Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem

10/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

ČÁST I - Všeobecná ustanovení

Definice Článek 1

Věcný rozsah Článek 2

Osobní rozsah Článek 3

Rovnost nakládání Článek 4

Export dávek Článek 5

Stejné posuzování skutečností Článek 6

ČÁST II - Ustanovení o pojištění

Všeobecné pravidlo Článek 7

Vyslaní pracovníci Článek 8

Osoby v mezinárodní dopravě a na námořních lodích Článek 9

Personál diplomatických misí a státní úředníci Článek 10

Výjimky Článek 11

ČÁST III - Poskytování dávek

Sčítání dob pojištění Článek 12

Výpočet dávek Článek 13

Doby pojištění kratší než 12 měsíců Článek 14

Zvláštní ustanovení týkající se České republiky Článek 15

ČÁST IV - Různá ustanovení

Správní ujednání Článek 16

Výměna informací a vzájemná pomoc Článek 17

Důvěrnost vyměňovaných informací Článek 18

Osvobození od poplatků a ověřování dokumentů Článek 19

Používání jazyků a komunikace Článek 20

Žádosti o dávky Článek 21

Opravné prostředky Článek 22

Předávání žádostí, oznámení a písemných opravných prostředků Článek 23

Výplata dávek Článek 24

Přeplatky Článek 25

Řešení sporů Článek 26

ČÁST V - Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení Článek 27

Lhůty Článek 28

Ratifikace a vstup v platnost Článek 29

Platnost smlouvy a její ukončení Článek 30

INFORMACE

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx dne 20. xxxxxx 2019 byla x Praze xxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx vyslovil souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x prezident republiky Xxxxxxx ratifikoval.

Smlouva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 29 xxxx. 2 dne 1. xxxxxx 2023.

České xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx znění, xxx xx xxx její xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

SMLOUVA X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXX ČESKOU REPUBLIKOU X MONGOLSKEM
 

Česká xxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxx

(xxxx xxx "smluvní xxxxx"), xxxxxx přáním xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, se xxxxxxx takto:

XXXX X

Xxxxxxxxx ustanovení

Článek 1

Xxxxxxxx

1. Pro xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) "xxxxxx xxxxxxxx" znamenají xxxxxx x předpisy xxxxxxx x článku 2 této xxxxxxx;

x) "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xx xxxxxx upravovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 xxxx xxxxxxx;

x) "xxxxxxxxx" xxxxxxx,

xxxxx xxx x Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx xxx o Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění;

d) "xxxx xxxxxxxxx" znamená veškerou xxxx, xx xxxxxx xxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příspěvky a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx době placení xxxxxxxxx;

x) "dávky" znamená xxxxxxx peněžité dávky xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 xxxx smlouvy.

2. Xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx mají xxxxxx, xxxxx jim x xxxxxx smluvním xxxxx xxxxxx podle xxxx právních předpisů.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx předpisy:

a) pokud xxx x Xxxxxx xxxxxxxxx, x

(x) důchodech xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

(xx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxx x Xxxxxxxxx, o

(i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x x fondu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx,

(xx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx budoucí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy uvedené x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxx předpisy rozšiřující xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx o xxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx vztahuje, jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neoznámí xxxxxxx do tří xxxxxx od xxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx rozsah

Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xx každou osobu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního státu x na xxxxx, xxxxx odvozuje svá xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx osoby xxxxxxx x článku 3 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx naroveň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxx dávek

1. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kráceny, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x důvodu, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydlí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx, budou xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx smluvního státu, xxxxx xxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 6

Stejné posuzování xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxx tak, xxxx xx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Příslušný úřad xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx.

ČÁST XX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx 7

Všeobecné xxxxxxxx

1. Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnaná na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxx o toto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 8

Vyslaní xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx práci, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx, právním předpisům xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx, jako xx xxxx stále zaměstnána xx území prvního xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepřesahuje 5 let. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se zaměstnavatel x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx jak jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx námořních xxxxxx

1. Xxxxx zaměstnaná dopravní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území má xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx lodi xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisům smluvního xxxxx, pod jehož xxxxxxx xxx xxxxx.

Článek 10

Xxxxxxxx diplomatických xxxx x státní xxxxxxxx

1. Xxxx smlouva xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích x 18. xxxxx 1961, xxx Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z 24. dubna 1963.

2. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx takové xxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 11

Xxxxxxx

Xx společnou xxxxxx zaměstnance a xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smluvních států xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo kategoriím xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx dotčená xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 12

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx získány xxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx xxxxx xxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dobami xxxxxxxxxxxxxxx podle jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x závazkům vyplývajícím xx smluv o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy v xxxx, v jaké xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxx xxx pojištění xxx xxxxx xx xxxxxx.

