Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019.


Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

499/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - ARCHIVNICTVÍ

Díl 1 - Výběr archiválií a jejich evidence

Výběr archiválií §3 §4 §5 §6

Výběr archiválií ve skartačním řízení §7 §8 §9 §10

Výběr archiválií mimo skartační řízení §11 §12

Společná ustanovení k výběru archiválií §13 §14 §15

Evidence archiválií §16 §17 §18 §18a

Portály pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě §18b

Správa metadat archiválií §18c §19

Díl 2 - Prohlášení archiválie za archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku §20

Prohlášení za archivní kulturní památku §21

Prohlášení za národní kulturní památku §22 §22a

Díl 3 - Ochrana archiválií, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie §23

Práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie §24 §25 §26 §27

Převod archiválií §28

Vývoz archiválií §29

Ochrana archivních kulturních památek a národních kulturních památek §30 §31 §32 §33

Díl 4 - Nahlížení do archiválií, vystavování archiválií a pořizování výpisů, opisů a kopií §34 §35 §36 §37 §38 §38a §39 §40 §41

Díl 5 - Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby §42 §43

Působnost ministerstva §44

Národní archiv §45 §46

Státní oblastní archivy §47 §48 §49

Další správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby §50

Specializované archivy §51 §52

Bezpečnostní archivy §53

Archivy územních samosprávných celků §54 §55

Soukromé archivy §56 §57 §57a

Díl 6 - Akreditace archivů a povinnosti zřizovatelů archivů

Akreditace archivů §58

Odnětí akreditace §59

Zánik akreditace §60

Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60a

Odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60b

Zánik oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě §60c §61

Výroční zprávy o činnosti archivů §62

HLAVA III - SPISOVÁ SLUŽBA §63

Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů §64

Nakládání s dokumenty označenými "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE" §64a

Vyřizování a podepisování dokumentů §65 §66

Odesílání dokumentů §67

Ukládání dokumentů §68

Spisová rozluka §68a §69

Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě §69a §70

HLAVA IV - KONTROLA VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY §71 §72

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §73

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §74 §75 §76

HLAVA VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §77 §78 §78a §78b

Přechodná ustanovení

Archivy hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem §79 §80 §81 §82 §83 §84

Závěrečná ustanovení §85 §86

Zrušovací ustanovení §87

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §88

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §89

Přechodná ustanovení §90

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů §91

Přechodná ustanovení §92

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů §93

ČÁST ŠESTÁ §94

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů §95

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů §96

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů §97

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů §98

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů §99

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů §100

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů §101

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů §102

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §103

Příloha č. 1 - Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností, družstev s výjimkou družstev bytových a notářů, které jsou tito za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií

Příloha č. 2 - Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie

Příloha č. 3 - Vnitřní organizační jednotky státních oblastních archivů

Příloha č. 4

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 190/2009 Sb. - Čl. II

č. 167/2012 Sb. - Čl. II

č. 56/2014 Sb. - Čl. II

č. 298/2016 Sb. - Čl. XLIV

Nález Ústavního soudu č. 73/2017 Sb.

INFORMACE

499

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxx 2004

x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ARCHIVNICTVÍ X XXXXXXX SLUŽBA

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) výběr x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxx x správců xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx archiválie"),

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spisovou xxxxxx,

x) působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x dalších xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx zpracování, uložení x zpřístupnění,

c) archivem xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x péči x xx,

x) původcem xxxxx, x xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dokument, xxxxx xxx původci xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx již x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) archiválií takový xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx znakům a xxxxxx hodnotě dané xxxxxxxxxx, hospodářským, právním, xxxxxxxxxxx, kulturním, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; archiváliemi xxxx x xxxxxxxxx, razítka x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x archivní xxxxxxx, xxxxx byly vzhledem x xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x trvalé xxxxxxx xxxx politickým, xxxxxxxxxxxx, právním, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vědeckým xxxx xxxxxxxxxxx významem vybrány x vzaty xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx archiválií,

h) xxxxxxxxx fondem xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx navzájem xxxxxxxxxxx jedním nebo xxxxxxxx společnými xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx evidenci a xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

x) archivním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pořádání x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě z xxxxxxxx jeho právních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, podepisování, odesílání, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx skartačním xxxxxx, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxx činností,

m) xxxxxxxxx místo určené x xxxxxxx, vyhledávání x předkládání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x k provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dohledu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentů se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 5 xxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dokumentů a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skartačním řízení,

s) xxxxxxxxx lhůtou xxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx služebním xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA II

ARCHIVNICTVÍ

Díl 1

Výběr xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx sbory,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

e) xxxxxx xxxxxxx,

x) územní xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) organizační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx uvedené x přílohách č. 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) právnické xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx dokumenty xxxxxxx x přílohách č. 1 xxxx 2 k tomuto xxxxxx,

x) vysoké školy,

j) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, výchovných x ubytovacích zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) zdravotní pojišťovny,

l) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxx,

(xxxx xxx "veřejnoprávní xxxxxxx").

(2) Povinnost uchovávat xxxxxxxxx x umožnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x dokumenty xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx, profesní xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x umožnit xxxxx archiválií xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxx tito xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mají dále xxxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování živnosti xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "koncese x xxxxxx spisovny"), xxx-xx x dokumenty, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právní nástupci x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předány x xxxxxxxxx xxxxxxx správy.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx jejich obsahu x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

§4

Kritériem výběru xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzhledem k

a) xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx.

§5

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) dokumenty xxxxxxx xx xxxx 1850,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zemědělské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovnictví, finančního x důlního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx vynálezy xxxxxxx xx roku 1900,

c) xxxxxxxxxxxx záznamy xxxxxxx xx roku 1900,

d) xxxxxxx xxxxxxx vzniklé xx xxxx 1930,

x) xxxxxxx záznamy xxxxxxx xx xxxx 1930.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xx archiválie příslušným xxxxxxxx vybírají xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxx danou xxxxxx xxxxxxxxxx, hospodářským, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Podle xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybírají xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx postavení xxxxxx xxxxxxx.

(4) Podle vnějších xxxxx se xx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k jejich xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx látce, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx původců xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení.

Výběr xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx skartačním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a z xxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxx, xx-xx zřízen xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx archiválií xx skartačním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx archiv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, požádá-li o xx soukromoprávní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uplynuly skartační xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxx řízení a xxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dokumentu. Xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xx dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx provedeno x xxxxxxx, pokud xxxxxxx uvedený x §7 xxxx. 4 xxxxxxxxx potřebuje pro xxxxx vlastní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 4 příslušnému xxxxxxx x xxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx možné, xxxxxxx se výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

(1) Skartační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §7 odst. 4 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §7 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skartačnímu xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx dokumenty s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x postupu xxx vyřazování xxxxxxxxx.

§10

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxx xxxx, xx xx péče xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx určeného xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx; soupis xx nepořizuje, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 1 písm. x).

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může xxxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx námitky xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve skartačním xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x v xxxxxxx podání xxxxxxx xx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx původce,

b) původce xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx skartačním řízením,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ke xxxxx xxxx xx úschovy,

d) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vlastnictví x xxx xxxxxxx,

x) nalezených.

(2) Xxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx původce xxxx xxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxxx archivem termíny, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení proveden; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx prohlášení konkurzu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx před xxxxxxxxxx výběru archiválií xxxx skartační xxxxxx xxxx od původce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx. Xxxx-xx xx výběru xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx zařazeny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx původce, xxxxx xx xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx postupuje, xxxx-xx xx výběru xxxxxxxxxx zařazovány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x) x x) x v případech, xxx xxxxx x xxxxxx původce xxx xxxxxxxx nástupce, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dokumenty xxxxxxx x muzeích, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výzkumných institucích x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 a 5 xxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx archiválie xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx věty xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx činnosti.

§12

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx archiválií mimo xxxxxxxxx xxxxxx vyhotoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xx péče xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx svěřit xx péče xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx základě xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx čí péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §10 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx x xxxxxxx protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx proti xxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx protokolu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxx xxxxxxxxxx

§13

(1) X xxxxxxxxx obsahujících utajované xxxxxxxxx2) xxx k xxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx navržené x vyřazení x xxxxxxx; x ostatních xxxxxxxxx lze výběr xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx archiválií, x xxxxx nebyl xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx.

