Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
22/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MÍSTNÍ REFERENDUM

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3

Překážky ve výkonu práva hlasovat v místním referendu §4

Den a doba hlasování v místním referendu §5

HLAVA II - ROZHODOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFERENDU A VYMEZENÍ ÚZEMÍ PRO JEHO KONÁNÍ §6

Nepřípustnost konání místního referenda §7

HLAVA III - NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA A VYHLÁŠENÍ KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA

Konání místního referenda §8

Přípravný výbor §9

Náležitosti návrhu přípravného výboru §10

Podpisová listina §11

Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru §12

Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru §13

Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města §14

Den konání místního referenda §15

Společné konání místního referenda §16

HLAVA IV - KOMISE PRO HLASOVÁNÍ

Druhy komisí §17

Okrsková komise §18

Místní komise §19

Městská komise §20

Ustavení komisí §21

Členství v komisi §22

Zapisovatel komise §23

Jednání komisí §24

Ukončení činnosti komisí §25

Zákaz poskytování informací §26

Nároky členů komisí §27

Souběh místního referenda a voleb nebo krajského referenda §27a

HLAVA V - HLASOVÁNÍ

Hlasovací okrsky §28

Seznam oprávněných osob §29

Hlasovací průkaz pro místní referendum §30

Informování oprávněných osob §31

Kampaň pro místní referendum §32

Hlasovací lístky §33

Hlasovací místnost §34

Zahájení hlasování §35

Zásady hlasování §36

Způsob hlasování §37

Pořádek v hlasovací místnosti §38

Přerušení hlasování §39

Ukončení hlasování §40

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ A JEJICH VYHLÁŠENÍ

Sčítání hlasů okrskovou komisí §41

Přítomnost osob při sčítání hlasů §42

Zápis okrskové komise o průběhu a výsledku hlasování v hlasovacím okrsku §43

Zápis místní komise o výsledku hlasování §44

Zápis městské komise o výsledku hlasování §45

Vyhlášení výsledků hlasování §46

HLAVA VII - OZNAMOVACÍ POVINNOST §47

HLAVA VIII - PLATNOST A ZÁVAZNOST MÍSTNÍHO REFERENDA §48 §49

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §50

Náklady místního referenda §51

Hlasovací místnost §52

Lhůty §53

Vztah ke správnímu řádu §54

Počet oprávněných osob §55

HLAVA X - PŘESTUPKY §56

HLAVA XI - SOUDNÍ PŘEZKUM

Soudní ochrana návrhu přípravného výboru §57

Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu §58

HLAVA XII - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §59

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích §60

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze §61

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů §62

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení) §63

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze §64

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o soudním řádu správním §65

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §66

č. 38/2019 Sb. - Čl. XII

INFORMACE

22
ZÁKON
ze xxx 11. xxxxxxxx 2003
x místním xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) v obci, xxxx-xx územně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx x městském xxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxx"),

x) na xxxxx hlavního města Xxxxx x na xxxxx územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "statutární xxxxx"),

x) xx xxxxx xxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx obvodem, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.1)

§2

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx volit xx xxxxxxxxxxxxxx obce2) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

§3

Místní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě všeobecného, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx hlasovat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona z xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx3),

x) xxxxxxx osobní svobody xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx zdraví xxxx,4) xxxx

x) xxxxx vojenské xxxxx služby,5) xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxx x doba xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx referendu xx xxxx v xxxxxx xxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, koná se xx stejnou xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxx, xx kterém xx xx místní xxxxxxxxxx xxxxx, se xx xxxx trvání nouzového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx6) xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx")

x) xxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstvo xxxx, xxxxxxxxxxxxxx města, zastupitelstvo xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města x xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx po xxxxxxxx krizového stavu.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xx i x xxxx krizového xxxxx xxxxxx.

XXXXX II

ROZHODOVÁNÍ V XXXXXXX REFERENDU X XXXXXXXX ÚZEMÍ PRO XXXX KONÁNÍ

§6

V místním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcech, které xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.7)

§7

Nepřípustnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx8) a o xxxxxxxx obce nebo xxxxxxxxxxxx města,9)

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx x odvolání xxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "starosta xxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rady xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxx"), členů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hlavního města Xxxxx (xxxx jen "xxxx statutárního města") x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zastupitelstva xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x volených nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jestliže xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xx x položené otázce xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx,11)

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,12) xxxx

x) o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx závazné vyhlášky xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx místního xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxxx.

XXXXX III

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX A VYHLÁŠENÍ XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Místní xxxxxxxxxx se xxxx, xxxxxxxx

x) se xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx výbor xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podán, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx alespoň x xxxx xxxx x její xxxxx, xxx-xx x místní xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

xx 3&xxxx;000 xxxxxxxx .......... 30 % xxxxxxxxxxx xxxx,

xx 20 000 xxxxxxxx .......... 20 % xxxxxxxxxxx xxxx,

xx 200&xxxx;000 xxxxxxxx .......... 10 % oprávněných xxxx,

xxx 200&xxxx;000 xxxxxxxx .......... 6 % oprávněných xxxx.

(3) Xxxxxx navržená xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xx xxxx xxxxx odpovědět xxxxxx "xxx" xxxx xxxxxx "xx".

§9

Přípravný xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tvoří pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx, nestanoví-li podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.13)

(2) Xxxxxxxxx výbor

a) navrhuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx (§21),

x) může xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx místní xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxx (§57),

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrh xx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§58).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxx členů xx zmocněn jednat xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx závazné.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx musí obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, navržené k xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nákladů spojených x xxxxxxxxxx místního xxxxxxxxx x realizací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx zmocněnce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx přípravného xxxxxx, xxxxxx datum xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,14) xxxxxx se xxxxxx adresa xxxxxx (xxxx xxx "adresa"), x xxxxxx vlastnoruční xxxxxxx.

(2) Přílohu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx jeho součástí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§11) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archy.

§11

Xxxxxxxxx listina

(1) Každý xxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx

x) označení území, xx němž xx xx místní xxxxxxxxxx xxxxx,

x) znění otázky, xxxxxxxxx otázek, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx referendu,

c) xxxxx x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "Ten, xxx podepíše xxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxx referenda xxxx kdo podepíše xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx referendu, xxxx xxx v podpisové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dopouští xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx může být xxxxxxx pokuta xx xxxx 3 000 Kč."

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podporující xxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxx na podpisovém xxxxx své jméno, xxxxxxxx, datum narození, xxxxxx a připojí xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vystaveny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxxxxx výboru

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx výboru spolu x xxxxxxxx předkládá xxxxxxxxx výbor obecnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx úřad") xxxx xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx posoudí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 15 dnů xxx xxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx výboru neshledá xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 x 11 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx, obecní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 7 dnů, xxxxxxxxx. Současně xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zmocněnci xxxxx potřeby vrátí x o xxxxx xxxxxxx učiní zápis x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že obecní xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xx návrh přípravného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx odstranění, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx přípravného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xx jeho nejbližším xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx města, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutárního xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu.

§13

Vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh přípravného xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelstvo statutárního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx referenda, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx (§15),

x) o xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,15) jestliže x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zastupitelstvo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xx xxxx 15 xxx; xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx neprodleně po xxxx 15 dnů xx úřední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Zastupitelstvo xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx může x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx místního xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxx zmocněnce. Xxxxxx xxxxxxxxxx nelze vykonat xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Prohlásí-li zmocněnec xx lhůtě 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vyrozumění, xx xx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx trvá, xxxxxxxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutárního xxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx první pozbývá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx statutárního xxxxx rozhodovat x xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx referendu.

§14

Xxxxxxxxx místního xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelstvo statutárního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x konání xxxxxxxx xxxxxxxxx prostou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města. X xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvedou náležitosti xxxxx §10 xxxx. 1 písm. a) xx x). Vyhlášením xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx xx dobu 15 dnů; vyhlášením xxxxxxxx referenda ve xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vyvěšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 15 dnů.

§15

Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx nejpozději xx 90 xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pozdější. Xxxx xxxxxxxxx místního xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx úřední desce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města. Xxxx-xx se místní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxx xxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města.

§16

Xxxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se posuzují xxxxxxxxxx x pořadí, x jakém xxxx xxxxxx obecnímu úřadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodne, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podaném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přípravného xxxxxx obsahově xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx návrhem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx místní xxxxxxxxxx, xx-xx podáno xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výboru, xxxxxxxxx xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxxx §14.

XXXXX XX

XXXXXX XXX XXXXXXXXX

§17

Xxxxx xxxxxx

Xx vyhlášení xxxxxxxx referenda se xxx hlasování xxxxxxx

x) x xxxx okrsková xxxxxx x místní xxxxxx,

x) xx statutárním xxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odevzdání xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx x pořádek x hlasovací místnosti,

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx okrsku,

c) ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx s konečnou xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úschovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) plní xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx starosta obce xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx přede dnem xxxxxxxxx.

