Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2024.


Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

70/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Opatření dobré životní podmínky zvířat §2

Žadatel o poskytnutí dotace §3

Žádost §4

Podmínky poskytnutí dotace §5

Osvědčení parametrů §6

Hlášení stavu prasat §7

Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku §8

Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic §9

Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy §10

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasničky §11

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice §12

Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata §13

Sazba dotace §14

Snížení nebo neposkytnutí dotace §15

Zaokrouhlování §16

Přechodné ustanovení §17

Účinnost §18

Příloha č. 1 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky

Příloha č. 2 - Požadavky pro chov hospodářských zvířat

č. 45/2024 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

70

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 8. března 2023

x xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2c xxxx. 5 zákona x. 252/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 179/2014 Xx. x zákona x. 382/2022 Xx., x §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2000 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním fondu), xx znění zákona x. 441/2005 Sb., xxxxxx č. 291/2009 Xx. x xxxxxx x. 179/2014 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x v souladu xx Xxxxxxxxxxxx plánem Xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Opatření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx podopatřeními:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx dojeného xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 2 měsíců xxxx,

x) zvětšení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx krávy,

d) zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx životních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x systému xxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx2) (xxxx jen "ústřední xxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 porod,

b) suchostojnou xxxxxx dojnice, která xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx dojeného xxxxx samice xxxx xxxxx skotu xx xxxx do 60 xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx,

x) prasničkou xxxxxxx samice xxxxxxx xx xxxxx 7 xxxxxx do ukončení xxxxx březosti,

e) xxxxxxxx xxxxxxx samice xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 40 xxx xxx xxx xxxxxxx a

g) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx dotace xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§3

Žadatel x poskytnutí xxxxxx

(1) Žadatelem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxx podání xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") chová xxxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x); přepočítávací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení, xxxx

x) xx xxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prasat evidovaných x ústřední evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xx f); xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxx odstavce 1 (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxx předmětem xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "hospodářství").

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxx x xxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxx x xxxxxxx ekologického xxxxxxxxxxx3).

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), pokud xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx hospodářstvích xx stájích x xxxxxxxxxxx volného xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx

(1) Xxxxxx žadatel xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx intervenčnímu xxxxx (xxxx xxx "Fond") xx 15. května xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx který xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Fondem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x rámci xxxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podle §8 xx 13 xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx o tom, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněnosti xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) požadavek xx zajištění xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6.

§5

Podmínky xxxxxxxxxx dotace

(1) Xxxx xxxxxxxx dotaci xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx žadatel xx xxxxx dobu plnění xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx xxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) na xxxxxxxxxxxx chová xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxxxxx požadavky xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dotace, x které xxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx má xxx dotace xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxxx, nejpozději xxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. d), §10 xxxx. 3 xxxx. x), §10 xxxx. 4 xxxx. x), §11 xxxx. 2 xxxx. x), §12 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §13 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxx evidence xxx xxxxxxx xxxxxxxx prokazující xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx 5 velkých dobytčích xxxxxxxx dojnic x xxxxxxx podopatření xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx c).

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x), x) xxxx c) xxxxxxxx xxxxxxx, u xxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mléka do 30 dnů xxx xxx události, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx č. 136/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx podrobnosti označování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx plemenářským xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx oprava xxxxxx xxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x) považuje dojnice xxxx xxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx kontrolou xx xxxxx xxxxxxx xxxx odůvodňující její xxxxxxxxxxx.

(5) Xx způsobilou xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kráva, která xx přístup xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 písm. x).

(6) Xx způsobilé tele xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx, u xxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 136/2004 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xx považuje xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx trvá xxxxxxx 10 xxx.

(8) Xxxx poskytne dotaci x xxxx xxxx, xxxxxx-xx zjištěno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených x tomto xxxxxxxx.