(2) X dokumentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,3) xxxxxxxx4) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x zničení; x xxxxxxxxx dokumentů xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Byl-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválie, xxxxxxx jej xx xxxxxx archiválií xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxx tajemství x xxxxxxxxx obsažený. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, bankovního xxxx xxxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dotčena.

(3) X výběru xxxxxxxxxx x dokumentů obsahujících xxxxxx xxxxx a x jejich trvalému xxxxxxxxxx xx nevyžaduje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

(4) Při výběru xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx původce nebo xxxxxxxxx dokumentu xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, pokud nelze xxxxx archiválií provést xxxxx způsobem. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Původce, xxxxx xxxxxxxxxx spisovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §19 xxxx. x), x xx nejpozději při xxxxxxxx xxxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx archivem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx analogové xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x výběru archiválií xxxxxxxxxxx archivu xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Zaměstnanci správních xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx služby, zaměstnanci xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx příslušným správním xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx písemné x xxxxxxxx rozsahu x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxxx archivu právnická xxxxx, vztahuje se xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 xx fyzické xxxxx, xxxxx se vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo obdobnému xxxxxxxxx v této xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxx xxxxxxx předá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx protokolu x provedeném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx protokolu x provedeném výběru xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx určenému xxxxxxx. X xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx pro jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předávaných dokumentů x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejnoprávních xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx veřejných xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx akviziční x xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxx instituce.

(3) Archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů xx ukládají x Xxxxxxxx archivu. Archiválie x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě. Xxxx-xx xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx písemné dohody xxxxxxxxxxx archivů uloží x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx zřizovateli xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx archivu. Příslušnost xxxxxxx, xx xxxxx xxxx archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx uložením x Xxxxxxxx archivu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalý xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx druh xxxxxxxxx, xxxxx lze zničit x bez xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx původce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxx x moci xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx původce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na právního xxxxxxxx.

Evidence xxxxxxxxxx

§16

(1) Po xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx, druhotné x xxxxxxxx xxxxxxxx. Základní xxxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, evidenční listy Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx archivy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Archivy x xxxxxxxx vědecké xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vybrán xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx archiválie xx eviduje a x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v digitálním xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxxxxxx x digitální podobě xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xx péče xxxxxxx xxxx kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxx (§46) nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§49) xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxxxxxx do péče xxxxxxx xxxx kulturně xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx archivního dědictví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxx nebo státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Archivy x kulturně vědecké xxxxxxxxx jsou povinny xxxxxxx, který vede xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovat xxxxx x evidenčních xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx archivních xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx archivních xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx evidenci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx základní evidenci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje z xxxxxxxxxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zasílat xx stejnopisy svých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx formy x xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx. Základní evidence Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vždy xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x evidencí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválie x digitální podobě xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondem, archivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x digitální podobě,

c) xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválie x xxxxxx xxxxxx xx zahraničí.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidenci, x xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx významu.

(4) Xxxxx xx vyřazení x xxxxxxxx Národního archivního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx sbírky xxxx xxxxxxxxxx,

x) stejnopis aktuálního xxxxxxxxxxx listu Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo archivní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vyřazení, nebo xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválie x xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválii x xxxxxxxxx xxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx, archivní sbírky, xxxxxxxx fondy xxxx xxxxxx ucelené xxxxx xxxxxxx, xx vedou xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, archivního xxxxx xxxx xxxxxx ucelené xxxxx,

x) xxxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx památku xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxx, kdo o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx soubor xxxx xxxxxx ucelenou část xxxxxx x xxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx vědecké xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx vedení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a uchovávat xxxx xxxxx:

x) název x xxxxx xxxxxxx xxxx kulturně vědecké xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx xxxx xxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx zřizovatelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu a).

(3) Xxx vedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx archivy oprávněny xxxxxxxxx, zpracovávat x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxx trvalého xxxxxx x xxxx narození, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla a xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu.

§18a

(1) V xxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx, xx jehož péče xxxxx xxxxxxxxxx náležet; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxx. Xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxx xx péče Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx archivu, popřípadě xxxxxxxxxxx archivu, x xxxxxxxxx archiválie do xxxx xxxxxx archivu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx než Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, souhlasí-li xxxxx xxxxxx.

§18x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uloženy x Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx uloženy x xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivu, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je digitální xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x příjem xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx archivů x kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příjem a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcek x xxxxxxxxx podobě,

f) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x digitální xxxxxx x dokumentům x xxxxxxxxx xxxxxx vzniklým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx metadat,

b) přístup x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x účinností xx 1.7.2012

§18x

Xxxxxx metadat xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx x archivem, xx jehož péče xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx náleží, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx archiválie,

b) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx x archivem, xx jehož xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náleží, vytváří, xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpřístupnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx metadat obsahujících

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx archiválie,

b) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávnění.

(3) Xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivu, xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupňuje

a) xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx archivu a xxxxxxxx vědeckých institucí.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxxxxx x skupiny xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpřístupnění archiválií x xxxxxxxxx podobě, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhledavače x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxx spisové x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Xxxxxxx archiv xxxx xxxxxxxxx archiv xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xx péče xxxxxx xxxxxxx, zpřístupňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx x

x) změně xxxxxxx, datových formátů x velikosti xxxxxxxxxx x bytech,

b) narušení xxxxxx xxxxxxxxxx, ztrátě xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému archivu xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx skutečnosti pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

§18x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§19

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxx vedení xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx údajů ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx evidence,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx kulturní památky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx zasílání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podrobnosti xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archiválií,

g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Sb.

§21

Prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Za xxxxxxxx kulturní památku xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírka, xxxxxxxx fond nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vzhledem k xxxx vzniku, obsahu, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxx pro dějiny xxxxxx, národní nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírky, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, archivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxx x základní xxxx xxxxxxxx evidenci,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ucelené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx určení vzniku xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx ucelené xxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxx části,

c) xxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, archivního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx x tom, xxx x nim xxx xxxx pořízeny kopie, xxxxx xxxxx vlastnostmi x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejvýše xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dlouhodobého xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxx určené x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a x),

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, archivní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ucelené xxxxx, je-li vlastníkem xxxxxxxxx osoba.

(4) O xxxxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich ucelené xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx památku, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva,

b) písemně xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Ministerstvo xxxx zrušit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx jejího významu. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2; ministerstvo xxxx zrušit xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx.

(7) Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kulturní památce,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx významu.

§22

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx.11)

§22x

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx označování xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památku.

§22a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§23

(1) Archiválie xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx na xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.12)

(2) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xx zahraničí, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Archiválie, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx souhlasem ministerstva. Xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x péči x xx.

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx archiv xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vlastník xxxxxxxxxx, xxxxx nenáleží xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx paušálního xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 3 měsíců ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx uplatňuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Národního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výši xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x výběrem dokumentu xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nenáleží xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx archiválie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx 6 xxxxxx ode xxx, xxx x výdajům xxxxx, xxxxx nárok xxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) řádně xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx udržovat xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, znehodnocením, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx archiválii xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx repliku x xxxxxxx formátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x předat xx xxxxxxxxxx po provedeném xxxxxx archiválií Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx mimo xxxxxx x xxxxxx xxxx x základní evidenci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx působnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na základě xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx. Xx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx x úschově, xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, §25 odst. 1 xxxx. a) x x), §25 xxxx. 2, §27, 29, 30 a 32 namísto jejího xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitele xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 zde xxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xx žádost xxxxxxxxx nebo držitele xxxxxxxxxx, který není xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx x jehož xxxxxxxxxx nenáleží do xxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx oblastní xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx do xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníkovi nebo xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§28

Převod xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x převod

a) xxxx xxxxxxx blízkými, spoluvlastníky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx podnik xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx oblastního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx prohlídku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx oblastního archivu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xx vyobrazení xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx smlouvy. Xxxxxxxxx xx musí xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx prohlídka xxxxxxx x této xxxxx x důvodů xx straně vlastníka, xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 30 xxx x xxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx počíná xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx koupi, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 180 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx archiválie, xxxxxxxxxxx xxxx x lhůtu xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx nesmí být xxxxx než 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxxx archiv, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušný státní xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě návrh xxxxx xxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, právo Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx koupi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx z území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx, x to xxxxx z důvodů xxxxxx

x) vystavování,

b) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zkoumání.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx archiválii xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může x povolení uložit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 3. Peněžitá xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v povolení.

