Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2022 do 30.06.2023.


Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

499/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - ARCHIVNICTVÍ

Díl 1 - Výběr archiválií a jejich evidence

Výběr archiválií §3 §4 §5 §6

Výběr archiválií ve skartačním řízení §7 §8 §9 §10

Výběr archiválií mimo skartační řízení §11 §12

Společná ustanovení k výběru archiválií §13 §14 §15

Evidence archiválií §16 §17 §18 §18a

Portály pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě §18b

Správa metadat archiválií §18c §19

Díl 2 - Prohlášení archiválie za archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku §20

Prohlášení za archivní kulturní památku §21

Prohlášení za národní kulturní památku §22 §22a

Díl 3 - Ochrana archiválií, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie §23

Práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie §24 §25 §26 §27

Převod archiválií §28

Vývoz archiválií §29

Ochrana archivních kulturních památek a národních kulturních památek §30 §31 §32 §33

Díl 4 - Nahlížení do archiválií, vystavování archiválií a pořizování výpisů, opisů a kopií §34 §35 §36 §37 §38 §38a §39 §40 §41

Díl 5 - Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby §42 §43

Působnost ministerstva §44

Národní archiv §45 §46

Státní oblastní archivy §47 §48 §49

Další správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby §50

Specializované archivy §51 §52

Bezpečnostní archivy §53

Archivy územních samosprávných celků §54 §55

Soukromé archivy §56 §57 §57a

Díl 6 - Akreditace archivů a povinnosti zřizovatelů archivů

Akreditace archivů §58

Odnětí akreditace §59

Zánik akreditace §60

Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60a

Odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60b

Zánik oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60c §61

Výroční zprávy o činnosti archivů §62

HLAVA III - SPISOVÁ SLUŽBA §63

Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů §64

Nakládání s dokumenty označenými "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE" §64a

Vyřizování a podepisování dokumentů §65 §66

Odesílání dokumentů §67

Ukládání dokumentů §68

Spisová rozluka §68a §69

Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě §69a

Atestace §69b §69c §69d §69e §70

HLAVA IV - KONTROLA VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY §71 §72

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §73

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §74 §75 §76

HLAVA VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §77 §78 §78a §78b §78c

Přechodná ustanovení

Archivy hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem §79 §80 §81 §82 §83 §84

Závěrečná ustanovení §85 §86

Zrušovací ustanovení §87

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §88

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §89

Přechodná ustanovení §90

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů §91

Přechodná ustanovení §92

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů §93

ČÁST ŠESTÁ §94

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů §95

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů §96

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů §97

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů §98

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů §99

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů §100

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů §101

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů §102

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §103

Příloha č. 1 - Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností, družstev s výjimkou družstev bytových a notářů, které jsou tito za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií

Příloha č. 2 - Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie

Příloha č. 3 - Vnitřní organizační jednotky státních oblastních archivů

Příloha č. 4

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 190/2009 Sb. - Čl. II

č. 167/2012 Sb. - Čl. II

č. 56/2014 Sb. - Čl. II

č. 298/2016 Sb. - Čl. XLIV

č. 261/2021 Sb. - Čl. CXXII

Nález Ústavního soudu č. 73/2017 Sb.

INFORMACE

499

ZÁKON

ze dne 30. xxxxxx 2004

x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ARCHIVNICTVÍ A XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx archiválií,

d) xxxxx x povinnosti xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) využívání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx,

x) soustavu archivů,

h) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spisovou xxxxxx,

x) působnost Ministerstva xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx archivnictví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) archivnictvím obor xxxxxx činnosti xxxxxxxx xx péči x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kulturního dědictví x plnící xxxxxx xxxxxxx, informační, xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) péčí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, ochrana, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x zpřístupnění,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx,

x) původcem každý, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vznikl; xx xxxxxxxx vzniklý z xxxxxxxx původce xx xxxxxxxx rovněž dokument, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx již x podobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx, původu, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, právním, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx evidence xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondem xx x xxxxxxxx sbírkou, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx, původu, vnějším xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vědeckým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vzaty xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx archiválií,

h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx sbírkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaky,

j) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx při archivním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx x časovém xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pořádání a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, vyřizování, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx původce x k provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx součást xxxxxxx xxxxxx k dohledu xx xxxxxxxx službu xxxxxxx a x xxxxxxx, vyhledávání a xxxxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxx lhůtou delší xxx 5 xxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx,

x) spisovým xxxxx vnitřní předpis xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které zařazuje xxxxxxxxx do věcných xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx budoucího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x vyřazování,

r) xxxxxxxxxx znakem označení xxxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x původce,

t) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx standard").

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Výběr xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

§3

(1) Povinnost xxxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) organizační xxxxxx xxxxx,

x) ozbrojené xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) organizační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx dokumenty uvedené x přílohách č. 1 nebo 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx dokumenty uvedené x přílohách č. 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) vysoké xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x umožnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto zákonu,

b) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx komory, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx archiválií mají xxxx xxxxxx nástupci xxxxxxxxxxxxxxx x soukromoprávních xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxx povinnost xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x umožnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx k xxxxxx spisovny"), xxx-xx x xxxxxxxxx, ke xxxxxx mají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx původci, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, tvorba x xxxxxx metadat xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x tímto zákonem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentu x xxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx39).

§4

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx trvalá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxx,

x) obsahu,

c) xxxxxx,

x) xxxxxxx znakům.

§5

(1) Xxxxx doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx roku 1850,

x) xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, finančního x xxxxxxx podnikání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1900,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1900,

d) xxxxxxx xxxxxxx vzniklé xx xxxx 1930,

x) xxxxxxx xxxxxxx vzniklé xx roku 1930.

(2) Xxxxx obsahu se xx archiválie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem; x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xx archiválie xxxxxxxxxx archivem xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx hodnotě, xxxxxx, xxxxx, psací látce, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Výběr archiválií x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx archiv ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx z dokumentů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx původce, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výběr xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušný archiv x dokumentů soukromoprávního xxxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx dokumenty, xxxx uplynuly xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx původce.

(4) Xx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nástupce. Xxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx provede x xxxxxxxxxxx roce následujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx může být xx dohodě x xxxxxxxxxx archivem xxxxxxxxx x později, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx vlastní činnost.

(2) Xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu. Skartační xxxxx xxxxx subjekt xxxxxxx v §7 xxxx. 4 příslušnému xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Skartační xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vždy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx subjektem xxxxxxxx x §7 odst. 4 obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 odst. 4,

b) xxxxxx xxxxxxxxx navržených xx xxxxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx xxxxxx; jsou-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx zařazeny xxxxxx dokumenty xxxxxxx x xxxxxxxx původce, xxxxx xx zpracovatel xxxxxxxxxxx návrhu právním xxxxxxxxx, uvedou xx xxxx dokumenty x xxxxxxxxx xxxxxx původce x seznamu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

(1) Xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určí, xx xx péče xxxxx xxxxxxxxx vybrané jako xxxxxxxxxx náležet, x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx archiválie,

b) xxxxxxxx xxxxxxx určeného xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx; soupis xx xxxxxxxxxx, lze-li xxxxxx xxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 1 písm. x).

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 4 nesouhlasí x xxxxxxx protokolu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxx xx 15 xxx ode xxx doručení protokolu xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedený v §7 xxxx. 4 xxxx xxxxxx dokumenty xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx dokumentů podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x x xxxxxxx xxxxxx námitek xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxx z xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) původce xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, které xxxxxxxx skartačním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx koupi xxxx xx xxxxxxx,

x) Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx odúmrtí,

e) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx vlastníka dokumentů. Xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výběr xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx neprodleně. Příslušný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační řízení xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxx vzniku. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xx zpracovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx, uvedou xx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx samostatně; xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx do výběru xxxxxxxxxx zařazovány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c).

(3) Výběr xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x e) x x xxxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx nástupce, xx xxxxxxx z moci xxxxxx.

(4) Xxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dokumenty xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, galeriích, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx školách (xxxx jen "kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx") v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x sbírkotvorné xxxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxx §4 a 5 xxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto zákonu x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovením xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xxxxx-xx se o xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx činnosti.

§12

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx protokol x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náležet. Xxx-xx xxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx dokumentu vybraného xxxx archiválie, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx péče archivu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx základě jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx dokument xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 xx xx xxxxx protokolu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx původce nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx protokolu x provedeném xxxxxx xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx, xxxx proti xxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx. Podáním xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx archiválií

§13

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx2) xxx x xxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx; x ostatních xxxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx provést až xx xxxxxxx stupně xxxxxxx. Xxxxx archiválií, x xxxxx nebyl xxxxxx stupeň xxxxxxx xxxx nelze stupeň xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx,3) bankovní4) nebo xxxxxxx tajemství lze x xxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxx dokumenty xxxxxxxx x vyřazení x xxxxxxx; u xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx archiválií xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Byl-li xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v níž xxxxx druh xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx nich xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vlastníka.

