Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019.


Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

499/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - ARCHIVNICTVÍ

Díl 1 - Výběr archiválií a jejich evidence

Výběr archiválií §3 §4 §5 §6

Výběr archiválií ve skartačním řízení §7 §8 §9 §10

Výběr archiválií mimo skartační řízení §11 §12

Společná ustanovení k výběru archiválií §13 §14 §15

Evidence archiválií §16 §17 §18 §18a

Portály pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě §18b

Správa metadat archiválií §18c §19

Díl 2 - Prohlášení archiválie za archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku §20

Prohlášení za archivní kulturní památku §21

Prohlášení za národní kulturní památku §22 §22a

Díl 3 - Ochrana archiválií, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie §23

Práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie §24 §25 §26 §27

Převod archiválií §28

Vývoz archiválií §29

Ochrana archivních kulturních památek a národních kulturních památek §30 §31 §32 §33

Díl 4 - Nahlížení do archiválií, vystavování archiválií a pořizování výpisů, opisů a kopií §34 §35 §36 §37 §38 §38a §39 §40 §41

Díl 5 - Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby §42 §43

Působnost ministerstva §44

Národní archiv §45 §46

Státní oblastní archivy §47 §48 §49

Další správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby §50

Specializované archivy §51 §52

Bezpečnostní archivy §53

Archivy územních samosprávných celků §54 §55

Soukromé archivy §56 §57 §57a

Díl 6 - Akreditace archivů a povinnosti zřizovatelů archivů

Akreditace archivů §58

Odnětí akreditace §59

Zánik akreditace §60

Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60a

Odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60b

Zánik oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60c §61

Výroční zprávy o činnosti archivů §62

HLAVA III - SPISOVÁ SLUŽBA §63

Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů §64

Nakládání s dokumenty označenými "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE" §64a

Vyřizování a podepisování dokumentů §65 §66

Odesílání dokumentů §67

Ukládání dokumentů §68

Spisová rozluka §68a §69

Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě §69a §70

HLAVA IV - KONTROLA VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY §71 §72

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §73

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §74 §75 §76

HLAVA VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §77 §78 §78a §78b

Přechodná ustanovení

Archivy hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem §79 §80 §81 §82 §83 §84

Závěrečná ustanovení §85 §86

Zrušovací ustanovení §87

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §88

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §89

Přechodná ustanovení §90

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů §91

Přechodná ustanovení §92

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů §93

ČÁST ŠESTÁ §94

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů §95

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů §96

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů §97

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů §98

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů §99

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů §100

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů §101

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů §102

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §103

Příloha č. 1 - Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností, družstev s výjimkou družstev bytových a notářů, které jsou tito za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií

Příloha č. 2 - Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie

Příloha č. 3 - Vnitřní organizační jednotky státních oblastních archivů

Příloha č. 4

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 190/2009 Sb. - Čl. II

č. 167/2012 Sb. - Čl. II

č. 56/2014 Sb. - Čl. II

č. 298/2016 Sb. - Čl. XLIV

Nález Ústavního soudu č. 73/2017 Sb.

INFORMACE

499

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxx 2004

o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento zákon xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správců xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) využívání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) archivnictvím xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx x plnící xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, vědecké x xxxxxxxx,

x) xxxx x archiválie xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx zpracování, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x péči x xx,

x) původcem xxxxx, x xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx původce xx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx každá xxxxxxx, xxxxxxxx, zvuková xxxx xxxx zaznamenaná xxxxxxxxx, xx již x podobě analogové xx digitální, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx byla původci xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, hospodářským, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a byl xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx jsou x pečetidla, xxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondem xx x archivní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx vzniku, xxxxxx, xxxxxx, vnějším xxxxxx x trvalé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, právním, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx významem xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx,

x) výběrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zařazení xx evidence xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx fondem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx navzájem xxxxxxxxxxx jedním xxxx xxxxxxxx společnými xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx, který xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a slouží xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx fondu, archivní xxxxxx nebo jejich xxxxx,

x) archivním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx skartačním řízení, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činností,

m) xxxxxxxxx místo určené x uložení, vyhledávání x předkládání xxxxxxxxx xxx potřebu původce x x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx součást xxxxxxx xxxxxx x dohledu xx spisovou službu xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 5 xxx,

x) xxxxxxxx data popisující xxxxxxxxxxx, obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) spisovým znakem xxxxxxxx, které zařazuje xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skartačním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx doba, xxxxx xxx musí xxx xxxxxxxx uložen x původce,

t) zaměstnancem xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) ozbrojené síly,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

e) státní xxxxxxx,

x) územní samosprávné xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků, xxxxxxxxx-xx dokumenty xxxxxxx x přílohách č. 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) právnické xxxxx xxxxxxx xxxx založené xxxxxxxx samosprávnými xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x přílohách č. 1 xxxx 2 k xxxxxx xxxxxx,

x) vysoké xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"),

x) zdravotní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx instituce,

m) xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx x umožnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) notáři, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právní nástupci xxxxxxxxxxxxxxx x soukromoprávních xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxx xxxx původci.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mají xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "koncese x xxxxxx spisovny"), xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx původci, soukromoprávními xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nástupci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx x digitální podobě xx xxxxxx uchováváním xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx, tvorba x xxxxxx metadat xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx archiválií.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

§4

Kritériem xxxxxx archiválií xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxx,

x) obsahu,

c) xxxxxx,

x) vnějším xxxxxx.

§5

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xx příslušným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1850,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, finančního x xxxxxxx podnikání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vynálezy xxxxxxx xx roku 1900,

x) xxxxxxxxxxxx záznamy vzniklé xx roku 1900,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1930,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx roku 1930.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xx archiválie příslušným xxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, právním, xxxxxxxxxxx, kulturním, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x výběru musí xxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Podle xxxxxx xx xx archiválie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, funkci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx trvalou hodnotu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jazyku, xxxxx, psací xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, případně x dalším xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxx archiválií z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Výběr xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx původce, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx archiv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx dokumenty, xxxx uplynuly skartační xxxxx x xxx xxxx xxxxxx nepotřebné xxx xxxxxxx původce.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx vlastní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vždy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx původce. Xxxx-xx toto xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §7 xxxx. 4 obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxx navržených xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxx; jsou-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx dokumenty vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx samostatně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx x postupu xxx vyřazování xxxxxxxxx.

§10

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx protokol o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

c) xxxxxx dokumentů, xxxxx xxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx, lze-li xxxxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x).

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxx uvedený x §7 odst. 4 nesouhlasí x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, může xxxxx xxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx služby. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx správní xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 x x xxxxxxx podání námitek xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx řízení

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx. 1, které xxxxxxxx skartačním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx odúmrtí,

e) nalezených.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prováděný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xx žádost původce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx konkurzu xx xxxxxxx požádá xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx před xxxxxxxxxx xxxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx od původce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx výběru xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx zařazeny xxxxxx xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zpracovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxxx nástupcem, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x označením xxxxxxx x xxxxxxx samostatně; xxxxxxx xx postupuje, xxxx-xx xx výběru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x) x x) x x případech, xxx dojde k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x moci xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx archiválií ve xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x sbírkotvorné činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 x 5 xxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx archiválií xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx věty xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx archiv protokol x provedeném výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a určí, xx čí péče xxxxx dokumenty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx archiválie, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx archivu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s určením, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 xx xx xxxxx protokolu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) V případě, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x provedeném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke správnímu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Podáním xxxxxxx xx zahájeno xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx archiválií

§13

(1) U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx2) xxx x xxxxxx archiválií předložit xxxxx dokumenty xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx stupně xxxxxxx. Xxxxx archiválií, x nichž xxxxx xxxxxx stupeň utajení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní archivy.

(2) X dokumentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,3) xxxxxxxx4) nebo xxxxxxx tajemství xxx x výběru archiválií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx; u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválie, xxxxxxx xxx po xxxxxx archiválií opatří xxxxxxxx, v xxx xxxxx druh tajemství x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obdobného tajemství xxxx xxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obsahujících xxxxxx xxxxx a x jejich trvalému xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

(4) Xxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentu xx xxxxxxx, xx pozemky x xx jiných xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx vstupovat xxx se xxxxxxxxx xxxxxx vlastníka.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxx dokument x xxxxxxxxx podobě určený x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xx výstupního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx ho metadaty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §19 xxxx. g), x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxx xx spolupráci s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx původce převede xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu xxx xxxxxx xx místo xxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Zaměstnanci správních xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby; xxxxxxxxx xxxx xxx písemné x xxxxxxxx xxxxxxx x účelu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) tím xxxx dotčena.

