Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem

10/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

ČÁST I - Všeobecná ustanovení

Definice Článek 1

Věcný rozsah Článek 2

Osobní rozsah Článek 3

Rovnost nakládání Článek 4

Export dávek Článek 5

Stejné posuzování skutečností Článek 6

ČÁST II - Ustanovení o pojištění

Všeobecné pravidlo Článek 7

Vyslaní pracovníci Článek 8

Osoby v mezinárodní dopravě a na námořních lodích Článek 9

Personál diplomatických misí a státní úředníci Článek 10

Výjimky Článek 11

ČÁST III - Poskytování dávek

Sčítání dob pojištění Článek 12

Výpočet dávek Článek 13

Doby pojištění kratší než 12 měsíců Článek 14

Zvláštní ustanovení týkající se České republiky Článek 15

ČÁST IV - Různá ustanovení

Správní ujednání Článek 16

Výměna informací a vzájemná pomoc Článek 17

Důvěrnost vyměňovaných informací Článek 18

Osvobození od poplatků a ověřování dokumentů Článek 19

Používání jazyků a komunikace Článek 20

Žádosti o dávky Článek 21

Opravné prostředky Článek 22

Předávání žádostí, oznámení a písemných opravných prostředků Článek 23

Výplata dávek Článek 24

Přeplatky Článek 25

Řešení sporů Článek 26

ČÁST V - Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení Článek 27

Lhůty Článek 28

Ratifikace a vstup v platnost Článek 29

Platnost smlouvy a její ukončení Článek 30

INFORMACE

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx dne 20. xxxxxx 2019 xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x prezident xxxxxxxxx Xxxxxxx ratifikoval.

Smlouva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx svého článku 29 xxxx. 2 xxx 1. xxxxxx 2023.

České xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx znění, xxx xx pro xxxx xxxxxx rozhodné, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX X SOCIÁLNÍM XXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXX REPUBLIKOU X XXXXXXXXXX
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxx

(xxxx xxx "smluvní xxxxx"), xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx takto:

XXXX I

Všeobecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

1. Pro xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) "právní xxxxxxxx" xxxxxxxxx zákony x xxxxxxxx uvedené x článku 2 této xxxxxxx;

x) "příslušný úřad" xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx upravovanou xxxxxxxx předpisy uvedenými x článku 2 xxxx xxxxxxx;

x) "xxxxxxxxx" xxxxxxx,

xxxxx xxx x Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx xxx o Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) "doba xxxxxxxxx" znamená veškerou xxxx, xx xxxxxx xxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx další dobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) "xxxxx" xxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x článku 2 této xxxxxxx.

2. Xxxxxxx výrazy x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx x každém xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx právních předpisů.

Článek 2

Věcný xxxxxx

1. Xxxx smlouva se xxxxxxxx na tyto xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx x Xxxxxx xxxxxxxxx, x

(x) důchodech xxxxxxxxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx,

(xx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění;

b) xxxxx xxx x Xxxxxxxxx, x

(x) důchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx,

(xx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx budoucí právní xxxxxxxx měnící, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx nahrazující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neoznámí xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx data xxxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxx.

Článek 3

Osobní rozsah

Tato xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na osobu, xxxxx xxxxxxxx svá xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx smlouva xxxxx, xxxxx osoby uvedené x článku 3 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx naroveň jeho xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx získané podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, měněny, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx příjemce xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a dávky xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxx mimo území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států.

Xxxxxx 6

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx nárok, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxx dávek, které xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx tak, xxxx xx k xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx.

2. Xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx kategorií xxxx.

ČÁST XX

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx pravidlo

1. Xxxx-xx v této xxxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhá, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx, pouze právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Odstavec 1 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx použije xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx zaměstnaná xxxxxxxxxxxxxxx xx sídlem na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, aby xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx práci, xxxxxx xxxxxxx podléhá, xxxxx xxx x tuto xxxxx, právním předpisům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxxx stále zaměstnána xx xxxxx prvního xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx vyslání xxxxxxxxxxx 5 xxx. Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se zaměstnavatel x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx jak xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx pracovník xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx použije xxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxxx, xxxxx běžně xxxxxxxxx svou samostatnou xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tato xxxxx přechodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx území druhého xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 9

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx námořních lodích

1. Xxxxx zaměstnaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx sídlo.

2. Xxxxx zaměstnaná xx xxxxxxx lodi nikoli xxx přechodně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pod jehož xxxxxxx loď xxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx diplomatických xxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxx smlouva xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z 18. dubna 1961, xxx Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z 24. xxxxx 1963.

