Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Správní řád

500/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ §9

HLAVA II - SPRÁVNÍ ORGÁNY

Díl 1 - Příslušnost správních orgánů

Věcná příslušnost §10

Místní příslušnost §11

Postoupení pro nepříslušnost §12

Dožádání §13

Díl 2 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §14

Díl 3 - Vedení řízení a úkony správních orgánů

Vedení řízení §15

Jednací jazyk §16

Spis §17

Protokol §18

Díl 4 - Doručování

Společné ustanovení o doručování §19

Doručování fyzickým osobám §20

Doručování právnickým osobám §21

Doručování do ciziny §22

Uložení §23

Překážky při doručování §24

Doručování veřejnou vyhláškou §25

Úřední deska §26

HLAVA III - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Účastníci řízení §27 §28

Procesní způsobilost §29

Úkony právnické osoby §30

Zástupce §31

Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví §32

Zastoupení na základě plné moci §33 §34

Společný zmocněnec a společný zástupce §35

Díl 2 - Úkony účastníků §36

Podání §37

Nahlížení do spisu §38

HLAVA IV - LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU

Určení lhůty k provedení úkonu §39

Počítání času §40

Navrácení v předešlý stav §41

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Přijímání podnětů k zahájení řízení §42

Odložení věci §43

HLAVA VI - PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI

Díl 1 - Zahájení řízení

Zahájení řízení o žádosti §44

Žádost §45

Zahájení řízení z moci úřední §46 §47

Překážky řízení §48

Díl 2 - Ústní jednání §49

Díl 3 - Podklady pro vydání rozhodnutí §50

Dokazování §51 §52

Důkaz listinou §53

Důkaz ohledáním §54

Důkaz svědeckou výpovědí §55

Důkaz znaleckým posudkem §56

Předběžná otázka §57

Díl 4 - Zajištění účelu a průběhu řízení

Úvodní ustanovení §58

Předvolání §59

Předvedení §60

Předběžné opatření §61

Pořádková pokuta §62

Vykázání z místa konání úkonu §63

Díl 5 - Přerušení řízení a zastavení řízení

Přerušení řízení §64 §65

Zastavení řízení §66

Díl 6 - Rozhodnutí

Obsah a forma rozhodnutí §67

Náležitosti rozhodnutí §68 §69 §70

Lhůty pro vydání rozhodnutí §71

Oznamování rozhodnutí §72

Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí §73 §74

Doložka právní moci nebo vykonatelnosti §75

Usnesení §76

Díl 7 - Nicotnost rozhodnutí §77 §78

Díl 8 - Náklady řízení §79

HLAVA VII - OCHRANA PŘED NEČINNOSTÍ §80

HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Odvolání §81 §82

Odvolací lhůta §83

Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí §84

Účinky odvolání §85

Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal §86 §87

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu §88

Postup odvolacího správního orgánu §89

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu §90 §91 §92

Použití obecných ustanovení §93

HLAVA IX - PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ §94 §95 §96

Rozhodnutí v přezkumném řízení §97

Zkrácené přezkumné řízení §98

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení §99

HLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ

Obnova řízení §100

Nové rozhodnutí §101

Společné ustanovení §102

HLAVA XI - EXEKUCE

Díl 1 - Úvodní ustanovení §103 §104 §105

Díl 2 - Exekuce na peněžitá plnění §106

Díl 3 - Exekuce na nepeněžitá plnění

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Příslušnost §107

Právo vymáhat nepeněžitou povinnost §108

Exekuční výzva §109

Nařízení exekuce §110

Exekuční příkaz §111

Způsoby provedení exekuce §112

Odložení a přerušení exekuce §113 §114

Zastavení exekuce §115

Exekuční náklady §116

Námitky §117

Společná ustanovení §118

Oddíl 2 - Exekuce provedením náhradního výkonu §119

Oddíl 3 - Exekuce přímým vynucením §120

Vyklizení §121 §122 §123 §124

Odebrání movité věci §125

Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností §126

Předvedení §127

Přizvané osoby §128

Oddíl 4 - Exekuce ukládáním donucovacích pokut §129

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH ORGÁNECH

Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby §130

Změny příslušnosti §131 §132

Spory o věcnou příslušnost §133

Řízení před kolegiálním orgánem §134

Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu §135

HLAVA II - DOTČENÉ ORGÁNY §136

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Vysvětlení §137

Zajištění důkazu §138

Předběžná informace §139

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH

Společné řízení §140

Sporné řízení §141

Řízení o určení právního vztahu §142

Řízení na místě §143

Řízení s velkým počtem účastníků §144

Řízení s předstihem žádosti §145

Řízení o výběru žádosti §146

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ

Záruka za splnění povinnosti §147

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH

Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci §148

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem §149

Příkaz §150

Vydání dokladu §151

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Rozklad §152

Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví §153

ČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ §154 §155 §156 §157 §158

ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY §159

Druhy veřejnoprávních smluv §160 §161 §162

Uzavírání veřejnoprávní smlouvy §163 §164

Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy §165

Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy §166 §167

Souhlas třetích osob §168

Závazky z veřejnoprávních smluv §169

Obecné ustanovení §170

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY §171 §172 §173 §174

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Stížnosti §175 §176 §177 §178

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §179 §180 §181 §182 §183

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §184

č. 225/2017 Sb. - Čl. XLII

č. 176/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

500

ZÁKON

ze xxx 24. xxxxxx 2004

SPRÁVNÍ ŘÁD

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx1) x xxxxxx xxxxxx, právnických a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "správní xxxxx").

(2) Tento xxxxx xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxx postup.

(3) Tento xxxxx xx nevztahuje xx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na vztahy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA II

ZÁKLADNÍ XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§2

(1) Xxxxxxx xxxxx postupuje x xxxxxxx xx xxxxxx x ostatními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "právní xxxxxxxx"). Xxx se x xxxxx xxxxxx mluví x xxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svou pravomoc xxxxx x xxx xxxxxx, x nimž xx xxxx zákonem xxxx xx xxxxxxx xxxxxx svěřena, x x rozsahu, x xxxxx mu byla xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxx xxxxxx x dobré víře, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xx činnost správního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx osoby"), x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx práv xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx řešení xxxx v xxxxxxx x veřejným xxxxxx x aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xx, xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx shodných xxxx podobných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx úkonu x požadavky xxxxxxxxx x §2.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, kdo plní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinnost xx x dotčeným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jim xxxxxxxx vstříc.

(2) Xxxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxxxxx poučení x xxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx a osobním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x dostatečným předstihem xxxxxxx dotčené xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx, je-li to xxxxxxxx k hájení xxxxxx xxxx a xxxxxxxx-xx xx účel xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva x oprávněné xxxxx.

§5

Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx řádnému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§6

(1) Správní xxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx průtahů. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx před xxxxxxxxxx (§80).

(2) Správní xxxxx postupuje tak, xxx nikomu nevznikaly xxxxxxxx náklady, a xxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přednostně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx má xxxxxxx. Podklady od xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx právní xxxxxxx.

§7

(1) Dotčené xxxxx xxxx při uplatňování xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měrou.

(2) Xxx, xxx by xxxxxxx dotčených xxxx xxxxx xxx ohrožena, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx souladu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx povinnostmi xxxxxxx xxxxx. Xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx správy.

XXXX DRUHÁ

OBECNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§9

Xxxxxxx xxxxxx xx postup xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelem xx vydání xxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxx věci xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx anebo povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx jímž se x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx taková xxxxx práva nebo xxxxxxxxxx xx anebo xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX ORGÁNY

Díl 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účastníka xxxxxx (§27) místem xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxx,2)

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxx,3) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx4) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx"); xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx známým xxxxxx xxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx místem jejího xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;5) u zahraniční xxxxxxxxx osoby je xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxxxxx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x moci xxxxxx xxxxxx úkon xxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, určí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad,6) do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx náleží.

§12

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxx (§37) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxx místně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx učinil (xxxx xxx "xxxxxxx"). Má-li xxxxxxx xxxxx, jemuž xxxx podání xxxxxxxxxx, xx xx, že xxxx věcně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx vrátit xxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx

§13

(1) Příslušný xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "dožádaný xxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxx úkonu, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxx nebo s xxxxxxxxxx náklady anebo xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx proti němu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nelze xxxxxxx úkon bezodkladně, xxxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx dožádaný xxxxxxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx prodloužit x xxxx xxxxxxxx nutnou.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán. Xxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xx provedení xxxxxxxx xx vyžadovalo xxxxxxxxxx neúměrných xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jen s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(5) Dožádaný xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle §136 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.7)

Xxx 2

Xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§14

(1) Každá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu (xxxx xxx "xxxxxx osoba"), x xxx xxx xxxxxxx předpokládat, že xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx takový xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx výsledek xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřední xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx je xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejím služebním xxxxxxx xxxx pracovněprávním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby, xxxxxxx xx o xx dozví. K xxxxxxx se nepřihlédne, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx neuplatnil. O xxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx(xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxx xxxxx, xxxxx se dozví x okolnostech nasvědčujících, xx xx xxxxxxxxx, xx povinna x xxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxx představeného. Xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxx vyloučena, x xxxxxxx potřebné xxxxx, může tato xxxxx provádět jen xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Představený xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyloučena, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx úřední xxxxx, xxxxx není k xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxx spis. Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §131 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xx též xx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx x téže xxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx správních úřadů.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§15

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx v řízení xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud ten xx xxxxxxx formě xxxxxx. Obsah úkonů xxxxxxxxxxx jinou xxx xxxxxxxx formou xx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx x tomu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx zajištění xxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxx nejsou dotčena.

(4) X xxx, xxx xx v xxxx xxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxx, xx provede xxxxxx xx xxxxx x správní xxxxx x xxx účastníka xxxxxx na požádání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx úřední xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx organizačním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx.9)

§16

Xxxxxxx jazyk

(1) V xxxxxx se jedná x písemnosti xx xxxxxxxxxx v českém xxxxxx. Účastníci xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx slovenském.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cizím xxxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx překladu xx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx vede xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx x xxxxxxx tlumočníků, kterého xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx občanem České xxxxxxxxx, obstará xxxxxxxxxx xx xxx náklady xxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.11)

(4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině, která xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,12) xx xxxx správním orgánem xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx úřední xxxxx xxxxxx jazyka národnostní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx překladu v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Neslyšícím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka xxxxx xxxxxxxxxx zákona13). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ustanoví xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx vlastní volby.

Osobě xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx její xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx, xx jakých xx xxxxxxxxxxx tlumočník xxxxxxx znakového xxxxxx13). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostředníka vydává xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 413/2005 Xx.)

§17
Xxxx
(1) V každé xxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx spis xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx zejména xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, písemná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx písemnosti, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Přílohou, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky, obrazové x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx médiích. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx svých xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx, xxx xxxx do xxxxx xxxxxxx.
(2) Zasílají-li xx xxxxxxxx spisy x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uložená xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx službu, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxx službu xxxxxxxx.