(5) Xxxxxxxxxxxx povolení neudělí, xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stav.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nařízení xxxxx xxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx památku je xxxxx vyvézt x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády, x to xxxxx x důvodu jejího xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx vede evidenci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek

§30

(1) Po xxxxxxxxxx archiválie xx xxxxxxxx kulturní památku xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Archivní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x archivních fondech, xxxxxxx součástí xxxx; x xxxxxx xxxxxxx xx vede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace objektu.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxxx péče archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, provádějí xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx fyzického xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxx podají do 30 xxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx ohrožení, poškození, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně.

(4) X xxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxx xxxx kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx x základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xx rok prověrku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X výsledku xxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxxx, poškození, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, ztráty nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx pouze xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§31

(1) Xxxxxxxx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x nejedná-li se x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx památku ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx paušálního státního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx archiválie xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx národní kulturní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx nebo národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ohledem na xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxx, xx možný xxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx zřízených zákonem xxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx x xxxxxxxx xxxx druhotné xxxxxxxx, xx lhůtě 6 xxxxxx ode xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx příslušné doklady, xxxxx nárok xxxxxx.

§32

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ochranu x xxxxxxxx xxxx x xx a xxxxx xxxxxxxx kulturní památka xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx nenáleží xx xxxx veřejného archivu, xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo držiteli xxxxxxxxxx odbornou xxxxx, xxxx

x) svěří xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx xxxx státního xxxxxxxxxx archivu, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx.

(2) Pokud xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx národní kulturní xxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxx xxxx řádnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x ni , xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památka nebo xxxxxxx xxxxxxxx památka xxxx x xxxx xxxxxxxxx archivu a xxxxx její poškození xxxx xxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státního oblastního xxxxxxx, nejdéle xxxx xx dobu 1 xxxx.

(3) Pokud vlastník xxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ani xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx památka xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oblastního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a odbornou xxxx x xx, xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnout x jejím xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x to x x moci úřední.

(4) Xxxxxxx-xx důvody, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx xxxxxxxx oblastního xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx držiteli na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§33

Ustanovení §23, §24 xxxx. 1, §25, 26, 28 x 29 se xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx památce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

Xxx 4

Nahlížení do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpisů, xxxxx a kopií

§34

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx péče xxxxxxx xxx nahlížet xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Badatelský xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxxx xxx xx trvale xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu.

(3) X xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxxxx archiválií xxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx vyhotoveny xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx takové xxxxx xxxx vyhotoveny, xxx originály archiválií xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, do jehož xxxx archiválie xxxxxx, xxxxx xx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx svěřeny do xxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx x zvláštní xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají xxx nahlížení nedotčena.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x originále xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva; xxxxx xx x nahlédnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx se uskutečňuje xxxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxx xxxx portálů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě.

§35

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx žadatelů x xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx,

x) xxxx x místa xxxxxxxx, xxxxxxxx občanství,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oprávněny zpracovávat xxxxx x obchodní xxxxx, xxxxxxxxx názvu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro niž xx nahlížení xxxxxxxxxxx, xxxxx identifikačním xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxx, x x xxxxx je xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx, jako jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxx badatelský xxx, kterým xx xxxxxx postup při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x místě xxxxxxx x xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x zahájení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx x xxx; xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x navrácených xxxxxxxxxxxx.

§37

(1) K nahlížení x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osoby xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx do archiválií; xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. a) až x), xxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx námitky xx stanovené xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxx první může xxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx zřejmé, jakých xxxxxxxx xxxxx se xxxx. Nevznese-li osoba xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx čtvrté, xx xx xx xx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x počítání xxxx xx xxxxxxxx část xxxxx správního xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx vztahujících xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx údaje13), xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx písemným souhlasem xxxx osoby. Archiv xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x období, xx xxxxxx bude xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxx může xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x užívat xxxxx o dotčené xxxxx, a to

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

Xxxxxx o výdej xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) adresa místa xxxxxx,

x) xxxxx narození,

e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který je x rozhodnutí uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) adresa místa xxxxxxxx pobytu,

d) datum, xxxxx x okres xxxxx; popřípadě xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, jde-li o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky,

e) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx k xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1990 x činnosti státních xxxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx nevztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1990 x xxxxxxxx vojenských xxxxx x prokuratur xxxxx xxxxxx, bezpečnostních xxxxxx xxxxx xxxxxx x Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek, xxxxx x mimořádných xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx soudu, Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stran sdružených x Národní xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správy xx území odstoupeném Xxxx x x Xxxxxxxxxxxx Čechy a Xxxxxx v xxxxxx 1938 xx 1945, xx archiválie, xxxxx xxx byly xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nich xxxxxxx přístupné, jakož x na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx15).

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, jejichž obsahem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx anonymizovat. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v přiměřené xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx archivu x x xxxxxxxxxxxx x významu archiválií, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsažených ve xxxxxxxxxxxx archiváliích xxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx nevztahují xx původce xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první se xxxxxxx xxxxxxx x xx právní nástupce xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx dále xxxxxxxxxx xx subjekty xxxxxxx x §38 xxxx. 5; xxxx xxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nahlížení neumožňuje,

b) xxxx xxxxxxxxxx archiválií xxxxxxxxx neumožňuje,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x archiválie xxxxx §37 xxxx. 11 x 12,

d) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou její xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xx archiválií xxxxxxxx xxxx žadatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.2)

(2) Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx archiv xxxxxxxx, rozhodne xx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x přihlédnutím x xxxxxxx archiválií, xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Po archivním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx archiválií xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nahlížení do xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) výjimečně umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx doložené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vědecké xxxxxxxxx x naléhavém xxxxxx limitovaném xxxxxxxx xxxx výukovém xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx síly, xxxxxxxxxxxx sbory, zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx nezbytné xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx zaváže, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x dohodnuté xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§38a

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx žadatele podle §38 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spisové xxxxxx x zprostředkování údajů x xxxxxxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x rozsahu

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, adresa, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xx úseku archivnictví x xxxxxx spisové xxxxxx mohou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx k výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx získávat x xxxxxx xxxxx o xxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x datum xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení,

b) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxx prohlášená xx mrtvého xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x okres xxxxx, xxxxxxxxx datum úmrtí x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, pouze pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jen xxxxxx údaje, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x xxxxx xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x o xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§39

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx zaručujících xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.17)

(2) Xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úschovy, xxx vystavovat jen xx podmínek xxxxxxxxx x odstavci 1 x xx podmínek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx vystavovat jen xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx18) x výpůjčce. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.19) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o jejich xxxxx.

(4) Xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxx je xxxxxxxx požádat archiv, xx xxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx. Xxxxxxxxxx autorského xxxxxx xxxxxx xxxxx první xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v analogové xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopie xxxx části.

(2) Pořízení xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx archiválie v xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx anebo kopie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx archiv xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx úřad na xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kopie xxxxxxxxxx x analogové podobě x archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx uložené x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx repliky archiválie x digitální podobě x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x vyhledáním xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo s xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx archiv v xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, vyhledání xxxxxxxxxx a jejich xxxxx zpracování nebo xxxxxxxx rešerše z xxxxxxxxxx činí pro

a) xxxxxx orgán,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx veřejném xxxxxxx, x xx x xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s ní.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 4, xxxxxx je oprávněn xxxxxxxxx veřejný xxxxxx, x podmínky, za xxxxxxx xx xxxxx xx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§41

(1) Xx archiválií, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, opisy xxxxx xxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.2),17)

(2) Xxxxxxxxx xx archiválií náležejících xx péče xxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Národního xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx prostor xxxxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx

§42

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) Xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxx bezpečnostních složek,

c) xxxxxx oblastní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx archivy,

e) bezpečnostní xxxxxxx,

x) archivy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxx zřizované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§43

Postavení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,20) xxxxx xx zřídily specializovaný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx prezidenta republiky.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx archivnictví x xxxxxx xxxxxxx služby

a) xxxx výkon xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zpracovává xxxxxxxx xxxxxxx archivnictví,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Národního archivu, Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx x xxxxxxxx oblastních xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) řídí xxxxxxxx xxxxxxx Národního xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx archivní xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xxx se podílely xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx archiválií,

e) zprošťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek a xxxxxxxx oblastních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x akreditaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx výjimky xxxxx §82 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx archiválií x x jejich xxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soupisy xxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pramenů k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) zastupuje Českou xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx archivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náhrad xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x archiválie,

o) xxxx xxxxxxxx archivů a xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx původce, xx původce nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx svěřit xxxxxxxxxx do péče xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plní archiv xxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o scelení xxxxxxx archiválií x x umístění těchto xxxxxxx archiválií,

s) xxxxxxxxx x xxxxxxxx archivních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxxx a x zrušení prohlášení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírky, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spisové služby xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx archiv

§45

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx organizační xxxxxxx xxxxx a účetní xxxxxxxxx; jeho xxxxxxxx xx součástí rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxx Národního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx o státní xxxxxx.

