Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

179/2022 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

179

ZÁKON

ze xxx 15. xxxxxx 2022,

xxxxxx se xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., zákona x. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., zákona č. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 245/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Xx., zákona x. 95/2011 Xx., xxxxxx č. 221/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 201/2014 Sb., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx č. 157/2015 Xx., xxxxxx x. 315/2015 Sb., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 453/2016 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 4/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 364/2019 Xx., zákona č. 229/2020 Sb., xxxxxx x. 299/2020 Sb., xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxxx x. 584/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Sb. x zákona x. 93/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xxxx xxxxx, sedmá x xxxxxxxx zrušují x xx konci xxxxxxxx pod xxxxx xx xx samostatný xxxxx doplňuje xxxx "Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/262 xx dne 19. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).".

2. X §1 odst. 4 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx neoprávněném vstupu xxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §1 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 72 xxx:

"(5) Xx vybrané xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zboží Xxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kodex Xxxx72) (dále jen "xxxxx kodex"), se xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx podmíněného osvobození xx daně, xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

72) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, v xxxxxxx xxxxx.".

4. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx stanovené xxxxxxxx Rady x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx1x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx daňových území xxxxxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1a xx zrušuje.

5. X §2 xxxx. 1 xx za písmeno x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu území xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, na které xx xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxx Smlouva o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x výjimkou xxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx f) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

6. X §2 odst. 1 písm. x) xx slovo "země" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

8. X §2 xxxx. 3 xx slovo "země" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxxxx stát," xx xxxxxxx.

9. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "území" x xx slova "xxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx 355 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx".

10. X §2 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxx celního kodexu (xxxx jen "celní xxxxx Xxxx") xx" x slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x" se xxxxxxxxx slovy "Xxxx xx třetích".

11. X §2 odst. 6 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx" nahrazují xxxxx "Unie xx" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx xxxxx".

12. V §3 odst. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx celního režimu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx konečného xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx xx daňové území Xxxxxxxx unie, pokud x těchto vybraných xxxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxxx dovozu a

2. xxxxxx celní xxxx xxxxx xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx,".

13. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", xx xxx xx nevztahuje xxxxxxxx xxxxx režim xxxx xxxxxxx uskladnění," xxxxxxx.

14. X §3 xxxx. 1 xxxx. j) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "výstupu", xxxxx "podle xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx6x)" xx xxxxxxxxx slovy ", xxxxx přijímá xxxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)" a xxxxx "podle §3 xxxx. x)" xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x xx xxxxxxx.

15. V §3 xxxx. 1 písmeno x) zní:

"k) xxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

2. xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx nebyly xxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 124 xxxx. 1 písm. x) až g) xxxx x) xxxxxxx xxxxxx, xxxx

6. skladování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx neprokáže xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx,".

16. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "vyrobené xxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

17. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx".

18. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 73 xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxx místo, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. ze kterého xxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxx území Xxxxxxxx xxxx, nebo

2. xx xxxxxx xx vybrané xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tranzitu, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx vnějšího tranzitu,

v) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému73),

w) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx; za xxxxxxxxxxxx elektronického systému xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx přiděleny platné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx jedinečné číslo xxxxx nařízení Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx spotřebních xxxx71), xxxxx xxxx xxx xxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx daně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu.

73) Xx. 1 rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/263 ze xxx 15. xxxxx 2020 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x sledování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (přepracované znění).".

19. X §3 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 71 xxx:

"(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx

x) dopravou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dopravovaných xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx daňové území xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jedinečným xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx nařízení Rady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx spotřebních xxxx71), xxxxx bylo xxx účely dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém oběhu xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx státu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

1. xxxxx oznámila správci xxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

2. které xxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx odesílatelem xxxxx,

1. xxxxx oznámila xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

2. xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx na daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

71) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 389/2012 xx dne 2. xxxxxx 2012 x xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2073/2004, x xxxxxxx xxxxx.".

20. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"e) xxxxxxxxx doprava xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx sídlo x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx doprava, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx a

2. osobě x xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx bodu 1, xxxxx nepodniká ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost,

f) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zasílá xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zasílají,

g) xxxxxxxxx pro zasílání xxxxxxxxx výrobků xxxxx, xxxxx byla zasílatelem xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.".

21. Xx §3x xx xxxxxx xxxx §3x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§3x

Xxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx

(1) Částečnou xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx výrobku,

a) xx které xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobku při xxxx xxxxxx, skladování, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx není xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) která xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ztrátou nebo xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ztráty xx xxx účely

a) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důsledku jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx,

x) xxxx x lihu rozumí xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při skladování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx ztrát xxxxx odstavce 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Výší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ztráty xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2, pokud není xxxxxxxx společný práh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 5, xx xxxx výše xxxx.".

22. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "(§9 xxxx. 1), xxxx x xxxxxxxxxxx xx ztrátou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx [§9 xxxx. 3 xxxx. a)]" xxxxxxx.

23. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx xxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxx 1 až 3.

24. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx 3 zrušuje.

25. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [§9 xxxx. 3 písm. x) x §28]" xxxxxxxxx xxxxx "dopravě vybraných xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zaplatit daň" x slova "xxxxxxxx xxxxxx režimu" xx xxxxxxxxx xxxxx "takovém xxxxxxxx".

26. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) která xxx xxxxx podnikání xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky dopravované xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx,".

27. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx h) xxx:

"x) která xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vybraných výrobků,

2. xxxxxxxxx pro zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx pověřen, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx zasílatel xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně.".

28. X §4 xxxx. 2 xx slova "xxxxxx 1 x 3 a xxxx. x)" nahrazují slovy "xxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 4".

29. X §4 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxx xxxxxx xxxx neoprávněném xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vstupu xxxxxxxx.".

30. X §4 xxxx. 6 větě xxxxx x v §5 odst. 1 xxxx druhé xx xxxxx ", 4 x 5" nahrazují xxxxx "xx 4".

31. X §5 odst. 5, §6 xxxx. 3, §11 xxxx. 1 xxxx. a), §12 xxxx. 2, §24 odst. 5 xxxx xxxxx, §25 xxxx. 5 xxxx xxxxx, §37 xxxx. 2 xxxx. b) x x §60 xxxx. 8 xx xx xxxxx "oběhu" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxx".

32. Na xxxxx xxxxx §7 se xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx došlo k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx".

33. V §8 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

34. X §9 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxx dluhu,

b) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, skladování xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději však xxxxxxx den xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení.".

35. X §9 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxx okamžikem xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

36. X §9 xxxx. 3 xx xxxxxxx d) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx e) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xx i).

37. X §9 odst. 3 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

38. X §9 xxxx. 3 xxxx. e) xx slova "xxxxx xxxx určeny" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x §4 odst. 1 xxxx. e) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

39. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx, xx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaslané x xxxxxx členského xxxxx,".

40. X §11 odst. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x společném xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx17x)" nahrazují xxxxx "nařízení Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice Xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 17a xx xxxxxxx.

41. X §11 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) doplňují xxxxx "; tyto xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx podle §27 xxxx 27x x x potvrzeným xxxxxxxxxx x osvobození xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx hlavní město Xxxxx".

42. Za §13x xx vkládá xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, u kterých xxxxxx subjekt xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.".

43. X §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Evidovanému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx", slova "xxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektu" xx zrušují a xxxxx "za xxxxxxxx, xx" xx xxxxxxxxx xxxxx "dnem splnění xxxxxxxx x těchto xxxxxxxx:".

44. X §14 xxxx. 2 písmena x) a b) xxxxx:

"x) vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx zjednodušený průvodní xxxxxx"),

x) příslušným orgánem xxxxxxxxx státu xxxxxx xx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x §30x odst. 1, xxxx xxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouhlaseno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků,".

45. X §14 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

46. X §14 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx x zaplatit xxx, a".

47. X §14 odst. 2 xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx zrušuje.

48. X §14 odstavec 3 xxx:

"(3) Plátci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, že daň xx xxxxxxx výrobky xxxx zaplacena xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a tyto xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxx, xx xxx xx vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jiném xxxxxxxx xxxxx, vzniká xxxxx xx vrácení xxxx xxxx předložení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu o xxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxx x členském státě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx.".

49. X §18 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx, xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zasílání, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx znehodnocením xxxxx xxxxx porušením xxxxxxxx dopravy nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx vzniku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxx zasílání".

50. X §18 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

51. X §19 odst. 1 písm. a), §59 odst. 7 x 10 x x §78 odst. 3 xx xxxxx "xxxxx §3 xxxx. x)" zrušují.

52. X §19 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místě [§3 xxxx. x)]" nahrazují xxxxx "xxxxxxx skladu".

53. X §19 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 6.

54. V §19x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxx, slova ", nebylo-li xxxxxxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx číslo xxx dopravu x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx "X xxxxxxx změny xxxxxxxx se jedinečné xxxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxx xxxxxx.".

55. X §21 xxxx. 1 xxxx. a), §23a xxxx. 3, §33e xxxx. 3, §43x xxxx. 1 písm. x), §58 xxxx. 1, §77 xxxx. 1 x 2, §90, §116a odst. 1 x 2 x x §119 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxx".

56. X §22 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

57. X §23b xx na xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx slova ", x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, od kterého xxxx být vybrané xxxxxxx xxxxxxx".

58. X §23x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxx x povolení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx přidělí oprávněnému xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemci pro xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

59. X §24 xxxx. 1 xx slovo "vývozu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x slovo "dodání," xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

60. V §24 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova ", 3, 4 x §58 xxxx. 5 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xx 5" x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx zajištění xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx dopravu zvlášť, x xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2, 4 x 5 x §21x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

61. X §24 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx výrobky xxx dopravovat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx daňovým skladem, xxxxx pokud xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx se přímo xxxx nepřímo xxxxxx xx xxxxxxxxxx celních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx, jímž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx, jímž je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 9 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 10.

62. X §24 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odesílajícího xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělit xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přijímajícího xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx x tím xxxxx, xxxxx mají toto xxxxxxxxx poskytnout, xxxxxxx xxxxxxxx. Zajišťuje-li daň xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

63. X §24 xxxx. 7 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému27c) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx") pohraničním" xx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxx xxxx xxxxxxx")".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 27x xx zrušuje.

64. X §24 se xx xxxxx xxxxxxxx 7 doplňuje věta "Xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

65. X §24 odst. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx daně," a xxxxx "(§27x, 27b, 27x, 27x xxxx 27x), x zajištění xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x dopravovanými xxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx nevznikla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vznikla".

66. X §24 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx odstavce 9 x 10, které xxxxx:

"(9) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx depozitní xxxx xxx zajištění xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částka xx xxxxxxxxxx xxxx uvolní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(10) Na xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx poskytla, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby. Vznikne-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxx vzniku.".

Dosavadní xxxxxxxx 9 x 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 a 12.

67. V §24 xxxx. 11 xxxx xxxxx, §25 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2, §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2, §25 xxxx. 1 xxxx. c) bodě 2, §25 odst. 9 větě xxxxx x x §27d xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "výstupu".

68. X §24 xxxx. 12 xx xxxxx "podle xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx27x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 27x xxxxxxx.

69. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 x v §25 xxxx. 1 xxxx. c) bodě 3 xx xxxxx "xxxxx směrnice Rady x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní6a)" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxx slova ", xxxxx přijímá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. c) až x)".

70. X §25 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxx. b)" xxxxxxx x xx xxxxx "nevydá" xx xxxxxxxx slova "xxxxx xxxx, xxxxx rozhoduje x propuštění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xxxx xxxxxx")".

71. X §25 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytli xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx výrobků, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx," x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx daně použít xxxx xx xxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxx xxxxxx příslušenství, xxxxx x to xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

72. X §25 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxx výrobky xxx xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx formalit, celnímu xxxxx xxxxxxxx

x) jedinečné xxxxx xxx xxxxxxx x režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx odesílá,

b) xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx, jímž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 10 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 11.

73. X §25 xxxx. 7 větě xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se doplňuje xxxxx "xxxxxxx".

74. X §25 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 doplňují xxxxx "; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx".

75. V §25 xxxxxxxx 9 zní:

"(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxx byla xxxxxxxx, správce daně xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 5 pracovních xxx xxx dne, xxx

x) xx příjemci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx, xxxx

x) xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

1. xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x dopravovanými xxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx povinnost daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".

76. X §25 xx za xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 až 12, které xxxxx:

"(10) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx xxx xxx odeslání xxxxxxx x mezinárodní spolupráci xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx

x) xxx xxxxxxxx odpovědi na xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxx uplynutí lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx

x) dne odeslání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní x xxxx xxxx.

(11) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo převedená xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně.

(12) Xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx složením xxxx xxxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se složená xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uvolněna, xxxx její xxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 10 x 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 13 x 14.

77. X §25 odst. 14 se xxxxx "xxxxx xxxxxxxx Xxxx x obecné úpravě xxxxxxxxxxx xxxx27x)" xxxxxxxxx xxxxx "xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" x na konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx byla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx průběhu xxxxxxxx xxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.".

78. X §26 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx27x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně podle §11 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 27x xx xxxxxxx.

79. V §26 xx na xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx provádí některá xxxxxxxxxx směrnice Rady, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx".

80. V §26 xxxx. 3 písm. x) se slova ", xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu" xxxxxxxxx xxxxxx "dovozu".

81. X §26 odst. 4 se na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "x xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxx xxxxxxxx se slova "xxxx 4" nahrazují xxxxx "nebo 5".

82. X §26 xxxx. 6 xx xxxxx ", kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx28)" xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx struktura a xxxxx xxxxxxx vyměňovaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani x xxxxx ztráty x xxxxxxxx povahy zboží".

Poznámka xxx xxxxx č. 28 se zrušuje.

83. X §27 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx x obecné xxxxxx spotřebních daní27e)" xxxxxxxxx xxxxx "příjemci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně osvobozené xx daně podle xxxxxxxx předpisů jiného xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x)" a xxxxx "7" xx xxxxxxxxx xxxxxx "8".

84. X §27 xxxx. 2 se text "xxxx. 7" nahrazuje xxxxxx "§25 odst. 8" x slova "xxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".

