Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Správní řád

500/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ §9

HLAVA II - SPRÁVNÍ ORGÁNY

Díl 1 - Příslušnost správních orgánů

Věcná příslušnost §10

Místní příslušnost §11

Postoupení pro nepříslušnost §12

Dožádání §13

Díl 2 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §14

Díl 3 - Vedení řízení a úkony správních orgánů

Vedení řízení §15

Jednací jazyk §16

Spis §17

Protokol §18

Díl 4 - Doručování

Společné ustanovení o doručování §19

Doručování fyzickým osobám §20

Doručování právnickým osobám §21

Doručování do ciziny §22

Uložení §23

Překážky při doručování §24

Doručování veřejnou vyhláškou §25

Úřední deska §26

HLAVA III - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Účastníci řízení §27 §28

Procesní způsobilost §29

Úkony právnické osoby §30

Zástupce §31

Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví §32

Zastoupení na základě plné moci §33 §34

Společný zmocněnec a společný zástupce §35

Díl 2 - Úkony účastníků §36

Podání §37

Nahlížení do spisu §38

HLAVA IV - LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU

Určení lhůty k provedení úkonu §39

Počítání času §40

Navrácení v předešlý stav §41

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Přijímání podnětů k zahájení řízení §42

Odložení věci §43

HLAVA VI - PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI

Díl 1 - Zahájení řízení

Zahájení řízení o žádosti §44

Žádost §45

Zahájení řízení z moci úřední §46 §47

Překážky řízení §48

Díl 2 - Ústní jednání §49

Díl 3 - Podklady pro vydání rozhodnutí §50

Dokazování §51 §52

Důkaz listinou §53

Důkaz ohledáním §54

Důkaz svědeckou výpovědí §55

Důkaz znaleckým posudkem §56

Předběžná otázka §57

Díl 4 - Zajištění účelu a průběhu řízení

Úvodní ustanovení §58

Předvolání §59

Předvedení §60

Předběžné opatření §61

Pořádková pokuta §62

Vykázání z místa konání úkonu §63

Díl 5 - Přerušení řízení a zastavení řízení

Přerušení řízení §64 §65

Zastavení řízení §66

Díl 6 - Rozhodnutí

Obsah a forma rozhodnutí §67

Náležitosti rozhodnutí §68 §69 §70

Lhůty pro vydání rozhodnutí §71

Oznamování rozhodnutí §72

Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí §73 §74

Doložka právní moci nebo vykonatelnosti §75

Usnesení §76

Díl 7 - Nicotnost rozhodnutí §77 §78

Díl 8 - Náklady řízení §79

HLAVA VII - OCHRANA PŘED NEČINNOSTÍ §80

HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Odvolání §81 §82

Odvolací lhůta §83

Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí §84

Účinky odvolání §85

Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal §86 §87

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu §88

Postup odvolacího správního orgánu §89

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu §90 §91 §92

Použití obecných ustanovení §93

HLAVA IX - PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ §94 §95 §96

Rozhodnutí v přezkumném řízení §97

Zkrácené přezkumné řízení §98

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení §99

HLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ

Obnova řízení §100

Nové rozhodnutí §101

Společné ustanovení §102

HLAVA XI - EXEKUCE

Díl 1 - Úvodní ustanovení §103 §104 §105

Díl 2 - Exekuce na peněžitá plnění §106

Díl 3 - Exekuce na nepeněžitá plnění

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Příslušnost §107

Právo vymáhat nepeněžitou povinnost §108

Exekuční výzva §109

Nařízení exekuce §110

Exekuční příkaz §111

Způsoby provedení exekuce §112

Odložení a přerušení exekuce §113 §114

Zastavení exekuce §115

Exekuční náklady §116

Námitky §117

Společná ustanovení §118

Oddíl 2 - Exekuce provedením náhradního výkonu §119

Oddíl 3 - Exekuce přímým vynucením §120

Vyklizení §121 §122 §123 §124

Odebrání movité věci §125

Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností §126

Předvedení §127

Přizvané osoby §128

Oddíl 4 - Exekuce ukládáním donucovacích pokut §129

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH ORGÁNECH

Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby §130

Změny příslušnosti §131 §132

Spory o věcnou příslušnost §133

Řízení před kolegiálním orgánem §134

Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu §135

HLAVA II - DOTČENÉ ORGÁNY §136

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Vysvětlení §137

Zajištění důkazu §138

Předběžná informace §139

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH

Společné řízení §140

Sporné řízení §141

Řízení o určení právního vztahu §142

Řízení na místě §143

Řízení s velkým počtem účastníků §144

Řízení s předstihem žádosti §145

Řízení o výběru žádosti §146

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ

Záruka za splnění povinnosti §147

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH

Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci §148

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem §149

Příkaz §150

Vydání dokladu §151

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Rozklad §152

Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví §153

ČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ §154 §155 §156 §157 §158

ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY §159

Druhy veřejnoprávních smluv §160 §161 §162

Uzavírání veřejnoprávní smlouvy §163 §164

Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy §165

Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy §166 §167

Souhlas třetích osob §168

Závazky z veřejnoprávních smluv §169

Obecné ustanovení §170

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY §171 §172 §173 §174

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Stížnosti §175 §176 §177 §178

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §179 §180 §181 §182 §183

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §184

č. 225/2017 Sb. - Čl. XLII

č. 176/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

500

ZÁKON

ze dne 24. xxxxxx 2004

SPRÁVNÍ ŘÁD

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx1) a jiných xxxxxx, právnických x xxxxxxxxx osob, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy (xxxx xxx "správní xxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx právní jednání xxxxxxxxx správními orgány x xx xxxxxx xxxx xxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu samostatné xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX ORGÁNŮ

§2

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x ostatními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "právní předpisy"). Xxx se x xxxxx zákoně mluví x zákoně, xxxxxx xx tím též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxx x xxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx svěřena, x x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Správní orgán xxxxx práva xxxxxx x xxxxx víře, xxxxx x oprávněné xxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx osoby"), x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx práv xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x nezbytném xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx přijaté xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xx xx, xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, o xxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x požadavky xxxxxxxxx x §2.

§4

(1) Veřejná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, kdo xxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx povinnost xx x dotčeným osobám xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx možností jim xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x osobním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Správní orgán x dostatečným xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčené osoby x úkonu, xxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx to xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx řádnému projednání x rozhodnutí dané xxxx.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx orgán úkony x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxx stanovena, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně před xxxxxxxxxx (§80).

(2) Xxxxxxx xxxxx postupuje tak, xxx xxxxxx nevznikaly xxxxxxxx náklady, a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zatěžuje. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx evidence, xx xxx xx xxxxxxx. Podklady od xxxxxxx osoby vyžaduje xxx tehdy, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx při uplatňování xxxxx procesních xxxx xxxxx postavení. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx povinnostmi xxxxxxx xxxxx. Xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Správní xxxxxx xxxxxxxx spolupracují x xxxxx xxxxx správy.

ČÁST DRUHÁ

OBECNÁ XXXXXXXXXX X SPRÁVNÍM XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§9

Xxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož účelem xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x určité xxxx xxxxxxxxxx, xx taková xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx anebo xxxx.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů

§10

Věcná xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx orgány jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx, které xxx xxxx svěřeny xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu xx xxxxxx

x) x xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx účastníka xxxxxx (§27) xxxxxx činnosti,

b) x xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx místem, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, místem xxxxxxxxx,2)

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu,3) xxxxxxxxx místem pobytu xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx cizince4) (dále xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx"); xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx na území Xxxxx republiky, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx;5) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky.

(2) Xx-xx místně příslušných xxxx správních xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx, provede xxxxxx xxx z xxxx, x něhož jako xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx úřední xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad,6) do xxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxx náleží.

§12

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxx (§37) xxxxxxxxx xxxxxx, který není xxxxx nebo místně xxxxxxxxx, bezodkladně je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx postoupeno, xx to, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, může xx usnesením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx poznamenají do xxxxx.

Xxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx správní orgán (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx orgán") o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dožádanému správnímu xxxxxx a xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán provede xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x tom dožadující xxxxxxx orgán. Dožádaný xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xx vztahu xxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx by vyžadovalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx podle §136 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx upravují xxxxxxxx právní předpisy.7)

Díl 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a rozhodování xxxx

§14

(1) Xxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pravomoci xxxxxxxxx orgánu (xxxx xxx "xxxxxx osoba"), x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx x xxxxxxx xx svůj xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx takový xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxx xxx pochybovat x xxxx nepodjatosti, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx výsledek xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti xxxxxxxx xxxxx služebním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxx k územnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Účastník xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se o xx xxxxx. X xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxx xxxxx xxxx xxx, kdo má xxxxxxx xxxxxxxxx(xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(4) Úřední osoba, xxxxx se dozví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx je vyloučena, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx představeného. Xx xxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x provede xxxxxxxx xxxxx, může xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx bezodkladně xxxx xxxxx úřední xxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxxxx xx vztahu xxxxxxxxxxxx. Usnesení o xxx se xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxx-xx určit nikoho xxxxxx, bezodkladně x xxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx podle §131 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx řízení x téže věci xx jiném xxxxxx. Xxxxxxx vyloučení xxxx xxxxx xx úkonech xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(7) Ustanovení xxxxxxxxxxx odstavců se xxxxxxxxx xxx vedoucí xxxxxxxxxx správních úřadů.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Vedení xxxxxx x xxxxx správních xxxxxx

§15

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx činí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nevylučuje povaha xxxx. Jednotlivé xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx formě xxxxxx. Xxxxx úkonů xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxx nebo pověřené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx jiných osob xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Této xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zproštěny xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotýká. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx dotčena.

(4) X xxx, kdo xx x xxxx xxxx oprávněnou úřední xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx orgán x xxx účastníka xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx organizačním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx.9)

§16

Xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxx se jedná x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx v českém xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Písemnosti xxxxxxxxxx x cizím xxxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nevyžaduje. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx i pro xxxxxxxx počet řízení x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx10) zapsaného v xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterého xx obstará na xxx náklady. V xxxxxx x xxxxxxx xx žadatel, xxxxx xxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx tlumočníka xx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.11)

(4) Občan České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,12) má xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx národnostní xxxxxxx. Nemá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jazyka národnostní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tlumočníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona13). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx pomocí komunikačních xxxxxxx vycházejících x xxxxxxx jazyka dle xxxx vlastní xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se x xx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob xxx její xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx za stejných xxxxxxxx, xx jakých xx ustanovován xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka13). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 413/2005 Xx.)

