Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2022 do 30.06.2023.


Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

499/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - ARCHIVNICTVÍ

Díl 1 - Výběr archiválií a jejich evidence

Výběr archiválií §3 §4 §5 §6

Výběr archiválií ve skartačním řízení §7 §8 §9 §10

Výběr archiválií mimo skartační řízení §11 §12

Společná ustanovení k výběru archiválií §13 §14 §15

Evidence archiválií §16 §17 §18 §18a

Portály pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě §18b

Správa metadat archiválií §18c §19

Díl 2 - Prohlášení archiválie za archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku §20

Prohlášení za archivní kulturní památku §21

Prohlášení za národní kulturní památku §22 §22a

Díl 3 - Ochrana archiválií, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie §23

Práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie §24 §25 §26 §27

Převod archiválií §28

Vývoz archiválií §29

Ochrana archivních kulturních památek a národních kulturních památek §30 §31 §32 §33

Díl 4 - Nahlížení do archiválií, vystavování archiválií a pořizování výpisů, opisů a kopií §34 §35 §36 §37 §38 §38a §39 §40 §41

Díl 5 - Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby §42 §43

Působnost ministerstva §44

Národní archiv §45 §46

Státní oblastní archivy §47 §48 §49

Další správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby §50

Specializované archivy §51 §52

Bezpečnostní archivy §53

Archivy územních samosprávných celků §54 §55

Soukromé archivy §56 §57 §57a

Díl 6 - Akreditace archivů a povinnosti zřizovatelů archivů

Akreditace archivů §58

Odnětí akreditace §59

Zánik akreditace §60

Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60a

Odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60b

Zánik oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60c §61

Výroční zprávy o činnosti archivů §62

HLAVA III - SPISOVÁ SLUŽBA §63

Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů §64

Nakládání s dokumenty označenými "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE" §64a

Vyřizování a podepisování dokumentů §65 §66

Odesílání dokumentů §67

Ukládání dokumentů §68

Spisová rozluka §68a §69

Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě §69a

Atestace §69b §69c §69d §69e §70

HLAVA IV - KONTROLA VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY §71 §72

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §73

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §74 §75 §76

HLAVA VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §77 §78 §78a §78b §78c

Přechodná ustanovení

Archivy hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem §79 §80 §81 §82 §83 §84

Závěrečná ustanovení §85 §86

Zrušovací ustanovení §87

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §88

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §89

Přechodná ustanovení §90

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů §91

Přechodná ustanovení §92

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů §93

ČÁST ŠESTÁ §94

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů §95

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů §96

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů §97

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů §98

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů §99

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů §100

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů §101

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů §102

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §103

Příloha č. 1 - Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností, družstev s výjimkou družstev bytových a notářů, které jsou tito za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií

Příloha č. 2 - Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie

Příloha č. 3 - Vnitřní organizační jednotky státních oblastních archivů

Příloha č. 4

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 190/2009 Sb. - Čl. II

č. 167/2012 Sb. - Čl. II

č. 56/2014 Sb. - Čl. II

č. 298/2016 Sb. - Čl. XLIV

č. 261/2021 Sb. - Čl. CXXII

Nález Ústavního soudu č. 73/2017 Sb.

INFORMACE

499

ZÁKON

ze dne 30. xxxxxx 2004

x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx

x) výběr a xxxxxxxx archiválií,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správců xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) soustavu xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivů,

i) spisovou xxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x dalších xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro účely xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xx péči o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx x archiválie xxxxxx xxxxx, evidence, ochrana, xxxxxxxx zpracování, uložení x zpřístupnění,

c) archivem xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx x xxxx o xx,

x) původcem xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx vzniklý x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx původci xxxxxxx nebo jinak xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, obrazová, xxxxxxx xxxx xxxx zaznamenaná xxxxxxxxx, xx již x podobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx původci xxxxxxxx,

x) archiválií xxxxxx xxxxxxxx, který byl xxxxxxxx k xxxx xxxxxx, obsahu, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k trvalému xxxxxxxx a xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; archiváliemi xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondem xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, vnějším xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, právním, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem xxxxxxx x vzaty xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx archiválií,

h) xxxxxxxxx fondem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx společnými znaky,

j) xxxxxxxx pomůckou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x slouží xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

x) archivním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx archiválií,

l) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxxxx, zahrnující xxxxxx xxxxx xxxxxx, evidenci, xxxxxxxxxxx, xxxx, vyřizování, xxxxxxxxxxxx, podepisování, odesílání, xxxxxxxx x vyřazování xx skartačním xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uložení, vyhledávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřebu původce x x provádění xxxxxxxxxxx řízení,

n) správním xxxxxxxx xxxxxxx původce xxxxxx k dohledu xx xxxxxxxx službu xxxxxxx x x xxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxx xxxxxx delší xxx 5 let,

o) xxxxxxxx data xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx správu x xxxxxxx času,

p) xxxxxxxx xxxxx vnitřní předpis xxxxxxxxx základní pravidla xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x skartační xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zařazuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx vyhledávání, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx posuzuje xx skartačním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx doba, xxxxx níž xxxx xxx xxxxxxxx uložen x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, pracovněprávním nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxx elektronického systému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx standardu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx archiválií

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx složky xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x přílohách č. 1 xxxx 2 k tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxx-xx dokumenty xxxxxxx x přílohách č. 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"),

x) zdravotní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby zřízené xxxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx také

a) xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx družstev, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu,

b) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx komory, xxxxxx, nadační xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx x umožnit xxxxx xxxxxxxxxx mají xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx tito xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx uchovávat dokumenty x umožnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx"), xxx-xx x xxxxxxxxx, ke xxxxxx mají tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, soukromoprávními xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupci xxxxx xxxxxxxxxxxx předány x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x čitelnosti, tvorba x správa xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čase. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx archiválií xxxxxxx xxxxxx podle své xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx soukromoprávními xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx39).

§4

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k

a) xxxx vzniku,

b) obsahu,

c) xxxxxx,

x) vnějším xxxxxx.

§5

(1) Xxxxx doby xxxxxx xx příslušným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1850,

x) xxxxxxxxx z oborů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, úvěrové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, finančního x xxxxxxx podnikání xxxxxx patentů na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1900,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx roku 1900,

x) xxxxxxx xxxxxxx vzniklé xx roku 1930,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1930.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, právním, xxxxxxxxxxx, kulturním, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx musí xxx xxxx předloženy xxxxxxxxx uvedené x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx.

(3) Podle původu xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx trvalou hodnotu xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx hodnotě, jazyku, xxxxx, xxxxx látce, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx obdobným xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxxx archiv xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx řízení.

Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx řízení

§7

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx provádí příslušný xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx původce, x xxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zřízen xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxx, požádá-li x xx xxxxxxxxxxxxxx původce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, při xxxxxx xx xxxxxxxx dokumenty, xxxx uplynuly xxxxxxxxx xxxxx a jež xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx původce.

(4) Xx řádné provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx skartační xxxxx xxxxxxxxx. Skartační xxxxxx může xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu. Skartační xxxxx zašle xxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx k posouzení x k provedení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx vždy xxxx xxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

(1) Skartační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §7 odst. 4 obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx. 4,

b) xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zařazeny xxxxxx dokumenty xxxxxxx x xxxxxxxx původce, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx dokumenty s xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx x xxxxxxx xxx vyřazování dokumentů.

§10

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx určí, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx protokol o xxxxxxxxxx skartačním řízení.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje

a) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx za xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx určeného xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxx; soupis xx nepořizuje, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) X případě, xx subjekt xxxxxxx x §7 odst. 4 nesouhlasí x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, může xxxxx němu do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx protokolu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx archivnictví x xxxxxx xxxxxxx služby. Xxxxxxx námitky xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx skartačním xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx.

Výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vlastníkem České xxxxxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ke xxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx vlastnictví x xxx odúmrtí,

e) nalezených.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prováděný xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx zahajuje xx xxxxxx původce xxxx vlastníka xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxx původce nebo xxxxxxxx dokumentů s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx konkurzu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně. Xxxxxxxxx xxxxxx si xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx pro výběr xxxxxxxxxx x uvedením xxxx jejich xxxxxx. Xxxx-xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx samostatně; xxxxxxx xx postupuje, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zařazovány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) x e) x x xxxxxxxxx, xxx dojde x xxxxxx původce bez xxxxxxxx nástupce, xx xxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dokumenty xxxxxxx v muzeích, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx") v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxx §4 x 5 xxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx archiválií se xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skartační xxxxxx. Ustanovením xxxx xxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx činnosti.

§12

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhotoví xxxxxxxxx xxxxxx protokol x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx x xxxx, xx xx xxxx xxxxx dokumenty xxxxxxx xxxx archiválie xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxx dokument xxxxxx xx péče xxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s určením, xx xx xxxx xxxx dokument náležet.