85. X §27 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uskutečňována xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2, orgán xxxxxxx x §26 xxxx. 3 odešle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx podáno xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.".

86. V §27 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" zrušuje x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "výstupu".

87. X §27 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxx" a xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx," se xxxxxxx x xx větě xxxxx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxx".

88. X §27 odst. 6 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx číslem "6".

89. X §27 odst. 7 xxxx první xx slova "ukončení xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" a věta xxxxxxxx xx xxxxxxx.

90. X §27 xx xxxxxxxx odstavce 8 x 9, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení elektronického xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 6 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx stanoveny v xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x dopravou xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(9) Zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx příjemce xxxx xxxxx určení xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úprava spotřebních xxxx.".

91. X nadpisu §27x se slova "Xxxxxxxxxxxx průvodní doklad xxx ukončení xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx x přijetí".

92. X §27x odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "8", slovo "xxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxx xxxxx" x věty xxxxx x třetí xx xxxxxxx.

93. X §27x xxxx. 2 se xxxx xxxxx a xxxxxx zrušují.

94. X §27x xxxx. 8 xx xx slova "xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

95. V §27x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xxxxxxxxxxx oznámení x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx x xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx povahy xxxxx.".

96. Xx §27a xx xxxxxx nový §27xx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§27xx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx doprava xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx uskutečňována xx xxxxx xxxxxxx, xx deklarant xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxx kód.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že uvedené xxxxx shledá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdrží xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x má xx xx, xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx odesílatele a xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx odesílatel xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezodkladně příslušným xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdrží xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odesílateli vybraných xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxx elektronického systému xxxxxxx zrušit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxx.".

97. §27x xxxxxx nadpisu xxx:

"§27x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx celní xxxx xxxxxx na xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx členského státu, xxxxxxx správnost x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x zašle xxx xxxxxx elektronického systému xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx povahy xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdrží oznámení x xxxxxx vybraných xxxxxxx, zašle jej xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků.".

98. X §27x xxxx. 1 písm. c) xx xxxxx "xxxx 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

99. V §27x se xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Provozovatel daňového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 10.

100. V §27x xxxx. 6 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 5".

101. V §27x xx odstavec 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

102. X §27x odst. 8 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx změnu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 8." x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 předloží xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx určení xxxxx §27 xxxx. 7; tato xxxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx nařízení Komise, xxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, kterou xx xxxxxxx obecná úprava xxxxxxxxxxx xxxx.".

103. X §27x xx xxxxxxxx 9 zrušuje.

104. X §27x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

105. V §27d xxxx. 1 písm. x) a v §27x xxxx. 4 xxxx druhé se xxxxx "3 xx 5" nahrazují xxxxx "5 x 6".

106. X §27x xxxx. 1 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x v §27x odst. 2 xx xxxxx "místu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".

107. X §27x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx výstupu, xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x České republice xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §27x xxxx. 1 xxxx. x) nebo c) xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx vývozu xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx oznámení a xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx byla ukončena, xxxx

x) příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x vývozu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxx.".

108. X §27x xxxx. 2 xx xx slova "xxxxxx vybraných výrobků" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxx x xxx, xx nedojde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,", xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx, xx nedojde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx," x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu" xx nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

109. X §27x xxxx. 4 xx xx xxxx "§" vkládají xxxxx "27xx x".

110. X §27x se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx ukončení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odeslala.".

111. X xxxxxxx §27x xx xxxxx "dopravě" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx".

112. V §27x xxxx. 1 xx xxxxx "vývozu" xxxxxxxxx xxxxxx "výstupu" x xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxx".

113. X §27x xxxx. 3 xx xxxxx "osob xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Rady x obecné úpravě xxxxxxxxxxx xxxx27x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu jako xxxxxxx výrobky podle §11 xxxx. 1 xxxx. d),".

114. V §28 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxx" vkládají slova "x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxx směrnice Rady x obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx daní6a) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx, příjemci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. c), x) xxxx x), xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvobozené podle xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

115. X §28 odst. 2 xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx §49 xxxx. 11 nebo §71 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "částečné xxxxxx".

116. X §28 xx xx konci xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

117. X §28 xx xx konci textu xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxx, xxx bylo toto xxxxxxxx xxxxxxxx".

118. X §28 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxx x slova ", ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx," xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

119. X §28 xxxx. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ", který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx režimu xxxxxx," nahrazují slovem "xxxxxx".

120. V §28 xxxx. 7 písm. x) xx slovo "xxxxx" zrušuje x xx konci textu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx částečné xxxxxx".

121. X §28 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "od xxxx" vkládají xxxxx "x místě xxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zahájení dopravy" x slova ", xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

122. V §28 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx ztráty".

123. X §28 odst. 8 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "od xxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy" a xxxxx ", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

124. X §28 xxxx. 9 se xxxxx ", který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx" x číslo "6" se nahrazuje xxxxxx "7".

