Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2023.


Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

70/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Opatření dobré životní podmínky zvířat §2

Žadatel o poskytnutí dotace §3

Žádost §4

Podmínky poskytnutí dotace §5

Osvědčení parametrů §6

Hlášení stavu prasat §7

Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku §8

Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic §9

Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy §10

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasničky §11

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice §12

Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata §13

Sazba dotace §14

Snížení nebo neposkytnutí dotace §15

Zaokrouhlování §16

Přechodné ustanovení §17

Účinnost §18

Příloha č. 1 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky

Příloha č. 2 - Požadavky pro chov hospodářských zvířat

INFORMACE

70

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 8. xxxxxx 2023

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §2c odst. 5 xxxxxx x. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 179/2014 Sb. x xxxxxx x. 382/2022 Xx., a §1 odst. 3 xxxxxx x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu), xx xxxxx xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx. a zákona x. 179/2014 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx plánem Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířat

(1) Xxxxxxxx xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx xx tvořeno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dojeného skotu xxx xxxxxxx x xxxxxx dojeného xxxxx xx 2 měsíců xxxx,

x) zvětšení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) zajištění xxxxxxxx xx výběhu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek v xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx životních xxxxxxxx x chovu xxxxxx pro xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx odstavená xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx s tržní xxxxxxxx mléka, u xxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") zaznamenán xxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xx nachází v xxxxxx maximálně 60 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx dojeného xxxxx samice xxxx xxxxx xxxxx ve xxxx xx 60 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) prasničkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stáří 7 xxxxxx do ukončení xxxxx xxxxxxxx,

x) prasnicí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x které proběhl xxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxxxxxxx seletem xxxx x xxxxxx xx 40 dnů xxx xxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§3

Žadatel o xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která

a) xx xxx podání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx dobytčích xxxxxxxx dojnic evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx c); xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxx podání xxxxxxx xxxxx minimálně 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prasat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx f); přepočítávací xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxx odstavce 1 (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxx předmětem xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x uvedeném x xxxxxxx (dále xxx "hospodářství").

(3) Hospodářství x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), nesmí xxx x xxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3).

(4) Xxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. a) xx x), xxxxx xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx

(1) Xxxxxx žadatel xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Fond") xx 15. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku, xx který xx xxx xxxxxx poskytnuta, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Fondem xxx příslušný kalendářní xxx v xxxxx xxxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §813 xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx žádá,

c) xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx, a

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vybraných xxxxxxxxx xxxxx §6.

§5

Podmínky xxxxxxxxxx dotace

(1) Xxxx poskytne dotaci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířat x plné xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) dodržuje pravidla xxxxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx xxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx a

b) na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo usmrcování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxxxxx požadavky pro xxxx hospodářských xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx dotaci xx xxxxxxxx xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxx dobytčích jednotek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem dotace, x které trvá xx 1. června xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx poskytnuta, xx posledního xxx xxxxxx února následujícího xxxxxxxxxxxx roku (xxxx xxx "retenční období"),

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením xxx xxxxxxxxxx podopatření,

b) xxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), §10 xxxx. 3 xxxx. x), §10 xxxx. 4 xxxx. x), §11 xxxx. 2 xxxx. x), §12 xxxx. 2 písm. x) xxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x) a uchovává xxxx evidence xxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx minimálně 5 velkých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx c).

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. a), x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx, u xxx je x xxxxxxxx xxxxxxxx evidováno xxxxxxx o xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, narození xxxxxxx telete nebo xxxxx systému xxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 136/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx označování xxxxxx a jejich xxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx plemenářským zákonem, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxx odstavce 3, xx způsobilou xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x) považuje dojnice xxxx xxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxx odůvodňující její xxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxx xx hospodářství xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxx tele xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx je x xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 136/2004 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tele xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx 10 xxx.