(5) Xxxxxxx, xxxxx nevykonává xxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx x elektronických xxxxxxxxx spisové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx x xxxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. g), x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výběru archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stanoveného xxxxxxxx formátu a xxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx archivem, xxxxxxxx xxxx původce xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na úseku xxxxxxxxxxxx a výkonu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx písemné x xxxxxxxx rozsahu x xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx služebního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxx původce xxxx xxxxxxxx dokumentu xx xxxxxxx xxxxxxxxx x provedeném xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X předání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxx jiných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx archivů. Xxxxxxxxxx získané akviziční x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů xx xxxxxxxx v Xxxxxxxx archivu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx péče xxxxxxxxx archivů xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uděleno xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do jeho xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx archivů xxxxx x Xxxxxxxx archivu xxxx v archivu, xxxxx zřizovateli xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx archivu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náleží, xxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx archivu xxxx v digitálním xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Příslušný xxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jím xxxxxxxxx druh xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx původce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx původce vydaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na právního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§16

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, tvoří Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx archivní xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Základní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního dědictví, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x úbytků xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx archivy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx vědecké instituce xxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výběru xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx archiválie vybrán xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x Xxxxxxxx archivu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se ukládá xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x archiválii x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s dokumentem x digitální xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Základní evidenci xxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxx xxxx kulturně vědeckých xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxx (§46) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§49) xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx evidenci Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx archivy podle xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovat xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Národního archivního xxxxxxxx x x xxxxxxxx archivních xxxxxxx x xxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje z xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x evidence archivních xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx pomůcek.

§17

(1) Každá evidence Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx formy x xx stejné xxxxx xx x xxxxxxxxx. Základní evidence Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x evidencí Xxxxxxxxx archivního dědictví

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sbírky z xxxxxx přehodnocení jejich xxxxxxx,

x) archivního fondu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválie x digitální podobě xx za xxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx obsahu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx metadat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, archivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x digitální podobě,

c) xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xx zahraničí.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx archiválii, xxxxxx vedou x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Návrh xx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sbírku nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx archivního xxxxx, archivní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx archivního fondu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) stejnopis aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx vyřazení, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sbírky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) velikost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx archivní xxxx, archivní xxxxxx xxxx archiválii x xxxxxxxxx podobě.

§18

(1) Ministerstvo vede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx památky nebo xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx. Xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx ucelené xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx zvláštní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, archivního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx fond nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx národní kulturní xxxxxxx,

x) údaje o xxx, xxx x xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a kde xx uložena.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) název, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx xxxx němu xxxx xxxxxx zřizovatele,

c) xxxxx, xxxxxxxx, datum narození x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xx-xx zřizovatelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx a).

(3) Xxx xxxxxx evidence xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx, Národní xxxxxx, Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oprávněny xxxxxxxxx, zpracovávat a xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx, vlastnících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx.

§18a

(1) X xxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jehož péče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx archivu předchází xxxxxx veřejného xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx jiného xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx než Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, souhlasí-li xxxxx xxxxxx.

§18x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Archiválie x xxxxxxxxx podobě, které xxxx uloženy x Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx pro zpřístupnění xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx archiv (xxxx xxx "národní xxxxxx").

(2) Archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uloženy x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zpřístupňovány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je digitální xxxxxx.

(3) Národní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx zajišťován

a) výběr x příjem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a zpřístupňování xxxxxxxx Národního archivního xxxxxxxx,

x) příjem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx popisů xxxxxxx x kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx archivních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x digitální podobě x dokumentům x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx digitální reprodukce x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) výběr a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§18c

Správa xxxxxxx archiválií

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx jehož xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náleží, vytváří, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx archiválie,

b) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) evidenci xxxxxxxx oprávněných x xxxxxxxx k archiválii xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx archiv ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx jehož xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vytváří, xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpřístupňuje prostřednictvím xxx provozovaného portálu xxx zpřístupnění archiválií x digitální podobě xxxxxxx metadat xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx archiválie,

b) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří, spravuje x xxxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxx zpřístupňuje

a) xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx archivu x xxxxxxxx vědeckých institucí.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxxxxx x skupiny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální podobě, xxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx archiv x digitální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Ukládá-li Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xx péče xxxxxx xxxxxxx, zpřístupňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx formátů x velikosti archiválie x bytech,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 2.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§19

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx evidence,

b) způsob xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxx evidence do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich ucelených xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x evidencí,

e) xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x obsah x způsob zasílání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcek,

f) podrobnosti xxxxxxxxx, správy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx spisovou službu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronických systémech xxxxxxx služby.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památku

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Sb.

§21

Prohlášení za xxxxxxxx xxxxxxxx památku

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vzhledem k xxxx vzniku, xxxxxx, xxxxx, původci nebo xxxxxxx znakům má xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx dějiny xxxx, techniky xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo k xxxxxxxx xxxxx výjimečné xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost x prohlášení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, archivního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx části za xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx vědecká xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) archiv, xxxxx je vede x základní nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vlastník xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) název x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, archivní sbírky, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ucelené xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírce, xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx, zda x nim xxx xxxx xxxxxxxx kopie, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x způsobem zpracování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx stálost xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxx určené x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx podávána xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x),

x) xxxxx, xxxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx části, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx archiválie, archivní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

(4) X xxxxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírky, xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx archiválie, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx až xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí ministerstva xxxxxxx

x) xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo převod xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prohlášení xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx významu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2; ministerstvo xxxx zrušit prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i bez xxxxxx.

(7) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxxx

x) název x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx významu.

§22

Xxxxxxxxxx xx národní xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.11)

§22x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

Xxx 3

Xxxxxxx archiválií, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§23

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx právnických xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.12)

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx zahraničí, xxx stanoví-li tak xxxxx nařízením.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osobě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx.

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačních a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vlastník archiválie, xxxxx xxxxxxxx do xxxx veřejného xxxxxxx, x nejedná-li xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, má x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx archiválii. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x ministerstva xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastního xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx archiválii xxxx x základní nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx archiválie xx pořízení xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx zřízených zákonem xxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx veřejného xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx musí xxxxxxxx archiválie uplatnit xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx v základní xxxx druhotné xxxxxxxx, xx lhůtě 6 xxxxxx xxx dne, xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

§25

(1) Vlastník nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) řádně pečovat x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě; za xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx archiválii x dobrém xxxxx, xxxxxxx ji xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x užívat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako archiválie xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Národnímu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a předem xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnému státnímu xxxxxxxxxx archivu xxxxx xxxxxxxxx převod vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx mimo archiv x kterou vede x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xxxxxxxxx archiv xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx předávat těmto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx. Xx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxx držitele archiválie xxxxx §24 xxxx. 1, §25 xxxx. 1 písm. a) x c), §25 xxxx. 2, §27, 29, 30 x 32 namísto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx schovateli xxxx schovatel xxxxx x písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitele xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx zajistit její xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx péči o xx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatnou xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx určitou do xxx xxxx.

(2) Pominou-li xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx převzata xx xxxx xxxx, Xxxxxxx archiv xxxx xxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxxx vydá.

§28

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx zamýšleného převodu xxxxxxxxxxx archiválie xx xxxx vlastník povinen xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x převod

a) mezi xxxxxxx xxxxxxxx, spoluvlastníky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx církve xxxx xxxxxxxxxx společnosti,

b) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxx podnik nebo xx státní příspěvkovou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx archiválie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxx, Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastního archivu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xx vyobrazení xxxxxxxxxx xxx návrh xxxxx smlouvy. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx nabídky. Xxxxx xx prohlídka xxxxxxx v xxxx xxxxx x xxxxxx xx straně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 30 xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx xxxxxxxxx xxxxxx oblastní xxxxxx xx 180 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx a lhůtu xxx zaplacení. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 30 xxx xxx dne xxxxxxxx kupní xxxxxxx, xxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx Národní archiv, Xxxxxx bezpečnostních složek xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§29

Vývoz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na základě xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo držitele xxxxxxxxxx.

(2) Povolení x xxxxxx archiválií z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydat xxx xx dobu xxxxxxx, x xx xxxxx z důvodů xxxxxx

x) vystavování,

b) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zkoumání.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx archiválii xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení ministerstva. Xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx území České xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Peněžitá xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neudělí, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče x archiválii x xxxxxxxx její xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx národní kulturní xxxxxxx, xxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nařízení xxxxx xxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Archiválii xxxxxxxxxxx za národní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě a xxxxxxxxxxx dovezeny xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxxx archivních xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§30

(1) Xx xxxxxxxxxx archiválie xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Archivní xxxxxxxx památky a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x archivních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; x jejich xxxxxxx xx vede xxxxxxxx xxxx xxxx součást xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx a kulturně xxxxxxx instituce, xx xxxxxxx péče archivní xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx provedení písemnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do péče xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx instituce, příslušný xxxxxx, xxxxx je xxxx x xxxxxxxx xxxx druhotné xxxxxxxx, xxxxxxx nejméně jedenkrát xx rok xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x způsobem, který xxxxxxxxxxxx xxxx.