125. Za §28 xx xxxxxxxx xxxx §28x až 28x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§28x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Doprava xxxxxxxxx výrobků ve xxxxxx daňovém oběhu xxxx členskými státy xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) evidovaným xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jedinečné xxxxx xxx dopravu xx volném daňovém xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx daňovém oběhu.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxx xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx veřejného xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx je podnikání.

(3) Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx daňového oběhu x jednom xxxxxxxx xxxxx dopravované xxx xxxxx podnikání přes xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx tohoto členského xxxxx, lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx xxx uskutečnit xxxxx xx zjednodušeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem.

(5) Xx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na palubě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k prodeji xx xxxx palubě.

§28b

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xxxxxx toto xxxxxxxx, jedinečné číslo xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu x xxxxx xxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28x.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx zahájením xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 osobě, xxxxx xxxxxx toto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobě již xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místu xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxx §28x.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele

(1) X xxxxxxx, xx xxxxx hodlá přijímat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx členskými státy xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx množství a xxxxx od jednoho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podle §28x xxxx. 1 nebo §28x odst. 1 x množství xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijaty xxxx xxxxxxxx.

(2) Jedinečné xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém oběhu xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 zanikne po xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději xxxxxxxxx 3 měsíců xxx xxx přidělení xxxxxx xxxxx.

§28x

Xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu mezi xxxxxxxxx státy

(1) Oznámení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28b xx 28x (dále xxx "xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx") xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odesílání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x platební údaje xxxxxxxxxxxx a

d) adresu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx není xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx polohu xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx ve xxxx dopravy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§28x

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx-xx xx výzvu xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx pochybností x xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx oznámení xx xxxx xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx neúčinným. X xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x vyrozumí oznamovatele. Xxxxxxxxxx xxxx třeba x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx pochybností xxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx žádný xxxx.

§28x

Xxxxx xxx xxxxxxxxx jedinečného xxxxx xxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedinečné xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx oznámení xx věci dopravy, xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxx vad xxxx pochybností xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu

(1) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxx xxxxx pro dopravu xx volném daňovém xxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odesílatele, xxxx

x) z xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a), xxxxx xxx nehodlají xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx která xxx xxxx přidělena jedinečná xxxxx xxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx, vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx státy. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §28e xxxx. 1, §28x xxxx. 2 písm. x), x) x x) x §28f xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx číslo pro xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx číslo xxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxx 1 rok.

(4) O xxxxxxx jedinečného xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo evidovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

126. Xx §28x xx vkládají xxxx §28x x 28x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§28x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu mezi xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu mezi xxxxxxxxx xxxxx je

a) xxxxxxxx okamžikem, xxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxx místo xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjednodušeném průvodním xxxxxxx,

x) ukončena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx členském státě xxxxxx, xxxxx bylo xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu jedinečné xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx podmínek xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx volném daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu mezi xxxxxxxxx xxxxx dojde, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx x xxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx skutečnosti řádně xxxxxxxx jejich doprava xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, které bylo xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jedinečné xxxxx xxx dopravu xx volném daňovém xxxxx, na místě xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x nepředvídatelnou xxxxxx xxxx znehodnocení xxxx částečnou ztrátu.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxx, pokud xx doprava xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx osobami xxxxx §28x xxxx. 1, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradního zjednodušeného xxxxxxxxxx dokladu.

(3) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx §28 xxxx. 4, 5, 10 x 11 xxxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nepředvídatelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ztrátě, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

127. §29 x 30 xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§29

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků ve xxxxxx daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podnikání xx xxxxxx území České xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxx xx výši, xxxxxx by byl xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Evidovaný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx evidovaného xxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s ním xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, pokud x xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnout, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx osoby xxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx evidovanému příjemci.

(3) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zajištění xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) nebo e).

(4) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxx příslušenství, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx použít xxxx na xxxxxx xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, včetně xxxxxx příslušenství, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx použito xx xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xx 5 pracovních dnů xxx xxx, xxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxxxx daně,

a) xxxxxxx, xx byla xxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tuto daň xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx způsobem,

b) prokáže, xx došlo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx státě, ve xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dopravovaných xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx území České xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 neběží xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx při správě xxxxxxxxxxx daní do

a) xxx xxxxxxxx odpovědi xx xxxx žádost,

b) xxxxxxxxx dne xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx spotřebních xxxx x xxxx xxxx.

(7) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx složením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxx xxxxxxxxx daně, xx složená xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx částka, xxxxx xx uvolněna, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí jej xxxxxxx daně xxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx vzniku.

§30

Návrh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního xxxxxxx xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy

(1) Xxxxxxxxx odesílatel xxxx xxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx obecná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx tohoto systému xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx zjednodušeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx stanoví xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx ztráty x xxxxxxxx povahy xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stanoví xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx návrh xxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx vady, xxxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx referenční kód x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxxx zjednodušený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx správce xxxx místně příslušný xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx výrobků obdrží xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxx, doručí ho xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xx xxxxxxx.

