Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2020.


Správní řád

500/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ §9

HLAVA II - SPRÁVNÍ ORGÁNY

Díl 1 - Příslušnost správních orgánů

Věcná příslušnost §10

Místní příslušnost §11

Postoupení pro nepříslušnost §12

Dožádání §13

Díl 2 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §14

Díl 3 - Vedení řízení a úkony správních orgánů

Vedení řízení §15

Jednací jazyk §16

Spis §17

Protokol §18

Díl 4 - Doručování

Společné ustanovení o doručování §19

Doručování fyzickým osobám §20

Doručování právnickým osobám §21

Doručování do ciziny §22

Uložení §23

Překážky při doručování §24

Doručování veřejnou vyhláškou §25

Úřední deska §26

HLAVA III - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Účastníci řízení §27 §28

Procesní způsobilost §29

Úkony právnické osoby §30

Zástupce §31

Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví §32

Zastoupení na základě plné moci §33 §34

Společný zmocněnec a společný zástupce §35

Díl 2 - Úkony účastníků §36

Podání §37

Nahlížení do spisu §38

HLAVA IV - LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU

Určení lhůty k provedení úkonu §39

Počítání času §40

Navrácení v předešlý stav §41

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Přijímání podnětů k zahájení řízení §42

Odložení věci §43

HLAVA VI - PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI

Díl 1 - Zahájení řízení

Zahájení řízení o žádosti §44

Žádost §45

Zahájení řízení z moci úřední §46 §47

Překážky řízení §48

Díl 2 - Ústní jednání §49

Díl 3 - Podklady pro vydání rozhodnutí §50

Dokazování §51 §52

Důkaz listinou §53

Důkaz ohledáním §54

Důkaz svědeckou výpovědí §55

Důkaz znaleckým posudkem §56

Předběžná otázka §57

Díl 4 - Zajištění účelu a průběhu řízení

Úvodní ustanovení §58

Předvolání §59

Předvedení §60

Předběžné opatření §61

Pořádková pokuta §62

Vykázání z místa konání úkonu §63

Díl 5 - Přerušení řízení a zastavení řízení

Přerušení řízení §64 §65

Zastavení řízení §66

Díl 6 - Rozhodnutí

Obsah a forma rozhodnutí §67

Náležitosti rozhodnutí §68 §69 §70

Lhůty pro vydání rozhodnutí §71

Oznamování rozhodnutí §72

Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí §73 §74

Doložka právní moci nebo vykonatelnosti §75

Usnesení §76

Díl 7 - Nicotnost rozhodnutí §77 §78

Díl 8 - Náklady řízení §79

HLAVA VII - OCHRANA PŘED NEČINNOSTÍ §80

HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Odvolání §81 §82

Odvolací lhůta §83

Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí §84

Účinky odvolání §85

Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal §86 §87

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu §88

Postup odvolacího správního orgánu §89

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu §90 §91 §92

Použití obecných ustanovení §93

HLAVA IX - PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ §94 §95 §96

Rozhodnutí v přezkumném řízení §97

Zkrácené přezkumné řízení §98

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení §99

HLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ

Obnova řízení §100

Nové rozhodnutí §101

Společné ustanovení §102

HLAVA XI - EXEKUCE

Díl 1 - Úvodní ustanovení §103 §104 §105

Díl 2 - Exekuce na peněžitá plnění §106

Díl 3 - Exekuce na nepeněžitá plnění

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Příslušnost §107

Právo vymáhat nepeněžitou povinnost §108

Exekuční výzva §109

Nařízení exekuce §110

Exekuční příkaz §111

Způsoby provedení exekuce §112

Odložení a přerušení exekuce §113 §114

Zastavení exekuce §115

Exekuční náklady §116

Námitky §117

Společná ustanovení §118

Oddíl 2 - Exekuce provedením náhradního výkonu §119

Oddíl 3 - Exekuce přímým vynucením §120

Vyklizení §121 §122 §123 §124

Odebrání movité věci §125

Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností §126

Předvedení §127

Přizvané osoby §128

Oddíl 4 - Exekuce ukládáním donucovacích pokut §129

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH ORGÁNECH

Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby §130

Změny příslušnosti §131 §132

Spory o věcnou příslušnost §133

Řízení před kolegiálním orgánem §134

Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu §135

HLAVA II - DOTČENÉ ORGÁNY §136

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Vysvětlení §137

Zajištění důkazu §138

Předběžná informace §139

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH

Společné řízení §140

Sporné řízení §141

Řízení o určení právního vztahu §142

Řízení na místě §143

Řízení s velkým počtem účastníků §144

Řízení s předstihem žádosti §145

Řízení o výběru žádosti §146

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ

Záruka za splnění povinnosti §147

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH

Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci §148

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem §149

Příkaz §150

Vydání dokladu §151

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Rozklad §152

Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví §153

ČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ §154 §155 §156 §157 §158

ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY §159

Druhy veřejnoprávních smluv §160 §161 §162

Uzavírání veřejnoprávní smlouvy §163 §164

Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy §165

Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy §166 §167

Souhlas třetích osob §168

Závazky z veřejnoprávních smluv §169

Obecné ustanovení §170

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY §171 §172 §173 §174

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Stížnosti §175 §176 §177 §178

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §179 §180 §181 §182 §183

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §184

č. 225/2017 Sb. - Čl. XLII

č. 176/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

500

ZÁKON

ze dne 24. xxxxxx 2004

XXXXXXX ŘÁD

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx1) x jiných xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx zákon xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxx postup.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány x na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX ZÁSADY XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§2

(1) Xxxxxxx xxxxx postupuje x xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"). Xxx xx v xxxxx xxxxxx mluví x xxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxxxxxxxx smlouva, která xx součástí xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxx xxxxxx, k nimž xx byla xxxxxxx xxxx na základě xxxxxx xxxxxxx, x x rozsahu, v xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Správní xxxxx xxxxx xxxxx nabytá x dobré xxxx, xxxxx x oprávněné xxxxx xxxx, jichž xx xxxxxxx správního xxxxxx x jednotlivém xxxxxxx dotýká (xxxx xxx "dotčené osoby"), x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx práv xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daného případu, xxxxx i xx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx shodných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Nevyplývá-li xx xxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to x rozsahu, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx službou xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxx xxxx xxxxx vyplývající z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x povaze xxxxx x osobním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Správní orgán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx, xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx k hájení xxxxxx xxxx a xxxxxxxx-xx xx účel xxxxx.

(4) Správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx to xxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§6

(1) Správní xxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nečiní-li xxxxxxx xxxxx xxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx stanovena, xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x ochraně xxxx xxxxxxxxxx (§80).

(2) Správní xxxxx postupuje xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxx. Podklady xx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx předpis.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx postavení. Správní xxxxx postupuje vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyžaduje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx s týmiž xxxxx xxxx povinnostmi xxxxxxx xxxxx. Xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx dobré xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§9

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx v xxxxxx xxxx zakládají, xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jímž se x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx má xxxxx xxxx.

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx orgány xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx.

§11

Xxxxxx příslušnost

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx určena

a) v xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx účastníka řízení (§27) xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx místem, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx činnosti účastníka xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,2)

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,3) xxxxxxxxx místem pobytu xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx4) (xxxx xxx "místo xxxxxxxx xxxxxx"); xxxx-xx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx určena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx;5) x zahraniční xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; po zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sídlem této xxxxxxxxxxx složky na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správních orgánů x nedohodnou-li xx xxxxx, xxxxxxx řízení xxx x xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,6) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxx nepříslušnost

Dojde-li xxxxxx (§37) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podání xxxxxxxxxx, xx xx, xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu. Xxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

Dožádání

§13

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podřízený nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx (xxxx xxx "dožádaný xxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxx úkonu, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx náklady anebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nelze xx xxxxx němu xxxxxxx.

(2) Dožádaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťují xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provede xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx prodloužit x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx dožádání xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx vztahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, že by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx úkolů, xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx dožádání xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx souhlasem nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dožádaný xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx podle §136 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxx xx ciziny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.7)

Xxx 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a rozhodování xxxx

§14

(1) Každá xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu (xxxx xxx "xxxxxx osoba"), x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x věci, x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx takový xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x řízení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřední xxxxx xxxx vyloučena xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je pochybnost x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovněprávním xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxxxx xx o xx dozví. X xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx účastník xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věděl, ale xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx(xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dozví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx je vyloučena, xx povinna x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxx osoba vyloučena, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx odkladu.

(5) Představený xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx bezodkladně určí xxxxx xxxxxx osobu, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Usnesení o xxx se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx s xxx xx xxxxx spis. Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §131 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xx též xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxx xx xxxxx stupni. Xxxxxxx vyloučení xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx na výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 se xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§15

Xxxxxx xxxxxx

(1) Jednotlivé xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokud xx xxxxxxxxxx povaha xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx učinit xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jinou xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(2) Xxxxx správního xxxxxx x xxxxxx provádějí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pověřené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxx jiných xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněné úřední xxxxx xxxxxxxxx jen x důvodů stanovených xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxx-xx souhlas xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxx, kdo xx x dané xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx xx požádání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx x xx xxxxxx organizačním útvaru xxxxxxxxx orgánu je xxxxxxxx.9)

§16

Xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán nesdělí xxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx prohlášení může xxxxxxx xxxxx učinit xx xxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxx jednání, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxx xx žadatel, který xxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx své náklady xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.11)

(4) Občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,12) xx xxxx správním orgánem xxxxx činit xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx správní xxxxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxxx národnostní xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx překladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán.

(5) Neslyšícím xxxxxxxxxx českého znakového xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tlumočníka xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka podle xxxxxxxxxx xxxxxx13). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx bude ustanoven xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx x xx dorozumět pomocí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hluchoslepých osob xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx za stejných xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx13). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydává xxxxxxx orgán xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 413/2005 Xx.)

§17
Xxxx
(1) X každé xxxx xx xxxxxxx xxxx. Každý xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx značkou. Spis xxxxx xxxxxxx podání, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, které xx vztahují k xxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x záznamy xx xxxxxxxxxxxxxx médiích. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx součástí, xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx podání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx službu, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí správnímu xxxxxx, který pro xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx

(1) X ústním xxxxxxx (§49) x x xxxxxx podání, xxxxxxxx xxxxxx, výslechu xxxxxx, provedení xxxxxx xxxxxxxx a ohledání, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jednání, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízením x xxxx věci, xxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx místo, čas x xxxxxxxx úkonů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x funkci xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx úkony xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jméno, příjmení, xxxxx narození a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zvláštního zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x dále všechny xxxxx, xxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Odepření xxxxxxx, důvody xxxxxxxx x námitky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§175) xxxxx xxxx obsahu.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxxx zejména xxxxx x xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněná xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx původní xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx oprava xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx řízení xx o ní xxxxxxxx.

