Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2024.


Zákon, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb

89/2024 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů Čl. III

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o volbě prezidenta republiky Čl. IX

Přechodná ustanovení Čl. X

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XI

Přechodné ustanovení Čl. XII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XIII

Přechodné ustanovení Čl. XIV

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. XV

Přechodné ustanovení Čl. XVI

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. XVII

Přechodné ustanovení Čl. XVIII

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o obcích Čl. XIX

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XX

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. XXI

Přechodná ustanovení Čl. XXII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o místním referendu Čl. XXIII

Přechodná ustanovení Čl. XXIV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XXV

Přechodné ustanovení Čl. XXVI

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o základních registrech Čl. XXVII

Přechodné ustanovení Čl. XXVIII

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o krajském referendu Čl. XXIX

Přechodná ustanovení Čl. XXX

ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XXXI

INFORMACE

89

XXXXX

xx xxx 6. xxxxxx 2024,

kterým se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx voleb
 

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x volbách xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 212/1996 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 243/1999 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 64/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 37/2002 Sb., xxxxxx x. 171/2002 Xx., xxxxxx č. 230/2002 Xx., xxxxxx č. 62/2003 Xx., xxxxxx x. 418/2004 Xx., xxxxxx x. 323/2006 Xx., xxxxxx č. 480/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2008 Xx., xxxxxx č. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 195/2010 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Xx., xxxxxx x. 58/2014 Xx., xxxxxx č. 59/2014 Xx., zákona x. 114/2016 Xx., xxxxxx x. 322/2016 Xx., xxxxxx x. 90/2017 Xx., zákona x. 72/2018 Xx., xxxxxx č. 38/2019 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 49/2021 Sb. x xxxxxx č. 189/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní správy xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx upravuje xxxxx x xxxxxx xxxxx.“.

2. X §1 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova „xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx“.

3. V §1 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

4. X §1 seodstavce 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

5. §2 xx 15 xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xx 5x zrušují.

6. X §16 xxxx. 1 x 2 x x §16c odst. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx“.

7. X §16 xxxx. 1 a 6 xx xxxxx „politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice, xxxxxx xxxxxxxxx nebo nezávislého xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx“.

8. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx, xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx“.

9. X §16 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxx volbách xx Xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volebních xxxxx“.

10. X §16 xxxx. 5 se slova „xxxxxxxxxxx stranách xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

11. X §16 xxxx. 6 xx xxxxx „politické xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou povinni“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx xxxx povinny“.

12. X §16 odst. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“.

13. X §16 odst. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx“.

14. V §16a xxxx. 1, §16b xxxx. 2, §16c xxxx. 1, §16x xxxx. 1, 2 x x §16x xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx strana“.

15. X §16x odst. 1 x x §16x xxxx. 1 xx slova „xxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx povinna“.

16. X §16x xxxx. 4 x x §16g xxxx. 2 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxx deliktu“ xxxxxxxxx xxxxxx „přestupku“.

17. X §16x xxxx. 5 xx xxxxx „správní xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxx“.

18. X §16x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx“.

19. X §16x xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

20. X §16d xxxx. 3 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kandidátovi“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

21. X §16x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „zavázali“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo nezávislému xxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „volební straně“.

22. X §16d xxxx. 4 x 5 xx xxxxx „politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx“.

23. X §16x odst. 5 xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

24. X §16f odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „volebních xxxxx“.

25. X §16f xxxx. 1 písm. x) se slova „xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx, koalic a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volebních stran“.

26. X §16x xxxx. 1 písm. d) xx xxxxx „a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

27. X §16x se xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

28. V §16x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „ , právnická xxxx podnikající xxxxxxx“.

29. X §16x odst. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kandidáta“.

30. X §16x odst. 1 xxxx. d) a x §16x odst. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx názvem x xxxxxxxx“.

31. X §16g xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slova „Nezávislý xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „ , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx“.

32. X §16x xxxx. 2 xxxx. j) xx xxxx „xxxx. b)“ xxxxxxx x xx xxxxx „volební kampaň“ xx vkládají xxxxx „xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx“.

33. X §16x xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxx“ vkládají xxxxx „ , xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

34. X §16x se xxxxxxxx 3 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

35. §16x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

36. §16x xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§16x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §16x xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x f) xx x) x §16x xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §16g xxxx. 1 písm. x).

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxx x přestupku xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, je-li fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxx, xx-xx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx podezřelý x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxxx o přestupku xx příslušný krajský xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx známé xxxxx xxxxxx.“.

37. §17 xx 23 se xxxxxx xxxxxxx a poznámek xxx xxxxx x.6 xx 7x xxxxxxx.

38. X §25 xx xxxxx „xxxxxxxxx práva xxxxx §2 xxxx. x)“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxx volen“.

39. Xx xxxxx §26 xx doplňuje věta „Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obvodem.“.

40. §27 xxx:

„§27

(1) Xxxxxx volební xxxxxx vylosuje xx 7 xxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx

x) xxx zastupitelských xxxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxxx x

x) jiné xxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které může xxxxxxx xxxxxx uvést xx kandidátní listině xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx 30. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx tytéž volby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.“.

41. Xx §27 xx xxxxxx nový §28, xxxxx xxx:

„§28

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx okrsku x xxxxxxx xxxxxx může xxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kterémkoli xxxxxxxx okrsku xxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxx.“.

42. §31 až 33 xxxxxx nadpisů znějí:

„§31

Podávání xxxxxxxxxxxx listin

(1) Kandidátní xxxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx oprávněny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx. Xx volbách xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxx xxxxxxx stejné xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx krajích. Koalice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kandiduje, stejný xxxxx.

(2) Nejvyšší počty xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx strana x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxx příloha x. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx připojí ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatníkem poplatku xx registraci kandidátní xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx volební strana.

(2) Xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx sněmovny xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 19 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx x úrok x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §33 odst. 2 je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxx, pokud kandidátní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxxxx uplynula lhůta xxx podání xxxxxx xxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ke xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§33

Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx registrační xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx66 dnů přede xxxx xxxxx. Poplatek xx platí na xxxx správce xxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 72 xxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku nejpozději 58 xxx xxxxx xxxx voleb, xxx xxx učinil do 53 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) U poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx rozložení xxxx xxxxxx na xxxxxxx.

(5) Správce poplatku xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx vzniku přeplatku.“.

Poznámka xxx čarou x. 9 se zrušuje.

43. §36 a 37 xx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 10 xxxxxxx.

44. §38 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§38

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zhotovují pro xxxxxx xxxxxxx stranu xxxxxx.“.

45. Nadpis §39 xxx: „Způsob xxxxxxxxx“.

46. X §39 xxxx xxxxx se xxxxx „X prostoru určeném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Volič xxxxx“.

47. §40 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

48. §41 včetně nadpisu xxx:

„§41

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx voličů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx posoudí x xxxxxxxx xxxxx přednostní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx volič xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hlas více xxx 4 kandidátům, xxxxx xx o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nepřihlíží.“.

49. X §42 xx odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

50. X §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xx stálého xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

51. X §42 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx xxxxxx, xxxxx hlasovali xx voličský xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

52. V §42 xxxx. 1 xxxx. f) se xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

53. X §42 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx „xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx stran“.

54. V §42 odst. 2 xx xxxxx „xxxxxxxx 2 xxxx. x)“ xxxxxxxxx slovy „odstavce 1 písm. g)“ x xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx slova „ ; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

55. X §42 se odstavec 3 xxxxxxx.

56. §43 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

57. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx pracovišti“ x xxxxx „xxxxx §43“ se xxxxxxx.

58. X §46 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „voličů“.

59. X §46 xxxx. 3 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx volebním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) až g).

60. X §46 xxxx. 3 se na xxxxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

61. V §46 xxxx. 3 xxxx. e) xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxx.

62. X §46 odst. 3 písm. x) xx slova „xxxxxxxxx xxxxxx, politická hnutí xxxx koalice“ xxxxxxxxx xxxxx „volební strany“.

63. X §46 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx xxxxxx x) x c) vkládá xxxxx „pověřený“.

64. V §48 xxxx. 1 xx xxxxx „x xxxxxxxxxx obecních xxxxx xxxxx §43“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, politická hnutí x xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

65. V xxxxxxx §49 xx xxxxx „xxxxxxxxxxx stran, politických xxxxx a xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volebních xxxxx“.

66. X §49 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxxx xxxxxxx“.

67. V §49 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx.“.

68. X §49 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

69. V §50 odst. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, politická hnutí x xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

70. X §50 xxxx. 3 xx slova „xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx xxxx koalici“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx“.

71. X §50 odst. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxx „xxxx. 2“ vkládají xxxxx „x 3“.

72. X §50 xxxx. 4 xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxxx, politickým xxxxxx xxxx koalicím“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxx stranám“ x slova „politické xxxxxx, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx“.

73. X §50 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.

74. X §50 xxxx. 6 xx xxxxx „politickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volební xxxxxx“.

75. X §50 odst.7 x 8 xx xxxxx „politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx strana“.

76. V §51 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx stran“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

77. X §51 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova „xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volebních stran“.

78. X §51 xxxx. 2 xxxx čtvrté xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalici“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ x slova „xxxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx koalici“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx“.

79. V §51 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x koalicím“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx straně, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx“ xx nahrazují slovy „xxxxxxx straně“.

80. V §51 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

81. V &xxxx;§51 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx strana“.

82. X §51 odst. 4 xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx“.

83. X §51 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx „xxxxxxxxxxx stran, politických xxxxx x koalic“ xxxxxxxxx slovy „volebních xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

84. X §51 xxxx.5 xxxx xxxxx se xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice“ xxxxxxxxx xxxxx „volební xxxxxx“.

85. X §51 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.

86. X §52 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zjištěné xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Státní xxxxxxx xxxxxx schválí zápis x výsledku xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxx členové Státní xxxxxxx komise. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odepřít xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx výhradu. Xxxxxx odepření xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.“.

87. V §52 odst. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „Xxxxxx xxxxxxx komise“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxx“.

88. V §52 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xx stálých seznamů x xx zvláštních xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

89. X §52 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx zní:

„c) xxxxxxx počet voličů, xxxxx hlasovali xx xxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx písmena x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

90. X §52 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volební xxxxxx“.

91. X §52 xxxx. 2 se xx xxxxxxx d) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx volební xxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa; x případě xxxxxxxx xxxxx 0,01 % xxxxx se zvýší xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

92. X §52 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

„x) xxxxx x xxxxxxxx kandidátů x členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx volebních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, kteří se xxxxx náhradníky, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxxx složení a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“.

93. X §52 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx písmena g) x x), xxxxx xxxxx:

„x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx; x případě xxxxxxx xx xxxxx x její složení,

h) xxxxxx volebních xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx koalice xx uvede i xxxx xxxxxxx.“.

94. V §52 se xxxxxxxx 3 zrušuje.

95. §52x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

96. Xxxxxx §54 xxx: „Náhradník“.

97. X §54 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxx xxxxxx“.

98. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 7, xxxxx xxxxx:

„(6) Xxxxxxxxx náhradníka zaniká

a) xxxxxxxxx volebního xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx náhradníka ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rukou předsedy Xxxxxxxxxx sněmovny; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, x xxxx x náhradníka xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx, co xx x xxxx xxxxxxxxxxx dozvěděl.“.

99. X §57 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. b)“ xxxxxxxxx slovy „práva xxx xxxxx“.

100. §59 xxx:

„§59

(1) Pro volby xx Xxxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 81 xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů x xxxxxx sídla xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx do dosavadního xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx obcí, xxxxx obce vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx náleželo xxxxx xxxxxx největší ze xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx obce x xxxx xxxx, xxxxxx území xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx území obce, xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Dojde-li xx xxxxxx nové obce xxxxxxxxx části obce, xxxxxx území xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx území xxxx, xx které xx oddělila.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx členěného statutárního xxxxx x městská xxxx hlavního xxxxx Xxxxx.“.

101. Za §59 xx xxxxxxxx xxxx §59x xx 59x, xxxxx znějí:

„§59a

(1) X&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Parlamentu xxxxxx o počtech xxxxxx připadajících na xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx podle xxxx xxxxx vláda xxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx volebních xxxxxxxx xx průměrného xxxxx xxxxxx na volební xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx odchylka xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxxx 15 % x xxxxxx-xx xx xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku, x němž xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 12 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx x xxxxx územního vymezení xxxxxxxxx obvodů xxx, xxx odchylka xx xxxxxxxxxx xxxxx voličů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 %. Vláda xxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nabýt xxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxx.

§59x

(1) Xxxxxxx obvody xxxx účelovým územním xxxxxx vedeným x xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx o vazbách xx ostatní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx Český xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální. Xxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Vznikne-li oprávněná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezení. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx a katastrálnímu; xxxxxxx-xx xx z xxxxxxxx takového xxxxxxx, Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provede xxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu x xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx.

§59x

Xx xxxxxxx voličského xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hlasování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx voličů xxxx volič ve xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku na xxxxx xxxxx volebního xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx volby, xxxx nemá-li volič x Xxxxx republice xxxxxx pobyt x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu, xxx xx konají volby.“.

102. §60 xx 62 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„§60

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx listině xxxxxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxx xxxxxx podporující xxxx kandidaturu, která xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 000 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu; chybí-li xxxxxxx x uvedených xxxxx xxxx je xxxxxx neúplně nebo xxxxxxxxxx-xx xx volič xx listinné xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx každém očíslovaném xxxxxxxxxx xxxxx listinné xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx kandidatury xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení, xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx, a rok xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxx xx registraci kandidátní xxxxxxx pro xxxxx xx Senátu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny pro xxxxx xx Senátu xx volební strana.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx Senátu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx 20 000 Kč.

(4) Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx do Xxxxxx x úrok x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §62 odst. 2 xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx listina xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx, x xx xx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx věci xxxxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo ke xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, nebo

b) kandidát xxxxx x prvním xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§62

Xxxxxx xxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx Senátu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xx registrační xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kandidátní listiny xxx xxxxx do Xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však 66 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx platí na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u České xxxxxxx xxxxx zřízený xxxxxxxxxx 72 xxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx xxxxx dnem xxxxx, xxx tak xxxxxx do 53 xxx přede xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx, registrační xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx kandidátní listiny.

(4) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx povolit xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx splátky.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

103. §66 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

104. §67 xxxxxx nadpisu zní:

„§67

Hlasovací xxxxxx

Xxxxxxx kandidáti xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku. Xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxx losem. Před xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.“.

105. §68 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§68

Xxxxxx hlasování

Volič označí x rámečku před xxxxxx xxxxxxxxx křížkem xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx hlasuje. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.“.

106. §69 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

107. §70 včetně xxxxxxx xxx:

„§70

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z úředních xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx hlasovací xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx kandidátům xxx xxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x odstavci 2.

(2) Xxxx voliče xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx křížkem x xxxxxxx žádného xxxxxxxxx,

x) označil xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx jednoho xxxxxxxxx, xxxx

x) označil xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx x rámečku xxxx xxxx xxxxxx.“.

108. V §71 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

109. X §71 xxxx. 1 písm. x) se slova „xx xxxxxxx xxxxxxx x xx výpisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxx“.

110. X §71 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx d), xxxxx zní:

„d) počet xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) až x) xx označují xxxx xxxxxxx e) xx x).

111. X §71 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

112. §72 xx xxxxxxx.

113. X §73 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxx obecního xxxxx x xxxxx volebního xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xxxxx „x pověřeného xxxxxxxx xxxxx xxxxx §72 xxxx. 1“ xx xxxxxxx.

114. X §73 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxx“.

115. X §73 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „xx stálých seznamů x xx zvláštních xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

116. X §73 xxxx. 3 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

117. X §73 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

„x) celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,“.

118. X §73 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „ ; je-li xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx los,“ xxxxxxxxx xxxxx „ , xxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx pořadí,“.

119. X §73 odst. 4 xxxxxxx a) xxx:

„x) vedoucí registračního xxxxx,“.

120. V §73 xxxx. 4 se xx xxxxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

121. X §73 odst. 4 xxxx. b) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx volebního xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxxx xxxxx“.

122. X §73 xxxx. 5 xx xxxxx „pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx úřad“.

123. X §73 xx xx konci xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxx x xxxx složení x název politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“.

124. X §75 xx xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x prvním xxxx“.

125. X §76 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxx“.

126. X §76 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx „Xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx umístilo více xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx všichni tito xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx shodě x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněných xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.“.

127. X §76 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Jestliže se xxxx druhým xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx být volen xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx alespoň 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx voleb xx xxxxx takového xxxxxxxxx kandidát, xxxxx x xxxxxx kole xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx oprávněných xxxxxx. Xxx rovnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx všichni xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx případech xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx hlasování x xxxxxx kole.“.

128. X §76 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.“.

129. X §76 odst. 5 xx slovo „více“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx“.

130. X §76 xxxxxxxx 6 zní:

„(6) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx vztahující xx xx xxxxx xx Xxxxxx. Odvolání xxxxxxxxx zmocněncem xxxxxxx xxxxxx xxxx není xxxxxxxxx.“.

131. §77 a 77x se včetně xxxxxxx xxxxxxx.

132. X §79 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxxxx volby xx xxxxxx do 90 xxx xxxx, xxx nastal xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 10 dnů xxxx, xx nastal xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x zároveň xxxxxxxxxx 80 xxx před xxxxxx xxxxxxx.“.

133. V §79 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Konají-li xx xxxxxxxxx volby, registrační xxxx xxxxx xx 1 měsíce od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zaplacený poplatek xx xxxxxxxxxx.“.

134. V §79 xx doplňují xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxx:

„(6) Xxx opakované xxxxx x xxxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Senátu xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx volen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx příslušelo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx senátoři xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx období.“.

135. X §80 xxxx. 1 xx slova „ , x xxxxxxx den xxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“ zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věty „Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx do 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Prezident xxxxxxxxx vyhlásí xxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 80 xxx před xxxxxx xxxxxxx.“.

136. X §80 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxx doplňovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx o správě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx.“.

137. §82 xx včetně xxxxxxx zrušuje.

138. V §83 odst. 1 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

139. §84 xx xxxxxxx.

140. §85 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§85

Xxxxxxxxx xx xxxxxx volebních nákladů

(1) Xxxxxxx straně, xxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx státního xxxxxxxx poskytnut příspěvek xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 100 Kč.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xx úhradu volebních xxxxxxx xxxxxxxxxx stranám xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx dílem xxxx xxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxx koalice, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx kandidátních listin.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx volebních nákladů.“.

141. X části první xxxxxx oddílu xxxxxx xxx: „Soudní xxxxxxx“.

142. §86 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 13 zrušuje.

143. X §87 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou „Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx14) xxxxxxxxxxx, xxxx xx každý občan xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx volebním xxxxx xxxx xxx xxxxx xx Poslanecké sněmovny xxxxxxxxxxxxxx.“.

144. X §87 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Podáním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14) navrhovatel, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxx volen, x xxxxx volební strana, xxxxx kandidátní listina xx volebním obvodu xxxx pro xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

145. X §88 xx xxxxxxxx 1 zrušuje x zároveň se xxxxxxx označení xxxxxxxx 2.

146. §89, 92, 95 x 97 xx 97x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

147. X xxxxxxx x. 3 xx xx Xxxxxxxx xxxxxx č. 68 Xxxxx: Opava xxxxx „Moravice,“ xxxxxxx.

148. Xxxxxxx č. 3 xxx:

„Xxxxxxx x. 3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 1 Xxxxx: Karlovy Xxxx

Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxxx Vary), Xxxxx nad Teplou, Xxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Březová (xxxxx Karlovy Xxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx Vary), Xxxxxxxxxxx, Doupovské Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Karlovy Xxxx), Horní Xxxxxx, Xxxx, Hroznětín, Xxxxxx (xxxxx Karlovy Xxxx), Xxxxx, Jáchymov, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxx (okres Xxxxxxx Xxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx Xxxx), Xxxxxx, Nejdek, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx Xxxx), Otovice (xxxxx Xxxxxxx Xxxx), Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Smolné Pece, Xxxxxxxxx (okres Karlovy Xxxx), Xxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Šemnice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Karlovy Xxxx), Xxxxxxxx, Verušičky, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxxx Xxxx), Vrbice (okres Xxxxxxx Xxxx), Vysoká Xxx (xxxxx Karlovy Xxxx), Žlutice

Volební obvod x. 2 Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxxxxx (xxxxx Sokolov), Xxxxxxx, Bukovany (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Nivy, Xxxxx Xxxxxxx, Habartov, Xxxxx Xxxxxxx, Chlum Xxxxx Xxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx (xxxxx Sokolov), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxx), Nová Ves (xxxxx Sokolov), Nové Xxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxx, Otročin, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxx, Staré Xxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 3 Sídlo: Xxxx

Xx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Cebiv, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Tachov), Xxxxxxxx, Xxxxxx Újezd, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Erpužice, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Horní Kozolupy, Xxxxxx, Hranice (xxxxx Xxxx), Xxxx, Chodova Xxxxx, Xxxxxxx Újezd, Xxxxxxxx (okres Tachov), Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Krásná (xxxxx Xxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Kynžvart, Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxx), Xxx x Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx, Planá (okres Xxxxxx), Xxxxxx, Podhradí (xxxxx Xxxx), Xxxxxx xxx Xxxx, Poustka, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Skapce, Xxxxx Xxxx (okres Xxxx), Xxxxx Xxxxxxxx, Staré Xxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxx (xxxxx Tachov), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Tachov (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Tachov), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxx), Xxxxxx, Třemešné, Tři Xxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxx), Xxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxx), Xxxxx Xxxxxxxx, Velký Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Zadní Chodov, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxx (xxxxx Tachov)

Volební xxxxx č. 4 Xxxxx: Xxxx

Xxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx), Braňany, Xxxxxxx, Xxxxx Jiřetín, Xxxxxx, Xxxx Svaté Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx, Korozluky, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx (xxxxx Xxxx), Xxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxx), Xxxx Xxxxxx (xxxxx Xxxx), Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx)

Xxxxxxx xxxxx x. 5 Sídlo: Xxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Chomutov), Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Droužkovice, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Hamry, Xxxxxx, Libědice, Loučná xxx Klínovcem, Málkov (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx, Místo, Nezabylice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx, Strupčice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Veliká Xxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx (okres Xxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx x. 6 Xxxxx: Xxxxx

Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx, Blšany x Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Rakovník), Xxxxxx, Cítoliby, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxx (okres Xxxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Drnek, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hracholusky (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Hřivice, Xxxxx (xxxxx Rakovník), Chlumčany (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Jimlín, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Krásný Xxxx, Xxxxxxxx, Krty, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxx, Křivoklát, Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Libčeves, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lipno, Xxxxxx (okres Xxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxx, Lubenec, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Lužná (xxxxx Xxxxxxxx), Malíkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxx), Městečko, Xxxxxxxx, Xxxx, Mšec, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nepomyšl, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxx (xxxxx Louny), Xxxx Xxxxx (okres Xxxxx), Xxxx Strašecí, Xxxx Xxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Rakovník), Xxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Petrovice (xxxxx Rakovník), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Podbořanský Rohozec, Xxxxxxxxx, Pochvalov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Příčina, Xxxxxxx (okres Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Račice (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Ruda (okres Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Řeřichy, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Louny), Xxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Srbeč, Staňkovice (xxxxx Louny), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxx, Xxxxxx (xxxxx Rakovník), Toužetín, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxx, Velemyšleves, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Vrbno xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx, Zálužice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxx (xxxxx Rakovník), Želkovice, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx)

Xxxxxxx xxxxx x. 7 Xxxxx: Xxxxx-xxxxx

xxxxxxx xxxxx Xxxxx 2-Xxxxxxx, xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Klatovy), Buková (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Černovice, Červené Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Plzeň-jih), Čmelíny, Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxx), Dolce, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Hnačov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Kamenice, Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Plzeň-jih), Hradešice, Xxxxxxxx (xxxxx Plzeň-jih), Xxxxxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxx-xxx), Chlumčany (okres Xxxxx-xxx), Xxxxxx, Chocenice, Xxxxxxxx (okres Plzeň-jih), Xxxxxxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxx-xxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Kvíčovice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxx Bor, Maňovice, Xxxxx, Měcholupy (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Struhadlo, Xxxxxxxxx (okres Plzeň-jih), Xxxxxxxx, Xxxxxx, Nalžovské Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nepomuk (okres Xxxxx-xxx), Netunice, Neuměř, Xxxxxxx, Nezbavětice, Nezdice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxx (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxx Xxxxxxxxx, Olšany (xxxxx Xxxxxxx), Oplot, Xxxxxx, Xxxxxxx, Pačejov, Xxxxxxx, Polanka, Prádlo, Xxxxxxxxx, Přestavlky (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Roupov, Xxxxx, Seč (xxxxx Xxxxx-xxx), Sedliště (okres Xxxxx-xxx), Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Klatovy), Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxxx-xxx), Starý Xxxxxxx, Xxxx, Střelice (xxxxx Plzeň-jih), Střížovice (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Klatovy), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Únětice (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxxxxx, Velké Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxx Touškov, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 8 Xxxxx: Xxxxxxxx

Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Rokycany), Xxxxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxx (okres Xxxxx-xxxxx), Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Březina (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Čeminy, Xxxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxx Xxxx, Xxxxx Hradiště, Drahoňův Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Druztová, Xxxxxx, Ejpovice, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Horní Xxxx, Horní Bříza, Xxxxxx (okres Xxxxxxxx), Xxxxxxxx (okres Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Hůrky, Xxxxx (xxxxx Plzeň-sever), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Chaloupky, Xxxxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Plzeň-město), Xxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx (okres Xxxxx-xxxxx), Kakejcov, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kbelany, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Rokycany), Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxx (okres Plzeň-sever), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Královice, Xxxxxxxxx, Xxxx, Křelovice (xxxxx Plzeň-sever), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxx pod Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx, Liblín, Líně, Xxxxx (okres Xxxxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Plzeň-sever), Xxxx, Xxxxxxxxx, Lochousice, Xxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Touškov, Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Rokycany), Xxxxxxxxx, Mlečice, Mrtník, Xxxxxxxx, Xxxx, Nadryby, Xxxxxxx, Xxxxxx, Němčovice, Xxxxx, Xxxxxx, Nýřany, Xxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxx (xxxxx Beroun), Xxxx (xxxxx Beroun), Xxxx (okres Xxxxxxxx), Xxxxxx u Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Pastuchovice, Pernarec, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Potvorov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Příšov, Xxxxxxxxx, Radnice, Raková, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxx, Skomelno, Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Studená (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Tatiná, Těně, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxx x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Plzeň-sever), Xxxxxxxx, Třemošná, Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx nade Xxx, Xxxxx u Xxxxxxx Xxxxx, Úlice, Úněšov, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Veselá (okres Xxxxxxxx), Xxxxx (okres Xxxxxxxx), Vochov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxx, Všeruby (okres Xxxxx-xxxxx), Výrov, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxx-xxxxx), Zaječov, Záluží (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxx, Zruč-Senec, Zvíkovec, Xxxxx, Žilov

Volební obvod x. 9 Xxxxx: Xxxxx-xxxxx

xxxxxxx obvody Plzeň 1, Plzeň 3, Xxxxx 4, Xxxxx 5-Xxxxxxx, Xxxxx 6-Xxxxxx, Xxxxx 7-Radčice, Xxxxx 8-Xxxxxxx, Xxxxx 9-Xxxxxxxx, Xxxxx 10-Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 10 Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Branišov, Xxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx České Budějovice), Xxxxxxxxx (okres České Xxxxxxxxxx), Černá x Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Dasný, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Budějovice), Doudleby, Xxxxxx, Drslavice (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx, Dubné, Xxxxxxxx (okres Český Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Horní Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx xx Šumavě, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Chlumec (xxxxx Český Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (okres České Xxxxxxxxxx), Chroboly, Chvalovice (xxxxx Prachatice), Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx České Budějovice), Xxxxxxx Újezd (xxxxx Xxxxx Budějovice), Kaplice, Xxxxxxxx, Kratušín, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Ktiš, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Lipno xxx Xxxxxxx, Litvínovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Mahouš, Xxxxxxx, Malovice, Malšín, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Mojné, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Nedabyle, Xxxxxxx (xxxxx Prachatice), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxx), Xxxx Pec, Xxxx Xxx (xxxxx Xxxxx Budějovice), Xxxx Xxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxx), Xxxx Hrady (xxxxx Xxxxx Budějovice), Xxxxxxxx (okres Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxx, Olšovice, Xxxxxxxx, Ostrolovský Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxx Budějovice), Xxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxx xx Šumavě, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Přídolí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Roudné, Xxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Šumavě, Xxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx (okres Xxxxx Budějovice), Slávce, Xxxxxxx, Xxxxx, Staré Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Strážkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxx Jan nad Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxx xxx Vltavou, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Věžovatá Xxxxx, Xxxxx, Volary, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Vyšší Xxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxx, Závraty, Zbytiny, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Zvíkov (xxxxx Xxxxx Xxxxxxx), Žabovřesky, Xxx, Xxxxxxx, Žernovice

Volební xxxxx x. 11 Xxxxx: Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Česká Xxxxxx, Číhaň, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Díly, Dlažov, Xxxxxx Xxx (xxxxx Xxxxxxx), Dobršín, Xxxxxx (xxxxx Klatovy), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Klatovy), Xxxxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxx, Hlavňovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Hora Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx (xxxxx Domažlice), Xxxxxx (xxxxx Klatovy), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Chodská Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Chudenice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Kejnice, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Libkov (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Domažlice), Xxxxxxxxx (okres Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Mutěnín, Myslovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxx Xxx (xxxxx Domažlice), Xxxx Kramolín, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Poděvousy, Xxxxxxxx (xxxxx Klatovy), Polen, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Rabí, Rejštejn, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Spáňov, Xxxxxx (okres Xxxxxxxxx), Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxx, Staňkov (okres Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Klatovy), Xxxxxxxx (okres Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxx, Újezd (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Velhartice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Všepadly, Xxxxxxx (xxxxx Domažlice), Xxxxxxxx (xxxxx Domažlice), Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Žichovice

Volební obvod x. 12 Xxxxx: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bezdědovice, Xxxxxx (okres Strakonice), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxx (okres Xxxxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Budyně, Xxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Cehnice, Cerhonice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Strakonice), Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Doubravice (okres Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Strakonice), Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx (okres Xxxxxxxxxx), Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hoštice (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxxx (xxxxx Prachatice), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Chelčice, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Chobot, Chrášťovice, Xxxxx, Kadov (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Krejnice, Xxxx-Xxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kvilda, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Strakonice), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lenora, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Lnáře, Xxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Minice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mnichov (xxxxx Xxxxxxxxxx), Mutěnice (xxxxx Strakonice), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Nišovice, Xxxx Xxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Strakonice), Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Paračov, Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Zborovice, Předotice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx (okres Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxx (okres Strakonice), Xxxxxxx, Xxxxxx, Sousedovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Strakonice), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Strakonice), Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Prachatice), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Třebohostice, Xxxxxxxxx, Tvrzice, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Úlehle, Xxxxx, Xxxxxxx, Uzeničky, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 13 Xxxxx: Tábor

Albrechtice xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Tábor), Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Bernartice (okres Xxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Borovany (xxxxx Písek), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dírná, Dlouhá Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxx u Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Dráchov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Hodětín, Xxxxxxxx (xxxxx Tábor), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Chyšky, Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Jickovice, Xxxxxxxxxx, Katov (okres Xxxxx), Klenovice, Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Tábor), Kostelec xxx Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Tábor), Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxx), Xxxxxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx (okres Xxxxx), Xxxxxxxx, Lom (xxxxx Xxxxx), Malšice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Mezná (xxxxx Xxxxx), Mezno, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Mlýny, Myslín, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Ves u Xxxxxxx, Nová Ves x Xxxxx Vožice, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx (xxxxx Písek), Xxxxxxx, Orlík xxx Xxxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxxx), Oslov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx nad Xxxxxxx, Podolí I, Xxxxxxxx, Pohnání, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Přeborov, Přehořov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Tábor), Xxxxxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxxxxxx x Želče, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx (xxxxx Tábor), Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Roudná, Řemíčov, Xxxxx, Xxxxx, Sedlečko x Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Slapy (xxxxx Tábor), Smetanova Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Stádlec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Svrabov, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Tučapy (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx (xxxxx Tábor), Xxxxxxxx, Vesce, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Písek), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Vlčeves, Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Vlksice, Xxxxxx, Vojníkov, Xxxxxx, Xxxx (xxxxx Písek), Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx (okres Xxxxx), Xxxxx (okres Xxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxxx), Zhoř x Xxxxx Xxxxxx, Xxxx x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Zvěstov, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Žíšov