§31

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxx nenáleží xx xxxx veřejného xxxxxxx, x nejedná-li se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturní památku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx musí vlastník xxxxxxxx kulturní památky xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, Archivu xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx, xxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výši xxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx archiválie xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x prohlášením archiválie xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx památku.

(3) Vlastník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx zřízených zákonem xxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx veřejného xxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx. Xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxxxxx xxxxxxx u ministerstva xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx bezpečnostních složek xxxx xxxxxxxx oblastního xxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne, xxx k xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxxx xxxxx zaniká.

§32

(1) Xx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xx x xxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní památku xx xxxx určitou xx péče Národního xxxxxxx, Archivu bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 roku.

(2) Pokud xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx , xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památka nebo xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx x péči xxxxxxxxx archivu x xxxxx xxxx poškození xxxx xxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxx určitou do xxxx Národního xxxxxxx, Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx xxxx státního oblastního xxxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 1 xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx držitel archivní xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx schopen xxx xxxx, kdy uplynula xxxx, xx kterou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx řádnou xxxxxxx x odbornou xxxx o xx, xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnout x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x to i x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx xxxx archivní xxxxxxxx památka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památka xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx archivu, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx archiv, Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx archiv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§33

Xxxxxxxxxx §23, §24 xxxx. 1, §25, 26, 28 a 29 xx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památce xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Nahlížení do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpisů, xxxxx a xxxxx

§34

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx žádosti x za dodržení xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Badatelský xxx xx trvale xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místě x xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X archivech xx xxxxxxx xx kopií xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práci. Do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx vyhotoveny xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byly vyhotoveny, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxx, xx xxxxx xxxx archiválie xxxxxx, xxxxx to účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxx, xxx nahlížet xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx x úschově. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nedotčena.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx památky x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Nahlížení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se uskutečňuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx portálů pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě.

§35

Xxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx oprávněny zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) jména, popřípadě xxxx, a xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx, státního občanství,

c) xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

d) xxxxx xxxxxxx totožnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxx sídla právnické xxxxx, pro xxx xx nahlížení xxxxxxxxxxx, xxxxx identifikačním xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x tématu xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xx nahlížení xxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx povinen za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x badatelském xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxx, x x něhož xx xxxxxx x podoba, xxxxxxxxx jiný údaj xxxxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxxxx, který doklad xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) vzorový badatelský xxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, množství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxx, režim xxxxxxx x místě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx; xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx listu a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§37

(1) X xxxxxxxxx x archivech jsou xxxxxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx obsahujících xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx nahlížet, nevznesla-li xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx. Archiv osobu xxxxxxx vyrozumí o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx třiceti xxxx, xxx xx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxx úřední xxxxx, na úřední xxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx. Ve vyrozumění xxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), osobní xxxxx xxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxxxx, období, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx následcích xxxxxx x nepodání námitky xx xxxxxxxxx lhůtě. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx archiválií podle xxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx vyrozumění. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxx. Xxxxxxxx-xx osoba xxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxx xxxxxx, xx xx za xx, xx s xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na doručování x xxxxxxxx lhůt xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx citlivé xxxxxx xxxxx13), lze xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby. Archiv xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souhlas s xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx podle §35 odst. 1 xxxx. x) až x), xxxxxxx osobní xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být zpřístupněny, x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx nahlíženo.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1990 x xxxxxxxx státních xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1990 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxx pro studium xxxxxxxxxxx režimů x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx x společenských xxxxxxxxxx a politických xxxxx sdružených x Xxxxxxx frontě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx německé xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odstoupeném Xxxx x x Xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxx 1938 xx 1945, xx xxxxxxxxxx, které již xxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nich veřejně xxxxxxxxx, jakož x xx archiválie, xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx15).

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx obsahem xxxx xxxxxxxxxxx soubory xxx, xxxxxxx při demografických x statistických xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v těchto xxxxxxxxxxxx lze před xxxxxxxxxx anonymizovat. Archiv xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx době, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx ve vyžadovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud si xx xxxxxx písemně xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, bez xxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx se použije xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxx původců xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxx nevztahuje xx subjekty uvedené x §38 xxxx. 5; xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx původcem xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neumožňuje,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neumožňuje,

c) xxxxxxx xxxxx vznesla námitku xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxx osobní xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 5 a 6,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xx archiválií, jejichž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx archiválií xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem.2)

(2) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxxx xx archiválií xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx úseku archivnictví x výkonu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx archiválií xxxxx odstavce 1 xxxx. x) odepřeno, xxxxxx xx základě xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, x ohledem xx úkoly archivu x x přihlédnutím x významu archiválií, xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžadovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žadateli, xxxxx xx to xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kulturně vědecké xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx limitovaném vědeckém xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Organizační xxxxxx xxxxx, ozbrojené xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, xxxxx i osoby, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx archiválií, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx nezbytné xxxxxxxx do těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx za předpokladu, xx vypůjčitel xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x nepoškozené.

§38x

§38x zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§39

(1) Xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx stav, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx podle xxxxxx xxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.17)

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx byly xx základě xxxxxxx x xxxxxxx svěřeny xxxxxxxx xx úschovy, xxx vystavovat jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Archiválie xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených x odstavci 1 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx18) x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.19) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze vystavovat xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§40

(1) Každý xx xxxxxxxx požádat xxxxxx, xx xxxxx péče xxxxxxxxxx náleží, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx větou xxxxx xxxxxxx. Pořízením xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx xxxx repliky xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx části.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx archiválie x xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, jestliže jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx výpis, xxxx xxxxx xxxxx archiválie x xxxxxxxxx podobě xxxx repliku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx archivního zpracování xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výpisu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxx nevyhoví, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx badatele xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x archivu, anebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx x archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x replikou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v digitálním xxxxxxx. Xxxxxx potvrzení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pořízené replice xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, opisu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x archiválií. Xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx s jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ceníku xxxxxx.

(6) Xxxxxxx archiv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx archiválie x analogové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxx

x) státní xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a to x souvislosti s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxx archiválii xxxx x souvislosti x xx,

x) dárce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx archivu, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx této xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx archiv, x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upustit.

§41

(1) Do archiválií, xxxxx xxxxxxxx do xxxx archivů, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx archiválie x za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.2),17)

(2) Nahlížení xx archiválií xxxxxxxxxxxx xx péče veřejných xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxxxxx xx péče Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxx archivů x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§42

(1) Archivy xx xxxxx xx

x) xxxxxxx archivy,

b) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) Xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx archivy,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami.

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx mají

a) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx archiv, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx správní xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, bezpečnostní sbory x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,20) xxxxx xx zřídily xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx mají Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx na xxxxx archivnictví a xxxxxx spisové xxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) přezkoumává xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx x státních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Národního archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x státních oblastních xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx archivy x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx usměrňuje a xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx podle §82 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx archiválií x x jejich xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tematické xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x organizuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) vydává archivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx významu,

n) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náhrad xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx archivů x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxxx xxxxxxxxx archivů,

q) xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxx organizační xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx původci xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plní archiv xxxxxx x rozhodnutí,

r) xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxx, případně jeho xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x umístění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx sbírek xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x zrušení prohlášení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírky, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ucelené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxx svěřeny Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx archivům,

v) xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx atestačního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx atestace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx středisek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx atestační xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§45

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx státu, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx archiv xx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; jeho rozpočet xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx ministerstva.

(3) X xxxx Xxxxxxxxx archivu xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx, jmenování a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx Národního xxxxxxx xx Xxxxx.

§46

(1) Národní xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx těch, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou státu x celostátní xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností zřízených xxxxxxx,

x) xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx ve skartačním xxxxxx,

x) provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. politických xxxxx,

3. xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. organizací zaměstnavatelů,

6. xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxx,

11. ústavů,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx společností,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dokumentů nabídnutých Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ke xxxxx x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří x to xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx (§10 odst. 3 x §12 xxxx. 3) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxx archiválií,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x provedeném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx specializovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností x jimi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx archivů xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx badatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výpisů, opisů xxxxx kopií archiválií x xxxxxxxxx podobě xxxx replik archiválií x digitální xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) ukládá xxxxxxx tresty podle xxxxxx zákona za xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx z xxxx xxxxxx, opisy, xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x tomto zákoně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x národních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxx,

x) plní xx xxxxx archivnictví xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxx x xxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxx pečuje Archiv xxxxxxxxxxxxxx složek nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kanceláří Xxxxxx, Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx sbory xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx zemi Xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgánů okupační xxxxxx v letech 1939 xx 1945 x vlády Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x exilu x xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx habsburské xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nich,

b) přijímá xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy,

c) xxxxxxxxx vlastníkům archiválií xxxxxxxxx xxxxxxx, informační x poradenské služby,

d) xxxxxxx xxxxxxxx fyzického xxxxx archivních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek, pokud xxxx xx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxx archivy x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kulturními, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx historických a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x archiválie, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a školicího xxxxxx,

x) xxxxxxx specializovanou xxxxxxxx pro obor xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a výkonu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, pomocných věd xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx archiválií,

l) xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Národní xxxxxx xx xxxxx péče x archiválie x xxxxxxxxx podobě

a) ukládá xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx péče x xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, xxxxxxxx oblastních xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx archivu; xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxx, Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) spravuje xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxx archivy xxxxxxxxxx x poradenskou xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx o dokumenty x xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,

d) provádí xxxxxxxx x výzkumnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx x replik xxxxxxxxxx x digitální podobě,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx.