§18

Protokol

(1) X xxxxxx xxxxxxx (§49) x x ústním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, výslechu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ohledání, xxxxx xxxx prováděny xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízením x xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx též xxxxxxx xxxxxxxx nebo zvukový xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x označení xxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx správního xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx úkony provedla. Xxxxx xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx xxxx údaj xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, důvody xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x protokolu xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx, jichž xx xxxxx protokolu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§175) proti xxxx xxxxxx.

(5) Opravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x psaní x xxxxxxx, x protokolu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx svým podpisem. Xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx původní xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx o xx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx oprav, než xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodne usnesením, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x doručování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx správní orgán, xxxxx ji xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx13a). Nelze-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sám; x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx14) (xxxx jen "xxxxxx xxxx") xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě do xxxxxx schránky13a), xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodat xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx možné xxxxxxxxx doručit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx datové xxxxxxxx13a), xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx43), xxxxx xxxx písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konverzí xxxxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx obdobně. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx orgánu xxxxxx x doručení písemnosti, xx-xx xxx řízení xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvody xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx správní xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mezi správními xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 3 s xxxxxx pro budoucí xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nevylučuje-li xx zákon nebo xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,16) kterou mu xxxxxxxx xxxxxx sdělí, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x pro xxxxxx, xxxxx mohou být x téhož správního xxxxxx zahájena v xxxxxxxx.

(5) Do vlastních xxxxx adresáta se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §59, §72 xxxx. 1, písemnosti, o xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx, nařídí-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x písemnost, x xxx xxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Jestliže je xxxxxxxxx doručena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx její převzetí xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx je x jeho postupu x xxxxxx zjevné, xx mu bylo xxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxx xxxxxx třeba, xxx xxxx doručení doloženo, xxxx xxx zajištěn xxxxxxx xxxxxx stvrzující, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx byla dodána, xxxxxx dne, kdy xx tak xxxxx. Xxxxx-xx doručení prokázat, xx xxxxx doručit xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx účastníka řízení x řízení xxxxxx, xx mu xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjišťovat totožnost xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx za xxx oprávněny písemnost xxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxx (§36 xxxx. 4). Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nositele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.17)

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xx na xxxxxxxx xxxxxxxx doručují xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona; x xxxxxxx xxxxxxx platí, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx doručování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx platí, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx adresát xxxxxxx xxxxxxx podepsanou xxxxxxxxx. Nepotvrdí-li adresát xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní den xx odeslání xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (odstavec 10), xxxxxx správní xxxxx písemnost, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx nepožádal.

(10) Xxxxx xxxxxx možno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 9, protože xx datová xxxxxx xxxxxxx jako nedoručitelná, xxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x její xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx neúspěšný, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepožádal.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4), xx adresu xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx17a), xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxx doručit, xxxxxxx bude xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx sám xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxx doručit xxxxxxxxxx, xxxx též xxxx, xxxx adresát x xxxxxxx písemnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; úřední ověření xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx potvrzeno příjemcem, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, působící xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx s xxx, xx písemnost adresátovi xxxxx.

(4) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nemá xxx potvrzeno příjemcem, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxx doručování xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x která xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,2) xx postupuje xxxxxxx xxxxx §21.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx zaměstnanci. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx těmto advokátům, xxxxxx advokátním koncipientům xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx doručované do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, advokátní xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoc xxxxx zvláštních xxxxxx, xxxxx věta xxxxx xx xxxxx přiměřeně. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§21) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, notáři, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních zákonů, xxxxxxx.

§21

Doručování právnickým xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§19 odst. 4), xx xxxxxx jejího xxxxx2) nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky, xxx xx řízení xxxx; x zahraniční xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §22.

(2) Písemnost, xxxxx se doručuje xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §30 xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nemůže žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx, že xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx však x případě, xx xx xxxxxxx adrese xxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §30 xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Písemnost, která xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx místě xxxx xxxx okolí, xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx zásilku x písemností xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx převzetí nemá xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jiné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci.

§22

Doručování xx xxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xx zdržují x cizině xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 4 xx x xxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ustanoví xxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx [§32 odst. 2 xxxx. x)].

§23

Uložení

(1) Nebyl-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxxx xxxxxxxx x písemnost nebylo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx §20, písemnost xx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx bylo možno xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21, xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Písemnost xx xxxxx

x) x správního xxxxxx, který ji xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx úřadu xxxx x provozovně provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx místo, xxx xx uloženou xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx vyzvedl; xxxxxxxx xx mu xxxxx, xxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxx dobu si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx možné x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx 10 dnů xxxxx xx xxxxxxx schránky xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xx vrátí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 se xxxxxxx xxxxxxx poučí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx případné xxxxxxx podle §24 xxxx. 1, 3 x 4 xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a jeho xxxxxx.

§24

Xxxxxxxx při doručování

(1) Xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx ode dne, xxx xxxx x xxxxxxxxxx připravena, nevyzvedne, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx doručenou posledním xxxx této lhůty.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vážného důvodu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §41 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx doručení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx odmítne převzít xxxx že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx poučení x právních xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 vyplývají; xxxxxx xxxxxxx však xxxx zapotřebí, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx §23 odst. 5.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jestliže x xxxx xxxxxxx xxxxx §23 odst. 5 xxxx podle xxxxxxxx 3 doručení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručenou xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§25

Doručování veřejnou vyhláškou

(1) Xxxxxx neznámého xxxxxx xxxx sídla x xxxxxx, jimž xx xxxxxxxxxxxx nedaří xxxxxxxxx, xxxxx i osobám, xxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx písemnost, xxxxxxxxx xxxxxxxx x možnosti xxxxxxx písemnost, xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx doručuje; xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručenou, xxxx-xx v xxxx xxxxx splněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx správních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ji xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx obecním úřadům, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyvěsit xx svých úředních xxxxxxx na dobu xxxxxxx 15 xxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který písemnost xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiný xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, veřejnou xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx též v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx veřejné xxxxxx, doručují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx x xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxx xxxxx

(1) Každý xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx desku, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupná. Pro xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx úřední desky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x nichž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s předmětem xxxxxxxxx.

(3) Není-li správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, uzavře xxxxx xxxxxxx x §160 odst. 1, xxxxx je tento xxxxxxx orgán xxxxxxxx, x obcí x xxxxxxxxxx působností, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§160) o xxxxxxxxxxxx obsahu úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x uzavření veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx x případě xxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxx.18) V případě xxxxxx správního orgánu xxxxxxxx nadřízený správní xxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán ve xxxx xxxxxxxx obvodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 15 xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX ŘÍZENÍ X ZASTOUPENÍ

Díl 1

Účastníci xxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx společenství xxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxx x moci xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxx xxxx zrušit xxxxx xxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx jsou též xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svých právech xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxx, x kterých to xxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prohlásit, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; x xxx případě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§28

(1) Za xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx tvrdí, xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. X xxx, zda xxxxx xx xx xxxx účastníkem, vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx rozhodováno, x ostatní xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx. Postup podle xxxxxxxxx věty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx není xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zmeškala xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx učinit, xx oprávněna xxxxx xxxx xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §41 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxx obdobně.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Každý xx xxxxxxxxx xxxxx x řízení úkony xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.19) Xxxxxxxxxx §28 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx.20)

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx x průběhu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) X řízení, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx schopno xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán tak, xxx xxx zjištěn xxxxx nezletilého xxxxxx xx xxxx. Xx xxx xxxxxx správní xxxxx poskytne dítěti xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx buď přímo, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, lze xxxx xxxxx zjistit i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úkonu přibere xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K názoru xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx účastníci xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zákona21) nevyplývá xxxx jiného.

§30

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.22)

(2) X xxxx xxxx xxxx xx právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jen jedna xxxxx.

(3) X řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx úkony xxxxxx xxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazený xx této xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činí xxxxx xxx, xxx xx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navenek xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx touto xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx prokázat xxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník xxxx zmocněnec; xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Zastoupení xx xxxxxxx xxxxxx x opatrovnictví

(1) X xxxxxxx, v xxxxx účastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, pokud xxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxx-xx ho zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx opatrovníka podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby x řízení xxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx zmocněnce,

c) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx jednat, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, popřípadě xx-xx x jiném řízení xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx doručovat,

e) osobám, xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postiženým, s xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 5,

x) osobám xxxxxxxx xxxxxxxxxx duševní xxxxxxxx, xxxxx jim xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx; v xxxxxx případech správní xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uvedeným x §27 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxx z moci xxxxxx (§46 xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx zvláštní zákon.

(3) Xxxxx-xx o xxxxxxxxx, xxxxxxx má být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) x x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx doručuje veřejnou xxxxxxxxx.

(4) Opatrovníkem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Tato xxxxx je xxxxxxx xxxxxx opatrovníka přijmout, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednat xxxxxxxx vůli, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx opatrovníkem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx opatrovníka x xxxxxxxxxx prohlášení43). Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu, x xxx xxx xxx xxxxxxx za xx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx orgán xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxx, xxx xx ustanovován xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx schopen xxxxxx xxxxx usnesení, xxx xxxxxxxxxxx.

(7) Nedbá-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx-xx xxx důvodně za xx, že opatrovník xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odůvodňuje obavu, xx nebude xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx někoho xxxxxx.

(8) Xxxxxx opatrovníka zaniká, xxxxxxx xxxxxxxxxx začal xxx zastupován xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nabyl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx důvody, xxx xxx xxx opatrovník xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poznamená xx xxxxx, xxxxxxx xx o xx xxxxx; v pochybnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxx x ústně xx xxxxxxxxx. X xxxx věci xxxx xxx účastník xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) k xxxxxxxx xxxxx, skupině xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx předmětem, xxxxx xxxxx zahájena x xxxxxx době xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx xx plné xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx moc xxxx xxx do zahájení xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx

x) x jiném xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx jednala, xxx xx-xx v xxxx xxxx xxxxxxxx dovoleno, xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.23)

(4) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnci, xxxxxxxxx se podle §32 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §23 xxxx. 3 x účastník xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí.

§34

(1) Zástupce podle §32 a 33 x řízení vystupuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Z xxxxx xxxxxxxx vznikají xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) S xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zastoupený něco x řízení osobně xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zastoupenému xxxx xxxxxx xxx běh xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) V pochybnostech x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx, xx zástupce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Správní xxxxx může xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xx úkony učiněné xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxx xxxxxx x nemůže-li vzniknout xxxx xxxxxx účastníkovi. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; nevyhoví-li xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§35

Společný zmocněnec x xxxxxxxx zástupce

(1) X xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx, xxxx x usnadnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx účastníky, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx společného xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezvolí x pokud x xxxxxxxxxxx x tím xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účastníků, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §30 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, kteří uplatňují xxxxxx zájem, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx, xxx xx tak xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uložením x xxxxxxxxx orgánu; na xxxx možnost xxxx xxx xxxxxxxxx upozorněni xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx společného zástupce xxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) X řízení může xxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx několik xxxxxxxxxx zástupců, x xxxxx každý xxxx xxxxxx xxx jménem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupce xxxxx §34 xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx účastníků

§36

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx do xxxxxx rozhodnutí; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx činit xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx mají xxxxx vyjádřit x xxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řízení, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx rozhodnutí ve xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx rozhodnutí; xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vyhovuje, a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xx podmínek x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx, xxxx xx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxx nároku xx x xxxxxx xxxxxxxxx, x těmito xxxxxxxx xxxxxxxx pouze v xxxxxx, xxxxx nezmaří xxxx xxxxxx utajení; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx se takovému xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx rovině, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který tyto xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx x právním xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx odděleně xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx jednání xx xxxxxxxx orgánem xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx, která mu xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxx xxxxxxxx44) xxxxxxxxx xxx rozhodování; xx-xx takových osob xxxx, zvolí si xxxxxxxx jednu x xxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx námitce x xxxxxx přihlédne.