(6) V případě xxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x doručování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx13a). Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx doručit, xxxx xx doručit xxxxxxx xxxxx xxx; x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecního xxxxx, jemu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx14) (xxxx jen "xxxxxx xxxx") xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx; xx-xx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx možné xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx13a), xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy15) xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Není-li možné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx datové schránky13a), xxxx správní xxxxx xxxxxx písemnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx43), xxxxx xxxx písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konverzí xxxxxxxxx13a) x doručí xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx adresátovi. Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx řízení xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx přenese xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze přenést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 3 x xxxxxx pro budoucí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx správní xxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx zvolí. X xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx xxxxx souhlasu nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nevylučuje-li xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx doručuje xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx,16) kterou mu xxxxxxxx xxxxxx sdělí, xxxxxxx může-li xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahájena x xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §59, §72 odst. 1, xxxxxxxxxx, o xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx, x xxxx písemnosti, nařídí-li xx oprávněná xxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x písemnost, x xxx hrozí, že xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx účastníkovi xxxxxx, xxxxx má xx xxxx protichůdný xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxx, písemnost xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx převzetí xx xxxxxxxx xxxx xxxx že je x xxxx xxxxxxx x řízení xxxxxx, xx mu bylo xxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx doloženo, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx doklad stvrzující, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxx, xxxxxx xxx, kdy xx xxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx prokázat, xx nutno doručit xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx nebo xxxxxx však xxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zjevné, xx mu xxxx xxxxxxxx.

(8) Doručovatelé jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xx xxx oprávněny písemnost xxxxxxx. Xxxx osoby xxxx povinny xx xxxxx xxxxxxxxxxxx předložit xxxxxx totožnosti (§36 xxxx. 4). Provádí-li xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxx úřední osoby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.17)

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xx xx xxxxxxxx adresáta xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; v xxxxxxx xxxxxxx platí, xx písemnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx adresu platí, xx písemnost je xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nepotvrdí-li xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti nejpozději xxxxxxxxxxx pracovní den xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nedoručitelná (xxxxxxxx 10), xxxxxx xxxxxxx xxxxx písemnost, jako xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 9, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nedoručitelná, xxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokus x xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx pokus x doručení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx adresát x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám

(1) Xxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4), xx xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx17a), xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu, ve xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podnikání, nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx její elektronickou xxxxxx; xxxxxxx osobě xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx doručení xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx adresátovi, xxxx též xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mocí x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx ověření xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předáním xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, působící xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx okolí, která xxxxxxxx x xxx, xx písemnost xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nemá xxx xxxxxxxxx příjemcem, xxx doručit vložením xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx schránky xxxx xx jiné vhodné xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx doručována xx xxxxxx xxxxx podnikání,2) xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §21.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx doručované do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx zaměstnanci. Vykonává-li xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx doručované xx xxxxxxxxx rukou, odevzdána xxx xxxxx advokátům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiným jejich xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxx advokátu, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx notáři, xxxxxxxx exekutorovi x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§21) xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx exekutorovi x xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx, xxxxxxx.

§21

Doručování xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4), xx xxxxxx xxxxxx xxxxx2) xxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx, xxx xx řízení xxxx; u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx její organizační xxxxxx zřízené x Xxxxx republice, týká-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx doručuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §22.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §30 xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijímat.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žádat x prominutí xxxxxxxx xxxxx x poukazem xx xx, že xx na xxxxxx xxxxxx sídla nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx uvedené xxxxxx xxxxx nikdo zastižen, xxxx xxxxxxxxx doručit xxxxxx xxxxxxxx x §30 xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, která xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xx adresáta oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem xxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxx vhodné fyzické xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx okolí, xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x písemností xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Písemnost, která xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx převzetí xxxx xxx potvrzeno příjemcem, xxx doručit vložením xxxxxxxxxx xx adresátovy xxxxxxx schránky xxxx xx jiné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxxx vztahují x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§22

Doručování xx ciziny

Adresátům, xxxxx xx zdržují x xxxxxx xxxx xxxxxxx sídlo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxx doručování xxxxx §19 odst. 4 xx v xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ustanoví xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx [§32 xxxx. 2 xxxx. x)].

§23

Xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx doručování xxxxx §20 adresát zastižen x písemnost xxxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20, písemnost xx uloží.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 zastižena xxxxx osoba, které xx xxxx možno xxxxxxxxx doručit, x xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21, xxxxxxxxx se xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx se xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx

x) u xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, pokud xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx vložením xxxxxxxx x xxxxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx xx domovní xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx místo, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx vyzvedl; xxxxxxxx se xx xxxxx, kde, xxxxx x x xxxxxx xxxxx dobu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx to možné x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx 10 dnů xxxxx xx domovní xxxxxxxx xxxx na jiné xxxxxx místo; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx důsledcích, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, 3 x 4 xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Toto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxx, x xxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx písemnosti xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx ode dne, xxx xxxx x xxxxxxxxxx připravena, nevyzvedne, xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemnost xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §41 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxx písemnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx být xxxxxxx písemnost adresovaná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou x xxxxxxx doručení, předá xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx; xxxxxx poučení xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §23 odst. 5.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jestliže x xxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx považuje xx doručenou dnem, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx.

§25

Doručování xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sídla x xxxxxx, jimž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vyvěšení. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručenou, xxxx-xx x xxxx xxxxx splněna x xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxx, xx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx doručuje, ji xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx zašle též xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx 15 dnů. Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce správního xxxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin, xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti.

§26

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx orgán zřizuje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být nepřetržitě xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, s xxxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §160 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx součástí, x xxxx s xxxxxxxxxx působností, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, veřejnoprávní xxxxxxx (§160) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx se x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.18) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, xx xxx xxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx správním obvodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se zveřejní xxxxxxx xx xxxx 15 dnů xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxx

§27

(1) Účastníky xxxxxx (xxxx jen "účastník") xxxx

x) v xxxxxx x žádosti žadatel x další xxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx pro společenství xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx;

x) x řízení x moci xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx nemají.

(2) Xxxxxxxxx xxxx též xxxxx dotčené xxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ledaže jim xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zrušit xxxxx xxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; x tom xxxxxxx xxxx postavení účastníků xxxxx xxxxxxxx 1.

§28

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opak. X xxx, xxx xxxxx je xx xxxx účastníkem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx oznamuje xxxxx tomu, x xxxxx účasti v xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx o něm xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxxx vyhověno, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jako xxxxxxxx mohla xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx učinit xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx; ustanovení §41 xxxx. 6 věty xxxxx platí obdobně.

§29

Procesní způsobilost

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx úkony xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") x xxx rozsahu, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.19) Xxxxxxxxxx §28 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx omezené xx xxxxxxxxxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.20)

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx xxxxxx k věci xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx formulovat xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán tak, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xx xxxx. Xx xxx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby bylo xxxxxxxxx xxx přímo, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx zájem xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx přítomnosti xxxxxx xxxx jiných osob xxxxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úkonu přibere xxxxx vhodnou dospělou xxxxx. X názoru xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jeho xxxx x rozumové xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx účastníci xxxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxx zákona21) xxxxxxxxx xxxx jiného.

§30

Úkony právnické xxxxx

(1) Xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx ten, xxx je k xxxx oprávněn x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.22)

(2) X xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx současně xxxxx xxxxx jen xxxxx xxxxx.

(3) V řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx této xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněn územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx pověřen.

(5) Xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx účastníka xx xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník xxxx zmocněnec; zástupcem xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx i společný xxxxxxxxx xxxx společný xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, x xxxxx účastník nemá xxxxxxxx způsobilost, musí xxx zastupován xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx ho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx brání jiná xxxxxx překážka, aby x xxxxxx xxxx xxxxxx úkony, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx x jiném řízení xxxxxxxxx sporu, kdo xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx,

x) osobám xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx a xxxxxx, xxxx se prokazatelně xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx ani prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx práv; v xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účastníkům xxxxxxxx x §27 odst. 1, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx (§46 xxxx. 2), nebo

i) xxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x účastníka, xxxxxxx xx být x xxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, správní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx doručuje veřejnou xxxxxxxxx.

(4) Opatrovníkem správní xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxxx, jíž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jí x xxx nebrání závažné xxxxxx. Účastníku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx osoba xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx43). Opatrovníkem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x níž lze xxx xxxxxxx xx xx, xx má xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx řízení, který xxxxxxxxxx obavu, xx xxxxxx xxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tomu, kdo xx ustanovován xxxxxxxxxxxx, x nevylučuje-li to xxxxxx xxxx xxxx xxxx opatrovance, který xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx schopen xxxxxx obsah usnesení, xxx opatrovanci.

(7) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x ochranu xxxx xxxx zájmů xxxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxx xxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx opatrovance, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ustanoví xxxxxxxxxxxx někoho jiného.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zastupován xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabyl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx byl opatrovník xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu, xxxxxxx xx x xx xxxxx; v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jeho zákonnému xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xx může zvolit xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxx lze xxxxxx i xxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxx věci xxxx xxx xxxxxxxx současně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) k určitému xxxxx, skupině xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx řízení,

b) pro xxxx xxxxxx,

x) pro xxxxxxxx počet řízení x určitým xxxxxxxxx, xxxxx budou zahájena x určené xxxx xxxx xxx xxxxxxx x budoucnu; xxxxxx xx xxxx moci xxxx být x xxxxx případě xxxx xxxxxx ověřen a xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx rozsahu xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx xxx xxxx osobě, xxx xxxxx něho xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx tak může xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.23)

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. d) nebo §23 xxxx. 3 x účastník se x xxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxx písemnosti xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxx podle §32 x 33 x xxxxxx vystupuje xxxxxx zastoupeného. X xxxxx xxxxxxxx vznikají xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zastoupenému.

(2) S xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx něco x xxxxxx osobně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zastoupenému xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(3) X pochybnostech x xxxxxxx zastoupení xxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx učiněné xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx než xxxxxxxxx xx xxxxx učiněné xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jinému účastníkovi. X uznání xxxxx xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupce

(1) X xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx zájem, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx lhůtě zvolili xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx výzvy.

(2) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x tím xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení, xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xx fyzickou osobou, xxxx některou xxxxxxxx xxxxx uvedenou x §30 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zájmům. Xx doby, xxx xx xxx xxxxx, xxx xxxx písemnosti xxxxxxxxx uložením x xxxxxxxxx xxxxxx; na xxxx možnost xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxxxx společného zástupce xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx správnímu xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) X řízení může xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx několik xxxxxxxxxx zástupců, x xxxxx xxxxx bude xxxxxx jen jménem xxxxxx xxxxxxx účastníků.