§6

Osvědčení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx Fondu xx xxx vydaném xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") na xxxxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) až x) volné ustájení xxxxxx,

x) podle §2 xxxx. 1 písm. x) celkové xxxxxxx x x2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobů ustájení5) x počet lehacích xxxxxxx,

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) přístup xx xxxxxx včetně rozměru x xxxx výběhu x

x) podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx x x2 xxxxxx lehacích xxxxxxx a počet xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx platné x x následujících xxxxxx, nedošlo-li x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxx rozměrů nebo xxxxxxxx výběhu xxx xxxxxxxxxxx krávy.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxx v předchozích xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx nebo podle xxxxxxxx xxxxx č. 74/2015 Sb., xxxxxx podle odstavce 1 x vyhotovení xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rok, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxxx xx změně xxxxxxx xxxxxxxx objektu xxxxx xxxxxxxx využití xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") nebo xxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výběhu pro xxxxxxxxxxx krávy, xxxx

x) xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(4) X xxxxxxx změny rozměrů xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podopatření xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x trvalého xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxx xxxxxx podmínek xx xxxxxxx xxxxxxx ohlásit Xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxx provedením změny.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxx nepodá žádost xxxxx odstavce 1 xxxx neumožní Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxx žádost pro xxxx xxxxxxxxxxx zamítne.

§7

Hlášení xxxxx prasat

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé retenční xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx evidence měsíční xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xx každé hospodářství x xxxxxx kategoriích:

a) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, x xxxx x prasniček xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxxxx prasniček podle §11 odst. 2 xxxx. b), xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx zapuštění x

x) odstavená xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dvacátý xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx měsíci, xx xxxxx je hlášení xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx hlášení xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§8

Podopatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxx skotu pro xxxxxxx x telata xxxxxxxx xxxxx do 2 měsíců věku

(1) Xxxxxxxx žádosti na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx skotu je

a) xxxxxx registračních xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx využívá xxx xxxx dojnic a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) pro každý xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Fond xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zlepšení stájového xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x souladu x §5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx v xxxxxx od 1. xxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx v objektech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxxxx obaly xx xxx xxxxxxxxxxxx chemických xxxxxxxxx xx dobu 1 xxxx xx xxxxxx užití nebo xxxxxxx xxxxxx odstranění xxxxxxxxx osobou podle xxxxxx x odpadech; x případě xxxxxxxxxx xxxxx touto pověřenou xxxxxx předloží žadatel xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxxx:

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. číslo xxxxxxxx objektu,

4. kódové xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx,

5. xxxxxxxx obalů x xxxxxx xxxxx,

6. xxxxx dezinsekčního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

7. xxxxxxxxxxxx pověřené xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx, adresy sídla x IČO,

c) vede xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx regulace xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx žadatele, nebo xxxx xxxxx,

2. registrační xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. kategorie xxxxxx x

5. použitý xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx biologického xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), kde chová xxxxxxx, nastýlá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xX nastlané xxxxxxxxxx x hodnotě minimálně 8,5; xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x porodny, xxxxx xxxx stavebně xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle písmen x) xx e) x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a).

(3) Xxx plnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx dezinsekci

a) chemickou xxxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xxxxxx xxxxxxx x dojnic xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxx alespoň 8 aplikací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 1 aplikaci x xxxxxx x xxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 2 xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx skotu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxx účinnosti xxx 30 xxx xxxxxxx x dojnic xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx, u telat xxxxxxxx xxxxx alespoň 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 1 aplikaci x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx a 2 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx skotu x průběhu každých 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxx přípravky uvedené x elektronickém informačním xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přípravcích xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx6), xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx celkově xxxxxxx 8 xxxxxxxx nasazení xxxxxxxxxxxx materiálu alespoň xxxxxxx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce,

1. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Muscidifurax raptorellus, Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx xx xxxxx na 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx počtu zvířat x objektu xxxxxxxxxxxx, x xx xxx, xx xx jedno xxxxxxxxxxx zvíře xxxxxxx x rodu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxx x x xxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxx 300 xxxx vosiček, xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Ophyra xx xx objekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně 9 000 xxxxx xx 75 m2.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx dobytčích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx dojnic xxxxx §5 xxxx. 3, 4 xxxx 7 x způsobilých xxxxx xxxxxxxx skotu xxxxx §5 xxxx. 6 xxxx 7 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x retenčním období xx xxxxxxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§9