(5) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx44) xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx. Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum narození x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x z xxxxx je xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxx

(1) Podání xx xxxxxx směřujícím vůči xxxxxxxxx xxxxxx. Podání xx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx ohledu xx xx, xxx xx označeno.

(2) X xxxxxx xxxx být xxxxxx, xxx xx xxxx, které věci xx xxxx a xx xx navrhuje. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození x místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxx a xxxxxx zapsanou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro doručování. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx zákon, x xxxxxx osoby, která xx činí.

(3) Nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, pomůže správní xxxxx podateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx 5 xxx potvrzeno, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx pomocí xxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Podání xx činí x xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx učiněno xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxx uvedená x §160 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, veřejnoprávní xxxxxxx (§160) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresy xxxxxxxxx.

(7) Nedojde-li k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx zvláštního zákona;18) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx něj bude xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx patří. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x přenesené působnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxx správního xxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx do xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx spisu, x to i x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxx (§73).Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spisu x xxxx xxxxxxxx44).

(2) Xxxxx xxxxxx správní xxxxx umožní nahlédnout xx xxxxx, prokáží-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x nebude-li tím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zájem.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx spisu xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nevidomé osobě xxxxxx pořízení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx, aby do xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx spojeno xxxxx xxxxx si výpisy x právo xx xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kopie xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(5) Odepřel-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx spisu xxxx xxxx xxxxx, vydá x xxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx této xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx do xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx spisu, xxxxx xxx xxxx bude xxxxxxxx důkaz, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx může nahlížet xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx zástupce. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxx účastník xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx poučen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, a x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxx této povinnosti; x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx nahlížení xx xxxxx k xxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxx se neuplatní, xxxxxxx-xx xx účastník xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx platným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX X XXXXXXXX XXXX

§39

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úkonu

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxx x je-li xxxx xxxxxxxxx. Určením xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rovnost xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx tomu, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x tomu, xxxxx xx jinak xxxxx dotýká.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx na žádost xxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx času

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx do xxxx xxxxx den, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx následující xx dni, x xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx rozhodující xxx xxxxxxx běhu xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx lhůty xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx uplynutím xxxx xxx, který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxx lhůty na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx,25) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejbližší xxxxxx xxxxxxxx den; xx neplatí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx dne lhůty xxxxxxx xxxxxx u xxxxx a místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xx-xx x xxxxx den xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx; nemůže-li účastník x vážných důvodů xxxxxx podání x xxxxx a místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx posledního xxx lhůty xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx bezodkladně postoupí xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) X pochybnostech xx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§41

Navrácení x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx prominutí xxxxxxxx xxxxx, který je xxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx jednání xxxx x xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny xxxxxx xxxxxx, kterou xx jinak xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Požádat x prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxx překážka, která xxxxxxxx xxxxxxx úkon xxxxxx. S požádáním xx třeba spojit xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx správní xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx nelze prominout, xxxxxxxx xxx dne, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx rok.

(3) Správní xxxxx xxxx požádání x prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu převyšující xxxx hrozící podateli.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx zavinění.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xx újma, xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v dobré xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, převýšila xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx zmeškání xxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, který x době xxxxxxxx x prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxx řízení. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx úkonu nepromine, xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx.

(8) Požádat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (§71). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §45 xxxx. 4. Ustanovení xxxxxxxx 2 xx 4, 6 x 7 platí xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§42

Xxxxxxxxx podnětů x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx x xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxx xx xx xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx důvody x zahájení xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx že podnět xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx, xxx xxxxx podnět, xxxxx §46 odst. 1 xxxx §47 odst. 1.

§43

Odložení xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx (§44) xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxx odloží x xxxxxxx, že

a) xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo x něj xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x odložení věci xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx, xx-xx známa, x xxxxxxxx.

XXXXX VI

PRŮBĚH XXXXXX X XXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§44

Xxxxxxxx řízení x xxxxxxx

(1) Řízení x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx zákona xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx podat xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxx; správní xxxxx x zahájení řízení xxxxxxx žadatele xxxxxxxx.

§45

Xxxxxx

(1) Žádost xxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedené x §37 xxxx. 2 x xxxx x ní xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx domáhá. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx další xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nemá-li xxxxxx předepsané náležitosti xxxx trpí-li jinými xxxxxx, xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx místě xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx přiměřenou lhůtu x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx v této xxxxx; xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx (§64).

(3) Xxxxxx xxxxx být xxxxxx právně xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx zastaví (§66). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří byli x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Žadatel xxxx xxxxx předmět xxx xxxxxxx nebo vzít xxxxxx zpět; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x době xx xxxxxx rozhodnutí správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46

Xxxxxxxx řízení z xxxx xxxxxx

(1) Řízení x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx orgán xxxxxxx zahájení řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx správnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx znám, xxx kterémukoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx. Oznámení musí xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, předmět xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, funkci xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx v řízení x xxxx úřední xxxx xxxxxxxxx uvedených x §27 xxxx. 1, xx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx. Těm, xxxxxx xx nepodařilo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§47

(1) O zahájení xxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx jemu xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X tom, xx probíhá řízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx o xxx dozví, xxxxxxxx x toho, kdo xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o zahájení xxxxxx lze xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx též xx xxxxxx xxxxx správního xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx řízení

(1) Zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxx věci x xxxxx důvodu xxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxx totéž xxxxx xxxx xxxxxx tutéž xxxxxxxxx lze z xxxxx důvodu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxx

§49

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxx tehdy, jestliže xx to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nehrozí-li xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ústním xxxxxxx xxxxxxxxx nejméně s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx účasti xx xxxxxx jednání xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxx účastníků, zejména xxxxx xx ochranu xxxxxxxxx, xxxxx x xx ochranu xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mohou být x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyloučeny xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx bylo veřejné, xxxxxxx xxxxx mu xxxxxx, xxxxx tím xxxxxx xxx způsobena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X návrhu xxxxxxxxx, xxx xxxx ústní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán usnesením, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do spisu.

(5) X neveřejného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx44) účastníka.

Xxx 3

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx známé správnímu xxxxxx x úřední xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx obecně xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx ohrozit xxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxx připustit, xxx xx xxx podklady xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx zvláštní zákon xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při opatřování xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důležité xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx, x němž xx xxx x xxxx xxxxxx uložena xxxxxxxxx, xx správní orgán xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx nestanoví, xx xxxxxxx podklad je xxx správní orgán xxxxxxx, hodnotí správní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx své xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx najevo, včetně xxxx, xx uvedli xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§51

(1) K xxxxxxxxx xxxxxx xxx užít xxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxxx stavu xxxx a které xxxxxx získány nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx o xxxxxxx, ohledání, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxx účastníkovi, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x souladu x xxxxxxxxx §3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx žádosti vyhovět, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx navazujícím xx xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolovaná xxxxx, xxxx xxxxx provádět xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

§52

Účastníci jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tvrzení. Xxxxxxx orgán není xxxxxx xxxxxxxxx vázán, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§53

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Správní xxxxx může usnesením xxxxxx tomu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazu, xxx xx předložil. Xxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxx, xxxxx xx povinnost ukládána.

(2) Xxxxxxxxxx listiny nelze xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx výpověď odepřít (§55 xxxx. 2 xx 4).

(3) Xxxxxxx xxxxxx soudy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomoci, jakož x xxxxxxx, xxxxx xxxx zvláštními xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx, že jde x prohlášení orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx dokázán xxxx, potvrzují i xxxxxxxxxx toho, xx xx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxx úředních xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx listinách xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výpovědí.

(6) X provedení důkazu xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx spisu. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx obsah.

§54

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx uživatel xxxx xxxx ten, kdo xx xxx x xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx. Xxxxxxx orgán x xxx xxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx pouze osobě xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, xxxxxxxxx xx xxxxx §138.

(2) Xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx nesmí být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2 xx 4).

(3) X ohledání na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xx oprávněn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxx, xxxxx xx usnesení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxx orgán xxxx x účasti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost při xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx práva xxx povinnosti xxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx č. 413/2005 Xx.)

§55
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx, kdo není xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svědek; xxxx xxxxxxxxx pravdivě x xxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Svědek xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinen zachovat x xxxxxxxx, xxxxxx xxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx též tehdy, xxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxx státem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx odepřít ten, xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx26) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxx správní xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodech, xxx xxxxx xxxxx xxx vyslýchán, o xxxxx xxxxxxx výpověď, x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě x xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§56

Xxxxx znaleckým xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znalce, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxx uloží, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mu xxx xx lhůtě, xxxxxx xxxxxxxx určí. Xxxx znalce xxxx xxxxxxxxxxx.

Předběžná xxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx řešení otázky, xxx nepřísluší xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnout a x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxxxx orgán

a) může xxx podnět x xxxxxxxx řízení před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx takový xxxxxx xxx, nebo

b) xxxx xxxxxx účastníka, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx žádost x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci ve xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx určí, xxxx

x) xx x xx xxxx xxxxxx úsudek; xxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxx učinit xxxxxx x tom, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, přestupek xxxx xxxx správní xxxxxx x kdo xx něj odpovídá, xxx x otázkách xxxxxxxx stavu.

(2) Probíhá-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx otázce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §64. Xxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno nebo xxxxxx podána xxxxxx x xxxxxxxx řízení x určené xxxxx, xxx x řízení xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx předběžně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx řešení xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx nelze xxxxxxxxxx xx společném řízení, xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx.

Xxx 4

Zajištění xxxxx x průběhu xxxxxx

§58

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx užije xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§59 xx 63 x §147) xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxx x xxxxxx je x provedení xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx písemné a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí být xxxxxxx, xxx, xxx, xxx, v xxxx xxxx x z xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v případě, xx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxxx-xx xxx ze xxxxxxxxx xxxxxx učinit, xx povinen xxxxxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

Předvedení

(1) Jestliže se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx náležité xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx správní xxxxx vydat usnesení, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předveden. Xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xx xxxxxxxx orgánům, které xxxx xxxxxxxxxx provést; xxxxxx osoby, které xxxx úkoly xxxxxx xxxxxx, xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, o xxxx xx stanoví xxxxxxxx zákon. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obecní xxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx účastníka xxxx skončením xxxxxx xxxxxxxxxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx třeba, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účastníků, xxxx je-li obava, xx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx přikázat, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, která xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx, xxxxx xxxx xxx předmětem xxxxxxx.

(2) X požádání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxx být rozhodnuto xx 10 xxx. Xxxxxxxxxx se oznamuje xxx xxxx, xxxx xx xxxx, popřípadě xxx jinému xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx; xxxx xx podat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oznamuje.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiných právních xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věci, xx xxxxxxx tuto xxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx. Xxxx-xx xxx x určené lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být tomu, xxx xx má x xxxx, odňata. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sepíše xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx též xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx věc xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx, správní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí se xxx osobě, které xxxx zajištěna, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxx pokuta

(1) Správní xxxxx může rozhodnutím xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx xx výše 50&xxxx;000 Xx tomu, xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že

a) xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nedostaví xx xxxxxxxxxx xx správnímu xxxxxx,

x) xxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxxx ruší xxxxxxx, xxxx

x) neuposlechne xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Pořádkovou xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxx i opakovaně.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejíž xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx příslušný, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem (§103 odst. 2) xxxxxxx orgán, který xxxxxxxxxx pokutu uložil. Xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx hrazena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx uložil.

(5) Účastníkem xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx pořádková xxxxxx uložena. Prvním xxxxxx x xxxxxx xx xxxx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Pravomocně uloženou xxxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Přitom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, jak xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx řízení.

§63

Xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Toho, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxx xxxx. Usnesení xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx neuposlechnutí. Xxxxxxxx xxxxxxxx tytéž xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60.

(2) Xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx místnostech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx, kde se xxxx xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx řízení

Přerušení xxxxxx

§64

(1) Správní orgán xxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) současně x xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx x výzvou x zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v řízení, x s xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx předložen doklad x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx řízení x xxxxxxxxx otázce xxxx xxxxxxx xxxxx

1. xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §57 odst. 1 xxxx. a),

2. xxxxxx xxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x), xxxxx

3. xxxxxx xxxx podle §57 xxxx. 4;

xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §19 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) do xxxx xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxx nezpůsobilému xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx učinit xxx xx xxxxxxxx, že x přerušením xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx v xxxxxxx x veřejným xxxxxx, xx požádání xxxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxx účastníci xxxxxxx v §27 xxxx. 1 xxxx. x) souhlasí, z xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou. Xxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§65

(1) Po xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx orgán x xxxxxxxxx xxxxx, kterých xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 a §138. Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. 1, a xxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx xxx xxx, xxx přerušení xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx překážka, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx lhůta xxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx 3. Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 2 xxxx 3, může x xxxxxx xxxxxxx xxxxx pokračovat xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx požádal x xxxx přerušení. O xxx, že x xxxxxx pokračuje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníky x provede x xxx xxxxxx do xxxxx.

Zastavení xxxxxx

§66

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, musí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx podána xxxxxx zjevně právně xxxxxxxxxxx,

x) žadatel x xxxxxx lhůtě neodstranil xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx brání pokračování x xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx právní nástupci xxxx pokud není xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx; řízení xx xxxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx žadatele xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx, xx u xxxxxxxxx správního orgánu xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx kterém nemohou xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx důvod, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx právo, xxxxx xx xxxxxx týká. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Díl 6

Xxxxxxxxxx

§67

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx věci zakládá, xxxx nebo ruší xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené osoby xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx otázkách.

(2) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nevyhotovuje, xxxxxxx-xx tak xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podstatné části xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx a xx xxxxx se xxxxx xxxxxx, který obsahuje xxxxxxxxx část, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, funkci xxxx xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxxx osoby.

(3) Ústně xxxxxxxxx rozhodnutí správní xxxxx potvrdí xxxxxxx, xxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx požaduje. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx část rozhodnutí (§68 odst. 2) x další náležitosti xxxxxxx x §69.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§68

(1) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx otázky, xxxxx xx předmětem xxxxxx, xxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx bylo rozhodováno, x označení xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami, xx označují údaji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§18 xxxx. 2); xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k jejímu xxxxxxx splnění x xxxxx x vyloučení xxxxxxxxxx účinku xxxxxxxx (§85 odst. 2). Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx obsahovat xxxxx xxxx xxxx výroků; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výroku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx orgán řídil xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx výkladu xxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx vypořádal s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx podkladem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x záznamy, které xxxx xx podmínek x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rovině xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyplývají.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyhoví.

(5) X xxxxxxx se xxxxx, zda xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx lhůtě je xxxxx xxx učinit, xx kterého dne xx xxxx xxxxx xxxxxx, který správní xxxxx x odvolání xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x poučení xxxxxxx.

§69

(1) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "rozhodnutí" xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat označení xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, datum xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx služební číslo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doložkou "xxxxxxx xxxxx" xxxx xxxxxxxx "x. x." x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:" x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx úřední xxxxx, xxxxx odpovídá xx xxxxxxx vyhotovení rozhodnutí.

(2) X xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektronicky, vyhotoví xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxx vydá stejnopis xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx účastníka xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výroku.

§70

Opravu zřejmých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx vydal. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, vydá x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx úkonem xxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxx xx vydání xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správní orgán xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vydáním rozhodnutí xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §19, xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx správní orgán xxx; xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásilce xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx xxx:",

x) ústní vyhlášení, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx (§72 xxxx. 1),

x) vyvěšení veřejné xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §25,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x postupu xxxxx §19 xxxx. 3; xx písemnosti se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx xxx:".

(3) Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx zahájení řízení, x nimž xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx, jestliže xx xxxxxxxxx nařídit xxxxx jednání xxxx xxxxxx šetření, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx předvést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobám, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx složitý xxxxxx,

x) nutná x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3, xx xxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx nemůže xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxx x případě, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Pokud xx všichni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxx záznam xx xxxxx podle §67 xxxx. 2 xxxx druhé.

(3) Xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx řízení xxxxx, x xxxxxxxxxx, jímž xx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx vyrozumívání o xxxxxxxxxx poznamenaných do xxxxx. Xxxxx se xxxxxxx účastníci vzdali xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, usnesení se xxxxx poznamená xx xxxxx.

Xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§73

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx v xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx kterému xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxx všechny xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §76 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx x xxx uvedeném. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx je závazné xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právo k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,28) je pravomocné xxxxxxxxxx závazné i xxx právní nástupce xxxxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx xxxx pozdějším xxxx, xxxxx xx x jeho xxxxxxxx xxxxx uveden. Rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx, x byla-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uplynutím.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obdobně x xxx jiné právní xxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx součástí spisu, xxxxxx moc xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vykonatelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx doručen. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x chybnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx moci xxxx vykonatelnosti, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx

(1) V případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx usnesením.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2, §13 xxxx. 4, §28 xxxx. 1, §29 xxxx. 1, §38 xxxx. 5 a §80 odst. 4 xxxx. x) x x) lze xxxxx xxx předchozího xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx správním xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností. Xxxxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §72, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx xx xxxxx poznamená xx xxxxx. Usnesení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §72, nabývá právní xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x nelze-li xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xx pouze poznamená xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx, které se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx správní xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; nové xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

(4) Usnesení, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx. Proti usnesení, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu, x xxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx odvolat.

Díl 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§77

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, jež xx xxxx zjevně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx fakticky xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx je xxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nicotnost zjišťuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx rozhodnutí xxxxx, x xx kdykoliv; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx jiný xxxxxxx xxxxx xxxxxx úkon, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x dále xx, kteří xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nicotnosti; jestliže xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sdělí tuto xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx xx 30 xxx podateli.

(4) Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx některého xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx, jestliže x povahy věci xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nicotnost, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Xxx 8

Xxxxxxx xxxxxx

§79

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ušlý xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, náklady xxxxxx, tlumočné x xxxxxx xx zastupování.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xx vydat x x průběhu řízení. Xxxxxxxxxx se oznamuje xxxxx xxxxxx, jichž xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx (§136) x účastník xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx hotové xxxxxx x xxxx xxxxxxx jiným xxxxxx, xxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx xxxx, xx náklady xxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částkou xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx xx zvláště xxxxxxxxx případech nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxx. X případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx snížit.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, kdo jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx řízení vybírá xxxxxxx xxxxx, který xx uložil. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx správního orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx, x jejíž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX

§80

(1) Xxxxxx-xx správní xxxxx rozhodnutí xx xxxx x zákonné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx učiní xxxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxx, nezahájí-li příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode dne, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení z xxxx xxxxxx.

(3) Opatření xxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx i x xxxxxxx, kdy xx x okolností zjevné, xx věcně a xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx rozhodnutí může xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx nápravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx namísto nečinného xxxxxxxxx orgánu,

c) usnesením xxxxxxx xxxx správní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) usnesením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx xx xxxx, x xx-xx xxxxxx postup xxx účastníky xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x §71 xxxx. 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx územních samosprávných xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Usnesení xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx d) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §27 xxxx. 1; xxxxxxx xxxxxxxxx xx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx účastníka podle xxxxxxxx 3 věty xxxxx nevyhoví; xxxx xxxxxxxx xx oznamuje xxxxx tomuto účastníkovi; xxxxx tomuto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx nepřísluší xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písemně xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxx xxxx podané xxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xx právo xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx samostatně jednat xxxx správním xxxxxxx, x když xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Odvoláním lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřípustné.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx náležitosti xxxxxxx x §37 xxxx. 2 a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx uvedeno, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx se domáhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx každý účastník xxxxxx xxxxx stejnopis. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stejnopisů, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx náklady xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxx netvoří xxxxxxx celek x xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx některému x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxxx x k návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatnit dříve. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, že xx nebylo xxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Odvolací xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxx xxxxx činí 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxx den xxxxxxxx lhůty.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúplného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 xxx odvolání xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§84

Xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx rozhodnutí xx xxxxxx správním orgánem xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx se x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxx rozhodnutí oznámeno xxxxxxxxxx x účastníků, xxxxxx ho xxxxxxx xxxxx xxx oznámil; xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx dovolávat xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx seznámil. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x chybějícím xxxxxxxx xxxxx §83 odst. 2.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx dbát xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx. Odkladný xxxxxx xxxxxxxx lze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§85 xxxx. 2) x dodatečně.

Xxxxxx xxxxxxxx

§85

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxx podané x xxxxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxx,

x) xxxxx-xx vážná xxxx některému z xxxxxxxxx, nebo

c) požádá-li x to účastník; xx neplatí, pokud xx tím xxxxxxx xxxx jiným účastníkům xxxx to není xx veřejném xxxxx.

(3) X xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, oprávněných xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; xxxxx tomuto xxxxxx xx nelze xxxxxxx.

Xxxxxx odvolání a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx

§86

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Správní xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zašle xxxxxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxxxx, kteří xx mohli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx, xxx xx x němu x přiměřené xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxx, xxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx podáno xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §82 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx účastníků k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxxx podaným xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§87

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, ledaže x tím xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxx.

§88

Předání spisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx napaden xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 a xxx-xx xxxxxxxxxx část xxxxx oddělit, xxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xx část xxxxx, xxxxx xx týká xxxxxx, o níž xxxx rozhodnuto v xxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nepřípustného xxxx xxxxxxxxxx odvolání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepřípustnosti xxxxxxxx.