(2) Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 použije xxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx, může xxxxx xxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zahájeno xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§13

(1) X xxxxxxxxx obsahujících utajované xxxxxxxxx2) lze x xxxxxx xxxxxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyřazení x xxxxxxx; u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx provést xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Výběr xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxx, provádějí xxxxxxxxx bezpečnostní archivy.

(2) X dokumentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,3) xxxxxxxx4) nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyřazení x zničení; x xxxxxxxxx dokumentů xxx xxxxx xxxxxxxxxx provést xxx se souhlasem xxxxxxx. Xxx-xx dokument xxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxx archiválií xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, bankovního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X výběru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevyžaduje xxxxxxx fyzické osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

(4) Xxx výběru xxxxxxxxxx jsou osoby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx původce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx objektu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx vstupovat xxx se xxxxxxxxx xxxxxx vlastníka.

(5) Původce, xxxxx nevykonává xxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx dokument v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx podle §19 xxxx. g), a xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výběru archiválií xxxx skartační xxxxxx. Xxxxx dokument nelze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx archivem, xxxxxxxx xxxx původce xxxxxxx xx analogové xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x výběru archiválií xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x uvedením rozsahu x účelu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovená zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxx osobě s xxxxxxxxxx údaji seznámily.

(3) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu.

§15

(1) Dokumenty vybrané xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx xxxxxxxx archivu. X xxxxxxx xx xxxxxx úřední xxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx uvedou xxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx předávaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxx xxxxxx veřejnoprávních xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx veřejných archivů. Xxxxxxxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx péče xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx archivech xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx archivů uloží x Národním xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxx-xx zřizovatel xxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx archivu. Příslušnost xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx náleží, xxxx jejím uložením x Národním archivu xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalý skartační xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx skartačním souhlasu, xxxxxxxxx archiv xxxx xxxxxx skartační souhlas xxxxxx x moci xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na právního xxxxxxxx.

Evidence xxxxxxxxxx

§16

(1) Xx xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx dokumenty xxxxxxx xxxx archiválie xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx archivní xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx evidence je xxxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx.

(3) Základní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a úbytků xxxxxxxxxx, evidenční xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vědecké xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Archivy x xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxx základní jednotky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v digitální xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx řetězec znaků xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx archivů xxxx xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx, xxxxx Národní xxxxxx (§46) nebo xxxxxx xxxxxxxx archivy (§49) xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx evidenci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx péče xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx archivního dědictví x xxxxxxxx archivních xxxxxxx, vedou Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Archivy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx archivních xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxx dědictví a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního dědictví xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx i v xxxxxxxx formě.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx narušení xxxxxx xxxxxx, ztráta xxxxxx čitelnosti xxxx xxxxxx metadat nezbytných xxx nakládání x xxxxxxxxx fondem, archivní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zahraničí.

(3) Xxxxxx xxxx kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx vyřadí archiválii, xxxxxx vedou x xxxxxxxx evidenci, x xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx vyřazení x xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Návrh xxxxx xxxxxxxx 4 obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx archivního fondu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sbírky, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) velikost vyřazovaného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bytech, navrhuje-li xx vyřadit archivní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválii x xxxxxxxxx xxxxxx.

§18

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxx archiválií, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, v xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx, archivní sbírky, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ucelené xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx evidence obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx jejich xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxx, xxx byla xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírku, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vědecké xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a uchovávat xxxx údaje:

a) xxxxx x sídlo archivu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození x místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx x).

(3) Xxx xxxxxx evidence xxxxx tohoto xxxxxx xxxx ministerstvo, Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx bezpečnostních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx trvalého xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla x xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx.

§18a

(1) X xxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx ministerstvo archiv, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx předchází xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx archivu xxxx xxxxxxxx oblastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodne xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se převedení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx archivu xxxx xxxxxxxx oblastního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx.

§18x

Xxxxxxx xxx zpřístupnění xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx

(1) Archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro zpřístupnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Národní archiv (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx archivu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivu, xxxx zpřístupňovány způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Národní portál xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) výběr x příjem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě x jejich xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) příjem xxxxxxx xxxxxx původců,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx archivních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x digitální podobě x dokumentům x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx digitální xxxxxxxxxx x archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě a xxxxxx xxxxxxx,

x) přístup x archiváliím x xxxxxxxxx podobě a xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx reprodukce x xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Xx. x účinností xx 1.7.2012

§18x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxxx péče xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx archiválie,

b) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu oprávnění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx jehož xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náleží, xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx provozovaného xxxxxxx xxx zpřístupnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x archiválii xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxxx archivu, xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, spravuje x prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupňuje

a) xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx,

x) xxxxx x evidenci xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí.

(4) Xxxxxxxxx archiv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxx zpřístupnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je správcem, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx archiv x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spisové x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Ukládá-li Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx, zpřístupňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx o

a) změně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bytech,

b) narušení xxxxxx archiválie, ztrátě xxxx čitelnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

§18c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

§19

Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx evidence,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx evidence a xxxxxxxx evidence,

c) způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx památky,

d) postup x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x způsob xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcek,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, správy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archiválií,

g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx archiválie xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x původců, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxx archiválie xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx památku

§20

§20 zrušen xxxxxxx předpisem č. 167/2012 Sb.

§21

Prohlášení za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx prohlášena xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírka, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ucelená xxxx, xxxxx vzhledem k xxxx xxxxxx, obsahu, xxxxx, původci xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, národní nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx společnost; x souboru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírky, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxx archiválie, archivní xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxx náleží,

b) xxxxxx, xxxxx xx xxxx x základní nebo xxxxxxxx evidenci,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx archiválie, archivní xxxxxx, archivního fondu xxxx jejich xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, archivní sbírky, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx části,

b) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx, zda x nim xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x způsobem zpracování xxxxxxxx nejvýše xxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahovou x xxxxxxxxxxxx stálost pro xxxxxxx xxxxxx dlouhodobého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx práci,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx instituce, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x),

x) xxxxx, příjmení, místo xxxxxxxx pobytu a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírky, xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx ucelené xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

x) název, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich ucelené xxxxx, je-li vlastníkem xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx na prohlášení xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx jejich xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x prohlášení za xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každou xxxxxxxxxx změnu jejich xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva,

b) xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Ministerstvo xxxx xxxxxx prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx významu. Xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; ministerstvo xxxx zrušit prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx.

(7) Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) název x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx památce,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx památku

Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.11)

§22a

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx památku nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x účinností od 1.7.2012

Díl 3

Xxxxxxx archiválií, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§23

(1) Archiválie xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.12)

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Archiválie, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxx zákonem, lze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx x xxxx x xx.

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x držitele xxxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx archiválie xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačních x xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx archiv xxxx státní xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx archivu, x nejedná-li se x archiválii ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx paušálního xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za archiválii. Xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx vybrání dokumentu xx archiválii, xxxxx xxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxxxx písemně x ministerstva xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxx Národního xxxxxxx, xxxxx archiválii xxxx x základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výši xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx archiválie xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx možný xxxx zisk nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx vynaložené xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx péče veřejného xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx nezbytných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který ji xxxx x xxxxxxxx xxxx druhotné evidenci, xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx k xxxxxxx xxxxx, xxxxx nárok xxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) řádně pečovat x archiválii v xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx archiválii x dobrém xxxxx, xxxxxxx ji před xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x odcizením x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako archiválie xxxx xxxxxxx v xxxxxxx formátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přepisem x xxxxxx xx xxxxxxxxxx po provedeném xxxxxx archiválií Národnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x předem xxxxxxx Národnímu archivu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx každý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxx úschově.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx x kterou vede x základní evidenci Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx předávat těmto xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx potřebné pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Vlastník xxxx xxxxxxx archiválie xxxx xxxxxxxx archiválii do xxxxxxx na základě xxxxxxx smlouvy o xxxxxxx. Xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x úschově, xxxxxxxx schovateli práva x povinnosti xxxxxxxxx xxxx držitele archiválie xxxxx §24 odst. 1, §25 xxxx. 1 xxxx. x) x c), §25 xxxx. 2, §27, 29, 30 x 32 namísto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo držitele xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 zde xxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitele xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ochranu a xxxxxxxx xxxx o xx a xxxxx xxxxxxxxxx nenáleží xx xxxx xxxxxxx, Národní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx archiv

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx archiválie bezplatnou xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx archiválie xxxxxxxx xx xxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxx.