(2) Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnická xxxxx, vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx fyzické xxxxx, xxxxx se vzhledem xx xxxxx zaměstnání, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx služebního poměru, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx péče xxxxxxx xxxxx původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx nebo protokolu x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X předání se xxxxxx úřední xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejnoprávních xxxxxxx náležejí xx xxxx xxxxxxxxx archivů. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů xx ukládají x Xxxxxxxx archivu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxx archivech xxxxxxxx, xx-xx jejich xxxxxxxxxxxx uděleno xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxx xx xx xxxxxxx písemné dohody xxxxxxxxxxx archivů xxxxx x Národním xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx zřizovateli je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx archivu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, archiválie x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx archivu. Příslušnost xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náleží, xxxx xxxxx uložením x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x digitálním xxxxxxx dotčena.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx dokumentů, xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx skartačním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx skartační xxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx skartační souhlas xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§16

(1) Po xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx dokumenty vybrané xxxx xxxxxxxxxx vzaty xx evidence xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx Xxxxxxx archivní xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x úbytků xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vedou archivy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxxxxx vybrán xxxxxxxx x digitální xxxxxx, jako archiválie xx eviduje x x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v digitálním xxxxxxx xx ukládá xxxx xxxxxxx; replikou xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dokumentem x xxxxxxxxx xxxxxx, x něhož byl xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxx (§46) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§49) xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Druhotnou xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx podle xxx působnosti. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx a x xxxxxxxx archivních xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx archivních xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje evidenční xxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx evidenci xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx listů Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x evidence archivních xxxxxxx a zasílat xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Každá evidence Xxxxxxxxx archivního dědictví xx uchovávána x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ve xxxxxx xxxxx je i xxxxxxxxx. Základní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx archivu x xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx sbírky z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx sbírky nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ztráta xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,

c) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx vydání xx zahraničí.

(3) Xxxxxx xxxx kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx archiválii, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidenci, x xxxxxxxx Národního archivního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx významu.

(4) Xxxxx xx vyřazení x xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sbírku xxxx xxxxxxxxxx v základní xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 obsahuje

a) xxxxxxxx subjektu podávajícího xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx sbírky xxxx xxxxxxxxxx,

x) důvod xxxxxxxx archivního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx archivního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx archiválie xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo archiválie x xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx vyřadit xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sbírku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

§18

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx národní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx archiválie, archivní xxxxxx, archivního xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx fond xxxx xxxxxx ucelená xxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx, xxx x xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, xxxxxxxx soubor nebo xxxxxx ucelenou xxxx xxxxxx x kde xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx vědecké xxxxxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx evidence xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx kulturně vědecké xxxxxxxxx,

x) xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx subjektu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxx němu plní xxxxxx zřizovatele,

c) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(3) Xxx vedení evidence xxxxx xxxxxx zákona xxxx ministerstvo, Národní xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracovávat x xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx archiválií v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx narození, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla a xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx.

§18x

(1) V případě xxxxxx xxxxxxxxx archivu xxxx xxxxxxxxxxxx archiv, xx jehož xxxx xxxxx archiválie xxxxxxx; xxxxxx archivu předchází xxxxxx veřejného archivu. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx archivu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodne xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, xxxxxxxxxxxx xxxx návrhu xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx.

§18b

Portály pro zpřístupnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uloženy v Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpřístupnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správcem xx Xxxxxxx archiv (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxx uloženy x xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě x xxxxxx metadat,

b) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx metadat xxxxxx původců,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx archivů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx archivních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x digitální podobě x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx digitální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) přístup x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx vzniklým jako xxxxxxxxx reprodukce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§18x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x archivem, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx náleží, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) evidenci xxxxxxxx oprávněných x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x s xxxxxxxx bezpečnostního archivu xxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpřístupnění xxxxxxxxxx x digitální podobě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivu, xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) evidenci Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx archivu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx archiv s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxxxxx x skupiny xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpřístupnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx archiv xxxxxxxx spisové x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx archiv archiválii x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx, zpřístupňuje xxxxxx archivu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) změně xxxxxxx, datových formátů x xxxxxxxxx archiválie x bytech,

b) xxxxxxxx xxxxxx archiválie, ztrátě xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx metadat xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Národního archivního xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§19

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx evidence,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx evidence x xxxxxxxx evidence,

c) xxxxxx xxxxxx evidence archiválií xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup x xxxxxx vyřazování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx x xxxxx x způsob xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx metadat dokumentů x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x elektronické podobě x elektronických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx archiválie xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Sb.

§21

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx xxx prohlášena xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxx vzniku, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx dějiny xxxx, techniky nebo xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mimořádný xxxxxx xxx společnost; x souboru xxxxxxxxxx xx přihlíží x xxxxxx obsahové x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírky, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) archiv xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx jejich ucelená xxxx xxxxxx,

x) archiv, xxxxx je vede x základní nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx jejich xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx ucelené části,

b) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, archivní sbírce, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1,

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, archivního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx, xxx x xxx xxx xxxx pořízeny xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dlouhodobého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx kopie"), xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx práci,

e) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) a x),

x) xxxxx, xxxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírky, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx jejich ucelené xxxxx, je-li vlastníkem xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírky, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx ucelené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx jejich xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku, xx ode xxx xxxxxxxx řízení xx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) písemně xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přechod xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx i xxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx kulturní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xx národní xxxxxxxx památku

Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx kulturní xxxxxxx.11)

§22x

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx kulturní xxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

Xxx 3

Xxxxxxx archiválií, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§23

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx na jinou xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.12)

(2) Archiválie ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx nařízením.

(3) Archiválie, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze xx xxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zabezpečit splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx x xxxx x ně.

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x držitele xxxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx archiválie xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nenáleží do xxxx xxxxxxxxx archivu, x xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, má x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx paušálního xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx archiválii. Xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx dokumentu xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x základní xxxx xxxxxxxx evidenci.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 stanoví xxxxxxxxx právní předpis x ohledem xx xxxxxxx vlastníka archiválie xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx Xxxxx republiky, právnických xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx územního samosprávného xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx nezbytných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx musí xxxxxxxx archiválie xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x základní xxxx xxxxxxxx evidenci, xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne, xxx k xxxxxxx xxxxx, xxxxx nárok xxxxxx.

§25

(1) Vlastník nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x archiválii v xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx udržovat archiválii x xxxxxx stavu, xxxxxxx xx před xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zničením, xxxxxxx a xxxxxxxxx x užívat archiválii xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxx xxxx archiválie xxxx repliku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním přepisem x předat xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx archiválií Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx digitálnímu xxxxxxx k xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k archiválii xxxx uzavření xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx mimo xxxxxx x xxxxxx xxxx x základní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxxx xxxxxx podle xxx působnosti, je xxxxxxx předávat xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx. Xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x úschově, xxxxxxxx schovateli xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxx držitele archiválie xxxxx §24 odst. 1, §25 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §25 xxxx. 2, §27, 29, 30 a 32 xxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitele xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitele xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zajistit xxxx xxxxxx ochranu x xxxxxxxx xxxx x xx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx archiv

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx určitou xx xxx péče.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx převzata xx xxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydá.

§28

Xxxxxx archiválií

(1) V xxxxxxx zamýšleného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, spoluvlastníky, xxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx xxxx církve xxxx xxxxxxxxxx společnosti,

b) do xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nabídku xxxxx xxxxxxxx 1 xx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx archiválie xxxxxxxxx zaměstnancem Národního xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx oblastního xxxxxxx xx účelem zhotovení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx smlouvy. Xxxxxxxxx xx xxxx uskutečnit xx 30 xxx xx xxxxxx nabídky. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx x xxxxxx xx straně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx lhůta x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 30 xxx a xxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx počíná xxxxx.

(4) Uplatní-li Xxxxx xxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx koupi, xxxxxxxx Xxxxxxx archiv, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx oblastní xxxxxx xx 180 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx archiválie xxxxx xxxxx smlouvy. Xxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, navrhovanou xxxx a lhůtu xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxxx archiv, Xxxxxx bezpečnostních složek xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§29

Vývoz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaného xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zkoumání.