Volební xxxxx x. 14 Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx České Xxxxxxxxxx), Borek (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Budějovice), Xxxxxxx, Xxx, Čenkov x Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Dobrá Voda x Xxxxxxx Budějovic, Xxxxxxx (xxxxx České Xxxxxxxxxx), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Jindřichův Xxxxxx), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Frahelž, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Hlincová Xxxx, Xxxxx, Hrachoviště, Hrdějovice, Xxxx, Hvozdec (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres České Xxxxxxxxxx), Xxxxx, Klec, Xxxxxxxx, Libin, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Lužnice, Majdalena, Xxxxxxx, Mladošovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxx Xxxxxxxxxx), Ponědraž, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (okres Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Vlkov (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxx, Záblatí (okres Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Zvíkov (xxxxx Xxxxx Budějovice), Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 15 Xxxxx: Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx (xxxxx Pelhřimov), Xxxxxxxx, Bohdalín, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Hradec), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Bratřice, Březina (xxxxx Jindřichův Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Častrov, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Pelhřimov), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Český Rudolec, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxx (okres Xxxxxxxxx), Člunek, Dehtáře, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxx Kopy, Xxxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxx Xxxx x Xxxxxx, Dolní Xxxx, Dolní Xxxx, Xxxxx, Drunče, Xxxxxxxx, Xxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xx, Hadravova Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hamr, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx Meziříčko, Horní Xxxxxxx, Horní Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Ježov (okres Xxxxxxxxx), Jilem (okres Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Pelhřimov), Xxxxxxxx xxx Lipou, Xxxxxxx Xxxxxxx, Kardašova Řečice, Xxxxxxxx, Koberovice, Kojčice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Radouň, Xxxxxxxx, Krasíkovice, Xxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Pelhřimov), Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Voda, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxx (okres Pelhřimov), Xxxxx (xxxxx Pelhřimov), Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Nová Xxxxxx, Nová Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Nová Xxxxxxxx, Xxxx Ves xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Nový Rychnov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Radouň, Xxxxxx (xxxxx Pelhřimov), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Pelhřimov, Xxxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Pleše, Xxxxxx Xxxx, Počátky, Polesí, Xxxxxx, Xxxxxxx, Pošná, Xxxxxx (okres Xxxxxxxxx), Xxxxxx xxx Křemešníkem, Xxxxxxx, Putimov, Xxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Rodvínov, Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Hradec), Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Rynárec, Xxxxxx (xxxxx Pelhřimov), Xxxxxxxx Xxxxx, Samšín, Xxxxxxx (xxxxx Pelhřimov), Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxx Xxxxxx, Xxxx čin, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Stříbřec, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Střítež xxx Křemešníkem, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Jindřichův Xxxxxx), Suchdol xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Pelhřimov), Újezdec (xxxxx Jindřichův Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Útěchovice xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Velká Chyška, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxx slavíce, Xxxxx, Xxxxxxxx, Vydři, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Záhoří (xxxxx Xxxxxxxxxx Hradec), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Zachotín, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Žďár (xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxx, Žirov, Žirovnice

Volební xxxxx č. 16 Xxxxx: Beroun

Bavoryně, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Bubovice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxx (okres Beroun), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxx-xxxxx), Chrášťany (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Jeneč, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Klínec, Xxxxxxxx (xxxxx Praha-západ), Koněprusy, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxx (xxxxx Praha-západ), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxx, Loděnice (xxxxx Beroun), Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Měňany, Xxxxxx, Xxxxxx, Mořinka, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Praskolesy, Xxxxx, Xxxxxx, Rpety, Xxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Skuhrov (xxxxx Xxxxxx), Srbsko, Xxxxxx (xxxxx Beroun), Xxxxxxxxxxx, Suchomasty, Xxxxx, Xxxxx Xxx pod Xxxxxx, Svinaře, Tachlovice, Xxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx, Točník, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Úhonice, Velký Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vysoký Xxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Zlatníky-Hodkovice, Xxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 17 Xxxxx: Xxxxx 12

xxxxxxx xxxxx Praha 12, Xxxxx 16, Xxxxx-Xxxxxxx, Praha-Lochkov, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx, Praha-Zbraslav, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Praha-Újezd, Xxxxx-Xxxxxxxx, Praha-Libuš

Volební xxxxx x. 18 Sídlo: Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Bojanovice (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Příbram), Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxx, Cetyně, Xxxxxx, Xxxxxxx Újezd (xxxxx Xxxxxxx), Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Dušníky, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx (okres Xxxxxxx), Dobříš, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Drhovy, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Dublovice, Xxxxx, Xxxx, Heřmaničky, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Příbram), Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Korkyně, Xxxxxx Hora, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Křešín (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxx (xxxxx Příbram), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx, Líšnice (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx pod Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nalžovice, Xxxxxxx, Xxxxx, Nedrahovice, Xxxxxxxxxx, Nepomuk (okres Xxxxxxx), Nestrašovice, Nová Xxx xxx Pleší, Xxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Nový Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Obory, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx, Petrov (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Petrovice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Podlesí (okres Xxxxxxx), Pohoří (okres Xxxxx-xxxxx), Prosenická Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Psáry, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxx, Rosovice, Xxxxxxxx xxx Třemšínem, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Řitka, Xxxxx (okres Příbram), Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Sedlice (xxxxx Příbram), Slapy (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxxxxx Hrádek, Xxxxxxxx, Svaté Pole, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx (xxxxx Příbram), Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tušovice, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx (okres Příbram), Xxxxxx, Volenice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Praha-západ), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx x. 19 Sídlo: Xxxxx 11

xxxxxxx části Xxxxx 11, Praha 15, Xxxxx 22, Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Měcholupy, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Praha-Křeslice, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 20 Sídlo: Xxxxx 4

městská xxxx Xxxxx 4

Volební xxxxx x. 21 Xxxxx: Xxxxx 5

xxxxxxx části Xxxxx 5, Xxxxx 13

Xxxxxxx xxxxx x. 22 Xxxxx: Xxxxx 10

xxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, Xxxxx 21, Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Praha-Dubeč, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 23 Sídlo: Xxxxx 8

xxxxxxx části Praha 8, Praha-Březiněves, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxx, Praha-Čakovice, Xxxxx 18

Volební obvod x. 24 Xxxxx: Xxxxx 9

městské xxxxx Xxxxx 9, Xxxxx 14, Xxxxx 19, Xxxxx 20, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Počernice, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 25 Xxxxx: Praha 6

xxxxxxx část Xxxxx 6, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území Xxxxxxxxxx, xxxxx katastrálního xxxxx Xxxxxxx x části xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 6, xxxxxxx xxxxx Xxxxx 17, Praha-Přední Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Praha-Suchdol, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 26 Xxxxx: Xxxxx 2

městská část Xxxxx 2, x xxxxxxxx části katastrálního xxxxx Xxxx Xxxxx, xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx Xxxxx 2 x katastrálního xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxx 3

Xxxxxxx xxxxx x. 27 Xxxxx: Xxxxx 1

městské xxxxx Xxxxx 1, Xxxxx 7 a Xxxxx-Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxx, xxxxxx na xxxxx městské části Xxxxx 2 a xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxx městské xxxxx Praha 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Bubeneč x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 6

Xxxxxxx obvod x. 28 Xxxxx: Xxxxxx

Xxxx, Xxxxx (okres Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxxxxx, Brandýs xxx Xxxxx-Xxxxx Boleslav, Xxxxxxx, Čakovičky, Xxxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx (okres Mělník), Xxxxx, Hlavenec, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxx, Chvatěruby, Jenštejn, Xxxxxxxxx, Káraný, Klecany, Xxxxxxx, Xxx, Xxx xxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Kostelní Xxxxxx, Xxxxxxx, Kralupy nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Lázně Xxxxxx, Ledčice, Lhota (xxxxx Praha-východ), Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Malý Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Mratín, Nedomice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nová Xxx (okres Xxxxxx), Xxxx Ves (okres Xxxxx-xxxxxx), Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Ovčáry (okres Xxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Polerady (okres Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Radonice (okres Xxxxx-xxxxxx), Sedlec (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx, Xxxxxx Xxx (okres Xxxxx-xxxxxx), Xxxxx Borek, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vodochody, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Záryby, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 29 Sídlo: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bohušovice xxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, Býčkovice, Xxxxxxxx, Černěves, Černiv, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Dlažkovice, Dobříň, Xxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxx, Drahobuz, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Dušníky, Xxxx, Hlinná, Hobšovice, Xxxxx Xxxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Hrobce, Xxxxxxxx, Chodovlice, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Chudoslavice, Jarpice, Xxxxxxx, Xxxxx, Keblice, Xxxxx, Xxxxxx, Klobuky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx pod Xxxxx, Krabčice, Královice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Kyškovice, Levín, Xxxxxx nad Labem, Xxxxxxxx (xxxxx Litoměřice), Xxxxxxxxx xxx Řípem, Xxxxxxxxxxx, Libochovice, Libotenice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Litoměřice, Xxxx, Loucká, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxxxxxxx), Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Martiněves, Michalovice (xxxxx Xxxxxxxxxx), Miřejovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Mšené-lázně, Xxxxxxxxxxx, Nové Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxx, Píšťany, Plchov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx (okres Xxxxxxxxxx), Xxxxxx (okres Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Radovesice, Xxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Studeněves, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Trnovany, Xxxxxxxxx (xxxxx Litoměřice), Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (okres Kladno), Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Vchynice, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Vražkov, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Kladno), Xxxxxxxx (xxxxx Litoměřice), Vrutice, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 30 Xxxxx: Xxxxxx

Xxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Bratronice (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Cvrčovice (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx (xxxxx Kladno), Dolany (xxxxx Xxxxxx), Družec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxx, Jemníky, Xxxxxx, Kamenné Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Most, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Knovíz, Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Lány (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Libčice nad Xxxxxxx, Libochovičky, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Makotřasy, Xxxx Kyšice, Xxxx Xxxxxxxx, Neuměřice, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Podlešín, Roztoky (xxxxx Praha-západ), Xxxxxxx (xxxxx Kladno), Statenice, Xxxxxxxxxxx, Stochov, Svárov (xxxxx Kladno), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Třebichovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Úholičky, Xxxxxxx (xxxxx Praha-západ), Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Vinaříce (xxxxx Xxxxxx), Zájezd, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Žilina

Volební obvod x. 31 Sídlo: Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxx), Xxxxxx u Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Ústí nad Xxxxx), Xxxxxxxx, Libouchec, Xxxx Březno (okres Xxxx nad Labem), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Tašov, Xxxxxxx (xxxxx Ústí xxx Xxxxx), Tisá, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Velké Chvoj xx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 32 Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxx u Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Teplice), Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx xxx Milešovkou, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lahošť, Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Teplice), Xxxxxxxx, Mikulov (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx (xxxxx Teplice), Xxxxxxxxx, Xxxxx nad Bílinou, Xxxxxx (okres Teplice), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Žalany, Xxx

Xxxxxxx xxxxx č. 33 Xxxxx: Xxxxx

Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Ploučnicí, Xxxxxxx, Xxxxx Kamenice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Dolní Podluží, Xxxxx Xxxxxxxxx, Doubice, Xxxxxxxxxx xxx Ploučnicí, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxx Xxxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Hřensko, Huntířov, Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Jiřetín pod Xxxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxx), Xxxxx (okres Xxxxx), Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxx), Xxxxxxxxx, Ludvíkovice, Xxxx Xxxxx, Malšovice, Markvartice (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Rumburk, Růžová, Xxxxxxxx, Srbská Kamenice, Xxxxx Křečany, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Těchlovice (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Velká Bukovina, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx)

Xxxxxxx obvod x. 34 Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxx Xxxxx, Bulovka, Xxxxxxxx, Xxxxx Dub, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Liberec), Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Habartice, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Liberec), Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx pod Smrkem, Xxxxxx, Krásný Xxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Liberec), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Mníšek, Xxxx Město xxx Xxxxxx, Oldřichov v Xxxxxx, Xxxxxxxx, Pěnčín (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Proseč xxx Xxxxxxxx, Příšovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Nisou, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Vlastibořice, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 35 Sídlo: Xxxxxxxx xxx Nisou

Albrechtice x Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Jablonec xxx Xxxxx), Bělá (okres Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, Bozkov, Xxxxxxxxx Lhota, Xxxxxxxx x Čisté, Bystrá xxx Jizerou, Čistá x Horek, Dalešice (xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx), Xxxxx (okres Xxxxxxxx xxx Nisou), Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx, Harrachov, Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxxx Xxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jablonec xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Nisou, Xxxxx xxx Xxxxx, Jenišovice (xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Krkonoších, Xxxxxxxxx, Xxxxxx u Držková, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx (xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Levínská Olešnice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxx Popelkou, Xxxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Maršovice (xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx), Xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx, Mříčná, Xxxx Xxx xxx Xxxxx, Xxxx Xxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxxx xxx Xxxxx), Xxxxxxx, Plavý, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx pod Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Rovensko xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, Roztoky x Xxxxx, Rychnov x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Semily, Skuhrov (xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx), Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Velké Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx), Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Záhoří (okres Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx (okres Xxxxxxxx xxx Xxxxx), Xxxxxxx Xxxx, Žernov (okres Xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx x. 36 Sídlo: Xxxxx Xxxx

Xxxxxx, Bílý Kostel xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bohatíce, Brniště, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Česká Xxxx, Xxxxxx, Doksy (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxx Beřkovice, Dolní Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx na Jezeře, Xxxxxxx, Xxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Hořín, Xxxxxx, Hrádek xxx Xxxxx, Chlum (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Chotyně, Chrastavá, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx v Podještědí, Xxxxx Xxx, Jestřebí (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Česká Xxxx), Xxxxxxx (xxxxx Česká Xxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Nosálov, Xxxx Xxx (okres Liberec), Xxxxxx xxx Ralskem, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Okna, Okrouhlá (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx pod Xxxxxxx, Polevsko, Provodín, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx Lípy, Xxxxxx x Doks, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Svor, Xxxxxx (okres Česká Xxxx), Xxxxx (okres Xxxxx Xxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Česká Xxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Ždírec (xxxxx Xxxxx Lípa), Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 37 Xxxxx: Xxxxx

Xxxxxxx, Básnice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxx), Xxxxx-Xxxxxxxx, Březina (xxxxx Jičín), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Budiměřice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bystřice (xxxxx Xxxxx), Cerekvice nad Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dílce, Dlouhopolsko, Xxxxx Voda x Xxxxx, Dobšice (xxxxx Xxxxxxx), Dolní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx Jeseník, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Choteč (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chyjice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Kamenné Zboží, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Kněžnice, Xxxxxx, Konecchlumí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxx), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxx, Kouty (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Libáň, Xxxxxx xxx Cidlinou, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Lukavec x Xxxxx, Lužany (xxxxx Xxxxx), Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Mcely, Městec Xxxxxxx, Miletín, Milovice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nemyčeves, Netřebice (xxxxx Nymburk), Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Odřepsy, Xxxxxxx, Ohaveč, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Oseček, Xxxx (xxxxx Jičín), Xxxxxxxxx, Ostroměř, Ostružno, Xxxxx, Pecka, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Nymburk), Xxxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxx), Xxxxx, Rohoznice (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Sběř, Xxxxxxxx (xxxxx Jičín), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Sloveč, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Stará Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Stratov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxxx Újezd, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Třebnouševes, Xxxxxxxx, Tuř, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Úlibice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Vidochov, Xxxxxxxxx, Xxxxx pod Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Lhota, Železnice, Xxxxxxxx, Židovice (okres Xxxxx), Žitovlice, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 38 Xxxxx: Mladá Boleslav

Bakov xxx Jizerou, Xxxx xxx Bezdězem, Xxxxxxx xxx Jizerou, Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Mladá Xxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Čachovice, Xxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx (okres Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx Lhota (xxxxx Mladá Xxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxx Xxxxxx, Dolní Xxxxxxx, Domousnice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrubá Xxxxx, Hrušov, Xxxx Xxxxx, Charvatce, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chudíř, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxx (okres Xxxxx Xxxxxxxx), Kacanovy, Xxxxxxxxx (xxxxx Semily), Xxxxxxxx, Klášter Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Semily), Xxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Kobylnice (okres Xxxxx Xxxxxxxx), Kochánky, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Kosmonosy, Xxxxxxxx, Kosátky, Xxxxx, Xxxxxxx, Krásná Ves, Xxxxxx, Kropáčova Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx (okres Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxx (okres Mladá Xxxxxxxx), Xxxxxx, Loukov (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mečeříž, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Mnichovo Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mohelnice xxx Xxxxxxx, Mukařov (xxxxx Xxxxx Boleslav), Xxxxxxx (okres Xxxxx Xxxxxxxx), Nemyslovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Ves x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Písková Lhota (xxxxx Mladá Xxxxxxxx), Xxxxx, Plužná, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxx Xxxxxxxx), Přepere (okres Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Rokyta, Xxxxxxxxx, Řepov, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Mladá Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Skorkov (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Smilovice (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Sovínky, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Turnov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Velké Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Žďár (xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 39 Xxxxx: Trutnov

Adršpach, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Bílá Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Trutnov), Borovnička, Xxxxxx (xxxxx Trutnov), Xxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Brusnice, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Trutnov), Dubenec (xxxxx Trutnov), Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Havlovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Kalná, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Hostinné, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Chotěvice, Choustníkovo Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Jívka, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Královec, Xxxx, Xxxxxxx nad Labem, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Lanžov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Úpa, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Maršov x Xxxxx, Meziměstí, Xxxxx Xxxx, Mostek (xxxxx Xxxxxxx), Nemojov, Xxx xxx Xxxxxxx, Pilníkov, Xxxxxxxx, Radvanice (okres Xxxxxxx), Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Stanovice (xxxxx Xxxxxxx), Staré Xxxx, Strážné, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Mlýn, Teplice xxx Metují, Trotina, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Úpice, Xxxxx Svatoňovice, Xxxxx Xxxxxxx, Vernéřovice, Vilantice, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Vlčkovice x Xxxxxxxxxxx, Vrchlabí, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx (xxxxx Trutnov), Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 40 Xxxxx: Kutná Hora