(4) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx.

§46

(1) Národní xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí výběr xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxx uvedených x xxxxxxx c), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. vrcholných xxxx obdobných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), kteří xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx skartačním xxxxxx,

x) xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vrcholných xxxx xxxxxxxxx orgánů

1. xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. organizací zaměstnavatelů,

6. xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxx,

11. ústavů,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republice darem xxxx xx koupi x u dokumentů xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x námitkách xxxxx protokolu x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx x protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxx archiválií xxxx skartační xxxxxx (§10 xxxx. 3 x §12 odst. 3) xxxxxxxx původcem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o provedeném xxxxxxxxxx xxxxxx x x provedeném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x celostátní působností x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx archiválií xxxx xxxxxxxxxx výpisů, opisů xxxxx kopií xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx replik xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx,

x) ukládá xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x nichž provádí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx archivy,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx z nich xxxxxx, opisy, xxxxx x repliky,

j) xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx archiválií xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxx x které xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx archivnictví úkoly xxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxxx stanovené tímto xxxx jiným xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx péče x xxxxxxxxxx

x) pečuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) a x) x xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx vrcholných orgánů xxxxxxx státu, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Československé socialistické xxxxxxxxx, České x Xxxxxxxxx Federativní Republiky, Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx těch, o xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx archivy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalšími ústředními xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx pro zemi Xxxxxx x minulosti, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 x xxxxx Československé xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 a x xxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx habsburské monarchie x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nich,

b) xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, informační x poradenské xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v odborných xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx archiválií,

g) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost v xxxxxxx archivnictví, xxxxxxxxx xxx historických x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x restaurování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx forem nosičů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx specializovanou xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby, xxxxx xxxxxx, pomocných xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxx konzervaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx úseku péče x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

x) ukládá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náležející xx xxxx péče x xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx náležející xx xxxx Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, xxxxxxxx oblastních xxxxxxx a archivů, xxxxx xxxxxx digitálními xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody v xxxxx digitálním xxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, Národní xxxxxx x uložených xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu x xxxxxxxxxx,

x) spravuje xxxxxxx portál,

c) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx funkci x oblasti předarchivní xxxx x dokumenty x digitální xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx archivům xxxxx xxxxxxxx pro evidenci xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx a xxxxxx xxx shromažďování x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx x replik archiválií x xxxxxxxxx podobě,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Státní xxxxxxxx xxxxxxx

§47

(1) Xxxxxxxx oblastními archivy xxxx

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx x Praze,

b) Xxxxxx oblastní archiv x Xxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxx archiv x Xxxxx,

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxx,

x) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxx.

(2) Státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřady, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx; jejich xxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx kapitoly xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oblastní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxxxxx oblastních xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxx Karlovarského a Xxxxxxxxxx,

x) Státní oblastní xxxxxx v Litoměřicích xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx zemský xxxxxx x Xxxx územím xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Vysočina x Xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxx Moravskoslezského x Xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx příslušnosti státního xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx

x) xxxxxx trvalého xxxxxx, je-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx,

x) sídlem xxxxxxx, xx-xx původcem, vlastníkem xxxx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx podle §49 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x).

§49

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) kontroluje výkon xxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jinou než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. organizačních xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxx založených územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxx,

9. xxxx,

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxx státu x xxxxxxxxxx působností,

b) provádí xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx a),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxxxx 1 xx 12, xxxxx xxxxxxxx o výběr xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obdobných xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 13 xx 15, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx hnutí,

3. xxxxxx,

4. odborových organizací,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx,

8. náboženských xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxx,

12. obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

13. obchodních xxxxxxxxxxx,

14. družstev x xxxxxxxx bytových xxxxxxxx,

15. xxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 12,

x) provádí výběr xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx x dokumentů xxxxxxxxxxx České republice xxxxx xxxx ke xxxxx a u xxxxxxxxx nalezených xxxx x dokumentů xxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx,

x) zprošťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxx (§14 odst. 1) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§14 xxxx. 2), x výjimkou xxxxxxxxxxx uvedených x §44 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx, Kanceláří Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Senátu, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx sbory xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provedeném skartačním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx (§10 xxxx. 3 x §12 xxxx. 3) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo vlastníka xxxxxxxxx proti protokolu x provedeném xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, Archivu xxxxx Xxxx, Xxxxxxx xxxxx Ostravy, Xxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Labem x xxxxxxx na jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx archiv,

i) xxxxxxxxx o svěření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx archivu,

j) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pořizování výpisů, xxxxx, xxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxx,

x) rozhoduje o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx archiválií nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kanceláří Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službami Xxxxx republiky,

l) xxxxxxxxx x podání xxxxxxxx, xxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výpisů, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx replik xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přestupky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Národní xxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nahlížet xx archiválií náležejících xx xxxx xxxx,

x) xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx nenáleží do xxxx archivů,

q) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x žádosti x koncesi k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx koncesované xxxxxxxx xxxxxx spisovny,

s) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovené tímto xxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti archivní xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx převzaté xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x) x x); x xxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže tito xxxxxxx zanikli xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx x archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx nabídky xx xxxxx, k xxxxxxxx x úschově xxxxxxxxxx x uzavírá xx Xxxxxx republiku xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x okresního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx archivnictví, pomocných xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x vědeckými, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx náležejících xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnických x fyzických osob, xxxxxxxx z nich xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx archivnictví, xxxxxxx xxxxxx a regionální xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vydavatelskou x xxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru archivnictví x spisové služby, xxxxx správy, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx archivních xxxxxxxxxx památek a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx archivní xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx.

Další správní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§50

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Česká xxxxxxx banka, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxxxx,

x) jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na výkon xxxxxxx služby u xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx zřízených xxxx xxxxxxxxxx organizačních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x protokolu x provedeném výběru xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx (§10 xxxx. 3 a §12 xxxx. 3) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele,

c) xxxxxxxxx x xxxxxx badatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zprošťují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §14 xxxx. 1 x zaměstnanců xxxxxxxxxx xx specializovaných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřizovatele,

e) plní xxxxx xxxxx xx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Specializované archivy

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx republiky, státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Akademie xxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx osoby xxxxxxx zákonem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx koupí.

(3) Specializovaný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§52

Specializovaný xxxxxx

x) s xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohlíží na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zřizovatele, xxxxx xx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx archiválií xx skartačním xxxxxx x xxxxxxx, u xxxxx dohlíží xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx vlastníků, xxxxx x to xxxxxxxx, x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx filmového xxxxxxx xxx xxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx uvedených x písmenu x),

x) xxxx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx náležejících xx xxxx péče archiválie xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx výpisy, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx,

x) umožňuje xx xxxxxxxx stanovených x xxxxx zákoně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x); xxxx-xx xxxxxxxx digitálním xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich obsahu x čitelnosti,

h) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx péče xx dni jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx předkládá Národnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastnímu archivu x xxxxxxxxx protokoly x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx x x xxxxxxxxxx výběru archiválií xxxx skartační xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x publikační xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx věd xxxxxxxxxxxx a vědních xxxxx souvisejících s xxxxxxx uložených xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx specializovanou knihovnu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx mu xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tematických xxxxxxx archiválií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zřizovatelem,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizovat xxxxxxxxxxxx archivy.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x archivní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx péče; xxxxx x xxxxxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxx §52 písm. i).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2

x) xxxxxxx xxxxx archiválií ve xxxxxxxxxx řízení u xxxxxxxxx vzniklých x xxxxxxxx xxxx zřizovatele, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sbírky náležející xx jeho péče; xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xx nepředávají do xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Národního archivního xxxxxxxx,

x) pečuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx archivní xxxxx xxxxxxx xx zřizovatelem.

