Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

68/2024 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Čl. III

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

68

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2023 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 307/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2c xxxx. 5, §3a xxxx. 5 xxxx. x) x §3i xxxxxx x. 252/1997 Xx., o zemědělství, xx xxxxx xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona č. 179/2014 Xx. x xxxxxx x. 382/2022 Xx., a podle §1 odst. 3 xxxxxx x. 256/2000 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx), xx xxxxx zákona x. 441/2005 Sb., xxxxxx č. 291/2009 Xx. x zákona x. 179/2014 Sb.:

ČÁST XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx o stanovení xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxx zemědělcům

Čl. I

Nařízení xxxxx č. 83/2023 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zemědělcům, xx xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „xxxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Fondu“.

2. X §4 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 se slovo „xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx žádost x xxxxxxx příjmu xxxxxxx“.

3. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělské postupy xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „poskytla xxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x“ se xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxx xxxx deklarace xxxxxx, x“.

4. V §4 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx“.

5. V §4 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx „80 % xxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“.

6. V §4 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx „xxxxxx“ vkládají xxxxx „nebo x xxxx podání xxxxxxx“.

7. X §4 xxxx. 5 xxxx. b) xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx“ x za xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „ , a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x)“.

8. V §5 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx a výměru xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx žadatele x xxxxxxxx xxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx půda, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxx pěstované xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx pravidla podmíněnosti xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. jiné xxxxxxx xxxxxxxxx souběžně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako součást xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §8 xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. podsevu xxxx xxxxxxx pěstované xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §8 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,“.

9. X §7 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxx do 31. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx žadatele v xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx prostředí.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 9.

10. V §7 xxxx. 4 xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“ x xxxx „§12 xxxx. 1 písm. x)“ se xxxxxxxxx xxxxxx „§12 xxxx. 1 písm. d)“.

11. X §7 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „2“ xxxxxxxxx číslem „3“.

12. X §7 xxxx. 5 písm. x) xx číslo „2“ nahrazuje xxxxxx „3“.

13. X §7 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

„(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx odrůd xxxxx zemědělských xxxxxxx x 15. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 8 xx 10.

14. X §7 odst. 8 xx číslo „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.

15. X §8 xxxx. 1 se xxxxx „xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx, xxxxxx x xxxx zemědělské kultury xxxx“ a za xxxxx „xxxxx,“ xx xxxxxxxx slova „xxxxx xx podaná xxxxxx xxxx x“.

16. X §8 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx odstavec 4, xxxxx zní:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx likvidace xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xx ve xxxxx do 31. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 až 10.

17. X §8 xxxx. 5 xx xxxxx „§7 xxxx. 3 x §7 odst. 4“ xxxxxxxxx slovy „§7 xxxx. 4 x §7 odst. 5“.

18. V §8 xxxx. 6 se xxxxx „5“ xxxxxxxxx xxxxx „6 a 7“.

19. X §10 xxxx. x) xx xxxxx „x“ xxxxxxxxx xxxxxx.

20. V §10 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx slovem „x“ x doplňuje xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx udržitelného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.“.

21. Nadpis §11 zní: „Xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxx xxxxx x životní xxxxxxxxx“.

22. X §11 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx“, slova „které xx xxxxxxx evidované x evidenci xxxxxxx xxxx ke dni xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxx xx podaná xxxxxx xxxx“ a xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekoplatby“ xx xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx“.

23. X §11 xxxx. 2 xx xx konci písmene x) xxxxx „x“ xxxxxxxxx čárkou.

24. V §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx „ , a“ x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) údaj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx dílů xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podaná žádost xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx bloků, xxxxx xx žadatel xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxx půdy xx xxx xxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.“.

25. V §11 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx rozšíření xxxx xxxxxxx bloku se xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

26. X §12 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx „xxxxxxx x)“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx likvidace xxxxxxxxx“.

27. X §12 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx x).

28. X §12 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx „xxxx“ a xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx i) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

29. X §12 xx za xxxxxxxx 4 vkládá nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) O xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x případě oblastí Xxxxxx 2000 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx kultura xxxxxx xxxxxx porost xxxxxxxxx

x) x souvislosti x xxxxxxxxx pozemkových xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravách x xx xxxxxx rozhodnutí x výměně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dílu xxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) o výměře xxxxxxx 0,1 xxxxxxx x xxxxxxx jednotlivé xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

30. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „31. xxxxx“ nahrazují slovy „30. září“ x xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx xx něj xx 31. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se jedná x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10,“.