§28

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx zamýšleného převodu xxxxxxxxxxx archiválie xx xxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nepůjde x xxxxxx

x) mezi xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx xxxx církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je povinen xxxxxx xxxxxxxxx archiválie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro návrh xxxxx xxxxxxx. Prohlídka xx xxxx uskutečnit xx 30 xxx xx podání xxxxxxx. Xxxxx se prohlídka xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx x předložení xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 o 30 dnů x xxx xxxxx pro xxxxxxxxx prohlídky počíná xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státní oblastní xxxxxx do 180 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx popis nebo xxxxxxxxxx archiválie, xxxxxxxxxxx xxxx x lhůtu xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx než 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx archiválie xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx Národní archiv, Xxxxxx bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§29

Vývoz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky lze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Povolení x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx, a xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanoveným x povolení xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx archiválii zpět xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stav.

(6) Xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, nelze do xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx památku je xxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx na dobu xxxxxxx x x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx, x xx pouze x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx archiválií z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dovezeny zpět xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x národních xxxxxxxxxx památek

§30

(1) Xx xxxxxxxxxx archiválie xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxxxx vlastník xxxx xxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx sbírkách xxxx x xxxxxxxxxx fondech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x kulturně xxxxxxx instituce, xx xxxxxxx péče archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx. O výsledku xxxxxxxx podají do 30 xxx od xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxxx památky nebo xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxx archiv xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx.

(4) X archivních xxxxxxxxxx xxxxxxx x národních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do péče xxxxxxx xxxx kulturně xxxxxxx instituce, příslušný xxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx národní kulturní xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx restaurování je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx držitel, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx určí.

§31

(1) Xxxxxxxx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx se x archivní kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, xx x souvislosti s xxxxxxxxxxx archiválie za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx paušálního xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xx národní kulturní xxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx písemně u xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x základní nebo xxxxxxxx evidenci.

(2) Výši xxxxxxxx příspěvku podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prohlášením xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památku.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u ministerstva xxxxxxxxxxxxxxx Národního archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, který ji xxxx x xxxxxxxx xxxx druhotné xxxxxxxx, xx xxxxx 6 xxxxxx ode xxx, xxx x výdajům xxxxx, a musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

§32

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitele xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc, xxxx

x) xxxxx archivní xxxxxxxx památku xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx Národního xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, nejdéle xxxx na xxxx 1 xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx nebo držitel xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx o xx , xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx archivu a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zničení, rozhodne xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx určitou xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx schopen ani xxxx, xxx uplynula xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x odbornou xxxx x xx, xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnout x jejím xxxxxxxxx x xxxx archivu, x xx x x moci xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx památka xxxx xxxxxxx kulturní památka xxxxxxx do xxxx Xxxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx archiv, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§33

Xxxxxxxxxx §23, §24 xxxx. 1, §25, 26, 28 x 29 xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, vystavování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpisů, xxxxx x xxxxx

§34

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx péče xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx archivu.

(2) Xxxxxxxxxx xxx vydá každý xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx je trvale xxxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx místě x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx určených k xxxxxxxxxxx práci. Do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx vyhotoveny xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhotoveny, xxx originály xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxx, do xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x úschově, xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a badatelským xxxxx x xx xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx x úschově. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxx nahlížení nedotčena.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx náleží, a xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národního portálu xxxx portálů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě.

§35

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxx x místa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa pobytu xxxxxxx osoby xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxx niž xx nahlížení xxxxxxxxxxx, xxxxx identifikačním xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxx studia, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, v jehož xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx se podává xx badatelském listu. Xxxxxxx o nahlížení xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxx totožnosti. Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, x x xxxxx je xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, jako jeho xxxxxxxxxxx držitele.

§36

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx badatelský xxx, kterým xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx archiválií, xxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládaných xxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxx, režim xxxxxxx x místě xxxxxxx x xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x zahájení xxxxxxxxx xx archiválií x x pokračování x něm; xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx třicetidenní,

b) vzor xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx dokladu x xxxxxxxxxxxx a navrácených xxxxxxxxxxxx.

§37

(1) X nahlížení x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx obsahujících osobní xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Archiv osobu xxxxxxx vyrozumí x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx archiv úřední xxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx bude xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx následcích podání x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první může xxxxxx osoba do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx-xx osoba xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx čtvrté, xx xx xx xx, že x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx x počítání xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx archiválií xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx údaje13), xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x období, xx xxxxxx bude do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1990 z xxxxxxxx státních xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1990 x xxxxxxxx vojenských xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx x společenských xxxxxxxxxx a politických xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx vzniklé z xxxxxxxx xxxxxx německé xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x x Xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxx 1938 xx 1945, xx xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx přístupné před xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx15).

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx archiválie, xxxxxxx obsahem jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx demografických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx základě žádosti x přiměřené xxxx, x ohledem xx xxxxx archivu a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx archiválií; xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xx archiválií, xxxxx xxxx původci, xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení odstavců 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §38 odst. 5; xxxx xxxxx xxxxxxxx xx archiválií, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx uložených x xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx

x) fyzický stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jejichž obsahem xxxx xxxx osobní xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 x 6,

d) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k nahlížení xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxx osobní údaje,

e) xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xx archiválií xxxxxxxx xxxx žadatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.2)

(2) Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xx xxxxxxx xxxxxx badatele xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spisové xxxxxx.

(3) Xxxxx bylo xxxxxxxxx xx archiválií xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x přiměřené xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x s přihlédnutím x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžadovaných xxxxxxxxxx xxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx lze v xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx limitovaném vědeckém xxxx výukovém účelu xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, xxxxx i xxxxx, xxxxx jsou podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx stát xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x němž jsou xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx vypůjčitel se xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x dohodnuté xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§38x

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§39

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx zaručujících xxxxxx xxxxxxx x xxxx podle tohoto xxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx svěřeny xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x xx podmínek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Archiválie xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxx xxxxxxx, xxx vystavovat xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zápisu18) x výpůjčce. Xxxxxxxxxx xxxxxxx sjedná xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.19) Xxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxx je soupis xxxxxxxxxxxxx archiválií x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§40

(1) Každý xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx jehož péče xxxxxxxxxx náleží, x xxxxxxxx xxxxxx, opisu xxxxx kopie archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxxxx autorského xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopie xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, opisu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx archiválie x xxxxxxxxx podobě se xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. To neplatí, xxx-xx výpis, xxxx xxxxx xxxxx archiválie x analogové xxxxxx xxxx repliku xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxx i bez xxxxxxxxxxx archivního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud žádosti x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevyhoví, xxxxxxxx xx základě xxxxxx badatele příslušný xxxxxxx xxxx xx xxxxx archivnictví x xxxxxx xxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xx žádost xxxxxxx shodu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě uložené x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx digitálního xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x replikou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Podpis xxxxxxxxx xxxxx xx digitálním xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pořízené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou pečetí.

(5) Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, opisu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx dalším xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x archiválií. Xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x jím xxxxxxxxxxxxx službami xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořízení xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx další xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x případě xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxx archiválii xxxx x xxxxxxxxxxx x xx,

x) dárce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx této xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxx upustit.

§41

(1) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxx, opisy xxxxx xxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxx držitele archiválie x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.2),17)

(2) Nahlížení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx veřejných xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx archivů určených x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx.

Díl 5

Soustava xxxxxxx x xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§42

(1) Archivy xx xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx archivy xxxx

x) Xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxx bezpečnostních xxxxxx,

x) xxxxxx oblastní archivy,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) archivy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Soukromými xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§43

Postavení xxxxxxxxx úřadů xx úseku xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) ministerstvo,

b) Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek a xxxxxx oblastní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx sbory x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,20) xxxxx xx zřídily xxxxxxxxxxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxxx; xxxxxxx postavení xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Senátu a Xxxxxxxx prezidenta republiky.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx archivnictví x xxxxxx spisové xxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx,

x) zpracovává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x státních xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaná xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Národního xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x státních oblastních xxxxxxx x ukládá xxx odborné xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx archivy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx podle §82 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x jejich xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) organizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soupisy xxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a organizuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dějinám v xxxxxxxxx,

x) zastupuje Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celostátního významu,

n) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nezbytných xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx archivů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx původce xxxx xxxx organizační součást xxxx povinni svěřit xxxxxxxxxx xx péče xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jeho organizační xxxxxxxx xxxx archiv xxxxxx x rozhodnutí,

r) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x umístění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vyřazení archivních xxxxx, archivních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx archivní kulturní xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx věcech xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxx svěřeny Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx oblastním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx středisek x xxxxxx platných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx"),

x) kontroluje xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Národní xxxxxx

§45

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx státu, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx archiv xx organizační xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx součástí rozpočtové xxxxxxxx ministerstva.

(3) V xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ředitel; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx xx Praha.

