Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Společným štábem o přidělování styčných důstojníků Ministerstva obrany České republiky ke Společnému štábu

21/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Memoranda

Memorandum

Definice Článek 1

Předmět Článek 2

Povinnosti a činnosti Článek 3

Finanční ujednání Článek 4

Bezpečnost Článek 5

Technické a administrativní záležitosti Článek 6

Kázeň a odvolání Článek 7

Nároky na náhradu škody Článek 8

Řešení sporů Článek 9

Vstup v platnost, změny, doba platnosti a ukončení Článek 10

Příloha A - Vzor potvrzení působnosti a právního postavení

Příloha B - Popis přidělení zahraničního styčného důstojníka MO ČR u společného štábu

INFORMACE

21

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 30. xxxxx 2023 xxxx xx Washingtonu podepsáno Xxxxxxxxxx x dohodě xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx amerických xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx ke Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx vstoupilo x xxxxxxxx na základě xxxxx článku 10 odst. 10.1. xxxx podpisu.

České xxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Memorandum x xxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastoupeným Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx styčných důstojníků Xxxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx ke Společnému xxxxx

XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx obrany České xxxxxxxxx (XX XX) x Ministerstvo obrany Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XX XXX), xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxxxxxxxxxxx xxxx "strana" x společně jako "xxxxxx") xxxxxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tímto xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přidělování xxxxxxxx xxxxxxxxxx MO XX xx Xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXX 1

XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto Memoranda x dohodě (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx") xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

1.1. "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx informaci xxxxxxxxxx vládou xxxx xxx vládu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, která xx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxx x xxxxx xxxxxxxx ochranu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxxx vyznačením xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx listinnou xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

1.2. "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx" znamená xxxxxxxxxxxxx XX XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veškerých xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX XX, xxxxx xxxx přiděleni xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.3. "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx je x xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx USA xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx zveřejnění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

1.4. "Xxxxxxxxxxx vláda" znamená xxxxx USA.

1.5. "Xxxxxxxxxxx xxxxxx" označuje XX XXX, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

1.6. "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" znamená program xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x přidělování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx XX USA x x xxxxxxxxxx xxxx dodavatelů. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx seznámeni xxxx xxxxxx příslušníci, byly xxxxx schváleny xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx cizí xxxxx poskytla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx příslušníky x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření (xxxx. xxxxxxxxx data, xxxx x xxxxx).

1.7. "Xxxxxx důstojník" xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx domovské xxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jednal xxxx xxxx oficiální xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x zájmu xxxx xxxx xxxxx.

1.8. "Xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx vládu Xxxxx republiky.

1.9. "Domovská xxxxxx" xxxxxxxx XX XX.

1.10. "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx domovské xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněn xxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxx xxxx xxxxxx bezpečnostními xxxxxxxxx specifikovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXX 2

XXXXXXX

2.1. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx a x xxxxxxx s podmínkami xxxxxx Xxxxxxxxx přidělit xxx vojáky nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx jako xxxxxx důstojníky x xxxxxxxxxxx straně. Každý xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x velitelství xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx specifikován x příloze B (Xxxxxx přidělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX XX xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx Xxxxxxxxx.

2.2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx styčného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx. Každá pozice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pravidelnému posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx je xxxxxx potřebná a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x nich xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx stanoveny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx důstojníci, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx stranou xxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěv xxxxxxxxxxxx x článku 1 (Xxxxxxxx) xxxxxx Xxxxxxxxx.

2.4. Xxxxx nebude dohodnuto xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (36) xxxxxx.

2.5. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx důstojník x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx hostitelské xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx specifikovaným x Příloze B (Popis xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX XX xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx) x tomuto Xxxxxxxxx.

XXXXXX 3

POVINNOSTI X XXXXXXXX

3.1. Xxxxx styčný xxxxxxxxx zastupuje domovskou xxxxxx x hostitelské xxxxxx. Žádný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jakékoliv xxxxx xxxx poskytovat jí xx jejím agenturám xxxxxx hostitelské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3.2. Od xxxxxxx xxxxxxxx důstojníka xx požaduje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hostitelské xxxxx. Hostitelská strana xxxxxxx xxxxxxxx důstojníkovi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hostitelské xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x těmito xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Memoranda.

