Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.11.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Albánské republiky

38/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Ujednání

Ujednání

Účel Článek 1

Institucionální spolupráce Článek 2

Spolupráce v oblasti kulturního dědictví Článek 3

Spolupráce v oblasti literatury Článek 4

Spolupráce v oblasti umění Článek 5

Spolupráce v oblastí autorského práva Článek 6

Řešení sporů Článek 7

Vstup v platnost Článek 8

INFORMACE

38

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 13. xxxx 2022 xxxx x Praze xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vstoupilo x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx článku 8 xxxx podpisu.

České xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jež xx xxx xxxx výklad xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

UJEDNÁNÍ

O XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX MINISTERSTVEM XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX KULTURY XXXXXXXX XXXXXXXXX
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Albánské xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

xxxxxxx x úvahu Xxxxxx xxxx Československou republikou x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kulturní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 1952,

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx, x přesvědčeny, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zeměmi,

se xxxxxxx takto:

Xxxxxx 1

Xxxx

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx je rozvoj x podpora kulturní xxxxxxxxxx mezi Stranami xxxxxxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxxx x provádění kulturních xxxxxxx x souladu x mezinárodními x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahy a xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 2

Xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce

Strany xx xxxxx podílet xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx partnerství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti kulturního xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx x Albánské xxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnu informací x spolupráci mezi xxxxxxxxxxx x orgány xxxxxx xxxxxx pověřenými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyvezených kulturních xxxxxx, xx účelem xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxx do xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx usnadňovat xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx budou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kulturními statky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx možností xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušeností xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx muzeí, kulturního xxxxxxxx x archeologických xxxxx prostřednictvím pořádaní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx budou xxxxxxxxxx dlouhodobou xxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx působících x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx movitého, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx kulturního dědictví xxxxx obou Stran, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věnována výměně xxxxxxxx xxxxx praxe xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx kulturního xxxxxxxx spravovaných XXXXXX.

5. Xxxxxx budou x xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx organizovaných x xxxx xxxxxx, jichž xx xxxxx účastnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx akcí,

6. Xxxxxx xx budou vzájemně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. Xxxxxx xxxxx x rámci svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx sdruženími x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx a rozmanitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx xx dvoustranných xxxx xxxxxxxxxxxxxx akcích, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx institucemi obou xxxx odpovědnými za xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Certifikovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sdílení xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x budou xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx strany xx xxxxxxx společného xxxxx. Xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxx kontakty xxxx xxxxxxxxxxx institucemi x xxxxx podporovat xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx vytváření seznamů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxx xx Reprezentativní xxxxxx nemateriálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví (2003).

Článek 4

Spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx podporovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx vydavatelského xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx prostřednictvím:

a) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obou xxxxxx;

x) xxxxxx publikací.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx umění

1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx informovat diplomatickou xxxxxx x významných xxxxxxxxxxxxx festivalech a xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx budou xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx konají x xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zkušeností mezi xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Strany xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx zahrnou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x zkušeností x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxxxx.

2. Xxxxxx budou xxxxxxxxxx společné pořádání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx vzdělávacích xxxx souvisejících s xxxxxxxx vlastnictvím.

Xxxxxx 7

Xxxxxx sporů

Jakýkoli xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výkladu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx Ujednáni xxxxxxxx x xxxxxxxx dnem xxxxxxx, zůstává v xxxxxxxxx xx xxxx xxxx (5) xxx x xxxx automaticky xxxxxxxxxx xx stejná xxxxxx, pokud xxxxx xx Stran xxxxxxx xxxxxxxx druhé Xxxxxx xxxx záměr xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx nejméně xxxx (6) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx x Praze xxx 13.9.2022 xx xxxx xxxxxxxxx vyhotoveních, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx znění xxxx stejně xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx v jazyce xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Xhaçka x. r.

ministryně xxxxxxxxxxxx xxxx

Informace

Právní předpis č. 38/2022 Sb. x. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.11.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.