(3) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nebo držitel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx archiválii xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v povolení.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neudělí, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxx archiválie xxxxxxxxxx její xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx vydání rozhodnutí xxxx nařízení vlády xxxxxx z xxxxx Xxxxx republiky.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx národní xxxxxxxx památku xx xxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx dobu xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to pouze x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx vede evidenci xxxxxxxx povolení k xxxxxx archiválií z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x kontroluje, zda xxxxxxxxxx byly ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§30

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastník xxxx xxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xx xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x archivních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; x xxxxxx uložení xx xxxx zvláštní xxxx xxxx součást xxxxxxxxxxxx dokumentace objektu.

(3) Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxxx, provádějí xxxxxxx xxxxxxxxx xx rok xxxxxxxx xxxxxx fyzického xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní památky xxxxxx archiv xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X archivních xxxxxxxxxx xxxxxxx a národních xxxxxxxxxx památek, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx x xxxxxxxx xxxx druhotné evidenci, xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx xxx prověrku xxxxxx fyzického stavu. X výsledku xxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx ohrožené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx konzervaci xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxx držitel, a xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva x způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§31

(1) Vlastník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, má x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní památku. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplatnit do 3 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nárok xxxxxx. Nárok se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx možný xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx archiválie xx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zřízených zákonem xxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nárok xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx národní kulturní xxxxxxx. Xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u ministerstva xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx v základní xxxx druhotné xxxxxxxx, xx xxxxx 6 xxxxxx ode xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

§32

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxx nebo držitele xxxxxxxx kulturní památky xxxx národní kulturní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ochranu a xxxxxxxx xxxx o xx x jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx nenáleží xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx kulturní památku xx xxxx xxxxxxx xx péče Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx národní kulturní xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xx , jeho xxxxxxxx xxxxxxxx památka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx svěření xx xxxx určitou xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 1 xxxx.

(3) Pokud vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxxx xxxxxxx ani xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxx tato xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx řádnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xx, xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnout x xxxxx ponechání x xxxx xxxxxxx, x xx x x xxxx úřední.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx památka xxxxxxx do xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx oblastního archivu, Xxxxxxx xxxxxx, Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx archiv xxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx držiteli xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§33

Ustanovení §23, §24 xxxx. 1, §25, 26, 28 a 29 xx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpisů, xxxxx a xxxxx

§34

(1) Xx xxxxxxxxxx náležejících xx xxxx archivu xxx nahlížet xxx xx základě žádosti x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a badatelským xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx vydá xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx badatelského řádu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx trvale xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx systémech x xxxxxxxx dálkového přístupu.

(3) X xxxxxxxxx se xxxxxxx xx kopií xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx jejich xxxxx. Jestliže takové xxxxx byly vyhotoveny, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nahlédnutí xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, do jehož xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx svěřeny do xxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxx, xxx nahlížet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx památky x originále xx xxxxx předkládat x xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, do jejichž xxxx xxxxxx, a xx xx předchozím xxxxxxxx ministerstva; xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§35

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx žadatelů x nahlížení v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení,

b) xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa pobytu xxxxxxx osoby xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx bydliště x xxxxxx, xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx totožnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx, pro xxx xx xxxxxxxxx uskutečňuje, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Žádost o xxxxxxxxx se podává xx badatelském xxxxx. Xxxxxxx o nahlížení xx xxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx listu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx totožnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kterým se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx badateli xx 1 xxxxxxxxx xxx, xxxxx chování x xxxxx xxxxxxx x nahlížení xxxxxx xxxxxxx manipulace s xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx do archiválií x k xxxxxxxxxxx x xxx; tyto xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§37

(1) K xxxxxxxxx x archivech jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx let, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx nahlížet, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx písemně xxxxxxx. Xxxxxx osobu xxxxxxx vyrozumí x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx archiválií; xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, lze xx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx archiv xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxx má archiv xxxxx. Ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zpřístupněny, xxxxxx, xx kterém bude xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nepodání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx nahlížení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx musí xxx xxxxxx, jakých xxxxxxxx xxxxx se xxxx. Nevznese-li xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx doručování x xxxxxxxx xxxx xx vztahuje xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x žijící xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx citlivé xxxxxx xxxxx13), xxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby. Archiv xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souhlas s xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx. X žádosti xxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxxxx osobní xxxxx osoby, které xxxx xxx zpřístupněny, x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxx vyrozumění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nezbytných xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel.

(5) Xxxxxxx úřady xx xxxxx archivnictví x xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx x xxxxxx působnosti xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, a to

a) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje z xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a výdej xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; popřípadě xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. c) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení,

b) datum xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx úmrtí a xxxx, na jehož xxxxx k úmrtí xxxxx, xxx-xx o xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky,

e) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Údaje, které xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(10) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1990 x xxxxxxxx státních xxxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1990 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx lidových xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Národní frontě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x v Xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxx 1938 xx 1945, xx archiválie, xxxxx xxx byly xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x na archiválie, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx15).

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, jejichž obsahem xxxx xxxxxxxxxxx soubory xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx nahlížením anonymizovat. Xxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x ohledem xx úkoly xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx anonymizaci. Xx anonymizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx archiváliích oznámí xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx předem xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxxx xx původce xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou původci, xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx právní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 5; tito xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx samosprávný celek, xxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx odepře, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobní xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x archiválie xxxxx §37 xxxx. 11 a 12,

d) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx x nahlížení xx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xx archiválií xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nahlížení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem.2)

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx archiválií xxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spisové xxxxxx.

(3) Xxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, s ohledem xx xxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Po archivním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx, xxxxx si xx xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Organizační složky xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx samosprávné xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx oprávněny xxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx mimo archiv, x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zaváže, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v dohodnuté xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§38x

(1) Xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §38 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 může xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x žadateli x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel, a xx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; narodila-li se xxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxxx,

x) adresa místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřady xx xxxxx archivnictví x xxxxxx spisové xxxxxx mohou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx získávat x xxxxxx údaje o xxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

(3) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, nebo xxx, xxxxx xxxxx prohlášená xx xxxxxxx nepřežila.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, adresa, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, místo x okres úmrtí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(7) X poskytovaných údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro vyrozumění xxxxx nezbytné.

(8) Xxxxxxx x xxxxx xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x výdej xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uskutečněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§39

(1) Xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx jen v xxxxxxx, dovoluje-li xx xxxxxx stav, x xx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochranu x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a ochranu xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.17)

(2) Xxxxxxxxxx, které byly xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx vystavovat xxx xx podmínek xxxxxxxxx x odstavci 1 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Archiválie xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx náleží xx péče xxxxxxx, xxx vystavovat jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxx xxxxxxx nebo zápisu18) x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx sjedná xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx vystavení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.19) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx soupis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x jejich xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vystavovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, opisu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx xxxx xxxxxxx archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx větou xxxxx xxxxxxx. Pořízením xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx repliky xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx rozumí x xxxxxxxx výpisu, xxxxx xxxx kopie xxxx části.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, opisu xxxxx xxxxx archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx výpis, opis xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx xxxx xxxxxxx archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx archivního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxx výpisu, xxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxx v analogové xxxxxx nebo repliky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx badatele xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx spisové xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxx x archivu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Národního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x replikou xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxx v digitálním xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxx požadovat úhradu xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx výpisu, opisu xxxx kopie archiválie x analogové podobě xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx archiválie x xxxxxxxxx podobě, spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich dalším xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxx poskytovanými službami xxxxxxxx archiv x xxxxxx služeb.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu nákladů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo kopie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořízení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činí xxx

x) xxxxxx orgán,

b) xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejném archivu, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx této xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx archivu, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx úhrady služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§41

(1) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx nenáleží xx xxxx archivů, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě nebo xxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx pouze xx souhlasem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.2),17)

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Národního xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx

§42

(1) Xxxxxxx xx xxxxx na

a) xxxxxxx archivy,

b) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) Xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxx bezpečnostních složek,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) bezpečnostní xxxxxxx,

x) archivy územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Soukromými xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zřizované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx správních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx mají

a) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxx, Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx archivy,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x zpravodajské služby Xxxxx republiky,20) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx postavení xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Senátu a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky.

§44

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx odbornou xxxxxxx Národního xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx odborné xxxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx nich, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tematických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 zaměstnance xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx oblastních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §82 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx významu archiválií x x xxxxxx xxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyhlašuje xxxxxxxxx archiválií xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) organizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x organizuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxxxx celostátního významu,

n) xxxxxxxxx x žádostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx péči x archiválie,

o) xxxx xxxxxxxx archivů a xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx archiválie,

p) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx archivů,

q) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx původce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx součást xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxx x scelení xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x vyřazení archivních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválií x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírky, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§45

(1) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x ústředním xxxxxxxx státu, xxxxx xx přímo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxxxxx xx součástí rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx Národního xxxxxxx je Praha.