(4) Xxx společného zmocněnce x společného zástupce xxxxx §34 obdobně.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dokdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx své stanovisko. Xxxxx x to xxxxxxxx, poskytne xxx xxxxxxx orgán informace x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, musí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx, který se xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx písemnosti x xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx x §17 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx, x jehož xxxxxxx nároku xx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx podklady xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx si xxxxxxx, xxx účastníkovi umožní xxxxxxxx se x xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxxxxxx nároku xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xx x podklady xxxxxxxxxx, které jsou xx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx jednání xx xxxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx občanského zákoníku xxxx xxxx xxxxxxxx44) xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx osob xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Namítne-li x xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx xxxxxxxxxx právního jednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán k xxxx námitce x xxxxxx přihlédne.

(5) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx44) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx patrná x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

§37

Xxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxxx směřujícím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Podání xx posuzuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xx, jak xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx musí xxx xxxxxx, kdo xx xxxx, které xxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx činností uvede xxxxxxx osoba xxxxx x příjmení, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x této xxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě jinou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, identifikační číslo xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správního orgánu, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx náležitosti, xxxxx xxxxxxx zákon, a xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx správní xxxxx podateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ho xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytne xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Podání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu anebo x elektronické xxxxxx. Xx podmínky, že xxxxxx xx xx 5 xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doplněno xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx činí x xxxxxxxxx xxxxxx, který xx věcně x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx správní xxxxx schopen zajistit xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxx 4, uzavře xxxxx xxxxxxx x §160 odst. 1, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx, x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§160) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresy xxxxxxxxx.

(7) Nedojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;18) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, že xxx xxx bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Rozhodnutí xxxxxx krajský xxxx x xxxxxxxxx působnosti. Xxxxxxxxxx krajského xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 15 xxx xx úřední xxxxx správního xxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxx.

§38

Nahlížení xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xx spisu, x to i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx ve xxxx xxx v xxxxxx xxxx (§73).Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx s účastníkem xxxxxxxx xx spisu x xxxx xxxxxxxx44).

(2) Xxxxx xxxxxx správní xxxxx umožní xxxxxxxxxx xx xxxxx, prokáží-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vážný důvod x xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx dotčených xxxx xxxxx veřejný xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxx spisu xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxx osobě rovněž xxxxxx, xxx xx xxxxx nahlížel xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx spojeno xxxxx xxxxx xx výpisy x právo xx xx, xxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx spisu xxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx se oznamuje xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx spisu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnosti, xx xxx se vztahuje xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxx vyloučeny x xxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx spisu, xxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx spisu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx poučen x xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxx uznaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti; x poučení se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx nahlížení xx xxxxx x přístupu x xxxxxxxxx informaci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Stejnopis xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx podle xxxx čtvrté x xxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stupeň utajení xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx způsobilost.

HLAVA XX

XXXXX X XXXXXXXX XXXX

§39

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provedení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x je-li xxxx xxxxxxxxx. Určením xxxxx xxxxx být xxxxxxx účel řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx určena, xxxxxxxxx i xxxx, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit.

§40

Počítání času

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx se do xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x lhůtu xxxxxxx podle xxxxx; x xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx dni, o xxxx je xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx nastala,

b) xxxxx xxxxx určené xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx xxx uplynutím xxxx xxx, xxxxx xx svým označením xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; není-li x xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx posledním xxxx měsíce,

c) xxxxxxxx-xx xxxxx lhůty xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,25) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x lhůtu určenou xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xx-xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx x jiném xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxx a místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxx zachována, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyššího xxxxxx; xxxxx správní xxxxx xxxxxx bezodkladně postoupí xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X pochybnostech se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opak.

§41

Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx

(1) Navrácením v xxxxxxxx xxxx se xxxxxx prominutí zmeškání xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ústním xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Požádat x prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx může xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx překážka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. X požádáním xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx správní xxxxx nezabývá. Zmeškání xxxxx xxxxx prominout, xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx být xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Správní xxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přiznat xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx vážná xxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxx hrozící xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, prokáže-li xxxxxxx, že překážkou xxxx xxxxxxx důvody, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx zavinění.

(5) Správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dobré xxxx xxxx dotčením xxxxxxxxx xxxxx, převýšila xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx zmeškání xxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vede xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx promine xxxxxxxx xxxx, doplní xxxxxx ve xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx prominuto.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx oznamuje pouze xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxx změny obsahu xxxxxx xxxxxxxx může xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx (§71). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxx jen x případě, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, 6 x 7 xxxxx obdobně.

XXXXX X

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§42

Přijímání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx o xx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, požádá, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx mu ve xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx zahájil, xxxx xx neshledal xxxxxx x xxxxxxxx řízení x moci úřední, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Sdělení správní xxxxx nezasílá, postupuje-li xxxx xxxx, xxx xxxxx podnět, xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx §47 odst. 1.

§43

Xxxxxxxx věci

(1) Řízení x žádosti (§44) xxxx zahájeno x xxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxx odloží v xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxx xxx učiněn xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx není xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx oznamuje xxxxx, které xx xxxx, je-li xxxxx, x xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXX X PRVNÍM XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§44

Xxxxxxxx řízení x xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "žádost"), xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxx z povahy xxxx vyplývá, že xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx žadatelů xxxxxxxx, není xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxx; xxxxxxx xxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedené x §37 xxxx. 2 x xxxx x xx xxx xxxxxx, co xxxxxxx xxxx nebo xxxx xx xxxxxx. Žadatel xx dále xxxxxxx xxxxxxx další jemu xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x jejich odstranění, xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx přerušit (§64).

(3) Xxxxxx nesmí být xxxxxx právně xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx neprojednává a xxxxxx zastaví (§66). Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byli x zahájení řízení xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx předmět své xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxx x xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46

Xxxxxxxx řízení z xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x moci úřední xx xxxxxxxx xxxx, xxx správní orgán xxxxxxx zahájení řízení xxxxxxxxxxx uvedenému v §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx oznámení nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx znám, xxx kterémukoliv jinému xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx označení správního xxxxxx, předmět řízení, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx služební číslo x podpis oprávněné xxxxxx osoby.

(2) Jestliže xx v xxxxxx x moci xxxxxx xxxx účastníků xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1, má xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxx x xxxx. Těm, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámit, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§47

(1) O zahájení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvědomit xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx jemu xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxx, xx xxxxxxx řízení, xx správní orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xxx dozví, xxxxxxxx x xxxx, xxx xx stal xxxxxxxxxx xx xx zahájení xxxxxx, nejde-li x xxxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přihlásila.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx, xxx x xxxx věci x xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uložit tutéž xxxxxxxxx xxx x xxxxx důvodu téže xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx jednání

§49

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zákon, x xxxx tehdy, xxxxxxxx xx to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nehrozí-li xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jednání xxxxxxxxx nejméně s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx jednání xx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dbá xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx ochrany xxxxxxxxx mohou být x účasti na xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §27 odst. 1 xxxxxxx, xxx ústní xxxxxxx bylo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx způsobena xxxx ostatním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx a xxxxx platí xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejné, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesením, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(5) X neveřejného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx44) účastníka.

Díl 3

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx správnímu xxxxxx x úřední xxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánů veřejné xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx opatřuje xxxxxxx xxxxx. Jestliže to xxxxxx xxxxxxx účel xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx připustit, aby xx xxx podklady xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx tento účastník. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx účastníci xxxxxxx při opatřování xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx veřejného xxxxx. X xxxxxx, x němž má xxx z xxxx xxxxxx uložena xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx toho, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xx xxx správní xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx své xxxxx; přitom xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, co uvedli xxxxxxxxx.

Dokazování

§51

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx zjištění stavu xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy. Xxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx, svědeckou xxxxxxx x znalecký xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ústní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vyrozuměni, xxxxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx. Tuto povinnost xxxx správní orgán xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx v souladu x požadavky §3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx kontroly, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolovaná osoba, xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx je podkladem xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účastníků vázán, xxxx však provede xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§53

Důkaz xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x provedení důkazu, xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx ukládána.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx které xxxxx být svědek xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx je svědek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§55 odst. 2 xx 4).

(3) Xxxxxxx xxxxxx soudy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány xxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x mezích xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx, které xxxx zvláštními xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, potvrzují i xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x nich xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx razítek x podpisů xx xxxxxxxxx listinách vydaných xxxxxx cizích států xxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Předložení xxxxxxx xx x xxxxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx do spisu. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx listinou xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx.

§54

Xxxxx ohledáním

(1) Xxxxxxxx xxxx uživatel věci xxxx ten, xxx xx věc x xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxx xxxx strpět xxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Správní orgán x tom xxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx §138.

(2) Xxxxxxxx nelze provést xxxx xxxx xxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 odepřeno x důvodů, pro xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx výpověď xxxxxxx (§55 xxxx. 2 xx 4).

(3) X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx x předmětem ohledání xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nestranné xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důkazu. Xxxx xxxxx xxxxxx práva xxx povinnosti xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 413/2005 Xx.)

§55
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx pravdivě x xxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Svědek xxxxx xxx vyslýchán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx by svou xxxxxxxx porušil státem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx by xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx blízké26) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx trestný xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o důvodech, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.

§56

Důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx na posouzení xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx odborných xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx odborné posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, správní orgán xxxxxxxxx ustanoví xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předložil mu xxx xx lhůtě, xxxxxx současně xxxx. Xxxx znalce xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí závisí xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnout x x xxxxx xxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxx xxxxxx k xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným orgánem xxxxxxx moci; v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxx takový xxxxxx xxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx účastníka, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx moci ve xxxxx, xxxxxx správní xxxxx xxxx, xxxx

x) xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavu.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx x xxxxxxxxx otázce xxxx jestliže xxx xxxxxxx orgán k xxxxxxxx xxxxxx podnět xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §64. Xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x předběžné xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx předběžně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí závisí xx xxxxxx otázky, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx otázce, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z moci xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx tak xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx účelu x xxxxxxx řízení

§58

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§59 xx 63 x §147) xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx a xxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx orgán předvolá xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxx x xxxxxx je x provedení xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx a xxxxxxxx se do xxxxxxxxx rukou x xxxxxxxxxxx, zpravidla nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx, xxx, xxx, v xxxx xxxx a x xxxxxx důvodu xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx nedostaví. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx určené xxxxx; xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx učinit, xx xxxxxxx bezodkladně xx x xxxxxxxx xxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx náležité xxxxxx xxxx bez dostatečných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx účastník xxxx xxxxxx předveden. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Předvedení na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zákon. X xxxxxx před orgány xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§61

Předběžné xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxx úřední nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx poměry účastníků, xxxx xx-xx obava, xx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx exekuce. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx, něčeho xx xxxxxx nebo xxxx strpěl, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx 10 dnů. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, koho xx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx účastníkovi, xxxxx x xxxx xxxxxx požádal. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx účinek; xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx bylo nařízeno. Xxxxxxx-xx xxx, pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy se xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx oznámeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci, xx povinna xxxx xxx správnímu xxxxxx xxxxx. Není-li xxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxxxx orgánu vydána, xxxx xxx xxxx, xxx ji má x xxxx, odňata. X vydání nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxx vydala xxxx jíž xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí se xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx pořádkovou pokutu xx do xxxx 50&xxxx;000 Kč xxxx, xxx x řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že

a) xx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx správnímu xxxxxx,

x) navzdory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x tomu, xxx xxxxx hrubě xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx předmětu xxxxxx; xxxxxx lze xxxxxxx x opakovaně.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx27) xxxxxxx xxxxx, který xx uložil. V xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx příslušný, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§103 odst. 2) xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx uložil. Xxxxxx z pořádkových xxxxx xx příjmem xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx hrazena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx uložil.