Podopatření zvětšení lehacího xxxxxxxx v chovu xxxxxx

(1) Součástí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podopatření xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx objektů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx po xxxxx xxxx plnění xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x hospodářství xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dojnic, xxxxxxxx xxxxxxx xx každém x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §5 a xxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx, že

a) xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x boxovými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stáje xxxx xx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2,90 x2,

2. xxxxxxxxxxxx uspořádání xxxx xxx xxxx 2,60 x2 a

3. xxxxxxxxx 2,22 x2,

x) xx xxxxxx ustájení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxx xxxx 5,75 x2 xx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx volném xxxxxxxx x porodním xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 10,35 m2 xx 1 dojnici, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dojnic xxxxx §5 xxxx. 3, 4 xxxx 7 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx nařízením.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx seznam

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx trvalých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx zde xxxxxxxx xxxxxx podopatření po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx výběhu xxxxx xxxxxxxx 2, x

x) xxxxx dílů půdních xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x).

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kravám xxxxxxx xx výběhu, xxxxxx xx

x) ohraničená xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x2 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx vstup xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxx xxxxxxx xxxxx podle evidence xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x2 xx 1 xxxxxxxxxxxx krávu, xxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxx, xxx vstup xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx je x přímé xxxxxxxxxx xx trvalý xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 x2 na 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx vstup xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx není x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xx xx tohoto xxxxxxx vzdálen xxxxxxx 500 x, xxxx

x) xxx xxxxxxx bloku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uživatelských xxxxxx x minimálním xxxxxxxx 10 x2 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxx plochu xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxxxx je xx xxxxxx objektu xxxxxxx nejvýše 500 x.

(3) Pokud xxxxxxx xx hospodářství xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx krávy výběh xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), plní v xxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 30 dnů xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx,

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xx výběhu xxx, xxx plocha x xxxxx návaznosti xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) byla xxxxxxxx x minimálním rozměru 5 x2 xx 1 suchostojnou xxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx v lavážních xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a), xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx trvalého xxxxxxx, xxxxxxxxx pro dezinfekci xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx evidenci x pobytu suchostojných xxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxxxx

1. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

4. identifikační xxxxx suchostojné xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx od xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 1 xxxx xx jejich xxxxx xxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx; v případě xxxxxxxxxx xxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx název,

2. xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx trvalého xxxxxxx,

4. xxxxxx označení obalu xxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který obal xxxxxxxxx, x

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a XXX,

x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x nákupu jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx paznehtů, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxxxx objektu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) drbadlo xxx xxxx; na xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x minimální xxxxx 40 xx.

(4) Xxxxx žadatel xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx výběh xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo d), xxxx x xxxxxxx x §5 následující xxxxxxxx:

x) zajistí suchostojným xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx minimálně 30 xxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x odpolední xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x to xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 8 xxxxx,

x) vede xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx s přístupem xx výběhu, která xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx žadatele, nebo xxxx název,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. číslo xxxxxxxx xxxxxxx x

4. xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zvířat xx xxxxxx, čas xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx výběhu x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx přikrmování xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) drbadlo xxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jedno xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 40 xx.

(5) Xxxx poskytne xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dobytčích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 odst. 3, 4, 5 nebo 7 xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx evidenci x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx ukončily březost x xxxxxx

x) xx 1. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx roce, xx xxxxx xx xxx xxxxxx poskytnuta x xxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nebo

b) xx 1. xxxxxxxx xx 30. listopadu xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx dotace xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx podmínek podle xxxxxxxx 4.

§11

Xxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podopatření xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx využívá xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx podmínek a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxxxxx a), x

x) xxxxx prasniček xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx bude žadatel xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x souladu x §5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) chová xxxxxxxxx 1 xxxxxx dobytčí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xx xxxx 230 xxx; xxxxx prasničky xx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx žadatele, xxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

4. označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx prvního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx zapuštění, xxxxxxxxx x xxxxxx, přísunu xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx této xxxxx, xxxxx xxxxxx, x

x) zasílá xxxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7.