128. Xx §30 se xxxxxxxx xxxx §30x až 30x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§30x

Xxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx státy

Evidovaný xxxxxxxxxx xx povinen předat xxxxxxxxxx kód zjednodušeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X průběhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxx xxxxxx.

§30x

Xxxxx xxxxx určení xxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Evidovaný xxxxxxxxxx může v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx změnit xxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx

x) nachází xx území členského xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx x místem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx stanoveny v xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx místa xxxxxx vybraných výrobků xxxxx xxxxxxxx 1 xx provede xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§30x

Xxxxxxxx x xxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Evidovaný xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přijal xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx členskými xxxxx, xx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx xxxx stanoveny x xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ověří xxxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x přijetí vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uvědomí xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx které tento xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jej pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronického systému xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx daňovém xxxxx, xxxxxx xx pomocí xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx daňové xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx na xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx a dopravované xx volném daňovém xxxxx xxxx členskými xxxxx zpět xx xxxxxx území České xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxx xxxxx §30c xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx §30x odst. 3 xx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x doručí xx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidovanému odesílateli.

§30e

Nedostupnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx volném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy vybraných xxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx nedostupný, xxxx xxxxxxxxx odesílatel xxxxxxx dopravu zahájit xxxxx se souhlasem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x pokud

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x náhradním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem namísto xxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx uvědomí xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx náhradní xxxxxxxxxxxx průvodní doklad x

x) xxxxxxxx tomuto xxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nese xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxx xx xxxx 10 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxx evidovaný odesílatel xxxxxxx daně místně xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx místa jejich xxxxxx xxxxx §30x xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 2.

§30x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx obnovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému evidovaný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x náhradním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odeslání xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 1 ověří xxxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zjednodušeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, a xx xxxxxxx porovnáním xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odesílatele x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vady, xxxxxxx xx §30 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provede xxxxxx elektronického systému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, kterým xx xxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní.

§30g

Nedostupnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve volném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Evidovaný xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravovaných ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xx daňové xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxx stejné údaje xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx volném daňovém xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému x xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přijetí xxxxxxxxx výrobků.

(3) Bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §30x xxxx. 3 x 4 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx příjemce do xxxxx xxx, xxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx, nepředloží z xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx místně příslušnému xxxxx xxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přijetí vybraných xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, správce xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx.

(5) Xxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx x §30x odst. 1, xx xxxxxxx předložit xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx.

(2) Ustanovení §30x xxxx. 3 xx 5 xx xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

129. §31 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

130. X §32 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 a 4.

131. V §32 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx o xxx, xx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xxx xxxxxxxxx" se xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx v xxxxxxxx 4" xx xxxxxxxxx xxxxx "množství xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx".

132. X §33 xx odstavec 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 5 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 až 4.

133. X §33 xxxx. 1 xx slova "Xxxxx, která vybrané xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx splnění xxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx může xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx".

134. X §33 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Pokud xx zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinnosti vyplývající xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx každého xxxxxxxxxx samostatně.".

135. §33x xx 33x xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§33a

Oznámení zasílatele

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit správci xxxx před prvním xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxx

x) xxxxx označující xxxxxxx xxxx a oznámení, xxxxx xx činěno, x

x) identifikační, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx zástupce pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zpět do xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx osobě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 osobě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx osobě.

§33b

Postup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v údajích x oznámení xxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xx výzvu xxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx výzvě xxxxxxxxx. X tom xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x vyrozumí xxxxxxxxxxxx. Vyrozumění xxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§33x

Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dne odstranění xxxx vad nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně zruší xxxxx xxx účely xxxxxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), pokud xxx xxxxxxx zasílat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Na toto xxxxxxxx se použijí §33x xxxx. 2 x §33b obdobně.

(3) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxx nebylo použito xxxx xxx 1 xxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

136. X §33x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §33x xxxx. 1 xx xxxxx "Zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků" xxxxxxxxx slovem "Zasílatel".

137. §33x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

138. X §33x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".

139. X §33x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

140. X §33h xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje věta "Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx použít xxxx na xxxxxx xxxx, x níž xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejího příslušenství, xxxxx o to xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx státu požádá.".

141. X §33h xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nezaniklo xxxxx xxxxxxxx 1, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně,

a) prokáže, xx xxxx daň, x xxx vznikla xxxxxxxxx tuto xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx přijetím xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxx x členském xxxxx, xx kterém v xxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.".