§19

Místní xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx

x) organizuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx hlasy x zjišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podkladě xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okrskovými xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx okrskových xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ve statutárním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisi,

g) xxxxxxxxx hlasovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly podle xxxxxx zákona.

(2) Místní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx okrskové komise, xx-xx v obci xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx okrsek (§28).

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx

x) organizuje činnost xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx městě,

b) dohlíží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x místním xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xx statutárním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxxxx xx postup xxxxxxxx xxxxxx,

x) uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx primátor tak, xxx xx konalo xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx komisí

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxx xxxx nejméně xxxxxxxxxx. Xxxxxx příslušné xxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxxxx xxxxx, x xxx nenastala překážka xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 25 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx xxxxxx (§28), xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být nižší xxx 4. Obdobně xxxxxxx 25 xxx xxxxx xxxx hlasování xxxxxxxx minimální xxxxx xxxxx městské xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx deleguje xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx 1 členu xxxxxxxx a místní xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx místní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, deleguje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx, xxxxx xx delegování xxxxx komisí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx delegovat nejpozději 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§23).

(4) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 3, xx neobsazené xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx starosta xxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxx zasedáním xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx prvního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zápisu x průběhu x xxxxxxxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx seznamu xxxxx xxxxxx starostovi xxxx nebo primátorovi. Xxxxxx xxxxx komisí xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x adresu,

c) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 může xxxxxxxxx x údaj, xx xxxxx komise xxxx xxx delegovaní xxxxxxx zařazeni; xxxxx xxxxx xxxx chybí, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xx-xx konáno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 odst. 2, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 členu xx xxxxxxxxx společné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx v komisi xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: "Slibuji xx xxxx čest, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx přitom xxxxx Xxxxxxx, zákony x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx." Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, že xx xxxxxxxx pod xxxxxxx znění xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx (§25),

b) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx obdrží písemné xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxx člena xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx člena xxxxxx tím, kdo xxx delegoval; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) v xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxx v hlasovací xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) až x) xxxxxxxx předseda xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 4.

§23

Zapisovatel xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx") xx členem xxxxxx x hlasem xxxxxxxx x při xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx znění x xxxxxxxx uvedeným x §22 odst. 1.

(3) Xxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zápisy x xxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxx nebo ji xxxxxxxxxx xxxxx, x xx jeho místo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise (xxxx jen "xxxxxxxx") x místopředsedu xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v plném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x povinností. Xxxxx xxxxxxxx xxxx místopředseda xxxxxxxx nebo nemůže xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx losování xxxxx x tím, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x naopak.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxx x xxxxxx hlasovat.

(4) Xxxxxxxx xx přijato, vyslovila-li xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxx činnosti xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx (§46).

§26

Xxxxx poskytování xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xx, xxxxx xxxx právo xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kde xxxxxx xxxxx hlasy (§42), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dílčích výsledcích xxxxxxxxx, a xx xx do xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§27

Nároky xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.16) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx nárok xx xxxxxxxx odměnu za xxxxx funkce (xxxx xxx "xxxxxx").

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx výkon xxx xxxxxx zkrácen xx xxxxxxx x nárocích xxxxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx pětiny xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem17) pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx komise xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 25 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx úředních deskách xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx všech jednání xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx jednáních xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx místní xxxxxx xxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§27a

Souběh místního xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx s xxxxxxx xx některé z xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx okrskové volební xxxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx okrskových xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx výboru, xxxx xxxxxxxxx výbor x souladu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxx do okrskové xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s příslušným xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tentýž xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž úkoly xxxxxxxxxx komisí pro xxxxxx referendum. Xxxx-xx xx xxxxxx referendum xx xxxxx přípravného xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx x souladu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx náhradníka, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx okrskové xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x krajským xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx zákona.

(4) X ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx komise xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxxxx volby xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx souběhu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro místní xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx druhy voleb xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx sčítají xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tímto zákonem. Xx xxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informací podle §26 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx krajského xxxxxxxxx x místním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) volební xxxxxxxx x místnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušného zvláštního xxxxxx x tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hlasovací schránka x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx místnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx vyžadují xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní zákon x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxx-xx xx xxxxxx referendum x xxxxxxx x xxxxxxx, nebo x xxxxxxxx kraje, xxxx-xx xx místní referendum xxxxx x souběhu x krajským xxxxxxxxxx xxxx jedná-li se x vybavení, které xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

XXXXX X

XXXXXXXXX

§28

Xxxxxxxxx okrsky

Hlasování x místním xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xx shoduje x územním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okrsků xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

§29

Xxxxxx oprávněných xxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedených xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,19) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob (dále xxx "výpis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx").

§30

Xxxxxxxxx průkaz xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Oprávněné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx žádost hlasovací xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxx xxxx skutečnost xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx okrskovou komisi.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místního xxxxxxxxx, x xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx opatřeným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx podání musí xxx xxxxxxxx nejpozději 7 dnů xxxxx xxxx hlasování příslušnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Obecní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněné osobě xxxx xxxxx, xxxxx xx prokáže xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xxxxx žádající o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx požádá.

§31

Xxxxxxxxxxx oprávněných xxxx

(1) Xxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx referenda xxxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Je-li xx xxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxx okrsků, uvede xxxxxx vymezení jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx adresy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x místním referendu.

(2) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx občanství xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2) a xxxxx xxxxx potřebné xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování.

(3) X obci, ve xxxxx xx zřizuje xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,20) xx xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx sčítání xxxx hlásilo x xxxx národnosti xxxxxxx 10 % xxxxxxxx xxxx.

§32

Kampaň xxx místní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx primátor může xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v místním xxxxxxxxx, x to xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2, musí xxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásadě xxxxxxxx.

(2) X xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v objektu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx hlasovacím lístku xx musí uvést

a) xxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx části, x xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx statutárního xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx referenda,

c) xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxx polovině xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "ano", x xxxxx polovině xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "xx" x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, před xxxxxx xxxxxxx arabská xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1, u xxxxx xxxxxx v levé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxx "ano" x x pravé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "xx" a vedle xxxxxxx z xxxxxx xxxx rámeček.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxx x stejné xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x týchž rozměrů x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Obec xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx dodání tak, xxx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxx komisím.

§34

Hlasovací místnost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přenosnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx opatřených xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx oprávněných xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádost zapůjčen x nahlédnutí.

(2) V xxxxxxxxxxx místnostech xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasovaní. Počet xxxxxx prostorů určí xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx na xxxxxxxxxx xxxxx vyvěšen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxx".

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x x papíru stejné xxxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx označen.

§35

Zahájení xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx místnost xxxxxxxx xxxxx §34 x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přenosná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx schránky xxxxxxxx.

(2) Xx provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahájené.

§36

Zásady hlasování

(1) Oprávněná xxxxx hlasuje xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx předstupují xxxx okrskovou xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx příchodu xx hlasovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxx občanství xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx21) nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx služebním pasem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazem.22) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx referendu x záznamu xx xxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hlasovací xxxxxx x úřední xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebude xx xxxxxxxxx umožněno.

(5) Xxxxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx jí xxxx xxxxxxxxx lístek x xxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx nikdo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx sama xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx číst xxxx xxxx, xxxx xxx x jejím souhlasem x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, nikoliv xxxx xxxx okrskové xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx osoba xxxx xx závažných důvodů, xxxxxxx zdravotních, xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro který xxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 2 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxx komise xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasování.

§37

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx obálky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněná osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxx x úpravě hlasovacího xxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxx předepsaným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Oprávněná osoba x prostoru určeném xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx označí křížkem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "ano" xxxx "ne", pro xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx hlasovacího xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Oprávněná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o určité xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xx opuštění xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vloží xxxxxx obálku s xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx schopna vložit xxxxxx obálku x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx schránky, tak xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, nikoliv xxxx xxxx okrskové xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx prostoru určeného xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxx x důstojného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx hlasování

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování, pokračovat x něm nebo xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však o 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x takovém xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx přerušeno, uschová xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přenosnou xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx do xxxx xxxxxx možno xxxxxxx xxxxxx obálky nebo xx x xxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zápise o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

§40

Ukončení hlasování

Jakmile uplyne xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx místnosti xxxx xxxx xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X JEJICH XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxx hlasů okrskovou xxxxxx

(1) Po ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx. Poté xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx komise na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx schránku, okrsková xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx otevření smísí x obsahem hlasovací xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Okrsková komise xxxxxxx vyloučí xxxxxxxx xxxxxx, poté xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxx s počtem xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx x okrsku.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx může nahlížet xx odevzdaných hlasovacích xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lístky, xxxxx xxxxxx

x) vytištěné a xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, xxxx

x) v úředních xxxxxxxx.

(6) Přeložení nebo xxxxxxxxx hlasovacího lístku xxxx xxxx na xxxx platnost, xxxx-xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx-xx v xxxxxx obálce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxx" x "xx" x xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoveným x §37 xxxx. 2 a 3.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx neplatné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx sečte zvlášť xxxxx odevzdané pro xxxxxxx "xxx" x xxxxxx xxxxx odevzdané xxx xxxxxxx "xx" x xxxxxx hlasovací xxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpověď, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§43). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zapečetění xxxxx hlasovacích lístků. Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx odevzdané xxxxx xxx xxxxxx otázku xxxxxxxxxx.

(10) Předseda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x správnost xxxxxxx xxxxx.

§42

Přítomnost osob xxx xxxxxxx hlasů

V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx starostou xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování.

§43

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx členové xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx podpis xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx příloze x xxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

x) doba xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přerušení hlasování xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx lístky x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek,

e) xxxxxxx xxxxx platných xxxxx,

x) xxxxx platných xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) počet oprávněných xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádnou xxxxxxx xx otázku a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, usnesení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) jméno x xxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx sečtení xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předseda xxxx xxx pověřený xxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx zápisu včetně xxxxxxxxxx příloh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxx xxxxxx podle §25.

§44

Zápis xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx komise xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx referendu v xxxx.

(2) Místní xxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx. Zápis xxxxxxxx členové xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx některý x členů této xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx uvede

a) počet xxxxxxxxxxx okrsků v xxxx x počet xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx ve výpisech xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxx,

x) celkový počet xxxxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx vydány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) celkový počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek,

e) xxxxxxx počet platných xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx křížkem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx,

x) stručný xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxx komisi, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se po xxxxxxx dobu neúčastnil xxxxxx jednání, x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Koná-li xx místní referendum xx xxxxxxxxxxx městě, xxxxx předseda xxxx xxx xxxxxxxx člen xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx zápisu xxxxxx xxxxxxxxxx příloh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§45

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx městě.

(2) Městská xxxxxx xxxxxxxx xx 2 stejnopisech xxxxx x výsledku hlasování xx xxxxxxxxxxx městě. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komise; jestliže xxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx podpis xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x zápisu.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx

x) xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxx ve statutárním xxxxx x počet xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování,

b) xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obálky,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpověd xx xxxxxx a xxxxxxx xx tak xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx komisi, usnesení, xxxxx xxxxxx přijala, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a

i) xxxxx x příjmení člena xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx neúčastnil jejího xxxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx dobu 15 dnů.

(2) Městská xxxxxx vyhlásí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xx xxxx 15 xxx.

(3) Xxxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX VII

OZNAMOVACÍ XXXXXXXXX

§47

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx referenda, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "ministerstvo") a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Prahy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx xx 5 xxx xx této xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx rozpor x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxx xxxx, primátor x primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x to xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX VIII

PLATNOST A XXXXXXXXX MÍSTNÍHO XXXXXXXXX

§48

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x seznamech xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx referendu je xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx místního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx-xx x místní xxxxxxxxxx, x němž xx rozhoduje o xxxxxxxx části xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, anebo o xxxxxxxxx obce x xxxx obci, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx hlasovala xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx obcí xxxx připojení xxxx x té xxxx,9) xx které xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx města závazné.9)

XXXXX IX

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§50

Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§51

Náklady místního referenda

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx referenda,

b) s xxxxxxxxx hlasovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx městě xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém se xxxxxx referendum koná, x výjimkou xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

(3) Koná-li xx xxxxxx referendum xx xxxxx přípravného xxxxxx, xxxxxx součástí xxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výboru, xx získáním xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx.

§52

Hlasovací xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx.

§53

Xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxxxx, je-li poslední xxx lhůty xxxxxx xxxx x příslušného xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx prominout xxxxxx xxxxxxxx.

§54

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx řád s xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx (§56) xxxxxxxxxx.

§55

Počet xxxxxxxxxxx osob

Počet xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 1. lednu xxxx roku, x xxxx xxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX X

PŘESTUPKY

§56

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx více xxx xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listinu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ač xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx dopustí fyzická xxxxx, která x xxxxxxxxx listině xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 3&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;23) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX PŘEZKUM

§57

Soudní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx domáhat xx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) xx xxxxxxxxx výbor, jestliže

a) xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §12 odst. 2,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx nerozhodlo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b).