(2) Pokud před xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nastal xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxx uvedený x §66 odst. 1 xxxx. x), x), x) nebo x) xxxx x §66 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zastaví, ledaže xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx pro náhradu xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx

§89

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx odvolacím xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumává xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx xxx xxxxxxx xx to, xx xxxxx mít xxxx xx soulad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; xxxxx ustanovením xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§90

Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rozporu x xxxxxxxx předpisy xxxx xx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zruší x xxx vrátí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx projednání xxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx změní; změnu xxxxx xxxxxxx, pokud xx tím některému x účastníků, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx ztráty xxxxxxxx xxxxxxx xx; xxxxx §36 odst. 3 xx xxxxxxxxx, pouze xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxxxx nově xxxxxxxx odvolacím správním xxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxx x odstranění xxx odůvodnění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) postupuje xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx již xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx rozhodnutí x xxxxx odvolání xxxxx xxx význam xxx xxxxxxx škody.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odvolatele, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nejsou xxxxxx, anebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx nastala xxxxxxxxxx, která odůvodňuje xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí jen xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §71. Xxxxx xxxxxx běžet xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí (§88).

§91

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxx dále xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je x právní xxxx, xxxxxxxx bylo oznámeno xxxx odvolatelům x xxxxxxxxxx uvedeným v §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99 xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x odvolání je xxxxxxxxx dnem zpětvzetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx. Xxxx následujícím po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí právní xxxx. X skutečnosti, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx, správní xxxxx xxxx usnesení, které xx xxxxx poznamená xx spisu x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli x xxxxxxx xxxxxxxx uvědoměni xxxxx §86 xxxx. 2. Odvolání xxx xxxx xxxx nejpozději xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se vzdali xxxxx podat odvolání, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dnem následujícím xx dni, kdy xxx xxxxxx poslední x xxxx.

§92

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí již xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx dány xxxxxxxxxxx xxx přezkoumání xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx, xxx obnovu řízení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx řízení nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žádost x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx správní xxxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§93

(1) Xxxxxxxx v této xxxxx není stanoveno xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X až XX, VI x XXX této části.

(2) Xxx xx x xxxxxxx I až XXX této xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxx xx xxx při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §178.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX

§94

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgány x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy lze xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx rozhodnutí xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxx nenabylo xxxxxx xxxx; pokud xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxxx odvolání, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxx XXXX této xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx k xxxxxxxxx přezkumného xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na zahájení xxxxxx; jestliže xxxxxxx xxxxx neshledá xxxxxx x xxxxxxxx přezkumného xxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xxxxxxxx.

(2) Přezkumné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělen souhlas x právnímu xxxxxxx xxxx povolen xxxxx xxxxx x nemovitosti xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx rozhodnuto xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x žadatel xxxxx xxxx v xxxxx xxxx. X přezkumném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §97. Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§43) x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§66). Xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx až xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předcházela, a xxxxxx tehdy, xxxx-xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx náhradu xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem, xxxx xx xxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx vznikla xxxxxxxxx účastníkovi, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, ve zjevném xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxxxx.

(5) Xxx rozhodování v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx mění-li xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx (§97 xxxx. 3) xxxx xxxxxx-xx, xx kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§99).

§95

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx z xxxx xxxxxx přezkumné xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxx x závěru, že xxx mít xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxx předpisy.

(2) Jestliže xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx dal xxxxxxxx, xxxx přezkumné řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx nemůže xxx xxxxxxxxx újma xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx s xxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Jinak xxxxx xxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx nadřízenému xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx řízení, x xxxx je přezkoumáváno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Účastníky přezkumného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přezkumné řízení xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxx některému x účastníků xxxx xxxxxxxxx zájmu, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zahájení nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ministr xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu; xxxxxxxxxx §152 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxx xxxxx nejdéle xx 2 měsíců xxx xxx, xxx xx příslušný správní xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx ve xxxx.

(2) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x skutkových xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx za to, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx materiál x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxx xxxx, co xx rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušeno, xxxxxx xx xxxxxxxxx mělo xxxxxx pro náhradu xxxxx.

§97

Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebyl, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze poznamená xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Rozhodnutí, xxxxx bylo xxxxxx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán zruší xxxx změní, popřípadě xxxxx a věc xxxxx odvolacímu správnímu xxxxxx nebo správnímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx správní xxxxxx xxxx vázány xxxxxxx xxxxxxx příslušného správního xxxxxx.

§98

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx přezkumné xxxxxx x není zapotřebí xxxxxxxxxx účastníků, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dokazování xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx vydání rozhodnutí xxxxx §97 odst. 3.

§99

Účinky rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx mohou xxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx nebo předběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxx přezkoumávaného rozhodnutí xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxx xxxx rozhodnutí, jímž xxxx uložena xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx, xxxx správní orgán, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx právo, a xxxxxxxxxxxx-xx okolnosti případu xxxx řešení, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxx dne jeho xxxxxx moci nebo xxxxxxxxx vykonatelnosti; bylo-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx či neúplných xxxxx xxxxxxxxx žadatelem, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx účinky xxxxxxxxxx x přezkumném řízení xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA X

OBNOVA ŘÍZENÍ X NOVÉ ROZHODNUTÍ

§100

Obnova xxxxxx

(1) Řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xx xx xxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx najevo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x původním xxxxxx xxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxxx důkazy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxx či xxxxxxx rozhodnutí, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx,

x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx řešení xxxxxx, xxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ve věci xxxxxxxxxx, a xx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 3 let xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx domáhat xxx, kdo mohl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ve xxxxxxx xxxxx xx právní xxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx úřední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x důvodů uvedených x odstavci 1 x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem; do xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) O obnově xxxxxx rozhodne příslušný xxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Na obnovu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 4 a 5.

(6) Žádosti x xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx účinek, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx účastníkovi nebo xxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí, xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinek vyloučil x důvodů xxxxxxxxx x §85 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxx zamítá, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxx xxxx podat xxxxxxxx.

§101

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx nové xxxxxx x xxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx lze xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 6 věty xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx žádosti, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx důvodů dodatečně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxx plnění xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx splnění povinnosti xx možné xxxxx xxxxx, stanoví-li xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

§102

Společné xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxx xxxxxx xxxx, xx bylo xxxxxxxxxx x obnově xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx podle §101 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx výlučně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx x novém xxxxxx xxxxxxxx xxxxx právního xxxxx x skutkových xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx řízení.

(3) Nové xxxxxx podle §101 xxx zahájit na xxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x naopak. Xxxxxx xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx nástupce xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx xxxxxxxxx neodůvodňuje zahájení xxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesením x xxx, že xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xxxx již správní xxxxx učinil xxxx.

(5) X xxxxx xxxxxx xxxxx §101 xxx x účinky xx xxxxxxxx nového xxxxxx xxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx účinky původního xxxxxxxxxx. Má-li xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, užije xx obdobně ustanovení §95 xxxx. 4 x 5.

(6) X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolání, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxx správní xxxxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx právní xxxxx vlivem změny xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nestal xxxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x dobré xxxx.

(8) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x prvním xxxxxx.

(9) Xxxxx rozhodnutím vydaným xxxxx §100 xxxx §101 písm. x) xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx; x tomto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §99 platí xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx účinkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx účinky xxxxxx rozhodnutí zřejmé x jeho xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán.

HLAVA XX

XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§103

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), v xxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx nesplní.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem je xxxxxxx xxxxx, který xx podle tohoto xxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§104

Exekučním xxxxxxx, xx xxxxx základě xx xxxxxx xxxxxxxx výzva xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) vykonatelné rozhodnutí xxxxxxx x §74, xxxx

x) vykonatelný xxxx xxxxxxx x §141 xxxx. 8.

§105

(1) Exekuční xxxxx x exekučního správního xxxxxx xxxxxxxxx

x) správní xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx z exekučního xxxxxx mohou x xxxxxxxxx exekuce požádat xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§106

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx žádost správního xxxxxx xxxxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxxxxx na peněžitá xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je správní xxxxx xxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. a).30)

(2) Xxxxxx xxxx xxxx krajský xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xx-xx takovým správním xxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx. Xx žádost xxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní.

Xxx 3

Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§107

Xxxxxxxxxxx

(1) Exekučním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §105 odst. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxx moci výkonné. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx správním xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §105 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx.

(2) Xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §105 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§108

Xxxxx vymáhat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vůči xxxxxx xxx vůči xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx uveden x xxxxxxxxx titulu, xxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx exekuční xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx pokračovat, xxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xx xx něj xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vydanou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánem příslušným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,31) pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zemřel xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx. V případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx exekuční xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx nařídit xxxxxxxxxx xx 5 let x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do 10 xxx xxxx, co xxxx být povinnost xxxxxxx dobrovolně.

§109

Xxxxxxxx výzva

(1) Nehrozí-li xxxxx xxxxxxxxx, že xxxx exekuce xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán před xxxxxxxxx exekuce xxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx povinnosti exekuční xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x níž má xxx splněna.

(2) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §68 obsahuje

a) označení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, x xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) určení xxxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxx xxxxxxxxxx povinnost splněna, x

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splněna x xxxxxx náhradní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxx uplynutí xxxx lhůty xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx exekuční xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§110

Nařízení xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxx úřední, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem; xxxxxx xxxxxxx lhůta xxxxxxx x §80 xxxx. 2,

x) na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx podle §107 xxxx. 2.

§111

Xxxxxxxx příkaz

(1) Exekuční xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §68 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx nepeněžité povinnosti, xxxxx má xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx, xxxxx mají být xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x provedení exekuce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnému x xxxxxx xxxxxx, kterým x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx exekučnímu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx provedení xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx nařídit x xxxxxxx těmito xxxxxxx:

x) náhradním výkonem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména vyklizením, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x předvedením, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokut.

§113

Odložení x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx nebo přerušit xxxxxxxxx exekuce, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x lze-li x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx to, xx xxxxx svoji xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxx lhůtě, x xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxx tím xxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exekuce. Xxxxxxxx správní orgán xxx učiní rovněž, xxxxxxx-xx xx zákon. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxx toho, xxx o xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvody, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx exekuční správní xxxxx x exekuci xxxxx §65 odst. 2.

§114

(1) Při provádění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pověřením prokazuje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx úřední osobě xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx přístup xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§115

Xxxxxxxxx exekuce

Exekuční xxxxxxx xxxxx prováděnou xxxxxxx xx žádost xxxx x moci úřední xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx exekuce xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx nařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekuci xxxx xxx zrušen exekuční xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx §110 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběh xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nepoměrnými xxxxxxxx,

x) se xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnému,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx existoval xxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nastal jiný xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx věci, pro xxxxx xxxxx exekuci xxxxxxx.

§116

Exekuční náklady

(1) Exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx exekuce nebyla xxxxxxxxx podle §115 xxxx. e) nebo x).

(2) Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxx, xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2&xxxx;000 Xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx exekuční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Hotové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán.