(5) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx uložena. Xxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Pravomocně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx uložil, xxxxx xxxxxxxxxxx prominout xxxx xxxxxx. Xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, jak xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pokuta uložena, xxxx xxxxx procesní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§63

Vykázání z xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxx, xxx nepřístojným xxxxxxxx xxxx pořádek xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx místě, xxxxxxxxx při xxxxx xxxxx, xxxx správní xxxxx xx předchozím xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxx xxxx. Usnesení xx xxxxxxxxx ústně. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osobu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60.

(2) Xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx místnostech xxxxxxxxx orgánu, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastnické či xxxxxxx právo x xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxx.

Xxx 5

Přerušení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§64

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx žádosti podle §45 odst. 2,

b) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x řízení, x x xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správní orgán

1. xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. a),

2. učinil xxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx

3. xxxxxx xxxx podle §57 xxxx. 4;

za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §19 a xxxxxxxx písemnosti na xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezpůsobilému xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxxxxxx xxxx, může xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx souhlasí xxxxxxx.

(3) V xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx správní xxxxx, xxxx-xx to x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, na požádání xxxxxxxxx, pokud x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k návrhu xxxxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx činit xxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 x §138. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci přestává xxxxx xxx xxxx, xxx nastal některý x xxxxxx uvedených x §64 xxxx. 1, a neskončí xxxxx xxx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxxxx x řízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64 odst. 2 xxxx 3. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 2 xxxx 3, může x řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx též xx požádání účastníka, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. X xxx, xx x xxxxxx pokračuje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Řízení x žádosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel vzal xxxx žádost xxxx; xxxxxxxx xx žadatelů xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všichni xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx správní orgán xxxxxx nezastaví, xxxxx xx xxxxxxxxxx odpůrce x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pokračování x xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx zaplacení xxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §48 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx nástupci xxxx xxxxx xxxx xxxx žadatelů, anebo xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx; řízení xx xxxxxxxxx dnem, xxx xx správní xxxxx x úmrtí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx práva xxxxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxx zjevně bezpředmětnou,

h) x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Řízení xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účastník xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx věc xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxxx

§67

Xxxxx x xxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx zakládá, xxxx nebo ruší xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx osoba práva xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xx vyhotovuje v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nevyhotovuje, xxxxxxx-xx tak zákon; xxxxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx, podstatné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx a do xxxxx se učiní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx úředního razítka, xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx.

(3) Ústně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§68 xxxx. 2) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §69.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§68

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrokovou xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx výrokové xxxxx xx xxxxx xxxxxx otázky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x označení xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1. Xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx osobami, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jejich identifikaci (§18 xxxx. 2); xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx názvem x xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxx x jejímu xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku odvolání (§85 odst. 2). Xxxxxxxx část rozhodnutí xxxx obsahovat xxxxx xxxx xxxx výroků; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení.

(3) V xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxx xxxx vydání, xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx orgán xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x při výkladu xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx o tom, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx vyjádřením k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx podkladem xxxxxxxxxx xxxx písemnosti x xxxxxxx, které xxxx za podmínek x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx odděleně xxxx spis, v xxxxxxxxxx rozhodnutí se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx utajení; xxxx-xx to xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxx účastníkům v xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx dne xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podává.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedena.

§69

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxx xxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx vyhotovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx služební xxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxx xxxxxxxx "x. x." x příjmení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:" s xxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxxx úřední xxxxx, xxxxx odpovídá xx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xx xx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyhotoví xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx účastníka xxx též xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxx zřejmých xxxxxxxxxxxx x písemném vyhotovení xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx úkonem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxx být xxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí

a) předání xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §19, popřípadě xxxx úkon x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx orgán xxx; xx písemnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx slovy: "Xxxxxxxxx xxx:",

x) ústní xxxxxxxxx, xxxxx xx účinky xxxxxxxx (§72 odst. 1),

x) vyvěšení veřejné xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §25,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spisu x xxxxxxx, xx xx pouze xxxxxxxxxxx xx spisu, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kontaktního xxxxx veřejné správy x xxxxxxx podle §19 odst. 3; xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vyznačí xxxxx: "Xxxxxxxxx dne:".

(3) Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx povinen xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x nimž xx xxxxxxxxxxx doba

a) xx 30 dnů, jestliže xx zapotřebí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx šetření, je-li xxxxx xxxxxx předvolat, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx prokazatelně xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx složitý xxxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3, xx xxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx nebo x xxxxxxxx písemnosti xx xxxxxx.

(4) Nedodržení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účastník, xxxxx xx způsobil.

§72

Oznamování rozhodnutí

(1) Rozhodnutí xx účastníkům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, má ústní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx vzdá nároku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxxx se poznamená xx spisu.

(2) Xxxxx xx všichni účastníci xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx, učiní xx xxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §67 odst. 2 xxxx xxxxx.

(3) Účastník xx xxxx vzdát xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx řízení končí, x xxxxxxxxxx, xxxx xx mu x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poznamenaných xx xxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdali xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxx, usnesení se xxxxx poznamená do xxxxx.

Xxxxxx moc, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§73

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx x právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je závazné xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ustanovení §76 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx uvedeném. Pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx je závazné xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právo k xxxxxx xxxx nemovité xxxx,28) xx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povinnosti. Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obdobně x xxx jiné právní xxxxxx rozhodnutí.

§75

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vykonatelnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stupni, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxxxx xxxxxx moci xxxx vykonatelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxx účastníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x chybnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx to xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x učiní o xxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx.

§76

Usnesení

(1) V případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2, §13 xxxx. 4, §28 xxxx. 1, §29 xxxx. 1, §38 xxxx. 5 x §80 odst. 4 xxxx. b) x x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydáním.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §72, nestanoví-li xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §72, nabývá právní xxxx, bylo-li xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxx podat odvolání. X xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poznamená xx spisu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx; takové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx změnit xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx oznamují xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, x proti xxxxxxxx, x xxxx to xxxxxxx zákon, se xxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxxx rozhodnutí

§77

(1) Xxxxxxx xx rozhodnutí, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jinými xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutím prohlašuje xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx, x xx xxxxxxxx; xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx x závěru, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx nicotným xxxxxxxxxxx, dá xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v písemném xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx těchto osob, xxxxx by byli xxxxxxxxxxx vázáni, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nicotnosti; jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx podateli.

(4) Pokud xx důvod xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroku, xx nicotná jen xxxx xxxx, jestliže x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obsahu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx správní xxxxx prohlásil xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odvolání.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Díl 8

Xxxxxxx xxxxxx

§79

(1) Xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, včetně správního xxxxxxxx, ušlý xxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, tlumočné a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx řízení xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx může být xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xx xxxxx x x průběhu xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx (§136) x xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž správní xxxxx xxxxx hotové xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx musí xxx u xxxxxxxxx xxxxxx uplatněn xx 8 xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx účastníkovi, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx x xxxx xxxxxxxx částky nákladů xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx přibrán xxxxxx. X případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx snížit.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinnosti.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vybírá xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx hrazena xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V řízení x xxxxxxx povinnosti, x jejíž exekuci xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx exekučním xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX

§80

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx x xxxxxxx xxxxx, nadřízený xxxxxxx xxxxx učiní x xxxx úřední xxxxxxxx xxxxx nečinnosti, xxxxxxx xx x xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán řízení xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odůvodňujících xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx i v xxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx a xxxxxx příslušný správní xxxxx nedodrží xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx pokračovat. Xx xxxxxxxx lhůt xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x uplatnění xxxxxxxx xxxxx nečinnosti xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx nečinnému správnímu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůtě učinil xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu,

c) usnesením xxxxxxx xxxx správní xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx vedením xxxxxx, xxxx

x) usnesením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx, lze-li důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x prodloužené xxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx, a xx-xx xxxxxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uvedeným v §71 xxxx. 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x c) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Usnesení xxxxx xxxxxxxx 4 xx oznamuje správním xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x účastníkům xxxxxxxx x §27 xxxx. 1; xxxxxxx xxxxxxxxx xx o xxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydá i x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účastníkovi; xxxxx xxxxxx usnesení xx xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se po xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx odvolatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxx proti rozhodnutí, xxxx má xxx xxxxxxx způsobilost právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x když xx xxxx xxxxxxxxxx předběžně xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Odvolání xxxx xxx náležitosti xxxxxxx x §37 xxxx. 2 x xxxx obsahovat xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí směřuje, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Není-li x xxxxxxxx uvedeno, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx podává x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxx xxxxx účastník xxxxxx jeden xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, vyhotoví xx správní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx směřuje xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vedlejšímu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx netvoří xxxxxxx celek x xxxxxxxxx, a xxxxx xxx nemůže být xxxxxxxxx xxxx některému x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci.

(4) X xxxxx skutečnostem x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx účastník xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Odvolací xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxx poté, xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx odvolání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx bylo podáno x xxxxx xxx xxxxxxxx lhůty.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poučení xxxxx §68 xxxx. 5 xxx odvolání xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx xxxxx, bylo-li vydáno, xxxxxxxxxx však do 90 dnů xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§84

Odvolací lhůta při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jí xxxxxx správním orgánem xxxxxxxx, xxxx podat xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx otázky, xxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx správní xxxxx byl oznámil; xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx takového xxxxxxxxx xx xxxxx, jako xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx poučením xxxxx §83 xxxx. 2.

(3) Xxx vedení xxxxxx xx podání xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx. Odkladný účinek xxxxxxxx lze z xxxxxxx důvodů xxxxxxxx (§85 xxxx. 2) x dodatečně.