2. Xxxxxx úředníci a xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx takové xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx odstavec 1 xxxxxx článku x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 11

Xxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx pověřené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

XXXX XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 12

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získaným podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Ve xxxxxx mezi smluvními xxxxx xx xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx pojištění xxx xxxxx xx xxxxxx.

Článek 13

Xxxxxxx dávek

1. Xxxx-xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x dobám xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2 x výjimkou toho, xxx výsledek xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx částka stanovená xxxxx xxxxxxx a).

2. Xxxxx nárok xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx článku 12, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu:

a) xxxxxxx teoretickou xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx pojištění byly xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx písmene x), stanoví xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx dob pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

Xxxxxx 14

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx než 12 xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx doba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dávku, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu, xxxx by xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx právních xxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx

1. Podmínkou xxxxxxx xxxxxx na invalidní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vznikla před xxxxxxxxx xxxxxxxx let xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx potřebnou dobu, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxx článek 12 xxxx xxxxxxx, pro splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx náhradních xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX IV

Různá xxxxxxxxxx

Xxxxxx 16

Xxxxxxx ujednání

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určena xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 17

Xxxxxx xxxxxxxxx x vzájemná xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx, instituce x styčná místa xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxx pomoc nezbytnou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx státu; x xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx posudkům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Lékařská xxxxxxxxx, xxxxxxx provedení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x týkají xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x místě xxxxxx xxxxxx xxxxx xx území druhého xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Článek 18

Důvěrnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx předávány v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvním xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx obdržené xxxxxxxx xxxxxx spravovány xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx státu.

Článek 19

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxx

1. Xxxxx se x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx výloh, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vystavení xxxxxxxxx dokumentů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxxx této xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx předkládané pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřady.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijímá xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxx pravé x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxx jazyků x xxxxxxxxxx

1. Příslušný xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx, xx jsou x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvního státu xxxx x jazyce xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxx navzájem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx bydliště, xxxxxxx xx to xxxxxxxx pro provádění xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx se tato xxxxxxx xxxxxxxx. Písemný xxxx xx možný x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x jazyce xxxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxxx x xxxxx

1. Xxxxxxx žádost x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx se xxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu, xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx považována za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx získány xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, za podmínek x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu.

Článek 22

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx kteréhokoli smluvního xxxxx. O opravném xxxxxxxxxx se rozhoduje xxxxx postupu a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 23

Předávání žádostí, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 21 x 22 této xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, oznámení xxxx xxxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx datum xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx styčnému xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx žádosti, xxxxxxxx nebo písemné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůtě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx toho xxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx instituci druhého xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxx dávek

1. Xxxxxx xx druhého xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxx směnitelných xxxxxx.

2. X případě, xx xxxxxxx stát xxxxxx devizové xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx kapitálu nebo xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx mimo xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx neprodleně učiní xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 25

Přeplatky

Instituce xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 26

Řešení xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx provádění této xxxxxxx, budou řešeny x dohodě příslušných xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx-xx možno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX X

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ustanovení

Článek 27

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx před xxxxx xxxxxxx x platnost.

2. X výhradou xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xx xxx rozhodování x nároku xx xxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx 31.12.1995 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx výuky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx českých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx rozvojové xxxxxx Xxxxxxxxx x rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx zvyšování kvalifikace xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx doby - xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx článku 13 odstavce 1 xxxxxxx a) xxxxxxx na xxxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx právních předpisů Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

4. Dávky xxxxxxxxx xxxx vstupem této xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx změna x xxxxxx xxxxxxx vyplyne xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

5. Při xxxxxxxxx článku 8 této xxxxxxx v případě xxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxx x platnost, xx xx za to, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx začala xxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxx

Xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě dřívějších xxxxxxxx xxxxx článku 27, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x promlčecí lhůty xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, plynout xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 29

Xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Tato xxxxxxx xxxxxxx x platnost xxxxxx dne kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxx, v xxxx xx smluvní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxx

1. Xxxx smlouva xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx vypovězena xxxxxx smluvním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení x její xxxxxxxx xxxxxxx smluvnímu státu. X případě xxxxxxxx xxxxxxx smlouva x xxxxxxxxx xx do xxxx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doručeno xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

3. Xxxx-xx xxxx smlouva xxxxxxxxxx, xxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nabytá xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

XX XXXXX XXXXX níže podepsaní, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tuto xxxxxxx.

Xxxx v Xxxxx xxx 20. xxxxxx 2019 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, každé x jazyce českém, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx všechna znění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v jazyce xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxx republiku

Jana Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. x.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 10/2023 Xx. x. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 3.3.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.