§17
Xxxx
(1) X každé xxxx se xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Spis xxxxx xxxxxxx podání, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx písemnosti, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Přílohou, xxxxx je součástí xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky, obrazové x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Spis xxxx obsahovat soupis xxxxx svých xxxxxxxx, xxxxxx příloh, x xxxxxxx data, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx spisy v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání x xxxxxx poštovní xxxxxxx.
(3) X xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx, předá xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§18

Protokol

(1) X xxxxxx xxxxxxx (§49) a x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx svědka, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx důkazu xxxxxxxx x ohledání, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx x xxxx věci, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx protokolu xxx též xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Protokol xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, čas x xxxxxxxx úkonů, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiný údaj xxxxx zvláštního zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx nebo provedení xxxxx xxxxxxxxxx. Odepření xxxxxxx, důvody odepření x námitky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x protokolem xxxxx xxxxxxxx (§175) xxxxx xxxx obsahu.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxx x psaní x xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx podpisem. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx původní xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Může-li xxx oprava xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx o xx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 5, xx o provedení xxxxxx rozhodne usnesením, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu.

Díl 4

Xxxxxxxxxx

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Písemnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyhotovil. Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx13a). Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx doručit, xxxx ji xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx; x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecního xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx14) (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx x řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx13a), xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx. Správní xxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx možné xxxxxxxxx doručit prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky13a), xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx43), xxxxx xxxx písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx písemnosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx doručení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx x nemožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přenese správní xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 3 s xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxx orgán x daném případě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxx souhlasu nadřízeného xxxxxxxxx orgánu.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx zákon xxxx xxxxxx věci, na xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx,16) xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxxxxx xxxx-xx to xxxxxxx k urychlení xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx x pro řízení, xxxxx mohou xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Do vlastních xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §59, §72 xxxx. 1, xxxxxxxxxx, o xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx úřední xxxxx.

(6) Do xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxx hrozí, že xx xxxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxx, písemnost xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx jen x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx xx xxxxxxxx uzná xxxx xx je x xxxx postupu x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx doručení xxxxxxxx, xxxx xxx zajištěn xxxxxxx xxxxxx stvrzující, xx písemnost xxxx xxxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení zjevné, xx mu xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjišťovat totožnost xxxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§36 xxxx. 4). Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx úkony xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx úřední xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství podle xxxxxxxxxx xxxxxx.17)

(9) Písemnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xx xx xxxxxxxx adresáta doručují xxxxx způsobem podle xxxxxx zákona; x xxxxxxx xxxxxxx platí, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx písemnost je xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdí xxxxxxx xxxxxxx zprávou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nepotvrdí-li adresát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nevrátila xxxx xxxxxxxxxxxxx (odstavec 10), doručí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx na elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxx xxxxx doručit xxxxxxxxx doručovanou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 9, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako nedoručitelná, xxxxx správní orgán xxxxxxxxxx xxxxx pokus x xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx další xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx o xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám

(1) Xxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx doručuje xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4), xx adresu xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx17a), xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx doručování prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxx elektronickou xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxx doručit, xxxxxxx bude zastižena. Xxxxxxx-xx doručení xxx xxxxxxx orgán, mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mimo xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxx xx vlastních rukou, xxx doručit adresátovi, xxxx xxx tomu, xxxx adresát x xxxxxxx písemnosti xxxxxxx xxxxxxxx plnou xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx ověření xxxx xxxxx, pokud xxxx plná xxx xxxxxxx xxxx doručujícím xxxxxxx.

(3) Písemnost, která xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, působící xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx okolí, xxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx adresátovy xxxxxxx schránky nebo xx jiné vhodné xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxx doručování písemnosti, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx místa xxxxxxxxx,2) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx také advokátní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx písemnost, včetně xxxxxxxxxx doručované xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx těmto advokátům, xxxxxx advokátním xxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxx advokátu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiní xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoc xxxxx xxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§21) xxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, notáři, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx, xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx doručuje xx xxxxxx pro doručování (§19 xxxx. 4), xx adresu jejího xxxxx2) xxxx sídla xxxx organizační xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na adresu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zřízené x Xxxxx republice, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu právnické xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §22.

(2) Písemnost, xxxxx xx doručuje xx xxxxxxxxx rukou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §30 xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijímat.

(3) Právnická xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx, xx xx na adrese xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx doručit xxxxxx uvedeným x §30 xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou a xxxxx xxxxxxxx xx xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx oprávněna xxxxxxxxx převzít, fyzické xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx adresátovi xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx doručit vložením xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jiné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx vztahují x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx veřejné xxxx.

§22

Xxxxxxxxxx do xxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx jiná xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4 xx v xxxxxx, xxx doručit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx pověřeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Pokud se xxxxx způsobem nepodaří xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx [§32 odst. 2 xxxx. x)].

§23

Xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx doručování xxxxx §20 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx §20, xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Nebyla-li x případě doručování xxxxx §21 zastižena xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx doručit, x xxxxxxxxx xxxxxx možno xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21, písemnost xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxx

x) u xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Adresát se xxxxx vložením xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx místo, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 dnů xxxxxxx; xxxxxxxx se mu xxxxx, xxx, xxxxx x v xxxxxx xxxxx xxxx si xxx písemnost vyzvednout. Xx-xx xx xxxxx x nevyloučil-li xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 10 xxx xxxxx xx xxxxxxx schránky xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xx vrátí správnímu xxxxxx, který xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx důsledcích, xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, 3 x 4 vyvolalo xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxx při xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx připravena, nevyzvedne, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx posledním xxxx této xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx adresát, xx xx xxx dočasnou xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx, může za xxxxxxxx ustanovení §41 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx písemnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx adresovaná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx že neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 4 vyplývají; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xx ho xxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx §23 odst. 5.

(4) Xxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jestliže i xxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx neumožní, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručenou xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx neznámého xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx nedaří xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx tak, xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx doručuje; na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vyvěšení. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx písemnost xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx, ji xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx zašle xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxx 15 dnů. Xxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Týká-li xx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x je-li xx správním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zřízen xxxxx xxx národnostní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx záležitosti xxxxxxxxxxxxx menšin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx též x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost x oblasti xxxxxxx xxxxxx, doručují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být nepřetržitě xxxxxxx přístupná. Xxx xxxxxx územního samosprávného xxxxx xx zřizuje xxxxx xxxxxx deska. Xxxxx xxxxxx desky xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx podnikajících fyzických xxxx, u nichž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx správní xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx obsahu úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §160 xxxx. 1, xxxxx je xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx, x obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§160) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nedojde-li x uzavření veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxx se x xxxxxxx obecního xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.18) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxx tuto xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxx xx jejím xxxxxxxxxxx pověří xxxx xxxxxxxxx věcně příslušný xxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxxx obvodu. Xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 15 xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

ÚČASTNÍCI XXXXXX X XXXXXXXXXX

Xxx 1

Účastníci xxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxxx řízení (xxxx jen "účastník") xxxx

x) v řízení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx pro společenství xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx;

x) x řízení x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx rozhodnutí založit, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx povinnost xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, ledaže xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx; x tom případě xxxx postavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§28

(1) Za účastníka xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i ten, xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx neprokáže xxxx. X tom, xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx usnesení, xxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx, o xxxxx účasti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x něm xxxxxxxx. Xxxxxx podle xxxxxxxxx věty nebrání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx usnesením rozhodnuto, xx xxxx účastníkem, xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx mohla učinit, xx oprávněna xxxxx xxxx učinit xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx; ustanovení §41 xxxx. 6 věty xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§29

Procesní způsobilost

(1) Každý xx způsobilý xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx způsobilost") x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.19) Xxxxxxxxxx §28 xx použije xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.20)

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx způsobilost, xxx xx v xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx, xxxxx účastníkem xx xxxxxxxxx xxxx, které xx schopno xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxx nezletilého xxxxxx xx xxxx. Za xxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx buď přímo, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zástupce xxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí. Xxxxxxxx-xx to zájem xxxxxx, lze xxxx xxxxx zjistit x xxx xxxxxxxxxxx rodičů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán x úkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx vyspělosti.

(5) Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx účastníci xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx zákona21) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§30

Xxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxx právnické xxxxx xxxx úkony xxx, xxx xx k xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.22)

(2) X xxxx věci xxxx xx právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx jedna xxxxx.

(3) X řízení xxxx správním orgánem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazený xx xxxx xxxx xxxx organizační složky xxxxx.

(4) Xx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněn územní xxxxxxxxxxx xxxxx navenek xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Každý, xxx činí xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx účastníka je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; zástupcem xxxxxxxxx, xxxxxxx zájmy xx xxxxxxxxxx, může xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Zastoupení na základě xxxxxx a opatrovnictví

(1) X xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Správní orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, pokud nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona,

b) xxxxxx, xxxxxx xxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx samy xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx orgán xxxxxxxxx xx ni xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, popřípadě xx-xx x xxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx je,

d) osobám xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zvlášť xxxxx xxxxxxxxx postiženým, s xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx duševní poruchou, xxxxx jim xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x hájení xxxxxx xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uvedeným x §27 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx (§46 xxxx. 2), nebo

i) xxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx být x xxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, správní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx x účastníkům xxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx.

(4) Opatrovníkem xxxxxxx xxxxx ustanoví xxxx, x xxxx je xxxxx, jíž se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx jinou xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx opatrovníka xxxxxxxx, xxxxx jí x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Účastníku, xxxxx x očekávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vůli, xxx xx xxxxxx osoba xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx43). Opatrovníkem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxx zájem xx xxxxxxxx řízení, který xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx řádně hájit xxxxx opatrovance.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oznamuje xxxxx tomu, xxx xx ustanovován xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xx opatrovanec xx nebyl xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx opatrovanci.

(7) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx-xx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výsledku řízení, xxxxx xxxxxxxxxx obavu, xx xxxxxx řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx někoho xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx začal xxx zastupován zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxx byl opatrovník xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu, xxxxxxx xx o ní xxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jeho zákonnému xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx

(1) Účastník xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnou mocí. Xxxxx moc xxx xxxxxx x ústně xx protokolu. V xxxx xxxx může xxx účastník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx úkonů xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx počet xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx x určené xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx případě vždy xxxxxx xxxxxx x xxxx moc xxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx uložena u xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo

d) x jiném xxxxxxx xx základě zvláštního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, aby xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx-xx x plné xxxx výslovně xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx nestanoví xxxxx.23)

(4) Xxxxxxxx xx nedaří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §23 odst. 3 x xxxxxxxx xx x tomto postupu, xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí.

§34

(1) Xxxxxxxx xxxxx §32 a 33 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x řízení osobně xxxxxxx, doručují xx xxxxxxxxxx pouze zástupci. Xxxxxxxx zastoupenému xxxx xxxxxx pro xxx xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vystupovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účastníka jinou xxxxxx xxx zástupcem xx xxxxx učiněné xxxxxxxxx, jestliže o xx xxxxxxxx požádá x nemůže-li xxxxxxxxx xxxx jinému účastníkovi. X uznání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§35

Společný xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx účastníky, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Účastníci xx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx účastníci společného xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx orgánu nezvolí x pokud x xxxxxxxxxxx x tím xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx ustanovit některého x účastníků, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §30 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, kteří uplatňují xxxxxx zájem, a xx s přihlédnutím x jejich xxxxxx. Xx xxxx, xxx xx xxx xxxxx, xxx může písemnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu; na xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výzvě xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx správnímu xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx odstavce 1.

