Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob

20/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

Definice Článek 1

Obecné zásady Článek 2

Ústřední orgány Článek 3

Žádosti a odpovědi Článek 4

Podmínky předání Článek 5

Ověření souhlasu Článek 6

Potřebné doklady Článek 7

Důsledky předání pro předávající stát Článek 8

Důsledky předání pro přijímající stát Článek 9

Milost, amnestie, zmírnění trestu Článek 10

Přezkoumání rozsudku Článek 11

Ukončení výkonu trestu Článek 12

Informace o výkonu trestu Článek 13

Průvoz Článek 14

Jazyk a náklady Článek 15

Závěrečná ustanovení Článek 16

INFORMACE

20

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 14. xxxxx 2021 xxxx x Colombu xxxxxxxxx Xxxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx x Srílanskou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předávání odsouzených xxxx.

Xx Xxxxxxxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx listiny byly xxxxxxxx x Xxxxx xxx 10. xxxxxx 2023.

Xxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx na základě xxxxx článku 16 odst. 5 dne 1. xxxxxx 2023.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx a anglické xxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX XXXX ČESKOU XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X PŘEDÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH XXXX
&xxxx;

Xxxxx republika a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx socialistická xxxxxxxxx, dále jen "xxxxxx";

xxxxxx xx zřeteli xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx resocializaci, x

xxxxxx xxxxxxxx humanity x respektem x xxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxx:

Článek 1

Definice

Pro xxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx:

x) "trestem" každé xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zbavení xxxxxxx, nařízené soudem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dobu x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) "xxxxxxxxx" konečné nařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx ukládá xxxxx,

x) "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) "xxxxxxxxxxxx státem" strana, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) "odsouzenou xxxxxx" xxxxx, která xx xxxx má xxx omezena xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx předávajícího xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

Xxxxxx 2

Xxxxxx zásady

1. Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxxx xx nejširší xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx muže xxx předána xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, který jí xxx xxxxxx.

3. Odsouzená xxxxx, na xxxxxx xxx uplatnit tuto xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, než xxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx nebo jeho xxxxx uskutečněno.

4. Osoba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx strany nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájem x předání podle xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

5. X předání xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Ústřední xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx určí xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Ústředním xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx socialistickou xxxxxxxxx xx ministerstvo xxxxxxxxxx za spravedlnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxx není vyloučen.

4. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx svůj ústřední xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Smlouvy.

Článek 4

Xxxxxxx x xxxxxxxx

1. Žádosti o xxxxxxx a odpovědi xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx jsou xxxxxxxx přímo mezi xxxxxxxxxx orgány. Xxxxx xx to xxxxxxxx, xxxxxx mohou žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx bude bez xxxxxxx informoval xxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xxx souhlasí xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx předaním X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dožádaný stát xxxxxx svého xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx předání

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxxx přijímajícího xxxxx,

x) xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rok xxxxxx,

x) x předáním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xx stran xxxxxxxx xx xxxxx vzhledem x jejímu xxxx, xxxxxxxxx xxxx psychickému xxxxx, její xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx práva xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx by xxx xxxxxxxx činem, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předáním xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

Ověření xxxxxxxx

Xx-xx xx xxxxxxxx, přijímající xxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxx úředníka xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx s předávajícím xxxxxx, ověřit, že xxxxxxxxx osoba vyjádřila xxxxxxx dobrovolně x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stát xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x předávajícím xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 7

Xxxxxxxx doklady

1. Xxxxxxxxxxx stát xxxxxxx x žádostí x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx na žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx razítkem:

a) xxxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx je občanem xxxxxx státu.

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxxxx stanoví, že xxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx x předávajícím xxxxx uložen xxxxx, xx xxxxxxxx činem xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx byl trestným xxxxx, pokud by xxx spáchán na xxxx území,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) doklad, xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájem x xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx takový doklad x dispozici.

2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx o předání xxxx x xxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx následující:

a) xxxxx, xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx rozsudku x xxxxxxxxxx data, xxx rozsudek nabyl xxxxxx moci, x xxxxxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předávajícího xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, jaká xxxx trestu xxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x trvání xxxxx, snížení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxx odsouzená xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak je xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x), pokud má xxxxxxxxxxx xxxx takový xxxxxx x dispozici,

e) xxxxx je xx xxxxxx, zdravotní xxxxxx xx zprávu o xxxxxxx odsouzené xxxxx x xxxxxx x xxxx léčbě v xxxxxxxxxxxx státě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx léčbě x přijímajícím xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx o předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx. xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

4. X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informace.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranami xxxxx xxxx smlouvy nepodléhají xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 8

Důsledky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx přerušení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě.

2. Předávající xxxx nemůže pokračovat xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx přijímající xxxx za xx, xx xxxxx trestu xxx ukončen.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx předání xxx xxxxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx přijímajícího xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx přijímající xxxx, x xxxxxxxx článků 10 x 11, xx xxxxxxxx přijmout veškerá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x délkou xxxxxx xxxxxx, jak xxxx stanoveny xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx druhem nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxx, může xxxxx xxxx na xxxxxxx soudního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přizpůsobit xxxxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právem xxx obdobný xxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xx xxxx jeho druhu, xxxxx xxxx co xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxx druhem xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trest.

4. Ta xxxx xxxxxx, včetně xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx započtena xx xxxxxxx délky trestu.

5. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

6. V případě xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, než byl xxxxx vykonán, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx přijímajícího xxxxx. Předávající xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření.

Xxxxxx 10

Milost, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

Xxx strany xxxxx udělit milost, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x souladu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 11

Přezkoumání xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxx rozhodovat x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx stát xxxxxx xxxxx trestu, jakmile xx předávajícím xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxxx.

Článek 13

Informace x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předávajícímu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, pokud:

a) výkon xxxxxx považuje za xxxxxxxx,

x) odsouzená osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o výkonu xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 14

Průvoz

1. V xxxxxxx se svým xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přes xxx území, pokud x xx druhá xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx třetím xxxxxx xx předání xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx, xx xxxxx xxx xxxxx uložen, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx x průvoz x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x čl. 4, podepsané x opatřené razítkem. Xxxxxxxxxx stát xxxxxxx x xxxxxxx následující:

a) xxxxx, xxxxx, a xxxxxxxx xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxxxx občanství xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis skutku, xxx xxxxx byl xxxxxx trest, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx průvoz x xxx x xxxxxxxxxxx předstihem informuje xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx přes xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx přistání.

Xxxxxx 15

Xxxxx x xxxxxxx

1. Xxxxxxx, xxxxxxxx x všechny doklady xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do jazyka xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx angličtiny.

2. Veškeré xxxxxxx vzniklé v xxxxxxxxxxx x předáním xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxxxx xxxxx výlučně xx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx smlouva xxxx xxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných mezinárodních xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

3. Sporné xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx budou xxxxxx jednáním xxxx xxxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx může být xxxxxxx xxxx doplněna xxxxxxxx xxxxxxx stran. Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx v platnost xxxxx den třetího xxxxxx následujícího po xxxxxx ratifikačních xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Kterákoli xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxx rok ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

7. Bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx odsouzených xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

XX XXXXX XXXX xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx k tomu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx smlouvu.

Dáno x Xxxxxxx dne 14.10.2021 xx xxxx původních xxxxxxxxxxxx, každé x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx platnost. X xxxxxxx rozdílností ve xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;

Xx Českou xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx, v. x.

xxxxxxxxx x zplnomocněný xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxx, x. x.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Informace

Právní xxxxxxx x. 20/2023 Xx. x. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.5.2023.

Ke xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.