Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Správní řád

500/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ §9

HLAVA II - SPRÁVNÍ ORGÁNY

Díl 1 - Příslušnost správních orgánů

Věcná příslušnost §10

Místní příslušnost §11

Postoupení pro nepříslušnost §12

Dožádání §13

Díl 2 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §14

Díl 3 - Vedení řízení a úkony správních orgánů

Vedení řízení §15

Jednací jazyk §16

Spis §17

Protokol §18

Díl 4 - Doručování

Společné ustanovení o doručování §19

Doručování fyzickým osobám §20

Doručování právnickým osobám §21

Doručování do ciziny §22

Uložení §23

Překážky při doručování §24

Doručování veřejnou vyhláškou §25

Úřední deska §26

HLAVA III - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Účastníci řízení §27 §28

Procesní způsobilost §29

Úkony právnické osoby §30

Zástupce §31

Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví §32

Zastoupení na základě plné moci §33 §34

Společný zmocněnec a společný zástupce §35

Díl 2 - Úkony účastníků §36

Podání §37

Nahlížení do spisu §38

HLAVA IV - LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU

Určení lhůty k provedení úkonu §39

Počítání času §40

Navrácení v předešlý stav §41

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Přijímání podnětů k zahájení řízení §42

Odložení věci §43

HLAVA VI - PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI

Díl 1 - Zahájení řízení

Zahájení řízení o žádosti §44

Žádost §45

Zahájení řízení z moci úřední §46 §47

Překážky řízení §48

Díl 2 - Ústní jednání §49

Díl 3 - Podklady pro vydání rozhodnutí §50

Dokazování §51 §52

Důkaz listinou §53

Důkaz ohledáním §54

Důkaz svědeckou výpovědí §55

Důkaz znaleckým posudkem §56

Předběžná otázka §57

Díl 4 - Zajištění účelu a průběhu řízení

Úvodní ustanovení §58

Předvolání §59

Předvedení §60

Předběžné opatření §61

Pořádková pokuta §62

Vykázání z místa konání úkonu §63

Díl 5 - Přerušení řízení a zastavení řízení

Přerušení řízení §64 §65

Zastavení řízení §66

Díl 6 - Rozhodnutí

Obsah a forma rozhodnutí §67

Náležitosti rozhodnutí §68 §69 §70

Lhůty pro vydání rozhodnutí §71

Oznamování rozhodnutí §72

Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí §73 §74

Doložka právní moci nebo vykonatelnosti §75

Usnesení §76

Díl 7 - Nicotnost rozhodnutí §77 §78

Díl 8 - Náklady řízení §79

HLAVA VII - OCHRANA PŘED NEČINNOSTÍ §80

HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Odvolání §81 §82

Odvolací lhůta §83

Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí §84

Účinky odvolání §85

Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal §86 §87

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu §88

Postup odvolacího správního orgánu §89

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu §90 §91 §92

Použití obecných ustanovení §93

HLAVA IX - PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ §94 §95 §96

Rozhodnutí v přezkumném řízení §97

Zkrácené přezkumné řízení §98

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení §99

HLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ

Obnova řízení §100

Nové rozhodnutí §101

Společné ustanovení §102

HLAVA XI - EXEKUCE

Díl 1 - Úvodní ustanovení §103 §104 §105

Díl 2 - Exekuce na peněžitá plnění §106

Díl 3 - Exekuce na nepeněžitá plnění

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Příslušnost §107

Právo vymáhat nepeněžitou povinnost §108

Exekuční výzva §109

Nařízení exekuce §110

Exekuční příkaz §111

Způsoby provedení exekuce §112

Odložení a přerušení exekuce §113 §114

Zastavení exekuce §115

Exekuční náklady §116

Námitky §117

Společná ustanovení §118

Oddíl 2 - Exekuce provedením náhradního výkonu §119

Oddíl 3 - Exekuce přímým vynucením §120

Vyklizení §121 §122 §123 §124

Odebrání movité věci §125

Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností §126

Předvedení §127

Přizvané osoby §128

Oddíl 4 - Exekuce ukládáním donucovacích pokut §129

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH ORGÁNECH

Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby §130

Změny příslušnosti §131 §132

Spory o věcnou příslušnost §133

Řízení před kolegiálním orgánem §134

Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu §135

HLAVA II - DOTČENÉ ORGÁNY §136

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Vysvětlení §137

Zajištění důkazu §138

Předběžná informace §139

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH

Společné řízení §140

Sporné řízení §141

Řízení o určení právního vztahu §142

Řízení na místě §143

Řízení s velkým počtem účastníků §144

Řízení s předstihem žádosti §145

Řízení o výběru žádosti §146

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ

Záruka za splnění povinnosti §147

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH

Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci §148

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem §149

Příkaz §150

Vydání dokladu §151

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Rozklad §152

Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví §153

ČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ §154 §155 §156 §157 §158

ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY §159

Druhy veřejnoprávních smluv §160 §161 §162

Uzavírání veřejnoprávní smlouvy §163 §164

Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy §165

Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy §166 §167

Souhlas třetích osob §168

Závazky z veřejnoprávních smluv §169

Obecné ustanovení §170

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY §171 §172 §173 §174

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Stížnosti §175 §176 §177 §178

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §179 §180 §181 §182 §183

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §184

č. 225/2017 Sb. - Čl. XLII

č. 176/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

500

XXXXX

xx dne 24. xxxxxx 2004

SPRÁVNÍ ŘÁD

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXX ÚPRAVY

§1

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonné, xxxxxx územních samosprávných xxxxx1) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx jen "správní xxxxx").

(2) Xxxxx zákon xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx se použijí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Tento xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx správními orgány x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX ZÁSADY XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§2

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx a ostatními xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxx (dále xxx "právní xxxxxxxx"). Xxx xx x xxxxx xxxxxx mluví x xxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx, v xxxxx mu xxxx xxxxxxx.

(3) Správní xxxxx xxxxx práva xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, jichž xx činnost xxxxxxxxx xxxxxx v jednotlivém xxxxxxx dotýká (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"), x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx práv xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem x x nezbytném rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxx dbá, xxx přijaté xxxxxx xxxx x xxxxxxx x veřejným xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx případu, xxxxx i xx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx skutkově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx případů xxxxxxxxxx nedůvodné xxxxxxx.

§3

Nevyplývá-li xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejnosti. Xxxxx, xxx xxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx možností xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správní xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x osobním xxxxxxx dotčené osoby xxxxxxxx.

(3) Správní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx, xxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xx účel xxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx xx povaha xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se správní xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx úkony x zákonem xxxxxxxxx xxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxxx (§80).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx evidence, xx xxx xx xxxxxxx. Podklady xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx právní předpis.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Správní xxxxx postupuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx dotčených osob xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx, xxx by xxxxxxx dotčených osob xxxxx být xxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s týmiž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takových xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx správy.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX ŘÍZENÍ

HLAVA X

XXXXXXX ŘÍZENÍ

§9

Správní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx x xxxxxx věci zakládají, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jímž xx x určité xxxx xxxxxxxxxx, xx taková xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX ORGÁNY

Díl 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů

§10

Věcná xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx příslušné xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jim xxxx svěřeny xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení (§27) místem činnosti,

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x ostatních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxx,2)

x) x ostatních xxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxx,3) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx4) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx"); nemá-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky,

e) x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo místem xxxxx její organizační xxxxxx;5) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sídlem této xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx se xxxxx, provede xxxxxx xxx z xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podána xxxxxx xxxx který x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxx, určí místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Není-li takového xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx úřad,6) xx xxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§12

Postoupení xxx nepříslušnost

Dojde-li xxxxxx (§37) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bezodkladně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxx x tom xxxxxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "podatel"). Má-li xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxx xxxx xxxxxx jen xx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx.

Xxxxxxxx

§13

(1) Příslušný správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx orgán") x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sám mohl xxxxxxx xxx s xxxxxxxx nebo s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx nemohl xxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx x xxxxx xx proti xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx dožádání.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provede xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx dožádaný správní xxxxx nemůže lhůtu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx nezbytně nutnou.

(4) Xxxxx xx dožádání xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxx poznamená xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ve vztahu xxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxx xxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xx provedení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neúměrných xxxxxxx. Xxxxxxxxx dožádání xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dožádaný xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.7)

Xxx 2

Xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx

§14

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu (dále xxx "úřední osoba"), x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx x xxxxxxx xx svůj poměr x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx výsledku xxxxxx, pro nějž xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxx x řízení, xxx xxxxxxx provádění xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ovlivnit.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiným obdobným xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku.

(3) Účastník xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx o xx xxxxx. X xxxxxxx xx nepřihlédne, xxxxx účastník xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neuplatnil. O xxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxx osoby xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx postavení(dále xxx "xxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxx osoba, xxxxx se xxxxx x okolnostech nasvědčujících, xx xx xxxxxxxxx, xx povinna x xxxx xxxxxxxxxxx uvědomit xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxx osoba vyloučena, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx určí xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx vztahu xxxxxxxxxxxx. Usnesení x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxx-xx určit nikoho xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán a xxxxx s xxx xx předá xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §131 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xx též xx xxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx stupni. Xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xx úkonech xxxx zahájením řízení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(7) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx vedoucí xxxxxxxxxx správních úřadů.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 se xxxxxxx užijí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§15

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx povaha xxxx. Xxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx učinit xxxxx, xxxxx xxx xx písemné xxxxx xxxxxx. Xxxxx úkonů xxxxxxxxxxx jinou xxx xxxxxxxx formou xx xxxxxxxxx xx spisu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provádějí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomu podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pověřené xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu (xxxx xxx "oprávněné xxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x xxxxxxx xx dozvěděly x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx a xxxxx x xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx osoba, xxx xx předmětná xxxxxxxxxx dotýká. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxx nejsou dotčena.

(4) X tom, kdo xx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx úřední xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx xx požádání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení sdělí xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx a xx xxxxxx organizačním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.9)

§16

Xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx x v xxxxxx slovenském.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cizím xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx učinit xx své úřední xxxxx x xxx xxxxxxxx počet xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx prohlásí, že xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx x xxxxxxx tlumočníků, kterého xx xxxxxxx na xxx xxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx xx žadatel, xxxxx xxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tlumočníka xx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.11)

(4) Občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,12) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx národnostní xxxxxxx. Nemá-li správní xxxxx úřední osobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, obstará xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx. Náklady tlumočení x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx případě nese xxxxxxx xxxxx.

(5) Neslyšícím xxxxxxxxxx českého znakového xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx tlumočníka českého xxxxxxxxx jazyka podle xxxxxxxxxx xxxxxx13). Neslyšící xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je schopen xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx komunikačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jazyka dle xxxx xxxxxxx volby.