Adamov (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxx, Xxxx (okres Xxxxxxxxx Xxxx), Bernardov, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxx Podolí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Havlíčkův Brod), Xxxxxxxxx (xxxxx Benešov), Xxxxxxxx, Bratčice (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Hora), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Čejkovice (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxx, Červené Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Děkanovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Královice, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Drobovice, Druhanov, Xxxxxx, Xxxxxx Jeníkov, Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx Brod), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Horka X, Horka II, Xxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Hraběšín, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Hulice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Chmelná, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxx (okres Havlíčkův Xxxx), Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx (okres Havlíčkův Xxxx), Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Kouty (xxxxx Havlíčkův Brod), Xxxxxx (okres Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxx (okres Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kunemil, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx, Lípa (xxxxx Xxxxxxxxx Brod), Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx (okres Benešov), Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Malčín, Malešov, Xxxxxxxxxxx (xxxxx Havlíčkův Xxxx), Miřetice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Ves u Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxx, Xxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx X, Xxxxxx (xxxxx Benešov), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (okres Havlíčkův Xxxx), Xxxxxxxxx, Pertoltice (xxxxx Xxxxx Hora), Xxxxxxxxx X, Xxxxxxxxx XX, Podmoky (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Rataje (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx xxx Sázavou, Rohozec (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Havlíčkův Xxxx), Řendějov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Sázava (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Sedletín, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxxx (okres Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Souňov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Kutná Xxxx), Xxxxxxx, Strojetice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx Hora), Xxxxx Xxxxxxx, Světlá xxx Xxxxxxx, Šebestěnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Tehov (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxx, Tomice, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Tupadly (xxxxx Xxxxx Hora), Xxxxxx Xxxxxxx, Uhlířské Xxxxxxxx, Úmonín, Úžice (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxxx (okres Kutná Xxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Vepříkov, Xxxxxx Xxxx, Věž, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Xxxxxxx (okres Havlíčkův Xxxx), Xxxxxxxxxx (okres Xxxxxxxxx Brod), Vinaře, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vlašim, Xxxxxxx, Vlkanov (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Vodranty, Xxxxxxxxx (xxxxx Benešov), Xxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxx xxx Xxxxx, Zbizuby, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx Xxxx), Zdislavice, Xxxx xxx Sázavou, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Žehušice, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 41 Xxxxx: Benešov

Babice (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Benešov (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Černé Xxxxxxxx, Český Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Čtyřkoly, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Doubek, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Horoušany, Xxxxxxx, Hvězdonice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (okres Benešov), Xxxxxxxxx, Choratice, Chotýšany, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxx), Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx lesy, Xxxxxxxx x Křížků, Kozmice (xxxxx Benešov), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Praha-východ), Křížkový Xxxxxxx, Kunice (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Benešov), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lštění, Maršovice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (okres Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Nupaky, Xxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxx-xxxxxx), Oplany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Petříkov (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Popovice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Prusice, Xxxxxxxxxx x Čerčan, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Praha-východ), Řehenice, Xxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Sluštice, Xxxxxxxx, Strančice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Benešov), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx Skalice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Třebešice (okres Xxxxxxx), Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vranov (xxxxx Xxxxxxx), Všestary (xxxxx Xxxxx-xxxxxx), Vysoký Xxxxx (xxxxx Benešov), Výžerky, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 42 Xxxxx: Xxxxx

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Bělušice (okres Xxxxx), Xxxxxxx X, Xxxxxxx XX, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Kolín), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Dobřichov, Xxxxx Chvatliny, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Drahobudice, Grunta, Xxxxx Kruty, Xxxxxx, Xxxxxxx, Hradešín, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chrást (xxxxx Xxxxxxx), Chrášťany (okres Xxxxx), Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Kolín), Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kšely, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lipec, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Mrzký, Nebovidy (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Kolín), Xxxx Xxx X, Xxxxx, Ostrá, Ovčáry (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Plaňany, Xxxx-Xxxxxxxxx, Poděbrady, Polepy (xxxxx Kolín), Polní Xxxxxxx, Xxxxx Voděrady, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Přerov xxx Labem, Přistoupím, Xxxxxxxxx, Radim (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxxx X, Xxxxxxxxxxx XX, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Sadská, Xxxxxx, Skvrňov, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Starý Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Svojšice (xxxxx Xxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Třebestovice, Xxxxxxxx, Tři Xxxxx, Xxxxxxxx, Tuklaty, Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Veletov, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Volárna, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Zvěřínek, Žabonosy, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx)

Xxxxxxx xxxxx č. 43 Xxxxx: Xxxxxxxxx

Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Pardubice), Brloh (xxxxx Xxxxxxxxx), Břehy, Xxxxxxxx x Přelouče, Xxxxxxx, Čepí, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Dubany, Xxxxxxxxx, Holotín, Xxxxxxx xxx Cidlinou, Choltice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Jezbořice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Chrčice, Xxxxx Xxxxxxxx, Lipoltice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lovčice (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxx Xxxxxxx, Mikulovice (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxx Město, Xxxxxxxx (okres Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Pardubice, Xxxxx (okres Hradec Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Rohoznice (okres Xxxxxxxxx), Rybitví, Řečany xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Sopřeč, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxx Jesenčany, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Tetov, Xxxxxxx (xxxxx Pardubice), Xxxxxxxxx, Turkovice, Újezd x Přelouče, Xxxxxxxx (xxxxx Pardubice), Xxxx (xxxxx Pardubice), Vápno, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Pardubice), Žáravice, Xxxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 44 Xxxxx: Chrudim

Bartoušov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, České Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxx (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Dolní Xxxxxxxxx, Dřenice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx (okres Chrudim), Xxxxxxxxxx Borová, Xxxxxxxxx Xxxx, Heřmanův Xxxxxx, Xxxxxxx (okres Chrudim), Xxxxxxx (xxxxx Chrudim), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Hrochův Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Chrudim, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Kladno (xxxxx Xxxxxxx), Klešice, Xxxxxxxx, Kněžice (xxxxx Xxxxxxx), Knyk, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxxxx x Heřmanova Městce, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx Xxx, Krucemburk, Xxxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx (okres Havlíčkův Xxxx), Xxxx (okres Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Chrudim), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Lipovec (xxxxx Xxxxxxx), Lukavice (xxxxx Xxxxxxx), Malec, Xxxxx-Xxxxxx, Miřetice (xxxxx Xxxxxxx), Mladoňovice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Mrákotín (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Oudoleň, Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Podmoklany, Xxxxxx, Pokřikov, Prachovice, Xxxxxxxx (xxxxx Chrudim), Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (okres Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx (xxxxx Chrudim), Xxxxx xxx Doubravou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx Brod), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Slavíkov, Sloupno (xxxxx Xxxxxxxxx Brod), Xxxxxx, Sobětuchy, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Hory, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (okres Chrudim), Xxxxxxxx, Stoky, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Vápenný Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Věznice (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxx, Vítanov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Kostelec, Xxxxxxxx, Vysočina, Vysoká (xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zájezdec, Xxxxxx (xxxxx Havlíčkův Xxxx), Ždírec nad Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Pole, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Žumberk

Volební xxxxx x. 45 Xxxxx: Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx (xxxxx Hradec Xxxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dohalice, Xxxxx Xxxx, Hlušice, Hradec Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Humburky, Xxxxxxxxx (okres Hradec Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Králíky (xxxxx Xxxxxx Králové), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Lužec xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Bydžov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Osice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Pšánky, Puchlovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Roudnice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Hradec Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Starý Xxxxxx, Xxxxxxx, Stračov, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Třesovice, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx Králové), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Zdechovice (okres Xxxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx x. 46 Xxxxx: Xxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx), Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Orlicí, Xxxxxx, Bystřec, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Damníkov, Xxxxxx Xxxxxxx, Dlouhoňovice, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Dobrouč, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxx xxx Orlicí), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Orlicí), Xxxxx Xxxxxxxxx, Hrádek (xxxxx Ústí nad Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Orlicí, Xxxxx xxx Xxxxxx, Javorník (xxxxx Xxxx nad Xxxxxx), Jehnědí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Králíky (okres Xxxx xxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Libecina, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxx nad Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Orlicí), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxx xxx Orlicí), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx), Nekoř, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Ústí xxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Pastviny, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx), Xxxxxxx (okres Xxxx nad Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Rudoltice, Xxxxxx (okres Xxxx xxx Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxx nad Xxxxxx), Xxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Ústí xxx Xxxxxx), Sloupnice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Svatý Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Verměřovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx), Vraclav, Xxxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Vysoké Xxxx, Xxxxxx, Záchlumí (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx), Zálší (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Žichlínek

Volební xxxxx x. 47 Xxxxx: Náchod

Běleč xxx Xxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx xxx Metují, Blešno, Xxxxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Broumov (okres Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Černilov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Česká Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Divec, Xxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxx Xxxxxxxxx, Habřina, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Heřmánkovice, Hněvčeves, Xxxxxxxxx, Horní Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hořičky, Hořiněves, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Náchod), Jeníkovice (xxxxx Hradec Xxxxxxx), Xxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Hořičkami, Xxxxxxxx, Libníkovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Litoboř, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mezilesí (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Police xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Hradec Xxxxxxx), Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Smiřice, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Stárkov, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx Xxx, Šestajovice (okres Xxxxxx), Šonov, Xxxxxxxxxxxx xxx Orebem, Velichovky, Xxxxx Xxxxxxxx, Velké Xxxxxxxxx, Velké Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Vestec (xxxxx Náchod), Vlkov (xxxxx Náchod), Vrchovnice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Vysoká Xxxxxx, Vysokov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx nad Xxxxxx, Xxxxxx, Žernov (xxxxx Náchod)

Volební xxxxx x. 48 Sídlo: Xxxxxxx xxx Kněžnou

Albrechtice xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx, Bílý Xxxxx, Bohdašín, Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Pardubice), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Bystré (okres Xxxxxxx nad Kněžnou), Xxxx, Byzhradec, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx (xxxxx Rychnov xxx Xxxxxxx), České Meziříčí, Xxxxxxx (okres Rychnov xxx Kněžnou), Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Dobré, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx xxx Kněžnou), Dobříkov, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Hřibiny-Ledská, Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx), Choceň, Xxxxxx (xxxxx Pardubice), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Janov (xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx), Jaroslav, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Orlicí, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Kounov (xxxxx Rychnov xxx Xxxxxxx), Králova Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx nad Kněžnou), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lány x Dašic, Xxxxx (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxx u Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Lukavice (xxxxx Xxxxxxx nad Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Mokré, Moravany (xxxxx Pardubice), Němčíce (xxxxx Xxxxxxxxx), Nová Xxx (okres Rychnov xxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Olešnice (okres Xxxxxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxx xxx Kněžnou), Xxxxxxx Záhoří, Osečnice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Plch, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx u Xxxxx, Podbřezí, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx), Polom (xxxxx Rychnov xxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx xxx Kněžnou), Ráby, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx horách, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Sedloňov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Bělou, Slatina xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxx, Sruby, Staré Xxxxxxxx, Staré Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx, Trusnov, Xxxxxxxx, Tutleky, Týniště xxx Orlicí, Týnišťko, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxx (okres Rychnov xxx Xxxxxxx), Vamberk, Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx nad Kněžnou), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxx Xxxxxxx, Vysoký Újezd (xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxx, Zdelov, Zdobnice, Xxxx nad Orlicí

Volební xxxxx x. 49 Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Běleč (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx (okres Brno-venkov), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Býkovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Černovice (xxxxx Blansko), Česká, Xxxxxx (xxxxx Blansko), Xxxxxx Lhota (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Hluboké Xxxxx, Hodonín (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Jedovnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Blansko), Xxxxxxx, Kořenec, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Krasová, Krhov (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Ves, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Kuničky, Xxxxxxx, Xxxxx, Lazinov, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Letovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxx, Lhota u Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Brno-venkov), Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxx Lhota, Malá Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Míchov, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Blansko), Xxxxx, Xxxxx (xxxxx Blansko), Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Blansko), Xxxxxxxx (okres Blansko), Xxxxxxxxx, Xxxxx, Ostrov x Xxxxxxx, Pamětice, Xxxxxx (okres Blansko), Xxxxxxxxx (xxxxx Blansko), Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Rozseč nad Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Sebranice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxx, Spešov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Sudice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx, Světlá, Svinošice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Šebetov, Xxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Štěpánovice (okres Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxxx Xxxx, Unín, Xxxxxxx, Ústup, Xxx xxxx, Xxxxxxxx, Vavřinec (xxxxx Xxxxxxx), Vážany (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxx Opatovice, Vilémovice (xxxxx Blansko), Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Vranov (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Blansko), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxx (xxxxx Xxxxxxx), Žďárná, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx x. 50 Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxxx, Xxxx nad Xxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxx, Benátky (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx x Xxxxxxx, Biskupice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Bor x Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Borušov, Brněnec, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Bystré (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Čistá (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Svitavy), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx x Moravské Xxxxxxx, Xxxxxx Loučka (xxxxx Xxxxxxx), Dolní Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxxxx, Hartmanice (okres Xxxxxxx), Hluboká, Horky (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx Xxxxx (xxxxx Svitavy), Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Chmelík, Chornice, Xxxxxxxx, Chotovice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Karle, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Koruna, Xxxxxx, Křenov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lavičné, Xxxxxxx (okres Xxxx xxx Xxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Lubná (xxxxx Xxxxxxx), Xxxx, Xxxxx (xxxxx Svitavy), Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx na Xxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Sídla, Xxxx Xxx u Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx), Xxxxxx, Opatov (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Perálec, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Pomezí, Xxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Pustá Rybná, Xxxxxxx, Radkov (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Rozhraní, Xxxxxxxx (xxxxx Svitavy), Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx xx Xxxxxx, Řepníky, Xxxxx, Xxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Sedliště (okres Xxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Slatina (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Svitavy), Xxxxxxxx, Strakov, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Lhota, Svitavy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Telecí, Xxxxx, Xxxxxxxxx (okres Svitavy), Xxxxx, Třebařov, Újezdec (xxxxx Svitavy), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Seč, Xxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Orlicí), Víska x Xxxxxxx, Vítějeves, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Želivsko

Volební xxxxx x. 51 Sídlo: Xxxx nad Sázavou

Baliny, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Bohdalec, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxx xxx Sázavou), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxx, Březejc, Xxxxx (xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx), Březí xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx), Bukov, Xxxxxxxx nad Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx (xxxxx Xxxx nad Xxxxxxx), Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (okres Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Chlumětín, Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jámy, Javorek, Xxxxxxxx, Jívoví, Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx), Karlov, Xxxxxxxx (okres Xxxx xxx Sázavou), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxx nad Xxxxxxx), Xxxxxx (okres Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Křižánky, Xxxxxxxx (xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kyjov (okres Xxxx nad Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Sázavou), Xxxxx, Líšná (okres Xxxx nad Xxxxxxx), Xxxx Xxxxxxxx, Martinice (xxxxx Xxxx nad Xxxxxxx), Matějov, Měřín, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx), Milasín, Xxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Moravecké Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxx (okres Žďár xxx Xxxxxxx), Xxxx Xxx x Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx (okres Xxxx xxx Sázavou), Xxxx Město xx Xxxxxx, Nové Xxxx (xxxxx Xxxx nad Xxxxxxx), Xxxx Xxxxxx, Xxxx Jimramov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxx xxx Sázavou), Xxxxxxxx, Oslavička, Osová Xxxxxxx, Osové, Ostrov xxx Xxxxxxx, Xxxx (xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx), Pavlínov, Xxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Podolí (xxxxx Xxxx nad Sázavou), Xxxxx xx, Polnička, Xxxxxxxx (okres Žďár xxx Sázavou), Račice (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Svratka, Xxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Sázavou), Xxxxxxxx xxx Oslavou, Xxxxxx, Rosička (okres Xxxx xxx Sázavou), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rozseč (xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx), Rozsochy, Xxxxx, Xxxx (xxxxx Žďár xxx Sázavou), Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxx xxx Sázavou), Sázava (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Sklené (xxxxx Xxxx xxx Sázavou), Xxxxxx xxx Oslavou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxx nad Xxxxxxx), Xxxxxxx, Strachujov, Xxxxxxxxx Zhoř, Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx (okres Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Štěpánov xxx Svratkou, Tasov (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Velká Xxxxxxxx, Velké Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Vepřová, Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Žďár xxx Sázavou), Vídeň, Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Žďár nad Xxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx), Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx), Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zubří (xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxx xxx Sázavou), Xxxxxxx (okres Xxxx xxx Sázavou), Žďár xxx Sázavou

Volební xxxxx x. 52 Sídlo: Xxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (xxxxx Jihlava), Xxxxxxx, Xxxxxx, Brtnice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Jindřichův Hradec), Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Černíc, Xxxxxxx Xxxxxx, Čížov, Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxx Brtnice, Xxxxxxxxx, Dobronín, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Dvorce (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Hostětice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Jersín, Xxxxxxxxx, Ježená, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Jindřichovice (okres Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Kamenice (xxxxx Jihlava), Xxxxxxx (xxxxx Jihlava), Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Kostelní Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxx nad Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (xxxxx Jihlava), Xxxxx, Milíčov, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nadějov, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Olší (xxxxx Jihlava), Opatov (xxxxx Xxxxxxx), Ořechov (xxxxx Xxxxxxx), Xxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Panské Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Hradec), Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Jihlava), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Řídelov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Smrčná, Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Jihlava), Suchá, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, Telč, Xxxxxxxxx (okres Jindřichův Xxxxxx), Xxxxx, Třeštíce, Xxxxxxx, Ústí (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Studnice, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Zhoř (okres Xxxxxxx), Zvolenovice, Žatec (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx č. 53 Xxxxx: Xxxxxx

Xxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxx, Bačkovice, Xxxxxxxx, Biskupice-Pulkov, Blatnice (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Březník, Xxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxx, Čáslavice, Xxxxxxxxxxxx, Čechočovice, Čechtín, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Čikov, Xxxxx (xxxxx Třebíč), Dalešice (xxxxx Xxxxxx), Dědice, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx (okres Třebíč), Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxx (xxxxx Třebíč), Xxxxx Vilémovice, Hornice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxxxxx, Jakubov x Xxxxxxxxxx Budějovic, Xxxxxxxxxx xxx Rokytnou, Jasenice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Jiratice, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Kladeruby xxx Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxx xxxxx, Xxxxxxx, Koj etice (xxxxx Třebíč), Komárovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Třebíč), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Krhov (okres Xxxxxx), Xxxxxxxx, Kuroslepy, Xxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Třebíč), Lesůňky, Xxxxxxx, Lhotice, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Loukovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Markvartice (okres Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Mastník, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Mladoňovice (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Moravské Xxxxxxxxxx, Myslibořice, Naloučany, Xxxxxx xxx Oslavou, Xxxxxxx, Nimpšov, Xxxx Xxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxx Syrovice, Nový Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Pálovice, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Popůvky (xxxxx Xxxxxx), Pozďatín, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (xxxxx Třebíč), Xxxxxxx, Xxxxx, Pyšel, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx u Xxxxx, Radkovice x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Rapotice, Xxxx, Xxxxxxxxx nad Rokytnou, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Římov (xxxxx Třebíč), Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Stropešín, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Třebíč), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Třebíč), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Štěměchy, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxxxx, Třebenice (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx, Třesov, Xxxxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxxx), Vícenice, Vícenice x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vlčatín, Xxxxxx, Zahrádka (okres Xxxxxx), Zárubice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Želetava

Volební xxxxx x. 54 Sídlo: Xxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx (okres Znojmo), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxx (okres Znojmo), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Branišovice, Xxxxxxx (xxxxx Znojmo), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Čejkovice (xxxxx Znojmo), Čermákovice, Xxxxxx, Damnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxxx), Dolenice, Xxxxx Xxxxxxx, Dyjákovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Džbánice, Xxxxxxxx Xxxx, Havraníky, Hevlín, Xxxxxxx Xxxxxxx, Hnanice, Xxxxxxxx (okres Znojmo), Xxxxx Xxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Horní Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Chvalatice, Xxxxxxxxxx (okres Znojmo), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Jevišovice, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx, Jiřice u Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Korolupy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Křídlůvky, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Lesná (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Znojmo), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Medlice, Xxxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxxxx, Miroslav, Miroslavské Xxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Němčičky (xxxxx Xxxxxx), Nový Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Olbramovice (xxxxx Xxxxxx), Oleksovice, Xxxxx (xxxxx Znojmo), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Petrovice (xxxxx Xxxxxx), Plavec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Práče, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxx (okres Xxxxxx), Slatina (xxxxx Xxxxxx), Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Petřín, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Znojmo), Xxxxxx Pole, Troskotovice, Xxxxxxxxx (okres Znojmo), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx (xxxxx Znojmo), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Vevčice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx nad Xxxx, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx, Zblovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx x. 55 Xxxxx: Xxxx-xxxxx

xxxxxxx xxxxx Xxxx-Xxxxxx, Xxxx-Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxxx, obce Xxxxxx x Rosic, Biskoupky, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxx (okres Xxxx-xxxxxx; xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Kounice, Xxxxx Xxxxxx, Domašov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hajany (xxxxx Brno-venkov), Heroltice, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Brno-venkov), Xxxxxxxxx u Xxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Ketkovice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kuřimská Xxxx Xxx, Kuřimské Xxxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxx-xxxxxx), Xxxxx (okres Xxxx-xxxxxx), Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lubné, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Maršov, Xxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Mělčany, Xxxxxxx, Moravany (okres Xxxx-xxxxxx), Moravské Bránice, Xxxxxxxx (xxxxx Brno-venkov), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Nová Xxx (okres Brno-venkov), Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx (okres Xxxx-xxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Pernštejnské Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Brno-venkov), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx (xxxxx Brno-venkov), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Brno-venkov), Xxxxx, Xxxxxx (okres Xxxx-xxxxxx), Xxxxx, Řikonín, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Silůvky, Xxxxxx (xxxxx Brno-venkov), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Syrovice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Újezd x Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Usuší, Xxxxxxxx Bítýška, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vratislávka, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Žabčice, Xxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 56 Sídlo: Xxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Borkovany, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Brod xxx Xxxx, Brumovice (xxxxx Břeclav), Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Břeclav), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Věstonice, Hrušky (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxxxx, Kašnice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx u Brna, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx (okres Břeclav), Xxx xxx ov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxx Žižkov, Morkůvky, Xxxxxxxx (xxxxx Břeclav), Xxxxxxxxx, Novosedly (okres Xxxxxxx), Nový Přerov, Xxxxxxxxxx, Pavlov (okres Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (okres Brno-venkov), Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Břeclav), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Šakvice, Xxxxxxxxx, Tvrdonice, Xxxxx (xxxxx Břeclav), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxx Bílovice, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Velké Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 57 Xxxxx: Vyškov

Babice xxx Svitavou, Xxxxxxxx xxx Svitavou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Bohaté Málkovice, Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx; xxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Drnovice (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Vyškov), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx u Xxxx, Xxxxxxxxx (okres Brno-venkov), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kovalovice, Xxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Křenovice (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, Kučerov, Letonice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxx, Milešovice, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Němčany, Nemojany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx x Xxxx, Xxxxxx (xxxxx Vyškov), Xxxxxxxxx (xxxxx Brno-venkov), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Otnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Podolí (xxxxx Brno-venkov), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Popovice (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Račice-Pístovice, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Rebešovice, Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Vyškov), Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Slavkov x Brna, Sokolnice, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxx-xxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxx-xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx Xxxx, Žatčany, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 58 Sídlo: Xxxx-xxxxx

xxxxxxx xxxxx Brno-Bohunice, Xxxx-Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxxx, Brno-jih, Brno-Líšeň, Xxxx-Xxxxxxxxxx x Obrany, Xxxx-Xxxxxxx, Xxxx-Xxxxxx, Xxxx-Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 59 Xxxxx: Xxxx-xxxxx

xxxxxxx xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx, Brno-Kohoutovice, Xxxx-Xxxx Lískovec, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx-xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 60 Sídlo: Xxxx-xxxxx

xxxxxxx xxxxx Xxxx-Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxxx, Brno-Jundrov, Xxxx-Xxxxx, Xxxx-Xxxxxxx Pole, Xxxx-Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxx, Brno-Řečkovice x Xxxxx Xxxx, Xxxx-xxxxx, Xxxx-Xxxxxxx, Xxxx-Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 61 Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxxxx, Bukovany (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxxx (okres Olomouc), Xxxxxxx xxx Bystřicí, Xxx xxx Moravou, Xxxxxx, Hlubočky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Kožušany-Tážaly, Xxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Svésedlice, Xxxxx, Xxxxxx, Velká Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Věrovany

Volební xxxxx x. 62 Xxxxx: Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxxx (okres Prostějov), Xxxxxx, Xxxxxx u Xxxxxx, Brodek x Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Březsko, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Prostějov), Xxxxxxx, Citov, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxx, Dětkovice (xxxxx Xxxxxxxxx), Dobrochov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Prostějov), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Háčky, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxxxxxx), Xxxx (xxxxx Prostějov), Xxxxxxx, Kladky, Xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx, Kostelec na Xxxx, Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxx, Krumsín, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Hradisko, Měrovice xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Myslejovice, Xxxxxxx xxx Hanou, Xxxxxxxxxxx (xxxxx Prostějov), Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Pivín, Plumlov, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Prostějov, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Přemyslovice, Xxxxx, Xxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxxx, Rokytnice (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Stříbrníce (okres Xxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Tištín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Víceměřice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Zdětín (okres Xxxxxxxxx), Xxxxx (okres Xxxxxxxxx)

Xxxxxxx obvod č. 63 Xxxxx: Xxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Bohuslávky, Xxxxxx, Buk (xxxxx Xxxxxx), Býškovice, Čechy, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Domaželice, Xxxxxxxxxxxx, Grymov, Xxxxxxxxx x Oder, Heřmánky, Xxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Újezd (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Hradčany (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Přerov), Hustopeče xxx Bečvou, Xxxxxxxxxxx xxx Odrou, Jeseník xxx Odrou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx, Křtomil, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Přerov), Lhotka (xxxxx Přerov), Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Líšná (xxxxx Xxxxxx), Luboměř, Xxxxxxx pod Strážnou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nelešovice, Odry, Xxxxxxxxx (okres Přerov), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Paršovice, Xxxxxxxxxxx, Pavlovice x Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx (okres Xxxxxx), Potštát, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Přerov, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Radkovy, Xxxxxxx, Radslavice (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx, Rouské, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Soběchleby, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Ves (xxxxx Přerov), Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxx, Xxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx (xxxxx Přerov), Vražné, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 64 Xxxxx: Bruntál

Andělská Xxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Opava), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Býkov-Láryšov, Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Holčovice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Město, Xxxxx Životice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Jezdkovice, Jindřichov (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Karlova Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Krasov, Krnov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Moravicí, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Ludvíkov, Malá Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Albrechtice, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Opavou, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Lublice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxx, Roudno, Xxxxx pod Pradědem, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Pavlovice, Slezské Xxxxxxxxx, Sosnová (xxxxx Xxxxx), Stará Ves (xxxxx Bruntál), Xxxxx Xxxxxxxxx, Staré Město (xxxxx Bruntál), Staré Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Svatoňovice, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Úvalno, Xxxxxxxx x Bruntálu, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Zátor

Volební xxxxx x. 65 Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxx pod Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Bílá Voda, Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Česká Ves, Xxxxxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrabišín, Hradec-Nová Xxx, Chromeč, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Jedlí, Jeseník, Xxxxxxxxxx (okres Šumperk), Xxxxxxx (xxxxx Šumperk), Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lesnice, Xxxxxx, Lipová-lázně, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxx Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Písařov, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Rapotín, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Stará Xxxxxxx Xxxx, Staré Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Svébohov, Xxxxxxx, Xxxxx, Šumperk, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Velké Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Vikantice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Zborov, Zlaté Xxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 66 Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxxxx (xxxxx Olomouc), Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Olomouc), Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxx (okres Šumperk), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Drozdov (xxxxx Šumperk), Dubčany, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Hoštejn, Hrabová, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Huzová, Xxxxxxx, Cholina, Xxxxxxxx (xxxxx Šumperk), Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxx, Krchleby (okres Xxxxxxx), Xxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Litovel, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx (okres Šumperk), Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Měrotín, Xxxxx, Mladeč, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Šumperk), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Šumperk), Xxxxxxx, Xxxxx, Řídeč, Xxxxxx na Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Slatinice, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Šternberk, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Olomouc), Xxxxxx, Zvole (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxx, Žerotín (xxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxxx obvod x. 67 Xxxxx: Xxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx nad Odrou, Xxxxx (xxxxx Xxxx Xxxxx), Bílovec, Xxxxx (xxxxx Nový Xxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Hodslavice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Lichnov (xxxxx Nový Xxxxx), Xxxxxx, Xxxxxx, Nový Xxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx-xxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx Xxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxx, Rybí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Slatina (xxxxx Xxxx Xxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx Xxxxxx, Štramberk, Tichá, Xxxxx, Trnávka (okres Xxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Veřovice, Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx-xxxxx), Xxxxxxxx, Zbyslavice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx Jičína

Volební xxxxx x. 68 Xxxxx: Xxxxx

Xxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxxx (xxxxx Opava), Xxxxxxxx, Branka u Xxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hradec xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxx, Xxxxxxxxxx, Mokré Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Oldřišov, Xxxxx, Otice, Xxxx (xxxxx Xxxxx), Pustá Xxxxx, Radkov (okres Xxxxx), Xxxxx, Rohov, Xxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxx, Strahovice, Xxxxxx (xxxxx Opava), Xxxxxxxxxx, Štěpánkovice, Štítina, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Uhlířov, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Vršovice (xxxxx Xxxxx), Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 69 Xxxxx: Xxxxxx-Xxxxxx

Xxxxx, Bílá (okres Xxxxxx-Xxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Frýdlant xxx Ostravicí, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Hukvaldy, Janovice, Xxxxxxxx (xxxxx Frýdek-Místek), Xxxxxxxxx (okres Xxxxxx-Xxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx pod Xxxxxxxxxxx, Lhotka (okres Xxxxxx-Xxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Palkovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxx-Xxxxxx), Xxxxx Hamry, Xxxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx), Xxxxxx, Sviadnov, Xxxxxxxxx (xxxxx Frýdek-Místek), Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 70 Xxxxx: Xxxxxxx-xxxxx

xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx, Michálkovice, Xxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxx, Nová Xxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Vítkovice, xxxx Xxxxx Xxx nad Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 71 Sídlo: Ostrava-město

městské xxxxxx Ostrava-Jih, Xxxxxxx xxx Odrou, Proskovice

Volební xxxxx č. 72 Xxxxx: Xxxxxxx-xxxxx

xxxxxxx obvody Xxxxxx Pole, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, obce Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx-xxxxx), Hať, Xxxxxx, Horní Lhota (xxxxx Ostrava-město), Kozmice (xxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Šilheřovice, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxx)

Xxxxxxx xxxxx x. 73 Xxxxx: Frýdek-Místek

Bocanovice, Xxxxxxx (okres Frýdek-Místek), Xxxxxxxx (xxxxx Frýdek-Místek), Xxxxx Těšín, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Hnojník, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Frýdek-Místek), Xxxxxx, Chotěbuz, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Lhotka, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Milíkov (okres Xxxxxx-Xxxxxx), Moravka, Xxxxx x Xxxxxxxxxx, Návsí, Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx), Písek (okres Xxxxxx-Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Ropice, Xxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Frýdek-Místek), Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Lhoty, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 74 Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Karviná), Rychvald

Volební xxxxx x. 75 Xxxxx: Karviná

Albrechtice (okres Xxxxxxx), Dětmarovice, Xxxxxxxx, Xxxxx Suchá, Karviná, Xxxxxx, Petrovice x Xxxxxxx, Stonava, Těrlicko

Volební xxxxx č. 76 Xxxxx: Xxxxxxxx

Xxxxxx-Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx pod Hostýnem, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Kroměříž), Xxxxx, Chomýž, Chropyně, Xxxxxxxx, Chvalkovice (xxxxx Xxxxxx), Chvalnov-Lísky, Xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxxx), Xxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx Kroměříž), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx (okres Kroměříž), Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Prasklice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Roštění, Xxxxxx, Xxxxxx, Rymice, Xxxxxxxx, Slavkov pod Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Soběsuky, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Troubky-Zdislavice, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Věžky (xxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Kroměříž), Vrbka, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 77 Xxxxx: Xxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Bečva, Xxxxxx, Huslenky, Xxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Kunovice (xxxxx Xxxxxx), Xxxxx, Xxxxx u Xxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxx Bystřice, Mikulůvka, Xxxx Xxxxxxxxx, Oznice, Xxxxxx (xxxxx Vsetín), Xxxxxx (okres Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Bečva, Xxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Střítež xxx Xxxxxx, Xxxx (okres Xxxxxx), Valašská Bystřice, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Vidče, Xxxxxxxxx, Vsetín, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx x. 78 Sídlo: Xxxx

Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (okres Zlín), Xxxxx (xxxxx Xxxx), Xxxxxxxx (okres Xxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Hostišová, Hošťálková, Xxxxxxx (xxxxx Zlín), Xxxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxx), Kašava, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lípa (xxxxx Xxxx), Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Zlín), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Luzná (xxxxx Xxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Neubuz, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Prlov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Slušovice, Xxxxxxx, Študlov (xxxxx Xxxxxx), Tichov, Xxxxxx (xxxxx Zlín), Ublo, Xxxxx (xxxxx Xxxx), Xxxxxxxx Polanka, Valašské Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxx), Xxxxxxxx, Vlachova Lhota, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxx nad Dřevnicí

Volební xxxxx č. 79 Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Hodonín), Bzenec, Xxxx, Čejkovice (xxxxx Xxxxxxx), Čeložnice, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Hodonín), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Hodonín (okres Xxxxxxx), Hovorany, Xxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, Kelčany, Xxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxx (okres Hodonín), Xxxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Násedlovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nový Poddvorov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Hodonín), Skoronice, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Strážovice, Xxxxxxxxxx, Svatobořice-Mistřín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx Lhota, Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Vlkoš (xxxxx Hodonín), Xxxxxxx, Xxxxxx, Vřesovice (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Žarošice, Xxxxxxx (okres Xxxxxxx), Xxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 80 Xxxxx: Zlín

Babice (xxxxx Uherské Hradiště), Xxxxx, Xxxxx, Bílovice, Xxxxxxxxx (okres Xxxx), Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx u Zlína, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bystřice pod Xxxxxxxxx, Částkov (xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), Dobrkovice, Xxxxx Xxxxx (okres Xxxx), Doubravy, Drslavice (xxxxx Uherské Hradiště), Xxxxxxxxxxx, Haluzice, Horní Xxxxx (okres Xxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx (okres Xxxxxxx Hradiště), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx Zlín), Xxxxxxx, Komárov (xxxxx Xxxx), Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Lhota (xxxxx Xxxx), Xxxxxx (okres Xxxx), Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx Zlín), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Napajedla, Nedachlebice, Xxxxxxxxx, Oldřichovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Petrůvka, Xxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Xxxx), Xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxx), Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Provodov, Xxxxxxxxx (okres Xxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Sušice (xxxxx Uherské Hradiště), Xxxxxx (okres Uherské Xxxxxxxx), Xxxxx (okres Xxxx), Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxx (xxxxx Uherské Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (okres Xxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (xxxxx Zlín), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 81 Sídlo: Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx pod Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Boršice, Xxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Březová (xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), Buchlovice, Xxxxx Xxxxx, Xxxx, Xxxxx Němčí, Hostějov, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxx Xxxxx, Huštěnovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx (xxxxx Hodonín), Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Kozojídky, Xxxxxxxx (okres Xxxxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxx Vrbka, Xxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Modrá, Moravský Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Uherské Xxxxxxxx), Xxxxxxxxx Lhota, Xxxxxxxxx Xxxx Ves, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx (okres Xxxxxxx Xxxxxxxx), Polešovice, Popovice (xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), Xxxxx, Xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxx Hradiště), Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxxxxx (okres Xxxxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxx (xxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Uherské Xxxxxxxx), Tupesy, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx (okres Xxxxxxx Xxxxxxxx), Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), Velehrad, Xxxxxxxx, Velká xxx Xxxxxxxx, Veselí xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Zlechov, Xxxxxxxx“.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx volby xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx volbách xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx voleb xx zastupitelstev obcí x xxxx 2026, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx voleni xx xxxx čtyřleté xxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx x volby do Xxxxxx, xxxxxxx se x zápisech x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x výsledku xxxxx xxxx x xxxxx voličů, xxxxx xxxxxxxxx xx voličský xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx §59x xxxx. 1 xxxxxx č. 247/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx komorám Xxxxxxxxxx xxxxxx v roce 2027.

4. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §59x xxxx. 2 xxxxxx č. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, tak, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx x 1. xxxxx 2028, xxxxxxxxx-xx v xxxx 2027 odchylka xx průměrného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obvodu 15 %.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. III

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Xx., zákona x. 222/2012 Sb., xxxxxx x. 58/2014 Xx., xxxxxx č. 114/2016 Xx., xxxxxx x. 322/2016 Xx., xxxxxx č. 90/2017 Xx. a xxxxxx x. 38/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §1 xxxxxx poznámky xxx čarou č. 2 zní:

„§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v těchto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx upravuje xxxxx o xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx krajů je xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx týdnu xxxxxx xxxxx roku, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx2).

2) Čl. 102 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Sb.“.

Poznámka xxx xxxxx č. 1 xx xxxxxxx.

2. X §2 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.“.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv“.

4. X §3 odst. 1 xx xxxx třetí xxxxxxx.

5. X §3 xx odstavce 2 x 3 xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

6. X §4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „jsou“ xxxxxxxx slova „xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x správě xxxxx xxxx“.

7. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx,“ nahrazují xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxx výkonu zabezpečovací xxxxxxx, xxxx“ x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx písmeno x).

8. X §5 odst. 1 se text „x)“ nahrazuje xxxxx „xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx být xxxxx“.

9. X části první xx xxxxx XX xxxxxx nadpisů a xxxxxxxx xxx čarou x. 9, 10, 12, 12x, 12x x 13 xxxxxxx.

10. X §20 xxxx. 1 se část xxxx xx středníkem xxxxxx xxxxxxxxx zrušuje.

11. X §20 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Volební xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxx x 5 xxxxxxxxx více, xxx xxxxx xxxx počet xxxxx volených do xxxxxxxxxxx zastupitelstva kraje.“.

12. X §20 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

13. §21 až 23 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx č. 14 x 16 zrušují.

14. §24 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§24

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx lístek xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx stranu xxxxxx.“.

15. §25 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 17 zrušuje.

16. §26 včetně nadpisu xxx:

„§26

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hlasování x jiném xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx volič xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx volebního xxxxxx.“.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 18 se xxxxxxx.

17. §26x xx 31 xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 18x, 19 a 20 zrušují.

18. §32 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§32

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxxx lístku, který xxxxxx do xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejvýše x 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxxx, xxxxxxx x kandidátů xxxx přednost. Xxxx xxxxxxx úpravy hlasovacího xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.“.

19. §33 xx 38 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

20. §39 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§39

Sčítání xxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx hlasovací xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé volební xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sečte xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxx přednostní hlas xxxx než 4 xxxxxxxxxx, jedná xx x xxxxxx xxxx xxx volební xxxxxx; x xxxxxxxxxxx hlasům xx xxxx xxxxxxxxxx.“.

21. X §40 seodstavce 1 x 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

22. X §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxxxxx seznamu“ xxxxxxxxx xxxxxx „voličů“.

23. X §40 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) počet voličů, xxxxx hlasovali na xxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

24. V §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx stranu, politické xxxxx xxxx koalici“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

25. V §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx a xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volebních xxxxx“.

26. X §40 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxx 2 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavce 1 xxxx. g)“ a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx „ ; xxxxxxxx použije xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

27. §41 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

28. X §42 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx pracovišti“ x xxxx „(§41)“ xx xxxxxxx.

29. X §42 xxxx. 3 písm. x) x x) xx xxxxx „x xxxxx“ xxxxxxx.

30. X §42 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx „ze stálých xxxxxxx x xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

31. X §42 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) celkový xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až h).

32. X §42 odst. 3 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

33. X §42 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“ zrušují.

34. X §42 odst. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx strany“.

35. X §42 odst. 3 xxxx. x) x v §43 xxxx. 6, 9 x 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx stran“.

36. V §42 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „ ; v xxxxxxx xxxxxxx xx uvede x její složení x název politické xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“.

37. V §42 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx stejnopis zápisu x výsledku voleb xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.“.

38. V §43 odst. 1, 2 a 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“.

39. X §43 xxxx. 1 xx slova „xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx x koalice“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx“.

40. X §43 xxxx. 3 xx xxxxx „politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ x xxxx „(§23)“ xx xxxxxxx.

41. X §43 xxxx. 4 xx xxxxx „politickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

42. X §43 xxxx. 5 se slova „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volební xxxxxx“.

43. X §43 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

44. X §43 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

45. X §44 xxxxxxxx 2 zní:

„(2) Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx kandidovali, a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx.“.

46. §45 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

47. §46 včetně xxxxxxx xxx:

„§46

Xxxxxxxxx x zvolení

Krajský xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxx x xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva. X xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx kandidáta, xxxx xxxxxxx úřad xx7xxx xx právní moci xxxxxxxxxx o neplatnosti xxxxx xxxxxxxxx (§53) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 6 xx 8.“.

Xxxxxxxx xxx čarou č. 21 xx zrušuje.

48. Xxxxxx §47 zní: „Xxxxxxxxx volby, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

49. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

50. V §47 xxxx. 4 xx xx xxxxx „volby“ xxxxxxxx slova „ , xxxxxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „opakované xxxxxxxxx“.

51. X §47 xxxx. 4 xx za xxxxx „zákona“ vkládají xxxxx „a zákona x správě xxxxx“.

52. X §48 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) dnem konání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxx vzdá xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx mandátu x xxxxxx pozdějšímu xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,“.

53. X §48 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxx, xxx xx kraji doručeno xxxxxxx vzdání se xxxxxxx člena zastupitelstva xxxxx obsahující úředně xxxxxxx podpis xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vzdát xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx; vzdání se xxxxxxx xxx učinit xxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; vzdání xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,“.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

54. X §48 odst. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxx“.

55. X §48 xxxx. 6 xx xxxxx „ministra“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ x xxxx „xxxx. 2“ xx xxxxxxx.

56. V §48 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

„(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 zaniká dnem, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §52, xxxx xxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 6 xxxxxxx.“.

57. X §49 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

58. X §50 písmeno b) xxx:

„x) xxxx, kdy xx xxxxx doručeno xxxxxxx vzdání se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ověřený podpis xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podepsané uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxx xx adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx podatelny kraje; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,“.

59. X §50 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) V xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxx vznikl xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1, xxxxx, xx xxx x xxxxxx xx mandátu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje.“.

60. X §51 odst. 2 se slova „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxx“.

61. X §51 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxx ustanovení xxxxxx zákona“ nahrazují xxxxx „se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxx xxxxx xxxxxxx“.

62. X §52 xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

63. X §52 xx xxxxx „ministra“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ x xxxxx „politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

64. V §53 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxx xx xxxxxxx voličů xx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxx strana“.

65. X xxxxx první v xxxxxxx hlavy XXXX xx slova „Xxxxxx xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx x“ xxxxxxx.

66. §55 se včetně xxxxxxx xxxxxxx.

67. Xxxxxx §56 xx xxxxxxx.

68. X §56x odst. 1, 2 a 5 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx“.

69. X §56a xxxx. 4 xx xxxxx „politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx stranách“.

70. X §56x odst. 5 x 8 se xxxxx „politické xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

71. V §56x xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx stran“.

72. X §56x odst. 1 x x §56x odst. 1 xx slova „xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx“.

73. V §56b xxxx. 4 xx xxxxx „správním xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxx“.

74. X §56x xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxxx „xxxxxxxxx“.

75. V §56x xxxx. 2, §56x odst. 1, §56x xxxx. 1 x 2 x x §56x xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx koalice“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

76. X §56d xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx“.

77. X §56x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „volební xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx nebo xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

78. X §56x odst. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici“ xxxxxxxxx xxxxx „volební xxxxxx“.

79. V §56e xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

80. X §56x xxxx. 4 a 5 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx a koalice“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

81. V §56x xxxx. 5 xx xxxxx „zašlou“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

82. X §56x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, koalic“ xxxxxxxxx xxxxx „volebních xxxxx“.

83. X §56x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx a xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.

84. V §56x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „x xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

85. X §56g xx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

86. X xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx X xx slova „x xxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx.

87. X xxxxxxx §57 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „fyzických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“.

88. V §57 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „ , xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx“.

89. X §57 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx strany nebo xxxxxx xxxxxxxxx“.

90. X §57 xxxx. 1 xxxx. c) se xx slova „xxxxxx x příjmením“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx x xxxxxxxx“.

91. X §57 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

92. X §57 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxx 1“.

93. Nadpis §58 xxx: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx“.

94. X §58 xx odstavce 1, 3 x 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

95. X §58 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.

96. V §58 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx deliktu“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxx“.

97. X §58 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

98. X §58 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx „odstavce 1 xxxx“ xxxxxxx.

99. X §58 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xx xxxxx „xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 1“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.

100. §58a xxxxxx nadpisu xxx:

„§58x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k přestupkům

(1) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx projednává

a) Úřad, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xx x) x §58 odst. 1,

x) xxxxxxx úřad, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x).

(2) X řízení o xxxxxxxxx xx místně xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx má podezřelý x přestupku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx trvalého xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx místo pobytu.“.

101. X §60 xx xx slova „nových xxxxxxx (§51)“ xxxxxxxx xxxxx „ , xxxxxxxxxxx volbách“.

102. §59, 61 xx 65 x 69x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 27 xxxxxxx.

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx volby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 130/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhlášením xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x roce 2026, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí a xxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí

Čl. X

Xxxxx č. 491/2001 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 230/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Xx., zákona x. 58/2014 Sb., xxxxxx č. 114/2016 Xx., xxxxxx č. 322/2016 Sb., xxxxxx x. 90/2017 Sb., xxxxxx x. 38/2019 Xx. x xxxxxx x. 269/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §1 zní:

„§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, zvláštní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v těchto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu státní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x správě xxxxx.

(2) Volební období xxxxxxxxxxxxxx obcí je xxxxxxxx2). Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx všech xxxxxx, xxxxxxxxx částech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, hlavním xxxxx Xxxxx x jeho xxxxxxxxx částech x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx října roku, x xxxx volební xxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1a xx xxxxxxx.

2. X §1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxx-xx v xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovená tímto xxxxxxx xxx xxxx x xxxx orgány xxxxxxx též xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgány, xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x jejich xxxxxx.“.

3. X §3 odst. 1 xxxx xxxxx xx slova „xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx“.

4. X §3 xxxx. 1 xx věta xxxxx zrušuje.

5. X §3 xxxxxxxxxx 2 x 3 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

6. X §3 xxxxxxxx 2 zní:

„(2) Xxxxxxxxx xxxxx, opakované xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nové xxxxx xx konají x jednom xxx. Xxxxxxxxx začíná x 7.00 hodin x xxxxx ve 22.00 xxxxx.“.

7. X §4 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obce má xxxxx obce za xxxxxxxxxxx, že xxx x státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx x den xxxxx, a konají-li xx xxxxx xx xxxx xxxxx, druhý xxx voleb, xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx a je x xxxx obci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x státní xxxxx jiného xxxxx, xxxxx v den xxxxx, a xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxx dnech, xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx x přechodnému xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x xx xxxxxxxxx x xxxxxx x této xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx x xxxxx právo xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sbírce; xx xxxxxxxxxxxxxx městského xxxxxx nebo městské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy má xxxxx xxxxx xxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx městském xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxx xxx čarou x. 4 xx 6 xx zrušují.

8. X §4 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxx překážek xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxx xxxxx xxxx“.

9. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx,“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx“ a písmena x) a x) xx včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 7 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

10. V §5 odst. 1 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx xx výkonu xxxxx xxx volen“.

11. X §5 odst. 1 xx xxxx xxxx xx středníkem xxxxxx xxxxxxxxx zrušuje.

12. X §5 odstavce 2 x 3 xxxxx:

„(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xx xxxxxxxxxxxx x funkcí xxxxxxxxxxx zaměstnancem xxxx xxxx zařazeným do xxxxxxxx úřadu xxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx městské části xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx je xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx tohoto xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vykonávanou xxxxxxxxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx krajského xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správu xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, hlavního xxxxx Prahy, městského xxxxxx nebo městské xxxxx, xxxx za xxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx jmenovaného xxxxxxxxx, primátorem, v xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části, xxxxxxxxx xxxx xxxxx kraje, xxxx, xxxxxxxx města Xxxxx, městského obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xx xxxxxxx.

13. X xxxxx xxxxx xx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14, 16 xx 18 x 20 xxxxxxx.

14. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidátů xxxx xxxxxxxx politických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

15. X §20 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx x xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx odstavce 1.

16. X §21 xx xxxxxxxx 1 až 3 zrušují a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 4.

17. X §21 se xxxxx „uveřejní registrační xxxx na xxxxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx úřad zveřejní x informačním systému xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „85“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „80“.

18. X §21 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) K xxxxxx xxxx xxxxx petice xxxxxx po xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx v petici xxxxx xxxxxx.“.

19. X §22 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Obecní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 81 xxx xxxxx xxxx xxxxx registračnímu úřadu xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxx, xxxxx má xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejní xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx toho xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce uveřejněn xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.“.

20. V §22 xxxx. 2 se xxxx poslední xxxxxxx.

21. X §22 odstavec 3 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx kandidátů xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kandidátních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx zastupitelstva obce, xxxxx má xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx než 5, xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx.“.

22. X §22 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

23. §23 a 24 xx xxxxxx nadpisů x poznámky xxx xxxxx x. 21 xxxxxxx.

24. X §25 xx xxxxxxxx 1, 5 a 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 až 3.

25. X §25 xxxx. 1 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

26. X §25 odst. 2 xx věty xxxxx, xxxxx xx devátá x xxxxxxxxx zrušují.

27. X §25 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

28. §26 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 22 x 36 xxxxxxx.

29. X §27 xxxx. 3 xx xx xxxxx „popis“ xxxxxxxx xxxxx „výčtem xxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxx xx 2 xxx xx vytvoření xxxxxxxxx xxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 81 xxx přede xxxx xxxxx“ x na xxxxx xxxxx odstavce xx doplňují xxxxx „ , x xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx registračnímu xxxxx“.

30. §28 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§28

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x oznámení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx xx zastupitelstva xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx statutárním xxxxx a v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx volebním xxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxx volit xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx městského obvodu.“.

31. §29 x 31 xx 33 se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 až 27 xxxxxxx.

32. X §30 odst. 3 xx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ zrušují.

33. X §34 se xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 5.

34. V §34 xxxx. 4 xx xxxx první xxxxxxx.

35. X §34 xx odstavec 5 xxxxxxx.

36. §35 xx 39 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

37. §40 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§40

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx voličů (§41), xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Počet hlasů xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxx hlasů, xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části, hlasovací xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxxx zvlášť.

(2) Okrsková xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx voliče (§41) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx kandidáta xxxxx:

x) xxxx-xx označeni xxxxx xxxxxxxxxx kandidáti xxxxxxxxxx volební strany, xxxxxx hlas xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx tolik xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx volených xxxxx zastupitelstva,

c) je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx volebních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx v pořadí xxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxx kandidátů označené xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozdíl xxxxx xxxxxxxx xxxxx zastupitelstva x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

38. X xxxxxxx §41 xx xxxxx „hlasovacích lístků“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

39. X §41 xxxxxxxxxx 1, 4 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a 2.

40. X §41 xxxx. 1 písmena x) x x) xxxxx:

„x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx jménem xxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx ohledu xx xx, xx xxxxxxxx xx kandidatury xxxxx nebo xxxx xxxx kandidatura xxxxxxxx, xxxx

x) je-li pro xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.“.

41. X §41 xxxx. 1 xx xxxxxxx e) x x) zrušují.

42. V §42 xx xxxxxxxx 1 a 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

43. X §42 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx „xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

44. X §42 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

„d) xxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až h).

45. X §42 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx f), xxxxx xxx:

„x) počet xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx hlasem xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

46. X §42 odst. 2 se xxxxx „xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavce 1 xxxx. x) x x)“ x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx „ ; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

47. §43 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

48. X §45 odst. 1 x 3 xx 5 xx xxxxx „xx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xx hlasovacím xxxxxx“.

49. X §45 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx“, slova „xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“.

50. V §45 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x v §45 xxxx. 2 xx slova „kandidátní xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx strana“.

51. X §45 xxxx. 1 xx xxxx „§43“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx x správě xxxxx“.

52. X §45 xxxx. 3 se slova „xxxxxxxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxxx“ zrušují x xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „volební strany“.

53. X §45 odst. 4 xx xxxxx „x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „na xxxxxxxxxx xxxxxx“.

54. V §45 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx strana“, xx xxxxx „žádný xxxxxx,“ xx xxxxxx slovo „xxxx“ x slova „xx xx xxxxxxx“ xx xxxxxxx.

55. X §46 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxx“.

56. X §46 xxxx. 2 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx písmena e) xx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

57. X §46 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx xxxxxxx f) xxxxxx slovo „celkový“.

58. X §46 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno g), xxxxx zní:

„g) xxxxx xxxxxxxxxxx lístků, které xxxx platným xxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx písmena x) xx j) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx k).

59. X §46 odst. 2 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

60. X §46 xxxx. 3 xx na xxxxxxx xxxxxx a) x x) vkládá xxxxx „xxxxxxxx“.

61. X §47 xx slova „Xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Registrační“ a xxxxx „ , xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxx.

62. X §48 xx odstavce 1 x 3 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 2.

63. X §50 xxxx. 1 x §50 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „x“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

64. X §50 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxx „§23 xxxx. 8“ xxxxxxxxx textem „§22 xxxx. 3“ x xxxxx „ , x xxxx, v xxxxx xxxx na xxxxxxx §43 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

65. X §50 xx xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx x xxxxxxxx kandidátů x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx stran, kteří xxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, x kandidátů, xxxxx xx stali xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx složení x název xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kandidáta xxxxxxx.“.

66. X §50 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx xxxxx:

„(3) Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx voleb xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

(4) Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx zápis x celkovém výsledku xxxxx xxxxxxx x xxxx výhradu. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx člena Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uvádí v xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx.“.

67. §51 x 52 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

68. X §53 xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx“.

69. X §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „§23 xxxx. 8“ xxxxxxxxx xxxxxx „§22 xxxx. 3“.

70. X §54 xxxx. 1 xxxxxxx c) zní:

„c) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx lístek x alespoň xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.“.

71. V §54 xxxx. 3 xx xx text „xxxx. x)“ xxxxxxxx slova „xxxx x)“.

72. X §54 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

73. X §54 xxxx. 4 xx xx xxxxx „xxxxxx“ vkládají xxxxx „x xxxxxx x xxxxxx xxxxx“.

74. X §55 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva obce, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x jinému pozdějšímu xxx, zaniká xxxxxx xxxxx dnem; xxxxxx xx mandátu xxxxx xxxx zpět,“.

75. X §55 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx člena zastupitelstva xxxx obsahující xxxxxx xxxxxxx podpis xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxx vzdát xx mandátu x xxxxxx xxxxxxxxxx dni, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx; vzdání xx xxxxxxx lze xxxxxx xxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxx obce; vzdání xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx d) až x).

76. X §55 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx krajského xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx úřad“.

77. X §55 odst. 5 xx xxxxx „ředitele“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Ministerstvo“.

78. V §55 odst. 7 xx xxxxx „ředitele“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Ministerstva“.

79. X §55 xxxx. 7 x 8 xx xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxx.

80. X §56 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, x xxxx-xx xxxxxxx, zastupitelstvo xxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxx xxxx“.

81. V §57 xxxxxxx b) xxx:

„x) xxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahující xxxxxx xxxxxxx podpis xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxx vzít xxxx,“.

82. V §57 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) X xxxxxxx, že xxxxxx xx postavení náhradníka xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx člena zastupitelstva xxxx xxxxx §56 xxxx. 1, xxxxx, xx xxx o xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.“.

83. X §58 xxxx. 3 xx xx xxxxx „zákona“ xxxxxxxx xxxxx „a zákona x xxxxxx voleb“ x xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úřadu xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x)“ xx zrušují.

84. X §59 se xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 x 31 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 3.

85. V §59 xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxx a slovo „xxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxxxxxx“.

86. X §59 xx xxxx xxxx xx středníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

87. X §60 odst. 1 xx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxx xx seznamu“ nahrazují xxxxx „každý xxxxx xxxxxxx“.

88. X §61 xx xxxxx „xxxx. 2 x 3“ xxxxxxx.

89. X části xxxxx x xxxxxxx xxxxx VIII se xxxxx „Nároky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x“ xxxxxxx.

90. §62 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

91. Nadpis §63 xx zrušuje.

92. V xxxxxxx xxxxx XX xx slova „x xxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx.

93. §64 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§64

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 odst. 2.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx xx 100 000 Xx.“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34 xx zrušuje.

94. §65 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§65

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxxxx x přestupku přihlášen x pobytu, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx x přestupku xx příslušný xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx místo xxxxxx.“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 xx xxxxxxx.

95. §67 až 71x a 74 x 77 se xxxxxx xxxxxxx zrušují.

96. X §73 xx xxxxx „obyvatel“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxx“.

97. X xxxxxxx přílohy x xxxxxx se xxxxx „4“ xxxxxxxxx xxxxxx „1“.

98. X příloze x xxxxxx xx xxxxx „počtu xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx xx zastupitelstva xxxx“.

99. X příloze x xxxxxx se xxxxx „obyvatel“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 491/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx x xxxx 2026, x nichž jsou xxxxxxx zastupitelstev voleni xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, se x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 491/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx voličů, kteří xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx lístků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx případy, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx okrsku xxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx; xxxx-xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx vyhlášeny xxxxx, provede starosta xxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu

Čl. VII

Zákon č. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Xx., xxxxxx x. 58/2014 Xx., xxxxxx x. 114/2016 Xx., xxxxxx x. 322/2016 Sb., xxxxxx x. 90/2017 Xx., xxxxxx č. 38/2019 Xx. x xxxxxx č. 282/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §1zní:

„§1

Tento zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx voleb. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx voleb upravuje xxxxx x xxxxxx xxxxx.“.

2. X §2 xx odstavec 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1a xxxxxxx.

3. X §3 xxxx. 2, §32 xxxx. 1 x x §59 xxxx. 7 se xxxxx „xx xxxxx České xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „x Xxxxx republice“.

4. X §3 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx „uveřejňuje xx Xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „vyhlašuje xx Sbírce zákonů x mezinárodních xxxxx“.

5. X §3 xxxx. 2 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §3 se odstavec 3 zrušuje.

7. V §4 se xxxxxxxx 1 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 2.

8. X §4 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx znějí:

„(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členskými xxxxx je Ministerstvo xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tyto úkoly:

a) xxxxxxx xx komunikačních xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx centrálu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxx práva xxx xxxxx,

x) zasílá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx států xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx občan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podané x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.“.

9. X §5 odst. 1 xx xxxxx „xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx x Xxxxx republice“ a xxxxx „(xxxx xxx „xxxxx“)“ xx xxxxxxx.

10. X §5 xx xxxxxxxx 2 a 3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3 x 4 xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

11. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxx x Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy„ , xxxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx4)“ xx nahrazují slovy „xxxxx xxx xxxxx“.

12. X xxxxx první xx xxxxx XX xxxxxx nadpisů a xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 až 10 xxxxxxx.

13. §20 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

14. V §21 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

15. X §21 odstavce 2 xx 4 xxxxx:

„(2) Xxxxxxxx počet xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kandidátní xxxxxxx, xx x jednu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x tomu, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě. Xx-xx xxxxxxxxxx občan jiného xxxxxxxxx xxxxx, uvede x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx narození a xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxx pobytu v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx prohlášení, xx x členském xxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxx volen. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, německém nebo xxxxxxxxxxxx jazyce.

(4) Volební xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zaplacení poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

16. §22 až 24 včetně nadpisů xxxxx:

„§22

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Poplatníkem xxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx strana.

(2) Xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx registračním xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu činí 19 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vedeném u Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §23 odst. 2 xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxx volby xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud kandidátní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx xxxx správního. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xx dni, xxx xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx návrhu xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx, kdy rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§23

Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xx registrační xxxx.

(2) Poplatek za xxxxxxxxxx kandidátní listiny xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx 66 xxx xxxxx dnem xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejpozději 72 xxx přede xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx 58 dnů xxxxx dnem xxxxx, xxx xxx xxxxxx xx 53 dnů xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x této xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o odmítnutí xxxxxxxxxx listiny.

(4) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xx kandidátní listině xxxxxx občan jiného xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně po xxxxxx kandidátní listiny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx, xx státní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zašle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx komunikační xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx, zda kandidát xxxxx xxxxxx xxxxx xxx volen.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx voleb xxxxxx xx komunikační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx centrály xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx kandidát, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxx práva xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx kandidátní listině, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo vnitra xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxx zveřejnění informace x xxx, že xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx komunikační centrály xxxxxx členského xxxxx xxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

17. §25 xx xxxxxxx.

18. §26 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§26

Xxxxxxxxx lístky

Hlasovací xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx zhotovují pro xxxxxx volební stranu xxxxxx.“.

19. X části xxxxx nadpis hlavy XX xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“.

20. §27 xx 29 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„§27

Xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státu,

b) výmaz xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice.

(2) Xxxxxx x výmazy xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provádí Ministerstvo xxxxxx na základě xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx platný xxxxx xxx volby xxxxxxxxxxxxx následující xx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxxx xxxx provedou xx xxxxxx xxxxxx x seznamu xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxxx republice. Xxxx x hlasování xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx republice je xxxxxx xxx všechny xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx až xx xxxx, kdy nastane xxxxx pro jeho xxxxx.

§28

Xxxxxx x zápis xxxxx o hlasování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

(1) Občan jiného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx veden x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx nejpozději 39 xxx přede xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxx.

(2) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx členského xxxxx přiloží čestné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx svoji xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxx obvodu, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx evidenci, x xx, že xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové schránky xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx žadatele xxxxxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Údaj x hlasování ve xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo zastupitelský xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx voliče x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx okrsku x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx hlasovat x xxxxxxxxxx volebním okrsku xxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxx.“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 x 15 se xxxxxxx.

21. §30 a 31 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

22. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „80“ xxxxxxxxx xxxxxx „60“, xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „x xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“.

23. X §32 se xxxxxxxx 2 až 6 včetně poznámky xxx čarou x. 16 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

24. §33 až 36 xx xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17 x 18 xxxxxxx.

25. X §37 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxx xxxxx xx úřední xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx u 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx přednost. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx posuzování xxxx.“.

26. X §37 se xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx x xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx odstavce 1.

27. §38 xx 42 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

28. §43 včetně xxxxxxx xxx:

„§43

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí

Po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x úředních xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise rozdělí x sečte xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx strany, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přednostní hlasy, xxxxx xxxx odevzdány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 2 xxxxxxxxxx, jedná xx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx; k přednostním xxxxxx xx však xxxxxxxxxx.“.

29. X §44 xxxxxxxxxx 1 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

30. X §44 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo „komise“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“.

31. V §44 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xx xxxxxxxx okrsku“ xxxxxxx x xxxxx „xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

32. V §44 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

„x) počet xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx průkaz,“.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx e) xx x).

33. X §44 xxxx. 1 písm. x) a x §48 odst. 2 x 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx stranu“.

34. V §44 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx“.

35. X §44 xxxx. 2 xx xxxx „2 písm. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „1 xxxx. x)“ x xx slova „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx“.

36. X §44 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ vkládají xxxxx „nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x na xxxxx xxxxx odstavce se xxxxxxxx xxxxx „ ; xxxxxxxx použije xxxxxxx sčítací xxxxx xxxxxxxxxx elektronicky Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

37. §45 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

38. V §47 xxxx. 1 xx xxxxx „x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů podle §45“ nahrazují xxxxx „x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.

39. V §47 xxxx. 1 x x §59 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxxx strany, politická xxxxx x xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volební xxxxxx“.

40. X §47 xxxx. 2 x x §59d odst. 4 xx slova „xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx a xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volební xxxxxx“.

41. V §48 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ x xxxxx „podle §24“ xx zrušují.

42. X §48 odst. 2, §54 xxxx. 1 x 2 x x §59c xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volební xxxxxx“.

43. V §48 xxxx. 3 x x §59x xxxx. 3 xxxx. a) x c) xx xxxxx „politické straně, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxx xxxxxx“.

44. X §48 xxxx. 4 x 7, §49 xxxx. 2 písm. x), §59 xxxx. 4 x v §59x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxxxx xxxxx“.

45. V §48 xxxx. 6, §57 odst. 3, §59x xxxx. 2, §59x xxxx. 1, §59x xxxx. 1 xxxx první x x §59x xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx nebo xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

46. X §49 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Zápis podepisují xxxxxxxx členové Státní xxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podepsat xxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.“.

47. V §49 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

48. V §49 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx průkaz,“.

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx písmena e) x f).

49. X §49 odst. 2 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx „celkový“ a xxxxx „politickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

50. X §49 se xx xxxxx odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno g), xxxxx xxx:

„x) xxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů; x xxxxxxx koalice xx xxxxx i xxxx složení.“.

51. X §49 se xxxxxxxx 3 zrušuje.

52. §50 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

53. V §52 xxxx. 3 se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x)“ x slova „mandát xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nastal xxxxx xxx zánik xxxxxxx“.

54. X §52 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

„(4) Mandát xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx dnem, xxx xxxxx uplynula lhůta xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle §57 xxxx. 3 xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 zrušeno.“.

55. X §54 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxx „Xxxxxxxxx získává mandát xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícím xx xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu, xx něhož xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Náhradník xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§57 odst. 1).“.

56. X §54 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavec 5.

57. §55 a 56 se xxxxxxx.

58. X §57 odst. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx, jejíž“.

59. X §58 odst. 1 se xxxxx „56 x“ zrušují.

60. X §58 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx, registrace,“ xxxxxxx a xxxxx „xxxxx“ se nahrazuje xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx“.

61. X xxxxx první x xxxxxxx hlavy XX xx slova „ , xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

62. X §59 xxxx. 1 x 6 se xxxxx „politické strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx“.

63. X §59 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice, xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „volební xxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxx“.

64. X §59 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x politických xxxxx (dále xxx „Xxxx“)“.

65. V §59 xxxx. 5 se xxxxx „ , xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

66. X §59 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx strany“.

67. X §59 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x koalicím“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“.

68. X §59 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „volební xxxxxx“.

69. X §59 xxxx. 10 se xx slovo „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.

70. X §59a xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx“.

71. X §59x xxxx. 4 se slova „xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „přestupku“.

72. V §59x xxxx. 2 xx xxxxx „politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx strana“.

73. X §59x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „volební xxxxxx xxxxx jejího“.

74. X §59x xxxx. 1 xxxx xxxxx x x §59d xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo koalice“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx“.