142. X §33x xx xxxxxxxx odstavce 3 až 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx spotřebních daní xx

x) dne xxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxx,

x) třicátého dne xxx dne marného xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stává xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx převedena xx úhradu daně, xxxxxxxxxx zasílatele. Xx-xx xxxxx xxxxxxx přeplatek xxxxxxxxxxx přeplatkem, xxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx zasílatel xxxxxxx daně o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

143. X nadpisu §33x se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx pro" xxxxxxxxx xxxxxx "x".

144. X §33x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

145. V §33x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxx s xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx na daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky osobě xx sídlem xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, která xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "Zaslat xxxxxxx výrobky x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,".

146. §33x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx zasílání dojde, xxxxx u zasílaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2; xx neplatí, pokud xx jedná o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x správce xxxx xxx x xxxx události bezodkladně xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx zasílání xxxxx, xxxxx

x) xx zasílání xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zasílání, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně.

(3) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx §28 xxxx. 4, 5, 10 a 11 obdobně.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informaci x

x) xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxxxxx xxxxxxxx zasílání xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.".

147. X §36 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "nebo na xxxxxx xxxxx" zrušují.

148. X §36x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxx x povolení x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx přidělí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xx ceny xxx xxxx nemění.".

149. X §39x xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx x §3 xxxx. x)" zrušují.

150. X §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "30" xxxxxxxxx xxxxxx "30a, 30x" x xx xxxxx "51," xx xxxxxx xxxx "58x,".

151. X §43 xx xxxxx "xxxxx §3 xxxx. x)" xxxxxxx.

152. X §44 odst. 2 x v §46 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "xxxx. 6".

153. X §49 xxxx. 10, 13 x 14 xx xxxxx "xxxxxxxxx x §3 xxxx. x)" xxxxxxx.

154. X §49 xxxxxxxx 11 xxx:

"(11) Výší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oleje xxx xxxx výrobě, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx které xxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stejné činnosti.".

155. X §49 se xxxxxxxx 12 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 13 x 14 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 12 x 13.

156. V §50 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx portálu xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx.".

157. X §52x xxxx. 4 se xxxxx "13 xxxx 14" xxxxxxxxx xxxxx "12 xxxx 13".

158. X §58 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx nevyžaduje; x xxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx.".

159. §58x včetně xxxxxxx xxx:

"§58x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx minerálních xxxxx uvedených do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx §28x xx 30x, 30x x 30x obdobně x tím, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx přiděleno na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx pro dopravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 xx 3,

b) xxxxxx xxxxxxx v §59 xxxx. 1 x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx §28x xx 30x, 30x a 30x xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx účely odeslání xxxxxxxxx výrobků x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 až 3,

x) xxxxxx xxxxxxx x §59 odst. 1 x

x) podle právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen

a) xx xxxxxx zjednodušeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) oznámit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně místně xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxx, xx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to do 5 pracovních dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxx odstavce 1 xx považuje za xxxxxxxxx okamžikem, xxx xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxx daňové území Xxxxx republiky.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odesílatele xxxxx §30 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx xxx xxxx nedostupnosti xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxx místně příslušnému xxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů přijetí xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, x xx xx 5 pracovních dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nastala; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 1 x xxx, že obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx odesílatele.

(6) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 29, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx pohon xxxxxx, výrobu tepla xxxx výrobu směsí xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2 x xxxxx xxxx prokazatelně xxxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 5 xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

160. X §60 xx xx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 xx 13, xxxxx znějí:

"(11) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx činí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zkapalněných ropných xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxx na daňovém xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) elektronického systému x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných plynů xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. f) x x) ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(12) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx systému se xxxxxxxx podle odstavce 10 xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx písemný xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. f) x x) s poskytnutím xxxxxxxxx daně.".

Dosavadní odstavce 11 xx 14 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 14 až 17.

161. X §60x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.

162. §60c xxxxxx xxxxxxx zní:

"§60c

Oznamovací xxxxxxxxx držitele xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daně do 5 xxx od xxxxxxx nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. f) x x) od xxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx jednoho xxxx xx posledního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xx xxxxxx dodavatele elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".

163. V §60x xxxx. 1 xxxx. x) x x §135x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "11" xxxxxxxxx číslem "14".

164. X §66 odst. 1 xxxx. a) xx c) x x §66 xxxx. 2 xx text "71 odst. 1" xxxxxxxxx xxxxxx "71".

165. X §66 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

166. X §66 xxxx. 1 písm. x) xx slovo ", xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.

Poznámka pod xxxxx x. 46 xx xxxxxxx.

167. X §67 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxx "písm. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

168. V §68 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx d).

169. X §68 xxxx. x), §72 xxxx. 1, §72 xxxx. 4 větě xxxxx, §73 odst. 1, §75 xxxx. 2, §79 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §135j xxxx. 1 xx xxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

170. V §71 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

171. V §71x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

172. X §75 xxxx. 3 xx xxxxx "xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x x)" x text "xxxx. 1" se xxxxxxx.

173. V §79 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 74 xxx:

"(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx52) určený pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2 nebo xxx xxxxxx etyl-terciál-butyl-éteru xx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lihu x xxxxxxx při 20 xX x objemové xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx místa xxx 20 oC,

f) xxxx x množství xxxxxxxx denaturačního xxxxxxxxxx x litrech xxxxx xxxxxxxx Komise o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lihu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně74) x

x) datum vystavení xxxxxxx.

