Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2023.


Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

70/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Opatření dobré životní podmínky zvířat §2

Žadatel o poskytnutí dotace §3

Žádost §4

Podmínky poskytnutí dotace §5

Osvědčení parametrů §6

Hlášení stavu prasat §7

Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku §8

Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic §9

Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy §10

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasničky §11

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice §12

Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata §13

Sazba dotace §14

Snížení nebo neposkytnutí dotace §15

Zaokrouhlování §16

Přechodné ustanovení §17

Účinnost §18

Příloha č. 1 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky

Příloha č. 2 - Požadavky pro chov hospodářských zvířat

INFORMACE

70

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 8. března 2023

x xxxxxxxxx podmínek provádění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2c xxxx. 5 zákona č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 179/2014 Xx. x xxxxxx x. 382/2022 Xx., x §1 odst. 3 xxxxxx x. 256/2000 Xx., x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o Státním xxxxxxxxxxx intervenčním fondu), xx znění xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx. x zákona x. 179/2014 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x x souladu xx Strategickým xxxxxx Xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx životní podmínky xxxxxx xx tvořeno xxxxxx podopatřeními:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx skotu xxx dojnice a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x chovu xxxxxx,

x) zajištění přístupu xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zlepšení xxxxxxxxx podmínek x xxxxx prasat xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v chovu xxxxxx pro prasnice x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx selata.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx mléka, x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx2) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx skotu xx xxxx xx 60 xxx xx jejich xxxxxxxx dojnici,

d) prasničkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 7 xxxxxx xx ukončení xxxxx březosti,

e) prasnicí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxxxxxxx seletem xxxx x období xx 40 xxx xxx xxx xxxxxxx a

g) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, za který xx xxx dotace xxxxxxxxxx, do xxxxxxxxxx xxx xxxxxx února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§3

Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žadatelem x xxxxxxxxxx dotace může xxx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx dni xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxx minimálně 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidovaných x ústřední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x); xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx velkých dobytčích xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení, xxxx

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidovaných x ústřední evidenci x případě xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x); xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx nařízení.

(2) Žadatel x xxxxxxxxxx dotace xxxxx odstavce 1 (xxxx xxx "žadatel") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2) (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxx předmětem xxxxxx, xx hospodářství xxxxxxxxxx x xxxxxxxx evidenci xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxx v xxxx xxxxxx podmínek zařazeno x systému ekologického xxxxxxxxxxx3).

(4) Žadatel xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx c), pokud xxxxx xx xxxxx xxxx plnění podmínek xxxxxxx xx hospodářstvích xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Žádost

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx intervenčnímu xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx 15. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx dotace poskytnuta, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx kalendářní xxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost xxxxxxxx

x) xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) náležitosti xxxxx §8 xx 13 xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx žádá,

c) xxxxxxxxxx o tom, xx se žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněnosti xxxxxx xxxxxxxxxx, a

d) požadavek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx dotaci xx opatření xxxxx xxxxxxx podmínky zvířat x xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xx xxxxxxxxxxxx chová xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx usmrcování xxxxxxxxxxx způsobem4) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Fond xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx výši, jestliže xxxxxxx xx celé xxxxxx xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx předmětem xxxxxx, x které xxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx posledního dne xxxxxx února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "retenční xxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podopatření,

b) vede xxxxxxxx, xxxxxxxxxx následující xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), §10 xxxx. 3 písm. x), §10 odst. 4 xxxx. x), §11 xxxx. 2 xxxx. x), §12 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §13 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a užití xxxxxx,

x) chová xxxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podopatření xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx c).

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. a), x) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx x xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx 7 xxxxxxxx březosti, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx události, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxxxxx označování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx evidenci xxxx xxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kráva, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx hospodářství xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxx tele xxxxxxxx skotu se xxx účely podopatření xxxxx §2 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx tele, u xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vyhlášky č. 136/2004 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxx dojnici xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx podle veterinárního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 10 xxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x plné výši, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§6

Osvědčení parametrů

(1) Xxxxxxx xxxx podat Xxxxx xx xxx vydaném xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxx

x) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxxx ustájení xxxxxx,

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx x x2 plochy xxxxxxxx prostor podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ustájení5) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx výběhu včetně xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx x x2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x počet lehacích xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx platné x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxx způsobu xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro suchostojné xxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx žadateli xxx xxxx zajištěno osvědčení x xxxxxxxxxxx letech xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxx nařízení xxxxx č. 74/2015 Sb., xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx kterém xxxx xxxxxx podána, xxxxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxx ke xxxxx rozměrů xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "trvalý xxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) žádá xx jiné hospodářství xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kalendářních xxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výběhu u xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx krávy x xxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxx xx žadatel xxxxxxx ohlásit Xxxxx xx xxx vydaném xxxxxxxxx tuto xxxxx, x xx xxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx žadatel xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx Fondu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podopatření, Fond xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxx stavu xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé retenční xxxxxx do databáze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "hlášení") xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) prasničky, x xxxx x prasniček xxxxxxxxxxx v daném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxx narození a xxxx prvního xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx žadatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxx, xx xxxxx xx hlášení xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 10. xxxxxx.

(3) Xxxxx v xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx po ukončení xxxx plnění xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx skotu do 2 xxxxxx věku

(1) Xxxxxxxx žádosti na xxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x telata xxxxxxxx xxxxx je

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, na kterých xxxxxxx plní podmínky xxxxxx podopatření xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx čísel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx dojnic a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxxx podmínek x xxxxx přísluší x xxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x), x

x) xxxxxxx xxxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hmyzu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b).

(2) Xxxx xxxxxxxx dotaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí v xxxxx dojeného xxxxx xxx dojnice a xxxxxx dojeného xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx plní x xxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) provádí x xxxxxx od 1. xxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxx vybranou xxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) uchovává xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 1 xxxx xx xxxxxx užití xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx obalů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx název,

2. xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx označení xxxxx xxxx odpadu,

5. množství xxxxx x xxxxxx xxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a

7. identifikace xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx, adresy xxxxx x IČO,

c) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx materiálů, xxxx x odstranění xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx hospodářství xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucího xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jeho název,

2. xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

4. použitý xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx biologický xxxxxxxx, xxxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxx aplikace, xxxxxxxx chemického xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) x trvalých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx chová xxxxxxx, xxxxxxx slámou xxxx xxxxxxxxx, x alkalizací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xX xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 8,5; xx xxxxxxx, pokud xx jedná x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx metodou

1. x xxxxxxx použití xxxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx do 30 xxx xxxxxx xxxxxxx x dojnic celkově xxxxxxx 4 xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 8 xxxxxxxx chemického přípravku, x xx xxxxxxx 1 aplikaci x xxxxxx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce x 2 xxxxxxxx x telat xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xxxx

2. x případě xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx účinnosti xxx 30 xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku, x xx alespoň 1 xxxxxxxx u xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 kalendářních xxxxxx x 2 xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx skotu v xxxxxxx každých 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx dezinsekci xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxx o biocidních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx6), xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx alespoň 8 xxxxxxxx nasazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvakrát x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1. x xxxxxxx parazitických xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx raptorellus, Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rodu Xxxxxxx xx xxxxx xx 14 kalendářních xxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx x xxxxxxx hospodářství, a xx tak, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx připadá x xxxx Muscidifurax xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxx x u xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx 300 xxxx xxxxxxx, nebo

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Ophyra xx xx objekt hospodářství xxxxxxx xxxxxxxxx 9 000 xxxxx xx 75 m2.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx dobytčích jednotek xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, 4 xxxx 7 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 6 xxxx 7 evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx období xx xxxxxxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

§9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Součástí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zvětšení xxxxxxxx prostoru x xxxxx dojnic je xxxxxx

x) registračních xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxx objektů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx dojnic po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(2) Xxxx poskytne dotaci xx podopatření zvětšení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §5 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celkovou plochu xxxxxxxx prostoru, a xx xxx, xx

x) xx volném xxxxxxxx x xxxxxxxxx stáji x xxxxxxxx loži xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stáje xxxx xx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx

1. jednořadého uspořádání xxxx 2,90 x2,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvou xxx boxů 2,60 x2 x

3. kombiboxů 2,22 x2,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx celková xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 5,75 x2 xx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx x porodním kotci xxx volné xxxxxx xxxxxxxxx celková xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 10,35 x2 xx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx na minimální xxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxxx jednotek zjištěných xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 3, 4 xxxx 7 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na hospodářství xxxxxxxxx podmínky stanovené xxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výběhu pro xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx seznam

a) xxxxxxxxxxxxx čísel hospodářství x čísly trvalých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx krav x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podopatření xx xxxxx xxxx plnění xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, a

b) xxxxx dílů xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx d).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kravám xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x2 na 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx hospodářské zvíře, xxx vstup pro xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx objekt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxx půdního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx x minimálním rozměrem 5 x2 xx 1 suchostojnou xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde vstup xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx objekt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 x2 na 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx hospodářské zvíře, xxx xxxxx xxx xxxxxxx na tuto xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xx od tohoto xxxxxxx xxxxxxx nejvýše 500 m, nebo

d) xxx půdního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 m2 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx zvíře, xxx xxxxx xxx zvířata xx tuto plochu xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx trvalý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxx xx xx xxxxxx objektu xxxxxxx xxxxxxx 500 x.

(3) Pokud žadatel xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) využívá xxx xxxxxxxxxxx krávy xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx x xxxxxxx s §5 xxxxxxxxxxx podmínky:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kravám nepřetržitě xx xxxx xxxxxxxxx 30 dnů trvalý xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx objekt podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx x minimálním rozměru 5 m2 na 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. provádění xxxxxxxxxx paznehtů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalém xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a), xxxxxxxx xx xxxxxx x výběhu xx xxxxxx trvalého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dezinfekci xxxxxxxx, xxxxx neobsahují xxxxxxxxxxx,

x) xxxx evidenci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx,

2. registrační číslo xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx suchostojné krávy, xxxxx začátku x xxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxx krávy x xxxxx zápisu,

d) xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xx xxxxxx užití xxxx zajistí jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx náležitostmi:

1. jméno x xxxxxxxx žadatele, xxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx trvalého xxxxxxx,

4. xxxxxx označení xxxxx xxxx xxxxxx,

5. množství xxxxx a xxxxxx xxxxx,

6. název dezinsekčního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx názvu, adresy xxxxx a XXX,

x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x nákupu xxx xxxxxxxxxxxx přípravků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x

x) zajistí v xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) drbadlo xxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx minimálně xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 40 cm.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx suchostojné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x), xxxx x xxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřetržitě xx xxxx minimálně 30 xxx v xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 31. října xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxxx xxxxx přehánění xxxxxxxxxxxxx xxxx do výběhu x odpolední přehánění xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x to tak, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve výběhu xxxxx xxxxx minimálně 8 xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx krav ve xxxxx x přístupem xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. jméno x xxxxxxxx žadatele, nebo xxxx název,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx objektu a

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx ukončení xxxxxx, datum přehánění, xxx xxxxxxx xxxxxx xx výběhu, xxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxx pobytu xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx zápisu,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) drbadlo xxx xxxx; na xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 kusů xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx objektu xxxx xxx xxxxxxxxx jedno xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx 40 xx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krav xxxxxxxxx podle počtu xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 3, 4, 5 nebo 7 xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx období xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx březost x xxxxxx

x) od 1. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxx dotace xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nebo

b) od 1. července xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, za který xx být xxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x chovu xxxxxx xxx prasničky

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx prasničky xx

x) xxxxxx registračních xxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx žadatel využívá xxx xxxx prasniček xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přísluší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), x

x) xxxxx xxxxxxxxx zapouštěných xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Fond xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5 následující xxxxxxxx:

x) chová xxxxxxxxx 1 velkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 230 xxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx narození,

d) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

1. jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx objektu x

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx prvního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, informaci x xxxxxx, přísunu xxxx xxxxx prasničky x datum xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx xxx prasničky xx xxxxxxxx ústřední evidence xxxxx §7.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx velkých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx celého xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zlepšení životních xxxxxxxx x chovu xxxxxx xxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx chov xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přísluší k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x

x) minimální xxxxx počet prasnic xx hospodářství, x xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením x xxxxxxxxx období.

(2) Fond xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zlepšení životních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx prasnice, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prasnic,

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na hospodářství, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dezinfekci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stavebně xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustájovacího xxxxxxxx bez zvířat xx xxxx minimálně 24 xxxxx,

x) xxxxxxx, xxx osoba podle §12f xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx7) provedla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx provozu a x kontrole, případně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. jméno x xxxxxxxx žadatele, xxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. číslo xxxxxxxx objektu,

4. x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx označení turnusu, xxxxx prasnic v xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx naskladnění turnusu, xxxxxxxxx o odsunu xxxx xxxxx x xxxxx této xxxxx, xxxxx xxxxxxxx turnusu, xxxxx xxxxxx x xxxxx a hodinu xxxxxxxxxx x

5. x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx ošetření xxxxxx x xxxxxxx označení xxxxxxx, xxxxxxxx prasnice, xxxxx kontroly xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spárků, typ xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx xxx prasnice xx databáze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx denní xxxxx velkých dobytčích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxx x retenčním xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx odstavená xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx odstavená selata xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx využívá xxx chov odstavených xxxxx po celou xxxx xxxxxx xxxxxxxx x které xxxxxxxx x hospodářství podle xxxxxxx x), x

x) xxxxxxxx počet odstavených xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx hospodářství, x xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podopatření x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §5 následující xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx 1 velkou dobytčí xxxxxxxx odstavených selat; xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxx dobytčích xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxx zvířeti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 0,24 x2 xx xxx,

x) xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx selata,

d) xxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx,

3. číslo xxxxxxxx xxxxxxx,

4. označení xxxxxxxxxx xxxxx x

5. xxxxx xxxxxxx, xxxxx odstavených xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx ukončení 40 dnů xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) zasílá xxxxxxx xxx odstavená xxxxxx xx xxxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxx §7 x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx kotcích xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx těchto přírodních xxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx etologické xxxxxxxx; xx každých započatých 15 xxxx xxxxx x kotci musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx průměrného xxxxx xxxxxxxxxx odstavených selat xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx

x) 60 XXX xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x telat xxxxxxxx skotu x xxxxxxx podopatření xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) 16 XXX xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dojnic x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. b),

c) 44 XXX xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dojnic x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §2 odst. 1 písm. x),

x) 52 XXX xx 1 velkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) 82 EUR xx 1 velkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podopatření xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) 75 XXX xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x).

(2) Dotace za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx poskytne xxxxxx x měně Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx který xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx jeden x trvalých xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx8).

(5) Xxxx dotaci xx podopatření podle §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx alespoň jednom x trvalých xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx x navýšení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 7 xxxx. b) xxxx 1 xxxxxxxx x. 208/2004 Sb., x minimálních standardech xxx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §1a písm. x) xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxx neposkytnutí xxxxxx

(1) Fond xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx podle §4 x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), §3 xxxx. 2, 3 xxxx 4, §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), §7 odst. 1, §8 xxxx. 2 xxxx. x), §9 xxxx. 2, §10 odst. 2, §10 odst. 3 xxxx. a), b) xxxx e), §10 xxxx. 4 písm. x) xxxx b), §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), §12 odst. 2 xxxx. a), x) xxxx c) xxxx v §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířat za xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx xxxxxxx §2, 4 xxxx 5 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadavky pro xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx nařízení.

(3) Pokud Xxxx zjistí, xx xxxxx xxxxxxx dobytčích xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx žadatelem x xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxx xxx počet xxxxxxx dobytčích xxxxxxxx xxxxxxx v žádosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx f) xxx xxxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxx xxx výpočet xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedený v xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxx počet xxxxxxx dobytčích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dojnic pro xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), b) nebo x) xxxx xxxxxxx x žádosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), dotaci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx Fond xxxxxx, xx žadatel x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířat xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx Xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x §6 xxxx. 4, xxxxxx x xxxxx daného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx sníží x 10 %.

(6) Xxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxx. 2, xxxxx xxxxx hlášení xxxxxxxxxx do 10 xxx po ukončení xxxx xxxxxx podmínek, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxx nejpozději xx 20 dnů po xxxxxxxx doby plnění xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hospodářství o

a) xxxxxxx xxxxxx x 3 %, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xx stanovené xxxxx,

x) xxxxxxx dotace x 5 %, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 hlášení ve xxxxxxxxx lhůtě,

c) xxxxxxx xxxxxx o 10 %, jestliže žadatel xxxxxxx 3 xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) xxxxxxx xxxxxx x 20 %, jestliže xxxxxxx nepodal 4 xxxxxxx ve stanovené xxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pokud Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx některou x podmínek xxxxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. b), §9 odst. 1 xxxx. x), §10 xxxx. 1 xxxx. x), §11 xxxx. 1 xxxx. x), §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x §13 odst. 1 písm. x), xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx sníží x 3 %.

(8) Xxxxx Xxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx x §8 xxxx. 2 písm. x) a zároveň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §8 odst. 2 písm. c) xxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §10 odst. 3 xxxx. x), xxxxx dotaci v xxxxx daného podopatření xxx xxxxxxxxxxxx o 30 %.

(9) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x §8 xxxx. 2 xxxx. x), Xxxx rozhodne x xxxxxx podopatření xxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx o 5 %, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xX xxxx x xxxxxxx od 8,00 xx 8,49,

b) xxxxxxx xxxxxx x 10 %, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xX xxxx x xxxxxxx xx 7,50 do 7,99, xxxx

x) neposkytnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xX xxxx xxxxx xxx 7,50.

(10) Xxxxx Xxxx zjistí, xx žadatel nedodržel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx 1 xxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2, x xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx, xxxxx dotaci x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 20 %. Xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, Fond xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxx Fond xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx některou z xxxxxxxx stanovených x §8 odst. 3 xxxx. b), x xx xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx, xxxxx dotaci v xxxxx daného podopatření xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 20 %. Xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxx xxx jednu xx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x), Xxxx dotaci na xxxx podopatření xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx x 6 prasniček x x xxxxx x xxxx maximálně x 5 xxx, xxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x 20 %. Xxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx porušil xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx 6 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5, Xxxx xxxxxx xx xxxx podopatření xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Pokud Xxxx zjistí, xx xxxxxxx nedodržel podmínku xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 3 xxxx. x), §10 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), sníží dotaci x xxxxx daného xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x 10 %.

(14) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. f) xx 15 xxxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxx při výpočtu xxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na 2 xxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxx 2023 se xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxxxx období od 1. dubna 2023.

§18

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2023.
 

Předseda vlády:

prof. XxXx. Fiala, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x nařízení č. 70/2023 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dobytčí xxxxxxxx

Xxxx x kategorie xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx přepočtu na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxx nad 2 xxxx

1,00

Xxxx xx xxxx 6 měsíců xx 2 let xxxxxx

0,60

Xxxx xx 6 xxxxxx

0,40

Xxxxxxxxx x prasnice

0,50

Selata

0,03

Ostatní xxxxxxx

0,30

Xxxxxxxx: 1 xxxxx xx xxxxxx 365 dnů, 1 měsícem se xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx. II xxxxx xx xxxx xx 6 měsíců včetně xx počítá stáří xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 70/2023 Sb.

Požadavky xxx xxxx hospodářských zvířat

[pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. b) x x §15 xxxx. 2]

XXXX X.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.

XXXX

1.

Xxxxx individuálního xxxxx xxx xxxx xx xxxx xx 6 xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, měřeno xx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koeficientem 1,1.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mít xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x otvory, xxxxx poskytují telatům xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx kontakt x xxxxxxxxx; xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx svými xxxxxxx x důvodu xxxxxx, a xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx než 6 xxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxx xx skupinách xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx 150 xx xxxxxxx 1,5 x2; xxx xxxx xx 150 do 220 xx xxxx hmotnosti xxxxxxx 1,7 x2&xxxx;x xxx xxxx xxx 220 xx xxxx xxxxxxxxx nejméně 1,8 x2.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve věku xx 6 xxxxxx x xxxx xx 16 x2&xxxx;x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1000 kg xx na xxxxxxx 60 xx živé xxxxxxxxx plocha xxxxxxxx x 1,0 x2.

X.

XXXXXXX

1.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plocha xxx xxxxx xxxxx xx odstavu do xxxxx 10 xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 10 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx skupině, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prasnic, xxxx xxxxxxxxx:
x) pro xxxxx x xxxx xxxxxxxxx do 10 xx 0,15 x2,
x) xxx xxxxx x xxxx hmotnosti xx 10 xx do 20 kg 0,20 x2,
x) pro prase x živé hmotnosti xx 20 xx xx 30 xx 0,30 m2,
d) xxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xx 30 xx do 50 xx 0,40 m2,
e) xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx 50 kg xx 85 xx 0,55 x2,
x) xxx prase x xxxx xxxxxxxxx xx 85 xx xx 110 kg 0,65 m2,
g) pro xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 110 xx 1,00 x2.

2.

Xxx xxxxxxxxx prasničky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx činí celková xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 1,64 x2&xxxx;x xxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně 2,25 x2.
Xxxx-xx tato xxxxxxx xxxxxxx xx skupinách xx xxxx než 6 kusech, je xxxxxxx xxxxxxxxxx podlahová xxxxxx xxxxxxxx o 10 %.
Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 40 xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx o 10 %.

3.

Xxxxx xxx pohlavně xxxxxxxxx samce xxxxxxx xxxxxxxxxx xx plemenitby xxxxx plemenářského zákona (xxxx jen "xxxxx") xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxx xxxx xxxxxx a slyšet, xxxxx x xxxxx xxxx prasata; volná xxxxxxxxx plocha kotce xxx xxxxxxxxx xxxxx xx minimálně 6 x2.
X případech, xxx xx xxxxx používají xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx prasnic, xx xxxxxxxxx plocha xxx xxxxxxxxx kance xxxxxxxxx 10 m2 a x xxxxx xxxxx xxx žádné xxxxxxxx,

4.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx 4 xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx strany xxxxx xxx 2,8 x. Xx-xx xx skupině xxxxxxx xxxx než 6 zvířat, xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx chována, xx xxxxxx xxxxx xxx 2,4 x.

X.

XXXX A XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx pro ovce x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx:
1. 0,15 x2&xxxx;xx 10 xx xxxx hmotnosti x xxxxxx nebo xxx,
2. 0,15 x2&xxxx;xx 10 xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx,
3. 0,25 x2&xxxx;xx 10 kg xxxx xxxxxxxxx x plemenných xxxxxx nebo kozlů xx xxxxxxxxxx xxxxx,
4. 0,30 x2&xxxx;xx 10 xx xxxx hmotnosti x plemenných beranů xxxx kozlů x xxxxxxxxxxxxx kotci.

D.

HUSY, XXXXXX X XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kachny xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pižmové x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx splňuje xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx, pohlaví, xxxxx hmotnost, xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx volnosti xxxxxx x projevů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Velikost skupiny xx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx poranění.

E.

N
O
S
N
I
C
E1)

Obecně

1.

Využitelná xxxxxx xxx jednu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 30 xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 14 % x x xxxxxx xxxxxxx 45 xx. Oddělený prostor xxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx) xx nepovažuje xx využitelný xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx chovu

2.

Hustota xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 9 xxxxxx xx 1 x2&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx klečové xxxxxxx

3.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 750 xx2&xxxx;xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxx 600 xx2&xxxx;xxxxxxxxxx plochy; xxxxx klece xxxx xxx xx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx 20 xx x každém xxxx x xxxxx klec xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2000 cm2.

F.

BĚŽCI2) VE XXXXXXXX XXXXX

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 180 xx xxxxxx, x rozích xxxxxxxx, xxxxxxxxxx silné x bezpečné, xxx x xxxxxxx nárazu xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx. Zařízení xxxx xxx zabezpečeno xxxxx xxxxxxx větších xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx velikost výběhu xx každého dospělého xxxxxxx xxxxxxxxxxx je 300 x2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nandu xxxxxxxxx xxxx emu xxxxxxx je 100 x2. Stáje nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nandu xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířete. Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx bezpečný xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx výška xxxxxxxxxx xxx dospělé pštrosy xx 3 m. Xxxxxxxxx xxxxx dveří x xxxxxxxx je 150 cm. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx a xxxxxxxxx systém x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx plocha xxx xxxxxxx je 10 x2&xxxx;xx 1 dospělý xxx, pro xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 0,25 x2&xxxx;xx 2 x2&xxxx;xx 1 xxx, xxxxxxxxx celková xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xx 30 x2.

3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a emu xx 2,5 x. Xxxxxxxxx šířka xxxxx x xxxxxxxx xx 150 xx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx xxxxx x xxxxxxxxx systém x xxx xxxxxxxx oddělení xxxxx.
Xxxxxx xxx nandu x xxx dosahuje xxxxxxxxx 5 x2&xxxx;xx 1 xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx věku xxxxxxxx xxxxxxxx xx 0,25 m2 do 2 x2&xxxx;xx 1 kus, xxxxxxxxx celková xxxxxx xxxxx xxx tuto xxxxxxxxx je 20 x2.

4.

Xxxxxxxxx xxxxxx stáje xxxx přístřešku xx xxxxxxx xxxxxxx dvouprstého xx xxx
x) xxxxxxx xxx 5 x2, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx 30 x2,
x) xxxxx xxx xx xxxx 1 xx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od 2 x2&xxxx;xx 4 x2, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plocha xxx xxxx kategorii je 30 m2,
c) kuře xx xxxxxxxxx xx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 0,3 x2&xxxx;xx 2 x2, xxx minimální celková xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx 5 x2.
Xxxxxxxxx xxxxxx stáje xxxx přístřešku na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx emu hnědého xx pro
a) dospělý xxx 2 x2, xxx minimální xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx 15 x2,
x) xxxxx xxx xx věku 1 xx 2 roky xxxxxxxx xxxxxxxxxx od 0,8 mdo 1,5 x2, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx 15 x2,
x) xxxx xx xxxxxxxxx do xxxx 1 roku xxxxxxxx xxxxxxxxxx od 0,15 m2 do 0,8 x2, xxx minimální xxxxxxx plocha xxx xxxx xxxxxxxxx je 2 x2.

X.

XXXXXXX XXXX3)

1.

Xxx xxxx xxxxxx lesního x xxxxx xxxxxxxxxx xx počítá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxxx xx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx rotačním xxxxxxxx xxxxxx. K rozdělení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx sebou. Elektrické xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx použitím xxxxx xxxxxxxx o xxxx 5 až 10 xx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx mají xxx xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxx. Na xxxxx období xxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx zmenšený výběh.

2.

Při xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. xx xxxxxx x xxxxxxx
x) 2 m2 pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 25 xx,
x) 2,5 x2&xxxx;xxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xx 11 xxxxxx - xx 40 xx xx 90 kg,
c) 3 m2 a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx 75 xx.

3.

Xxxxx jsou mláďata xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx období, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kotec x xxxxxxxx 3 x 4 x xxx 5 xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx 4 x 2,5 x xxx 6 xxxx.

X.

XXXXXX XXXXXXX NA XXXX

Xxxxxxxx xxxx provozovat xxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx překračuje hustotu xxxxxxx 39 xx/x2&xxxx;xxxxxxxxx x 3 kg/m2, xxxxx xx xxxx xx žádost a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o povolení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1) Xxxxxxx druhu xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx.

3) Xxxx jelenovitých, zejména xxxxxx lesního, xxxx x xxxxx evropského xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich hospodářské xxxxxxx.

XXXX XX.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx - minimální rozměry xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx x xx

Xxxxx xxxxx x xx

Xxxxx krátkého xxxxx v xx

Xxxxx xxxxxxxxx stání x xx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx

xx 550

1120

1830

2210

2390

550 xx 650

1150

1900

2300

2480

xxx 650

1180

1960

2360

2560

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx skotu

Kategorie

Box (xxxxx) - xxxxxx xxxxxxx v x2/ xxx xxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x mm

Rozměry xxxxxxxxx x xx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxx

xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx1)

5,00/xxx

850

1600

2300

2050

1100

1750

1100

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx telení

9,00/kus

X

X

Jalovice1)

0,90/ 100 xx ž. xx.

850

1600

1900 xx 23003)

1700 xx 20503)

800 xx 11003)

Xxxxx býků xxxxxx

0,90/ 100 xx x. xx.

11002)

21002)

Xxxxx xxxx celoroštové

0,45/ 100 xx x. xx.

Xxxxxxxx:

1) Xxxxx xxxxxx xx volném ustájení xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx; xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvířat xx x 20 % xxxxxx počtu xxxxxxxx boxů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potřeby xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x lehacími xxxx xxxxx větší xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx chodba xxxx být minimálně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx stáje. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 25 kusů xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx minimálně x 30 %.

3) Xxxxx xxxxxxxxx xx 200 xx.

XXXX XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx1)

(Xxxxxxxx xx xx 1.1.2012 na xxxx budované xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx provozu)

1. Minimální xxxxxxx stání pro xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x x

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x x

xxxxx x m

výška xxxxxxxx x x (xxx xxxx. xxxxx)

xxxxx x x

xxxxx x x

&xx;0,85

1,50

1,00

0,80

1,40

0,50

0,86 xx 1,07

1,80

1,15

0,95

1,75

0,50

1,08 xx 1,30

2,15

1,40

1,15

2,10

0,55

1,31 xx 1,40

2,35

1,50

1,25

2,30

0,60

1,41 xx 1,48

2,45

1,60

1,30

2,40

0,65

1,49 xx 1,60

2,65

1,75

1,40

2,60

0,70

1,61 až 1,70

2,85

1,85

1,50

2,75

0,75

&xx;1,71

3,00

2,00

1,60

2,90

0,80

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx

Xxxxxxx výška xxxx x xxxxxxxx x x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx s xxxxxxxx3)

xxxxxx2)&xxxx;x x2

xxxxxxxxx strana x x

xxxxxx x x2

xxxxxxxxx xxxxxx v x

&xx;0,85

3,00

1,50

3,50

1,60

0,86 až 1,07

4,00

1,60

4,50

1,90

1,08 xx 1,30

5,00

1,90

6,50

2,30

1,31 xx 1,40

6,00

2,10

7,50

2.50

1,41 xx 1,48

7,00

2,20

8,50

2,60

1,49 xx 1,60

8,00

2,35

10,00

2,80

1,61 xx 1,70

9,00

2,50

11,00

3,00

&xx;1,71

10,00

2,70

13,00

3,20

3. Minimální xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx ve xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx box - xxxxxx x x2

Xxxx x odpočinku4) - plocha x x2

Xxxxxxx koně xxx 24 xxxxxx

100 % xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2

80 % xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 2

Xxxxx xxxx 13 xx 24 xxxxxx

75 % plochy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 2

60 % plochy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx 2

Xxxxx xxxx 6 xx 12 xxxxxx

50 % xxxxxx xxxxx předpokládané velikosti xxxxxxxxx koně podle xxxx 2

40 % xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospělého koně xxxxx xxxx 2

Xxxxxxxx:

1) Xxxxx pro xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx křížence.

2) Xxx xxxxxxxxxxx ustájení xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx 85 % x xxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx drženi x xxxxx společném xxxxxxxx xx 6 xxxxxx stáří xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

4) Xxxxxxx prostor xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxx započítána xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx koně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx x xxxx xxx xxxxxx, platí xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx boxu.

Informace

Právní xxxxxxx x. 70/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2021/2115 xx xxx 2. prosince 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podpory xxx strategické plány, xxx mají být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx SZP) x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zemědělským xxxxxxxx fondem (EZZF) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx (EZFRV), a xxxxxx xx zrušují xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013 a (XX) x. 1307/2013, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116 xx xxx 2. xxxxxxxx 2021 o financování, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013, x platném znění.

Prováděcí xxxxxxxx Komise (EU) 2022/1173 xx xxx 31. xxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2021/2116, xxxxx xxx x integrovaný xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 154/2000 Sb., x šlechtění, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (plemenářský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 136/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářství x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxx č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) §2, 4 xxxx 5 zákona x. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

5) Vyhláška č. 208/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Zákon č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účinných xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx.

7) Zákon č. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Příloha č. 1 x xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze.