Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

499/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - ARCHIVNICTVÍ

Díl 1 - Výběr archiválií a jejich evidence

Výběr archiválií §3 §4 §5 §6

Výběr archiválií ve skartačním řízení §7 §8 §9 §10

Výběr archiválií mimo skartační řízení §11 §12

Společná ustanovení k výběru archiválií §13 §14 §15

Evidence archiválií §16 §17 §18 §18a

Portály pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě §18b

Správa metadat archiválií §18c §19

Díl 2 - Prohlášení archiválie za archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku §20

Prohlášení za archivní kulturní památku §21

Prohlášení za národní kulturní památku §22 §22a

Díl 3 - Ochrana archiválií, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie §23

Práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie §24 §25 §26 §27

Převod archiválií §28

Vývoz archiválií §29

Ochrana archivních kulturních památek a národních kulturních památek §30 §31 §32 §33

Díl 4 - Nahlížení do archiválií, vystavování archiválií a pořizování výpisů, opisů a kopií §34 §35 §36 §37 §38 §38a §39 §40 §41

Díl 5 - Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby §42 §43

Působnost ministerstva §44

Národní archiv §45 §46

Státní oblastní archivy §47 §48 §49

Další správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby §50

Specializované archivy §51 §52

Bezpečnostní archivy §53

Archivy územních samosprávných celků §54 §55

Soukromé archivy §56 §57 §57a

Díl 6 - Akreditace archivů a povinnosti zřizovatelů archivů

Akreditace archivů §58

Odnětí akreditace §59

Zánik akreditace §60

Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60a

Odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60b

Zánik oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60c §61

Výroční zprávy o činnosti archivů §62

HLAVA III - SPISOVÁ SLUŽBA §63

Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů §64

Nakládání s dokumenty označenými "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE" §64a

Vyřizování a podepisování dokumentů §65 §66

Odesílání dokumentů §67

Ukládání dokumentů §68

Spisová rozluka §68a §69

Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě §69a

Atestace §69b §69c §69d §69e §70

HLAVA IV - KONTROLA VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY §71 §72

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §73

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §74 §75 §76

HLAVA VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §77 §78 §78a §78b §78c

Přechodná ustanovení

Archivy hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem §79 §80 §81 §82 §83 §84

Závěrečná ustanovení §85 §86

Zrušovací ustanovení §87

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §88

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §89

Přechodná ustanovení §90

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů §91

Přechodná ustanovení §92

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů §93

ČÁST ŠESTÁ §94

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů §95

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů §96

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů §97

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů §98

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů §99

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů §100

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů §101

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů §102

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §103

Příloha č. 1 - Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností, družstev s výjimkou družstev bytových a notářů, které jsou tito za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií

Příloha č. 2 - Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie

Příloha č. 3 - Vnitřní organizační jednotky státních oblastních archivů

Příloha č. 4

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 190/2009 Sb. - Čl. II

č. 167/2012 Sb. - Čl. II

č. 56/2014 Sb. - Čl. II

č. 298/2016 Sb. - Čl. XLIV

č. 261/2021 Sb. - Čl. CXXII

Nález Ústavního soudu č. 73/2017 Sb.

INFORMACE

499

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxx 2004

x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

XXXX PRVNÍ

ARCHIVNICTVÍ X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx

x) výběr a xxxxxxxx archiválií,

b) ochranu xxxxxxxxxx,

x) práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) využívání xxxxxxxxxx,

x) zpracování xxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxxxxx,

x) soustavu archivů,

h) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") a dalších xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx služby,

k) xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, informační, xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) péčí x archiválie xxxxxx xxxxx, evidence, ochrana, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x zpřístupnění,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx o xx,

x) xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx původce xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl původci xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, obrazová, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx již x podobě xxxxxxxxx xx digitální, xxxxx xxxx xxxxxxxxx původcem xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx,

x) archiválií takový xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx k xxxx xxxxxx, obsahu, xxxxxx, xxxxxxx znakům a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vědeckým xxxx informačním významem xxxxxx xx veřejném xxxxx x trvalému xxxxxxxx x byl xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx; archiváliemi xxxx x pečetidla, xxxxxxx x xxxx hmotné xxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx či x archivní sbírkou, xxxxx xxxx vzhledem x době xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dané politickým, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, historickým, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx navzájem xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx společnými xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx archivním xxxxxxxxxx a slouží xxx evidenci x xxxxxxxxx v obsahu x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracováním xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx archiválií,

l) výkonem xxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxxxx, zahrnující xxxxxx xxxxx příjem, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, vyřizování, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx skartačním řízení, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x předkládání dokumentů xxx xxxxxxx původce x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx součást xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxx službu xxxxxxx a k xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentů se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 5 xxx,

x) xxxxxxxx xxxx popisující xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x skartační xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx budoucího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení,

s) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) zaměstnancem xxxxx xx služebním xxxxxx, pracovněprávním nebo xxxxx xxxxxxxx vztahu,

u) xxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

HLAVA II

ARCHIVNICTVÍ

Díl 1

Xxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx

Xxxxx archiválií

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx výběr archiválií xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) ozbrojené síly,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx organizace,

e) státní xxxxxxx,

x) xxxxxx samosprávné xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx dokumenty xxxxxxx x přílohách č. 1 xxxx 2 k xxxxxx xxxxxx,

x) právnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx, xxxxxxxxx-xx dokumenty xxxxxxx x přílohách č. 1 nebo 2 k xxxxxx xxxxxx,

x) vysoké xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxxx x ubytovacích zařízení x xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxx"),

x) xxxxxxxxx pojišťovny,

l) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

(xxxx xxx "veřejnoprávní xxxxxxx").

(2) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožnit xxxxx archiválií xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx také

a) xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx komory, xxxxxx, xxxxxxx fondy, xxxxxx x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxx povinnost xxx xxxx původci.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x umožnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx"), jde-li x dokumenty, xx xxxxxx mají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx původci, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu x čitelnosti, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x připojení xxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx soukromoprávními xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx39).

§4

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx vzhledem x

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx.

§5

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) dokumenty xxxxxxx xx roku 1850,

x) xxxxxxxxx z oborů xxxxxxxxxx x zemědělské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, finančního x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx patentů na xxxxxxxx vynálezy xxxxxxx xx roku 1900,

c) xxxxxxxxxxxx záznamy vzniklé xx xxxx 1900,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1930,

e) xxxxxxx záznamy xxxxxxx xx xxxx 1930.

(2) Xxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybírají xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Podle původu xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivem xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hodnotu vzhledem x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx látce, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx skartačním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx původce, xx-xx zřízen soukromý xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx archiv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx soukromoprávní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx, při kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx skartační xxxxx x xxx xxxx nadále nepotřebné xxx činnost xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxx nebo jeho xxxxxx nástupce. Xxxx xxxxxxxx jsou povinny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx řízení.

§8

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx uplynutí skartační xxxxx dokumentu. Skartační xxxxxx může být xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx v §7 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx vlastní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 4 příslušnému xxxxxxx x xxxxxxxxx x k provedení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Skartační xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vždy před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx toto možné, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx.

§9

(1) Skartační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx. 4,

x) xxxxxx dokumentů navržených xx skartačnímu xxxxxx x xxxx jejich xxxxxx; jsou-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx dokumenty xxxxxxx x činnosti xxxxxxx, xxxxx xx zpracovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx původce x seznamu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx souborů xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx archivu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx, lze-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke skartačnímu xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) V případě, xx xxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 4 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může xxxxx němu do 15 xxx ode xxx doručení protokolu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx archivnictví x xxxxxx spisové služby. Xxxxxxx námitky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedený x §7 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxx xxxxx odstavce 3 a v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízením,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxx, xx koupi xxxx xx xxxxxxx,

x) Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxx odúmrtí,

e) nalezených.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx původce xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx neprodleně. Příslušný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx vzniku. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx, uvedou xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx samostatně; xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) x x xxxxxxxxx, xxx dojde x xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx nástupce, xx xxxxxxx x moci xxxxxx.