74) Xxxxxxxx Komise (XX) x. 3199/93 xx dne 22. xxxxxxxxx 1993 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx denaturace xxxx xxx xxxxx osvobození xx spotřební xxxx, x xxxxxxx xxxxx.".

174. X §86 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Výší xxxxxxxxx zdůvodněné částečné xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx z piva xxx částečné ztrátě, xx xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxx xxxx při xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx určí xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx charakteru xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxxxx xxxx ztráty, xx které xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx při jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stejné xxxxxxxx.".

175. X §89 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx pivo může xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx umístěním xx xxxxxxxx xxxxxx provozovatele, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skladů, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxx xxxx pivo xxxxxxxx.".

176. X §89 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx toto xxxx x xxxxxxxx xxxxx České republiky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx toto xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, x xxxxx provozovatel xxxxxx xxxx pivo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně opětovně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx přijal xxxx pivo xx xxxxxx daňovém xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx sklady, xx xxxxxxx má xxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedení xxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.".

177. X §92 xxxx. 2 xx xxxxx "xx jiného xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx (§31)" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými státy".

178. X §97 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx xxxxxxxxx zdůvodněné xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxx x meziproduktů při xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx určí xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, ke xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.".

179. X §99 xx odstavec 8 xxxxxxx.

180. X §100 xxxx. 2 se xxxxx "přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx75)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 75 xxx:

"75) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/273 xx xxx 11. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1308/2013, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx révy, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x certifikaci, xxxxxxxxx xxxxx vstupů x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1306/2013, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, mění xx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 555/2008, (ES) x. 606/2009 a (XX) x. 607/2009 x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 436/2009 x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/560, v xxxxxxx xxxxx.".

181. X §100x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx výrobcem xxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx

x) xxxxxx výhradně tiché xxxx,

x) vyrábí x xxxxxxx xxxx xxx 1 000 xx xxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxx průměr se x xxxxxxx s xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx doklady pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx75) xxxx na základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx vinařských xxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

182. X §100x xxxx. 4 xx xxxxx "přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "produktů75)".

183. X §100x se doplňuje xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Pokud je xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vína podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu obdobným xxxxxx xxxxxxx vína, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijetí xxxx xxxxxxx přijetí tohoto xxxx předložením dokladu xxxxx odstavce 4.".

184. X §114 xxxx. 7 xx text "(§32 xxxx. 4)" xxxxxxx.

185. X §116 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §9 xxxx. 1 xxx porušení režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx," a xxxx "x), §9 xxxx. 3 písm. x)" xx nahrazuje slovy "x) xxxx d)".

186. X §134xx se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx postup xxxxx §58x odst. 2 x 5.".

187. X §135x odst. 2 xx slova "zjednodušeného xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §79 odst. 4".

188. X §139 odst. 2 xx text "§49 xxxx. 12," xxxxxxx.

189. Poznámka xxx xxxxx č. 61x xxx:

"61x) Xxxxxxxx Xxxx 2011/64/XX xx xxx 21. června 2011 x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tabákových xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx související xx použije xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx §27xx xxxx. 4 nebo 5 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nemusí xxx xx 13. xxxxx 2024 xxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx povinnosti x spotřebních daní xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 19, 20, 125 x 132 xx 135 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx zákon č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. X bodů 19, 20, 125 x 132 xx 135.

4. Ustanovení xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. X xxxx 19 a 125, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx použijí xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. X xxxx 19 a 125. Xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém oběhu xxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xx 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxx §29 až 31 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xx. I xxxx 20 a 132 až 135, xx xxx účely xxxxxx xxxxx pro xxxxx zasílání xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. X xxxx 20 a 132 až 135. Xxxx xxxxx xxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Povolení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §33x odst. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xx 9 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxx §60x xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxx §60x odst. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu podle §60x xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx.

10. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných plynů xxxxx §60x odst. 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti dnem 13. února 2023, x výjimkou

a) xxxxxxxxxx čl. I bodů 175 x 176, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 19, 20, 125 x 132 až 135 x čl. II xxxx 3, 4 x 6, která xxxxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. r.

Zeman x. r.

Fiala x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 179/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 13.2.2023 x xxxxxxxx ustanovení čl. I bodů 175 x 176, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 28.6.2022 x ustanovení čl. I xxxx 19, 20, 125 x 132 xx 135 x čl. II xxxx 3, 4 x 6, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.11.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.