Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

179/2022 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

179

XXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Sb., xxxxxx x. 558/2004 Sb., xxxxxx x. 693/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., zákona č. 575/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., zákona x. 37/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Sb., xxxxxx č. 87/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona č. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 201/2014 Sb., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx č. 157/2015 Sb., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx č. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 453/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 4/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 364/2019 Xx., zákona x. 229/2020 Sb., xxxxxx x. 299/2020 Sb., xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxxx č. 584/2020 Sb., zákona x. 609/2020 Xx. x zákona x. 93/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xxxx první, xxxxx x xxxxxxxx zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx pod čarou xx xx samostatný xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/262 ze xxx 19. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx znění).".

2. X §1 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

3. V §1 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 72 xxx:

"(5) Na xxxxxxx xxxxxxx, které nemají xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, kterým se xxxxxxx celní kodex Xxxx72) (xxxx xxx "xxxxx kodex"), se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

72) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, x xxxxxxx xxxxx.".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxx "území xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx1x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx daňových xxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xx xxxxxxx.

5. X §2 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) daňovým územím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Smlouva x Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "země" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

7. X §2 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.

8. X §2 odst. 3 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxx stát," se xxxxxxx.

9. X §2 xxxx. 4 se xxxxx "země" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xx slova "xxxx xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxx 355 xxxx. 3 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx".

10. X §2 odst. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se" xxxxxxxxx slovy "Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx Unie") se" x xxxxx "Evropského xxxxxxxxxxxx x" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx třetích".

11. V §2 xxxx. 6 xx xxxxx "Evropského xxxxxxxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx se" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx třetí".

12. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

"x) dovozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx konečného xxxxx,

x) neoprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. nedošlo x xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx,".

13. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova ", xx něž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režim xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.

14. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "vývozu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "podle směrnice Xxxx x xxxxxx xxxxxx spotřebních daní6a)" xx nahrazují slovy ", xxxxx přijímá xxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. c) xx x)" x xxxxx "podle §3 xxxx. g)" se xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6a xx xxxxxxx.

15. V §3 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) uvedením xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

3. xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

4. xxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx nebyly tyto xxxxxxx výrobky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně,

5. xxxxxxxxxxx vstup vybraných xxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 124 xxxx. 1 písm. x) až g) xxxx x) xxxxxxx xxxxxx, nebo

6. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx, x xxxxx xx neprokáže, xx xx xxxxx x xxxxxxx zdaněné, nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx daně,".

16. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "vyrobené xxxx dovezené" xxxxxxx.

17. X §3 odst. 1 písm. x) xx slova "xxxxx xxxxxxx xxxx nenahraditelná xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx".

18. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 73 xxxxx:

"x) místem xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nacházejí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxx xxxxxx konečného xxxxx,

x) místem xxxxxxx xxxxx,

1. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo

2. na xxxxxx xx vybrané xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxxx tranzitu,

v) xxxxxxxxxxxxx systémem elektronický xxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx73),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x sobě; za xxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, kdy jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxxxx systému xxxx přístupové komunikační xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx jí xxxx přiděleny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky,

x) xxxxxxxxxx číslem xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jedinečné číslo xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx71), které xxxx xxx xxxxx dopravy xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

73) Xx. 1 rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/263 xx xxx 15. xxxxx 2020 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx (xxxxxxxxxxxx znění).".

19. X §3 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 71 xxx:

"(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) dopravou xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx členském xxxxx x dopravovaných xxx xxxxx podnikání na xxxxxx území odlišného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx tohoto xxxxxxxxx xxxxx,

x) jedinečným xxxxxx xxx dopravu xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxx xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx71), které xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, x

2. xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přiděleno správcem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx hodlá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx státy, x

2. xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

71) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 389/2012 xx dne 2. května 2012 x xxxxxxx spolupráci x oblasti spotřebních xxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 2073/2004, x xxxxxxx xxxxx.".

20. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xx něj odlišného

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x

2. xxxxx x místem pobytu xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx státu xxxxx bodu 1, xxxxx nepodniká xxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost,

f) zasílatelem xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla zasílatelem xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.".

21. Xx §3x xx xxxxxx xxxx §3x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§3x

Xxxxxxxx ztráty xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Částečnou xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx vybraného xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxx xxxxx nakládání s xxxxx výrobkem,

b) xxxxx xxxx xxxx vyšší xxx výše technicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx ztráty x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ztrátou xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částečné xxxxxx xx pro xxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vypočtená podle xxxxxxxx Ministerstva průmyslu x obchodu,

b) daně x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx líh.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdůvodněné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x dopravě xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Koeficientem ztrát xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx technicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, dopravy vybraných xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) společný xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x dopravou xxxxx podléhajícího xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx zdůvodněné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částečné xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 5, xx její xxxx xxxx.".

22. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "(§9 xxxx. 1), xxxx v xxxxxxxxxxx xx ztrátou nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx [§9 odst. 3 písm. x)]" xxxxxxx.

23. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx 1 zrušuje.

Dosavadní xxxx 2 xx 4 xx označují jako xxxx 1 xx 3.

24. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx xxx 3 xxxxxxx.

25. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [§9 xxxx. 3 písm. f) x §28]" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve volném xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zasílání, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x zaplatit xxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxx".

26. V §4 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx xxx xxxxx podnikání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopravované xx volném xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, pokud jí xxxxxxx povinnost daň xxxxxxx a xxxxxxxx,".

27. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xx x xxxxxxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků,

2. xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxx pověřen, xxxx

3. xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxx účely xxxxxxxx, xxxx pokud zasílatel xxxx zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně.".

28. X §4 odst. 2 se slova "xxxxxx 1 x 3 x xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. f), xxxxxxxx 4".

29. V §4 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxx dovozu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx společně a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxx neoprávněném xxxxxx xxxxxxxx.".

30. X §4 xxxx. 6 větě xxxxx x v §5 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx ", 4 x 5" nahrazují xxxxx "xx 4".

31. X §5 xxxx. 5, §6 xxxx. 3, §11 odst. 1 písm. x), §12 xxxx. 2, §24 odst. 5 xxxx druhé, §25 xxxx. 5 xxxx xxxxx, §37 xxxx. 2 xxxx. x) x x §60 xxxx. 8 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

32. Na xxxxx xxxxx §7 se xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx daňové území Xxxxxxxx unie".

33. X §8 se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

34. X §9 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx celního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx výrobě, skladování xxxx jiném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.".

35. V §9 xxxx. 3 xxxx. a) se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx okamžikem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek dopravy xxxx zasílání" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "anebo částečné xxxxxx".

36. X §9 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

37. V §9 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

38. X §9 odst. 3 písm. x) xx xxxxx "které xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dopravy xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx státě x jsou xxxxxxxxxxx xx daňové území Xxxxx republiky" xx xxxxxxxxx xxxxx "daňové xxxxx České xxxxxxxxx".

39. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx g) xxx:

"x) xxxx, ve xxxxxx byly xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přijaty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".

40. X §11 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx17x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx provádí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx obecná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17a xx zrušuje.

41. X §11 odst. 1 xx xx konci xxxxx písmen f) x g) xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx x xxxxxxx xxxxx §27 nebo 27x x s potvrzeným xxxxxxxxxx x osvobození xx spotřební daně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx".

42. Xx §13x xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§13d

Osvobození xx xxxx xxx xxxxxx xxxx znehodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxx k xxxxxx

x) nepředvídatelné xxxxxx xxxx znehodnocení, xxxx

x) xxxxxxxx ztrátě.".

43. V §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evidovanému odesílateli, xxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "za xxxxxxxx, xx" se nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:".

44. X §14 xxxx. 2 písmena x) x x) xxxxx:

"x) vybrané xxxxxxx xxxx dopravovány

1. se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. s xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx evidovaný příjemce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z důvodů xxxxxx než uvedených x §30x odst. 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouhlaseno správcem xxxx xxxxxxxxxx místu xxxxxxxx vybraných xxxxxxx,".

45. X §14 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

46. X §14 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx během xxxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. prokáže, že xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení xxxxx částečné xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx porušením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zaplatit xxx, x".

47. X §14 odst. 2 xx závěrečná část xxxxxxxxxx zrušuje.

48. X §14 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Plátci, který xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaplacena xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x doklad x xxx, že xxx xx vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jiného členského xxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jinému porušení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx daň xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaplacena x xxxxxxxx xxxxx určení, xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx částečné ztrátě, xxxx

x) předložit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x členském státě, xx xxxxxx ztrátou xxxx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxx porušením podmínek xxxxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx a zaplatit xxx.".

49. X §18 xxxx. 7 se xxxxx "podle §9 xxxx. 3 písm. x)" xxxxxxxxx slovy "xxx dopravě xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zasílání, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxx přiznat a xxxxxxxx" a na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zasílání".

50. X §18 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

51. X §19 xxxx. 1 xxxx. a), §59 xxxx. 7 x 10 x x §78 xxxx. 3 xx slova "xxxxx §3 písm. x)" xxxxxxx.

52. X §19 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§3 xxxx. x)]" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

53. X §19 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.

54. X §19x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx číslo xxxxxx" xxxxxxx, slova ", nebylo-li přiděleno xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "jedinečné číslo xxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně" a xx konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx "X xxxxxxx změny xxxxxxxx xx jedinečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

55. X §21 xxxx. 1 xxxx. x), §23a xxxx. 3, §33e xxxx. 3, §43x xxxx. 1 xxxx. x), §58 odst. 1, §77 xxxx. 1 x 2, §90, §116a odst. 1 a 2 x x §119 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxx".

56. V §22 xx doplňuje odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx daně v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných výrobků xxxxxx.".

