Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.08.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

27/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

Osoby, na které se Smlouva vztahuje Článek 1

Daně, na které se Smlouva vztahuje Článek 2

Všeobecné definice Článek 3

Rezident Článek 4

Stálá provozovna Článek 5

Příjmy z nemovitého majetku Článek 6

Zisky podniků Článek 7

Mezinárodní doprava Článek 8

Sdružené podniky Článek 9

Dividendy Článek 10

Úroky Článek 11

Licenční poplatky Článek 12

Zisky ze zcizení majetku Článek 13

Příjmy ze zaměstnání Článek 14

Tantiémy Článek 15

Umělci a sportovci Článek 16

Penze Článek 17

Veřejné funkce Článek 18

Studenti a žáci Článek 19

Ostatní příjmy Článek 20

Majetek Článek 21

Zamezení dvojímu zdanění Článek 22

Zákaz diskriminace Článek 23

Řešení případů dohodou Článek 24

Výměna informací Článek 25

Členové diplomatických misí a konzulárních úřadů Článek 26

Nárok na výhody Článek 27

Vstup v platnost Článek 28

Ukončení platnosti Článek 29

INFORMACE

27

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí sděluje, xx xxx 27. xxxxx 2021 xxxx x Římě xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx x xxxxx xxxx x příjmu x x majetku x x xxxxxxxxx daňovému xxxxx a vyhýbání xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx ratifikoval.

Smlouva xxxxxxxxx x platnost na xxxxxxx svého článku 28 xxx 19. xxxxxxxx 2022 x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx písm. x) a x) xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX SAN XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX ZDANĚNÍ V XXXXX XXXX Z XXXXXX A Z MAJETKU X X ZABRÁNĚNÍ XXXXXXXX ÚNIKU A XXXXXXXX XX DAŇOVÉ XXXXXXXXXX
&xxxx;

XXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXX XXXXXX,

xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx, x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx skrze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vyhýbání xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uspořádání, která xx xxxxxxxx "treaty-shopping" x xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx rezidentů xxxxxxx xxxxxxxxxx), a xxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxx hospodářské vztahy x posílit xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx takto:

Článek 1

XXXXX, XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx nebo obou xxxxxxxxx států.

Xxxxxx 2

DANĚ, NA XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX

1. Tato Xxxxxxx xx vztahuje xx xxxx z příjmu x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx každého xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nižších xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, ať xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx se xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x celkového xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx daní xx xxxxx xx xxxxxxx movitého nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x celkového xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx podniky x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx:

x) v Xxxxx xxxxxxxxx:

(x) daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

(xx) xxx x xxxxxx právnických xxxx; x

(xxx) xxx x xxxxxxxxxx xxxx;

x) v Xxxxxxxxx San Marino:

(i) xxxxxxxxx daň z xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx od:

1) xxxxxxxxx xxxx;

2) xxxxxxxxxxx xxxx; x

(xx) daň z xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xx xxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx druhu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx současných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xx vzájemně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zákonech.

Xxxxxx 3

VŠEOBECNÉ DEFINICE

1. Xxx xxxxx této Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výklad:

a) xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vykonávána xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx "Xxx Xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx San Xxxxxx, xxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxx, kde Republika Xxx Marino xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx" x "druhý xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx, xxxxx souvislosti, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx Xxxxxx;

x) xxxxx "osoba" xxxxxxxx fyzickou osobu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxx "xxxxxxxxxx" označuje xxxxxxxxxx právnickou osobu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx považovaného xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) výrazy "podnik xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, podnik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx provozovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx:

(x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

(xx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě;

i) výraz "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) výraz "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" označuje xxxxxxxxx dopravu xxxx, xxxxxxxx nebo silničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxx případů, xxx xx loď xxxxxxxxxxx xxxx letadlo xx xxxxxxxx vozidlo provozováno xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx smluvním xxxxx;

x) výraz "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx:

(x) x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupce;

(ii) x xxxxxxx San Xxxxxx, ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a, xxx xxxxx článku 25, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx Marino.

2. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, bude xxx každý xxxxx, xxxxx x ní xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx mu xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx, xx xxxxx se Smlouva xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx podle používaných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx.

Xxxxxx 4

XXXXXXXX

1. Výraz "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx pro xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx státu xxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxx kritéria, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stát x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx tohoto státu. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxx, xxxxx xx podrobena xxxxxxx v tomto xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx ze xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx xxx; xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx státech, považuje xx za xxxxxxxxx xxxxx toho xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů);

b) xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx za rezidenta xxxxx xxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx, považuje xx xx xxxxxxxxx pouze xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx z xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx osoba, jiná xxx osoba xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxx, x xxxxx se xxxx mít xx xx, xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx Smlouvy xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx hlavního xxxxxx, xxxxx, kde xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jakékoliv další xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx dohoda nebude xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx daňové xxxxx xxxx xxxxxxxx osvobození, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx které xx xxxxxxxxx Smlouvou, a xx až na xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx rozsahu a xxxxxxx příslušnými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

XXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxx "xxxxx provozovna" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Smlouvy trvalé xxxxx k výkonu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zcela nebo xxxxxx vykonávána xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx;

x) závod;

c) xxxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxx;

x) xxx, xxxxxxxxx ropy xxxx xxxxx, lom xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx těžby přírodních xxxxxx x

x) místo, xxx je xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx staveniště, xxxxxxx xxxx xxxxx trvá xxxx xxx dvanáct xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pracovníků xxxxxxxx podnikem pro xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxx charakteru trvají xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxx nebo xxxx xxxxxx přesahující v xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx výraz "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vystavení;

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx místo x xxxxxx xxxxxxxx, které xx udržuje xxxxx xx xxxxxx nákupu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podnik;

e) xxxxxx místo x xxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxx podnik;

f) trvalé xxxxx x výkonu xxxxxxxx, které xx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x),

xxxxx taková xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x), celková xxxxxxx trvalého xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx přípravného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Jestliže, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx - jiná než xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx a xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxxx xxxxxx xx stálou xxxxxxxxxx x tomto státě xx vztahu xx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx této osoby xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx k výkonu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

6. Xxxx xx xx xx, že xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx smluvním xxxxx jenom xxxxx, xx v tomto xxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx jednají v xxxxx své xxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ovládá xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx druhého smluvního xxxxx nebo která x xxxxx xxxxxx xxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx), xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovnu xxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 6

PŘÍJMY Z XXXXXXXXXX MAJETKU

1. Příjmy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx státě.

2. Xxxxx "xxxxxxxx majetek" xx takový xxxxxx, xxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, živý a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zemědělství a xxxxxxxxx, xxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva vztahující xx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx platby xx těžení xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ložisek, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx nemovitý xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, nájmu xxxx xxxxxxx jiného způsobu xxxxxxx nemovitého xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

XXXXX PODNIKŮ

1. Xxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svoji xxxxxxx x druhém xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost tímto xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx svoji činnost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, s výhradou xxxxxxxxxx odstavce 3, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, kdyby xxxx xxxx samostatný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti za xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Při stanovení xxxxx stálé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x všeobecných xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxxxxxxxx, xx vznikly xx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, či jinde.

4. Xxxxx provozovně se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

5. Xxxxx, xxxxx mají xxx přičteny stálé xxxxxxxxxx, se pro xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxx každý xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx postup.

6. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx příjmů, o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx této Smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx oněch xxxxxx dotčena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

MEZINÁRODNÍ XXXXXXX

1. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx lodí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v tomto xxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx článku 12, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x pronájmu lodí, xxxxxxx xxxx silničních xxxxxxx xxx xxxxxxx x

x) xxxxx z xxxxxxxxx, údržby xxxx xxxxxxxx kontejnerů (včetně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zboží,

pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pronájem, podle xxxx, x xxxx xxxxxx xxx, nahodilý xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxx, letadel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravě.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

XXXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) tytéž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podniku xxxxxxx smluvního státu x podniku druhého xxxxxxxxx xxxxx

x jestliže x xxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx uloženy, x xxxxx se xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky, xxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, ale xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx do zisků xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx smluvní stát xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx státu - x xxxxxxxx xxxxx - zisky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx zahrnuté xxxx xxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxxxx prvně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, upraví tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této Smlouvy x, xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx států xx xx xxx účelem xxxxxxxx poradí.

