Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.11.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Albánské republiky

38/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Ujednání

Ujednání

Účel Článek 1

Institucionální spolupráce Článek 2

Spolupráce v oblasti kulturního dědictví Článek 3

Spolupráce v oblasti literatury Článek 4

Spolupráce v oblasti umění Článek 5

Spolupráce v oblastí autorského práva Článek 6

Řešení sporů Článek 7

Vstup v platnost Článek 8

INFORMACE

38

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 13. xxxx 2022 bylo x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx svého článku 8 xxxx podpisu.

České znění Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, jež je xxx xxxx výklad xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX

X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX ALBÁNSKÉ XXXXXXXXX
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Strany"),

berouce x xxxxx Xxxxxx xxxx Československou xxxxxxxxxx x Xxxxxxx republikou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 1952,

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upevňovat a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k přátelství x vzájemnému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxx:

Článek 1

Xxxx

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx rozvoj x podpora xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx x xxxxxxx x mezinárodními x xxxxxxxxxxxxxx normami x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx výměnu.

Článek 2

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxx podílet xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 3

Spolupráce v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx podporovat xxxxxxxxx výměnu informací x spolupráci mezi xxxxxxxxxxx x orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturních xxxxxx, xxxxxxxxx nezákonného xxxxxxxxxxx x kulturními xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyvezených xxxxxxxxxx xxxxxx, za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx vedoucích x zamezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělovat xxxxxxxxx o navracení xxxxxxxxx vyvezených xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Strany xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kulturními statky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx země xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušeností xxxxxxxx xx institucionálních xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, kulturního xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a Albánské xxxxxxxxx.

4. Strany budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx movitého, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxx xxxx Stran, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věnována xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx některý xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx UNESCO.

5. Xxxxxx budou x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx zemích, xxxxx xx xxxxx účastnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx festivalů a xxxxxxxxxx akcí,

6. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. Strany budou x xxxxx xxxxx xxxxxxxx podporovat navazování xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx, umělci x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozmanitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx mnohostranných xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxxxxxx přímé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx odpovědnými xx xxxxxxxxx, registraci dokumentů, xxxxxxxxxxx Certifikovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví, xxxxxx xxxxxxx dobré xxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s kulturními xxxxxx.

9. Xxxxxx budou xxxxxxxxxx spolupráci v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx x budou xxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx strany xx základě xxxxxxxxxx xxxxx. Strany xxxxx xxxxxxxxxx přímé xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx praxe xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kulturního dědictví x xxx přípravě xxxxxxxx na Reprezentativní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lidstva x xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví (2003).

Xxxxxx 4

Spolupráce x xxxxxxx literatury

1. Xxxxxx xxxxx podporovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx literatury xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) účasti xx knižních veletrzích xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx;

x) xxxxxx publikací.

Článek 5

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xx budou xxxxxxxx xxxxxx informovat diplomatickou xxxxxx o významných xxxxxxxxxxxxx festivalech a xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx budou xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Strany xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uměleckých xxxxxxx xx festivalech x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx událostech, xxxxx xx konají x obou zemích.

3. Xxxxxx budou podporovat xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx významu xxxxxxxxxxxxxxxxx uměni xxx xxxx xxxxxxx zahrnou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx výměn lektorů x xxxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx budou podporovat xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx podpořit přátelské xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

2. Strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádání xxxxxxxxxx, sympozií, xxxxxxxx x xxxxxx vzdělávacích xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Řešení xxxxx

Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, bude urovnán xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxx Stranami xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 8

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx Ujednáni xxxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx (5) let x bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx nejméně xxxx (6) xxxxxx před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxx x Xxxxx xxx 13.9.2022 ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a anglickém, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx autentická. X případě rozdílnosti xxxxxxx xx rozhodující xxxxx x jazyce xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx

Xxx Lipavský x. x.

xxxxxxx zahraničních xxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Xxxçxx x. x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 38/2022 Sb. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.11.2022.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.