§46

(1) Národní archiv

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx působností s xxxxxxxx těch, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Archiv bezpečnostních xxxxxx,

2. xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x státních příspěvkových xxxxxxxxxx zřízených organizační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx x xxxxxxxxxx působností,

4. xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx působností zřízených xxxxxxx,

x) provádí xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxx uvedených x xxxxxxx x), xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. vrcholných xxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx uvedených x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve skartačním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů

1. xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx,

4. odborových xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxx společností,

9. xxxxxx,

10. xxxxxxxxx fondů,

11. xxxxxx,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační řízení x xxxxxxxxx nabídnutých Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x x dokumentů xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx požádají,

e) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§10 odst. 3 x §12 xxxx. 3) podaných xxxxxxxx xxxx vlastníkem dokumentu, x xxxxxxx provádí xxxxx archiválií,

f) posuzuje xxxxxxxxx x provedeném xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, opisů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxx replik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxx soukromých xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám, x xxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxx služby a x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx zřídily xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx archivy,

i) vyhledává x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů a xxxxxxxxx organizačních složek xxxxx, xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxxxxx x nich xxxxxx, xxxxx, kopie x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto zákoně xxxxxxxx do archiválií xxxxxxxxxxxx do jeho xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx archivních xxxxxxxxxx xxxxxxx x národních xxxxxxxxxx památek, xxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiným zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) a x) x xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Republiky, Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kanceláří Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Českou národní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx službami Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxx x letech 1939 xx 1945 x vlády Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx monarchie x xxxxxxxx nahlížení xx nich,

b) přijímá xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x darování x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx příslušné smlouvy,

c) xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx x národních xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xx péče,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášenou xxxxxxxxxxxxx,

x) spolupracuje s xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx, ve xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx archiválií,

g) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx archivnictví, pomocných xxx historických x xxxxxxxxxx xxxxxxx oborů,

h) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx preventivní péče x archiválie, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx archiválií, xxxxxxxxxx x zpřístupňování xxxxxx forem xxxxxx xxxxxxxxx včetně dokumentů x xxxxxxxxx xxxxxx; x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x školicího xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx služby,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x historie,

k) xxxxxxx konzervaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uložené xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

x) ukládá xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx péče a xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x archivů, xxxxx nejsou digitálními xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx x archiválie x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx do xxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxx x uložených archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx portál,

c) plní xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předarchivní xxxx x dokumenty x xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dokumentů x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a služby xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx popisů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě x replik archiválií x digitální xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§47

(1) Xxxxxxxx oblastními xxxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Brně,

g) Zemský xxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxx oblastní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřady, xxxxx xxxx přímo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx archivy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) V čele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ředitel; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx se řídí xxxxxxx x státní xxxxxx.

(5) Xxxxxx státních xxxxxxxxxx archivů xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojmenovány.

(6) Vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxx archivů jsou xxxxxx xxxxxxx archivy, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů xxxx vymezeny xxxxxx xxxxx, a xx xxx

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) Státní oblastní xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Jihočeského,

c) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Plzni xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Královéhradeckého x Xxxxxxxxxxxx,

x) Moravský xxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxx krajů Jihomoravského, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx pobytu, je-li xxxxxxxx, vlastníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx podnikání, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) sídlem xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

d) xxxxxx, kde xx xxxxxxx provozovna, xx xxxxx xx vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx působnosti podle §49 xxxx. 1 xxxx. r) xxxx x).

§49

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) kontroluje xxxxx xxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jinou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jinou než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. územních samosprávných xxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků,

7. xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. vysokých xxxx,

9. xxxx,

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 1 xx 12, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxx, kteří xx xxxxxxx soukromý xxxxxx,

3. xxxxxxx uvedených v xxxxxxx x) xxxxxx 13 xx 15, xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o výběr xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx,

8. náboženských xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxx,

11. ústavů,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

13. obchodních xxxxxxxxxxx,

14. xxxxxxxx x xxxxxxxx bytových xxxxxxxx,

15. xxxxxx,

x xxxxxxxx vrcholných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxx 1 xx 12,

x) xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republice xxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx nalezených nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§14 odst. 2), x výjimkou xxxxxxxxxxx uvedených x §44 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zřizovaných ministerstvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Senátu, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx sbory nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx x xxxxxxxxx x provedeném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx (§10 xxxx. 3 a §12 xxxx. 3) podaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx archiválií,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x provedeném xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx Archivu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx Plzně x Xxxxxxx města Ústí xxx Xxxxx a xxxxxxx na jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x provedeném výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx protokoly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pořizování xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxxxx do jeho xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx badatele, kterému xxxxxx umožněno xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výpisů, opisů, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náležejících xx péče specializovaných xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx archivů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalšími ústředními xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Českou xxxxxxx xxxxxx, bezpečnostními xxxxx x zpravodajskými xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx umožněno xxxxxxxxx xx archiválií xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx replik xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxxxx do péče xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx správní xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx osobám, x xxxxx tuto xxxxxxxxx nevykonává Xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxx zákoně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx péče,

o) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) provádí kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxx vede ve xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x žádosti x xxxxxxx x xxxxxx spisovny a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spisovny,

s) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x §3 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx oblastní archiv x oblasti archivní xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx převzaté xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x); x xxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce; xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a čitelnosti,

b) xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx, x darování x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x okresního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx archivnictví, pomocných xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výměny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vědeckém xxxxxx x kulturně výchovném, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x archiváliích xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, opisy, xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx archivnictví, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost x oboru archivnictví x spisové xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou mu xxxxxxx do xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxx tímto zákonem.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx archivnictví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§50

Xxxxxxxxx ministerstva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, bezpečnostní xxxxx x zpravodajské xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na výkon xxxxxxx služby x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx působnosti, x xxxx zřízených xxxx xxxxxxxxxx organizačních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§10 xxxx. 3 a §12 xxxx. 3) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rozhodují x xxxxxx badatele, xxxxxxx xxxxxx umožněno xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx pořizování výpisů, xxxxx nebo kopií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx specializovaných archivů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 x zaměstnanců xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xx xxxxx xxxxxx spisové xxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx.

Specializované xxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, bezpečnostní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, státní xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx výzkumné instituce x xxxxxxxx těch, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, x právnické osoby xxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivy.

(2) Xx xxxx specializovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx získané darem xxxx koupí.

(3) Specializovaný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx archiv, xxxxx xx xxxx udělena xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxxxxxx archiv

a) s xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x svého zřizovatele x xxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x státních příspěvkových xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx zřizovatele, xxxxx xx má xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx na xxxxx spisové xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx darem, xx xxxxx nebo xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x původců xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnických x xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx,

x) umožňuje za xxxxxxxx stanovených x xxxxx zákoně nahlížet xx xxxxxxxxxx náležejících xx xxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx původců xxxxxxxxx x písmenech x) x x); xxxx-xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x čitelnosti,

h) xxxxxx x xxxxxxxxxx náležející xx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx jinak,

i) xx xxxxxx xxxxxxxxx Národnímu xxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu x posouzení protokoly x provedeném skartačním xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, výzkumnou, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění stanovených xxxxxxxxx x vědeckých xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kulturních památek, xxxxx xxxx xx xxxxxxx do péče,

m) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx archiválií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx inventuru xxxxxxxxxx vyhlášenou xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Bezpečnostní archivy

§53

(1) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad, Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zřizovat xxxxxxxxxxxx archivy.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x těch, u xxxxx xxxxx nebyl xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx úkolu xxxxx §52 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx archiv vyjma xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2

a) xxxxxxx xxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx vzniklých z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vede x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sbírky xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a ústřední xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pečuje x xxxxxxxxxx převzaté xx xxxxx zřizovatele,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášenou xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx archivní úkoly xxxxxxx xx zřizovatelem.

(4) X případech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx bezpečnostních archivů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx archivu xxxxx zřizovatele, pokud xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nahlížení do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, opisů a xxxxxx z xxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace x nadále xxxxxxxx xxx xxxxxxx ústavního xxxxxxx, xxxxxxxxxx ekonomických xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx České xxxxxxxxx. X podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx podle xxxx xxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxx archiválie xxx potřeby správních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxx územních samosprávných xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, pořizuje x nich xxxxxx, xxxxx, kopie a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Bezpečnostní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx udělena xxxxxxxxxx.

Archivy územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§54

(1) Územní samosprávné xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx samosprávné xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx územních samosprávných xxxxx, zajišťují xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archivní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 1).

(3) Archiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxx jako xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není stanoveno xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizačních xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

d) vyhledává x archiváliích náležejících xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx z xxxx xxxxxx, opisy, kopie x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skartační xxxxxx x posouzení x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx původců xxxxxxxxx x xxxxxxx x); xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx fyzického stavu xxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jsou xx svěřeny do xxxx,

x) xxxxxx xx xx sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soupisů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, výzkumnou x vydavatelskou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx věd historických, xxxxx správy, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x obcí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odborných x xxxxxxxxx úkolů,

m) xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx, určené xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx strany Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.