(4) Výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích x vysokých xxxxxxx (xxxx jen "kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxx akviziční x sbírkotvorné činnosti xxxxxxxxx kritéria xxxxx §4 x 5 xxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x vzaté xx xxxxxxxx archiválií xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skartační xxxxxx. Xxxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xxxxx-xx se o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xx ukončení xxxxxx archiválií mimo xxxxxxxxx řízení vyhotoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vybrané xxxx xxxxxxxxxx náležet. Xxx-xx výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx čí xxxx xxxx dokument xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §10 odst. 2 xx na xxxxx protokolu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obsahem protokolu x provedeném xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx protokolu podat xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx služby. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx

§13

(1) X xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx2) xxx k xxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyřazení a xxxxxxx; x ostatních xxxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx stupně xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx stupeň xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,3) xxxxxxxx4) xxxx xxxxxxx tajemství xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx provést xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Byl-li dokument xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x dokumentu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X výběru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obsahujících xxxxxx xxxxx x x jejich trvalému xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx původce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x do xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx objektu xxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, lze xx xxxx vstupovat xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx podle §19 xxxx. x), x xx nejpozději xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do stanoveného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ho metadaty, x to xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokument xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx archiválií xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx uložení.

§14

(1) Zaměstnanci správních xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby, zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Této xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; zproštění xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy6) xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxx xxxxx, vztahuje xx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx služebního poměru, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§15

(1) Dokumenty vybrané xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do péče xxxxxxx xxxxx původce xxxx vlastník xxxxxxxxx xx xxxxxxx protokolu x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx xxxxxxxx archivu. X předání xx xxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x každého dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxx xx uvedou údaje xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků xxxx jiných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx veřejných xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx akviziční x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vědecké xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx instituce.

(3) Archiválie x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xx péče Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů xx ukládají x Xxxxxxxx archivu. Archiválie x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx archivech xxxxxxxx, xx-xx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx zřizovatel archivu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx, archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx archivů xxxxx x Xxxxxxxx archivu xxxx x xxxxxxx, xxxxx zřizovateli xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "digitální xxxxxx"). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx archivu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx. Příslušnost xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx náleží, xxxx xxxxx uložením x Národním archivu xxxx x digitálním xxxxxxx dotčena.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx trvalý xxxxxxxxx xxxxxxx xx jím xxxxxxxxx druh xxxxxxxxx, xxxxx xxx zničit x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nedodrží-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx skartační xxxxxxx xxxxxxxxxx na právního xxxxxxxx.

Evidence xxxxxxxxxx

§16

(1) Xx xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzaty xx xxxxxxxx archiválií.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vedeno v xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx evidenci. Základní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vedou archivy x xxxxxxxx vědecké xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výběru xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxx archiválie xxxxxx xxxxxxxx v digitální xxxxxx, xxxx archiválie xx xxxxxxx a x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ukládá xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x archiválii x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, x něhož byl xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx evidenci xxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Národní xxxxxx (§46) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§49) podle své xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx evidenci Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx péče xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxx evidenční xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Národní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx působnosti. Xxxxxxx x xxxxxxxx vědecké xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx, který vede xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx Národního archivního xxxxxxxx x x xxxxxxxx archivních xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx archivních xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx evidenci Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx listů Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x evidence archivních xxxxxxx a xxxxxxx xx stejnopisy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního dědictví xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nebo způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx je x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx evidence Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx archivu o xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx zničení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahu, ztráta xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxx fondem, archivní xxxxxxx nebo archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, archivní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zahraničí.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx vědecká xxxxxxxxx vyřadí xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx významu.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx archivní fond, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Návrh xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx archivního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválie,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx vyřazení, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx archiválie xxxxx,

x) xxxxxxxx vyřazovaného xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bytech, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválii v xxxxxxxxx xxxxxx.

§18

(1) Ministerstvo vede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sbírek x xxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památky nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, x xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx evidence obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxx, xxx byla xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx ucelená xxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx památku xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx, xxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírku, xxxxxxxx soubor xxxx xxxxxx xxxxxxxx část xxxxxx x xxx xx uložena.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vedou základní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x uchovávat xxxx xxxxx:

x) název x xxxxx archivu xxxx kulturně vědecké xxxxxxxxx,

x) xxxxx, sídlo x identifikační číslo xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo") xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxx němu plní xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, datum narození x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení uvedeného x xxxxxxx x).

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx trvalého xxxxxx x data xxxxxxxx, xxx-xx o fyzickou xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§18a

(1) V případě xxxxxx veřejného archivu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jehož péče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx předchází xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx do xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oblastního archivu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu, x xxxxxxxxx archiválie xx xxxx jiného archivu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx péče xxxxxx xxxxxxx než Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx oblastního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx tento xxxxxx.

§18b

Portály pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uloženy x Xxxxxxxx archivu, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxx zpřístupnění xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx Národní xxxxxx (xxxx jen "národní xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uloženy x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx portál xx informačním systémem xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) výběr x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a zpřístupňování xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx metadat xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx archivních pomůcek x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x digitální xxxxxx x dokumentům v xxxxxxxxx xxxxxx vzniklým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) přístup x archiváliím x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vzniklým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx.

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§18x

Xxxxxx xxxxxxx archiválií

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx jehož xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a zpřístupňuje xxxxxxxxxxxxxxx národního portálu xxxxxxx xxxxxxx obsahujících

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx archiválie,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněných k xxxxxxxx x archiválii xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx archiv ve xxxxxxxxxx s archivem, xx jehož péče xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx provozovaného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx archiválií x digitální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx archivu, ve xxxxxxxxxx x Národním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxx zpřístupňuje

a) xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví,

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální podobě, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na národní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx archiv x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plány.

(6) Xxxxxx-xx Xxxxxxx archiv xxxx xxxxxxxxx archiv xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx archivu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx archivu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx x

x) změně xxxxxxx, xxxxxxxx formátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx archiválie, xxxxxx xxxx čitelnosti xxxx xxxxxx metadat xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému archivu xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

§18x vložen xxxxxxx předpisem x. 167/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

§19

Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx

x) způsob xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxx archivních xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx vyřazování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x obsah x způsob xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcek,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, správy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x digitální podobě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační řízení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 167/2012 Sb.

§21

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírka, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ucelená část, xxxxx vzhledem x xxxx vzniku, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx dějiny xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo k xxxxxxxx xxxxx výjimečné xxxxxxxxxx xx mimořádný xxxxxx pro xxxxxxxxxx; x souboru archiválií xx přihlíží k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jednotě.

(2) Xxxxxx x prohlášení archiválie, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx podat

a) archiv xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, archivní xxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx vede x základní nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, archivního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) název x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxx archiválie, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x tom, zda x nim xxx xxxx xxxxxxxx kopie, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx možnou xxxxxxxxxxxx obsahovou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxx určené x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b),

f) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx vlastníkem xxxxxxx xxxxx,

x) název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxx archiválie, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

(4) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ucelené části xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 ministerstvo.

(5) Xxxxxxxx archiválie, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxx zahájeno řízení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí ministerstva xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx ministerstvu přechod xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx jejího xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx podávají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx x xxx xxxxxx.

(7) Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx kulturní památce,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx památku

Vláda xxxx xxxxxxxxx prohlásit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx kulturní památku.11)

§22x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označování xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx památku xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx.

§22x xxxxxx právním předpisem x. 167/2012 Sb. x účinností xx 1.7.2012

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§23

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx xx jinou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.12)

(2) Archiválie xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx právnických xxxx xxxxxxxxx zákonem, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx souhlasem ministerstva. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x ně.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx péče x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Národní xxxxxx xxxx xxxxxx oblastní xxxxxx.

(2) Vlastník xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx osoby zřízené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x souvislosti x xxxxxxxxxxx dokumentu xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx paušálního xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxx uplatnit xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jinak xxxxx zaniká. Nárok xx xxxxxxxxx písemně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vede x základní nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx příspěvku podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx archiválie xx pořízení xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx vynaložené xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dokumentu xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx územního samosprávného xxxxx, která xxxxxxxx xx péče veřejného xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnit xxxxxxx u ministerstva xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxx xxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx evidenci, xx xxxxx 6 xxxxxx ode dne, xxx x výdajům xxxxx, jinak xxxxx xxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) řádně xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě; za xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx archiválii x xxxxxx stavu, xxxxxxx xx před xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x užívat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavu,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx x xxxxxx ji xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uložení,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx archivu xxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx převod xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nebo držitel xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx mimo xxxxxx x kterou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx předávat xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx archiválii xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x úschově, xxxxxxxx schovateli xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, §25 odst. 1 xxxx. x) x x), §25 xxxx. 2, §27, 29, 30 a 32 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx schovateli xxxx schovatel xxxxx x xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxx platí xxxxxxx.

§27

(1) Xx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zajistit její xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx o xx x xxxxx xxxxxxxxxx nenáleží xx xxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx nebo příslušný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx určitou xx xxx péče.

(2) Pominou-li xxxxxx, pro xxxxx xxxx archiválie xxxxxxxx xx xxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxx držiteli na xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxx.

§28

Převod xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vlastník povinen xxxxxxxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx nepůjde x xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx blízkými, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti,

b) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx nebo xx státní příspěvkovou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nabídku xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx archiválie xxxxxxx České republice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.

