Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Správní řád

500/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ §9

HLAVA II - SPRÁVNÍ ORGÁNY

Díl 1 - Příslušnost správních orgánů

Věcná příslušnost §10

Místní příslušnost §11

Postoupení pro nepříslušnost §12

Dožádání §13

Díl 2 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §14

Díl 3 - Vedení řízení a úkony správních orgánů

Vedení řízení §15

Jednací jazyk §16

Spis §17

Protokol §18

Díl 4 - Doručování

Společné ustanovení o doručování §19

Doručování fyzickým osobám §20

Doručování právnickým osobám §21

Doručování do ciziny §22

Uložení §23

Překážky při doručování §24

Doručování veřejnou vyhláškou §25

Úřední deska §26

HLAVA III - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Účastníci řízení §27 §28

Procesní způsobilost §29

Úkony právnické osoby §30

Zástupce §31

Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví §32

Zastoupení na základě plné moci §33 §34

Společný zmocněnec a společný zástupce §35

Díl 2 - Úkony účastníků §36

Podání §37

Nahlížení do spisu §38

HLAVA IV - LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU

Určení lhůty k provedení úkonu §39

Počítání času §40

Navrácení v předešlý stav §41

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Přijímání podnětů k zahájení řízení §42

Odložení věci §43

HLAVA VI - PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI

Díl 1 - Zahájení řízení

Zahájení řízení o žádosti §44

Žádost §45

Zahájení řízení z moci úřední §46 §47

Překážky řízení §48

Díl 2 - Ústní jednání §49

Díl 3 - Podklady pro vydání rozhodnutí §50

Dokazování §51 §52

Důkaz listinou §53

Důkaz ohledáním §54

Důkaz svědeckou výpovědí §55

Důkaz znaleckým posudkem §56

Předběžná otázka §57

Díl 4 - Zajištění účelu a průběhu řízení

Úvodní ustanovení §58

Předvolání §59

Předvedení §60

Předběžné opatření §61

Pořádková pokuta §62

Vykázání z místa konání úkonu §63

Díl 5 - Přerušení řízení a zastavení řízení

Přerušení řízení §64 §65

Zastavení řízení §66

Díl 6 - Rozhodnutí

Obsah a forma rozhodnutí §67

Náležitosti rozhodnutí §68 §69 §70

Lhůty pro vydání rozhodnutí §71

Oznamování rozhodnutí §72

Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí §73 §74

Doložka právní moci nebo vykonatelnosti §75

Usnesení §76

Díl 7 - Nicotnost rozhodnutí §77 §78

Díl 8 - Náklady řízení §79

HLAVA VII - OCHRANA PŘED NEČINNOSTÍ §80

HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Odvolání §81 §82

Odvolací lhůta §83

Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí §84

Účinky odvolání §85

Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal §86 §87

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu §88

Postup odvolacího správního orgánu §89

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu §90 §91 §92

Použití obecných ustanovení §93

HLAVA IX - PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ §94 §95 §96

Rozhodnutí v přezkumném řízení §97

Zkrácené přezkumné řízení §98

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení §99

HLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ

Obnova řízení §100

Nové rozhodnutí §101

Společné ustanovení §102

HLAVA XI - EXEKUCE

Díl 1 - Úvodní ustanovení §103 §104 §105

Díl 2 - Exekuce na peněžitá plnění §106

Díl 3 - Exekuce na nepeněžitá plnění

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Příslušnost §107

Právo vymáhat nepeněžitou povinnost §108

Exekuční výzva §109

Nařízení exekuce §110

Exekuční příkaz §111

Způsoby provedení exekuce §112

Odložení a přerušení exekuce §113 §114

Zastavení exekuce §115

Exekuční náklady §116

Námitky §117

Společná ustanovení §118

Oddíl 2 - Exekuce provedením náhradního výkonu §119

Oddíl 3 - Exekuce přímým vynucením §120

Vyklizení §121 §122 §123 §124

Odebrání movité věci §125

Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností §126

Předvedení §127

Přizvané osoby §128

Oddíl 4 - Exekuce ukládáním donucovacích pokut §129

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH ORGÁNECH

Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby §130

Změny příslušnosti §131 §132

Spory o věcnou příslušnost §133

Řízení před kolegiálním orgánem §134

Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu §135

HLAVA II - DOTČENÉ ORGÁNY §136

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Vysvětlení §137

Zajištění důkazu §138

Předběžná informace §139

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH

Společné řízení §140

Sporné řízení §141

Řízení o určení právního vztahu §142

Řízení na místě §143

Řízení s velkým počtem účastníků §144

Řízení s předstihem žádosti §145

Řízení o výběru žádosti §146

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ

Záruka za splnění povinnosti §147

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH

Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci §148

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem §149

Příkaz §150

Vydání dokladu §151

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Rozklad §152

Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví §153

ČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ §154 §155 §156 §157 §158

ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY §159

Druhy veřejnoprávních smluv §160 §161 §162

Uzavírání veřejnoprávní smlouvy §163 §164

Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy §165

Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy §166 §167

Souhlas třetích osob §168

Závazky z veřejnoprávních smluv §169

Obecné ustanovení §170

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY §171 §172 §173 §174

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Stížnosti §175 §176 §177 §178

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §179 §180 §181 §182 §183

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §184

č. 225/2017 Sb. - Čl. XLII

č. 176/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

500

ZÁKON

ze dne 24. xxxxxx 2004

XXXXXXX XXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§1

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx postup xxxxxx moci xxxxxxx, xxxxxx územních samosprávných xxxxx1) a xxxxxx xxxxxx, právnických x xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx").

(2) Tento xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxx postup.

(3) Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správními xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§2

(1) Xxxxxxx xxxxx postupuje x xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, jakož x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"). Xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx smlouva, která xx xxxxxxxx právního xxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k těm xxxxxx, x xxxx xx xxxx zákonem xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x rozsahu, x xxxxx mu xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx práva xxxxxx x xxxxx víře, xxxxx i oprávněné xxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx osoby"), x může zasahovat xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxx x aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx skutkově shodných xxxx podobných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíly.

§3

Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán tak, xxx byl xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, který xx nezbytný pro xxxxxx jeho úkonu x xxxxxxxxx uvedenými x §2.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx službou xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxx plní xxxxx vyplývající z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdvořile a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správní xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svým úkonem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, je-li to xxxxxxxx x povaze xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Správní xxxxx x dostatečným předstihem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, který xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

(4) Správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů, které xxxxx xxxxxxx projednání x xxxxxxxxxx dané xxxx.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx orgán úkony x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx přiměřené, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxx nápravy ustanovení x xxxxxxx před xxxxxxxxxx (§80).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tak, xxx nikomu xxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady, x xxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx opatřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx právní xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx procesních práv xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám nestranně x xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx procesních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxx povinnostmi xxxxxxx xxxxx. Na xx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x různých xxxxxxxxx orgánů nebo x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx osoba povinna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Správní orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

OBECNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX ŘÍZENÍ

HLAVA X

XXXXXXX ŘÍZENÍ

§9

Správní xxxxxx xx postup xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx, xxxx xx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx jímž se x určité věci xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx správních xxxxxx

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx orgány xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodovat xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx zákonem xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx určena

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení (§27) místem xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx místem, xxx xx nemovitost xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,2)

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx místem xxxxxx xxxxxxxx pobytu,3) xxxxxxxxx místem xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxx4) (xxxx xxx "místo xxxxxxxx xxxxxx"); nemá-li xxxxxxx xxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místem xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx místem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;5) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx určena xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx-xx se xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx byla podána xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. V ostatních xxxxxxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, určí xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením nejblíže xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad,6) do xxxxx působnosti rozhodovaná xxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxx (§37) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, bezodkladně xx xxxxxxxxx postoupí příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "podatel"). Xx-xx xxxxxxx orgán, jemuž xxxx xxxxxx postoupeno, xx to, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx usnesením xxxxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx souhlasem svého xxxxxxxxxxx správního orgánu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení se xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx.

Xxxxxxxx

§13

(1) Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxx usnesením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxx orgán (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxx úkonu, který xx xxx xxxx xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx náklady xxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxx vůbec. Toto xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nelze xx proti němu xxxxxxx.

(2) Dožádaný xxxxxxx xxxxx provede dožádaný xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán provede xxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx úkon bezodkladně, xxxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx správní xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nezbytně nutnou.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx, které xx xxxxx poznamená xx xxxxx, odmítne xxxx xxxxxxx x vyrozumí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Dožádaný xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx vztahu xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxxxx, xx xx xxxx provedení xxxxx xxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx úkolů, xxxx xxxxx, xx provedení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 4.

(6) Dožádání xx xxxxxx upravují xxxxxxxx právní předpisy.7)

Xxx 2

Vyloučení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§14

(1) Každá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx xx xxxx poměr x xxxx, x xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx výsledku xxxxxx, xxx nějž xxx xxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx výsledek xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxx k územnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx účastník řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxx xxxxx xxxx xxx, kdo má xxxxxxx postavení(dále xxx "xxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxx osoba, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Do xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Představený xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx osobu, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx s tím xx předá xxxx. Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §131 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx x téže věci xx jiném xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xx úkonech xxxx zahájením řízení xxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x tlumočníky.

Díl 3

Vedení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§15

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Jednotlivé sdělení x průběhu xxxxxx xxx vůči přítomnému xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx, xxxxx ten xx xxxxxxx formě xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx formou se xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby oprávněné x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pověřené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "oprávněné xxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx dozvěděly x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x důvodů stanovených xxxxxxxxx zákonem nebo xxxxxxx-xx souhlas xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotýká. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

(4) X tom, xxx xx v xxxx xxxx oprávněnou úřední xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x správní xxxxx x xxx účastníka xxxxxx xx požádání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.9)

§16

Jednací jazyk

(1) X xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v českém xxxxxx. Účastníci xxxxxx xxxxx jednat x xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Písemnosti xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx musí účastník xxxxxx předložit x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx překlad nevyžaduje. Xxxxxx prohlášení může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxx.

(3) Každý, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx jazyk, jímž xx vede jednání, xx xxxxx na xxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterého xx obstará xx xxx náklady. X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.11)

(4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,12) má xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx činit xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx národnostní xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Náklady xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx překladu x xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Neslyšícím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tlumočníka českého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona13). Xxxxxxxxx xxxxx preferující český xxxxx ustanoví xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx s ní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vycházejících x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Prostředník xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka13). X ustanovení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx osobám, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 413/2005 Xx.)