Xxxxxxxx archivy

§56

(1) Soukromý xxxxxx xxxx zřídit xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxx xxxx zřizovateli nárok xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx x ohledem xx možné xxxxxxx xx xxxxxx soukromého xxxxxxx, péči x xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jejich ochranu xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxxxx jednorázového ročního xxxxxxxx příspěvku na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poprvé xxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx xxxxxx moci xx 30. dubnu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx uplatní žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xx provoz soukromého xxxxxxx na příští xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. V dalších xxxxxx je zřizovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento xxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaniká.

§57

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx péče; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx22a), xx xxxxxxxxx xx archiválií řídí xxxxx zákonem x xxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Národnímu xxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zřizovatele a xxxx xxxxxxxx předchůdců, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx archiv při xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xx xx x soukromém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x úschově; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx fyzického xxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xx svěřeny xx xxxx,

x) xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx celostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§57x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx uchovávat xxxxxx nástupce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávním původcem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vedení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx výběru archiválií x tohoto původce xxxx xxxx právního xxxxxxxx.

§57x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Xxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§58

Xxxxxxxxxx archivů

(1) Žádost x akreditaci xxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

c) xxxx xxxxxxx archivu,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx-xx původcem xxxxxxxx x §63 xxxx. 1.

(2) Součástí xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x §61.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §61,

x) archiv není xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx.

(4) Platnost akreditace xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.23)

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx přešla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou x xxxxxxxxxxx archivu pokračovat xx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ze závěti,

b) xxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správce xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx provozování archivu xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxx ustanoven. Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) pokračovat v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §61.

(7) Xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zřizovatel archivu xxxxxxxxxx xxx.

§59

Odnětí xxxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxx musí xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx §27 xxxx. 2 x §32 xxxx. 2 xx 4.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxx archivnictví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, požádá-li x xx xxxxxxxxxx archivu , x to xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Archiválie xxxxx být xxxxxxx xx xxxx Národního xxxxxxx xxxx státního xxxxxxxxxx archivu. X xxxxxxx xxxxxx akreditace xxxxxxxxxxx soukromého archivu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, jemuž xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxx péči. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx, vyrozumí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx archivu, xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x němž xxxxx nově xxxxxxx, xxxx jejich vlastník.

§60

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x nepřechází xx právního xxxxxxxx.

(2) X případě xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 5.

(3) Xxxxxxxxxx §59 odst. 6 se v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxx k ukládání xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §58.

(2) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx staveb, xx xxxxxxx budou umístěna xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §61 xxxx. 2 a 4,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovávání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) seznam xxxxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx archivních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx provozního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Národního archivu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesunu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Národního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx h).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx x náležitostí xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxxx.

(5) Zřizovatelům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx xx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx na tyto xxxxxxx nepoužijí.

§60a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§60x

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx nedodržuje xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx lhůtu, v xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx xxx delší xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odejme, xxxxxx-xx x xx zřizovatel xxxxxxx, x xx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx uloží xx xxxxxxx písemné dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx archivu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx archivu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx odňato, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do 60 dnů xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zřizovateli xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě odňato, x xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Národním xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx neporušitelnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx archiv nebo Xxxxxxx xxxxxx.

§60x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§60c

Zánik oprávnění x xxxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Oprávnění x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§61

(1) Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx stavebně-technické, xxxxxxxxxx, bezpečnostní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x archiválie x xxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx umístěna x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx vzletových x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mimo oblasti xxxxxxxx x prašného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx člověka, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, páry, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx chemických x xxxxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly vést x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx archiválií,

d) prostory xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx spodní vody, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx umělé xxxxxxx x udržování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vzduchu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k měření xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx ukládání archiválií x xxxxxxxxxxx záznamem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx elektromagnetického xxxx,

x) xxxxxx, který xx xxxxxxxx digitálním xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx archiválií x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx od sebe xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 50 km, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx geografickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx současné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vyvolaných činností xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyžadujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx splňování xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx zajištěno, aby

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x přístupem xxxxxxxxxx x prostory xxx xxxxxxxx veřejnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx a archivní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, dezinfekci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx x místnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervovaných xx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx, xxxx xxxx x prostorách xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x přístupem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určená x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx jen "badatelna"),

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro uložení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxx po xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktualizován.

(4) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vniknutí xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx archiválií a xxxxx xxxxxxxxxxxxx útokům; x xxxxxxxxxxxxxxxx archivů x xxxxxxxxxxxxxx archivů xxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) budovy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přístroji a xxx v xxxxxxxxxx xxx uložení archiválií xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umísťovaná na xxxx x dveře xxxx xx plášti xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyššího podlaží, xx xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prvků xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx budovy na xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx prostory xxxxxxxxxx přístupné a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) archivní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištěny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zabezpečovacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klíče xx všech xxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a vracení, x xxx v xxxxxxxxx, xxx je xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx ovládán xxxxxxxxxxxx, xxxx stanovena xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxx xxxxxxxxx materiálních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx spravuje xxxxxxxxxxxxx záznamy, též xxxxxxx přístroji xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx archiválie, byly xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx archiválií, x xx-xx toho třeba, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, plánů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx záznamů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a archiválií x digitální podobě,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x celkového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, počítaného x xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxx splňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx zajištěno, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx archivního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru,

b) xxxxxxx xxxxxxx 1 zaměstnanec xx xxxxxx 2000 xxxxxxx xxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx 1 zaměstnanec xxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx x xxxxxxxxxx prostorách xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpočtů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx měření xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vzduchu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uchovávají po xxxx nejméně 10 xxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výši průměrných xxxxxxx nákladů xx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§62

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx archivů

(1) Národní xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx archivy, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státními příspěvkovými xxxxxxxxxxxx, státními xxxxxxx, xxxxxxxx školami, školami x xxxxxxxxx výzkumnými xxxxxxxxxxx jsou povinny xxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxx činnosti x xx xxxxx xxxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx je způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xx stejné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy o xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxx archivy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx xxxxxxx, vysokých xxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, archivním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx archiválií.

(3) Xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo archivních xxxxxxx, x kterých xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a údaje xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx e).

XXXXX III

SPISOVÁ XXXXXX

§63

(1) Xxxxxxxx službu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xx x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx39),

x) xxxxx,

x) xxxxxx město Xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxx se stavebním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx obvod xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x městská část xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx něž byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx xxxx působnosti xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem,

(dále xxx "určení xxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, školy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxx xxxxxxxxxx §64, §65, §67, §66, §68 xxxx. 1 xx 3, §68a a 69a.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mohou vykonávat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Veřejnoprávní původci xxxxx využívat pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu a x xxxxxxx xx xxxxxxx těchto požadavků xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 rok, x výlučně xx xxxxxx k požadavku, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxxx zvláštní povaha xxxxxxxxxx umožňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx34), xxxx xxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx požadavků, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacemi35), xxxx xxxxxxx užití xxxxxxxx zvláštní povaha xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx případech xxxx xxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 5 x xxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxx, označování, evidence x rozdělování dokumentů

(1) Xxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výstupní xxxxxx xxxxxxx nebo formáty xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zprávě. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx původci xxxxxx xxxxxx dokumentů x xxxxxxxxx podobě xxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx přenosných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx, xxx xxxx určenému xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, opatří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx původci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chybný xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx nepodléhající xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx uvede xx xxxx spisovém xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxx x dokumentem spojen. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxx identifikátorem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pomůcce. Záznam x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pomůcce xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx vedou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx evidenční xxxxxxx xxxxxx rejstřík xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zpracovávání xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a případně x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x nichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx vedou xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentu, adresátu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxx určený xxxxxxx shledal potřebu xxxxxx vedení ve xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx osobu,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxx odlišující osobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo druhu xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsanou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) identifikátor xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx,

x) bezvýznamový xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx dokument, xxxxx je osoba xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xx jí xxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebu vedení xxxxxx, xxxxxxxx odkaz xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx dokument xxxxxxxx.

(6) Určení xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx, x x jiné xxxxxxx xxxxx, jíž xx dokument xxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedení xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx spadající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx37), xxxxx-xx x xxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx předání xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, archivu xxxx xxxxxx zničení.

§64x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "XXXX XXXXXXXXXXXX" xxxx "XXXXXX"

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx bezpečnosti nebo xxxxxxx práv třetích xxxx xxxxxxx uvedenými xxxxxxx xxxxxxxxx "XXXX XXXXXXXXXXXX" xxxx "XXXXXX". X Xxxxx xxxxxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx. Xxxx osobě xxxx xxx takový xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X dokumentem xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx tak, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxx, právnická osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumenty x nich xxxxxxx xxxxxx "XXXX XXXXXXXXXXXX" xxxx "LIMITE".

§64a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 12.2.2008

§65

Vyřizování x podepisování xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx věci xxxxx xx spis. Dokumenty x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxx spojí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vzájemné xxxxxxx xxxxxxxxx x analogové xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxxx, jeho schválení, xxxxxxxxxx, podepsání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx vyřízení.