§46

(1) Xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx působnost xxxxxxxx Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu x celostátní xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxx,

x) provádí xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxx xx zřídili xxxxxxxx xxxxxx,

3. vrcholných xxxx obdobných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx c), xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx u vrcholných xxxx obdobných orgánů

1. xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx,

4. odborových xxxxxxxxxx,

5. organizací xxxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxx,

11. ústavů,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republice darem xxxx xx xxxxx x x dokumentů xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§10 xxxx. 3 x §12 odst. 3) xxxxxxxx původcem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o provedeném xxxxxxxxxx xxxxxx x x provedeném xxxxxx xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx archivů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x celostátní působností x xxxx zřízených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, opisů xxxxx kopií archiválií x xxxxxxxxx podobě xxxx replik xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx archiválií,

h) ukládá xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx osobám, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx provádí xxxxx archiválií, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx náležejících xx xxxx péče xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x repliky,

j) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx archiválií podle xxxxxx zákona,

l) xxxxxxx xxxxxxxx archivních kulturních xxxxxxx x národních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxx,

x) plní xx xxxxx archivnictví xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiným xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx archiv na xxxxx péče o xxxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx převzaté od xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxx o xxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxx, x xxx pečuje Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízené xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 1939 až 1945 x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x exilu x letech 1939 xx 1945 x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx monarchie x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x poradenské xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx fyzického xxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx péče,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášenou xxxxxxxxxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, hospodářském x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vědeckou x xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oborů,

h) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx preventivní xxxx x archiválie, konzervace x xxxxxxxxxxxx archiválií, xxxxxxxxxx x zpřístupňování xxxxxx forem nosičů xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zřizuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dějin xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a historie,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx odborné xxxxxxxx xxxxx uložené xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x archiválie x xxxxxxxxx podobě

a) xxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx péče x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x archivů, xxxxx xxxxxx digitálními xxxxxxx x neukládají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx digitálním xxxxxxx; xxxxx-xx o xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, Národní archiv x xxxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx portál,

c) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poradenskou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě,

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x digitální xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x digitální podobě,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

Státní oblastní xxxxxxx

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Litoměřicích,

e) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx archiv x Xxxx,

x) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxx.

(2) Státní xxxxxxxx archivy jsou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx státu a xxxxxxxx jednotkami; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva.

(4) X xxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx stojí xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx řídí zákonem x xxxxxx službě.

(5) Xxxxxx státních oblastních xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oblastní archivy xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou státní xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx uvedeny v příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx v Praze xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx kraje Xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx krajů Libereckého x Ústeckého,

e) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx a Pardubického,

f) Xxxxxxxx xxxxxx archiv x Xxxx územím xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Vysočina x Zlínského,

g) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx krajů Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Olomouckého.

(2) Určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx podnikání, xx-xx xxxxxxxx, vlastníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx původce, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve které xx vykonává koncesovaná xxxxxxx vedení xxxxxxxx, xxx-xx o výkon xxxxxxxxxx podle §49 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx s).

§49

(1) Xxxxxx oblastní xxxxxx

x) xxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jinou xxx xxxxxxxxxx působností,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu x jinou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. státních xxxxxxx,

4. právnických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxx,

9. xxxx,

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. původců xxxxxxxxx v písmenu x) xxxxxx 1 xx 12, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x výjimkou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 13 xx 15, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx archiv xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx hnutí,

3. xxxxxx,

4. odborových xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. profesních xxxxx,

7. církví,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx,

10. nadačních xxxxx,

11. xxxxxx,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

14. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxx,

x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx obdobných orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 12,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx nebo ke xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dokumentů xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx,

x) zprošťuje povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx (§14 odst. 1) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§14 xxxx. 2), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §44 písm. e) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kanceláří Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx službami Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x provedeném xxxxxxxxxx xxxxxx a protokolu x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§10 odst. 3 x §12 xxxx. 3) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxx protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxxxx Brna, Archivu xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxx xxxxx Ústí xxx Labem x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxx výběru archiválií xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxxx archivů, u xxxxx xxxx působnost xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x svěření xxxxxxxxxx archiválií xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx badatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pořizování xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx replik archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx archiválií nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, opisů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx náležejících xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalšími ústředními xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Kanceláří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Českou národní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx sbory x xxxxxxxxxxxxxx službami Xxxxx republiky,

l) xxxxxxxxx x xxxxxx badatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pořizování xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do péče xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx správní xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx přestupky xxxxxxxx x právnickým xxxxxx, x xxxxx tuto xxxxxxxxx nevykonává Národní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx archiválií xxxxxxxxxxxx xx jeho péče,

o) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx kulturních památek, xxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxx x xxxxx nenáleží xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x žádosti x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx koncesované xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spisovny, stanovených x §3 xxxx. 4,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx oblastní archiv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x); x xxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce; péče x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a čitelnosti,

b) xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx archiválií x xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx archivnictví, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, školskými x xxxxxxx institucemi xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výchovném, xxxxxxxxxxxx x vlastivědném xxxxxxxxx archiválií,

e) vyhledává x xxxxxxxxxxxx náležejících xx xxxx péče xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x nich xxxxxx, xxxxx, xxxxx x repliky,

f) zřizuje xxxxxxxxxxxxxx knihovny xxx xxxx archivnictví, spisové xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává vydavatelskou x xxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kulturních památek, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem,

j) provádí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxx tímto zákonem.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spisové xxxxxx

§50

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Kancelář xxxxxxxxxx republiky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx služby u xxxxxx v jejich xxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx archivů,

b) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx x xxxxxxxxx x provedeném výběru xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx (§10 xxxx. 3 a §12 xxxx. 3) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx archiválií xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxx náležejících xx xxxx specializovaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele,

e) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx archivy

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx těch, x xxxxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivy.

(2) Xx péče specializovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zřizovatele xxxx x činnosti jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxxxxxx archiv

a) s xxxxxxxx Xxxxxxxxx filmového xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x svého zřizovatele x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx zřizovatele, xxxxx xx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nabídnutých xxxxxxxxxxx darem, ke xxxxx xxxx do xxxxxxx a x xxxxxxxxx vlastníků, kteří x xx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx filmového archivu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační řízení x xxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx péče xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx výpisy, xxxxx, kopie x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxx x archiválie xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x) a x); xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxx archivních xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxx a vědeckých xxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx archivních xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx kulturních památek, xxxxx xxxx xx xxxxxxx do xxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizovaných xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx úkoly xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx archivy

§53

(1) Ministerstvo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Národní xxxxxxxxxxxx úřad, Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx archivy.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zpravodajské služby Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx archiválií ve xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vzniklých z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx utajení,

b) xxxx v základní xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xxxxxxx archivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx; údaje x archiváliích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x ústřední xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví,

c) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2

x) provádí xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stupeň xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx dědictví všechny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sbírky náležející xx xxxx xxxx; xxxxx x archiváliích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx,

x) pečuje o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášenou xxxxxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(4) X případech zrušení xxxxxx utajení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx archiv, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx specializovaného archivu xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx Národního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x zpravodajské xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxxxx a poskytování xxxxx, opisů x xxxxxx z xxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nadále xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kopií, xxxxx x výpisů x xxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx náležejících xx xxxx péče xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek státu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, pořizuje x xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx archiv xxxx působit xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx

§54

(1) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archivní xxxxxxxx x působnosti xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 1).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxx jako xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§55

(1) Xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx,

x) dohlíží xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x svého xxxxxxxxxxx x xxx zřízených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) vede xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho péče xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x fyzických osob, xxxxxxxx z nich xxxxxx, opisy, xxxxx x repliky,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhy x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x písmenu a); xxxx-xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx x xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xx xxxx,

x) podílí se xx sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ministerstvem,

i) provádí xxxxxxxxxx x restaurování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vědeckou, výzkumnou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx archivnictví, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a příbuzných xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úkolů,

m) plní xxxxx odborné xxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pomoci xx xxxxxx Národního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.

Soukromé archivy

§56

(1) Xxxxxxxx xxxxxx může zřídit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mu byla xxxxxxx akreditace.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx poskytnutí bezplatné xxxxxxx pomoci xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zřizovatel xxxxxxxxxx archivu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx archivu. Jeho xxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx soukromého xxxxxxx, péči x xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx soukromého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poprvé xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxxxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxxxx x poskytnutí jednorázového xxxxxxx státního příspěvku xx provoz soukromého xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx zřizovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx. Žádost xx xxxxxxxxx ministerstvu. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytnutí příspěvku x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§57

Xxxxxxxx archiv

a) xxxx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx náležejících xx xxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx22a), xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx předpisem registrované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx zřizovatele x xxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu x xxxxxxxxxx,

x) pečuje x xxxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx je x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx; xxxx-xx současně digitálním xxxxxxxx, péče x xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx nezahrnuje zachování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu x xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xx xxxx,

x) podílí xx xx sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ministerstvem,

h) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§57x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x dokumentů, které xx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx nástupce veřejnoprávního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, provádí xxxxxx, xxxxx by byl xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx archiválií x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx původcem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Xxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§58

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu obsahovat

a) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

c) xxxx xxxxxxx archivu,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx listů Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx řád zřizovatele, xx-xx xxxxxxxx uvedeným x §63 odst. 1.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x §61.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx podání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx stanovené x §61,

x) archiv xxxx xxxxxxx vést základní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x tímto zákonem,

c) xxxx z hlediska xxxxxxx archiválií xxxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxxxxxx archiv xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx archiv, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx archiválie v xxxxxxx x právními xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx-xx xx xxxxxxxx obcí xxxx x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.23)

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, která xx zřizovatelem akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx přešla xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, mohou x xxxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxxx xx do skončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx manžel, x xxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx archivu,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepokračují xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx byl do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx skončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx archivu.

(6) Zřizovatel xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx x akreditaci xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx splňování podmínek xxxxxxxxxxx x §61.

(7) Xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§59

Xxxxxx akreditace

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že zřizovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxxx udělena, uloží xx xxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxx musí xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 2 x §32 xxxx. 2 xx 4.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, uložené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxxx archivu , x xx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx svěřeny xx péče Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx neponechá xx xxx péči. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Neobdrží-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx. Náklady xxxxxxx x převozem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxx uloženy, xxxx jejich xxxxxxxx.

§60

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx archivu, akreditace xxxxxx x nepřechází xx právního xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx archivu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nepostupovalo xxxxx §58 odst. 5.

(3) Xxxxxxxxxx §59 xxxx. 6 xx v xxxxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§60x

Xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx archivu podle §58.

(2) Žádost x xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx obecných náležitostí xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx umístěna xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) podklady xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §61 xxxx. 2 x 4,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx dokumentů určených xxx předávání xx xxxxxxxxxxx archivu,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,

f) xxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx archivních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx 1 xxxx xxx xxx podání žádosti. Xxxxxxxxx k ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x náležitostí xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx h) xx negativní.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxx archiválií x digitální xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx nepoužijí.

§60a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

§60b

Odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že zřizovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxx odstranit x xxxxxxx lhůtu, x xxx musí xxx xxxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxx zřizovatel xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, požádá-li x xx zřizovatel xxxxxxx, x to xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx archivu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx odňato, x zřizovatele jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx digitálního archivu. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx archivu.

(5) Působnost xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odňato, x péči x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Národním xxxxxxx, není xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx archiv.

§60b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

§60c

Zánik oprávnění x xxxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx podobě

(1) Oprávnění x ukládání archiválií x digitální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nepřechází xx xxxxxxxx nástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 167/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§61

(1) Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek, xxxxxx oblastní archivy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x personální xxxxxxxx xxx xxxx x archiválie x xxxxxx ochranu.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ochranných xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx archivu byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prašného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx archiválií byly xxxxxxxxxxx proti škodlivému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vody, páry, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx chemických x biologických xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx x poškození xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) prostory xxx ukládání archiválií xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx spodní xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx větrání x xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx x relativní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx hodnot,

e) xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx chráněny xxxx xxxxxx elektromagnetického pole,

f) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně 50 xx, xxxxxxxxxx x lokalitách, které xxxx geografickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx současné nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx na xxxxxxxx x přístupem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx a archivní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx očistu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervovaných xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxx xxxx x prostorách xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx do archiválií (xxxx xxx "badatelna"),

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x plánu uložení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx byl xx xxxxx změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx splňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob do xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx teroristickým xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxxxxx archivů x bezpečnostních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovánu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx elektronickou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přístroje,

c) mechanická x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxx xxxx xx plášti xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nadzemního podlaží xxxx vyššího xxxxxxx, xx něhož xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx budovy xx xxxxx místech, kde xx stýkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickým x xxxxxxxxxxxxx zabezpečovacím xxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx všech xxxxxx xx archivních xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ovládán elektronicky, xxxx stanovena xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx,

x) archivní xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxxx kopií xxxxxxxxxx, x xxxxx spravuje xxxxxxxxxxxxx záznamy, též xxxxxxx přístroji xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prostory, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx regály pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxx třeba, x xxxxxxxxxxx ukládacími xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, plánů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x archiválií xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x fotografických xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňovalo xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxx průměrných xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx vypočtených xxxx xxxxxx částky průměrných xxxxxxx na 1 xxxxx metr xxxxxxxxxx x celkového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x běžných metrech.

(7) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx zajištěno, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx historického xxxxx xxxx x příslušném xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xx správu 2000 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru,

c) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx 1 zaměstnanec xxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxxxx.

(8) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpočtů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachycující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povolenou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx vlhkost xxxxxxx x prostorách xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výši průměrných xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx metr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§62

Výroční zprávy x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx, Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx archivů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, státními xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, školami x xxxxxxxxx výzkumnými xxxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku je xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xx xxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx je způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, státních xxxxxxx, vysokých xxxx, xxxx x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, archivy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx archivu xxxxxxxx xxxxx x

x) personálních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) celkovém xxxxxxxx uložených xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, archivním zpracování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) konzervaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx stupeň xxxxxxx, x údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXX

§63

(1) Xxxxxxxx službu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), i) x x) xx x),

x) xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx Praha,

d) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obce xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň část xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obce xx stavebním nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxx původci").

(2) Obce xxxxxxxxx x odstavci 1, školy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedení x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu v xxxxxxx ustanovení §64, §65, §67, §66, §68 odst. 1 xx 3, §68a x 69a.

(3) Veřejnoprávní xxxxxxx uvedení x §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), i), x) x m), kraje x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx to zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedení x §3 xxxx. 1 xxxx. e), x), h), x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx v elektronických xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedení x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxxxxx spisovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x utajovanými xxxxxxxxxxx34), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxx požadavků, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx certifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35), xxxx xxxxxxx xxxxx vylučuje zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby i x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx původce podle §65 xxxx. 5 x výběr archiválií.

§64

Xxxxxx, xxxxxxxxxx, evidence x xxxxxxxxxxx dokumentů

(1) Xxxxxx původci xxxxxxx xxxxxx dokumentů. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxx xxxxxx alespoň x xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxx datové xxxxxxx xxxx formáty xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx původci xxxxxx příjem dokumentů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx formátech xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, xxxxxxxx jejich přehled xx úřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Doručené xxxxxxxxx x dokumenty xxxxxxxxx xxxxxxx původcem xx x den, xxx xxxx určenému xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx, opatří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx neopatřují xxxxxxxx původci doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx program, xxxxx xxxx způsobilé xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx původce, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které určený xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxx x dokumentem xxxxxx. Xxxxxxxxx a podrobnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jednoznačným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Určení původci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx původci xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému spisové xxxxxx, vedou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pomůcky jmenný xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v evidenční xxxxxxx týkají. Vykonávají-li xxxxxx původci xxxxxxxx xxxxxx v listinné xxxxxx, mohou xxxx xxxx samostatnou xxxxxxx xxxx evidenční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx určený xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx x evidenční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dokumenty xxxxxxxxx v evidenční xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx vedou ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentu, adresátu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, alespoň

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx nebo druh xxxxxxxxx vztahující xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, xxxxx xxxx xxxxxxx, a

f) xxxxxxxxxxxx identifikátor pro xxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx původcem přidělen.

(6) Xxxxxx xxxxxxx mohou xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx o odesílateli xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x x jiné fyzické xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx, xxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do minimálního xxxxxxx osobních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx37), nejde-li o xxxxx podle odstavce 5.

(7) Určení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu pro xxxxx o xxxxxxx xxxxx vedené ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentů x spisů, xx xxxxxx xx xxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx archivu xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx jmenného xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx dokumentu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

§64x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "XXXX XXXXXXXXXXXX" xxxx "LIMITE"

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Organizací Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropskou xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práv xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx označením "XXXX XXXXXXXXXXXX" xxxx "LIMITE". X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx se může xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu své xxxxxx, x pracovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx jím stanovených xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx, xxx se x xxx xxxxxxxxxxx neoprávněná xxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXX XXXXXXXXXXXX" xxxx "XXXXXX".

§64x vložen xxxxxxx předpisem x. 32/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 12.2.2008

§65

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxx týkající xx xxxx věci xxxxx xx xxxx. Dokumenty x analogové xxxxxx xx xxxxxxxx spojí xxxxxxx, dokumenty x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vzájemné xxxxxxx xxxxxxxxx x analogové xxxxxx x dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pomocí xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxxx, xxxx schválení, xxxxxxxxxx, podepsání x xxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx úřední xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx opatřeného datem xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx datem xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x vyvěšení xxxxxxxxx na úřední xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx statutární xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx jednat xxxxx xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx statutárním xxxxxxx pověřena.

(5) Po xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dokumentů xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx podle §66 xxxx. 3 před xxxxxxxx do xxxxxxxx x převedení dokumentů x xxxxxxxxx xxxxxx xx výstupního datového xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx vyjímány jednotlivé xxxxxxxxx. Uzavřený xxxx xx možno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůta.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pečetě, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx původce xx xxxxxxxx řádu.

(8) Veřejnoprávní xxxxxxx vykonávající spisovou xxxxxx v elektronické xxxxxx v elektronickém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx řádech xxxxxxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxx x dokumentu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxxx.

§66

(1) Určení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Spisový x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx seznam xxxx xxxxxxxxx roztříděných xx xxxxxxx skupin s xxxxxxxxxxx spisovými xxxxx, xxxxxxxxxxx znaky x xxxxxxxxxxx lhůtami. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spisový x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxx xxxxxx xxxx změně. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx původci označují xxxxxxxxx spisovými znaky, xxxxxxxxxxx znaky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Počátek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx událost, kterou xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx skutečnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x skartačním xxxxx poznámku x xxxx xxxxxxxxx události.

(5) Xxxxx skartační xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx 100 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx36).

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a skartačního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx dokumentů

Do xxxxxxxxx xxxxx adresáta xxxxxxxxx xxxxxx původci xxxxxxxxx, x nichž je xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xx-xx to stanoveno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.26) Xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodána, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx stalo, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx připojí x příslušnému xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx spisy a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx. Dokumenty xxxxx xxx uloženy xxx xx xxxxxxxx archivu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zřídil. Xxxxxxxxx xx ukládají xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §64 xxxx. 3.

(2) Xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx správního orgánu xxxx xxxxx platí xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisů x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve spisovně xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx. Nahlížení do xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytování jejich xxxxx, xxxxxx x xxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.2)

(3) X xxxxxxx zániku xxxxxxxx xxxxxxx převezme xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxx, na něhož xxxxxxxx xxxxxxxxx zaniklého xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx mezi xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx, v níž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správní archiv, xxxx splňovat xxxx xxxxxxxx:

x) prostory xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx pro xx xxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx a musí xxx xxxxxxxx ručními xxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dokumentů xxxx xxx zabezpečeny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů x xxxx vyvolaných xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx x splaškové kanalizace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx vstupu xxxxxxxxxx xxxxx.

§68a

Spisová xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx určeného původce xx provádí spisová xxxxxxx. Před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spisové rozluky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Spisovou rozluku xxxxxxxxxx a provádí xxxx xxxxx svého xxxxxxx rušený xxxxxx xxxxxxx, dokončuje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx původce, a xxxx-xx xx, zakladatel, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Vyřízené xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx neuplynula xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx archivu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeného xxxxxxx. Xx-xx právních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxx nimi x xxxxxx, xxxxxxxx x převzetí spisovny xxxx xxxxxxxxx archivu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skartačního řízení. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se zapíší xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyřízení. Rušený xxxxxx xxxxxxx zapíše xxxxxxxxx dokumenty x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ten, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx převezme x xxxxxxxxx podle §64.

(6) Xxxxxx původci xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spisové xxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 6 xx xxx zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxx, xxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx původců xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentu použijí xxxxxxxxx.

(8) Pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxx původce, xxx xxxxx xxxxxxxxxx určeného xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předají jiné xxxxx, než která xx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, určený xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v plánu xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§69

(1) Ministerstva x xxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxx xxxxxxx neuvedení x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx správní xxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxxxx archiv, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 x x §51 odst. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxx spisové xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dokumenty od xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx původců xxx xxxxxx archiválií,

c) xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx se skartačními xxxxxxx xxxxxxx než 5 xxx, eviduje xx, xxxxxx x xx, umožňuje xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx,

x) připravuje xxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Určení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx lhůtu, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve spisovně. Xx uplynutí xxxx xxxxx se dokumenty, xxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokumentu x digitální xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Připojení xxxxx, xxxxx vznikly xxx xxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxx podle §3 odst. 5 xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokumentu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx neporušitelnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnou xxxxxxxx formátu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx jimi xxxxxxxx x digitální podobě xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou-li na xxxx založeny. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx dokument x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx změny xxxxxxxx formátu dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaznamená x uchová je xxxxx x dokumentem xxxxxxxx převedením xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx převedením xxxx xxxxxx datového xxxxxxx opatří xxxxxx xxxxxxx doložkou. Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx podepíše xxxxx xxxxxxxxx xx převedení xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx převedení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx určený xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovanou elektronickou xxxxxx x dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jehož převedením xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Údaje xxxxxxxx xx převedení xxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§70

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to

a) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) označování x xxxxxxxx dokumentů,

c) xxxxxx xxxxxxxx rejstříků x xxxxxxxxx údajů x xxxx vedených,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyhotovování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx formáty dokumentů x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx záznamu o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §69a xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx, a xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentů,

d) ukládání xxxxxxxxx,

x) vyřazování xxxxxxxxx x výběr archiválií,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cyklu xxxxxxxxxxxxxx systému spisové xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx plán,

h) transakční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx vzorový xxxxxxxx řád xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§71

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spisové xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a jimi xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx těch, u xxxxxxx xxxx působnost xxxxxxxx Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x u xxxxxxx zřízených těmito xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx s celostátní xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumnými xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx osob s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami,

5. kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx archiv,

6. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxx, xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

7. soukromých xxxxxxx xxxxxxxxx subjektem xxxxxxxx v §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx oblastní xxxxxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x jinou než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x archivů zřízených xxxxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu s xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx x x archivů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. právnických xxxx zřízených xxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx zřízených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx samosprávných celků x x xxxxxxx xxxxxxxxx územními samosprávnými xxxxx,

6. organizačních xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků,

7. xxxxxxxxxxx osob zřízených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. vysokých xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxx x x archivů xxxxxxxxx xxxxxxx,

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami,

11. xxxxxxxxx výzkumných institucí x výjimkou těch xxxxxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx zřízených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxx xxxx archiválie, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx archiv,

13. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

14. soukromých xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx působnost vykonává Xxxxxxx archiv,

15. xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx ministerstvo x změně příslušnosti xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxx u původce, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx archivu týká, xxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Národního xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého x provedení xxxxxxxx xxxxxxx pověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx

x) uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx lze odvolat. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 se xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxx

XXXXX V

PŘESTUPKY

§73

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx zničí archiválii xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx archiválii, nebo

c) xxxxxx archiválii xxx xxxxxxxx podle §29 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §14.

(3) Fyzická xxxxx se jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, archivního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturní památku, xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 5 xxxxxxxx zamýšlenou xxxxx xxxxxx umístění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxx xxxxxxx archiválie xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x),

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx převod xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uzavření smlouvy x její xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29 xxxx. 3 xxxxxxxx archiválii xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

d) x xxxxxxx x §30 xxxx. 1 nepořídí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kopii archiválie xxxxxxxxxx za archivní xxxxxxxx památku xxxx xx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxx restaurování xxxxxxxxx xxxx ohrožené xxxxxxxx kulturní památky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 5.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx v analogové xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx vede x základní evidenci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxx působnosti, dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 a 2.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 400&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 4 písm. c); xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyvezená xxxxx nedovezená xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx národní kulturní xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3, odstavce 4 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 6,

x) 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 5.