(3) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx prohlídku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx smlouvy. Xxxxxxxxx xx musí xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx podání xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 4 o 30 xxx a xxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx počíná xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx xxxxx, předloží Xxxxxxx xxxxxx, Archiv xxxxxxxxxxxxxx složek nebo xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xx 180 xxx ode dne xxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, navrhovanou xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx delší.

(5) Xxxxx Xxxxxxx archiv, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx archiv xx xxxxxxxxx lhůtě návrh xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepředloží, xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx koupi vůči xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§29

Vývoz archiválií

(1) Vyvážet xxxxxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydat xxx xx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nebo držitel xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx archiválii xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení ministerstva. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je povinen xxxxxx archiválii xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo může x xxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neudělí, xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxx Xxxxx republiky xxx xx xxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx, x to pouze x xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx x kontroluje, zda xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek

§30

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku na xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx fondech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; x jejich xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxxx, xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx, poškození, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, ztráty xxxx odcizení xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu neprodleně.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, příslušný xxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxx druhotné xxxxxxxx, xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xx xxx prověrku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X výsledku xxxxxxxx xxxx xx 30 xxx od jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nebo ohrožené xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx pouze xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx x způsobem, který xxxxxxxxxxxx určí.

§31

(1) Xxxxxxxx archivní xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx archivu, x nejedná-li xx x archivní kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx paušálního státního xxxxxxxxx za prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx musí vlastník xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx archiválie za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx národní xxxxxxxx xxxxxxx, jinak nárok xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx písemně u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx příspěvku podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx archiválie xx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxx, na možný xxxx zisk xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx další vynaložené xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, která xxxxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx náhradu nezbytných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx. Nárok xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxx druhotné xxxxxxxx, xx lhůtě 6 xxxxxx ode xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nárok xxxxxx.

§32

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx nenáleží xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx archivní xxxxxxxx památku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památku xx xxxx xxxxxxx xx péče Národního xxxxxxx, Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx na xxxx 1 xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxx řádnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x ni , xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zničení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx na xxxx určitou xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 1 xxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx uplynula xxxx, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxx xx péče Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx její řádnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx archivu, x xx x x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydá.

§33

Ustanovení §23, §24 xxxx. 1, §25, 26, 28 a 29 xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx památce xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx

§34

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx jen xx základě xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx archivu.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx badatelského xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Badatelský xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx archivu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dálkového přístupu.

(3) X archivech xx xxxxxxx xx kopií xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxxxx archiválií lze xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx vyhotoveny jejich xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxx x nahlédnutí xxx se souhlasem xxxxxxx, xx jehož xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na základě xxxxxxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x úschově. Xxxxx a zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nedotčena.

(5) Xxxxxxx kulturní xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xx jejichž xxxx xxxxxx, x xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Nahlížení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě.

§35

Pro xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení,

b) xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště v xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

d) xxxxx průkazu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx, pro xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx čísle xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x tématu studia, xxxx xxxxx a xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx se podává xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx veřejnou listinou, x xxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, x x xxxxx xx xxxxxx i podoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který doklad xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) vzorový xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxx, režim xxxxxxx x místě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx manipulace s xxxxxxxxxxxx, zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx x xxx; tyto xxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§37

(1) X nahlížení x archivech xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxx obsahujících xxxxxx xxxxx xxxxxx osoby xxx nahlížet, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx písemně xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx vyrozumí x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx archiválií; xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx nejméně třiceti xxxx, lze je xxxxxxx veřejnou vyhláškou xxxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx archiv xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx. Ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nahlíženo, x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podání x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě. Xxxxxxx proti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 30 dnů ode xxx doručení xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů se xxxx. Xxxxxxxx-xx osoba xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx čtvrté, xx se xx xx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x počítání xxxx xx vztahuje část xxxxx správního xxxx.

(3) Xx archiválií xxxxxxxxxxxx xx x žijící xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou citlivé xxxxxx xxxxx13), xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx písemným souhlasem xxxx osoby. Archiv xxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx. X žádosti xxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), citlivé xxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx archiválie xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1990 x xxxxxxxx státních xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx archiválie xxxxxxx před 1. xxxxxx 1990 z xxxxxxxx vojenských xxxxx x prokuratur všech xxxxxx, bezpečnostních xxxxxx xxxxx zákona o Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů, Xxxxxxxx soudu, Národního xxxxx a společenských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx frontě, xx xxxxxxxxxx vzniklé z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x x Protektorátu Xxxxx a Xxxxxx x xxxxxx 1938 xx 1945, xx xxxxxxxxxx, které xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o nahlížení xx xxxx veřejně xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx15).

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dat, xxxxxxx při demografických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x ohledem na xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx archiválií, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí archiv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx si xx xxxxxx písemně xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; tyto xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jichž xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se použije xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx původců xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx dále xxxxxxxxxx xx subjekty uvedené x §38 xxxx. 5; xxxx xxxxx xxxxxxxx xx archiválií, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx

x) fyzický xxxx xxxxxxxxxx nahlížení xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx námitku xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx; to neplatí, xxx-xx o archiválie xxxxx §37 odst. 5 a 6,

d) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žadatel x nahlížení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem.2)

(2) Pokud xxxxxxx x nahlížení xx archiválií xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx badatele xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) odepřeno, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, x ohledem xx xxxxx archivu x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nahlížení xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx písemným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o naléhavém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výukovém xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx sbory, xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx samosprávné celky, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx v archivech xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxx samosprávný xxxxx. Xx-xx nezbytné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxx, x němž jsou xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xx předpokladu, xx vypůjčitel se xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x dohodnuté xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§38a

§38a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§39

(1) Archiválie xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do úschovy, xxx xxxxxxxxxx jen xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x za podmínek xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které náleží xx péče xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x odstavci 1 x na xxxxxxx xxxxxxx nebo zápisu18) x výpůjčce. Zřizovatel xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.19) Xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx kulturní xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx archiv, xx xxxxx péče xxxxxxxxxx náleží, o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx archiválie x analogové xxxxxx xxxx repliky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx první xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopie xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxxxx. To neplatí, xxx-xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x pořízení xxxxxx, xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx repliky xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevyhoví, xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx archivnictví x xxxxxx spisové xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kopie xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uložené x archivu, xxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxx repliky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Podpis xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Národním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxxxxx elektronickou pečetí.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx repliky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x pořízením xxxxxxx x archiválií. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s jím xxxxxxxxxxxxx službami xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výpisu, opisu xxxx kopie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxx repliky xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z archiválií xxxx xxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobu, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx x souvislosti s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené ve xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx této xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ní.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 4, kterou xx oprávněn požadovat xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§41

(1) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx nenáleží xx xxxx archivů, lze xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxx anebo xxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx souhlasem vlastníka xxxx držitele xxxxxxxxxx x za dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.2),17)

(2) Nahlížení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx péče Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xx prostor xxxxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jsou bezplatné.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby

§42

(1) Archivy xx xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) soukromé xxxxxxx.

(2) Veřejnými xxxxxxx xxxx

x) Národní xxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx oblastní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx archivy,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Soukromými xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§43

Postavení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx mají

a) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx ústřední správní xxxxx, Česká národní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,20) pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx bezpečnostní archiv; xxxxxxx postavení xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Senátu x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxx státní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zpracovává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx archivy x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 zaměstnance ministerstva, Xxxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek a xxxxxxxx oblastních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx významu xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx archiválií xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) organizuje xxxxxxxxxx tematické xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) zastupuje Xxxxxx xxxxxxxxx v mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx archivní xxxxxxxxx celostátního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náhrad nezbytných xxxxxxx xx xxxx x archiválie,

o) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx péče xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v rozhodnutí,

r) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx archiválií a x xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vyřazení xxxxxxxxxx xxxxx, archivních sbírek xxxx archiválií x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, archivní sbírky, xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx archivnictví a xxxxxx spisové služby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx archivům,

v) xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "atestační xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxx provádění xxxxxxxx x výši xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx seznam xxxxxxxxxxx středisek a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému spisové xxxxxx (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§45

(1) Národní xxxxxx xx správním xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx přímo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Národní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx rozpočet xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva.

(3) V xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxx.

§46

(1) Xxxxxxx archiv

a) xxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx tuto působnost xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxx státu s xxxxxxxxxx působností,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxx složkou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. původců uvedených x xxxxxxx x), xxxxx xx zřídili xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx uvedených x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx x výběr xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxx xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů

1. xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxx,

7. církví,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx,

10. xxxxxxxxx fondů,

11. ústavů,

12. xxxxxx prospěšných společností,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dokumentů xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx koupi x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx vlastníků, xxxxx x xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o námitkách xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§10 odst. 3 x §12 xxxx. 3) xxxxxxxx původcem xxxx vlastníkem xxxxxxxxx, x xxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o provedeném xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxx badatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx archiválií nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx xxxx replik archiválií x digitální podobě xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx archivů, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx osobám, x xxxxx kontroluje xxxxx xxxxxxx služby a x xxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x archiváliích xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx organizačních složek xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x fyzických osob, xxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x repliky,

j) xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxx,

x) xxxx příslušnou xxxxxxxx archiválií podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx archivních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxx,

x) plní na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx,

x) vykonává další xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxx jiným zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx péče x xxxxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x dále x xxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxx pečuje Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx archivy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalšími ústředními xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx sbory xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx xxx zemi Xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 x xxxxx Československé xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 a x archiválie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nich,

b) xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x darování a xxxxxxx archiválií x xxxxxxx za Českou xxxxxxxxx příslušné smlouvy,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx prověrku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášenou xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx, kulturními, školskými x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx činnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vědních xxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě; x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x školicího xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby,

j) vykonává xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx, dějin xxxxxx, pomocných věd xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx archiválií,

l) xxxx xxxxx xxxxxxx archivní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

x) ukládá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náležející xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náležející do xxxx Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, státních xxxxxxxxxx xxxxxxx x archivů, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx základě xxxxxxx dohody v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich obsahu x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) plní xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předarchivní xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na úseku xxxxxxxxx cyklu dokumentů x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro evidenci xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx oblastní archivy

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Praze,

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Třeboni,

c) Xxxxxx xxxxxxxx archiv v Xxxxx,

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx oblastní archiv x Xxxxxx Králové,

f) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Brně,

g) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxx oblastní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ministerstvem.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx archivy xxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx x účetními xxxxxxxxxx; xxxxxx rozpočty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; jeho xxxxx, jmenování a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(5) Sídlem státních xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx, xxxxx xxxxx xxxx státní oblastní xxxxxxx pojmenovány.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oblastních archivů xxxx xxxxxxxx územím xxxxx, x to xxx

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Praze xxxxxx krajů Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx kraje Jihočeského,

c) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxx Karlovarského x Xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx krajů Xxxxxxxxxxx x Ústeckého,

e) Xxxxxx xxxxxxxx archiv x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v Xxxx xxxxxx krajů Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx archiv x Xxxxx xxxxxx krajů Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Olomouckého.

(2) Xxxxxx místní příslušnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx archiválie xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

d) xxxxxx, kde se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxxxx podle §49 odst. 1 xxxx. x) xxxx x).

§49

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) kontroluje xxxxx xxxxxxx služby u

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx působností,

3. státních xxxxxxx,

4. právnických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx než celostátní xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,

7. xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx celkem,

8. xxxxxxxx xxxx,

9. škol,

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) bodech 1 xx 12, xxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxx xxxxxx původců x x xxxxxxxx xxxxxxx, kteří si xxxxxxx xxxxxxxx archiv,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) bodech 13 xx 15, xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx hnutí,

3. xxxxxx,

4. odborových xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx,

8. náboženských xxxxxxxxxxx,

9. nadací,

10. xxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxx,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx společností,

13. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

14. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxx,

x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 12,

x) xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx a x xxxxxxxxx nalezených nebo x xxxxxxxxx vlastníků, xxxxx o xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost u xxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§14 xxxx. 2), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v §44 xxxx. e) xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx, Kanceláří Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kanceláří Senátu, Xxxxxxxxx prezidenta republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx protokolu x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§10 odst. 3 a §12 xxxx. 3) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterého xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Archivu xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx města Xxxx xxx Labem a xxxxxxx na jejich xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx,

x) posuzuje protokoly x provedeném xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x svěření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx badatele, xxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, kopií xxxxxxxxxx x analogové podobě xxxx replik archiválií x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx badatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx archiválií xxxx xxxxxxxxxx výpisů, opisů, xxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalšími ústředními xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx sbory x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx badatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pořizování xxxxxx, xxxxx, kopií archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx péče xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx správní tresty xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx fyzickým x právnickým xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx nevykonává Xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně nahlížet xx archiválií xxxxxxxxxxxx xx xxxx péče,

o) xxxx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx evidenci x xxxxx nenáleží xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vyjadřuje xx x žádosti x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu koncesované xxxxxxxx vedení spisovny,

s) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx koncese k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) pečuje x xxxxxxxxxx převzaté xx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x); x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku pečuje xxxxx, xxxxxxxx tito xxxxxxx zanikli xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxx neporušitelnosti jejich xxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx, x darování x xxxxxxx archiválií x xxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx bezplatné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště na xxxxx archivnictví, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx institucemi za xxxxxx výměny zkušeností x xxxxxxxxx otázkách, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výchovném, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyhledává x xxxxxxxxxxxx náležejících xx xxxx péče xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx organizačních složek xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, opisy, kopie x repliky,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vydavatelskou x xxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx, xxxxx správy, xxxxxxxxx xxx historických x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxx x restaurování xxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Další správní úřady xx xxxxx archivnictví x xxxxxx spisové xxxxxx

§50

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxxxx Senátu, Kancelář xxxxxxxxxx republiky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, bezpečnostní xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx služby u xxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx archivů,

b) xxxxxxxxx o námitkách xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§10 xxxx. 3 x §12 xxxx. 3) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x podání xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do archiválií xxxx xxxxxxxxxx výpisů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zprošťují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §14 odst. 1 u zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele,

e) plní xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Specializované archivy

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bezpečnostní xxxxx, xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx školy, xxxxx, Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxx.

(2) Xx péče xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx archiválie xxxxxxx z činnosti xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx koupí.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx Xxxxxxxxx filmového xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spisové xxxxxx x xxxxx zřizovatele x jím zřízených xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx správního archivu xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx má xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx archiválií xx skartačním řízení x původců, x xxxxx xxxxxxx na xxxxx spisové xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx darem, ke xxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxxx, x x výjimkou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx archivu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx archiválie xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx územních samosprávných xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx, kopie x xxxxxxx,

x) umožňuje xx xxxxxxxx stanovených v xxxxx zákoně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx náležejících xx jeho xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x c); xxxx-xx současně digitálním xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x archiválie náležející xx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, výzkumnou, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x vědních xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx archivních xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx mu xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx celostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizovaných xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx inventuru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem,

o) xxxx další odborné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x restaurování xxxxxxxxxx.

Bezpečnostní xxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního sboru x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) provádí xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vzniklých z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x to i x xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x základní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxx do druhotné x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního dědictví,

c) xxxx další xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2

a) provádí xxxxx archiválií ve xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zřizovatele, x xxxxx xxxxx xxxxx zrušen xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho péče; xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepředávají do xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx,

x) pečuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zřizovatelem.

(4) X xxxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx archivů xxxxxxx bezpečnostní archiv, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx archivu xxxxx zřizovatele, pokud xx xxxxxx, jinak xx xxxx Národního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx sbory x zpravodajské xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, opisů x xxxxxx x xxxx, x nichž byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx důležité xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx České republiky. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nahlížení xx archiválií nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx republiky.

(5) Bezpečnostní xxxxxx vyhledává x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x nich xxxxxx, xxxxx, kopie x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx.

(6) Bezpečnostní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud mu xxxx udělena xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§54

(1) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Územní samosprávné xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 1).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx působit xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§55

(1) Xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, pokud xxxx není stanoveno xxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxxxxx x jím zřízených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx archiválií xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) vede xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x archiváliích xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, opisy, kopie x xxxxxxx,

x) předkládá xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x posouzení a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x); xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x čitelnosti,

g) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jsou xx svěřeny xx xxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem,

k) xxxxxxx xxxxxxxx, výzkumnou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx věd historických, xxxxx xxxxxx, regionálních xxxxx, dějin xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zřizuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odborných x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, určené xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxx xxxx zřizovateli xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pomoci xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§56

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxx akreditace.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx pomoci xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.

(4) Zřizovatel xxxxxxxxxx archivu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxxxx ročního xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxx xx možné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, péči x xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ročního xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx archivu poprvé xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx akreditace xxxxxxx. Xxxxxx-xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx xxxxxx moci xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxx je zřizovatel xxxxxxx uplatnit žádost x xxxxx příspěvek xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Žádost se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx uplatněna xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx zaniká.

§57

Soukromý xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přiznáno oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx22a), xx xxxxxxxxx xx archiválií řídí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx registrované xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx archiválií,

d) xxxxxx x archiválie xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxx archiv xxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivem, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx je x soukromém archivu xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x úschově; xxxx-xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, péče x xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x čitelnosti,

f) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxx xxxx xx svěřeny xx xxxx,

x) xxxxxx se xx sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx archiválií vyhlášenou xxxxxxxxxxxxx.

