Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2022.


Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

38/2022 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Zdroj tepla §2

Způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání §3

Rozsah a četnost kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání §4

Způsob provádění kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání §5

Způsob hodnocení dimenzování §6

Způsob hodnocení provozních parametrů §7

Obsah a vzor zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání §8

Požadavky na automatizační a řídicí systém budovy §9

Součinnost vlastníka jednotlivých zařízení systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání §10

Přechodná ustanovení §11

Zrušovací ustanovení §12

Účinnost §13

Příloha č. 1 - Hodnocení dimenzování zdroje tepla

Příloha č. 2 - Metodika měření účinnosti zdroje tepla

Příloha č. 3 - Způsob provedení ověření kvality teplonosné kapaliny

Příloha č. 4 - Vzor zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání

INFORMACE

38

XXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2022

o kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a větrání
 

Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 xxxxxx x. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 318/2012 Xx., zákona č. 310/2013 Xx. x xxxxxx x. 103/2015 Xx., (xxxx jen "xxxxx") x provedení §6a xxxx. 6 xxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx

x) způsob určení xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovaného xxxxxxx vytápění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x větrání,

b) rozsah, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) požadavky na xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx tepla xxxx xxxxxxx vytápění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vyrábí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prostorové xxxxxxxx xxxxxx

1. spalování xxxxx,

2. přímé xxxxxxx xxxxxxxxxx energie xx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. využití xxxxxxx prostředí nebo xxxxxxxx získávání xxxxx xx xxxxxxx odváděného x budovy tepelným xxxxxxxxx,

4. xxxxx vlnové xxxxx elektromagnetického xxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovaného xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx

Xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx budovy xx uvažují xxxxx xxxxxx, xxxxx zásobují xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§4

Rozsah a četnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x větrání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx tepla, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx ohřev xxxxxxx. Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx větrání se xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx již x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klimatizace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x kombinovaných xxxxxxx klimatizace a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx uvedeného xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) X xxx provozovaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx za 5 xxx.

§5

Způsob provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x větrání xx xxxxxxx xx typických xxxxxxxx provozu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx vytápění xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) dimenzování xxxxx §6 x

x) provozních xxxxxxxxx xxxxx §7.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §6a xxxx. 4 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vizuální xxxxxxxx x xxxxxxx dostupných xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vlastníka xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx společenství xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx, xxxxxxx.

(5) Xxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému vytápění x xxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vytápění xxxx kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

§6

Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x větrání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx2). Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx projektová xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výpočtem xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) x době od xxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx budovy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojem tepla x xxxxxxx plynule xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 % xxxxx xxxxxxxxxxx výkonu x xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) zdroj xxxxx dodává xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) U xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kontrola průtoku xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx. Kvalita vzduchu xx posuzuje xx xxxxxxx měření nebo xxxxx přiváděného xxxxxxx xx xxxxx. Dávka xxxxxxxxxxx vzduchu xx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxx, xxxxxx škodlivin xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§7

Způsob xxxxxxxxx provozních xxxxxxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx schopným xxxxxxxx xxx následného xxxxx x vyhodnocování dat, xxxxxxx energetický xxxxxxxxxxx xxxxx vizuální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxx xx xxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a).

(2) Provozní xxxxxxxxx hodnotí energetický xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přímou metodu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx metodou x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x této xxxxxxxx; xxxxx-xx z technických xxxxxx xxxxxx přímou xxx xxxxxxxx metodu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sdílení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) ověřením xxxxxxxxxxxxxxxxxx vyvážení xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxx provedení, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provedeno.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx doloženy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx teplonosné xxxxxxxx, xxxx energetický xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx

(1) Xxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxx nebo kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obsahuje

a) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx specialisty x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x možností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vytápění xxxxxxxxxx energetickým xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dimenzování, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nastavení x funkčnosti xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx kombinovaného systému xxxxxxxx x větrání x návrh dalších xxxxxxxx směřujících k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 k xxxx vyhlášce,

f) přílohu xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vytápění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x větrání, která xxxxxxxx alespoň

1. seznam xxxxx vyžádaných x xxxxxxxxxxxx podkladů,

2. plán xxxxxxxx xxxxxxx vytápění xxxxx §5 odst. 3,

3. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§9

Požadavky xx automatizační x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému vytápění x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxx průběžného elektronického xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci x xxxxxxx výrazného xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx spotřeby xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, distribuce, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se nevztahuje xxxxxxxxx zajištění provozovaného xxxxxxx xxxxxxxx budovy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x analyzovat xxxxxxxx energie x xxxxxxxxx xxxx regulaci,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx výstupů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx alespoň po xxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x čase xxxxxxxxxxxx náročnost xxxxxx xx vztahu k xxxxxxx, zjišťovat snížení xxxxxxxxx technických systémů xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx komunikaci s xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x budově, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx výrobců.

§10

Xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vytápění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Energetický xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kombinovaného systému xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Takto xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxx" x uvedou se x xxxxxxx s přílohou č. 4 x této xxxxxxxx.

§11

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx nebo v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniklo, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x větrání xxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx tepelné xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 194/2013 Sb., o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx uplynulo xxxx xxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vlastník xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxx v xxxxxxx, xx společenství vlastníků xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

(3) X xxxxxxx kontroly xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 194/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 194/2013 Sb.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 194/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxx x rozvodů xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx průmyslu x obchodu:

Ing. Xxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 38/2022 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

X hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxx k požadavkům xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předehřev xxxxxxxxx vzduchu xxxx xxxxxxxx teplé xxxx xx xxxxxxx porovnání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx:

x) xxxxxxxxx zdroje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx tepla - tepelná xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxx je:

DS (xxx.) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxx x palivu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tepla xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxx instalovaného xxxxxxxxx výkonu zdroje x xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx XX xxxxx než 1 500 xxx., uvede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

XX (xXx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v palivu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx tepelná xxxxxxxx xxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx čerpadla,

Pn (kW) xxxxxxxxxxx xxxxx zdroje xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx dimenzování xxxxxx xxxxx x xxxxxxx vytápění xxxx xxxxxxxxxxxxx systému vytápění x větrání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx teple xxx xxxxxxxxxxxxx účely.

1. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx vytápění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx teplé xxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dimenzování se xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxxxxx, ohřev xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx účely xx měřena, provede xx xxxxxxx spotřeby xxxxxxx energie xxx xxxxxxxx, ohřev xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx.

Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 38/2022 Sb.

Metodika xxxxxx xxxxxxxxx zdroje tepla

(1) Xxxxxxxx zdroje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxx metoda xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxx spočívá xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx teplonosné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx úseku,

b) xxxxxxx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxx spalovacího zdroje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XX) měřením, x xxxxxxxxx dopočtem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxx spalovacího xxxxxx tepla xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

η = 100 - ξ - X [%],

xxx je

ξ [%] komínová xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

X [%] xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ztrát, jehož xxxxxxx xx

X = 3 % xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X = 6 % xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx

x) zjišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vztahů

kde je

tS [°X] xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

xX [°C] xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx),

X2 [%] xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve spalinách,

CO2 [%] xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx spalinách,

A1, X2, X x x konstanty xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vztahuje x xxxxxxxxxxx paliva.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oxidu xxxxxxxxxx (XX) xx xxxxxxxxx xx

x) provádí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spalovacího xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx [xx.x-3] pro xxxxxxxxxx xxxxx kyslíku

O2ref = 3 % xxx plynná x xxxxxxx xxxxxx,

X2xxx = 10 % pro xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (XXX 73 4201 Xxxxxx x kouřovody - Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spotřebičů xxxxx) xxxxx xxx x xxxx měření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5 °X,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx spalin xxxxxxxxx xxxxxx proudu x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komín xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx kouřovodu; vzdálenost xxxx xxxxxxx otvorem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tepla xxxx xxx přibližně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průměru xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx úsek xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spalovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částic xxxx doplňkovým xxxxxxxxx; xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, musí být xxxxxx otvor umístěn xxxx xxxxx omezovačem; xxxxx to není xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx výstupního xxxxxxxx xxxxx významně xxxxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 4 se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx starší xxxx xxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx

ηxxx = 92 % x COref = 200 xx.x-3 xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

ηxxx = 83 % x XXxxx = 1000 xx.x-3 xxx pevná xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xx η ≥ ηxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je XX ≤ COref.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx účinnosti zdroje xxxxx xx xxxx xxxxxxxx kontrola, která xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu

a) xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx), průvodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx k xxxxxxxxx a xxxxxxx) x provozní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx zaizolovaných xxxxx zdroje xxxxx xxxxxxxxx teplotu xxxxxxxxx x 30 °C,

c) xxxxxxxxxx x úniku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, funkčnost x xxxxxxxxxxx všech xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx paliva), xxxxxxxxx xxx odpovídá xxxxxxxx zdroje xxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování x xxxxxx xxxxxxxxxx3), x xxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx4),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx cesty5),

i) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx5) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx do jmenovitého xxxxxxx 300 xX.

(9) X případě, že xx součástí xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx měření x xxxxxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx uhelnatého xxx xxxxx xxxxx tepla xxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 38/2022 Sb.

Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx vytápění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x. xX

Xxxxxxxx interval xX xxx teplotě 25 °X

Xxxxxxxx soustavy

Hodnota pH

měď, xxxx

8,2-9

xxxxxx

6,5-8,2

x. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x μX/xx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx konduktivity xxx 25 °X

Xxxx xxxxxx vody

Konduktivita (μS/cm)

Odsolená xxxx

&xx;100

Xxxx s xxxxxxx xxxx

100-1500

x. Xxxxxxxxxx kyslík

v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x mg/l.

Maximální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vodě

Druh xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx voda

<0,1

Voda x xxxxxxx xxxx

&xx;0,02

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx otopné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx parametry xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx nádoby x xxxxxx 0,5 x (xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zátkou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. kyslíkovka).

b) Xxxxxx xx xxxxx vychladnout xx xxxxxxx 25 °X.

x) Po vychladnutí xxxxxx xx použije xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx pH, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx zprávě x xxxxxxxx xxxxxxx vytápění xxxx kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx x větrání.

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 38/2022 Xx.

Xxxx zprávy x xxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx

Xxxx X - Xxxxxxx strana

A.1 Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx X - Identifikační xxxxx x xxxxxx a xxxxxxx vytápění nebo xxxxxxxxxxxx systému vytápění x xxxxxxx

X.1 Xxx xxxxxx a užití xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x větrání

B.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, zprávy x xxxxxx

Xxxx X Popis x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxx

X.1 Xxxxx tepla

C.2 Xxxxxxxxx xxxxx

X.3. Xxxxxxx xxxxx

X.4. Xxxxxxx xxxxx

X.5 Xxxxxxxxxxxxx x řídicí xxxxxx

X.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 38/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.3.2022.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/31/EU xx xxx 19. xxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/844.

2) Vyhláška č. 499/2006 Sb., x dokumentaci xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

3) Vyhláška č. 415/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Zákon č. 201/2012 Sb., x ochraně xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx č. 34/2016 Sb., x xxxxxxx, kontrole x revizi xxxxxxxxx xxxxx.