Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

152/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna stavebního zákona Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o požární ochraně Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní památkové péči Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna horního zákona Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hornické činnosti Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna autorizačního zákona Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dráhách Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl. XII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. XIV

Přechodné ustanovení Čl. XV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o obcích Čl. XVI

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XVII

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. XVIII

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XIX

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. XX

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl. XXII

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna soudního řádu správního Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna školského zákona Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o vyvlastnění Čl. XXVIII

Přechodná ustanovení Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna stavebního zákona Čl. XXX

Přechodné ustanovení Čl. XXXI

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna liniového zákona Čl. XXXII

Přechodné ustanovení Čl. XXXIII

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST Čl. XXXVI

INFORMACE

152

ZÁKON

ze xxx 10. xxxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 1, x §274 xxxx. x) a x §275 xxxx první xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.

2. X §2 xxxx. 1 se xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §2 odst. 2 xx xx slovo "xxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a".

4. X §2 odst. 3 xx slova ", xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

5. X §3 xxxx. 1 x 2 xx slova ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx svým účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doplňuje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

7. X §10 odst. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, zařízení xxx xxxxxxxxx energie, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,".

8. V §12 xxxx. k) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "územním rozvojovým xxxxxx, zásadami územního xxxxxxx xxxx".

9. X §12 písm. x) xx xxxxxx xxxx xxx 1, který xxx:

"1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxx plán, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx body 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxx body 2 xx 4.

10. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx v) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejlepšího xxxxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx předkládány x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavby,

w) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hledání xxxxxxxxxx urbanistického řešení xxxxx xxxxx zhotovitele xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx urbanistického řešení xxxxx.".

11. X §13 xx za písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x bezpečné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, těhotnými xxxxxx x xxxxxxx doprovázejícími xxxx v kočárku xxxx dítě xx 3 let (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx orientace") x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx užívání,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx q).

12. X §13 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) až x).

13. X §13 xxxx. i) xx xx xxxxx "na" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

14. X §13 xxxx. x) xx xx xxxxx "velikosti," xxxxxx xxxxx "denního".

15. V §13 xxxx. o) xx xxxxx "lícy" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

16. X §14 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx o povolení xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx záměru v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx záměru.".

17. X části xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx X xxxxx "XXXXXX" xxxxxxx.

18. §15 x 16 včetně xxxxxxx xxxxx:

"§15

Xxxxxx ustanovení

Působnost xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx, x xxxxx.

§16

Xxxx x xxxx

Xxxx a xxxx xxxxxxxxx sledují xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Dojde-li xx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

19. §17 včetně xxxxxxx zní:

"§17

Dopravní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x energetický xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx Dopravního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx Xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X čele Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu stojí xxxxxxx. Pro účely xxxxxx x státní xxxxxx je Ministerstvo xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Dopravního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Výběr, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí zákonem x xxxxxx xxxxxx.".

20. §18 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§18

Xxxxxxxxxx orgánů veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx postupují xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xx vzájemné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydaná xxxxxxxxx x závazná xxxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxx stanovisek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxxxxx orgány. Společné xxxxxxx xx neveřejné x o jeho xxxxxxx a závěrech xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx předem. Je-li xx xxxxxx, přizve xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx nařídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jednání.

(3) Xxxxxxx-xx postupem xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx správního xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxx závazném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodržování.".

21. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx,".

22. §20 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§20

Xxxxx

Xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

d) xxxxxxxxxx x schvaluje xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx územní rozvojový xxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx,

x) xxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.".

23. Xxxxxx §21 xxx: "Ministerstvo".

24. X §21 odst. 1, §21 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §32 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §32 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §42 odst. 3 větě první, §47 xxxx. 4, §50 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §52 odst. 2, §53 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §114 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §267 xxxx. 1, §268 xxxx. 2, §281 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §281 xxxx. 2, §286 xxxx xxxxx, §287 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §316 xxxx. 5 xxxx xxxxx a x §333 odst. 1 xx xxxxx "Nejvyšší xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx".

25. X §21 xxxx. 2 xx za xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) pořizuje xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,".

Dosavadní písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

26. X §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x".

27. X §21 odst. 2 xx za písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) pořizuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x změny x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g) xx j).

28. X §21 odst. 2 xxxx. g) se xxxxx "a vydává" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx, dotýká-li xx xxxxx xxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx území, xxxxxxx-xx svým významem, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx států".

29. X §23 xxxx. 2 xx za písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx h).

30. X §23 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx x" xxxxxxx x slova "xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx-xx xxxx významem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx více xxxx".

31. X §24 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x pořízení xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx podnět k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxx xxxx změny regulačního xxxxx.".

32. X §25 xxxx. x) xx xxxxx "a regulační xxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx".

33. X §25 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.

34. X §26 xx xx xxxx "a)" xxxxxx xxxx ", x)".

35. V §27 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx xxxx x x xxxxxx, xxx xx xxxx nevolí, xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x územního opatření x xxxxxxxx uzávěře, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx obce,

d) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx opatření o xxxxxxxx xxxxxxx x x asanaci území xxx území obce,

e) xxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx pro území xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx splňující předpoklady xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. c),

g) xxxxxxxxx x podání xxxxxxx xxxxx §48 odst. 3.".

36. X §28 xxxx. 1, §29 xxxx. 1, §29 xxxx. 2 písm. x), §42 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §42 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx x xxxxx, §42 xxxx. 5 větě xxxxx, §45 xxxx. 1, §45 xxxx. 2, §50 xxxx. 1 xxxx. e), §50 xxxx. 2, §51 xxxx. 3 větě xxxxx, §51 odst. 4, §69 xxxx. 2, §76 xxxx. 2, §88 xxxx. 2, §91 odst. 1 písm. x), §95 xxxx. 2, §269 odst. 1 xxxx. e), §277 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §277 xxxx. 1 xxxx. x), §279 xxxx. 3, §287 xxxx. 1, §288 xxxx. 1, §289 xxxx. 1, §300 x x §317 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "ministerstvo".

37. X §29 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx".

38. X §29 xxxx. 2 xx xx písmeno b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xxxx x úplné xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

39. X §29 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx" a za xxxxx "znění" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

40. X §29 odst. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

41. X §30 xxxx. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx dopravy,".

42. X §30 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) x x), která znějí:

"c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) Dopravní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad,".

Dosavadní xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

43. X §30 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

44. X §30 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"f) xxxxxx xxxxxxxx úřady x".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje jako xxxxxxx x).

45. V §30 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxx stavebními xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Obecními xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x

x) xxxxxxxx obecní xxxxx x obecní úřady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(5) Dojde-li xx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu nebo x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dokončí neskončená xxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

46. Xx §30 xx xxxxxx nový §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx úřady x xxxxxx stavební xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stavebního xxxx prostřednictvím xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stavebního xxxx.

(2) Kvalifikační xxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx splňuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx správní xxxxxxx xxxxxxxx xxx x vyvlastnění xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání podle xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx.

(4) Kvalifikační xxxxxxxxx xxxxxxxx a praxe xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) a x) xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx autorizace xxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx specifikace oboru xxxxx autorizačního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technik, kterému xxxx udělena autorizace xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxx inženýrství,

c) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxx, stavebnictví xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stavebnictví x 1 xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stavebního xxxx ve xxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stavebnictví x 1 xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx nesplňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx řádu, pokud xx xxxxxxxxx, že xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxx odborným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx.".

47. §31 xxxxxx nadpisu xxx:

"§31

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx, staveb xxxx x civilních xxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx.".

48. Nadpis §32 xxx: "Xxxxxxxxxxxx".

49. X §32 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx správním orgánem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxx.".

50. X §32 xxxx. 2 xx xxxxxxx a) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx b) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx h).

51. X §32 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxx d) x e) doplňují xxxxx "x výjimkou xxxxx stanovených prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku".

52. X §32 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) se xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 4 xxxxxxx.

53. V §32 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx nevykonává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.".

54. Za §32 xx xxxxxxxx xxxx §32x x 32b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§32x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx Dopravního x energetického xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, místních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových komunikací, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx leteckých staveb

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x dbá x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, prvky x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podněty x xxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx xxxxx k jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx určí Úřad xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx normy xx xxxxxxxxxxxx a oznámí xx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech stavebního xxxx.

§32x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) vyhrazených xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx staveb souvisejících,

b) xxxxxx uvedených x §34 xxxx. a) xxxx 3,

c) xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu u xxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx x dbá x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".

55. Xxxxxx §33 xxx: "Dopravní x xxxxxxxxxxx stavební úřad".

56. X §33 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxxxxxxx úřadu ve xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x §34 písm. x) xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

57. X §33 odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

58. X §33 xxxx. 2 xx xx začátek písmen x) x x) xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

59. X §33 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx soubor staveb" xxxxxxx a xxxxx ", x" xx xxxxxxxxx slovy "nebo xxxxxxxx stavebního xxxxx,".

60. X §33 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jaderného zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx uvnitř x xxx areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx, a".

Dosavadní xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

61. X §33 xxxx. 2 xx xx začátek písmene x) xxxxxx slovo "xxxxxxxx".

62. X §33 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx slovo "xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu".

63. X §34 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

1. xxxxxx XXX,

2. xxxxxx X. xxxxx,

3. výroben x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx děl na xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sloužících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx zdrojů xxxxxxxxxx x velikosti 10 000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo více,

6. xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx objemem nad 1 000 000 x3 nebo s xxxxxx vzdutí xxx 10 x ode xxx xxxxxxxxx výpusti,

7. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x obsahem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx prioritní nebezpečné xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx případů, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dostatečnou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

8. vodních xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx do xxx povrchových,

9. staveb x zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 110 kV včetně xxxxxxxxxxxxx 110 kV,

10. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 4 xx 40 xxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů,

u kterých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úřad,".

64. V §34 xx xxxxxxxx 2 zrušuje a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

65. Xx §34 xx xxxxxx xxxx §34x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§34x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxx, xxxxxxx stavební xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) vykonává xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX. a III. xxxxx, místní xxxxxxxxxx, xxxxxxx přístupné účelové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx, x něhož nevykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx stavební úřad, xxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, vykonává obecní xxxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

66. X §35 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x" a xxxxx "x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx," xx xxxxxxx.

67. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje x xx xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

68. V §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx stanovisko".

69. X §37 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňují se xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx záměru, xxxx příslušný xxxxxxxx xxxx nadřízený stavební xxxx.

(3) U xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx záměru xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxx souboru xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx úkonů, xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxx.".

70. X §39 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x zemědělství," xxxxxxx x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx území".

71. V §39 písm. e) xx slova "xxxxxxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxx" a xxxxx "a, xx-xx xx xxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx a kvalitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

72. X §39 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 67 xxx:

"x) x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhodnocovat a, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx vhodné xxxxxx xxx xxxxxx; plochy xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x tepla xxxxxx ploch xxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx67) a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

67) §3 x 4 xxxxxx x. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx q) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

73. X §39 xxxx. x) xx xx xxxxx "sucha" vkládají xxxxx ", erozních xxxx" x xxxxx ", a xxx xxxxxxxxx obnovitelných xxxxxx" xx zrušují.

74. X §39 xx za xxxxxxx l) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) uplatňovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx klimatu,".

Dosavadní písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

75. V §39 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx r) xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx".

