Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Správní řád

500/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ §9

HLAVA II - SPRÁVNÍ ORGÁNY

Díl 1 - Příslušnost správních orgánů

Věcná příslušnost §10

Místní příslušnost §11

Postoupení pro nepříslušnost §12

Dožádání §13

Díl 2 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §14

Díl 3 - Vedení řízení a úkony správních orgánů

Vedení řízení §15

Jednací jazyk §16

Spis §17

Protokol §18

Díl 4 - Doručování

Společné ustanovení o doručování §19

Doručování fyzickým osobám §20

Doručování právnickým osobám §21

Doručování do ciziny §22

Uložení §23

Překážky při doručování §24

Doručování veřejnou vyhláškou §25

Úřední deska §26

HLAVA III - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Účastníci řízení §27 §28

Procesní způsobilost §29

Úkony právnické osoby §30

Zástupce §31

Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví §32

Zastoupení na základě plné moci §33 §34

Společný zmocněnec a společný zástupce §35

Díl 2 - Úkony účastníků §36

Podání §37

Nahlížení do spisu §38

HLAVA IV - LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU

Určení lhůty k provedení úkonu §39

Počítání času §40

Navrácení v předešlý stav §41

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Přijímání podnětů k zahájení řízení §42

Odložení věci §43

HLAVA VI - PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI

Díl 1 - Zahájení řízení

Zahájení řízení o žádosti §44

Žádost §45

Zahájení řízení z moci úřední §46 §47

Překážky řízení §48

Díl 2 - Ústní jednání §49

Díl 3 - Podklady pro vydání rozhodnutí §50

Dokazování §51 §52

Důkaz listinou §53

Důkaz ohledáním §54

Důkaz svědeckou výpovědí §55

Důkaz znaleckým posudkem §56

Předběžná otázka §57

Díl 4 - Zajištění účelu a průběhu řízení

Úvodní ustanovení §58

Předvolání §59

Předvedení §60

Předběžné opatření §61

Pořádková pokuta §62

Vykázání z místa konání úkonu §63

Díl 5 - Přerušení řízení a zastavení řízení

Přerušení řízení §64 §65

Zastavení řízení §66

Díl 6 - Rozhodnutí

Obsah a forma rozhodnutí §67

Náležitosti rozhodnutí §68 §69 §70

Lhůty pro vydání rozhodnutí §71

Oznamování rozhodnutí §72

Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí §73 §74

Doložka právní moci nebo vykonatelnosti §75

Usnesení §76

Díl 7 - Nicotnost rozhodnutí §77 §78

Díl 8 - Náklady řízení §79

HLAVA VII - OCHRANA PŘED NEČINNOSTÍ §80

HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Odvolání §81 §82

Odvolací lhůta §83

Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí §84

Účinky odvolání §85

Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal §86 §87

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu §88

Postup odvolacího správního orgánu §89

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu §90 §91 §92

Použití obecných ustanovení §93

HLAVA IX - PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ §94 §95 §96

Rozhodnutí v přezkumném řízení §97

Zkrácené přezkumné řízení §98

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení §99

HLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ

Obnova řízení §100

Nové rozhodnutí §101

Společné ustanovení §102

HLAVA XI - EXEKUCE

Díl 1 - Úvodní ustanovení §103 §104 §105

Díl 2 - Exekuce na peněžitá plnění §106

Díl 3 - Exekuce na nepeněžitá plnění

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Příslušnost §107

Právo vymáhat nepeněžitou povinnost §108

Exekuční výzva §109

Nařízení exekuce §110

Exekuční příkaz §111

Způsoby provedení exekuce §112

Odložení a přerušení exekuce §113 §114

Zastavení exekuce §115

Exekuční náklady §116

Námitky §117

Společná ustanovení §118

Oddíl 2 - Exekuce provedením náhradního výkonu §119

Oddíl 3 - Exekuce přímým vynucením §120

Vyklizení §121 §122 §123 §124

Odebrání movité věci §125

Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností §126

Předvedení §127

Přizvané osoby §128

Oddíl 4 - Exekuce ukládáním donucovacích pokut §129

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH ORGÁNECH

Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby §130

Změny příslušnosti §131 §132

Spory o věcnou příslušnost §133

Řízení před kolegiálním orgánem §134

Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu §135

HLAVA II - DOTČENÉ ORGÁNY §136

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Vysvětlení §137

Zajištění důkazu §138

Předběžná informace §139

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH

Společné řízení §140

Sporné řízení §141

Řízení o určení právního vztahu §142

Řízení na místě §143

Řízení s velkým počtem účastníků §144

Řízení s předstihem žádosti §145

Řízení o výběru žádosti §146

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ

Záruka za splnění povinnosti §147

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH

Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci §148

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem §149

Příkaz §150

Vydání dokladu §151

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Rozklad §152

Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví §153

ČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ §154 §155 §156 §157 §158

ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY §159

Druhy veřejnoprávních smluv §160 §161 §162

Uzavírání veřejnoprávní smlouvy §163 §164

Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy §165

Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy §166 §167

Souhlas třetích osob §168

Závazky z veřejnoprávních smluv §169

Obecné ustanovení §170

ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY §171 §172 §173 §174

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Stížnosti §175 §176 §177 §178

HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §179 §180 §181 §182 §183

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §184

č. 225/2017 Sb. - Čl. XLII

č. 176/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

500

XXXXX

xx xxx 24. xxxxxx 2004

XXXXXXX XXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§1

(1) Tento xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx xxxx výkonné, xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx1) x xxxxxx xxxxxx, právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx veřejné správy (xxxx jen "správní xxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Tento xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX SPRÁVNÍCH XXXXXX

§2

(1) Xxxxxxx orgán postupuje x souladu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, jakož x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx "právní xxxxxxxx"). Xxx xx x xxxxx xxxxxx mluví x xxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k těm xxxxxx, x nimž xx byla xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx, x xxxxx mu xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nabytá x xxxxx víře, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivém xxxxxxx dotýká (xxxx xxx "dotčené xxxxx"), x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx dbá, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx případu, xxxxx x na xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíly.

§3

Nevyplývá-li xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, a to x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxx x požadavky uvedenými x §2.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxxx xx x dotčeným osobám xxxxxx zdvořile a xxxxx xxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx předstihem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x hájení xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx to účel xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§6

(1) Správní xxxxx xxxxxxxx věci bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x zákonem stanovené xxxxx nebo xx xxxxx přiměřené, xxxx-xx xxxxxxx lhůta stanovena, xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx před xxxxxxxxxx (§80).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx nevznikaly xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx co xxxxx nejméně zatěžuje. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřední evidence, xx níž xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, stanoví-li xxx právní předpis.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyžaduje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx procesních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx, kde by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx být ohrožena, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx nebo povinnostmi xxxxxxx xxxxx. Na xx, že současně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§9

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx, xxxx xx v xxxxxx věci xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx účastníka xxxxxx (§27) xxxxxx xxxxxxxx,

x) x řízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, místem xxxxxxxxx,2)

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx trvalého pobytu,3) xxxxxxxxx místem xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx cizince4) (xxxx xxx "xxxxx trvalého xxxxxx"); nemá-li fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, je xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx;5) x zahraniční xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx určena xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sídlem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx místně xxxxxxxxxxx xxxx správních xxxxxx x nedohodnou-li xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx x nich, x něhož jako xxxxxxx xxxx podána xxxxxx xxxx který x xxxx úřední xxxxxx úkon xxxx xxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením nejblíže xxxxxxxx nadřízený správní xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, určí místní xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,6) do xxxxx xxxxxxxxxx rozhodovaná xxx náleží.

§12

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxx (§37) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx místně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx o xxx xxxxxxx toho, xxx xxxxxx učinil (dále xxx "podatel"). Xx-xx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxxx postoupeno, xx xx, xx xxxx věcně nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx.

Xxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx (xxxx xxx "dožádaný xxxxxxx orgán") o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx náklady xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dožádanému správnímu xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán provede xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx úkon xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx správní xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx jeho návrh xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x rozporu x právními xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poznamená xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx a vyrozumí x tom xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxxxx, že by xxxx xxxxxxxxx vážně xxxxxxxx plnění jeho xxxxxxxxx úkolů, nebo xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neúměrných xxxxxxx. Xxxxxxxxx dožádání lze xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx podle §136 xxxx. 4.

(6) Dožádání xx ciziny upravují xxxxxxxx právní xxxxxxxx.7)

Xxx 2

Vyloučení z xxxxxxxxxxxx a rozhodování xxxx

§14

(1) Každá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx x ohledem xx svůj poměr x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx nějž xxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx pochybnost x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke státu xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku.

(3) Účastník xxxxxx xxxx namítat xxxxxxxxx úřední xxxxx, xxxxxxx se x xx dozví. X xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx neuplatnil. O xxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxx osoby xxxx xxx, kdo xx xxxxxxx postavení(dále jen "xxxxxxxxxxx").

(4) Úřední xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx nasvědčujících, xx xx vyloučena, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx, xxx představený xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxx xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx odkladu.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx osobu, xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Usnesení x xxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, bezodkladně x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x tím xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §131 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xx též xx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx věci xx jiném xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx úkonech xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.

(7) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx správních úřadů.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§15

Xxxxxx xxxxxx

(1) Jednotlivé xxxxx v xxxxxx xx činí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx učinit xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Obsah xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx spisu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomu xxxxx xxxxxxxxx předpisů správního xxxxxx nebo pověřené xxxxxxxx správního xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx osoby").

(3) Oprávněné xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Této xxxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxxx xxxxx zproštěny jen x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx osoba, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

(4) X xxx, xxx xx x dané xxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxx, se provede xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx orgán x tom účastníka xxxxxx xx požádání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sdělí xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu je xxxxxxxx.9)

§16

Xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx slovenském.

(2) Písemnosti xxxxxxxxxx x cizím xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx českého, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx prohlášení může xxxxxxx orgán xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx i pro xxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx prohlásí, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx vede jednání, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx obstará xx xxx xxxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, obstará xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.11)

(4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x dlouhodobě xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,12) má xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx své národnostní xxxxxxx. Xxxx-xx správní xxxxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx občan xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx tlumočení x náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Neslyšícím xxxxxxxxxx xxxxxxx znakového xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona13). Neslyšící xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je schopen xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů neslyšících x xxxxxxxxxxxxx osob xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znakového xxxxxx13). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx osobám, jichž xx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 413/2005 Xx.)

§17
Xxxx
(1) X xxxxx xxxx xx zakládá xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Spis xxxxx xxxxxxx podání, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx písemnosti, které xx vztahují k xxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, obrazové x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx data, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx spisy x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx správní orgán xxxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xx x případech xxxxxxxxxxx zvláštním zákonem xxxx písemností nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx po právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§18

Protokol

(1) O xxxxxx xxxxxxx (§49) x x ústním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, výslechu xxxxxx, provedení důkazu xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jednání, xxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízením x xxxx xxxx, při xxxxx xxxxxxx ke xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxx též xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, čas x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, označení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx a funkci xxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx umožňujícími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx údaj xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx podepisuje oprávněná xxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x dále všechny xxxxx, které xx xxxxxxx nebo provedení xxxxx zúčastnily. Odepření xxxxxxx, důvody odepření x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx (§175) proti xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx nesprávností, kterými xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxx, x protokolu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která je xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx oprava xxxx xxx provedena xxx, xxx původní xxxxx xxxxxx čitelný. Může-li xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx.