(4) Povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, jestliže byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jestliže xxx xxxxxxx odebráním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxx přímým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(5) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prováděny xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, exekuční správní xxxxx rozvrhne náhradu xxxxxxxxx exekučních xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností připadajících xx jednotlivé xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx náklady xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx27) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§117

Námitky

(1) Xxxxx usnesením xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx kterým xx xxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx nebo jiná xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx námitky.

(2) Xxxxxxx xxxxx podat, xxxxx xxxxxxxx bylo xxx vykonáno xxxx xxxx xxxx proveden.

(3) Xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx, xxx

x) směřují-li xxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx odložena nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) směřují-li xxxxx exekučnímu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx usnesení, xxxx xxxx zastavena exekuce,

d) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §115 písm. x), x), e), x) xxxx x), xxxxx

x) xxxxxxxx-xx x xxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx.

(4) X námitkách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx odvolat.

§118

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx podle tohoto xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlav X xx X xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle §27 xxxx. 1 xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx povinný.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx provedením xxxxxxxxxx výkonu

§119

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vykonat x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, vydá exekuční xxxxxxx xxxxx exekuční xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx výkonů xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx náklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přesně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx svěřuje xxxx osobě.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinného a xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxx xxxxxxx,32) xx xxxxxxxx xxxxxxx orgán povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx povinného x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx převzít. Povinný xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx povinný xxxx věci x xxxxxxx lhůtě, připadají xx xxxxxxxxxxx státu; xxxxxxx-xx exekuci orgán xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx povinný, xx tyto xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx ně x xxxxxx výši xxxxxxxx předem v xxxxxx lhůtě, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 8 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§120

Xxxxx xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx nemovitosti, stavby, xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), odebráním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§121

(1) Xxxxxx-xx exekuční xxxxx, xxx povinný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx předem, xxx xxxx vyklizení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxx xxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxx xxxxx (§128).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx, xx bezprostředně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,33) xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx, xxxxx-xx x důvodu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxx úkonu vyklizení xxxxxxxx, xxxxxx xx xx exekuční xxxxxx xxxxx s protokolem x xxxxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxx-xx oprávněná xxxxxx osoba při xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx vyklizení xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx být provedením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx předloženo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx-xx pochybnost o xxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení, xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx vždy.

§123

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx domácnosti, xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinému, xxx jsou se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyklizovaném xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx tam xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Movité xxxx xxxxxxxxxx z vyklizovaného xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zletilých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§124

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdo xx xxxx movité xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx převzetí věcí xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx orgán vyrozumí xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx dány xx xxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxx xxxx převzít.

(2) Nevyzvedne-li xx povinný movité xxxx x xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, prodá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxx movitých xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.35)

(3) Výtěžek x xxxxxxx xxxxxxx exekuční xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xx srážce xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xxx prodeji xxxxxxxx věcí x xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 2&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zbytek xxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx výtěžku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx jej x xxxxxx xxxxxx doručit, xxxxxxx není-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x něj xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxx movité xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného celku, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx příjmem rozpočtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Movité xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx movité xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; provádí-li exekuci xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx.

Odebrání xxxxxx xxxx

§125

(1) Xxxxxx-xx exekuční xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx dodal xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odebráním movité xxxx, x němž xxxxxxxx xxxx movitou xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Oprávněná úřední xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx povinnému xxxx tomu, kdo xx xx x xxxx, a odevzdá xx tomu, xxxx xx xxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §124.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxx odebírání movité xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx exekuční příkaz xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx movité xxxx. Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx exekuci xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx předmětem xxxxxxx xxxxxx věc, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx odebírané xxxxxx věci třeba xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx movitou xxxx x tato xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x povinného, zjistí xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx co xx x xx xxxxx. Xxxx-xx povinný xx xxxxx, která xx xxxxxxx xxx, xxx xx xxx odebrána, xxxxxxx movitou věc xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx úřední xxxxx xx sdělení xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba protokol, x xxxx uvede xxxxxxx

x) označení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx xx vydat, x xx-xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx seznam, xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx movitou xxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx sdělit xxxxxx.

§126

Xxxxxx prohlídka x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx oprávněné úřední xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxx místa, kde xx xx xxxxx xxxxxxxxx movitá xxx xxxxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xx xxxx provedení xxxxxxx, xx oprávněná úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinného x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx schránek x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věc, xxx xx povinný xxxxx; xx tím xxxxxx xx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zjednat xx do bytu xxxxxxxxx xxxx do xxxx xxxx místnosti xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx otevřít.

(3) Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx byt (xxxxx, místo podnikání) xxxx xxxx xxxxxxxxx xx prostory, je xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxx osobě provést xxxxxxxxx bytu a xxxxxx místností xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx své xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněna xxxxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx věc x xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx je xxxxx vydat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx postupuje zvlášť xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxx prohlídku. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx žádost xxxx, xxxx xxxxx xx prohlídka prováděna, xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx přizvané xxxxx (§128). Při provádění xxxxxx prohlídky se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx movité xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx její xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provedení xxxxx, xxxˇxxxxx xxxxxx osoba xxxx x místa xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx.

Předvedení

§127

Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; §60 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx. 2 xx použije xxxxxxx.

Přizvané xxxxx

§128

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx exekuce xxxxxx vynucením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§129

(1) Nelze-li xxxx není-li účelné xxxxxxxx xxxxxxx náhradním xxxxxxx xxxx přímým xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokut xx xxxx nákladů xx náhradní výkon, x nelze-li náhradní xxxxx xxxxxxx, xx xx výše 100&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx správní xxxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx, aby xx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27) xxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určí x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx rozpočtu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx exekučního správního xxxxxx, který pokutu xxxxxx. Xxxxxxxxxx pokut xx povinný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§130

Xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, že xxxxxx provádí územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx, který xxxx xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx orgánem x xxxxxxx kraje xxxxxxx xxxx x x případě obce xxxxxx xxxx.

(2) Stanoví-li xxxxx, xx řízení xxxxxxx jiná veřejnoprávní xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, který xxxx xxxxx xx x xxxxxx příslušný, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx řízení provádí xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx určoval, xxxxx xxxx xxxxx xx x úkonům xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx37) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; pověření musí xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx příslušnosti

§131

(1) Nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx požádání účastníka xxx xxxxxxxxx převzít xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo neobvyklosti xxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků (§144), xxxx

x) x xxxx, x xxx xxx xxx důvodně xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx právní poměry xxxxxxxxx ve správních xxxxxxxx xxxx podřízených xxxxxxxxx orgánů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán může xxxxxxxxx pověřit x xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podřízený xxxxxxx xxxxx ve svém xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx být xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věci, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x věci, u xxx xxx mít xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrazně xxxxx xxxxx než x obvodu příslušného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx účelem spojení xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx řízení (§140), xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x projednání x rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní orgán xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podřízený xxxxxxx xxxxx xxxx x důvodu vyloučení xxxxx úředních osob (§14) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx nezpůsobilého xxxxxxxxx orgánu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx. Postupující správní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx správního orgánu, xxxxx xx být xxx xxxxxxxxxx. Předchozího xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxx správního orgánu, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správní xxxxxx xxxxx na xx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxx xxxxx příslušnosti xxxxxxx veřejnou vyhláškou, xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx k podnětu xxxx k xxxxxxxx x xxxxx příslušnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xx změně příslušnosti xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx ke xxxxx příslušnosti podnět xxxx o ni xxxxxxx.

§132

Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx stupně x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx původně xxxxxxxxx; x xxx informuje xxxxxxx orgán, xx xxxxx xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx

§133

(1) Nelze-li věcnou xxxxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx rozhodovaná xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx, xxxxx xxxx působnosti xx rozhodované xxxx xxxxxxxxx.

(2) Považuje-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x téže xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx rozhodne. Xxxxxx-xx správní xxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxx o xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady, postupuje xx xxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx projednat xxxx x dohodovacím xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx povinností xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xx žádný xxxxxxx xxxxx nepovažuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ten, xxx xx byl xxxx účastníkem, xxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx x xxxxx.38)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx vzájemných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxx výkonu samostatné xxxxxxxxxx x sporů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx určování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úkonů x xxxxxx.

Xxxxxx xxxx kolegiálním xxxxxxx

§134

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx kolegiálním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx předsedající, popřípadě xxxx, xx xxxx xx orgán xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xx xx není účastníkem, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, provádí xxxxxxxx samostatně. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxx ze členů. Xxxxx člen kolegiálního xxxxxx je oprávněn xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx způsobilý xx usnášet, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx kolegiálního orgánu xx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxxx xxxxx přítomných xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hlasují xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx hlasovat xxxx xxx 7 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členové a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx protokolu; xxx xxxxxxxxx do xxxxx (§38) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx kolegiální xxxxx xxxx celek, xxxxxxxx xxxx xxxxxx ten xxxx xxxx, proti xxxxx námitka směřuje. Xxxx-xx kolegiální xxxxx xxxxxxxxx xx usnést, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx §14 xxxx. 5 věty třetí.

(5) Xxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu

§135

Hrozí-li, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, nebo xxxxx-xx xxxxxxxxx osobám xxxx majetku, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x součinnost jejích xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXX II

DOTČENÉ XXXXXX

§136

(1) Xxxxxxxxx orgány xxxx

x) xxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§149 xxxx. 1) nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxx xx věc xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, s probíhajícím xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx do spisu x xxxxx xxxxxxx xxxxx materiálů xxxxxxxxx xxxxxxx spisu, xxxx-xx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx orgány vyjadřují, xx-xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx to xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Správní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x dotčené xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkony, x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem využito xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxxxxx orgán x dotčený xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx řešení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx orgány, xxxxx x mezi dotčenými xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx otázky, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řešení xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx x jeho xxxxxxx spolu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx návrh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahájeno, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xx nepoužije xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx práva xxxxxxxx samosprávného xxxxx xx samosprávu. Ustanovení §133 xxxx. 6 xxxxx obdobně.

XXXXX III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§137

Vysvětlení

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatních xxxxxxx x vlastních xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední, xxxxxxxx správní orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx opatřuje xxxxxxxxxx potřebná x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx. Vysvětlení může xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx opatřování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx (§59) x xxxxxxxxxx (§60). X xxxxxxxx vysvětlení xxxxxxx xxxxx xx, xx xxx odepření součinnosti xxx dokazování x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxx, xxx bezdůvodně xxxxxx podat vysvětlení, xxxx správní orgán xxxxxx pořádkovou xxxxxx (§62) xx xx xxxx 5&xxxx;000 Kč.

(3) X podání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx skutečnost sděluje, xxxxxxx x §18 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx služební xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Záznam x podání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek.

§138

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx řízení xxx x xxxx úřední xxxx xx požádání xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vůbec nebo xxx x velkými xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bude předmětem xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx oznamuje xxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x řízení, xxxx správní orgán, x xxxxx xxxxxx xx ohrožený xxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ten, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou.

(3) Nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx ti, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx správnímu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx zástupci xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a vyjádřit xx x xxxx; x xxx xx xxxxxxx xxxxx vyrozumí.