Osobě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Prostředník je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znakového xxxxxx13). X xxxxxxxxxx tlumočníka xxxx prostředníka xxxxxx xxxxxxx orgán usnesení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 413/2005 Xx.)

§17
Xxxx
(1) V každé xxxx xx zakládá xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx označen xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx podání, xxxxxxxxx, xxxxxxx, písemná xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx písemnosti, xxxxx xx vztahují x xxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx, jsou zejména xxxxxxx prostředky, obrazové x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Spis xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příloh, x xxxxxxx xxxx, kdy xxxx do spisu xxxxxxx.
(2) Zasílají-li xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx podání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečností, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xx v případech xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx odděleně xxxx spis.
(4) Nevykonává-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxx spisovou službu xxxxxxxx.

§18

Protokol

(1) O xxxxxx xxxxxxx (§49) x x xxxxxx podání, xxxxxxxx xxxxxx, výslechu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ústní xxxxxxx, xxxxx x o xxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx x xxxx věci, při xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x účastníky xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Protokol obsahuje xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx, xxxxx úkony xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxxx jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx údaj xxxxx zvláštního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněná xxxxxx osoba, popřípadě xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx protokolu, x xxxx všechny xxxxx, které xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx zúčastnily. Xxxxxxxx xxxxxxx, důvody odepření x námitky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x protokolu xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dotýká, xxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§175) proti xxxx xxxxxx.

(5) Opravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx chyby x xxxxx x xxxxxxx, v protokolu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx zápis xxxxxx čitelný. Může-li xxx xxxxxx právní xxxxxx, xxxxxxxxx řízení xx o ní xxxxxxxx.

(6) V případě xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 5, xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx

§19

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky13a). Nelze-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím obecního xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx14) (xxxx xxx "obecní xxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx doručení; xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx doručit xxxxxxxxxxxxxxx obecní xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx13a), xxx xx xxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxx, aby z xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy15) xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx datové xxxxxxxx13a), xxxx správní xxxxx xxxxxx písemnost do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy43), xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx doručení adresátovi. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x doručení xxxxxxxxxx, xx-xx pro řízení xxxxx, nebo xxxxxxxxx x nemožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkon své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxx lze přenést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 3 s xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx správní orgán x daném xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán doručuje xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,16) xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx může-li to xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx řízení, xxxxx xxxxx xxx x xxxxx správního xxxxxx zahájena x xxxxxxxx.

(5) Xx vlastních xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx písemnosti podle §59, §72 xxxx. 1, xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, nařídí-li xx xxxxxxxxx úřední xxxxx.

(6) Do vlastních xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxx hrozí, xx xx xxxxx xxx xxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxxx protichůdný xxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx doručena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx věci xxxxxxxxxxx zájem, písemnost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, že adresát xxxxxxxxxx xxxx převzetí xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxx xxxxxx třeba, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx doklad stvrzující, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx dne, xxx xx xxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Písemného dokladu x xxxxxxxx xxxx xxxxxx však xxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx účastníka xxxxxx x řízení zjevné, xx xx bylo xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxx xx xxx oprávněny písemnost xxxxxxx. Tyto osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§36 xxxx. 4). Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx úkony podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx úřední osoby x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.17)

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 se na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx třetím xxxx xxx dne, xxx xxxx odeslána. X xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx platí, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx adresát xxxxxxx xxxxxxx podepsanou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (odstavec 10), xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx na elektronickou xxxxxx nepožádal.

(10) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx adresáta xxxxx odstavce 4 xxxx 9, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxx x xxxx doručení; xxxx-xx další xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx adresát x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4), xx xxxxxx xxxxxxxxxx x informačním systému xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti17a), xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osobě xxx však doručit, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxx i mimo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxx xxxxxxx adresátovi, xxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx ověření xxxx třeba, xxxxx xxxx xxxx moc xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx adresátovi xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zaměstnané x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx okolí, xxxxx xxxxxxxx s xxx, xx písemnost adresátovi xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, která xx nedoručuje do xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx anebo způsobem xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxx doručování písemnosti, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxx x která xx doručována na xxxxxx místa xxxxxxxxx,2) xx postupuje obdobně xxxxx §21.

(6) Písemnost xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx doručované xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx těmto advokátům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společníci xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiní xxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx písemnosti xxxxxx, xxxxxxxx exekutorovi x xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx třetí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x doručování xxxxxxxxxx osobám (§21) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx exekutorovi a xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoc xxxxx zvláštních xxxxxx, xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám

(1) Xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx pro xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4), xx adresu xxxxxx xxxxx2) nebo xxxxx xxxx organizační xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby se xxxxxxxx xx adresu xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, týká-li xx písemnost činnosti xxxx organizační xxxxxx. Xxx doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §22.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x §30 xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijímat.

(3) Právnická xxxxx xxxxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xx xx, xx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxx písemnost xxxxxxx xxxxxx uvedeným x §30 na jejich xxxxxx.

(4) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx má xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxx doručit xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx místě xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x písemností adresátovi xxxxx.

(5) Písemnost, která xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx příjemcem, xxx xxxxxxx vložením xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx jiné xxxxxx xxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xx ciziny

Adresátům, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx sídlo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4 je x xxxxxx, xxx doručit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx písemností xx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx [§32 xxxx. 2 písm. d)].

§23

Uložení

(1) Nebyl-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 adresát xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx doručit xxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx §20, písemnost xx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x případě xxxxxxxxxx xxxxx §21 zastižena xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21, xxxxxxxxx se xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx se xxxxx

x) u správního xxxxxx, který xx xxxxxxxxx, xxxx

x) u xxxxxxxx úřadu xxxx x provozovně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xx xxxxx, kde, xxxxx x x kterou xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx x nevyloučil-li xx xxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xx xx uplynutí 10 dnů xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx místo; jinak xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 se adresát xxxxxxx poučí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 1, 3 x 4 vyvolalo xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx.

§24

Překážky xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx písemnosti xxxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx posledním xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx adresát, xx xx pro dočasnou xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §41 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx doručení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxx písemnosti, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokus x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tím, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx poučení x právních xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx adresátovi xxxxxxx již podle §23 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jestliže i xxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx neumožní, xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§25

Doručování veřejnou vyhláškou

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxx sídla a xxxxxx, jimž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i osobám, xxxxx nejsou xxxxx, x v dalších xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xx xx písemnost, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx se písemnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx x této xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx orgán, který xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx zašle též xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx úředních xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 15 xxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu zřízen xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro záležitosti xxxxxxxxxxxxx menšin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx národnostní xxxxxxx.

(5) Fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx prostřednictvím úřední xxxxx obecního úřadu x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Úřední deska

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zřizuje xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 se xxxxxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx 1, uzavře xxxxx xxxxxxx x §160 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxx xxxxxxxx obvodu xx sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§160) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx podle odstavce 3, xxxxxxxxx xx x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.18) X případě xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, xx xxx xxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xx xxxx správním xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX X ZASTOUPENÍ

Díl 1

Účastníci xxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxx

x) x řízení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo povinností x žadatelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx rozhodnutí založit, xxxxxx xxxx zrušit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx povinnost xxxx xxxxx nemají.

(2) Xxxxxxxxx xxxx též xxxxx dotčené osoby, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotčeny xx xxxxx právech xxxx povinnostech.

(3) Účastníky xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx to xxxxxxx zvláštní zákon. Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo zrušit xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx; x xxx případě xxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxx xxxxxxxx 1.

§28

(1) Za xxxxxxxxx xxxx x pochybnostech xxxxxxxxx x xxx, xxx tvrdí, xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx neprokáže opak. X xxx, xxx xxxxx xx či xxxx účastníkem, xxxx xxxxxxx orgán usnesení, xxx xx xxxxxxxx xxxxx tomu, o xxxxx účasti x xxxxxx xxxx rozhodováno, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx projednávání a xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Jestliže xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx rozhodnuto, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zmeškala úkon, xxxxx xx jako xxxxxxxx mohla učinit, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx učinit xx 15 dnů xx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx; ustanovení §41 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxx obdobně.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx činit x xxxxxx úkony xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx svéprávnost.19) Ustanovení §28 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Osoby omezené xx svéprávnosti xxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxx tohoto omezení.20)

(3) Xxxxxxx orgán může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx x xxxxxxx xxxxxx k věci xxxxxxxxx.

(4) X řízení, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx schopno xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tak, xxx xxx zjištěn xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx věci. Za xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dítěti xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx buď xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí. Xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx správní orgán x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dospělou xxxxx. K názoru xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxx xxxx x rozumové xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx účastníci xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx21) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§30

Úkony xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx je k xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.22)

(2) X xxxx xxxx xxxx xx právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx jedna xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, příslušné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx této xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činí xxxxx xxx, kdo xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek navenek xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx člen zastupitelstva, xxxxx byl touto xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxx činí xxxxx, xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) X rozsahu, x xxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx zastupován xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx nezvolily xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx, popřípadě xx-xx x jiném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx,

x) osobám xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jim brání xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x hájení xxxxxx xxxx; x xxxxxx případech xxxxxxx xxxxx rozhoduje xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxxx se xxxxxxxxxx oznámit zahájení xxxxxx x xxxx xxxxxx (§46 xxxx. 2), xxxx

x) účastníkům, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x účastníka, xxxxxxx má xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x e) xxxxxxxxxx x účastníkům xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Tato xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx opatrovníka xxxxxxxx, xxxxx xx x xxx nebrání xxxxxxx xxxxxx. Účastníku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednat xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osobu označenou xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx43). Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxx xxxxxxx za xx, že má xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obavu, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesením.

(6) Xxxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxxx se oznamuje xxxxx tomu, kdo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx schopen xxxxxx xxxxx usnesení, xxx opatrovanci.

(7) Nedbá-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxx důvodně xx xx, xx opatrovník xx takový xxxxx xx výsledku xxxxxx, xxxxx odůvodňuje obavu, xx xxxxxx řádně xxxxx xxxxx opatrovance, xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, jakmile xx o xx xxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

Zastoupení xx xxxxxxx xxxx moci

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxxx. Xxxxx xxx lze xxxxxx x xxxxx xx protokolu. X xxxx věci může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho zmocněnce.

(2) Xxxxxxxx může xxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx úkonů xxxx xxx xxxxxxx xxxx řízení,

b) xxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxx předmětem, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xx zahájení xxxxxx uložena x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo

d) x xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zmocněnec může xxxxxx plnou xxx xxxx osobě, xxx xxxxx něho xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jen xx-xx x xxxx xxxx výslovně dovoleno, xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.23)

(4) Xxxxxxxx xx nedaří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnci, xxxxxxxxx xx podle §32 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §23 odst. 3 x xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx písemnosti vyrozumí.

§34

(1) Xxxxxxxx podle §32 x 33 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastoupeného. X xxxxx zástupce vznikají xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) S xxxxxxxx případů, xxx xx zastoupený něco x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, doručují xx xxxxxxxxxx xxxxx zástupci. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx běh xxxx, nestanoví-li zákon xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx x rozsahu zastoupení xxxxx, xx xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx řízení.

(4) Správní xxxxx může xxxxx xxxxx učiněné xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xxx zástupcem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jinému účastníkovi. X uznání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, může x xxxxxxxxx průběhu xxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx si x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Účastníci xx mohou společného xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx.

(2) Pokud xx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx orgánu nezvolí x xxxxx v xxxxxxxxxxx s tím xxx xxxxxxxx vznik xxxxxxx x xxxxxx, xxxx správní orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účastníků, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §30 odst. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxxx zájem, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx, xxx xx tak xxxxx, xxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxx musí xxx účastníci xxxxxxxxxx xx výzvě uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) X řízení xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx každý xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníků.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupce xxxxx §34 xxxxxxx.

Xxx 2

Úkony účastníků

§36

(1) Xxxxxxxxx-xx zákon jinak, xxxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx rozhodnutí; správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx činit xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx o to xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se jeho xxxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx x §17 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, může xx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, x těmito xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx nezmaří xxxx jejich xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň v xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx vyplývají. Správní xxxxx xx předtím, xxx xxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx. Nerozhoduje-li xx v řízení x právním nároku xxxxxxxxx, není xxxxxx xxxxxxxx oprávněn seznámit xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx orgánem právo xx konzultace s xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx44) xxxxxxxxx xxx rozhodování; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jednu x xxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podporovaným xxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán x xxxx námitce x xxxxxx přihlédne.

(5) Xxxxxxxx, xxxx zástupce xxxx xxxxxxxx44) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx totožnosti. Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx patrná x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, jako jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxx směřujícím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bez ohledu xx to, xxx xx xxxxxxxx.

(2) Z xxxxxx xxxx být xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx věci xx týká x xx xx navrhuje. Xxxxxxx osoba uvede x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování xxxxx §19 odst. 4. V xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx odlišující osobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx osobě xxxx jí provozovanému xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx upravené xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jinou xxxxxx xxx doručování. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx svůj xxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určeno, xxxxx náležitosti, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx osoby, xxxxx xx činí.

(3) Nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, pomůže správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx k tomu xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Podání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx anebo x elektronické podobě. Xx xxxxxxxx, že xxxxxx je xx 5 xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve větě xxxxx, xx možno xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálnopisu, xxxxxxxx nebo veřejné xxxxxx xxxx bez xxxxxxx podpisu.

(5) Podání xx činí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Podání xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx správní xxxxx schopen xxxxxxxx xxxxxxxxx podání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §160 xxxx. 1, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx správním xxxxxx xx xxxxx, veřejnoprávní xxxxxxx (§160) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresy xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;18) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx něj bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xx jehož xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx krajského xxxxx xx xxxxxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Nahlížení xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do spisu, x xx i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx ve xxxx xxx x xxxxxx xxxx (§73).Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxx xxxxxxxx44).

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nahlédnout xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x nebude-li tím xxxxxxxx právo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx dotčených xxxx xxxxx veřejný xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobám bude xxxxx spisu xxxxxxx. Xx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pořízení zvukového xxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx nahlížel její xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx spojeno xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx na xx, aby správní xxxxx pořídil xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx.

(5) Odepřel-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx spisu nebo xxxx xxxxx, xxxx x xxx usnesení, xxxxx xx oznamuje xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uložená nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx vyloučeny x xxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, jimiž xxx xxxx xxxx xxxxxxxx důkaz, xx xxxxxxxx částí xxxxx xxxx může nahlížet xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx poučen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uznaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxxx a xxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osvědčením xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx, vydanými xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX X XXXXXXXX XXXX

§39

Xxxxxx lhůty x provedení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx účastníkovi xxxx přiměřenou lhůtu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a je-li xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nesmí být xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Usnesení o xxxxxx lhůty xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx určena, xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx podmínek stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit.

§40

Počítání xxxx

(1) Xxxxx xx provedení určitého xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o lhůtu xxxxxxx podle xxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xx xx počátek lhůty xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx xx jisto, xx xxxxxxxxxx rozhodující xxx počátek běhu xxxxx již xxxxxxx,

x) xxxxx lhůty xxxxxx xxxxx xxxxx, měsíců xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx dne, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dnem, xxx došlo ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx; xxxx-xx v xxxxxx takový den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx měsíce,

c) připadne-li xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,25) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx den; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x místně xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xx-xx v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx anebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxx; xxxxxx-xx účastník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx správní orgán xxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) X pochybnostech se xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx, dokud xx xxxxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx stav xx xxxxxx prominutí zmeškání xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx podání, kterou xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x prominutí zmeškání xxxxx účastník může xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úkon xxxxxx. S xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úkon, xxxxx xx xxx správní xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx být xxxx xxxxxx, uplynul xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podateli xxxxx vážná xxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxx hrozící xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx promine xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx zmeškání xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zjevné, xx xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dotčením práv xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který x xxxx požádání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vede xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx promine xxxxxxxx úkon, xxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx prominuto.

(7) Usnesení, xxxxxx správní orgán xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Požádat x xxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx (§71). Xxxxxxx xxxxx xxxx povolit xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podání xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx vážná xxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, 6 x 7 xxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX PŘED XXXXXXXXX XXXXXX

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení

Správní xxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx x xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, požádá, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx mu xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx neshledal xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x moci úřední, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, postupuje-li xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx §47 xxxx. 1.

§43

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x žádosti (§44) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že

a) xxxx xxxx xxx učiněn xxxx, který zjevně xxxx xxxxxxx, nebo x něj xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx podání, k xxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x odložení xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx, je-li xxxxx, x xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX ŘÍZENÍ X XXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§44

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxx ze xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx vyplývá, xx xxxxxx xxxx podat xxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, není třeba, xxx podání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx řízení je xxxxxxxx, kdy xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx náležitosti uvedené x §37 xxxx. 2 a xxxx x xx xxx xxxxxx, xx žadatel xxxx nebo xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx další jemu xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx xxx xxxxx x jejich odstranění, xxxxxxxx mu x xxxx přiměřenou xxxxx x xxxxx xxx x následcích neodstranění xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx; xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx (§64).

(3) Xxxxxx nesmí být xxxxxx právně xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx zastaví (§66). Xxxxxxxx xx oznamuje xxxxxxxxxx, kteří byli x zahájení xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxx x době xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední

(1) Řízení x moci úřední xx xxxxxxxx xxxx, xxx správní orgán xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx správnímu orgánu xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Oznámení musí xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx účastníků uvedených x §27 xxxx. 1, xx xxx xxxxxxxx řízení význam xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámit, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení x zahájení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§47

(1) X xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx známé xxxxxxxxx.

(2) O xxx, xx probíhá xxxxxx, xx xxxxxxx orgán xxxxxxx bezodkladně poté, xx xx o xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx zahájení xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx vedle xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx správního xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Zahájení xxxxxx x některého xxxxxxxxx xxxxxx brání xxxx, xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx správního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx téže xxxxx pouze xxxxxx.

Díl 2

Xxxxx jednání

§49

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejméně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx jednání xx xxxxxxxxx, pokud zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx jsou xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx ochranu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X důvodu ochrany xxxxxxxxx xxxxx xxx x účasti na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx veřejné, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx způsobena xxxx ostatním účastníkům. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx obdobně.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejné, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

(5) X xxxxxxxxxxx jednání xx může xxxxxxxxx xxxxxxxx44) xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx účastníků, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx správnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx správních xxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx obecně xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Jestliže to xxxxxx xxxxxxx účel xxxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx něj podklady xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx tento xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx opatřování xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správní xxxxx xx xxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx, x xxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx i bez xxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx okolnosti svědčící xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxx nestanoví, xx xxxxxxx podklad je xxx správní xxxxx xxxxxxx, hodnotí správní xxxxx podklady, xxxxxxx xxxxxx, podle xxx xxxxx; xxxxxx pečlivě xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxx.

Dokazování

§51

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou vhodné xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxx mimo ústní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx včas xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účastníkovi, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba, xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je podkladem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx svých tvrzení. Xxxxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx věci.

§53

Důkaz xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx usnesením xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx potřebnou x provedení xxxxxx, xxx ji xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx výpověď xxxxxxx (§55 xxxx. 2 xx 4).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx územních samosprávných xxxxx v xxxxxx xxxxxx pravomoci, jakož x xxxxxxx, xxxxx xxxx zvláštními xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx, že jde x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx listinu xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, potvrzují x xxxxxxxxxx toho, xx xx x xxxx xxxxxxxxx nebo potvrzeno.

(4) Xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx razítek x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svědeckou výpovědí.

(6) X xxxxxxxxx důkazu xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx do spisu. Xx přítomnosti účastníků xxxx zúčastněných osob, xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx provede xxx, xx xx xxxxxxx přečte xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§54

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Vlastník xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xx věc x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx ji správnímu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Správní orgán x tom xxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxx xx větě xxxxx. Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §138.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx které je xxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2 až 4).

(3) X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxx toho, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledání xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x osobu, xxxxx xx usnesení oznamuje xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nestranné xxxxx, xxx zajistil xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx důkazu. Xxxx xxxxx nemají práva xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 413/2005 Xx.)

§55
Xxxxx xxxxxxxxx výpovědí
(1) Xxxxx, kdo není xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx jako svědek; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, které xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxx, ledaže xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx porušil xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx této povinnosti xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, zproštěn.
(4) Výpověď xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx jí xxxxxxxx sobě nebo xxxxx blízké26) nebezpečí xxxxxxx pro xxxxxxx xxx nebo správní xxxxxx.
(5) Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx výslechem xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx odepřít výpověď, x xxxx povinnosti xxxxxxxxx pravdivě x xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§56

Xxxxx znaleckým xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimž xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze opatřit xx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, správní orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx znalce. Xxxxxxxx se oznamuje xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x ustanovení xxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx vypracoval písemně x xxxxxxxxx mu xxx ve lhůtě, xxxxxx xxxxxxxx určí. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx rozhodnout a x xxxxx xxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán

a) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx jiným orgánem xxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx takový xxxxxx xxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx osobu, xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx určí, xxxx

x) xx x xx xxxx xxxxxx úsudek; xxxxxxx orgán si xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxx, xxx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavu.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §64. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxxx, popřípadě předběžně xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx vázán.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx oprávněn xxxxxxx xxxxxx z moci xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§58

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx orgán užije xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§59 xx 63 x §147) pouze x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účelu xxxxxx.

§59

Předvolání

Správní xxxxx předvolá xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x řízení je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx, xxx, xxx, x xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx x xxxx jsou právní xxxxxxxx v xxxxxxx, xx se nedostaví. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxxx-xx tak xx xxxxxxxxx důvodů učinit, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

Předvedení

(1) Jestliže se xxxxxxxx nebo svědek xxx náležité omluvy xxxx xxx dostatečných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může správní xxxxx vydat usnesení, xx jehož základě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předveden. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx osoby, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxx xxxx, x xxxx to xxxxxxx xxxxxxxx zákon. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx úřední xxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxx xxxx zatímně xxxxxxxx xxxxxx účastníků, xxxx xx-xx xxxxx, xx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx opatřením xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx přikázat, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxx xxx, která xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek, xxxx xxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxx exekuce.

(2) X požádání xxxxxxxxx x předběžné xxxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto xx 10 xxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx tomu, xxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxx jinému xxxxxxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx odkladný xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxx účastník, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oznamuje.

(3) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tak, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx věc x určené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydána, xxxx xxx xxxx, xxx ji má x xxxx, xxxxxx. X vydání nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sepíše protokol, x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Osobě, xxxxx xxx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxx odňata, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx provádějící xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx, xxxxx xxxx zajištěna, nemůže-li xxx předmětem xxxxxxx.

§62

Pořádková pokuta

(1) Správní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč tomu, xxx x xxxxxx xxxxxxx ztěžuje jeho xxxxxx xxx, že

a) xx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) navzdory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit x xxxx, xxx xxxxx hrubě xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx následku x x významu xxxxxxxx xxxxxx; pokutu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx27) xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejíž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx příslušný, xx xxxxxxxxx správním xxxxxxx (§103 odst. 2) xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx pokutu xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uložil.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Prvním xxxxxx x xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pořádkové xxxxxx xx xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán, který xx xxxxxx, novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx. Přitom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zejména x tomu, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx procesní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx řízení.

§63

Vykázání x xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx chováním xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx místě, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykázat z xxxxx, kde xx xxxx koná. Usnesení xx xxxxxxxxx ústně. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx tytéž xxxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xxxxx §60.

(2) Jestliže xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nelze x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx vlastnické či xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxxx x zastavení xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§64

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx s xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §45 xxxx. 2,

b) xxxxxxxx s xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx doklad x zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) probíhá-li xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán

1. xxx x takovému xxxxxx xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxxx xxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx

3. xxxxxx xxxx xxxxx §57 xxxx. 4;

xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §19 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxxxxxx xxxx, může xxx učinit xxx xx xxxxxxxx, xx x přerušením souhlasí xxxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán, xxxx-xx to x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §27 xxxx. 1 xxxx. x) souhlasí, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxx na dobu xxxxxxxx nutnou. Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterých xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx činit xxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 x §138. Xxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx nastal xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §64 xxxx. 1, x neskončí xxxxx xxx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx odpadne xxxxxxxx, xxx niž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64 odst. 2 xxxx 3. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 2 xxxx 3, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx pokračovat xxx xx požádání xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx přerušení. O xxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx orgán účastníky x xxxxxxx o xxx xxxxxx xx xxxxx.

Zastavení xxxxxx

§66

(1) Řízení x xxxxxxx správní xxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel xxxx xxxx žádost xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všichni xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) byla xxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) žadatel x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vady xxxxxxx, xxxxx brání pokračování x řízení,

d) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx překážku xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x řízení xxxxxxxxxxx právní nástupci xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx týká; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx žadatele xxxx x zániku xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) žádost se xxxxx xxxxxx bezpředmětnou,

h) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Řízení xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastaví, jestliže xxxxxx, xx x xxxxxxxxx správního orgánu xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xx kterém nemohou xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, jehož xx xxxxxx týká. Xxxx usnesení se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxxx

§67

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutím xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx ruší xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx otázkách.

(2) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx formě. Xxxxxxxxxx xx písemně nevyhotovuje, xxxxxxx-xx tak xxxxx; xxxxxxxx část takového xxxxxxxxxx, podstatné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx učiní xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx část, odůvodnění, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, datum xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Ústně xxxxxxxxx rozhodnutí správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§68 xxxx. 2) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §69.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§68

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x poučení xxxxxxxxx.

(2) Ve výrokové xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx xxxx rozhodováno, x označení účastníků xxxxx §27 xxxx. 1. Xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx osobami, xx označují xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx identifikaci (§18 odst. 2); xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx jiné údaje xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§85 xxxx. 2). Xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx obsahovat jeden xxxx více xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podklady xxx jeho xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx jejich hodnocení x při výkladu xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, xxx xx správní xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx a námitkami xxxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx písemnosti x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx podmínek x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, v xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx utajení; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx.

(5) X poučení xx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvolání, x xxxx xxxxx xx xxxxx tak xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, který správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx odvolání nemá xxxxxxxx účinek, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x poučení xxxxxxx.

§69

(1) V písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx úředního xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx stejnopisu xxxxx nahradit xxxxxxxx "xxxxxxx rukou" nebo xxxxxxxx "x. x." x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxx "Za správnost xxxxxxxxxx:" x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx úřední osoby, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyhotoví xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí. Xx požádání xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxx zřejmých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správní orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, vydá x tom xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx úkonem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účastník, který xxx xxxx být xxxxx dotčen.

§71

Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §19, xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, provádí-li xx správní xxxxx xxx; na xxxxxxxxxx xxxx poštovní xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: "Vypraveno xxx:",

x) ústní xxxxxxxxx, xxxxx má účinky xxxxxxxx (§72 odst. 1),

x) xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx, je-li doručováno xxxxx §25,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx poznamenává xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §19 odst. 3; xx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: "Vypraveno xxx:".

(3) Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x nimž xx xxxxxxxxxxx doba

a) xx 30 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nařídit xxxxx jednání xxxx xxxxxx šetření, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx předvést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jimž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) nutná k xxxxxxxxx dožádání xxxxx §13 xxxx. 3, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx písemnosti xx xxxxxx.

(4) Nedodržení xxxx xx nemůže xxxxxxxxx xxx účastník, který xx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejnopisu písemného xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx doručení písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx poznamená xx spisu.

(2) Pokud xx xxxxxxx účastníci xxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx, učiní se xxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxx záznam xx spisu podle §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx na oznamování xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x řízení, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, jímž xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx vyrozumívání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Pokud se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na oznamování xxxxx usnesení x xxxxxx, usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx moc, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§73

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx x právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx kterému nelze xxxxx odvolání.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ustanovení §76 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx. Xxx jiné xxxxx je pravomocné xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx x xxx uvedeném. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx. Jestliže xx pro práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx,28) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazné x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx předběžně xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx odkladný účinek, x xxxx-xx stanovena xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uplynutím.

(3) Xxxxxxxxxx x vykonatelnosti xxxxx obdobně i xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x posledním xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx.

(2) Na požádání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výroku xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x chybnému xxxxxxxxx nebo pozbude-li xxxxxxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx, správní xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx

(1) X případech xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2, §13 xxxx. 4, §28 xxxx. 1, §29 xxxx. 1, §38 xxxx. 5 a §80 xxxx. 4 xxxx. x) x x) lze xxxxx xxx předchozího xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x téže nebo xxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx takového usnesení xxxxxxxxx xxxx vydáním.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §72, nestanoví-li xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Usnesení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §72, xxxxxx právní xxxx, xxxx-xx oznámeno x nelze-li proti xxxx podat xxxxxxxx. X usnesení, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; takové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx správní xxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx novým xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Usnesení, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxx správních orgánů, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dotýkají.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx odvolat xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do spisu, x xxxxx usnesení, x xxxx xx xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Nicotnost xxxxxxxxxx

§77

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x jehož vydání xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx příslušný; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízený věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx, xxxxx trpí xxxxxx, jež xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx fakticky xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vadami, xxx xxx je xxxxx vůbec považovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán nadřízený xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx kdykoliv; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x závěru, xx xxxx správní xxxxx učinil úkon, xxxxx xx nicotným xxxxxxxxxxx, dá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx řízení, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x dále xx, kteří xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; jestliže xxxxxxx xxxxx neshledá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroku, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx, jestliže x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx ji xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podat odvolání.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Xxx 8

Xxxxxxx xxxxxx

§79

(1) Xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx správního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx zastupování.

(2) Xxxxxxxxxx ve věci xxxxxxx řízení může xxx xx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx.

(3) Nestanoví-li xxxxx jinak, nese xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx (§136) x xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsah, x němž správní xxxxx hradí xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx osobám, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxx rozhodnutí. Nárok xx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 8 dnů xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(5) Povinnost xxxxxxxx náklady řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán účastníkovi, xxxxx řízení vyvolal xxxxxxxxx své právní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a výši xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx přibrán xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx správnímu orgánu xxxxxx vznikly, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx je hrazena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX PŘED XXXXXXXXXX

§80

(1) Nevydá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx, nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řízení xx xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxx úřední.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, kdy xx x okolností xxxxxx, xx xxxxx a xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůtu xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zahájit xxxxxx x moci xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx lhůt pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx účastník.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx nápravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

d) usnesením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx, lze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x prodloužené xxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx, a xx-xx takový xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlíží xx xxxxxx uvedeným x §71 xxxx. 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) a c) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Usnesení xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx d) x účastníkům uvedeným x §27 odst. 1; xxxxxxx xxxxxxxxx xx x něm xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx účastníka xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxx účastníkovi; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX ŘÍZENÍ

Odvolání

§81

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Právo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxxx rozhodnutí tohoto xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Statutární xxxxx právnické xxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx samostatně jednat xxxx správním xxxxxxx, x xxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Odvoláním lze xxxxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho vedlejší xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 2 a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x čem je xxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, jež mu xxxxxxxxxxx. Není-li v xxxxxxxx uvedeno, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se podává x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx potřebný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účastníka.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx některému xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx, a pokud xxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x účastníků, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxxxx věci.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxxx x k návrhům xx provedení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx nebo v xxxxxxx odvolacího xxxxxx, xx přihlédne xxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx úkon, xxxx xxx tento xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx.

Odvolací xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxx xxxxx činí 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx teprve xxxx, xx bylo rozhodnutí xxxxxx. Bylo-li odvolání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, platí, xx bylo podáno x xxxxx xxx xxxxxxxx lhůty.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nesprávného poučení xxxxx §68 odst. 5 xxx odvolání xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx opravného usnesení xxxxx §70 xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§84

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxx, xxxxx byla účastníkem, xxx xxxxxxxxxx jí xxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx rozhodnutí a xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 xxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxx oznámeno xxxxxxxxxx z účastníků, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx uvedené x §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx s xxx prokazatelně xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx účastníka xx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2.

(3) Xxx vedení xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xxxx oprávněných xxxxx účastníků, xxxxx xxxx v xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lze x xxxxxxx důvodů vyloučit (§85 xxxx. 2) x xxxxxxxxx.

Xxxxxx odvolání

§85

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxx podané a xxxxxxxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní moc, xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx vážná xxxx některému x xxxxxxxxx, xxxx

x) požádá-li x to xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx účastníkům xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx zájmu.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odkladný účinek xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx odkladného účinku xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci; xxxxx xxxxxx výroku xx xxxxx odvolat.

Podání xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxx, xxxxx napadené rozhodnutí xxxxx

§86

(1) Odvolání se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zašle xxxxxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohli xxxxx xxxxxxxxxx odvolat, a xxxxx xx, aby xx k xxxx x xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 5 xxx, vyjádřili. Xxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxxxxxxx nebo bylo-li xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §82 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx účastníků x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx spisu. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§87

Správní xxxxx, který xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xx může xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx žádnému x účastníků, xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx se to xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx odvolání.

§88

Předání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

(1) Neshledá-li xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx odvolacímu správnímu xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx napaden xxx některý xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 x xxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxx xxxxx pouze xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx 10 dnů; ve xxxxxxxxxx se xxxxx xx uvedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx spisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nastal xxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx řízení uvedený x §66 xxxx. 1 xxxx. x), x), f) xxxx x) nebo x §66 odst. 2, xxxxxxx orgán, který xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx

§89

(1) Nestanoví-li zákon xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x řízení, xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x rozsahu námitek xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx. K xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xx xx, xx xxxxx mít xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx x závěru, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy xxxx xx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxx xxxx xxxxx x řízení zastaví,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx x věc xxxxx x novému projednání xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx vydal, při xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxx; proti novému xxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx, anebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx některému x účastníků, xxxxx xx ukládána xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxx xx; podle §36 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, změní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v části xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemůže xxxx xxxxxxxxxxx změnit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) postupuje odvolací xxxxxxx orgán xxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx moci, ledaže xx rozhodnutí o xxxxx odvolání mohlo xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx napadené rozhodnutí x neprospěch odvolatele, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx účastník, xxxxx zájmy nejsou xxxxxx, anebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zájmem.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňuje xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxxxxxx x odvolání xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx právní xxxxxxxx účastníků.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, odvolání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, ve zbytku xx xxxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odvolací xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §71. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx spisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§88).

§91

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx správního orgánu xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Rozhodnutí odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeným x §27 odst. 1.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99 xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zpětvzetí xxxxxxxx. Xxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxx zpět, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. O xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx se x xxx odvolatelé, jakož x jiní xxxxxxxxx, xxxxx byli x xxxxxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx se vzdali xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dnem následujícím xx dni, xxx xxx učinil xxxxxxxx x xxxx.

§92

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx obnovu řízení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydání nového xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx bylo podáno xxxx x že xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení

§93

(1) Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X až XX, VI a XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxx xx x xxxxxxx X až XXX xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxxxx podle této xxxxx správní orgán xxxxxxxx nadřízený odvolacímu xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §178.

HLAVA XX

XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§94

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxx pochybovat o xxx, xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x právními předpisy. Xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx předběžně xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxx nenabylo xxxxxx moci; pokud xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx VIII této xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx podnět x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustné, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělen xxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxx povolen vklad xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jestliže xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx stavu x žadatel xxxxx xxxx x xxxxx xxxx. V přezkumném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §97. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx bylo při xxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx lze x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx věci (§43) x usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx (§66). Xxxxxxx usnesení xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx, popřípadě s xxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx předpisy xxxxx xxx náhradu xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, že ačkoli xxxxxxxxxx bylo vydáno x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem, xxxx xx xxxx, která xx xxxx zrušením xxxx změnou vznikla xxxxxxxxx účastníkovi, který xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x dobré xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx víře, xxxxxxx xxxx-xx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx (§97 xxxx. 3) xxxx xxxxxx-xx, od xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx v přezkumném xxxxxx (§99).

§95

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x moci xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxx x xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dal xxxxxxxx, xxxx přezkumné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uplatnil, a xxxxxxxx tím xxxxxx xxx xxxxxxxxx újma xxxxxxx xxxxxx účastníkovi, xxxxxx s tím xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxx x rozhodnutí vydané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx přezkumné xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx újma xxxxxxxxx x účastníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §152 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

§96

(1) Usnesení o xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, nejpozději však xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci.

(2) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx právního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxx xxxxxx. K xxxxx řízení, x xxxxx nelze xxx xxxxxxx xx to, xx xxxxx mít xxxx xx soulad xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx nepřihlíží. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx posoudí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xx rozhodnutí xx xxxx stalo vykonatelným xxxx nabylo jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx bylo toto xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xx posouzení xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

§97

Rozhodnutí v přezkumném xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Rozhodnutí xx věci x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx uplynutí 15 měsíců ode xxx právní moci xxxxxxxxxx xx věci. Xxxxxxx-xx přezkumné řízení, xxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxx xx pouze poznamená xx xxxxx.

(3) Rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx a věc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vázány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx porušení právního xxxxxxxx zjevné xx xxxxxxxxx materiálu, xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx zapotřebí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zkrácené přezkumné xxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx. Prvním úkonem xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3.

§99

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přezkoumávaného rozhodnutí xxxxx xx xxxxxx xxxx nebo předběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx vydáno x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxx xxxx rozhodnutí, jímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx jiné řešení, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud se xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxx právo, x xxxxxxxxxxxx-xx okolnosti případu xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nastávají xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx účinky xxxxxxxxxx x přezkumném řízení xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX ŘÍZENÍ X NOVÉ XXXXXXXXXX

§100

Xxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx obnoví, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx neznámé skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx účastník, xxxxx xxxx xx prospěchu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxx důkazy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx či xxxxxxx rozhodnutí, které xxxx podkladem rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx,

x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodňovat xxxx řešení xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxxxxx, x xx xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Obnovy xxxxxx xx nemůže xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx uplatnit x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx řízení xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx tříleté xxxxx xx právní xxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxx řízení x moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxx rozhodl x xxxxxxxxx stupni, xxxxxxxx xx xxx některý x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xx novém xxxxxx xxxxxxx xxxxx; do xxxxx xxxxxxx lhůty xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx orgán x xxxx xxxxxx též x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xx obnovu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 4 x 5.

(6) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx hrozí xxxxx xxxx účastníkovi xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx správní xxxxx v rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §85 xxxx. 2 nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx. Rozhodnutí, jímž xx žádost o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oznamuje pouze xxxxxxxx; ten proti xxxx xxxx podat xxxxxxxx.

§101

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx x vydat xxxx rozhodnutí xx xxxx lze xxxxx, xxxxxxxx

x) xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 6 xxxx druhé,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pouze xxxxx, stanoví-li tuto xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx bylo xxxxxxx jiným orgánem xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxx

x) xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxx řízení xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x obnově řízení, xxxx x novému xxxxxx podle §101 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx x původnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxx obnoveno x xxxxxx, jež xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle právního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx řízení.

(3) Nové xxxxxx xxxxx §101 xxx xxxxxxx na xxxxxx x x xxxxxxx, že původní xxxxxx bylo xxxxxxxx x moci úřední, x xxxxxx. Žádost xxxx podat xxxxxxxxx x účastníků xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx nástupce xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx rozhodnutím přímo xxxxxx.

(4) Xxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesením x tom, xx xx řízení xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx žadateli x xxx osobám, vůči xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úkon.

(5) X xxxxx xxxxxx xxxxx §101 xxx x účinky od xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx x xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx účinky původního xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, užije xx xxxxxxx ustanovení §95 odst. 4 x 5.

(6) X xxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx původního rozhodnutí xxxxxx podkladů rozhodnutí x xxxxxxxx, nevylučuje-li xx důvod xxxxxx xxxxxx. Právní xxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx právní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx okolností nestal xxxxxxxxxxxxx.

(7) V novém xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.

(8) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx podle ustanovení xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100 nebo §101 písm. a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §99 platí xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx původního xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán.

HLAVA XX

XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§103

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy se xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), v xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§104

Exekučním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx exekuční xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx v §74, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §141 xxxx. 8.

§105

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatňuje

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx nebo který xxxxxxxx smír, xxxx

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§106

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §105 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx oprávněné z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxx správním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedený x §105 odst. 1 xxxx. x).30)

(2) Obecní xxxx nebo krajský xxxx je exekučním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx správním xxxxxxx uvedeným v §105 odst. 1 xxxx. x) xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx exekuci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx, vybírání a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uplatní xxxxxx xxx xxxxxx daní.

Xxx 3

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§107

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §105 odst. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §105 odst. 1 xxxx. x) nebo xx-xx xxxxxxx správním xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx exekuci obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx správním obvodu xx xxxxxxx orgán xxxxx.

§108

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx jinému xxx vůči xxxx, xxxxx xxxx exekučním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx uveden x xxxxxxxxx titulu, může xxxxxxxx správní orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx exekuci x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx něj xxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx listinou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,31) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nevyplývá xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx povinný xx xxxxxxxx exekuce xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx dědictví, je-li xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x exekuci xxxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán může xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxx, xx xxxx být povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx bude xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x určit xx xxxxxxxx lhůtu, x xxx má xxx xxxxxxx.

(2) Exekuční xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx nepeněžité xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx nepeněžitá xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, x němuž jsou xxxxx x exekuční xxxxx uvedeny,

c) určení xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) upozornění, že xxxxx xxxxxx nepeněžitá xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx marném uplynutí xxxx xxxxx nařídí xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx exekučního xxxxxxx

x) x moci úřední, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §80 xxxx. 2,

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x exekučního titulu, xxxx

x) na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §107 odst. 2.

§111

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Exekuční xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §68 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxx,

x) způsob, jakým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx postiženy, x

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx exekuce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx osobám, kterým x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx exekučnímu xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x vymožení nepeněžité xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx ji xxxxxxx x provést xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nezastupitelných xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx věci x xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§113

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ze závažných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx exekuce, zejména xxxxxx-xx povinný o xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx x lze-li x xxxx xxxxxxx mít xxxxxxx xx to, xx splní svoji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx, x xxxx může být xxxxxxxxx exekuce, a xxxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxx tím xxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx zákon. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxx součinnost xxxx, xxx x odložení xxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvody, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxx zastavení, xxxxxxxxx exekuční xxxxxxx xxxxx v exekuci xxxxx §65 xxxx. 2.

§114

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prokazuje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx přístup xx xxxxx, xxx xx xxxxx exekuci xxxxxxx.

§115

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, proti kterému xx xxxxx odvolat, xxxxxxx, jestliže

a) po xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx zaniklo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx exekuční xxxxx, který xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx §110 xxxx. x) x c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběh xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx spojeno x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx zjistí, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnému,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx, protože xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nastal xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx exekuci xxxxxxx.