3. Ustanovení xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vědomého xxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

XXXXXXXXX

1. Dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx druhém xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx, rezidentem, x xx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, avšak jestliže xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, daň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxxx xxxxx xxxxxx dividend.

Příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx nedotýká xxxxxxx zisků společnosti, x nichž jsou xxxxxxxxx vypláceny.

3. Xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, x podílem na xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stejnému xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx, xxxxxxxxxx.

4. Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx skutečný vlastník xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx provozovně. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení článku 7.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zisky xxxx xxxxxx x druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vypláceny xxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxx nebo že xxxxx, pro kterou xx dividendy vyplácejí, xx skutečně xxxx xx xxxxx provozovně, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx druhém xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx x nerozdělených xxxxx xxxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx dividendy xxxx nerozdělené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ze zisků xxxx x příjmů xxxxxxxx xxxxx x xxxxx druhém xxxxx.

Xxxxxx 11

ÚROKY

1. Xxxxx xxxxxx zdroj v xxxxxx smluvním xxxxx x vyplácené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx úroky xxxx mohou xxx xxxxxx zdaněny ve xxxxxxxx státě, v xxxx mají zdroj, x to podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, avšak jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 procent hrubé xxxxxx úroků.

Příslušné úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx omezení.

3. Xxxxx mající xxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx x skutečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhají xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxx v xxxxx druhém xxxxx, xxxxxxxx jsou tyto xxxxx xxxxxxxxx:

x) vládě xxxxxxx smluvního státu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, centrální xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx smyslem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx

x) v souvislosti x jakoukoliv xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx institucí, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vládou, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx instituce je xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx "xxxxx" xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu, xx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xx xxxxxxxxxxx a majících xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xx vážou x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Penále ukládané xx pozdní xxxxxx xx nepovažuje za xxxxx xxx xxxxx xxxxxx článku. Xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příjmu, xxxxx xx považována xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení článku 10 xxxxxxxx 3.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 3 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xxxx úroky xxxxx, xxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny, xxxxx je tam xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx skutečně xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7.

6. Xxxxx xxxx zdroj xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx úroků, xx je nebo xxxx rezidentem xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, má xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x níž xxxxx k xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx, x xxxx úroky jdou x tíži xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx x tom xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx částka úroků, xxxxx xx xxxxxxxx x pohledávce, x xxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, částku, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdyby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 12

XXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx státu mohou xxx zdaněny x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx licenční xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx zdaněny xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx mají zdroj, x to podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx je rezidentem xxxxxxx smluvního xxxxx, xxx takto xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 procent xxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx "xxxxxxxx poplatky" xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx platby jakéhokoliv xxxxx obdržené jako xxxxxxx xx užití xxxx xx právo xx užití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx literárnímu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obrazové xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxx zakázkového xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx průmyslového, obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují xx zkušenosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poplatkům, xx xxxxxxxx vážou x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx článku 7.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx mají zdroj xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxx, má ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx takové xxxxx provozovny, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, ve kterém xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx, xx které xxxx placeny, přesahuje, x xxxxxxxx zvláštních xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mezi oběma x xxxx a xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xx skutečným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx tohoto článku xxx na tuto xxxxxxxx zmíněnou částku. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, bude x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxx smluvního xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této Xxxxxxx.

Článek 13

XXXXX ZE XXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxx, xxxxx pobírá rezident xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x článku 6 x umístěného xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Zisky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx podnik xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zisků ze xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (samotné nebo xxxxx x celým xxxxxxxx), xxxxx být xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx částí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx silničních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx nebo x xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, letadel xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxx xxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx zcizení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 3 x 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rezidentem.