§57a

(1) Xxxxx archiválií x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx uchovávat xxxxxx nástupce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, provádí xxxxxx, xxxxx by byl xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx archiválií x xxxxxx původce.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx původcem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx spisovny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx příslušný k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§57x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Xxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti zřizovatelů xxxxxxx

§58

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx

x) xxxxx a adresu xxxxx archivu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx archivu,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx-xx původcem xxxxxxxx x §63 xxxx. 1.

(2) Součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx rovněž xxxxxxx x splnění podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x §61.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx podání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) archiv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §61,

x) xxxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Národního archivního xxxxxxxx x souladu x tímto xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxxxx archiv xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) byly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx-xx xx sloučení xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.23)

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx kterou přešla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokračovat xx do skončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx závěti,

b) xxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x když xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pozůstalý xxxxxx splňující podmínku xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx dědictví, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx projednávajícím xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx dne, xxx byl xx xxxx xxxxxx ustanoven. Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) pokračovat x xxxxxxxxxxx archivu, jen xxxx-xx nadále splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx archivu.

(6) Zřizovatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §61.

(7) Xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxxx řád.

§59

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nedodržuje xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uloží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx xxx delší xxx 1 xxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 2 x §32 xxxx. 2 xx 4.

(3) Jestliže zřizovatel xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx než xxxxxxx v odstavci 1, uložené mu xxxxxxxxxxx správního úřadu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu spisové xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Akreditaci ministerstvo xxxxxx, xxxxxx-xx x xx zřizovatel xxxxxxx , a to xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx akreditace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx péče Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx neponechá ve xxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž byla xxxxxxxxxx xxxxxx, vyrozumí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx nově xxxxxxx xxxx x němž xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx vlastník.

§60

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, akreditace xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx zřizovatelem archivu, xxxxxxxxxx zaniká, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxxxx §59 odst. 6 se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx žádost xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x adresu xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx, ve xxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx rozhodnutí, xxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §61 xxxx. 2 x 4,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovávání a xxxxxxx xxxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx archivu,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) seznam xxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, xxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxx xxxx digitálního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesunu archiválií x xxxxxxxxx podobě xx Xxxxxxxxx archivu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x).

(4) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx xxxxx udělit, xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx archivu xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 písm. x) až x) xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx zákona xxxxxxxx akreditace; xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx nepoužijí.

§60a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§60x

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinnost zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxx musí xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 rok.

(2) Xxxxxxxx zřizovatel xx xxxxxxxxx xxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x digitální xxxxxx xxxxxxxxxxxx odejme, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 6 xxxxxx xxx xxx podání xxxxxxx.

(4) V případě xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx, xxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění x ukládání xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, rozhodne x xxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě odňato, x xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx neporušitelnosti xxxxxx a čitelnosti xxxxxx archiválií zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxx.

§60x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§60x

Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxxx.

(2) Oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě nepřechází xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu.

§60c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 167/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§61

(1) Xxxxxxx archiv, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx splňovány stavebně-technické, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro péči x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx nebyla umístěna x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ochranných xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx letišť,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx a prašného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů x jevů xxxxxxxxxx xxxxxxxx člověka, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, páry, xxxxxxx x splaškové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx chemických x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx působení fyzikálních xxxx x xxxxx xxxxxxxx prašnosti, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx zajištěno xxxxxxxxx xxxx umělé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vzduchu a xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záznamem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, který je xxxxxxxx digitálním xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nejméně dvěma xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně 50 xx, umístěnými x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx charakterem xxxxxxxx současné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací.

(3) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, aby

a) xxxxxxxx archivu byly xxxxxxxxx xx prostory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prostory bez xxxxxxxx veřejnosti, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, místnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxx vždy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejnosti,

c) x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx určená x xxxxxxxxx xx archiválií (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx archiválií x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxx xx xxxxx změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxxx aktualizován.

(4) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx vniknutí xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx archiválií x xxxxx teroristickým xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx archivů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost,

b) xxxxxx xxxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručními xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx x prostorách xxx xxxxxxx archiválií xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x elektronická zabezpečovací xxxxxxxx umísťovaná na xxxx a xxxxx xxxx na plášti xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nadzemního podlaží xxxx vyššího xxxxxxx, xx něhož xx xxxx xxxxx vniknout x vodorovných xxxxx xxxxxxxxxx budovy, x xxxxxx budovy xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx prostory xxxxxxxxxx přístupné a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) archivní xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxxxxx xxxx x proti xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klíče xx všech xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uloženy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci jejich xxxxxx x xxxxxxx, x aby x xxxxxxxxx, kdy je xxxxx do archivních xxxxxxx ovládán xxxxxxxxxxxx, xxxx stanovena přístupová xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxx národní kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx archiválií, x xxxxx spravuje xxxxxxxxxxxxx záznamy, též xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxx archiválie, xxxx xxxxxxxx regály xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx toho xxxxx, x speciálními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x archiválií xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x fotografických záznamů, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňovalo xxxxxxx přenosných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxx průměrných ročních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na provoz xxxxxxx vypočtených xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx zajištěno, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx místa x xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx směru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) připadl xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xx správu 2000 xxxxxxx metrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x badatelně xxx, xxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx x archivních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpočtů xxxx xxxxxxxxxxx archivů xxxxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vzduchu zachycující xxxxxx sledovaných xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uchovávají xx xxxx nejméně 10 xxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů na 1 xxxxx metr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§62

Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx archivy x xxxxxxxx specializovaných archivů xxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx výzkumnými xxxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx února následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xx xxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx činnosti a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, státních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, archivy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x soukromé xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o

a) personálních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxx zpracování x xxxxxxxxx archiválií,

d) xxxxx archiválií,

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxx zrušen xxxxxx xxxxxxx, x údaje xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b) xx x).

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX

§63

(1) Xxxxxxxx službu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx původci xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xx e), x) x x) xx x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace39),

b) kraje,

c) xxxxxx město Xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xx stavebním xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx městský xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, na něž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxx neuvedené x odstavci 1, xxxxx x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxx v §3 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §64, §65, §67, §66, §68 xxxx. 1 až 3, §68a x 69a.

(3) Xxxxxxxxxxxxx původci xxxxxxxxxx spisovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxx podobě xxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx využívat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x národního xxxxxxxxx x u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy došlo xx xxxxx požadavků xxxxxx zákona, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxx 1 xxx, a xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx x listinné podobě xxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby, který xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x utajovanými xxxxxxxxxxx34), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35), nebo jejichž xxxxx vylučuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx případech xxxx umožňovat plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §65 odst. 5 x xxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x rozdělování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx původci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx formátech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x autorizované xxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx x xxxxxx zprávě. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx původci xxxxxx příjem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx formátech xxxx xxxxx xxxxxx příjem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx přenosných xxxxxxxxxxx nosičích dat, xxxxxxxx xxxxxx přehled xx úřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeným původcem xx v xxx, xxx byly určenému xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikátorem. Jednoznačným xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx způsobilé xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx určený xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezaměnitelnost. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Určení původci xxxxxxx dokumenty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx určení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx původci xxxxx xxxx samostatnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rejstřík xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zpracovávání xxxxx x odesílatelích x adresátech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x o jiných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedení xx xxxxxxx rejstříku.

(5) Xxxxxx xxxxxxx vedou xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx a x xxx určený xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rejstříku, xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx osobu,

b) xxxxx, popřípadě jména, x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxx odlišující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxx vztahující xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx xxxx název, jde-li x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) identifikátor xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zřízena,

f) bezvýznamový xxxxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx na dokument, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxx xxxx a u xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odkaz xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx rejstříku o xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x o xxxx xxxxxxx xxxxx, jíž xx dokument týká x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jmenném rejstříku, xxxx xx byl xxxxxxxxx jejich souhlas, xxxxx spadající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx37), nejde-li x xxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Určený xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx let xxx dne předání xxxxxxxxx a xxxxx, xx kterým se xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, archivu xxxx jejich xxxxxxx.

§64x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "NATO XXXXXXXXXXXX" xxxx "LIMITE"

(1) Dokument xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práv třetích xxxx chráněn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "NATO XXXXXXXXXXXX" xxxx "LIMITE". X České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx může xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx, k xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx být takový xxxxxxxx poskytnut xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxx stanovených xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nakládá xxx, xxx se s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxx, právnická xxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxx označovat xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx "NATO XXXXXXXXXXXX" xxxx "XXXXXX".

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

§65

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx vyřizování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx věci xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx spojí xxxxxxx, dokumenty x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx spojí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x analogové xxxxxx x xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Vyřízením spisu xx xxxxxx zpracování xxxxxx, jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, podepsání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx formy xxxxxxxx.

(3) Xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xx úřední xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxx. Po xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx datem xxxxxxx x zařadí xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o vyvěšení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřední desce.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx jednat xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx statutárním xxxxxxx pověřena.

(5) Po xxxxxxxx věci xx xxxx uzavře. Xxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx spisovny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx výstupního xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx standardu.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx spis xx xxxxx připojit x jinému spisu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx podpisu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, elektronického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx upraví xxxxxx původce ve xxxxxxxx řádu.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx spisových xxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků, kterými xxx výlučně xxx xxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, elektronické xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx elektronický xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x jednoznačně xxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x němu xxxxxxxxx.

§66

(1) Xxxxxx původci xxxxxx spisový řád.

(2) Xxxxxxxx spisového xxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx seznam xxxx xxxxxxxxx roztříděných xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx spisovými znaky, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Určení xxxxxxx xxxxxxxx spisový x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx archivu bezodkladně xx jeho xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx plán xxxxx.

(3) Xxxxxx původci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx pro příslušný xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx spouštěcí událost, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx poznámku o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx skartační xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 100 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx jinak36).

(6) Strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§67

Odesílání xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx adresáta xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xx-xx xx stanoveno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.26) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx poštovní xxxxxxx obsahující dokument xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxx xxxxx, xx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Všechny xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx též xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zřídil. Dokumenty xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxx vyřízení, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxxx déle; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 3.

(2) Xxx xxxxxxxxx xx dokumentů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx správního orgánu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xx spisovně xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx byly veřejně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytování xxxxxx xxxxx, výpisů x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.2)

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx původce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správní xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nástupců xxxx x xxxxxxx-xx mezi xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skartačního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxx xxxxxxx příslušný xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx správnímu archivu.

(4) Xxxxxx, x níž xx umístěna xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx splňovat xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx povodněmi,

b) xxxx pro ni xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx vybavena ručními xxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxxxx pro ukládání xxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přístroje,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxx, x xx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxx, páry, xxxxxxx x splaškové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx chemických a xxxxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxx fyzikálních xxxx x proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dokumentů,

e) xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx vstupu xxxxxxxxxx xxxxx.

§68x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx původce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvrhu, xxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxx xxxxxxxx rušeného xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx ho, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx spisy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx rušený určený xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxxx spisy, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx něhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeného xxxxxxx. Je-li právních xxxxxxxx více a xxxxxxx-xx mezi nimi x xxxxxx, rozhodne x převzetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xx úseku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skartačního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx původce xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx původce xxxxxx xxxxxxxxx dokumenty x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyřízení xxxxx xxxxxxxxx dokumentů a xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §64.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spisové rozluky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 6 xx xxx zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxx určených původců xxxx xxxxxx organizačních xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx při xxxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxx uvede tuto xxxxxxxxxx v plánu xxxxxxxxx spisové rozluky, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§69

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx správní xxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx správní archiv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx archiv, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedenými x §50 x x §51 xxxx. 1,

x) xxxxxxx na xxxxx spisové xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx původců x xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx archiválií,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 5 xxx, xxxxxxx xx, xxxxxx o xx, umožňuje xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, výpisů x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx archiv, xxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx této xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx skartační lhůta xx xxxxx než xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spisovně, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§69a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určený původce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uchování podle §3 xxxx. 5 xxxx xxx převedení xx xxxxx datového xxxxxxx dokumentu podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx nezajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnou xxxxxxxx formátu dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx dokument x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx založeny. Xxxxx x výsledku ověření x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x analogové xxxxxx xxxx datum xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxxxx zaznamená x uchová je xxxxx s dokumentem xxxxxxxx převedením nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vzniklý převedením xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatří xxxxxx xxxxxxx doložkou. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepíše xxxxx xxxxxxxxx xx převedení xxxxxxxxx. Doložku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx nebo xxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx opatří xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx dokument xx xxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxx kopie xxxxxxxxx, xxxxx převedením xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxxxxxxx

§69x

(1) Atestaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Atestačním xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právní uspořádání,

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx,

x) x nichž lze xxxxxxxxxxxx, xx mají xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx,

x) které se xxxx nezúčastní hospodářské xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů spisových xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx atestace.

(4) Nevykonává-li xxxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatele, může xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx osobu xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx.

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§69x

(1) Atestační středisko xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x sdělí mu, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Splňuje-li xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx středisko xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx atest. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spisové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x ministerstvo x xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§69d

(1) Xxxxx platí 2 roky ode xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx atestu xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx standardu, atest xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Atestační xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx doby xxxxx xxxx xxxxx atest, xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xxxxx ji xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a tomu, xxx atestaci xxxxxxxx.

(3) Xx-xx ministerstvo důvodné xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxx spisové xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx atestu. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx středisko o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx již xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x toho, xxx xxxxxxxx objednal, x této skutečnosti x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx středisko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o zneplatnění xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může vykonávat xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx, x kterého xxxx xxxxxx atestu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 1 rok ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x účinností xx 1.2.2022

§69x

Xxxxxxxx xx nabízet xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronický systém xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x kterého xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§70

(1) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby, x to

a) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx rejstříků a xxxxxxxxx xxxxx v xxxx vedených,

d) rozdělování xxxxxxxxx,

x) oběh xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyhotovování xxxxxxxxx,

x) podepisování dokumentů x užívání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x strukturu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výstupní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x digitální xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) strukturu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ověření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pečetě xxxx xxxxxxxxxxxxxx časového xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §69a xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systémy spisové xxxxxx, x xx

x) xxxxxx dokumentů,

b) označování x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, odesílání a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ukládání xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx plán,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xx Xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

KONTROLA XX XXXXXX ARCHIVNICTVÍ X XXXXXXX XXXXXX

§71

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx archivnictví a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Národní xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx tuto působnost xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační složkou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx zřízených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi,

3. xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumnými institucemi,

4. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených subjektem xxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) státní oblastní xxxxxx podle xxx xxxxxx působnosti x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx zřízených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx,

2. státních příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxx příspěvkovými organizacemi,

3. xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. právnických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx působností x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx samosprávných celků x u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx,

6. organizačních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxx a u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

10. zdravotních pojišťoven x u archivů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami,

11. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační složkou xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx a x xxxxxxx zřízených těmito xxxxxxxxx výzkumnými institucemi,

12. xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxxx mají xx xxx péči archiválie, xxxxx vede x xxxxxxxx evidenci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

13. vlastníků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx archiv,

14. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx působnost xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

15. xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k vedení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. q), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx archivu xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx xxxxx xxxxxxxxxxxx archivu xxxx, xxxxxx určený x rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx zpráv o xxxxxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxxxx xxxx ředitel xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím

a) xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx archiválií, xxxx

x) uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx nedostatků x x jejich nápravě.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx vydanému xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx kontrolu prováděnou xxxxx §71 xxxx. 3 xx odstavce 1 až 3 xxxxxxxxx

HLAVA X

XXXXXXXXX

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) poškodí xxxx zničí archiválii xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx archiválii xxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1.

(2) Fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu spisové xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnanec zřizovatele xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §14.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, archivního fondu xxxx xxxxxx ucelené xxxxx, o xxxxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx umístění xxxx zamýšlený xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Fyzická osoba xx jako xxxxxxxx xxxx držitel archiválie xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §25 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx x archiválii xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxx,

x) x rozporu x §29 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §30 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx památku xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §30 xxxx. 5.

(5) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx mimo archiv x kterou vede x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxx působnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 2.

(6) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 a 2.

(7) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 400&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx odstavce 4 xxxx. x); xxxxx xx zničená, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx archiválie

1. xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx památku nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx do 200 000 Xx,

2. archivní xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx do 500 000 Xx,

3. národní kulturní xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 50 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 2, 3, odstavce 4 xxxx. x) nebo x) xxxx odstavce 6,

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 5.

§74

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) nevrátí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx archiválii bez xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, archivního xxxxx xxxx xxxxxx ucelené xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §21 xxxx. 5 xxxxxxxx zamýšlenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zamýšlený xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxx archiválie xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nepečuje o xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxx x xxxx úschově,

c) x rozporu s §29 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §30 xxxx. 1 nepořídí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx restaurování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní kulturní xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 5.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v analogové xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx mimo xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xxxxxxxxx archiv podle xxx působnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 2.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle §28 xxxx. 1 x 2.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx původce xxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx původce xx xxxxxxx přestupku tím, xx v xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxxxx dokument xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx x umožnit xxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx koncese k xxxxxx spisovny, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §3 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výběr archiválie.