(8) Xxxx poskytne dotaci x xxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobré životní xxxxxxxx zvířat stanovených x tomto xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxx vydaném xxxxxxxxx žádost o xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") na xxxxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxx ustájení xxxxxx,

x) podle §2 xxxx. 1 písm. x) celkové xxxxxxx x m2 plochy xxxxxxxx prostor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx5) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) neomezený xxxxxxx xx výběhu xxxxxx xxxxxxx výběhu x

x) xxxxx §2 odst. 1 písm. x) xxxxxxx v x2 xxxxxx lehacích xxxxxxx x xxxxx lehacích xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx rok, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x žadatele xx změnám způsobu xxxxxxxx5) nebo xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx suchostojné xxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 74/2015 Sb., xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx žádost xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle evidence xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "trvalý xxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxx xx změně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) žádá xx xxxx hospodářství xxxx trvalý xxxxxx x tyto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kalendářních xxx.

(4) X případě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podopatření xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výběhu x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx krávy v xxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx je žadatel xxxxxxx ohlásit Xxxxx xx xxx vydaném xxxxxxxxx xxxx změnu, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxx Xxxxx osvědčit xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Hlášení xxxxx prasat

(1) Xxxxxxx v případě xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), e) nebo x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx retenční xxxxxx xx databáze xxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxx x denních xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "hlášení") xxxxxxxxxx xx každé xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kategoriích:

a) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x), data xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx selata.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx následujícího měsíce xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx provádět xxxxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do 2 xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx skotu xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxx podopatření xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx a xxxxx dojeného xxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx podmínek x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx metody xxxxxxxx nežádoucího xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) pro xxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxx x).

(2) Xxxx xxxxxxxx dotaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dojnice x xxxxxx dojeného xxxxx, xxxxxxxx žadatel na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxx xx 1. června xx 30. září příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx vybranou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) uchovává xxxxx xx xxx aplikovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xx xxxxxx užití xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. xxxxx x příjmení xxxxxxxx, xxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx trvalého objektu,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

6. xxxxx dezinsekčního xxxxxxxxx, xxxxx obal xxxxxxxxx, x

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x IČO,

c) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x nákupu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxxxxx materiálů, xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx obalů, nebo xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucího xxxxx, xxxxx obsahuje

1. jméno x xxxxxxxx žadatele, xxxx jeho název,

2. xxxxxxxxxxx číslo hospodářství,

3. xxxxx trvalého objektu x

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxx biologického materiálu x xxxxx xxxxxx,

x) x trvalých xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x), xxx xxxxx dojnice, xxxxxxx slámou xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xX xxxxxxxx podestýlky v xxxxxxx xxxxxxxxx 8,5; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx žadatel xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx

1. x xxxxxxx použití xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4 aplikace, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku, x to xxxxxxx 1 aplikaci x xxxxxx x průběhu xxxxxxx kalendářního měsíce x 2 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xxxx

2. v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxx 30 xxx xxxxxxx x xxxxxx celkově xxxxxxx 2 aplikace, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx alespoň 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx alespoň 1 aplikaci u xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 kalendářních xxxxxx x 2 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx každých 2 xxxxxxxxxxxx měsíců;

pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx na trh xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx6), nebo

b) biologickou xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvakrát x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce,

1. v xxxxxxx parazitických xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx a rodu Xxxxxxx se xxxxx xx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvířat x xxxxxxx hospodářství, x xx tak, xx xx jedno xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx Muscidifurax xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxx x x xxxx Xxxxxxxxx a Nasonia xxxxxxxxx 300 kusů xxxxxxx, xxxx

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx much xxxx Xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně 9 000 xxxxx na 75 m2.

(4) Xxxx xxxxxxxx dotaci na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dojeného skotu xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, 4 xxxx 7 x xxxxxxxxxxx xxxxx dojeného xxxxx podle §5 xxxx. 6 xxxx 7 evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

§9

Podopatření zvětšení xxxxxxxx xxxxxxxx v chovu xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx podopatření zvětšení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dojnic xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podopatření po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx objektů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxx poskytne xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zvětšení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx na xxxxxx x hospodářství plní xxxxxxxx v souladu x §5 a xxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že

a) xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx zvíře, x xxxxxxx

1. jednořadého uspořádání xxxx 2,90 m2,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx 2,60 x2 x

3. xxxxxxxxx 2,22 x2,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxx činí 5,75 x2 na 1 xxxxxxx, případně jiné xxxxxxxxxxx zvíře, xxxx

x) xx volném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx volné xxxxxx xxxxxxxxx celková plocha xxxxxxxx prostoru stáje xxxx 10,35 x2 xx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxx.

(3) Fond poskytne xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 3, 4 xxxx 7 xxxxxxxxxxx v ústřední xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx krávy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx krav x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podopatření po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, a

b) xxxxx dílů xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx zajištění přístupu xx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx suchostojným kravám xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx

x) ohraničená xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x2 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) díl xxxxxxx xxxxx xxxxx evidence xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o zemědělství x minimálním xxxxxxxx 5 m2 xx 1 suchostojnou xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde vstup xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx je x přímé návaznosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a),

c) ohraničená xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 x2 xx 1 xxxxxxxxxxxx krávu, případně xxxx hospodářské zvíře, xxx vstup xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a xxxxxxx xx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 500 x, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx využití xxxx xxxxx uživatelských xxxxxx x minimálním xxxxxxxx 10 m2 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx zvíře, xxx xxxxx pro zvířata xx tuto xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx trvalý xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) x xxxxxxx xx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 500 x.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x), plní v xxxxxxx s §5 xxxxxxxxxxx podmínky:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx 30 dnů trvalý xxxxxxx xx výběhu,

b) xxxxxxx

1. nastýlání xxxxxx xx xxxxxx tak, xxx plocha x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx objekt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx nastlána x minimálním xxxxxxx 5 x2 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x lavážních xxxxxx xxxx rohožích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dezinfekci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxx, která xxxxxxxx

1. xxxxx x příjmení xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. číslo xxxxxxxx xxxxxxx x

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx suchostojné krávy, xxxxx začátku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx od xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx obalů xxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. xxxxx x příjmení xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářství,

3. xxxxx trvalého xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odpadu,

5. množství xxxxx x xxxxxx xxxxx,

6. název xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a

7. identifikace xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx, adresy xxxxx a IČO,

e) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx doklady x nákupu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx daňové, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx služeb, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxxxx objektu podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 kusů xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx objektu xxxx xxx xxxxxxxxx jedno xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx 40 xx.

(4) Xxxxx žadatel na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x), xxxx v souladu x §5 následující xxxxxxxx:

x) xxxxxxx suchostojným xxxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxxxxxx 30 xxx x xxxxxx xx 1. června xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přehánění suchostojných xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x to xxx, xxx pobyt xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 8 hodin,

c) xxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxxxx

1. jméno a xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx objektu x

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxx x xxxxx ukončení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvířat xx výběhu, xxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx výběhu x datum xxxxxx,

x) xxxxxxx přikrmování suchostojných xxxx xx xxxxxx x

x) zajistí v xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxx; na xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx jedno xxxxxxx x minimální xxxxx 40 cm.

(5) Xxxx xxxxxxxx dotaci xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, 4, 5 xxxx 7 evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx ukončily březost x období

a) xx 1. července xx xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx po roce, xx který xx xxx xxxxxx poskytnuta x xxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) xx 1. xxxxxxxx do 30. listopadu kalendářního xxxx, xx xxxxx xx být dotace xxxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v chovu xxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v chovu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hospodářství, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx objektů, xxxxx xxxxxxx využívá xxx chov prasniček xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hospodářství během xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx bude žadatel xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx dotaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v chovu xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx v souladu x §5 následující xxxxxxxx:

x) xxxxx minimálně 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prasniček,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prasniček,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejdříve ve xxxx 230 xxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx narození,

d) xxxx xxxxxxxx x zapouštění, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x příjmení žadatele, xxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářství,

3. xxxxx xxxxxxxx objektu x

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx prvního xxxxxxxxx, xxxxx prasničky xxx xxxxxx zapuštění, xxxxxxxxx x xxxxxx, přísunu xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx této xxxxx, xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7.