Xxxxxx xxxxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx, ani xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) hrozí-li xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

c) požádá-li x xx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx tím xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxx to xxxx xx xxxxxxxx zájmu.

(3) X důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx víře, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu xxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx xxxxxxxx, jehož zmeškání xxxxxxx xxxxx promíjí.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Výrok x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxx ve xxxx; xxxxx xxxxxx výroku xx xxxxx odvolat.

Podání odvolání x xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx

§86

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal.

(2) Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx, xxx xx k xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 5 xxx, vyjádřili. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení tohoto xxxxxxxx se nepoužije, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx bylo-li xxxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §82 xxxx. 4 věty xxxxx platí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx spisu. K xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nemusí xxxxxxxxx.

§87

Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx změnit, xxxxx xxx xxxx vyhoví xxxxxxxx x jestliže xxx nemůže být xxxxxxxxx xxxx žádnému x účastníků, xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tomuto rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxx.

§88

Xxxxxxx spisu odvolacímu xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Neshledá-li xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §87, předá xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx odvoláním xxxxxxx xxx některý xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 x xxx-xx příslušnou xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, o xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odvolání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 10 xxx; ve xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nastal xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §66 xxxx. 1 písm. x), x), f) nebo x) xxxx x §66 odst. 2, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí vydal, xxxxxx zastaví, xxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxx mohlo mít xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§89

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxxx správní xxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxx soulad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x právními xxxxxxxx. Správnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumává xxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx v odvolání, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx. K xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx důvodně xx xx, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; xxxxx ustanovením xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx.

§90

Rozhodnutí odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí je x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy nebo xx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx vrátí x novému projednání xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxx novému xxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jemuž xx xxxxxxxx povinnost, xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx; xxxxx §36 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nově xxxxxxxx odvolacím správním xxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) postupuje odvolací xxxxxxx xxxxx též xxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxx odvolání mohlo xxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx, xxxxxx odvolání podal xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zájmy nejsou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxx zruší napadené xxxxxxxxxx a řízení xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxx xxx význam xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4, odvolání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdí. Xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §71. Xxxxx počíná běžet xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx x xxxxxxxxxx (§88).

§91

(1) Proti rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx odvolatelům a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předběžně vykonatelné, xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení §99 obdobně.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxx podané xxxxxxxx xxxx, řízení x odvolání je xxxxxxxxx xxxx zpětvzetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzali xxxxxx xxxxxxxx xxxx, odvolací xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxxxxxxx x odvolatelů. Xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx. O xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx pouze xxxxxxxxx xx spisu x xxxxxxxx se o xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2. Odvolání lze xxxx xxxx nejpozději xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx odvolání, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxx učinil xxxxxxxx x xxxx.

§92

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx dány předpoklady xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x přezkumném řízení, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx řízení nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x přezkumnému xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx řízení xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx podáno xxxx x xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§93

(1) Xxxxxxxx v této xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxx I xx XX, XX a XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxx se x xxxxxxx X až XXX xxxx části xxxxxx x nadřízeném xxxxxxxx xxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx této xxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odvolacímu xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx ustanovení §178.

HLAVA IX

PŘEZKUMNÉ XXXXXX

§94

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgány x xxxx xxxxxx přezkoumávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy lze xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že rozhodnutí xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §74 x dosud nenabylo xxxxxx xxxx; xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odvolání, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx VIII této xxxxx. Účastník může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx podateli.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělen souhlas x právnímu jednání xxxx povolen vklad xxxxx x nemovitosti xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx rozhodnuto xx xxxx osobního stavu x xxxxxxx nabyl xxxx x xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přezkoumávat xxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxx §97. Rozhodnutí xxxxxxxxxx správního orgánu xxxxx §90 odst. 1 písm. b) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx projednávání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumávat xxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxx (§43) x usnesení o xxxxxxxxx xxxxxx (§66). Xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x rozhodnutím ve xxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, může-li xx xxx xxxxxx xxx soulad xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx škody.

(4) Xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, byla xx újma, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníkovi, který xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x újmě, xxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení je xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxx práva nabytá x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx (§97 xxxx. 3) xxxx xxxxxx-xx, od kdy xxxxxxxxx účinky rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§99).

§95

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal, xxxxxx z xxxx xxxxxx přezkumné xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxx x závěru, xx xxx xxx xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy.

(2) Jestliže xxxxxx k přezkumnému xxxxxx xxx účastník, xxxx přezkumné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx tím nemůže xxx xxxxxxxxx újma xxxxxxx xxxxxx účastníkovi, xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xx xx týká, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx x provedení xxxxxxxxxxx řízení nadřízenému xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx řízení, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Účastníky přezkumného xxxxxx xxxx účastníci xxxxxxxxx řízení, v xxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, jichž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Hrozí-li xxxxx újma některému x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozastavit xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §152 odst. 3 xxxxx xxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx 2 měsíců xxx dne, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx přezkumného řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxx xxxxxx. K xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xx xx, xx mohly xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx mělo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx předpis xxxxxxx nebyl, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx poznamená xx xxxxx.

(2) Rozhodnutí xx věci v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Usnesení xx pouze poznamená xx xxxxx.

(3) Rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx, příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx změní, xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx odvolacímu xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx; xxxx správní orgány xxxx vázány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx.

§98

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx materiálu, xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxx xxxxxxxx přezkumné xxxxxx. Dokazování xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx přezkumném xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 3.

§99

Účinky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx od právní xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení. X xxxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxx orgán x xxxxxxx na xxxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxx nebo mění xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán, xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; bylo-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném řízení xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vykonatelnosti přezkoumávaného xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXX X NOVÉ XXXXXXXXXX

§100

Xxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx obnoví, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx neznámé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účastník, xxxxx xxxx ku xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uplatnit, anebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zrušeno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx v řízení, xxxxx xx být xxxxxxxx,

x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx otázky, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Účastník může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxxxxx, x to xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx domáhat xxx, xxx xxxx xxxxx obnovy xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. X obnově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx věci xxxxxxx x posledním xxxxxx.

(3) Xx tříleté xxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx x obnově xxxxxx x moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dán některý x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx uvedené xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x obnově xxxxxx xxxxxx.

(4) O xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxx xxxxxx též x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 4 x 5.

(6) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odkladný xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx vážná xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, pokud napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx správní xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyloučil x xxxxxx xxxxxxxxx x §85 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx. Rozhodnutí, jímž xx žádost x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx; xxx proti xxxx může podat xxxxxxxx.

§101

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx a vydat xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xx xxxxxxxx při postupu xxxxx §41 odst. 6 xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx pravomocně xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx ke splnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx; zkrácení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xx možné pouze xxxxx, xxxxxxx-xx tuto xxxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutí xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxx xxxxxxx zvláštní xxxxx.

§102

Společné xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxx xxxx, xx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx x novému xxxxxx podle §101 xx xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, jež se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxx, xx x novém xxxxxx xxxxxxxx xxxxx právního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx podle §101 xxx xxxxxxx na xxxxxx x v xxxxxxx, xx původní xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx kterýkoli x účastníků xxxxxxxxx xxxxxx, nebo jeho xxxxxx nástupce za xxxxxxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neodůvodňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x tom, že xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx osobám, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx učinil xxxx.

(5) X xxxxx xxxxxx xxxxx §101 xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx řízení pozastavit xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Má-li se xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, užije xx obdobně xxxxxxxxxx §95 xxxx. 4 x 5.

(6) X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Právní xxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxx, pokud xx tento xxxxxx xxxxx vlivem změny xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx okolností xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.

(8) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx stupni.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §100 xxxx §101 písm. x) xx původní rozhodnutí xxxx; o xxxxx xxxxxxxx budou účastníci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §99 xxxxx obdobně. X ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx brání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx účinkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obsahu, xxxx vliv na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§103

(1) Xxxxx ustanovení xxxx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Exekučním xxxxxxxx orgánem xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §74, xxxx

x) xxxxxxxxxxx smír xxxxxxx v §141 xxxx. 8.

§105

(1) Xxxxxxxx titul x exekučního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx titulu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx z exekučního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx

§106

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx správního xxxxxx uvedeného x §105 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx oprávněné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx exekučním správním xxxxxxx je správní xxxxx xxxxxxx v §105 xxxx. 1 xxxx. a).30)

(2) Obecní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §105 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx-xx takovým správním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxxx xxxxx provede exekuci xxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx postup xxx správu daní.

Díl 3

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§107

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx na nepeněžitá xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §105 xxxx. 1 xxxx. a), xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xx-xx xxxxxxxx správním xxxxxxx uvedeným v §105 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xx-xx xxxxxxx správním xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx žádost jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§108

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vůči jinému xxx xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx výzvu xxxx xxxxxxx exekuci x x nařízené xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xx na xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti či xxxxx xx xxxxxxxxx xxx listinou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx notářem anebo xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,31) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx exekuce xxxxxx xxxx zanikl, může xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx do dědictví xxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx. X případě xxxxxx právnické xxxxx xxxx exekuční xxxxxxx xxxxx x exekuci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nástupcům.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx do 10 xxx poté, co xxxx být povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Nehrozí-li xxxxx nebezpečí, xx xxxx exekuce xxxx xxxxxx, může exekuční xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyzvat xxxxxxxxx ke splnění xxxxxxxxxx povinnosti exekuční xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v §68 xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx se xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx lhůtě, xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx, x xxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) určení xxxxxxxx xxxxx, x xxx má být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx nepeněžitá xxxxxxxxx splněna x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x moci xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 2,

b) na xxxxxx osoby oprávněné x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §107 xxxx. 2.

§111

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx kromě náležitostí xxxxxxxxx x §68 xxxxxxxx

x) označení exekučního xxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx vydává,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxx xxxxxxx provedena,

d) xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x provedení exekuce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnému a xxxxxx xxxxxx, kterým x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

§112

Způsoby provedení exekuce

Exekuce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx uložené xxxxxxxxxx. Xxx ji xxxxxxx x provést xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x případě zastupitelných xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§113

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx závažných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx exekuce, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti x xxx-xx z xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, v xxxx může být xxxxxxxxx exekuce, x xxxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxx xxx bude xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxx, šetří-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zastavení exekuce. Xxxxxxxx správní orgán xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx usnesení xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(2) Pominou-li xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxx zastavení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x exekuci xxxxx §65 odst. 2.

§114

(1) Při provádění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prokazuje, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupuje.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx přístup xx xxxxx, kde xx třeba xxxxxxx xxxxxxx.