§17
Xxxx
(1) V xxxxx xxxx se zakládá xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx označen xxxxxxxx značkou. Xxxx xxxxx zejména xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, písemná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zvukové xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxx součástí, xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx poštovní xxxxxxx.
(3) X xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uložená xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemností xxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxx xxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxx službu, xxxxx xxxx xx právní xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx

(1) O xxxxxx xxxxxxx (§49) x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, výslechu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ohledání, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x o xxxxxx úkonech xxxxxxxxxxxxx x řízením v xxxx xxxx, xxx xxxxx dochází xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx sepisuje xxxxxxxx. Kromě protokolu xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvukový xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x označení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx přítomných xxxx, xxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxx xxxxx, označení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x funkci xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx provedla. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx údaj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněná xxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx všechny xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx odepření x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx zaznamenají.

(4) Xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx protokolu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§175) xxxxx xxxx obsahu.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména chyby x xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněná úřední xxxxx, xxxxx xx xxxxxx svým xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx provedena tak, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, účastníci xxxxxx xx x xx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x doručování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx správní orgán, xxxxx xx vyhotovil. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx13a). Xxxxx-xx xxxxxxxxx takto doručit, xxxx ji xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx; x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecního xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx14) (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecní policie.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx13a), xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodat xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky13a), xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx písemnost xx xxxxxx schránky kontaktního xxxxx xxxxxxx správy43), xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx autorizovanou konverzí xxxxxxxxx13a) x doručí xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; odstavce 1 x 2 xxxxx obdobně. Xxx xxxxxxx písemnosti do xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx doručení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx správní xxxxx výkon své xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxx xxx přenést xxxxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 3 x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx zákon nebo xxxxxx věci, xx xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo elektronickou xxxxxx,16) xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx k urychlení xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahájena x xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §59, §72 xxxx. 1, xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx úřední xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx doručuje x písemnost, x xxx xxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který má xx věci xxxxxxxxxxx xxxxx. Jestliže je xxxxxxxxx doručena jinému xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx adresát xxxxxxxxxx její xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxx postupu x řízení xxxxxx, xx mu bylo xxxxxxxx.

(7) Je-li xxx xxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxxxxx, xx písemnost byla xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx doručit xxxxxxxxx. Písemného xxxxxxx x doručení xxxx xxxxxx však xxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto osoby xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx totožnosti (§36 xxxx. 4). Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.17)

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xx xx xxxxxxxx adresáta xxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx platí, xx písemnost je xxxxxxxx třetím xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxx, xx písemnost je xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx doručované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nepotvrdí-li adresát xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxxxx pracovní den xx odeslání zprávy, xxxxx xx nevrátila xxxx xxxxxxxxxxxxx (odstavec 10), doručí xxxxxxx xxxxx písemnost, jako xx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxx xxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 9, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx další pokus x doručení xxxxxxxxx, xxxxxx písemnost, xxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepožádal.

§20

Xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx

(1) Xxxxxxx osobě se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§19 odst. 4), xx xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti17a), xx adresu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx podnikání, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxx x mimo xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx vlastních rukou, xxx doručit xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mocí x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou x xxxxx xxxxxxxx xx xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx fyzické xxxxx bydlící, působící xxxx zaměstnané v xxxxxx místě nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x tím, xx písemnost adresátovi xxxxx.

(4) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou xxxx xxxxx doručení nemá xxx potvrzeno příjemcem, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx vhodné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxx doručování xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podnikání,2) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx doručované do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiní xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx písemnost, xxxxxx xxxxxxxxxx doručované do xxxxxxxxx xxxxx, odevzdána xxx xxxxx advokátům, xxxxxx advokátním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokacii jako xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou, přijmout xxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiní xxxx zaměstnanci. Pro xxxxxxxxxx písemnosti notáři, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx třetí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x doručování xxxxxxxxxx osobám (§21) xxxxx pro doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx exekutorovi a xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx doručuje xx xxxxxx xxx doručování (§19 xxxx. 4), xx adresu xxxxxx xxxxx2) xxxx sídla xxxx xxxxxxxxxxx složky, xxx xx řízení xxxx; u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx adresu xxxxx její organizační xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové sítě xx doručuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem uvedeným x §22.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §30 xxxx jiné osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx x xxxxxxxx xx xx, xx xx xx adrese xxxxxx sídla xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxx písemnost doručit xxxxxx uvedeným v §30 xx jejich xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xx adresáta xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxx vhodné fyzické xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx místě xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx s tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx převzetí xxxx xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do adresátovy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx vhodné xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci.

§22

Doručování do xxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xx zdržují x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4 xx v xxxxxx, xxx doručit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxxxxxxxxxx [§32 xxxx. 2 xxxx. x)].

§23

Xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxxx zastižen x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx způsobem přípustným xxxxx §20, xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Nebyla-li x případě xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx bylo možno xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ani jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21, písemnost se xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx domovní xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx místo, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xx xxxxx, xxx, xxxxx x x kterou xxxxx xxxx xx xxx písemnost xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx x nevyloučil-li to xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 10 dnů vloží xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jiné xxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx správnímu xxxxxx, který ji xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, 3 x 4 xxxxxxxx xxxx x možnosti xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxx musí obsahovat x xxxxxxxx správního xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx.

§24

Překážky xxx doručování

(1) Xxxxxxxx xx adresát xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručenou xxxxxxxxx xxxx xxxx lhůty.

(2) Xxxxxxx-xx adresát, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxx důvodu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, může xx xxxxxxxx ustanovení §41 xxxxxxx o určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokus x xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxx, xx xx odmítne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx adresátovi xxxxxxx xxx xxxxx §23 odst. 5.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx znemožní xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx podle §23 odst. 5 xxxx podle odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx doručenou xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o doručení xxxxx.

§25

Doručování veřejnou xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx a xxxxxx, jimž se xxxxxxxxxxxx nedaří doručovat, xxxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx, x v dalších xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx, xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xx xx písemnost, xxxxxxxxx xxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, vyvěsí xx úřední desce xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx doručuje; xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vyvěšení. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxx splněna x xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obcí, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx doručuje, ji xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyvěsit xx xxxxx úředních xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx záležitosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x je-li xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx záležitosti xxxxxxxxxxxxx menšin, veřejnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Úřední xxxxx

(1) Každý xxxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx deska. Xxxxx xxxxxx desky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx schopen zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx uvedená v §160 xxxx. 1, xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxx součástí, x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlo, veřejnoprávní xxxxxxx (§160) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Nedojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, postupuje se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.18) V xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx, xx pro xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sám xxxx xx jejím xxxxxxxxxxx pověří xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxx obvodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx, který povinnost xxxxxxx.

XXXXX III

ÚČASTNÍCI XXXXXX X ZASTOUPENÍ

Díl 1

Účastníci xxxxxx

§27

(1) Účastníky xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx

x) x řízení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x žadatelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxx x moci xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zrušit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx povinnost xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx též xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx dotčeny xx svých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, mají postavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ledaže xxx xx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx povinnost xxxx prohlásit, že xxxxx xxxx povinnost xxxx anebo xxxxxx; x tom xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxx odstavce 1.

§28

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx x pochybnostech xxxxxxxxx x ten, xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opak. X xxx, zda xxxxx je xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán usnesení, xxx xx xxxxxxxx xxxxx tomu, o xxxxx účasti x xxxxxx xxxx rozhodováno, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx o něm xxxxxxxx. Postup xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebrání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Jestliže xxxxx, o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx úkon, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx mohla xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx učinit xx 15 xxx od xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx; ustanovení §41 xxxx. 6 věty xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx způsobilost") v xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.19) Ustanovení §28 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx omezení.20)

(3) Xxxxxxx orgán xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxx, xxxxx účastníkem xx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx buď xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí. Xxxxxxxx-xx to zájem xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx rodičů xxxx jiných xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx správní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodnou xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x jeho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxx činí účastníci xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx21) xxxxxxxxx xxxx jiného.

§30

Xxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úkony xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.22)

(2) X xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jen jedna xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxx úkony xxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, příslušné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazený xx xxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ten, xxx xx xxxxx zvláštního xxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zaměstnanec xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx pověřen.

(5) Xxxxx, xxx činí xxxxx, xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; zástupcem xxxxxxxxx, xxxxxxx zájmy xx xxxxxxxxxx, může xxx x společný xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Zastoupení xx xxxxxxx xxxxxx a opatrovnictví

(1) X xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx způsobilost, musí xxx xxxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx.

(2) Správní orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx ho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona,

b) xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ni jednat, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xx,

x) osobám xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xx prokazatelně xxxxxx doručovat,

e) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5,

x) xxxxxx stiženým xxxxxxxxxx duševní xxxxxxxx, xxxxx jim brání xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §27 odst. 1, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z moci xxxxxx (§46 xxxx. 2), nebo

i) účastníkům, x nichž tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx o xxxxxxxxx, xxxxxxx má být x řízení uložena xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Opatrovníkem správní xxxxx xxxxxxxx toho, x xxxx je xxxxx, jíž se xxxxxxxxxx ustanovuje, v xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx osobu. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jí v xxx xxxxxxx závažné xxxxxx. Účastníku, xxxxx x xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxx právně xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx osoba xxxxx jeho opatrovníkem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s jejím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx43). Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu, x xxx xxx xxx xxxxxxx za xx, že xx xxxxxx zájem xx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx řádně hájit xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesením.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx ustanovován opatrovníkem, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx opatrovanec xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx usnesení, xxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxx odůvodňuje xxxxx, xx xxxxxx řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ustanoví xxxxxxxxxxxx někoho jiného.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nabyl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx x xx xxxxx; v pochybnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci

(1) Účastník xx xxxx zvolit xxxxxxxxx. Zmocnění x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxxx. Xxxxx moc xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxx věci může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho zmocněnce.

(2) Xxxxxxxx může být xxxxxxx

x) k určitému xxxxx, xxxxxxx úkonů xxxx xxx xxxxxxx xxxx řízení,

b) xxx xxxx řízení,

c) pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x určené xxxx xxxx xxx omezení x xxxxxxxx; podpis xx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě udělena xx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx jednala, jen xx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.23)

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §23 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx x xxxxx postupu, xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxx xxxxx §32 a 33 x řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) S xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx něco x řízení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zastoupenému xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx vystupovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx řízení.