§116

Xxxxxxxx náklady

(1) Exekuční xxxxxxx hradí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx podle §115 xxxx. e) xxxx x).

(2) Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxx, kdo x xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx x úhradě xxxxxxxx částky xx xxxx 2 000 Xx x v náhradě xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Povinný xxxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx exekuční xxxxxx xxxx jestliže při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxx exekuci xxxxxx xxxxxxxxx přistoupila x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx více xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozvrhne náhradu xxxxxxxxx exekučních xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx27) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§117

Námitky

(1) Proti usnesením xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx, které z xxxxxx xxxxx vyplývá xxxxxxxxx, podat xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nelze xxxxx, xxxxx usnesení xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx, xxx

x) směřují-li xxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx exekučnímu příkazu, xxxx xxxx nařízena xxxxxxx vyklizením,

c) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xx některý x xxxxxx uvedených x §115 písm. x), x), x), x) xxxx g), xxxxx

x) xxxxxxxx-xx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) O námitkách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

§118

Společná xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení části xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlav X xx X xxxx xxxxx.

(2) Účastníkem xxxxx §27 xxxx. 1 xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dílu xxxxxx povinný.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§119

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx něho xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx vykonat i xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx exekuční xxxxxxx xxxxx exekuční xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx provedením xxxxx xxxx xxxxxx pověří xxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxx xxxxxxxx; práce nebo xxxxxx xx provádějí xx náklad a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx přesně vymezí xxxxx xxxx výkon, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx exekuce x xxxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx prostory nebo xxxxxxx povinného x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx,32) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx xx dobu 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx povinného x xxxx skutečnosti a x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx uskladnění. Xxxxxxxxxx-xx si xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Prohlásí-li povinný, xx xxxx věci xxxxxxx, připadají do xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx ně x určené xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 8 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení; xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx exekuce xxx xxxx dotčen.

Oddíl 3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§120

Xxxxx xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx, xxxx, místnosti xxxx xxxxxx prostor (xxxx xxx "xxxxxx"), odebráním xxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§121

(1) Xxxxxx-xx exekuční xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, exekuční xxxxxxx orgán vydá xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx provedeno. Xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nachází. Xxxx vyklizení xx xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxx xxxxx (§128).

(2) Xxxxxx-xx exekuční xxxxx xxxxxxxxx objektu, který xx x takovém xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx,33) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx-xx x důvodu xxxxxx tísně jinak, xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx až xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xx exekuční xxxxxx xxxxx s protokolem x vyklizení.

§122

(1) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby, jejíž xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážně xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx pochybnost o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx jeho xxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx ohrožuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx exekuční xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§123

(1) Exekuce xx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx objektu

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnému x xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx jinému, xxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěny xx vyklizovaném xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x všechny, kdo xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx některému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§124

(1) Xxxx-xx vyklizení xxxxxxxx nikdo, xxx xx xxxx movité xxxx xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx, sepíší se xxxx a xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx. Exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxx jeho xxxxxx xxxx dány xx úschovy, x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Nevyzvedne-li xx xxxxxxx movité xxxx x xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.35)

(3) Xxxxxxx z xxxxxxx vyplatí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx srážce nákladů xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje činí 2&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odmítne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx exekuci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, stane xx xxxxxx výtěžku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx zbytek xxxxxxx xxxx nedoručitelný xxxx xxxxx-xx jej x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx, stane xx xxxxxx výtěžku, pokud xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 let xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příjmem rozpočtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, připadají státu. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx převzít, xxxxxxxxx xxxxx; provádí-li exekuci xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, připadají do xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Případná xxxxxxxxx se xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

§125

(1) Xxxxxx-xx exekuční titul, xxx povinný xxxxx xxxx dodal xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx movité xxxx, x němž xxxxxxxx určí xxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx. Oprávněná xxxxxx xxxxx odebere xxxx xxxxxxx xxx povinnému xxxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, a xxxxxxx xx tomu, xxxx xx xxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xx komu xxxxxxxx, exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124.

(2) Exekuční xxxxxx povinnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx movité xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx odebrání. Xx-xx předmětem xxxxxxx xxxxxx věc, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx evidenci xxxx.

(3) Jestliže xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx movitou xxxx x xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x povinného, xxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx co xx x xx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx věc, xxx xx být odebrána, xxxxxxx movitou věc xxxxx, vyzve ji xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx důvodů.

(5) X xxxxxxxx movité xxxx sepíše oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx ochotna xx vydat, x xx-xx věcí xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx x váze,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xx movitá xxx xxxxxxx, popřípadě xx povinný xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx,

x) skutečnost, že xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xx vydat, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydání, xxxxxxxxx odepření xxxxxx xxxxxx.

§126

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx bytu x xxxxxx místností

(1) Xxxxxxx xx oprávněné úřední xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup na xxxxxxx xxxxx, xxx xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xx xxxx provedení xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx učinit xxxxxx xxxxxxxxx povinného x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx, místa xxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx schránek x xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx se podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nachází xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zjednat xx xx xxxx xxxxxxxxx nebo do xxxx xxxx místnosti xxxxxxx, popřípadě uzavřené xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx otevřít.

(3) Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx (xxxxx, místo xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xx prostory, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx místností xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx své xxxx. Nesplní-li xxxx xxxxxxxxx, xx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx si xx xxxx místa xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx se odebíraná xxxxxx xxx x xxxx xxxxx, xx xxxxx exekučního xxxxxxxxx xxxxxx je tato xxxxx xxxxxxx tuto xxx xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo jiná xxxxx x sebe xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx je xxxxx vydat ukrývanou xxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobní prohlídku.

(6) Xxx provádění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména jde-li x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx prohlídka xxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx prohlídka prováděna, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby (§128). Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celníka.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx. Xxxxx, které xxxxxx způsobem x xxxx xxxx výzvu x xxxxxxxxx pořádku xxxx provedení xxxxx, xxxˇxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykázat.

Xxxxxxxxxx

§127

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; §60 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx. 2 xx použije xxxxxxx.

Přizvané xxxxx

§128

Xxxxxxx orgán xxxx x účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xxxxxx práva ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§129

(1) Xxxxx-xx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímým xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokut xx xxxx nákladů xx xxxxxxxx výkon, x nelze-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx výše 100 000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím, x xxxx mu xxxx, xxx xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Pokuty xxxxxx a jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27) exekuční xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Příjem x pokut je xxxxxxx rozpočtu, ze xxxxxxx xx hrazena xxxxxxx exekučního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pokutu xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nezprošťuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXX ŘÍZENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§130

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx korporace xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, aniž xx určoval, xxxxx xxxx xxxxx xx x úkonům xxxxxxxxx, xx tímto xxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxx úřad x x xxxxxxx xxxx xxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxx její xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stanoví-li xxxxx, xx xxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx by xxxxxxx, xxxxx její xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx37) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo orgán xxxx xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx písemné a xxxx xxx oznámeno xxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxx.

Změny xxxxxxxxxxxx

§131

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xx podnět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx účastníka xxx usnesením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxx otázek, xxxxx lze vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx jen x xxxxxxxx mimořádných odborných xxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§144), xxxx

x) u věci, x xxx lze xxx xxxxxxx za xx, xx výrazně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx podřízený xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx podnět xxxxxxxxx orgánu, který xx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věci, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxx, x xxx xxx xxx xxxxxxx za xx, xx ovlivní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu výrazně xxxxx měrou xxx x xxxxxx příslušného xxxxxxxxx orgánu, xxxx

x) xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§140), xxx xxxx zajištěna xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxx x xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (§14) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx xxx projednat a xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx správní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx správní xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx správního orgánu, xxxxx má xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není třeba x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx uvedený x §27 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx ustanovení xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx příslušnosti správní xxxxxx xxxxx xx xx, aby x xxx docházelo xxx x důvodných xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx nezatěžovalo xxxxxxxxx xxxx, než xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Změny xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnou vyhláškou, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx x podnětu xxxx x xxxxxxxx x změnu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude o xxx xxxxxxxxx xxx, xxx dal xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnět xxxx o xx xxxxxxx.

§132

Xxxxx-xx se x xxxxxxx řízení okolnosti xxxxxxxx pro určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnosti xx xx stupně x xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx původně xxxxxxxxx; x tom informuje xxxxxxx orgán, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

§133

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx náleží, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxx působnosti xx rozhodované xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx správních xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxx xxxx, jsou xxxxxxx xx bezodkladně oznámit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x spor x xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx přímo xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dohodovacím xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy návrh xxxxxxx x xxxx xxxxx poslednímu. Xxxxxxx-xx x dohodě xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; jejich povinností xx v xxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxx xxxxxx x Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xx žádný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, může xxx, xxx by xxx xxxx účastníkem, nebo xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx x xxxxx.38)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sporů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx úkonů x xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§134

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, na němž xx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xxx xxxxx xx xx není xxxxxxxxxx, x usnesení o xxxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx, provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx po poradě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pouze členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej nesepisuje xxxxxxx xx členů. Xxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx na usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kolegiální xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx hlasovat xxxx xxx 7 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Protokol x xxxxxxxxx kolegiálního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sepsáním xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§38) je xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, hlasovat xxxx xxxxxx xxx xxxx člen, proti xxxxx námitka xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se usnést, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 věty xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jednacího xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx správního orgánu

§135

Hrozí-li, xx xx xxxxx xxxxxx ztížit nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetku, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXX II

DOTČENÉ XXXXXX

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§149 xxxx. 1) nebo xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx rozhodnutí správního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx na samosprávu.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, nebude-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx xxxxxx mají x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xx spisu x xxxxx obdržet xxxxx materiálů tvořících xxxxxxx xxxxx, jsou-li xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstatné. X xxxxxxxx podkladům xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx orgány vyjadřují, xx-xx xx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxx nebo xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány mají xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přezkumného xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkonu dotčeného xxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxxxxx orgán x dotčený xxxxx xxxxxxxx a jestliže xxx nemůže xxx xxxxxxxxxx řízení způsobena xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vede xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx otázky, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se postupuje xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxx sporů x xxxxxxxxxxx s xxx, že v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jednotlivých ústředních xxxxxxxxx úřadů ústředním xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx návrh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx x řešení xxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže se xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §133 odst. 6 xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§137

Xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x zahájení řízení x xxxx úřední, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předpokládaného rozsahu xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Vysvětlení xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx. Při opatřování xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§59) x xxxxxxxxxx (§60). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx to, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx povinen podat xxxxxxxxx xxxxxx vysvětlení xxxxx odstavce 1. Xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§62) xx do xxxx 5&xxxx;000 Xx.

(3) X podání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxx, xxxxx skutečnost xxxxxxx, xxxxxxx x §18 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx číslo x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx.

(4) Záznam x podání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek.

§138

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx řízení xxx x xxxx xxxxxx xxxx xx požádání xxxx, kdo xx xxx účastníkem, xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vůbec xxxx xxx s velkými xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správní xxxxx usnesení, které xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, lze xxxxxxxx oznámit i xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x řízení, xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx ten, xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx, kdo xx xxxx účastníky x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx známi, nebo xxxxxx zástupci xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxx; x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx protokol. Xxxxxxxxx důkazu tímto xxxxxxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx §53 odst. 6. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx její kopie, xxxxxx správní xxxxx xxxxxx ověřovací xxxxxxxx. Xx-xx být xxxxxxxx xxxxx znaleckým posudkem, xx postup před xxxxxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tím, že xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxx, xxxxxxxxx znalec xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx, xxxx každý požadovat xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úkon, xxx xx v xxxxxxx xxxxx poskytl předběžnou xxxxxxxxx x xxx,

x) xxx lze určitý xxxxx xxxxxxxxxx jen xx předpokladu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) podle xxxxxx hledisek xxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx týkat řešení xxxxxx, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§57 xxxx. 1). Xxxxxxxx žadatel o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx svého xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx neposkytne.

(3) X xxxx věci xxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxx xxx jednou. Předběžnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx zahájení xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Předběžná informace xxxxxxxx xxxxxx, dostala-li xx xx xxxxxxx x právním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx okolností rozhodných xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx neplatná, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zkreslených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX IV

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX ŘÍZENÍCH

§140

Společné xxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx xx požádání xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řízení, x nimž xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx předmětu xxxxxx nebo spolu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx věci, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájmů účastníků. Xxxxxx xxxxxx lze x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx některému x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx žádosti více xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx předmětu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(5) Ve xxxxxxxxx řízení se xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxx spisy xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 3, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, o níž xx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx §27 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx společném řízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx výroků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správní xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx. Pokud se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx výrokem. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x nelze-li xxx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx řízení x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrokem xxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §57 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxx napadeno xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxxxx moci rozhodnutí x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§141

Xxxxxx řízení

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony spory xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Sporné xxxxxx xx zahajuje xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Navrhovatel i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 1. Jako xxxxxxxx účastníci xx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx mají zájem xx výsledku xxxxxx; xxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx xx však xxxxxxxxx jedině xxxxx, xxxxxxxx xx odvolal xxxxxxxxxxx xxxx odpůrce.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx navrženy. Xxxxx navržené důkazy xxxxxxxxxxx ke zjištění xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vychází xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx provedeny. Správní xxxxx xxxx xxx xxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníků.

(5) Podle §64 odst. 2 xx xx xxxxxxx xxxxxx postupuje xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx vyslechnout xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx.

(7) Rozhodnutím xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Ve xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx uzavřít smír, xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejnému xxxxx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo pozbylo xxxxxxxxx z jiného xxxxxx xxx xxxxx, xx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx proto, xx právo účastníka, xx jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uspokojeno, xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxxxxx nahradit újmy xxxx, komu předběžným xxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodne x tom na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nařídil předběžné xxxxxxxx.

(11) Xx sporném xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx, náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx práva proti xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx úspěch neměl. Xxx-xx účastník xx xxxx úspěch xxx xxxxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xx xxxxx x účastníků nemá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. I když xxx účastník ve xxxx úspěch jen xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx orgánu.

§142

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vztahu

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xx žádost xxxxxxx, xxx xxxxxxx, že xx to nezbytné xxx uplatnění xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx se xxx stalo, xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx může x xxxxxx, trvání xxxx xxxxxx určitého právního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jestliže xxxx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §141 odst. 4 xxxxxxx.

§143

Xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxx rozhodnutím ukládat xxxxxxxxxx xx místě

a) xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx osob bezprostřední xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dojde-li x xxxxx xxxxxxx,39)

x) xx-xx důvodná obava, xx xx xx xxxxx, xxx xx xxx uložena povinnost, xxxxxxxx jejímu splnění,

c) xxx-xx o uložení xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx (§147), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§61) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§62 x 63), nebo

d) x xxxxxx navazujícím xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx uložení povinnosti xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkladný xxxxxx. X ústním xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xx místě xxxx písemné potvrzení (§67 xxxx. 3), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx při řízení xx xxxxx zvýšenou xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx příkazu na xxxxx (§150 xxxx. 5).

(5) V xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx prováděný xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx místě, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

§144

Xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx se řízením x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx než 30 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx s velkým xxxxxx xxxxxxxxx lze x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhlášce; xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §36 odst. 3 xxx účastníky xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, kde x xxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uplatnit xxx xxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx jedna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) X řízení s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx veřejnou vyhláškou, x xxx určí xxxxx k podání xxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 dnů. Xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx x potřebným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 2.

(6) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §19 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxx v §27 xxxx. 1, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxx.

§145

Řízení x předstihem xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx hodiny x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx více žádostí xxxxxxxx současně, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx předstih xxxxxxx určit, xxxx xx xxxxx; x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxx x žádosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pořadím. Xxxxxx x xxxxxxxxx žádostech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx doby, xxx xxxxxxxxxx o xx xxxx o xxxx xxxxxx právní xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx některou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx o další xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§146

Řízení x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným požadavkům, xxxxxxxxx výběru xxxx xxxxxxxx žádostí, se xxxx xxxx společné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx prováděné formou xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 x zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxx xx vyhlašuje xxxxx xxx podávání xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx než 30 xxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podaných xxxxxxx, xxxxxxxxx pravidla xxxxxxx, xx-xx řízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxx, xx v xxxx xxxxx xxxxx xx zveřejnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx sdělovacích prostředcích xxxxx dostupných xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí xx xxxxxxxxxxx změna xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, dojde-li xx před zahájením xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx ve xxxx, x xxxxx xx má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; současně x tím xxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx; x xxxxxx o této xxxxxxx správní orgán xxxxxxxxx x rámci xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx do spisu xxx xx po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx lhůtě pro xxxxxx xxxxxxxxxx (§71) xxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx prováděném xxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx správní xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tříčlenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu; xxxxxx xx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX ŘÍZENÍ

§147

Záruka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx přispět x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost složit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za splnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx být v xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx řízení, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žadateli xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx. Nesloží-li xxxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxx, kterou správní xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx, správní xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx oznamuje xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx očekávat. Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uložil, podle xxxxxxxxxx xxxxxx.27) Nepeněžitá xxxxxx xx uloží x správního orgánu; xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx x právnické nebo xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx zastaví, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nesložil xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xx vznikla v xxxxxxxx využití oprávnění x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx požádání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxx se xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x v případě, xx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxx nebyla. Xxxx-xx povinnost zajištěná xxxxxxx splněna xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx by xxx xxxxxxxx z xxxxxxx.

(6) Jde-li x xxxxxxxxxxx záruku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.35) Xxxxxxxx xxxxxxxx bude po xxxxxxxx xxxxxxx ocenění40) x prodeje xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH

§148

Mezitímní xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx je xx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx vydat

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodne x xxxxxxx věci, xxxxxxx xx sporném xxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí x části věci, xxxx zpravidla rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účastníků xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnostech, x xxxxxxx xx x xxxxxx rozhoduje.

(2) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx věci xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx věci.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§80). Nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby správní xxxxx vydal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, a xx x současně s xxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxxxx.

§149

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazným xxxxxxxxxxx

(1) Závazné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, který xxxx samostatným rozhodnutím xx správním xxxxxx x jehož obsah xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X závazné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx otázky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ustanovení xxxxxx, xxxxx zmocňuje x jeho vydání x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx části založen. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx se xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx právních xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Správní xxxxx xxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požádán. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo jde-li x zvlášť složitý xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx lhůtu a xxxxx jej o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx. Neodstraní-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx vydání závazného xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx odstraňování xxx žádosti xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neběží. Xxx xxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxx xxxxx běžet xxxx xxxxx pro xxxxxx závazného xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět, neprovádí xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx změny. K xxxx lhůtě se xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů, xxxxxxxx xx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx případ. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx správního orgánu, xxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zrušit xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, k xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xx právní xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v přezkumném xxxxxx zrušit nebo xxxxxx xx xxxxxxxx 15 měsíců xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmíněno. Jestliže xxxxxxx orgán při xxx úřední činnosti xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx stanoviskem podmíněno, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, důvodem xxxxxx xxxxxx.

§150

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Není-li vydání xxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X řízení x xxxxxx příkazu xxxx xxx jediným podkladem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona xxxx správním orgánem, xxxxx xx věcně x místně příslušný xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyzván, xxxxxxxxx xxxxx byly x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pokud x xxxxxx protokolu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx příkazu. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpor. Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Lhůty pro xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Zpětvzetí xxxxxx není xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx stává xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx příkazu podat xxxxx, v xxxx xxxxx xx možno xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx počítá x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podává. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, nelze x xxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx účastník xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx vydání příkazu, xxxxxxxx xx stav xxxx xx prokázaný x xxxxxx lze xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění xx xxxx 10 000 Xx xxxx povinnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx účastník xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxx skutečnosti xxxx xxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vydanému na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§151

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxx xxxxx zcela xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) X vydání xxxxxxx xx učiní záznam xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx podkladů xxxxxxxxxx.

(3) Dnem xxxxxxxx xxxxxxx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx právní moci, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA VII

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§152

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx ministrovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx úřadu rozkladová xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx nejméně 5 xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx členy rozkladové xxxxxx xxxxxxx ministr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ústředního xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §14 x 134 xxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednat x xxxxxxxx usnesení x nejméně pětičlenných xxxxxxxx a že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx správního úřadu.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 odst. 3 uchovávány xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xx návrhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx komise. Xxxxxxxx xxxxx rozkladové xxxxxx xx xxxxxxx tříčlenný, xxxxx xxxx člen xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx České republiky x držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx utajení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komise xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx vyhotovení Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx. Většina xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musejí xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxxxx xxx xxxxxx x rozkladu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx jinak, xxx x řízení x xxxxxxxx

x) rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx tím xxxx xxxxxx rozkladu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, ledaže x xxx xxxxxxx, jichž xx to xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§153

Uspokojení xxxxxxxxx xx xxxxxx žaloby ve xxxxxxxx soudnictví

(1) Domáhá-li xx žalobce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxx xxx uspokojit xxxxxx xxxx zrušením xxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §77 xxxx. 1, xxx xxx uspokojit vyslovením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx upuštění xx trestu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu, xxx jej xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X řízením xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx již k xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žalobou xxxxxxxxx rozhodnutím, xxxxxx x tím vyslovili xxxxxxx. Sdělí-li xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxx práva xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx ostatní xxxxxxxxx. Xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx přípustné.

XXXX ČTVRTÁ

VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ X XXXXXXX

§154

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx činí sdělení, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxx první, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: §10 xx §16, §19 xx §26, §29 xx §31, §33 xx §35, §37, §40, §62, §63, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx: §134, §137 x §142 xxxx. 1 x 2; xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxx xxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo sdělení, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx skutkový xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xx vydat nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx.

(2) Xx-xx správní xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx tento úkon xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx nelze xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx učinit xxxxxxx, xx povinen x xxx xx požádání xxxxxxx uvědomit dotčenou xxxxx x sdělit xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§156

(1) Xxxxxxxx vyjádření, xxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx, aniž xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx opraví xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx správního orgánu, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx učinil, x xx x xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx tento xxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxx XX xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení.

§157

Xxxxxx-xx tím způsobena xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že vyjádření, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nicotné xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx příslušný oba xxxxxxxxx xxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx.

§158

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx obdobně xxxxxxx i x xxxxxxx, xxxxxxx-xx správní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x části xxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxx části.

(2) Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, třetí, xxxx nebo šesté, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§159

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx vícestranný xxxx, xxxxx zakládá, xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx v xxxxxxx x veřejným xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nesmí xxxxxxxx důvěryhodnost xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x správní xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného obsahu.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv

§160

(1) Xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx právnické osoby xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx zákona svěřenou xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx správy, mohou xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxx xxxxxxxx zvláštní zákony.41)

(3) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě x xxxxxx organizačními složkami xxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx z dohod xxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx smluvními xxxxxxxx. Xxxx-xx takového xxxxxxxxx xxxxxx, řeší xxxx v dohodě xxxxxxxx správní úřady xxxxxxxxx xxxxx správním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx osoby uvedené x odstavci 1 xxxxxxxx uzavírat, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x hlediska xxxxxxx x právními předpisy x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx samosprávné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti při xxxxxx veřejné xxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxx zákon.

§161

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxx probíhalo xxxxxx xxxxx xxxxx druhé, x xx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 nebo 3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§168).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxx. Poté, co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, správní orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§162

(1) Ti, kdo xx byli xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxx, xxxxxxxxx xx, xxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba souhlasu xxxxxxxxx xxxxxx; ten xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x její obsah x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejným xxxxxx.

(2) Xxxxx k veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pak platí, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Uzavírání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§163

(1) Xxxxxx vůle učiněný x písemné xxxxx, xxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx uzavření veřejnoprávní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xx dostatečně xxxxxx x vyplývá x xxx xxxx toho, xxx xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxx xxx x xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx působí xx xxxx, kdy xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx určen, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx, x když je xxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x něm byla xxx xxxxxxx určena, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) pokud xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx smlouvy, nebo

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dojde xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyzváni způsobem xxxxxxxx x §146 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně.

§164

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být uzavřena xxxxxxx a xxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx téže listině.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx současně, je xxxxxxxxxxxxx smlouva uzavřena xxxxxxxxx připojení xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx byl xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx své úřední xxxxx.

(4) Vyžaduje-li xxxxxxx xxxxx překlad veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, náklady na xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§165

(1) Soulad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právními xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dát xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx ode xxx, kdy se x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení dozvěděla.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv uzavřených xxxxx §160 xxxx §161 anebo zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx učiněných xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou xxx xxxxxx působnosti převzaté xx jiné xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx. Xx právní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 přechází xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příslušné xxxx úkony činit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx něž xxxxxxxxxxx xxxxxxx přešla x xxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx §161 je x přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§169 xxxx. 1) x x veřejnoprávních xxxxx xxxxx §162 správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 1 až 5 jsou xxxxxxx xxxxxx a u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §162 xxx správní xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §96 xxxx. 1 x §97 odst. 2; xxx xxxxxx účinků xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx ustanovení §99.

Xxxxx obsahu veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx

§166

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxx třetí xxxxx, xx xxxxxx souhlasu xxxxx i x xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §164 odst. 3 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxxx xxx písemnou xxxxxx a xxx xxxxx, xxxxxxxx to xxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx smluvními stranami xxxxxxxxx x jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§167

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx podat xxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxx smlouvy

a) bylo-li xx ve veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) změní-li xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx této smlouvy xxxxx xx smluvní xxxxxx z xxxxxx xxxxxx spravedlivě xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx dostala xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neuzavřela.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx strana xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxx vysloví xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx poslední ze xxxxxxxxx xxxxx došel xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx podala. Pokud xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(3) Xxxxx některá ze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy nesouhlasí, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx podala xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1.

Souhlas xxxxxxx osob

§168

Veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160, xxxxx xx xxxxx dotýká práv xxxx povinností xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxx s xx xxxx xxxxx vysloví xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy.

Závazky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§169

(1) Spory x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 x xx-xx xxxxxxx jednou xx smluvních xxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx s věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §160 x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stranám, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §160; xxxx-xx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízené xxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §161, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, který x jejímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jde-li x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §162.

(2) Proti xxxxxxxxxx vydanému xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§170

Xxx postupu xxxxx xxxx části xx obdobně použijí xxxxxxxxxx části první x xxxxxxxxx ustanovení xxxxx druhé xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv, použijí xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx, ustanovení x xxxxx v xxxxx xxxxxxxx nebo věřitele, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy x x poukázce a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

OPATŘENÍ XXXXXX XXXXXX

§171

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxx zákon xxxxxx xxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím.

§172

(1) Xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §136 doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25, xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkat, x vyzve xxxxxxx xxxxx, aby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx námitky. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx, x xxxxx obvyklým. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx možno xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx úřední xxxxx xxxxxxx, x xxxx opatření obecné xxxxxx jde, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x kde x x xxxx xxxxx xx lze x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx znění návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx však xxxx xxx x x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Řízení x návrhu opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dobu x xxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx; xxxxxxxx zveřejní xxx xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxx úřadů v xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx. Hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; nestanoví-li zákon xxxxx, xxxx zkrácená xxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx práva, povinnosti xxxx zájmy xxxxx xxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx dotčeny, xxxxxxxx u správního xxxxxx xxxxxxx připomínky xxxx xx veřejném xxxxxxxxxx ústní připomínky. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xx x nimi x xxxx odůvodnění.

(5) Xxxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo, určí-li xxx správní orgán, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx námitky ke xxxxxxxxx orgánu xx xxxxx 30 xxx xxx dne jeho xxxxxxxxxx. Zmeškání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx vydává. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vedlo x xxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx změna xxxxxx též x xxxx prospěch, zjistí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx uvede xxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxx povahy (§173 xxxx. 1). Proti xxxxxxxxxx se nelze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx pravomocného rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxx důvodem změny xxxxxxxx obecné xxxxxx.

§173

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; opatření obecné xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §172 odst. 1 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky. Xxxxx-xx xxxxx újma xxxxxxxxx zájmu, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx zvláštní zákon, xxxx se xxx xxxx před postupem xxxxx §172. Xx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxx odůvodnění xxxx každý nahlédnout x správního orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydal.

(2) Proti xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx, jmenovitě xxxxxxx.

§174

(1) Xxx řízení xxxxx xxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx.

(2) Soulad opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nastávají xxx xxx xxxx právní xxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§175

Stížnosti

(1) Dotčené xxxxx mají xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxx nevhodnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx není tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Stížnost xxx podat písemně xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx ústně xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx ihned xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Stížnost xx podává x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede řízení. Xxxxx správní xxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stížnosti xxxxxxx. Považuje-li xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx musí být xxxxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx doručení správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podklady xxxxxxxx xxx vyřízení xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvodnou, xx xxxxxxx orgán povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx nezbytná xxxxxxxx x nápravě. X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nápravě se xxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx o xx xxxxxxx.

(7) Má-li xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stížnosti.

§176

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis x xxxxxxxxx §79 odst. 4 x 5.

§177

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxx x §2 xx 8 se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx se správní xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx nevztahují části xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxx.

§178

(1) Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx je ten xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxxx odstavce 1, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxx se xxxxxx xxxxxxx úřad. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx se rozumí x řízení vedeném x samostatné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, x xxxxxx vedeném x xxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jehož xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx pověřený xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx tímto xxxxxxx xxxxx, který tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pověřil. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx jiného ústředního xxxxxxxxx úřadu. Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx ministra xxxx vedoucího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§179

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx, v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zahájit.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§180

(1) Tam, kde xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, že správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx předpisy xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxx případ, že xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxx rozhodnutí, aniž xxxx předpisy xxxxxx x celém rozsahu xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx řešení xx xxxxxxxx x xxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řešit, xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxx zákona.

§181

Stanoví-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že se x xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx usnesením, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx usnesení podle xxxxxx zákona.

§182

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx o nicotnosti xx xxxxxxx jen xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§183

Xxxxxxx se zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).

XXXX OSMÁ

ÚČINNOST

§184

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2006.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx v. r.

Xx. XLII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx pro xxxxxxxx přezkumného řízení xxxxx §174 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, ve xxxxx xxxxxx zákona, ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 1 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx řízení, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 500/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx skončeno přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 176/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 500/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2006.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

413/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

384/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/98 Sb., o xxxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

7/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010 s xxxxxxxx §20, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 24.7.2009

167/2012 Sb., kterým xx mění zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x účinností od 1.1.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

176/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 500/2004 Xx., správní řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2018

12/2020 Sb., x xxxxx xx digitální xxxxxx a x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.2.2020

403/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky a x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §7 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx zákoníku.
6) §1 xxxxxx x. 2/1969 Xx., o zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Například xxxxx č. 191/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx.
9) Xxxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.
11) Zákon č. 325/1999 Sb.
12) Xxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 320/2002 Xx.
13) Xxxxx č. 155/1998 Sb., o xxxxxxx xxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 384/2008 Xx.
13x) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.
14) Xxxxx č. 131/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 29/2000 Xx.
17x) §10b xxxx. 1 zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx.
18) §65 xxxxxx č. 128/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Xx.
*19) §8 x 9 občanského xxxxxxxx.
19) §30 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*20) §10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §55 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*21) §139 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §1126 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
22) §21 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
23) Xxxxxxxxx §26 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx.
24) Xxxxxxxx xxxxx č. 304/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx).
25) §1 x 2 zákona x. 245/2000 Sb., x státních xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxx, x významných xxxxx x o dnech xxxxxxxxxx xxxxx.
26) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §118 xx 121 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §76 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx.
30) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Sb.
31) Zákon č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady x o vydávání xxxxxxxxx orgány xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §135 xxxxxxxxxx zákoníku.
33) §96 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 83/1998 Xx.
34) Xxxxx č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx s vydáním xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, doplňuje a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 120/2001 Xx.
36) §3 xxxxxxxx x. 252/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxx.
37) §20 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §97 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.
39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Zákon č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx.
41) Xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Například xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §38 x xxxx. občanského xxxxxxxx.

43) §8a zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

44) §45 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.