(3) Fond xxxxxxxx dotaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx retenčního xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx zlepšení životních xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx prasnice

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx prasnice xx

x) seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalých objektů, xxxxx xxxxxxx využívá xxx xxxx prasnic xx xxxxx dobu xxxxxx podmínek a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x

x) minimální xxxxx počet prasnic xx hospodářství, x xxxxxxx xxxx žadatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx dotaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) chová xxxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí xx porodnách prasnic x xxxxxxxxx trvalých xxxxxxxxx na hospodářství, xxx chová xxxxxxxx, xxxxxxx dezinfekci x xxxxx xxxxxxxxxxxxx naskladnění x xxxxxxxxxxx sekcí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvířat xx dobu xxxxxxxxx 24 xxxxx,

x) xxxxxxx, xxx osoba xxxxx §12f zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx7) xxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx odstavu, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx evidenci x xxxxxxxxxx provozu a x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx žadatele, xxxx xxxx xxxxx,

2. registrační xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. číslo xxxxxxxx xxxxxxx,

4. v xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx prasnic x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx naskladnění turnusu, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx úhynu x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx ukončení turnusu, xxxxx zápisu x xxxxx a hodinu xxxxxxxxxx x

5. x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx ošetření xxxxxx x prasnic xxxxxxxx xxxxxxx, označení xxxxxxxx, xxxxx kontroly xxxxxx, xxxxxxxx kontroly, xxxxx xxxxxxxx spárků, xxx xxxxxxxx, x

x) zasílá xxxxxxx pro xxxxxxxx xx databáze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx minimální xxxxx xxxxx xxxxxxx dobytčích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plochy xxx odstavená xxxxxx

(1) Xxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxxx zvětšení xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx registračních xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto podopatření xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx odstavených xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx podmínek x xxxxx přísluší x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x

x) xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podopatření x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx dotaci na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plochy xxx xxxxxxxxx selata, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx z hospodářství xxxx x xxxxxxx x §5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) chová minimálně 1 velkou dobytčí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxx trvá nejvýše 10 xx sobě xxxxxxxx kalendářních dnů,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plochu xxxxxxxx xxxxxxxxx 0,24 x2 na xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odstavená selata,

d) xxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a

5. xxxxx xxxxxxx, počet odstavených xxxxx x sekci, xxxxxxxxx x odsunu, xxxxxxx xxxx úhynu x xxxxx této xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 40 dnů xx xxxxxxx a datum xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx odstavená xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x

x) zajistí x xxxxxxxxxx kotcích podle xxxxxxx x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxx etologické xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 15 kusů xxxxx x kotci musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 mm.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx velkých xxxxxxxxx jednotek stanovený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavených selat xx xxxxxxxx období xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx období.

§14

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx

x) 60 XXX xx 1 xxxxxx dobytčí xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §2 odst. 1 písm. a),

b) 16 EUR xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dojnic v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b),

c) 44 XXX xx 1 velkou dobytčí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) 52 XXX xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podopatření xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. d),

e) 82 XXX xx 1 velkou dobytčí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podopatření xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) 75 XXX xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx selat x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx poskytne xxxxxx x měně Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx uveřejněn x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx hospodářství xxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxx x trvalých xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx8).

(5) Xxxx xxxxxx xx podopatření xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx objektů, xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 7 písm. b) xxxx 1 xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., x minimálních xxxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx s automatickým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1a písm. x) xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Snížení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §4 x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), §3 xxxx. 2, 3 xxxx 4, §5 odst. 2 xxxx. x) xxxx x), §7 odst. 1, §8 xxxx. 2 xxxx. c), §9 odst. 2, §10 xxxx. 2, §10 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x), §10 xxxx. 4 písm. x) xxxx x), §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), §12 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx v §13 xxxx. 2 písm. x) nebo x).

(2) Xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx §2, 4 xxxx 5 zákona xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxx hospodářských xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxx zjistí, xx xxxxx velkých xxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěných zvířat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxx než xxxxx xxxxxxx dobytčích xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. d), x) xxxx x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dobytčích xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxx dojnic xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), b) nebo x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x), xxxxxx x xxxxx daného podopatření xxx hospodářství xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxx zjistí, xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmíněnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx upravujícím pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Pokud Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6 odst. 4, dotaci x xxxxx daného xxxxxxxxxxx xxx hospodářství xxxxx x 10 %.

(6) Xxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxx. 2, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx x 3 %, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) snížení xxxxxx x 5 %, xxxxxxxx xxxxxxx nepodal 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x 10 %, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xx stanovené lhůtě,

d) xxxxxxx xxxxxx x 20 %, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže žadatel xxxxxxx 5 x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě.

(7) Pokud Xxxx zjistí, že xxxxxxx nedodržel xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx x §8 odst. 1 xxxx. x), §9 xxxx. 1 xxxx. x), §10 xxxx. 1 xxxx. x), §11 xxxx. 1 xxxx. x), §12 odst. 1 xxxx. x) xxxx x §13 xxxx. 1 písm. b), xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o 3 %.

(8) Xxxxx Xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx nedodržel xxxxxxxx stanovenou x §10 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx podopatření xxx xxxxxxxxxxxx o 20 %.

(9) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §8 odst. 2 xxxx. x), Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hospodářství x

x) snížení xxxxxx x 5 %, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xX bude v xxxxxxx xx 8,00 xx 8,49,

x) xxxxxxx xxxxxx o 10 %, pokud hodnota xxxxxxxxxx pH xxxx x xxxxxxx xx 7,50 do 7,99, xxxx

x) neposkytnutí dotace, xxxxx xxxxxxx výsledného xX xxxx nižší xxx 7,50.

(10) Xxxxx Xxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx některou x podmínek stanovených x §8 xxxx. 3 písm. a) xxxx 1 nebo x §8 xxxx. 3 písm. a) xxxx 2, x xx xxx, xx xxxxxxxxx jednu ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx dotaci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hospodářství xxxxxxxx x 20 %. Xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxx nedodržel xxxxxxxxx podmínky stanovené x §8 odst. 3 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2, Xxxx dotaci xx dané xxxxxxxxxxx xxx hospodářství neposkytne.

(11) Xxxxx Xxxx xxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x), a xx xxx, xx neprovedl xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, sníží xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o 20 %. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jednu ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx. x), Fond xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx hospodářství xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxx Fond xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx podmínku stanovenou x §11 odst. 2 xxxx. c) xxxxxxxxx x 6 xxxxxxxxx x u xxxxx x xxxx xxxxxxxxx o 5 xxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx daného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x 20 %. Xxxxx xxxx počet xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx než 6 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5, Fond xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx pro hospodářství xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxx Fond xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x §10 xxxx. 3 písm. x), §10 odst. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxx §13 xxxx. 2 písm. x) nebo x), xxxxx dotaci x xxxxx daného podopatření xxx hospodářství x 10 %.

(14) Xxxxx xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxx neposkytnutí xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx 15 xxxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení použije xxxxxxxxxxx zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§17

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxx 2023 xx za xxxxxxx doby xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2023.

§18

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Fiala, Xx.X., XX.X., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x nařízení x. 70/2023 Sb.

Přepočítávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x kategorie hospodářských xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxx nad 2 xxxx

1,00

Xxxx ve xxxx 6 xxxxxx xx 2 xxx včetně

0,60

Skot xx 6 xxxxxx

0,40

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

0,50

Xxxxxx

0,03

Xxxxxxx xxxxxxx

0,30

Xxxxxxxx: 1 xxxxx xx xxxxxx 365 xxx, 1 xxxxxxx xx xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx. XX xxxxx xx věku xx 6 měsíců xxxxxx xx xxxxxx stáří xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx narození.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 70/2023 Sb.

Požadavky xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

[xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x §15 xxxx. 2]

XXXX I.

Požadavky xx xxxxxxxx xxx ustájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.

XXXX

1.

Xxxxx individuálního xxxxx xxx xxxx xx xxxx xx 6 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, x délka xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx délce těla xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx mulce xx xxxxxxxx okraj hrbolu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,1.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx vyhrazených xxx izolaci xxxxxxxxx xxxxxx, nesmějí mít xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kontakt x xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xxxxx, xxx je ustájeno xxxx xxx 6 xxxxx.
Xxx telata chovaná xx skupinách je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx 150 xx xxxxxxx 1,5 x2; xxx xxxx xx 150 xx 220 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,7 x2&xxxx;x xxx tele xxx 220 kg živé xxxxxxxxx xxxxxxx 1,8 x2.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ustájení plemenného xxxx xx xxxx xx 6 měsíců x xxxx je 16 m2 a x xxxxxxx xxxxxxxxx větší xxx 1000 kg xx xx xxxxxxx 60 kg xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 1,0 x2.

X.

XXXXXXX

1.

Xxxxxxxxxx xxxxx podlahová plocha xxx každé prase xx xxxxxxx xx xxxxx 10 xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 10 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx zapuštěných xxxxxxxxx x prasnic, xxxx minimálně:
a) pro xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xx 10 xx 0,15 x2,
x) xxx prase x xxxx xxxxxxxxx od 10 xx do 20 kg 0,20 x2,
x) xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx 20 xx xx 30 xx 0,30 x2,
x) xxx xxxxx x živé xxxxxxxxx od 30 xx xx 50 xx 0,40 x2,
x) xxx prase x xxxx xxxxxxxxx od 50 xx xx 85 xx 0,55 x2,
x) pro xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx 85 kg xx 110 kg 0,65 m2,
g) pro xxxxx x hmotnosti xxxxx než 110 xx 1,00 x2.

2.

Xxx xxxxxxxxx prasničky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx činí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plocha xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 1,64 x2&xxxx;x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2,25 x2.
Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xx xxxx xxx 6 kusech, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 10 %.
Xxxx-xx xxxx xxxxxxx chována xx xxxxxxxxx xx 40 xxxx xxxx kusech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx o 10 %.

3.

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx samce xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx a vidět xxxx prasata; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx kance xx xxxxxxxxx 6 x2.
X xxxxxxxxx, kdy xx kotce xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx připouštění xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dospělého xxxxx xxxxxxxxx 10 m2 a x xxxxx xxxxx xxx xxxxx překážky,

4.

Prasnice x xxxxxxxxx xx xxxxx období, xxxxx xxxxxx 4 xxxxx xx zapuštění x xxxxx 1 xxxxx xxxx očekávaným xxxxxxx, xxxxxxx ve skupinách. Xxxxx, xx kterém xx skupina xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx 2,8 x. Xx-xx xx skupině xxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx, kotec, xx kterém je xxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxx xxxxx xxx 2,4 x.

X.

XXXX X XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxx minimálně:
1. 0,15 x2&xxxx;xx 10 kg xxxx hmotnosti x xxxxxx xxxx xxx,
2. 0,15 x2&xxxx;xx 10 xx xxxx hmotnosti x jehňat xxxx xxxxxx,
3. 0,25 x2&xxxx;xx 10 kg živé xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
4. 0,30 x2&xxxx;xx 10 xx živé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.

XXXX, XXXXXX X XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kachny domácí, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx pižmové x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxx křížence x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x ohledem na xxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxx hmotnost, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pohybu x projevů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Velikost xxxxxxx xx taková, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X.

X
X
X
X
X
X
X1)

Xxxxxx

1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx 30 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 14 % x x xxxxxx xxxxxxx 45 xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx chovu

2.

Hustota xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 9 xxxxxx na 1 x2&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx klečové xxxxxxx

3.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 750 xx2&xxxx;xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, z xxxx 600 xx2&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxx ta, xxxxx xx xxx využitelnou xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx 20 cm x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx mít celkovou xxxxxx xxxxx xxx 2000 xx2.

X.

XXXXX2)&xxxx;XX XXXXXXXX XXXXX

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 180 xx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx, dostatečně silné x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Zařízení xxxx xxx zabezpečeno xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx psů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je 300 m2. Minimální xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo emu xxxxxxx xx 100 x2. Stáje xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x zabraňovat xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx umožňovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx možnosti xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 m. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x průchodů je 150 xx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx xxxxx x xxxxxxxxx systém v xxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx plocha pro xxxxxxx xx 10 x2&xxxx;xx 1 dospělý xxx, pro mláďata xx xx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx postupně xx 0,25 x2&xxxx;xx 2 m2 na 1 xxx, xxxxxxxxx celková xxxxxx kotce xxx xxxx xxxxxxxxx xx 30 m2.

3.