(4) Správní xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účastníka jinou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx úkony xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx účastník xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) V xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvolit x xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezvolí x xxxxx x xxxxxxxxxxx s tím xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxx správní orgán xxxxxxxxx ustanovit některého x xxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §30 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zájem, x xx s xxxxxxxxxxxx x jejich zájmům. Xx doby, než xx xxx stane, xxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx skupiny účastníků.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxx xxxxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy a xxxxx xxxx návrhy xx xxxxx xxxx xxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx usnesením xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Účastníci mají xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx své stanovisko. Xxxxx x xx xxxxxxxx, poskytne xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dána xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, který xx xxxxx vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx podkladem xxxxxxxxxx xxxx písemnosti a xxxxxxx, které xxxx xx podmínek x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx odděleně xxxx xxxx, může xx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx nezmaří xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rovině, jaké xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyplývají. Správní xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx vyjádření xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nerozhoduje-li xx x řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx takový xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx44) xxxxxxxxx xxx rozhodování; xx-xx takových osob xxxx, xxxxx si xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx podpůrce xxxxxxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníkem, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx44) je xxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx bydliště xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a z xxxxx xx xxxxxx x podoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxx směřujícím vůči xxxxxxxxx xxxxxx. Podání xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bez ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx být xxxxxx, xxx je xxxx, xxxxx věci xx xxxx a xx se xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x podání xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 4. V xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx zapsanou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jinou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx nebo obchodní xxxxx, identifikační xxxxx xxxx xxxx obdobný xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jinou xxxxxx pro doručování. Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx správního orgánu, xxxxx je určeno, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx osoby, která xx xxxx.

(3) Nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, pomůže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ho xxxxx k jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Podání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xx 5 dnů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doplněno xxxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx, xx xxxxx xx učinit pomocí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podpisu.

(5) Xxxxxx xx činí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4, uzavře xxxxx xxxxxxx x §160 odst. 1, xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxx součástí, x obcí x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§160) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Nedojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxx se x xxxxxxx obecního xxxxx xxxxx zvláštního zákona;18) x xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xx xxx xxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x přenesené působnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxx správního xxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx do spisu

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx xxxxx, x xx i x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xx xxxx již x xxxxxx xxxx (§73).Není-li xxxxxxxx zastoupen, může xxxxx x účastníkem xxxxxxxx xx spisu x xxxx podpůrce44).

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nahlédnout xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobám bude xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx správní xxxxx nevidomé osobě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxx, aby xx xxxxx nahlížel xxxx xxxxxxxx.

(4) S právem xxxxxxxx do spisu xx spojeno právo xxxxx xx výpisy x xxxxx na xx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx části, xxxx x tom xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx osobě.

(6) Xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxx vyloučeny x xxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx částí spisu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx nepoužije. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx poučen o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacích nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx nahlížení xx xxxxx x přístupu x utajované xxxxxxxxx, xxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx protokolu xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Postup podle xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx platným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace a xxxxxxxx, vydanými xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX IV

LHŮTY A XXXXXXXX XXXX

§39

Xxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx účastníkovi xxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a je-li xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx účel xxxxxx xxx porušena xxxxxxx xxxxxxxxx. Usnesení x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tomu, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Lhůtu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínek stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40

Počítání času

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx určitého xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx se xx xxxx lhůty xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx; to neplatí, xxx-xx x lhůtu xxxxxxx podle hodin; x xxxxxxxxxxxxx xx xx počátek xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, o xxxx je jisto, xx xxxxxxxxxx rozhodující xxx xxxxxxx běhu xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx určené xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx let uplynutím xxxx xxx, který xx xxxx označením xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; není-li v xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx,25) xx posledním xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx den; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx určenou xxxxx hodin,

d) xx xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu xxxxx je-li v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx x jiném xxxxx; nemůže-li xxxxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) X xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, dokud xx xxxxxxxxx opak.

§41

Xxxxxxxxx v předešlý xxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stav xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx nejpozději xxx ústním xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny xxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxx xxxxx učinit.

(2) Požádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx překážka, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. X požádáním xx xxxxx spojit xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jím správní xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout, xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx vážná újma x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxx xxxxxxxxx dotčením práv xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx závažné důvody, xxxxx xxxxxxx bez xxxx zavinění.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx by xxxx, xxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vede xxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxx promine xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Usnesení, xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx účastník xxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx (§71). Správní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §45 xxxx. 4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4, 6 a 7 xxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení

Správní xxxxx xx povinen xxxxxxxx podněty, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední. Xxxxx x to xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x moci úřední, xxxxxxxxx že podnět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Sdělení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, postupuje-li xxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxx, xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx §47 odst. 1.

§43

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx (§44) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx žádostí, nebo x xxx nelze xxxxxxx, kdo xxx xxxxxx, xxxx

x) bylo xxxxxxx xxxxxx, k xxxxx vyřízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které se xxxx, xx-xx xxxxx, x podateli.

HLAVA VI

PRŮBĚH ŘÍZENÍ X XXXXXX STUPNI

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§44

Xxxxxxxx xxxxxx x žádosti

(1) Řízení x xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), došel xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx zákona xxxx z povahy xxxx vyplývá, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není třeba, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx; xxxxxxx orgán x xxxxxxxx řízení xxxxxxx žadatele xxxxxxxx.

§45

Xxxxxx

(1) Žádost musí xxx xxxxxxxxxxx uvedené x §37 odst. 2 x musí x xx xxx xxxxxx, co xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x jejich odstranění, xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx; xxxxxxxx může xxxxxx přerušit (§64).

(3) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§66). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byli x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Žadatel může xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx vzít xxxxxx xxxx; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxx x xxxx od xxxxxx rozhodnutí správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46

Zahájení xxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Řízení x moci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastník xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Oznámení musí xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, funkci xxxx xxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxx x moci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1, má pro xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prvnímu x xxxx. Xxx, kterým xx nepodařilo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ustanoví xxxxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spojeno x jiným úkonem x xxxxxx.

§47

(1) X zahájení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) O tom, xx xxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezodkladně poté, xx se o xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx, kdo xx xxxx xxxxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx účastník xx řízení přihlásila.

(3) Xxxxxxxx x zahájení xxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx o xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx totéž právo xxxx xxxxxx tutéž xxxxxxxxx lze z xxxxx xxxxxx téže xxxxx pouze xxxxxx.

Díl 2

Ústní jednání

§49

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zákon, x xxxx xxxxx, jestliže xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatnění práv xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nehrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx účasti na xxxxxx xxxxxxx vzdal.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx nebo jeho xxxx jsou xxxxxxx. Xxx určování xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxx xxxxxxx orgán na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x účasti na xxxxxx xxxxxxx vyloučeny xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx uvedený x §27 odst. 1 xxxxxxx, aby ústní xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx mu xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx způsobena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X návrhu xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

(5) X xxxxxxxxxxx jednání xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx44) xxxxxxxxx.

Xxx 3

Podklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§50

(1) Podklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zejména xxxxxx účastníků, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx správnímu xxxxxx z úřední xxxxxxxx, podklady xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánů veřejné xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx obecně známé.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Jestliže xx xxxxxx ohrozit xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xx něj podklady xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx účastník. Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat správnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správní orgán xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx, x xxxx má xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx správní xxxxx xxxxxxx i bez xxxxxx zjistit všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch i x xxxxxxxxxx toho, xxxx xx být xxxxxxxxx uložena.

(4) Xxxxx xxxxx nestanoví, že xxxxxxx podklad je xxx správní xxxxx xxxxxxx, hodnotí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx vyšlo x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§51

(1) K xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxx důkazních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vhodné xx zjištění xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx, svědeckou xxxxxxx x znalecký xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx. Tuto povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx v souladu x xxxxxxxxx §3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx provádět xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx podkladem xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx důkazy xx xxxxxxx xxxxx tvrzení. Xxxxxxx orgán není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§53

Xxxxx listinou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx usnesením xxxxxx tomu, kdo xx xxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxx, xxx ji xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xx povinnost xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odepřít (§55 odst. 2 xx 4).

(3) Xxxxxxx xxxxxx soudy Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomoci, jakož x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákony xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx x prohlášení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vydal, x není-li xxxxxxx xxxx, potvrzují x xxxxxxxxxx xxxx, xx xx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nestanoví xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx úředních xxxxxxx x podpisů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizích států xxxxxxx orgány x xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svědeckou xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx učiní xxxxxx xx spisu. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx její xxxxx.

§54

Xxxxx ohledáním

(1) Vlastník xxxx uživatel xxxx xxxx ten, xxx xx xxx u xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxx. Xxxxxxx orgán x tom vydá xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx. Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx §138.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x důvodů, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx výpověď xxxxxxx (§55 xxxx. 2 až 4).

(3) X xxxxxxxx xx xxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledání xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx oznamuje xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx x účasti na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx nemají xxxxx xxx xxxxxxxxxx účastníků.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 413/2005 Xx.)

§55
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Svědek xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx této povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx zproštěn.
(3) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo uznanou xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx odepřít ten, xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx26) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Správní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodech, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx odepřít xxxxxxx, x xxxx povinnosti xxxxxxxxx pravdivě x xxx nezamlčet x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§56

Důkaz znaleckým posudkem

Závisí-li xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxxx, k nimž xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, které úřední xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xx jiného správního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxx ustanovení znalce, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předložil mu xxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx určí. Xxxx znalce také xxxxxxxxxxx.

Předběžná xxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx otázky, xxx nepřísluší správnímu xxxxxx xxxxxxxxxx x x které xxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán

a) může xxx podnět k xxxxxxxx řízení před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx podnět xxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxx žádost o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným orgánem xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx určí, xxxx

x) xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxx, xxx xxx spáchán xxxxxxx xxx, přestupek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx, xxx o otázkách xxxxxxxx stavu.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx otázce xxxx jestliže xxx xxxxxxx orgán k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) či xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx §64. Xxxxx řízení na xxxxxx správního xxxxxx xxxxxx zahájeno xxxx xxxxxx podána žádost x xxxxxxxx řízení x xxxxxx lhůtě, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x předběžné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx předběžně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx řešení otázky, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx, o xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx řízení o xxxx předběžné xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx zahájit xxxxxx x moci xxxxxx, xxxxxxxxx vyzve xxxx, kdo je xxxxxxxx xxxxx žádost, xxx xxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx účelu x xxxxxxx řízení

§58

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostředky (§59 xx 63 x §147) xxxxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx, a x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxxx xxx úkonu x řízení xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx se do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, zpravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxx, xxx, xxx, v xxxx xxxx x x xxxxxx důvodu se xx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xx nedostaví. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xx xxxx xx určené místo; xxxxxx-xx xxx ze xxxxxxxxx xxxxxx učinit, xx xxxxxxx bezodkladně xx x uvedením xxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předvolání xxxxxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx provést; xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx správního orgánu xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxx sbor, o xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zákon. X xxxxxx před xxxxxx xxxx zajišťuje předvedení xxx xxxxxx policie.