(3) Fond xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx retenčního xxxxxx na hospodářství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

§12

Podopatření zlepšení životních xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx prasnice

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx registračních xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxxx xxxxxx podopatření xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxx trvalých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx podmínek x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x), x

x) xxxxxxxxx xxxxx počet xxxxxxx xx hospodářství, u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Fond xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x chovu xxxxxx xxx prasnice, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx minimálně 3 velké dobytčí xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx porodnách xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx chová xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jednorázového xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sekcí, xxxxx xxxx stavebně xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx minimálně 24 xxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxx podle §12f xxxxxx upravujícího xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx7) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x kontrole, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx

1. jméno a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářství,

3. číslo xxxxxxxx objektu,

4. x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx úhynu x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx ukončení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a

5. x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prasnic xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx prasnice, xxxxx xxxxxxxx spárků, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spárků, xxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx dobytčích xxxxxxxx stanovený podle xxxxx xxxxxxxxxx prasnic x xxxxxxxxx xxxxxx xx hospodářství splňující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zvětšení plochy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hospodářství, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx podmínek,

b) seznam xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx odstavených xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x

x) xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxx xx retenční xxxxxx na xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxx podopatření x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx dotaci na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plochy xxx odstavená selata, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v souladu x §5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx dobytčí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx selat; xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxx dobytčích jednotek, xxxxx xxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxx,

x) xxxxxxx xxxx odstaveným xxxxxxx, xxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx minimálně 0,24 x2 xx xxx,

x) xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx trvalého xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

5. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v sekci, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx nebo úhynu x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx ukončení 40 xxx po xxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx hlášení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx databáze xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx kotcích xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx trvalý xxxxxxx x zavěšeným xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provazům xxxxx provazům xx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxx etologické xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 15 kusů xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jeden xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxx průměrného xxxxx xxxxxxxxxx odstavených selat xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx splňujících xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jako aritmetický xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx činí

a) 60 XXX xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x telat xxxxxxxx skotu v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) 16 XXX xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) 44 XXX xx 1 velkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

d) 52 XXX xx 1 xxxxxx dobytčí xxxxxxxx prasniček v xxxxxxx podopatření uvedeného x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) 82 XXX na 1 xxxxxx dobytčí xxxxxxxx prasnic x xxxxxxx podopatření xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e), xxxx

x) 75 EUR xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Dotace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Fond poskytne xxxxxx v xxxx Xxxxx xxxxxxxxx; sazba xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx směnného xxxxx x 31. prosinci xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx stanoven, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx dotaci xx xxxxxxxxxxxx žadatele xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx alespoň jeden x xxxxxxxx objektů, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx8).

(5) Xxxx xxxxxx xx podopatření podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xx alespoň xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 7 xxxx. b) xxxx 1 vyhlášky x. 208/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx standardech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§15

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx příslušný kalendářní xxx xxxxx §4 x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx v §3 xxxx. 1 písm. x) nebo x), §3 xxxx. 2, 3 nebo 4, §5 odst. 2 xxxx. b) nebo x), §7 odst. 1, §8 xxxx. 2 xxxx. x), §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 2, §10 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x), §10 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx b), §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), §12 odst. 2 písm. x), x) xxxx x) xxxx x §13 xxxx. 2 písm. x) xxxx x).

(2) Xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx, pokud zjistí, xx xxxxxxx nedodržel xxxxxxxx stanovenou x §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx xxxxxxx §2, 4 xxxx 5 zákona xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxx zjistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx období xx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dobytčích jednotek xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx žádosti, xxxx

x) xxxxx xxx počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx žádost zamítne.

(4) Xxxxx Fond xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nařízení xxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx Xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx x §6 odst. 4, xxxxxx x xxxxx daného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 10 %.

(6) Xxxxx Fond xxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxx xxxxx stanovenou x §7 odst. 2, xxxxx xxxxx hlášení xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx v případě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 20 xxx po xxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx dotace x 3 %, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx ve stanovené xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x 5 %, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

c) xxxxxxx xxxxxx x 10 %, jestliže žadatel xxxxxxx 3 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x 20 %, xxxxxxxx xxxxxxx nepodal 4 xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nedodržel některou x xxxxxxxx stanovených x §8 xxxx. 1 xxxx. x), §9 xxxx. 1 xxxx. x), §10 xxxx. 1 písm. x), §11 odst. 1 xxxx. x), §12 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x §13 odst. 1 xxxx. x), xxxxxx v rámci xxxxxx podopatření pro xxxxxxxxxxxx xxxxx x 3 %.