Minimální výška xxxxxxxxxx pro dospělé xxxxx x emu xx 2,5 x. Xxxxxxxxx xxxxx dveří x xxxxxxxx je 150 xx. Xxxxx xxxxxxxxx přístřešek ze xxx stran a xxxxxxxxx systém x xxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxx nandu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 x2&xxxx;xx 1 dospělý kus, xxx mláďata se xx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 0,25 m2 do 2 x2&xxxx;xx 1 xxx, xxxxxxxxx celková xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx je 20 x2.

4.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přístřešku xx xxxxxxx pštrosa xxxxxxxxxxx xx xxx
x) xxxxxxx xxx 5 m2, xxx xxxxxxxxx celková xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xx 30 x2,
x) xxxxx xxx xx xxxx 1 xx 2 xxxx xxxxxxxx zvětšována xx 2 m2 do 4 x2, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plocha xxx xxxx xxxxxxxxx je 30 m2,
c) kuře xx xxxxxxxxx do 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 0,3 x2&xxxx;xx 2 x2, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xx 5 x2.
Xxxxxxxxx xxxxxx stáje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx pro
a) xxxxxxx xxx 2 x2, xxx minimální xxxxxxx xxxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xx 15 x2,
x) xxxxx kus xx xxxx 1 xx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 0,8 x2&xxxx;xx 1,5 x2, xxx minimální xxxxxxx plocha xxx xxxx xxxxxxxxx xx 15 x2,
x) xxxx xx vylíhnutí do xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od 0,15 x2&xxxx;xx 0,8 x2, kdy minimální xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx 2 x2.

X.

XXXXXXX XXXX3)

1.

Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx evropského xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx 15 xxxx xx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx farmy se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx používají xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ohradníky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o šíři 5 xx 10 xx. Nelze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proud, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx maximálně 2 sekundy. Xx xxxxx období může xxx vyčleněn pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. xx xxxxxx s xxxxxxx
x) 2 x2&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 25 kg,
b) 2,5 x2&xxxx;xxx xxxxxxxx xx xxxx 5 až 11 xxxxxx - xx 40 xx xx 90 kg,
c) 3 x2&xxxx;x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx 75 xx.

3.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostor x xxxxxx období, postačuje xxx xxxxxxxx kotec x xxxxxxxx 3 x 4 m xxx 5 xxxx, xxx odchov daňčat xxxxx o xxxxxxxx 4 x 2,5 x xxx 6 xxxx.

X.

XXXXXX XXXXXXX XX XXXX

Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx osazení, xxxxx překračuje xxxxxxx xxxxxxx 39 xx/x2&xxxx;xxxxxxxxx x 3 kg/m2, xxxxx xx bude xx žádost x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx chovaných xx xxxx xx xxxxxxxx hustotou xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1) Xxxxxxx druhu kur xxxxxx, xxxxx dosáhly xxxxxxxx zralosti a xxxx chovány pro xxxxxxxx vajec xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pampový x xxx xxxxx.

3) Xxxx jelenovitých, zejména xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx farmách xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XX.

Xxxxx požadavky xx prostory pro xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stání

Živá hmotnost x xx

Xxxxx xxxxx x mm

Délka xxxxxxxx xxxxx x xx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx

Xxxxx xxxxxxxx stání x mm

do 550

1120

1830

2210

2390

550 xx 650

1150

1900

2300

2480

xxx 650

1180

1960

2360

2560

2. Xxxxxxxxx rozměry xxx xxxxxx ustájení xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxx (xxxxx) - xxxxxx xxxxxxx x x2/ xxx nebo xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx

Xxxxxxx boxových xxxx x mm

Rozměry xxxxxxxxx x mm

jednosměrné

obousměrné

délka

šířka

délka

šířka

jedna xxxx

xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx1)

5,00/xxx

850

1600

2300

2050

1100

1750

1100

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx telení

9,00/kus

X

X

Jalovice1)

0,90/ 100 xx ž. xx.

850

1600

1900 xx 23003)

1700 xx 20503)

800 xx 11003)

Xxxxx xxxx xxxxxx

0,90/ 100 xx x. xx.

11002)

21002)

Xxxxx býků xxxxxxxxxxx

0,45/ 100 xx x. xx.