§74

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) poškodí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx archiválii xxx xxxxxxxx podle §29 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ucelené xxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x prohlášení za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx přestupku tím, xx x rozporu x §21 xxxx. 5 xxxxxxxx zamýšlenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Právnická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx archiválie xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 písm. x),

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úschově,

c) x rozporu x §29 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §30 xxxx. 1 nepořídí xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx archiválie xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx archiv x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx evidenci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx archivům údaje xxxxx §25 odst. 2.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 x 2.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §3 xxxxxxxx dokument nebo xxxxxxxx výběr xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, ke xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxx, jehož xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx podnikající fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §3 xxxx. 4 xxxxxxxx dokument nebo xxxxxxxx výběr archiválie.

(9) Xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §63 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §63 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §66 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx x §66 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x skartačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dokumentů xxxxx §68, nebo

d) x xxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Původce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neprovede xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx skartačního xxxxxx x výběr xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení.

(11) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 400&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 6, 7, 8, 9 xxxx 10,

c) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. c) xxxx odstavce 3 xxxx. x); pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx archiválie

1. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx národní kulturní xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 písm. x) nebo x) xxxx odstavce 5,

e) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4.

§75

Přestupky podle tohoto xxxxxx projednává Xxxxxxx xxxxxx, Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx archiv v xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§76

§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/2008 Sb.

XXXXX VI

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§77

(1) Xx rozhodování xxxxx §14 odst. 1, xxxxx §38 xxxx. 1 a xxxxx §40 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx nahlížení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich opisů, xxxxxx x xxxxx xx x případech xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx zvláštním právním xxxxxxxxx.17)

(3) Archiv xxxx xxxxxxx ověřovat, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx náležejících xx xxxx péče xxxx xxxxxx či xxxxxxxx.

(4) Xxxxx subjektu xxxxx xx přístup x xxxxxxx údajům obsaženým x xxxxxxxxxxxx podle xx. 15 a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx osobních xxxxx38) xx vykonává xxxxx xxxxxxxxxx xx archiválií xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx. 16 x xx. 18 xx 21 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx38) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx nepoužijí.

§78a

Ustanovení §26 xxxx. 1 x 2, §27 xxxx. 1 x 2, §29 x 32 xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x archiváliemi x xxxxxxxxx xxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§78x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, Národního archivu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xxxxxxxxx ustanovení

§79

Archivy hlavního xxxxx Prahy a xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Ústí xxx Labem

(1) Xxxxxx xxxxxxxx města Prahy, Xxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxx města Xxxxxxx, Xxxxxx města Xxxxx x Xxxxxx města Xxxx xxx Labem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx archivy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §54 a 55 Archiv xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxx města Xxxx xxx Xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx služby,

b) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samosprávných xxxxxx x xxxxxxxxxx svých xxxx x x xxxxx archiválie uložené x xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

c) xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxx zákonem, v xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x vůči xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) na xxxxxxx smlouvy29) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx předchůdců, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vztahovala xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nabídnutých xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxx, Ostravě, Xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx darem xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx protokoly x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Archivu xxxxxxxx města Xxxxx, Xxxxxxx města Brna, Xxxxxxx xxxxx Ostravy, Xxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx města Xxxx xxx Labem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.

§80

(1) Moravský xxxxxx xxxxxx x Xxxx x Xxxxxx xxxxxx x Opavě pečují xxxxxx x archiválie xxxxxxxxxx státních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, Slezskou x Xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Národní xxxxxxx xxxxxx30) a Xxxxxxxx xxxxxx zeměměřictví a xxxxxxxx,31) xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Archivy xxxxxxxxxx významu zpravodajských xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx vykonávají činnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, Archiv Poslanecké xxxxxxxx, Archiv Senátu, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx archiv, Xxxxxx Národního xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx písemnictví, Xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, Archiv Xxxxxxx galerie x Xxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx, Archiv České xxxxxxxx, Xxxxxx Českého xxxxxxxx x Archiv Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou archivů xxxxxxxxx v odstavcích 2 xx 4, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxxx archivu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx archivu. Xx xxxx xxxxxxx akreditace, xxxxxxx xxxx do xxx xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne ministerstvo x uložení xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.

§81

Archivy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx akreditované, xxxx xxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx prokázat ministerstvu, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §61.

§82

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x archivech xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Výjimky xx připouštějí x xxxxxx xxxxxxx archivních xxxxxxx uložených x xxxxxxx archivech. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx archivů xxxxxxxxxxxx.

(2) Archiválie, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky jako xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví.

(3) Xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Archiválie xxxxxx třiceti xxx, xxxxx xxxx zpřístupněny xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,32) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§83

(1) Archivy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x jejichž badatelské xxxx neodpovídají ustanovením xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo x dokumentů, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxx voleb xx zastupitelstev územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, náleží xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastního xxxxxxx.

§84

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxx Státní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx Národní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx ministra xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxx její statut x jednací xxx, xxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §9 xxxx. 2, §15 xxxx. 1, §19, §22a, §24 odst. 3, §31 xxxx. 2, §36, §40 xxxx. 7, §56 xxxx. 4, §61 xxxx. 9, §64 xxxx. 2, §66 xxxx. 6, §69a xxxx. 4 x §70 xxxx. 1.

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 101/1974 Sb., x xxxxxxxx archiválií xx xxxxxxxx xxxxxxx x x zvýšené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek.

3. Xxxxxxxx č. 102/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx archiválií x xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 118/1974 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 225/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§88

V §12 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx České republiky, xx znění xxxxxx x. 60/1988 Sb., xxxxxx x. 173/1989 Xx., zákona x. 9/1990 Xx., zákona x. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Sb., xxxxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., zákona č. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx. x xxxxxx x. 62/2003 Xx., xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů

§89

Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 231/1992 Sb., xxxxxx x. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Sb., xxxxxx č. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., zákona x. 95/1996 Sb., xxxxxx č. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona č. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona č. 149/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., zákona x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Xx., zákona x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., zákona x. 478/2001 Sb., xxxxxx č. 86/2002 Xx., zákona x. 119/2002 Xx., zákona x. 174/2002 Sb., xxxxxx č. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Xx., zákona x. 130/2003 Xx., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 224/2003 Xx., zákona x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 38/2004 Sb., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx. x zákona x. 326/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 3 xx xx konci xxxxxxx xx) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx xx), které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 23x) xxx:

"xx) xxxxxxxxxxxx.23x)

23x) Zákon č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx.".

2. X xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, xxxxxxx 314: Ostatní xx na konci x sloupci 1 xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx", x xxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx "Úplné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx", x xxxxxxx 3 xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxxxx provozovny x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx č. 455/1991 Xx.)", v xxxxxxx 4 xx doplňují xxxxx "Xxxxxx oblastní xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" a x xxxxxxx 5 xx xxxxxxxx slova "§68 odst. 1 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Živnostenská xxxxxxxxx xxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx "vedení xxxxxxxx", zanikají xxxxxxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá xxxxxxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxxxx živnosti "vedení xxxxxxxx", xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx předpokladu xxxxx xx své xxxxxxxx pokračovat na xxxxxxx původního živnostenského xxxxxxxxx až xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxx xx xxxxxx x koncesi, nebylo-li xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx.

(4) Xxxxx provedené xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§91

Zákon č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2004 Sb., xx xxxx takto:

1. X §23 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují slova ", xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx".

2. X §23 odstavec 4 xxx:

"(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doby se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.".

3. X §23 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxxx musí xxx xx xxxxxxxx oblastních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx matričních xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

4. X §56 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxx, který xx být xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uložené x Xxxxxxxx archivu xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu, xxxxxxx Xxxx městské části Xxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx ze xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx vedené do 31. xxxxxxxx 1949 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx Xxxx městské části Xxxxx 1 a xxx xxxxx města Xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

5. X §56 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxx 1" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1 xx 3".

§92

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x §23 zákona č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx. x xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxx knihy, včetně xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx listin, židovských xxxx x xxxxx Xxxxx republiky v Xxxxxxxx archivu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx knihy z xxxxx České xxxxxxxxx xx Vojenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhotoví Národní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x období xx xxxx 1949 a xxxxx xx xxxxxxxx. Xx stejné lhůtě xxxxxxxx Xxxxxxxx historický xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

§93

§93 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX XXXXX

§94

§94 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§95

X §17 xxxx. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx zákona x. 145/2001 Xx., se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako písmeno x).