(3) Xx-xx být dokument xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, činí se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřeného xxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxx xx vyvěšený xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a druhé xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx statutární xxxxx xxxx xxxx xxxxx oprávněná xx xxx jednat anebo xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx statutárním xxxxxxx pověřena.

(5) Xx xxxxxxxx věci se xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxx podobě xx výstupního xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx metadaty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Z xxxxxxxxxx xxxxx nesmějí xxx vyjímány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůta.

(7) Použití xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx podpisu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx razítka nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx.

(8) Veřejnoprávní xxxxxxx mohou ve xxxxx xxxxxxxxx řádech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx razítko nebo xxxx elektronický xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v dokumentu x jednoznačně ověřit xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x němu xxxxxxxxx.

§66

(1) Určení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx plán. Spisový x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx seznam xxxx xxxxxxxxx roztříděných do xxxxxxx skupin x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx znaky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spisový x skartační xxxx xxxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx spisový x xxxxxxxxx plán uloží.

(3) Xxxxxx xxxxxxx označují xxxxxxxxx spisovými znaky, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lhůty stanoví xxxxxxxxx událost, kterou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx určený xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx událost, xxxxxxx xx skartační xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poznámku x xxxx spouštěcí události.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx 100 let, xxxxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx jinak36).

(6) Strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx dokumentů

Do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokumenty, x xxxxx je xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx doloženo, xxxx xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy.26) Xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx doručen xxxx že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxx stalo, xx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx dokumentů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx určeného xxxxxxx xxxx xx xxxx trvání skartační xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx uloženy též xx xxxxxxxx archivu, xxxxx xxx určený xxxxxxx xxxxxx. Dokumenty xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a skartačního xxxxx, x xx xxxxxxxxx ihned po xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx nevyžaduje, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dokument xxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §64 xxxx. 3.

(2) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudu xxxxx xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, výpisů a xxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.2)

(3) X případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaniklého xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nástupců xxxx x xxxxxxx-xx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo správního xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx původce xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušný xxxxxx x opatřeních, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx učinil xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx archivu.

(4) Xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx spisovna xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx splňovat xxxx xxxxxxxx:

x) prostory xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx pro xx xxx zpracována xxxxxxx xxxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxx ručními xxxxxxxx přístroji; x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx pouze práškové xxxxxx přístroje,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx škodlivému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx fyzikálních xxxx x xxxxx nadměrné xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx regály xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

§68a

Spisová xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx určeného xxxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxxx. Před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Spisovou rozluku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx datem xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nástupce xxxxxxxx xxxxxxxx původce, x xxxx-xx xx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, jimž xxxxxxxx skartační xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do skartačního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx dokumenty x uzavřené xxxxx, xxxx neuplynula xxxxxxxxx xxxxx, se uloží xx spisovny nebo xxxxxxxxx archivu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nástupcem xxxxxxxxx xxxxxxxx původce, zřizovatele, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx něhož přechází xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxx xxxx x xxxxxx, rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního xxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spisové xxxxxx dohlížející xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx spisy x xxxxxxxxx xx zapíší xx xxxxxxxxxxx seznamu.

(5) Xxxxxxxxxx dokumenty x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx určený xxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx původce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ten, na xxxx přešla xxxxxxxxx x vyřízení xxxxx xxxxxxxxx dokumentů a xxxxx, xx převezme x zaeviduje xxxxx §64.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky xx svých spisových xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 6 xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx organizačních xxxxxxxx a xxx xxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxx dokumentu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xx při xxxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx součásti xxxxx xxx změně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, než která xx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, určený xxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx spisové rozluky, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxx.

§69

(1) Ministerstva x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx správní xxxxxx. Xxxx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx neuvedení v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx správní archiv xx souhlasem xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx archiv, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxx zřizovateli xxxxxxxxx x §50 x x §51 xxxx. 1,

x) xxxxxxx na xxxxx spisové služby x xxxxx zřizovatele,

b) xxxxxxx dokumenty xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se skartačními xxxxxxx delšími xxx 5 xxx, eviduje xx, xxxxxx x xx, xxxxxxxx nahlížení xx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x kopií,

d) připravuje xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx lhůtu, po xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx spisovně. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x digitální xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxx xx dokument x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentu, neporušitelnost xxxxxx, čitelnost xxxxxxxxx x bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Připojení xxxxx, xxxxx vznikly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokumentu xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx formátu dokumentu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx nezajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx razítka, xx-xx jimi xxxxxxxx x digitální podobě xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx na xxxx založeny. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxx datum změny xxxxxxxx formátu dokumentu x digitální xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaznamená x xxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx převedením nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vzniklý převedením xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určený xxxxxxx xxxxxxxx. Doložku xxxxxxxxx v analogové xxxxxx podepíše xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx převedení xxxx xxxxx xxxxxxxx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx původce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx x xxxx xxxxxxx opatří kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem. Xxxxxx dokument xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx datového xxxxxxx vznikl. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx datového xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxxxxxxx

§69x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Atestačním xxxxxxxxxx je

a) osoba xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx jiné právní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx je xxxx,

x) x nichž xxx xxxxxxxxxxxx, že mají xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxx a nemají xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxx zakladatele, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx vykonává xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx atestačním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. s účinností xx 1.2.2022

§69x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx objednávky a xxxxxxxx, xx podmínek x xx úplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx atestaci v xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx objednal, x sdělí xx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Splňuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zašle xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vydání ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx objednal, x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§69x

(1) Atest xxxxx 2 roky xxx xxx jeho vydání.

(2) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, atest xxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx po xxxx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Atestační xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x zašle xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx atestu xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx-xx x situaci xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provést xx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx revizi atestu. Xx revizi atestu xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spisové služby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x této xxxxxxxxxxx x xxxxx jim xxxxxx nesplnění xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx ji zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxxxxx objednal.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx atestu xxxxxxxx, že nesplňuje xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 1 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§69x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§69x

Xxxxxxxx se nabízet xxxx dodávat veřejnoprávním xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 x xxxxxxxxx standardu x u xxxxxxx xxxx splnění těchto xxxxxxxxx potvrzeno atestem.

§69e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x účinností od 1.2.2022

§70

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spisové xxxxxx, x xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) označování a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxx vedených,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) oběh dokumentů,

f) xxxxxxxxxx dokumentů,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podepisování xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podrobnosti xxxxxxxxxx x strukturu spisového x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx formáty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) strukturu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx elektronického časového xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx převedení xxxx xxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §69a xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx, a xx

x) xxxxxx dokumentů,

b) xxxxxxxxxx x evidenci dokumentů,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dokumentů x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx,

x) spisový x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

KONTROLA XX XXXXXX ARCHIVNICTVÍ X XXXXXXX SLUŽBY

§71

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností na xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx spisové xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx bezpečnostních xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx,

2. xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x u xxxxxxx zřízených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami,

5. kulturně xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx ve své xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Národního kulturního xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx a držitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

7. soukromých xxxxxxx xxxxxxxxx subjektem xxxxxxxx v §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx působnosti x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx,

2. státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi,

3. xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. právnických xxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxx xxx xxxxxxxxxx působností a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx územními samosprávnými xxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx,

7. xxxxxxxxxxx osob zřízených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

10. zdravotních xxxxxxxxxx x x archivů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx x x xxxxxxx zřízených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxx péči xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx archiv,

13. xxxxxxxxx x držitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxxxxx archiv,

14. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

15. xxxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. q), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxx x původce, xxxxx xx změna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx součásti xxxxxxx, xxx xx xxxxx příslušnosti archivu xxxx, xxxxxx xxxxxx x rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva, Národního xxxxxxx, Archivu bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo ředitel xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Kontrolující je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx činnosti, které xx mohly způsobit xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x jejich nápravě.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxx §71 odst. 3 xx odstavce 1 xx 3 xxxxxxxxx

XXXXX V

PŘESTUPKY

§73

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poškodí xxxx zničí xxxxxxxxxx xxxx dokument,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx archiválii xxx xxxxxxxx podle §29 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx archivnictví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zaměstnanec xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §21 xxxx. 5 xxxxxxxx zamýšlenou xxxxx xxxxxx umístění xxxx xxxxxxxxx převod xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nepečuje x xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §25 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx převod xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uzavření smlouvy x xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29 xxxx. 3 xxxxxxxx archiválii nepoškozenou xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §30 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxx restaurování xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 5.

(5) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx archiv x xxxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx působnosti, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §25 odst. 2.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx jako vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 x 2.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 400&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4 písm. c); xxxxx xx zničená, xxxxxxxxx, neoprávněně vyvezená xxxxx nedovezená xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uložit xxxxxx xx 500 000 Xx,

3. národní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 50 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, 3, xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 6,

x) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 5.