(4) X xxxxxxxxx zrušení xxxxxx utajení x xxxxxxxxxx náležejících xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx archivů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajskou xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx archivu xxxxx zřizovatele, pokud xx zřízen, jinak xx péče Xxxxxxxxx xxxxxxx. Bezpečnostní xxxxx x xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, opisů x xxxxxx z nich, x nichž byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nadále xxxxxxxx xxx xxxxxxx ústavního xxxxxxx, xxxxxxxxxx ekonomických xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx České republiky. X podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x výpisů x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnických x xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx x nich výpisy, xxxxx, kopie x xxxxxxx x umožňuje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx působit xxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Archivy xxxxxxxx samosprávných xxxxx

§54

(1) Územní samosprávné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Územní samosprávné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archivní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxx dalších xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 1).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx akreditace.

§55

(1) Xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) dohlíží na xxxxx xxxxxxx služby x svého zřizovatele x jím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do jeho xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx archiválií xxxxx xxxxxx zákona,

d) vyhledává x archiváliích xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx,

x) předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skartační xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx vzniklé z xxxxxxxx původců xxxxxxxxx x xxxxxxx x); xxxx-xx xxxxxxxx digitálním xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx fyzického stavu xxxxxxxxxx kulturních památek x národních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx svěřeny xx xxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx archiválií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx věd historických, xxxxx správy, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx měst x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odborných x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx odborné archivní xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxx jeho zřizovateli xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné pomoci xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx archivy

§56

(1) Soukromý xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx archiv, xxxxx xx xxxx xxxxxxx akreditace.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pomoci xx xxxxxx Xxxxxxxxx archivu xxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ročního xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx x ohledem xx xxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx právnických osob x jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxxxx jednorázového ročního xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxxxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 30. dubnu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xx provoz soukromého xxxxxxx na xxxxxx xxx současně se xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento příspěvek xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Žádost xx xxxxxxxxx ministerstvu. Xxxx-xx xxxxxx uplatněna xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném kalendářním xxxx xxxxxx.

§57

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx evidenci archiválií xxxxx tohoto zákona,

b) xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx; x xxxxxxxxx archivu zřizovaném xxxxxxxxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx společností, které xxxx xxxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxxxx xxxx22a), xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx,

x) předkládá Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx archiválií,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx předchůdců, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x archiválie x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neporušitelnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx digitálním xxxxxxxx, péče x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxx xxxx xx svěřeny xx xxxx,

x) xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§57a

(1) Xxxxx archiválií x dokumentů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nástupce veřejnoprávního xxxxxxx xxxx soukromoprávního xxxxxxx, provádí archiv, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx archiválií u xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx právním nástupcem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vedení xxxxxxxx, xxxxxxx archiv, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Xxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zřizovatelů xxxxxxx

§58

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x akreditaci xxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx právnická xxxxx,

x) xxxx zřízení xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx listů Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví x xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx archiv pečovat,

e) xxxxxxx xxx zřizovatele, xx-xx původcem uvedeným x §63 xxxx. 1.

(2) Součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx doklady x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx archiv x §61.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) archiv nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v §61,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem,

c) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx archiválií xxxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx archiv, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je vůči xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze v xxxxxxx archivů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.23)

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx archivu pokračovat xx do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx x pozůstalý xxxxxx, x xxxx není xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx používaného x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), pokud v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepokračují xxxxxxxx,

x) správce xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx projednávajícím xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx uvedené x písmenech x) xx c) xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně xx xxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Správce dědictví xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xx lhůtě 1 xxxxxx xxx dne, xxx byl xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx skončení xxxxxx x dědictví xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxx a) xx x) pokračovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx nadále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §61.

(7) Xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§59

Xxxxxx akreditace

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxx udělena, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx xxx delší xxx 1 rok.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx §27 odst. 2 x §32 xxxx. 2 xx 4.

(3) Jestliže xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx povinnosti uložené xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxx mu xxxxxxxxxxx správního úřadu xx úseku archivnictví x xxxxxx spisové xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx , a xx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxx akreditace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Archiválie xxxxx být xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx neponechá xx xxx péči. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx odňata, vyrozumí xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Neobdrží-li xxxxxxxxxxxx xxxx vyrozumění xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxx se podle xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx nově xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxx uloženy, xxxx xxxxxx vlastník.

§60

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx právního xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx archivu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 5.

(3) Xxxxxxxxxx §59 xxxx. 6 xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§60a

Oprávnění k ukládání xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx žádost je xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx a adresy xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx umístěna xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,

b) podklady xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 2 x 4,

x) popis xxxxxxx xxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) koncepci xxxxxxxxxxxx uchovávání a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, popisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a popisu xxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx archivu,

h) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx archivu x xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx přesunu archiválií x digitální podobě xx Národního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx xxxxx udělit, xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx h) xx negativní.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivů xxxxxx xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx zákona xxxxxxxx akreditace; xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

§60x

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nedodržuje podmínky, xx xxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, v xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 1 rok.

(2) Xxxxxxxx zřizovatel ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1, ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odejme.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální podobě xxxxxxxxxxxx odejme, xxxxxx-xx x to xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx 6 xxxxxx xxx xxx podání xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx archivu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě odňato, x xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx archivu. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx oprávnění k xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx odňato, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dohody xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odejmutí oprávnění x ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, rozhodne o xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx o xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx archiv.

§60b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§60x

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu.

§60c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 167/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§61

(1) Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit, xx xxxxx splňovány xxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, bezpečnostní, materiální, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx stavebně-technických xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxx x záplavových xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx drah letišť,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx x prašného xxxxxxxxxx,

x) prostory xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx přírodních xxxxx x jevů xxxxxxxxxx xxxxxxxx člověka, a xx xxxxxxx proti xxxxxxx vody, páry, xxxxxxx a splaškové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x biologických xxxxx xxxx působení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxx umístěny xxx xxxxxxxx spodní xxxx, xxxx zajištěno xxxxxxxxx xxxx umělé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx hodnot,

e) xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záznamem xxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivem, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 50 xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx charakterem xxxxxxxx současné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyžadujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x přístupem veřejnosti x prostory bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx trasy xxxx xxxxxxxxxx částí xx xxxxxxxxxxx,

x) místnost xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, místnost xxx očistu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx x místnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervovaných xx studiu, jsou-li xxxxxxx, xxxx vždy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zřízena xxxxxxxx určená x xxxxxxxxx do archiválií (xxxx xxx "badatelna"),

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro uložení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx být xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx proti vniknutí xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx archiválií x xxxxx teroristickým xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx archivů xxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx přístroji a xxx x prostorách xxx uložení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx a xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx do výše xxxxxxx nadzemního podlaží xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx vniknout x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx místech, xxx xx xxxxxxx prostory xxxxxxxxxx přístupné a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přístupu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zabezpečovacím zařízením xxxxx přístupu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx vstupů xx xxxxxxxxxx prostor xxxx uloženy u xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxx, x aby x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektronicky, xxxx xxxxxxxxx přístupová xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) archivní xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx národní kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx

x) archiv xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záznamy, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, byly xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx archiválií, x xx-xx xxxx xxxxx, x speciálními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, plánů, technické xxxxxxxxxxx a archiválií xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x fotografických záznamů, xxxxxxxxx x audiovizuálních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňovalo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx metr xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x běžných metrech.

(7) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx, aby

a) xxxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxxx byla xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx archivního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx 1 zaměstnanec xx xxxxxx 2000 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx počet zaměstnanců x badatelně xxx, xxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxx denně.

(8) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x statických výpočtů xxxx xxxxxxxxxxx archivů xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx měření xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sledovaných xxxxx xxxx povolenou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx.

(9) Nosnost podlah x prostorách xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx vlhkost xxxxxxx x prostorách xxx xxxxxxx archiválií x výši průměrných xxxxxxx nákladů xx 1 běžný metr xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§62

Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxx, Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, státními podniky, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx výzkumnými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxx xxxxxxxx x do konce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy o xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, vysokých xxxx, xxxx x veřejných xxxxxxxxxx institucí, archivy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o

a) personálních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx archiválií,

c) xxxxxx, xxxxxxxxx zpracování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) konzervaci x restaurování archiválií.

(3) Xxxxxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušen stupeň xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx e).

