podle §115 xxxx. x) nebo x).

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §115 xxxx. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxxx náklady nahradit xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx exekučních xxxxxxx xxxxxxx v úhradě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2 000 Xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění exekuce. Xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxx exekuční správní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Hotové výdaje xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx exekuční xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx exekuční náklady xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx příkaz xxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přistoupila x xxxxxxxx věci xxxx xxx exekuci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx více xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx exekučních xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich exekuci xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx27) exekuční xxxxxxx xxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx.

§117

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úkonům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterým se xxxxx odvolat, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, které z xxxxxx úkonu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nelze xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vykonáno nebo xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jen

a) směřují-li xxxxx usnesení, jímž xxxx odložena nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) směřují-li xxxxx exekučnímu příkazu, xxxx xxxx nařízena xxxxxxx vyklizením,

c) směřují-li xxxxx usnesení, jímž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xx některý x xxxxxx uvedených x §115 písm. x), x), x), x) xxxx g), xxxxx

x) rozhodne-li o xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx exekuční správní xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§118

Společná xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení části xxxxx a přiměřeně xxxxxxxxxx xxxx I xx X xxxx xxxxx.

(2) Účastníkem podle §27 odst. 1 xx xxx postupu xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx podle tohoto xxxx xxxxx prominout xxxxxxxx úkonu. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu

§119

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx titul, xxx xxxxxxx podle něho xxxxxxx xxxxxxx práci xxxx výkon, které xxxx vykonat x xxxxx jiný xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vymezí xxxxx nebo výkon, xxxxx měl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx, xx tyto věci xxxxxxx,32) xx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti x x xxxxxxxx xxxx xxxx převzít. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xx uskladnění. Xxxxxxxxxx-xx si xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx; xxxxxxx-xx exekuci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Prohlásí-li xxxxxxx, xx xxxx věci xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provede xx náklady povinného.

(4) Xxxxxxxx správní orgán xxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxx, aby xx xxxxxxxx náklady xxxx xxxxxx xx ně x xxxxxx xxxx xxxxxxxx předem x xxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx tím xxxx dotčen.

Xxxxx 3

Exekuce přímým xxxxxxxxx

§120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, místnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§121

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx příkaz a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx, xxx xxxx vyklizení provedeno. Xxxxxxxx o tom xxxxxx obec, xx xxxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxx xxxxx (§128).

(2) Xxxxxx-xx exekuční xxxxx xxxxxxxxx objektu, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,33) může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx z důvodu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xxx xxxxxxxxx exekuce. Xxxx-xx xxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx příkaz xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxx-xx oprávněná xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx vyklizení xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře xxxx xx-xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení, xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x takovém xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vždy.

§123

(1) Exekuce xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnému a xxxxxxxxxxxx xxxx domácnosti, xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx někomu xxxxxx, xxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) vykáže povinného x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Movité věci xxxxxxxxxx x vyklizovaného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušníků xxxx xxxxxxxxxx.

§124

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdo xx mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx převzetí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx souhlasem. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxxx xxxx xxxx xxxxxx věci dány xx úschovy, x x možnosti xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Nevyzvedne-li xx povinný xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxx.35)

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx vyplatí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnému xx srážce xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx věcí a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 2&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx příjmem státního xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx výtěžku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxxx doručit, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx výtěžku, xxxxx xx o něj xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxxx xxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx se zbytek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Movité věci, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx schovatel xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx exekuci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, připadají xx xxxxxxxxxxx tohoto územního xxxxxxxxxxxxx celku. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

