Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2022 do 31.12.2022.


Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

298/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Ceny elektřiny a plynu §2

Výše maximálních cen elektřiny a plynu §3

Kategorie zákazníků se stanovenou cenou §4

Postup stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny a plynu a postup vyhodnocení množství elektřiny a plynu za stanovenou cenu §5

Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny §6

Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen plynu §7

Evidence odběrných míst pro napájení elektrické trakce §8

Oprava prohlášení a výkazů §9

Způsob poskytnutí informací pro uplatnění cen za dodávku elektřiny nebo plynu §10

Přepočet kurzu §11

Určení obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem k zajištění dodávek elektřiny nebo plynu §12

Přechodná ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha č. 1 - Výkaz výrobce tepelné energie

Příloha č. 2 - Vzor prohlášení zákazníka podle §6 odst. 2 nebo §7 odst. 2

Příloha č. 3 - Vzor prohlášení zákazníka podle §6 odst. 4

Příloha č. 4 - Vzor prohlášení zákazníka podle §7 odst. 3

Příloha č. 5 - Vzor prohlášení zákazníka podle §7 odst. 4

INFORMACE

298

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 5. xxxxx 2022

o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 262/2002 Sb., xxxxxx x. 278/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 152/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 1/2020 Xx., zákona x. 403/2020 Sb., xxxxxx x. 609/2020 Xx., zákona x. 261/2021 Xx., zákona x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., zákona x. 382/2021 Xx., zákona x. 176/2022 Xx., xxxxxx x. 232/2022 Xx. a xxxxxx x. 287/2022 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx tržní xxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx stanovené xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx x xxxxx uplatní, xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx stanovené xxxx elektřiny x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených cen xxxxxxxxx a plynu.

(2) Xxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §19d xxxx. 1 energetického zákona.

§2

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Stanovené xxxx xxxxxxxxx x plynu xxxx xxxxxx maximálními xxxxx zákona x xxxxxx. Xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxx xxxx x přidané xxxxxxx x daně z xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx x plynu xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx 31. xxxxxxxx 2023.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x ceny xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxx xxxxx smlouvy x dodávce elektřiny xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx odběrného xxxxx zákazníka registrovaného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, rovněž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Stanovená xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx za xxxxxxx xxxxx poskytovanou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plynu nebo xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávek xxxxx xx odběrného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx zákazníka, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx domácnost xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx ze xxxxxxx měsíčního xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx ceny elektřiny x plynu se xxxx vztahují xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §19g odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxx maximálních cen xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxx xx dodávku xxxxxxxxx xx stanoví xx xxxx 5 000 Xx/XXx.

(2) Cena xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 2 500 Xx/XXx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví xx xxxx 130 Xx/xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Stálý měsíční xxxx za dodávku xxxxx se xxxxxxx xx výši 130 Xx/xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx zákazník xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19g odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odběru xxxxxxxxx, xxxxxxx xx cena xx xxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx ceny xxxxxxxxx xx XXx xxxxxxxx xx xxxxxx trhu x elektřinou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spotřeby xxxxxxxxx a xxxxxx 500 Xx/XXx.

§4

Xxxxxxxxx zákazníků xx xxxxxxxxxx cenou

(1) Cena xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xx veškeré dodávky xxxxxxxxx

x) do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx napětí,

b) xx xxxxxxxxx místa, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x zákazníka, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě xxxxxxx xx klasifikace x kódem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 12100 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx 13000,

2. xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vysokou školou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravní cesty xxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, tramvajové, trolejbusové xxxx speciální xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx elektřiny zákazníkovi xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xx cena xx dodávku xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx xx 80 % nejvyšší xxxxxxx xxxxxxx odběru xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx §5, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx je malým xxxx xxxxxxxx podnikatelem1).

(3) Xxxx xx dodávku xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx veškeré xxxxxxx plynu do xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s plynem,

b) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxx zařazeno xx xxxxxxxxx střední odběratel xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx a je x registru ekonomických xxxxxxxx xxxxx zákona x státní statistické xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru 12100 xxxx kódem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx institucionálního xxxxxxx 13000,

2. xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsaným x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

3. xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. provozovatelem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústřední xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx se xxxx za xxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx xx

x) 80 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx §5, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odběratel, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, který xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z plynu,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx užitkové xxxx x xxxxxxxx xxxxx zákazníka, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx střední odběratel x ve kterém xx instalována xxxxxxx xxxxxxx xxxx zdroj xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx tepelné energie xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zákazníka, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxx

x) poměrnou xxxx dodávky plynu xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx energie ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na rozvod xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx podle §3 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx odběrného xxxxx zákazníka, xxxxx xx připojeno x xxxxxxxxxxx soustavě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx plat xxxxx §3 xxxx. 4 se vztahuje xx xxxxxxx plynu xx odběrného xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu x plynem xxxxxxx xx xxxxxxxxx domácnost xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx odlišně xxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx x nízkého xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sjednaných xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Nejvyšší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hladiny xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se stanoví xx xxx 19. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx měsíci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x kalendářním měsícem, xx který se xxxxxxxx měsíční hodnota xxxxxx stanoví, za xxxxxx od 1. xxxx 2017 do 31. xxxxx 2022, xxxx období xxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty odběrů xxxxxxxxx za celé xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx měsíc xx xxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx odběru.

(2) Nejsou-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxx xxxxxx elektřiny podle xxxxxxxx 1 alespoň xx xxxxx celý xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx upravujícího pravidla xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxx, za xxxxx xx uplatňuje cena xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx se xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty odběru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx místě xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx elektřiny, xx xxxxxx xx xxxxxxxx cena xx xxxxxxx elektřiny xxxxx §3 xxxx. 1, x zbývající hodnotu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cenu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx §19g odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxx xxxxx §3 xxxx. 5.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odběratel xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odběru xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxx plynu, stanoví xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx skutečného xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx obchodník s xxxxxx rozdělí xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dnech xxxx xxxxxxx odběru xxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, x zbývající xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx sjednanou xxxx xx dodávku plynu.

(6) Xxxxxxxx-xx se xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 na poměrnou xxxx xxxxxx plynu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx skutečného xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx místě zákazníka. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hodnotu xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, x xxxxxxxxx xxxxxxx odběru xxxxx za xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx.

(7) Je-li zúčtovací xxxxxx kratší xxx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odběru elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, xxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 poměrně xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Věcné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 xx zúčtovací xxxxxx xx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x operátora xxxx xxxx odběrné xxxxx odběratel xxxxxxxxx X xxxx D xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Podmínkou xxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx prohlášení xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx, který xx odběrného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx xx osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. b) x x odběrném xxxxx xxxxxxx xx období xx 1. xxxxxxxx 2021 xx 30. xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx z 80 % xxxxxxxx pro xxxxx této činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služby. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx elektřinu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx poskytování služby xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxx odběrných xxxxxxx, poskytuje prohlášení xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx neodebíral xxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odběru elektřiny xx období xxxx xxxxxxxxxxx prohlášení, nejvýše xxxx xx xxxxxx 12 měsíců. Podmínka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xx, že xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příznakem xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trakce.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ceny xx dodávku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzoru prohlášení xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxx nebo xxxxxxxx podnikatelem1), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx.

(5) Zákazník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 4 xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se má xxxxx xxxxxxxxxx cena xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xx xxxx, xxx zákazník xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x). Xxxxx zákazník xxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxxxx, platí podmínka xxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx uplynulý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Přestane-li xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podnikatelem1) xxxx přestane-li xxxxxxxx xxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§7

Věcné podmínky xxx xxxxxxxxx stanovených xxx xxxxx

(1) Podmínkou xxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxx měsíčního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6 xx xxxxxxxxx období xx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x operátora xxxx jako odběrné xxxxx zákazníka kategorie xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxx x xxxxxx.

(2) Podmínkou xxx uplatnění xxxx xx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 3 písm. x) xx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxx, x xxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. b) a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. července 2021 xx 30. xxxxxx 2022 xxxx xxxxxxx x 80 % souhrnně xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx zákazník xxxx xxx xxxxx činnosti xxxx poskytování služby xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx určí x xxxxxxxxxx známých xxxxxx xxxxxx xxxxx xx období před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx za xxxxxx 12 xxxxxx. Podmínka xxxxxxxxxx prohlášení podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx uplatnění xxxx xx xxxxxxx xxxxx zákazníkovi xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 k tomuto xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxx středním xxxxxxxxxxxx1) x x odběrném xxxxx nevyrábí elektřinu x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. b) xxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka podle xxxxx prohlášení xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x plynem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx, xx v odběrném xxxxx xxxxxxxxx domovní xxxxxxx, xxxxx tepelné xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx energie xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx energie xxx xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxx dodávku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a poskytnutí xxxxx x xxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx do odběrného xxxxx zákazníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Zákazník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předchází xxxxxx, xx který se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx. Platí, xx xxxxxxxx pro uplatnění xxxx za xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skutečností v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx podmínka pro xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx konce xxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx který se xx xxxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxx. X xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo čtvrté xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx malým xxxx středním xxxxxxxxxxxx1), xxxxxxxx-xx splňovat xxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zákazník xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxx.

(7) Pro xxxxx xxxx více xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx pro uplatnění xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxxxx, xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trakce.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxx.

§9

Oprava xxxxxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx opravit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákazníka xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s plynem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákazníka xxxx údaje xx xxxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx provedl xxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx elektřiny xxxx plynu

(1) Poskytuje-li xxxxxxxx prohlášení, xxxxxxxx xxxx xxxxx podle §6 xxxx 7 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), je xxxxxxx xxx učinit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx takový xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x současně o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx formou uveřejní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x podobě xxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kontakt, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx na xxxxx internetových stránkách, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx sídla obchodníka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem se xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x Xx a xxxx-xx xxxx přepočtu měn xx Kč xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zúčtovacího období xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxxx dosažená xx denním xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx hodině x XXX/XXx xxxxxxxxx xx Xx/XXx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx k dodávce xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx, xx xxxxxx dochází x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pracovním dnem. Xxxxxxxx xxxx x Xx/XXx xx zaokrouhluje xx xxxx Kč.

§12

Určení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Je-li součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx podnikatele více xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníků s xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo obchodníků x xxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §19g odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dohodnutém xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodník x xxxxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxx §19g xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §19g xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx dodávku elektřiny xxxx plynu xxxxx §19g odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona ten xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 1 věty xxxxx energetického zákona.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příznakem xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx 5. xxxxx 2023.

(2) Pro xxxxxx dodávky elektřiny xxxx xxxxx x xxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 x 4 xxxx xxxxxxxxxxxx x plynem xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 až 4 xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx 2023 xxxxxxxxxx. Poskytnul-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx prohlášení xxxxx §6 odst. 2 x 4 xxxx §7 xxxx. 2 xx 4 xxxxx vzoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 2 xx 5 x xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka xx prohlášení xxxxx xxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023, x výjimkou §12, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2022.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. r.
 

Ministr xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Síkela x. x.

Příloha x. 1 x nařízení vlády x. 298/2022 Xx.

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §6 xxxx. 2 nebo §7 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx


&xxxx;

Xxxxxx xxxxx


&xxxx;

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)


&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jedná xxxxxx zákazníka 

Identifikační xxxxxxx xxx odběrného xxxxx (XXX/XXX)


&xxxx;

Xxxxxxxx prohlašuje, že xx

◻&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

◻&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx studijních programů,

◻ poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

◻&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx,

◻&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx

x xx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2021 do 30. xxxxxx 2022

◻&xxxx;xxxxxxxxx,

◻&xxxx;xxxx

xxxxxxx z 80 % xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx vědomí, xx xxxxxxxxxx nesprávných, xxxxxxxxx xxxx nepravdivých xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.
 

Dne:........................................

....................................................................................
Podpis xxxxx xxxxxxxxx jednat xx zákazníka

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Sb.

VZOR XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x odběrného místa:

Název xxxx obchodní firma


 

Adresa xxxxx


&xxxx;

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)


&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx způsob, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)


&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/XX xx dne 6. xxxxxx 2003 x definici xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/XX xx xxx 6. xxxxxx 2003 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúplných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle energetického xxxxxx.
&xxxx;

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za zákazníka

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx vlády x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx


&xxxx;

Xxxxxx xxxxx


&xxxx;

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)


&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX)


&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx středním xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxxxxxxxx Komise 2003/361/XX xx dne 6. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x malých x xxxxxxxxx podniků xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx malého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/ES xx xxx 6. xxxxxx 2003 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x středních xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx místě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx bere na xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúplných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx vlády x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx č. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx


&xxxx;

Xxxxxx xxxxx


&xxxx;

XXX (xxxx-xx přiděleno)


 

Osoba xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx - xxxxx x příjmení x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx číselný kód xxxxxxxxx místa (XXX)


&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx uvedeném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

◻&xxxx;xxxxxxx kotelnu,

◻ zdroj xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx objekt xxxxxxx xxxxxxxxx,

◻&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro výrobu xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx poskytnutí nesprávných, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 298/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023, x xxxxxxxx §12, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2022 a pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.12.2023.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

343/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x plynu x xxxxxxxxx tržní situaci

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 2 xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/ES xx xxx 6. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.