HLAVA XXX

XXXXXXX SLUŽBA

§63

(1) Xxxxxxxx xxxxxx vykonávají

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) x x) až x),

x) xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) obce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) městská xxxx nebo xxxxxxx xxxxx územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxx xxxx statutem xxxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxx obecním úřadem xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx stavebním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, školy x xxxxxxxxxxxxx původci xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu v xxxxxxx ustanovení §64, §65, §67, §66, §68 odst. 1 xx 3, §68a x 69a.

(3) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x), x) x m), xxxxx x hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti, xxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídajících požadavkům xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxxxxxxx původci uvedení x §3 xxxx. 1 xxxx. e), x), x), x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 větě xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x listinné podobě xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx služby, který xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx34), xxxx xxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx standardem xxx xxxxxxxxxxxx systémy spisové xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxx požadavků, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x utajovanými xxxxxxxxxxx35), xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx služby x x xxxxxx případech xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §65 odst. 5 x xxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x rozdělování dokumentů

(1) Xxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxx dokumentů. X xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxx zajistí jejich xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx formátech xxxxxxxxxxx xxxx výstupní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx z autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx příjem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx přenosných xxxxxxxxxxx nosičích dat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx úřední xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx i dokumenty xxxxxxxxx xxxxxxx původcem xx v xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx vytvořeny, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx program, xxxxx xxxx způsobilé xxxxxxxx xxxxx xx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxxx původce, x dokumenty nepodléhající xxxxxxxx, xxxxx určený xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Jednoznačný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x dokumentem xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikátorem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatřené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Záznam x dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxxx určení xxxxxxx spojí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx určení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x listinné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx funkční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rejstřík v xxxxxxxx xxxxxx určený xxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx, xxxxx se dokumenty xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx týkají.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rejstříku o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, adresátu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx týká, alespoň

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxx-xx x fyzickou xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxx xxxx druhu xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx fyzickou osobu xxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, jde-li x podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx přidělen.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx jmenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx adresátu xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, x x xxxx fyzické xxxxx, jíž xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx vyžadován xxxxxx souhlas, údaje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikačních xxxxx jedinečně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxxxxxxxx37), xxxxx-xx x xxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxx předáním dokumentů x xxxxx, xx xxxxxx xx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx archivu xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, adresátu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osobě, jíž xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxx jimi vedený xxxx.

§64a

Nakládání x dokumenty xxxxxxxxxx "XXXX UNCLASSIFIED" xxxx "XXXXXX"

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx práv xxxxxxx xxxx chráněn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "XXXX XXXXXXXXXXXX" nebo "LIMITE". X České xxxxxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z důvodů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členství x Organizaci Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx se může xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jiné osobě xxxx xxx takový xxxxxxxx poskytnut xx xxxxxxxxx původce x xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx neoprávněná xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx "XXXX XXXXXXXXXXXX" xxxx "LIMITE".

§64a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

§65

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx xx spis. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a dokumentu x digitální podobě xx činí pomocí xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, podepsání x xxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx dokument xxxxxxx xx úřední xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx sejmutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx spisu xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce.

(4) Xxxxxxxxx určeného xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho statutární xxxxx nebo jiná xxxxx oprávněná xx xxx jednat xxxxx xxxxx, xxxxx k xxxx byla statutárním xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx věci se xxxx xxxxxx. Uzavřením xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x převedení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx datového xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx metadaty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spisu, xxxxx neuplynula xxxx xxxxxxxxx lhůta.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx podpisu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx řádu.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 odst. 4 xxxxx xx xxxxx spisových řádech xxxxxxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx výlučně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, elektronické xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx technologické xxxxxxxxxx xxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby, která xx x xxxx xxxxxxxxx.

§66

(1) Xxxxxx původci xxxxxx xxxxxxx řád.

(2) Xxxxxxxx spisového xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Spisový x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx seznam xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Určení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxx změně. Příslušný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plán uloží.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spisovými znaky, xxxxxxxxxxx znaky x xxxxxxxxxxx lhůtami podle xxxxxxxxx x skartačního xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis xxxxxxx xxxxx skutečnost xxxx spouštěcí xxxxxxx, xxxxxxx ke skartační xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx a skartačním xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx události.

(5) Xxxxx skartační xxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxx 100 xxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jinak36).

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx a skartačního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§67

Odesílání xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odesílají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.26) Xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxx xx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx, kdy xx tak xxxxx, xx xx vrácení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vloží xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx dokumentů

(1) Všechny xxxxxxxx spisy x xxxx dokumenty xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx skartační xxxxx uloženy ve xxxxxxxx. Dokumenty mohou xxx uloženy xxx xx xxxxxxxx archivu, xxxxx jej xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx ukládají podle xxxxxxxxx x skartačního xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx nevyžaduje, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx podle §64 xxxx. 3.

(2) Xxx xxxxxxxxx do dokumentů xxxxxxxxx ve spisovně xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx správního orgánu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx x řízení před xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx ve spisovně xxxx xx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytování xxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxx se řídí xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.2)

(3) X případě xxxxxx xxxxxxxx původce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jeho právní xxxxxxxx, zřizovatel xxxx xxx, na něhož xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx více x nedojde-li mezi xxxx x dohodě, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádění skartačního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx archivu.

(4) Xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx povodněmi,

b) xxxx xxx ni xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxx ručními xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) prostory xxx ukládání dokumentů xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx škodlivému xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx průniku xxxx, xxxx, dešťové x xxxxxxxxx kanalizace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx látek nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo zničení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx dokumentů xxxx xxx xxxxxxxx regály xxx xxxxxxxx dokumentů,

e) xxxxxxxx pro ukládání xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§68x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Při xxxxxxx xxxxxxxx původce xx xxxxxxx spisová xxxxxxx. Před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky xxxxxx časového rozvrhu, xxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxx.

(2) Spisovou xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rušený xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx ho, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx dokumenty a xxxxxxxx spisy, jimž xxxxxxxx skartační xxxxx, xxxxxx xxxxxx určený xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Vyřízené xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx skartační xxxxx, xx uloží xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx původce, zřizovatele, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeného xxxxxxx. Xx-xx právních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxx nimi x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx archivu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx zapíší xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx spisy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx působnost k xxxxxx vyřízení. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zapíše xxxxxxxxx dokumenty a xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xx xxxx přešla xxxxxxxxx x vyřízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §64.

(6) Určení původci xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky xx svých spisových xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 6 xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxx určených xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx původce, xxx xxxxx xxxxxxxxxx určeného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx součásti xxxxx xxx xxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předají xxxx xxxxx, xxx která xx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, určený xxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§69

(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxx správní xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Určení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx archivů xxxxxxxxx zřizovateli xxxxxxxxx x §50 a x §51 xxxx. 1,

x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx delšími než 5 xxx, xxxxxxx xx, xxxxxx x xx, umožňuje xxxxxxxxx xx nich a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx,

x) připravuje xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Určení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, stanoví xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx než xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx spisovně, xxxxxxx xx správního xxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Převádění dokumentu x analogové podobě xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx formátu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxx určený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věrohodnost xxxxxx xxxxxxxxx, neporušitelnost xxxxxx, xxxxxxxxx dokumentu x bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 5 xxxx při xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx formátu dokumentu xxxxxxxx, xx nepovažuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx razítka, xx-xx jimi dokument x xxxxxxxxx podobě xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou-li xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x výsledku xxxxxxx x xxxxx převedení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxx podobě xxxxxx původce xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx formátu.

(4) Xxxxxxxx vzniklý převedením xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatří xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x analogové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx převedení xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x digitální podobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx určený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxx. Xxxxxx dokument xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vznikl. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§70

(1) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů x xxxx vedených,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx dokumentů,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyhotovování xxxxxxxxx,

x) podepisování xxxxxxxxx x užívání razítek,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x strukturu spisového x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx rozluku,

o) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ověření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx formátu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §69a xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) označování x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyřazování dokumentů x výběr xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému spisové xxxxxx,

x) spisový x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup vzorový xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

KONTROLA VE XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§71

(1) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jimi xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxx u

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx působností zřízených xxxxxxx x u xxxxxxx zřízených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Národního kulturního xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx archiv,

7. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §46 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx oblastní xxxxxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx působností x x archivů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx zřízených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi,

3. xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx zřízených xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x archivů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. organizačních složek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

9. škol a x xxxxxxx zřízených xxxxxxx,

10. zdravotních xxxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx výzkumných institucí x výjimkou xxxx xxxxxxxxx organizační složkou xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx, xxxxx mají xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx evidenci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx archiv,

13. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx archiv,

14. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x kterých xxxx působnost xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx,

15. xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rozhodne-li xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxx x původce, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx xxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx provedené xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx

x) uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí vydanému xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxx odvolat. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xx kontrolu prováděnou xxxxx §71 xxxx. 3 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx

XXXXX V

PŘESTUPKY

§73

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) poškodí xxxx xxxxx archiválii xxxx dokument,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, o nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nepečuje x xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x),

x) v xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx k archiválii xxxx uzavření smlouvy x xxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §29 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §30 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxx restaurování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx národní kulturní xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 5.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx archiv x xxxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxx působnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 2.