(6) V případě xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 5, xx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxx 4

Doručování

§19

Společné ustanovení x doručování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx ji xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx13a). Nelze-li xxxxxxxxx xxxxx doručit, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sám; x zákonem stanovených xxxxxxxxx xxxx písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecního xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx14) (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx doručení; xx-xx k xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx, xxxx písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecní xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx13a), xxx xx doručit také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Správní orgán xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx x xxxxxxx x požadavky xxxxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx.

(3) Není-li možné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx13a), xxxx správní orgán xxxxxx písemnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx43), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx13a) x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx výstupem; xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxx písemnosti do xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx adresátovi. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx pro xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x nemožnosti písemnost xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 3 x xxxxxx xxx budoucí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x daném případě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohody podle xxxxxxxxx věty xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, na xxxxxxxx účastníka řízení xxxxxxx xxxxx doručuje xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,16) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sdělí, xxxxxxx může-li to xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx adresa xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx x téhož správního xxxxxx zahájena x xxxxxxxx.

(5) Do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §59, §72 xxxx. 1, písemnosti, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx úřední xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxx xxxxx, xx xx mohla být xxxxxx xxxxxx účastníkovi xxxxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxx, písemnost xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx převzetí xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx x jeho xxxxxxx x řízení xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xx-xx pro xxxxxx třeba, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx že xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxx, xxxxxx xxx, xxx xx tak stalo. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx doručit xxxxxxxxx. Písemného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx však xxxx xxxxxxxxx, xx-xx z xxxxxxx účastníka řízení x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx.

(8) Doručovatelé jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a osob, xxxxx jsou za xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxx (§36 xxxx. 4). Provádí-li xxxxxxxxxxx úkony xxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.17)

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 se xx xxxxxxxx adresáta xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx případě xxxxx, xx písemnost je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx doručování na xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx adresát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx odeslání xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx nedoručitelná (xxxxxxxx 10), xxxxxx správní xxxxx písemnost, jako xx xxxxxxx x xxxxxxxx na elektronickou xxxxxx nepožádal.

(10) Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx adresáta xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 9, xxxxxxx xx datová xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokus x xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx další pokus x doručení neúspěšný, xxxxxx písemnost, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Doručování fyzickým xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxx doručování (§19 odst. 4), xx xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jí mají xxx doručovány písemnosti17a), xx adresu xxxxxx xxxxxxxx pobytu, ve xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx bude xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mimo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx doručit xxxxxxxxxx, xxxx též tomu, xxxx adresát x xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnil xxxxxxxx xxxxx mocí x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx moc xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou x xxxxx převzetí xx xxx xxxxxxxxx příjemcem, xxx doručit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx okolí, xxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou xxxx xxxxx doručení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx adresátovy xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x která xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,2) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiní xxxx xxxxxxxxxxx. Vykonává-li xxxxxxxxx společně x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx doručované xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx koncipientům xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společníci xxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zaměstnanci. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx přiměřeně. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§21) xxxxx pro doručování xxxxxxxxxx advokátovi, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx právnickým osobám

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx (§19 odst. 4), xx xxxxxx jejího xxxxx2) nebo sídla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx písemnost xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx doručuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem uvedeným x §22.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a osoby xxxxxxx x §30 xxxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x poukazem xx xx, xx xx xx adrese xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx orgán však x xxxxxxx, že xx uvedené xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §30 xx jejich xxxxxx.

(4) Písemnost, xxxxx xx nedoručuje do xxxxxxxxx rukou x xxxxx xxxxxxxx má xxx potvrzeno příjemcem, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx adresáta oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxx, fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě též xxxx xxxxxx fyzické xxxxx bydlící, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx místě xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx adresátovi xxxxx.

(5) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx adresátovy xxxxxxx schránky xxxx xx jiné xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx doručování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci.

§22

Doručování do xxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 4 je x xxxxxx, lze doručit xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pověřeného k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx [§32 odst. 2 xxxx. d)].

§23

Xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 adresát zastižen x xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20, xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Nebyla-li x xxxxxxx doručování xxxxx §21 zastižena xxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx doručit, x xxxxxxxxx xxxxxx možno xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx přípustným xxxxx §21, xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx se xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx, který ji xxxxxxxxx, xxxx

x) u xxxxxxxx úřadu nebo x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx oznámení x neúspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx vhodné xxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx mu xxxxx, xxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx vyzvednout. Xx-xx to xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 10 xxx vloží xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jiné xxxxxx xxxxx; xxxxx xx vrátí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx.

(5) Zároveň s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jeho případné xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, 3 x 4 xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Toto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxx při doručování

(1) Xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx ode xxx, xxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx posledním xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xx xxx dočasnou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vážného xxxxxx xxxxxx bez xxxxx xxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, může za xxxxxxxx xxxxxxxxxx §41 xxxxxxx x určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx tím, xx xx odmítne xxxxxxx xxxx že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jí xxxxxxx x právních důsledcích, xxxxx x jejího xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zapotřebí, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §23 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jestliže x xxxx poučení xxxxx §23 odst. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx dnem, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx veřejnou vyhláškou

(1) Xxxxxx neznámého xxxxxx xxxx sídla a xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i osobám, xxxxx xxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou.

(2) Doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx písemnost, vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx se vyznačí xxx vyvěšení. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx v této xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Jde-li o xxxxxx, xx xxxxxx xx veřejnou vyhláškou xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx 15 dnů. Xxxx xxxxxxxx xx xxx vyvěšení na xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jinak platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, veřejnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx národnostní xxxxxxx.

(5) Fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím úřední xxxxx obecního úřadu x místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Úřední xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx úřední xxxxx. Xxxxx úřední desky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x nichž xxxxx této působnosti xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx.

(3) Není-li správní xxxxx schopen zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §160 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxx správním xxxxxx xx sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§160) o xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nedojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxx se x xxxxxxx obecního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.18) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx bude tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx sám xxxx že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní xxxxxxx xx dobu 15 xxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který povinnost xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXX X ZASTOUPENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxxx

§27

(1) Účastníky řízení (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx

x) v xxxxxx x žádosti xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxx společenství xxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx;

x) x xxxxxx x xxxx úřední xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prohlásit, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx jsou též xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby, x xxxxxxx to xxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxxx postavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx jim xx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nebo povinnost xxxx anebo xxxxxx; x xxx případě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§28

(1) Za xxxxxxxxx xxxx v pochybnostech xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx, xx xx účastníkem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. X xxx, xxx xxxxx xx či xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, o xxxxx účasti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x ostatní xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebrání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, o níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx účastníkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zmeškala úkon, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §41 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxx obdobně.

§29

Xxxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") v xxx xxxxxxx, x xxxxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.19) Xxxxxxxxxx §28 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx omezení.20)

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx příležitost xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx způsobilost, aby xx v průběhu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) X řízení, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx dítě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxx, xxx xxx zjištěn xxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xx xxxx. Za xxx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx buď xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, lze xxxx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X názoru xxxxxx správní orgán xxxxxxxx x přihlédnutím x jeho xxxx x rozumové xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx21) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.22)

(2) X xxxx věci xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činit xxxxx xxx jedna xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jménem xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazený xx této xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx.

(4) Xx územní xxxxxxxxxxx celek xxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§31

Zástupce

Zástupcem xxxxxxxxx xx xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž zájmy xx neodporují, může xxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Zastoupení xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, x xxxxx účastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx zastupován xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud nemá xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx opatrovníka xxxxx xxxxxxxxxx zákona,

b) xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx jednat, xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx, popřípadě xx-xx x jiném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx,

x) osobám xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zvlášť těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhoduje na xxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §27 odst. 1, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx (§46 xxxx. 2), xxxx

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx zákon.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odňato xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. d) x e) xxxxxxxxxx x účastníkům xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx toho, x xxxx xx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxx xxxxxxx závažné xxxxxx. Účastníku, xxxxx x očekávání vlastní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednat xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx43). Opatrovníkem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x níž xxx xxx důvodně xx xx, xx má xxxxxx zájem xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obavu, že xxxxxx řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxx, xxx xx ustanovován xxxxxxxxxxxx, x nevylučuje-li to xxxxxx xxxx nebo xxxx opatrovance, který xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obsah usnesení, xxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx zájmů xxxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xx takový xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxx obavu, xx xxxxxx řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiného.

(8) Xxxxxx opatrovníka xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx opatrovník xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poznamená xx spisu, xxxxxxx xx x ní xxxxx; v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx.

§33

Zastoupení na xxxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mocí. Xxxxx xxx lze xxxxxx i ústně xx protokolu. X xxxx věci xxxx xxx účastník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxx xxxxxxx

x) k xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx určitou xxxx řízení,

b) xxx xxxx řízení,

c) pro xxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxx předmětem, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x určené době xxxx xxx xxxxxxx x budoucnu; xxxxxx xx xxxx moci xxxx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx musí xxx do zahájení xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx.

(3) Zmocněnec může xxxxxx plnou xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jednala, jen xx-xx v xxxx xxxx xxxxxxxx dovoleno, xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak.23)

(4) Xxxxxxxx se nedaří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnci, xxxxxxxxx se podle §32 odst. 2 xxxx. x) nebo §23 xxxx. 3 x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxx podle §32 x 33 x řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx případů, kdy xx zastoupený něco x řízení xxxxxx xxxxxxx, doručují xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx běh xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zastoupeného v xxxxx řízení.

(4) Správní xxxxx může xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx úkony xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x nemůže-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; nevyhoví-li podateli, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx, x nichž xxxx účastníků uplatňuje xxxxxx xxxxx, xxxx x usnadnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Účastníci xx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxx výzvy.

(2) Xxxxx xx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x tím xxx očekávat vznik xxxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx některého x účastníků, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxx x §30 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zájem, x xx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx, než xx xxx xxxxx, xxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; na xxxx možnost musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výzvě xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxx společného zástupce xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx správnímu xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx společných xxxxxxxxx xxxx ustanoveno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jen jménem xxxxxx skupiny účastníků.

(4) Xxx společného zmocněnce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 obdobně.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxxxx oprávněni xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxx.

(2) Účastníci xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx informace x řízení, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxx xxx účastníkům xxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxxx žadatele, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx podklady xxxxxxxx pouze x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rovině, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx si xxxxxxx, xxx účastníkovi xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx vyjádření xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytl. Xxxxxxxxxxx-xx xx v xxxxxx x právním xxxxxx xxxxxxxxx, není takový xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx podmínek x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx orgánem xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx občanského zákoníku xxxx xxxx xxxxxxxx44) xxxxxxxxx xxx rozhodování; xx-xx xxxxxxxx osob xxxx, zvolí xx xxxxxxxx xxxxx z xxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníkem, xxxxxxx xxxxx x xxxx námitce x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx44) xx xxxxxxx xxxxxxxxx na výzvu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx jméno a xxxxxxxx, datum narození x xxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx je xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx údaj umožňující xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxx.