§125

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxx povinný xxxxx xxxx dodal xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx exekuční xxxxxx x provedení xxxxxxx odebráním movité xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx. Xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx povinnému xxxx tomu, xxx xx má x xxxx, x xxxxxxx xx tomu, xxxx xx xxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xx komu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povinnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx odebírání xxxxxx xxxx. Xxxx-xx povinný xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xx exekuční xxxxxx xxxxx x protokolem x xxxxxxxx movité xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx exekuci xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxx xx xxxxx odebrání. Xx-xx předmětem exekuce xxxxxx xxx, xxxxx xx vedena v xxxxxxx stanovené evidenci, xxxxxxxx xx exekuční xxxxxx x xxxx, xxx xxxx evidenci xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx odebírané xxxxxx věci třeba xxxxxxx, odebere se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx movitou věcí x xxxx listina.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx movitou xxx x xxxxxxxxx, zjistí xxxxxxx, kde xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx co xx x ní xxxxx. Xxxx-xx povinný xx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxx, xxx xx xxx odebrána, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, vyzve xx xxxxxxxxx úřední osoba xx sdělení xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx movité xxxx xxxxxx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x němž uvede xxxxxxx

x) označení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xx vydat, a xx-xx věcí xxxx, xxxxxx přesný xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx počtu, míře x váze,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx movitá xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx odepřel xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) skutečnost, xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, není xxxxxxx xx xxxxx, důvody xxxxxxxx jejího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§126

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx odebrání xxxxxx věci povinen xxxxxxx přístup xx xxxxxxx místa, xxx xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx exekuce, xx oprávněná xxxxxx xxxxx oprávněna xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prohlídku xxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxx skříní nebo xxxxxx schránek x xxxx umístěných, v xxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx; xx xxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx místnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Každý, x jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxx bytu a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxx xx povinný xxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, je oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx u xxxx xxxxx, po xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

(5) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xx xxxxx vydat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxx.

(6) Xxx provádění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxx prohlídku. Xxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx stejného xxxxxxx. Xxxxxx prohlídka xxxx xxx na xxxxxx xxxx, xxxx němuž xx prohlídka prováděna, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§128). Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Oprávněná xxxxxx osoba učiní xxx odebrání xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provedení xxxxx, xxxˇxxxxx xxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§127

Xxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx doručuje xxxxxxx, xxxxx xxxx předvedení xxxxxxx; §60 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxx osoby

§128

Správní xxxxx xxxx x účasti xx provedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx účastníků.

Oddíl 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§129

(1) Nelze-li xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx exekuci xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, vymáhá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokut xx xxxx nákladů xx náhradní xxxxx, x nelze-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx výše 100&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xxxxxxxxxxx, x němž xx xxxx, aby xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 15 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx moci.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx provádí podle xxxxxxxxxx xxxxxx27) exekuční xxxxxxx orgán, xxxxx xx uložil. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nezprošťuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§130

Xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, že xxxxxx provádí územní xxxxxxxxxxx celek, aniž xx určoval, xxxxx xxxx xxxxx je x úkonům xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Stanoví-li xxxxx, xx řízení xxxxxxx jiná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, který její xxxxx je x xxxxxx příslušný, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stanoví-li xxxxx, xx xxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx její statutární xxxxx37) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx písemné a xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx toto ustanovení xxxxxxxxx.

Xxxxx příslušnosti

§131

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán může xx podnět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podřízeného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx mimořádných odborných xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx (§144), xxxx

x) u xxxx, x níž lze xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxx právní poměry xxxxxxxxx ve správních xxxxxxxx xxxx podřízených xxxxxxxxx orgánů.

(2) Nadřízený xxxxxxx orgán může xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu, a xx xx podnět xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx mohl xxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx projednáváním x xxxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x věci, x xxx lze xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx právní xxxxxx účastníků řízení x obvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu výrazně xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx spojení xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx (§140), xxx xxxx zajištěna xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx návaznost xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x důvodu vyloučení xxxxx xxxxxxxx osob (§14) xxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx sousedí se xxxxxxxx xxxxxxx nezpůsobilého xxxxxxxxx orgánu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vhodnosti x x jiných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je povinen xxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx uvedený x §27 odst. 1 v xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxx zdržuje. V xxxxxx x xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx žadatele.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xx, xxx x xxx docházelo xxx x důvodných případech x xxx xxxxxx xxxxx možno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x odstavce 2 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x účastníci xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí. X xxxxxxxxx případech xxx xxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx správní xxxxx za xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x změnu příslušnosti xxxxx odstavce 1 xxxx 2, ale xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxxx ten, xxx dal ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xx xxxxxxx.

§132

Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx co xx stupně a xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušný; x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx přešla.

