Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích

311/2023 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

311

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 261/2016 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 písm. x) x k) xxxxxx x. 110/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 180/2016 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 261/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2022/2100 xx xxx 29. června 2022, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/40/XX, xxxxx jde o xxxxxxx některých výjimek xxxxxxxxxx se zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

2. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 1 se na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2018/576 xx dne 15. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx tabákové xxxxxxx.".

3. X §2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) ověřovacím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx elementem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jedním nebo xxxx xxxxxxxx smysly xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx se xx to, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx XXX 22383:2020,

g) poloskrytým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nevnímatelný xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx detekovatelný xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx UV xxxxxxxx, zvláštního xxxx xxxx xxxx, která xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx za xx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxx běžně xxxxxxxx xxxxxxxx, uvedená x xxxxx ISO 22383:2020,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a detekovatelný xxxxx xx použití xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesionálního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; má xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx analýzu, uvedené x xxxxx XXX 22383:2020.".

4. V §8 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx 5 typů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 7 k xxxx xxxxxxxx, z nichž xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx jeden xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx upevněn xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx způsobem zabraňujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx použije xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků po xxxxx xxxx, po xxxxxx je tabákový xxxxxxx xxxxxx xx xxx, x xxxxx xx chrání xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx nahrazeny, xxxxxxxx xxxxxxx nebo změněny.".

5. X §8 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx jeden x xxxxxxxxxxx elementů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx dodáván od xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx podnik xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; má se xx to, xx xxxx kritérium xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, než xxxxxxxx svoji xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx dodávaných tabákovému xxxxxxxx xxxx xxx 10 % xxxxx xxxxxxx celosvětového obratu xxx XXX x xxxxx xxxxxxx nepřímých xxxx, xxx lze xxxxx xx základě xxxxxxxxxx schválených účetních xxxxxxx, x xxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok roční xxxxxxxxxxx obrat, bez XXX x xxxxx xxxxxxx nepřímých daní, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 %,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx

1. xx x posledních 5 letech neúčastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx nezávisle xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x tabákovým xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx penzijních xxxxxxxxxx xxxx podílu v xxxxxx xxxxxx partnery, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

6. X §12 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zní "Jak xxxxxxx xxxxxx: xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx"" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx se odvykání xxxxxxx, které xxxxx "Xxx xxxxxxx xxxxxx: xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx" x "Národní xxxxx xxx xxxxxxxx: 800 35 00 00"".

7. V nadpisu xxx xxxxxxxxx §16 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", tabáku xxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích".

8. X §16 xxxx. 1 x 3 se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxx xxxxxxx xx vodní dýmky x xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxxxx".

9. V §16 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kouření, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx "Xxx xxxxxxx kouřit: xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx" x "Xxxxxxx xxxxx pro odvykání: 800 35 00 00".".

10. X §16 xxxx. 4 x 5 větách xxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx".

11. X §17 odst. 1 x v §17 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx do xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxx xx vodní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

12. X §20 xxxx. 6 x x §22 xxxx. 1 xx xxxxx "ledna" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

13. Příloha x. 4 xxx:

"Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 261/2016 Xx.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx 2

Skupina 3

".

14. Xxxxxxxx se xxxxxxx č. 7, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 7 k xxxxxxxx x. 261/2016 Sb.

Typy xxxxxxxxxxx elementů

Zjevné

Poloskryté

Skryté

Giloš
Ornamentální xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx proužky xxxxxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazovátkem.

Označení pomocí XXX
Xxxxxxxx značení využívající xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx principy x xxxxxxxxxx nukleotidových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxx více xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstíny (xxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxxxx obrazec
Obrazec xx viditelný xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštního polarizačního xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx materiálech předmětu, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poměr xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx obrazec
Hlubotiskem xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx vytištěn, xxxxxx xxxx obrazec. Lze xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XX xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx papír, xxxxx xxxxxxxx ultrafialové světlo. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (XX) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (skrytý xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlákna xxxxxxx rozmístěná xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx skenovat xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX lampami.

Inkoust xxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx mění xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx náhodného xxxxx, jenž je xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Mohou xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx. Xxx XX xxxxxxx mění barvu.

Magnetické xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx signál xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízeními.

Taktilní vzory
Hlubotiskem xxxxxxxxx vystouplý xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pravost xxx ověřit xxx xxxxxx xxxxxxx. Lze xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx text, který xx čitelný xxxxxx xxxx pouze xxx xxxxxxxx.

Xxxx-Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx, xxx xxxx xxxx-Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX xxxxxxxx).

Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx trojrozměrného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zbarvení xxxx zmizí.

Reaktivní xxxxx (xxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxx x tomuto xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx reakci x určitým rozpouštědlem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

".

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxx 20. xxxxxxx 2024 a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x. 261/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx na xxx xx 20. května 2026.

2. Tabákové xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxx výrobky určené xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cigaret, tabák xxxxxx do xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §12 odst. 1 xxxx. x) nebo §16 xxxx. 2 xxxxxxxx č. 261/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2025, xxxxx xxxx vyrobeny, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx 31. xxxxxxxx 2024, mohou xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 23. xxxxx 2023, x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 6, 9 x 13, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2025.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 311/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.10.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, 9 x 13, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2025.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.