(2) Návrh xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výzvy x xxxxxxxxxx xxx,

x) do 20 dnů xx xxxxxxx zastupitelstva xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nevyhlásí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§58

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx vyslovení neplatnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx24) xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx to, že

a) xxxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx mohlo xxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx místní xxxxxxxxxx x věci, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx působnosti obce xxxx statutárního xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx referendum o xxxx, x níž xxxxxx referendum nelze xxxxx §6 konat.

(2) Xxxxx je xxxxx xxxxx nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxxx výsledků hlasování.

XXXXX XII

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§59

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 298/1992 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Vyhláška č. 433/1992 Sb., x xxxxxxx xxxx xxx zajišťování xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x obcích

§60

V xxxxxx č. 152/1994 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x obcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Sb. a xxxxxx č. 491/2001 Xx., se xxxx xxxxx zrušuje.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x změně a xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x krajích, zákonem x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx

§61

X xxxxxx č. 132/2000 Sb., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx zákona č. 217/2000 Xx., zákona x. 143/2000 Xx. x xxxxxx x. 86/2002 Sb., xx xxxx xxxxxxxxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§62

X zákoně č. 320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Xx. x xxxxxx x. 518/2002 Xx., xx část xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x obcích (obecní xxxxxxx)

§63

Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Sb., xxxxxx x. 313/2002 Xx. x xxxxxx x. 59/2003 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §21 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

2. Xx xxxxx textu §87 xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx31x)".

3. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 31x) xxx:

"31x) Xxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 22/2004 Xx., x místním xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

4. X §89 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxxxx vyhlásit xxxxxx referendum xxxx".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

§64

Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 312/2002 Sb. a xxxxxx č. 320/2002 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §62 xx na konci xxxxx xxxxxxxx slova ", nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx19x)".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 19x) xxx:

"19x) Například §14 xxxxxx č. 22/2004 Xx., o xxxxxxx referendu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §67 xxxx. 2 větě xxxxx se za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx místní referendum xxxx".

3. X §90 xx xx konci xxxx xx xxxxx "xxxxxxx části" doplňují xxxxx "xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jinak19a)".

4. X §92 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx postupovat x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxxxx x záležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zastupitelstvo městské xxxxx, aby do 2 měsíců xxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx, zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx žalobu x soudu.22)".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx řádu xxxxxxxx

§65

Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 192/2003 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova "x xx xxxxxx místního xxxxxxxxx".

2. X části xxxxx xxxxx II xxxxxx dílu 4 xxx: "Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx".

3. Za §91 xx vkládá xxxx §91x, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámek xxx čarou x. 21x) a 21x) xxx:

"§91x

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21x) xxxxxxx

x) xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyslovení xxxxxxxxxxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxx xxxx přípravný xxxxx21x) a xxxxxxxxx xxxx, městská část xxxx městský obvod xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx hlavní xxxxx Xxxxx; v xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x d) x xxxxx oprávněná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

21x) §54 a 58 xxxxxx č. 22/2004 Sb., x xxxxxxx referendu a x změně některých xxxxxx.

21x) §9 zákona x. 22/2004 Xx.".

4. X §104 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ve xxxxxx xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§66

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xx. XII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 2.3.2019

Informace

Právní předpis x. 22/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

234/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 22/2004 Xx., o xxxxxxx referendu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x zákon x. 312/2002 Xx., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 46/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

169/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 22/2004 Xx., x místním xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákon x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

142/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s účinností xx 1.7.2012

58/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Evropského parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.4.2014

38/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx referendu, xxxxx x xxxxxxxx referendu x soudní xxx xxxxxxx

x účinností xx 2.3.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

296/2021 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021 x x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.8.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §4 xxxxxx x. 491/2001 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3) §55 xx 65 občanského xxxxxxxx.
4) §9 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §16 xx 18 xxxxxx x. 218/1999 Sb., x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 286/2002 Xx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Ústavní xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 300/2000 Xx.
7) §35 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Xx.
§16 x 18 zákona č. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Sb.
8) Xxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 128/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 131/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 128/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §63 x §66a66e xxxxxx x. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
13) §21 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
14) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
§59 xxxx. 2 xxxx. x) a §89 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 131/2000 Sb., xx xxxxx zákona č. 145/2001 Xx.
16) §124 xxxxxxxx xxxxx.
17) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §26 xxxxxx x. 491/2001 Xx.
19) §28 xxxxxx č. 491/2001 Xx.
20) Xxxxx č. 273/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 320/2002 Xx.
21) §81 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx.
22) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §91a xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 22/2004 Xx.