(6) Fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 x 2.

(7) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 400&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx odstavce 4 xxxx. c); xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx archiválie

1. xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, 3, xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 6,

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 5.

§74

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x §21 odst. 5 neoznámí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx umístění xxxx zamýšlený xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx uzavření smlouvy x její xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §30 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památku nebo xx národní xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ohrožené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní kulturní xxxxxxx podle §30 xxxx. 5.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx archiv x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx archivům xxxxx xxxxx §25 xxxx. 2.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle §28 xxxx. 1 a 2.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výběr xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožnit xxxxx archiválií xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx právnická osoba xxxx podnikající fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx spisovny, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s §3 xxxx. 4 xxxxxxxx dokument xxxx xxxxxxxx xxxxx archiválie.

(9) Xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §63 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v rozporu x §63 xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu,

b) x xxxxxxx s §66 xxxx. 1 nevydá xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a skartační xxxx, xxxxx v xxxxxxx x §66 xxxx. 2 neoznačuje xxxxxxxxx xxxxx skartačního xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxx §68, nebo

d) x rozporu x §68 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že neprovede xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx skartačního xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx skartačním xxxxxx.

(11) Xx přestupek lze xxxxxx pokutu xx

x) 400&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 písm. x),

x) 200&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 6, 7, 8, 9 xxxx 10,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x); xxxxx xx xxxxxxxxxxx vyvezená xxxxx nedovezená archiválie

1. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 5,

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4.

§75

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx.

§76

§76 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/2008 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§77

(1) Na xxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1, podle §38 xxxx. 1 a xxxxx §40 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx archiválií se xxxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx majetku podle xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.17)

(2) Zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx archivnictví, včetně xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x kopií xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.17)

(3) Xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx náležejících xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx či pravdivé.

(4) Xxxxx subjektu údajů xx přístup x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x archiváliích podle xx. 15 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx38) xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx do archiválií xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx. 16 x čl. 18 xx 21 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx údajů38) xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§78a

Ustanovení §26 odst. 1 a 2, §27 odst. 1 x 2, §29 x 32 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s archiváliemi x xxxxxxxxx xxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 167/2012 Xx. x účinností od 1.7.2012

§78x

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Přechodná xxxxxxxxxx

§79

Xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx a Ústí xxx Labem

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxx města Xxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx x Archiv města Xxxx nad Xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §54 a 55 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxx, Archiv xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Plzně x Xxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx svých xxxx x x xxxxx archiválie uložené x nich xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxx, x jakém xxxxxxxxxx přenesenou působnost xxxxxx xxxxxx měst, x xxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxx29) pečují x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx x které xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dokumentů nabídnutých xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxx xx koupi xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx protokoly x xxxxxxxxxx skartačním xxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxxxx Brna, Xxxxxxx města Ostravy, Xxxxxxx města Xxxxx x Xxxxxxx města Xxxx xxx Labem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxx x Zemský archiv x Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Národní xxxxxxx xxxxxx30) a Ústřední xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,31) které vykonávají xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Archivy xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx vykonávají činnost xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Archiv Pražského xxxxx, Xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx historický xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx technického xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Archiv Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, Ústav dějin Xxxxxxxxxx Karlovy-Archiv Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Archiv Masarykovy xxxxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx, Archiv České xxxxxxxx, Xxxxxx Českého xxxxxxxx x Archiv Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Brně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx významu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 4, xxxx povinni xx xxxxx šesti měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx archivu. Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxx xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx archivy, xxxxx xxxxxxxx x akreditaci, xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx těmto archivům xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx archivu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.

§81

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx akreditované, xxxx xxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx splňují podmínky xxxxxxxxx x §61.

§82

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx archivních xxxxxxx uložených x xxxxxxx archivech. X xxxxxxxxx rozhoduje na xxxxxx zřizovatelů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx Jednotného xxxxxxxxxx xxxxx, se dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx archiváliemi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx stávají archivními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx třiceti let, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,32) podléhají xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx badatelské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvést xxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx souladu x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vzniklých x xxxxxxx xxxxxx xxxx x dokumentů, xxxxx xx xxxxxx problematiky xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx nebo voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§84

Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí a xxxxxx xx uloží xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x vědecké otázky xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby je Xxxxxxx xxxxxxxx rada. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a činnosti Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx statut x xxxxxxx xxx, xxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §9 xxxx. 2, §15 xxxx. 1, §19, §22a, §24 xxxx. 3, §31 odst. 2, §36, §40 xxxx. 7, §56 xxxx. 4, §61 xxxx. 9, §64 xxxx. 2, §66 xxxx. 6, §69a xxxx. 4 a §70 odst. 1.

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 101/1974 Sb., x xxxxxxxx archiválií xx xxxxxxxx památky x o zvýšené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 102/1974 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 118/1974 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 225/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§88

X §12 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx České republiky, xx xxxxx zákona x. 60/1988 Sb., xxxxxx x. 173/1989 Xx., xxxxxx x. 9/1990 Sb., xxxxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Xx., zákona č. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2000 Sb., xxxxxx č. 458/2000 Xx. a xxxxxx x. 62/2003 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x spisovou xxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§89

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 231/1992 Sb., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., zákona x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., zákona č. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Sb., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx č. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Sb., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 477/2001 Xx., zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., zákona x. 119/2002 Xx., zákona x. 174/2002 Sb., xxxxxx č. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 130/2003 Xx., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 224/2003 Xx., zákona č. 228/2003 Sb., zákona x. 274/2003 Sb., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx č. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx. x zákona x. 326/2004 Xx., se xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno xx), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 23o) xxx:

"xx) xxxxxxxxxxxx.23x)

23x) Xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx a x xxxxx některých zákonů.".

2. X xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI, xxxxxxx 314: Xxxxxxx xx xx konci x xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "Vedení xxxxxxxx", x xxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 3 roky xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx", x xxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx provozovny a xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců (§6 xxxx. 2 xxxxxx č. 455/1991 Xx.)", v sloupci 4 xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" a x sloupci 5 xx xxxxxxxx slova "§68 odst. 1 xxxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tímto xxxxxxx mění na xxxxxxx koncesovanou "xxxxxx xxxxxxxx", zanikají uplynutím 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá xxxxxxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "vedení xxxxxxxx", xxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 požádat o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx doložit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx. Xx xxxxxx předpokladu xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx až do xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o udělení xxxxxxx.

(3) Ohlášení živnosti xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x vztahující xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx koncesované "xxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxx právní úpravy.

(4) Xxxxx provedené podle xxxxxxxx 1 x 2 jsou xxxxxxxxxx xx správních poplatků.

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§91

Zákon č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §23 se xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova ", xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx".

2. X §23 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu oblastnímu xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.".

3. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx státních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

4. X §56 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx znějí:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx vydán xx zápisu v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Vojenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vystaví Xxxx xxxxxxx části Xxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, který má xxx vydán xx xxxxxx x matriční xxxxx vedené xx 31. xxxxxxxx 1949 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx části Xxxxx 1 x xxx xxxxx města Xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Brno-střed.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

5. X §56 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1" nahrazují xxxxx "odstavců 1 xx 3".

§92

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xx xxxxxxxx xxxx stanovených x §23 xxxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx. a xxxxxx xxxxxx, jsou uloženy

a) xxxxxxxx xxxxx z xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x Archivu xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vojenské xxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Vojenském historickém xxxxxxx.