(4) X zajištění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx §53 xxxx. 6. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxxx xx její kopie, xxxxxx správní orgán xxxxxx ověřovací xxxxxxxx. Xx-xx xxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx postup xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx znalec xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx řízení.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Stanoví-li xxx zvláštní xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx v xxxxxxx xxxxx poskytl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx,

x) xxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmiňujícího xxxxx x

x) podle xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx jakých předpokladů xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§57 xxxx. 1). Xxxxxxxx žadatel o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vady xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxx věci xxx xxxxxxxxxx informaci požadovat xxx jednou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx zahájení xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx správním orgánem xxxxxxx. Xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx účinnosti xx jejím xxxxxx, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx neplatná, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH

§140

Společné xxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx předmětu xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx týkají xxxxx účastníků, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx řízení xxx x x průběhu xxxxxx xx předpokladu, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx žádosti týkající xx xxxxx předmětu xxxxxx xxxx jiných xxxxx souvisejících xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podmiňujícího xxxxx, k němuž xx správní orgán xxxxxxxxx.

(3) X urychlení xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxxxx otázkách usnesením xxxxxxxx xx společného xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(5) Ve xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx spis. Xxxxx-xx během xxxxxx xx xxxxxxx věcí, xxxxxx xx společný xxxx, jehož xxxxxxx xxxx též xxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxx xx zakládá x řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, se xxxxxx xxxxx všech xxxxx spisu vedeného xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx, x níž xx řízení xxxx.

(6) Xxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxx §27 xxxx. 1 ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx probíhala xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx odvolací xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx výrokem xxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx výrokem. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x nelze-li xxx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx výrokem xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §57 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx. Jestliže bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí s xxxxxxxxxxxx výrokem xx xxxx důvodem xxxxxx xxxxxx.

§141

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, rodinných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx zahajuje xx xxxxx.

(3) Účastníky xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Navrhovatel x xxxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx účastníci se xxxxx přihlásit xxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí ve xxxx xx xxxx xxxxxxxxx jedině xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správní xxxxx x xxxxxx, které xxxx účastníky xxxxxxxx. Xxxxx navržené důkazy xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxxx provést x důkazy xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Správní xxxxx může též xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx §64 xxxx. 2 xx xx sporném xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže dokazovanou xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vyhoví, xxxxx xxx zamítne, xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejnému xxxxx.

(9) Ve xxxxxxx xxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx námitek xxxxxxxxx x odvolání.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx než xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx požádání xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx požádání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikly. Rozhodne x tom xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nařídil předběžné xxxxxxxx.

(11) Ve sporném xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx jen xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxx. X xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxx xxxxx přiznat xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl-li xxxxxxxx x xxxxxxx nepatrné xxxxx xxxx záviselo-li xxxxxxxxxx o výši xxxxxx na znaleckém xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§142

Řízení x určení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx každého, xxx xxxxxxx, že xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, zda xxxxxx xxxxxx vztah vznikl x xxx xx xxx xxxxx, zda xxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxx xx tak stalo.

(2) Xxxxx odstavce 1 xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx může o xxxxxx, trvání nebo xxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §141 xxxx. 4 xxxxxxx.

§143

Xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxxxxxx na xxxxx

x) xxxxx-xx životu xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx majetková xxxx anebo xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx,39)

x) xx-xx xxxxxxx obava, xx xx se xxxxx, xxx xx xxx uložena xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx (§147), předběžného xxxxxxxx (§61) nebo xxxxxxxxxxx opatření (§62 x 63), xxxx

x) x xxxxxx navazujícím xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx uložení povinnosti xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx věci. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx písemné xxxxxxxxxx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nemá xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx. X ústním xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xx místě xxxx písemné xxxxxxxxx (§67 xxxx. 3), xxxxx xxxxxx účastník.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx nevztahují xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx (§150 xxxx. 5).

(5) V xxxxxx xxxxxxxxxxx na výkon xxxxxx xxxxxxxxx týmž xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx prováděn, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední.

§144

Xxxxxx s xxxxxx xxxxxx účastníků

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx se řízením x velkým xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxx xxx 30 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx veřejné vyhlášky xx xxxxxx xxxxx.

(3) X řízení x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 2 xxxxxxxx zveřejněním konceptu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx, x jaké xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx podávat xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx konceptu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx mohl uplatnit xxx xxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) X řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx x podaném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxx k podání xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 5 xxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisů xxxxx §82 odst. 2.

(6) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx písemností xxxxxxxxx x §19 xxxx. 5, veřejnou xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxx.

§145

Xxxxxx s předstihem xxxxxxx

(1) Stanoví-li xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx má význam xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx doručení. Jestliže xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující žádost xxxxxx. V pochybnostech xxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nelze-li předstih xxxxxxx určit, určí xx xxxxx; o xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Řízení xx xxxx o žádosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx o xx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx správní xxxxx této žádosti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx některou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx x další xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx předchozích xxx xxxxx obdobně.

§146

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výběru xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx žádostí, xx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůta xxx podávání žádostí, xxxxx nesmí být xxxxxx než 30 xxx, pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pravidla postupu, xx-xx xxxxxx formou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 za xxxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx ve 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí xx xxxxxxxxxxx změna xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx usnesením xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přeruší, dojde-li xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx ve xxxx, x xxxxx xx má rozhodovat xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxx žadatele xxxxxxxx x tom, xx takové xxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxx o xxxx xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxx o xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx do spisu xxx až xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí xxxxxxx x odstavci 2.

(5) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xx lhůtě pro xxxxxx xxxxxxxxxx (§71) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxx prováděném formou xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2.

(6) V xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodne xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tříčlenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu; komise xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxxx obdobně.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX PRŮBĚHU X XXXXX XXXXXX

§147

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx přispět x zajištění xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx, která mu xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx řízení, xxxx xx požádání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx složit xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx oprávnění z xxxxxxxxxx. Nesloží-li xxxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx přijal, xxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx uložení záruky xx oznamuje xxx xxxxxxxxxxx, kterého xx xxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; může xx podat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uložení xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx a xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.27) Xxxxxxxxxx xxxxxx se uloží x xxxxxxxxx xxxxxx; xxx ji xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx x právnické xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Řízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x x xxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxx uložena xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx zajištěná xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx záruka xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx z xxxxxxx.

(6) Jde-li x xxxxxxxxxxx záruku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxx xxxxxxxxxx zákona.35) Případný xxxxxxxx bude xx xxxxxxxx nákladů xxxxxxx40) x xxxxxxx vrácen xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH

§148

Mezitímní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xx umožňuje xxxxxx věci x xxxxxxxx xx to xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx vydat

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účastníků xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnostech, x xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x části xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx (§80). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx správní xxxxx xxxxx mezitímní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x části xxxx, xxxxxxxxx xx sám xxxxx, x xx x xxxxxxxx s xxxxx opatřením proti xxxxxxxxxx.

§149

Xxxxxxxxxx podmíněné závazným xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxx obsah xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx řešení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx vydání x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xx obsah xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx uvede xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx a xxxxx, kterými xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Správní orgán xxxxxxxxx přeruší xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Správní xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požádán. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Nemá-li žádost x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu a xxxxx xxx x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx. Neodstraní-li žadatel xxxx žádosti, xxxxx xxxxx vydání závazného xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx žadateli, xx závazné stanovisko xxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx běžet xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx proti obsahu xxxxxxxxx stanoviska, vyžádá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tomuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s vyjádřením xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx x x xxxxxxxxxx účastníků. Xxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx závazné stanovisko xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxx. K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx doba až 30 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx případ. Xx dobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx do 1 xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx uplynutí 15 měsíců xx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx bylo závazným xxxxxxxxxxx podmíněno. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx učinil xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko, xx podnět xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx nebo změna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x případě, xx xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx, důvodem xxxxxx xxxxxx.

§150

Příkaz

(1) Povinnost v xxxxxx x moci xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx zjištění xx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, nemusí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X řízení x xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx protokol xxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona xxxx správním xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxx příslušný xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx na kontrolní xxxxxxxxxx, pokud protokol xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou, x xxxxx se kontrolovaný xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxx xxxx byl x seznámení se x xxxxxxx protokolu xxxxx vyzván, popřípadě xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx protokolu nejsou xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx důvodu.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx ten, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx se příkaz xxxx x řízení xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx xxxxx nepřípustný xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyrozumí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo opožděného xxxxxx. Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Zpětvzetí xxxxxx není přípustné. Xxxxx se podává x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxx němuž xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x vykonatelným rozhodnutím.

(4) Xxxxxx musí obsahovat xxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxx uvede, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxx xxx učinit, xx xxxxxxx xxx se xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu se xxxxx podává. Xxxxxxxx xx vydání příkazu xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx přítomen x xxxx uzná xxxxxx vydání xxxxxxx, xxxxxxxx se stav xxxx xx prokázaný x xxxxxx lze xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx nebo xxxxxxxxx x nepeněžitému xxxxxx, xxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx příkazu xxx xxxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka, xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se příkaz xxxxx pravomocným x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. X xxxx skutečnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nelze podat xxxxx.

§151

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx osvědčuje xxxxxxx stanoveným dokladem, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) X vydání xxxxxxx xx xxxxx záznam xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §67 odst. 2. Namísto odůvodnění xx v záznamu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx vydaný xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXXXX ROZHODNUTÍ

§152

Rozklad

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx správní xxxx, ministr xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí jiného xxxxxxxxxx správního xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx nejméně 5 xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odborníci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ústředního xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §14 x 134 xxxxx xxxxxxx s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x přijímat xxxxxxxx x xxxxxxx pětičlenných xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx rozkladu zapotřebí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis, xxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komise xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho člen xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx České republiky x držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemností xxxx xxxxxxx, nebo xxx stupeň xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx předsedou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxx vyhotovení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx druhé x třetí se xxxxxxxxx, prokáže-li se xxxx xxxxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx komise xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx, xxxxx xxx xxxxxx x rozkladu xxxxxxxxxx x odvolání.

(6) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx x rozkladu

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxx xxxx vyhoví rozkladu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxx, jichž xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zamítnout.

§153

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xx žalobce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) zrušení xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zrušením xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyslovení xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §77 xxxx. 1, xxx xxx uspokojit vyslovením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) snížení xxxxxx xxxx upuštění xx trestu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxx jen se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x případě, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žalobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x tím vyslovili xxxxxxx. Sdělí-li xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xx odvolání xxxx xxxxxxx; právo xxxxx xxxxxxxx xxxx rozklad xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustné.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X SDĚLENÍ

§154

Jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxx vyjádření, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx ustanovení xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: §10 xx §16, §19 xx §26, §29 xx §31, §33 xx §35, §37, §40, §62, §63, x obdobně xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx: §134, §137 x §142 xxxx. 1 a 2; xxxxxxxxx použije i xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sdělení, xxxxxxx není-li xxxxxxxxx xxxxxxx skutkový stav xxxx čerpat x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věcně xxxxxxxxx správní xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonu, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx dalšího xxxxxxx.