Státní oblastní xxxxxxx

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Praze,

b) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Xxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Xxxxxx Králové,

f) Xxxxxxxx xxxxxx archiv x Brně,

g) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx správními xxxxx, xxxxx xxxx přímo xxxxxx ministerstvem.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx archivy jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X čele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x státní xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů xxxx xxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxx oblastní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů xxxx xxxxxx okresní archivy, xxxxx jsou uvedeny x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu.

§48

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vymezeny xxxxxx xxxxx, x xx xxx

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx krajů Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx města Xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Plzni územím xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x Ústeckého,

e) Xxxxxx xxxxxxxx archiv v Xxxxxx Králové územím xxxxx Královéhradeckého a Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx zemský xxxxxx x Brně xxxxxx krajů Jihomoravského, Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxx v Xxxxx územím xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Olomouckého.

(2) Xxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xx xxxx

x) místem xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx původcem, vlastníkem xxxx xxxxxxxxx archiválie xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem,

c) sídlem xxxxxxx, xx-xx původcem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx podle §49 odst. 1 xxxx. x) xxxx x).

§49

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx než xxxxxxxxxx působností,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. státních xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. organizačních složek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,

7. xxxxxxxxxxx osob zřízených xxxx založených xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. vysokých xxxx,

9. xxxx,

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx x výjimkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení x

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. původců xxxxxxxxx v písmenu x) xxxxxx 1 xx 12, kteří xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve skartačním xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 13 až 15, xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx skartačním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx u

1. politických xxxxx,

2. politických hnutí,

3. xxxxxx,

4. odborových xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

6. profesních xxxxx,

7. církví,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. nadací,

10. xxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxx,

12. obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

14. xxxxxxxx x xxxxxxxx bytových xxxxxxxx,

15. xxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 12,

x) provádí výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dokumentů xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx a u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx,

x) zprošťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost u xxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§14 xxxx. 2), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. e) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvy, xxxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx, Kanceláří Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kanceláří Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx službami Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx (§10 xxxx. 3 a §12 xxxx. 3) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx archiválií,

g) xxxxxxxxx o námitkách xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx protokolu x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Archivu hlavního xxxxx Prahy, Archivu xxxxx Xxxx, Xxxxxxx xxxxx Ostravy, Xxxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx x xxxxxxx na jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx výběru archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx archiv,

i) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x podání badatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx replik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx umožněno nahlížení xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx archiválií v xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx specializovaných xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx archivů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalšími ústředními xxxxxxxxx úřady, Kanceláří Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Kanceláří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službami Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhoduje x podání badatele, xxxxxxx xxxxxx umožněno xxxxxxxxx xx archiválií xxxx xxxxxxxxxx výpisů, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx archiválií,

m) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Národní xxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxx,

x) xxxx příslušnou evidenci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxx vede ve xxx evidenci x xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv,

r) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx spisovny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a bezpečnostní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spisovny,

s) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spisovny, xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxx jiným zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx archiv x oblasti xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c); x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pečuje xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zanikli xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; péče x archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx nabídky xx xxxxx, k darování x xxxxxxx xxxxxxxxxx x uzavírá xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poradenské xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x okresního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx institucemi xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odborných otázkách, xx vědeckém bádání x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x vlastivědném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x archiváliích xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx z nich xxxxxx, xxxxx, xxxxx x repliky,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx, spisové xxxxxx a regionální xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx archivnictví x spisové služby, xxxxx správy, xxxxxxxxx xxx historických a xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xx péče,

i) xxxxxxx xxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Další xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spisové xxxxxx

§50

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx správní úřady, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxxxx Senátu, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x zpravodajské xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxx x xxxxxx xxxxxx působnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizačních složek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxx xx činnost xxxxx správních archivů,

b) xxxxxxxxx o námitkách xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§10 xxxx. 3 x §12 xxxx. 3) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx vykonávají xxxxxx zřizovatele,

c) xxxxxxxxx x xxxxxx badatele, xxxxxxx xxxxxx umožněno xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výpisů, xxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx specializovaných archivů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zprošťují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 x zaměstnanců xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx bezpečnostních archivech, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Specializované xxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx školy, xxxxx, Všeobecná zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx Akademie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx specializovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Specializovaný xxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) s xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohlíží xx xxxxx spisové služby x svého xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx, u xxxxx dohlíží na xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx archiválií xxxx skartační xxxxxx x xxxxxxxxx nabídnutých xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxxxx vlastníků, xxxxx x xx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek státu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, pořizuje x nich xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně nahlížet xx archiválií xxxxxxxxxxxx xx xxxx péče,

g) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) a c); xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x archiválie xxxxxxxxxx xx xxxx péče xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, nerozhodne-li ministerstvo x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx jinak,

i) xx xxxxxx předkládá Národnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pomocných xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx archivních xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx knihovnu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vědeckých xxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx archivních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx celostátních tematických xxxxxxx xxxxxxxxxx organizovaných xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášenou xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zřizovatelem,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Bezpečnostní archivy

§53

(1) Ministerstvo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxxxxx sbory x xxxxxxxxxxxx služby České xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx archivy.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho zřizovatele, x xx i x xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx utajení,

b) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx archivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivů podle xxxxxxxx 2

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx vzniklých x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx dosud xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vede x xxxxxxxx evidenci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx náležející xx xxxx xxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Národního archivního xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx převzaté od xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx archiválií vyhlášenou xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mu zřizovatelem.

(4) X případech zrušení xxxxxx utajení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx, x xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajskou xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx archivu xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx zřízen, xxxxx xx xxxx Národního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx, x xxxxx xxx xxxxxx stupeň utajení, xxxxx obsahují xxxxxxxxx x xxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx badatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kopií, opisů x xxxxxx z xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxx archiválie xxx xxxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x nich výpisy, xxxxx, kopie a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx archiv xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx

§54

(1) Územní samosprávné xxxxx xxxxx zřizovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Územní samosprávné xxxxx, xxxxx zřídily xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborné archivní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 1).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud mu xxxx udělena akreditace.

§55

(1) Archiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx není xxxxxxxxx xxxxx,

x) dohlíží na xxxxx xxxxxxx služby x xxxxx zřizovatele x jím zřízených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx péče xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx x nich xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx původců uvedených x xxxxxxx x); xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, péče o xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx celostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxx archiválií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem,

k) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnost x oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, regionálních xxxxx, xxxxx xxxx x obcí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odborných x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx pomoci xx xxxxxx Národního xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Soukromé xxxxxxx

§56

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx, která nezřizuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx archiv xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx akreditace.

(3) Akreditací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Národního xxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx akreditován, xx xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxx xx možné xxxxxxx xx provoz soukromého xxxxxxx, péči x xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x jejich ochranu xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ročního xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxx, x xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zřizovatel xxxxxxx uplatní žádost x poskytnutí jednorázového xxxxxxx státního xxxxxxxxx xx xxxxxx soukromého xxxxxxx xx příští xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx zřizovatel xxxxxxx xxxxxxxx žádost x tento xxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx. Žádost se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném kalendářním xxxx xxxxxx.

§57

Xxxxxxxx archiv

a) vede xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx náležejících do xxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx zřizovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx22a), xx nahlížení xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) předkládá Národnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x archiválie xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx výběru; xxxx-xx xxxxxxxx digitálním archivem, xxxx o archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx si je x soukromém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx; xxxx-xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, péče o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx svěřeny xx xxxx,

x) podílí se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soupisů archiválií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§57x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x dokumentů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nástupce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo soukromoprávního xxxxxxx, provádí xxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx archiválií x xxxxxx původce.