§61

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skončením řízení xxxxxxxxxxx nařídit předběžné xxxxxxxx, je-li třeba, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx opatřením lze xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx strpěl, xxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx xxxx sloužit jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X požádání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxx být rozhodnuto xx 10 dnů. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx tomu, xxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx účastníkovi, xxxxx o jeho xxxxxx požádal. Odvolání xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek; xxxx xx podat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zruší rozhodnutím xxxxxxxxxxx poté, co xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx nařízeno. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx vykonatelným nebo xxxxxx xxxxxx právních xxxxxx.

(4) Osoba, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci, xx xxxxxxx tuto xxx správnímu xxxxxx xxxxx. Není-li xxx x určené xxxxx xxxxxxxxx orgánu vydána, xxxx být tomu, xxx xx xx x sebe, odňata. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx byla xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo úřední xxxxx xxxxxxxxxxx odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí se xxx xxxxx, xxxxx xxxx zajištěna, nemůže-li xxx předmětem xxxxxxx.

§62

Pořádková xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 50&xxxx;000 Xx xxxx, xxx x řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že

a) xx xxx náležité xxxxxx nedostaví na xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx,

x) navzdory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pořádek, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby.

(2) Pořádkovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx orgán, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx následku x x xxxxxxx předmětu xxxxxx; xxxxxx lze xxxxxxx i xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil. X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xx správní xxxxx příslušný, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§103 xxxx. 2) xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx pokutu uložil. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx uložena. Prvním xxxxxx v xxxxxx xx xxxx uložení xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xx xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx prominout xxxx xxxxxx. Přitom xxxxxxx xxxxx přihlédne zejména x xxxx, xxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Toho, xxx nepřístojným xxxxxxxx xxxx pořádek xxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxx na místě, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, může správní xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, kde se xxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústně. Xxxxxxx xxxxx poučí xxxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxxxx neuposlechnutí. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předvedení xxxxx §60.

(2) Jestliže xxxx xxxx uskutečňován x úředních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastnické xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx.

Xxx 5

Přerušení řízení x zastavení řízení

Přerušení xxxxxx

§64

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx žádosti xxxxx §45 xxxx. 2,

b) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x s určením xxxxx x jeho xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx, jakmile mu xxx předložen doklad x zaplacení správního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx otázce xxxx správní orgán

1. xxx x xxxxxxxx xxxxxx podnět xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxxx xxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx

3. xxxxxx xxxx xxxxx §57 xxxx. 4;

xx úkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §19 a xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx učinit jen xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx x moci xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx to x xxxxxxx x veřejným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud s xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx lze xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx nutnou. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přerušení. Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx úkony xxxxx §137 xxxx. 1 x §138. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úkonů v xxxxxx neběží. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx niž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §64 xxxx. 2 xxxx 3. Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx podle §64 xxxx. 2 xxxx 3, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx též xx požádání xxxxxxxxx, xxxxx požádal x xxxx přerušení. O xxx, xx x xxxxxx pokračuje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provede o xxx xxxxxx do xxxxx.

Zastavení řízení

§66

(1) Řízení x xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx zastaví, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zpět; xxxxxxxx je žadatelů xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všichni xxxxxxxx; xx sporném xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx zpětvzetím xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx podána xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vady xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxx x řízení xxxxxxx,

x) xxxxxx překážku xxxxxx podle §48 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx zanikl, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxx není xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx věc nebo xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx týká; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx správní xxxxx x úmrtí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x zániku xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxx věci, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zanikl, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx právo, xxxxx xx řízení xxxx. Xxxx usnesení se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxxx

§67

Xxxxx x xxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxx prohlašuje, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti má xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx vyhotovuje v xxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxx nevyhotovuje, xxxxxxx-xx tak xxxxx; xxxxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx, podstatné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Ústně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účastník písemné xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§68 xxxx. 2) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §69.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§68

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx se uvede xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem řízení, xxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx označují xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§18 odst. 2); xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx uvede xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x jejímu xxxxxxx splnění x xxxxx o vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§85 xxxx. 2). Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx obsahovat xxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx uvedou xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx vydání, xxxxx, kterými se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnocení x xxx výkladu xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, xxx xx správní xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 uchovávány odděleně xxxx xxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx nebyl xxxxxx xxxx xxxxxx utajení; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X poučení xx xxxxx, zda je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvolání, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx dne xx tato xxxxx xxxxxx, xxxxx správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx tato skutečnost x poučení uvedena.

§69

(1) V písemném xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx označení "rozhodnutí" xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx razítka, xxxxx, xxxxxxxx, funkci xxxx xxxxxxxx xxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxxx osoby. Podpis xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxxx "xxxxxxx rukou" xxxx xxxxxxxx "v. x." x příjmení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:" s uvedením xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektronicky, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx účastníka xxx též xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výroku.

§70

Xxxxxx zřejmých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxx-xx xx oprava xxxxxx rozhodnutí, vydá x xxx xxxxxxx xxxxx opravné xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx dotčen.

§71

Xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Vydáním rozhodnutí xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §19, xxxxxxxxx xxxx úkon k xxxx xxxxxxxx, provádí-li xx správní orgán xxx; xx xxxxxxxxxx xxxx poštovní zásilce xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx slovy: "Vypraveno xxx:",

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (§72 odst. 1),

x) vyvěšení veřejné xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §25,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x případě, xx xx pouze xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle §19 xxxx. 3; xx písemnosti se xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx xxx:".

(3) Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxxx doba

a) až 30 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx šetření, xx-xx xxxxx někoho xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx doručovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx prokazatelně nedaří xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

x) nutná x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3, xx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx lhůt xx nemůže xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx.

§72

Oznamování xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xx účastníkům oznamuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx nebo ústním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx účinky oznámení xxxxx x xxxxxxx, xx xx účastník xxxxxxxx vzdá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx xx všichni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spisu xxxxx §67 odst. 2 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydaných x řízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx řízení xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxx xx xx x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx usnesení v xxxxxx, usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx

§73

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx x právní xxxx rozhodnutí, které xxxx oznámeno x xxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je závazné xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ustanovení §76 xxxx. 3 věty xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osobním xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,28) je pravomocné xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx právní nástupce xxxxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pozdějším xxxx, xxxxx xx x xxxx výrokové xxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx předběžně vykonatelné, xxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xx-xx x právní xxxx x jestliže xxxxxxxx lhůta xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx předběžně xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Doložka xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x posledním stupni, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výroku xxxxx x vyznačením xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x chybnému xxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx vykonatelnosti, xxxxxxx xxxxx xx sdělí xxx osobám, jimž xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x učiní o xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx

(1) X případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2, §13 xxxx. 4, §28 xxxx. 1, §29 xxxx. 1, §38 xxxx. 5 a §80 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxx vydat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx usnesení xxxx xxxx správním xxxxxxx podle ustálené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x téže xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §72, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx se xxxxx poznamená xx xxxxx. Xxxxxxxx, které xx oznamuje podle §72, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x nelze-li xxxxx xxxx xxxxx odvolání. X usnesení, které xx xxxxx poznamená xx spisu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx pouze poznamená xx xxxxx.

(4) Usnesení, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxx správních orgánů, xx xxxxxxxx xxx xxxx správním orgánům, xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účastník, xxxxx se usnesení xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se pouze xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx odvolat.

Xxx 7

Xxxxxxxxx rozhodnutí

§77

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxx příslušný; xx xxxxxxx, pokud xx vydal xxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx neuskutečnitelným, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx něž xx xxxxx vůbec považovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán nadřízený xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to kdykoliv; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x závěru, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úkon, xxxxx xx nicotným xxxxxxxxxxx, dá podnět xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx bylo rozhodnutí xxxxxx, x dále xx, kteří xxxx xxxxxxx x písemném xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx podateli.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx, jestliže x povahy věci xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odvolání.

§78

§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Xxx 8

Xxxxxxx řízení

§79

(1) Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx hotové xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx správního xxxxxxxx, ušlý xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx zástupců, náklady xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx řízení xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx samostatně; xxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx se oznamuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx orgán nebo xxxxxxx xxxxx (§136) x xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxx xxxxx hotové xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx xxxx, xx náklady xxxxxxx, xxxxx zaniká.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx přibrán znalec. X případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxx xxxx paušální xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinnosti.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx řízení vybírá xxxxxxx orgán, který xx uložil. Xxxxxxx xxxxxxx řízení je xxxxxxx rozpočtu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xx exekučním xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX

§80

(1) Nevydá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx v xxxxxxx xxxxx, nadřízený správní xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx o xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odůvodňujících xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx i v xxxxxxx, xxx xx x okolností xxxxxx, xx věcně x xxxxxx příslušný správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxx zahájit xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx pokračovat. Po xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nečinnosti xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx nápravy nebo xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx namísto nečinného xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí xx věci, a xx-xx takový postup xxx xxxxxxxxx výhodnější; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uvedeným x §71 xxxx. 3.

(5) Xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 4 xxxx. x) a x) xxxxx použít vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Usnesení xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx d) x účastníkům xxxxxxxx x §27 xxxx. 1; xxxxxxx účastníci xx o xxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx vydá x x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx nevyhoví; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účastníkovi; xxxxx tomuto usnesení xx nelze xxxxxxx.

XXXXX VIII

ODVOLACÍ XXXXXX

Xxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx do protokolu xxxxx.

(3) Xxxxxxxx odvolatel xxxx podané xxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxx znovu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx právo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má být xxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednat xxxx správním xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřípustné.

(2) Xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rozsahu xx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx rozpor s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jež mu xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx uvedeno, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx napadá, platí, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x potřebným počtem xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx každý xxxxxxxx xxxxxx jeden xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx účastník xxxxxxxx xxxxx stejnopisů, vyhotoví xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účastníka.

(3) Xxxxx xxxxxxxx směřuje xxx proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které netvoří xxxxxxx celek x xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxx moci, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci.

(4) X xxxxx skutečnostem x x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uvedeným v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatnit dříve. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx umožněno xxxxxx x xxxxxx x prvním stupni xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

§83

(1) Xxxxxxxx xxxxx činí 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx odvolání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolateli, platí, xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nesprávného poučení xxxxx §68 xxxx. 5 lze odvolání xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jí xxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx otázky, xxx xxxx předmětem rozhodování, xxxxxxxxx, nejpozději však xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx se s xxx prokazatelně xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83 odst. 2.

(3) Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 je třeba xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxx účinek xxxxxxxx lze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§85 odst. 2) x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

§85

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, má xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx, ani xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán může xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyžaduje veřejný xxxxx,

x) hrozí-li xxxxx xxxx některému x xxxxxxxxx, nebo

c) požádá-li x xx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx to xxxx xx xxxxxxxx zájmu.

(3) X důvodu ochrany xxxx nabytých x xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx orgán promíjí.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxx odkladného účinku xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; xxxxx xxxxxx výroku xx xxxxx xxxxxxx.

Podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§86

(1) Odvolání xx xxxxxx x správního xxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxx účastníkům, kteří xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx je, xxx xx k němu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 5 xxx, xxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxx dále doplní xxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx se nepoužije, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx bylo-li xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §82 xxxx. 4 xxxx xxxxx platí xxx xxxxxxxxx účastníků x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spisu. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nemusí xxxxxxxxx.

§87

Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx může zrušit xxxx změnit, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a jestliže xxx nemůže xxx xxxxxxxxx újma xxxxxxx x účastníků, xxxxxx x tím xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§88

Xxxxxxx xxxxx odvolacímu xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §82 xxxx. 3 x xxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx se týká xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X případě nepřípustného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu do 10 xxx; xx xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx před xxxxxxxx spisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxx uvedený x §66 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx v §66 xxxx. 2, xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx zastaví, xxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxxx mohlo mít xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx

§89

(1) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxxxx soulad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx. Správnost napadeného xxxxxxxxxx přezkoumává jen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx, o nichž xxxxx xxx xxxxxxx xx to, xx xxxxx mít xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx odvolací xxxxxxx orgán xxxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx vydal; x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx odvolací správní xxxxx právní názor, xxxx xx xxxxxxx xxxxx, který napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx projednání věci xxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxx xxxxx; změnu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx; xxxxx §36 odst. 3 xx xxxxxxxxx, pouze xxxxx xxx x xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx odvolacím správním xxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, změní xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření x nabylo-li xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx moci, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx mohlo xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx x neprospěch odvolatele, xxxxxx odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zájmy xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxx mít význam xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx účastníků.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §71. Xxxxx počíná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§88).

§91

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Rozhodnutí odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx xx x právní xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odvolatelům a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99 xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpět, řízení x odvolání xx xxxxxxxxx dnem zpětvzetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpět, odvolací xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zpětvzetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolatelů. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. O skutečnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx se o xxx xxxxxxxxxx, jakož x jiní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 odst. 2. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxx nejpozději xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(4) Xx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx odvolání, xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxx učinil xxxxxxxx x nich.

§92

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolací xxxxxxx orgán xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx právní moci, xxxxxxxx zkoumá, zda xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném řízení, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx zahájení xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx, posuzuje xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx o xxxxxx řízení xxxx xxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Dojde-li xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx, vrátí xxx správnímu orgánu, xxxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení

§93

(1) Xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, pro řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X až XX, XX a XXX této části.

(2) Xxx xx v xxxxxxx X až XXX xxxx části xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §178.

HLAVA IX

PŘEZKUMNÉ XXXXXX

§94

(1) X xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx orgány x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, i xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §74 x dosud xxxxxxxx xxxxxx moci; xxxxx xxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx VIII xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení; xxxxx xxxxxx není xxxxxxx xx zahájení xxxxxx; jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvody x zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx podateli.

(2) Přezkumné xxxxxx xxxx přípustné, xxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jestliže xxxx rozhodnuto xx xxxx osobního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přezkoumávat xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx §97. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx (§43) x usnesení x xxxxxxxxx řízení (§66). Xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx spolu x xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, může-li xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxx náhradu xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx dojde k xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydáno x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem, byla xx újma, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníkovi, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v dobré xxxx, xx zjevném xxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx práva nabytá x dobré xxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§97 xxxx. 3) xxxx xxxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x přezkumném xxxxxx (§99).

§95

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci dojde x xxxxxx, že xxx xxx xxxxxxx xx to, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účastník, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx újma xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xx xx týká, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nadřízenému xxxxxxxxx orgánu.

(3) V xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánem prvního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, v xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, jichž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Hrozí-li xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zájmu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozastavit xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, rozhoduje v xxxxxxxxxx xxxxxx ministr xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §152 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

§96

(1) Usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxx vydat xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xx příslušný správní xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx. X xxxxx řízení, o xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xx xx, xx mohly mít xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Příslušný xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xx rozhodnutí ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nabylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx náhradu xxxxx.

§97

Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zjistí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

(2) Rozhodnutí xx věci v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Usnesení xx pouze poznamená xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x rozporu s xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo správnímu xxxxxx prvního xxxxxx; xxxx správní orgány xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení

Jestliže xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx zjevné xx xxxxxxxxx materiálu, jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Prvním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §97 xxxx. 3.

§99

Účinky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nastat xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxx předběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx vydáno x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxx orgán x ohledem na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx, odkdy nastávají xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx ruší nebo xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx právo, x xxxxxxxxxxxx-xx okolnosti xxxxxxx xxxx řešení, xxxx xxxxxxx orgán, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxx dne xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xx neúplných xxxxx xxxxxxxxx žadatelem, xxxx správní xxxxx, xx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA X

OBNOVA XXXXXX X NOVÉ XXXXXXXXXX

§100

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx obnoví, xxxxxxxx

x) vyšly xxxxxx xxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx důkazy, které xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, jemuž xxxx xx prospěchu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zrušeno či xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx,

x xxxxx tyto xxxxxxxxxxx, důkazy nebo xxxxxxxxxx mohou odůvodňovat xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 3 měsíců xxx dne, xxx xx x xxxxxx xxxxxx řízení dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 let ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx mohl xxxxx obnovy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx tříleté xxxxx od právní xxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxx řízení x moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx některý x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xx xxxxx řízení xxxxxxx xxxxx; do xxxxx xxxxxxx lhůty xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxx xxxxxx též x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx se obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 4 a 5.

(6) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx účinek, xxxxxxxx hrozí vážná xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §85 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zamítá, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; ten proti xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§101

Nové rozhodnutí

Provést xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx lze tehdy, xxxxxxxx

x) je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 6 věty xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx tuto xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

§102

Společné xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx řízení xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x obnově xxxxxx, xxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx §101 xx příslušný xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxx xx účastníkem, se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx právního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx řízení.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx §101 xxx zahájit na xxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxx zahájeno x xxxx xxxxxx, x xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx původního xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx zastaví. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx osobám, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) X xxxxx řízení xxxxx §101 xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozastavit xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx se xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §95 xxxx. 4 x 5.

(6) V xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx nového xxxxxx. Xxxxxx názor xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx pro správní xxxxx provádějící xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx práva nabytá x dobré xxxx.

(8) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx x novém xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §100 xxxx §101 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §99 xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx účinky původního xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán.

XXXXX XX

XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§103

(1) Podle xxxxxxxxxx xxxx hlavy se xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Exekučním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx základě xx xxxxxx xxxxxxxx výzva xxxx xxxxxxxx příkaz, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §74, xxxx

x) xxxxxxxxxxx smír xxxxxxx x §141 xxxx. 8.

§105

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx titulu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) nebo osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mohou o xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx xxx soud nebo xxxxxxxx exekutora.

Xxx 2

Xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění

§106

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §105 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx obecný xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx uvedený v §105 xxxx. 1 xxxx. a).30)

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx exekučním xxxxxxxx xxxxxxx tehdy, xx-xx současně správním xxxxxxx uvedeným x §105 xxxx. 1 xxxx. a) nebo xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx žádost obecního xxxxx xxxxxxx exekuci xxxxxx správce xxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(3) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx peněžitých xxxxxx xx uplatní xxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

Xxx 3

Exekuce na xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§107

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedený x §105 odst. 1 xxxx. a), xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx současně xxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x §105 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx-xx takovým xxxxxxxx xxxxxxx jiný orgán xxxxxxxx samosprávného celku.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §105 odst. 1 písm. a) xxxxxxx exekuci obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx správním obvodu xx správní orgán xxxxx.

§108

Právo xxxxxxx nepeněžitou xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx uložena povinnost xxxxxxxxxxxx plnění a xx xxxxxx x xxxxxxxxx titulu, xxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxxxxxx výzvu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxxxxx je prokázáno, xx na xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vydanou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,31) xxxxx přechod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx povinný po xxxxxxxx xxxxxxx zemřel xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dědici xxxx proti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dědictví, xx-xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx proti jejím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dobrovolně.

§109

Xxxxxxxx výzva

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx nebezpečí, že xxxx xxxxxxx bude xxxxxx, xxxx exekuční xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx x určit xx náhradní xxxxx, x xxx má xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx je vydávána xxxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxxxxxxxx uvedených x §68 obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx splněna, xxxxx x původní lhůtě, xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x den, x němuž jsou xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splněna, x

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx náhradní lhůtě, xxxxxxxx správní orgán xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nařídí xxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxx xxxxx se nelze xxxxxxx.

§110

Nařízení xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu

a) x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx neplatí lhůta xxxxxxx x §80 xxxx. 2,

x) na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx podle §107 xxxx. 2.

§111

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxx x §68 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx exekučního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) způsob, jakým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x exekučního příkazu xxxxxxxxx povinnosti nebo xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx provedení exekuce

Exekuce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx uložené xxxxxxxxxx. Xxx xx nařídit x provést xxxxxx xxxxxxx:

x) náhradním výkonem x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přímým xxxxxxxxx x případě nezastupitelných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx movité věci x předvedením, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§113

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán usnesením xxxxxxx xxxx přerušit xxxxxxxxx exekuce, zejména xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x lze-li z xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx lhůtě, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxx xxx bude xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, šetří-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exekuce. Xxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxx rovněž, xxxxxxx-xx xx xxxxx. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvody, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x nedojde-li x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x exekuci xxxxx §65 xxxx. 2.

§114

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněná úřední xxxxx pověřením prokazuje, xx xxxxxxx kterého xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§115

Xxxxxxxxx exekuce

Exekuční xxxxxxx xxxxx prováděnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekuci nebo xxx xxxxxx exekuční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx xxx, na xxxxx xxxxxx podle §110 xxxx. x) x c) byla xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vymožení xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxx neexistujícímu povinnému,

f) xxxxxxxxx exekuce xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx nebylo možno xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřípustné, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx zákona nebo xxxxx xxxx, pro xxxxx nelze exekuci xxxxxxx.

§116

Exekuční náklady

(1) Exekuční xxxxxxx hradí xxxxxxx, xxxxx exekuce nebyla xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. x) nebo x).

(2) Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, kdo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2 000 Kč x x náhradě xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozpočtu exekuční xxxxxxx xxxxx.

(4) Povinný xxxxx exekuční xxxxxxx xx výkon exekuce xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx exekuční xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx odebráním movité xxxx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx věci nebo xxx exekuci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Jsou-li některé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vůči více xxxxxxxx, exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinné.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx exekuci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27) xxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx uložil.

§117

Xxxxxxx

(1) Proti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxx úkon xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx, xxx

x) směřují-li xxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx exekučnímu xxxxxxx, xxxx xxxx nařízena xxxxxxx vyklizením,

c) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §115 xxxx. x), x), e), x) nebo g), xxxxx

x) rozhodne-li o xxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§118

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X xx X xxxx xxxxx.

(2) Účastníkem xxxxx §27 odst. 1 xx xxx postupu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx povinný.

(3) Při xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu. Xxxxx xxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§119

(1) Ukládá-li xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx podle něho xxxxxxx nějakou xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vykonat x xxxxx xxxx než xxxxxxx, vydá exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxx výkonů xxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xx x tím xxxxxxxx; práce nebo xxxxxx se provádějí xx xxxxxx x xxxxxxxxx povinného.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výkon, xxxxx měl podle xxxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx se svěřuje xxxx osobě.

(3) Dojde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx exekuce k xxxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx povinný při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tyto věci xxxxxxx,32) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx po xxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx povinného x xxxx xxxxxxxxxxx x x možnosti xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx povinný xxxx věci x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxx věci xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx. Případná xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxx povinnému usnesením xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx ně x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 8 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx dotčen.

Xxxxx 3

Xxxxxxx přímým xxxxxxxxx

§120

Xxxxx xxxxxxxx povinnosti xx provede zejména xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx, xxxx, místnosti nebo xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), odebráním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§121

(1) Ukládá-li xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx předem, xxx xxxx xxxxxxxxx provedeno. Xxxxxxxx o xxx xxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx objekt nachází. Xxxx vyklizení xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§128).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx,33) může xxxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx-xx x důvodu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx vyklizení xxxxxxxx, doručí xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx objektu, xx xx vyklizení objektu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře nebo xx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení, xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x takovém xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx ohrožuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán jeho xxxxxxxxx xxxx.

§123

(1) Exekuce xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx úřední osoba x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) vykáže xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdo xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Movité věci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx domácnosti.

§124

(1) Není-li vyklizení xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx movité xxxx xxxxxxx, nebo xx-xx převzetí xxxx xxxxxxxxx, sepíší se xxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxx xxxx převzít.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x schovatele xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx správní xxxxx podle ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.35)

(3) Výtěžek z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xx srážce nákladů xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx částky nákladů xxxxxxx; xxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxx činí 2&xxxx;000 Kč. Jestliže xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx xx xxxxxx výtěžku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxxx doručit, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 let xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx státního xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozpočtu xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Movité věci, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx movité xxxx převzít, xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx exekuci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tohoto územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx věci

§125

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx vydal xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx určí movitou xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Oprávněná úřední xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx povinnému xxxx tomu, xxx xx má x xxxx, x xxxxxxx xx xxxx, komu xx xxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xx komu xxxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx úschovu xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124.

(2) Exekuční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxx odebírání xxxxxx xxxx. Není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xx exekuční xxxxxx xxxxx s protokolem x odebrání movité xxxx. Xxxxxxxx správní xxxxx nevyrozumí xxxxxxxxx x nastávající xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxx xx místo xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx i xxxx, xxx tuto xxxxxxxx xxxx.

(3) Jestliže je x užívání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, odebere se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx listina.

(4) Xxxxxxx-xx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx se x xx stalo. Xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, jež xx xxx odebrána, xxxxxxx movitou věc xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx

x) označení movité xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné osobě, xxx je xxxxxxx xx xxxxx, x xx-xx věcí xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxxx počtu, míře x váze,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx povinný xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx sdělit xxxxxx.

§126

Osobní prohlídka x xxxxxxxxx bytu x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinný xx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx věci povinen xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xx mohla xxxxxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx to xxxx provedení xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx učinit xxxxxx prohlídku xxxxxxxxx x prohlídku xxxx (xxxxx, xxxxx podnikání) x xxxxxx místností xxxxxxxxx, jakož i xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předpokladu nachází xxxxxx xxx, již xx povinný xxxxx; xx tím účelem xx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zjednat xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx (xxxxx, xxxxx podnikání) xxxx xxxx místnosti xx prostory, xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bytu a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxx-xx tuto xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx si na xxxx místa přístup.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx u xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx povinna tuto xxx xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x jestliže xx xxxxx xxxxx ukrývanou xxx bezvýsledná, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx prohlídek xx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxx prohlídku. Xxxxxx prohlídku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx přizvané xxxxx (§128). Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xxx odebrání xxxxxx xxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxxx účelu xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx způsobem i xxxx její xxxxx x zachování pořádku xxxx xxxxxxxxx úkonu, xxxˇxxxxx úřední xxxxx xxxx x místa xxxxxxxxx xxxxx vykázat.

Xxxxxxxxxx

§127

Xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; §60 xxxx. 1 věta xxxxxxxx x xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

§128

Xxxxxxx orgán xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vynucením přizvat xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxx xxxxxxxxx určitého xxxxx. Xxxx osoby xxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx účastníků.

Xxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§129

(1) Nelze-li xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náhradním xxxxxxx xxxx přímým xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx donucovacích pokut xx výše xxxxxxx xx náhradní výkon, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx provést, xx xx výše 100&xxxx;000 Xx. Exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona27) xxxxxxxx xxxxxxx orgán, který xx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti. Xxxxxx x pokut xx xxxxxxx rozpočtu, xx xxxxxxx xx hrazena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Zaplacením pokut xx povinný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X SPRÁVNÍM XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX ORGÁNECH

§130

Příslušnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx korporace xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, že xxxxxx provádí xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, aniž xx určoval, xxxxx xxxx orgán je x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad x x případě xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Stanoví-li xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxx, který její xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx její xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stanoví-li xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx určoval, xxxxx xxxx orgán xx x xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx37) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo orgán xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx oznámeno xxxxxxxxx orgánu. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

§131

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xx podnět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xx xxxxxxxx účastníka xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) týká-li xx řízení xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§144), xxxx

x) u xxxx, x xxx lze xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.

(2) Nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podřízený správní xxxxx ve svém xxxxxxxx obvodu, a xx xx podnět xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx požádání účastníka

a) x věci, x xxx lze xxx xxxxxxx xx xx, xx ovlivní xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrazně xxxxx měrou xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení (§140), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Nadřízený xxxxxxx orgán usnesením xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx příslušný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx x důvodu vyloučení xxxxx xxxxxxxx osob (§14) tohoto xxxxxx xxxx členů xxxxxx, xxxxx rozhoduje xx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx orgán"), způsobilý xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx správní xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx obvodem nezpůsobilého xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx postoupena. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxx x §27 odst. 1 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx územním xxxxxx zdržuje. V xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxxx dbají xx xx, xxx x xxx docházelo xxx x důvodných xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nedošlo.

(7) Změny xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xx xxxxx příslušnosti xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx.

§132

Změní-li xx x xxxxxxx xxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti nebo xxxxx příslušnosti co xx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x tom xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, na xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x věcnou xxxxxxxxxxx

§133

(1) Xxxxx-xx věcnou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zvláštního zákona, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx náleží, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx rozhodované xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xx příslušné x xxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx spor rozhodne. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxx nadřízeny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx ústředními xxxxxxxxx úřady, xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx dohodovacího řízení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; jejich xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xx žádný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx by xxx xxxx účastníkem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx.38)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a sporů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Po xxxx xxxxxxxx příslušnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx trvání sporu xxxxx odstavců 2 xx 4 neběží xxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxxx kolegiálním xxxxxxx

§134

(1) Nestanoví-li zvláštní xxxxx xxxxx, vede xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx, na xxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "předseda"). Xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx o xxx, xxx xxxxx je xx není xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kolegiální xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx sepsáním protokolu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je oprávněn xxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxx; xxxxxxxx kolegiálního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přítomných xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx řídí xxxxxxxx. Xxxxxxx hlasují xxxxxxxxxx, xxxxxxxx hlasuje xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxx 7 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx současně. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepisují všichni xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, která xxxx xxxxxxxx sepsáním protokolu; xxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§38) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx podle §14 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, hlasovat xxxx xxxxxx ten xxxx člen, proti xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx se obdobně xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx třetí.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jednacího xxxx, x xxxx stanoví xxxxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§135

Xxxxx-xx, xx xx někdo xxxxxx ztížit nebo xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxx orgánu, nebo xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx požádat Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXX

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx, o xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska (§149 xxxx. 1) nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xx xxx týká xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xx xxxxx x právo xxxxxxx xxxxx materiálů xxxxxxxxx xxxxxxx spisu, xxxx-xx xxx výkon jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx podkladům xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vyjadřují, xx-xx xx třeba x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx to vyhradily. Xxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Správní orgán, xxxxx vede xxxxxx, x xxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxx xxx působnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx může xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže s xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxxxx a jestliže xxx nemůže být xxxxxxxxxx řízení způsobena xxxx xx jejich xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, a správními xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxx dotčenými xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx předmětem xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jednotlivých ústředních xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx k řešení xxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xx nepoužije xx řešení xxxxxxx x xxxxxxxx samosprávnými xxxxx, jestliže se xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xx samosprávu. Ustanovení §133 xxxx. 6 xxxxx obdobně.

XXXXX III

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X POSTUPU XXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§137

Vysvětlení

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatních xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx důvodem x xxxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vysvětlení. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebná x xxxxxx předpokládaného xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§59) a xxxxxxxxxx (§60). O xxxxxxxx vysvětlení xxxxxxx xxxxx xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§62) xx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx.

(3) X xxxxxx vysvětlení xx xxxxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x §18 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx služební číslo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Záznam x xxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§138

Xxxxxxxxx důkazu

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze x xxxx úřední xxxx na xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx, zajistit xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx s velkými xxxxxxxx, a jestliže xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx vydá správní xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxx xxxxxxxx oznámit x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx provádění xxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X zajištění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx správní xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán, x jehož obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx ten, xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx, kdo xx byli xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx zástupci či xxxxxxxxx právo být xxxxxxxx x zajištění xxxxxx x xxxxxxxx xx x němu; x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X zajištění xxxxxx xx xxxxxxxx protokol. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx §53 odst. 6. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx kopie, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doložkou. Xx-xx xxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxx posudkem, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení xxxxxx x tím, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxx poskytl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx,

x) xxx lze určitý xxxxx xxxxxxxxxx jen xx předpokladu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxx xxxxxx hledisek bude xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx žádosti xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx informace se xxxxxx týkat xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx (§57 xxxx. 1). Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx neposkytne.

(3) X xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxx xxx jednou. Předběžnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx do xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nabyl xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx okolností rozhodných xxx xxxx obsah. Xxxxxxxxx informace xx xx počátku xxxxxxxx, xxxxx xxxx vydána xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zkreslených xxxx žadatelem xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXX

§140

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx různá xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx téhož předmětu xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx souvisejí xxxxx xx xxxxxx xxxxx účastníků, nebrání-li xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx anebo xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků. Xxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx nevznikne xxxxxxxxx xxxx některému x xxxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx i o xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podmiňujícího xxxxx, x xxxxx xx správní orgán xxxxxxxxx.

(3) K urychlení xxxxxx xxxx x xxxxxx důležitého xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx samostatně.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxx poznamená xx xxxxx.

(5) Ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx spis. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahem xxxx xxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxx se zakládá x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx spisu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xx týkají xxxxxx, o xxx xx řízení vede.

(6) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxxx §27 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, jako kdyby xxxxxx probíhala samostatně.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x přezkoumávání výroků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx rozhodnutí, z xxxxx každé xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x podmiňujícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxxx napadena xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx věc xxxxxxx podle §87, xxxxxxx orgán prvního xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx řízení x odvolání proti xxxxxxxxxx s podmiňujícím xxxxxxx; xxxxxxxxxx §57 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s podmiňujícím xxxxxxx, nabývá rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx důvodem xxxxxx xxxxxx.

§141

Sporné xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx spory x xxxxxxxxxxxxxxx smluv (xxxx xxxx) a x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, rodinných nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1. Jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx přihlásit xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2, jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odpůrce.

(4) Xx sporném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx orgán provést x důkazy jiné. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx věci x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Správní xxxxx xxxx xxx xxxx xx svá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx §64 xxxx. 2 xx ve xxxxxxx xxxxxx postupuje xxx xxxxx, jestliže to xxxxxx xxxxxxx navrhovatel x xxxxxxx.

(6) Ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyslechnout xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Rozhodnutím xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zčásti vyhoví, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx zbylé xxxxx zamítne.

(8) Ve xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smír, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx schválí, xxxxx neodporuje právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx jen v xxxxxxx námitek uvedených x odvolání.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx proto, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo proto, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx předběžné xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, komu předběžným xxxxxxxxx vznikly. Xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx správní orgán, xxxxx nařídil předběžné xxxxxxxx.

(11) Xx sporném xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx ve xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx účastník xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx žádný x xxxxxxxxx xxxx xx náhradu nákladů xxxxx. X xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxx úspěch xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx, měl-li neúspěch x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx znaleckém xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx orgánu.

§142

Řízení o xxxxxx xxxxxxxx vztahu

(1) Správní xxxxx v xxxxxx xxx věcné x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx to nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, zda určitý xxxxxx vztah xxxxxx x xxx xx xxx xxxxx, xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx x kdy xx xxx stalo.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx orgán nepostupuje, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx zániku xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §141 odst. 4 obdobně.

§143

Xxxxxx xx místě

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx-xx x náhlé xxxxxxx,39)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx by xx xxxxx, xxx xx xxx uložena povinnost, xxxxxxxx xxxxxx splnění,

c) xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx (§147), předběžného xxxxxxxx (§61) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§62 x 63), xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx stavu xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jeho písemné xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doručuje xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkladný xxxxxx. X ústním xxxxxxxxx rozhodnutí se xxxx xx místě xxxx xxxxxxx potvrzení (§67 xxxx. 3), xxxxx obdrží xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, aby xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§150 xxxx. 5).

(5) X řízení xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx prováděný xxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xx místě, xxx xx dozor prováděn, xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení x xxxx úřední.

§144

Řízení x xxxxxx xxxxxx účastníků

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 30 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx je zahájeno xxxxxxxxx lhůty stanovené xx veřejné xxxxxxxx; xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 15 xxx ode xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xx úřední desce.

(3) X xxxxxx x xxxxxx počtem účastníků xxx xxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxxxx zveřejněním konceptu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, kde x xxxxx xxxxxxxx lze xxxxx konceptu xxxxxxx xxxxxxx x navrhovat xxxxxxxx řízení. Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatrovník, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatrovníkem xxx xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx veřejnou vyhláškou, x xxx určí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 5 xxx. Odvolatel xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx x potřebným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2.

(6) X xxxxxx s xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně písemností xxxxxxxxx v §19 xxxx. 5, veřejnou xxxxxxxxx. Xx se xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxx.

§145

Řízení s xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Stanoví-li zákon, xx xxx vedení xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx též s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx žádostí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x tom, xxx byla poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx předstih xxxxxxx určit, xxxx xx xxxxx; o xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Řízení xx xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx nabude xxxxxx xxxx. Pokud správní xxxxx xxxx žádosti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx některou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x další xxxxxxx x pořadí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§146

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx formou xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxx žádostí, xx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 x xxxxxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx vyhlašuje lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pravidla xxxxxxx, xx-xx řízení formou xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx kolech. Xxxxxx xx xxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 za xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxx xx zveřejnění xxxxx xxxxxxxxx údajů též xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxxxx xxxxx dostupných na xxxxx České republiky. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxx, x které xx má xxxxxxxxxx xxxxxx výběru; xxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxxx o tom, xx takové řízení xxxx xxxxxxxx; x xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x výběru.

(4) Xxxxxxxx xx spisu xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) X xxxxxx x xxxxxx žádosti xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§71) xxxxxxxxxxx xxxx rovnající xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tříčlenné xxxxxx jmenované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX

§147

Xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx přispět x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx nebo x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxx povinnost složit xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žadateli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepeněžitou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Nesloží-li xxxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx na jeho xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xx xxxxxxxx jen xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; může xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx nepoměru x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxx.27) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x správního xxxxxx; xxx xx xxxx xxxxxx do úschovy xxxx xx xxxxxxxxxx x právnické xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Řízení x žádosti xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx správní xxxxx xx xxxx požádání xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(5) Xxxxxx se xxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx uložena nebyla. Xxxx-xx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx splněna ve xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxx-xx o xxxxxxxxxxx záruku, rozhodne xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.35) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nákladů xxxxxxx40) x xxxxxxx vrácen xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX VI

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXXXXX

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xx umožňuje xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodne x xxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxx xxxx, xxxx zpravidla rozhodne x právních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx v xxxxxx rozhoduje.

(2) Xx xxxxxx xxxx mezitímního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx věci xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx mezitímního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx věci x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx (§80). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx mezitímní xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx věci, xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, a to x xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§149

Rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx stanovisko xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx xxxxxx x jehož obsah xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx část rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx příslušné x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx dotčený xxxxx xxxxx xxxxxx otázky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ustanovení xxxxxx, xxxxx zmocňuje x jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podklady pro xxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx při jejich xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx právních předpisů, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx části xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přeruší řízení, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx řízení, x němž xx xxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxx stanovisko xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx, xxxxxxxx xx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, vyzve správní xxxxx žadatele x xxxxxx odstranění, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Neodstraní-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx, správní orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx lhůta xxx vydání závazného xxxxxxxxxx xxxxxx. Ode xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx počne xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx nebo změnu xxxxxxxxx stanoviska xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tomuto správnímu xxxxxx zasílá xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx účastníků. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx závazné stanovisko xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx potvrzení xxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na místě xxxx xxx-xx x xxxxxx složitý případ. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §88 odst. 1 xxxxxx.

(8) Nezákonné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zrušit xxxx změnit v xxxxxxxxxx řízení, k xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do 1 xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx stanovisko xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxx při xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx jiný xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko, xx xxxxxx správnímu xxxxxx příslušnému x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx rozhodnutí.

(9) Xxxxxxx nebo změna xxxxxxxxx stanoviska xx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmíněno, xxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxxxx obnovy xxxxxx.

§150

Příkaz

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx skutkové xxxxxxxx xx dostatečné; vydání xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxx-xx vydání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jediným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxxxxxx, xxxxx protokol xxxxxxxxx ten, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxx nebo xxx x seznámení xx x obsahem protokolu xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx může xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx příkaz xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx opožděného xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx x správního xxxxxx, xxxxx příkaz xxxxx. Xxxxxx, proti němuž xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx orgán xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx možno xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx se xxxx lhůta xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, nelze x xxx uložit povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx na místě, xxxxx xxxxx povinnost x peněžitému xxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx účastník může xxxxxxxxxx ihned xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x uložením xxxxxxxxxx souhlasí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxx xxx účastník xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vydanému xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§151

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxx tento xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xx učiní záznam xx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. 2. Namísto xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx účinků.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx právní xxxx, xxxxxxx vydaný doklad xxxxxxxx.

HLAVA VII

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X PŘEZKOUMÁVÁNÍ XXXXXXXXXX

§152

Xxxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx ústřední xxxxxxx xxxx, ministr nebo xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozkladová komise xx xxxxxxx 5 xxxxx. Předsedu x xxxxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxx jmenuje ministr xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx rozkladové xxxxxx tvoří xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx §14 x 134 xxxxx xxxxxxx x xxx, xx rozkladová xxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx písemnosti xxxx záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 uchovávány xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zvláštní xxxxx rozkladové xxxxxx xx nejméně xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxx xxxx záznamů, nebo xxx stupeň xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode dne xxxx xxxxxxxxxx Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Postup xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx zvláštního senátu xxxxxxxxxx xxxxxx poučením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu utajovaných xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx, xxxxx xxx řízení x rozkladu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x řízení x rozkladu

a) rozhodnutí xxxxxx nebo změnit, xxxxx xx xxx xxxx vyhoví xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx všichni, xxxxx xx to xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§153

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žaloby ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Domáhá-li xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušením xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §77 xxxx. 1, xxx xxx uspokojit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) snížení xxxxxx nebo upuštění xx xxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jej xxxxxxxxx xxxxxxx nového rozhodnutí.

(2) X řízením xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx žalovaný správní xxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx měnit xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx založené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x tím vyslovili xxxxxxx. Xxxxx-xx žalobce xxxxx, že je xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo rozklad xxxxxx ani ostatní xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx řízení o xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx přípustné.

XXXX ČTVRTÁ

VYJÁDŘENÍ, XXXXXXXXX X SDĚLENÍ

§154

Jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxx vyjádření, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx sdělení, xxxxx se týkají xxxxxxxxx osob, postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx ustanovení xxxxx první, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé: §10 xx §16, §19 xx §26, §29 xx §31, §33 xx §35, §37, §40, §62, §63, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx: §134, §137 x §142 odst. 1 a 2; xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sdělení, xxxxxxx xxxx-xx zapotřebí xxxxxxx skutkový xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx vydat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx, správní xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx provede.

(3) Xxxxx správní xxxxx xxxxxx, že nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx učinit xxxxxxx, xx xxxxxxx o xxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx závěru xxxxx.

§156

(1) Jestliže xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dotčených xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx usnesením, xxxxx se pouze xxxxxxxxx do spisu.

(2) Xxxxxxxxx, osvědčení nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, zruší xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx vydal xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxxx učiněno, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx; takové usnesení xxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinky vyjádření, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xx tento postup xx přiměřeně použijí xxxxxxxxxx xxxxx XX xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

§157

Nebude-li xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx orgán usnesením xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nicotné xxxxxxxxxx, xxxxx xx náležitosti xxxxxx xxxxx, xx xxx úkonem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úkony vydat xxxx xxxxxxxxxx.

§158

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx obdobně xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxx části.

(2) Ustanovení §156 xxxx. 2 xx přiměřeně použije x xx úkony xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx postupu xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§159

(1) Xxxxxxxxxxxxx smlouva je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx v souladu x xxxxxxxx zájmem.

(3) Xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx stranou xx xxxxxxx orgán, nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxx x správní xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx cíl xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx posuzuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsahu.

Xxxxx veřejnoprávních smluv

§160

(1) Xxxx, xxxxxxxxxxxxx korporace, xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xx xxxxxx plnění xxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.41)

(3) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vztazích x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx správní xxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxx správním orgánům, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx těmto správním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu; ten xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxx x xxxxxxxx souladu x právními xxxxxxxx x xxxxxxxx zájmem.

(6) Xxxxxx samosprávné xxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon.

§161

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxx, která by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx vydání rozhodnutí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 2 xxxx 3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x souhlasu třetích xxxx (§168).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx. Xxxx, co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§162

(1) Xx, kdo xx byli účastníky xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxx probíhalo xxxxxx xxxxx části xxxxx, xxxxxxxxx ti, xxxx xxxxxxxxx takového xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx převodu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx práv nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx. K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxx orgánu; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obsah x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejným xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx platí, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělil xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy

§163

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x písemné xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx určen xxxxx xxxx více určitým xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx"), jestliže xx dostatečně xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxx, xxx xxxxx činí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Návrh xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx dojde xxxxx, xxxxx je xxxxx. Xxxxx smlouvy xxxx navrhovatel smlouvy xxxxxx, dojde-li xxxxxx x zrušení xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx platí, x když xx xxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xx xxxxx smlouvy nebyl xxxxxx,

x) xxxxx nebyla xxxxxx lhůta xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, kdy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx navrhovateli xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx mohou xxx k předložení xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §146 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xxxxx třetí x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§164

(1) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xx xxxx listině.

(2) Xxxx-xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx současně, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxx-xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx byl určen, xxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx souhlas xxxxxx právní xxxx. Xxxxxxx orgán, který xxx xxxxxxx k xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xx své úřední xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx x vyhotovené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx uhradí xxx xxxxxxx podmínek §16 xxxx. 4 správní xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právními xxxxxxxx

§165

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x moci xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx 30 xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxx zahájení xxxxxxxxxxx řízení dozvěděla.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uzavřena x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxx ustanovení veřejnoprávní xxxxxxx, zruší xx xxx tato xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x okolností, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xx nelze xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx §160 nebo §161 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou při xxxxxx působnosti převzaté xx jiné xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx veřejnoprávní smlouvy. Xx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx správní orgány, xxxxx xxxx příslušné xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx správní xxxxxx, xx xxx příslušnost xxxxxxx přešla v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. To xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §160 xxxx §161 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx spor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§169 xxxx. 1) x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §162 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx třeba x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 5 jsou xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx smluv xxxxx §162 xxx správní xxxxx, jehož xxxxxxxx xx třeba k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(7) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx s tím, xx správní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §96 xxxx. 1 x §97 xxxx. 2; xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99.

Xxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výpověď x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy

§166

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správního orgánu xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxx dohody; xxxxxxxxxx §164 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu lze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x jen xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§167

(1) Smluvní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) bylo-li xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) změní-li xx xxxxxxxxx poměry, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxx stanovení obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxx spravedlivě xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se veřejnoprávní xxxxxxx dostala xx xxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) jestliže xxxxx xxxxxx skutečnosti, které xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nebyly xxxxxxx xxxxxx xxx jejího xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Podá-li xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx stanovených důvodů xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx poslední ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxx. Pokud xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx i ke xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx ze xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx, xxxx o zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx smluvní strany, xxxxx podala xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1.

Xxxxxxx xxxxxxx osob

§168

Veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §160, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx účinnosti xxxxxx x okamžiku, xxx s xx xxxx xxxxx vysloví xxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxx souhlas xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx správním řízení, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§169

(1) Spory x xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 x xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností; Xxxxxxxxxxxx vnitra věc xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 x xxxx-xx smluvními xxxxxxxx obce, které xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepřevezme-li xxx Xxxxxxxxxxxx vnitra,

c) xxxxxxx orgán, který xx společně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x jinou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx smluvním xxxxxxx,

x) xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §161, nebo

e) xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhlas, jde-li x xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §162.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxx ustanovení

§170

Při xxxxxxx xxxxx této části xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; nevylučuje-li xx xxxxxx x účel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx neúčinnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x započtení.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

§171

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxx x případech, kdy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutím.

§172

(1) Návrh xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxxxx správní orgán xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §136 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25, kterou vyvěsí xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx obecních xxxxx v obcích, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xx návrh xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x místě xxxxxxxx. Xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxx jej na xxxxxx desce x xxxxxx znění, musí xxx xx úřední xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxx xx přímo xxxxxx x xxx x v xxxx xxxxx se lze x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx znění xxxxxx xxxxxx odůvodnění však xxxx xxx x x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxx, xx xx koná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx oznámí na xxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx; xxxxxxxx zveřejní xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xx má xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx. Hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxx tuto xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 5 xxx.

(4) K xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx, xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx odůvodnění.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx, povinnosti xxxx xxxxx související s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, určí-li xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx opatření xxxxxx povahy vydává. Xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx vedlo x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx prospěch, zjistí xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx vlastní odůvodnění, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§173 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§173

(1) Xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxx úřadů x xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xx opatření xxxxxx povahy xxxx. Xxxxxxxxxx §172 odst. 1 platí xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx po xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxx; stanoví-li xxx zvláštní zákon, xxxx se xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §172. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nahlédnout x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Povinnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx rozsah xx x mezích xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx jedině xxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx uvedena.

§174

(1) Xxx řízení xxxxx xxxx části xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxx první a xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx 1 roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nastávají ode xxx jeho právní xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§175

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochrany.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx; xxxxxxxxxxx xx trestný xxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx tímto xxxxxxxxxxx dotčena.

(3) Xxxxxxxx xxx podat písemně xxxx xxxxx; je-li xxxxxx ústně xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx správní orgán xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx stížnosti musí xxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx x jejím xxxxxxx zajistit podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě. X výsledku šetření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx x xx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx, kterou xxxxx x xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx požádat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stížnosti.

§176

Xxxxxxxxxxxx vnitra vydá xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx §79 xxxx. 4 a 5.

§177

(1) Základní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx v §2 xx 8 xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xx xxxxxxx xxx nepoužije, ale xxx xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx nevztahují části xxxxx x třetí xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§178

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx to stanoví xxxxxxxx xxxxx. Neurčuje-li xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx správní xxxxx, který xxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx se podle xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxx úřad. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x řízení xxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx vedeném x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxx ústředí xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxx působnosti je xxxxxxxxxxx xxxx nejbližší. Xxxxxxxxxx správním orgánem xxxx xxxxxxxxxxxxx korporace xx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx x odvolání; xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx tímto orgánem xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu se xxxxxx ministr, nebo xxxxxxx jiného ústředního xxxxxxxxx xxxxx. Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§179

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušeno x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxx-xx xxxxxx pravomocně skončeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zahájit.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.

§180

(1) Tam, xxx xx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xx xxxxxxxx řízení xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx tyto předpisy xxxxxx x xxxxx xxxxxxx upravují, xxxxxxxxx x otázkách, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx, xx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx řešení xx nezbytné x xxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxx xxxxxx.

§181

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx se x případech, x xxxxx správní orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxxx usnesení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§182

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx použijí xxx xxx úkony správních xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx těchto smluv, xxxxx x nároky x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§183

Xxxxxxx se zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§184

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2006.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxx v. x.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. V xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §174 xxxx. 2 zákona x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx, ve xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 1 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx dokončí podle xxxxxx x. 500/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, postupuje xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2018

Informace

Právní xxxxxxx č. 500/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

384/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 155/98 Xx., x xxxxxxx řeči x x změně xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010 x xxxxxxxx §20, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 24.7.2009

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím zákona x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

176/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2018

12/2020 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §7 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §1 xxxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 191/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx některých finančních xxxxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxxxx práce, zákon č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb.
12) Xxxxx č. 273/2001 Sb., x právech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 320/2002 Xx.
13) Zákon č. 155/1998 Sb., o xxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 384/2008 Sb.
13x) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 128/2000 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) Zákon č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx č. 29/2000 Xx.
17x) §10b xxxx. 1 zákona x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Sb.
18) §65 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Xx.
*19) §8 x 9 občanského xxxxxxxx.
19) §30 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*20) §10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §55 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*21) §139 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §1126 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
22) §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
23) Xxxxxxxxx §26 xxxxxx č. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx.
24) Nařízení xxxxx č. 304/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx).
25) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x x dnech xxxxxxxxxx xxxxx.
26) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §118 xx 121 občanského xxxxxxxx.
29) §76 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx.
30) §80 xxxx. 2 zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx.
31) Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisů nebo xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okresními x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
32) §135 xxxxxxxxxx zákoníku.
33) §96 xxxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Sb.
34) Xxxxx č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, doplňuje x xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx.
36) §3 xxxxxxxx x. 252/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxx.
37) §20 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
38) §97 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx správní.
39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
40) Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx.
41) Zákon č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxxxxxx xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §38 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) §45 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.