§115

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx exekuci xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, proti kterému xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx exekuce povinnost xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx zaniklo právo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx exekuci,

c) x xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx podle §110 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo nepoměrnými xxxxxxxx,

x) se xxxxxx, xx exekuce xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx neexistujícímu povinnému,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, protože před xxxxxxxxx exekuce existoval xxxxx, xxx který xxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx exekuce nepřípustné, xxxxxxx po jejím xxxxxxxx nastal jiný xxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx věci, pro xxxxx xxxxx exekuci xxxxxxx.

§116

Exekuční xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinný, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. x) nebo x).

(2) Xxxx-xx exekuce xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 1 písm. x), je povinen xxxxxxxx náklady nahradit xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx požádal.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 2&xxxx;000 Xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exekuce. Xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx exekuční xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx příkaz xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx některé xxxxxxxx úkony prováděny xxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností připadajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx exekuci xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx27) xxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložil.

§117

Námitky

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, podat námitky.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx proveden.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx usnesení, jímž xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx nařízena xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxxx exekuce,

d) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §115 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxxxx

x) xxxxxxxx-xx x xxx z vážných xxxxxx exekuční xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

§118

Společná ustanovení

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X xx X xxxx xxxxx.

(2) Účastníkem xxxxx §27 xxxx. 1 xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx prominout xxxxxxxx xxxxx. Nelze xxx obnovit xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§119

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx něho xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx výkon, které xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx provedením xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx x tím xxxxxxxx; xxxxx nebo xxxxxx se provádějí xx náklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo výkon, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx svěřuje xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx prostory nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxx xxxxxxx,32) xx xxxxxxxx xxxxxxx orgán povinen xxxxxxxx uskladnění xxxxxx xxxx po dobu 6 měsíců x xxxxxxxxxx povinného o xxxx skutečnosti x x xxxxxxxx xxxx xxxx převzít. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx si xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu; xxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx tyto věci xxxxxxx, připadají do xxxxxxxxxxx státu. Případná xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx povinnému xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx lhůtě, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx dotčen.

Xxxxx 3

Exekuce přímým xxxxxxxxx

§120

Xxxxx vynucení xxxxxxxxxx xx provede zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, místnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"), odebráním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Vyklizení

§121

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxx povinný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán vydá xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx předem, xxx xxxx vyklizení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxx xxxxxx xxxx, na xxxxxx území se xxxxxxxxx xxxxxx nachází. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxx xxxxx (§128).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x takovém xxxxx, xx bezprostředně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,33) může xxxxxxxxx úřední osoba, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx tísně xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxx úkonu vyklizení xxxxxxxx, xxxxxx xx xx exekuční příkaz xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§122

(1) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx objektu xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře xxxx xx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li objekt xxxx xxxx část x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx ohrožuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§123

(1) Exekuce xx xxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnému x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxx, které sice xxxxx xxxxxx jinému, xxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) vykáže xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdo xx tam xxxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx odevzdají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§124

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdo xx mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, sepíší se xxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxxx xxxx jeho xxxxxx věci dány xx úschovy, x x xxxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx movité xxxx u xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx, prodá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx movitých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.35)

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx vyplatí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx prodeji xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje xxxx 2&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxx výtěžku převzít, xxxxx xx zbytek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; provádí-li exekuci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx výtěžku xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx výtěžku, pokud xx o něj xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx státního xxxxxxxx; xxxxxxx-xx exekuci orgán xxxxxxxx samosprávného celku, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozpočtu xxxxxx územního samosprávného xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx státu. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx převzít, připadají xxxxx; provádí-li exekuci xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx věci

§125

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx titul, xxx xxxxxxx vydal xxxx dodal xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx exekuční xxxxxx k provedení xxxxxxx odebráním movité xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nebo xxxx, xxxxx mají být xxxxxxxx. Xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, a xxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx; xxxx-xx ji xxxx xxxxxxxx, exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124.

(2) Exekuční xxxxxx xxxxxxxxx doručí xxxxxxxxx úřední xxxxx xxx xxxxxxxxx movité xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xx exekuční příkaz xxxxx x xxxxxxxxxx x odebrání xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nevyrozumí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, než oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, která xx xxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx odebírané xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, odebere xx xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx movitou věc x xxxxxxxxx, zjistí xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx x ní xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xx být odebrána, xxxxxxx movitou xxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx sdělení xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx movité xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba protokol, x xxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx movité xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, x xx-xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx počtu, xxxx x xxxx,

x) vyjádření xxxxxxxxx o tom, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx, důvody xxxxxxxx jejího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx sdělit xxxxxx.

§126

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx bytu x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx místa, kde xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxxx exekuce, xx xxxxxxxxx úřední xxxxx oprávněna xxxxxx xxxxxx prohlídku povinného x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxx podnikání) x xxxxxx místností xxxxxxxxx, jakož x xxxx skříní nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxx umístěných, x xxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nachází xxxxxx xxx, xxx xx povinný xxxxx; xx tím xxxxxx xx oprávněná úřední xxxxx xxxxxxxxx zjednat xx xx xxxx xxxxxxxxx nebo do xxxx xxxx místnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, x jehož xxxxxxx xx xxxxxxx byt (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx jiné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx místností xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx své xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx oprávněná xxxxxx osoba oprávněna xxxxxxx si na xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx věc u xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

(5) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx prohlídku.

(6) Xxx provádění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jde-li x osobní xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví. Xxxxxx xxxxxxxxx může xxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx přizvané xxxxx (§128). Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx movité xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úkonu, xxxˇxxxxx xxxxxx osoba xxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Předvedení

§127

Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxx; §60 odst. 1 věta xxxxxxxx x odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx osoby

§128

Správní xxxxx xxxx k účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, aby xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxx xxxxxxxxx určitého xxxxx. Xxxx osoby xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§129

(1) Nelze-li xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx exekuci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímým xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx donucovacích xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výkon, x nelze-li náhradní xxxxx xxxxxxx, xx xx výše 100 000 Xx. Exekuční správní xxxxx uloží povinnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx mu xxxx, xxx ji xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Pokuty xxxxxx a jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona27) xxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx uložil. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx hrazena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxx. Zaplacením xxxxx xx xxxxxxx nezprošťuje xxxxxxxxxxxx za škodu.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§130

Xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxx xx xxxxxxx, který xxxx xxxxx xx x úkonům xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx obce xxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, který její xxxxx je k xxxxxx příslušný, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx x úkonům xxxxxxxxx, je tímto xxxxxxx xxxx statutární xxxxx37) xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxx orgán xxxx zaměstnanec xxx xxxxxxxx; pověření xxxx xxx xxxxxxx a xxxx xxx oznámeno xxxxxxxxx orgánu. Pro xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

§131

(1) Nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx xx podnět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx usnesením převzít xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) týká-li xx řízení xxxxxx, xxxxx xxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neobvyklosti xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§144), xxxx

x) x věci, x xxx xxx xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx více podřízených xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nadřízený xxxxxxx orgán může xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx požádání xxxxxxxxx

x) x xxxx, u xxx xxx xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxxx právní xxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§140), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxx k xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxx věcně příslušný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podřízený xxxxxxx xxxxx není x důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (§14) xxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), způsobilý xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx obvodem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx postoupit x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx. Předchozího xxxxxxxx xxxx třeba x xxxxxxxxx, xxx xx účastník xxxxxxx x §27 odst. 1 v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, místo xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx x žádosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx žadatele.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dbají na xx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x aby xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx ke změnám xxxxxxxxxxxx nedošlo.

(7) Změny xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a účastníci xx x nich xxxxxxx způsobem xxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx. X případě, xx xxxxx x podnětu xxxx k požádání x změnu xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, ale xx xxxxx příslušnosti xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx, xxx dal xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnět xxxx o xx xxxxxxx.

§132

Xxxxx-xx xx v xxxxxxx řízení okolnosti xxxxxxxx pro určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx co xx xxxxxx a xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxxxxx řízení správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x tom informuje xxxxxxx orgán, xx xxxxx xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Spory o xxxxxx xxxxxxxxxxx

§133

(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx určit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xx xxxxx působnosti rozhodovaná xxx náleží, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx obor působnosti xx rozhodované věci xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx příslušné x xxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízenému xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx spor x xxxxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x spor x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady, xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dohodovacím xxxxxx, xxx xx zahájeno xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, může ten, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx x xxxxx.38)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx vzájemných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx trvání sporu xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxxx kolegiálním xxxxxxx

§134

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, vede xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx předsedající, xxxxxxxxx xxxx, xx němž xx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxx, xxx osoba je xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxx, který xxxx rozhodnutím, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kolegiální xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx hlasováním. Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, která je xxxxxxxx sepsáním protokolu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx členů. Xxxxx xxxx kolegiálního xxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx usnesení xxxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxx členů; xxxxxxxx kolegiálního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Hlasování řídí xxxxxxxx. Xxxxxxx hlasují xxxxxxxxxx, předseda hlasuje xxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxx xxx 7 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členové a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx nahlížení xx xxxxx (§38) xx xxxxxxxxx nahlížet xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx podle §14 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx nemůže ten xxxx xxxx, proti xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx kolegiální xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jednacího řádu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Součinnost Policie České xxxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§135

Xxxxx-xx, xx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxx-xx nebezpečí osobám xxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx požádat Xxxxxxx České xxxxxxxxx x součinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx při provádění xxxxx úkonu.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXX

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§149 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mají územní xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xx věc týká xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx samosprávu.

(3) Xxxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxxxxx orgánu, který xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx-xx tím xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(4) Dotčené xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zahájit xxxxxx, x probíhajícím xxxxxxx nebo s xxxxxxx dozoru právo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx obdržet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx podkladům pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx třeba x plnění xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx orgán, xxxxx vede xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx být x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkonu dotčeného xxxxxx, xxxxxxxx x xxx správní orgán x dotčený xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxx.

(6) Xxx řešení xxxxxxx mezi správním xxxxxxx, který xxxx xxxxxx, x správními xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx orgány, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx navzájem, týkajících xx xxxxxx otázky, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řešení xxxxx x příslušnost s xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ústředním xxxxxxxx úřadem, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k řešení xxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného celku xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §133 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§137

Xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx důvodem x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx vysvětlení. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebná k xxxxxx předpokládaného xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx-xx rozhodné skutečnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx (§59) a xxxxxxxxxx (§60). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, co xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý xx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx, xxx bezdůvodně xxxxxx podat vysvětlení, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu (§62) xx xx xxxx 5 000 Xx.