75. X §59x xxxx. 5 xx xxxxx „politická strana, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxx“.

76. V §59x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx hnutí, koalic“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.

77. X §59x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

78. X §59x xx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

79. §61 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

80. X xxxxx první x xxxxxxx hlavy X xx xxxxx „x xxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

81. §62 xx 63x xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„§62

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x&xxxx;xxxxxxx x §59 xxxx. 2 xx xxxxxxx volební kampaně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx Xxxxx,

x) x rozporu x §59 xxxx. 4 využije xxxx xxxxxx xxxxxxx komunikačních xxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx šířená prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo sdělení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jejího kandidáta xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxx jménem a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zkratkou a xxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 7 zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59e xxxx. 6 xx xxxxxxx volební xxxx xxxx nevede volební xxxx xxxxx §59x xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59e xxxx. 6,

x) vloží xx xxxxxxx účet peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §59e odst. 7 nebo v xxxxxxx s §59e xxxx. 7 neprokáže, xxx xx vlastníkem xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §59x xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxx výdaje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou částku,

i) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §59x odst. 10 xxxx ji xxxx x xxxxxxx s §59x xxxx. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účtu a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59x xxxx. 11, nebo

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59x xxxx. 12.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxx tytéž xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx evidence xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xxxxxxx x týchž xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxx xxx jednou.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 10&xxxx;000 Xx xx 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§63

Xxxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hnutí xxxxx xxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x koalici xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx názvem nebo xxxxxxxx xxxx využité xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu s §59x xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nevede xxxxxxx xxxx podle §59x xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx na volebním xxxx x rozporu x §59x xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §59x xxxx. 4 xxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx 180 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59x xxxx. 6,

x) zruší xxxxxxx účet x xxxxxxx x §59x xxxx. 7,

g) x xxxxxxx x §59x xxxx. 2 nevede xxxxxxxxxx x financování xxxxxxx kampaně,

h) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx volebním xxxx xxxxx §59x xxxx. 3,

i) neuvede xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx podle §59b xxxx. 4,

x) v xxxxxxx s §59c xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx výdaje xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59x xxxx. 3 nezveřejní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx uhradily nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

l) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §59x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) od 10&xxxx;000 Xx xx 100 000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xx 20&xxxx;000 Kč xx 300 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x),

x) xx 30 000 Xx do 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xx 10 000 Kč xx xxxx xxxxx a xxx násobku xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§63x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Úřad, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §62 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x) a §63 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x přestupek podle §62 xxxx. 1 xxxx. e) x §62 xxxx. 2.

(2) X řízení x xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxx x přestupku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou; xxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx, x řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx místo xxxxxx,

x) xx nachází xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 odst. 2.“.

82. §64 xx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 23 xxxxxxx.

83. §65 včetně xxxxxxx xxx:

„§65

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx získala nejméně 1 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx za xxxxx xxxxxxxxx hlas xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xx xxxx 30 Xx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx vyplatí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hnutím, které xxxxx xxxxxxx, rovným xxxxx nebo xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neprodleně Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx nákladů.“.

84. §66 xx 68 xx xxxxxx xxxxxxx zrušují.

85. §70 xx xxxxxxx.

Čl. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx zákon x. 62/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx

Xx. IX

Zákon č. 275/2012 Sb., x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 58/2014 Xx., xxxxxx x. 114/2016 Sb., xxxxxx x. 222/2016 Xx., xxxxxx č. 322/2016 Xx., xxxxxx x. 90/2017 Xx. x zákona x. 38/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §1 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „volba xxxxxxxxxx“), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx volbě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxx xxxxx. Xxxxxxxx pravidla xxxxxx státní xxxxxx xxxxx upravuje xxxxx x správě xxxxx.“.

2. §2 se xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 x 2 xxxxxxx.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova „xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx volby xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxx prezidenta xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx“.

4. X §3 odst. 1 xx xxxx poslední xxxxxxx.

5. X §4 xx xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 3 x 4 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

6. §5 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. X části xxxxx xx hlava XX xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 až 11 xxxxxxx.

8. X §21 odstavec 3 xxx:

„(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx navrhujícího xxxxxx, xx kterému xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.“.

9. X §21 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 1 xxxxxxxxxx listina, koná xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. O této xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, a není-li xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, předsedu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

10. §22 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

11. X §24 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „přestupku“.

12. V §24 odst. 5 xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.

13. X xxxxxxx §25 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“.

14. V §25 xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 4.

15. X §25 xxxx. 2 xx xxxxx „3“ xxxxxxxxx xxxxxx „1“.

16. X §25 xxxx. 4 se xxxxx „5“ nahrazuje xxxxxx „3“.

17. X §25 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

„(5) K xxxxxx xxxx části xxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxx podání kandidátní xxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxx x xxxxxx xxxxx zhojit.“.

18. §26 x 27 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

19. X §28 včetně xxxxxxx xxx:

„§28

Xxxxxxxxx lístky

(1) Xxx xxxxx kolo xxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxx všichni xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pořadí xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Před xxxxxx xxxxxxx kandidáta xx xxxxxx rámeček.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku.“.

20. §29 xx 32 xx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xx 15 xxxxxxx.

21. §33 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§33

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx volebním xxxxxx v seznamu xxxxxx xxxx xxxxx xx volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“.

22. §34 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

23. X §35 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova „xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí (xxxx xxx „Úřad“)“.

24. X §35 xxxx. 7 xx slova „xxxxx §27“ xxxxxxx.

25. X §38x xx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

26. X §38x písm. x) xx xxxxx „x správní delikty xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

27. §39 xx 41 xx xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx pod xxxxx č. 16 xx 19 xxxxxxx.

28. §42 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§42

Xxxxxx hlasování

(1) X xxxxxx kole volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx volič xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx toho kandidáta, xxx kterého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx obálky.

(2) Xx druhém kole xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx.“.

29. §43 xx 48 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

30. §49 xxxxxx nadpisu xxx:

„§49

Xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxxxx komisí a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx vynětí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozdělí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx x x odstavci 2.

(2) Xxxx voliče odevzdaný x xxxxxx xxxx xxxxx prezidenta republiky xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označil xx xxxxxxxxxx xxxxxx křížkem x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx kandidáta xxxxx než křížkem x rámečku před xxxx xxxxxx.“.

31. §50 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

32. V §51 xx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 2.

33. V §51 xxxx. c) xx xxxxx „ze xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

34. X §51 se xx xxxxxxx d) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) počet xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena f) xx x).

35. §52 xx včetně nadpisu xxxxxxx.

36. X §53 xxxx. 1 xx xxxxx „na xxxxxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxx Českého statistického xxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx“ a xxxxx „xxxxx §52“ xxxxxxx.

37. X §53 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členové Xxxxxx xxxxxxx komise. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx x samostatné xxxxxxx x xxxxxx.“.

38. X §53 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xx stálých xxxxxxx, xx zvláštních xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem“ xxxxxxxxx xxxxxx „voličů“.

39. X §53 xxxx. 3 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx f), které xxx:

„x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx voličský průkaz,“.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) se označují xxxx xxxxxxx g) xx x).

40. X §54 xx za xxxxx „je xxxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxx xxxx“.

41. X §56 odst. 3 xxxx xxxxx se xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx“.

42. V §56 xxxx. 4 xx xxxxx „uvedené x §27 odst. 1“ xxxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxx xx kandidatury“.

43. X §56 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx „xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku. Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zastupitelské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků x xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 24 xxxxx xxxx zahájením druhého xxxx volby.“.

44. V §56 xxxx. 6 xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx o xxxxxx xxxxx“.

45. X §57 se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

46. §58 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

47. X §59 xxxx. 2 xx 4 xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx o xxxxxx xxxxx“.

48. §60 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

49. X xxxxx první xxxxxx xxxxx XX xxx: „Xxxxxxxxx“.

50. §62 xx 64 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„§62

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob

(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx §35 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštním registru Xxxxx,

x) v rozporu x §35 odst. 5 xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x využitím velkoplošného xxxxxxxx anebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahovaly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zpracovateli,

c) v xxxxxxx x §35 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx názvem x xxxxxx a evidenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx,

x) v xxxxxxx x §35 xxxx. 6 xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §35 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v době xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování,

f) v xxxxxxx x §38a xxxx. 6 si xxxxxxx xxxxxxx účet xxxx xxxxxx volební xxxx podle §38x xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38x xxxx. 6,

x) vloží xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §38x odst. 7 xxxx v xxxxxxx s §38x xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, ze xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx účet,

h) x xxxxxxx s §38x xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxx,

x) xxxxxx evidenci o xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle §38x xxxx. 10 xxxx ji xxxx x rozporu s §38x odst. 10,

x) xxxxxxxxxx výpisy z xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx volební xxxxxx xxxxx §38a xxxx. 11, nebo

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xx xxxxxxx kampaň xxxxx §38x xxxx. 12.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 Xx xx 100 000 Kč.

§63

Přestupky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kandidát xx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §24 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx účet xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §24 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §24 odst. 3,

x) x rozporu s §24 odst. 4 xxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxx, xx kterou xx vede xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, xxxx xx xxxx 180 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xx volební xxxxxx xxxxx §24 odst. 6,

x) zruší volební xxxx x rozporu x §24 xxxx. 7,

x) x xxxxxxx x §35 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx kampaně,

g) v xxxxxxx x §36 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx x financování xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx ocenitelných x xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §37 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku,

k) v xxxxxxx x §37 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xx zavázaly xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §38 související xx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, xxxxxxxx podkladů x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx x převedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10&xxxx;000 Kč xx 100 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xx 20 000 Xx do 300 000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) od 30 000 Xx do 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), c), x), x) xxxx x),

x) xx 10&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxx a půl xxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxx překročen xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§64

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) xx x) a §63 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle §62 xxxx. 1 písm. x).

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušný krajský xxxx, v jehož xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxx z přestupku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li fyzickou xxxxxx, xxxx sídlo, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxx-xx podezřelý x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, v jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx známé xxxxx xxxxxx.

(3) Do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

51. §65 xx včetně nadpisu xxxxxxx.

52. X §66 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem“ nahrazují xxxxxx „volič“.

53. V §68 xx xxxxx „65 a“ xxxxxxx.

54. X xxxxx xxxxx xx hlava XXXX xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx volbu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx zákon x. 275/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2026, x xxxxx xxxx xxxxxxx zastupitelstev xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 275/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích

Čl. XX

Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., zákona x. 68/1993 Sb., xxxxxx x. 189/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 296/1995 Xx., xxxxxx č. 322/1996 Sb., zákona x. 340/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 98/2001 Xx., xxxxxx x. 104/2001 Xx., xxxxxx x. 170/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 556/2004 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 345/2010 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., zákona x. 303/2017 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx. a zákona x. 253/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ zrušují.

3. X §20 xxxx. 9 se xxxxx „xxxx xxxxxxxx stran x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx.

4. X §20x se xx xxxxx odstavce 5 doplňuje xxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxx soudního xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxx na xxxxxxx státních příspěvků.“.

5. X §20x xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxxx“.

6. X §20b xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx nastupuje-li xxxxxxxxx, xxxxx kandidoval xx jinou xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdružení xxxxx xxxx xxxxx x nezávislých xxxxxxxxx xxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kandidátní xxxxxxx x jehož mandát xx xxxxxxxxx,“ zrušují.

Xx. XII

Přechodné ustanovení

Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx x. 424/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 20 zákona č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx. x zákona x. 99/2017 Xx., xx xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x“.

Čl. XIV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyhlášené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákonného opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx. a xxxxxx x. 99/2017 Xx., xx za xxxxx „xxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x“.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxx xxxxxxxxxx odměn xx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyhlášené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XVII

Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 217/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Xx., zákona x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Xx., zákona x. 494/2012 Sb., xxxxxx x. 103/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 312/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 203/2015 Xx., zákona č. 204/2015 Xx., zákona x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 191/2016 Sb., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 456/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 16/2019 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Sb., xxxxxx č. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 274/2021 Xx., xxxxxx x. 240/2022 Sb., xxxxxx x. 173/2023 Xx. x zákona x. 278/2023 Xx., xx mění takto:

1. X §158 odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g) až x).

2. X §158 xxxx. 8 se xxxxxxx w) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

3. §158x xx xxxxxxx.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stálého seznamu xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx seznamu xxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx

Xx. XXX

X §68 xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 313/2002 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx. a xxxxxx č. 234/2006 Xx., xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 až 4.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx., zákona x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Sb., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 66/2008 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Sb., xxxxxx č. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Sb., xxxxxx č. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., zákona x. 99/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., zákona x. 263/2019 Xx., xxxxxx x. 36/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 330/2021 Sb., zákona x. 152/2023 Sb. x nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 160/2023 Sb., xx xxxx takto:

1. X §48 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

2. X §88 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx správního

Čl. XXX

Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní řád xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 216/2008 Sb., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 294/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 130/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 322/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 365/2017 Xx., xxxxxx x. 38/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx č. 77/2021 Xx., xxxxxx x. 218/2021 Sb., zákona x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 152/2023 Xx. x zákona x. 173/2023 Xx., xx xxxx takto:

1. §88 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§88

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx neodstraní chyby xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx voličů, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx obrátit na xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obecního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxx na vydání xxxxxxxxxx o provedení xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx údaj x xxxxxxxxx voliče x jiném volebním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx obecního úřadu x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx nápravy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, nevyhoví xxxxxxx x xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx voleb xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí s xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxx x obecní xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx chybu xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx usnesením, x to xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxx, kdy návrh xxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 xx zrušuje.

2. X §89 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci“ xxxxxxx.

3. V §89 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx“ zrušují.

4. V §89 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx jejich xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx“), nezávislý xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže podali xxxxxxxxxx listinu, xxxx x xxxxx xx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „Xxxxx“), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx politická strana, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci, xxxxx xxx volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx prezidenta republiky, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxx kandidát xxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxxx xxxxx „volební xxxxxx, xxxxx podala xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx přihlášku x xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

5. X §89 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo politických xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které podalo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx,“ nahrazují xxxxx „volební strana, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx, xxx byl x xxxx kandidátní listiny xxxxxxxxx,“.

6. X §89 xxxx. 4 ses xxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x nezávislých xxxxxxxxx, xxxxx podalo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx strana, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx republiky, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, domáhat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiné politické xxxxxx, nezávislého xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně dvaceti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „volební xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, domáhat xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx“.

7. X §90 xxxx. 1 se xxxxx „ , xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx politických xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxxxx“.

8. X §90 odst. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx politických stran xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nezávislých xxxxxxxxx, xx jejichž“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx strana, xx xxxxx“.

9. X §90 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta „Xxxxxxxxxx x neplatnosti volby xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx moci.“.

10. X §90 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx senátorů, xxxxx xxxxxxx kandidáta na xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxx dvacet xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx jimiž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uveden xxxxxxxx, xxxxx volba xxxx xxxxxxxx, xxxx občan, xx jehož“ se xxxxxxxxx xxxxx „volební xxxxxx, xx jejíž“.

11. X §91 odst. 1 xx slova „xxxxxxxxx strana, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidátů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxx, xx jejíž“.

Xx. XXII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx soudní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 150/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxx se xxxxxxx ochrany xx xxxxxx seznamů voličů xxxxxxx zákon x. 150/2002 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x místním xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 22/2004 Sb., o xxxxxxx referendu a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 234/2006 Xx., zákona x. 169/2008 Sb., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 58/2014 Xx., zákona x. 38/2019 Xx., zákona x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 296/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §29 se slova „xx stálého xxxxxxx“ x xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 zní:

19) Xxxxx x. 88/2024 Xx., x správě xxxxx.“.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 22/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx vytvoření xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x správě xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličů x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákon č. 22/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna zákona x nemocenském pojištění

Čl. XXX

X §5 písm. x) bodu 22 xxxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxx x. 99/2017 Xx., xx za xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx a zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise x“.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX PATNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X&xxxx;xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Sb., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx č. 303/2017 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx., xxxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx x. 51/2020 Sb., xxxxxx č. 36/2021 Xx., xxxxxx č. 88/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., zákona č. 429/2022 Xx. x xxxxxx x. 471/2022 Xx., se §21 xxxxxxx.

Xx. XXVIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 118/2010 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 58/2014 Sb., xxxxxx x. 38/2019 Xx., xxxxxx x. 36/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Sb. x xxxxxx x. 296/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §30 xx xxxxx „xx xxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxx „vedeného“ zrušují.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16 xxx:

16) Xxxxx x. 88/2024 Xx., x xxxxxx xxxxx.“.

Čl. XXX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx krajské referendum xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 118/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o správě xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 118/2010 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXI

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2026, x výjimkou xxxxxxxxxx

x) čl. I bodu 147, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024,

x) čl. I xxxx 101, xxx-xx x §59x, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2027.
 

Pekarová Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 89/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2026, x&xxxx;xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 147, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2024 x čl. I bodu 101, xxx-xx x §59x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2027.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.