57. X §23x xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx vybrané xxxxxxx přijaty".

58. X §23x se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávněnému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxx.".

59. V §24 odst. 1 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x slovo "xxxxxx," xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

60. X §24 xxxx. 3 větě xxxxx se slova ", 3, 4 x §58 xxxx. 5 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "až 5" x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx se xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx, poskytuje se xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx zvlášť, x xx způsoby xxxxx §21 xxxx. 1. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2, 4 x 5 x §21x se xx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx.".

61. X §24 xx za odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osoba, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx podílí xx vyřizování xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úřadu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, jímž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx číslo pro xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 10.

62. X §24 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odesílajícího xxxxxxxx skladu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx společně x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přijímajícího daňového xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Zajišťuje-li daň xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účet pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odesílajícímu xxxxxxxx xxxxxx.".

63. V §24 xxxx. 7 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx", slova "xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému27c) (xxxx jen "elektronický xxxxxx") xxxxxxxxxxx" se xxxxxxx a xx xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxx slova "xxxxxx příslušným podle xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxx výstupu")".

Poznámka xxx xxxxx x. 27x xx xxxxxxx.

64. X §24 se xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxx dochází x xxxxxx uvedení xx xxxxxxx daňového oběhu.".

65. X §24 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx," a xxxxx "(§27a, 27b, 27x, 27x xxxx 27x), a xxxxxxxxx xxxx vrátí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx nevznikla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, anebo předloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxx".

66. X §24 xx xx xxxxxxxx 8 vkládají xxxx odstavce 9 x 10, které xxxxx:

"(9) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx účtu uvolní x xxxxxxxxxxx použití xx zajištění xxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(10) Xx žádost xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx pro dopravu xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo její xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxx xxx žádosti xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 9 a 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 11 x 12.

67. X §24 xxxx. 11 větě xxxxx, §25 xxxx. 1 písm. a) xxxx 2, §25 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2, §25 odst. 1 xxxx. x) bodě 2, §25 xxxx. 9 xxxx xxxxx x x §27d xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "vývozu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

68. X §24 odst. 12 xx xxxxx "podle xxxxxxxx Xxxx o xxxxxx úpravě spotřebních xxxx27x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 27x xxxxxxx.

69. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 a x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxx směrnice Xxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx6x)" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx bodů xx xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvobozené xx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. c) až x)".

70. X §25 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "xxxxx xxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxx. x)" xxxxxxx x za xxxxx "nevydá" xx xxxxxxxx slova "xxxxx xxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "celní xxxx xxxxxx")".

71. X §25 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx namísto xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx také xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnout," a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx daně může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, u níž xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx a zaplatit xx daňovém xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

72. X §25 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx z místa xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx daňovým xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, která xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx formalit, celnímu xxxxx xxxxxxxx

x) jedinečné xxxxx xxx dopravu x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že je xxxxx určeno x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 10 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 až 11.

73. X §25 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" zrušuje x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxxx "výstupu".

74. X §25 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx dochází x xxxxxx uvedení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

75. V §25 xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) Xxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x doprava xxxx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xx 5 pracovních xxx xxx xxx, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

1. xxxxxxx, xx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení daně, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".

76. V §25 xx za odstavec 9 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 10 až 12, xxxxx xxxxx:

"(10) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do

a) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxx, xxxx

x) xxx odeslání xxxxxxxx o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx spotřebních xxxx x dané xxxx.

(11) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx daně, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx použití xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(12) Xx žádost xxxxx, xxxxx zajištění daně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx složením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx účet xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se složená xxxx převedená xxxxxx, xxxxx xx uvolněna, xxxx její xxxx xxxxx přeplatkem xxxx xxxxx. Vznikne-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx správce daně xxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 x 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 13 x 14.

77. X §25 xxxx. 14 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxx27x)" xxxxxxxxx xxxxx "na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Pokud xxxx xxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx průběhu xxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

78. X §26 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se slova "xxxxxx uvedeným x §11 odst. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx Rady x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx27x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx výrobky osvobozené xx xxxx podle §11 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů jiného xxxxxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 27x xx xxxxxxx.

79. X §26 xx xx xxxxx textu odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "x souladu x xxxxxxxxx Komise, xxxxxx xx xxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".

80. X §26 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

81. X §26 odst. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x stanoví xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo oprávněný xxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx" x xx xxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxx 4" xxxxxxxxx xxxxx "nebo 5".

82. X §26 xxxx. 6 se xxxxx ", kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx28)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28 xx zrušuje.

83. X §27 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní27e)" xxxxxxxxx xxxxx "příjemci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvobozené xx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x)" x xxxxx "7" xx xxxxxxxxx xxxxxx "8".

84. X §27 xxxx. 2 xx text "xxxx. 7" nahrazuje xxxxxx "§25 xxxx. 8" x xxxxx "xxx místo" se xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".

85. V §27 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. b) xxxx 2, orgán xxxxxxx v §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu, v xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.".