(3) X xxxxxx vysvětlení xx pořizuje záznam, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx sděluje, xxxxxxx x §18 xxxx. 2, vylíčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx služební xxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§138

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze x moci xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx účastníkem, zajistit xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vůbec xxxx xxx s velkými xxxxxxxx, x jestliže xxx důvodně předpokládat, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx při provádění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx správní xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Nehrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx správnímu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx u zajištění xxxxxx a vyjádřit xx k xxxx; x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx důkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx §53 xxxx. 6. Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxx listinu, pořídí xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx ověřovací xxxxxxxx. Xx-xx xxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxx, xxxxxxxxx znalec xxxxxxxxxx až x xxxxxxx řízení.

§139

Předběžná xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx x písemné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx,

x) xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jen xx předpokladu xxxxxx xxxxxxxxxx nebo podmiňujícího xxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu, popřípadě xx jakých xxxxxxxxxxx xxx žádosti xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx informace xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§57 odst. 1). Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neodstraní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Předběžnou xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx x xx zahájení xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace může xxx správním xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platit, xxxxxxx-xx xx xx rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nabyl xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxxxxx rozhodných xxx její xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx počátku neplatná, xxxxx byla xxxxxx xx základě údajů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zkreslených xxxx xxxxxxxxx zatajených.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§140

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx souvisejí xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx povaha věci, xxxx xxxxxx anebo xxxxxxx práv nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxx nevznikne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx žádosti týkající xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxx podmiňujícího xxxxx, x němuž xx správní orgán xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důležitého důvodu xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx samostatně.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx pouze poznamená xx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx spis. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx věcí, xxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahem xxxx též spisy xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxx xx zakládá x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx vedeného xx společném řízení, xxxxx se týkají xxxxxx, x níž xx řízení xxxx.

(6) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx uplatnění §27 xxxx. 1 ve xxxxxxxxx xxxxxx posuzuje xxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx společném xxxxxx xx vydává společné xxxxxxxxxx. Jestliže xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odvolací xxxxxxx xxxxxx, vydává xx xxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx každé xxxxxxxx xxxxxx, k jejichž xxxxxxxxxxxxx je příslušný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmiňují, xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účinek i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x nelze-li xxx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; ustanovení §57 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x navazujícím xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x podmiňujícím xxxxxxx; zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx obnovy xxxxxx.

§141

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x veřejnoprávních xxxxx (xxxx xxxx) a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx návrh.

(3) Účastníky xxxx navrhovatel x xxxxxxx. Navrhovatel i xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají zájem xx výsledku řízení; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2, jejich xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí ve xxxx xx xxxx xxxxxxxxx jedině xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx navržené xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x důkazy xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx tvrzení, xxxxxxx xxxxxxx orgán při xxxxxxxxxx stavu xxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxx shodná xxxxxxx účastníků.

(5) Xxxxx §64 xxxx. 2 xx xx sporném xxxxxx postupuje xxx xxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odpůrce.

(6) Xx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx.

(7) Rozhodnutím xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx zamítne.

(8) Ve xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smír, xxxxx xxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ve sporném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx námitek uvedených x xxxxxxxx.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx bylo vyhověno xxxxxx, nebo xxxxx, xx právo xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uspokojeno, xx účastník, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízeno, xxxxxxx nahradit xxxx xxxx, komu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikly. Xxxxxxxx x xxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxx xxxxxx přizná správní xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx ve xxxx xxxx úspěch, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx úspěch xxxxx. Xxx-xx účastník xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx nemá xx náhradu xxxxxxx xxxxx. X když xxx účastník ve xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx x poměrně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx správního xxxxxx.

§142

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx x mezích xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxx xxxx, zda xxxxxx xxxxxx xxxxx vznikl x kdy xx xxx xxxxx, zda xxxx, nebo xxx xxxxxx x kdy xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx o xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx určitého xxxxxxxx xxxxxx vydat osvědčení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o určení xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxxx §141 xxxx. 4 obdobně.

§143

Xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxxxxxx na xxxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx anebo dojde-li x xxxxx xxxxxxx,39)

x) xx-xx důvodná xxxxx, xx by xx xxxxx, jíž má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx za splnění xxxxxxxxxx (§147), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§61) xxxx xxxxxxxxxxx opatření (§62 x 63), xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx věci. Xxxxxxxxxx se vyhlašuje xxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xx bez xxxxxxxxxx odkladu doručuje xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ústním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx na místě xxxx xxxxxxx potvrzení (§67 xxxx. 3), xxxxx xxxxxx účastník.

(3) Xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx místě xxxxxxxx xxxxx dbát, aby xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§150 xxxx. 5).

(5) X řízení xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení z xxxx xxxxxx.

§144

Xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x velkým počtem xxxxxxxxx řízení x xxxx než 30 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx v xxxxxx s velkým xxxxxx xxxxxxxxx xxx x zahájení řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xx úřední desce.

(3) X xxxxxx s xxxxxx počtem účastníků xxx xxxxx xxxxx §36 odst. 3 xxx xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 2 xxxxxxxx zveřejněním konceptu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, v jaké xxxxx, kde a xxxxx způsobem lze xxxxx xxxxxxxx podávat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx dříve x xxxxxx.

(4) Pokud je x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) X řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podávat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisů xxxxx §82 odst. 2.

(6) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx písemností xxxxxxxxx x §19 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxx v §27 xxxx. 1, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxx.

§145

Řízení s xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xx význam xxxxxxxx xxxxxxx, vyznačí xxxxxxx orgán časový xxxx x jejím xxxxxxxx též x xxxxxxxx hodiny a xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xxxx o tom, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxx určit, určí xx losem; x xxx xx sepíše xxxxxxxx.

(2) Řízení xx xxxx x xxxxxxx xxxx žádostech s xxxxxxxxx pořadím. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx doby, xxx rozhodnutí x xx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx některou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vět xxxxx xxxxxxx.

§146

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx prováděné xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům, xxxxxxxxx výběru xxxx xxxxxxxx žádostí, xx xxxx xxxx společné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx řízení vyloučit.

(2) Xxxxxx prováděné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx vyhlašuje xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxx žádostí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kolech. Řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxx xx zveřejnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ve 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dostupných na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí xx nepřipouští xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx zmeškání xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx usnesením xxx zahájené jiné xxxxxx xxxxxxx, dojde-li xx xxxx zahájením xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxx, o které xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx zahájeno; x xxxxxx o této xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx spisu xxx xx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx žádostí xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) X xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xx lhůtě pro xxxxxx rozhodnutí (§71) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prováděném xxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxx xxxxxx; komise xx xxxxxx většinou xxxxx všech svých xxxxx; ustanovení §14 xxxxx obdobně.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX PRŮBĚHU X XXXXX XXXXXX

§147

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx to přispět x zajištění xxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx složit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která mu xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx přispět k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx požádání xxxxxxxx správní orgán x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx přijal, správní xxxxx řízení zastaví.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx oznamuje jen xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx; může xx podat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx nepoměru x xxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx záruku přijal xxxx uložil, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.27) Nepeněžitá xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx orgánu; xxx xx může xxxxxx do úschovy xxxx xx xxxxxxxxxx x právnické xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx žadatel x xxxxxx xxxxx nesložil xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vznikla x xxxxxxxx využití oprávnění x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(5) Záruka se xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x případě, xx v řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx, xxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.35) Xxxxxxxx xxxxxxxx bude xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx40) x prodeje xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX VI

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx věci

(1) Xxxxxxxx xx umožňuje xxxxxx věci x xxxxxxxx je xx xxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx ve sporném xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx věci, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodne xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x části xxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx x zbytku věci.

(3) Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x části xxxx x xxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§80). Nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx správní xxxxx xxxxx mezitímní xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx věci, xxxxxxxxx je xxx xxxxx, x xx x současně x xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx.

§149

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazným xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx stanovisko xx xxxx učiněný xxxxxxxx orgánem na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx samostatným xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxx orgány.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx část a xxxxxxxxxx. X závazné xxxxx dotčený xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, které zmocňuje x jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx části xxxxxxx. X xxxxxxxxxx uvede xxxxxx, o xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx vydání x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx právních xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx řízení, x xxxx xx xxx vydáno závazné xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxx x xxxxxxx řízení x žádosti vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dokazování a xxxxxx zamítne.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx směřuje proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potvrzení nebo xxxxx závazného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx stupně x x vyjádřením xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx příslušný x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx, xxxxx podle §88 xxxx. 1 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xx příslušný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní orgán xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přezkumnému xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx stanoviska xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, důvodem xxxxxx xxxxxx.

§150

Xxxxxx

(1) Povinnost x xxxxxx x moci xxxxxx a xx xxxxxxx řízení xxx xxxxxx formou písemného xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dostatečné; xxxxxx xxxxxxx může být xxxxxx úkonem v xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx.

(2) X řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx věcně x místně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxx oprávněnou xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx x obsahem protokolu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxx x pokud o xxxxxx protokolu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Proti xxxxxxx xxxx ten, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx lhůtě 8 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Podáním xxxxxx xx příkaz xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx podán nepřípustný xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí začínají xxxxx běžet xxxx xxxxxx odporu. Xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odpor, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím.

(4) Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx, v xxxx xxxxxxx orgán xxxxx, xx je xxxxx xxxxx příkazu xxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx lhůta počítá x x kterého xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx účastník xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx vydání příkazu, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx prokázaný x příkaz xxx xxxxx na místě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x peněžitému plnění xx výše 10 000 Xx nebo povinnost x xxxxxxxxxxxx plnění, xxx účastník xxxx xxxxxxxxxx ihned xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxx xxx účastník předem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§151

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx orgán zcela xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx záznam xx spisu, který xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §67 xxxx. 2. Namísto xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx seznam podkladů xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní moci x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§152

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx.

(3) Xxxxx na rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiného ústředního xxxxxxxxx xxxxx rozkladová xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx nejméně 5 xxxxx. Předsedu x xxxxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxx jmenuje ministr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx rozkladové xxxxxx tvoří xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ústředního xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §14 x 134 xxxxx obdobně x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x nejméně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být odborníci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx rozkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx také písemnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx za xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis, usnáší xx xx návrhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx komise. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x držitelem platného xxxxxxxxx fyzické osoby xxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a předem xxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx druhé x xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx zvláštního senátu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Nevylučuje-li xx xxxxxx věci, xxxxx xxx řízení x rozkladu ustanovení x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon jinak, xxx v xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx tím xxxx vyhoví xxxxxxxx x xxxxxxxx tím xxxxxx xxx způsobena xxxx žádnému x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxx, xxxxxxxxx souhlas, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§153

Uspokojení xxxxxxxxx xx xxxxxx žaloby ve xxxxxxxx soudnictví

(1) Domáhá-li xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) zrušení xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zrušením xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §77 xxxx. 1, lze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo upuštění xx xxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxx xxx uspokojit xxxxxxx nového xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Vydat rozhodnutí xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xx xxxxxxxx nadřízeného xxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx založené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x tím vyslovili xxxxxxx. Sdělí-li xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx. Xxxxxxxxx řízení xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustné.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X SDĚLENÍ

§154

Jestliže správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx první, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé: §10 xx §16, §19 xx §26, §29 xx §31, §33 xx §35, §37, §40, §62, §63, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: §134, §137 x §142 xxxx. 1 x 2; xxxxxxxxx použije i xxxxx ustanovení tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx potřebná.