3.3. Každý xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontaktnímu xxxxxxxxxxxx požádat x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x zařízením xxxxxxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxx, xxxxx napomáhá xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto Xxxxxxxxx, je x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx, postupů x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx žádostí xx xx xxxxx hostitelské xxxxxx. Jakákoli xxxxxx x xxxxxxx jdoucí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožněn xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx informacím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx utajovaným xx xxxxxxxxxxxx s výjimkou xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxx nutném xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důstojníka podle xxxxxx Xxxxxxxxx.

3.5. Se xxxxx informacemi, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx nakládat jako x xxxxxxxxxxx důvěrně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informace xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx písemného zmocnění xxxxxxxxxxx xxxxx. Uvolnění xxxxxxxxx xxxxxxxx důstojníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxxxx x použití xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx účel xxx xxx, xxxxx xx xxxxxx x článku 2 (Předmět) xxxxxx Xxxxxxxxx.

3.6. Xxxxxxx styčnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx cvičeních, xxxxxxxxxx xxxx civilně-vojenských xxxxxx, xxxxx k xx nebude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.7. Hostitelská xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx styčného xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx již xxxxx x přímým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xx x xxx xxx domovská xxxxxx, xxx hostitelská xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx domovské xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx důstojník nosit xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxx příslušnosti, hodnosti x xxxx postavení xxxx styčného xxxxxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxx xxx, aby se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx styčný xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx civilního xxxxx, bude xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.9. Xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxx hostitelské xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx strany bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, pokud xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osob xx něm závislých.

3.10. Xx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ustanovením xxxxxxxx 2.2 tohoto Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Memoranda.

3.11. Domovská xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a omezeními xxxxxxxxxxxxxxx xx takového xxxxxxxx důstojníka xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxx působnosti x právního postavení xxxxx Přílohy A (Vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx postavení) tohoto Xxxxxxxxx.

XXXXXX 4

XXXXXXXX UJEDNÁNÍ

4.1. Xxxxxxxx xxxxxx ponese xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx:

4.1.1. Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.1.2. Všechny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx na xxx xxxxxxxxx zahrnující xxxx xxxx xxxxx do x ze země xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

4.1.3. Xxxxxxx pobytové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx umístěním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx na xxx závislých v xxxxx hostitelské xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x lékařských x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není x xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

4.1.4. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx každého xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xx xxx xxxxxxxxx;

4.1.5. Všechny náklady x výdaje spojené xx stěhováním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx;

4.1.6. Xxxxxxx náklady x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a přepravou xxxxxxx, náklady xxxxxx xxxxxxxxxxx x úmrtím xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xx něm xxxxxxxxx;

4.1.7. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spojené x formálním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx každého xxxxxxxx důstojníka, pokud xxxxx x poskytování xxxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důstojníkem;

4.1.8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ukončeno.

4.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, materiál x služby, xxxxx xxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxx důstojníka xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úhrada xx xxxx prostory, vybavení, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx prováděna prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), nebo podle Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXX 5

XXXXXXXXXX

5.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx maximální xxxxx xxxxxx x xxxxxx utajení, v xxxxxxx rámci xxxx xxxxxxx styčnému důstojníkovi xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx informacím x xxxxxxxxxxxxx neutajovaným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx strana sdělí xxxxxxxx straně, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrky xxxx mít xxxxx xxxxxx důstojník, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx. Přístup xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx bude xxxxxxx x omezen x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx stranami xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Dále, xxxxxxx bude xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto Memoranda, xxxxxxx xxxxxxxxxxx strana xxxx na xxxxxxx xxxxx uvážení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx, xxx na takový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádné xxxxxxxxxx tohoto Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kontrolovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uloženým x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strany.

5.2. Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxx, X. X., zajistí xxxxxxxx strana xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kanály v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 1 (Xxxxxxxx) tohoto Memoranda.