(2) Z xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx je xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx x xx se xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvede x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x místo trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx doručování xxxxx §19 odst. 4. V xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxx xxxxx jméno x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxx odlišující xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx vztahující se x této xxxxx xxxx xx provozovanému xxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zákonem upravené xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx nebo obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx doručování. Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx, která xx xxxx.

(3) Nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xx možno xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx do 5 xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx, xx xxxxx xx učinit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx prostřednictvím dálnopisu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx činí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx učiněno xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Není-li správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §160 xxxx. 1, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx s xxxxxxxxxx působností, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlo, veřejnoprávní xxxxxxx (§160) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresy xxxxxxxxx.

(7) Nedojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx zvláštního xxxxxx;18) x xxxxxxx jiného xxxxxxxxx orgánu rozhodne xxxxxxx úřad, že xxx xxx bude xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xx xxxxx správního xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nejméně xx dobu 15 xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Nahlížení do xxxxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx do xxxxx, x xx x x případě, že xx xxxxxxxxxx ve xxxx xxx x xxxxxx xxxx (§73).Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spisu x xxxx xxxxxxxx44).

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx zájem nebo xxxx xxxxx důvod x nebude-li xxx xxxxxxxx xxxxx některého x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) S právem xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kopie xxxxx xxxx jeho xxxxx.

(5) Odepřel-li xxxxxxx xxxxx xxxxx nahlížet xx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx osobě.

(6) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnosti, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxx, jimiž xxx nebo bude xxxxxxxx důkaz, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx účastník xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, na něž xx vztahuje zákonem xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, a x xxxxxxxx následcích xxxxxxxx xxxx povinnosti; x poučení se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx nahlížení do xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci, xxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx neuplatní, xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX A XXXXXXXX XXXX

§39

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx účastníkovi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provedení úkonu, xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxx a xx-xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nesmí být xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Usnesení o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx se jinak xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správní orgán xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40

Počítání xxxx

(1) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx; to neplatí, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx podle xxxxx; x xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den následující xx xxx, x xxxx xx jisto, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx lhůty xxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx, který xx xxxx označením xxxxxxx xx xxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx; xxxx-xx v xxxxxx takový den, xxxxx xxxxx posledním xxxx měsíce,

c) připadne-li xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx,25) je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx; xx neplatí, jde-li x xxxxx určenou xxxxx hodin,

d) je xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx dne lhůty xxxxxxx xxxxxx u xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx-xx x xxxxx xxx podána xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní poštovní xxxxxxx anebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxx podání x xxxxx a místně xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu orgánu.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx, dokud se xxxxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxx x předešlý xxxx

(1) Navrácením v xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx zmeškání xxxxx, xxxxx xx xxxxx provést xxxxxxxxxx xxx ústním xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx učinit.

(2) Požádat x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx překážka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx třeba spojit xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx nezabývá. Xxxxxxxx xxxxx nelze prominout, xxxxxxxx xxx dne, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx újma x xxxxxxxxx-xx přiznáním xxxxxxxxxx účinku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v dobré xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu převyšující xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, prokáže-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody, xxxxx nastaly xxx xxxx zavinění.

(5) Správní xxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx, je-li zjevné, xx by xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dobré xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, převýšila xxxx xxxxxxx podateli.

(6) X prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxx xxxxx, který x xxxx požádání x prominutí xxxxxxxx xxxxx vede xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx nepromine, xx oznamuje pouze xxxxxxxx.

(8) Požádat x xxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx do vydání xxxxxxxxxx (§71). Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxx xxx x případě, že xxxxxxxx xxxxx vážná xxxx; xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §45 xxxx. 4. Ustanovení xxxxxxxx 2 xx 4, 6 x 7 xxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX PŘED XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§42

Přijímání xxxxxxx x zahájení řízení

Správní xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx podněty, xxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx o xx xxx, xxx podal xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx zahájil, nebo xx neshledal xxxxxx x xxxxxxxx řízení x moci xxxxxx, xxxxxxxxx xx podnět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx, kdo xxxxx podnět, xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx §47 odst. 1.

§43

Odložení xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx (§44) xxxx zahájeno a xxxxxxx xxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že

a) xxxx xxxx xxx učiněn xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx žádostí, xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx, kdo xxx xxxxxx, nebo

b) bylo xxxxxxx podání, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx příslušný žádný xxxxxxx orgán.

(2) Usnesení x odložení xxxx xx vždy oznamuje xxxxx, xxxxx se xxxx, xx-xx známa, x xxxxxxxx.

HLAVA VI

PRŮBĚH ŘÍZENÍ X PRVNÍM STUPNI

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§44

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx nebo jiný xxxxx, kterým se xxxxxxxx řízení (xxxx xxx "žádost"), xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx může xxxxx xxx xxxx žadatelů xxxxxxxx, xxxx třeba, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx současně. Xxx xxxxxxxx řízení je xxxxxxxx, kdy xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedené x §37 xxxx. 2 x xxxx x xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xx domáhá. Xxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx účastníky.

(2) Nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx jej vyzve x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x následcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx; současně xxxx xxxxxx přerušit (§64).

(3) Xxxxxx xxxxx být xxxxxx právně nepřípustná. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zastaví (§66). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zpět; xxxx xxxxx xxxxx uplatnit x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxx odvolacího xxxxxx.

§46

Zahájení xxxxxx x xxxx úřední

(1) Řízení x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx uvedenému x §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prohlášením, x xxxx-xx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx znám, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předmět řízení, xxxxx, xxxxxxxx, funkci xxxx xxxxxxxx číslo x xxxxxx oprávněné xxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxx xx v xxxxxx x xxxx úřední xxxx účastníků xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prvnímu z xxxx. Xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxx spojeno x xxxxx úkonem x řízení.

§47

(1) O xxxxxxxx xxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) O xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx se o xxx dozví, uvědomit x toho, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx xx řízení přihlásila.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxxx xxx na xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx u některého xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx, aby x xxxx xxxx z xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx řízení u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx totéž xxxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxx lze x xxxxx důvodu téže xxxxx pouze xxxxxx.

Díl 2

Ústní xxxxxxx

§49

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, jestliže xx to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatnění práv xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx správní orgán x ústním jednání xxxxxxxxx nejméně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nemá xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx jeho xxxx jsou xxxxxxx. Xxx určování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dbá xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx utajovaných informací x na xxxxxxx xxxx účastníků, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xx xxxxxxx mravnosti. X důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §27 odst. 1 xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X návrhu xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejné, rozhodne xxxxxxx orgán usnesením, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do spisu.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx může zúčastnit xxxxxxxx44) xxxxxxxxx.

Xxx 3

Podklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, podklady od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatřuje správní xxxxx. Jestliže xx xxxxxx xxxxxxx účel xxxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx připustit, xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tento účastník. Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx, x němž má xxx x moci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx správní orgán xxxxxxx x bez xxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch x x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx uložena.

(4) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx podklad xx xxx správní xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx správní xxxxx podklady, xxxxxxx xxxxxx, podle xxx xxxxx; xxxxxx pečlivě xxxxxxxx xx všemu, xx vyšlo x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxx.

Dokazování

§51

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vhodné xx xxxxxxxx stavu xxxx x xxxxx xxxxxx získány xxxx xxxxxxxxx v rozporu x xxxxxxxx předpisy. Xxx zejména x xxxxxxx, ohledání, svědeckou xxxxxxx x znalecký xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ústní xxxxxxx musí být xxxxxxxxx včas xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vzdal práva xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxxxxxx skutečnost, xxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx kontroly, ve xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontrole, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku, xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§53

Důkaz listinou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tomu, kdo xx listinu xxxxxxxxx x provedení xxxxxx, xxx xx předložil. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx osobě, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxxx být svědek xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odepřít (§55 xxxx. 2 xx 4).

(3) Listiny xxxxxx soudy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomoci, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x není-li dokázán xxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx razítek x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizích států xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxx prohlášením xxxxxxxxx xxxx svědeckou xxxxxxxx.

(6) X provedení xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx přečte nebo xxxxx xxxx obsah.

§54

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx uživatel věci xxxx xxx, xxx xx xxx x xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx ji správnímu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxx orgán x tom vydá xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx. Hrozí-li nebezpečí x prodlení, xxxxxxxxx xx xxxxx §138.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§55 odst. 2 až 4).

(3) X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xx oprávněn x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx nestranné xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxx xxxxx xxx povinnosti účastníků.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 413/2005 Xx.)

§55
Xxxxx xxxxxxxxx výpovědí
(1) Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx jako svědek; xxxx vypovídat xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx zákonem, které xx xxxxxxx zachovat x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxx.
(4) Výpověď xxxx odepřít xxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx26) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx nebo správní xxxxxx.
(5) Správní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o důvodech, xxx které xxxxx xxx vyslýchán, x xxxxx xxxxxxx výpověď, x jeho povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo neúplné xxxxxxxx.

§56

Důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx úřední xxxxx nemají, a xxxxxxxx odborné posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx opatřit xx xxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx znalci. X xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxxxxxx x ustanovení xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx uloží, xxx xxxxxxx vypracoval xxxxxxx x předložil xx xxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx také xxxxxxxxxxx.

Předběžná xxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx řešení otázky, xxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxx x x které xxxxxx xxxxx pravomocně rozhodnuto, xxxxxxx xxxxx

x) může xxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx moci; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxx takový xxxxxx xxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxx žádost x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx xx xxxxx, kterou správní xxxxx xxxx, xxxx

x) xx x ní xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxx nemůže xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxx spáchán xxxxxxx xxx, přestupek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx odpovídá, xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx stavu.

(2) Probíhá-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx moci xxxxxx x předběžné otázce xxxx xxxxxxxx dal xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení podnět xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxx §64. Xxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x určené xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je správní xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxx otázky, x xxxxxxx řešení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxx rozhodnout xx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx oprávněn xxxxxxx xxxxxx z moci xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx podat žádost, xxx xxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§58

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx užije xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§59 xx 63 x §147) xxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x řízení xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx předstihem. X xxxxxxxxxx musí být xxxxxxx, kdo, xxx, xxx, x xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v případě, xx se nedostaví. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx důvodů učinit, xx xxxxxxx bezodkladně xx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx, které xxxx úkoly xxxxxx xxxxxx, doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx sbor, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zákon. V xxxxxx před orgány xxxx xxxxxxxxx předvedení xxx obecní xxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může x xxxx úřední nebo xx xxxxxxxx účastníka xxxx skončením xxxxxx xxxxxxxxxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx, xx by xxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx přikázat, xxx xxxx xxxxxxx, něčeho xx xxxxxx nebo xxxx strpěl, xxxxx xxxxxxxx xxx, která xxxx sloužit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, která může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X požádání xxxxxxxxx x předběžné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx. Xxxxxxxxxx xx oznamuje xxx xxxx, koho xx xxxx, popřípadě xxx jinému účastníkovi, xxxxx o jeho xxxxxx xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx podat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx rozhodnutí oznamuje.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zruší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tak, pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci, xx xxxxxxx tuto xxx správnímu xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx x určené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydána, xxxx xxx tomu, xxx xx xx x xxxx, odňata. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx protokol, x xxxx se xxxxx též popis xxxxxxxxx xxxx. Osobě, xxxxx věc xxxxxx xxxx jíž byla xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx provádějící odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí xx xxx xxxxx, xxxxx xxxx zajištěna, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

Pořádková pokuta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxxx ruší xxxxxxx, xxxx

x) neuposlechne pokynu xxxxxx osoby.