31. X §13 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

32. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxx „x různých xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plodin nebo xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx brukvovitých, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněnosti xxxxxx xxxxxxxxxx“.

33. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx, x xxxxx výměra xxxx půdy nepřesahuje 30 xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx 75 % xxxxxx xxxx půdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žadatele x rozhodnému xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. druh zemědělské xxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dusík xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx plodin podle xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx je více xxx 50 %,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x nařízení vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněnosti xxxxxx zemědělcům, xxxx

5. xxxxxx, xx xxx xxxx způsoby xxxxxxx xxxxx bodů 1 xx 4 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, u něhož xxxxxx xxxx půdy xxxxxxxxxxx 30 xxxxxxx x zároveň xxxx xxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx xx žadatele x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx porost,

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx travní xxxxxx,

3. plochu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx směsí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jinými plodinami,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xx níž xxxx xxxxxxx využití xxxxx bodů 1 xx 4 xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství.“.

34. X §13 odst. 13 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxx“ vkládají slova „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

35. X §13 xxxx. 14 xxxx. x) xx xxxxx „xx 1. xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxx dne xxxxxx xxxxxxx Xxxxx“.

36. V §13 xxxx. 17 xxxx. c) se xxxxx „hektary“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“.

37. X §13 odst. 17 xxxx. c) x x), §13 xxxx. 19 xxxx. c) x x) x x §13 odst. 20 xxxx. x) x x) xx xxxx „písm. i)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x)“.

38. X §13 xxxx. 17 písm. x) a x), §13 odst. 19 xxxx. x) a x) a v §13 xxxx. 20 xxxx. x) x x) se xxxxx „x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 písm. h)“ xxxxxxx.

39. X §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „1. xxxxx xxxx“ xxxxxxx.

40. X §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňují slova „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx porostu od 1. xxxxx xx 15. xxxxx xxxx xxxxxx žádosti x“.

41. X §14 xxxx. 2 a 3 xx slova „x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx paseny“ zrušují.

42. X §14 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

43. X §14 odst. 5 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxx 4 xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x plochou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx obecná xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ zrušují.

44. X §14 se xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

„(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 5 se neuplatní, xxxxx xxxxxxx nesplnil xx dílu xxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kulturou xxxx x evidenci xxxxxxx půdy xx 15. srpnu xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx nepřesáhne 25 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úhoru.“.

Dosavadní xxxxxxxx 6 až 8 se označují xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

45. X §15 xxxx. 4 xx xxxxx „5 xxxx 6“ xxxxxxxxx xxxxx „6 xxxx 7“.

46. X §16 xxxx. 1 xxxx. x), §16 odst. 2 xxxx. x), §17 xxxx. 1 xxxx. a), §17 xxxx. 2 xxxx. x), §19 xxxx. 1 xxxx. x), §19 xxxx. 2 xxxx. a) x x §21 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx „31. xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „30. xxxx“.

47. X §18 xxxx. 1 xxxx. x), §20 xxxx. 1 xxxx. x) x v §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „31. xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „30. xxxx“.

48. X §21 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„c) neprovede xxxxxx xxxxx xxx xx 3 roky xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.“.

49. X §22 xxxx. 1 xxxx. a) xx xx slova „roku xxxxxx žádosti“ xxxxxxxx xxxxx „ , xx zemědělskou kulturou xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx žádosti Xxxxx xx 31. xxxxx xxxx podání xxxxxxx,“.

50. V §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxx:

„2. 5 % xxxxxxxxxx nektarodárným xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zemědělcům x“.

51. X §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxx:

„2. 8 % xxxxxxxxxx nektarodárným nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xx x) nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 3 % xxxxx nektarodárný xxxx xxxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xx o) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněnosti xxxxxx xxxxxxxxxx a“.

52. X §23 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxx „8 %“ nahrazuje xxxxxx „9 %“.

53. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

„(6) Podmínka xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx nesplnil

a) xx 15. srpnu xxxx podání xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxx pozbytí užívání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15. xxxxx xxxx xxxxxx žádosti, xxxxx xxxxxx plocha xxxxxxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.“.

54. X §24 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „2 xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxx“.

55. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx zní:

„(9) Xx xxxxxx zemědělské xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xx xxxxx je žadatel xxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy, xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx zatravňování xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatická xxxxxxxx.“.

56. Za §24 xx vkládá xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§24a

Podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx

(1) Xxxx poskytne xxxxxxxx ekoplatbu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx nejméně 1 xxxxxx zemědělské půdy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, pokud žadatel

a) xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxx kultur xxxxx §12 až 22,

b) x xxxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx zajistil x xxxxxxx xx 1 xxxxxx celkové xxxxxx xxxx půdy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx podání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx žádosti, podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx přístupného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 20 k xxxxxx nařízení,

c) obhospodařoval xxxxx půdu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 20 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 0,3,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxx končícím x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx výsledná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx půdě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 60 kg X/xx orné xxxx, x

x) xxxxxxxxx xx 30. listopadu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy x. 20 k xxxxxx nařízení, xxxxxx xxxxxxxx Fondu při xxxxxxxxx kontroly na xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx provedena.

(2) Xxxx xxxxxxxx sníží xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x 3 %, xxxxx žadatel xxxxxxxx podmínku podle xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení základní xxxxxxxxxxx ekoplatby činí xxxxxxx 25 %.

(3) Xxxx žadateli xxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx o 50 %, pokud žadatel xxxxxxxx podmínku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx v porovnání x potřebou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 20 x xxxxxx nařízení, xxx míře xxxxxxxx xxxxxxx 2 xx X/xx orné xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu udržitelného xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle

a) §13 xxxx. 5 x xxxxxx, na xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx 50 % xxxxxx půdy zjištěné xxxxx §13 xxxx. 5 x 7,

x) xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x porovnání x xxxxxxxx dodání xxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx x. 20 x tomuto xxxxxxxx, xxx míře neplnění xxxx než 2 xx X/xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx x. 20 x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx než 10 xx X/xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. e).“.

57. X §26 odst. 1 xxxx. x) a x §26 odst. 2 xx slova „24 xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „5 xxx“.

58. X §30 odst. 5 xxxx. x) x v §31 xxxx. 5 písm. x) xx za xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

59. V §32 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „x“ zrušuje.

60. X §32 xx na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx nahrazuje slovem „x“ a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx období od 1. xxxxx xx 31. prosince xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 17 x tomuto nařízení.“.

61. X §32 se xx xxxxxxxx 5 xxxxxx nový odstavec 6, který xxx:

„(6) Xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosy xxxxxxx produkce xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 17 k xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx doloží xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx zeleninových druhů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx x účetními x daňovými xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účetních x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7.

62. X §33 xxxxxxxx 6 xxx:

„(6) Žadatel x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zeleninových xxxxx x xxxxxxx pracností xxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxx produkce na xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx v xxxxxxx x. 17 k xxxxxx nařízení. Za xxxxx xxxxxx nejpozději xx 31. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku Xxxxx xxxxxx objem xxxxxxx produkce x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx soupisem xxxxxxxx x daňových dokladů xx období xx 1. xxxxx do 31. prosince roku xxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“.

63. X §35 xxxx. 3 xxxx. x) se slovo „x“ xxxxxxxxx čárkou x za xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx k), xxxxx xxxxx:

„x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx x“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

64. V §35 xxxx. 3 xxxx. l) xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.

65. X §36 xx odstavec 6 xxxxxxx.

66. V §37 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx celkový xxxxx krav xxxxxxxxx x xxxxxxx chovu x tržní xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je

a) xxxxxxx 2 kusy x xxxxxxx 10 xxxx, nebo

b) xxxx xxx 10 kusů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx alespoň xxxxxxx xx schémat xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxx chované x systému s xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 21 x xxxxxx xxxxxxxx.“.

67. Přílohy x. 5 x 6 xxxxx:

„Xxxxxxx x. 5

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx směsi xx xxxxxx xxxxx xxxx

1.

xxxxxxx

2.

xxxxxxxxxx

3.

xxxxx xxxxxxx

4.

xxxx

5.

xxxxxxxxx

6.

xxxxxx dětelová

7.