(9) Xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx původce xxxxxxx x §63 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §63 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §66 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx řád xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx x §66 xxxx. 2 neoznačuje xxxxxxxxx xxxxx skartačního xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a skartačními xxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §68, xxxx

x) x xxxxxxx s §68 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Původce xxxx xxxx xxxxxx nástupce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neprovede xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výběr archiválií xx xxxxxxxxxx řízení.

(11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx s §69e xxxxxx xxxx dodává xxxxxxxxxxxxxxx původci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 a národního xxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 11,

b) 400&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d),

c) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxxxx 6, 7, 8, 9 xxxx 10,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x); pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx archiválie

1. xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx nebo za xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx,

3. xxxxxxx kulturní xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

e) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx e) xxxx xxxxxxxx 5,

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxxxxxxx 4.

§75

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Národní xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx.

§76

§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/2008 Sb.

HLAVA VI

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§77

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1, xxxxx §38 xxxx. 1 a xxxxx §40 odst. 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§78

(1) Archiv je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx archivnictví, včetně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxx x xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.17)

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx obsažené v xxxxxxxxxxxx&xxxx;x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx náležejících xx xxxx péče xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 15 x x jemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů38) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx archiválií xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxxxx čl. 16 x čl. 18 xx 21 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx38) xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§78a

Ustanovení §26 xxxx. 1 x 2, §27 xxxx. 1 x 2, §29 x 32 xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě.

§78a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§78b

Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu vykonávají x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oblastního xxxxxxx x Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx právním předpisem x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

78c

Ustanovení §313, §15, 16, 46, 49, 50, 53, 57a, 64, §66 xx 68a, §69, 70, §72 xx 74, §79 x příloha č. 2 xxxxxxxx xx dokumentu xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povaha.

§78c xxxxxx právním předpisem x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§79

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx a Ústí xxx Labem

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx x Archiv xxxxx Xxxx xxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx archivy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §54 x 55 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxx Brna, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxx města Xxxx xxx Labem

a) provádějí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) pečují x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx uložené x xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx původcům, xx xxx xx xxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx29) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předchůdců, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxx města x xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nabídnutých xxxxxxxx městu Xxxxx, xxxxx Xxxx, Ostravě, Xxxxx x Xxxx xxx Labem darem xxxx xx koupi xxxx x dokumentů xxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx předkládají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx oblastnímu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, Xxxxxxx xxxxx Brna, Xxxxxxx xxxxx Ostravy, Xxxxxxx xxxxx Plzně x Xxxxxxx xxxxx Xxxx nad Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v Xxxx x Xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxx o archiválie xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxxxx, Slezskou x Xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Národní xxxxxxx xxxxxx30) a Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,31) které vykonávají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx významu zpravodajských xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(4) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Archiv Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Archiv Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx národního xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx věd Xxxxx republiky, Archiv Xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Karlovy-Archiv Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Archiv Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx Českého xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx, které xxxxxxxxxx činnost podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, x xxxxxxxx archivů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 až 4, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx archivu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivu xxxx xxxxxxxxx archivu. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xx archivy, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxxxxx archivy xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx archivům xx stanovené xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správního xxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.

§81

Xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstvu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §61.

§82

(1) Archiválie xxxxxxx x archivech přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx připouštějí x xxxxxx xxxxxxx archivních xxxxxxx uložených v xxxxxxx archivech. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zřizovatelů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky jako xxxxxxx Jednotného archivního xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Archiválie xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx byly zpřístupněny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,32) xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§83

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx spisový a xxxxxxxxx xxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxxxx vybrané x xxxxxxxxx vzniklých x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx problematiky xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, náleží xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx oblastního xxxxxxx.

§84

Správní řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§85

Závěrečná ustanovení

(1) Xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mění na xxxxx Xxxxxxx archiv.

(2) Xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxx xxx odborné x xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §9 xxxx. 2, §15 xxxx. 1, §19, §22a, §24 xxxx. 3, §31 odst. 2, §36, §40 xxxx. 7, §56 xxxx. 4, §61 xxxx. 9, §64 xxxx. 2, §66 xxxx. 6, §69a xxxx. 4 x §70 xxxx. 1.

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 101/1974 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x o zvýšené xxxxxxx archiválií jako xxxxxxxxxx a národních xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Vyhláška č. 102/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x archiváliím.

4. Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 118/1974 Sb., x xxxxxxxxxxx archivech.

6. Vyhláška č. 225/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx státní správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§88

X §12 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxx č. 173/1989 Xx., xxxxxx x. 9/1990 Xx., xxxxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx. x xxxxxx x. 62/2003 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x spisovou xxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§89

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx zákona x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., zákona x. 42/1994 Sb., xxxxxx č. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx č. 280/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx č. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 164/2001 Xx., zákona x. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., zákona č. 477/2001 Xx., zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Xx., zákona č. 438/2003 Xx., zákona x. 38/2004 Xx., xxxxxx č. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Xx. x xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 odst. 3 xx xx konci xxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx xx), které včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23o) zní:

"af) xxxxxxxxxxxx.23x)

23x) Zákon x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.".

2. X xxxxxxx x. 3 KONCESOVANÉ XXXXXXXX, xxxxxxx 314: Xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxxx slova "Xxxxxx xxxxxxxx", x xxxxxxx 2 se doplňují xxxxx "Úplné xxxxxxx xxxxxxxx nebo úplné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx", x xxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx provozovny a xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx.)", x xxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx" a x xxxxxxx 5 xx xxxxxxxx slova "§68 xxxx. 1 xxxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx".

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro živnosti xxxxxxxxxx volné, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxx provozována xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx", xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx doložit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx předpokladu xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx původního živnostenského xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o udělení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxx tohoto zákona x živnosti koncesované "xxxxxx spisovny" xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx ukončeno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nedokončená xxxxxx ve věci xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxx právní xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§91

Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 578/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2004 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §23 xx xx konci odstavce 2 xxxxxxxx slova ", xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx".

2. X §23 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx uplynutí xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sbírky xxxxxx xxxxxxx k archivaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X hlavním xxxxx Xxxxx zůstanou xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.".

3. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Matriční xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odděleně xx druhopisů xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx.".

4. X §56 xx xx odstavec 1 vkládají nové xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx vydán xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx archivu xxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vystaví Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxx xx xxxxxx v matriční xxxxx vedené xx 31. xxxxxxxx 1949 xxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy, vydá Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 x xxx xxxxx města Xxxx Úřad městské xxxxx Xxxx-xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

5. X §56 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 xx 3".

§92

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxx stanovených x §23 xxxxxx č. 301/2000 Sb., o matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx. x xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxx knihy x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Archivu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx knihy, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhotoví Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih xxxxxxxxxx obcí x xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 1949 x xxxxx je odděleně. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Vojenský xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx u xxx uložených x xxxxx xx Národnímu xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

§93

§93 (část xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX XXXXX

§94

§94 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§95

V §17 xxxx. 1 xxxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx zákona č. 145/2001 Xx., se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§96

X §16 xxxx. 5 xxxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "x spravuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx5)" xxxxxxxxx slovy "bezpečnostní xxxxxx5)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) zní:

"5) §80 xxxx. 3 xxxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§97

X §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x některých dalších xxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx významu9)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)".

Xxxxxxxx pod čarou x. 9) zní:

"9) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

§98

V §3x xxxx. x) xxxxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a katastrálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 107/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb. x xxxxxx x. 186/2001 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) zní:

"2) §80 odst. 2 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§99

X xxxxxx č. 27/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx pátá xxxxxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x změně dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

§100

V xxxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 360/2003 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb. x xxxxxx x. 284/2004 Xx., xx xxxx xxxxxxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

§101

X xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 99/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx. x xxxxxx č. 436/2004 Xx., se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 140/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§102

X zákoně č. 107/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bývalé Státní xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, se xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2005.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 499/2004 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x notářů, které xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uchovávat x xxxxxxx z xxxx výběr xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx řády x schémata,

c) dokumenty x xxxxxxxxx právnických xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) protokoly x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, zprávy xxxxxxxxx orgánu, zápisy x valných hromad x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx.

3. Dokumenty o xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx družstev bytových,

b) xxxxxxx o převodu xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostem,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx známek.

4. Xxxxxxxx dokumenty

účetní xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx záměry, xxxxxxxx studie,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx (finální výkresy xxxxxxxxx či xxxxxx, xxxxxxxxx, katalogy, xxxxxxxxxxx).

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. Vlastní xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx.