76. X §40 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

77. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

78. X §40 odst. 5 xxxx první xx xx xxxxx "z" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" a ve xxxx xxxxx se xx slova "Xxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx územního rozvoje,".

79. X §41 xx xxxxx "územním plánu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

80. X §42 odst. 5 xxxx poslední xx xxxxx "který" nahrazuje xxxxxx "které".

81. V §43 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx," x slova "veřejné xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx".

82. X §43 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x územní xxxxxxxx, které vydala xxxxx, včetně spisu x územnímu xxxxxxxxxxx xxxxx x územnímu xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x územně plánovací xxxxxxxx, xxxxxx dokladů x xxxxxx pořizování, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

83. X §44 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro obor xxxxxxx inženýrství".

84. X §44 xxxx. 4 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx".

85. X §44 xxxx. 5 se xxxxx "2" nahrazuje xxxxxx "3".

86. X §46 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx,".

87. X §46 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

88. X §46 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

89. X §47 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxx územního plánování".

90. X §48 xxxx. 1 větě první, §88 odst. 1 xxxx. x), §94 xxxx. 1 písm. x), §114 xxxx. 3 xxxx první x x §280 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovem "ministerstvu".

91. X §48 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "obecní xxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

92. X §49 odstavec 4 zní:

"(4) Je-li xxx xxxx pořizována xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxx studie, xxxxx xx podmínkou pro xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §81 xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx.".

93. V §50 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x územních studií, xx nichž" xxxxxxxxx xxxxx ", na xxx".

94. V §53 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx stavebního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

95. V §56 xxxx. 4 xx xxxxx "xxx" nahrazuje xxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxx x hlediska xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx zemědělský xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx".

96. V §57 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Úplné xxxxx obsahuje xxxxxxxx x grafickou xxxx.".

97. X §57 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.

98. X §57 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 se označuje xxxx xxxxxxxx 4.

99. X §58 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo zajistí xxxx xxxxxxxxxx".

100. X §59 odst. 4 xx xxxx první xxxxxxx.

101. X §60 xxxx. 1 xx xxxxx ", Xxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxx České xxxxxxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxx mapová xxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 12 se xxxxxxx.

102. X §60 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

103. X §61 xxxxxxx x) xxx:

"x) politika územního xxxxxxx,".

104. V §62 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "politiky xxxxxxxx rozvoje,".

105. X §66 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je předá xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xx vloží xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

106. V §67 odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx "nebo xxxx-xx xxxxxx plánovací dokumentace x xxxxxxxxx," xxxxxxx.

107. X §67 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "x" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x".

108. X §67 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

109. X §68 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxx hodlá xxxxx x území xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx.".

110. X §68 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx pořizovatel xxxx xxxxx v" xxxxxxxxx xxxxx "předloží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "60" nahrazuje xxxxxx "90".

111. V §68 xxxx. 5 xx xxxxx "její xxxxxx" nahrazují slovy ", xxx xxxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxx".

112. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konkretizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, přeshraničních a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x ohledem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x změny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x zásad xxxxxxxx xxxxxxx, tvorbu koncepcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx a xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koordinaci.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx. Politika xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

§71

Xxxxx

(1) Politika xxxxxxxx xxxxxxx

x) stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxx osídlení xx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx x území, xxxxx xxxx mezinárodního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx center xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx změny x území, xxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"), x území x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxx"),

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx problémy mezinárodního xxxx xxxxxxxxxxxx významu xxxx oblasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) vymezí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x celostátního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x technické infrastruktury, xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx §70 xxxx. 2.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů, je-li xx vyžadováno xxxxx §40.

(3) Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 5 k tomuto xxxxxx.

§71x

Xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x kraji.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva xx xxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vyhodnocení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxx přírody doručí xxxxxxxxxx xxxxx §45x xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 10 xxx před uplynutím xxxxx podle věty xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů,

b) xxxxxxxxx určených x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x mezinárodních x xxxxxxxxxxxx souvislostech xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) mezinárodních xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx rozvoji.

§71b

Projednání návrhu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vyhodnocením xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x současně návrh xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx zašle

a) ministerstvům,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) krajům.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uplatnit xxx připomínky xx 60 dnů od xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx spolupráci s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje významně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xx ve spolupráci x Ministerstvem zahraničních xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx konzultací xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohlední připomínky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx států a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx návrh vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx států x xxxxxxxx konzultací Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10x zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Nejedná-li se x xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závažných xxxxxx, které Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, prodloužit, xxxxxxx xxxx x 30 xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxx odstavce 2, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Vyplyne-li x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx politika územního xxxxxxx xx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxx §45x xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1.

§71x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx předkládá xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxx xx 4 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx s ministerstvy, xxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx a kraji xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx (xxxx jen "zpráva x plnění"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů politiky xxxxxxxx xxxxxxx,

x) problémy x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx možných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxx pořízení xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx zejména

a) xxxxxx xx xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxx zdůvodnění, popřípadě xxxxx a důvody xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §45x odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny,

c) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx č. 8 x zákonu x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx-xx být xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx posouzena x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací činnosti xxxxx x obcí x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxx xxxxxx o xxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí být xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxxxx xx podávají ministerstvu. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x plnění xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§71x

Xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, projednává a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xx §71a xx 71x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vyhodnocení vlivů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxx stanovisku xxxxx §71x xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx znění politiky xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x národním xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

(4) X důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx uvedených x §71b xxxx. 2 x §71c xxxx. 2.

(5) Xxxxx xx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podat xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx územního rozvoje,

c) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §45x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx a

e) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedením, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx může x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxx.".

113. X §72 odst. 2 xx xxxxx "5 xx 8" xxxxxxxxx xxxxx "6 xx 9".

114. X §73 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

115. X §73 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx číslo "3" nahrazuje xxxxxx "4".

116. §74 zní:

"§74

(1) Xxxxxx rozvojový xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx rozvojový xxxx vymezuje

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, transformační plochy x xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxx záměrů xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho kraje, xxxxxxxx politikou územního xxxxxxx x stanovuje xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx mezinárodního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx svým významem xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx a o xxxxxxx xxx rozhodne xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx jejich vymezení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx systém ekologické xxxxxxxxx nadregionálního xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prospěšná xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, pro xxxxx lze xxxxx x pozemkům x xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

117. V §75 xx odstavec 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

118. V §75 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "plochách".

119. X §77 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

120. X §77 xxxx. 2 xxxx. x) a x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

121. X §77 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "infrastruktury," xxxxxxxx xxxxx "ploch xxx xxxxx nerostů,".

122. X §77 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx g), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx a, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxx veřejně prospěšné xxxxxx, xxxxxxx prospěšná xxxxxxxx, stavby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx asanaci, xxx xxxxx xxx práva x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, obsažené x územním rozvojovém xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) x h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

123. X §77 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx energie".

124. X §78 xxxx. 1 xx xx xxxxx "x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a".

125. X §78 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx územního xxxxxxx nebo".

126. X §79 xxxx. 2 x v §80 xxxx. 3 větě xxxxx se xx xxxxx "x" xxxxxxxx xxxxx "politice xxxxxxxx xxxxxxx nebo".

127. X §80 odst. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx slova ", systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

128. X §80 xxxx. 2 xx xx konci textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x charakteru xxxxx".

129. X §80 xxxx. 2 xxxx. x) se slovo "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".

130. X §81 xxxx. 2 xx xxxx poslední xxxxxxx.

131. X §81 xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "4 xxxx" nahrazují xxxxx "6 let".

132. V §81 xx za xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Územní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo koridor, x nichž xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soutěží. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soutěž xxxx xxxxxxx obce xxxxxxxx xx xxx náklady xxx, xxx hodlá x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx označuje xxxx xxxxxxxx 6.

133. V §82 xxxx. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "územní xxxx".

134. X §85 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx ploše" xxxxxxxxx xxxxx "řešeném xxxxx".

135. X §85 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x písmeno x) xx xxxxxxx.

136. X §85 odst. 2 xxxx. x) xx xx slovo "pro" xxxxxxxx xxxxx "příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx x".

137. X §86 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx".

138. X §86 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanistické xxxxxxx podmínkou pro xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanistickou xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx stavebníka xx xxx xxxxxxx obec, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydalo, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na své xxxxxxx xxx, xxx xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

139. V §86 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby19)".

140. X §87 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) X xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx") x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

141. X §87 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

142. X §87 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx," x za xxxxx "xxxxx x" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

143. X §89 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx-xx se,".

144. X §89 odst. 2 xx xxxxx "23" nahrazuje xxxxxx "20".

145. X §89 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx §88 xxxx. 1".

146. X §90 xxxx. 1 xx xxxxx "xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" zrušují.

147. X §90 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x to xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

&xxxx;148. X §92 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx-xx pořízení xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze změny xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx nadřazené územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

149. X §92 se za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, která xxxxx vyvolala, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obce xxxx xxxxx, nebo xx-xx xx prospěch xxxxxxx xxxx nebo kraje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

150. X §93 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxx však xx 30 xxx," xxxxxxx.

151. X §94 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxx x" nahrazují xxxxxx "místo," x xx slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování".

152. X §98 odst. 1 xx slova "xxxxxxxxxx do 135 xxx po uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x §94 xxxx. 3" xxxxxxx.

153. V §98 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx 90 xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx v §97 xxxx. 1" xxxxxxx.

154. X §98 xxxx. 3 se xx xxxxx "a x" xxxxxxxx xxxxx "politikou xxxxxxxx xxxxxxx a".

155. X §98 odst. 5 větě xxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx připomínek," xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx.

156. X §98 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Pořizovatel x součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx řešení případných xxxxxxx.".

157. X §99 xxxx. 5 xxxx xxxxx se slova "xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxx pokynu" xxxxxxx.

158. X §100 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "územního xxxxx", slova ", xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.".

159. V §101 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

160. X §101 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx slova "xxxxxxx x" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx územního xxxxxxx x", xx xxxxx textu věty xx xxxxxxxx slova "xx xxxxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxx xxxxx xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xx závažných xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, prodloužit, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územní xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.".

161. X §101 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

162. X §102 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxxx do 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu" xxxxxxx.

163. V §103 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx negativně xxxxxxx veřejné xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx negativně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"), nařídí xxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx nové xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat.".

164. X §103 odst. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx", xx xxxx xxxxx xx slova "xxxxx ochrany xxxxxxx x" xxxxxxx a xxxxx "15" se xxxxxxxxx xxxxxx "20" x xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pořizovateli x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx.".

165. X §103 odst. 3 větě xxxxx xx xxxxx "částem xxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

166. V §104 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx 5 xxx," xxxxxxx.

167. V §104 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a".

168. V §104 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova "xxxx. x) x x) x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

169. V §104 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxx podle odstavce 2" nahrazují slovem "xxxx".

170. X §107 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "x" xxxxxxxx xxxxx "politikou územního xxxxxxx x".

171. X §107 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx d), které xxx:

"x) xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxx odvrácení, zmírnění xxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

172. X §107 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x g), která xxxxx:

"x) vyhodnocení podnětů xx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx politiky územního xxxxxxx.".

173. V §107 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx text "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

174. X §107 xxxx. 5 xx xxxxx "§93 xx 104 x §105 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "§111 xxxx. 5".

175. X §108 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajistí zpracování xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx znění xxxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

176. X §109 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx nebo nejde-li x xxxxx".

177. X §109 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx státní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu", xx xxxxx "xxxx" se xxxxxx slovo "rady" x na xxxxx xxxxx písmene x) xx doplňují slova ", xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje".

178. X §109 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx plánu nebo xxxxxxxxxxx plánu".

179. X §109 xxxx. 1 xxxxxxx d) xxx:

"x) xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

180. X §109 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx stavebního úřadu" xxxxxxxxx slovem "ministerstva".

181. X §109 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx pořízení,".

182. X §109 xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d).

183. X §109 xxxx. 3 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Podnět xxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx".

184. X §109 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Obsahuje-li xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx schvalující orgán xxxxxxxxxxx pořizovateli, x xxxxxxxxx případech xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. f).".

185. X §110 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxx" a slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

186. X §110 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "jsou-li součástí xxxxxxx," zrušují.

187. V §110 xxxx. 1 xxxx. c) se xx xxxxx "x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x".

188. X §110 xx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxx.

189. X §111 xxxx. 1 xx xxxxx "jeho xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxx" x slova "§88 x 89" xx xxxxxxxxx xxxxx "§89 xxxx. 1 xx 4 a 6".

190. X §111 xxxx. 2 se slova "x součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upraví xxxxx zadání xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a" xxxxxxx, xxxxx "xxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxx".

191. X §111 xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

192. V §111 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx ", není-li xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

193. X §114 se xxxxxxxx odstavce 4 x 5, které xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace nebo xxxx části x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx geoportálu územního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vymezené tímto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx území vymezené xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx, nejdéle však xx xxxx 5 xxx. Xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 měsíců vyhodnotí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §121 a xxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxx xxxxx §120.".

194. X §115 xx odstavce 2 x 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 4.

195. X §115 xxxx. 3 se xxxxx "xx 4" nahrazují xxxxx "x 2".

196. X §115 xxxx. 4 xx číslo "5" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

197. X §116 xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx vymezení xxxxxxx x zastavěné xxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. září 1966 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "intravilán"), xx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) chmelnice,

c) xxxxx xxxxxxx x

x) zemědělské xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx netvořící xxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

198. X §116 xxxx. 3 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx".

199. X §117 odst. 1 xx xxxxx ", nejpozději však xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nastane," xxxxxxx x slova "x 2" se xxxxxxxxx xxxxx "xx 3".

200. X §117 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

201. V §117 xxxx. 4 se xxxxx "ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xxxxxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx doplňují xxxxx "xxx celé xxxxx xxxx".

202. X §118 xxxx. 4 xxxx. b) xx xx xxxxx "2" xxxxxxxx xxxxx "a 3".

203. V §119 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx námitky xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

204. V §119 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "a" nahrazuje xxxxxx.

205. X §119 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", x" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

206. X §122 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx:

"X xxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx".

207. V §122 odst. 1 xx xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a účelové xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

208. X §122 odst. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "vyhledávání, xxxxxxx a".

209. V §122 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) zázemí lesních xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx mateřských xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx.".

210. X §123 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx".

211. X §123 xxxx. 5 xxxx xxxxx se za xxxxx "infrastruktury" xxxxxxxx xxxxx "x stanovení xxxxxxxxxx prostoru".

212. X §127 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podnětu oprávněného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) podnětu xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vláda, nebo

e) xxxxxxx rady xxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxx vydání xxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 1 xx 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 2 xx 6.

213. X §127 xxxx. 2 xx slova "x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx investora, xxxx xxxx xxxxx" xxxxxxx.

214. X §127 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "s" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxx stanoviska." x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

215. X §127 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

216. X §127 xxxx. 6 xxxx první xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

217. X §128 xxxx. 1 se xx xxxxx "Xxxxxx opatření" xxxxxx slovo "xx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xx zrušují.

218. X §128 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

219. V §128 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxx x přezkumném xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

220. X §129 větě xxxxx xx slova "Xxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxxxxxx úřad xxxx" xxxxxxxxx slovy "Ministerstvo, xxxx obce a x xxxxxx, kde xx rada xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx kraje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxxxx, xxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx".

221. X §129 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx".

222. X §130 odst. 1 xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx".

223. X §130 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxx xxxxx stran může xxx plánovací smlouva xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

224. X §131 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §131 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxx," vkládají xxxxx "městská část xxxxxxxx města Xxxxx,".

225. X §132 se xx konci odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy schvaluje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části.".

226. X §132 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "X přezkumu souladu xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a x rozhodování xxxxx x xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.".

227. X §132 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

228. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx IV, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§136x

(1) Politika xxxxxxxxxxxx a stavební xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vystavěného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx architektury x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, ve Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx krajů x xxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx politiku architektury x stavební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x poté xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx architektury x stavební xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pořídit aktualizaci xxxx xxxxx politiku xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx.".

229. X §137 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) X rozsahu, x xxxxx xx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxx u

a) xxxxx xxxxxxxxx stavby,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x užívání xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pozemku xxxx stavby, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rezervaci xxxx xxxxxxxxx zóně.".

230. Xxxxxx §138 xxx: "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".

231. V §138 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X regulačním xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx stanovit xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx, a to x xxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx přiměřeně.".

232. X §139 odst. 3 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovy "uličního xxxxxxxxxxxx".

233. V §141 xxxx. 3 xx xxxxx "umožňovat xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, snadný a xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postižením, xxxx pokročilého věku, xxxxxxxxx xxx x xxxx doprovázejících dítě x xxxxxxx nebo xxxx xx 3 xxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx")" nahrazují slovy "xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx".

234. Xxxxxx §142 xxx: "Xxxxxx prostranství".

235. X §142 se xxxxxx nový odstavec 1, který xxx:

"(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vytváří základní xxx obsluhy x xxxxxxxxxxxx území; xx xxxxxxxx zejména uličními xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

236. X §142 odst. 2 se xxxxx "xxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxx prostranství".

237. V §142 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "uličních xxxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx prostranství".

238. X §145 odst. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx".

239. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxx:

"30) Xxxxx x. 541/2020 Xx.

Xxxxxxxx x. 273/2021 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.".

240. V §145 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxx" vkládají xxxxx "x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x staveb jaderného xxxxxxxx x xxxxxx".

241. X nadpisu §147 xx xxxxx "odolnost" xxxxxxxxx xxxxxx "bezpečnost".

242. X §148 xxxx. 1 xx na xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x xxxxxx".

243. X xxxxxxx §149 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxx".

244. X §149 xxxx. b) bodu 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

245. V §149 xxxx. b) xxxx 5 se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxx xxx".

246. V §151 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxxxxx x konstrukcí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.".

247. X §152 xxxx. 2 xx xx xxxxx "mohou" xxxxxxxx xxxxx "s výjimkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx slova "x výjimkou požadavků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

248. X §152 xx xxxxxxxx odstavec 4, který zní:

"(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx seznam.".

249. X §154 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx souvislost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nichž xxxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxx, k xxxxxxxx života xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx škodám. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx ústředním orgánem xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.".

250. X §155 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxx projektanta.".

251. X §156 xxxx. 2 xx xx xxxx "xxxx." xxxxxxxx xxxxx "x) x".

252. X §156 odst. 2, §157 xxxx. 1 xxxx. x), x) a e), §160 odst. 2 xxxx. x) x x §162 xxxx. 5 se xxxx "x)" nahrazuje textem "x)".

253. X §158 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxxxxx slovem "předpisů," x na konci xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis".

254. X §158 xxxx. 5 xx xxxxx "x" nahrazuje čárkou x xx slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

255. X §159 odst. 2 xxxx. x) a x §159 odst. 3 xxxx xxxxx xx za xxxxx "11" xxxxxxxx xxxxx "x 12".

256. X §160 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx37) xxxxxxxxx xxxxx,".

257. X §161 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; xx neplatí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

258. X §162 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx je xxx projektové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x součinnosti x xxxxxxx územního xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxx xxxxxx.".

259. X §162 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xx" x slova "xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

260. X §167 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 67 xxx:

"x) xxxxx xx to xxxxxxxxx proveditelné, zajistit xx 1. ledna 2025 instalaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx67), xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx systémem pro xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 290 xX xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x větrání x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než 290 xX.

67) Xxxxxxxx č. 38/2022 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx a kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.".

261. V §172 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "Žádost" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx se xx xxxxx "žádosti" vkládají xxxxx "a formulář xxxxxx".

262. X §173 xxxx. 3, §177 xxxx. 1, 2 x 3 xxxx xxxxx, §178 xxxx. 1 x 3, §179 odst. 1 x 2, §184 xxxx. 2 písm. x) x h), §184 odst. 3, §232 odst. 2 xxxx. x), §237 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §237 odst. 4 větě xxxxx, §239 xxxx. 3 xxxx. b), §241 xxxx. 2 x x §248 xxxx. 2 xx xxxxx ", koordinované vyjádření" xxxxxxx.

263. V xxxxx xxxxx hlavě XX xxxxxxx xxxx 2 x x xxxxxxx §179 se xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

264. Xx xxxxx xxxxxxx §176 xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

265. X §176 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "x namísto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko" x xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx "Ustanovení xxxxxxxxx řádu o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

266. X §176 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko".

267. X §176 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxx o jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

268. V §176 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx §175 xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně.".

269. X §176 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 5 let xxx xxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx environmentální xxxxxxx stanovisko, xxxxxxx xx ustanovení o xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxx x jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

270. V §177 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxx".

271. X §177 xxxx. 3 xxxx druhé, §179 xxxx. 1, §184 xxxx. 4, §193 xxxx. 2 xxxx první, §251 xxxx. 1, §251 xxxx. 2 větě xxxxx a v §292 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

272. X §178 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx věta "Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx dotčený xxxxx prodloužit také x xxxxxx, pro xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx environmentálního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx environmentálním xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx environmentální xxxxxxxxxx.".

273. X §178 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx environmentálním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx se

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odchylného xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx souhlas k xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx evropského stanoviště xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx oblastech,

4. xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx výjimky xx zákazů u xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx a živočichů, xxxxx jsou předmětem xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. uděluje xxxxxxx x činnostem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx příznivého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit.".

274. X §179 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxx".

275. Xx §179 se xxxxxx nový §179x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§179x

Xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxxx řízení

Zahájit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx 6 xxxxxx od právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v přezkumném xxxxxx zrušit xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 9 měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

276. X §180 xxxx. 2 xx slova "xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx podat".

277. X §184 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

278. V §184 se xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx slova "; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxx změn xxxxxx podle §9x xxxx. 6 xxxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

279. X §185 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx proti xxxx xxxxxxx".

280. X §186 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx44)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 44 xx xxxxxxx.

281. V §187 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx podání xxxxxxx x povolení záměru. Xxxxx-xx po podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx povolit, xxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx.".

282. V §187 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "datum xxxxxxxx,".

283. X §189 xxxx. 1 xxxx xxxxx x x §190 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x oznámení" xxxxxxxxx xxxxx "xx vyrozumění".

284. X §189 xxxx. 2 xxxx první xx slova "a xxxxxx XXX" xxxxxxx x xx větu xxxxx xx vkládá xxxx "X xxxxxxxxx xxxxxx EIA x xxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxx územní xxxx, může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxxx xxxxxxx.".

285. V §190 se na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx v xxxxxx.".

286. X §191 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx řízení xxxxxxxxx,".

287. X §192 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti xx xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx záměru.".

288. X §193 xxxx. 1 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx opatřeními".

289. X §193 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxxxx větou "Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx orgán xx 5 xxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx, vyjádřením xxxx xxxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxx chráněného xxxxxxxxx xxxxx.".

290. §194 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

291. V §196 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 až 4.

292. X §196 odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx 1 a 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1".

293. X §196 xxxx. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

294. X §198 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "dne" xxxxxx xxxxx "xxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx".

295. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xx xxx 2 xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx č. 45 xx 47 xxxxxxx.

296. X §212 xxxx. 1 xxxx. e) xx slova "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxx.

297. X §213 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxx horního xxxxxx".

298. X §214 odst. 1 se xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území".

299. X §216 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx §187 se xx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

300. X §216 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx", xxxxx "a to xxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx ", xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx ", anebo".

301. X §216 xx doplňují xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx znějí:

"(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxx X. xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx xxx xxxxxx dálnic, xxxxxx X. třídy, xxxx, leteckých xxxxxx x xxxxxx x xxxx souvisejících stanoví xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx napojení nově xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx xx §193 xxxx. 1 xxxx. x) a b) xxxxxxxxx.".

302. X §218 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

303. V §220 xxxx. 4 xx slova ", xxxxxxxx obecné xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx.

304. X §221 odst. 1 xxxxxxx a) xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx uvnitř x xxx xxxxxx jaderného xxxxxxxx, xxxx".

305. V §221 odst. 2 xx xx konci xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxx I, XX, XX x X xxxx xxxxx".

306. X §221 xxxx. 3 větě poslední xx slovo "stavebním" xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx věty "Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxx i bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx újezdů xx xxxxxxxx.".

307. X §221 xx xx odstavec 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxx, které xx nacházejí v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nepřekračují stávající xxxxxxxxxx parametry, xxxxxxx xxxxxxxx hladinu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo odstupové xxxxxxxxxxx xx hranic xxxxxxx x sousedních xxxxxx, xxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení. Účastníky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx osoby uvedené x §182 odst. 1 písm. x), x) x d).".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

308. X §222 xxxx. 1 xx xxxxx "pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

309. X §222 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

310. X §222 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

311. X §223 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "x stavby související, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

312. X §224 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

313. X §224 xxxx. 4 xx xxxxx ", koordinovaná xxxxxxxxx" xxxxxxx.

314. X §226 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx odvolatelem, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx §182 xxxx. x), v xxxxxxx, x xxxxx xx projednávaný záměr xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx zakládá jeho xxxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

315. X §226 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x x xxxxxxx vyhrazených xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x) xxxxxxx x. 3 k xxxxxx xxxxxx i Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

316. X §227 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "povolení xxxxxx".

317. X §227 xxxx. 4 xx xxxxx "18 x" xxxxxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx slova ", pro xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx při xxxxxxxxx prohlídce xxxxx xxxxxxxxxx §293 xxxxxxx".

318. X §230 xxxx. 2 se xxxxx "x o)" zrušují.

319. X §230 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx nevyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx číslem, xxxxxxxx úřad po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx.".

320. X §234 xxxx. 1 větě první xx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx53)" xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 53 xx xxxxxxx.

321. V §236 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxx xxxxxxxxx dodavatelsky xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx xxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby; x xxxxxxxxx xxxxxx navrhne xxxxxxxxx podmínky předčasného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.".

322. V §236 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §230 xx 235 x 237 xxxxxxx.".

323. X §238 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxxxx xx xxxx 3 let" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, x takovém xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přesáhnout 3 xxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "X případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx 10 xxx.".

324. X §239 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx vlastnických xxxx xxxxxx xxxxxxx právech" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx prováděna změna x užívání, xxxxx, xxxxxxx jiné věcné xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemkům xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

325. X §241 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx bezpečnosti" xxxxxxxxx xxxxx "stavby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

326. X §242 xxxx. 2 se xxxxx "200 a §225 x 226 xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "181, 189 xx 193, 196, 225 a 226 xxxxxxx x xxxxx §185, 188 x 194 přiměřeně".

327. X §243 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "x x)" zrušují.

328. §246 xxx:

"§246

Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxx kolaudačního rozhodnutí xxxxx §172 xx 181, 225 x 226 obdobně x xxxxx §185, 188, 190 a 194 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §172 až 181, 189 xx 193, 196, 225 a 226 xxxxxxx a xxxxx §185, 188 x 194 xxxxxxxxx.".

329. X §247 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx osob" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx odstraněna, xxxx xxxxxxx na xxx, a vlastnických xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k sousedním xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx odstraňováním xxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxx".

330. X §250 se na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xx prováděna xxxx xxxx xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.".

331. V §250 xxxx. 2 se xx slovo "xxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx xx jiná xxxxx práva k xxxxxxx, xx xxxx xx nachází xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx na xxx, xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx," a xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx vkládají slova "xxxx xxxx věcná".

332. X §254 xxxx. 5 se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x" x xx slovo "xxxxxxxxxx," se xxxxxxxx xxxxx "xxxx stavbám xx xxx,".

333. V §255 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podána před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxx o odstranění xxxxxx. Byla-li xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

334. X §255 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ustanovení §172 xx 181, 183 xx 220 a 225 až 227 xxxxxxx obdobně.".

335. X §256 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193 x povinný xxxxxxx, xx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §193 x".

336. V §256 xxxx. 1 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxx nevyžaduje rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,".

337. X §256 xxxx. 1 xx na xxxxxxx písmene c) xxxxxx slovo "xxxxxxx".

338. X §256 se xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxx-xx stavba xxxxx xxxxxxx z požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx pozemkům xxxx xxx povolením xxxxxxx xxxxx dotčeno, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §187 xxxx. 2 xx 4 xx použije xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

339. X §256 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" a xx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx rozhodnutí.".

340. X §258 odstavec 2 xxx:

"(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx se ustanovení §172 xx 181, 183 xx 220 x 225 xx 227 xxxxxxx xxxxxxx.".

341. X §260 xxxx. 2 xx slova "x xxxxxx o xxxxxxxx záměru" nahrazují xxxxx "§172 až 181, 183 až 220 x 225 xx 227".

342. V §261 xx dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxx vynaložené náklady xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesením xxxxx §119 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx uložil xxxxxxxxx zaplatit předem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx exekuce a xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Žádost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) exekuční xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx úpravy,

c) xxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx exekuce, a

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2, xxxxx xx xxxxxxxxx náhradního xxxxxx xxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

343. §262 zní:

"§262

Není-li x této hlavě xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §172, 174, 185, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 225 x 226 xxxxxxx x podle §190 x 200 xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxx odstranění stavby xx postupuje xxxxx §173, 175, 176, 178 xx 181, 189, 191, 192, 225 x 226 xxxxxxx x xxxxx §190 xxxxxxxxx.".

344. X §264 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx "k".

345. X §264 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxx povolení obnovy xxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vyrozumí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx oznámení x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

346. V §264 xxxx. 4 se xxxxx "xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

347. X §264 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx", na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodloužena" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx §198 odst. 3 xx xx xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

348. X §267 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx záměrů x xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx nevyužívají x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx jaderného zařízení x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízeních x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

349. V §267 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxxxx," xxxxxxxx slova "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,".

350. X §271 xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxx," se xxxxxxxx xxxxx "která xxxxxx xxx zpracována xxxxxxxxxxxx," x xxxxx "projektovou xxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.

351. V §272 xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxx.

352. Xx xxxxx xxxxxxx §275 xx doplňují xxxxx "x nahlížení xx xxxxx".

353. X §275 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního úřadu xxx x důvodů xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx spisu, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx záměru.

(3) Informační xxxxxx stavební xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.".

&xxxx;354. §276 xxx:

"§276

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx posudky xxx xxxxx xxxxxxxxx staveb.

(2) Xxxxxxxxxxxx inspektor vydává xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro provádění xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby x s xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx na výstavbu, xxxxxxxxx x technickými xxxxxxxx x technickými xxxxxxx.".

355. V §282 xxxx. 1 větách xxxxx a xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

356. X §284 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx změnami x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x dokumentaci xxx xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx ověřil splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4.".

357. X §284 se xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 a 7.

358. X §285 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxxx "ministerstvem".

359. X nadpisu §286 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

360. X §293 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolujícímu xxxxx do xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení či xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx, přizve xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

361. X §293 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx nebo stavby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx přizvané xxxxx, xxxx mu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx x řízení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.".

362. V §295 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx závad, včetně xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx,

2. v xxxxxxx, xx stavba nebo xxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxxx prostředí,

3. xxx xxxxxxx kulturně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. x xxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

5. xx xxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Ministerstvem xxxxxx,

6. pro připojení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo vybavení xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx zařízením,

7. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx přerušeno,".

363. V §296 xxxx. 1 xxxx první se xxxxx "veřejných xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek".

364. V §298 xxxx. 1 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

"x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xx věcech xxxxxx dálnic, silnic, xxxxxxxx komunikací a xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx, staveb xxxx x civilních xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx,

x) Dopravního x xxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xx věcech vyhrazených xxxxxx, u nichž xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx energetiku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx souvisejících xxxxxxxx Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx,".

365. V §298 xxxx. 1 xx xxxxxxxx písmena x) xx x), xxxxx znějí:

"c) krajských xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx energetiku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) krajských xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx staveb uvedených x xxxxxxx c) x obecních stavebních xxxxx xxxxxxxx ministerstvo,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

366. V §298 xxxx. 2 x x §299 se xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavební xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx dopravy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxx x krajský xxxxxxxx xxxx".

367. X §301 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

368. X §302 xxxx. 3 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

369. V §303 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci".

370. X §304 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.

371. X §304 se za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx svého xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoviska.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje xxxx xxxxxxxx 3.

372. X §305 xx xxxxx "xxxxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx slovy "osobou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx".

373. X §311 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxxx".

374. X §312 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 6.

375. X §312 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx x odvolací stavební xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx", xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx x odvolacího xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxx xxxxx x třetí xx nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu neurčitou xxxxx tohoto odstavce xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vykonávat x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

376. X §312 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx nepostupuje, xxxxx dotčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx působnosti Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 7.

377. X §312 odst. 3 větě xxxxx xx slova "xxxx x", xxxxx "xxxxxxxx x", x xxxxx ", xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx," xxxxxxx, xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx x energetického xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" xx xxxxxxx.

378. X §312 xxxx. 4 xx slova "Nejvyšším xxxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "Dopravním a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

379. X §312 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx x odvolacího xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

380. X §312 xxxx. 6 xx věta xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 3" x xxxxx "Specializovaného a xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Dopravního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

381. X §312 xxxx. 7 xx xxxxx "Nejvyšším xxxxxxxxx xxxxx x ve Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

382. X §313 xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

383. X §313 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.".

384. X §314 se odstavec 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 2.

385. X §314 xxxx xxxxx se slova "xxxxx 2023" nahrazují xxxxx "xxxxx 2024".

386. §315 zní:

"§315

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx užívaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Dopravní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx majetek užíván xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x činností, xxxxx přecházejí podle xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx na Dopravní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizačních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Dopravní x xxxxxxxxxxx stavební xxxx.

(3) Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů xxxxxxx xx xxxx předcházející xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xx stávají ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

&xxxx;387. V §316 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x pořízení územního xxxxx, regulačního plánu, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx úřad xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx osobu xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území jako xx xxxxxxxx pořizovatele. Xxxxx-xx se o xxxxxx xxxxxx, považuje xx za rozhodný xxxxxx xxxxxxx dat x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

388. X xxxxxxx §318 se xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" zrušují x xxxxx "Xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

389. V §318 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

390. X §318 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 x 3, které znějí:

"(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schválené xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Xx., xxxxx nemohou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx pořizování zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §35 xxxx. 4 zákona x. 183/2006 Sb., xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x předložení vládě xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 4 xxxxxx č. 183/2006 Xx. se xxxxxxxx xx zprávu x plnění xxxxx xxxxxx zákona x xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

391. X §318 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x předloží xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pořizování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu této xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §71x x 71x x §71x xxxx. 1".

392. X §318 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "Politiku" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

393. §319 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§319

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx pořídí xxxxx územní rozvojový xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezený v xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx správního, x xxxxxx dopravní a xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx územního xxxxxxx tak, xx xxxxxxx část vymezení xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx výčet obcí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx změn x území x xxxxxxxxxxx opatření podle §100 odst. 4 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xx prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx §40 tohoto xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx pořizování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy, Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán xx §73 xxxx. 2 x 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.".

394. V §322 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

395. X §322 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx obce přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x regulačního plánu, xxxx-xx schváleny xxxxx xxxx 1. ledna 2007, a současně xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnuto o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx této změny xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Požadavky na xxxxxxxx standard xxxxx §20x xxxxxx x. 183/2006 Xx. se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx sídelního útvaru xxxx zóny, územní xxxx xxxx x xxxxxxxxx plán, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxx xxxxxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx. a x xxxxxxx těchto úprav xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx zahájeno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §188 odst. 1 xxxxxx č. 183/2006 Xx. xxxxxxxx společné xxxxxxx, dokončí se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

396. X §323 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebylo xxxxxxxx projednání xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.".

397. X §323 xxxxxxxx 8 x 9 znějí:

"(8) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, dokončí se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uskuteční x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, dokončí xx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.".

398. X §324 xxxx druhé xx xxxxx "na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" zrušují.

399. X §325 xxxx. 1 a v §325 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

400. V §325 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Věta xxxxx xx xxxxxxxxx x případě obcí, xx xxxxxxx před xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx rozhodlo zastupitelstvo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plánu.".

401. V §325 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

402. X §326 xxxx. 4 xx slova "úřad xxxxxxxx plánování" xxxxxxxxx xxxxx "rada obce, x v obcích, xxx se rada xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxx rada kraje".

403. X §329 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Stavební xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

404. X §330 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

405. V §330 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx vyhrazené stavby xxxxxxx x příloze x. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x ní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vedl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Stavební xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stavby související x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v příloze x. 3 x xxxxxx zákonu dokončí xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vedl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx územní a xxxxxxxx xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxx č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavební úřad, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx x povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

406. X §330 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxx záměru xxxx xxxxxxxxxx povolí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavební úřad, xx xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxx, změnu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx stavbu xxxxxxx.".

407. X §330 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" xx vkládají xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx plán".

408. V §330 xx odstavce 10 x 12 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 11 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.

409. V §330 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11, který xxx:

"(11) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2023, xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx do xxxx, xxxxx končí xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx ministrem xxx místní xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.".

410. V xxxxx xxxxxxxx xxxxx II xxx 5 včetně xxxxxxx zní:

"Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§332

(1) Xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx předat nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx úřadům, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxx protokol.

(2) Xxx xxxxxxxxx spisové xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68x xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

411. X xxxxx xxxxxxxx hlavě XX xx xxxxxxxx xxx 6, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"Díl 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§332x

Xx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx podle §152 xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx 2027, se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §194 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx předcházejícímu xxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx. Části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx nepoužijí.".

412. X §333 odst. 1 xx text "§17 xxxx. 3," xxxxxxx x xx xxxx "§18 xxxx. 4," xx xxxxxx xxxx "§30 odst. 3 x 4,".

413. X §333 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §17 xxxx. 3, §152 xxxx. 1 x §158 odst. 5, xxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsah a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx stavbám.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

414. X §334 xx xx xxx 28 xxxxxxxx xxxx xxxx 29 xx 32, xxxxx znějí:

"29. Xxxx sto xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

30. Část xxxxx xxxxxx x. 19/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

31. Xxxxxxxx x. 590/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

32. Xxxxxxxx x. 367/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 590/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx 29 xx 50 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 33 až 54.

415. X §334 se xx xxx 44 xxxxxxxx xxxx xxxx 45 x 46, xxxxx znějí:

"45. Xxxxxxxx x. 360/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46. Vyhláška x. 164/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 360/2021 Xx., kterou xx xxxx vyhláška č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx 45 xx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 47 xx 56.

416. Na xxxxx §334 se xxxxxxxx xxxx 57 xx 59, xxxxx xxxxx:

"57. Vyhláška x. 418/2022 Xx., kterou xx mění xxxxxxxx x. 500/2006 Sb., x územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, územně plánovací xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 360/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 164/2022 Sb.

58. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x. 10/2016 Xx. xx. x. Prahy, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).

59. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 14/2018 Xx. xx. m. Prahy, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 10/2016 Xx. hl. x. Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).".

417. X §334x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx 2023" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx 2024".

418. X §334x odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviska xxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx č. 3 x xxxxxx xxxxxx, stavby x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx tvořící x xx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "řízení xxxxxxxxxx se vyhrazené xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx".

419. X §334x xxxx. 3 xx xx větu xxxxx vkládá xxxx "Xxx xxxxx přechodných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxx 4 se xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. červenec 2024.".

420. X §335 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "xxxxxxxx 2023" xxxxxxxxx slovy "xxxxx 2024", na xxxxx xxxxxxx x) xx čárka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxx.

421. X příloze x. 1 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx funkci xxxxxx (xxxxxxx xxxx)" xxxxxxxxx slovem "stavba".

422. X xxxxxxx č. 1 odst. 1 xxxx. x) xxxx 5 se xxxxx "xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

423. X xxxxxxx x. 1 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 12 xx xx xxxxx "xxxxxxx břemene" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx břemene".

424. X xxxxxxx x. 1 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 24 xxx:

"24. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zdraví nebo xxxxxxx těmito vodami,".

425. X příloze č. 1 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 25 xxx:

"25. stavby xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxx do 50 xX, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx památky a xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, památkové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx vymezeném Ministerstvem xxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,".

426. X xxxxxxx č. 1 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 26 xx slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "infrastruktury".

427. X xxxxxxx x. 1 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxxxxx body 27 xx 31, xxxxx xxxxx:

"27. xxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o celkové xxxxxxxxx ploše xxxxx xxxxxx xx 55 x2, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, s nejvýše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

28. xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí elektrické xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx v xxxxxxx xxxxxxx napětí x x maximální xxxxx xx 25 x xx xxxxxx x zařízení stávající xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě a x xxxxx soustavě xx xxxxxxxxx xxxx xxx 90 000 xxxxxxxxx míst,

29. plynovodní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 25 x xx xxxxxx xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx soustavě xx připojeno xxxx xxx 90 000 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx,

30. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xx 25 m xx xxxxxxxxxxx vodovodního xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

31. xxxxx xxx xxxxxx automobily x obytné xxxxxxx,".

428. X příloze x. 1 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx f), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx způsob xxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, jsou xxxxxxx podmínky zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výroben xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx úpravy stavby, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena f) x g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x h).

429. X příloze x. 1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 8 xx za xxxxx "ochrany," xxxxxxxx xxxxx "zařízení xxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "x" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

430. V xxxxxxx x. 1 xxxx. 2 písm. a) xx slova "x xxxxxxxx výrobku plnícího xxxxxx stavby xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4" zrušují.

431. V xxxxxxx č. 1 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx plnícího funkci xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "stavby xxxxxxx".

432. X xxxxxxx x. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxx 1 x" xxxxxxx x xxxxx "do xxxxx 2 x, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx prostranstvím" se xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx".

433. V xxxxxxx x. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xx číslo "30" xxxxxxxxx xxxxxx "60" x číslo "7" se xxxxxxxxx xxxxxx "5".

434. X xxxxxxx x. 2 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxx zemědělství xxx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 x xxxxx xx 300 x2 xxxxxxxxx plochy x do 7 x xxxxx, x xxxxxx nadzemním podlaží, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxx zvířata xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hořlavých xxxxx jako xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kapalin, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx h) xx x).

435. X xxxxxxx x. 2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "pokud xxxxx o xxxxxxx xxxxxx,".

436. X xxxxxxx x. 2 xxxx. 1 xxxxxxx m) xxx:

"x) xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonem xx 100 xX,".

437. X xxxxxxx x. 2 xxxx. 1 xxxxxxx p) xxx:

"x) xxxxxx xxx xxxxxxx xx 80 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nadzemním podlažím, xxx podsklepení, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx umisťována x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 m, pokud xxxxx x stavbu xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plocha xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx územního xxxxx xx xxxxx střechy xxxxxx se xxxxxxxxx.".

438. X xxxxxxx x. 2 odst. 3 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx g) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

439. X xxxxxxx x. 3 se xx xxxxxxx písmene x) xxxxxx xxxxx "civilní".

440. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx transformačních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 100 ha vymezených x xxxxxx účelu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx územního rozvoje,".

441. X xxxxxxx x. 3 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxx 1 XX xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x".

442. X příloze x. 3 písm. x) xx xxxxx "ropovodů x" x xxxxx "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

443. X příloze č. 3 písmeno x) xxx:

"x) stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx a stavby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxx i vně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

444. X xxxxxxx č. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx energie s xxxxxxxx xxxxxxx xxx, x xx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx energii xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobny elektřiny xxx 5 MW,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1 XX, nejde-li o xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1,

3. xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobny tepla xxx 10 MW,

4. xxxxxxxx xx energetické xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx XX 300 x xxxx.".

445. X příloze x. 4 nadpis xxxxx X xxx: "Obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx".

446. X xxxxxxx x. 4 části X x úvodní xxxxx xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx".

447. X příloze x. 4 části X bodu 1 xx xx slovo "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx," x xx slova "x xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxx".

448. V xxxxxxx x. 4 xxxxx X xxxxxx 2 xx 4 se xx slovo "vlivů" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx".

449. X xxxxxxx x. 4 části X xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánování".

450. X xxxxxxx x. 4 xxxxxx xxxxx XX xxx: "Obsah x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

451. X příloze x. 4 části XX xxxxxx 1, 2, 4 xx 6, 9 x 12 xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo".

452. X xxxxxxx č. 4 xxxxx XX xxxx 2 se xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx".

453. V xxxxxxx x. 4 xxxxx XX xxxx 3 xx xx xxxxx "posuzovaná" xxxxxxxx xxxxx "politika xxxxxxxx xxxxxxx xxxx".

454. V xxxxxxx č. 4 xxxxx XX xxxx 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

455. X příloze x. 4 xxxxx XX xxxx 9 xx slova "xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxx xxxxxxx".

456. X xxxxxxx x. 4 xxxxx XX bodu 10 xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx".

457. X příloze x. 4 xxxxx XX xxxx 11 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx stanovisku podle §71x xxxx. 2, §71x odst. 4 xxxx. c) nebo §71x odst. 5 xxxx. x)".

458. Za xxxxxxx č. 4 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x. 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx č. 5 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx území,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx,

x) vymezení specifických xxxxxxx,

x) vymezení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury,

g) xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) rozvojových xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx sídelní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx x schéma xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zpracuje

a) xxxxxx x projednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, obcí x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx států x xxxxxxxx konzultací se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sdělením, jak xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx, x další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10x xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území x uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x. 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 6 xx 10.

459. X xxxxxxx x. 6 xxxxx X xxxx. 1 xx xxxxxxx x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) až x).

460. X příloze x. 6 části X xxxx. 1 písm. x) a v xxxxxxx č. 7 xxxxx I xxxx. 1 xxxx. e) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx slova ", transformačních xxxxx".

461. X příloze x. 6 xxxxx X xxxx. 1 xx xxxxxxx d) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx d).

462. X příloze x. 6 xxxxx I xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxx.

463. V xxxxxxx x. 6 xxxxx X xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx c) tečka xxxxxxxxx xxxxxx "a" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) vymezení definic xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx právních xxxxxxxxxx.".

464. X xxxxxxx x. 6 xxxxx X xxxx. 3 se xxxxxxx a) x x) zrušují.

Dosavadní písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

465. V xxxxxxx x. 6 xxxxx X xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "výkres koncepce xxxxxxx xxxxx XX x" xxxxxxx.

466. X xxxxxxx č. 6 xxxxx XX odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x politikou xxxxxxxx rozvoje,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

467. X xxxxxxx x. 6 části XX xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "obsahem xxxxx" xxxxxxxxx slovy "zadáním xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxx. x)".

468. X xxxxxxx x. 7 xxxxx I xxxx. 1 písm. x) a c) xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx územního xxxxxxx".

469. X příloze x. 7 části X xxxx. 1 xxxx. d) xx xx xxxxx "plochy" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx plochy".

470. X xxxxxxx x. 7 xxxxx X odst. 1 xx xx xxxxxxx f) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) vymezení xxxxx pro těžbu xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx k).

471. X xxxxxxx x. 7 xxxxx X xxxx. 1 xx xx xxxxxxx h) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxx vymezení xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany x bezpečnosti xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx z územního xxxxxxxxxxx xxxxx x, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx k) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

472. X příloze x. 7 části X se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"d) vymezení xxxxxxx pojmů, které xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

473. V xxxxxxx x. 7 části XX xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxxxx x. 8 xxxxx II xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx "s" vkládají xxxxx "politikou územního xxxxxxx x".

474. V xxxxxxx x. 7 xxxxx XX xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "obsahem" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".

475. X příloze č. 7 xxxxx XX xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "x" vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo".

476. X xxxxxxx č. 8 xxxxx X odst. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno g), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

477. X xxxxxxx x. 8 xxxxx I odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "staveb" se xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

478. X příloze č. 8 xxxxx X xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx obce, xxx které územní xxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x".

479. X příloze č. 8 xxxxx X xxxx. 3 písm. x) bodu 6 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx bodu 6 xx doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

480. X xxxxxxx x. 8 xxxxx X xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx bodu 7 slovo "x" xxxxxxxxx čárkou a xxx 8 xx xxxxxxx.

481. V příloze x. 8 xxxxx XX xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

482. X xxxxxxx x. 8 xxxxx XX odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x vyloučení xxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3".

483. V xxxxxxx x. 8 části XX odst. 1 xxxx. l) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx".

484. X xxxxxxx x. 8 xxxxx XX odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena n) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x n).

485. X xxxxxxx č. 9 xxxxx X xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmena x) xx x) xx zrušují.

486. X xxxxxxx x. 9 xxxxx I xxxx. 2 xxxx. x) xx za slovo "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx prostředí x".

487. X xxxxxxx x. 9 xxxxx X xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pozemků xxx xxxxxxx, xxx které xxx xxxxx k xxxxxxxx x stavbám xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).

488. X xxxxxxx x. 9 xxxxx X xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

489. X xxxxxxx č. 9 xxxxx X xxxx. 2 xx xx xxxxxxx d) xxxxxxxx nová xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

490. X xxxxxxx x. 9 části X se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují se xxxxxxx i) x x), která xxxxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx realizace xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, a

j) vymezení xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx definovány x xxxxx xxxxxx nebo x jiných právních xxxxxxxxxx.".

491. X xxxxxxx x. 9 části XX odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "x" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a".

492. X xxxxxxx č. 9 části XX xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

493. V příloze x. 9 xxxxx XX xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx od prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx h) a x).

494. Příloha x. 10 se xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx stavební xxxx, Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxx stavební úřady xx zrušují xxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2023.

2. Xxxxxxxxxxx hospodařit x majetkem, s xxxx byl xx xxx 30. xxxxxx 2023 xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx, x xxxx byl xx xxx 30. xxxxxx 2023 příslušný hospodařit Xxxxxxxxxxxxxx x odvolací xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxx stavebních xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx jmenování xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x odvolacího stavebního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavebního úřadu.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx č. 147/1970 Xx., zákona č. 125/1973 Xx., zákona x. 25/1976 Sb., xxxxxx č. 118/1983 Xx., xxxxxx x. 60/1988 Sb., xxxxxx x. 37/1989 Sb., xxxxxx x. 173/1989 Xx., zákonného xxxxxxxx x. 9/1990 Xx., xxxxxx x. 93/1990 Xx., xxxxxx x. 126/1990 Xx., zákona x. 203/1990 Sb., xxxxxx č. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx opatření x. 305/1990 Sb., xxxxxx x. 575/1990 Xx., xxxxxx č. 173/1991 Xx., zákona x. 283/1991 Sb., xxxxxx x. 19/1992 Xx., zákona x. 23/1992 Xx., zákona x. 103/1992 Xx., xxxxxx č. 167/1992 Xx., zákona č. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx x. 358/1992 Sb., zákona x. 359/1992 Sb., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 548/1992 Xx., zákona x. 21/1993 Sb., xxxxxx x. 166/1993 Xx., xxxxxx č. 285/1993 Xx., zákona x. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 89/1995 Xx., zákona č. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Sb., xxxxxx č. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 152/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 63/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Sb., xxxxxx x. 154/2000 Xx., zákona x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2000 Xx., xxxxxx č. 257/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 47/2002 Xx., xxxxxx x. 219/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx č. 62/2003 Xx., zákona č. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 362/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 587/2004 Sb., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 290/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 71/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 225/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona č. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 297/2008 Xx., zákona x. 304/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 302/2016 Xx., zákona x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Sb., xxxxxx x. 59/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx č. 246/2017 Xx., zákona x. 178/2019 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx., zákona x. 88/2021 Sb., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 326/2021 Xx., zákona č. 362/2022 Xx. x xxxxxx x. 471/2022 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xxx 18 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx 19 xx označuje jako xxx 18.

2. X §14 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx xxxx, vyvlastnění,".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Sb., xxxxxx x. 40/1994 Sb., xxxxxx x. 203/1994 Xx., xxxxxx x. 163/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 237/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 284/2021 Sb., xxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxx x. 415/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 odst. 3 se xxxxx "xxxxx odstavce 1 xxxx. x)" xxxxxxx.

2. X §31 odst. 1 písm. b) xxx 4 xxx:

"4. xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xx změně x xxxxx xxxxxxx xxxxxx,".

3. X §31 xxxx. 1 písm. x) se xxxxxxxx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx stavby,".

4. X §31 odst. 4 xx xxxxx "xx xxxxxx formě xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxx elektronicky".

5. V §31 xxxx. 5 xx slova "xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx" x slova "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx památkové xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní památkové xxxx, ve znění xxxxxx x. 242/1992 Xx., zákona x. 361/1999 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 146/2001 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 240/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 203/2006 Sb., zákona x. 158/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 307/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 124/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 127/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 284/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "krajský" xxxxxxx.

2. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx ", x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" x xx xxxx "§6a" xx xxxxxxxx xxxxx "x 17".

3. X §17 odst. 1 xxxx poslední xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §17x odst. 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx si předem xxxxxxx stanovisko xxxxx §14 xxxx. 2".

4. §17x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. X §25 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx působností".

6. X §27 xxxx. 1 xxxx poslední x x §28 xxxx. 1 xx xxxxx "x výjimkou xxxxxxxxxx stavebních úřadů" xxxxxxx.

7. X §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, odstranění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".

8. X §29 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "nebo x xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", v xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx".

9. X §29 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx stanovisko xxx xxxxxxxxxx územního plánu, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, není-li dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

10. V §29 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"e) xx dotčeným orgánem x zabezpečení nepředvídaného xxxxxxxxxxxxxxx nálezu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obnovy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x památkové rezervaci, xxxxxxxxx zóně nebo x ochranném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx památkové zóny,".

11. X §29 xxxx. 2 písm. i) xx slova "nebo x památkové zóně" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxxx xxxx, x ochranném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx".

12. §30x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

13. X §35 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxxxxxx xxxxxxx, nemovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují jako xxxxxxx e) xx x).

14. X §35 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxxxx zóně" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxxx zóně, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, památkové xxxxxxxxx xxxx památkové xxxx".

15. X §35 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 7 xx označují xxxx odstavce 2 xx 6.

16. X §35 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx 2" xxxxxxx.

17. V §35 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "3, 4 nebo 5" nahrazují slovy "2, 3 nebo 4".

18. X §35 xxxx. 6 se xxxxx "4 xxxx 5" nahrazují slovy "3 xxxx 4".

19. X §36 odst. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a x).

20. V §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx číslo "3" nahrazuje xxxxxx "2".

21. V §36 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "4 xxxx 5" se xxxxxxxxx xxxxx "3 nebo 4".

22. V §39 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxxx nemovité kulturní xxxxxxx, nemovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx památkové xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) až i).

23. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx ", x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nemovité xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx".

24. X §39 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 6.

25. X §39 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxx 2" xxxxxxx.

26. X §39 odst. 5 xxxx. x) xx slova "3, 4 nebo 5" xxxxxxxxx xxxxx "2, 3 xxxx 4".

27. X §39 xxxx. 6 xx xxxxx "4 xxxx 5" xxxxxxxxx slovy "3 xxxx 4".

28. V §40 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) x d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

29. X §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

30. X §40 odst. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "4 nebo 5" xx xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxx 4".

31. X §44x se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx nerostného bohatství (xxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 541/1991 Xx., zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx č. 168/1993 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 61/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 150/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 313/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 157/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 85/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 498/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., zákona x. 89/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., zákona x. 609/2020 Xx., zákona x. 88/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 284/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. X §15 odst. 2 xxxx druhé xx slova "xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "územnímu xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx opatření o xxxxxxxx xxxxxxx" a xx konci xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx "Ve stanovisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územnímu xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

2. X §27 odstavec 6 xxx:

"(6) Xxxxx xx stanovení dobývacího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx být x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu xxxxxx xxxx jeho změny x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, xxxx stanovisko xxxxxxx xxxx. X případě, xx xx navrhovaný xxxxxxxx prostor xxxx xxxx změna xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx báňský xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xx xxxxxxxx prostor xxxxxx.".