86. X §27 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

87. X §27 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "listinný xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxx" a xxxxx "xxxx obchodní xxxxxx, ve xxxxxx xx uveden xxxxxxxxxx xxx," se xxxxxxx x ve xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxx".

88. V §27 xxxx. 6 xx číslo "5" xxxxxxxxx číslem "6".

89. X §27 odst. 7 xxxx první xx xxxxx "ukončení xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" a xxxx xxxxxxxx xx zrušuje.

90. X §27 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x 9, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 x xx změnu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx struktura x xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx x prahy ztráty x důsledku povahy xxxxx.

(9) Zrušení elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úprava spotřebních xxxx.".

91. X xxxxxxx §27x se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxx xxx xxxxxxxx dopravy" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx x přijetí".

92. X §27x odst. 1 xxxx první xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "8", slovo "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx" x věty xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx.

93. V §27x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

94. X §27x xxxx. 8 xx xx xxxxx "xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

95. V §27x xx doplňuje xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Náležitosti xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx x obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x prahy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

96. Za §27a xx xxxxxx xxxx §27xx, který včetně xxxxxxx xxx:

"§27xx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx doprava xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx výstupu, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx podáváno xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx (dále xxx "xxxxx xxxx vývozu"), xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx ověří xxxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prohlášení pro xxxxx, x to xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu. X xxxxxxx, xx uvedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx příslušný podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odeslání shledal xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx uvedené v xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx, uvědomí xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx odesílatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx průvodním xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx, xxxxx úřad xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx.

(5) Xxxxx správce xxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, je xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

97. §27x xxxxxx nadpisu xxx:

"§27x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vývozu xxxxxxxxx výrobků x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Pokud je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx vývozu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx správnost x xxxxxxxx ověřil, xxxxxxxx x vývozu xxxxxxxxx xxxxxxx x daňového xxxxx Evropské xxxx x zašle xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx struktura x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx celní xxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zašle jej xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

98. X §27c xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "nebo 4" nahrazují slovy "xxxx 5".

99. X §27x se za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx.

(4) Deklarant xx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 se označují xxxx odstavce 5 xx 10.

100. V §27x xxxx. 6 xxxx první xx xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 5".

101. X §27c xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 8 xx 10 se xxxxxxxx xxxx odstavce 7 až 9.

102. X §27x xxxx. 8 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxx sdělení obsahuje xxxxxx náležitosti xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 8." x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxx xx změnu příjemce xxxx xxxxx určení xxxxx §27 xxxx. 7; xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxx, xxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxx.".

103. X §27x se xxxxxxxx 9 zrušuje.

104. X §27x xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

105. V §27d xxxx. 1 xxxx. x) a x §27x xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "3 xx 5" xxxxxxxxx xxxxx "5 x 6".

106. X §27x xxxx. 1 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x v §27x xxxx. 2 xx xxxxx "místu" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxx".

107. V §27x xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx doprava xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečňována xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §27d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx oznámení

a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, vyhotoví xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxx.".

108. X §27x xxxx. 2 xx za slova "xxxxxx vybraných xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx x xxx, xx nedojde k xxxxxx vybraných výrobků,", xx slova "xxxxxxx x daňového xxxxx Xxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx, xx nedojde x vývozu vybraných xxxxxxx," x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

109. X §27x xxxx. 4 se za xxxx "§" xxxxxxxx xxxxx "27ab a".

110. X §27x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxx náhradní oznámení x xxxxxx vybraných xxxxxxx, posoudí xxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xx elektronického systému. Xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx správce daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

111. X xxxxxxx §27x xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx".

112. V §27x xxxx. 1 xx xxxxx "vývozu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "místu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".

113. V §27x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx x obecné úpravě xxxxxxxxxxx daní27e)" nahrazují xxxxx "dopravy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. d),".

114. X §28 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečnosti" a xxxxx "xxxxxx, osobě xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x) nebo příjemci xxxxx směrnice Rady x xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxx6x) v xxxxx xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx osobě, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvobozené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu".

115. V §28 xxxx. 2 xx slova "xxxxx xx xxxxxx §49 xxxx. 11 xxxx §71 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxx".

116. X §28 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx".

117. X §28 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx "x okamžiku, xxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx".

118. X §28 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxx a slova ", ve kterém xxxx doprava xxxxxxxx," xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".

119. X §28 xxxx. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx x propuštění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

120. X §28 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

121. V §28 xxxx. 7 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx odeslání xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" x slova ", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx do celního xxxxxx xxxxxxx oběhu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

122. X §28 xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx vkládají slova "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

123. X §28 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "od xxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx odeslání xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx ", který xxxxxxx x propuštění xxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "dovozu".

124. X §28 odst. 9 xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" a xxxxx "6" xx xxxxxxxxx xxxxxx "7".

125. Xx §28 xx xxxxxxxx xxxx §28a až 28x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§28a

Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx

(1) Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi

a) evidovaným xxxxxxxxxxxx nebo osobou, xxxxx bylo xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) evidovaným xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odlišného členského xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx odlišného xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x jednom xxxxxxxx xxxxx dopravované xxx xxxxx podnikání xxxx xxxxxx xxxxx odlišného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo lodi xxxxxxxxxxxxx cestující na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx výrobky xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx palubě.

§28b

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Osoba, xxxxx xxxxx xxx xxxxx podnikání přijímat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx povinna xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xxxxxx toto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx daňovém oběhu x sdělí xxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx takové xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx odesílateli x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28x.

§28x

Xxxxxxxx evidovaného xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, která xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, je xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx zahájením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu x xxxxx xxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobě již xxxxxx číslo xxxxxxxx x xxxxxx místu xxxxxxxx xxxx evidovanému xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28x.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemce x evidovaného xxxxxxxxxxx

(1) X případě, že xxxxx xxxxx přijímat xxxx odesílat vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx členskými xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podle §28x xxxx. 1 xxxx §28x xxxx. 1 x množství vybraných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zanikne po xxxx použití xx xxxxxxx xxxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§28x

Xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Oznámení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx členskými xxxxx xxxxx §28b až 28x (dále xxx "xxxxxxxx ve věci xxxxxxx") lze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx.

(2) Oznámení xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) údaje x xxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odesílání vybraných xxxxxxx dopravovaných ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx povaze xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x x xxxxxxx, xx to xxxx xxxxx, jiné údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx změnit xxxx xxxx zpět xx xxxx, xxx je xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx toto číslo xxxxxxxxx.

§28x

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x údajích x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx-xx na xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pochybností v xxxxxxx x xxxxxxxx xx věci dopravy, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx dopravy xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx oznamovatele. Xxxxxxxxxx není xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx na xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx žádný úkon.

§28g

Lhůta xxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxx xx xxxx dopravy, xxxxxxxxx ode dne xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx

x) xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) z xxxx xxxxxx.

(2) Evidovaný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx ani xxxxxxxx x místa xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx přidělena jedinečná xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §28e xxxx. 1, §28e xxxx. 2 písm. x), x) x d) x §28f obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx úřední, pokud xxxx xxxxx není x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx déle xxx 1 rok.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

126. Za §28x xx xxxxxxxx xxxx §28x x 28x, které včetně xxxxxxx xxxxx:

"§28x

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx státy

Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx státy je

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odeslání, xxxxx xx uvedeno xx zjednodušeném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ukončena okamžikem xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx, xx místě xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průvodním xxxxxxx xxxx náhradním zjednodušeném xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx členskými xxxxx

(1) K porušení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve volném xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx příjemcem nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx, xx místě xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo znehodnocení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybraných výrobků xx volném daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx osobami xxxxx §28x xxxx. 1, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx §28 odst. 4, 5, 10 x 11 obdobně.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nepředvídatelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterým xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx.".

127. §29 x 30 včetně xxxxxxx xxxxx:

"§29

Xxxxxxxxx x placení xxxx xxx dopravě xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx podnikání xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx xx xxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Evidovaný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx složením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxxxxx s xxx xxxx dopravce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, písemně xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxx evidovanému xxxxxxxx.

(3) Xx žádost osoby, xxxxx poskytla xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx e).

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx daň xxxxxxxxx xx lhůtě splatnosti. Xxxxxxxxx daně může xxxxxxx xxxx použít xxxx na xxxxxx xxxx, x níž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebylo xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, do 5 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxxx, která poskytla xxxxxxxxx daně,

a) prokáže, xx byla xxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a zaplatit xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uhrazena xxxxx xxxxxxxx,

x) prokáže, xx došlo k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiznat x xxxxxxxx daň, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx státě, xx xxxxxx x průběhu xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dopravovaných xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx.

(6) Xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do

a) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost,

b) xxxxxxxxx xxx ode xxx marného uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxxxxxxxxx xxxx x dané xxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxxxx účet xxx xxxxxxxxx daně, xx složená nebo xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx účtu uvolní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx poskytla, xx složená xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uvolněna, xxxx xxxx xxxx stává xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx takto vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx jeho vzniku.

§30

Návrh xxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu mezi xxxxxxxxx státy vyhotoví xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xx stanoví obecná xxxxxx spotřebních xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx systému xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx struktura x obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dopravou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x prahy ztráty x xxxxxxxx povahy xxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx správnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního dokladu. X případě, že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx bezodkladně x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx odesílatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kód x sdělí jej xxxxxxxxxxx odesílateli. Tento xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxx, xxxxxx ho xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemci.".

Poznámka pod xxxxx č. 30 xx zrušuje.

128. Xx §30 xx vkládají xxxx §30x xx 30x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§30x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx odesílatel xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního xxxxxxx xxxxx, xxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx referenční xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx.

§30x

Xxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx

x) nachází xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx stanoveny x xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx x obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební dani x prahy xxxxxx x xxxxxxxx povahy xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx nařízení Komise, xxxxxx xx provádí xxxxxxx ustanovení směrnice Xxxx, kterou se xxxxxxx obecná úprava xxxxxxxxxxx daní.

§30c

Oznámení x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopravované xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými státy, xx povinen do 5 xxxxxxxxxx xxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx daně místně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx vybraných výrobků xx volném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dopravou xxxxx podléhajícího xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx shledá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx evidovaného xxxxxxxx x stanoví xxxxx, xx které tento xxxxxxxx nedostatky odstraní.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neobsahuje xxxx, xxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx členského státu xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx odeslání xxxxxxxxx výrobků obdrží xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ho xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků ve xxxxxx daňovém oběhu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přes daňové xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 5 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektronického systému xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx správci xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §30x xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx §30x xxxx. 3 xx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vady, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxxxx xx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odesílateli.

§30e

Nedostupnost xxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vybraných výrobků xx xxxxxx daňovém xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxxxxxxx systém v xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve volném xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odesílatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se souhlasem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx zahájením xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx mu náhradní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x

x) poskytne xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx nedostupnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx odesílatel je xxxxxxx uchovávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dopravy xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx členskými státy xxxxx xxxxxxxxx odesílatel xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §30b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náležitosti jako xxxxx xx xxxxx xxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 2.

§30f

Obnovení dostupnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Bezodkladně xx obnovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průvodním xxxxxxxx xxxx xxxxx změnil xxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odeslání xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx a platnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zjednodušeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xx zejména xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx zjednodušeném xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx zjednodušeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx §30 xxxx. 4 a 5 xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxx podle nařízení Xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Rady, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx.

§30x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx použije xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx daňovém oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx daňové území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx toto oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému x místě

a) určení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx xx okamžiku xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

(3) Bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu. Xxxxxxxxxx §30x xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxx xxxxx kopii xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odeslání.

(5) Xxxxx správce daně xxxxxx příslušný podle xxxxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxx evidovanému xxxxxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx x §30x xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx volném daňovém xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §30x xxxx. 3 až 5 se na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx použijí obdobně.".

129. §31 xx včetně xxxxxxx zrušuje.

130. X §32 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

131. X §32 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx o xxx, xx" nahrazují xxxxxx "považovat", xxxxx "xxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx v xxxxxxxx 4" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx vybraných xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx".

132. X §33 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

133. X §33 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx může xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx".

134. X §33 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxx xx zástupce xxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxxx, xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

135. §33a xx 33x včetně xxxxxxx znějí:

"§33a

Oznámení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx vybrané výrobky x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx správcem xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání obsahuje

a) xxxxx označující xxxxxxx xxxx x oznámení, xxxxx je xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx změnit xxxx xxxx xxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxxx daně osobě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zasílání, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx účely xxxxxxxx x sdělí xxx xxxx xxxxx.

§33x

Xxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxx zasílatele

Nedošlo-li xx výzvu xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zasílatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx neúčinným. X xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neučinil vůči xxxxxxx xxxx žádný xxxx.

§33x

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx daně přidělí xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vad nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxx čísla xxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx zasílatele, xxxx

x) x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx nehodlá zasílat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky. Toto xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx. Xx toto xxxxxxxx se xxxxxxx §33x xxxx. 2 x §33b xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebylo použito xxxx xxx 1 xxx.

(4) X zrušení xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

136. X §33x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §33x xxxx. 1 se xxxxx "Zástupce pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Zasílatel".

137. §33x se včetně xxxxxxx xxxxxxx.

138. X §33x xxxx. 1 xx xxxxx "zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxxx".

139. X §33x xxxx. 2 xx xxxxx "zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

140. X §33x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx povinnost daň xxxxxxx x xxxxxxxx xx daňovém území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

141. X §33x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Správce xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx zajištění xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xx byla xxx, x níž vznikla xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uhrazena xxxxx způsobem,

b) prokáže, xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx x xxxxxxx zasílání vybraných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.".

142. X §33h xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx ode dne xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní xx

x) dne obdržení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) třicátého dne xxx xxx marného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní x xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stává xxxxxxx xxxx převedená xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx převedena xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx zasílatele. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeplatkem, vrátí xxx správce daně xxxxxxxxxx bez žádosti xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xx má xxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx pro zajištění xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx na zajištění xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

143. V xxxxxxx §33x xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx pro" xxxxxxxxx xxxxxx "x".

144. X §33x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

145. X §33x xxxx. 1 xx xxxxx "Osoba x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx xxxx zaslat vybrané xxxxxxx uvedené do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo x xxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx samostatnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,".

146. §33l včetně xxxxxxx zní:

"§33l

Porušení xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X porušení xxxxxxxx zasílání dojde, xxxxx u zasílaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení xxxx xxxx xxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxx doprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 2; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x správce xxxx byl x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K porušení xxxxxxxx zasílání xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxx přiděleno číslo xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx neposkytne xxxxxxxxx xxxx.