2. Knihy, xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx závětí,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro zápis xxxxxxx o

1. úkony x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxx xxxx (s výjimkou xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §73 x 74 notářského xxxx),

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudnímu xxxxxxxx k vyřízení x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx notářských xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 499/2004 Sb.

Dokumenty, xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx za archiválie

1. Xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx zákonodárné, vládní x výkonné xxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx listiny, xxxxxxx, organizační řády x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře, xxxxxx, xxxxxx, řízení, xxxxxxxx, činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx moci x xxxxxx územní samosprávy xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxx i xxxxx, xxxxxxxxx, státních xxxxxxxxxxxxxx x jejich předchůdců,

c) xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx x příspěvkových organizací xxxx x krajů, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výbory, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx založených xxxxx ovládaných ústředními x xxx podřízenými xxxxxx státní správy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x předchůdců,

f) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ozbrojených sil x xxxxxxxxxxxxxx složek,

g) xxxxxxxxxxx stran, politických xxxxx, spolků, xxxxxx, xxxxxxxxxx organizací a xxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x resortní xxxxxx

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxxx významných xxxxxx

6. Kroniky

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x spolků, sbírky xxxxxxxxxx listin, xxxxxxxxx x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství

8. Xxxxx rozpočty, xxxxxxxxx xxxx, roční účetní xxxxxxx

9. Xxxxxxxxxx sčítací xxxxx xxxxxxxxxxxx

10. Soudní xxxxxxxx xxx politické xxxxxxx, xxx zločiny xxxxx lidskosti, pro xxxxxxxxx lidských xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx, xxxxxx x majetku xxxxxx

11. Xxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, technického, kulturního, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

12. Rukopisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

13. Xxxxxx xxxxxx, rejstříky x xxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, globální xxxxx x další xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

15. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

16. Rehabilitační spisy

17. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx listy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx x středními školami x xxxxxxxxx x xxxxxxxx závěrečných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx školách

18. Xxxxxxxxx vzniklé z xxxxxxxx bezpečnostních složek x období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

19. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx negativy xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

20. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx státoprávních x xxxxxxxxxxxx podmínkách,

b) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) měnové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx návrhů,

g) xxxxxxxx hranicích, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, hranicích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x územních xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x slučování x dělení obcí,

h) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxx nouzi a xxxxxx xxxxxxx,

x) vývoji x xxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) vývoji x xxxxx školství, xxxxxxx x umění, xxxxxxx výchovy a xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v ochraně xxxxxxxxx prostředí,

n) geologických x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx významné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx památkách x jejich xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx x díle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) Xxxxxxxx oblastního xxxxxxx x Xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

3. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

4. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx Xxxx,

6. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxx xxx Xxxxx,

7. Xxxxxx okresní archiv Xxxxxx,

8. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx Boleslav,

9. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx-xxxxxx se sídlem x Xxxxxxxxxxxxxx,

10. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

11. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxx,

x) Státního xxxxxxxxxx xxxxxxx x Třeboni

1. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx Xxxxxxx,

3. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxxxx Hradec,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Strakonice,

7. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Plzni

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxxxx se sídlem x Xxxxxxxxxx Týně,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx,

3. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx Xxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx-xxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx-xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Jindřichovicích,

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Česká Xxxx,

2. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx,

4. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx,

5. Státní xxxxxxx xxxxxx Liberec,

6. Xxxxxx xxxxxxx archiv Litoměřice xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx,

7. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx,

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

10. Státní xxxxxxx xxxxxx Teplice,

e) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx,

2. Státní okresní xxxxxx Chrudim,

3. Státní xxxxxxx archiv Xxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

5. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx,

6. Státní xxxxxxx xxxxxx Rychnov xxx Kněžnou,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxx,

8. Státní okresní xxxxxx Xxxxxxx,

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxx,

x) Moravského xxxxxxxx archivu x Xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx,

9. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxx,

10. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx,

11. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxx,

12. Xxxxxx okresní xxxxxx Vyškov xx xxxxxx ve Xxxxxxxx x Xxxx,

13. Státní xxxxxxx archiv Zlín,

14. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

15. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Žďár xxx Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Bruntál xx xxxxxx v Xxxxxx,

2. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx,

3. Státní xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

4. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxx,

6. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx,

7. Státní okresní xxxxxx Xxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Prostějov,

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

10. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx považují ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona za xxxxxxxxxxxx. Jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx Ministerstvu vnitra, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §61, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx původci xxxxxx xxx spisové xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokumenty x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx spisu xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 190/2009 Xx. x účinností xx 1.7.2009

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedotčeny.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x účinností xx 1.7.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 56/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxxx časového razítka xxxxx §69a xxxx. 4 xxxxxx x. 499/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících důvěru.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §44 písm. x) až x) x §69b xxxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví a xxxxxxx službě x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx čl. CXXI bodů 6 x 21 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx 1. července 2022.

2. Xxxxxxxxxx §69c x 69d xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx znění čl. CXXI xxxx 21 xxxxxx xxxxxx, xx použijí xx 1. xxxxxxxx 2023.

3. Xxxxxxxxxx §69e x §74 xxxx. 11 a 12 xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx znění čl. CXXI bodů 21 xx 23 xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx 1. července 2024. Do 30. xxxxxx 2024 se xxxxxxx xxxxxxxxxx §74 xxxx. 11 zákona x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2022.

4. Xxxxxxxxxx §63 xxxx. 3 x 4, §64 xxxx. 4 x 7 x §65 xxxx. 8 xxxxxx x. 499/2004 Sb., xx xxxxx čl. CXXI xxxx 7 až 9, 11, 12, 18 x 20 xxxxxx zákona, se xxxxxxx od 1. xxxxx 2026. Xx 31. prosince 2025 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §63 xxxx. 3 x 4, §64 xxxx. 4 a 7 x §65 xxxx. 8 xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxx 2022.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví x xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx zveřejní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx středisko") při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "atestace"), xxxxxxxx xxxxxxxxx atestace x výši xxxxxx xx xxxxxxxxx atestace xx 31. xxxxx 2023.

6. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx atestačnímu xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx.

7. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx atestačním xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023 se xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx středisku v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bodě 6 nebo xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 7, atestační xxxxxxxxx xxxxx objednateli.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 499/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

413/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákona o xxxxxx x hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

181/2007 Sb., x Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx režimů a x Archivu bezpečnostních xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

32/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x spisové službě x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 106/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2008

190/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

309/2009 Xx., úplné znění xxxxxx č. 499//2004 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 93/2009

243/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 499//2004 Xx. publikované v xxxxxx x. 86/2010

424/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

329/2012 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 499//2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 120/2012

56/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

250/2014 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

73/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.12.2016 xx. xx. Pl. XX 3/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §37 xxxx. 6 xxxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2009 (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.3.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x zákona x některých přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxx bezpečnosti a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), xx xxxxx xxxxxx č. 104/2017 Xx., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 24.7.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

326/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

416/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

89/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 270/2021 Xx.

x xxxxxxxxx od 27.4.2022

152/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
3) §17 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §5 xxxx. 2 a §9 zákona č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 89/1995 Sb., x státní statistické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
7) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x ochraně xxxxxx muzejní xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.
8) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 257/2001 Sb., x knihovnách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 337/2002 Sb., x prohlášení a xxxxxxx prohlášení některých xxxxxxxxxx památek xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx.
10) §2 xxxx. 1 zákona x. 283/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §64 xxxx. 6 xxxxxx x. 110/2019 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.
14) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 140/1996 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §95 xxxx. 2 a §101 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §43 a §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §65, §70 xxxx. 3, §87 xxxx. 2 x §94 odst. 1 xxxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Například xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxxxx č. 110/2019 Xx., o xxxxxxxxxx osobních xxxxx.
18) §19 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §70 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22x) §7 xxxxxx č. 3/2002 Xx.
23) Xxxxxxxxx §24 zákona č. 128/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §11 xxxx. 4 x §12 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Například obchodní zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §103 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, §61 xxxx. 1 xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §72 xxxx. 2 x §97 odst. 1 zákona x. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Například xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxx č. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) §27 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§659 x xxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.
30) §6 xxxxxx x. 273/1993 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §3a xxxx. x) xxxxxx x. 359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 140/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxxxxxx §46b zákona x. 99/1963 Xx., ve xxxxx zákona x. 7/2009 Xx.
34) §34 xxxxxx x. 412/2005 Xx.
Xxxxxxxx č. 523/2005 Sb., x bezpečnosti informačních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx stínicích xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
35) §46 xxxx. 1 xxxxxx x. 412/2005 Xx.
36) Například §90 xxxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

37) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1501 xx xxx 8. xxxx 2015 o xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 12 xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

38) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

39) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x podmínkách jejich xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 98/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.