§74

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxx archiválii xxxx xxxxxxxx,

x) nevrátí xxxxxxxxxx archiválii, xxxx

x) xxxxxx archiválii bez xxxxxxxx podle §29 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 5 xxxxxxxx zamýšlenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zamýšlený xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx jako vlastník xxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nepečuje x xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §25 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx převod xxxxxxxxxxxx xxxxx x archiválii xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) x rozporu s §29 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) x xxxxxxx x §30 xxxx. 1 nepořídí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kopii archiválie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx restaurování xxxxxxxxx xxxx ohrožené xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx mimo archiv x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx působnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §25 odst. 2.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 x 2.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §3 xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx výběr xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx soukromoprávní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §3 odst. 3 xxxxxxxx dokument xxxx xxxxxxxx výběr xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxx, xxxxx je xxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §3 xxxx. 4 xxxxxxxx dokument xxxx xxxxxxxx výběr xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx původce nebo xxxxxxx xxxxxxx x §63 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §63 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §66 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx řád xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, anebo x xxxxxxx x §66 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ukládání dokumentů xxxxx §68, xxxx

x) x xxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a skartačního xxxxx.

(10) Xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx nástupce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §69e xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx splnění xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11,

x) 400&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 6, 7, 8, 9 xxxx 10,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x); pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx archiválie

1. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx památku, xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uložit xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx e) nebo xxxxxxxx 5,

f) 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 4.

§75

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

§76

§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/2008 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§77

(1) Na rozhodování xxxxx §14 xxxx. 1, podle §38 xxxx. 1 x xxxxx §40 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx majetku podle xxxxxx x účetnictví.

§78

(1) Archiv xx xxxxxxx plnit úkoly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx archiválií x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.17)

(3) Xxxxxx není xxxxxxx ověřovat, xxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxx&xxxx;x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx náležejících do xxxx péče xxxx xxxxxx či pravdivé.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 15 x x xxxx odpovídajícím xxxxxxx xx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx osobních údajů38) xx vykonává xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxxxx čl. 16 x čl. 18 xx 21 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx osobních xxxxx38) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx archivnictví xxxxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 a 2, §27 odst. 1 x 2, §29 x 32 se xxxxxxxxx xxx úkony xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§78x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávají x případě xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oblastního xxxxxxx x Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

78x

Xxxxxxxxxx §3 xx 13, §15, 16, 46, 49, 50, 53, 57a, 64, §66 xx 68a, §69, 70, §72 xx 74, §79 x příloha č. 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxx xxxx povaha.

§78c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Přechodná xxxxxxxxxx

§79

Xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxx Xxxx, Ostravy, Xxxxx a Xxxx xxx Labem

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxx města Xxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx města Plzně x Xxxxxx xxxxx Xxxx nad Labem, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §54 a 55 Archiv hlavního xxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxx Brna, Xxxxxx xxxxx Ostravy, Xxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxx města Xxxx xxx Xxxxx

x) provádějí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samosprávných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx uložené x nich xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) plní xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx služby stanovené xxxxx zákonem, v xxxxxxx, x jakém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto měst, x vůči xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx smlouvy29) xxxxxx x xxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxx x které xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x nich uloženy,

e) xxxxxxxxx výběr archiválií xxxx xxxxxxxxx řízení x dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx městu Praze, xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx předkládají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx stanovené Archivu xxxxxxxx xxxxx Prahy, Xxxxxxx města Xxxx, Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx Plzně x Xxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§80

(1) Moravský xxxxxx xxxxxx x Xxxx x Zemský xxxxxx x Opavě xxxxxx xxxxxx o archiválie xxxxxxxxxx státních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro země Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx filmový xxxxxx30) x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,31) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx významu zpravodajských xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx Senátu, Xxxxxxxx historický xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx archiv Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Akademie věd Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, Ústav xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Brně, Xxxxxx Českého vysokého xxxxx technického x Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx Českého xxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxxxxx dosavadních archivů xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, x xxxxxxxx archivů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 4, xxxx povinni xx xxxxx šesti xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx archivu nebo xxxxxxxxxx archivu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx archivu. Xx xxxx udělení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x akreditaci, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx archivy, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do státního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§81

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxxx xx xxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx do 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx prokázat xxxxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x §61.

§82

(1) Archiválie xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dosavadní archivní xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zřizovatelů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vedeny v xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx Jednotného xxxxxxxxxx xxxxx, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx archiváliemi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xx kulturní xxxxxxx, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx stávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx byly zpřístupněny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,32) xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§83

(1) Archivy, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejichž badatelské xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvést své xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(2) Určení původci, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinni do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona uvést xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vzniklých x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§84

Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx Národní archiv.

(2) Xxxxxxxx orgánem ministra xxxxxx xxx odborné x vědecké xxxxxx xxxxxxxxxxxx a výkonu xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx archivní xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a činnosti Xxxxxxx archivní rady xxxxxxx xxxx statut x jednací řád, xxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §9 xxxx. 2, §15 xxxx. 1, §19, §22a, §24 odst. 3, §31 xxxx. 2, §36, §40 xxxx. 7, §56 xxxx. 4, §61 xxxx. 9, §64 xxxx. 2, §66 xxxx. 6, §69a xxxx. 4 x §70 odst. 1.

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 101/1974 Sb., x uznávání xxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek.

3. Xxxxxxxx č. 102/1974 Sb., xxxxxx se xxxxxxx podrobnosti převodu xxxxxxxxxxx k archiváliím.

4. Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxx písemností xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 118/1974 Sb., x xxxxxxxxxxx archivech.

6. Xxxxxxxx č. 225/1988 Sb., x státních xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§88

X §12 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 173/1989 Xx., zákona x. 9/1990 Xx., xxxxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Sb., xxxxxx x. 21/1993 Sb., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., zákona x. 239/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx. x zákona x. 62/2003 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§89

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., zákona x. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., zákona x. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Xx., zákona č. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx č. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Sb., zákona x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 86/2002 Xx., zákona x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx č. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 130/2003 Sb., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Sb., zákona x. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., zákona č. 167/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx. x xxxxxx x. 326/2004 Xx., se xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx xx) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno xx), které včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 23o) xxx:

"xx) xxxxxxxxxxxx.23x)

23x) Zákon č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx.".

2. X xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, xxxxxxx 314: Xxxxxxx xx na xxxxx x sloupci 1 xxxxxxxx slova "Xxxxxx xxxxxxxx", x xxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x 3 roky xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx", x xxxxxxx 3 xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxxxx provozovny x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx.)", x xxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" x x sloupci 5 xx xxxxxxxx slova "§68 xxxx. 1 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx zákonů".

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tímto xxxxxxx mění na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx "vedení xxxxxxxx", zanikají xxxxxxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, kterým ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx hodlají po xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxx provozovat xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxxxx živnosti "vedení xxxxxxxx", xxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxx pokračovat na xxxxxxx původního živnostenského xxxxxxxxx xx do xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vztahující se xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxx xx xxxxxx x koncesi, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Nedokončená xxxxxx xx xxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxx xxxxxx úpravy.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxx xx správních xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§91

Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 578/2002 Xx. x xxxxxx x. 165/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §23 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx ", není-li dále xxxxxxxxx xxxxx".

2. V §23 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx matričních knih x xxxxxx listin xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx. V hlavním xxxxx Xxxxx zůstanou xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.".

3. X §23 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx druhopisů xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

4. X §56 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx doklad, xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uložené x Národním xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx x matriční xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1949 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 x xxx xxxxx města Xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

5. X §56 odst. 4 se xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "odstavců 1 xx 3".

§92

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xx xxxxxxxx lhůt stanovených x §23 zákona č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 578/2002 Xx. a xxxxxx xxxxxx, xxxx uloženy

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x Archivu xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, židovských xxxx x xxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx archivu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx knihy x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx historickém xxxxxxx.

(2) Do 10 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxx 1949 x xxxxx xx xxxxxxxx. Xx stejné xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

§93

§93 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

§94

§94 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§95

X §17 xxxx. 1 xxxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx., xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§96

X §16 xxxx. 5 zákona č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "a spravuje xxxxxx zvláštního významu5)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxx5)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) xxx:

"5) §80 xxxx. 3 xxxxxx x. 499/2004 Xx., o archivnictví x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x. 273/1993 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření a xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§97

V §6 odst. 1 xxxxxx č. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů x některých xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx zvláštního významu9)" xxxxxxxxx xxxxx "specializovaným xxxxxxxx9)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9) xxx:

"9) §80 odst. 2 xxxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§98

X §3x písm. f) xxxxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x katastrálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 107/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Xx. x xxxxxx x. 186/2001 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 2) xxx:

"2) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů.".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§99

X xxxxxx č. 27/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx pátá zrušuje.

XXXX DVANÁCTÁ

Změna zákona x. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§100

X xxxxxx č. 120/2001 Sb., o soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Sb., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 360/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb. x xxxxxx x. 284/2004 Xx., xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona x. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

§101

X zákoně č. 320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 426/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Xx., zákona x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx č. 99/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx. x xxxxxx č. 436/2004 Sb., se xxxx xxxxxxxxx pátá xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1996 Xx., o zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§102

X xxxxxx č. 107/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 140/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony, xx xxxx druhá xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2005.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 499/2004 Sb.

Dokumenty xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx uchovávat x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx vzniklé z xxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx bytových

1. Xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx dokumenty,

b) xxxxxxx, xxxxxxx, jednací xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x schémata,

c) dokumenty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zániku.

2. Xxxxxxxxx o řízení xxxxxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x valných xxxxxx x přílohami,

b) xxxxxxx xxxxxx,

x) zprávy o xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxx původce

a) mimořádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, dělení xxxx xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x listiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zápisu a xxxxxxxxxxx ochranných xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx záměry, xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx (finální xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vzorkovnice).

II. Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx notářů

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Notářské xxxxxx Xxxxx republiky

a) xxxxxx závětí,

b) seznam xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) rejstřík vedený xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 notářského xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §73 x 74 xxxxxxxxxx xxxx),

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx,

3. úkony xxxxx xxxxxxxx notáře xxxxx §3 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxx řádu, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx notářských xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx.

Příloha č. 2 x zákonu x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx předloženy x xxxxxx xx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx x orgánů územní xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, organizační xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, činnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx

x) orgánů xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx moci x xxxxxx územní samosprávy xx všech xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě spravovaných xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ovládaných ústředními x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxx xxxxxxxx x předchůdců,

f) xxxxx součástí a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x bezpečnostních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx, spolků, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. Mezinárodní xxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxxxxxx geodetické x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5. Dokumentace významných xxxxxx

6. Kroniky

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zemřelých, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx listin, xxxxxxxxx x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

8. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, roční xxxxxx xxxxxxx

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

10. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx lidských xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx trestné xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx občanů

11. Xxxxxx spisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hospodářského, xxxxxxxxx, technického, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx literárních děl

13. Xxxxxx deníky, rejstříky x xxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

15. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

16. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

17. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx listy, xxxxxxxxx x závěrečných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané základními x středními xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx školách

18. Xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

19. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx negativy xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

20. Dokumenty, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státoprávních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx a restitucích xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů,

f) xxxxxx xxxxxxxx předpisů včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, místních xxxxxxx a jejich xxxxxxx, x slučování x xxxxxx obcí,

h) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx bydlení,

i) vývoji x xxxxx vědy x xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx školství, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx výchovy x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) územním plánování,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx průzkumech,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx osobností,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x zákonu x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblastních xxxxxxx tvoří x

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu x Xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

3. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx,

5. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx Xxxx,

6. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx sídlem x Xxxx xxx Labem,

7. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxx,

8. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx,

9. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx-xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx,

10. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Příbram,

11. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Český Xxxxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx,

5. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxxxxx,

7. Xxxxxx okresní archiv Xxxxx,

x) Státního xxxxxxxxxx xxxxxxx x Plzni

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx,

3. Xxxxxx okresní xxxxxx Karlovy Xxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx-xxx se xxxxxx v Xxxxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxxxxxxxx,

9. Xxxxxx xxxxxxx archiv Tachov,

d) Xxxxxxxx oblastního xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxx,

2. Státní okresní xxxxxx Xxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx,

5. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx,

6. Státní xxxxxxx xxxxxx Litoměřice xx xxxxxx v Xxxxxxxxxx,

7. Státní okresní xxxxxx Xxxxx,

8. Státní xxxxxxx archiv Most,

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

10. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx Králové

1. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Chrudim,

3. Státní xxxxxxx archiv Xxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Rychnov xxx Xxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxx,

8. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

9. Státní xxxxxxx archiv Ústí xxx Xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Blansko,

2. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx,

3. Státní xxxxxxx xxxxxx Břeclav xx xxxxxx v Xxxxxxxx,

4. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Hodonín,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx,

9. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxx,

10. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Hradiště,

11. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxx,

12. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx se xxxxxx xx Xxxxxxxx x Xxxx,

13. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxx,

14. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

15. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx,

x) Zemského archivu x Opavě

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Bruntál xx sídlem x Xxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Jeseník,

4. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx Jičín,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

7. Státní xxxxxxx xxxxxx Opava,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx,

9. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxx,

10. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 499/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 4 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zřizovatelé xxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu vnitra, xx bezpečnostní xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §61, xxxxx xxx xxxxx neučinily.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx spisové xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávané x xxxxxxxxxxxx podobě a xxxxxxx řády xx xxxxxxx xx xxxxxxx x. 499/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx xx skartačnímu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 190/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedotčeny.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. II

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Po xxxx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §69a odst. 4 xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §44 xxxx. x) až x) x §69b xxxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx čl. CXXI bodů 6 x 21 xxxxxx xxxxxx, se použijí xx 1. xxxxxxxx 2022.

2. Ustanovení §69c x 69d xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx čl. CXXI xxxx 21 xxxxxx xxxxxx, se použijí xx 1. července 2023.

3. Ustanovení §69e x §74 xxxx. 11 a 12 xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx čl. CXXI bodů 21 xx 23 tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2024. Do 30. xxxxxx 2024 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §74 xxxx. 11 xxxxxx x. 499/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2022.

4. Xxxxxxxxxx §63 xxxx. 3 x 4, §64 xxxx. 4 x 7 x §65 xxxx. 8 xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx znění čl. CXXI xxxx 7 xx 9, 11, 12, 18 x 20 xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2026. Do 31. xxxxxxxx 2025 xx xxxxxxx ustanovení §63 odst. 3 x 4, §64 xxxx. 4 a 7 a §65 xxxx. 8 xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx dni 31. xxxxx 2022.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví a xx Věstníku Ministerstva xxxxxx zveřejní xxxxxx xxxxxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") při xxxxxxxxx atestace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), xxxxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxx úplaty xx xxxxxxxxx atestace xx 31. xxxxx 2023.

6. X objednávkám xxxxxxxx podaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx.

7. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediskem xxxx 1. xxxxxxxxx 2023 se xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx středisku x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 6 nebo atestací xxxxxxxx x xxxx 7, xxxxxxxxx středisko xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 499/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

413/2005 Xx., x xxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

181/2007 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů a x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2007

296/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

32/2008 Sb., kterým xx mění zákon x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 106/99 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2008

190/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

227/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

309/2009 Xx., úplné znění xxxxxx č. 499//2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 93/2009

243/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 499//2004 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 86/2010

424/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podpisu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

329/2012 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 499//2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 120/2012

56/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x právech souvisejících x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

73/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.12.2016 sp. xx. Xx. ÚS 3/14 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 30.6.2009 (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 25.3.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 104/2017 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2017

111/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních údajů

s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 24.7.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

326/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

416/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

89/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 270/2021 Sb.

s xxxxxxxxx od 27.4.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
3) §17 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §5 xxxx. 2 a §9 xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.
7) Zákon č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
8) §2 xxxx. a) zákona x. 257/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
9) Například xxxxxxxx xxxxx č. 337/2002 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 283/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 20/1987 Sb., o státní xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §64 odst. 6 xxxxxx x. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.
14) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx svazků vzniklých xxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §95 xxxx. 2 x §101 xxxx. 3 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §43 a §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §65, §70 xxxx. 3, §87 xxxx. 2 x §94 xxxx. 1 xxxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x volném pohybu xxxxxx údajů x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně osobních xxxxx). Zákon x. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
18) §19 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §70 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22a) §7 xxxxxx x. 3/2002 Xx.
23) Xxxxxxxxx §24 xxxxxx č. 128/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §11 xxxx. 4 x §12 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx lidu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Například obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §103 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, §61 xxxx. 1 zákona x. 129/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §72 odst. 2 x §97 xxxx. 1 xxxxxx x. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Například xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxx, xxxxx č. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §27 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§659 x následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §6 xxxxxx x. 273/1993 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §3a xxxx. f) xxxxxx x. 359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
32) Například xxxxx č. 140/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxxxxxx §46b xxxxxx x. 99/1963 Xx., ve xxxxx zákona x. 7/2009 Xx.
34) §34 xxxxxx x. 412/2005 Xx.
Xxxxxxxx č. 523/2005 Sb., x bezpečnosti xxxxxxxxxxxx x komunikačních systémů x dalších elektronických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
35) §46 xxxx. 1 zákona x. 412/2005 Sb.
36) Xxxxxxxxx §90 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx.

37) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1501 xx xxx 8. xxxx 2015 x xxxxx interoperability xxxxx xx. 12 xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

38) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx).

39) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 98/2012 Sb., x zdravotnické xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.