Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.08.2021 do 31.01.2022.


Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
22/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MÍSTNÍ REFERENDUM

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3

Překážky ve výkonu práva hlasovat v místním referendu §4

Den a doba hlasování v místním referendu §5

HLAVA II - ROZHODOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFERENDU A VYMEZENÍ ÚZEMÍ PRO JEHO KONÁNÍ §6

Nepřípustnost konání místního referenda §7

HLAVA III - NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA A VYHLÁŠENÍ KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA

Konání místního referenda §8

Přípravný výbor §9

Náležitosti návrhu přípravného výboru §10

Podpisová listina §11

Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru §12

Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru §13

Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města §14

Den konání místního referenda §15

Společné konání místního referenda §16

HLAVA IV - KOMISE PRO HLASOVÁNÍ

Druhy komisí §17

Okrsková komise §18

Místní komise §19

Městská komise §20

Ustavení komisí §21

Členství v komisi §22

Zapisovatel komise §23

Jednání komisí §24

Ukončení činnosti komisí §25

Zákaz poskytování informací §26

Nároky členů komisí §27

Souběh místního referenda a voleb nebo krajského referenda §27a

HLAVA V - HLASOVÁNÍ

Hlasovací okrsky §28

Seznam oprávněných osob §29

Hlasovací průkaz pro místní referendum §30

Informování oprávněných osob §31

Kampaň pro místní referendum §32

Hlasovací lístky §33

Hlasovací místnost §34

Zahájení hlasování §35

Zásady hlasování §36

Způsob hlasování §37

Pořádek v hlasovací místnosti §38

Přerušení hlasování §39

Ukončení hlasování §40

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ A JEJICH VYHLÁŠENÍ

Sčítání hlasů okrskovou komisí §41

Přítomnost osob při sčítání hlasů §42

Zápis okrskové komise o průběhu a výsledku hlasování v hlasovacím okrsku §43

Zápis místní komise o výsledku hlasování §44

Zápis městské komise o výsledku hlasování §45

Vyhlášení výsledků hlasování §46

HLAVA VII - OZNAMOVACÍ POVINNOST §47

HLAVA VIII - PLATNOST A ZÁVAZNOST MÍSTNÍHO REFERENDA §48 §49

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §50

Náklady místního referenda §51

Hlasovací místnost §52

Lhůty §53

Vztah ke správnímu řádu §54

Počet oprávněných osob §55

HLAVA X - PŘESTUPKY §56

HLAVA XI - SOUDNÍ PŘEZKUM

Soudní ochrana návrhu přípravného výboru §57

Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu §58

HLAVA XII - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §59

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích §60

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze §61

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů §62

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení) §63

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze §64

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o soudním řádu správním §65

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §66

č. 38/2019 Sb. - Čl. XII

INFORMACE

22
ZÁKON
ze xxx 11. xxxxxxxx 2003
o místním xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

MÍSTNÍ REFERENDUM

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tento zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxx, xxxx-xx xxxxxx členěným xxxxxxxxxxx městem, x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx x v xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxx"),

x) xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x na xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx města (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxx částí nebo xxxxxxxx xxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx.1)

§2

Xxxxx hlasovat x xxxxxxx referendu xx xxxxx xxxxx, která xx právo volit xx zastupitelstva xxxx2) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx").

§3

Místní xxxxxxxxxx xx xxxx tajným hlasováním xx xxxxxxx všeobecného, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Překážky xx výkonu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx referendu

Překážkami xx xxxxxx práva xxxxxxxx x xxxxxxx referendu xxxx

x) omezení osobní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vazby nebo xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx3),

x) xxxxxxx osobní svobody xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,4) xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,5) xxxxxxxxxx-xx xxxxx v místním xxxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§5

Den x doba xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v jednom xxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx do zastupitelstev xxxx, do zastupitelstev xxxxx, do xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x volbou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xx stejnou xxxx, xxxxx xx stanovena xxx konání voleb; xxxx první se xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxx, xx xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx po xxxx xxxxxx nouzového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx6) xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxx")

x) xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přerušuje,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zastupitelstvo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxx") xxxx zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, jestliže má xxxxxx xxxxxxxxxx probíhat xxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xx i x xxxx xxxxxxxxx xxxxx konají.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX V XXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXX ÚZEMÍ XXX XXXX KONÁNÍ

§6

V místním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcech, xxxxx xxxxx do samostatné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.7)

§7

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) x místních xxxxxxxxxx8) x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx města,9)

b) x xxxxxxx nebo zrušení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx města a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města (xxxx xxx "starosta xxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xxxx náměstka xxxxxxxxx, členů xxxx xxxx, xxxxx, městského xxxxxx nebo městské xxxxx (dále xxx "xxxx obce"), členů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxx statutárního města") x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, jakož x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx města,

d) jestliže xx xxxxxx položená x xxxxxxx referendu xxxx x rozporu x právními předpisy xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,

e) v xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,11)

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx přenesené působnosti,12) xxxx

x) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx referenda x xxxx věci xxxxxxxxxx 24 měsíců.

XXXXX III

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU XX KONÁNÍ MÍSTNÍHO XXXXXXXXX X VYHLÁŠENÍ XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx koná, xxxxxxxx

x) xx na xxx usnese xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx") x zastupitelstvo xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx výboru xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

xx 3&xxxx;000 xxxxxxxx .......... 30 % oprávněných xxxx,

xx 20 000 xxxxxxxx .......... 20 % xxxxxxxxxxx xxxx,

xx 200 000 xxxxxxxx .......... 10 % oprávněných osob,

nad 200&xxxx;000 xxxxxxxx .......... 6 % xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Otázka navržená xxx místní referendum xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xx xx xxxx xxxxx odpovědět xxxxxx "xxx" xxxx slovem "xx".

§9

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 oprávněné xxxxx, xxxxxxxxx-xx podmínky xxxxxxxx přípravného výboru xxxxxxxx xxxxxx předpis.13)

(2) Xxxxxxxxx výbor

a) navrhuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx členy xx xxxxxx xxx hlasování (§21),

x) xxxx podat xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx (§57),

x) xxxx xxxxx soudu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v místním xxxxxxxxx (§58).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx uvede, kdo x xxxx xxxxx xx xxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx návrhu přípravného xxxxxx

(1) Návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhuje,

b) xxxxx otázky, xxxxxxxxx xxxxxx, navržené k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provedením xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx statutárního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, kde jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,14) kterým xx xxxxxx xxxxxx pobytu (xxxx xxx "adresa"), x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Přílohu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§11) s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Každý xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx se xx xxxxxx referendum xxxxx,

x) znění xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, navržené x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxx výboru a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx místního xxxxxxxxx xxxx xxx podepíše xxxxxxxxxx listinu, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx referendu, xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx, dopouští se xxxxxxxxx, xx xxxxx xx může xxx xxxxxxx pokuta xx xxxx 3 000 Xx."

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jméno, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Návrh xxxxxxxxxxx výboru a xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výboru

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx městské xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxx statutárního xxxxx"), xxxxx xxxxxxx předložený xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx ode xxx jeho xxxxxx; xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxxxx této lhůty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 a 11 xxxx obsahuje-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, obecní úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxx zmocněnce, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx kratší xxx 7 xxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxxx obecní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx xxxxx potřeby vrátí x x tomto xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxx kopii xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města nevyrozumí xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatky, xxxx xx nevyzve x xxxxxx odstranění, xxxxxxxx se takový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 30 xxx od xxxx podání xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx zastupitelstvu obce xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; obdobně postupuje xxxx města, xxxxx xxxxxxxx návrh přípravného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Na doručování xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) příjmení,

b) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxx magistrát xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx účely kontroly xxxxxx přípravného výboru x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně předchozích xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě též xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Obecní úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx.

(9) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu. Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zastupitelstvo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x navržené xxxxxx místní referendum xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx (§15),

x) x xxx, xx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,15) jestliže x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zastupitelstvo obce xxxx zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyvěsí xx xxxxxx desce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx neprodleně xx xxxx 15 xxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodů. Xxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx místního xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Zastupitelstvo xxxx xxxx zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Prohlásí-li zmocněnec xx lhůtě 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx referenda trvá, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutárního města xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města podle xxxx xxxxx pozbývá xxxx vyhlášení místního xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ode xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místním xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x konání místního xxxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města. X usnesení o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx náležitosti xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx x). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx; vyhlášením xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx úřední desce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx úředních xxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodů po xxxx 15 xxx.

§15

Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx nejpozději xx 90 dnů xx xxx xxxx vyhlášení, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx místního xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxxxxxx města xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxx místního xxxxxxxxx

(1) Návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxx se posuzují xxxxxxxxxx v xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx magistrátu statutárního xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx otázku, xxxx xx později xxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzájemně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přípravného xxxxxx.

(2) Společně xxx xxxxx xxxxxx referendum, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx rozhodne-li o xxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutárního města xxxxx §14.

XXXXX IV

KOMISE XXX XXXXXXXXX

§17

Xxxxx xxxxxx

Xx vyhlášení xxxxxxxx referenda xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxx okrsková xxxxxx x místní xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx průběh xxxxxxxxx x hlasovacím xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odevzdání xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx x pořádek x hlasovací xxxxxxxxx,

x) xxxxx hlasy x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxxxx lístku x x platnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx neprodleně xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx xx úschovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu,

f) plní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxx obce xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx přede xxxx xxxxxxxxx.

§19

Místní komise

(1) Xxxxxx xxxxxx

x) organizuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx hlasy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx postup okrskových xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisi,

g) xxxxxxxxx hlasovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu,

h) xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Místní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx okrsek (§28).

(3) Xxxxx xxxxxxxx místní xxxxxx xxxxx starosta xxxx tak, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Městská xxxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) uveřejňuje xxxxxxxx hlasování x xxxxxxx referendu ve xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx městské xxxxxx xxxxx primátor xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx dnem hlasování.

§21

Ustavení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx komise x xxxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxx osoba, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx práva xxxxxxxx x místním xxxxxxxxx.

(2) Starosta xxxx xxxxxxx 25 xxx xxxxx xxxx hlasování, x přihlédnutím x xxxxx oprávněných osob x xxxxxxxxxx okrsku (§28), xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 4. Xxxxxxx xxxxxxx 25 dnů xxxxx xxxx hlasování xxxxxxxx minimální počet xxxxx xxxxxxx komise. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx starosta obce xxxx primátor xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx okrskové, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx deleguje přípravný xxxxx a xxxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx starosta obce x xxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxxxxxx xxxxx, deleguje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx komise xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx primátor, xxxxx xx delegování xxxxx komisí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx komisí je xxxxx xxxxxxxxx nejpozději 15 dnů přede xxxx hlasování. Starosta xxxx xxxx primátor xxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§23).

(4) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxx způsobem xxxxx odstavce 3, xx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Poklesne-li počet xxxxx komise od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podepsání xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování v xxxxxxx referendu xxx xxxxxxxxx počet, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obce xxxx primátor na xxxxxxxxxx místa další xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx deleguje členy xxxxxx xxxxxxxxx seznamu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo primátorovi. Xxxxxx xxxxx komisí xxxx xxxxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxx i xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx delegovaní xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx údaj chybí, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx společné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výbory, xxxxx xxxxx přípravného xxxxxx podaly, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx společně pouze xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výboru, xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx x komisi

(1) Xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slibu xxxxxx znění: "Xxxxxxx xx xxxx čest, xx xxxx svědomitě x nestranně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx Ústavou, zákony x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx." Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx podepíše xxx xxxxxxx znění xxxxx.

(2) Xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§25),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx člena xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) okamžikem, xxx xxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tím, xxx xxx xxxxxxxxx; toto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, nebo

e) x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx komise svoji xxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxx x hlasovací xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx trvá déle xxx 3 hodiny.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx postupuje podle §21 xxxx. 4.

§23

Zapisovatel xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxx xx do xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx skládá xxxx ve xxxxx x způsobem xxxxxxxx x §22 odst. 1.

(3) Xxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zapisovatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx řádně, a xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24

Jednání komisí

(1) Komise xx xx svém xxxxxx xxxxxxxx určí xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předsedu x době xxxx xxxxxxxxxxxxx v plném xxxxxxx xxxx pravomocí x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx závažných důvodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx znovu x xxx, že xx xxxxxxxx předsedy xxxx xxxxxxx místopředseda x naopak.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxx komisí

Činnost xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx (§46).

§26

Zákaz xxxxxxxxxxx informací

Členové xxxxxx x ti, xxxxx xxxx xxxxx xxx přítomni x xxxxxxxxx, kde xxxxxx xxxxx hlasy (§42), xxxxxxx poskytovat informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx do xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x výsledku hlasování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxx xxxxx komisí

(1) Xxxxx funkce xxxxx xxxxxx je jiným xxxxxx x obecném xxxxx.16) Členu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (dále xxx "odměna").

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx odměny xxxxxxxxx ve výši xxxxx pětiny xxxxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem17) xxx xxxxxxxx komise x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území statutárního xxxxx.

(5) Výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 25 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxx xxxxxxxxxx statutárního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxxx koná.

(6) X xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx poměrně krátí, x xx xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx na jednáních xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx místní komise xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§27a

Souběh xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx referenda

(1) Xxxx-xx xx místní referendum xxxxxxxx x tytéž xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx zastupitelstev xxxx nebo s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřízené podle xxxxxxxxxxx volebního zákona xxxxxx úkoly xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxx referendum xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx přípravný výbor x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxx stanovené pro xxxxxxxxxx členů okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tentýž xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx zřízené podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komisí xxx xxxxxx referendum. Xxxx-xx xx místní xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx také xxxxx člena okrskové xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx referendum.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tytéž xxx x volbami xxxx x krajským xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oprávněných xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxx okrskové xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Při souběhu xxxxxxxx referenda a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx voleb xxxx krajské referendum xxxxxxxx xxxxxxx. Barva xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx s barvou xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx druh xxxxx x xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, kde xx sčítají xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx xxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx krajského xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) volební xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) hlasovací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx schránka x xxxxxxxx volební xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx volební xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx vyžadují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, koná-li xx xxxxxx referendum x souběhu x xxxxxxx, nebo x xxxxxxxx kraje, xxxx-xx xx místní xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x krajským referendem xxxx jedná-li se x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tento xxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 38/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

XXXXX V

HLASOVÁNÍ

§28

Hlasovací xxxxxx

Xxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx územní xxxxxxxx xx shoduje x územním vymezením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

§29

Xxxxxx oprávněných xxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx referendu předá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad okrskové xxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,19) obsahující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx xx xxxxxxx oprávněných osob").

§30

Xxxxxxxxx průkaz pro xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebude xxxx hlasovat v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx přihlášena x xxxxxxxx xxxxxx, vydá xxxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro místní xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxx xxxx skutečnost xx xxxxxx ze xxxxxxx oprávněných osob xxx okrskovou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx musí xxx doručeno xxxxxxxxxx 7 dnů přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxx 2 dny xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx předá hlasovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx žádající o xxxxxx hlasovacího xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx oprávněných xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem konání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době x xxxxx konání místního xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Je-li na xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxx, uvede xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zveřejní xx xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx starosta xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx státní občanství xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2) a xxxxx další xxxxxxxx xxxxx nutné k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,20) se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže se xxxxx posledního sčítání xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx alespoň 10 % obyvatel xxxx.

§32

Xxxxxx xxx místní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx primátor xxxx xxxxxxxx plochu xxx xxxxxxxxxxx otázky, xxxxxxxxx xxxxxx navržených x xxxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Koná-li xx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxx. 2, musí xxxxxxx využívání vyhrazené xxxxxx odpovídat xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X den xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx hlasovací místnost.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx hlasovacím xxxxxx xx xxxx xxxxx

x) xxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxx referendum xxxx, xxxx xxxxx statutárního xxxxx,

x) xxx konání xxxxxxxx referenda,

c) otázka, xxxxxxxxx otázky, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "ano", x xxxxx polovině xxxxxxxxxxx lístku slovo "xx" x xxxxx xxxxxxx x těchto xxxx xxxxxxx,

x) hlasuje-li xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx otázkou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxx "xxx" x x xxxxx polovině xxxxxxxxxxx lístku xxxxx "xx" x xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx rámeček.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, jakosti x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx statutárního xxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx místní referendum xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx městem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komisím.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx xxxxx hlasovací xxxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxxxxx, přenosnou hlasovací xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx razítkem xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx, výpisem xx xxxxxxx oprávněných osob x textem tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určeny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx hlasovaní. Xxxxx xxxxxx prostorů xxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx okrsku.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nápisem "xxxx".

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxx, xx xxxxxx xx nachází xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§35

Zahájení xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prázdné; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 prohlásí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahájené.

§36

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okrskovou xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx občanství xxxxx, xxxxx občané jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o cizince, xxxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu21) nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, diplomatickým xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.22) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hlasovací xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx jsou oprávněni xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, nebude xx hlasování xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoba, která xx dostavila xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Okrsková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxx přiloží x xxxxxx údaje x xxxxxxxxx osobě xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xx vydá xxxxxxxxx lístek x xxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxx určeném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zároveň s xxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístek xxx xxxxxxxx vadu xxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx, může být x xxxxx souhlasem x prostoru určeném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx člen okrskové xxxxxx, x hlasovací xxxxxx xx ni xxxxxxx a xxxxxx xx úřední obálky.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx úřad x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx hlasovat xxxx xxxxxxxxx místnost, a xx xxxxx v xxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx okrsková xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx okrsková xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 2 své xxxxx x přenosnou xxxxxxxxx schránkou, úřední xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komise xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxx.

§37

Způsob hlasování

(1) Xx xxxxxxxx úřední xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x úpravě hlasovacího xxxxxx, xxx hlasovací xxxxxx předepsaným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx do xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx označí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpověď "xxx" xxxx "xx", xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Oprávněná xxxxx xx zdrží xxxxxxxxx o určité xxxxxx xxx, že xx hlasovacím lístku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Oprávněná xxxxx xxxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vloží xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx lístkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obálku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tak xxxx učinit xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx úpravu hlasovacího xxxxxx, okrsková komise xxxxxxxxx neumožní.

§38

Xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx pořádek v xxxxxxxxx místnosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x zachování xxxxxxx x důstojného xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxx znemožňují xxxxxxx xxxxxxxxx, pokračovat x něm nebo xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 1 hodinu. Okrsková xxxxxx x takovém xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx způsobem x xxxxx obvyklým x xxxxxx komisi.

(2) X xxxxxxx, že je xxxxxxxxx přerušeno, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zapečetí hlasovací xxxxxxxx x přenosnou xxxxxxxxx schránku tak, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx z xxxx xxxxxxx.

(3) Při opětovném xxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pečetí x xxxxx je.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

Ukončení xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uzavře xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předtím se xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xx. Xxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxxx xx ukončené.

XXXXX VI

ZJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Po ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx soustředí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx. Poté xx xxxxxxx xxxxxxxxx schránku.

(2) X případě, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx oprávněné osoby xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxx člen okrskové xxxxxx xxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Neplatné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx městem podle §33 xxxx. 3, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx platnost, xxxx-xx x xxx patrny xxxxxxxx údaje.

(7) Hlas xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx-xx x xxxxxx obálce xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků,

b) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx odpověď "xxx" i "xx" x jedné xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §37 xxxx. 2 a 3.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx neplatné hlasovací xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx "ano" a xxxxxx hlasy xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "ne" x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zápise o xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx (§43). Poté xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx lístků. Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx referendu x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Předseda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sčítání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§42

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxx, xxx okrsková komise xxxxx hlasy, mají xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zpracovávají xxxxxxxx hlasování.

§43

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zápis xxxxxxxx členové okrskové xxxxxx; jestliže xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x samostatné xxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx komise x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování se xxxxx

x) xxxx počátku x xxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx okrsku xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx oprávněných xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx byly vydány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek,

e) xxxxxxx počet platných xxxxx,

x) počet platných xxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádnou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a stížností, xxxxx xxxx podány xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx komise xxxxxxx, x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx člena xxxxxxxx komise, který xx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxx, x důvod x doba xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx sečtení xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x místním referendu xxxxx předseda xxxx xxx pověřený xxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx zápisu xxxxxx xxxxxxxxxx příloh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxx xxxxxx podle §25.

§44

Xxxxx místní xxxxxx x výsledku xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx okrskových xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx referendu x xxxx.

(2) Místní komise xxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; jestliže některý x xxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxx místní xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x počet xxxxxxxxxx komisí, které xxxxxxx výsledek xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx počet oprávněných xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx oprávněných xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx,

x) stručný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx místní komisi, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx zdůvodnění a

i) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx místní komise, xxxxx xx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx statutárním městě, xxxxx předseda nebo xxx pověřený xxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx.

§45

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výsledku hlasování

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx místních xxxxxx zjistí celkové xxxxxxxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx městě.

(2) Xxxxxxx xxxxxx vyhotoví xx 2 xxxxxxxxxxxx zápis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx komise xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) celkový xxxxx oprávněných osob, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx lístky a xxxxxx obálky,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx tak xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx obsah xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, usnesení, xxxxx xxxxxx přijala, x xxxxxx stručné xxxxxxxxxx a

i) xxxxx x xxxxxxxx člena xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx neúčastnil jejího xxxxxxx, x xxxxx x doba xxxx xxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx komise vyhlásí xxxxxxxx hlasování v xxxxxxx referendu x xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx neprodleně xx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx hlasování xxxxx §44 xx xxxx 15 dnů.

(2) Městská xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hlasování xxxxx §45 xx xxxx 15 dnů.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx je první xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx úřední xxxxx příslušného xxxxx.

XXXXX VII

OZNAMOVACÍ POVINNOST

§47

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, a xx xx 5 xxx xx xxxx skutečnosti.

(2) Xxxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x právním xxxxxxxxx, xxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxx obce, primátor x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, a xx xx 30 dnů xxx xxx vyhlášení xxxxxxxx místního xxxxxxxxx.

HLAVA VIII

PLATNOST X XXXXXXXXX MÍSTNÍHO XXXXXXXXX

§48

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx xx třeba účasti xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxx osob zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx referendu xx xxxxxxx, hlasovala-li pro xx xxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x alespoň 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx-xx x místní xxxxxxxxxx, x němž xx rozhoduje x xxxxxxxx části obce xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina oprávněných xxxx zapsaných x xxxxxxx oprávněných xxxx,

x) x případě xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx oddělit,

b) x xxxxxxx sloučení xxxx xxxx připojení xxxx x xx xxxx,9) xx xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxxx výboru xxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx je pro xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx závazné.9)

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§50

Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti.

§51

Xxxxxxx místního xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx ze xxxxx rozpočtu xxxxxx xxxxxxx

x) x konáním xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx hlasovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx komise.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx referenda xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ze svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přípravného xxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výboru, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx referenda x náklady xx xxxxxx.

§52

Hlasovací místnost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx městské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§53

Xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x příslušného xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§54

Xxxxx ke správnímu xxxx

Xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx s xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx (§56) xxxxxxxxxx.

§55

Xxxxx oprávněných osob

Počet xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxx stavu x 1. xxxxx xxxx roku, x xxxx xxx návrh xxxxxxxxxxx výboru xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§56

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x témuž návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx více xxx jednou.

(2) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podpisovou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx není xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx fyzická xxxxx, která v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 3&xxxx;000 Xx.

(5) Na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;23) xxxxx této xxxxxxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXX

§57

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx ochrany x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) má xxxxxxxxx výbor, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxx xxxxx §12 xxxx. 2,

x) zastupitelstvo obce xxxx zastupitelstvo statutárního xxxxx nerozhodlo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx o xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxx

x) xx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxx,

x) xx 20 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx návrh přípravného xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx jednání zastupitelstva xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstva obce xxxx zastupitelstva xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§58

Xxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx vyslovení neplatnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v místním xxxxxxxxx24) xxxx xxxxx x soudu každá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xx, xx

x) xxxxx x takovému xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx působnosti obce xxxx statutárního města, xxxx

x) bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, x níž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§59

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 298/1992 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x o místním xxxxxxxxx.

2. Vyhláška č. 433/1992 Sb., x xxxxxxx obcí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxx xxxxxxx referendu.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx

§60

X xxxxxx č. 152/1994 Sb., x xxxxxxx do zastupitelstev x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 247/1995 Xx., zákona x. 273/2001 Xx. x xxxxxx x. 491/2001 Xx., se xxxx xxxxx zrušuje.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x okresních xxxxxxx x zákonem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

§61

X xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx zákona x. 217/2000 Sb., zákona x. 143/2000 Xx. x zákona č. 86/2002 Xx., se xxxx devatenáctá zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§62

X xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Xx. x xxxxxx x. 518/2002 Xx., xx část padesátá xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx)

§63

Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Xx. x zákona x. 59/2003 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §21 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxx §87 xx xxxxxxxx xxxxx ", nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx31x)".

3. Poznámka xxx xxxxx č. 31x) xxx:

"31x) Xxxxxxxxx §14 xxxxxx č. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

4. X §89 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x rozhodnutím xxxxx x povinnosti vyhlásit xxxxxx xxxxxxxxxx nebo".

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

§64

Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Sb., xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Sb. x xxxxxx č. 320/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §62 xx na xxxxx xxxxx doplňují slova ", xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx19x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x) zní:

"19a) Například §14 xxxxxx č. 22/2004 Sb., x xxxxxxx referendu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §67 xxxx. 2 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "s rozhodnutím xxxxx o povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".

3. V §90 xx xx konci xxxx za xxxxx "xxxxxxx části" xxxxxxxx xxxxx "nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx19x)".

4. X §92 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx do 2 měsíců xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx je xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx podat žalobu x xxxxx.22)".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§65

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 192/2003 Sb., xx xxxx takto:

1. V §4 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. V xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxx 4 xxx: "Soudnictví xx xxxxxx xxxxxxxxx a xx věcech místního xxxxxxxxx".

3. Xx §91 xx xxxxxx nový §91x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21x) a 21b) xxx:

"§91x

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Návrhem xx u xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21x) xxxxxxx

x) určení, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx referenda xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místního xxxxxxxxx,

x) vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého v xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasování x xxxxxxx referendu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou přípravný xxxxx21x) a příslušná xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx, městská xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx hlavní xxxxx Xxxxx; v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) i xxxxx oprávněná xxxxxxxx x místním referendu.

(3) Xxxx rozhodne xxxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

21x) §54 a 58 zákona č. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

21x) §9 xxxxxx x. 22/2004 Sb.".

4. X §104 odst. 1 se za xxxxx "ve xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§66

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona proběhnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 2.3.2019

Informace

Právní xxxxxxx č. 22/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2004.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

234/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 22/2004 Sb., x xxxxxxx referendu x x xxxxx některých xxxxxx, x xxxxx x. 312/2002 Xx., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 46/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

169/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 234/2006 Xx., zákon x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s účinností xx 1.7.2012

58/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.4.2014

38/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x soudní xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.3.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

296/2021 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasování xx volbách do Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu Xxxxx republiky v xxxx 2021 a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §4 xxxxxx č. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

3) §55 xx 65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §9 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §16 xx 18 xxxxxx x. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 286/2002 Xx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxx x. 300/2000 Xx.
7) §35 xxxxxx x. 128/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Xx.
§16 x 18 zákona x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx.
8) Xxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 128/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 128/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §63 x §66a xx 66e zákona x. 128/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Sb.
13) §21 xxxxxx č. 128/2000 Xx.
14) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 313/2002 Xx.
§59 xxxx. 2 xxxx. x) a §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx.
16) §124 xxxxxxxx práce.
17) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 303/1995 Xx., x xxxxxxxxx mzdě, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
18) §26 xxxxxx č. 491/2001 Xx.
19) §28 xxxxxx č. 491/2001 Xx.
20) Zákon č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 320/2002 Xx.
21) §81 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Xx.
22) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §91a xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 22/2004 Xx.