(2) Výběr xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx původcem, xxxxxxxxxxxxxxx původcem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx do spisovny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterému xxxx udělena koncese x xxxxxx spisovny, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2014 Xx. s účinností xx 7.4.2014

Xxx 6

Xxxxxxxxxx archivů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§58

Xxxxxxxxxx archivů

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx archivu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání podle xxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx x adresu xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

c) xxxx zřízení archivu,

d) xxxxx evidenčních listů Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaji x xxxxxxxxxxxx, o xxx xxxx xxxxxx pečovat,

e) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx uvedeným x §63 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx pro xxxxxx x §61.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx podání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) archiv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §61,

x) archiv není xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem,

c) xxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx vznikajících x činnosti xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 nezbytné xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx archiv, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vůči xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.23)

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx ze xxxxxx x pozůstalý xxxxxx, x když není xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pozůstalý xxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), pokud x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx dědictví, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) hodlají xxxxxxxxxx v provozování xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx písemně xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxx ministerstvu písemně xx lhůtě 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx x dědictví mohou xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx archivu, jen xxxx-xx nadále splněny xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx o akreditaci xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §61.

(7) Xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řád.

§59

Odnětí akreditace

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxx udělena, uloží xx xxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, v xxx xxxx být xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 odst. 2 x §32 xxxx. 2 až 4.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odejme.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zřizovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, uložené xx xxxxxxxxxxx správního xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, požádá-li x xx zřizovatel xxxxxxx , x to xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx akreditace určí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx být svěřeny xx péče Národního xxxxxxx nebo státního xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx akreditace xxxxxxxxxxx soukromého archivu xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx péči. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž byla xxxxxxxxxx odňata, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx toto vyrozumění xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxx první x xxxxx xxxxxxx. Náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx do archivu, xxxxx o xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v němž xxxxx xxxx uloženy, xxxx xxxxxx vlastník.

§60

Zánik xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, akreditace xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X případě xxxxx xxxxxxx osoby, která xx zřizovatelem xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx nepostupovalo xxxxx §58 odst. 5.

(3) Xxxxxxxxxx §59 odst. 6 xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§60a

Oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx archivu xxxxx §58.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx umístěna xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 2 x 4,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx podobě,

d) koncepci xxxxxxxxxxxx uchovávání a xxxxxxx dokumentů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx, popisu x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Národního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesunu xxxxxxxxxx x digitální podobě xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Národního xxxxxxx x náležitostem xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x náležitostí xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xx negativní.

(5) Zřizovatelům xxxxxxxxxxxxxx archivů vzniká xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x ukládání xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx nepoužijí.

§60a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§60x

Xxxxxx oprávnění k xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uloží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit a xxxxxxx xxxxx, v xxx xxxx být xxxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1, ministerstvo xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, požádá-li x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx 6 měsíců xxx xxx podání xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uloží xx xxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx odňato, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx archivu do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž xxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx-xx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Působnost xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávnění k xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxx xxxx Národním xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x čitelnosti xxxxxx xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx archiv nebo Xxxxxxx archiv.

§60b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§60x

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Oprávnění x ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx současně x xxxxxxx nebo zánikem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu.

§60c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§61

(1) Xxxxxxx archiv, Xxxxxx bezpečnostních složek, xxxxxx xxxxxxxx archivy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx stavebně-technické, xxxxxxxxxx, bezpečnostní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x personální xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx splňování xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxx x záplavových územích x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx archivu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxx škodlivému xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů x xxxx vyvolaných xxxxxxxx xxxxxxx, x xx zejména proti xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x biologických xxxxx xxxx působení xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx vést x poškození xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) prostory xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx umístěny nad xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vzduchu x xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxxx hodnot,

e) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x magnetickým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx elektromagnetického pole,

f) xxxxxx, který xx xxxxxxxx digitálním archivem, xxxxxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně 50 xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx geografickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx škodlivé působení xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací.

(3) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx prostory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx a archivní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx očistu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx archiválií rezervovaných xx studiu, xxxx-xx xxxxxxx, xxxx xxxx x prostorách bez xxxxxxxx veřejnosti,

c) x xxxxxxxxxx x přístupem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xx archiválií (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx pro uložení xxxxxxxxxx xxxx zaznamenáno x xxxxx uložení xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxx po xxxxx změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, aby

a) xxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovánu xxxxxxxxxxxx dokumentaci, jejíž xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx vniknutí xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx prostor, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx opatření zajišťující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxx xxxxxxxx elektronickou xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx x xxxxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx práškové xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nadzemního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx na xxxxx místech, xxx xx stýkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x proti xxxxxxxxx vniknutí,

e) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vracení, x xxx x xxxxxxxxx, kdy je xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých zaměstnanců xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxx xxxxxxxxx materiálních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být zajištěno, xxx

x) xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx archiválií, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx,

x) archivní xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx archiválií, a xx-xx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx ukládacími xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x audiovizuálních xxxxxxxxxx x archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx badatelny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrných xxxxxxx xxxxxxx v rozpočtu xxxxxxxxxxx xx provoz xxxxxxx vypočtených jako xxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x běžných xxxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx zajištěno, xxx

x) xxxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx historického xxxxx xxxx x příslušném xxxxxxxxxx oboru,

b) připadl xxxxxxx 1 zaměstnanec xx xxxxxx 2000 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru,

c) xxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxx, xxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx na 10 xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zřizovatelé archivů xxxxxxx vést v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vzduchu zachycující xxxxxx sledovaných xxxxx xxxx povolenou toleranci xx xxxxxxxxxx po xxxx nejméně 10 xxx.

(9) Nosnost xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, teploty x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§62

Výroční xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx archivy x xxxxxxxx specializovaných archivů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, státními xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, školami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx výroční zprávy x xxx xxxxxxxx x do xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xx xxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy o xxx činnosti a xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx škol, xxxx a veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx archivu xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxx,

x) xxxxx archiválií,

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b) xx e).

HLAVA XXX

XXXXXXX SLUŽBA

§63

(1) Xxxxxxxx xxxxxx vykonávají

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 1 písm. x) xx e), x) x x) až x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx39),

x) xxxxx,

x) xxxxxx město Xxxxx,

x) xxxx s pověřeným xxxxxxx xxxxxx x xxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem,

e) xxxxxxx část xxxx xxxxxxx obvod územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxx xxxx xxxxxxxx přenesena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx stavebním xxxx xxxxxxxxx úřadem,

(dále xxx "xxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx původci xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ustanovení §64, §65, §67, §66, §68 odst. 1 až 3, §68a a 69a.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx povaha xxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x elektronických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx podle odstavce 4. Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx využívat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v případě, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx standardu x ode xxx xxxxxx účinnosti změny xxxxxxxxx 1 xxx, x výlučně xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx změněn.

(4) Xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxxxxx systému spisové xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx informacemi34), xxxx xxxxx elektronický systém xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35), xxxx jejichž xxxxx xxxxxxxx zvláštní povaha xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 5 a xxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxx, označování, xxxxxxxx x rozdělování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistí jejich xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výstupní xxxxxx xxxxxxx xxxx formáty xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zprávě. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příjem xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx formátech xxxx xxxxx xxxxxx příjem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx přenosných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx přehled xx xxxxxx desce xxxx xxxxxxxxx-xx úřední xxxxx, na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručeny xxxx xxx xxxxxxxxx, opatří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx neopatřují xxxxxxxx původci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx formát nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxxxxxx, x xxxxxxxxx nepodléhající xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx identifikátor je xxxxxxxx dokumentu zajišťující xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Jednoznačný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx spojen. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Určení původci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx určení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pomůcky xxxxxx rejstřík xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zpracovávání xxxxx x odesílatelích x adresátech dokumentů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x o jiných xxxxxxx, jichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pomůcce týkají x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedení xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rejstříku o xxxxxxxxxxx dokumentu, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx týká x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxx vedení xx xxxxxxx xxxxxxxxx, alespoň

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxx-xx x xxxxxxxx osobu,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vztahující xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx xxxx název, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zřízena,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby,

g) xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxx původce xxxxxxx potřebu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odkaz xx xxxx, jehož xx xxxxxx dokument xxxxxxxx.

(6) Určení původci xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxx xxxxxxx osobě, xxx xx xxxxxxxx xxxx x x níž xxxxxx původce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedení xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx spadající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jedinečně xxxxxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx37), xxxxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Určený xxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tří let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx vztahovaly, archivu xxxx jejich zničení.

§64x

Xxxxxxxxx x dokumenty xxxxxxxxxx "NATO XXXXXXXXXXXX" xxxx "LIMITE"

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxx je v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx chráněn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "XXXX XXXXXXXXXXXX" nebo "XXXXXX". X České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou republiku x jejího členství x Organizaci Severoatlantické xxxxxxx nebo Evropské xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu své xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) S xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx tak, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Orgán veřejné xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxx označovat xxxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxx "XXXX XXXXXXXXXXXX" xxxx "XXXXXX".

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

§65

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx spojí xx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx vzájemně xxxxx xxxxxxx, dokumenty x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pomocí xxxxxx.

(2) Vyřízením xxxxx xx rozumí zpracování xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx formy xxxxxxxx.

(3) Xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx na úřední xxxxx, činí xx xxx vyvěšením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Po sejmutí xx vyvěšený stejnopis xxxxxx datem xxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx anebo xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx statutárním xxxxxxx pověřena.

(5) Po xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx. Uzavřením xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 3 před xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dokumentů x digitální xxxxxx xx výstupního xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx metadaty podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Z xxxxxxxxxx xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx. Uzavřený xxxx xx možno xxxxxxxx x jinému spisu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůta.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řádu.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou ve xxxxx spisových xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků, kterými xxx výlučně xxx xxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx elektronický xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx technologické xxxxxxxxxx xxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x jednoznačně xxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxxx.

§66

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx spisový xxx.

(2) Xxxxxxxx spisového xxxx xx spisový x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x skartační xxxx xxxxxxxx xxxxxx typů xxxxxxxxx roztříděných xx xxxxxxx skupin s xxxxxxxxxxx spisovými xxxxx, xxxxxxxxxxx znaky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plán xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx označují xxxxxxxxx xxxxxxxxx znaky, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x skartačního xxxxx.

(4) Počátek plynutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo uzavření xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxx spouštěcí událost, xxxxxxx ke skartační xxxxx uvedené xx xxxxxxxx a skartačním xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 100 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx36).

(6) Strukturu x xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§67

Odesílání xxxxxxxxx

Xx vlastních xxxxx xxxxxxxx odesílají xxxxxx původci dokumenty, x xxxxx xx xxxxx, xxx doručení xxxx xxxxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.26) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx byl doručen xxxx xx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodána, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx tak stalo, xx po xxxxxxx xxxxxxx původcům xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§68

Ukládání xxxxxxxxx

(1) Všechny xxxxxxxx spisy x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx trvání skartační xxxxx uloženy xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx mohou xxx uloženy též xx xxxxxxxx archivu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx nevyžaduje, xxx xxxxxxxxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 3.

(2) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve spisovně xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx dokumenty před xxxxxxxx ve spisovně xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxx x xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.2)

(3) X případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, na něhož xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxxxx původce; je-li xxxxxxxx xxxxxxxx více x xxxxxxx-xx mezi xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skartačního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x opatřeních, která x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxx správnímu archivu.

(4) Xxxxxx, x xxx xx umístěna spisovna xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx splňovat xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dokumentů xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx ručními xxxxxxxx přístroji; x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) prostory xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx škodlivému xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx x splaškové kanalizace, xxxxxxxxxxxx chemických a xxxxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x proti nadměrné xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx vést x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prostory xxx xxxxxxxx dokumentů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dokumentů,

e) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§68a

Spisová xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rušený xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx časového rozvrhu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx rozluku xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx svého xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nástupce rušeného xxxxxxxx původce, x xxxx-xx xx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx spisy, jimž xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta, xxxxxx rušený xxxxxx xxxxxxx do skartačního xxxxxx.

(4) Vyřízené xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx spisovny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx nástupcem zrušeného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx něhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx právních xxxxxxxx více a xxxxxxx-xx mezi nimi x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skartačního xxxxxx. Xxxxxxxxx spisy x xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předá xxxxxx určený xxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx původce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx předávacího xxxxxxx. Xxx, na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyřízení takto xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, je převezme x zaeviduje podle §64.

(6) Určení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxx určených xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, než xxxxx xx uvedena x xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace této xxxxx.

§69

(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Jeho zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Určení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 x x §51 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxx spisové služby x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx těchto původců xxx výběru archiválií,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx skartačními xxxxxxx xxxxxxx než 5 xxx, xxxxxxx xx, xxxxxx o xx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nich x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx skartační lhůta xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx dokument x xxxxxxxxx podobě x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaručujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, čitelnost dokumentu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Připojení xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §3 xxxx. 5 xxxx při xxxxxxxxx xx xxxxx datového xxxxxxx dokumentu podle xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se nepovažuje xx nezajištění neporušitelnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx v analogové xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx formátu xxxxxxxxx x digitální podobě xxxxx určený xxxxxxx xxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx dokument x digitální podobě xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx ověření x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x analogové xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx formátu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uchová xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx převedením xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vzniklý xxxxxxxxxx xxxx změnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepíše xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doložku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxx určený původce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx x dále xxxxxxx opatří kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx změnou datového xxxxxxx xxxxxx. Údaje xxxxxxxx xx převedení xxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

§69x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxx jiné právní xxxxxxxxxx určení podle xxxxxxxx 3,

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx určit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání,

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx stát,

b) x xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) které xx xxxx nezúčastní hospodářské xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx atestace.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkoly zřizovatele xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx.

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§69c

(1) Atestační středisko xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx podmínek x xx úplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx atestaci xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx vyrozumí toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx mu, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Splňuje-li xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, vyhlášky podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu, xxxx xxxxxxxxx středisko xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx středisko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx internetových stránkách x zašle xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vydání xx Xxxxxxxx ministerstva.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu, xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx atestaci objednal, x ministerstvo a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.2.2022

§69x

(1) Xxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, atest xxxxxx platí, nejvýše xxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadavků. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zneplatní xx xxxxxxxx doby xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xxx elektronický xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx atestu xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nejde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx atestu. Xx xxxxxx atestu xx použijí ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx atestace xxxxxxx.

(4) Splňuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx spisové xxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Nesplňuje-li xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x této xxxxxxxxxxx x sdělí jim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx středisko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva, x xxxx, kdo xxxxxxxx objednal.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 1 xxx ode xxx zveřejnění xxxxxxxxx x zneplatnění atestu xx Věstníku ministerstva.

§69d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§69x

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx dodávat veřejnoprávním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx, vyhlášky podle §70 odst. 1 x xxxxxxxxx standardu x x kterého xxxx splnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx atestem.

§69e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§70

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) oběh xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyhotovování xxxxxxxxx,

x) podepisování xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dokumentů,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podrobnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx dokumentů,

m) výstupní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) strukturu xxxxx záznamu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx formátu xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxx xxxxx §69a xxxx. 4.

(2) Národní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to

a) xxxxxx dokumentů,

b) označování x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, odesílání x xxxxxxxxxxx dokumentů,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx funkce,

j) xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx vzorový xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§71

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx původců x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a jimi xxxxxxxxx archivů,

b) Xxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx těch, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx zřízených těmito xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx archiv,

6. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx evidenci Xxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených xxxxxxxxx xxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx zřízených xxxxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxx státu s xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx zřízených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx zřízených xxxxxxxx xxxxxxx,

4. právnických xxxx xxxxxxxxx zákonem x jinou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,

7. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. vysokých xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

9. škol a x archivů zřízených xxxxxxx,

10. xxxxxxxxxxx pojišťoven x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s celostátní xxxxxxxxxx x x xxxxxxx zřízených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,

12. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx péči xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

13. vlastníků x držitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

14. xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, u kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

15. podnikatelů, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x změně příslušnosti xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx spisové xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx součásti xxxxxxx, xxx xx xxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxx, xxxxxx určený x rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, kterého x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ředitel xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Kontrolující xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx archiválií, xxxx

x) xxxxxx příslušná xxxxxxxx k odstranění xxxxxxxxxx nedostatků x x xxxxxx nápravě.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx vydanému xxxxx odstavce 2 xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xx kontrolu prováděnou xxxxx §71 xxxx. 3 se xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXXX

§73

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxx zničí xxxxxxxxxx xxxx dokument,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx archiválii xxx xxxxxxxx podle §29 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx, zaměstnanec xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14.

(3) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx archiválie, xxxxxxxx xxxxxx, archivního xxxxx xxxx xxxxxx ucelené xxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zamýšlený převod xxxx přechod vlastnického xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxx vlastník xxxx držitel archiválie xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x archiválii xxxx xxxxxxxx smlouvy x její xxxxxxx,

x) x rozporu x §29 odst. 3 xxxxxxxx archiválii nepoškozenou xxxx xx území Xxxxx republiky,

d) x xxxxxxx x §30 xxxx. 1 nepořídí xx vlastní náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku nebo xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx restaurování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní kulturní xxxxxxx podle §30 xxxx. 5.

(5) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx archiv xxxxx xxx xxxxxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx archivům xxxxx xxxxx §25 xxxx. 2.

(6) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 a 2.

(7) Xx přestupek xxx uložit pokutu xx

x) 400&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 písm. x),

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. c); xxxxx je zničená, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx archiválie

1. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx,

2. xxxxxxxx kulturní xxxxxxxx, lze uložit xxxxxx xx 500 000 Xx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, 3, xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x) nebo odstavce 6,

x) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. b) nebo xxxxxxxx 5.

§74

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx zahájeno řízení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturní památku, xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zamýšlený xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Právnická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nepečuje o xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 písm. x),

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29 xxxx. 3 xxxxxxxx archiválii xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) v xxxxxxx s §30 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ohrožené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx archiv x xxxxxx xxxx x základní xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního dědictví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přednostně xx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 a 2.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx soukromoprávní xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx archiválie.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §3 odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx, xx kterým xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jehož je xxxx právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx právním nástupcem.