5.3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx každý přidělený xxxxxx důstojník xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx duševního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x vlastnictví (xxxx. xxxxxxx, autorských xxxx, xxxx-xxx x obchodních xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx důstojníkovi xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx jak xxxxx xxxx xxxxxxxxx styčného xxxxxxxxxx, tak xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx v Příloze A (Xxxx potvrzení xxxxxxxxxx a právního xxxxxxxxx) tohoto Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx styčného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podstoupily.

5.4. Xxxxxxxx strana zajistí, xxx její xxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx vlády. Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámeno xxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxxx opatření. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domovská xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x průběhu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxxxxx.

5.5. Veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx důstojníkovi xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, xxxxx vstoupila x xxxxxxxx xxx 19. xxxx 1995, v xxxxxxx znění.

5.6. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přechovávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx neutajované xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx písemné xxxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxxx), pokud to xxxx výslovně xxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stranou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

5.6.1. Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx může přechovávat xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxx kurýrních xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hostitelskou xxxxxxx. Utajované informace xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.6.2. Xxxxxxx na místě. Xxxxxx xxxxxxxxx může xxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úschovným xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXX 6

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX ZÁLEŽITOSTI

6.1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx styčného důstojníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

6.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisy xxx vlády x x xxxxxxx x článkem 4 (Xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx důstojníkovi administrativní xxxxxxx potřebnou k xxxxxxxx účelu tohoto Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6.3. Osvobození xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xx xxx závislých xx daní, xxx, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či ujednáními xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx x domovskou xxxxxx.

6.4. Xxxxx hostitelská xxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx mimo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důstojníka hostitelské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strany.

6.5. Domovská xxxxxx x xx xxxxxxxxx předstihem xxxxxxx xxxxxxxxxxx hostitelské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6.6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx něm xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a stomatologických xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zásadami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx péči, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx něm xxxxxxxxx xx přístup xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx závislým x xxxxxxxx případu, xxx xx xxxxxxx xxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výslovně stanoveno xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx odpovědná za xxxxxxxxx se se xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx důstojníka x xxx xxxxx xx něm xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxx závislé xxxx před zahájením xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6.7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kantýny, prodejny, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx smluvními xxxxxxxx.

6.8. Xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxx hostitelská xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osobám xx něm závislým xxxxxxxxx a stravovací xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx povoleném xxxxxxxx xxxxxxxx hostitelské xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx jako svému xxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neposkytuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx hostitelská xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx straně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

6.9. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x osoby na xxx xxxxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx země. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stranami jinak, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x osoby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vstupu xx území xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisům xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXX 7

KÁZEŇ X XXXXXXXX

7.1. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 7.2 tohoto Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx strana xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důstojníkovi, který xxxxxx vojenské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx disciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx důstojníkovi xxxxxxxxx. Xxxxxxxx strana xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx taková xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx okolnostem xxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxx Memoranda, x strany xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vyšetřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

7.2. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx stranou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodu, xxxx xxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx strany nebo xxxxxxxxxxx xxxxx. Mimo xx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vláda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x území xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x odvolání xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud jde x dostatečnost těchto xxxxxx, neospravedlňuje xxxxxxxx xxx odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

7.3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat žádné xxxxxxxxx či kázeňské xxxxxxxxx.

XXXXXX 8

XXXXXX NA XXXXXXX XXXXX

8.1. Nároky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx straně xxxx jejímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxx xx xxx 19. xxxxxx 1951 (XXXX SOFA) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohodami. Xxx xxxxx tohoto Xxxxxxxxx a xxxxxx XXXX XXXX XXXX xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx X XXXX SOFA.

8.2. Domovská xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx styčný xxxxxxxxx x xxxxx na xxx závislé xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx vozidla zákonné xxxxxxxxx xxxxxxx motorového xxxxxxx, a to x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXX 9

XXXXXX SPORŮ

9.1. Xxxxx xxxxxxx z xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxx budou řešeny xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nebudou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

ČLÁNEK 10

XXXXX V XXXXXXXX, XXXXX, XXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXX

10.1. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx deseti (10) xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

10.2. Všechny xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Memoranda xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx styčného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxx tyto účely.