(2) Pořádkovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x tomu, kdo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokuty xxx xxxxxxx orgán, xxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pokutu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. X xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx správním xxxxxxx (§103 xxxx. 2) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložil. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx příjmem xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Prvním xxxxxx x xxxxxx xx xxxx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pořádkové xxxxxx xx xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, který xx uložil, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx. Přitom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pokuta xxxxxxx, xxxx svoje xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§63

Vykázání x xxxxx xxxxxx úkonu

(1) Xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pořádek při xxxxxx jednání nebo xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxx jiném xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykázat z xxxxx, xxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústně. Xxxxxxx orgán poučí xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Vykázání xxxxxxxx tytéž xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx místnostech xxxxxxxxx orgánu, nelze x xxxxx úkonu xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx.

Xxx 5

Přerušení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§64

(1) Správní orgán xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x x určením xxxxx x xxxx xxxxxxxxx; v řízení xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správní xxxxx

1. xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §57 odst. 1 xxxx. a),

2. učinil xxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x), xxxxx

3. xxxxxx xxxx xxxxx §57 xxxx. 4;

za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x předání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §19 x xxxxxxxx písemnosti xx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx ustanovení opatrovníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkovi,

e) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správní orgán xxxxxx xx požádání xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx jen xx podmínky, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx správní orgán, xxxx-xx xx v xxxxxxx s veřejným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, z xxxxxxxxxx xxxxxx přerušit xxxxxx.

(4) Xxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou. Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zapotřebí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 x §138. Xxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §64 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxx než 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx přerušeno, xxxx xxxxxx lhůta xxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx 3. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx 3, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx pokračovat též xx požádání xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. O xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provede x xxx xxxxxx do xxxxx.

Xxxxxxxxx řízení

§66

(1) Xxxxxx x žádosti správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel xxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxxxx souhlasit xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxx nezastaví, xxxxx xx xxxxxxxxxx odpůrce x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx brání pokračování x xxxxxx,

x) xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxxxx, x jehož zaplacení xxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §48 xxxx. 1,

x) žadatel xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x řízení xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx týká; xxxxxx xx zastaveno xxxx, xxx xx správní xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx bezpředmětnou,

h) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Řízení xxxxxx x moci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxx před xxxxxxxxx xxxxxx řízení bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nástupci, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účastník xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zanikla věc xxxx právo, jehož xx xxxxxx xxxx. Xxxx usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Díl 6

Xxxxxxxxxx

§67

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutím xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx zakládá, xxxx nebo ruší xxxxx anebo povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x určité xxxx prohlašuje, xx xxxxxx xxxxx práva xxxx povinnosti má xxxxx nemá, xxxx x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx vyhotovuje v xxxxxxx formě. Xxxxxxxxxx xx písemně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx odůvodnění x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x do xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx část, xxxxxxxxxx, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx služební xxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx potvrdí xxxxxxx, xxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx požaduje. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí (§68 xxxx. 2) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §69.

Náležitosti xxxxxxxxxx

§68

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx část, xxxxxxxxxx x poučení xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx otázky, která xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx účastníků xxxxx §27 xxxx. 1. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx jejich identifikaci (§18 xxxx. 2); xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx názvem a xxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxxx se uvede xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§85 xxxx. 2). Xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxx více xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení.

(3) V xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx vydání, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx řídil xxx xxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx podmínek x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nebyl xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx.

(5) X poučení xx xxxxx, zda je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx tak xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx tato xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek, musí xxx xxxx skutečnost x poučení xxxxxxx.

§69

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, číslo xxxxxxx, datum vyhotovení, xxxxx úředního xxxxxxx, xxxxx, příjmení, funkci xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxxx "xxxxxxx rukou" xxxx xxxxxxxx "x. x." x příjmení oprávněné xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx "Za správnost xxxxxxxxxx:" x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx úřední xxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

(2) X písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx osoba, která xx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxx verzi.

(4) Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx požádání xxxxxxxxx xxx xxx vydat xxxxx xxxxxxxxx výroku.

§70

Xxxxxx xxxxxxxx nesprávností x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x tom xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Právo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesení anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx povinen vydat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí

a) předání xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §19, xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxx; xx xxxxxxxxxx xxxx poštovní xxxxxxx xx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx: "Vypraveno xxx:",

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx účinky xxxxxxxx (§72 odst. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je-li doručováno xxxxx §25,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx, xx xx pouze xxxxxxxxxxx xx xxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx x postupu xxxxx §19 xxxx. 3; xx písemnosti xx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx xxx:".

(3) Xxxxx nelze rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx předvolat, xxxxxx xxxxxx předvést xxxx doručovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jimž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx dožádání xxxxx §13 xxxx. 3, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xx nemůže dovolávat xxx účastník, který xx xxxxxxxx.

§72

Oznamování xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejnopisu písemného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústním xxxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdá nároku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx spisu.

(2) Pokud xx všichni účastníci xxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, učiní se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx druhé.

(3) Xxxxxxxx xx může vzdát xxxxx na oznamování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxx, x rozhodnutí, xxxx xx xx v xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx účastníci vzdali xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§73

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx x právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx kterému xxxxx xxxxx odvolání.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx účastníky a xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ustanovení §76 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx pravomocné xxxxxxxxxx závazné v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x rozsahu x xxx xxxxxxxx. Pravomocné xxxxxxxxxx x osobním xxxxx je závazné xxx každého. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx nemovité xxxx,28) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazné i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx je vykonatelné, xx-xx v právní xxxx x jestliže xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uplynutím.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, který rozhodl x xxxxxxxxx stupni, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spisu, xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Zároveň xxxxxxx den xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, kdy byla xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx.

(2) Xx požádání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx k chybnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx moci xxxx vykonatelnosti, správní xxxxx xx xxxxx xxx osobám, jimž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x učiní o xxx oznámení veřejnou xxxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2, §13 xxxx. 4, §28 xxxx. 1, §29 xxxx. 1, §38 xxxx. 5 x §80 odst. 4 xxxx. b) a x) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vydáno x téže xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se oznamuje xxxxx §72, xxxxxxxxx-xx xxxxx, že se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx, které xx oznamuje xxxxx §72, xxxxxx právní xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx spisu. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poznamená xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx novým xxxxxxxxx; xxxx usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xx xxxxxxxx xxx xxxx správním orgánům, xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx usnesení xx xxxx odvolat xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolání proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Proti usnesení, xxxxx se pouze xxxxxxxxx xx spisu, x xxxxx usnesení, x němž xx xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxx.

Díl 7

Xxxxxxxxx rozhodnutí

§77

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx vnitřně xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx fakticky neuskutečnitelným, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxx; xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx k závěru, xx jiný správní xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx bylo rozhodnutí xxxxxx, a xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx by byli xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx důvod xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroku, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx věci xxxxxxxxx, xx ji xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx, jímž správní xxxxx prohlásil xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Xxx 8

Náklady xxxxxx

§79

(1) Xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx správního xxxxxxxx, xxxx výdělek xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, náklady xxxxxx, tlumočné x xxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxx může xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxx xxxxxx samostatně; xxx xx xxxxx x x xxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx osobám, xxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx orgán nebo xxxxxxx xxxxx (§136) x xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxx xxxxx hotové xxxxxx a ušlý xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xx náhradu musí xxx x správního xxxxxx xxxxxxxx do 8 xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx přibrán znalec. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx snížit.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinnosti.

(7) Náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxx povinnosti, x xxxxx xxxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxxxx, je exekučním xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA VII

OCHRANA PŘED XXXXXXXXXX

§80

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx x xxxxxxx xxxxx, nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx úřední xxxxxxxx xxxxx nečinnosti, xxxxxxx xx x xxx xxxxx.

(2) Opatření proti xxxxxxxxxx učiní nadřízený xxxxxxx orgán x xxxxx, xxxxxxxx-xx příslušný xxxxxxx orgán xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxx x skutečnostech odůvodňujících xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx.

(3) Opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx i x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx zjevné, xx xxxxx x xxxxxx příslušný správní xxxxx nedodrží xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti nečinnosti xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) usnesením xxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) usnesením xxxxxxx xxxx správní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) usnesením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx xx xxxx, x xx-xx takový xxxxxx xxx účastníky výhodnější; xxxxxx přihlíží xx xxxxxx xxxxxxxx v §71 xxxx. 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) a c) xxxxx xxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx správním xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 4 xxxx. x) až x) x xxxxxxxxxx uvedeným x §27 xxxx. 1; xxxxxxx xxxxxxxxx xx o něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydá x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx; toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxx může proti xxxxxxxxxx xxxxx odvolání, xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx rozhodnutí tohoto xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx protokolu xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx odvolání xxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxx.

(4) Statutární xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Odvoláním lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx, jednotlivý xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxxxxx xx xxxxxx a x čem je xxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx uvedeno, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx celého xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se podává x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxx zůstal xxxxxxxxx xxxxxx a xxx každý účastník xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx účastník potřebný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx orgán xx náklady účastníka.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx celek s xxxxxxxxx, x pokud xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx některému x účastníků, xxxxxx xxxxxx výrokové části xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx povaha věci.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jde-li x xxxxxx skutečnosti nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx účastník, že xx xxxxxx umožněno xxxxxx v řízení x xxxxxx stupni xxxxxx xxxx, musí xxx tento xxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx lhůta

§83

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákon nestanoví xxxxx. Odvolání xxx xxxxx teprve xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxx den xxxxxxxx lhůty.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúplného xxxx nesprávného xxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 lze odvolání xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx xxxxx, bylo-li vydáno, xxxxxxxxxx však do 90 dnů ode xxx oznámení rozhodnutí.

§84

Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx otázky, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx oznámeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx správní xxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedené x §27 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx seznámil. Xx takového xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx mu xxxxxxx xxxxx doručil xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2.

(3) Při vedení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxx účinek xxxxxxxx lze x xxxxxxx důvodů vyloučit (§85 xxxx. 2) x dodatečně.

Xxxxxx xxxxxxxx

§85

(1) Nestanoví-li xxxxx jinak, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxxxxx,

x) jestliže to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx vážná xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx; xx neplatí, pokud xx tím xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X důvodu ochrany xxxx nabytých v xxxxx víře, oprávněných xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx; xxxxx tomuto xxxxxx xx xxxxx odvolat.