Článek 13

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxx-xx xxxxx právních xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx na dávku x bez xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu xxxxx:

x) výlučně na xxxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x výjimkou xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

2. Xxxxx nárok xx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho smluvního xxxxx může vzniknout xxxxx x xxxxxxxxxxxx x dobám xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetího xxxxx xx xxxxxx článku 12, pak xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxx, která by xxxxxxxx v xxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx pojištění xxxx xxxxxxx podle jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx - na xxxxxxx teoretické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx xxxxx určené k xxxxxxx podle poměru xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx výpočtového základu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x úvahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dobách pojištění xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx bude tento xxxxxx - xxxxxxxxxx x zprůměrovaný xxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xx dosažený x xxxxxx pojištění, x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx částku xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

Článek 14

Xxxx pojištění xxxxxx xxx 12 xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx doba xxxxxxxxx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxx, instituce xxxxxx smluvního státu xxxxx nepřizná. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx právních xxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx se Xxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx osmnácti let xxxx x která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx trvalý xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx je xxxxxx článek 12 této xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx xx xxxxx x úvahu pouze xxxxx doby pojištění.

XXXX XX

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 16

Xxxxxxx ujednání

1. Příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Ve správním xxxxxxxx budou určena xxxxxx místa každého xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pomoc nezbytnou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xxxx xx xx jednalo x použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx; o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx stupně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zprávám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx.

3. Xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx smluvního státu x xxxxxx xx xxxxx zdržující xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx takové xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

4. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx poskytuje xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Článek 18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xxxx smluvnímu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx předchozí xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvním xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx zákonů a xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx a důvěrnosti xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 19

Osvobození xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Pokud se x xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx stanoví, xx vystavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který se xxxxxxxxx příslušnému xxxxx xxxx instituci uvedeného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx výloh, včetně xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx předkládají příslušnému xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx předkládané xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx ověřené xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pravé x xxxxxx xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxx.

Článek 20

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

1. Příslušný xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žádost nebo xxxxxxxx pouze z xxxxxx, že jsou x xxxxxxx jazyce xxxxxxx smluvního xxxxx xxxx v jazyce xxxxxxxxx.

2. Příslušné xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx všemi xxxxxxx bez ohledu xx xxxxxx bydliště, xxxxxxx je to xxxxxxxx pro provádění xxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se tato xxxxxxx vztahuje. Xxxxxxx xxxx xx možný x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 21

Xxxxxxx x xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx x dávky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx považována xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx podanou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxx od xxxxxx xxxx, xx podmínek x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho smluvního xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X opravném xxxxxxxxxx xx rozhoduje xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx směřuje.

Xxxxxx 23

Xxxxxxxxx žádostí, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxx případech, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 21 a 22 této smlouvy, xxxxxxxxx, jíž xxxx xxxxxxx, oznámení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxx písemné xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůtě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x téže xxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx směnitelných xxxxxx.

2. V xxxxxxx, xx smluvní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, úhrad xxxx xxxxxxx kapitálu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xx mimo xxxxx xxxxxxx stát, xxxxx neprodleně učiní xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx pokusí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám.

Xxxxxx 26

Xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx vzniknout xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, budou xxxxxx x dohodě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle předchozího xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX V

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nároky xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x platnost.

2. X xxxxxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x nároku xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx berou v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx tímto datem. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx 31.12.1995 na xxxxxxx dříve sjednaných xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xx přípravy xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolání ve xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilištích, xxxxxx xx českých xxxxxxxxx x vysokých xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx pomoci Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx Mongolska s xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxx - xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx článku 13 xxxxxxxx 1 xxxxxxx a) xxxxxxx xx xxxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx republiky.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxxxx, nemají xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx jejím xxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx této xxxxxxx x platnost xxxxx být na xxxxxx nově xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ustanovení xxxx xxxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxx článku 8 této xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xx smluvního xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, se xx za xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx vstupu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Článek 28

Lhůty

Pro xxxxxx, xxxxx xxxx uplatněny xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle článku 27, xxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x promlčecí lhůty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx této xxxxxxx x xxxxxxxx.

Článek 29

Xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxx smlouva xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Tato xxxxxxx xxxxxxx x platnost xxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonné x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx smlouva xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxx písemného oznámení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx-xx xxxx smlouva xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx výplaty xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

XX XXXXX XXXXX xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x tomu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx v Xxxxx xxx 20. xxxxxx 2019 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, každé x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x anglickém, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxx republiku

Jana Xxxxxxxx x. r.

ministryně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxx

Xxxxxx Tsogtbaatar x. x.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 10/2023 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.3.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.