§155

(1) Jestliže xx xxxxxxxxxx povaha xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx správní orgán xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxx ověření x jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx provede.

(3) Xxxxx správní xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uvědomit dotčenou xxxxx x xxxxxx xxxxxx, které k xxxxxx xxxxxx vedly.

§156

(1) Jestliže xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x které xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx správní orgán, xxxxx xx vydal xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxxx učiněno, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx usnesení xxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sdělení. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy XX xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§157

Xxxxxx-xx tím xxxxxxxxx xxxx žádné z xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má náležitosti xxxxxx xxxxx, je xxx úkonem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uskutečnit.

§158

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx-xx správní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx nebo xxxxx xxxxx v xxxx části.

(2) Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 2 xx přiměřeně použije x xx úkony xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxx druhé, třetí, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX SMLOUVY

§159

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nesmí xx xxxxxxxx x musí xxx x souladu x xxxxxxxx zájmem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx důvěryhodnost veřejné xxxxxx, xxxx být xxxxxx x správní xxxxx musí xxx xxx xxxxx uzavírání xx cíl xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xx xxxx posuzuje xxxxx xxxxx skutečného xxxxxx.

Druhy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§160

(1) Xxxx, veřejnoprávní korporace, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx správy, mohou xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx.41)

(3) Xxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, mohou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vztazích x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 řeší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx smluvními xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x dohodě xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx správním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy, xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx uzavírat, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obsah x xxxxxxxx xxxxxxx x právními xxxxxxxx x veřejným xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uzavírat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§161

(1) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx zákon, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx účastníkem podle §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx druhé, x xx i xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je souhlas xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxx 3. Xxxxxxx orgán přitom xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x souhlasu xxxxxxx xxxx (§168).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxx. Poté, xx xxxxxxxxxxxxx smlouva byla xxxxxxxx, správní orgán xxxxxxxxx xxxxxx zastaví.

§162

(1) Ti, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxx probíhalo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x právními předpisy x veřejným zájmem.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělil xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§163

(1) Xxxxxx xxxx učiněný x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx určen jedné xxxx více xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx smlouvy"), xxxxxxxx xx dostatečně xxxxxx x xxxxxxx z xxx vůle toho, xxx xxxxx činí (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxx xxx x xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx působí od xxxx, kdy xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx. Návrh xxxxxxx xxxx navrhovatel xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxx nebo alespoň xxxxxxxx x návrhem xxxxxxx; to platí, x xxxx xx xxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx byla xxx přijetí určena, xxxxx x ní xxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx,

x) pokud nebyla xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, uplynutím xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zaslání xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, kdy xxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxx navrhovateli xxxxxxx.

(4) Zájemci xxxxx xxx k předložení xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §146 xxxx. 2. Ustanovení xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx výběru xxxxx obdobně.

§164

(1) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx současně, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx xxx určen, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx správní xxxxx překlad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx národnostní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx uhradí xxx xxxxxxx xxxxxxxx §16 xxxx. 4 správní xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx

§165

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dát xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx 30 dnů xxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Zrušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx §160 xxxx §161 xxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx učiněných xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na základě xxxx veřejnoprávní xxxxxxx. Xx xxxxxx moci xxxx předběžné vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úkony činit xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxxxx orgány, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxxxxx xxx její xxxxxx. To xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx zrušení souhlasu x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx podle §160.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx §161 xx x přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx oprávněný xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§169 xxxx. 1) a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §162 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx třeba k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §162 též xxxxxxx xxxxx, jehož souhlasu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(7) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx 1 až 6 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx přezkoumání souladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o přezkumném xxxxxx x tím, xx správní orgán xxxx vázán lhůtami xxxxxxxxx v §96 xxxx. 1 a §97 xxxx. 2; xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99.

Xxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výpověď x xxxxxxx veřejnoprávní smlouvy

§166

(1) Xxxxxx obsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxx xxxxxxxx dohodou smluvních xxxxx; bylo-li x xxxxxxxx xxxxxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx třetí xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §164 xxxx. 3 platí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, jestliže xx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jestliže xxxx dohodnuta xxxxxxxxx xxxxx.

§167

(1) Xxxxxxx strana xxxx podat písemný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) změní-li xx xxxxxxxxx poměry, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx této xxxxxxx xxxxx xx smluvní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx spravedlivě xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) jestliže xxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x nebyly xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx známy, pokud xxxx xxxxxx prokáže, xx xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx strana ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx strany x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouva zaniká xxxx, kdy písemný xxxxxxx poslední ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(3) Xxxxx některá xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy nesouhlasí, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx podala návrh xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx podle §169 xxxx. 1.

Souhlas třetích xxxx

§168

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §160, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nabývá účinnosti xxxxxx v okamžiku, xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx souhlas. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán xxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx využije xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§169

(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 x xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx stranami obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx věcně příslušným xxxxxxxxx správním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx krajský xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxx Ministerstvo xxxxxx,

x) xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stranám, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §160; xxxx-xx takového xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx spor x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízené xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stranou xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxx-xx x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §161, nebo

e) xxxxxxx xxxxx, xxxxx x jejímu uzavření xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §162.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§170

Xxx postupu xxxxx xxxx části xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx první x přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx a účel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx smlouvy a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxx v osobě xxxxxxxx xxxx věřitele, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

OPATŘENÍ OBECNÉ XXXXXX

§171

Xxxxx xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx orgány x xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím.

§172

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x §136 doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25, kterou xxxxxx xx xxx úřední xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx správních xxxxxx xx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, aby k xxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx, x místě xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 15 dnů.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jej xx xxxxxx desce x xxxxxx znění, xxxx xxx na xxxxxx xxxxx uvedeno, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, čích xxxxx se přímo xxxxxx x kde x x xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neurčí, xx xx koná veřejné xxxxxxxxxx návrhu. Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx projednání správní xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, musí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, povinnosti xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x správního xxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx ústní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx x jeho xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, povinnosti nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx xxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo, xxxx-xx xxx správní xxxxx, x xxxx osoby, xxxxxxx oprávněné zájmy xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx by vyřízení xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které přímo xxxxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxxx osoby jiným xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, x xxxx-xx xxxxx xxxxxx též x xxxx prospěch, zjistí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, které musí xxxxxxxxx xxxxxxx odůvodnění, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§173 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx podat xxxxxxx. Změna xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

§173

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které musí xxxxxxxxx odůvodnění, správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; opatření xxxxxx xxxxxx zveřejní xxx xx úředních deskách xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týká. Xxxxxxxxxx §172 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx vážná újma xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx vyvěšení; stanoví-li xxx xxxxxxxx zákon, xxxx xx xxx xxxx před postupem xxxxx §172. Do xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydal.

(2) Xxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákonem x xxxxx xxxxxx xx x mezích xxxxxx xxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx byla osoba, xxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx uvedena.

§174

(1) Pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nastávají xxx xxx xxxx právní xxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§175

Stížnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx právo xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochrany.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx na xxxx; xxxxxxxxxxx xx trestný xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx není tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx písemně xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxx stížnost, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stížnosti xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xx vhodné, vyslechne xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx stížnost xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx mohou přispět x xxxxxxxxx věci.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx vyřízení. X xxxxxxxx stížnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx jen tehdy, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podklady xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě. X výsledku xxxxxxx x opatřeních přijatých x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx.

(7) Xx-xx stěžovatel xx to, xx xxxxxxxx, kterou xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx požádat xxxxxxxxx správní xxxxx, xxx přešetřil způsob xxxxxxxx stížnosti.

§176

Xxxxxxxxxxxx vnitra vydá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §79 xxxx. 4 x 5.

§177

(1) Základní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xx 8 xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx se správní xxx xxxxxxxxx, xxx xxx úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neobsahuje.

(2) X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx provádí xxxxx, na xxxxx xx nevztahují xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§178

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Neurčuje-li xxx zvláštní zákon, xx jím xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx nadřízený xxxxxxx xxxxx určit xxxxx odstavce 1, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx úřad. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx vedeném x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ústředí xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx korporace xx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx orgán xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který tyto xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pověřil. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu se xxxxxx ministr, xxxx xxxxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx úřadu. Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedoucího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§179

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx. Bylo-li rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušeno x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx nového rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx, v xxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxx.

(3) Výkon xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx před účinností xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§180

(1) Xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů postupuje xx xxxxxxxx řízení xxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, postupují x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx druhé.

(2) Xxx případ, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxx rozsahu xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řešit, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§181

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx, že xx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx usnesením, xxxxxx xxxxxxxxxx, vydávají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§182

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx použijí jen xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx učiněné xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx x nich xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§183

Xxxxxxx se zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

§184

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2006.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx v. r.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §174 odst. 2 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx neuplyne xx xxxx xxxxxx xxx 1 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx řízení, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2018

Informace

Právní xxxxxxx č. 500/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

413/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

384/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/98 Xx., x xxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

7/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010 x xxxxxxxx §20, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od 24.7.2009

167/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018

176/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2018

12/2020 Xx., o xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) §7 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §1 xxxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Například xxxxx č. 191/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx.
8) Například xxxxxxx práce, xxxxx č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
9) Xxxxxxxxx §61 odst. 1 xxxx. v) xxxxxxxxxx xxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb.
12) Xxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.
13) Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové xxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 384/2008 Xx.
13a) Zákon č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 131/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 29/2000 Xx.
17x) §10b xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x rodných číslech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 7/2009 Xx.
18) §65 xxxxxx x. 128/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
*19) §8 x 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §30 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*20) §10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §55 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*21) §139 xxxxxxxxxx zákoníku.
21) §1126 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §21 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
23) Xxxxxxxxx §26 zákona x. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx.
24) Xxxxxxxx xxxxx č. 304/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
25) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x státních xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxx, x významných xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
26) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) §118 xx 121 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §76 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx.
30) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx.
31) Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřady, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §135 xxxxxxxxxx zákoníku.
33) §96 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 83/1998 Sb.
34) Xxxxx č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx., xxxxxx se xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 120/2001 Sb.
36) §3 xxxxxxxx č. 252/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
37) §20 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §97 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní.
39) Například xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx.
41) Xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Například xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) §38 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

44) §45 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.