úročník

8.

vičenec

9.

vikev

Příloha č. 6

Xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx

1.

xxxxxxxxxx

2.

xxx vlašský

3.

hořčice

4.

kapusta xxxxx

5.

xxxx

6.

xxxx

7.

xxxxxxxx

8.

xxxxxx

9.

xxxxxxxx

10.

xxx

11.

xxxxxxxx xxxxxxxx

12.

xxxxxx

13.

xxxxxxx

14.

xxxxx

15.

xxxx hřebílkatý

16.

pastinák

17.

pískavice

18.

pohanka

19.

proso xxxx

20.

xxxxx xxxx

21.

xxxxxx

22.

xxxxxx

23.

xxxxxxx

24.

xxxx

25.

xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

26.

xxxxxxxx

27.

xxxxxxxx

28.

xxxxxx hispánská

29.

šťovík

30.

trávy xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

31.

xxxxxxx

32.

xxxx trsnaté (xxxxx)

“.

68. V xxxxxxx x. 12 xx x řádku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx meziplodin xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxx „0,3“ xxxxxxxxx xxxxxx „1“.

69. V xxxxxxx č. 12 xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podopatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxx „1“ xxxxxxxxx xxxxxx „0,3“.

70. Xxxxxxx č. 17 xxx:

„Xxxxxxx č. 17

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zeleninové xxxxx x vysokou a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx výnos x/xx

Xxxxxxxxx xxxxx xx/xx

xxxxx xxxxxxxx

0,90

-

xxxxxxxx xxxxxxx

1,3

4 333

ředkev

1,43

-

“.

71. Xxxxxxxx xx xxxxxxx č. 20 x 21, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx x. 20

Xxxxxx xxxxxxx bilance xxxxxxx x dusíku xx xxxx půdě

Tabulka x. 1 Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx x. 2 Xxxxxx xxxx xxxx1) x datu xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx plocha

ha

Orná xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxx)

Xxxxxxx č. 3 Xxxxxxx xxxxxxx fosforu1) x kalendářním roce xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx1) x kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxxxx

x X

x X

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx produkty2)

Výstupy xxxxxx

Xxxxxxx x. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx3)

Xxxxxx xxxx xxxx k xxxx xxxxxx žádosti

Koeficient

Nízký

1,50

Vyhovující

1,00

Dobrý

0,50

Vysoký

0,00

Velmi xxxxxx

0,00

Xxxxxxxxxx

1,00

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (vážený xxxxxx)

Xxxxxxx x. 5 Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx orné xxxx1) x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx podání xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx

x X2X5

x X4)

x X

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx5)

Xxxxxxxxx xxxxxxx5)

Xxxxxxxxxxxxxxx hnojiva5)

Upravené kaly6)

Přívod xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx X7)

xxx

xxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 6 Výpočet bilance xxxxxxx na xxxx xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx (x X), z xxxxxxx x. 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxx dodání xxxxxxx, x tabulky x. 4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x X), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx průměrným xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx, celkem (t X), x tabulky x. 5

Xxxxxxx bilance (x P), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodání xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx (ha), x xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx bilance fosforu (xx X/xx orné xxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x X) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx půdy x xxxxxxx na xx (x 1000)

Tabulka x. 7 Výpočet xxxxxxx xxxxxx xx xxxx půdě

Položka

Hodnota

Výstupy xxxxxx, xxxxxx (x N), x xxxxxxx x. 3

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx (x N), z xxxxxxx x. 5

Xxxxxxx xxxxxxx (x X), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx odečte xxxxxxx výstupů xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dusíku (x X)8)

Xxxxxxx xxxxxxx (x X), xx odpočtu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx (ha), x xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx X/xx xxxx xxxx), hodnota xxxxxxx xxxxxxx (x X) xx odpočtu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx výměry xxxx půdy a xxxxxxx xx xx (x 1000)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx v xxxxxxxxx x. 2 xx 7 xx xxxxxxx zaokrouhlené na 2 desetinná xxxxx.

1) Xxxxx fosforu a xxxxxx xx xxxxxxxxxx x z orné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dodání xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxx.

2) Výstupy xxxxxxx x dusíku xx xxxxxxx na xxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx živin v xxxxxxxxxxx produktech xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 377/2013 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx x. 275/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půd x xxxxxxxxxx půdních xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; Xxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půd (AZZP x datu xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx stažení xx Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxx půdy XXXX).

4) Přepočet z xxxxxxx formy xx xxxxx prvků xxxxx xxxxxx: X = X2X5 x 0,436.

5) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx než 1 xxx, xxxxx x označení hnojiva, xxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze x. 3 k xxxxxxxx x. 377/2013 Sb., x skladování a xxxxxxx xxxxxxxxx hnojiv, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Aplikace upravených xxxx se xxxxx xxxxxxxx x. 377/2013 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x přepočtu xx 100% sušinu, obsah xxxxx xx uvádí x xx/x xxxxxx.

7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx symbiotickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 240 xx X/xx xxxxxxx porostů xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 80 xx N/ha ostatních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavních xxxxxx xxxxxxxxxx vzdušný xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx.

8) V případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ztráty xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x průměrném xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx závodu za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dusíku xx xxxxxx plodin x nepříznivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x 30 % xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx ve xxxx 60 xx N/ha.

Příloha x. 21

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §37 odst. 4 xxxx. x)

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro podporu xxx §37 xxxx. 4 xxxx. b)

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxx §6 xxxxxx o xxxxxxxxxxx zemědělství

Žadatel, který xx x 31. xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx do xxxxxxxx mléčné užitkovosti

Žadatel, xxxxx xx x 31. xxxxxx xx xxxxxxx jednom svém xxxxxxxxxxxx platný záznam x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx produkcí x xxxxxxxx souhlasem od xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx §27a odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx k 31. xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §27x odst. 1 xxxx. e) zákona x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx produkcí s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx má k 31. xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx svém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jen xxxxxxxxxxxx zařízení na xxxxxxxxxx mléka xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Účast x xxxxxx xxxxxxx X XX xxxxxxxx M1 xxxx X2

Xxxxxxx, xxxxx xx x 31. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx hospodářství xxxxxxx certifikaci Q XX pro xxxxxxxx X1 (xxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxx X2 (xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2023 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxxxx vlády x. 83/2023 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 odst. 5, §13 xxxx. 1 xxxx. a), §14 xxxx. 5 x 6, §16 xxxx. 1 xxxx. a), §17 xxxx. 1 xxxx. x), §19 xxxx. 1 xxxx. x), §21 xxxx. 1 xxxx. x), §23 xxxx. 6 x xxxxxxx x. 17 k xxxxxxxx xxxxx x. 83/2023 Xx., xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. X řízeních x žádostech o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2023 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx celofaremní xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxx xxxxxxxxxxxx xxx rok 2023. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prémiové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podané xxx xxx 2023, xx snížení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) §12 xxxx. 3 xxxx. x), b) xxxx x) x xxxxxxxx ploch podle §12 xxxx. 4,

x) §13 odst. 10 x xxxxxxxx ploch xxxxx §13 odst. 13,

x) §13 xxxx. 11 s výjimkou xxxxx podle §13 xxxx. 13, xxxx

x) §14 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxx xxxxx x. 83/2023 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx v xxxx 2023 podle xxxxxx x. 5 x 6 k xxxxxxxx xxxxx x. 83/2023 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za plodiny xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 5 x 6 x nařízení xxxxx x. 83/2023 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxxx xxxxx č. 307/2014 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 61/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 407/2016 Xx., xxxxxxxx vlády x. 312/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 52/2023 Sb. a xxxxxxxx xxxxx x. 140/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „ , xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“.

2. V §1 xxxx. x) xx xxxxx „a“ nahrazuje xxxxxx.

3. X §1 xx xx konci xxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „ , x“ x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), které zní:

„zb) xxxxxxxxx xxxxxxxxx plodin x xxxxxxxx používání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nádrží xx orné xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x provádění opatření Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.“.

4. V §3x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „x xx x xxxxxx xx 1. xxxxxx do 31. srpna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,“ zrušují.

5. X §3d odst. 2 se slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.

6. V §3d xxxx. 3 xx xxxxx „30. června“ xxxxxxxxx slovy „31. xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.

7. X §3x se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

„(5) Xxxxxxx sadem xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx nařízení vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

8. X §3x odst. 1 písm. x) xx xxxxx „mladé xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxx“.

9. Xx xxxxx §3x xx xxxxxxxx xxxx „Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x rámci plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxx agrolesnictví.“.

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) čl. I xxxx 28, 38, 42, 51, 56 x 69, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2025, x

x) čl. I bodu 52, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2026.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., LL.M., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx zemědělství:

Mgr. Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 68/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2024, x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 28, 38, 42, 51, 56 x 69, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2025, a čl. I xxxx 52, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2026.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.