(8) Pokud Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxx podmínku stanovenou x §10 xxxx. 3 písm. x), xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx podopatření xxx hospodářství x 30 %.

(9) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §8 xxxx. 2 písm. e), Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx x 5 %, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pH bude x xxxxxxx od 8,00 xx 8,49,

b) xxxxxxx xxxxxx x 10 %, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pH xxxx x xxxxxxx xx 7,50 do 7,99, xxxx

x) neposkytnutí xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xX xxxx xxxxx xxx 7,50.

(10) Xxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx 1 xxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2, x xx tak, xx neprovedl xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx daného xxxxxxxxxxx xxx hospodářství xxxxxxxx x 20 %. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zbývající xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2, Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxx Xxxx xxxxxx, že žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x), x xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx dotaci x xxxxx daného xxxxxxxxxxx xxx hospodářství žadatele x 20 %. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx stanoveného počtu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky stanovené x §8 odst. 3 písm. b), Xxxx dotaci na xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nedodržel podmínku xxxxxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx x 6 xxxxxxxxx x x xxxxx z xxxx xxxxxxxxx x 5 dnů, sníží xxxxxx x xxxxx xxxxxx podopatření pro xxxxxxxxxxxx x 20 %. Pokud xxxx xxxxx prasniček, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx 6 nebo xxxxx dnů xxxxxxxx xxxxx xxx 5, Xxxx dotaci na xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx v §10 xxxx. 3 písm. x), §10 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) nebo §13 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x), sníží xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x 10 %.

(14) Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx snížení nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx podopatření xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) je 15 odstavených xxxxx.

§16

Zaokrouhlování

Fond xxx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx nařízení použije xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na 2 xxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxx 2023 xx za xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2023.

§18

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
 

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Fiala, Ph.D., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 70/2023 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx koeficienty xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x kategorie xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx přepočtu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxx xxx 2 xxxx

1,00

Xxxx xx věku 6 xxxxxx xx 2 xxx xxxxxx

0,60

Xxxx xx 6 xxxxxx

0,40

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

0,50

Xxxxxx

0,03

Xxxxxxx xxxxxxx

0,30

Xxxxxxxx: 1 xxxxx xx xxxxxx 365 xxx, 1 měsícem xx xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx. II xxxxx xx xxxx xx 6 xxxxxx xxxxxx xx počítá xxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 70/2023 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat

[pro xxxxxxxx stanovenou x §5 xxxx. 1 xxxx. b) x x §15 xxxx. 2]

XXXX X.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.

XXXX

1.

Xxxxx individuálního xxxxx pro xxxx xx xxxx xx 6 xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx kohoutkové xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, x délka xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx těla xxxxxx xx rostrálního xxxxxx mulce po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vynásobeného xxxxxxxxxxxx 1,1.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nesmějí mít xxxxxxxx stěny, xxx xxxxx s otvory, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a stáje, xxx xx ustájeno xxxx xxx 6 xxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx tele x živé xxxxxxxxx xx 150 xx xxxxxxx 1,5 m2; xxx tele od 150 xx 220 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,7 x2&xxxx;x xxx xxxx nad 220 kg xxxx xxxxxxxxx nejméně 1,8 x2.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve věku xx 6 měsíců x xxxx xx 16 m2 a x xxxxxxx hmotnosti xxxxx xxx 1000 kg xx na každých 60 kg živé xxxxxxxxx plocha xxxxxxxx x 1,0 x2.

X.