(3) X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ustanoveno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jen jménem xxxxxx skupiny xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx zmocněnce x společného zástupce xxxxx §34 xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxx xxxxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy a xxxxx xxxx návrhy xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; správní xxxxx xxxx usnesením xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx stanovisko. Xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx dána xxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx rozhodnutí; xx xx xxxxxx žadatele, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rovině, xxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Správní xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx vyjádření xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx s podklady xxxxxxxxxx, které xxxx xx podmínek v §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx odděleně xxxx xxxx.

(4) Účastník má xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx konzultace s xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx44) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx osob xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního jednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx námitce x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Účastník, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx44) je povinen xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx je xxxxxx x xxxxxx, popřípadě xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxx

(1) Podání xx xxxxxx směřujícím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxx skutečného xxxxxx x bez xxxxxx xx to, jak xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx být xxxxxx, kdo xx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx x xx se xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jméno, xxxxxxxx, datum narození x xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro doručování xxxxx §19 odst. 4. V xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx odlišující osobu xxxxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx zapsanou v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x podání svůj xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobný xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx náležitosti, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxx.

(3) Nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, pomůže správní xxxxx podateli nedostatky xxxxxxxxx nebo xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo ústně xx protokolu xxxxx x elektronické xxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xx 5 xxx potvrzeno, xxxxxxxxx doplněno xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, je xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxx příslušný. Xxxxxx xx učiněno xxxx, xxx xxxxxx orgánu xxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx schopen xxxxxxxx xxxxxxxxx podání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxx uvedená x §160 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§160) x xxxxxxxxxxx elektronické adresy xxxxxxxxx.

(7) Nedojde-li x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxx se v xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;18) x xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, že xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností, xx jehož xxxxxxxxx xxxxxx patří. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx krajského xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx na úřední xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx neplnil.

§38

Xxxxxxxxx do xxxxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx ve xxxx xxx x xxxxxx xxxx (§73).Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxx44).

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx zájem xxxx xxxx vážný xxxxx x nebude-li xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxx spisu xxxxxxx. Xx požádání správní xxxxx nevidomé xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxx, xxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) X právem xxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxx právo xxxxx si xxxxxx x právo xx xx, aby správní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(5) Odepřel-li xxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxx usnesení, xxxxx se oznamuje xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx spisu, xxxxx xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxx skutečnosti, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx do spisu; xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, jimiž xxx nebo bude xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxx být účastník xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, a x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x poučení se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx nahlížení do xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxxx x xxxx xx neuplatní, xxxxxxx-xx se účastník xxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, vydanými xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX A XXXXXXXX ČASU

§39

Určení xxxxx x xxxxxxxxx úkonu

(1) Xxxxxxx xxxxx účastníkovi xxxx přiměřenou lhůtu x xxxxxxxxx úkonu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx-xx xxxx zapotřebí. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx řízení xxx xxxxxxxx rovnost xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx správní orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit.

§40

Počítání xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx určitého xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx následující xx dni, o xxxx xx jisto, xx skutečnost rozhodující xxx počátek xxxx xxxxx již xxxxxxx,

x) xxxxx lhůty xxxxxx xxxxx týdnů, měsíců xxxx let xxxxxxxxx xxxx dne, xxxxx xx xxxx označením xxxxxxx xx dnem, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx v xxxxxx xxxxxx den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, neděli nebo xxxxxx,25) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx den; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podání u xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu xxxxx je-li x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxx xxxxxx x xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx lhůta xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxx xxxxxx u správního xxxxxx xxxxxxx stupně; xxxxx správní xxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxx, dokud se xxxxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxx x předešlý xxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stav xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx jednání xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx povolení xxxxxxxxx nebo změny xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx jinak xxxxxx xxxxx učinit.

(2) Xxxxxxx x prominutí xxxxxxxx xxxxx účastník xxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxx překážka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx spojit xxxxxxxx úkon, jinak xx jím správní xxxxx nezabývá. Zmeškání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx dne, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx požádání x prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podateli xxxxx xxxxx újma x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx převyšující xxxx xxxxxxx podateli.

(4) Xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nastaly xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx, xx-xx zjevné, xx xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxx orgán, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx správní orgán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxx změny obsahu xxxxxx účastník xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (§71). Správní xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx nebo změnu xxxxxx podání jen x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 4. Ustanovení xxxxxxxx 2 xx 4, 6 x 7 xxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

POSTUP XXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§42

Přijímání xxxxxxx x zahájení řízení

Správní xxxxx je povinen xxxxxxxx podněty, xxx xxxx zahájeno xxxxxx x moci xxxxxx. Xxxxx x xx xxx, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxxx, je xxxxxxx orgán povinen xxxxxx mu xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx zahájil, nebo xx neshledal důvody x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx. Xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx tomu, kdo xxxxx podnět, xxxxx §46 odst. 1 xxxx §47 xxxx. 1.

§43

Odložení xxxx

(1) Řízení x žádosti (§44) xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx orgán věc xxxxxxxxx odloží x xxxxxxx, že

a) vůči xxxx byl xxxxxx xxxx, xxxxx zjevně xxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx není xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx orgán.

(2) Xxxxxxxx x odložení xxxx xx vždy oznamuje xxxxx, xxxxx xx xxxx, je-li známa, x xxxxxxxx.

HLAVA VI

PRŮBĚH ŘÍZENÍ X XXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§44

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(1) Řízení x žádosti xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx zákona xxxx x povahy xxxx xxxxxxx, že xxxxxx může xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxx současně. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, kdy tak xxxxxx xxxxxxxx z xxxx; správní xxxxx x zahájení řízení xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí.

§45

Xxxxxx

(1) Žádost xxxx xxx náležitosti xxxxxxx x §37 odst. 2 x musí x xx xxx xxxxxx, co žadatel xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxx další xxxx xxxxx účastníky.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, pomůže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx xxx xxxxx x xxxxxx odstranění, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poučí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx; současně xxxx xxxxxx xxxxxxxx (§64).

(3) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxx neprojednává x xxxxxx zastaví (§66). Xxxxxxxx xx oznamuje xxxxxxxxxx, kteří byli x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(4) Žadatel může xxxxx předmět xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx zpět; toto xxxxx nelze uplatnit x době xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvního stupně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46

Zahájení řízení z xxxx úřední

(1) Xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx správní xxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §27 odst. 1 xxxxxxxxx oznámení nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx správnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx číslo x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx.

(2) Jestliže xx x řízení x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §27 odst. 1, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx. Xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§47

(1) O zahájení xxxxxx je xxxxxxx xxxxx povinen uvědomit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jemu xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X tom, xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx, xxxxxxxx x toho, kdo xx xxxx účastníkem xx po zahájení xxxxxx, nejde-li x xxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx též na xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxx x xxxxx důvodu xxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lze x xxxxx důvodu xxxx xxxxx xxxxx jednou.

Xxx 2

Xxxxx jednání

§49

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zákon, a xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx účelu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx správní orgán x ústním jednání xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání dbá xxxxxxx orgán na xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xx ochranu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx vyloučeny xxxxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §27 odst. 1 xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx veřejné, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxx způsobena xxxx xxxxxxxx účastníkům. Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx druhé x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx veřejné, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx do xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zúčastnit xxxxxxxx44) xxxxxxxxx.

Xxx 3

Podklady pro xxxxxx xxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úřední xxxxxxxx, podklady xx xxxxxx správních xxxxxx xxxx orgánů veřejné xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx známé.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx opatřuje správní xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx ohrozit účel xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx připustit, xxx xx xxx podklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tento účastník. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx veškerou potřebnou xxxxxxxxxx.

(3) Správní orgán xx xxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu veřejného xxxxx. X xxxxxx, x xxxx má xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx správní orgán xxxxxxx i bez xxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti svědčící xx prospěch i x xxxxxxxxxx toho, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxxxx správní xxxxx podklady, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx všemu, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§51

(1) K xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou vhodné xx xxxxxxxx xxxxx xxxx a které xxxxxx získány nebo xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxx, ohledání, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx včas xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx při dokazování.

(3) Xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxxxxxx skutečnost, která xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx dokazování x xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx není xxxxxx účastníků vázán, xxxx však provede xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxx věci.

§53

Xxxxx listinou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx listinu xxxxxxxxx x provedení důkazu, xxx ji xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx osobě, které xx xxxxxxxxx ukládána.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx které xxxxx xxx svědek xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2 xx 4).

(3) Xxxxxxx xxxxxx soudy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, které xxxx zvláštními xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx listinu xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, potvrzují x xxxxxxxxxx xxxx, xx xx v xxxx xxxxxxxxx nebo potvrzeno.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx je součástí xxxxxxxx řádu, nestanoví xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx razítek x podpisů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svědeckou xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx důkazu xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx spisu. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx listinou xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx její xxxxx.

§54

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx uživatel věci xxxx xxx, kdo xx xxx x xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx. Správní xxxxx x tom xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx. Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §138.

(2) Xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 odepřeno x důvodů, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx je xxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2 xx 4).

(3) X ohledání xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx toho, xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledání xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx, které xx usnesení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx přizvat nestranné xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx č. 413/2005 Xx.)

§55
Xxxxx xxxxxxxxx výpovědí
(1) Xxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx pravdivě x xxxxx nic xxxxxxx.
(2) Xxxxxx nesmí xxx vyslýchán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx porušil xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx povinnost xx, zproštěn.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx jí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx26) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx před výslechem xxxxx x důvodech, xxx které nesmí xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě x xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx následcích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§56

Důkaz znaleckým posudkem

Závisí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx odborných xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanoví xxxxxx. Xxxxxxxx se oznamuje xxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx lhůtě, xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx znalce také xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx otázka

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxx otázky, xxx nepřísluší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x které nebylo xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxx podnět x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxx orgán xxxxxxx takový podnět xxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx, aby xxxxxx žádost x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, kterou správní xxxxx určí, nebo

c) xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxx učinit xxxxxx o tom, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxxxx xxxx xxxx správní xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx, xxx o otázkách xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx nebo před xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx x předběžné xxxxxx xxxx jestliže xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení podnět xxxxx odstavce 1 xxxx. x) či xxxxxx výzvu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx §64. Xxxxx řízení xx xxxxxx správního xxxxxx xxxxxx zahájeno xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx v řízení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx vázán.