Spory x xxxxxx xxxxxxxxxxx

§133

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, do xxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx správní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx rozhodované xxxx xxxxxxxxx.

(2) Považuje-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společně nadřízenému xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxx rozhodne. Xxxxxx-xx xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx ústřední xxxxxxx úřady, xxxxx xxxx nadřízeny těmto xxxxxxxx orgánům. Jde-li x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx úřady jsou xxxxxxx projednat spor x xxxxxxxxxxx řízení, xxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx dohodovacího řízení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; jejich xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xx xxxxx správní xxxxx nepovažuje xx xxxxxxxxx k provedení xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx byl xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx.38)

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxxx vzájemných xxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx orgány.

(6) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx sporu xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§134

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx předsedající, xxxxxxxxx xxxx, xx němž xx orgán xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xx xx není xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kolegiální xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx hlasováním. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx poradě x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx usnesení xxxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Kolegiální xxxxx je způsobilý xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx přijato nadpoloviční xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Členové xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxx 7 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x hlasování kolegiálního xxxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx sepsáním protokolu; xxx xxxxxxxxx do xxxxx (§38) xx xxxxxxxxx nahlížet xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) O xxxxxxx podle §14 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx kolegiální orgán xxxx xxxxx, hlasovat xxxx xxxxxx ten xxxx xxxx, proti xxxxx xxxxxxx směřuje. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 věty třetí.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, x němž xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxx orgánu.

Xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx

§135

Xxxxx-xx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx osobám xxxx majetku, může xxxxxxx xxxxx požádat Xxxxxxx Xxxxx republiky x součinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx při provádění xxxxx xxxxx.

XXXXX II

DOTČENÉ XXXXXX

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska (§149 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx samosprávu.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx důležité xxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dotčené xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx obdržet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstatné. X xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx to xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxx xxxxxx x zahájení přezkumného xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v mezích xxx působnosti xxxxx xxxxxxxx úkony, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx být x řízení před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxx, jestliže s xxx správní xxxxx x dotčený xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx nemůže být xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx orgány, jakož x xxxx dotčenými xxxxxx navzájem, týkajících xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx sporů x xxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Ustanovení §133 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§137

Vysvětlení

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a vlastních xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx opatřování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§59) a xxxxxxxxxx (§60). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně xxxxx xx, xx xxx odepření součinnosti xxx dokazování x xxxxx výslechu.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx, xxx bezdůvodně xxxxxx podat xxxxxxxxxx, xxxx správní orgán xxxxxx pořádkovou xxxxxx (§62) xx xx xxxx 5 000 Kč.

(3) X podání vysvětlení xx pořizuje záznam, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x §18 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx.

(4) Záznam x podání xxxxxxxxxx xxxxx použít xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§138

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx řízení xxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx x velkými xxxxxxxx, x jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X zajištění xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán, x xxxxx xxxxxx xx ohrožený xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxx oprávněnou xxxxxx xxxxxx.

(3) Nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx správnímu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx právo xxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx x vyjádřit xx x xxxx; x tom xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx důkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx §53 xxxx. 6. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx její xxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx doložkou. Xx-xx xxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx znalec xxxxxxxxxx až x xxxxxxx xxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx správního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxxxx úkon, aby xx v xxxxxxx xxxxx poskytl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom,

a) xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx žádost x xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx týkat řešení xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnout (§57 odst. 1). Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neodstraní xxxxxxxx vady svého xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xxx jednou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx platnosti xxxxxxxxx informace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx do xxxxxxx x právním předpisem, xxxxx nabyl xxxxxxxxx xx xxxxx vydání, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx obsah. Xxxxxxxxx informace xx xx xxxxxxx neplatná, xxxxx xxxx xxxxxx xx základě údajů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zkreslených xxxx xxxxxxxxx zatajených.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§140

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx xx požádání xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo spolu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx věci, xxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájmů účastníků. Xxxxxx xxxxxx xxx x x průběhu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tím nevznikne xxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxx podmiňujícího xxxxx, x xxxxx xx správní xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důležitého důvodu xxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xx společného xxxxxx x rozhodnout x nich samostatně.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx-xx během xxxxxx xx xxxxxxx věcí, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxx též spisy xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xx spisu, xxxxx xx zakládá x řízení, xxxxx xxxx vyloučeno xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx společném řízení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x níž xx řízení xxxx.

(6) Xxxxxx, kdo je xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx §27 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx společném xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx společných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrokem xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx napadena xxx xxxx rozhodnutí x nelze-li věc xxxxxxx xxxxx §87, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx výrokem xxxxxxx až xx xxxx skončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s podmiňujícím xxxxxxx; ustanovení §57 xxxx. 3 platí xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nabývá rozhodnutí x navazujícím xxxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrokem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§141

Xxxxxx řízení

(1) Ve xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx řeší spory x veřejnoprávních smluv (xxxx pátá) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Účastníky xxxx navrhovatel a xxxxxxx. Navrhovatel x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx důkazy xxxxxxxxxxx xx zjištění xxxxx věci, xxxx xxxxxxx orgán provést x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx důkazy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx věci x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxx shodná xxxxxxx účastníků.

(5) Podle §64 odst. 2 xx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx to xxxxxx navrhne navrhovatel x xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx.

(7) Rozhodnutím ve xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxx zcela, xxxxxxxxx zčásti xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx přezkoumává xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxx námitek xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx proto, xx právo xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxx uspokojeno, xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízeno, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, komu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikly. Rozhodne x xxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx ve xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx náhradu nákladů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že žádný x účastníků xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxx xxx účastník xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, může mu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx neúspěch x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x výši xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§142

Řízení o xxxxxx xxxxxxxx vztahu

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx příslušnosti rozhodne xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx to xxxxxxxx xxx uplatnění xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx vztah xxxxxx x kdy xx xxx xxxxx, xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx může x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxx správního řízení.

(3) Xxx dokazování v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxxx §141 odst. 4 obdobně.

§143

Řízení xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx úřední osoby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vážná majetková xxxx xxxxx xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx,39)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx by xx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx splnění,

c) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§147), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§61) nebo xxxxxxxxxxx opatření (§62 x 63), nebo

d) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx uložení povinnosti xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx vyhlašuje xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí se xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§67 xxxx. 3), xxxxx obdrží účastník.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx řízení xx místě xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx šetřena xxxxx x oprávněné zájmy xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx nevztahují na xxxxxx příkazu na xxxxx (§150 xxxx. 5).

(5) V xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týmž xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx místě, xxx xx xxxxx prováděn, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední.

§144

Řízení s velkým xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxx 30 xxxxxxxxx.

(2) Účastníky v xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxx xx zahájeno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhlášce; xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx.

(3) X řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx výzvu podle §36 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxxxx konceptu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxx xxx dříve x xxxxxx.

(4) Xxxxx xx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxxxxx opatrovník, xxxx xxx jedna xxxxx xxxxxxxxxx opatrovníkem xxx xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, x níž určí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxx kratší xxx 5 xxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podávat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisů xxxxx §82 xxxx. 2.

(6) X řízení s xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxx lze doručovat xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §19 xxxx. 5, veřejnou xxxxxxxxx. Xx se xxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxx xxxx správnímu xxxxxx xxxxx; těmto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§145

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Stanoví-li zákon, xx xxx xxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx žádosti, vyznačí xxxxxxx xxxxx časový xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx doručení. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx současně, rozhoduje xxxx x xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxx přednost žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx předstih xxxxxxx určit, xxxx xx losem; o xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxx x žádosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx, xxx rozhodnutí x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxx žádosti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokračuje v xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx předchozích xxx xxxxx xxxxxxx.

§146

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výběru xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx. Žádnou x xxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesmí být xxxxxx xxx 30 xxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pravidla xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx probíhat xx xxxx xxxxxx. Řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 za xxxxxxxxxxx, xx v xxxx lhůtě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ve 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích xxxxx dostupných xx xxxxx Xxxxx republiky. Xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx usnesením xxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxx, dojde-li xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 žádost ve xxxx, x xxxxx xx má xxxxxxxxxx xxxxxx výběru; současně x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx; x xxxxxx o této xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx spisu xxx xx po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2.

(5) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí (§71) xxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prováděném xxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

(6) V xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně tříčlenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx většinou xxxxx všech svých xxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxxx obdobně.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX PRŮBĚHU X XXXXX ŘÍZENÍ

§147

Záruka xx splnění xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepeněžitou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx být v xxxxxx xxxxxxx.

(2) Může-li xx přispět x xxxxxxxxx xxxxx řízení, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxx správní xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx záruky xx oznamuje xxx xxxxxxxxxxx, kterého xx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí nemá xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterému se xxxxxxxxxx oznamuje. Výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.27) Xxxxxxxxxx xxxxxx se uloží x xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xx xxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xx skladování x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x žádosti správní xxxxx usnesením zastaví, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxx xx xxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x v xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx uložena nebyla. Xxxx-xx xxxxxxxxx zajištěná xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx, xxxxxxxx záruka xxxxxxxx ve prospěch xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx záruku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxx xxxxxxxxxx zákona.35) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx nákladů ocenění40) x xxxxxxx vrácen xxxx, kdo xxxxxx xxxxxx.

XXXXX VI

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx to umožňuje xxxxxx xxxx x xxxxxxxx je xx xxxxxx, xxxx správní xxxxx vydat

a) mezitímní xxxxxxxxxx, jímž rozhodne x základu xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx x části xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poměrech xxx některých účastníků xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx právech xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx orgán vydá xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx může xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§80). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx vydal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo rozhodnutí x části věci, xxxxxxxxx xx sám xxxxx, x xx x xxxxxxxx s xxxxx opatřením proti xxxxxxxxxx.

§149

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx stanovisko xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx samostatným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčenými xxxxxx.

(2) Xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx otázky, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zmocňuje x xxxx vydání x xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx opírá xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podklady xxx xxxx vydání a xxxxx, kterými xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx řízení, x xxxx má xxx vydáno závazné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxx x vydání xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxx. X této xxxxx xx xxxxxxxxxxx doba xx 30 xxx, xxxxxxxx xx zapotřebí xxxxxxx ohledání xx xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx žádost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li jinými xxxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Neodstraní-li žadatel xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx sdělí xxxxxxxx, xx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx vydání závazného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxx počne xxxxx xxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska.

(6) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx x žádost xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyžádá xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tomuto xxxxxxxxx xxxxxx zasílá odvolání xxxxx x vyjádřením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, nadřízený správní xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx změny. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx doba až 30 dnů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx případ. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je příslušný x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lhůta xxxxx §88 odst. 1 xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxx změnit x xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xx příslušný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx od právní xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx závazným stanoviskem xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přezkumném xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx uplynutí 15 xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx úřední xxxxxxxx xxxxxx, xx jiný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx nebo změna xxxxxxxxx stanoviska xx x případě, xx xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§150

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx v xxxxxx z xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx formou písemného xxxxxxx. Příkaz xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úkonem x řízení, nemusí xxxxxx obsahovat odůvodnění.

(2) X xxxxxx o xxxxxx příkazu xxxx xxx jediným podkladem xxxxxxxxx xxxxxxxx pořízený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je věcně x xxxxxx xxxxxxxxx xx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx být oprávněnou xxxxxx osobou, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx byl x xxxxxxxxx se x obsahem protokolu xxxxx vyzván, xxxxxxxxx xxxxx byly v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolovaného xxxxx xxxxxx protokolu x xxxxx x xxxxxx protokolu xxxxxx xxxxxxxxxxx ani x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx může ten, xxxxx xx povinnost xxxxxx, podat xxxxx xx xxxxx 8 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx nepřípustný xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyrozumí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odporu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustné. Xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxx němuž xxxxx podán xxxxx, xx xxxxx pravomocným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx musí obsahovat xxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx příkazu xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx je xxxxx xxx učinit, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx počítá x u kterého xxxxxxxxx orgánu xx xxxxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, nelze x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx přítomen x xxxx xxxx xxxxxx vydání xxxxxxx, xxxxxxxx se stav xxxx za prokázaný x příkaz xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx výše 10&xxxx;000 Xx xxxx povinnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx účastník může xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxx skutečnosti musí xxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vydanému na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§151

Vydání xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladem, xxx xxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxx xxxxx doklad.

(2) X vydání xxxxxxx xx učiní xxxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. 2. Xxxxxxx odůvodnění xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx podkladů xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§152

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx ústřední xxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx rozklad.

(2) O xxxxxxxx rozhoduje ministr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiného ústředního xxxxxxxxx úřadu rozkladová xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §14 a 134 xxxxx obdobně x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být odborníci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu.

(4) Xxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx také písemnosti xxxx záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx za podmínek x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis, xxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx senát xxxxxxxxxx xxxxxx. Zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nejméně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx člen xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx záznamů, xxxx xxx xxxxxx utajení xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx záznam x xxxxxxx zašle správní xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxx vyhotovení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poučením xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx přítomných xxxxx xxxxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx ustanovení x odvolání.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx v řízení x xxxxxxxx

x) rozhodnutí xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx vyhoví rozkladu x xxxxxxxx tím xxxxxx xxx způsobena xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx všichni, jichž xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx zamítnout.

§153

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví

(1) Xxxxxx-xx xx žalobce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx uspokojit xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §77 xxxx. 1, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) snížení xxxxxx xxxx upuštění xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jej xxxxxxxxx xxxxxxx nového rozhodnutí.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Vydat xxxxxxxxxx xxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x případě, xx je třeba xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ledaže x tím vyslovili xxxxxxx. Xxxxx-xx žalobce xxxxx, xx xx xxxxxxxxx, platí, xx xx vzdal xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx. Právní xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX, OSVĚDČENÍ X SDĚLENÍ

§154

Jestliže správní xxxxx xxxxxx vyjádření, xxxxxxxxx, xxxxxxx ověření xxxx činí xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx osob, postupuje xxxxx ustanovení xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx: §10 xx §16, §19 xx §26, §29 xx §31, §33 xx §35, §37, §40, §62, §63, x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx: §134, §137 x §142 xxxx. 1 a 2; xxxxxxxxx použije x xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx tento xxxx xxx dalšího provede.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, provést xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx o xxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§156

(1) Jestliže xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx, xxxx tím xxxx xxxxxxxxx újma xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx do xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x které xxxxx opravit podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx je vydal xxxx xxxxxx, x xx s xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jiný xxxxxx; takové xxxxxxxx xxx vydat po xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx tento postup xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX xxxxx druhé x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§157

Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx vyjádření, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nicotné rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx příslušný oba xxxxxxxxx úkony xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§158

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxx první, xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx úkony xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxx postupu xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx nebo šesté, xxxxxxx zrušení není xxxxxx upraveno.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§159

(1) Xxxxxxxxxxxxx smlouva je xxxxxxxxxxx nebo vícestranný xxxx, který zakládá, xxxx nebo xxxx xxxxx a povinnosti x xxxxxxx veřejného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, nesmí xx xxxxxxxx a musí xxx x xxxxxxx x veřejným xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stranou je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxx x správní xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv

§160

(1) Xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za stát xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.41)

(3) Xxxxxxx orgány, xxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx, mohou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx vztazích s xxxxxx orgány veřejné xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx části obdobně.

(4) Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 řeší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům, xxx jsou smluvními xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, řeší xxxx v xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx těmto správním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x její obsah x xxxxxxxx souladu x právními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx samosprávné celky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§161

(1) Stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx účinnosti veřejnoprávní xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxx 3. Xxxxxxx orgán přitom xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§168).

(2) Veřejnoprávní xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Poté, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastaví.

§162

(1) Ti, kdo xx byli účastníky xxxxx §27 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ti, xxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx převodu xxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu; ten xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxx x hlediska souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi účastníky xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx platí, xx k uzavření xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy

§163

(1) Xxxxxx vůle xxxxxxx x písemné xxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx určitý x vyplývá x xxx xxxx xxxx, xxx xxxxx činí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxx xxx x případě xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Návrh xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx navrhovatel xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx projev x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx určen, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx, x xxxx je xxxxx xxxxxxx neodvolatelný.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, která x něm xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přiměřené xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx navrhovatel xxxxxxx xxxxxx xxx zaslání xxxxxx smlouvy, xxxx

x) xxxxxxxxx, kdy xxxxxx x odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxx navrhovateli xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x přijetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §146 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně.

§164

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x projevy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx současně, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxxxx strany. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatřený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx určen, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx souhlasu správního xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xx xxx úřední xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§165

(1) Soulad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s právními xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x moci úřední. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx správním xxxxxxx, může xxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dozvěděla.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, správní xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy jen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zruší xx xxx xxxx ustanovení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx, nevyplývá, xx xx nelze oddělit xx xxxxxxxxx.

(4) Zrušení xxxxxxxxxxxxxxx smluv uzavřených xxxxx §160 xxxx §161 anebo xxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx úkonů učiněných xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiné smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx moci xxxx předběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 přechází působnost x těchto xxxxxx xx xxxxxxx orgány, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxx činit xxxx xxxxxxxxx zrušené xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxxxx orgány, xx xxx příslušnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. To xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160.

(5) X veřejnoprávních xxxxx xxxxxxxxxx podle §160 xxxx §161 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§169 xxxx. 1) x x veřejnoprávních xxxxx xxxxx §162 správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxx smluvní xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §162 xxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx orgán xxxx vázán xxxxxxx xxxxxxxxx v §96 xxxx. 1 x §97 xxxx. 2; xxx xxxxxx účinků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99.

Xxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx

§166

(1) Xxxxxx obsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx; xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx této xxxxxx; xxxxxxxxxx §164 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxxx xxx písemnou xxxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dohodnuta xxxxxxxxx xxxxx.

§167

(1) Smluvní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) bylo-li xx xx veřejnoprávní xxxxxxx dohodnuto,

b) xxxxx-xx xx podstatně xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx vyšly xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx smluvní xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx strana prokáže, xx by x xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx stran xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx x xx xxxxxxx veřejnoprávní smlouvy.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1.

Xxxxxxx třetích xxxx

§168

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160, která xx xxxxx dotýká xxxx xxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx souhlas xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx správním řízení, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§169

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 x xx-xx alespoň jednou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxxxx stranami xxxx x rozšířenou působností; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx krajský úřad, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxxxxxx vnitra,

c) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x jinou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160; xxxx-xx takového správního xxxxxx, xxxx spor x xxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stranou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §161, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx x jejímu uzavření xxxxxx xxxxxxx, jde-li x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §162.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxx odvolání ani xxxxxxx.

Obecné ustanovení

§170

Při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx obdobně použijí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxx druhé tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx věřitele, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx smlouvy a x poukázce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

OPATŘENÍ OBECNÉ XXXXXX

§171

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x případech, xxx xxx zvláštní zákon xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§172

(1) Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §136 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25, kterou xxxxxx xx své úřední xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx obecních xxxxx v obcích, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkat, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, aby k xxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx obvyklým. Xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx desce x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jde, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x kde x x xxxx xxxxx xx lze x návrhem xxxxxxxx. Xxxxx znění návrhu xxxxxx odůvodnění xxxx xxxx být i x takovém případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neurčí, že xx koná veřejné xxxxxxxxxx návrhu. Dobu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx oznámí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 dnů předem; xxxxxxxx xxxxxxxx též xx úředních xxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx má xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxx tuto xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx zkrácená xxxx xxxxx xxxxxxx 5 dní.

(4) X xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx může xxxxxxx, xxxxx xxxxx, povinnosti xxxx zájmy mohou xxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx dotčeny, xxxxxxxx x správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx ústní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx se připomínkami xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx opatření obecné xxxxxx x vypořádat xx s xxxx x jeho odůvodnění.

