Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.12.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení (The organisation for Joint Armament Cooperation) (Organisation Conjointe de Cooperation en matière ďArmement - OCCAR) o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

45/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Rozsah dohody Článek 1

Vymezení pojmů Článek 2

Příslušné bezpečnostní úřady Článek 3

Stupně utajení - srovnávací tabulka Článek 4

Přístup k utajovaným informacím Článek 5

Bezpečnostní principy Článek 6

Bezpečnostní spolupráce Článek 7

Utajované smlouvy Článek 8

Předávání utajovaných informací Článek 9

Reprodukce, překlad a ničení utajovaných informací Článek 10

Návštěvy Článek 11

Bezpečnostní incidenty Článek 12

Náklady Článek 13

Výklad a spory Článek 14

Závěrečná ustanovení Článek 15

INFORMACE

45

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx dne 23. xxxxxx 2023 xxxx x Xxxxx podepsána Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (The Xxxxxxxxxxxx for Xxxxx Xxxxxxxx Cooperation) (Organisation Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxxxèxx ďArmement - XXXXX) x xxxxxx x vzájemné xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

X Xxxxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx republiky x prezident republiky Xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 15 xxxx. 1 xxx 1. ledna 2024.

Xxxxx xxxxx Dohody xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXX SPOLUPRÁCI X XXXXXXX ZBROJENÍ

(THE XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX ARMAMENT XXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXX CONJOINTE DE XXXXXXXXXXX XX MATIÈRE X’XXXXXXXX - XXXXX)

X XXXXXX A VZÁJEMNÉ XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
&xxxx;

XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX ARMAMENT XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX EN XXXXÈXX X’XXXXXXXX - XXXXX), dále jen "Xxxxxx",

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx mezi vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX x kontraktory xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x XXXXX,

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx:

XXXXXX 1

XXXXXX XXXXXX

1. Xxxxx xxxx Dohody xx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyměňovaných xxxx vytvářených x xxxxxxx spolupráce mezi Xxxxxxxx x/xxxx kontraktory.

2. Xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXX 2

XXXXXXXX XXXXX

Xxx xxxxx xxxx Dohody:

"Utajovaná xxxxxxxxx" znamená xxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx, zneužití nebo xxxxxx, x která xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

"Xxxxxxxxx xxxxxxx" xx smlouva, která xxxxxxxx, zahrnuje, vytváří, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx xxxxxx" xx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx strana" xx Xxxxxx, xxxxxx kontraktorů, xxxxx xxxxxx utajovanou xxxxxxxxx.

"Xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx.

"Xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavírat xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vlastníkem je Xxxxxx Xxxxxx.

"Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" je rozhodnutí Xxxxxxxxx bezpečnostního úřadu/Určeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx daná xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxx.

"Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx potvrzení xxxxxx Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx/Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadem, xx zařízení xxxxxxxxx xxx xxxx dohled xx v souladu x xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilé xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx ukládat, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx nezbytný xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx utajovaným informacím.

"Need-to-Know" xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx příjemce potřebuje xxxxxxx k informaci, xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxx incident" je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx instrukcí x/xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxx, u xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ztrátu, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

XXXXXX 3

XXXXXXXXX BEZPEČNOSTNÍ XXXXX

1. Příslušné bezpečnostní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx:

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx Popelce 2/16

Xxxxx 5, 150 00

Xx XXXXX:

XXXXX-XX

Xxxxxxxxxxx Xxxx 150 - 154

53175 Bonn

2. Xxxxxxxxx bezpečnostní úřady xx xxxxxxxx poskytnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČLÁNEK 4

XXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXXX XXXXXXX

X Xxxxx xxxxxxxxx

X OCCAR

TAJNÉ

OCCAR XXXXXX

XXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX RESTRICTED

XXXXXX 5

XXXXXXX K XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxx Dohody xx xxxxx xxxxx na xxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy každé xx Xxxxx.

2. Xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXXXXXX/XXXXX XXXXXXXXXXXX x XXXXX/XXXXX XXXXXX se xxxxx xxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx osoby a xxxx need-to-know pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXX 6

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx označena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx utajení.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx utajení v xxxxxxx s článkem 4 xxxx Dohody;

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejnou xxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenného xxxxxx xxxxxxx;

x) zajistí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx strany xxxxxx xxxx zrušen;

d) xxxxxxx, xx utajovaná xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vědomy xxx odpovědnosti náležitě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx přijímající stranou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která není xxxxx, než xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX (XXXXX Security Xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx v XXXXX Xxxxxxxxxx Proceduře 11, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxx.

XXXXXX 7

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Dohody xx bude uskutečňovat x anglickém xxxxxx.

XXXXXX 8

XXXXXXXXX XXXXXXX

1. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou, xxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x vnitrostátními právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nápomocen xxx procesu xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx požadovat xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.

4. Utajované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky x xxxxxx utajení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Kopie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXX 9

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx předávat x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezpečnostně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, XXXXX xxxx kontraktora xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x OCCAR xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX XXXXXXXXXX xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx doručovacích xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx XXXXXXXXX xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx předávat xxxxxxx xxxxxxxxx nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXXX/XXXXX XXXXXXXXXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně DŮVĚRNÉ/OCCAR XXXXXXXXXXXX xxxx XXXXX/XXXXX XXXXXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxx podmínkou, xx existují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx využití šifrovacích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x XXXXX xxxx dotčeného xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx XXXXX.

XXXXXX 10

XXXXXXXXXX, XXXXXXX X NIČENÍ UTAJOVANÝCH XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Počet xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxx xx zřejmé, xx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytující xxxxxx.

ČLÁNEK 11

XXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx XXXXXXX/XXXXX XXXXXXXXXXXX x XXXXX/XXXXX XXXXXX xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx schváleny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadem.

2. Žádající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxx žádost x xxxxxxxx návštěvy xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx musí obsahovat:

a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx / průkazu xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x určení xxxxxxxx, který zastupuje;

c) xxxxx o osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxx;

x) datum x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx návštěvy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxx utajení xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyžadován;

f) xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx subjektu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povolena xxxxxxxxx návštěva. Xx xxxxxxxxxxxxx opakované návštěvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dohodnou.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpřístupněná návštěvníkovi xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx této Xxxxxx.

XXXXXX 12

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při kterém xxxxx ke ztrátě, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x podezření, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx došlo.

2. Příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx. Příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx poskytující strany xxxxxxxxxxxx na vyšetřování, xxxxx je to xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx strana xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx škody, xxxxxxxxxx přijatých pro xxxx zmírnění a x xxxxxxxx vyšetřování.

XXXXXX 13

XXXXXXX

Xxxxx Strana xx hradí xxx xxxxxxx náklady vzniklé x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

XXXXXX 14

XXXXXX X XXXXX

Xxxxxxxxx spor ohledně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx řešit xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx žádnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

XXXXXX 15

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxx Xxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx vstoupí x platnost xxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxx, xx si Xxxxxx xxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup Dohody x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xxxx Dohodu xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x platnost x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx ze Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tuto Dohodu xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx případě skončí xxxxxxxx této Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx druhá Xxxxxx xxxxxx písemnou výpověď.

4. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx této Dohody xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxx Xxxxxx zpřístupněné xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx strana xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx stranou xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx xxxxx toho xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, řádně xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, podepsali tuto Xxxxxx.

Xxxx x Xxxxx xxx 23. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Lang x. x.

xxxxxxx NBÚ
 

Za Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx x. r.

ředitel OCCAR-EA

Informace

Právní předpis x. 45/2023 Xx. m. x. xxxxx účinnosti xxxx 7.12.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.