Článek 14

XXXXXX ZE XXXXXXXXXX

1. Xxxxx, xxxx x xxxx podobné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 15, 17 x 18 xxxxxxx xxx v xxxxx státě, xxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonáváno xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxxx vykonáváno, xxxxx xxx xxxxxx z xxx pobírané xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, podléhají bez xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x prvně xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx následující podmínky xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx nepřesahující x xxxxx 183 xxx x xxxxxxxxxx dvanáctiměsíčním xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx roce x

x) xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhého státu x

x) odměny xxxxxx x tíži xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx.

3. Xx počítání xxxxxx zmíněných v xxxxxxxx 2 písmenu x) se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx:

x) všechny xxx fyzické xxxxxxxxxxx, xxxxxx dní xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxx strávené mimo xxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxx a xxxxxx, státní svátky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx spojené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Výraz "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx odpovědnost x riziko xxxxxxx x vykonáváním xxxxx.

5. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx mohou být xxxxxx pobírané x xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávaného xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravě xxxxxxxx smluvního státu, xxxxxxx v xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

XXXXXXXX

Xxxxxxxx a xxxx podobné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.

Článek 16

XXXXXX X XXXXXXXXX

1. Xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx jako xx veřejnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx x takovýchto xxxxxx vykonávaných xxxxxxxx xx druhém smluvním xxxxx, xxxxx být xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článků 7 x 14 zdaněny x xxxxx xxxxxx státě.

2. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umělci xxxx xxxxxxxxx samému, xxxxx xxxx osobě, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článků 7 x 14 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo sportovce xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

XXXXX

1. Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx penzí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxxx prováděných na xxxxxxx legislativy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rezidentu druhého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx státě.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx bez xxxxxx na skutečnost, xxx jsou platby xxx uvedené xxxxxxxxx x xxxxxx dřívějšího xxxxxxxxxx, a xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx platba.

Článek 18

XXXXXXX XXXXXX

1.

x) Xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx útvarem nebo xxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx prokazované xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxx státě.

b) Xxxxxx xxxxx, xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxx x fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx státu:

(i) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; nebo

(ii) xx xxxxxxx rezidentem xxxxxx státu xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx článků 14, 15 x 16 se použijí xx xxxxx, mzdy x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x průmyslovou xxxx xxxxxxxx činností vykonávanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu.

Xxxxxx 19

STUDENTI X XXXX

Xxxxxx, xxxxx dostává xx účelem xxxxxx xxxxxxx své výživy, xxxxxxxxxx nebo studia xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx zdržuje x xxxxx zmíněném xxxxx xxxxx xx účelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zdanění x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx platby xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx stát.

Xxxxxx 20

OSTATNÍ XXXXXX

1. Xxxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ať xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx této Smlouvy, xxxxxxxxx zdanění xxx x tomto xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x článku 6 xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příjmů, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, pro které xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx vážou x xxxx stálé xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7.

Článek 21

XXXXXXX

1. Majetek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 6, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx a xxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx státě.

2. Majetek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě, může xxx zdaněn x xxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx majetku podniku xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx z xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provozování těchto xxxx, letadel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx.

4. Všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdanění jen x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

ZAMEZENÍ XXXXXXX XXXXXXX

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx stát může xxx xxxxxxxx xxxx xxxx rezidentům zahrnout xx daňového xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx daně ukládají, xxxxx příjmu xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx částku xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x částku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, x kterou se xxx xxxxx, však xxxxxxxxxx tu část xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx může být x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xx, v xxxxxxx x jakýmkoliv xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx pobíraný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xx zdanění, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx výpočtu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx příjmů nebo xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