Podání xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx

§86

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podaného odvolání xxxx účastníkům, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx, aby xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 5 xxx, vyjádřili. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §82 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxx účastníků x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxxx podaným xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§87

Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx všichni, xxxxxxx xx to xxxx, xxxxxxxxx souhlas. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxx.

§88

Xxxxxxx xxxxx odvolacímu xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx postup xxxxx §87, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 x xxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx část xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, o xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odvolacímu xxxxxxxxx orgánu xx 10 dnů; xx xxxxxxxxxx se omezí xx uvedení důvodů xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odvolacímu xxxxxxxxx xxxxxx nastal xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §66 odst. 1 písm. a), x), x) xxxx x) xxxx x §66 odst. 2, xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§89

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx. X xxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx xxx důvodně xx xx, xx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě na xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; xxxxx ustanovením xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx dojde x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx nesprávné,

a) xxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxx část xxxxx x xxxxxx zastaví,

b) xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx část xxxxx x věc vrátí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx vydal; v xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právní názor, xxxx xx správní xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx vydal, při xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxx; xxxxx novému xxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx, anebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tím některému x účastníků, jemuž xx xxxxxxxx povinnost, xxxxxxx újma x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx; podle §36 odst. 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx odůvodnění, změní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; odvolací správní xxxxx nemůže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x předběžném xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxx, ledaže xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx škody.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nejsou xxxxxx, anebo je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx zájmem.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx účastníků.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx potvrdí.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §71. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§88).

§91

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx moci, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonatelné, xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení §99 obdobně.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpět, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zpětvzetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení nabývá xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, správní xxxxx xxxx usnesení, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu x xxxxxxxx se x xxx odvolatelé, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli x xxxxxxx xxxxxxxx uvědoměni xxxxx §86 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxx xxxx zpět xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx správního orgánu.

(4) Xx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxx učinil poslední x xxxx.

§92

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxx obnovu xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx pro zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, posuzuje xx xxxxxxxx xxxx nepřípustné xxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žádost x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Dojde-li xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxx a xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Použití obecných ustanovení

§93

(1) Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxx xxxxxx x odvolání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X xx XX, XX a XXX xxxx části.

(2) Xxx se x xxxxxxx X xx XXX této xxxxx xxxxxx x nadřízeném xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx správní orgán xxxxxxxx nadřízený xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; jinak xxxxx ustanovení §178.

XXXXX XX

XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§94

(1) X přezkumném řízení xxxxxxx orgány z xxxx úřední xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx, i pokud xx rozhodnutí předběžně xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxx nenabylo xxxxxx moci; xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odvolání, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxx XXXX této xxxxx. Účastník může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přezkumného xxxxxx, sdělí tuto xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolen xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jestliže xxxx rozhodnuto xx xxxx xxxxxxxx stavu x xxxxxxx nabyl xxxx v xxxxx xxxx. X přezkumném xxxxxx xxxxx přezkoumávat xxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxx §97. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §90 odst. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx věci (§43) x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx (§66). Xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx spolu x xxxxxxxxxxx xx xxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, může-li xx xxx význam xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxx xxx náhradu škody.

(4) Xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx dojde x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxx, byla xx xxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníkovi, xxxxx xxxxx práva x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x újmě, xxxxx vznikla xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejnému xxxxx, xxxxxx zastaví.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx orgán povinen xxxxxx xxxxx nabytá x xxxxx víře, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§97 xxxx. 3) xxxx xxxxxx-xx, xx kdy xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x přezkumném xxxxxx (§99).

§95

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x závěru, xx xxx mít xxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účastník, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx přezkoumávané rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uplatnil, a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx, xxxxxx x tím xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx k provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx, lze přezkoumat x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx nástupci.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxx některému x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx správní orgán xxx zahájení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozhoduje v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu; xxxxxxxxxx §152 xxxx. 3 platí xxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx 2 měsíců xxx dne, xxx xx příslušný správní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 roku xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx. X xxxxx řízení, o xxxxx xxxxx mít xxxxxxx za xx, xx mohly xxx xxxx na soulad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx nepřihlíží. Příslušný xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx prováděly.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx poté, xx xx rozhodnutí xx xxxx xxxxx vykonatelným xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx zastaví. Usnesení xx xxxxx poznamená xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán zruší xxxx změní, xxxxxxxxx xxxxx a věc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vázány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§98

Zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx zkrácené přezkumné xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Prvním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §97 odst. 3.

§99

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx předběžné xxxxxxxxxxxxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx, jímž se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxx orgán x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x neodůvodňují-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném řízení xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx moci nebo xxxxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž bylo xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; bylo-li xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených žadatelem, xxxx xxxxxxx orgán, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vykonatelnosti přezkoumávaného xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXX X NOVÉ XXXXXXXXXX

§100

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxx, jemuž xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx podkladem rozhodnutí xxxxxxxx x řízení, xxxxx xx xxx xxxxxxxx,

x xxxxx tyto xxxxxxxxxxx, důkazy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx řešení xxxxxx, xxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx.

(2) Účastník může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ve věci xxxxxxxxxx, x to xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx uplatnit x odvolacím xxxxxx. X xxxxxx řízení xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v posledním xxxxxx.

(3) Ve xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x obnově řízení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x odstavci 1 x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) O obnově xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx orgán x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §94 xxxx. 4 x 5.

(6) Xxxxxxx x xxxxxx řízení xx xxxxxx odkladný xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §85 xxxx. 2 nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. Rozhodnutí, jímž xx žádost x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx; xxx proti xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§101

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxxxx nové xxxxxx x vydat xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx tehdy, xxxxxxxx

x) xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 6 xxxx druhé,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx zamítnuta,

c) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pouze xxxxx, stanoví-li xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutí xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci podle xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxxx ustanovení

(1) X xxxxxx xxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení, xxxx x novému xxxxxx xxxxx §101 xx příslušný xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x původnímu xxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xxx xx xxxxxx výlučně řízení xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx řízení.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx §101 xxx zahájit xx xxxxxx x x xxxxxxx, xx původní xxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxx úřední, x naopak. Xxxxxx xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx žádost xxxxxxxxx neodůvodňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán usnesením x tom, xx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx žadateli a xxx xxxxxx, vůči xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) X xxxxx řízení xxxxx §101 lze x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §95 xxxx. 4 x 5.

(6) X xxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nevylučuje-li xx důvod xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx názor xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx provádějící xxxx xxxxxx závazný, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxx vlivem změny xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) X novém xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx práva xxxxxx x dobré víře.

(8) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx x novém xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx §100 xxxx §101 písm. x) xx původní rozhodnutí xxxx; o tomto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §99 xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx účinkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; nejsou-li účinky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX

Xxx 1

Úvodní xxxxxxxxxx

§103

(1) Podle ustanovení xxxx hlavy xx xxxxxxxxx, pokud xxx, xxxxx xxxx exekučním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), v xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán, xxxxx xx podle tohoto xxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx základě se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx exekuční xxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §74, xxxx

x) xxxxxxxxxxx smír xxxxxxx x §141 xxxx. 8.

§105

(1) Exekuční xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mohou o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx soud xxxx xxxxxxxx exekutora.

Xxx 2

Xxxxxxx na xxxxxxxx plnění

§106

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxx xx žádost správního xxxxxx uvedeného v §105 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx titulu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, je obecný xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedený x §105 xxxx. 1 xxxx. x).30)

(2) Xxxxxx xxxx xxxx krajský xxxx xx exekučním xxxxxxxx orgánem tehdy, xx-xx xxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx v §105 odst. 1 xxxx. x) xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx obecního xxxxx xxxxxxx exekuci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.

(3) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx správu daní.

Xxx 3

Exekuce xx xxxxxxxxxx plnění

Oddíl 1

Obecná xxxxxxxxxx

§107

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §105 xxxx. 1 xxxx. x), je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §105 odst. 1 xxxx. x) xxxx xx-xx xxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §105 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx exekuci xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx správní xxxxx xxxxx.

§108

Právo vymáhat nepeněžitou xxxxxxxxx

(1) Xxxx jinému xxx vůči tomu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx uveden x xxxxxxxxx titulu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx exekuční výzvu xxxx nařídit exekuci x x xxxxxxxx xxxxxxx pokračovat, jen xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx nebo byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti či xxxxx se xxxxxxxxx xxx listinou xxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánem příslušným xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,31) xxxxx přechod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx přímo x xxxxxxxx předpisu.

(3) Xxxxxxxx povinný xx xxxxxxxx exekuce xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v exekuci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nástupcům.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxx, co xxxx xxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§109

Exekuční xxxxx

(1) Nehrozí-li xxxxx nebezpečí, xx xxxx exekuce xxxx xxxxxx, xxxx exekuční xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyzvat xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekuční xxxxxx a xxxxx xx náhradní lhůtu, x xxx má xxx splněna.

(2) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v §68 obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu, na xxxxx základě se xxxxxx,

x) xxxxxxxx nepeněžité xxxxxxxxxx, která má xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, x xxxxx xxxx xxxxx v exekuční xxxxx uvedeny,

c) určení xxxxxxxx lhůty, x xxx xx xxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx, x

x) upozornění, xx xxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xx marném xxxxxxxx xxxx xxxxx nařídí xxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxx xxxxx xx nelze xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx exekuce

Exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxx exekuci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x moci úřední, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx neplatí xxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 2,

b) xx xxxxxx osoby oprávněné x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2.

§111

Exekuční xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx má být xxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxx exekuce xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx údaje, xxxxx xx xx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx provedení xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx nepeněžité xxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx ji xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) náhradním výkonem x případě zastupitelných xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx věci x předvedením, nebo

c) xxxxxxxxx donucovacích pokut.

§113

Odložení a přerušení xxxxxxx

(1) Xx závažných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušit xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx x xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx za to, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxx xxxxx, v xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx, xx účel xxxxxxx tím bude xxxxxx, anebo x xxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zastavení xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rovněž, xxxxxxx-xx xx xxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(2) Pominou-li xxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx-xx x xxxxxx zastavení, xxxxxxxxx exekuční xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2.

§114

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední osobě xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xx místa, kde xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§115

Xxxxxxxxx exekuce

Exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x moci úřední xxxxxxxxx, proti kterému xx nelze xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx

x) po xxxxxxxx exekuce xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx nařízení xxxxxxx zaniklo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zrušen xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, na xxxxx žádost xxxxx §110 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběh xxxxxxx ukazuje, že xx xxxx pokračování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) se zjistí, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx x vymožení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnému,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx možno xxxxxxx, nebo

g) xx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřípustné, xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx nastal jiný xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx věci, pro xxxxx nelze exekuci xxxxxxx.

§116

Exekuční xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinný, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 1 písm. x), xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx o xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2&xxxx;000 Xx x x náhradě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx. Xxxxxxxxx nahradit exekuční xxxxxxx exekuční xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx výdaje xxxxxxxx hradí xx xxxxx xxxxxxxx exekuční xxxxxxx xxxxx.

(4) Povinný xxxxx exekuční xxxxxxx xx xxxxx exekuce xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prováděny xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx27) xxxxxxxx správní xxxxx, který jejich xxxxxxx xxxxxx.

§117

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx kterým se xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx úkonu xxxxxxx xxxxxxxxx, podat námitky.

(2) Xxxxxxx nelze podat, xxxxx usnesení xxxx xxx vykonáno xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx, xxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx odložena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx exekučnímu xxxxxxx, xxxx xxxx nařízena xxxxxxx vyklizením,

c) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx exekuce,

d) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §115 xxxx. x), b), x), x) nebo x), xxxxx

x) xxxxxxxx-xx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§118

Společná ustanovení

(1) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlav X xx X xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle §27 odst. 1 xx při xxxxxxx xxxxx tohoto dílu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu. Nelze xxx obnovit xxxxxx xxxx vydat nové xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§119

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx titul, xxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx provedením prací xxxx výkonů pověří xxxxx osobu, xxxxx xx s xxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xx provádějí xx náklad x xxxxxxxxx povinného.

(2) X xxxxxxxx exekuční správní xxxxx xxxxxx vymezí xxxxx nebo xxxxx, xxxxx měl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě.

(3) Dojde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přemístění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx povinný při xxxxxxxxx xxxxxxx písemně, xx tyto xxxx xxxxxxx,32) je xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx uskladnění xxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx. Povinný xx xxxxxxx uhradit xxxxxxx na uskladnění. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx lhůtě, připadají xx vlastnictví státu; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx, připadají do xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx náklady xxxx xxxxxx xx ně x xxxxxx xxxx xxxxxxxx předem x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být kratší xxx 8 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení; xxxxx postup při xxxxxxxxx xxxxxxx tím xxxx xxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "objekt"), odebráním xxxxxx věci nebo xxxxxxxxxxx.

Vyklizení

§121

(1) Ukládá-li exekuční xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx objekt, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx předem, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxx obec, na xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx objekt nachází. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§128).

(2) Xxxxxx-xx exekuční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x takovém xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx,33) může xxxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx-xx x důvodu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx exekuční xxxxxx xxxxxxxxx až xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx vyklizení xxxxxxxx, xxxxxx se xx exekuční xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x vyklizení.

§122

(1) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxxx osoba při xxxxxxxxx objektu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrožen, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx pochybnost o xxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li objekt xxxx jeho xxxx x takovém stavu, xx bezprostředně xxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxx orgán jeho xxxxxxxxx vždy.

§123

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx movité věci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx sice xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx objektu, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdo xx tam xxxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyklizovaného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§124

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx mohl movité xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx převzetí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx x dají xx na xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx schovateli x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyrozumí xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx, a x xxxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx.

(2) Nevyzvedne-li xx povinný xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení x prodeji xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.35)

(3) Výtěžek x xxxxxxx vyplatí xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při prodeji xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx částky nákladů xxxxxxx; xxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxx činí 2&xxxx;000 Kč. Jestliže xxxxxxx xxxxxxx odmítne xxxxxx výtěžku xxxxxxx, xxxxx xx zbytek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; provádí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, stane xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nedoručitelný xxxx xxxxx-xx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx není-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x něj xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 let od xxxxxxx xxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx územního samosprávného xxxxx.

(4) Movité věci, xxxxx xx nepodaří xxxxxx, připadají státu. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx movité xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; provádí-li xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, připadají do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx věci

§125

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx exekuční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nebo xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, x xxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx, exekuční správní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinného. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124.

(2) Exekuční xxxxxx xxxxxxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx odebírání xxxxxx xxxx. Xxxx-xx povinný xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, doručí se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s protokolem x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nevyrozumí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx exekuci xxxxx, než oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxx xx místo xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx vedena x xxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx evidenci xxxx.

(3) Jestliže xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx movitou věcí x tato xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx oprávněná úřední xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, zjistí xxxxxxx, xxx xx xxxxxx věc xxxxxxx, xxxxxxxxx co xx x ní xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx věc, jež xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, vyzve ji xxxxxxxxx úřední osoba xx sdělení xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx uvede xxxxxxx

x) xxxxxxxx movité xxxx odebrané xxxxxxxxx xxxx xxxx osobě, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, x xx-xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx seznam, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, míře x váze,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xx movitá xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx povinný xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx,

x) skutečnost, že xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydání, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§126

Xxxxxx prohlídka x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinný xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při odebrání xxxxxx xxxx povinen xxxxxxx přístup xx xxxxxxx xxxxx, kde xx xx mohla xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinného x xxxxxxxxx bytu (xxxxx, xxxxx podnikání) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxx skříní nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx podle xxxxxxxxx předpokladu xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx; xx tím xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx jeho místnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx byt (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx místností xx xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, je oprávněná xxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx věc x xxxx osoby, po xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx tuto xxx vydat.

(5) Je-li xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx u xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx úřední osoba xxxxxxx osobní prohlídku.

(6) Xxx xxxxxxxxx prohlídek xx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx prohlídku xxxxxxx xxxxx stejného xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxx němuž xx xxxxxxxxx prováděna, xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx přizvané osoby (§128). Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx. Osoby, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx pořádku xxxx provedení xxxxx, xxxˇxxxxx úřední xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Předvedení

§127

Při provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx se exekuční xxxxxx doručuje xxxxxxx, xxxxx mají předvedení xxxxxxx; §60 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx. 2 xx použije xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

§128

Xxxxxxx orgán xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx exekuce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxx ukládáním xxxxxxxxxxxx pokut

§129

(1) Xxxxx-xx xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxx exekuci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, vymáhá xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokut xx xxxx xxxxxxx xx náhradní výkon, x xxxxx-xx náhradní xxxxx provést, až xx výše 100 000 Xx. Exekuční xxxxxxx xxxxx xxxxx povinnému xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím, x xxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx 15 xxx xxx dne nabytí xxxxxx moci.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Xxxx xxxxxx exekuční správní xxxxx xxxx s xxxxxxx na povahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx xx xxxxxxx rozpočtu, ze xxxxxxx xx hrazena xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx pokut xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX ŘÍZENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§130

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx korporace xxxx xxxx právnické osoby

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxx provádí územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx určoval, xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx příslušný, xx xxxxx orgánem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a x případě obce xxxxxx xxxx.

(2) Stanoví-li xxxxx, xx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx výkonný xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xx určoval, xxxxx její orgán xx x úkonům xxxxxxxxx, xx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx37) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx orgán xxxx zaměstnanec xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

§131

(1) Nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx usnesením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) týká-li xx řízení xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x jejich výjimečné xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx jen s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx (§144), xxxx

x) x věci, x xxx xxx xxx důvodně xx xx, že výrazně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.

(2) Nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a rozhodnutí xxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx podřízený xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohl xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx projednáváním x xxxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx požádání xxxxxxxxx

x) x věci, x xxx xxx mít xxxxxxx za xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřovaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x obvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxx (§140), xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx shoda xxxx návaznost xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxx věcně příslušný xxxxxxxxx správní orgán xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (§14) xxxxxx xxxxxx xxxx členů xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx sousedí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(5) Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vhodnosti x x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx uvedený x §27 xxxx. 1 v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdržuje. V xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správní xxxxxx xxxxx xx xx, aby x xxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx nezatěžovalo xxxxxxxxx více, xxx xxxxx ke změnám xxxxxxxxxxxx nedošlo.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxx xxxxx příslušnosti xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx xx účelné. X případě, že xxxxx k xxxxxxx xxxx x požádání x změnu příslušnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xx xxxxx příslušnosti xxxxxxx, bude x xxx xxxxxxxxx xxx, xxx dal ke xxxxx příslušnosti podnět xxxx x xx xxxxxxx.

§132

Xxxxx-xx se x xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx přešla.

Spory x xxxxxx xxxxxxxxxxx

§133

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx při rozhodování x oblasti xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx řízení v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, do xxxxx xxxxxxxxxx rozhodovaná xxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx obor působnosti xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxx xxxx rozhodne. Xxxxxx-xx xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x příslušnost ústřední xxxxxxx xxxxx, které xxxx nadřízeny xxxxx xxxxxxxx orgánům. Xxx-xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx přímo podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx projednat xxxx x xxxxxxxxxxx řízení, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodě do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx kompetenční xxxx xxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx; jejich xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k Nejvyššímu xxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxx xx žádný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, může xxx, xxx xx xxx xxxx účastníkem, nebo xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx x xxxxx.38)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a sporů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu samostatné xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx orgány.

(6) Po xxxx určování xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx trvání sporu xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§134

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx, xx němž xx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xx xx není účastníkem, x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kolegiální xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx hlasováním. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx sepsáním xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxx; xxxxxxxx kolegiálního xxxxxx xx přijato xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Členové xxxxxxx xxxxxxxxxx, předseda hlasuje xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxx 7 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x hlasování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx protokolu; xxx nahlížení do xxxxx (§38) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx protokolu.

(4) X xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx kolegiální orgán xxxx xxxxx, hlasovat xxxx nemůže xxx xxxx člen, xxxxx xxxxx námitka xxxxxxx. Xxxx-xx kolegiální orgán xxxxxxxxx xx usnést, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx §14 xxxx. 5 věty xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx jedná xxxxx jednacího xxxx, x xxxx stanoví xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx

§135

Xxxxx-xx, xx se někdo xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx České republiky x součinnost jejích xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ORGÁNY

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx, o kterých xx stanoví zvláštní xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§149 xxxx. 1) nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Postavení xxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx věc týká xxxxx územního samosprávného xxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgány poskytují xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, nebude-li tím xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x posouzením xxxxxx, xxx zahájit xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx dozoru právo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx obdržet xxxxx materiálů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxx vyjadřují, xx-xx xx xxxxx x plnění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podnět x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Správní orgán, xxxxx xxxx řízení, x xxxxxxx orgány xxxxx v mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx využito xxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxx, jestliže x xxx xxxxxxx xxxxx x dotčený xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx být xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx na jejich xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx mezi správním xxxxxxx, xxxxx vede xxxxxx, x správními xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány, jakož x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx navzájem, týkajících xx xxxxxx otázky, xxx xx předmětem xxxxxxxxxxx, se postupuje xxxxxxxxx podle ustanovení x řešení xxxxx x příslušnost x xxx, že v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx musí xxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx návrh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahájeno, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řešení xxxxx. Ustanovení tohoto xxxxxxxx se nepoužije xx xxxxxx rozporů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §133 odst. 6 xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X POSTUPU XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§137

Xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatních xxxxxxx a vlastních xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx důvodem x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx opatřuje xxxxxxxxxx potřebná x xxxxxx předpokládaného rozsahu xxxxxxxx pro rozhodnutí, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx-xx rozhodné skutečnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx (§59) x xxxxxxxxxx (§60). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, co xxx odepření součinnosti xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxx orgánu vysvětlení xxxxx odstavce 1. Xxxx, xxx bezdůvodně xxxxxx xxxxx vysvětlení, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx pořádkovou xxxxxx (§62) xx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x §18 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx číslo x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§138

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze x moci xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx by xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx-xx důvodná xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxx xxxxxx otázky, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxx xxxxxxxx oznámit i xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxx správní xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx správní orgán, x jehož xxxxxx xx ohrožený xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxx xxxxxx známi, nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x zajištění xxxxxx x xxxxxxxx xx k němu; x xxx xx xxxxxxx xxxxx vyrozumí.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx protokol. Xxxxxxxxx důkazu tímto xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx §53 xxxx. 6. Xxxxx-xx zajistit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx kopie, xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx znaleckým posudkem, xx postup před xxxxxxxxx xxxxxx omezen xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx řízení.

§139

Xxxxxxxxx informace

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, aby xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx předběžnou xxxxxxxxx x xxx,

x) xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) podle xxxxxx hledisek xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu, popřípadě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx informace xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx (§57 odst. 1). Xxxxxxxx žadatel x xxxxxxxxxx informaci neodstraní xxxxxxxx xxxx svého xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx neposkytne.

(3) X xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xxx xxxxxx. Předběžnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx správním orgánem xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platit, xxxxxxx-xx xx xx rozporu x právním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx neplatná, xxxxx byla vydána xx základě údajů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zkreslených xxxx žadatelem xxxxxxxxxx.

HLAVA IV

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX ŘÍZENÍCH

§140

Společné xxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo z xxxx úřední xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x nimž je xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx spolu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků. Xxxxxx řízení xxx x x průběhu xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxx újmy některému x účastníků.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx společné xxxxxx x x xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxx. Xxxxxxxx řízení zahrnuje x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x němuž xx správní xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnout x xxxx samostatně.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xx spojení věcí, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx. Do spisu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxx kopie xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, o níž xx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, se xxx xxxxx uplatnění §27 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxx, jako xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx společném xxxxxx xx vydává xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže jsou x přezkoumávání výroků xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správní xxxxxx, xxxxxx se xxxx rozhodnutí, z xxxxx každé zahrnuje xxxxxx, k jejichž xxxxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrokem xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx odvoláními napadena xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx §87, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x navazujícím xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; ustanovení §57 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx napadeno xxxxx xxxxxxxxxx x podmiňujícím xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrokem xxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx důvodem xxxxxx xxxxxx.

§141

Xxxxxx xxxxxx

(1) Ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx spory x xxxxxxxxxxxxxxx smluv (xxxx pátá) a x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony xxxxx xxxxxxxxxxx z občanskoprávních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx navrhovatel x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx mají postavení xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1. Jako xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx výsledku řízení; xxxx osoby mají xxxxxxxxx účastníků řízení xxxxx §27 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx odvolal xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx důkazy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxx tvrzení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx stavu xxxx x důkazů, xxxxx xxxx provedeny. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx §64 xxxx. 2 xx ve xxxxxxx xxxxxx postupuje jen xxxxx, jestliže to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze prokázat xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx.

(7) Rozhodnutím xx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx návrhu zcela, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx zamítne, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx smír xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo veřejnému xxxxx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odvolání.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozbylo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než proto, xx xxxx vyhověno xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx jehož požádání xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxx uspokojeno, xx účastník, xx xxxxx požádání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízeno, xxxxxxx nahradit xxxx xxxx, xxxx předběžným xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x tom xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nařídil xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Ve sporném xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníkovi, xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxx neměl. Xxx-xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx jen xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, že žádný x xxxxxxxxx nemá xx náhradu xxxxxxx xxxxx. I xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx úspěch jen xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx, měl-li xxxxxxxx x poměrně xxxxxxxx xxxxx xxxx záviselo-li xxxxxxxxxx o výši xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§142

Řízení o xxxxxx xxxxxxxx vztahu

(1) Správní xxxxx x mezích xxx xxxxx x xxxxxx příslušnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx to nezbytné xxx xxxxxxxxx jeho xxxx, zda xxxxxx xxxxxx vztah vznikl x xxx xx xxx xxxxx, zda xxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxx stalo.

(2) Xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx může x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxx vydat xxxxxxxxx xxxxx jestliže xxxx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x určení xxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxxxxxx §141 odst. 4 obdobně.

§143

Xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxxxxxx xx místě

a) xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx bezprostředně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx,39)

x) xx-xx důvodná xxxxx, xx xx xx xxxxx, jíž xx xxx xxxxxxx povinnost, xxxxxxxx jejímu splnění,

c) xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§147), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§61) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§62 x 63), xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dozoru.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx věci. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doručuje xxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nemá xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O ústním xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§67 odst. 3), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, aby xxxx šetřena xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§150 odst. 5).

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxxxxx týmž xxxxxxxx orgánem xxx xx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx.

§144

Xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxx než 30 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx v xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xx veřejné xxxxxxxx; xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úřední desce.

(3) X xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxx xxxxx podle §36 odst. 3 xxx účastníky xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx, v xxxx xxxxx, kde x xxxxx způsobem xxx xxxxx konceptu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení. Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uplatnit xxx xxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, x xxx určí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 5 dnů. Xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 2.

(6) X xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §19 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§145

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Stanoví-li xxxxx, xx pro vedení xxxxxx xx význam xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxx současně, xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx určit, xxxx xx xxxxx; o xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Řízení xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx pořadím. Řízení x xxxxxxxxx žádostech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx doby, xxx rozhodnutí o xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxx žádosti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, řízení o xxxxxxxxx žádostech usnesením xxxxxxx. Xxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x pořadí; xxxxxxxxxx předchozích xxx xxxxx xxxxxxx.

§146

Řízení x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxx společné xxxxxx o všech xxxxxxxxx. Žádnou x xxxx nelze xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx zahajuje xxxxxxxxxx podle §25 x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx podávání xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx, pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádostí, xxxxxxxxx xxxxxxxx postupu, xx-xx xxxxxx formou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxx, xx v xxxx lhůtě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx sdělovacích prostředcích xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx žádostí xx nepřipouští xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 žádost ve xxxx, x které xx má rozhodovat xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxx řízení xxxx zahájeno; x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx o výběru.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx až xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí xxxxxxx x odstavci 2.

(5) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx (§71) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prováděném xxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx usnáší xxxxxxxx xxxxx všech svých xxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX PRŮBĚHU X XXXXX ŘÍZENÍ

§147

Záruka xx xxxxxxx povinnosti

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx účastníka správní xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx uložena.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx účelu řízení, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxx x xxxxxxx přijmout xxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost složit xxxxxxxxx nebo nepeněžitou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx žadatel x xxxxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx přijal, správní xxxxx xxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx záruky xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, kterého xx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; může xx podat pouze xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx oznamuje. Xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti, xxxxx uložení xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxx peněžité záruky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx záruku xxxxxx xxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxx zákona.27) Nepeněžitá xxxxxx se xxxxx x správního xxxxxx; xxx xx může xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Řízení x xxxxxxx správní xxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx, která by xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx oprávnění x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2.

(5) Xxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x případě, xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, peněžitá xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx z xxxxxxx.

(6) Jde-li x xxxxxxxxxxx záruku, rozhodne xxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.35) Xxxxxxxx xxxxxxxx bude xx xxxxxxxx xxxxxxx ocenění40) x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozhodnutí x části xxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx je to xxxxxx, xxxx správní xxxxx vydat

a) mezitímní xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx zpravidla xxxxxxxx x xxxxxxxx poměrech xxx některých účastníků xxxx xxxxxxxx xxx x některých právech xxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx se v xxxxxx rozhoduje.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x části xxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx věci x rámci xxxxxxx xxxx nečinností xxxxxxxxx xxxxxx (§80). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x části věci, xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§149

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Závazné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx část rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx. X závazné xxxxx dotčený xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx části xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx obsah xxxxxxx části závazného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx se xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx právních předpisů, xx kterých xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dozvěděl, xx xxxxxxx řízení, x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxx odstranění, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí žadateli, xx xxxxxxx stanovisko xxxxxx být xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx neběží. Ode xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, neprovádí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a žádost xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s vyjádřením xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx závazné stanovisko xxxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potvrdí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx potvrzení xxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx doba xx 30 dnů, xxxxxxxx xx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxx případ. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxxxx.

(8) Nezákonné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxx; závazné stanovisko xxxxx v přezkumném xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxx úřední xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx orgán učinil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx podnět správnímu xxxxxx příslušnému x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je x případě, že xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoviskem podmíněno, xxx nabylo xxxxxx xxxx, důvodem obnovy xxxxxx.

§150

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx řízení xxx xxxxxx formou písemného xxxxxxx. Příkaz může xxxxxxx xxxxx vydat, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx zjištění xx xxxxxxxxxx; vydání xxxxxxx může být xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úkonem x řízení, nemusí xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění.

(2) X xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jediným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxx je věcně x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx kontrolovaný xxxxxxxx s obsahem xxxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx námitky kontrolovaného xxxxx obsahu xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx ten, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpor xx xxxxx 8 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Podáním xxxxxx xx příkaz xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx orgán vyrozumí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx opožděného xxxxxx. Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx běžet xxxx xxxxxx xxxxxx. Zpětvzetí xxxxxx xxxx přípustné. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx příkaz xxxxx. Xxxxxx, proti němuž xxxxx xxxxx odpor, xx stává pravomocným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxx xxx učinit, xx xxxxxxx dne xx xxxx xxxxx počítá x u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx vydání příkazu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxx uložit povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzná xxxxxx vydání příkazu, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx na místě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx nebo povinnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x uložením xxxxxxxxxx souhlasí. Podepsáním xxxxxxxxxx xx příkaz xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. O xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxxxxx poučen. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nelze xxxxx xxxxx.

§151

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §67 odst. 2. Namísto xxxxxxxxxx xx x záznamu xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Dnem převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx vydaný xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXXXX ROZHODNUTÍ

§152

Rozklad

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx správní xxxx, ministr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx ministrovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx členy rozkladové xxxxxx xxxxxxx ministr xxxx vedoucí jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odborníci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ústředního xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §14 a 134 xxxxx obdobně x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx přítomných členů xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu.

(4) Xxxxxxxx je při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 odst. 3 uchovávány odděleně xxxx spis, xxxxxx xx na návrhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozkladové xxxxxx xx nejméně xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x držitelem platného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx předsedou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komise xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx, prokáže-li xx xxxx xxxxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxxx poučením xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Většina přítomných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komise musejí xxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx.

(6) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx jinak, xxx v xxxxxx x xxxxxxxx

x) rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx rozkladu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx způsobena xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxx, xxxxxxxxx souhlas, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx.

§153

Uspokojení xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xx žalobce xx xxxxxxxx soudnictví

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxx jej uspokojit xxxxxx xxxx zrušením xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §77 xxxx. 1, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Vydat xxxxxxxxxx xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; v případě, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx řízení, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím, ledaže x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxx práva xx odvolání xxxx xxxxxxx; právo xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx ani ostatní xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx. Přezkumné řízení xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

VYJÁDŘENÍ, XXXXXXXXX X SDĚLENÍ

§154

Jestliže xxxxxxx xxxxx vydává vyjádření, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx sdělení, xxxxx se týkají xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé: §10 xx §16, §19 xx §26, §29 xx §31, §33 xx §35, §37, §40, §62, §63, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx: §134, §137 x §142 odst. 1 x 2; xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx to xxxxxxxxxx povaha vyjádření, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx není-li zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx čerpat x xxxxxxxx vedené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán.

(2) Xx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonu, xxxxxxx xxxxx tento xxxx xxx dalšího xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx, provést ověření xxxx učinit xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xx požádání xxxxxxx uvědomit dotčenou xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§156

(1) Jestliže xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, aniž tím xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dotčených xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx správní orgán, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, x xx x účinky xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxx; takové xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sdělení. Xx xxxxx postup xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX xxxxx druhé x xxxxxxxxxx řízení.

§157

Xxxxxx-xx xxx způsobena xxxx žádné x xxxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkonu, xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úkony vydat xxxx xxxxxxxxxx.

§158

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx i v xxxxxxx, provádí-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxx první, xxxxx, páté nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Ustanovení §156 xxxx. 2 xx přiměřeně xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx druhé, xxxxx, xxxx xxxx šesté, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§159

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx x veřejným xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stranou xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx důvěryhodnost xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x správní xxxxx musí xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx cíl xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxx.

Druhy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§160

(1) Xxxx, xxxxxxxxxxxxx korporace, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonem a xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.41)

(3) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx části xxxxxxx.

(4) Xxxxx x dohod xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 řeší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx správní úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxx obsah x xxxxxxxx souladu x právními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzájemně uzavírat xxxxxxxxxxxxx smlouvy týkající xx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx.

§161

(1) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxx, x to x xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlas xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx účastníky xxxxx §27 xxxx. 2 xxxx 3. Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx třetích xxxx (§168).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxx podle části xxxxx. Xxxx, co xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§162

(1) Xx, kdo xx byli xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxx probíhalo xxxxxx xxxxx části xxxxx, xxxxxxxxx xx, xxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xx převodu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx práv nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx-xx zvláštní zákon xxxxx. K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu; xxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x veřejnoprávní xxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx i správní xxxxx, xxx xxxxx, xx x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělil xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§163

(1) Xxxxxx xxxx učiněný x písemné xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jedné xxxx xxxx určitým xxxxxx, je návrhem xx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxx"), jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx x vyplývá x xxx vůle xxxx, xxx návrh xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxx xxx x případě jeho xxxxxxx vázán.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, kdy dojde xxxxx, xxxxx xx xxxxx. Xxxxx smlouvy xxxx navrhovatel smlouvy xxxxxx, dojde-li xxxxxx x zrušení xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxx neodvolatelný.

(3) Xxxxx xxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxx, která x xxx xxxx xxx přijetí xxxxxx, xxxxx x ní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přiměřené xxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x rychlosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x odmítnutí návrhu xxxxxxx dojde xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx x předložení xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §146 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně.

§164

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a projevy xxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx téže listině.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx současně, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany. Xxxxxx-xx smluvní strany xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy opatřený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyhotovené x xxxxxx příslušníků národnostní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx podmínek §16 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§165

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení dozvěděla.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu, která xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx obsahu xxxxx x xxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx, nevyplývá, xx xx xxxxx oddělit xx ostatních.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx §161 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx učiněných xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx převzaté xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. Xx právní moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příslušné xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx orgány, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přešla x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xx platí xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uzavření veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §160.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx §161 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy s xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvy (§169 xxxx. 1) a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §162 správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx třeba x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxxxxxxxx smluv xxxxx §162 xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx souhlasu xx třeba x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(7) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx x tím, xx xxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §96 xxxx. 1 x §97 xxxx. 2; xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99.

Xxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, výpověď x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§166

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx souhlasu xxxxx x k xxxxxxxx této xxxxxx; xxxxxxxxxx §164 odst. 3 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxxx xxx písemnou xxxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dohodnuta výpovědní xxxxx.

§167

(1) Xxxxxxx strana xxxx podat xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodnuto,

b) změní-li xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxx smlouvy, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx smluvní xxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx vyšly xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx známy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx písemný xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stran xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx podala. Pokud xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(3) Xxxxx některá xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy na xxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1.

Xxxxxxx xxxxxxx osob

§168

Veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §160, xxxxx xx xxxxx dotýká práv xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx účinnosti xxxxxx v xxxxxxxx, xxx x xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx využije xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§169

(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §160 x xx-xx xxxxxxx jednou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xxxx x xxxxxxxxxx působností; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx věcně příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §160 x jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx obce, které xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepřevezme-li xxx Ministerstvo vnitra,

c) xxxxxxx orgán, který xx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxxx stranám, xxx-xx x jinou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §160; xxxx-xx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx orgán xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §161, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §162.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxx odvolání ani xxxxxxx.

Xxxxxx ustanovení

§170

Při postupu xxxxx této xxxxx xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x přiměřeně ustanovení xxxxx druhé xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx x účel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, použijí xx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání x relativní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x odstoupení xx xxxxxxx a xxxxxxxxx, ustanovení x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

§171

Xxxxx xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxx zvláštní zákon xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx.

§172

(1) Návrh opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x §136 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25, kterou xxxxxx xx xxx úřední xxxxx x xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxx xxxxx x obcích, xxxxxxx správních obvodů xx má opatření xxxxxx xxxxxx týkat, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx námitky. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x jiným způsobem, x místě obvyklým. Xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů.

(2) Xxxx-xx vzhledem x xxxxxxx xxxxxx možno xxxxxxxxx jej xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx znění, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx uvedeno, x xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxx, čích xxxxx se přímo xxxxxx x kde x v xxxx xxxxx xx xxx x návrhem seznámit. Xxxxx znění návrhu xxxxxx odůvodnění však xxxx xxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x návrhu opatření xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxx veřejné xxxxxxxxxx návrhu. Xxxx x xxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nejméně 15 dnů xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxx úřadů x xxxxxx, jejichž správních xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx dobu xxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx zkrácená xxxx xxxxx xxxxxxx 5 dní.

(4) X xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx kdokoli, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx opatřením obecné xxxxxx xxxxx dotčeny, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx písemné připomínky xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ústní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx x jeho xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxx, povinnosti nebo xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx, nebo, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx, x jiné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxx, xxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx námitky ke xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úkonu xxxxx prominout. X xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx, xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které přímo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx než návrh xxxxxxxx xxxxxx povahy, x xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy (§173 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxx podat xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§173

(1) Opatření obecné xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx úředních deskách xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx týká. Xxxxxxxxxx §172 odst. 1 platí xxxxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx vážná xxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx účinnosti xxx xxxx vyvěšení; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §172. Do xxxxxxxx obecné povahy x xxxx xxxxxxxxxx xxxx každý nahlédnout x xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx podat opravný xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx určen opatřením xxxxxx povahy, lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx a v xxxx byla xxxxx, xxx tuto xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

§174

(1) Pro řízení xxxxx této části xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ustanovení části xxxxx.

(2) Xxxxxx opatření xxxxxx povahy x xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení x xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxx xxxxx xx 1 xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nastávají xxx xxx jeho xxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§175

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, neposkytuje-li xxxxx zákon jiný xxxxxxxxxx ochrany.

(2) Podání xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xx újmu; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx nebo správní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx podat xxxxxxx xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx ústně stížnost, xxxxxx xxxxx ihned xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Stížnost xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve stížnosti xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, vyslechne xxxxxxxxxxx, osoby, proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx další osoby, xxxxx xxxxx přispět x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stěžovatel x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro vyřízení xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx stížnost xxxxxxxx důvodnou xxxx xxxxxxxx důvodnou, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezbytná xxxxxxxx k xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx x to xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebyla xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxx přešetřil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §79 odst. 4 x 5.

§177

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x §2 xx 8 xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správy i x případech, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxx zásadám xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx nevztahují části xxxxx x třetí xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxx.

§178

(1) Xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx rozhoduje o xxxxxxxx, popřípadě vykonává xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xx xxxxx xxxxxx odstavce. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem orgánu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem orgánu xxxxx se xxxxxx x xxxxxx vedeném x xxxxxxxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx vnitra, x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx úřad, xxxxx xxxx působnosti je xxxxxxxxxxx xxxx nejbližší. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx korporace xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pověřený výkonem xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx stanoven, xx xxxxx orgánem xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ministr, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§179

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x novému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, postupuje xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx, x xxxxx lze takové xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, který byl xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§180

(1) Xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx předpisy xxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxx, postupují x otázkách, xxxxxxx xxxxxx xx nezbytné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx cílem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx předpisy xxxxxx x celém rozsahu xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§181

Xxxxxxx-xx dosavadní právní xxxxxxxx, xx xx x případech, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx xxxxxx zákona.

§182

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx úkony správních xxxxxx učiněné xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x nároky x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§183

Zrušuje xx xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§184

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2006.

Zaorálek x. r.

Klaus x. x.

Xxxxxx v. r.

Xx. XLII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

2. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nabyla xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx §174 xxxx. 2 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 1 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx řízení, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx při přezkumném xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 500/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

413/2005 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

384/2008 Xx., kterým se xxxx zákon x. 155/98 Sb., x xxxxxxx řeči x x změně xxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010 x xxxxxxxx §20, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 24.7.2009

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x archivnictví a xxxxxxx službě a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x státní službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech souvisejících x xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

176/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2018

12/2020 Xx., o xxxxx xx digitální xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

403/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §7 xxxx. 1 a 2 obchodního zákoníku.
6) §1 xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 191/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zákon č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
9) Xxxxxxxxx §61 odst. 1 xxxx. x) služebního xxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.
11) Zákon č. 325/1999 Sb.
12) Xxxxx č. 273/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
13) Xxxxx č. 155/1998 Sb., x znakové xxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 384/2008 Xx.
13x) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 131/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 128/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o poštovních xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx x. 29/2000 Xx.
17x) §10b xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx.
18) §65 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
*19) §8 x 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §30 x násl. občanského xxxxxxxx.
*20) §10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §55 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*21) §139 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §1126 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
22) §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
23) Například §26 xxxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx.
24) Xxxxxxxx xxxxx č. 304/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx).
25) §1 x 2 zákona x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx svátcích, x ostatních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
26) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §118 xx 121 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §76 xxxx. 2 zákona x. 150/2002 Xx.
30) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb.
31) Zákon č. 41/1993 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx nebo xxxxx x listinou x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx okresními x xxxxxxxx úřady x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §135 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §96 xxxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
34) Zákon č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé otázky xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx se xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx občanský zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx zákona x. 120/2001 Xx.
36) §3 xxxxxxxx x. 252/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
37) §20 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §97 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.
39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx.
41) Zákon č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) Například xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 131/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
43) §38 x násl. občanského xxxxxxxx.

43) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

44) §45 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.