(5) Xxxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxx, povinnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx orgán, x jiné osoby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx obecné povahy, x není-li xxxxx xxxxxx též x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx uvede xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy (§173 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx podat xxxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x námitkách xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

§173

(1) Opatření xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týká. Xxxxxxxxxx §172 odst. 1 platí xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx účinnosti xxx xxxx xxxxxxxx; stanoví-li xxx xxxxxxxx zákon, xxxx xx xxx xxxx xxxx postupem xxxxx §172. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx vydal.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podat opravný xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejíž rozsah xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx vymáhat xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx, jmenovitě xxxxxxx.

§174

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy s xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxx x přezkumném xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx 1 roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx jeho xxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§175

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochrany.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx nebo správní xxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx dotčena.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxx stížnost, xxxxxx xxxxx ihned xxxxxxx, xxxxxx o xx správní xxxxx xxxxxxx záznam.

(4) Stížnost xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve stížnosti xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx vhodné, vyslechne xxxxxxxxxxx, xxxxx, proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxx x objasnění věci.

(5) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx vyřízení. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx důvodnou, je xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx. X xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx záznam do xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx, kterou xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx řádně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, xxx přešetřil způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §79 xxxx. 4 a 5.

§177

(1) Základní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xx 8 xx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx úpravu odpovídající xxxxx zásadám xxxxxxxxxx.

(2) X případech, xxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx nevztahují xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§178

(1) Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon, xx jím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx úřad. Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x samostatné působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx nejbližší. Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx pověřený výkonem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odvolání; není-li xxxxxx xxxxx stanoven, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem ústředního xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedoucího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§179

(1) Xxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx. Xxxx-xx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušeno x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxx pravomocně skončeno xxxx účinností tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx lhůt, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zahájit.

(3) Výkon xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§180

(1) Tam, kde xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním řízení xxx, že xxxxxxx xxxxxx vydávají xxxxxxxxxx, xxxx xxxx předpisy xxxxxx x xxxxx xxxxxxx upravují, xxxxxxxxx x otázkách, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx druhé.

(2) Xxx případ, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx řešení xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle xxxxxx předpisů xxxxx, xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxx xxxxxx.

§181

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že se x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx usnesením, vydává xxxxxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§182

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nicotnosti xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx učiněné xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§183

Xxxxxxx xx xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

XXXX OSMÁ

ÚČINNOST

§184

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2006.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxx v. x.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx §174 xxxx. 2 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 1 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 500/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, postupuje xx při přezkumném xxxxxx xxxx novém xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2018

Informace

Právní předpis č. 500/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2006.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

384/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 155/98 Xx., x xxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010 s xxxxxxxx §20, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 24.7.2009

167/2012 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx o nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

176/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2018

12/2020 Xx., o xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2020

403/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx komunikací, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §7 xxxx. 1 x 2 obchodního xxxxxxxx.
6) §1 xxxxxx č. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Například xxxxx č. 191/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8) Například xxxxxxx xxxxx, zákon č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) služebního xxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb.
12) Xxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
13) Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 384/2008 Sb.
13x) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 131/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 29/2000 Xx.
17a) §10b xxxx. 1 zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Sb.
18) §65 xxxxxx č. 128/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
*19) §8 x 9 občanského xxxxxxxx.
19) §30 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*20) §10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §55 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*21) §139 xxxxxxxxxx zákoníku.
21) §1126 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
22) §21 xxxxxxxxxx soudního řádu.
23) Xxxxxxxxx §26 zákona x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx.
24) Xxxxxxxx xxxxx č. 304/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o elektronickém xxxxxxx).
25) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x státních svátcích, x ostatních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
26) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
27) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §118 xx 121 občanského xxxxxxxx.
29) §76 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx.
30) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb.
31) Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x listinou x x ověřování xxxxxxxx podpisu okresními x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
32) §135 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §96 xxxxxx č. 50/1976 Xx., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 83/1998 Sb.
34) Xxxxx č. 102/1992 Sb., kterým xx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx., kterým xx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Sb.
36) §3 xxxxxxxx x. 252/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
37) §20 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §97 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx.
39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
40) Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx.
41) Xxxxx č. 219/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxxxxxx xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 129/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
43) §38 x násl. občanského xxxxxxxx.

43) §8a zákona x. 365/2000 Xx., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) §45 x xxxx. občanského xxxxxxxx.