3. X §27 xx na xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxx obvodní báňský xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xx xxxxxxx dobývacího xxxxxxxx xxxxxx.".

4. X §33 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".

5. X §35 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx plánem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x hornické xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Sb., zákona x. 542/1991 Sb., xxxxxx x. 169/1993 Xx., xxxxxx x. 128/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Sb., xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 150/2003 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Sb., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Sb., xxxxxx x. 386/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 313/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 376/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 184/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 320/2015 Sb., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona č. 451/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 91/2018 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Sb., zákona x. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxx č. 225/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "povolení xxxxx xxxxxxx xxxxx".

2. X §19 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx x využití xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx".

3. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xxx:

"5) §213 xxxxxx č. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon.".

4. X §29 xxxx. 1 větě první xx xxxxx "xxxxxxxxxx x změně využití xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx".

5. X §40 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "x k" xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) se doplňují xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vydávanému Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxx xxxxx xxxxx".

6. X §41 odst. 2 písm. j) xx xxxxx "územním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vydávaného xxxxx xxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx (autorizační xxxxx), xx znění xxxxxx x. 164/1993 Sb., xxxxxx č. 275/1994 Xx., zákona č. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., zákona x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 459/2016 Xx., zákona č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 47/2020 Xx. x xxxxxx č. 284/2021 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 3 xx text "x), x), h)," xxxxxxxxx xxxxxx "x), x), x), x), x), x), x),".

2. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "autorizační xxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx".

3. V §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má Xxxxxxxx xxxx uzavřenu xxxxxx x vzájemném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §9 xxxx. 1 se xxxx " .3x)" xxxxxxxxx xxxxx "3x) (xxxx xxx "autorizační xxxxxxx") x oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx razítka podle §13 xxxx. 3.".

5. X §11 xxxx. 2 xxxx. c) xx text "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

6. X §13 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxxxx".

7. X §13 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "elektronickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxxxxx".

8. V §13 xxxx. 4 xx xx xxxxx "opatřených" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

9. X §13 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxx komora xxxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx výstavbě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx a odjímání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx autorizačních razítek.".

10. X §17 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

11. X §17 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx architektury, xxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, hřbitov, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx řešení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx se mezi xxxxxx krajinářské architektury x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,".

12. X §17 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "regulačním xxxxxx".

13. X §18 odst. 1 písm. a) x x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "regulačním plánem".

14. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "územně xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxx".

15. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx "XXXXXXXX UNIE" nahrazují xxxxx "ČLENSKÝCH STÁTŮ".

16. X §30x odst. 1 větě první xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx architektů".

17. V §30x xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxx ", §13 xxxx. 1" xxxxxxx x na konci xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.".

18. X §30d xxxx. 1 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

Xx. IX

Zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx č. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 77/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Sb., xxxxxx č. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Sb., zákona x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 304/2017 Sb., xxxxxx x. 169/2018 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., zákona x. 313/2019 Sb., xxxxxx x. 367/2019 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Sb., zákona x. 261/2021 Sb., xxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxx x. 426/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §7 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

2. V §56 xxxx. d) xx xx xxxxx "dokumentaci" xxxxxxxx slova "x x územnímu opatření x xxxxxxxx xxxxxxx" x na konci xxxxx xxxxxxx d) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx".

3. X §56x xxxx. 1 xx xxxxx "Krajský xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "územnímu xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxx.

4. V §66 xxxx. 1 se xxxx "§5 xxxx. 5," zrušuje x xxxx "7 odst. 2" xx nahrazuje xxxxxx "7 xxxx. 1".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x vnitrozemské xxxxxx

Xx. X

X §4 xxxxxx č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 186/2006 Xx. a xxxxxx x. 284/2021 Xx., xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "a x xxxxxxxx opatření x stavební uzávěře".

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x pozemních komunikacích

Čl. XX

Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Sb., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Sb., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 97/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 288/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Sb., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 370/2016 Sb., xxxxxx x. 151/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., zákona x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx., xxxxxx x. 162/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 543/2020 Sb., zákona x. 609/2020 Sb., xxxxxx č. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 365/2021 Xx., xxxxxx č. 374/2021 Xx., xxxxxx x. 418/2021 Xx., zákona x. 178/2022 Sb., xxxxxx č. 217/2022 Xx. x xxxxxx x. 432/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §16 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které je xxxxxxxxx v xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemní komunikaci. Xxx-xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

2. V §30 xxxxxxxx 3 zní: 1.7.2026

"(3) X xxxxxxx xx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace X. x XX. xxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 27 xx xxxxxxx.

3. X §40 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "dokumentaci" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx".

4. V §40 xxxx. 3 xxxx. x) a x §40 xxxx. 4 xxxx. d) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají slova "x územnímu opatření x stavební xxxxxxx".

5. X §40 xxxxxxxx 10 xxx:

"(10) Ve xxxxxx týkajících se xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxx §10, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx rozhoduje xxxxxxxx xxxx rozhodnutím x povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x připojení xxxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností x ostatních případech.".

6. X §44 xxxx. 1 xx za xxxxx "dokumentaci" vkládají xxxxx "a x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx uzávěře".

7. V §46 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §16 xxxx. 3.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky

Čl. XXX

X §6x odst. 2 x v §6d xxxx. 1 xxxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x doplnění některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 526/2020 Xx., xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx18)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 18 xxx:

"18) Zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

XXXX DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví, ve xxxxx zákona x. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 225/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 407/2010 Xx., zákona x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2017 Sb., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Sb., xxxxxx x. 284/2021 Sb., xxxxxx x. 240/2022 Xx. x xxxxxx x. 431/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §36 odst. 2 xx slova "Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

2. X §37 odst. 1 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx hlukové xxxxx xxxxxxx zřídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxxxx x úřadem územního xxxxxxxxx x x Xxxxxx.".

3. V §37 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §40 xxxx. 1 se xxxxx "stavby, xxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohrožovat jeho xxxxxxxxxx x nepůjde-li x objekt vyžadující xxxxxxx xxxx hlukem" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx nebo nestavební xxxxx bránit xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

5. V §41 odst. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

6. X §88 xxxx. 1 xxxx. k) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx".

7. X §89 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) zřizuje ochranná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx staveb s xxxxxxxx ochranného hlukového xxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

8. X §89 xxxx. 2 xxxx. x) bod 1 xxx:

"1. x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx leteckých xxxxxx x mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,".

9. X §92 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) realizuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ochranná xxxxx x rozporu s §41 odst. 1,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx f) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. X §92 odst. 4 xxxx. b) se xxxxx "f), x) xxxx k)" nahrazují xxxxx "x), j) xxxx l)".

11. X §92 xxxx. 4 xxxx. c) se xxxxx "x), x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) xxxx n)".

12. X §92 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxx "g)" xxxxxxxxx xxxxxx "h)".

13. X §92 odst. 4 xxxx. e) xx xxxxx "j) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx m)".

14. X §92 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx x)".

15. X §92 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx textem "x)".

16. X §93 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx c) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx x rozporu x §41 xxxx. 1,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx j) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až k).

17. X §93 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx textem "g)".

18. X §93 xxxx. 5 písm. x) xx xx xxxx "xxxx. x)" vkládají xxxxx "xxxx x)".

19. X §93 xxxx. 5 písm. d) xx xxxxx "x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx x)".

20. X §93 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x), x), i) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), i), x) xxxx x)".

21. X §93 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "e), x) xxxx j)" xxxxxxxxx xxxxx "f), x) xxxx x)".

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 284/2021 Sb., xx xxxx takto:

1. V §6 xxxx. 1 xxxx. h) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx x x asanaci xxxxx".

2. X §47 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxxxx úřad, x jehož xxxxxx xx nemovitost nachází" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" a xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

3. X §51 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx".

Xx. XV

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Xx., zákona x. 313/2002 Sb., xxxxxx č. 59/2003 Xx., xxxxxx č. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona č. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 72/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., zákona x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Xx., zákona x. 175/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx č. 263/2019 Xx., xxxxxx x. 36/2021 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx. a xxxxxx x. 330/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §31 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxx ohlášení stavebnímu xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §31x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx

Xx. XVII

Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx č. 273/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., zákona č. 311/2002 Xx., zákona x. 312/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 216/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Sb., xxxxxx č. 499/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 66/2008 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Sb., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 263/2019 Xx., xxxxxx x. 36/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. a zákona x. 330/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §14 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "stavební" xxxxxxx a xxxxx "xxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §14x xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxxxxxx zákona".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx

Xx. XVIII

Zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném záchranném xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 151/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 374/2021 Sb. x xxxxxx č. 415/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §7 odst. 2 xxxx. x) x x §35 odst. 3 xx slova "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx".

3. X §10 xxxxxxxx 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 31 zní:

"(6) Hasičský xxxxxxxxx sbor xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x požární xxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxxxx x řízeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30) z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx31).

31) Xxxxxxxx x. 380/2002 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

4. X §10 xx xx odstavec 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxx:

"(7) Xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxx uplatňovány xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxx povolení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxx stavby,

3. xxx xxxxxxx povolení,

4. xx změně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx závazné xxxxxxxxxx dotčeného orgánu xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavby xx užívání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 11.

5. X §15 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxx xxxx je dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx30) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 392/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 59/2006 Xx., xxxxxx č. 74/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona č. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 115/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 252/2014 Xx., xxxxxx č. 82/2015 Xx., zákona x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 544/2020 Sb., xxxxxx x. 36/2021 Xx., xxxxxx č. 94/2021 Xx., zákona x. 261/2021 Sb., zákona x. 284/2021 Xx., xxxxxx č. 363/2021 Xx., xxxxxx x. 314/2022 Sb. x xxxxxx č. 384/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6x xxxx. 2 se xxxxx "nebo umělého" xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx koupaliště".

2. X §6x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xx členění x xxxxxxxx umělého koupaliště x sauny xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".

3. X §6f xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova ", xxxx xxxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx ", mikroklimatické xxxxxxxx xxxxxxx koupaliště x xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

4. V §6x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx, na mikroklimatické xxxxxxxx x osvětlení xxxxxxx koupaliště a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.".

5. X §77 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx ", x xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

6. X §77 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 5.

7. X §77 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx ", xxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxx, která xx xxxxx být tímto xxxxxx xx vibracemi xxxxxxx, povolit x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxx zákona," se xxxxxxxxx xxxxx "ke xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx tímto xxxxxx xxxx vibracemi xxxxxxx, vydat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx," x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx.

8. X §77 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx domu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, stavby xxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx obdobné stavby x stavby xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxx, nebo stavební xxxx xx podání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx záměr xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.

9. X §77 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxx o" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "nadlimitním xxxxxx" x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx".

10. X §77 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx x" zrušují.

11. X §78 odst. 1 písmeno x) xxx:

"x) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

12. X §80 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a" xxxxxxx.

13. Xxxxxx §82b xxx: "Dopravní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

14. X §82b xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x povolení záměru xxxxxxxxx", xxxxx "nahrazují" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "vyhrazené xxxxxx".

15. X §108 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6x odst. 3 x §6f xxxx. 4.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x hospodaření xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 359/2003 Xx., xxxxxx x. 694/2004 Sb., xxxxxx č. 180/2005 Xx., zákona č. 177/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 574/2006 Sb., xxxxxx x. 393/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., zákona x. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx č. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 318/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx., xxxxxx č. 103/2015 Sb., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 3/2020 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx., zákona č. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., zákona x. 382/2021 Sb., zákona x. 19/2023 Xx. x xxxxxx č. 87/2023 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 6 xx xx slovo "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx územního xxxxxxx x" x xxxxx xx poznámku xxx xxxxx x. 4 xx xxxxxxx.

2. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj".

3. X §13 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tepla x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad 20 XX, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavebními xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dále dotčeným xxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx tímto zákonem xxx kolaudačním xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k výstavbě xxxx xxxxxx x xxxxxxxx energeticky xxxxxxxx xxxxxxx větší než 750 m2 a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plochou xxxxx xxx 750 x2 x x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx stavebního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx správy xxx pořizování územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx územní energetická xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první".

5. X §13 xx za xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uplatňuje xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxx x pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx účely Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

ČÁST XXXXXXXXXXX

Xxxxx lázeňského xxxxxx

Xx. XXI

Zákon č. 164/2001 Sb., x přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (lázeňský xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Xx., zákona x. 250/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona x. 205/2020 Xx. x xxxxxx č. 284/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §13, xxxxx xxx:

"§13

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx vydáno povolení x využívání zdroje, xxxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxx po předchozím xxxxxxxxx ministerstva. Ve xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx ministerstvo posoudí xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx s povolením xxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxx zabezpečit využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řízení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Neodpovídá-li xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx povolenému xxxxxxx xxxxxxxxx zdroje, vrátí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx uživateli x xxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůtu xxx xxxx doplnění xxxx změnu.

(3) Ministerstvo xxxx vyjádření xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx této xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx-xx záměr xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.".

2. X §14 odstavec 3 zní:

"(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) nepředložil xx xxxxx uvedené x §13 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedoplnil xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx zdroje.".

3. X §37 odstavec 3 xxx:

"(3) V xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydat xxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby, xxxx nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo terénních xxxxx, xxx-xx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xx vnitřním území xxxxxxxxxx xxxxx x x ochranném xxxxx X. xxxxxx, s xxxxxxxx stavebních xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx půdorysné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zároveň xxxxxxxxx xx změně x xxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x které zároveň

1. xxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, staveb xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx většího xxxxx osob, xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nezasahují xx xxxxxxx xxxx xxx 6 metrů xxx xxxxxx xxxxxx xxxx

3. xxxx charakter xxxxxxxxx staveb a xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx než 2 xxxxx xxx xxxxxx terénu,

c) sloužící xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx oblasti xx xxxxx lázeňského xxxxx.".

4. X §43 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "§13 xxxx. 1 a".

XXXX XXXXXXX

Xxxxx zákona x vodovodech x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), ve xxxxx zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 20/2004 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 275/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Sb., xxxxxx č. 250/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., zákona x. 544/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxx x. 284/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,".

2. X §4 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx územního xxxxxxx x" x za xxxxx "úřadu," xx xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,".

3. V §4 odst. 7 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "územní xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

4. X §27 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".

5. X §28 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:

"e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 3, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxx vypouštění xxxxxxxxx xxx s obsahem xxxxxx nebezpečné závadné xxxxx nebo prioritní xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx.".

6. V §40 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Ministerstvo xxx místní xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §11 xxxx. 3 x §12 xxxx. 1.".

XXXX XXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

X §9 xxxxxx č. 139/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx úpravách a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxx x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 280/2013 Sb., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 481/2020 Xx. x xxxxxx č. 284/2021 Xx., xxxxxxxx 15 xxx:

"(15) Xxxx společných xxxxxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx návrh xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů x xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx plánu xxxxx §109 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx společných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxx xxxx správního

Čl. XXXX

X §7 xxxx. 4 větě xxxxx xxxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx správní, xx xxxxx zákona č. 357/2005 Sb., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., zákona č. 87/2015 Sb., zákona x. 225/2017 Sb., xxxxxx č. 365/2017 Xx. a xxxxxx x. 284/2021 Sb., xx slova "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

XXXX XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x archivnictví x spisové xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 56/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 205/2017 Xx., zákona x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx č. 326/2021 Xx. a xxxxxx x. 416/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §63 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "a xxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxx xxxx".

2. X §63 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx nebo".

XXXX XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §34 xxxx. 9 xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 49/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Sb., xxxxxx x. 178/2016 Xx., xxxxxx č. 101/2017 Xx. x xxxxxx č. 167/2018 Xx., se věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výdejna xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavby zázemí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy podle xxxxxxxxxx zákona.".

Poznámka xxx xxxxx x. 60 xx xxxxx

"60) Xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx." xx xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §104x xxxx. 1 xxxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx zákona č. 374/2021 Xx., se x xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx územního xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 405/2012 Xx., xxxxxx x. 49/2016 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. a xxxxxx x. 284/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §15 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou

a) obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města,

d) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxx.".

2. V §15 xx xx odstavec 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, které xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x zastupitelstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx působnost xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxx xx městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx realizace xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx správním xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy xx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje jako xxxxxxxx 5.

3. V §15 odst. 5 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají slova "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)".

4. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vyvlastňovací úřad, x xxxxx správním xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx nebo stavba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx stavby, xxxxx se vyvlastnění xxxx, xx správním xxxxxx xxxx xxxx xxxx vyvlastňovacích xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

(3) K vyvlastňovacímu xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xx příslušný Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx vyvlastňovacího xxxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx vyvlastňovacímu xxxxxx, krajský xxxx xxxxxxxxx pověří xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx.

(5) Je-li vyvlastnitelem, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx město Praha x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení xx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy, ústřední xxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx12) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx provedením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx vyvlastnitelem, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyvlastňovacího xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pověří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx.".

5. X §18 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx povolení".

6. V §26 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

Čl. XXIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x jiné xxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x vyvlastnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Sb., xxxxxx x. 191/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 345/2009 Sb., xxxxxx x. 379/2009 Sb., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx č. 91/2016 Sb., zákona x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., zákona x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx č. 205/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 312/2019 Xx., xxxxxx č. 47/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 19/2023 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §16 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "x x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx10)" zrušují.

2. X §16 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který zní:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxx10) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují jako xxxxxxxx 5 x 6.

3. X §16 xxxx. 5 xx xx slova "v xxxxxxxx 2" xxxxxxxx xxxxx "x 4".

4. X §16 odst. 6 se xxxxx "xxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx ", 3 xxxx 4"

5. V §94x odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx x §16 odst. 2 xxxx. d)" vkládají xxxxx "x xxxx. 4" x xx xxxxx "xxxx §16 xxxx. 2 písm. x)" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx. 4".

6. V §94x xxxx. 6 xx xx text "§16 xxxx. 2 xxxx. x)" vkládají slova "xxxx odst. 4"

7. X §94x xxxx. 7 se za xxxx "§16 odst. 2 xxxx. x)" xxxxxxxx slova "xxxx xxxx. 4".

8. X §96x xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxx v §16 xxxx. 2 xxxx. x)" vkládají xxxxx "a xxxx. 4" x xx xxxxx "xxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x)" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx odst. 4".

9. V §104 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxx "§16 odst. 2 xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx. 4".

Xx. XXXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx postupy xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx postupu x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 416/2009 Sb., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x energetické xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (liniový zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 209/2011 Xx., xxxxxx x. 405/2012 Xx., zákona č. 178/2014 Xx., xxxxxx x. 49/2016 Xx., xxxxxx č. 194/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 237/2020 Xx., zákona č. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxx č. 126/2023 Xx., se xxxx takto:

1. X §1 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x" xxxxxxxxx slovy "xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 4 až 40 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

2. V §1 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx i), xxxxx zní:

"i) xxxxxxx xxxxx x výkonu xxx 1 XX xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §2x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x doplňuje xx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx pevné xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xxx x zastavěném xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx

x) xxxx, na xxxxxx xxxxx se xx xxxxxx umístit, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx záměru xxxxxxxxxx podzemní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).".

4. Za §2b xx xxxxxx xxxx §2x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§2c

Společné xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxx a dotčených xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx i na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx požádat xxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxx vyjádření x xxxxxxxxx stanovisek xxxx odstranění xxxxxxx x xxxxx jim xx tímto xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; po xxxx xxxx xxxx lhůty xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxxxxx zákona. X xxxxxxxxx nebo závaznému xxxxxxxxxx vydanému po xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dotčenými orgány, xxxxx x mezi xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

5. X §2x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Stavba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Sb. a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 283/2021 Xx. Xxxxxx xxx xxxxxx odstavce xx stavbou xxxxxxxx, xxxxx doba xxxxxx xx 8 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxx užívání xxxxxx.".

6. X §2j odst. 1 xxxx první xx xxxxx "společného" xxxxxxx.

7. Xx §2x xx xxxxxx xxxx §2x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 23 xxx:

"§2x

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. b), xxxxx xxxx současně stavbami xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx s těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx povolení, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x živočichů dle xxxxxx o ochraně xxxxxxx a xxxxxxx23), xxxxx dosud nebyly xxxxxx, xxxx vydáním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x budou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §56 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších předpisů.".

8. X §5x odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Dopravní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxx")".

9. X §5x xxxx. 2 se xxxxx "Specializovaný x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "úřad")" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxx postupy xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x práva a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

Xx. XXXIV

V §16 xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 284/2021 Xx., se xxxxx ", xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x krajský xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "x finanční xxxx".

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím stavebního xxxxxx

Xx. XXXV

Zákon č. 284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 372/2022 Sb., zákona x. 431/2022 Sb. x zákona x. 457/2022 Xx., se xxxx takto:

1. Xxxx xxxxx xx zrušuje.

2. X části xxxxx xx. XX xx xxx 5 xxxxxxx.

3. X části xxxxx xx. XXX xx xxx 2 zrušuje.

4. X xxxxx třetí xx. XX xx xxxx 5, 21, 28, 30, 36, 39, 41, 44, 47, 49 až 53, 56, 59, 61 xx 64 x 67 xxxxxxx.

5. X části sedmnácté xx. XXXX xx xxxx 7, 14, 15, 18 až 21, 24 x 25 zrušují.

6. X xxxxx xxxxxxx druhé xx. XXXVIII se xxx 3 zrušuje.

7. X xxxxx dvacáté xxxxx xx. XXXXX xx bod 2 xxxxxxx.

8. V xxxxx xxxxxxx xxxxx čl. XX xx body 2, 3 x 6 xxxxxxx.

9. V xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx. XXXX se xxx 13 xxxxxxx.

10. X xxxxx dvacáté xxxxxx čl. XXX xx body 1, 2 x 11 xxxxxxx.

11. V xxxxx xxxxxxx čtvrté xx. XXX se bod 1 xxxxxxx.

12. Část xxxxxxx sedmá xx xxxxxxx.

13. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXX xx body 1 až 3 xxxxxxx.

14. Část xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.

15. X části xxxxxxxx xxxxxx xx. XCV xx xxxxx "xxxxxxxx 2023" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx 2024".

XXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. XI xxxx 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2026.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Pavel x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 152/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023 x xxxxxxxx ustanovení čl. XI xxxx 2, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2026.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.