Xxxxxx 23

XXXXX XXXXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx se bez xxxxxx na ustanovení článku 1 xxxxxxxx rovněž xx xxxxx, xxxxx xxxxxx rezidenty xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Zdanění xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx jednoho smluvního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomto druhém xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx činnosti. Xxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxx xxxxxxx rezidentům xxxxxxx smluvního státu xxxxxxxxx osobní úlevy, xxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx x rodině, xxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 9 xxxxxxxx 1, článku 11 xxxxxxxx 7 nebo článku 12 xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxx, licenční poplatky x jiné xxxxxx xxxxxxx podnikem jednoho xxxxxxxxx xxxxx rezidentu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zisků xxxxxxxx podniku za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx jakékoliv xxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx druhého smluvního xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za stejných xxxxxxxx, xxxx kdyby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx zčásti, xxxxx xxxx xxxxxxx vlastněn xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rezidenty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podrobeny x xxxxx zmíněném xxxxx xxxxxxx zdanění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx než xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou nebo xxxxx xxx podrobeny xxxxxxx xxxxxxx podniky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 2 xxxxxxxx xx daně xxxxx druhu a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 24

ŘEŠENÍ XXXXXXX XXXXXXX

1. Jestliže se xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx smluvních států xxxxx xxxx xxxxxxx x ní xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této Xxxxxxx, xxxx, xxx xxxxxx xx opravné prostředky, xxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, předložit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx smluvního státu. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx považovat námitku xx oprávněnou x xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se snažit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx druhého smluvního xxxxx tak, aby xx xxxxxxxx zdanění, xxxxx není x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx dohoda xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx lhůty xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx států.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx snažit xxxxxxx vzájemnou dohodou xxxxxxxxx obtíže nebo xxxxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Smlouvě.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vejít v xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 25

XXXXXX XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx si budou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vymáhání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxx x pojmenování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zdanění, které xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx články 1 x 2.

2. Veškeré informace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stejným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxx poskytnuty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx soudů x xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx zabývají xxxxxxxxxxx xxxx vybíráním xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx daním xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx osoby xxxx úřady použijí xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx veřejných xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx informace xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx států x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytujícího xxxxxxxxx dá xxxxxxx x takovému xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) provést xxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo druhého xxxxxxxxx xxxxx;

x) poskytnout xxxxxxxxx, které nemohou xxx získány xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odhalily xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx bylo x xxxxxxx x veřejným xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx článkem xxxxxx xxxxxxxx státem požadovány xxxxxxxxx, druhý smluvní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměřených xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx požadované xxxxxxxxx, x když tento xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx daňové xxxxx. Xxxxxxxxx obsažená x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 3, ale x xxxxxx xxxxxxx nebudou xxxx omezení vykládána xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace pouze x xxxx xxxxxx, xx xxxx domácí xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx informacemi disponuje xxxxx, jiná xxxxxxxx xxxxxxxxx, pověřenec xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x zastoupení xxxx xxxx zmocněnec, nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxxxxxxx možnosti, x xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx.

Článek 26

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX A KONZULÁRNÍCH XXXXX

Xxx x xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 27

XXXXX XX XXXXXX

1. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, x xx s ohledem xx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakékoliv xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx, xxxx výhoda, xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x dané xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x žádném xxxxxxx nezabraňují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx situacím xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým únikům.

Xxxxxx 28

VSTUP X XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxxxx předpisy pro xxxxx této Smlouvy x xxxxxxxx. Tato Xxxxxxx vstoupí v xxxxxxxx xxxx pozdějšího x těchto xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx budou provádět:

a) xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx Xxxxxxx xxxxxxx v platnost, xxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx z příjmů x daně x xxxxxxx, na xxxxxx xxxx majetek za xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 1. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x platnost, xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 29

XXXXXXXX PLATNOSTI

Tato Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, dokud nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Každý smluvní xxxx může diplomatickou xxxxxx podáním výpovědi xxxxxxx xxxxxxxx Smlouvy, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx dne xxxxxx Xxxxxxx x platnost. X takovém případě xx Smlouva přestane xxxxxxxx:

x) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u zdroje, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx připisované k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxx xxxx dána xxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

x) pokud xxx x ostatní xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx daňový rok xxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxx x Xxxx dne 27. ledna 2021 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xx Českou xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxx San Xxxxxx

Xxxx Beccari

ministr xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Informace

Právní předpis č. 27/2022 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.8.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.