10.3. Xxxx Memorandum xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxx. Přílohy xxxxxxxxx x xxxxxx Memorandu xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dodatečná ustanovení x náležitosti specifická xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stranami xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto Xxxxxxxxx.

10.4. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ukončeno xxxxxxxx dohodou obou xxxxx. X xxxxxxx, xx strany souhlasí x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

10.5. Xxxxx strana xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámením xxxxx xxxxxx podaným xx xxxxx sto osmdesát (180) xxx.

10.6. V xxxxxxx rozporu mezi xxxxxxxxxxxx tohoto Xxxxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x jejím xxxxxxx (XXX) xxxxx amerického xxxxxxxx x přidělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, budou xxx ustanovení xxxxxx Xxxxxxxxx přednost. Xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxx ustanoveními.

10.7. Xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 5 (Bezpečnost) a článku 8 (Xxxxxx na xxxxxxx xxxxx) xxxxxx Xxxxxxxxx zůstanou x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

10.8. Xxxxxxxxxx v den xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx Memoranda xxxxxx každá strana xxx xxxxxx důstojníky x osoby xx xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx článku 4 (Xxxxxxxx xxxxxxxx) tohoto Memoranda, xxx které xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

10.9. Xxxx Xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx (10) článků x xxx (2) xxxxxxx.
&xxxx;

Xx xxxxx čehož xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

Xxxx x Xxxxxxxxxx, X. C. xxx 30. ledna 2023 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx stejnou platnost.
 

Za Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxx. gšt. Xxxxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Spojených xxxxx xxxxxxxxxx, zastoupené Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX Xxxxxx X. Xxxxxx

xxxxxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX X

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXX I

POTVRZENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxx xxxxxxxxxxxx XX XX xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návštěvě Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nestanoví xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx mohou xxx xxxxxxxx. Jsem xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiděleného xx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXX II

PODMÍNKY XXXXXXXXX STYČNÉHO XXXXXXXXXX

(1) Xxxxxxxxxx: Jsem xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx se xxx xxx očekává xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mé xxxxx x vlády XXX. Xxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx vyhrazeny xxxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxx XXX.

(2) Xxxxxxx: Jsem xxxxxxxx s xxx, xx veškeré náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, lékařské x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxx srozuměn x xxx, xx xxxxx xx xx xxxxx přeje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nad xxxxxx původního xxxxxxxx xxxxxxxx, pro něž xxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířeného xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: Jsem xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x Společného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx jsem xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxxxxx mého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx koordinovat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, návštěvy x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx mého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx Xxxxxxxxxxx, X. C..

(5) Xxxx návštěvy: Xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxxx, budou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, X. X..

(6) Xxxxxxxx: Xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx zařízení xxxxx XXX budu nosit xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx ustrojovací xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx: Xxxx srozuměn x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx od pondělí xx xxxxx xx 09,00 do 15,00. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pracoviště xxxx xxxxxxxx dobu, je xxx povinností xxxxxxx xx svolení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důstojníka. Xxxx xxxx srozuměn, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxx xx xxxxx xx přidělit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. Jakékoliv xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxx vstupem xxxx pracovní dobu xxxxx uhrazeny xxxxx XXX.

(8) Xxxxxxxxxx:

x. Xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx USA xxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx můj xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx srozuměn x xxx, xx mi xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx k počítačovým xxxxxxxx vlády XXX, x xxxxxxxx případu, xxx xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxxxxxxxx daného počítačového xxxxxxx xxx xx xxxxx uvolnit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vlády XXX.

x. Se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx mít xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutými xx vládě a xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády XXX.

x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx XXX, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace, xxx xxx nemám xxxxxxxxx.

x. Xxxx-xx to xxxxxxxxxx, xxxx xx svém xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx viditelné bezpečnostní xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX.

(9) Xxxxxxxxxx: Byl xxxx seznámen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx potvrzení, xxxx xxxx jim xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx mého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x příslušnou xxxxxxx x xxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami.

(10) Xxxxxxxx pojmů: Pro xxxxx x xxxx xxxxxxx nedefinované platí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, kterým se xxxx xx přidělení xxxx xxxxxxxx důstojníka.

ČLÁNEK XXX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxx kontaktní xxxxxxxxx mi byl xxxxxxxx (XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX).

(2) Xxxxxxxxx: Jsem xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx x budu xxxxxxxxxx XX XX x Xxxxxxxxxx štábu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx: X xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxxx mohu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx navštívit xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx štáb x Pentagonu x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx štábu x xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxx Virginie, XXX.

XXXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX STYČNÉHO XXXXXXXXXX

1. Já, (jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxx, xx jsem xxx potvrzen jako xxxxxx důstojník x Xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx základě xxxxxx xxxx XX XX x MO XXX x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x přidělování xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX XX. Xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx srozuměn x xxx xxxx xxxxxx x: (1) xxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx; (2) xxxxxxxxxx xxxxx potvrzení; x (3) xxxxxxx působnosti xxxxx potvrzení. Xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx potvrzení.
 

_________________________________________________    ________________________________________________________

(XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx; &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX)

_________________________________________________&xxxx;&xxxx;&xxxx; ________________________________________________________

(XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX PÍSMEM)    (XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX - HŮLKOVÝM XXXXXX)

(XXXXXXX X/XXXX TITUL)

_________________________________________________    ________________________________________________________

(XXXXX)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (XXXXX)

XXXXXXX B

POPIS PŘIDĚLENÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX ČR X XXXXXXXXXX XXXXX

1. XXXXX: Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx (XX) x Xxxxxxxxxx štábu. Styčný xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx štábu (X-7), xxx bude xxx přístup xx xxxx xxxxxxxxxx aktivitám x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxx/xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXXXX: Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx důstojníka, xxx xxxxxxxxxx XX x Ředitelství xxx xxxxxx společných xxx Xxxxxxxxxx štábu (J-7), xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ozbrojených sil. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v komplexu XX x Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, přibližně xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, XX. Xxxxxx důstojník XX xxxx pracovat u Xxxxxxxxxx xxxxx, Ředitelství X-7, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx rozvoje xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výcviku, xxxxxxxxx vzdělávání, společné xxxxxxxx, xx společných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (lessons learned), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

X. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx (X-7) xx věci xxxxx XX k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx štábu;

B. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a organizacemi XX protější xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxx;

X. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dosažené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX. Rozpracovávat xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx programů x činností Společného xxxxx;

X. Pracovat primárně x X-7, Ředitelství xxx xxxxxx společných xxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XXXXX) a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxx důstojníkem;

E. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx x Společného xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx amerického hostitelského xxxx, a

F. Asistovat X-7 Společného xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx potřeby, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. XXXXX XXXXXXXXX: Xxx roky (xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx).

4. VELITELSTVÍ XX/XXXXXXXXXX MO/JEDNOTKA/MÍSTO: Společný xxxx (X-7), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XXX.

5. KVALIFIKACE:

A. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX: Xxxxx/XXXX xxxxx.

X. XXXXXXX/XXXXXX: Xxxxxxxxx/xxxxxxx (xxxxxxx) 0-6 (NATO 0-5 xxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx 0-5 XXXX XX-4).

X. XXXXXXXXXX ŠKOLENÍ: Velení x Generální štáb x/xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. XXXXX: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

X. STANDARDNÍ POČÍTAČOVÁ XXXXXXXXXX:

• Práce x xxxxxx, tabulkami x xxxxxxxxxxxx: základní znalost Xxxxxxxxx Office Suite

• Xxxxxxxx: xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

• Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx x příslušných xxxxxxxx xxxx je XX Xxxxxxx, apod.

F. XXXXXXXX: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude x xxxxxxx nezbytném x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx pracovních prostor, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Styčný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx prostředí x xxxx xx udělen xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k podpoře xxxx/xxxxxx xxxxx. Styčný xxxxxxxxx nebude cestovat xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx (XXXXX) v xxxxxxx xxxx xxxxxx.

6. XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX ODPOVĚDNÁ XX XXXXXXXXXXXXXXX X OPERAČNÍ XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XX: Xxxxxxxx xxxx (X-7), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XXX

Informace

Právní xxxxxxx x. 21/2023 Sb. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.5.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.