XXXXXXX

1.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx každé prase xx xxxxxxx xx xxxxx 10 týdnů xxxx xxxxxxx od xxxxx 10 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx plemenitby xxxxxxx xx skupině, x výjimkou zapuštěných xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx:
x) xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx 10 xx 0,15 m2,
b) xxx xxxxx o xxxx hmotnosti xx 10 xx xx 20 xx 0,20 x2,
x) pro prase x živé hmotnosti xx 20 xx xx 30 kg 0,30 x2,
x) xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx od 30 xx do 50 xx 0,40 m2,
e) xxx xxxxx x xxxx hmotnosti xx 50 xx do 85 kg 0,55 x2,
x) pro xxxxx x živé xxxxxxxxx xx 85 xx xx 110 xx 0,65 x2,
x) xxx xxxxx o hmotnosti xxxxx xxx 110 xx 1,00 x2.

2.

Xxx xxxxxxxxx prasničky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celková xxxxxxxxxx podlahová plocha xxx xxxxxx zapuštěnou xxxxxxxxx xxxxxxx 1,64 x2&xxxx;x xxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně 2,25 x2.
Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xx méně xxx 6 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 10 %.
Xxxx-xx tato xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 40 xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx x 10 %.

3.

Xxxxx pro pohlavně xxxxxxxxx xxxxx prasete xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxx jen "xxxxx") xxxx umístěny x xxxxxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kotce xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx 6 x2.
X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx podlahová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 x2&xxxx;x x xxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxxxx,

4.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, které xxxxxx 4 xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxx xx skupina chována, xx xxxxxx delší xxx 2,8 x. Xx-xx ve skupině xxxxxxx xxxx xxx 6 zvířat, kotec, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxx xxxxx xxx 2,4 m.

C.

OVCE X XXXX

Xxxxxxxxx plocha xx xxxxxxx pro ovce x kozy musí xxx xxxxxxxxx:
1. 0,15 x2&xxxx;xx 10 kg xxxx hmotnosti x xxxxxx nebo xxx,
2. 0,15 m2 na 10 xx živé hmotnosti x xxxxxx nebo xxxxxx,
3. 0,25 m2 na 10 xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
4. 0,30 m2 na 10 xx živé hmotnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.

XXXX, KACHNY X KRŮTY

Velikost prostoru xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pižmové a xxxxxxx kachny xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx křížence x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxx, pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxx volnosti pohybu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chování xxxxxx xxxxx. Velikost xxxxxxx xx xxxxxx, aby xxxxxxx k poruchám xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X.

X
X
X
X
X
X
X1)

Xxxxxx

1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 30 xx xxxxxx xx sklonem xxxxxxx nepřesahujícím 14 % x x xxxxxx xxxxxxx 45 xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx snášku xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xx využitelný xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

2.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx překročit 9 xxxxxx xx 1 x2&xxxx;xxxxxxxxxx plochy.

Obohacené xxxxxxx xxxxxxx

3.

Xxxxxxx mají xxxxxxx 750 xx2&xxxx;xxxxxxxx v xxxxx na xxxxx xxxxxxx, z xxxx 600 xx2&xxxx;xxxxxxxxxx plochy; xxxxx klece xxxx xxx xx, která xx xxx využitelnou xxxxxxx, musí být xxxxxxx 20 cm x xxxxxx xxxx x žádná klec xxxxx xxx celkovou xxxxxx menší xxx 2000 cm2.

F.

BĚŽCI2) VE XXXXXXXX XXXXX

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx 180 xx xxxxxx, x rozích xxxxxxxx, dostatečně xxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx zabezpečeno xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxx xxxx toulavých xxx. Xxxxxxxxx velikost xxxxxx xx každého dospělého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 300 x2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dospělého xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx je 100 x2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x emu xxxxx xxxx xxx vzdušné, xxxxxxxxxx x zabraňovat xxxxxxx. Výška xxxxxx xxxx xxxxxxxxx volný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečný xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx dospělé pštrosy xx 3 x. Xxxxxxxxx xxxxx dveří x xxxxxxxx je 150 cm. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx 10 x2&xxxx;xx 1 dospělý xxx, pro mláďata xx xx xxxxxxxxx xx 6 měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 0,25 x2&xxxx;xx 2 m2 na 1 xxx, xxxxxxxxx celková xxxxxx kotce xxx xxxx kategorii xx 30 m2.

3.