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§96

V §16 xxxx. 5 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx5)" xxxxxxxxx xxxxx "bezpečnostní xxxxxx5)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) xxx:

"5) §80 xxxx. 3 xxxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§97

X §6 odst. 1 xxxxxx č. 273/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, xxxxxx x archivování xxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x některých xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx9)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9) xxx:

"9) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x. 359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§98

V §3x xxxx. x) xxxxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 107/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb. x xxxxxx x. 186/2001 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) xxx:

"2) §80 odst. 2 xxxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§99

X xxxxxx č. 27/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád) x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

§100

V xxxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Sb., xxxxxx x. 360/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Sb. x xxxxxx x. 284/2004 Xx., xx xxxx sedmnáctá xxxxxxx.

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna zákona x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

§101

X xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých zákonů x souvislosti s xxxxxxxxx činnosti okresních xxxxx, xx znění xxxxxx x. 426/2002 Xx., zákona č. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Xx., zákona č. 22/2004 Xx., zákona x. 41/2004 Xx., xxxxxx č. 99/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Sb. x zákona č. 436/2004 Xx., xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 107/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 140/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§102

V xxxxxx č. 107/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx druhá xxxxxxx.

ČÁST PATNÁCTÁ

ÚČINNOST

§103

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x zákonu x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, družstev x xxxxxxxx družstev bytových x notářů, xxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx výběr xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) zakladatelské xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x řízení xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x přílohami,

b) xxxxxxx xxxxxx,

x) zprávy x xxxxxx.

3. Dokumenty x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx bytových,

b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx přechod vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranných xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx závěrky.

5. Xxxxxxxxx vztahující xx x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx (finální výkresy xxxxxxxxx xx sestav, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx).

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx.

2. Knihy, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu Notářské xxxxxx České xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vedený xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x

1. xxxxx x notářské xxxxxxxx xxxxx §2 notářského xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §73 a 74 notářského xxxx),

2. xxxxxx xxxxx poskytovanou xxxxxxx x xxxxx xxxxx činnosti xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxx řádu,

3. xxxxx xxxxx činnosti notáře xxxxx §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudnímu xxxxxxxx x vyřízení x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx protestů.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx předloženy k xxxxxx za xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x výkonné xxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx na všech xxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x další xxxxxxxxx x organizační struktuře, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx všech stupních,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x druhů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx zastupitelství x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx těchto organizací,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx územní samosprávy x jejich předchůdců,

e) xxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx složek,

g) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, spolků, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

4. Dokumenty xxxxxxxxxx x kartografické, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5. Dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxx

6. Kroniky

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, oddaných, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x spolků, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

8. Xxxxx rozpočty, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx

9. Historické xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

10. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, pro xxxxxxx trestné xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

11. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, kulturního, xxxxxxxxxxxx, církevního a xxxxxxxxxxx života

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

13. Xxxxxx xxxxxx, rejstříky x xxx, xxxxxxx, xxxxxxx listy, globální xxxxx a další xxxx xxxxxxxxxx evidenčních xxxxxxx spisové xxxxxx

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

15. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

16. Třídní výkazy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx

17. Xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu

18. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x animovaných filmů

19. Xxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx informace x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství xxxxxx xxxxxxxxxx účetních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) majetkoprávních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x konfiskacích a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx změnách, o xxxxxxxxx a dělení xxxx,

x) vývoji a xxxxx zdravotnictví, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x hmotné nouzi x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx a stavu xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x spojů,

l) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zásadních xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) technickém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxx významných osobností,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx referend,

s) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích.

Příloha č. 3 x xxxxxx x. 499/2004 Sb.

Vnitřní organizační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří x

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Praze

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

3. Státní xxxxxxx xxxxxx Kladno,

4. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxx,

5. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx Xxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx,

9. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx-xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx,

10. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx,

11. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

12. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx oblastního xxxxxxx x Xxxxxxx

1. Státní xxxxxxx archiv Xxxxx Xxxxxxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxxxxx Hradec,

4. Státní xxxxxxx xxxxxx Písek,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx,

6. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Tábor,

c) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Domažlice xx sídlem x Xxxxxxxxxx Xxxx,

2. Státní xxxxxxx archiv Xxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx,

4. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

5. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx-xxx xx sídlem x Xxxxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx-xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx,

7. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx,

9. Státní xxxxxxx xxxxxx Tachov,

d) Státního xxxxxxxxxx archivu x Xxxxxxxxxxxx

1. Státní xxxxxxx xxxxxx Česká Xxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx,

3. Xxxxxx okresní xxxxxx Chomutov se xxxxxx x Kadani,

4. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx,

5. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx,

6. Státní okresní xxxxxx Litoměřice se xxxxxx x Xxxxxxxxxx,

7. Xxxxxx okresní archiv Xxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx,

9. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

10. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx oblastního xxxxxxx x Xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Králové,

2. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx,

4. Státní okresní xxxxxx Xxxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Pardubice,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx,

7. Xxxxxx okresní archiv Xxxxxxx xx xxxxxx x Litomyšli,

8. Xxxxxx xxxxxxx archiv Trutnov,

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Orlicí,

f) Xxxxxxxxxx zemského archivu x Xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

2. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxx-xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx,

3. Státní xxxxxxx xxxxxx Břeclav xx sídlem x Xxxxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx,

5. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx,

6. Státní xxxxxxx xxxxxx Jihlava,

7. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxxxx,

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

10. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx,

11. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Vsetín,

12. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxx x Brna,

13. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxx,

14. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxx,

15. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Žďár xxx Xxxxxxx,

x) Zemského xxxxxxx v Xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx xx sídlem x Krnově,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

5. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxx,

6. Státní okresní xxxxxx Xxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx archiv Opava,

8. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxxx,

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Přerov,

10. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxx x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 167/2012 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xx považují ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §61, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx původci xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx systémy spisové xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě a xxxxxxx řády xx xxxxxxx se xxxxxxx x. 499/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx dobu 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx spisu xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 190/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Kategorizace xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx zrušením nedotčeny.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. II

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Xx. XLIV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxx 2 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časového xxxxxxx xxxxx §69a xxxx. 4 xxxxxx x. 499/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, použít xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx vytvářejících xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

Informace

Právní xxxxxxx č. 499/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2005.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

413/2005 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x zákona o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

181/2007 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů a x Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

32/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 106/99 Xx., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2008

190/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

227/2009 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

309/2009 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 499//2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 93/2009

243/2010 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 499//2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 86/2010

424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2010

89/2012 Xx., občanský xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

167/2012 Xx., kterým se xxxx zákon x. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

329/2012 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 499//2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 120/2012

56/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

73/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.12.2016 xx. xx. Xx. XX 3/14 ve věci xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx §37 xxxx. 6 xxxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění účinném xx 30.6.2009 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 25.3.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

205/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních údajů

s xxxxxxxxx od 24.4.2019

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x vyšších xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
3) §17 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) §5 xxxx. 2 x §9 zákona č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Například xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.
7) Zákon č. 122/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx muzejní povahy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
8) §2 xxxx. a) zákona x. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozování veřejných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (knihovní xxxxx).
9) Například xxxxxxxx vlády č. 337/2002 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kulturní památky.
10) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 283/1992 Xx., x Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx křivd, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §64 xxxx. 6 xxxxxx x. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Například xxxxx č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx svazků vzniklých xxxxxxxx bývalé Státní xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §95 xxxx. 2 x §101 odst. 3 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §43 x §58 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §65, §70 xxxx. 3, §87 xxxx. 2 x §94 odst. 1 zákona x. 131/2000 Sb., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §19 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §70 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22x) §7 xxxxxx x. 3/2002 Xx.
23) Xxxxxxxxx §24 xxxxxx x. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §11 xxxx. 4 x §12 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 219/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §103 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, §61 xxxx. 1 xxxxxx x. 129/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §72 odst. 2 x §97 xxxx. 1 zákona č. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx řád, xxxxx č. 120/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §27 xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§659 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §6 xxxxxx č. 273/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx x doplnění některých xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
31) §3a xxxx. x) zákona x. 359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 140/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxxxxxx §46b xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx.
34) §34 xxxxxx č. 412/2005 Xx.
Xxxxxxxx č. 523/2005 Sb., x bezpečnosti informačních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dalších elektronických xxxxxxxx nakládajících x xxxxxxxxxxx informacemi x x certifikaci stínicích xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §46 xxxx. 1 xxxxxx x. 412/2005 Xx.
36) Xxxxxxxxx §90 zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

37) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1501 xx xxx 8. xxxx 2015 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 12 odst. 8 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

38) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů a x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně osobních xxxxx).