Xxxxxxxx:

1) Počet zvířat xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx počet boxů; xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dojicím xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx ustájených zvířat xx o 20 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xx objemné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxx x pokud xxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx zajistí, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx větší xxx počet těchto xxxx.

2) Xxxxxxxx chodba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx široká jako xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx ze stáje. Xxx počtu hospodářských xxxxxx xxxx xxx 25 kusů ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x 30 %.

3) Xxxxx xxxxxxxxx od 200 xx.

XXXX XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx koňovitých1)

(Vztahuje xx xx 1.1.2012 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxxx)

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx v x

Xxxxxxxx

Xxxxx místo xxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x x

xxxxx x x

xxxxx xxxxxxxx v x (xxx xxxx. xxxxx)

xxxxx x x

xxxxx v x

&xx;0,85

1,50

1,00

0,80

1,40

0,50

0,86 až 1,07

1,80

1,15

0,95

1,75

0,50

1,08 xx 1,30

2,15

1,40

1,15

2,10

0,55

1,31 až 1,40

2,35

1,50

1,25

2,30

0,60

1,41 až 1,48

2,45

1,60

1,30

2,40

0,65

1,49 xx 1,60

2,65

1,75

1,40

2,60

0,70

1,61 až 1,70

2,85

1,85

1,50

2,75

0,75

&xx;1,71

3,00

2,00

1,60

2,90

0,80

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx x boxu xxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx a xxx xxx xxxxxx s xxxxxxxx3)

xxxxxx2)&xxxx;x x2

xxxxxxxxx xxxxxx x m

plocha v x2

xxxxxxxxx xxxxxx x x

&xx;0,85

3,00

1,50

3,50

1,60

0,86 xx 1,07

4,00

1,60

4,50

1,90

1,08 xx 1,30

5,00

1,90

6,50

2,30

1,31 xx 1,40

6,00

2,10

7,50

2.50

1,41 až 1,48

7,00

2,20

8,50

2,60

1,49 xx 1,60

8,00

2,35

10,00

2,80

1,61 až 1,70

9,00

2,50

11,00

3,00

&xx;1,71

10,00

2,70

13,00

3,20

3. Minimální xxxxxxx xxx xxxxxxx koně xxx chovu xx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxx - xxxxxx x m2

Hala x xxxxxxxxx4)&xxxx;- xxxxxx x x2

Xxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxxx

100 % xxxxxx pro xxxxxxxxx koně podle xxxx 2

80 % xxxxxx xxx dospělého xxxx xxxxx bodu 2

Xxxxx xxxx 13 xx 24 xxxxxx

75 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx 2

60 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2

Xxxxx xxxx 6 až 12 xxxxxx

50 % plochy xxxxx xxxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2

40 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospělého koně xxxxx bodu 2

Xxxxxxxx:

1) Xxxxx pro xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxx xxxxxxxxxxx ustájení smí xxx plocha zmenšena xx 85 % x xxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx drženi x tomto společném xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx ustájeni x xxxxxxxx, který xxxxxxxx ustájení ve xxxxxxx.

4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx ke krmení xxxxxxx být započítána xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx koně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hale x xxxx xxx xxxxxx, xxxxx stejné xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 70/2023 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 70/2023 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) x §15 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxxx x. 70/2023 Xx., xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 70/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

45/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 64/2023 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 70/2023 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření dobré xxxxxxx podmínky xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2115 xx xxx 2. xxxxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx podpory xxx strategické xxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky (strategické xxxxx XXX) x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (EZZF) x Xxxxxxxxx zemědělským xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX), x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1305/2013 a (XX) x. 1307/2013, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116 xx xxx 2. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx a monitorování xxxxxxxx zemědělské politiky x zrušení nařízení (XX) x. 1306/2013, x platném xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2022/1173 ze dne 31. xxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2021/2116, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx administrativní x xxxxxxxxx systém x oblasti společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 136/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářství a xxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Zákon č. 242/2000 Sb., x ekologickém zemědělství x o změně xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §2, 4 xxxx 5 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxxxxx č. 208/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o biocidech), xx xxxxx zákona x. 183/2017 Xx.

7) Zákon č. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Příloha č. 1 k xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze.