Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

154/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

154

VYHLÁŠKA

ze xxx 8. xxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 36/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x o xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §21 xxxxxx x. 21/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx znění zákona x. 279/2019 Xx. x xxxxxx x. 261/2021 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 36/2006 Sb., x ověřování shody xxxxx xxxx xxxxx x listinou x x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 331/2006 Xx., xxxxxxxx x. 390/2007 Xx., xxxxxxxx x. 194/2008 Xx., xxxxxxxx x. 15/2009 Xx., xxxxxxxx x. 484/2009 Xx., vyhlášky x. 384/2010 Sb., xxxxxxxx x. 441/2011 Xx., xxxxxxxx č. 456/2012 Xx., xxxxxxxx x. 401/2013 Xx., xxxxxxxx x. 346/2014 Xx., vyhlášky x. 389/2015 Xx., xxxxxxxx x. 411/2016 Sb., xxxxxxxx x. 409/2017 Xx., xxxxxxxx x. 265/2018 Xx., vyhlášky x. 280/2019 Xx., xxxxxxxx x. 316/2019 Xx., vyhlášky č. 486/2020 Xx. x xxxxxxxx č. 393/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxx, xx xxxxx je legalizován xxxxxx," xxxxxxx.

2. Xxxxxx §5 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx".

3. Za §5 xx xxxxxxxx nové §5x a 5x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§5x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsaný elektronickým xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxx ve formátu XXX/X a xxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XX. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX/X ve xxxxx XXX/X-3 x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx výstupním xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby, xxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xx xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx podpis umístěný x dokumentu x xxxxxxxxxxxxx podpisem musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx založený xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx elektronický xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xx dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §5x, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Dokument x xxxxxxxxxxxxx podpisem xx v xxxxxxx xxxxxxxx uloží xxx xxxxx xxxxxxxxx legalizace xx xxxx 30 xxx.

(3) Xx xxxxxxxxx x elektronickým xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §5a, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxxxxxx ověřovací xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx připojením dokumentu x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxx ověřovací doložku x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jeho xxxxx

x) xxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uloží x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx legalizace xxxxxxxxx.".

4. X xxxxxxx č. 1 v xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxx", xxxx. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxx,".

5. X xxxxxxx x. 1 x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxx", xxxx. x) xx slovo "Xxxxxxx," xxxxxxx.

6. X xxxxxxx x. 3 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxx na listině xx xxxxxxx*" xxxxxxxx xxxxx "- uznal xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx*".

7. X příloze x. 3 se xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx ověřující osoby" xxxxxxxx xxxxx "* - Xxxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxx ověřující xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx razítko*".

8. V xxxxxxx č. 4 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx*" xxxxxxxx slova "- xxxxx elektronický podpis xx elektronickém xxxxxxxxx xx xxxxxxx*".

9. X xxxxxxx č. 4 xx za xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ověřující xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "* - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx*".

10. X xxxxxxx x. 8 nadpis xxxxxxx 7 v xxxxx xxxxx zní: "Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx za xxxxxxx".

11. X příloze č. 8 xxxxxx xxxxxxx 9 zní: "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ověřovací xxxxx vedené x 1. xxxxxxxx 2022 xxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2023, xxxxx x xxxx xxxxx vyznačeny xxxxx xxxxx čl. I xxxx 10 x 11 xxxx xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 154/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.