Minimální xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a emu xx 2,5 x. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x průchodů xx 150 xx. Xxxxx xxxxxxxxx přístřešek ze xxx stran a xxxxxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxx oddělení xxxxx.
Xxxxxx xxx xxxxx x xxx dosahuje xxxxxxxxx 5 m2 na 1 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 0,25 m2 do 2 x2&xxxx;xx 1 xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xx 20 x2.

4.

Xxxxxxxxx plocha xxxxx xxxx přístřešku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro
a) xxxxxxx xxx 5 m2, xxx xxxxxxxxx celková xxxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xx 30 x2,
x) mladý kus xx věku 1 xx 2 roky xxxxxxxx zvětšována xx 2 x2&xxxx;xx 4 x2, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx je 30 x2,
x) xxxx xx vylíhnutí xx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od 0,3 x2&xxxx;xx 2 x2, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xx 5 x2.
Xxxxxxxxx plocha xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx
x) xxxxxxx xxx 2 m2, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx tuto xxxxxxxxx je 15 x2,
x) xxxxx xxx xx věku 1 xx 2 xxxx xxxxxxxx zvětšována od 0,8 x2&xxxx;xx 1,5 x2, xxx minimální xxxxxxx plocha xxx xxxx xxxxxxxxx xx 15 x2,
x) xxxx xx xxxxxxxxx do xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od 0,15 x2&xxxx;xx 0,8 x2, kdy minimální xxxxxxx xxxxxx pro xxxx kategorii xx 2 x2.

X.

XXXXXXX XXXX3)

1.

Xxx xxxx jelena xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 kusů xx 1 xx xxxxx přírodních xxxxxxxx x intenzity přikrmování. Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X rozdělení xxxxxxx xx používají xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vodičů umístěných xxx xxxxx. Elektrické xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx použitím xxxxx xxxxxxxx x xxxx 5 xx 10 xx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx impulsy xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxx. Xx xxxxx období xxxx xxx vyčleněn xxx xxxxxxx zmenšený xxxxx.

2.

Xxx xxxxxxxxx kotců xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx apod. xx xxxxxx x xxxxxxx
x) 2 x2&xxxx;xxx xxxxxxxxx kolouchy xx 25 kg,
b) 2,5 x2&xxxx;xxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xx 11 xxxxxx - xx 40 xx xx 90 xx,
x) 3 x2&xxxx;x více x případě ustájení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nad 75 xx.

3.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uzavřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, postačuje xxx xxxxxxxx xxxxx x půdorysu 3 x 4 x xxx 5 xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 4 x 2,5 x pro 6 xxxx.

X.

XXXXXX XXXXXXX XX XXXX

Xxxxxxxx může provozovat xxxx xxxxx chovaných xx xxxx se xxxxxxxx hustotou osazení, xxxxx překračuje hustotu xxxxxxx 39 kg/m2 maximálně x 3 xx/x2, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx chovaných xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1) Xxxxxxx druhu kur xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx chovány xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

2) Pštros xxxxxxxxx, xxxxx pampový x emu hnědý.

3) Xxxx jelenovitých, xxxxxxx xxxxxx lesního, xxxx x xxxxx evropského xx xxxxxxx zaměřených xx xxxxxx hospodářské xxxxxxx.

XXXX XX.

Xxxxx xxxxxxxxx xx prostory xxx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx - xxxxxxxxx rozměry xxxxxxx xxxxx

Xxxx hmotnost x xx

Xxxxx stání x mm

Délka xxxxxxxx xxxxx v mm

Délka xxxxxxxxx stání x xx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx

xx 550

1120

1830

2210

2390

550 xx 650

1150

1900

2300

2480

xxx 650

1180

1960

2360

2560

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxx (xxxxx) - plocha xxxxxxx x x2/ xxx xxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx

Xxxxxxx boxových xxxx v mm

Rozměry xxxxxxxxx x xx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxx

xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx1)

5,00/xxx

850

1600

2300

2050

1100

1750

1100

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx

9,00/xxx

X

X

Xxxxxxxx1)

0,90/ 100 xx x. xx.

850

1600

1900 xx 23003)

1700 xx 20503)

800 až 11003)

Xxxxx xxxx stlané

0,90/ 100 kg ž. xx.

11002)

21002)

Xxxxx býků celoroštové

0,45/ 100 xx ž. xx.

Xxxxxxxx:

1) Xxxxx zvířat xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být větší xxx xxxxx boxů; xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xx možné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 20 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxx boxů, xxxxx xx objemné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebyl xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

2) Pohybová xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x výstupní xxxxx ze xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 25 kusů ve xxxxxxx xx nutno xxxxxxx zvětšit xxxxxxxxx x 30 %.

3) Xxxxx xxxxxxxxx od 200 xx.

XXXX III.

Požadavky xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx koňovitých1)

(Vztahuje xx xx 1.1.2012 xx xxxx budované stáje xxxx xxxxxx uvedené xx provozu)

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx stání xxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx x kohoutku v x

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x x

xxxxx x x

xxxxx xxxxxxxx x x (xxx příp. xxxxx)

xxxxx x m

šířka x x

&xx;0,85

1,50

1,00

0,80

1,40

0,50

0,86 xx 1,07

1,80

1,15

0,95

1,75

0,50

1,08 xx 1,30

2,15

1,40

1,15

2,10

0,55

1,31 xx 1,40

2,35

1,50

1,25

2,30

0,60

1,41 až 1,48

2,45

1,60

1,30

2,40

0,65

1,49 xx 1,60

2,65

1,75

1,40

2,60

0,70

1,61 xx 1,70

2,85

1,85

1,50

2,75

0,75

&xx;1,71

3,00

2,00

1,60

2,90

0,80

2. Xxxxxxxxx prostor x xxxx xxx xxxx

Xxxxxxx výška xxxx x xxxxxxxx v x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx s xxxxxxxx3)

xxxxxx2)&xxxx;x x2

xxxxxxxxx strana x x

xxxxxx x x2

xxxxxxxxx xxxxxx x x

&xx;0,85

3,00

1,50

3,50

1,60

0,86 až 1,07

4,00

1,60

4,50

1,90

1,08 xx 1,30

5,00

1,90

6,50

2,30

1,31 xx 1,40

6,00

2,10

7,50

2.50

1,41 až 1,48

7,00

2,20

8,50

2,60

1,49 xx 1,60

8,00

2,35

10,00

2,80

1,61 až 1,70

9,00

2,50

11,00

3,00

&xx;1,71

10,00

2,70

13,00

3,20

3. Minimální xxxxxxx xxx jednoho koně xxx xxxxx xx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxx - xxxxxx x x2

Xxxx x xxxxxxxxx4)&xxxx;- xxxxxx x x2

Xxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxxx

100 % plochy xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2

80 % xxxxxx xxx dospělého xxxx podle bodu 2

Xxxxx xxxx 13 xx 24 měsíců

75 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2

60 % xxxxxx xxxxx předpokládané xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2

Mladí koně 6 xx 12 xxxxxx

50 % plochy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx 2

40 % xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx koně xxxxx xxxx 2

Xxxxxxxx:

1) Xxxxx xxx xxxx x přiměřeně xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smí xxx plocha xxxxxxxx xx 85 % x xxxxxxx rozměrů.

3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx započítána xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx koně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx x xxxx zde xxxxxx, platí stejné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx boxu.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 70/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2115 xx xxx 2. prosince 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx podpory xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky (strategické xxxxx SZP) x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondem (EZZF) x Xxxxxxxxx zemědělským xxxxxx xxx rozvoj xxxxxxx (EZFRV), x xxxxxx xx zrušují xxxxxxxx (EU) x. 1305/2013 a (XX) x. 1307/2013, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2116 xx xxx 2. prosince 2021 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské politiky x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2022/1173 ze xxx 31. xxxxxx 2022, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2021/2116, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 136/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx plemenářským xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx zemědělství x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §2, 4 xxxx 5 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

Nařízení Xxxx (XX) č. 1099/2009 xx dne 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxxxxx č. 208/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ochranu hospodářských xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

6) Xxxxx č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účinných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 183/2017 Xx.

7) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

8) Příloha č. 1 k xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.