(3) Xxxxx správní xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx učinit xxxxxxx, xx povinen x xxx na xxxxxxxx xxxxxxx uvědomit xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, které k xxxxxx xxxxxx vedly.

§156

(1) Xxxxxxxx vyjádření, xxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxx orgánu trpí xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, aniž xxx xxxx způsobena xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydal xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jiný xxxxxx; xxxxxx usnesení xxx xxxxx xx xxxx, xx kterou xxxxxx účinky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sdělení. Xx xxxxx xxxxxx xx přiměřeně použijí xxxxxxxxxx xxxxx IX xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

§157

Nebude-li xxx způsobena xxxx xxxxx z xxxxxxxxx osob, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že vyjádření, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkonu, je xxx úkonem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§158

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, provádí-li správní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx, páté xxxx xxxxx xxxxx x xxxx části.

(2) Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 2 xx přiměřeně xxxxxxx x na úkony xxxxxxxxx orgánu prováděné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

VEŘEJNOPRÁVNÍ XXXXXXX

§159

(1) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx ruší xxxxx x povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x musí xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx stranou xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x správní xxxxx musí xxx xxx jejím uzavírání xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Druhy xxxxxxxxxxxxxxx smluv

§160

(1) Xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx stát xxxxxxxx zvláštní zákony.41)

(3) Xxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx vztazích x xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx organizačními složkami xxxxx xxxxxx ustanovení xxxx části obdobně.

(4) Xxxxx z dohod xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 řeší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx předmětem xx xxxxx xxxxxx správy, xxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx uzavírat, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx souladu x právními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx samosprávné celky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxx xxxxxx veřejné moci, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon.

§161

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxxxxxxx smlouvu s xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle §27 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x to i xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx účinnosti veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 2 xxxx 3. Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§168).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx, co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx, správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§162

(1) Ti, xxx xx xxxx účastníky xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxx probíhalo xxxxxx xxxxx části xxxxx, popřípadě ti, xxxx xxxxxxxxx takového xxxxxx jsou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx převodu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zájmem.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx x správní xxxxx, xxx xxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Uzavírání veřejnoprávní xxxxxxx

§163

(1) Xxxxxx vůle xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxx, xxx xxxxx činí (xxxx xxx "navrhovatel xxxxxxx"), xxx jím x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx dojde xxxxx, xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dojde-li projev x zrušení osobě, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx, x xxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx smlouvy xxxxxx

x) xxxxxxxxx lhůty, která x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxx smlouvy nebyl xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx pro zaslání xxxxxx smlouvy, xxxx

x) xxxxxxxxx, kdy xxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxx navrhovateli xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx návrhu xxxxxxx vyzváni xxxxxxxx xxxxxxxx v §146 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§164

(1) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x projevy xxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx současně, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxx-xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx xxx xxxxx, xxxxx navrhovateli xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxx souhlas xxxxxx právní xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx své úřední xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx správní xxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx uhradí xxx xxxxxxx xxxxxxxx §16 xxxx. 4 správní xxxxx.

Přezkoumání souladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§165

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x moci xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxx.

(3) Jestliže xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejího obsahu xxxxx x okolností, xx nichž xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx §161 xxxxx zrušení xxxxxx ustanovení se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx působnosti xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxx na základě xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. Xx právní xxxx xxxx předběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 přechází xxxxxxxxx x těchto xxxxxx xx správní xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx uzavřením zrušené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx správní xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přešla x xxxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxxxxx pro její xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx zrušení souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §160.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §160 xxxx §161 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvy (§169 xxxx. 1) a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §162 xxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx třeba x xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy.

(6) Xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 jsou xxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §162 xxx správní xxxxx, xxxxx souhlasu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx xxxxx, platí xxx přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §96 xxxx. 1 x §97 xxxx. 2; xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99.

Xxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§166

(1) Xxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx lze xxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx osoby, xx tohoto xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx dohody; xxxxxxxxxx §164 odst. 3 xxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxx a jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§167

(1) Smluvní xxxxxx xxxx podat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx-xx xx xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx xxxxxxxxx poměry, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx spravedlivě xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx známy, xxxxx xxxx xxxxxx prokáže, xx xx s xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovených důvodů xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stran došel xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx podala. Xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxx xxxxxxx ze xxxxx xx zrušením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

§168

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx smlouvu podle §160, xxxxx xx xxxxx xxxxxx práv xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nabývá xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxx x ní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx souhlas xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxx získaných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

Závazky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§169

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §160 x xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo jsou xxxxxxxxx stranami xxxx x xxxxxxxxxx působností; Xxxxxxxxxxxx vnitra věc xxxxxxxx s věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §160 x jsou-li smluvními xxxxxxxx obce, xxxxx xxxxxx obcemi s xxxxxxxxxx působností, nepřevezme-li xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, řeší spor x xxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, jde-li x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §161, xxxx

x) xxxxxxx orgán, xxxxx x jejímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §162.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§170

Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx části xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx právních jednání x xxxxxxxxx neúčinnosti, xxxxxxxxxx x odstoupení xx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x poukázce a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX OBECNÉ XXXXXX

§171

Xxxxx xxxx části xxxxxxxxx správní xxxxxx x případech, xxx xxx xxxxxxxx zákon xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx právním xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx.

§172

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §136 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25, xxxxxx xxxxxx xx xxx úřední xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx obecních xxxxx x obcích, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx k xxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx námitky. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx způsobem, x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx opatření obecné xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx a kde x v xxxx xxxxx se xxx x návrhem seznámit. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odůvodnění xxxx xxxx xxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxx, xx xx xxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx; xxxxxxxx zveřejní xxx xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jejichž správních xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx zkrácená xxxx xxxxx nejméně 5 dní.

(4) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx kdokoli, xxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na veřejném xxxxxxxxxx xxxxx připomínky. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx opatření obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx orgán, x jiné xxxxx, xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx návrhu opatření xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxx 30 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx vydává. Xxxxxxxx xx vyřízení xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx oprávněné zájmy xxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx než návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx v xxxx prospěch, xxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odůvodnění, xx xxxxx xxxx xxxxxxx odůvodnění opatření xxxxxx xxxxxx (§173 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách xxxx xxx důvodem změny xxxxxxxx xxxxxx povahy.

§173

(1) Xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx oznámí veřejnou xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, jejichž správních xxxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx týká. Xxxxxxxxxx §172 odst. 1 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx vážná xxxx xxxxxxxxx zájmu, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx účinnosti již xxxx xxxxxxxx; stanoví-li xxx xxxxxxxx zákon, xxxx xx xxx xxxx před xxxxxxxx xxxxx §172. Xx xxxxxxxx obecné povahy x jeho odůvodnění xxxx každý xxxxxxxxxx x správního orgánu, xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx vydal.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podat opravný xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx zákonem x xxxxx rozsah xx v mezích xxxxxx určen opatřením xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx vymáhat xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx povinnost xx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

§174

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx části xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx předpisy lze xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxx vydat do 1 xxxx xx xxxxxxxxx opatření. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§175

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx mají právo xxxxxxx xx na xxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx postupu xxxxxxxxx orgánu, neposkytuje-li xxxxx xxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx na xxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx správní xxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx dotčena.

(3) Stížnost xxx podat xxxxxxx xxxx ústně; xx-xx xxxxxx ústně stížnost, xxxxxx xxxxx ihned xxxxxxx, xxxxxx x xx správní xxxxx xxxxxxx záznam.

(4) Xxxxxxxx xx podává u xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinen prošetřit xxxxxxxxxxx xx stížnosti xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx vhodné, vyslechne xxxxxxxxxxx, osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx musí být xxxxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx stížnosti xxxx xxx stěžovatel x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx učinit nezbytná xxxxxxxx k nápravě. X xxxxxxxx šetření x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx o xx xxxxxxx.

(7) Má-li xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx, kterou xxxxx x příslušného xxxxxxxxx xxxxxx, nebyla xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx §79 xxxx. 4 x 5.

§177

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxx v §2 xx 8 xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správy i x případech, xxx xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X případech, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx nevztahují xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxxx.

§178

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx zvláštní zákon, xx jím správní xxxxx, který xxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx se xxxxx xxxxxx odstavce. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxx se rozumí xxxxxxx úřad. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx se xxxxxx x řízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ústředí xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonem veřejné xxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx tímto xxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ministr, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx ministra xxxx vedoucího jiného xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§179

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx. Xxxx-xx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušeno a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxx-xx xxxxxx pravomocně skončeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nového rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§180

(1) Xxx, kde xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tyto předpisy xxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxx, postupují x otázkách, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx tohoto zákona xxxxxx části xxxxx.

(2) Xxx případ, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx předpisy xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, postupují v xxxxxxxx, xxxxxxx řešení xx nezbytné x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxx xxxxxx.

§181

Stanoví-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, vydává xxxxxxxxxx, vydávají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§182

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx použijí jen xxx xxxxx správních xxxxxx učiněné xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řídí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxx těchto xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx vzniklé xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx posuzují xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

§183

Xxxxxxx se zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§184

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2006.

Zaorálek x. r.

Klaus x. x.

Xxxxxx x. x.

Xx. XLII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx pro xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxx §174 odst. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 1 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 500/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx řízení xxxxxxxxxx skončeno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, postupuje xx xxx přezkumném xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2018

Informace

Právní xxxxxxx x. 500/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2006.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

384/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/98 Sb., o xxxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

7/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010 s xxxxxxxx §20, xxxxx xxxxxx účinnosti od 24.7.2009

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

250/2014 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

176/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2018

12/2020 Sb., x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §7 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §1 xxxxxx x. 2/1969 Xx., o zřízení xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 191/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a x xxxxx některých zákonů.
9) Například §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb.
12) Xxxxx č. 273/2001 Sb., o právech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
13) Xxxxx č. 155/1998 Sb., x znakové xxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 384/2008 Xx.
13x) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) Zákon č. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 29/2000 Xx.
17x) §10b xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxx x. 7/2009 Xx.
18) §65 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
*19) §8 x 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §30 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*20) §10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §55 x násl. občanského xxxxxxxx.
*21) §139 xxxxxxxxxx zákoníku.
21) §1126 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §21 xxxxxxxxxx soudního řádu.
23) Xxxxxxxxx §26 zákona x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 210/1999 Xx.
24) Xxxxxxxx xxxxx č. 304/2001 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
25) §1 x 2 zákona x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
26) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §118 xx 121 občanského xxxxxxxx.
29) §76 xxxx. 2 zákona x. 150/2002 Xx.
30) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Sb.
31) Xxxxx č. 41/1993 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x o ověřování xxxxxxxx podpisu okresními x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §135 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §96 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 83/1998 Xx.
34) Xxxxx č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., kterým xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx občanský xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Sb.
36) §3 xxxxxxxx x. 252/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona.
37) §20 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §97 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx.
39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů.
40) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx.
41) Xxxxx č. 219/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) Xxxxxxxxx xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) §38 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) §45 x xxxx. občanského xxxxxxxx.