(8) Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x §3 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx výběr archiválie.

(9) Xxxxxx původce nebo původce xxxxxxx x §63 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §63 nevykonává xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx s §66 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx řád nebo xxxxxxx x skartační xxxx, xxxxx x xxxxxxx x §66 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skartačního xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx znaky, xxxxxxxxxxx xxxxx x skartačními xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxx §68, xxxx

x) x xxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Původce xxxx xxxx právní nástupce xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx neprovede xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výběr archiválií xx xxxxxxxxxx řízení.

(11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x §69e xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx původci xxxxxxxxxxxx xxxxxx spisové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x národního xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 11,

x) 400&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 3 xxxx. d),

c) 200&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 6, 7, 8, 9 xxxx 10,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 3 písm. x); xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx památkou, xxx xxxxxx pokutu xx 500&xxxx;000 Xx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx památkou, xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Xx,

x) 50&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, odstavce 3 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 5,

x) 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4.

§75

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo státní xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§76

§76 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/2008 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§77

(1) Na xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1, xxxxx §38 xxxx. 1 x xxxxx §40 odst. 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o účetnictví.

§78

(1) Archiv xx xxxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.17)

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.17)

(3) Xxxxxx není xxxxxxx ověřovat, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx&xxxx;x x metadatech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náležejících do xxxx péče xxxx xxxxxx xx pravdivé.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přístup x xxxxxxx údajům obsaženým x xxxxxxxxxxxx podle xx. 15 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx čl. 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx38) xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx. 16 x xx. 18 xx 21 a x xxx odpovídajícím xxxxxxx čl. 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx38) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx archivnictví xxxxxxxxx.

§78a

Ustanovení §26 xxxx. 1 x 2, §27 odst. 1 x 2, §29 x 32 se xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 167/2012 Xx. x účinností xx 1.7.2012

§78x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oblastního xxxxxxx x Archivu bezpečnostních xxxxxx tyto xxxxxxx.

§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x účinností xx 1.7.2012

78c

Ustanovení §3 xx 13, §15, 16, 46, 49, 50, 53, 57a, 64, §6668a, §69, 70, §72 xx 74, §79 x příloha č. 2 xxxxxxxx xx dokumentu xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxx jeho povaha.

§78c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Přechodná xxxxxxxxxx

§79

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Ústí xxx Labem

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxx města Brna, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx města Xxxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxx nad Labem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §54 x 55 Archiv xxxxxxxx xxxxx Prahy, Xxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Archiv xxxxx Plzně x Xxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

x) provádějí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx služby,

b) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, x jakém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx měst, x xxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx29) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x nich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Praze, xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx darem xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří x xx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx výběru archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x posouzení příslušnému xxxxxxxx oblastnímu archivu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, Xxxxxxx města Brna, Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx Plzně x Archivu xxxxx Xxxx nad Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxx x Xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxx x archiválie xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx30) a Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,31) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, se xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx archivy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Archiv Pražského xxxxx, Archiv Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx technického xxxxx, Xxxxxxxxx archiv Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx věd Xxxxx republiky, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, Ústav xxxxx Xxxxxxxxxx Karlovy-Archiv Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Brně, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, Archiv Českého xxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxx učení xxxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx specializované archivy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx významu, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 xx 4, xxxx povinni ve xxxxx šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx archivu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivu nebo xxxxxxxxx archivu. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxxxxx archivy xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx archivy, taktéž xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx těmto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zřízení bezpečnostního xxxxxxx xxxx správního xxxxxxx, rozhodne ministerstvo x xxxxxxx archiválií xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx státního xxxxxxxxxx archivu.

§81

Xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx akreditované, xxxx xxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prokázat ministerstvu, xx splňují podmínky xxxxxxxxx x §61.

§82

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x archivech xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Výjimky xx připouštějí z xxxxxx xxxxxxx archivních xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Archiválie, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Jednotného xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stávají archiváliemi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, které byly xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx stávají archivními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx třiceti xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx,32) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxx, které xxxxxxxxxx činnost podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x skartační xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx matrik xxxx x dokumentů, xxxxx xx xxxxxx problematiky xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx nebo voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxxxx parlamentu, náleží xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.

§84

Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§85

Závěrečná ustanovení

(1) Xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Státní xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx Národní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x vědecké xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxx archivní rady xxxxxxx xxxx statut x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§86

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x provedení §9 xxxx. 2, §15 xxxx. 1, §19, §22a, §24 xxxx. 3, §31 xxxx. 2, §36, §40 xxxx. 7, §56 xxxx. 4, §61 xxxx. 9, §64 xxxx. 2, §66 xxxx. 6, §69a xxxx. 4 a §70 xxxx. 1.

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 101/1974 Sb., x xxxxxxxx archiválií xx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek.

3. Xxxxxxxx č. 102/1974 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x archiváliím.

4. Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností xxxx archiválií a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 118/1974 Sb., x xxxxxxxxxxx archivech.

6. Vyhláška č. 225/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§88

V §12 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 173/1989 Xx., xxxxxx x. 9/1990 Sb., zákona x. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Xx., xxxxxx č. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx č. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx. x xxxxxx x. 62/2003 Xx., xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§89

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Xx., zákona č. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 94/1996 Xx., zákona x. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Sb., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Sb., xxxxxx č. 280/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Sb., zákona x. 83/1998 Sb., xxxxxx č. 157/1998 Xx., zákona č. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Xx., xxxxxx č. 149/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx č. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Sb., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., zákona x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona č. 477/2001 Sb., zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 86/2002 Xx., xxxxxx č. 119/2002 Xx., zákona x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., zákona č. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., zákona x. 228/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx. x xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23x) xxx:

"xx) xxxxxxxxxxxx.23x)

23x) Xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X příloze x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, xxxxxxx 314: Xxxxxxx xx xx xxxxx x sloupci 1 xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx", v xxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo úplné xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x 3 xxxx xxxxx x administrativě", x xxxxxxx 3 xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců (§6 xxxx. 2 xxxxxx č. 455/1991 Xx.)", v sloupci 4 xx doplňují xxxxx "Xxxxxx oblastní xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx provozovny" x x xxxxxxx 5 xx doplňují xxxxx "§68 odst. 1 xxxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

§90

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx volné, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx koncesovanou "vedení xxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx hodlají po xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxxxx živnosti "xxxxxx xxxxxxxx", musí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve své xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx původního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx o udělení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x živnosti xxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xx xxxxxx x koncesi, xxxxxx-xx xxxxxx ukončeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nedokončená xxxxxx xx xxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx provedené xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx osvobozeny xx xxxxxxxxx poplatků.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§91

Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx. a zákona x. 165/2004 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §23 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx".

2. V §23 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Po uplynutí xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sbírky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx Praze zůstanou xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.".

3. X §23 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx matričních xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx.".

4. V §56 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx doklad, xxxxx xx xxx vydán xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Národním xxxxxxx xxxx ve Vojenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx městské xxxxx Xxxxx 1.

(3) Matriční xxxxxx, xxxxx má xxx vydán xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx vedené xx 31. prosince 1949 xxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy, vydá Xxxx xxxxxxx části Xxxxx 1 a xxx území xxxxx Xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Brno-střed.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

5. X §56 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "odstavců 1 xx 3".

§92

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxx stanovených x §23 xxxxxx č. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx. x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavního města Xxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx města Prahy,

b) xxxxxxxx knihy, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx listin, xxxxxxxxxx xxxx z území Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx knihy z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx mikrografické xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obcí x xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx do xxxx 1949 x xxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mikrografické xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx uložených a xxxxx xx Národnímu xxxxxxx.

XXXX XXXX

§93

§93 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX ŠESTÁ

§94

§94 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§95

X §17 xxxx. 1 xxxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Sb., xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

XXXX OSMÁ

Změna zákona x. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§96

X §16 xxxx. 5 xxxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx "x spravuje xxxxxx zvláštního významu5)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx5)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) xxx:

"5) §80 odst. 3 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů.".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x. 273/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx a některých xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§97

V §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx9)" xxxxxxxxx xxxxx "specializovaným xxxxxxxx9)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 9) xxx:

"9) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§98

X §3x písm. f) xxxxxx č. 359/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x katastrálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 107/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx. x xxxxxx č. 186/2001 Xx., xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 2) xxx:

"2) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§99

X zákoně č. 27/2000 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx dražbách, xx xxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§100

X xxxxxx č. 120/2001 Sb., o soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 6/2002 Sb., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 360/2003 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx. x zákona č. 284/2004 Xx., se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§101

X zákoně č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 426/2002 Xx., xxxxxx č. 518/2002 Xx., zákona x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 99/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Sb. x zákona x. 436/2004 Sb., xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 140/1996 Xx., o zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§102

X xxxxxx č. 107/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 140/1996 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005.

Xxxxxxxx x. r.

Klaus x. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx bytových x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx povinni xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx výběr xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o vzniku, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, organizační xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x valných xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxx původce

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x listiny xxxxxxxxxxx přechod xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx ochranných xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx vztahující xx x předmětu podnikání xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx studie,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx (finální výkresy xxxxxxxxx či xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx).

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) rejstřík vedený xxxxxxx pro zápis xxxxxxx x

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxx xxxx (s výjimkou xxxxxxxxxx x vidimace xxxxx §73 x 74 xxxxxxxxxx xxxx),

2. xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx činnosti xxxxx §3 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx řádu, pokud xxxxxx zapisovány do xxxxxx xxxxxxxxx vedeného xxxxxxx,

x) rejstřík xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx úschov,

f) xxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx předloženy k xxxxxx xx archiválie

1. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vládní x xxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

2. Zakládací xxxxxxx, xxxxxxx, organizační xxxx x další xxxxxxxxx x organizační struktuře, xxxxxx, xxxxxx, řízení, xxxxxxxx, činnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx

x) orgánů xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx územní samosprávy xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx zastupitelství x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příspěvkových organizací xxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, rozpočtových x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě spravovaných xxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ústředními x xxx podřízenými xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich předchůdců,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx a předchůdců,

f) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x resortní xxxxxx

4. Xxxxxxxxx geodetické x kartografické, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

6. Xxxxxxx

7. Matriky xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x spolků, xxxxxx xxxxxxxxxx listin, dokumenty x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství

8. Xxxxx rozpočty, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx účetní xxxxxxx

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

10. Soudní xxxxxxxx pro politické xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx trestné činy xxxxx xxxxxx, zdraví x xxxxxxx xxxxxx

11. Xxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, kulturního, xxxxxxxxxxxx, církevního a xxxxxxxxxxx xxxxxx

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx literárních xxx

13. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, globální xxxxx a xxxxx xxxx základních evidenčních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

14. Xxxxxxxxxx protokol

15. Privatizační xxxxxxxx

16. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

17. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, protokoly x xxxxxxxxxxx zkouškách, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školami x xxxxxxxxx o xxxxxxxx závěrečných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

18. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx komunistického xxxxxxxxxxx xxxxxx

19. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

20. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) strategiích, xxxxxxxxxx x plánování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx,

x) xxxxxx politice,

d) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a územních xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx péče x pomoci v xxxxxx nouzi x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x stavu xxxx x xxxxxxxx,

x) vývoji x stavu školství, xxxxxxx x umění, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

n) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozvoji xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx památkách x jejich xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a výsledcích xxxxxxxx,

x) členství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblastních xxxxxxx xxxxx x

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

2. Xxxxxx okresní archiv Xxxxxx,

3. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx Xxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Nymburk xx sídlem v Xxxx xxx Xxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx Boleslav,

9. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx-xxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx,

10. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Příbram,

11. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx

1. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Český Xxxxxxx,

3. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx,

4. Xxxxxx okresní archiv Xxxxx,

5. Xxxxxx okresní xxxxxx Prachatice,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Strakonice,

7. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx,

x) Xxxxxxxx oblastního xxxxxxx v Plzni

1. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxxx Xxxx,

2. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx,

4. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx,

5. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxx-xxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

8. Xxxxxx okresní archiv Xxxxxxx xx xxxxxx x Jindřichovicích,

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Tachov,

d) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Litoměřicích

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx Xxxx,

2. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Chomutov xx xxxxxx v Xxxxxx,

4. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx,

5. Státní okresní xxxxxx Xxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Litoměřice xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Louny,

8. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxx,

9. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxx,

10. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx,

2. Státní xxxxxxx xxxxxx Chrudim,

3. Státní xxxxxxx archiv Jičín,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxx Kněžnou,

7. Xxxxxx xxxxxxx archiv Svitavy xx xxxxxx x Xxxxxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Trutnov,

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Ústí xxx Xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxx-xxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Brod,

5. Státní xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

6. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx,

7. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxx,

8. Státní xxxxxxx archiv Xxxxxxxxx,

9. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxx,

10. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx,

11. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

12. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxx x Xxxx,

13. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Zlín,

14. Xxxxxx okresní archiv Xxxxxx,

15. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Žďár xxx Xxxxxxx,

x) Zemského xxxxxxx x Opavě

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Bruntál xx xxxxxx x Xxxxxx,

2. Státní okresní xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx,

3. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

4. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Nový Xxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

7. Xxxxxx okresní xxxxxx Opava,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx,

9. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxx,

10. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

Příloha x. 4 x zákonu č. 499/2004 Xx.

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxx. Jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §61, pokud xxx xxxxx neučinily.

2. Xxxxxx xxxxxxx uvedou xxx spisové xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávané x xxxxxxxxxxxx podobě a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx zákonem x. 499/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxx xx skartačnímu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 190/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úkony xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 7.4.2014

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx namísto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx razítka xxxxx §69a xxxx. 4 xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, použít xxxxxxxxxxxx časové razítko xxxxxx kvalifikovaným poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2016 Xx. x účinností xx 19.9.2016

Čl. CXXII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §44 xxxx. x) xx x) x §69b xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx čl. CXXI bodů 6 x 21 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx 1. července 2022.

2. Xxxxxxxxxx §69c x 69d xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx znění čl. CXXI xxxx 21 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023.

3. Ustanovení §69e x §74 xxxx. 11 a 12 xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx čl. CXXI xxxx 21 xx 23 xxxxxx xxxxxx, xx použijí xx 1. xxxxxxxx 2024. Do 30. xxxxxx 2024 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §74 xxxx. 11 xxxxxx x. 499/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxx 2022.

4. Xxxxxxxxxx §63 xxxx. 3 x 4, §64 xxxx. 4 x 7 x §65 xxxx. 8 xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx čl. CXXI xxxx 7 až 9, 11, 12, 18 a 20 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx od 1. xxxxx 2026. Do 31. prosince 2025 xx použijí xxxxxxxxxx §63 xxxx. 3 x 4, §64 xxxx. 4 x 7 x §65 xxxx. 8 xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2022.

5. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výši xxxxxx xx provedení xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2023.

6. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx.

7. X atestacím xxxxxxxxxx atestačním xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023 se xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx za atestaci, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx středisku v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bodě 6 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 7, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 499/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2005.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2007

181/2007 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

32/2008 Xx., kterým xx mění zákon x. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 106/99 Xx., o xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

190/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 499/2004 Xx., o archivnictví x spisové xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

309/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 499//2004 Xx. publikované x xxxxxx x. 93/2009

243/2010 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 499//2004 Xx. publikované x xxxxxx x. 86/2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

167/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

329/2012 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 499//2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 120/2012

56/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.4.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

298/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech souvisejících x právem autorským x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

73/2017 Xx., xxxxx XX ze xxx 20.12.2016 xx. xx. Xx. XX 3/14 xx věci xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx §37 xxxx. 6 zákona x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2009 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.3.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2017

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 24.7.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

326/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o elektronizaci xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

416/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

89/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 270/2021 Sb.

s xxxxxxxxx xx 27.4.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
3) §17 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §5 xxxx. 2 a §9 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., o úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 89/1995 Sb., x státní statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
7) Zákon č. 122/2000 Sb., x ochraně xxxxxx xxxxxxx povahy x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 257/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
9) Například xxxxxxxx xxxxx č. 337/2002 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx památky.
10) §2 xxxx. 1 zákona x. 283/1992 Xx., x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Například xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §64 odst. 6 xxxxxx x. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
14) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx svazků xxxxxxxxx xxxxxxxx bývalé Xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, §95 xxxx. 2 x §101 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, §43 x §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §65, §70 xxxx. 3, §87 xxxx. 2 x §94 odst. 1 xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxxxx x. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx osobních údajů.
18) §19 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §70 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22x) §7 xxxxxx x. 3/2002 Xx.
23) Xxxxxxxxx §24 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §11 xxxx. 4 x §12 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 20/1966 Sb., o péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §103 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx, §61 xxxx. 1 xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §72 odst. 2 x §97 odst. 1 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 141/1961 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx řád, zákon č. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Zákon č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) §27 xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§659 x následující občanského xxxxxxxx.
30) §6 xxxxxx x. 273/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx x doplnění některých xxxxxx a některých xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) §3a xxxx. x) xxxxxx x. 359/1992 Xx., x zeměměřických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Například xxxxx č. 140/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) Xxxxxxxxx §46b zákona x. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 7/2009 Xx.
34) §34 xxxxxx x. 412/2005 Xx.
Xxxxxxxx č. 523/2005 Sb., x bezpečnosti xxxxxxxxxxxx x komunikačních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x certifikaci stínicích xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §46 xxxx. 1 zákona x. 412/2005 Xx.
36) Xxxxxxxxx §90 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

37) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1501 xx xxx 8. xxxx 2015 o xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 12 odst. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

38) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

39) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 98/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.