(3) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, použijí xx §28 xxxx. 4, 5, 10 a 11 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxx informaci o

a) xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxxx ztrátě nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxx.".

147. V §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

148. X §36x xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxx xxx daně xxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxx za xxxx xxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxxxx xxxxxxxx k prodeji xx xxxx bez xxxx xxxxxx.".

149. V §39x odst. 1 xx slova "uvedený x §3 xxxx. x)" zrušují.

150. X §42 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx "30" xxxxxxxxx xxxxxx "30x, 30x" x xx číslo "51," xx vkládá xxxx "58x,".

151. V §43 xx xxxxx "xxxxx §3 xxxx. x)" xxxxxxx.

152. X §44 xxxx. 2 x v §46 xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "xxxx. 6".

153. V §49 xxxx. 10, 13 a 14 xx xxxxx "uvedených x §3 xxxx. x)" zrušují.

154. X §49 xxxxxxxx 11 xxx:

"(11) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částečné xxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxx xx daně x minerálních xxxxx xxx xxxxxxxx ztrátě, xx které xxxxx x xxxxxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxx výrobě, rozumí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx určí xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxx výše xxxxxx, ke které xxxxx x důsledku xxxxxx minerálního xxxxx xxx jeho výrobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činnosti.".

155. X §49 se xxxxxxxx 12 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 13 x 14 se označují xxxx xxxxxxxx 12 x 13.

156. X §50 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

157. X §52x xxxx. 4 se xxxxx "13 xxxx 14" xxxxxxxxx slovy "12 nebo 13".

158. X §58 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx nevyžaduje; x xxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxxx správce xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje.".

159. §58x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§58x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx dopravu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxx účely podnikání xx použijí §28x xx 30x, 30x x 30x xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx, které xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx pro dopravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 xx 3,

x) xxxxxx uvedeny x §59 xxxx. 1 x

x) podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §28x až 30b, 30x x 30x xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uskutečněna xxxxxx, xxxxx bylo xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu jedinečné xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx uvedeny x §45 xxxx. 1 až 3,

b) xxxxxx xxxxxxx x §59 odst. 1 x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx minerálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx namísto jedinečného xxxxx xxx dopravu xx volném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému nebo xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, x xx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxx nastala.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx považuje xx xxxxxxxxx okamžikem, xxx xxxx minerální xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxx

x) plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odesílatele podle §30 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx nedostupnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx místně příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů přijetí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx do 5 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxx skutečnost nastala; xxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 1 x xxx, že xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xxx xxxxxxx ve volném xxxxxxx xxxxx odesílatele.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2710 19 29, xxxxx byly uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, výrobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2 x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx do 5 xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

160. X §60 xx xx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 až 13, xxxxx xxxxx:

"(11) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 10 xx činí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) elektronického xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxxx daňovém oběhu xxxx xxxxxxxxx státy.

(12) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 10 je písemný xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. f) x x) s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně.".

Dosavadní xxxxxxxx 11 xx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 14 xx 17.

161. V §60x xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

162. §60x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§60x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitele povolení x nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx volného daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daně xx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů uvedených x §45 xxxx. 1 písm. f) x x) xx xxxxxx dodavatele oznámit xxxxxx xxxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx správci daně xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od posledního xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx uvedených x §45 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxx těchto zkapalněných xxxxxxx plynů od xxxxxx xxxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(3) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, sídlo xxxx xxxxx pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele.".

163. V §60x xxxx. 1 xxxx. x) x x §135h xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "11" xxxxxxxxx xxxxxx "14".

164. X §66 xxxx. 1 xxxx. a) xx c) x x §66 xxxx. 2 xx xxxx "71 odst. 1" xxxxxxxxx xxxxxx "71".

165. X §66 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

166. X §66 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx ", xxxx" nahrazuje tečkou x xxxxxxx d) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 46 xx xxxxxxx.

167. X §67 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

168. X §68 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx d).

169. X §68 xxxx. x), §72 xxxx. 1, §72 xxxx. 4 větě xxxxx, §73 xxxx. 1, §75 odst. 2, §79 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §135j xxxx. 1 se xxxx "odst. 1" xxxxxxx.

170. V §71 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

171. X §71x xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxxxx".

172. X §75 xxxx. 3 se xxxxx "až c)" xxxxxxxxx xxxxx "a x)" x xxxx "xxxx. 1" xx xxxxxxx.

173. V §79 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 74 xxx:

"(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxx52) xxxxxx pro xxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2 nebo xxx xxxxxx etyl-terciál-butyl-éteru xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx,

x) xxxxx dodání,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx při 20 xX a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 desetinná místa xxx 20 xX,

x) xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx denaturačního xxxxxxxxxx x litrech podle xxxxxxxx Komise o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx osvobození xx xxxxxxxxx daně74) x

x) xxxxx vystavení xxxxxxx.

74) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 3199/93 xx xxx 22. xxxxxxxxx 1993 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx denaturace xxxx xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.".

174. X §86 odstavec 2 zní:

"(2) Výší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx osvobození xx xxxx x piva xxx částečné ztrátě, xx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx výše xxxxxxxxx zdůvodněné xxxxxx, xxxxxx xxxx správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu a xxxxxxx výše xxxxxx, xx které xxxxx x důsledku xxxxxx xxxx při jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při stejné xxxxxxxx.".

175. X §89 xxxx. 4 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky" x xxxx xxxxx xx nahrazuje xxxxx "Xxxx xxxx může xxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provozovatele, xxxxx uvedl xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skladů, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx sklady, xx kterých xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx.".

176. V §89 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který zní:

"(5) Xxxxxxx daně může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx daňového skladu x opětovném uvedení xxxx do režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx účelem xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx České republiky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx pivo xxxx xxx xx xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx pivo xx xxxxxx daňovém xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provozuje xxxx xxxxxxxx skladů, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterých má xxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xx xxxxxxx xxxx.".

177. V §92 xxxx. 2 xx xxxxx "do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx (§31)" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx".

178. X §97 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxx xxxxxxxxx zdůvodněné xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx ztrátě, xx xxxxx došlo v xxxxxxxx povahy vína xxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx technicky zdůvodněné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxx výše xxxxxx, ke které xxxxx x důsledku xxxxxx vína xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx.".

179. X §99 xx odstavec 8 xxxxxxx.

180. X §100 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx75)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 75 xxx:

"75) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2018/273 ze xxx 11. xxxxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, průvodní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vstupů x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, doplňuje xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1306/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx kontroly x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 555/2008, (XX) x. 606/2009 x (XX) č. 607/2009 x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 436/2009 a xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/560, x xxxxxxx xxxxx.".

181. X §100x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx výrobcem xxxx xx xxx xxxxx xxxx z vína xxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, která

a) xxxxxx xxxxxxxx tiché xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx méně než 1 000 xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxx průměr xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx75) xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx roční produkce xx xxxx nejméně 3 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x

x) nevyrábí tiché xxxx x daňovém xxxxxx.".

182. X §100a xxxx. 4 se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie" xxxxxxxxx xxxxx "nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "produktů75)".

183. X §100x xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxx je xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyrobené xxxxxxxx vína podle xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx přijetí vína xxxxxxx přijetí xxxxxx xxxx předložením dokladu xxxxx xxxxxxxx 4.".

184. X §114 xxxx. 7 xx text "(§32 odst. 4)" xxxxxxx.

185. X §116 xxxx. 1 se xx xxxxx "zaplatit" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §9 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx," x xxxx "x), §9 xxxx. 3 xxxx. f)" xx xxxxxxxxx xxxxx "x) nebo x)".

186. X §134xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nepodává x xxxxxxx, xxx je xxxxxxx postup xxxxx §58x odst. 2 x 5.".

187. X §135x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx podle §79 xxxx. 4".

188. X §139 xxxx. 2 xx text "§49 xxxx. 12," xxxxxxx.

189. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 61x xxx:

"61x) Xxxxxxxx Xxxx 2011/64/XX ze xxx 21. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx x xxxxxxx spotřební xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx podle §27ab xxxx. 4 xxxx 5 zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nemusí xxx do 13. xxxxx 2024 xxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. X xxxx 19, 20, 125 x 132 až 135 xx dne předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xx. X bodů 19, 20, 125 x 132 až 135.

4. Ustanovení zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. X xxxx 19 a 125, se pro xxxxx přidělení jedinečného xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X bodů 19 a 125. Xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx dopravy xx volném daňovém xxxxx mezi členskými xxxxx použít xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx 31. xxxxxxxx 2023 použít §29 až 31 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. I xxxx 20 a 132 xx 135, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 20 x 132 až 135. Xxxx xxxxx lze xxx xxxxx zasílání xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §33x odst. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxx daně xxxxx nejpozději xx 9 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx povolení x nákupu zkapalněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §60x xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxx lhůtě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx povolení xxxxx §60x odst. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

9. Xxx xxxxxxxxxx uvedeného ke xxx předcházejícímu dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xx volného daňového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xxxxx §60x xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx.

10. Xxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §60x xxxx. 2 zákona č. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 13. února 2023, x xxxxxxxx

x) ustanovení čl. I bodů 175 x 176, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení, a

b) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 19, 20, 125 x 132 xx 135 x čl. II xxxx 3, 4 x 6, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 179/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.2.2023 x výjimkou ustanovení čl. I xxxx 175 x 176, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 28.6.2022 x xxxxxxxxxx čl. I xxxx 19, 20, 125 x 132 xx 135 x čl. II xxxx 3, 4 x 6, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.11.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.