(4) Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx řešení xxxxxx, x jejímuž řešení xx správní orgán xxxxxxxxx, x xxx xxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx řízení o xxxx xxxxxxxxx otázce, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vyzve xxxx, kdo je xxxxxxxx xxxxx žádost, xxx tak učinil.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§58

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§59 xx 63 a §147) xxxxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx, x x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a účelu xxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejíž osobní xxxxx při xxxxx x xxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Předvolání musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx rukou s xxxxxxxxxxx, zpravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxx, xxx, xxx, v jaké xxxx a x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx právní xxxxxxxx v případě, xx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo svědek xxx náležité xxxxxx xxxx xxx dostatečných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může správní xxxxx vydat usnesení, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx předveden. Xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xx xxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxx předvedení xxxxxxx; xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxx, doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Předvedení xx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx před orgány xxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§61

Předběžné xxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx x xxxx úřední xxxx xx xxxxxxxx účastníka xxxx skončením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx, xxx byly zatímně xxxxxxxx xxxxxx účastníků, xxxx je-li xxxxx, xx by bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx opatřením xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx přikázat, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, která xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto xx 10 xxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxx jinému xxxxxxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předběžného opatření xxxx xxxxxxxx účinek; xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tak, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx, kdy xx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právních xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx oznámeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx povinna xxxx xxx správnímu xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňata. X vydání nebo xxxxxx zajištěné xxxx xx xxxxxx protokol, x němž se xxxxx též xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx věc vydala xxxx xxx byla xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx provádějící xxxxxx xxxx xxxxxxx potvrzení. Xxxxxxx-xx předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí se xxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx exekuce.

§62

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx ztěžuje jeho xxxxxx xxx, xx

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nedostaví xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx,

x) navzdory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokuty xxx xxxxxxx orgán, xxx nebyla v xxxxxx nepoměru x xxxxxxxxxx následku a x xxxxxxx předmětu xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx27) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejíž xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx správním xxxxxxx (§103 odst. 2) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx hrazena činnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx o uložení xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Pravomocně uloženou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil, novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx správní xxxxx přihlédne zejména x xxxx, jak xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx pokuta xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v dalším xxxxxxx řízení.

§63

Vykázání x xxxxx xxxxxx úkonu

(1) Xxxx, xxx nepřístojným chováním xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx předchozím xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxx koná. Xxxxxxxx xx vyhlašuje ústně. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osobu o xxxxxxxxxx neuposlechnutí. Vykázání xxxxxxxx tytéž xxxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xxxxx §60.

(2) Jestliže xxxx xxxx uskutečňován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nelze x xxxxx úkonu xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx právo k xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení

Přerušení xxxxxx

§64

(1) Správní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) současně x xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxx §45 odst. 2,

x) xxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, x s xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxx x předběžné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

1. xxx x takovému xxxxxx podnět podle §57 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxxx xxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), anebo

3. xxxxxx xxxx xxxxx §57 xxxx. 4;

xx úkon xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §19 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx desce,

d) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkovi,

e) x dalších důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxxxxxx xxxx, může xxx učinit xxx xx xxxxxxxx, xx x přerušením xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V řízení x moci xxxxxx xxxx správní xxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, na požádání xxxxxxxxx, pokud x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou. Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx činit xxxxx xxxxx §137 odst. 1 x §138. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §64 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx odpadne překážka, xxx niž bylo xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx 3. Xxxx-xx xxxxxx přerušeno xxxxx §64 odst. 2 xxxx 3, xxxx x xxxxxx správní xxxxx pokračovat xxx xx požádání účastníka, xxxxx požádal x xxxx xxxxxxxxx. X xxx, xx x xxxxxx pokračuje, vyrozumí xxxxxxx xxxxx účastníky x xxxxxxx o xxx záznam do xxxxx.

Zastavení xxxxxx

§66

(1) Xxxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všichni xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zpětvzetím xxxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx podána xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) žadatel v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pokračování x xxxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatek, x xxxxx zaplacení xxx v řízení xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx v řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Řízení xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx věci, xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nástupci, xxxxxx xxxx důvod, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo zanikl, xxxxx xxxxxxx věc xxxx xxxxx, jehož xx řízení týká. Xxxx usnesení se xxxxx poznamená xx xxxxx.

Xxx 6

Rozhodnutí

§67

Obsah a xxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx zakládá, xxxx nebo xxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx písemně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zákon; xxxxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx, podstatné xxxxx xxxx odůvodnění x xxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x do xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx úředního xxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx služební xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx písemně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx část rozhodnutí (§68 odst. 2) x další xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §69.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§68

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrokovou část, xxxxxxxxxx a poučení xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx otázky, která xx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1. Xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§18 xxxx. 2); xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxx jiné xxxxx xxxxxxxx x jejímu xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxxxx (§85 xxxx. 2). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx výroků; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx se uvedou xxxxxx výroku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podklady xxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx jejich hodnocení x xxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxx x xxx, xxx xx správní xxxxx vypořádal x xxxxxx x námitkami xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 odst. 3 uchovávány xxxxxxxx xxxx xxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxx zmařen xxxx jejich utajení; xxxx-xx xx možné, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx rozhodnutí pouze x xxxxxx rovině xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí není xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu vyhoví.

(5) X xxxxxxx xx xxxxx, zda je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxx tak xxxxxx, xx kterého xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxx skutečnost x xxxxxxx xxxxxxx.

§69

(1) X písemném xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx vyhotovení, xxxxx úředního xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx služební xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxx xxxxxxxx "v. r." x xxxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "Xx správnost xxxxxxxxxx:" s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx úřední xxxxx, xxxxx odpovídá za xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx má xxxxxxxxxx xxxxxxx elektronicky, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx písemné vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xx požádání xxxxxxxxx xxx xxx vydat xxxxx xxxxxxxxx výroku.

§70

Xxxxxx xxxxxxxx nesprávností x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx nebo x xxxx úřední xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal. Xxxx-xx se oprava xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x tom xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, který xxx může xxx xxxxx xxxxxx.

§71

Lhůty pro xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §19, xxxxxxxxx xxxx úkon x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxx; xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx slovy: "Vypraveno xxx:",

x) xxxxx vyhlášení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (§72 odst. 1),

x) xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx §25,

x) poznamenání xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné správy x xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3; xx písemnosti xx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx xxx:".

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx zahájení xxxxxx, x nimž xx xxxxxxxxxxx doba

a) xx 30 dnů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx doručovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo jde-li x zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx dožádání xxxxx §13 odst. 3, xx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx nemůže xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx způsobil.

§72

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo ústním xxxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxx x případě, xx se účastník xxxxxxxx vzdá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxx účastníci xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx druhé.

(3) Xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx na oznamování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx rozhodnutí, jímž xx xxxxxx končí, x xxxxxxxxxx, jímž xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x práva xx vyrozumívání o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdali xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, usnesení se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Právní xxx, xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§73

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx účastníky a xxx xxxxxxx správní xxxxxx; xxxxxxxxxx §76 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx. Pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx v xxx uvedeném. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osobním xxxxx je závazné xxx xxxxxxx. Jestliže xx pro xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx právo k xxxxxx xxxx nemovité xxxx,28) xx pravomocné xxxxxxxxxx závazné x xxx právní nástupce xxxxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, který je x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx předběžně xxxxxxxxxxx, xxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xx-xx x právní xxxx x jestliže xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx stupni, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx součástí xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxx xxxxxxxxx opatří xxxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxx účastníka se xxxxxxxx xxxxxxxxx výroku xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxx vykonatelnosti.

(3) Jestliže xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pozbude-li xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, správní xxxxx xx xxxxx xxx osobám, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§76

Usnesení

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2, §13 xxxx. 4, §28 xxxx. 1, §29 xxxx. 1, §38 xxxx. 5 x §80 xxxx. 4 xxxx. x) a x) xxx vydat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vydáno x xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností. Xxxxxx takového usnesení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §72, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx §72, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx-xx proti xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx; xxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx, které se xxxxx poznamená xx xxxxx, může xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx změnit xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx pouze poznamená xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx oznamují též xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx usnesení xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, x němž to xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Nicotnost xxxxxxxxxx

§77

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxxx vydání xxxxx správní xxxxx xxxxx věcně příslušný; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx správní xxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx vnitřně xxxxxxxxx nebo právně xx xxxxxxxx neuskutečnitelným, xxxxx jinými xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx vůbec xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nicotnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prohlašuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x to xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx jiný správní xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je nicotným xxxxxxxxxxx, dá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx, x dále xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx vázáni, mohou xxx xxxxxx k xxxxxxxxxx nicotnosti; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neshledá xxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx podateli.

(4) Xxxxx xx xxxxx nicotnosti xxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x povahy xxxx xxxxxxxxx, xx ji xxxxx oddělit od xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nicotnost, xxxxx xxxxx odvolání.

§78

§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Xxx 8

Náklady řízení

§79

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hotové xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ušlý výdělek xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zástupců, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx zastupování.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx řízení xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx může být xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xx vydat x x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§136) x xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx, x xxxx správní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx osobám, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x správního xxxxxx xxxxxxxx do 8 xxx xxxx, xx xxxxxxx vznikly, xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx částkou xxxxx xxxxxxx xxxxx účastníkovi, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx. Prováděcí právní xxxxxxx stanoví výši xxxxxxxx částky nákladů xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxx znalec. X případech hodných xxxxxxxxxx zřetele xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx správnímu orgánu xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinnosti.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX VII

OCHRANA XXXX XXXXXXXXXX

§80

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí ve xxxx v zákonné xxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx x tom xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx učiní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx, xxx se xxxxxxxx x skutečnostech odůvodňujících xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Opatření xxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx i x xxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o žádosti xxxx xxxxxxx řízení x moci xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx pokračovat. Xx xxxxxxxx lhůt pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x uplatnění xxxxxxxx proti nečinnosti xxxxx účastník.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) usnesením xxxxxxx věc a xxxxxxxxxx xxxxxxx nečinného xxxxxxxxx xxxxxx,

x) usnesením xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx vedením xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx správní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xx-xx takový xxxxxx xxx účastníky xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlíží xx xxxxxx xxxxxxxx v §71 odst. 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x c) xxxxx xxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx správním xxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 4 xxxx. x) až x) x účastníkům xxxxxxxx x §27 odst. 1; ostatní xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx vydá i x xxxxxxx, xx xxxxxxx účastníka xxxxx xxxxxxxx 3 věty xxxxx xxxxxxxx; toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účastníkovi; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Právo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písemně nebo xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx odvolatel xxxx podané xxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxx znovu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx právo podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx samostatně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x když je xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxx, jednotlivý xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 2 a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí směřuje, x jakém rozsahu xx xxxxxx a x čem xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx odvolatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx počtem xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx každý xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx potřebný xxxxx xxxxxxxxxx, vyhotoví xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx směřuje xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které netvoří xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx některému x xxxxxxxxx, nabývá xxxxxx výrokové xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx povaha věci.

(4) X xxxxx skutečnostem x x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx přihlédne jen xxxxx, jde-li o xxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, které účastník xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, že xx nebylo umožněno xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxx xxxxx úkon xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx poté, xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, platí, xx bylo xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx lhůty.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68 odst. 5 lze xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx xxxxx, xxxx-xx vydáno, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx ode xxx oznámení rozhodnutí.

§84

Odvolací xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 xxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx ho správní xxxxx xxx oznámil; xxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedené x §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx účastníka xx xxxxx, jako xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x chybějícím xxxxxxxx xxxxx §83 odst. 2.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xx třeba xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dobré xxxx. Xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§85 xxxx. 2) x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

§85

(1) Nestanoví-li xxxxx jinak, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odvolání odkladný xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx účinek odvolání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) hrozí-li vážná xxxx některému x xxxxxxxxx, xxxx

x) požádá-li x xx účastník; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx účastníkům xxxx xx není xx xxxxxxxx zájmu.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jehož zmeškání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Výrok x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxxxx je součástí xxxxxxxxxx ve věci; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.

Podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx

§86

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x správního xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, který napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx, aby xx x xxxx x přiměřené lhůtě, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 5 xxx, xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §82 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odvolání obdobně. Xxxxxxxxx účastníků k xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx podaným xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.

§87

Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xx xxxx zrušit xxxx změnit, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx újma xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx.

§88

Předání xxxxx odvolacímu xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Neshledá-li xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxx napaden xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §82 xxxx. 3 a xxx-xx příslušnou xxxx xxxxx oddělit, xxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx rozhodnuto v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nepřípustného xxxx opožděného xxxxxxxx xxxxx spis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud před xxxxxxxx spisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu nastal xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §66 odst. 1 xxxx. x), x), f) xxxx x) xxxx x §66 xxxx. 2, xxxxxxx orgán, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx mohlo xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx

§89

(1) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxxxx soulad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx x odvolání, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx. K xxxxx xxxxxx, o nichž xxxxx mít xxxxxxx xx xx, že xxxxx mít xxxx xx soulad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx správnost, se xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.

§90

Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx nesprávné,

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx část xxxxx x xxxxxx zastaví,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx zruší x věc xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx právní xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) napadené xxxxxxxxxx nebo jeho xxxx změní; xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxxxx x účastníků, xxxxx xx ukládána xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx z xxxxxx ztráty xxxxxxxx xxxxxxx xx; xxxxx §36 xxxx. 3 xx postupuje, pouze xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxx k odstranění xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx; odvolací xxxxxxx xxxxx nemůže xxxx xxxxxxxxxxx změnit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx moci, xxxxxx xx rozhodnutí x xxxxx odvolání xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxx škody.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx zájmem.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňuje xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx účastníků.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4, odvolání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdí. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §71. Xxxxx xxxxxx běžet xxxx předání spisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí (§88).

§91

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxx dále xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx bylo oznámeno xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonatelné, xxxxx pro účinky xxxx xxxxxxx ustanovení §99 obdobně.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpět, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zastaveno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx následujícím xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. O xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx usnesení, xxxxx xx pouze poznamená xx xxxxx x xxxxxxxx xx o xxx odvolatelé, jakož x jiní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2. Odvolání xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx následujícím xx xxx, kdy xxx učinil xxxxxxxx x nich.

§92

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx odvolání odvolací xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném řízení, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx. Shledá-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx, posuzuje xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx správní orgán x xxxxxx, že xxxxxxxx bylo podáno xxxx x že xx přípustné, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§93

(1) Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxx I xx XX, XX x XXX xxxx části.

(2) Xxx xx x xxxxxxx X xx XXX xxxx části xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozumí xx tím xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odvolacímu xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §178.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX

§94

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx přezkoumávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx, i xxxxx xx rozhodnutí předběžně xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxx nenabylo xxxxxx moci; xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumného řízení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxx xxxxx. Účastník xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx přezkumného xxxxxx; xxxxx podnět není xxxxxxx xx zahájení xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx podateli.

(2) Přezkumné xxxxxx není přípustné, xxxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k nemovitosti xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx rozhodnuto ve xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx v dobré xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxx §97. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx §90 odst. 1 xxxx. b) xxxxx přezkoumávat, jestliže xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxx (§43) x usnesení o xxxxxxxxx xxxxxx (§66). Xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx spolu x xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx předcházela, a xxxxxx tehdy, xxxx-xx xx xxx význam xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx náhradu xxxxx.

(4) Xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx, která xx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx práva z xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx vznikla xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx víře, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx (§97 xxxx. 3) xxxx xxxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§99).

§95

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dojde x xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx x rozporu s xxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx účastníkovi, který xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x tím xxxxxxx, xxxxx se xx týká, vyslovili xxxxxxx. Xxxxx předá xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx přezkumné řízení xxxx, xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Hrozí-li xxxxx xxxx xxxxxxxxx x účastníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx; xxxxxxxxxx §152 xxxx. 3 xxxxx obdobně.

§96

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx 2 měsíců xxx dne, xxx xx xxxxxxxxx správní xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx ve věci.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutkových xxxxxxxxx v xxxx xxxx vydání. K xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xx to, xx xxxxx mít xxxx xx soulad xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx správnost, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků x xxxxxxxxx orgánů, které xxxxxx prováděly.

(3) Přezkumné xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, co xx rozhodnutí ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xx bylo toto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx správní xxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxx xx xxxxx poznamená xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx věci v xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxxxx 15 měsíců ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx změní, xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně; xxxx správní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušného správního xxxxxx.

§98

Zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx materiálu, jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxx xxxxxxxx přezkumné xxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx přezkumném xxxxxx xx vydání rozhodnutí xxxxx §97 xxxx. 3.

§99

Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxx xxxxx od právní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. X xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, správní xxxxx x ohledem xx xxxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx účinky.

(2) Pokud xx xxxx xxxx xxxx rozhodnutí, jímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x neodůvodňují-li xxxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud se xxxx xxxx mění xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxx právo, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx případu xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxx xxx jeho xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX ŘÍZENÍ X XXXX XXXXXXXXXX

§100

Xxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx prospěchu, xxxxxx x původním xxxxxx uplatnit, anebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx,

x pokud xxxx xxxxxxxxxxx, důkazy xxxx xxxxxxxxxx mohou odůvodňovat xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx.

(2) Účastník může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správního orgánu, xxxxx xx věci xxxxxxxxxx, x xx xx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx právní moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X obnově řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ve věci xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ve tříleté xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx může x obnově xxxxxx x moci úřední xxxxxxxxxx též správní xxxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dán xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem; xx xxxxx uvedené xxxxx xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxx řízení xxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxx rozhodne příslušný xxxxxxx orgán z xxxx xxxxxx též x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem. Lhůta xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx.

(5) Na obnovu xxxxxx se obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 4 x 5.

(6) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odkladný xxxxxx, xxxxxxxx hrozí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §85 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí, jímž xx xxxxxx o xxxxxx řízení zamítá, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§101

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxxxx nové xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx tehdy, xxxxxxxx

x) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 6 xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx žádosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zamítnuta,

c) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxx nebo změní xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx možné pouze xxxxx, stanoví-li tuto xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxx

x) xxx stanoví zvláštní xxxxx.

§102

Xxxxxxxx ustanovení

(1) K xxxxxx xxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §101 xx příslušný xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x původnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Odvolací xxxxxxx xxxxx xx příslušný xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, jež xx xxxxxx výlučně řízení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxx, xx x novém řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx podle §101 xxx zahájit xx xxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x naopak. Žádost xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx původního xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx nástupce za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx rozhodnutím přímo xxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxx orgán usnesením x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx, xxxx xxxx již xxxxxxx xxxxx učinil xxxx.

(5) X xxxxx xxxxxx xxxxx §101 lze x xxxxxx xx xxxxxxxx nového řízení xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozastavit xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxx stát xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx obdobně xxxxxxxxxx §95 odst. 4 x 5.

(6) X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nevylučuje-li xx xxxxx nového xxxxxx. Xxxxxx názor xxxxxxxxxx správního orgánu xx xxx správní xxxxx provádějící xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx práva nabytá x xxxxx xxxx.

(8) Xxxx-xx x odstavcích 1 až 7 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx stupni.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §100 xxxx §101 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxx účastníci xxxxxxx x písemném xxxxxxxxxx rozhodnutí; xxxxxxxxxx §99 platí xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx účinkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; nejsou-li účinky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho obsahu, xxxx vliv xx xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxx původního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§103

(1) Podle ustanovení xxxx hlavy se xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), v xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesplní.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx k xxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx exekuční xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx x §74, xxxx

x) vykonatelný xxxx xxxxxxx x §141 xxxx. 8.

§105

(1) Exekuční titul x exekučního správního xxxxxx xxxxxxxxx

x) správní xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx který xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxx oprávněná z xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mohou o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Exekuce xx xxxxxxxx xxxxxx

§106

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §105 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxx oprávněné z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx daně místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedený x §105 odst. 1 xxxx. a).30)

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx exekučním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx x §105 odst. 1 xxxx. x) xxxx xx-xx takovým xxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku. Xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx, vybírání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uplatní xxxxxx xxx xxxxxx daní.

Xxx 3

Xxxxxxx na xxxxxxxxxx plnění

Oddíl 1

Obecná xxxxxxxxxx

§107

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx nepeněžitá xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §105 xxxx. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxx moci výkonné. Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx správním orgánem, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx-xx takovým xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §105 odst. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§108

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vůči xxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx titulu, xxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nařídit xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx prokázáno, xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx se prokazuje xxx listinou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,31) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nevyplývá přímo x xxxxxxxx předpisu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx zemřel xxxx zanikl, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx do dědictví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx exekuční správní xxxxx x exekuci xxxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxx nástupcům.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx nařídit xxxxxxxxxx xx 5 xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxx, co xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§109

Exekuční výzva

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx exekuce xxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a určit xx xxxxxxxx lhůtu, x xxx xx xxx splněna.

(2) Exekuční xxxxx xx vydávána xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu, xx xxxxx základě xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx, x den, x xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx uvedeny,

c) určení xxxxxxxx lhůty, x xxx xx být xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx, x

x) upozornění, xx xxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxx xxxxx xx nelze xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx exekuce

Exekuční xxxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu

a) x moci xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §80 xxxx. 2,

b) xx xxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxxx titulu, xxxx

x) xx žádost xxxxxxxxx orgánu xxxxx §107 xxxx. 2.

§111

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxx x §68 xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxx exekuce provedena,

d) xxxx a práva, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx postiženy, x

x) xxxxx údaje, xxxxx xx to potřebné x provedení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příkaz se xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x exekučního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx xxxxxxxxx exekuce

Exekuce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx uložené xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx výkonem x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vynucením x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x předvedením, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§113

Xxxxxxxx a přerušení xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx, x xxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx, xx účel xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, anebo x xxx xxxxxxxx, šetří-li xx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx zastavení xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx. X případě potřeby xx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxx toho, xxx x odložení xxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(2) Pominou-li xxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxxxx nebo přerušení xxxxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2.

§114

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pověřením xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupuje.

(2) Xxxxx xx povinen xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 umožnit přístup xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§115

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx kterému xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx

x) po xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) x zastavení xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx žádost podle §110 písm. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběh xxxxxxx xxxxxxx, že xx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nepoměrnými xxxxxxxx,

x) xx zjistí, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnému,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exekuce existoval xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx možno xxxxxxx, nebo

g) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx věci, pro xxxxx xxxxx exekuci xxxxxxx.

§116

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxx-xx exekuce xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 1 písm. x), xx povinen xxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxx, xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx exekučních nákladů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 2 000 Kč x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exekuce. Xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxx exekuční správní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx exekuční příkaz xxxx jestliže při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněná úřední xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxx přímým xxxxxxxxx přistoupila k xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx exekuci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§117

Námitky

(1) Proti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat, může xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, které x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nelze podat, xxxxx usnesení bylo xxx vykonáno xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx, jen

a) xxxxxxx-xx xxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx exekučnímu příkazu, xxxx xxxx nařízena xxxxxxx vyklizením,

c) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx exekuce,

d) xxxxxxxxx-xx se některý x xxxxxx xxxxxxxxx x §115 xxxx. x), x), e), x) xxxx x), xxxxx

x) xxxxxxxx-xx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx.

(4) X námitkách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

§118

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx obdobně xxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlav X xx X této xxxxx.

(2) Účastníkem xxxxx §27 odst. 1 xx xxx postupu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu. Xxxxx xxx xxxxxxx řízení xxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§119

(1) Ukládá-li xxxxxxxx titul, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx výkon, xxxxx xxxx xxxxxxx i xxxxx xxxx než xxxxxxx, xxxx exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx provedením prací xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xx x tím xxxxxxxx; práce xxxx xxxxxx xx provádějí xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přesně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx, xx tyto věci xxxxxxx,32) xx exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uskladnění xxxxxx xxxx po xxxx 6 xxxxxx a xxxxxxxxxx povinného x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na uskladnění. Xxxxxxxxxx-xx xx povinný xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu; xxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx. Prohlásí-li xxxxxxx, xx tyto xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Případná xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxx náklady xxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx předem x xxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 8 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx postup xxx xxxxxxxxx exekuce xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxx přímým xxxxxxxxx

§120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provede zejména xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§121

(1) Ukládá-li xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxx provede. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx území xx xxxxxxxxx objekt xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxx xxxxx (§128).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx objektu, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,33) může xxxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxx až xxx xxxxxxxxx exekuce. Xxxx-xx xxxxxxx úkonu vyklizení xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x vyklizení.

§122

(1) Xxxxxx-xx oprávněná xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx vyklizení xxxxxxx xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrožen, xxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře xxxx xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx jeho xxxx x takovém stavu, xx bezprostředně xxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vždy.

§123

(1) Exekuce se xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx osoba x vyklizovaného xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx sice xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyklizovaném objektu, x

x) vykáže xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdo xx xxx xxxxxxx xx základě práva xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx odevzdají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§124

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx movité xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx převzetí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx a dají xx xx náklady xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx schovateli x xxxx souhlasem. Exekuční xxxxxxx orgán vyrozumí xxxxxxxxx o xxx, xxxx byly xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx povinný xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx uschovány, prodá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.35)

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje xxxx 2&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; provádí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příjmem xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nedoručitelný xxxx xxxxx-xx jej x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxx movité xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se zbytek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, připadají státu. Xxxxxxx-xx schovatel xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; provádí-li xxxxxxx xxxxx územního samosprávného xxxxx, připadají do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku. Případná xxxxxxxxx xx provede xx náklady xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx movité věci

§125

(1) Xxxxxx-xx exekuční titul, xxx xxxxxxx vydal xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx odebráním movité xxxx, x němž xxxxxxxx xxxx movitou xxx xxxx věci, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxx tomu, xxx xx má u xxxx, a odevzdá xx xxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx; xxxx-xx ji komu xxxxxxxx, exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx úschovu xx xxxxxxx povinného. Xxx xxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §124.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, doručí se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx movité xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinného x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba přijde xx místo xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx exekuce xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx evidenci, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx odebírané xxxxxx xxxx třeba xxxxxxx, odebere xx xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx věcí x xxxx listina.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx co se x xx xxxxx. Xxxx-xx povinný xx xxxxx, která xx xxxxxxx xxx, jež xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxx důvodů.

(5) X odebrání movité xxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx protokol, x xxxx xxxxx xxxxxxx

x) označení movité xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osobě, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, x xx-xx věcí xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx x váze,

b) vyjádření xxxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx movitou xxx, není ochotna xx xxxxx, důvody xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx odepření xxxxxx xxxxxx.

§126

Xxxxxx prohlídka x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx místa, kde xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinného x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) x jiných místností xxxxxxxxx, jakož x xxxx skříní xxxx xxxxxx schránek x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předpokladu nachází xxxxxx věc, xxx xx xxxxxxx vydat; xx xxx xxxxxx xx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx bytu xxxxxxxxx xxxx do xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx (xxxxx, místo podnikání) xxxx jiné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx místností xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx. Nesplní-li tuto xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx odebíraná xxxxxx xxx u xxxx xxxxx, po xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx u sebe xxxxxx xxxxxxx xxx, x jestliže je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlídku.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x osobní xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx může xxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx prohlídka xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby (§128). Xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Osoby, xxxxx xxxxxx způsobem x xxxx xxxx výzvu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxˇxxxxx xxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Předvedení

§127

Při provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx exekuční xxxxxx doručuje xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxx; §60 xxxx. 1 xxxx poslední x odst. 2 xx xxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxx xxxxx

§128

Xxxxxxx orgán xxxx k xxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx jejich přítomnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx osoby xxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§129

(1) Nelze-li xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxx exekuci náhradním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx postupným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výkon, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, až xx výše 100&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokutu rozhodnutím, x xxxx xx xxxx, aby ji xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx xx xxxxxxx rozpočtu, ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Zaplacením pokut xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§130

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx zákon, xx xxxxxx provádí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx orgánem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x x případě xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Stanoví-li xxxxx, xx řízení xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxxx, aniž by xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx příslušný, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s všeobecnou xxxxxxxxxx.

(3) Stanoví-li xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx určoval, xxxxx xxxx xxxxx xx x úkonům xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx statutární xxxxx37) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; pověření musí xxx písemné x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

§131

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu nebo xx xxxxxxxx účastníka xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxxx stupně

a) týká-li xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vzhledem x jejich výjimečné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx s velkým xxxxxx xxxxxxxxx (§144), xxxx

x) x xxxx, x xxx xxx xxx důvodně xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podřízených xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pověřit x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx podřízený xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx projednáváním a xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx požádání xxxxxxxxx

x) x xxxx, x xxx xxx xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřovaného xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxx než x obvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx řízení (§140), xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx věcná xxxxx xxxx návaznost xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxxx na orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Nadřízený xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxx k projednání x xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podřízený xxxxxxx xxxxx není x důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (§14) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx"), způsobilý xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obvodem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxx usnesením xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x v jiných xxxxxxxxx. Postupující xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není třeba x případech, kdy xx xxxxxxxx uvedený x §27 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxx správního orgánu, xxxxx xx xxx xxx postoupena, místo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, popřípadě xx x xxxxx územním xxxxxx zdržuje. V xxxxxx x žádosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dbají na xx, xxx x xxx docházelo xxx x xxxxxxxxx případech x aby řízení xxxxx možno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a účastníci xx x nich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx správní xxxxx za xxxxxx. X případě, xx xxxxx x podnětu xxxx k xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxx xx xxxxx příslušnosti xxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxxx xxx, xxx dal ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx.

§132

Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx určení xxxxxx příslušnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx co xx stupně x xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x tom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Spory x xxxxxx xxxxxxxxxxx

§133

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozhodování x oblasti státní xxxxxx určit na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodovaná xxx náleží, xxxxxxxxx xxxxxxxx správní úřad, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx rozhodované xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx správních xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxx xxxx, xxxx povinny xx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxx společně nadřízenému xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x příslušnost xxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxx o xxxxxxxxxxx mezi ústředními xxxxxxxxx úřady, postupuje xx přímo xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Ústřední xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx spor x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx návrh xxxxxxx z xxxx xxxxx poslednímu. Xxxxxxx-xx x dohodě do 15 xxx xx xxxxxxxx dohodovacího xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx spor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; jejich xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx bezodkladně podat xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx.38)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu samostatné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx orgány.

(6) Xx xxxx určování xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx trvání sporu xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx.

Xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§134

(1) Nestanoví-li zvláštní xxxxx xxxxx, vede xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, na xxxx xx xxxxx usnese (xxxx xxx "předseda"). Xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení, xxxxx x úkon, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx po poradě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx kolegiálního xxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx usnesení xxxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxx členů; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx hlasovat xxxx než 7 xxxxx, xxxxx členové xxxxxxxx současně. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členové a xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx protokolu; xxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§38) xx xxxxxxxxx nahlížet xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) O xxxxxxx podle §14 xxxx. 3 rozhoduje xxxxxxxxx kolegiální xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx námitka xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §14 odst. 5 věty xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§135

Xxxxx-xx, xx xx xxxxx xxxxxx ztížit nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) správní xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska (§149 xxxx. 1) nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí správního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mají územní xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, nebude-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx mají x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx, s probíhajícím xxxxxxx xxxx x xxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxx do xxxxx x právo obdržet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spisu, jsou-li xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vyjadřují, xx-xx xx třeba x xxxxxx jejich xxxxx nebo jestliže xx to xxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxx xxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v mezích xxx xxxxxxxxxx činit xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx vydání rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx xxx x řízení xxxx xxxxxxxx orgánem využito xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže x xxx xxxxxxx orgán x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a jestliže xxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vede xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx orgány, xxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx je předmětem xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle ustanovení x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx se nepoužije xx xxxxxx xxxxxxx x územními samosprávnými xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §133 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X POSTUPU XXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§137

Vysvětlení

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a vlastních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Správní xxxxx xxxx opatřuje xxxxxxxxxx potřebná k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx pro rozhodnutí, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx. Vysvětlení může xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným úředním xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§59) a xxxxxxxxxx (§60). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx to, xx xxx odepření xxxxxxxxxxx xxx dokazování x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx povinen podat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vysvětlení, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§62) xx xx xxxx 5 000 Xx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xx pořizuje záznam, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx sděluje, xxxxxxx x §18 xxxx. 2, vylíčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§138

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Před xxxxxxxxx řízení xxx x moci xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx-xx důvodná xxxxx, že později xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x velkými xxxxxxxx, x jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může podstatně xxxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxx správní xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx x řízení, xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx. Xxx zajišťování xxxxxx musí být xxxxxxxx xxx, kdo xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx, kdo xx xxxx xxxxxxxxx x jsou správnímu xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx právo xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx k němu; x xxx xx xxxxxxx orgán vyrozumí.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xx sepisuje xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx §53 odst. 6. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pořídí xx xxxx kopie, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ověřovací xxxxxxxx. Xx-xx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx až x xxxxxxx řízení.

§139

Xxxxxxxxx informace

(1) Stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx požadovat xx správního xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úkon, xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx,

x) xxx lze určitý xxxxx uskutečnit xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu, xxxxxxxxx xx jakých xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx informace se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx (§57 odst. 1). Xxxxxxxx žadatel o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neodstraní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx neposkytne.

(3) X xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxx xxx jednou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze požadovat x xx zahájení xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx správním orgánem xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dostala-li xx xx xxxxxxx x právním předpisem, xxxxx xxxxx účinnosti xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx okolností xxxxxxxxxx xxx její obsah. Xxxxxxxxx informace xx xx počátku xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx, neúplných, zkreslených xxxx žadatelem zatajených.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§140

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxx předmětu xxxxxx xxxx spolu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxx věci, xxxx řízení anebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx x v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx újmy některému x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx vede společné xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx téhož předmětu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vydání podmiňujícího xxxxx, x xxxxx xx správní orgán xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důležitého důvodu xxx řízení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxxxxx ze společného xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxx poznamená xx spisu.

(5) Ve xxxxxxxxx řízení se xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx-xx během řízení xx xxxxxxx věcí, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxx též xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx. Do xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx vyloučeno xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx společném xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, o níž xx xxxxxx vede.

(6) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx §27 xxxx. 1 ve xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxx, xxxx kdyby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx společném xxxxxx xx xxxxxx společné xxxxxxxxxx. Jestliže xxxx x přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx každé zahrnuje xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmiňují, xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x podmiňujícím xxxxxxx xxxxxxxx účinek x xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tato xxxxxxxxxx x nelze-li xxx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §57 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x navazujícím xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx nebo xxxxx rozhodnutí s xxxxxxxxxxxx výrokem xx xxxx xxxxxxx obnovy xxxxxx.

§141

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxx x veřejnoprávních smluv (xxxx xxxx) a x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z občanskoprávních, xxxxxxxxxx, rodinných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx osoby mají xxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo odpůrce.

(4) Xx sporném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx důkazy xxxxxxxxxxx ke zjištění xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x důkazy xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx. Správní xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx §64 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx navrhovatel x xxxxxxx.

(6) Ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže dokazovanou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx.

(7) Rozhodnutím ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx návrhu zcela, xxxxxxxxx xxxxxx vyhoví, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ve zbylé xxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xx sporném xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx přezkoumává xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odvolání.

(10) Xxxxx xx sporném xxxxxx xxxx předběžné opatření xxxxxxx nebo pozbylo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než proto, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nahradit xxxx xxxx, komu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikly. Xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx správní orgán, xxxxx nařídil xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xx věci xxxx úspěch, náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxx úspěch xxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xx xxxx úspěch xxx xxxxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že žádný x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx úspěch jen xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx, měl-li neúspěch x poměrně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x výši xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu.

§142

Xxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx věcné x xxxxxx příslušnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, zda určitý xxxxxx vztah xxxxxx x xxx xx xxx xxxxx, zda xxxx, xxxx zda xxxxxx x xxx xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydat osvědčení xxxxx jestliže xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx nebo zániku xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §141 xxxx. 4 xxxxxxx.

§143

Xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx bezprostřední xxxxxxxxx, hrozí-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vážná majetková xxxx xxxxx dojde-li x xxxxx xxxxxxx,39)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x uložení xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx (§147), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§61) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§62 x 63), xxxx

x) x xxxxxx navazujícím xx výkon xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu doručuje xxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nemá xxxxxxxx xxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx potvrzení (§67 xxxx. 3), xxxxx obdrží účastník.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx příkazu na xxxxx (§150 xxxx. 5).

(5) X řízení xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týmž xxxxxxxx orgánem xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx úřední.

§144

Xxxxxx s velkým xxxxxx účastníků

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxx xxx 30 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx veřejnou vyhláškou. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhlášce; xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úřední desce.

(3) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 xxx účastníky xxxxx §27 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konceptu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x jaké xxxxx, xxx x xxxxx způsobem lze xxxxx konceptu podávat xxxxxxx x navrhovat xxxxxxxx řízení. Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx je x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatrovníkem xxx xxxx účastníků, jejichž xxxxx si xxxxxxxxxx.

(5) X řízení s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o podaném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 5 xxx. Xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx s potřebným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2.

(6) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx písemností xxxxxxxxx v §19 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx v §27 xxxx. 1, xxxxx xxxx správnímu orgánu xxxxx; těmto účastníkům xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§145

Xxxxxx s předstihem xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx zákon, xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxx více xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxx přednost žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx určit, určí xx xxxxx; o xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxx x žádosti xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx žádostech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do doby, xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx těmto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx žádostech usnesením xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vět xxxxx xxxxxxx.

§146

Xxxxxx o výběru xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výběru xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům, xxxxxxxxx výběru xxxx xxxxxxxx žádostí, xx xxxx jako společné xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 xxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podaných žádostí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx řízení xxxxxx xxxxxx probíhat xx xxxx kolech. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxx, xx v xxxx lhůtě došlo xx zveřejnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích xxxxx dostupných na xxxxx Xxxxx republiky. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx ve xxxx, x xxxxx xx má rozhodovat xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxx žadatele xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx zahájeno; x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x výběru.

(4) Xxxxxxxx do spisu xxx xx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2.

(5) X řízení o xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí (§71) xxxxxxxxxxx doba rovnající xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx prováděném xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(6) V xxxxxx prováděném formou xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx správní xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx usnáší většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU X XXXXX XXXXXX

§147

Xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxx účastníka správní xxxxx přijmout nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx být x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx správní orgán x xxxxxx x xxxxxxx přijmout nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, správní xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o přijetí xxxx uložení xxxxxx xx oznamuje jen xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxx pouze xxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx, xxxxx uložení xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx výběru x xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zákona.27) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xx může xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx skladování x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jeho požádání xxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Záruka xx xxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx uložena nebyla. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splněna ve xxxxx, xxxxxxxx záruka xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx oprávněn x xxxxxxx.

(6) Jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.35) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nákladů ocenění40) x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx záruku xxxxxx.

XXXXX VI

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX ROZHODNUTÍCH

§148

Mezitímní xxxxxxxxxx a rozhodnutí x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx věci x xxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x základu věci, xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen x některých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x části věci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx x xxxxxx věci.

(3) Xxxxxxxx se může xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx věci x xxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§80). Nadřízený xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx vydal mezitímní xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx.

§149

Rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Závazné stanovisko xx úkon xxxxxxx xxxxxxxx orgánem na xxxxxxx xxxxxx, který xxxx samostatným xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxx obsah xx závazný xxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx obsah xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx vydání a xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dozvěděl, xx probíhá xxxxxx, x němž xx xxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Správní orgán xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požádán. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx ohledání xx xxxxx nebo xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx žádost x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx jej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx žadateli, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx žádosti xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxx xxxxx běžet xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx, které znemožňuje xxxxxxx vyhovět, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x vydání závazného xxxxxxxxxx. Tomuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx závazné stanovisko xxxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxx lhůtě xx xxxxxxxxxxx doba až 30 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx jde-li o xxxxxx xxxxxxx případ. Xx xxxx vyřizování xxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx příslušný x vydání závazného xxxxxxxxxx, xxxxx podle §88 xxxx. 1 xxxxxx.

(8) Nezákonné závazné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx řízení lze xxxxxxx do 1 xxxx od právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zrušit xxxx xxxxxx xx uplynutí 15 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx závazným xxxxxxxxxxx podmíněno. Jestliže xxxxxxx xxxxx při xxx úřední xxxxxxxx xxxxxx, že jiný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx řízení x xxxxx jeho rozhodnutí.

(9) Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x případě, xx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxx, xxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§150

Xxxxxx

(1) Povinnost x xxxxxx x moci xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxx xxxxx vydat, xxxxxxxx-xx skutkové zjištění xx xxxxxxxxxx; vydání xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxx-xx vydání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx obsahovat odůvodnění.

(2) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pořízený xxxxx zvláštního xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxx xx věcně x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx protokol xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxx xxxx xxx x seznámení se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyzván, xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx námitky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahu protokolu x xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx může ten, xxxxx xx povinnost xxxxxx, xxxxx xxxxx xx lhůtě 8 xxx ode xxx xxxxxxxx příkazu. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx podán nepřípustný xxxx opožděný xxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyrozumí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx začínají xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odporu. Zpětvzetí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odpor, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x němž xxxxxxx orgán uvede, xx je možné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, od xxxxxxx dne xx xxxx lhůta počítá x u kterého xxxxxxxxx orgánu xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx příkazu xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxx v xxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení.

(5) Xx-xx účastník xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx vydání xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx uloží povinnost x xxxxxxxxxx plnění xx xxxx 10&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plnění, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ihned na xxxxx. Odůvodnění příkazu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podepsáním xxxxxxxxxx xx příkaz xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx účastník xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vydanému na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§151

Vydání xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx orgán zcela xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx práva, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoveným dokladem, xxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx tento xxxxxx.

(2) X vydání xxxxxxx xx učiní záznam xx xxxxx, který xxxxxxxx náležitosti uvedené x §67 odst. 2. Namísto xxxxxxxxxx xx x záznamu xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x právních účinků.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx.

XXXXX VII

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§152

Xxxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutí, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ministr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu v xxxxxx stupni, xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx rozhoduje ministr xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiného ústředního xxxxxxxxx xxxxx rozkladová xxxxxx. Rozkladová komise xx xxxxxxx 5 xxxxx. Předsedu x xxxxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §14 x 134 xxxxx xxxxxxx x xxx, xx rozkladová xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pětičlenných xxxxxxxx a že xxxxxxx přítomných členů xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 zvláštní senát xxxxxxxxxx xxxxxx. Zvláštní xxxxx rozkladové xxxxxx xx nejméně xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x držitelem platného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx předsedou xxxxxxxxxx xxxxxx rozkladové komise xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx utajovaných informací x xxxxxxxxxxxx způsobilost. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Postup xxxxx xxx xxxxx x třetí xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poučením xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx komise musejí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx jinak, xxx x řízení x xxxxxxxx

x) rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx rozkladu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxx, jichž xx xx xxxx, xxxxxxxxx souhlas, xxxx

x) xxxxxxx zamítnout.

§153

Uspokojení účastníka xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xx žalobce ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zrušením xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyslovení xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §77 xxxx. 1, xxx xxx xxxxxxxxx vyslovením xxxxxxxxxx rozhodnutí,

c) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx žalovaný xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx; x xxxxxxx, xx je xxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxxx. Sdělí-li žalobce xxxxx, že xx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx vzdal xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx; právo podat xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx. Právní xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu vydané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX

§154

Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, provádí xxxxxxx xxxx činí xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx, podle ustanovení xxxxx první, obdobně xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: §10 xx §16, §19 xx §26, §29 xx §31, §33 xx §35, §37, §40, §62, §63, x obdobně xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx: §134, §137 x §142 xxxx. 1 x 2; xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo sdělení, xxxxxxx xxxx-xx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxx orgánem, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx kterýkoli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo ověření x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, správní xxxxx tento úkon xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx o xxx na xxxxxxxx xxxxxxx uvědomit xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§156

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, aniž xxx xxxx způsobena xxxx xxxxxxx x dotčených xxxx, xxxxxxx xxxxx xx opraví xxxxxxxxx, xxxxx se pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx s xxxxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení vydáno xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx po xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx tento postup xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy XX xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx řízení.

§157

Xxxxxx-xx tím způsobena xxxx žádné x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx orgán usnesením xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkonu, je xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx splňuje, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uskutečnit.

§158

(1) Ustanovení xxxx xxxxx se obdobně xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jiné xxxxx, xxxxx nejsou upraveny x xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §156 odst. 2 xx xxxxxxxxx použije x na úkony xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx postupu xxxxx xxxxx druhé, třetí, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXXX SMLOUVY

§159

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx a povinnosti x oblasti veřejného xxxxx.

(2) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, nesmí je xxxxxxxx a musí xxx v souladu x veřejným xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stranou je xxxxxxx xxxxx, nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxx být xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx mít xxx jejím uzavírání xx xxx plnění xxxxx veřejné správy.

(4) Xxxxxxxxxxxxx smlouva se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx veřejnoprávních smluv

§160

(1) Xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx.41)

(3) Xxxxxxx orgány, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, mohou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx vztazích x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě x xxxxxx organizačními složkami xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 řeší xxxxxxx xxxxx nejblíže společně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx smluvními xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx uzavírat, xxx xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; ten xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxx xxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejným xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z jejich xxxxxxxxxx působnosti xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx.

§161

(1) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx zákon, může xxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxx, xxxxx by xxxx účastníkem xxxxx §27 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xx byly xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 nebo 3. Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§168).

(2) Veřejnoprávní xxxxxxx xxx uzavřít x xx xxxxxxxx xxxxxx podle části xxxxx. Poté, xx xxxxxxxxxxxxx smlouva byla xxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§162

(1) Xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle části xxxxx, xxxxxxxxx ti, xxxx xxxxxxxxx takového xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x její xxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zájmem.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pak platí, xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělil xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy

§163

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x písemné formě, xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxxxxx smlouvy, který xx xxxxx jedné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"), jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx x vyplývá z xxx vůle xxxx, xxx xxxxx činí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), být xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx vázán.

(2) Xxxxx xxxxxxx působí xx xxxx, xxx dojde xxxxx, xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxx nebo alespoň xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx, x když xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx lhůty, která x něm byla xxx přijetí určena, xxxxx v xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx navrhované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zaslání xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, kdy projev x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx dojde xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §146 xxxx. 2. Ustanovení xxxxx xxxxx x xxxxxx formou xxxxxx xxxxx obdobně.

§164

(1) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí být xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx současně, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxxxx strany. Xxxxxx-xx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatřený xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx xxx určen, xxxxx navrhovateli xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

(4) Vyžaduje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, náklady xx xxxxxxx uhradí xxx xxxxxxx xxxxxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§165

(1) Xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy jen xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx ustanovení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy nebo x jejího xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nevyplývá, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx §161 xxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxx učiněných xxxx xxxxxx osobám xxxxxxx stranou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx převzaté xx xxxx smluvní xxxxxx na xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx. Xx xxxxxx moci xxxx předběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 přechází xxxxxxxxx x xxxxxx věcech xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxx úkony xxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušené xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx správní xxxxxx, xx něž xxxxxxxxxxx xxxxxxx přešla v xxxxxxxx změny okolností xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xx platí xxxxxxx x x xxxxxxx zrušení xxxxxxxx x uzavření veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §160.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx §161 je x přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx spor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§169 xxxx. 1) x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §162 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx třeba x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §162 xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx souhlasu xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(7) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy s xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §96 xxxx. 1 x §97 xxxx. 2; xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99.

Xxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx veřejnoprávní smlouvy

§166

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; bylo-li x xxxxxxxx xxxxxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx třetí xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx i k xxxxxxxx xxxx dohody; xxxxxxxxxx §164 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, jestliže to xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvními stranami xxxxxxxxx x jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§167

(1) Smluvní xxxxxx xxxx podat písemný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy

a) xxxx-xx xx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodnuto,

b) změní-li xx podstatně xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx smlouvy xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostala xx xxxxxxx s právními xxxxxxxx,

x) z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx vyšly xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx známy, xxxxx xxxx xxxxxx prokáže, xx by x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx poslední ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx podala. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx zrušením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1.

Xxxxxxx třetích xxxx

§168

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §160, xxxxx se xxxxx dotýká xxxx xxxx povinností xxxxx xxxxx, nabývá xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx souhlas xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx získaných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

Xxxxxxx z veřejnoprávních xxxxx

§169

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 x xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stran xxxx nebo jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx s věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 x xxxx-xx smluvními xxxxxxxx obce, xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepřevezme-li xxx Xxxxxxxxxxxx vnitra,

c) xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160; xxxx-xx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům, které xxxx xxxxxxxxx smluvním xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx stranou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §161, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx uzavření xxxxxx souhlas, jde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §162.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nelze xxxxx odvolání xxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§170

Xxx postupu xxxxx xxxx části xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xxxxx druhé tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx a účel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání x relativní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o odstoupení xx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o právní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x poukázce x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

OPATŘENÍ XXXXXX XXXXXX

§171

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx právním xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx.

§172

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §136 doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25, xxxxxx xxxxxx xx své xxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx obecních xxxxx v obcích, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx má opatření xxxxxx povahy xxxxx, x vyzve xxxxxxx xxxxx, xxx k xxxxxx opatření podávaly xxxxxxxxxx nebo námitky. X případě potřeby xx xxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx, x xxxxx obvyklým. Xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů.

(2) Xxxx-xx vzhledem x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx úřední xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxx, xxxx xxxxx xx přímo xxxxxx x kde x v xxxx xxxxx se lze x návrhem xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx též xx úředních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, musí xxxxxxxx xxxx činit nejméně 5 dní.

(4) X xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx kdokoli, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx opatřením xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx, xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx připomínkami xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vlastnického práva xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx, nebo, xxxx-xx xxx xxxxxxx orgán, x jiné osoby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být opatřením xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxx, xxxxx podat xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Zmeškání úkonu xxxxx prominout. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx vedlo x xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxx též v xxxx prospěch, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jako xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§173 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx změny xxxxxxxx obecné xxxxxx.

§173

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zveřejní též xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §172 xxxx. 1 xxxxx obdobně. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx vážná újma xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §172. Xx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx každý nahlédnout x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydal.

(2) Xxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Povinnost, xxxxx xx xxxxxxxxx zákonem x xxxxx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx jedině xxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx byla xxxxx, xxx tuto povinnost xx, xxxxxxxxx uvedena.

§174

(1) Xxx řízení xxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vydat do 1 roku xx xxxxxxxxx opatření. Xxxxxx xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx jeho xxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§175

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx proti postupu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx dotčena.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx, sepíše x xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx podává u xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stížnosti xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx vhodné, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoby, proti xxxx stížnost xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx vyrozuměn. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jen tehdy, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro vyřízení xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvodnou, je xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X výsledku xxxxxxx x opatřeních přijatých x xxxxxxx xx xxxxx záznam xx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxx.

(7) Xx-xx stěžovatel xx xx, xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebyla řádně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx přešetřil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §79 xxxx. 4 x 5.

§177

(1) Xxxxxxxx zásady xxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxx x §2 xx 8 se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správy i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx nepoužije, xxx xxx xxxxxx odpovídající xxxxx zásadám xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx nevztahují xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx zákona, postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§178

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx jím správní xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxxx odstavce 1, xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx se rozumí xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx vedeném x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ústředí xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx působnosti xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, který podle xxxxxxxxxx zákona rozhoduje x xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx stanoven, xx tímto xxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxx výkonem veřejné xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředního správního xxxxx.

XXXXX II

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§179

(1) Řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx přezkumném řízení, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx lhůt, x xxxxx lze takové xxxxxx zahájit.

(3) Výkon xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.

§180

(1) Xxx, xxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xx správním řízení xxx, že správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx předpisy xxxxxx x celém xxxxxxx upravují, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx nezbytné, xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx druhé.

(2) Xxx případ, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, aniž xxxx předpisy xxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx, jejichž řešení xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zákona.

§181

Stanoví-li dosavadní xxxxxx xxxxxxxx, xx xx x případech, v xxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, vydává xxxxxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§182

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxxx smluv, xxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx však posuzují xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

§183

Xxxxxxx xx xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

XXXX OSMÁ

ÚČINNOST

§184

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx o zrušení xxxxxxxx obecné povahy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X případě xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxx §174 xxxx. 2 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx neuplyne xx dobu kratší xxx 1 rok xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx řízení, která xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 500/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Bylo-li řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při přezkumném xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 500/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2006.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

384/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 155/98 Sb., x xxxxxxx xxxx a x xxxxx dalších xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

7/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010 x xxxxxxxx §20, který xxxxxx účinnosti xx 24.7.2009

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

303/2013 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x státní službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

176/2018 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2018

12/2020 Xx., x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2020

403/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. 3 obchodního xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) §7 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx zákoníku.
6) §1 xxxxxx č. 2/1969 Xx., o zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Například xxxxx č. 191/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx pomoci při xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx.
8) Například xxxxxxx xxxxx, zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. v) služebního xxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb.
12) Zákon č. 273/2001 Sb., x právech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
13) Zákon č. 155/1998 Sb., o xxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 384/2008 Xx.
13x) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 131/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 128/2000 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 29/2000 Xx.
17a) §10b xxxx. 1 zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx.
18) §65 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
*19) §8 x 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §30 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*20) §10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §55 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
*21) §139 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §1126 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §21 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
23) Například §26 xxxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx.
24) Xxxxxxxx xxxxx č. 304/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx).
25) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx klidu.
26) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §118 xx 121 občanského xxxxxxxx.
29) §76 xxxx. 2 zákona x. 150/2002 Xx.
30) §80 xxxx. 2 zákona x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx.
31) Xxxxx č. 41/1993 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady x x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) §135 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §96 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 83/1998 Xx.
34) Zákon č. 102/1992 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Sb.
36) §3 xxxxxxxx x. 252/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxxx xxxxxx.
37) §20 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
38) §97 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx.
39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx.
41) Xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxxxxxx xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §38 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) §45 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.