(2) Xx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Národní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih xxxxxxxxxx obcí z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 1949 a xxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mikrografické xxxxx xxxxxxxxxx xxxx u xxx xxxxxxxxx x xxxxx je Národnímu xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

§93

§93 (část xxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

§94

§94 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

§95

V §17 xxxx. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx zákona x. 145/2001 Xx., xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx j) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§96

V §16 xxxx. 5 xxxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx "x spravuje xxxxxx zvláštního významu5)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx5)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) xxx:

"5) §80 xxxx. 3 xxxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x. 273/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§97

X §6 odst. 1 xxxxxx č. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx "xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx9)" xxxxxxxxx xxxxx "specializovaným xxxxxxxx9)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 9) xxx:

"9) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§98

X §3x xxxx. x) xxxxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 107/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Sb. x xxxxxx č. 186/2001 Xx., se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx významu2)" xxxxxxxxx slovy "specializovaným xxxxxxxx2)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 2) xxx:

"2) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§99

X xxxxxx č. 27/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx pátá xxxxxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

§100

V zákoně č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx č. 360/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx., se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

§101

X xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 426/2002 Xx., zákona x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx č. 99/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx. x zákona x. 436/2004 Xx., se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx bezpečnosti, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§102

V xxxxxx č. 107/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 140/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony, xx xxxx druhá xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005.

Zaorálek x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x činnosti obchodních xxxxxxxxxxx, družstev x xxxxxxxx xxxxxxxx bytových x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev x xxxxxxxx družstev xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x vzniku, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx dokumenty,

b) xxxxxxx, stanovy, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) dokumenty x přeměnách xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zápisy x xxxxxxx xxxxxx x přílohami,

b) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx.

3. Dokumenty x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx a listiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostem,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx dokumenty

účetní xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx podnikání xxxxxxx

x) podnikatelské xxxxxx, xxxxxxxx studie,

b) dokumentace xxxxxxx (xxxxxxx výkresy xxxxxxxxx xx sestav, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx).

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. Vlastní xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pomůcky xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx o

1. úkony x notářské xxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §73 a 74 xxxxxxxxxx řádu),

2. xxxxxx xxxxx poskytovanou xxxxxxx v rámci xxxxx činnosti podle §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxx řádu,

3. xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 2 a 3 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx zapisovány xx xxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x provedení úkonů x xxxxxxxx řízení,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx protestů.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 499/2004 Xx.

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx předloženy x xxxxxx xx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx zákonodárné, vládní x xxxxxxx moci x orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx na všech xxxxxxxx

2. Zakládací xxxxxxx, xxxxxxx, organizační xxxx x xxxxx dokumenty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, řízení, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, vládní x xxxxxxx xxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xx všech stupních,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x druhů, xxxxxxxxx, státních xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx předchůdců,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, rozpočtových x xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě spravovaných xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výbory, x xxxxxxxxxx těchto organizací,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ovládaných ústředními x jim xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx samosprávy x jejich předchůdců,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. Mezinárodní xxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxxx, xxxxxx a resortní xxxxxx

4. Dokumenty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, katastry xxxxxxxxxxx

5. Dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxx

6. Xxxxxxx

7. Matriky xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx

8. Xxxxx rozpočty, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

10. Soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx životu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

11. Xxxxxx spisy významných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hospodářského, xxxxxxxxx, technického, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

13. Xxxxxx xxxxxx, rejstříky x nim, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx základních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby

14. Xxxxxxxxxxxx projekty

15. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

16. Xxxxxx výkazy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx listy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, protokoly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x protokoly x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vysokých xxxxxxx

17. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

18. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx hraných, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx filmů

19. Xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx informace o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státoprávních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x přehledů,

c) měnové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) státních hranicích, xxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx,

x) vývoji x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, sociální xxxx x pomoci x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a stavu xxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, tělesné xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx dopravy x spojů,

l) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx významných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členství x mezinárodních xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 499/2004 Xx.

Xxxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxx oblastních xxxxxxx xxxxx x

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu x Xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

2. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx Xxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx sídlem v Xxxx nad Xxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Mladá Xxxxxxxx,

9. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx-xxxxxx se sídlem x Xxxxxxxxxx,

10. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx-xxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxxxxxxx,

11. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

12. Státní xxxxxxx archiv Xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx oblastního xxxxxxx x Xxxxxxx

1. Státní xxxxxxx archiv Xxxxx Xxxxxxxxxx,

2. Státní okresní xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx,

3. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx,

4. Státní xxxxxxx archiv Xxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx,

6. Státní xxxxxxx xxxxxx Strakonice,

7. Státní xxxxxxx archiv Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Vary,

4. Xxxxxx xxxxxxx archiv Klatovy,

5. Xxxxxx okresní archiv Xxxxx-xxx xx sídlem x Xxxxxxxxx,

6. Státní xxxxxxx archiv Xxxxx-xxxxx xx sídlem x Xxxxxxx,

7. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxxx,

8. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx,

9. Státní okresní xxxxxx Xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx

1. Státní xxxxxxx xxxxxx Česká Xxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx,

5. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxxx,

7. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx,

9. Státní xxxxxxx xxxxxx Semily,

10. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxxxx,

x) Státního xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxx Xxxxxxx,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

3. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

5. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx,

6. Xxxxxx okresní archiv Xxxxxxx nad Kněžnou,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx zemského xxxxxxx x Brně

1. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx,

2. Xxxxxx okresní archiv Xxxx-xxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Havlíčkův Xxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxxxx,

9. Státní okresní xxxxxx Třebíč,

10. Státní xxxxxxx archiv Uherské Xxxxxxxx,

11. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

12. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxx u Xxxx,

13. Xxxxxx okresní xxxxxx Xxxx,

14. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

15. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Sázavou,

g) Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx,

2. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx,

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Olomouc,

7. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxx,

8. Xxxxxx xxxxxxx archiv Xxxxxxxxx,

9. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

10. Státní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x zákonu č. 499/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 4 zrušena právním xxxxxxxxx č. 167/2012 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §61, xxxxx xxx xxxxx neučinily.

2. Xxxxxx xxxxxxx uvedou xxx spisové služby, xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řády do xxxxxxx xx zákonem x. 499/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 190/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedotčeny.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

Xx. XLIV

Přechodné ustanovení

Po xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx namísto kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxxx časového razítka xxxxx §69a odst. 4 xxxxxx x. 499/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, použít xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx xxxxxx kvalifikovaným poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 298/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 499/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

413/2005 Sb., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

181/2007 Xx., x Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.8.2007

296/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

32/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 106/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2008

190/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové službě x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

309/2009 Xx., úplné znění xxxxxx x. 499//2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 93/2009

243/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 499//2004 Xx. publikované x xxxxxx č. 86/2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 100/2010 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

167/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

329/2012 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 499//2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 120/2012

56/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.9.2016

73/2017 Sb., xxxxx XX xx xxx 20.12.2016 xx. xx. Xx. XX 3/14 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §37 xxxx. 6 zákona č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 30.6.2009 (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 25.3.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 104/2017 Sb., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2017

111/2019 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, středních xxxx x vyšších xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
3) §17 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §5 xxxx. 2 x §9 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Například xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
7) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 257/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
9) Například xxxxxxxx xxxxx č. 337/2002 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek za xxxxxxx kulturní xxxxxxx.
10) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 283/1992 Sb., x Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx.
11) Zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx následků některých xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §64 xxxx. 6 xxxxxx x. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.
14) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bývalé Státní xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §95 xxxx. 2 x §101 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §43 x §58 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §65, §70 odst. 3, §87 xxxx. 2 x §94 xxxx. 1 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (exekuční xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §19 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
19) §70 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22a) §7 xxxxxx č. 3/2002 Xx.
23) Například §24 xxxxxx x. 128/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §11 xxxx. 4 x §12 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 219/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §103 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §61 xxxx. 1 xxxxxx x. 129/2000 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §72 odst. 2 x §97 odst. 1 xxxxxx x. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Například xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 141/1961 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxx č. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §27 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§659 x následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §6 xxxxxx x. 273/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, šíření x archivování xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a některých xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) §3a xxxx. x) zákona x. 359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Například xxxxx č. 140/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) Xxxxxxxxx §46b xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx xxxxx zákona x. 7/2009 Xx.
34) §34 xxxxxx x. 412/2005 Xx.
Xxxxxxxx č. 523/2005 Sb., x bezpečnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx stínicích xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §46 xxxx. 1 xxxxxx x. 412/2005 Xx.
36) Například §90 xxxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

37) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1501 xx xxx 8. xxxx 2015 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

38) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).