Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

371/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. IV

Přechodné ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. IX

Přechodná ustanovení Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zdravotnické záchranné službě Čl. XI

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Čl. XII

Přechodná ustanovení Čl. XIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna katastrálního zákona Čl. XIV

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. XV

ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XVI

INFORMACE

371

XXXXX

xx xxx 14. xxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., zákona x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona x. 422/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona č. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 340/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., zákona x. 270/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 59/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 369/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Xx., xxxxxx č. 60/2014 Xx., xxxxxx č. 109/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 256/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., zákona x. 1/2015 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 66/2017 Xx., zákona x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 231/2017 Sb., xxxxxx x. 290/2017 Xx., xxxxxx č. 282/2018 Xx., zákona x. 45/2019 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona x. 262/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 165/2020 Xx., zákona č. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 538/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx., xxxxxx x. 569/2020 Sb., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 274/2021 Xx., se xxxx takto:

1. V §5 xxxx. x) xxxx 7 xx xxxxx "při xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx, Xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx volebních xxxxxx".

2. X §5 písmeno x) zní:

"b) xx xxxxxx samostatně výdělečně xxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů,

2. xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxx xx ni xxx podle zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx,".

3. X §10 odst. 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. X §10 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

5. X §11 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"j) na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx doplatku za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, za poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx nebo xx xxxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích,".

6. X §11x odst. 1 se xx xxxx druhou vkládá xxxx "Připadne-li poslední xxx této lhůty xx sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nejblíže xxxxxxxxxxx.".

7. X §12 xxxx. x) xx xxxxx "avšak xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxx xxxx pojištění xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx42x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxx poživatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 42x xx xxxxxxx.

8. V §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x) se slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

9. X §15 xxxx. 5 xx za xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx," x xxxxx "xxxxxxxxxx přípravky, xxxxxx přípravky xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx a xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tkáně x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro moderní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx terapii xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx".

10. X §15 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx", za slovo "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

11. X §15 xxxx. 6 xx xx začátek xxxxxx x) a x) xxxxxx xxxxx "které".

12. X §15 xxxx. 6 písm. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

13. V §15 xxxx. 6 písm. x) se slova "xxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx biologický xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx, xxxxx "xxx xx" se xxxxxxxxx xxxxx "trh x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po celou" x xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "nebo".

14. V §15 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx věta "Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39xx, xxxxxxx terapeutickou xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xx nejúčinnější a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx´ xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx do xxxxxxxx") xx v xxxxxxx x veřejným xxxxxx podle §17 xxxx. 2.".

15. V §15 xxxx. 8 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Výše xxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx daného onemocnění xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dopad xx rozpočtu xxxx xxx v xxxxxxx x veřejným xxxxxx xxxxx §17 odst. 2.".

16. X §15 xx za xxxxxxxx 8 xxxxxx nový xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do rozpočtu xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdajů xx xxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx x analýzy xxxxxx xx rozpočtu u xxxxxxxxx nebo změny xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v hloubkové xxxxxx xxxxx §39x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx srovnání xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dávkování a xxxxxxxxx balení,

b) xxxxxx xxxxx, než by xxxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xx 5,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x xxxx. 11, nebo

e) stanovení xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potravinou xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx hrazenými ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 až 16 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 až 17.

17. X §15 xxxx. 10 písm. x) se xxxxx "x" zrušuje.

18. X §15 odst. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx, xxxxx x zrušení xxxxxxxx úhrady".

19. V §15 odst. 13 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x opravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k xxxxxx xxxxxx.".

20. V §15 odst. 16 xx slova "zdravotnickému xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx25)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx podle §17 odst. 4".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 se xxxxxxx.

21. X §16 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. a)" x xxxxx "zdravotní xxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xx zdravotního xxxxxxxxx".

22. X §16 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

23. X §16b xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx důchod xxx xxxxx přiznán xxx xxxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx42x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx poživateli invalidního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx".

24. X §16x xxxx. 2 xx xxxxxx "50 Kč" xxxxxxxxx částkou "200 Xx" a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx, xx kterém xxx x xxxxxx x xxxxx částkou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx x 200 Xx".

25. X §17 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx smlouva xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx účinnosti, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxx, xx smlouvu xx xxxxx xxxxxxx vždy x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx služeb, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, pokud nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělování xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodčím xxxxxx. Rámcová xxxxxxx xx výsledkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxx zástupců smluvních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx kterákoliv x xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s právními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví x xxxx stability x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxx"), x xxxx xx vydá xxxx vyhlášku. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx rámcová xxxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx veřejnému xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx druhé až xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

26. X §17 odstavce 4 a 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx zdravotních xxxxxx") xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zdravotních xxxxxx xx použije xxx vykazování zdravotních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a vykazují xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatelům x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx návaznosti hrazených xxxxxx xxx pojištěnce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených služeb (xxxx xxx "xxxxx x bodovou hodnotou"). Xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx omezení se xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx dohoda x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejným xxxxxx, vydá xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 30. 6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx shledá-li Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xx xxxx dohoda xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zájmem, stanoví xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x regulační xxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx xxx Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx věty xxxxxx x páté xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

27. X §17 xxxx. 7 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx "individuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx".

28. X §17 xxxx. 7 písm. x) xxx 3 zní:

"3. xxxxx optikám, xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx šilhavosti x xxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx č. 3 x xxxxxx zákonu,".

29. X §17 xxxx. 9 xx slova "xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx".

30. §17x xxx:

"§17x

(1) Xxxxxxxx, změnu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdružená x Xxxxx lékařské xxxxxxxxxxx Xxxx Evangelisty Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odbornou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnotou, zdůvodnění xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx a podklady xxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx na zařazení xxxxxx výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx registračního xxxxx xxxxxx posouzení účinnosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a porovnání x prokázaným léčebným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx vyplnění x xxxxxxxxxx vzorec xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx po xxxx 30 xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hlediska xxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X jednání xxxxxxxx xxxxxxx k seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx návrh xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx řádem, xxxxx uveřejní Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonů s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nákladovosti. Xxxxxx-xx Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, že xxxxx x bodovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx výkonů x bodovými xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx.".

31. Za §17x xx vkládá xxxx §17x, xxxxx xxx:

"§17x

(1) Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 2 x 5 poskytnou xx 5 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xx zřejmé, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx xxx xx xxxxxxx přítomen, o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zda x xxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

32. X §18 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx"); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jedná-li xx x fyziologický xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

33. X §18 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

34. §19 a 20 včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §19 x poznámky pod xxxxx x. 25 xxxxx:

"Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxx poskytnutím xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) zdravotních služeb xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §16,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxx §25,

c) xx stanovených případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §33,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a ozdravovnách xxxxx §34 x xxxxxxxx přeložení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odborné léčebny,

e) xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxx §36 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxxx přípravků, x xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx šesté,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx č. 1 x xxxxxx zákonu,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 4 x xxxxxx zákonu,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32x odst. 1.

(2) Zdravotní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxxx péči. O xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx pojišťovnu. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby uhradí xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx") x xxxx příslušný xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx a oznámí xxx tomu, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx hrazené xxxx xxxxxx souhlasu. Souhlas xxxx správním xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo xxxxxx-xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx nároku, xxxxxxxx ve správním xxxxxx. Xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxx x xxxx, xxx návrh xxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx xx zahájené xxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx nároku.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx je pojištěnec, x xxxxx nároku xx rozhoduje. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx poskytovateli, xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, obnova xxxxxx xxx přezkumné xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx pojišťovna x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx, xx se xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrazených, xxxx-xx xxx xx x xxxxxx na posouzení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxx důvody v xxxxxx. Xxxxx s xxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx dobu, po xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx revizní xxxxxx. Xxxxxxx komise xx 4 členy xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx 2 členové xxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx magisterského studijního xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx věda xxxx xxxx xxx způsobilost x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx25). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x alespoň xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního programu xxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx komise xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx se

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu podle §14x,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx koordinačních nařízení,

c) xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náhrady xxxxxxx podle §14 xxxx. 2 xx 4,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx předsedu, xxxxx xxxx řízení, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx o zastavení xxxxxx, xxxxx i xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx předseda, xxxxxxxx předsedou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx provést xxxxxxxxxx.

(5) K přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx nesouhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx revizní xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, do nějž xx xxx xxxxxxxxx xx spisu vyloučeno xxxxxxxx.

(6) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §134 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxx řádu.

(7) Za xxxxx xxxxxx xxxx xxx členu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

25) Xxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx x. 96/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

35. X §22 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "Hrazenými službami" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx".

36. X §22 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. lékaře xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, xxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xx lze x xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče neuvedeného x xxxx 1, xxxxx pojištěnce xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 14 xxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytujícího lékařskou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péči xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 xxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní služby xx xxxxxxxxx příjmu, xxxxx pojištěnce ošetřoval, xxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxx lze hradit xxxxxxx xx xxxx 14 xxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele lůžkové xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx nejdéle xx xxxx 14 xxx, xxxx

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx doporučenou xxxx lze hradit xxxxxxx po dobu 3 měsíců; xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx,".

37. V §22 xx xx xxxxx xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx psychiatrie nebo xxxxxx psychiatrie xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nelze-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).".

38. V §25 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Je-li xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx přítomen xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx službou; pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

39. X §30 xxxx. 2 písm. x) xxxx 4 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx," x xxxxx "u xxxxxxxxxx nad 65 xxx xxxx, x xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx," xx xxxxxxx.

40. X §30 xxxx. 2 písm. x) se bod 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 7 a 8 xx označují xxxx xxxx 6 x 7.

41. X §30 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 6 xx xx xxxxx "(xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx", xxxxx "xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "transplantaci" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

42. X §30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 7 xx xxxxx "šestého xxxxxx věku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx" x slova "x druhém xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx dovršení xxxxxxx xx dovršení xxxxxxx roku věku xxxx od dovršení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx dále i xxxxxxxx provedené xx xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,".

43. V §30 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx bod 8, xxxxx zní:

"8. xxxxx klíšťové xxxxxxxxxxxx x pojištěnců xxx 50 xxx xxxx,".

44. X §30 xxxx. 2 xx na xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje čárkou x doplňují se xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx lidskému xxxxxxxxxxxx, xx-xx očkování xxxxxxxx xx dovršení xxxxxxxxxx xx dovršení xxxxxxxxxx xxxx věku xxxxxxxxxx; hrazenou xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx aplikace jedné xxxx xxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx schvaluje Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx formou xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx je formou xxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.".

45. X §32 xxxx. 4 xx xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx zdravotnického xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx," xx xxxxxxx x xxxxx "z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx pojištění".

46. X §32 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

47. X §32x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 druhému a xxxxxxx xxxxxxx pojištěnci, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnci poskytnout x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zaměnitelný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xx úhradové xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2018 x xxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnci, xxxx xxxxx byl zařazen x xxxxxxxx xxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, 3 xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dalšímu pojištěnci, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx osob.".

48. X §32x xxxx. 3 xx xxxxx "Revizní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx pojišťovna".

49. V §33 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Hrazenou službou xx léčebně rehabilitační xxxx, xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřující xxxxx x schválila xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, lékař ambulantního xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, nebo ošetřující xxxxx při hospitalizaci; xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x případě ambulantní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče a xxx přímém překladu x xxxxxx xxxxxxx xxxx k poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx.".

50. V §33 xxxx. 4 se xxxxx "od xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxx schválení xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxx-xx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx", xxxxx ", xxxxxxxxx" se xxxxxxx x xxxxx "dne xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li x xxxxxxx č. 5 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxx xxxxx".

51. V §33 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

52. X §33 xxxx. 6 xx slova "revizní xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx pojišťovna".

53. V §33 se xx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou.".

54. X §33 xxxx. 10 x 11 xx xxxx druhá nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxxx léčebného xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx pojišťovna.".

55. X §34 odst. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx poskytovaná jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx 18 xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebnách x xxxxxxxxxxxx.", xxxxx "na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny" xx xxxxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxx.

56. V §34 xxxx. 3 xx xxxxx "revizním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx pojišťovny".

57. X §36 xxxx. 3 písm. a) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx indikace ošetřujícím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx leteckou xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "se xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx i nezbytná xxxxxxx xxxxxxx".

58. Za §38 se vkládá xxxx §38a, xxxxx xxx:

"§38x

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hradí metody x postupy, při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx buněk, x xxxxxxxxxx x xxxx x jejich xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umělého xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxx do 1 xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxx doby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zárodečných xxxxx.".

59. X §39a xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "Xxxxxxx," zrušuje.

60. X §39x xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx "xxxx nejnižší xxxx výrobce" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

61. X §39x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxx vypočte xxxxxxxxx xxxx prvního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x dále xxxx xxxx sníží x

x) 30 % x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxx xx zdravotního pojištění (xxxx jen "xxxxxx xxxxx") xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 40 % v xxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx generikem,

c) 15 % x případě, xx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx.".

62. X §39x xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x".

63. X §39x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopadu xx xxxxxxxx, s vyjádřením xxxxxxx xx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rok, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 9,".

64. V §39x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za slovo "xxxx" vkládají slova "x xxxxxxxx", xx xxxxxx "xxxxxxx" xx xxxxx nahrazuje xxxxxx, x slova "x xxxxxxx, xx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Má xx xx xx, xx podobné xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 6 xxxx. d) x Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy xx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx známa xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx smlouva byla xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx léčivému xxxxxxxxx, xxxxx xx posuzovanému xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, jestliže".

65. X §39x odst. 5 xxxx. a) xx xxxxx "a podmínek" xxxxxxx.

66. V §39x xxxx. 5 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx výše x podmínek úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobný, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx, avšak xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) x d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

67. X §39x xx xx konci xxxxxxxx 6 doplňuje xxxx "Xx xxxxxxx x xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx xx 2 a xxxx xxxxxxxx xxxxx.".

68. X §39x xxxx. 7 se slova "xxxxx xxxxxxxx 6" xxxxxxxxx xxxxx "způsobem xxxxxxxxxx x §39a xxxx. 5" x xx konci xxxxxxxx xx doplňuje věta "Xx xxxxxxx x xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx xx 2 a xxxx xxxxxxxx xxxxx.".

69. X §39b odst. 12 písm. x) x v §39b xxxx. 13 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx trhu x Xxxxx republice".

70. X §39x xx za xxxxxxxx 13 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 14, xxxxx zní:

"(14) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 a 13 se použije §39x odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 15.

71. X §39x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxxx do referenční xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx zemi Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx dostupnou xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx terapeuticky zaměnitelných xxxxxxxx přípravků, xxxxxxxxxxxx xxxxx léčivou xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx objemu xxxxxxx v zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vypočtený x xxxxx, které Xxxxx xxxxxxx z oznámení xxxxx §39x, xxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx 3 %, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle okamžiku xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, x xxxxxxx xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx; takové léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx považují xx xxxxxxxx xx xxxx v České xxxxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxxx podobného xxxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

72. X §39x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "§39x xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx textem "§44 xxxx. 3 xxxx. x)".

73. X §39x xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxx "§39x xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§44 xxxx. 3 xxxx. x)".

74. X §39c xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) X xxxxxxx, xx xxxx x souladu x §39x odst. 6 nebo 7 xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxxxxx přípravku v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx generikem, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 x 40 %,

x) xxxx generikem, xxxxxxx xx základní xxxxxx stanovená podle xxxxxxxx 7 x 15 %,

x) je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 30 %.".

75. §39d xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§39x

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků

(1) Xx-xx xx xx veřejném xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2, Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx osoby uvedené x §39f xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativního léčivého xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxx x §39x xxxx. 2. Řízení xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxx xxxxxxxx x xx pro něj xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stanovení, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxx xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx hloubková xxxx xxxxxxxx revize.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvalou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vedoucí k xxxxxx opakovaným xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx nebo x xxxxxxxxxx, onemocnění, které xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poškození xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx pohybu, xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx délku xxxxxx xxxx xxx o 20 %. Dostupné xxxxx x takovém xxxxxx inovativním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx odůvodnit xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cíl v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, došlo xxxxxxx x 30% xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx střední xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 30 % xxxxxx hrazené xxxxx, xxxxxxx však x 3 xxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví Xxxxx xx xxxx 3 xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx 2 roky. Xxxxxxxx úhradu Ústav xxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2; ustanovení §39x xxxx. 7 x 8 xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx splnění podmínky xxxxxxxxx efektivity xxxx xxxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 7. Při stanovení xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx posuzuje, xxx xxxxxx přípravek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxx x době xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a 7. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dočasné xxxxxx. Spolu xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx podmínkami xxxxxx vysoce inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Ústav v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx intervence xxxx xxxxxxxxxx léčby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §39x, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek, xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x anonymizované xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. 5. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xx žádost x za xxxxxx xxxxxxxxxxxx vynaložených nákladů xxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem jejich xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x vytváření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxx pracoviště také xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx léčby; základní xxxxxxxxx těchto údajů xxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neintervenční xxxxxxxxxxxxx studií léčivého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §39x xxxx. 1 a 5 x §39f xxxx. 6.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedenou x xxxxxxx dopadu xx xxxxxxxx, která xxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx povinen zajistit xxxxxx částky, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle analýzy xxxxxx xx xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povinen uzavřít xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x uzavření xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx 50 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx stran, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxx kompenzace.

(7) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení dočasné xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx léčivý přípravek xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39x, má xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx inovativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx, xxxxx být xxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx předpokládaném xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x preskripčním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady, x xx xx xxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx hrazenou xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx po xxxx 24 xxxxxx. Xxxx xxxxx má x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx podle §39x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxx indikační xxxxxxx xxx, že pojištěnec xx již xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxx přípravek po xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady, x xx xxx xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx konkrétního pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na léčivý xxxxxxxxx vzniklých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xx dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x stanovení dočasné xxxxxx.

(8) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxx §39x po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx xx §39x xxxx. 8 xxxxxxxxx x Ústav xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2.

(9) Xxxxx xx vede řízení x stanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx v jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prostředků zdravotního xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39x, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavu xxxxx §39x. Xx neplatí, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39h xxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxx jiné skupiny x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xx které xxxx xxx xxxxxxxx jiné xxxxxx přípravky. Xxxxx xx dočasnou úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví Ústav xxxx dočasné úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx úhrady vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxx klinickým xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxx zohlednění xxxxxxx v dávkování x xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxxxx x xxxxxx xxxxx §39x jiného léčivého xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx využití, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení z xxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx 12 xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, že xx x řízení podle xxxxxxxx 10 xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, Xxxxx ponechá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, Ústav rozhodne x zrušení xxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 7 nepostupuje. Xxxxxxxxxx §39h xxxx. 3 se nepoužije x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 1 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx věty druhé. Xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xx-xx xxxxxxxxxx podle xxxx druhé xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx.".

76. Za §39x se vkládá xxxx §39xx, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 64 x 65 zní:

"§39da

Zásady pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xx veřejném xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 a xxxx-xx podána xxx xxxxxxx xxxxxxxx žádost x stanovení xxxxxxx xxxxxx podle §39x xxx žádost o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §39x, Xxxxx rozhodne x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx přípravek xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vzácná xxxxxxxxxx64). Xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx také xxxxxxx léčivého přípravku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxx indikaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx maximální xxxx xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovna. Xx náležitosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xx xxxxxxx §39f odst. 1, 5 x 6. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx §39x xxxx. 1 x 5; x xxxxxxx xxxx přiloží xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx léčby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Účastníkem xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a držitel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Účastníkem xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sdružující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx posuzovaným xxxxxxxxxx ovlivněno, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdružující pacienty x onemocněním, xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx přípravkem xxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(3) V xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x léčbě vzácného xxxxxxxxxx posuzují

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx význam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx určen, x xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálního zabezpečení,

e) xxxx xxxxxxxxxxxx přínos xx xxxxxxxx kvality xxxxxx pacienta,

f) reálné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx případných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci x zdravotními pojišťovnami xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxx xxxxx souvisejících s xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) analýza xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podobě xxxxxx inkrementálních xxxxxxx x přínosů, a

j) xxxxxxxxxxxxx dopad do xxxxxxxx zohledňující veřejný xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx návrhy xx lhůtě 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx 110 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxxxx o účinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzácného onemocnění, x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx je xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx léčby daného xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx léčby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vzácného onemocnění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx Xxxxx oprávněn xxxxxxx xx potřebné xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x statistiky Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Ústav xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx65), xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxx §39x, návrh xxxx úhrady vypočtené xxxxx §39x x xxxxxxxx xxxxx §39x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Účastníci xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxx doručení. X xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 8 xxxxxxxxx řádu xxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků řízení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx podle §149 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výše a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx onemocnění (xxxx xxx "poradní xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3. Xxxxx poradního xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví xx xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojišťoven, odborných xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx zastoupení xxxx xxxxxx. Xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx. Xxxx poradního xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx jednání o xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx zájmy osobními xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zneužití informací xxxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxx xxxxx poradního xxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) X projednání xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednání. Xxxxxxxx x xxxxxx ústního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §39x. Předmětem xxxxxxx jednání xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a xxxxxxxx kritérií xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx různých xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxxxxxxx x k xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxx §39f xxxx. 12, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx poradního xxxxxx x osob, xxxxx xxxxx §39x xxxx. 12 xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxx xxxx poradním xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) vysloví xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě,

b) stanoví xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxx jsou uvedeny x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. b), Xxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasí. Xxxxx žadatel s xxxxxxxxxx navrhovanými závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx podmínkami xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx je vždy xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §39x xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.

(8) Xx-xx podle odstavce 6 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx držitele xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x analýze xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx §39d xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přípravkem xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 nebo 7, xx xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Nejpozději xx 3 xxx xxx xxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x změně maximální xxxx podle §39x. Xxxxxxxxxx §39x x 39x xx použijí xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě vzácného xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx úřední Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého přípravku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do rozpočtu xxxxxxx xxxxxxxx odhady, xx základě kterých xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx terapeutická xxxxxxxx xxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx používání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpoklady, na xxxxxxx kterých bylo x xxxxxx rozhodnuto, xxxx se změnila xxxxxxxx praxe xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxxx.

(12) Xxxxx Ústav x xxxxxx xxxxx odstavce 11 xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterému byl xxxxxx přípravek určený x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x stanovení xxxx x xxxxxxxx úhrady, x to po xxxx nejvýše 12 xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx souhrnem údajů x přípravku x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Nejpozději 4 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěncům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx úhrady xxxxxx léčivého xxxxxxxxx x x možnostech xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce podle §19.

64) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 141/2000 xx dne 16. xxxxxxxx 1999 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx znění.

65) §3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., o organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

77. V §39x xxxx. 6 xx xxxx "§39x xxxx. 1 písm. x)" xxxxxxxxx textem "§44 xxxx. 3 xxxx. x)".

78. X §39x xxxx. 22 xx xxxx "§39x" xxxxxxxxx xxxxxx "§44 xxxx. 3 xxxx. x)".

79. V §39x xxxx. 3 xx xxxxx "písm x) x x). Osoby xxxxxxx x odstavci 2 písm. x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x případě, xx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxx regulaci xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx maximální xxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x odst. 2, xxxx maximální cena xxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

80. X §39f odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x podmínek".

81. X §39x xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx".

82. X §39f odst. 5 písm. b) xx xxxxx "je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,".

83. X §39f xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) u potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jejím xxxxx,".

84. X §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx za slovo "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxx".

85. X §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xx jednu xxxxxxxxxxxxx xxxxx dávku," nahrazují xxxxx "xx balení x" x xxxxx "xxxxx" xx zrušuje.

86. X §39x odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx, za xxxxx "xxxxxxxxx navrhovanou" xx xxxxxx xxxxx "nejvyšší" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

87. V §39x xx xx konci xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"j) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 14,

x) xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx přípravku, kterému xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx žádáno x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §39x xxxx. 9.".

88. X §39f xxxx. 6 písm. x) se xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "analýza xxxxxx")" xxxxxxx.

89. V §39x xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx,".

90. X §39f xxxx. 6 písmeno x) xxx:

"x) analýzu xxxxxx xx xxxxxxxx,".

91. X §39x xxxx. 8 xx xxxxx "x x)" nahrazují slovy "xx x)", xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx podobným xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravině xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxx posuzovaný xxxxxx přípravek xx xxxxxxxx přípravkem x xxxxxxxx přípravku", za xxxx první xx xxxxxxxx věty "Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx úhrada, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x odlišných xxxxxxxxxx. Žadatel o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx předložit podklady xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx §15 xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx." a xx xxxxx "xxxxxxxx," xx vkládají xxxxx "xxxx se xxxxx x léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely, xxxxx není v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely,".

92. V §39x xxxx. 9 xx slova "x x)" nahrazují xxxxx ", i) x x)".

93. X §39x xxxx. 10 xx xxxxx "x) až x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) a x)" x na xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx "X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) bude xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx maximální xxxx xxxx výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Ústavu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

94. X §39f xxxx. 11 xxxx. f) xx slova ", xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6" xxxxxxx.

95. X §39x xxxx. 11 xxxxxxx x) xxx:

"x) písemné xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39x odst. 2 xxxx. x) xxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).".

96. X §39f xxxx. 11 se xxxxxxx i) a x) zrušují.

97. X §39x xxxxxxxx 12 xxx:

"(12) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního pojištění xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx rozpočtu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. f). Obchodní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx 11 může xxx známo pouze Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních ujednání. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje, xx xxxxxxxxx xxxxx.".

98. X §39x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13 až 18, xxxxx xxxxx:

"(13) Xxxxxxx je povinen xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx uhradit Ústavu xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxx odborných úkonů; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxx x xxxxxx přípravky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx onemocnění xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 141/2000/XX x léčivých xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxx vybírá xxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx žádost x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxx změnu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx vede xx věci maximálních xxx nebo výší x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx o xx xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx části šesté xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx náhrady xxxxxx za provedení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx pokryla výdaje xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Odbornou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxxxxxxx xxxx.

(16) Xxxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxxx výdajů

a) x plné xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdajů, xxxx x xxxx xxx xxxxxxx,

x) x xxxx xxxx, xxxxx požadovaný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebyla poskytnuta, xxxx

x) ve xxxx xxxxxxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úkony, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx výdajů nejsou xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx Xxxxxx a xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx-xx xxxx činnost xxxxxxxx x potřebném rozsahu x rozpočtových xxxxxx.

(18) Xxxxxxxx-xx xxx vláda, xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xx příjmový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví částku xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

99. V §39x xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "O xxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §41 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxx xx neuplatní, xxxxxxxxxx-xx xx změnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxx, xxx požaduje xx buď snížit xxxxxxxxx xxxx maximální xxxx pod xxxx xxxxxxxxxx podle §39x xxxx. 2 xx 6, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx vypočtenou xxxxx §39c x xxxxxxxxx podle §39b.".

100. X §39x odst. 7 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx nebo zkrácené xxxxxx,".

101. X §39g xx doplňuje xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:

"(13) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §39x odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx snižující xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxx xxxxxxxxxx této zdravotní xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Takové xxxxxxxx xx xxxx vztahovat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Smluvní xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazná, xxxxx xx xxxx xxxxx oznámena.".

102. X §39x odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx maximální xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx stanovení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, maximální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxx do xxxx skutečně xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxx §39x odst. 6. Zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx předepsán na xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonem, je xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxx možné úhrady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx než xxxxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) smluvní ceny xxxxxxxxx pojišťovny, xx-xx xxxxx, xxx úhrada xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b).".

103. X §39x odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládá čárka.

104. X §39x odst. 2 se slova "xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxx §39l zjistí, xx xxxxxxxxx maximální xxxx je vyšší xxx xxxxxxxxx cena, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §39a, xxxx" xxxxxxx.

105. X §39x xxxx. 3 xx xxxx "§39x xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxxx "§44 xxxx. 3" x xxxxx "§39x xxxx. 3 xxxx nesplní povinnost xxxxxxxx v §39x xxxx. 1 xxxx. x) nebo b) xxxx x §39x xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§39x xxxx. 6 xxxx 7".

106. X §39j xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx podle §15 odst. 6, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx vedeno jiné xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dočasná xxxxxx xxxxx §39x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §39x x zároveň není xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

107. X xxxxxxx §39x xx slova "xxxxxxx maximálních xxx xxxx" zrušují.

108. V §39x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, ve xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx x tímto zákonem, x xx zejména xxxxxxx očekávaných xxxxxxxx x xxxxxx farmakoterapie x nákladové efektivity.".

109. X §39x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x moci úřední. Xxxxxxxxxx řízení jsou xxxxx uvedené v §39x odst. 2.".

110. X §39x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx ceny xxxx" xxxxxxx.

111. X §39x xxxx. 4 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely zařazených xx referenční xxxxxxx." x xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxx" xx xxxxxxx.

112. X §39l xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxx xxxxxxxxxx revizi Xxxxx xxxxxx xx 3 let xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výše x podmínek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx skupiny.".

113. §39m xxx:

"§39x

(1) Po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústavu xxxxx xxxxxx skutečného xxxxxxx na trh x České xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx; stejným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx 2 měsíce xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx xxx x Xxxxx republice, x xx xxxxxx xxxxxx takového přerušení xxxx ukončení. X xxxxxxx výjimečných xxxxxxxxx xxx učinit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx xx xxx x Xxxxx republice. Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobce povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Ústavu. Xxxxxxxx xxxxx vět xxxxx xx xxxxx podává xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx Xxxxxx, který byl xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přidělen x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx zajistit xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx ji po xxxx 5 xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx potravin xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx republice. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tuzemského xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x informaci o xxx, zda byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx osobě. Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx interval xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlášení xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.".

114. X §39x xxxx. 6 xx xx xxxxx "11" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 12".

115. X §39x odst. 7 xx za slovo "xxxxx" xxxxxxxx slova "Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a".

116. X xxxxxxx §39x xx xxxxx "systému" xxxxxxx.

117. V §39p xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxx zkrácenou xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx maximálních xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx terapeuticky zaměnitelných xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Zkrácenou xxxxxx xxxxx Ústav xxxxxxx x moci xxxxxx anebo na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 písm. c) x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx úspora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupině xx xxxxx xxx 30 000 000 Xx ročně, xxxx 5 000 000 Xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx z moci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem.".

118. X §39x xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".

119. X §39x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx" a xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "finančních".

120. X §39p xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx úhrady obsažené x písemném xxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxx xx 12 xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx úhradě bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x).".

121. V §39x xxxx. 5 xxxx třetí se xxxxx "xxxxxxx maximálních xxx xxxx úhrad" xxxxxxx x xxxx xxxxxx x pátá xx nahrazují větami "Xxxxxxxx revize xxxxx xxxxx §39x xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základní xxxxxx stanovené podle §39x xxxx. 7. Xx zkrácené xxxxxx xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx vykonatelném rozhodnutí x výši x xxxxxxxxxx jeho úhrady.".

122. X §39p xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxxxx revizi úhrad xxxxx odstavců 1 xx 4 a xxxxx §39c xxxx. 9 xx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxx proběhla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx revize; x xxxxxxx případě Xxxxx xxxxxxx hloubkovou xxxxxx xxxxx §39x. Xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných léčivých xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxx látku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

123. X §39x odst. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami "Xxxxxxxx revize úhrad xx provádí xx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx přípravcích xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely zařazených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx provádí xx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx přípravky xxxxxxxxxxxx stejnou xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

124. §39q xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

125. V xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx slovo "KATEGORIZACE" xxxxxxxx xxxxx "A XXXXXX".

126. V §39r xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx ve třetí xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx části, xxxxx xxxx pouze xxxxx x xxxxxx xxxx, (xxxx xxx "ohlašovatel") xxxxxxxxxxxx ohlásí Ústavu xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla Ústavem xxxxxxxxx.".

127. V §39x xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zhotovované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Zdravotnické prostředky xx xxxxxxx".

128. V §39x odst. 5 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xx" se xxxxxxxxx xxxxx "x úředně xxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za".

129. X §39r xxxx. 5 xxxx. c) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx registrační xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx42x)" x xxxxx "Xxxxxxx" x "x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků" xx zrušují.

130. X §39x odst. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx identifikátor modelu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX-XX) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx XXX xxxxx xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/745 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx42x), xxx-xx xxxxxxxx,".

131. V §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx ", popřípadě".

132. X §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

133. V §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "zákonu; xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxx" xxxxxxxx slova "včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx".

134. X §39x xx na xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxx xxxxxxx xx ohlašovatel xxxxxxx xxxxxxxx přílohu xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx podobě.".

135. V §39x xxxx. 7 xx xx slovo "xxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx".

136. X §39r xxxx. 8 písm. x) xx xxxxx "x xxxx-xx xxx Xxxxx již x xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

137. X §39r odst. 8 xxxx. x) x c) xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx je Xxxxx xxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků" nahrazují xxxxx "x českém xxxx xxxxxxxxx jazyce".

138. X §39r xxxx. 8 xxxx. x) xx slova ", xxxx-xx xx Ústav xxx k xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" zrušují.

139. X §39x xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxx,".

140. X §39x xxxx. 8 písm. x) xx za slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnců xx xxx,".

141. X §39x xxxx. 1 xx slova "xxxxxx xxxxxx příloh" x xxxxx "xxxxxxx podle §39x xxxx." zrušují x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx větami "Xxxxx spolu x xxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx příloh xxxxx §39x xxxx. 8 xxxx. d) x x). X xxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 8 písm. d) x x) Ústav xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx pojišťovnám.".

142. X §39x se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxx oznámení x xxxxxxxx xx úhradové xxxxxxx.".

143. X §39x xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxx a dodávat xx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx z xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nápravné xxxxxxxx,".

144. X §39x xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

145. X §39x xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx "pozastaven" xxxxxxxx xxxxx "xxxx pozbyl xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zdravotnického prostředku xxxxxxxx xxxxx I xxxx xx shodě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," x xxxxx "xxxxxx." xx xxxxxxx.

146. X §39x xx na xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx, xx xxxxxxxx nebylo xxxxxx x xxxxxxx x §39x xxxx. 5, xx doložené přílohy xxxxxx x xxxxxxx x §39r xxxx. 8 xxxx že xxxxx ke zvýšení xxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §39x xxxx. 6.".

147. V §39x xxxx. 6 xx xxxxx "patnáctého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "patnáctém" xx nahrazuje slovem "xxxxxxx".

148. X §39s xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx odkladný xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

149. X §39x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxx zdravotnických prostředků xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx".

150. X §39x xxxx. 1 písm. x) x b) xx xxxxx "identifikační xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxx".

151. X §39x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "kódové".

152. X §39x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "3" xx nahrazuje xxxxxx "4".

153. V §39x xxxx. 1 xxxxxxx i) zní:

"i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zahrnuje cenu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx,".

154. X §39x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxxx podle odstavce 1. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx se xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx opravu xxxxxxx Ústav xxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.

155. X §39t xx xx xxxxx odstavce 3 doplňuje xxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxx.".

156. V §39x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx ceny xxxxxxx přepočtené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx" xxxxxxxxx xxxxx "skutečně xxxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx".

157. X §39x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxx xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx x".

158. X §39x xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx")" xxxxxxx.

159. X §39x odst. 9 xx xxxx "§39xx xxxx. 1 písm. x)" xxxxxxxxx textem "§44 xxxx. 1 xxxx. x)".

160. X §39x xxxx. 3 xx xxxx "§39xx xxxx. 2" nahrazuje xxxxxx "§44 xxxx. 2".

161. §39xx xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

162. X §40 odst. 10 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů s xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

163. V §40 xx doplňuje odstavec 17, který zní:

"(17) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, x kterého registrujícího xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx nebo x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

164. Xx §40x xx vkládá nový §40x, xxxxx zní:

"§40b

Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochránci xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

165. V §42 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:

"(8) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařům a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxx v registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného zdraví, x xx na xxxxxxx xxxxxx žádosti. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.".

166. X §43 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna, u xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 3 měsíců ode xxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx xxxxx o čerpání xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limit xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx limit xxxx xxxxxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

167. §44 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§44

Přestupky

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39x xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ústavu xxxxx §39x xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxx výhercem, xx dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o výši xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxx podle §15 xxxx. 6 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx x úhradě xxxxx §39x odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39e,

d) xxxxxxxxx uzavřít smlouvu x xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39xx xxxx. 8, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxx podle §39x xxxx. 7 xxxx povinnost kompenzovat xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6 nebo 7 xxxx §39xx odst. 8.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxx podle §32 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přestože v xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Zdravotní xxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx k xxx xxxxx §17 xxxx. 9, §17a xxxx. 2 nebo §39x xxxx. 6,

b) x xxxxxxx x §40 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx přehled xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §40 xxxx. 10 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §43 xxxx. 3 nepředá xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx pojištěncům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx §46 odst. 1, nebo

f) x xxxxxxx x §52 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uchazečem xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 5 000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5,

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x), x) nebo x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4,

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx b) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x),

x) 20 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x lékové xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 100 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxx trojnásobku xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění, xxxx xx 1 000 000 Kč, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxx trojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vysoce inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě vzácného xxxxxxxxxx, xxxx do 1 000 000 Xx, je-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxx xxx 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. e).".

168. Xx §44 xx xxxxxx xxxx §44x, xxxxx xxx:

"§44x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) Xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx podle §44 xxxx. 1 až 4,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzická osoba xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §44 xxxx. 5.

(2) Xxxxxx xx přestupky xxxxxx x xxxxxx celní xxxx, x xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 a 6, xxxxx xxxxxx x xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x pokut xx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5, který je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx odloží xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx postačí x xxxx xxxxxxx, nebo xx-xx ze zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxx odstranění tohoto xxxxxxxx vedlo x xxxxxxx této xxxxx.".

169. Xx §44x xx xxxxxx nový §44b, xxxxx xxx:

"§44x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxx pojištěnci pokutu xx xx výše 10 000 Xx x zaměstnavateli až xx xxxx 200 000 Xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pokutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 5 xxx xx doby, xxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxx pokuty.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) xxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500 Xx. Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx porušení povinnosti, xxxxxxx xxxx do 3 let ode xxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx je příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx uložila.".

170. §45x xx xxxxxxx.

171. V §53 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pojištěnce,

b) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b,

c) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx nákladů podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokut x pravděpodobné výše xxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrazených podle §19,

x) xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53x,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x penále xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dlužného pojistného xxxx odkladný účinek,

j) xx sporných xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném x xxxxxxx záloh xx pojistné,

k) xx xxxxxxxx případech x xxxxxxx xxxxxx podle §16x; k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zaplacení doplatků xx částečně hrazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §16b, xx kterých vyplývá, xx limit podle §16x xxx překročen.".

172. X §53 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx úkonem v xxxxxx. Xxxxx nedoplatků xx xxxxxxxxxxx dnem xxxx doručení. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx odvolání ani xxxxxx xxxxxx.".

173. X §53 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxx-xx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

174. X §53 se xxxxxxxx 7 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 8 xx 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 12.

175. X §53 xxxx. 7 xx slova "Vykonatelná xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 a" zrušují x xxxxx "vykonatelné" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxxxx".

176. V §53 xxxx. 9 xx xx xxxxx "odstavce 1" xxxxxxxx xxxxx ", x výjimkou xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14x, rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí x náhradě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 až 4 x rozhodnutí x xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx hrazených xxxxx §19," x za xxxx xxxxx xx xxxxxx věta "Xxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x přestupku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5.".

177. X §53 xx xxxxxxxx 11 x 12 xxxxxxx.

178. X §53x xxxx. 1 xx xxxxxx "20 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "30 000 Xx".

179. V §53x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx," xxxxxxx x xxxxxx "20 000 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "30 000 Xx".

180. X §53x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "X xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Žádosti x xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".

181. X §53x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "pokuty," xxxxxxx.

182. X §53x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx," x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx," xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 8 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxxxxxxx.".

183. V §53x xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxxx přirážky x pojistnému nebo xxxxxx není právní xxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx xxxxxxxxx odvolání xxx xxxxxx xxxxxx.".

184. X xxxxxxx §53b xx xxxxx "veřejnou xxxxxxxxx" zrušují.

185. X §53x odst. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxxx xxx doručování, xxxxx pojišťovně xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx".

186. V §53x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Doručení písemností, xxxxx se doručují xx vlastních rukou xxxx jejichž převzetí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

187. Xx §53c xx xxxxxx xxxx §53x, který včetně xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx č. 66 x 67 xxx:

"§53x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx dlužníka, xxxxx xx u zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx xx zahajuje x xxxx úřední x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x zřízení zástavního xxxxx obsahuje ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxxxxxxx xxxx i xxxx xxxxxxxxxx na pojistném xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Týká-li xx řízení x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx x nemovitosti poznámku66). Xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxx x ní xx zápisu poznámky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva.

(4) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx stane xxxxxxxxxxxx. Společně s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o zřízení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 6.

(5) Zdravotní pojišťovna xxx účely zřízení xxxxxxxxxx práva k xxxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx67).

(6) Je-li xxxxxxxx xxxxx zřízeno rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hledí xx xx toto xxxxx xxx, jako xx xx vlastník xxxxxxx xxxxxxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxx zapsaným xx xxxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxx dluh; xxxx skutečnost xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výhodnějším xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx zástavou xxxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxx zdravotní pojišťovna xxxxx xx výmaz xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx stane xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x podáním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx práva podá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výmaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

66) §23 xxxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) §13 xxxxxxxx x. 358/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx z katastru xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

188. X §55 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 68 xxx:

"68) Xxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

189. X §55 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

190. X xxxxxxx x. 1 x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx lékařem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny".

191. X xxxxxxx č. 1 x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx podmínek xx xx bod 27 xxxxxxxx nové xxxx 28 xx 41, xxxxx znějí:

"28.

015

Diagnostika xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx pouze x pojištěnců x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x patra, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx chybějících xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

29.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fixním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx oblouk

W

Plná xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 let xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, s vrozenými xxxxxxxxx vadami a xxxxxxxxxx onemocněním s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx aparátu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí moláry).

30.

015

Kontrola xxxxx ortodontických anomálií x použitím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx dosažení 22 xxx, od 22 let xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx ortodontického xxxxxxx není xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, čelisti x patra, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x systémovým onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, nezapočítávají se xxxxx xxxxxx).

31.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxxx xxx x xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx úhrada do xxx xxxxxxxx 22 xxx, od 22 xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, čelisti x patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry).

32.

015

Ukončení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií x xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

33.

015

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx růstu x xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají se xxxxx xxxxxx).

34.

015

Xxxxxxxxx fáze xxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x pojištěnců s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx moláry).

35.

015

Analýza xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 let, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x pojištěnců x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

36.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx modelů

W

Plná xxxxxx xx xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, xxxxxxx x patra, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

37.

015

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ortodontického xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xxx xxx xxxxxxxx 22 let xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, xxxxxxx x patra, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx a systémovým xxxxxxxxxxx s ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí moláry).

38.

015

Nasazení xxxxxxxxxxxxxxxx intraorálního xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 let xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Materiál není xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

39.

015

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tahu nebo xxxxxxxxxx xxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx hrazeno xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx není xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x pojištěnce s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx moláry).

40.

015

Navázání xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx chybějících zubů x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

41.

015

Xxxxxxxx léčby ortodontických xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx 10 xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx ortodontického aparátu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, čelisti x xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).".

Xxxxxxxxx xxxx 28 xx 58 se xxxxxxxx jako xxxx 42 xx 72 x xxxxxxxxx body 60 xx 70 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 73 xx 83.

192. V příloze x. 1 x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehrazených xxxx xxxxxxxxx xxx xx určitých xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

193. Přílohy x. 3 a 4 xxxxx:

"Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 48/1997 Sb.

KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH XXXXXXXXXX PŘEDEPISOVANÝCH NA XXXXXX

XXXXX X

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxx xxxxxx

01 - XX xxxxx

02 - XX xxx inkontinentní xxxxxxxx

03 - ZP xxx xxxxxxxx se xxxxxx

04 - XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

05 - XX pro xxxxxxxx s xxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

06 - XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

07 - XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

08 - XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

09 - XX pro xxxxxxxx s poruchou xxxxx

10 - XX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

11 - XX xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx

X4 - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

X16 - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště angiologického x xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx x intenzivista

ANS

dermatovenerolog

DER

dětský xxxxx; praktický lékař xxx děti x xxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx ortodoncie

ORD

lékař xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx ortopedické xxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx chirurg

PLA

pneumolog

PNE

praktický lékař

PRL

psychiatr

PSY

rehabilitační xxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx lékař

TVL

traumatolog

TRA

urolog

URN

Tabulka x. 4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx péče (xxxxxx x xxxxxx péči)

SDP

všeobecná xxxx xxxxxx sestra xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx pro xxxxxx vykazování xxxxx §17 odst. 4 x poskytovatele, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x lékařské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického prostředku xxxxxxxxxxxx omezením xxxxxxxx x ODDÍLU X (xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx)

XXX

XXXXX X

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx I - xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxxxxxx používat protézu xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxx pomalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx a překonaná xxxxxxxxxx při chůzi x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx protézy xxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx II - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx používat protézu x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx.) x to xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Doba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx jsou vzhledem xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx XXX - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x vysoké xxxxxxx rychlosti xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přírodních xxxxxxxxxx x bariér a xxxxxxxxxxx pracovních, xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx protézy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx střední x xxxxxx mobility xxxxxxxx x xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx používání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx bez xxxxxxxxx pouze nepatrně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx IV - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uživatel xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx zde xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zatížení xxxxxxx. Xxxx používání x překonaná xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uživatel xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x pohyb x interiéru x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx se o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

Xxxxxxx č. 1

Číselný xxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx limit xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

01

XX xxxxx

01.01

XX xxx klasické xxxxxx ran

01.01.01

gázy

01.01.01.01

gáza xxxxxxxx - xxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, xxx. 17 xxxxxx na 1 xx2

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.01.01.02

xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 8 vrstev, xxx. 17 xxxxxx xx 1 xx2

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Kč / 1 xx2

xx

01.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx

01.01.02.01

xxxxxxx textilie - xxxxxxxx

xxx. 4 xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Kč / 1 xx2

xx

01.01.02.02

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 4 xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.03

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; SDP; XXX

-

-

0,0695 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.04

xxxxxxxxxxx savé xxxxxxxx - se xxxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,3913 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.05

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.02

XX pro vlhké xxxxxx xxx

01.02.01

xxxxxx xxxxxxxxxxxx

01.02.01.01

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,3478 Xx / 1 cm2

ne

01.02.01.02

obvazy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xx xxxxx jádrem

k xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekundárních xxxxx xx xxxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,5217 Kč / 1 xx2

xx

01.02.01.03

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytí xx spodině, možnost xxxxxx xx více xxxxx xx. pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.04

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx adherence xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Kč / 1 xx2

xx

01.02.01.05

xxxxx xxxxxxxxx neadherentní s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,26 Kč / 1 cm2

ne

01.02.02

krytí s xxxxxxxx uhlím

01.02.02.01

krytí x xxxxxxxx uhlím

krytí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Xx / 1 cm2

ne

01.02.02.02

krytí x xxxxxxxx xxxxx - x aktivní látkou

krytí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, čištění xxxx, xx xxxxxxx sekrece, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,04 Xx / 1 cm2

ne

01.02.03

hydrogelové xxxxx

01.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxx - plošné

hydratace xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, povrchové

lékař; SDP; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,78 Xx / 1 cm2

ne

01.02.03.02

hydrogelové xxxxx - xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, xxx plošné povrchové x hluboké xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

21,70Xx / 1 x 21,70 Xx / 1 xx

xx

01.02.03.03

xxxxxxxxxxx xxxxx - xx textilním nosiči

hydratace xxxxxxx xxxx, prevence xxxxxxxxx, podpora autolytického xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03.04

xxxxxxxxx amorfní s xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx spodiny xxxx, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, xxx xxxxxx povrchové x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx látky, v xxxxxxx antimikrobiální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

9,74 Kč / 1 x 9,74 Xx / 1 xx

xx

01.02.04

xxxxxxxxxx xxxxx

01.02.04.01

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx v xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,56 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.02

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx x aktivní xxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, x xxxxxxx spodiny, xxxxxxx xxxxxxx prostředí x ráně, xxxxxxxxx xxxxxxx x ráně

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.03

xxxxxxxx, tampony

velmi dobrá xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx x ráně, x xxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,56 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.04

xxxxxxxx, tampony - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, x čištění spodiny, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.05

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx alginátová xxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

10,13 Xx / 1 x 10,13 Xx / 1 xx

xx

01.02.05

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

01.02.05.01

xxxxxxxxxxxx bez xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.05.02

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx x ráně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx se schopností xx xxxxxxxxx x xxxxx rány

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,08 Xx / 1 cm2

ne

01.02.05.03

pasty

k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

11,30Xx / 1 x

xx

01.02.05.04

xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

9,56 Xx / 1 x

xx

01.02.06

xxxxxxxxxxx

01.02.06.01

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxx i xx xxxxxxxxx xxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,48 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.02

xxxxxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hojení, lze x xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.03

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx hlubokých xxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.04

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx - x xxxxxxx látkou

management exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx hlubokých xxx, xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,35 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx

01.02.07.01

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x pěny - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, ochrana xxxx, sekundární krytí

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.02

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany a xxxx - xxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rány, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke kůži

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,00 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.03

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany a xxxx - s xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.04

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxx silikonem a xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kůži, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.05

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - xx xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, čištění, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx - x xxxxxx xxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,65 Kč / 1 cm2

ne

01.02.07.06

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x xxxx - x aktivní xxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, čištění, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07.07

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x pěny - x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx antimikrobiální xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.08

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany a xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx antimikrobiální xxxxx, x ochrannou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrstvou

lékař; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,50 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.09

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxxxxxx xxxx, obsahuje prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.10

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - x xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, zvlhčení xxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,74 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.11

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, podpora hojení, xxxxxxx xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.12

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x pěny - xx silikonem x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,60 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08

xxxxxxx xxxxxx

01.02.08.01

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxx k xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x sekundární krytí

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08.02

xxxxxxx xxxxxx - plošné xx xxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,87 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08.03

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxx x ochraně xxxxx xxxx macerací

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,26 Xx / 1 ml

ne

01.02.08.04

filmové xxxxxx - spreje

krytí x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

7,83 Xx / 1 xx

xx

01.02.09

xxxxxxxxxx obvazy

01.02.09.01

bioaktivní xxxxxx - xxxxxx

xxxxx vstupující xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, pro dlouhodobě xxxxxxxxxx defekty

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,09 Xx / 1 xx2

xx

01.02.09.02

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hojení, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx defekty

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.09.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxxx

xxxxx vstupující xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pro dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Kč / 1 cm2

ne

01.02.10

čistící xxxxxx

01.02.10.01

xxxxxxx obvazy - xxxxxx

xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rány, x xxxxxxxxxx povlaků

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Kč / 1 cm2

ne

01.02.10.02

čistící xxxxxx - xxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rány, x xxxxxxxxxx povlaků

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10.03

xxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx povlaků xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,22 Kč / 1 cm2

ne

01.02.11

čistící xxxxxxx aktivní

01.02.11.01

čistící xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx autolytických xxxxxxx x defektu

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

0,70 Kč / 1 xx

xx

01.02.11.02

xxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v defektu

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 x 13,04 Xx / 1 xx

xx

01.02.12

xxxxxxxxxxxxxxxx náhrady

01.02.12.01

xenotransplantáty

náhrada xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx epitelizace

lékař; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,96 Xx / 1 cm2

ne

01.02.12.02

syntetické xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,52 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13

xxxxxxx xxxxx

01.02.13.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,48 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.02

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - plošné

krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,65 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.03

krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx, xxx

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, granulaci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx uplynutí 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

5,52 Xx / 1 x

xx

01.02.13.04

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - sprej

krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

11,30 Xx / 1 xx

xx

01.02.13.05

xxxxx xxxxxxxxxx med - xxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Kč / 1 cm2

ne

01.02.13.06

krytí xxxxxxxxxx xxx - xxx, xxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx efekt

lékař; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 x

xx

01.02.13.07

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,35 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.08

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x defektu

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,43 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.09

nanokrystalické xxxxxxx - xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx v defektu

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,48 Xx / 1 xx

xx

01.02.13.10

xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,782 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.11

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

3,30 Xx / 1 g

ne

01.02.13.12

kadexomer s xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,91 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.13

xxxxxxxxx x jodem - xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.14

xxxxxxxxx x xxxxx - mast

management xxxxxxxx x infekce

lékař; XXX; XXX; po uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 g

ne

01.02.13.15

samolepící xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,61 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.16

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx pevně x xxxxxxxx exsudát

lékař; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

0,65 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.17

prostředky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x podpoře xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx arteriální xxxxxxxx, xxxxxx ulcerací x xxxxxxxx mellitus, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 týdnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

24 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxxx

228,00 Xx / 1 ml

ne

01.03

obinadla a xxxxxxxx

01.03.01

xxxxxxxx xxxxxxx

01.03.01.01

xxxxxxxx fixační - xxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0044 Xx / 1 xx2

xx

01.03.01.02

xxxxxxxx xxxxxxx - elastická, xxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Kč / 1 xx2

xx

01.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxx - neelastická

-

lékař; XXX; XXX

-

-

0,0026 Xx / 1 cm2

ne

01.03.02

obinadla xxxxxxxx

01.03.02.01

xxxxxxxx hadicová - xxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0522 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.03

xxxxxxxx hadicová - xxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,1043 Xx / 1 xx2

xx

01.03.03.

xxxxxxxx

01.03.03.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,225 Xx / 1 xx2

xx

01.04

xxxx xxxxxxxxxx

01.04.01

xxxx xxxxxxxx

01.04.01.01

xxxx buničitá

-

lékař; XXX; XXX

-

1000 g / xxxxx

0,0869 Kč / 1 x

xx

01.04.01.02

xxxx xxxxxxxx - dělená

-

DIA

-

300 xx / měsíc

0,0261 Kč / 1 ks

ne

02

ZP xxx inkontinentní xxxxxxxx

02.01

XX xxxxxxxxx

02.01.01

XX xxxxxxxxx

02.01.01.01

xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, fixační xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
• xxxxxxxxx xxxxx x celulózy xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx
• xxxxxxxxx pásky xxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - zalepovací
• xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
• opakovaně aplikovatelná xxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx kalhotky - x xxxxx
• xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxx pomocí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
• prodyšný xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx • xxxxxxx

XXX; GYN; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 xx xx 100 xx (včetně) x xxxxxxx 24 xxxxx) xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx moči xxx 100 xx xx 200 ml (xxxxxx) x xxxxxxx 24 hodin) + xxxxxxx inkontinence xxxxxxxxxxxx XXX. stupně (mimovolní xxxx xxxx xxx 200 xx v xxxxxxx 24 hodin) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 150 xxxx / xxxxx

xxx xxxxxxxxx xx XX pro sběr xxxx - 174,00 Xx / xxxxx xxx jakýkoli xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 5 % od prvního xx

xx

xxxxxxxxxxxx X. stupně (xxxxxxxxx únik moči xxx 50 ml xx 100 xx (xxxxxx) x průběhu 24 hodin) - 391,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 15 % xx xxxxxxx xx

xxxxxxxxxxxx II. xxxxxx (xxxxxxxxx únik moči xxx 100 ml xx 200 ml (xxxxxx) v xxxxxxx 24 hodin) + xxxxxxx inkontinence - 783,00 Xx / xxxxx, spoluúčast 5 % od xxxxxxx xx

xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 200 xx x xxxxxxx 24 xxxxx) + smíšená xxxxxxxxxxxx - 1.478,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 2 % xx xxxxxxx xx

02.01.01.02

xxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx III. stupně + xxxxxxx inkontinence

maximálně 30 xxxx / xxxxx

xxxxxxxxxxxx XXX. stupně + smíšená inkontinence - 191,00 Kč / xxxxx, spoluúčast 25 % od xxxxxxx ks

ne

02.02

ZP pro xxxx moči

02.02.01

urinální xxxxxxx

02.02.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx proužkem, ochrana xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx urinálními sáčky

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx u xxxx, xxxx moči xxx 100 xx xx 24 xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo kapsami

30 xx / xxxxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02

xxxxxx urinální xxxxx xxxxxxxx

02.02.02.01

xxxxxx xxxxxxxx sáčky - jednokomorové

-

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxx xxxxxx, urostomie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, drén, xxxxxxxx xxxxxx

15 xx / xxxxx; 20 xx xxx xxxxxxxx x nefrostomií; pro xxxx xx 6 xxx xxx xxxxxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02.02

xxxxxx urinální xxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx kompatibilní se xxxxxxxxxx používanými xxxxxxx x urostomickými sáčky, xxxxxxxx xxxxxxxx, uzavíratelný xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; SDP; SLO; XXX

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, epicystostomie, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

15 xx / xxxxx; 20 xx xxx pacienty x xxxxxxxxxxx; pro xxxx xx 6 xxx xxx xxxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

02.02.03.01

xxxxxxxx pásky

měkká xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se sběrnými xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

močový xxxxxx, xxxxxxxxx, nefrostomie, xxxxxxxxxxxxxx, drén, xxxxxxxx xxxxxx

8 xx / xxx

22,00 Kč / 1 xx

xx

02.02.03.02

xxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx sběrných xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

2 xx / xxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.03

XX pro xxxxxxxxxxxxx

02.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxx pro intermitentní xxxxxxxxxxx

02.03.01.01

xxxxxx sterilní - xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nepotahovaný xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX

-

210 xx / xxxxx

8,70 Xx / 1 xx

xx

02.03.01.02

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx aktivace

potažený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dysfunkce močových xxxx x fyziologickým xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx náhradách xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyprazdňováním

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.01.03

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx katetr bez xxxxxx xxxxxxx, ihned x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx technikou xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně oček xxxxxxx

XXX; URN

porucha xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, dysfunkce xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx patologickým xxxxxxx, po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx měchýř, x xxxxxxx, benigní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obtížným xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Kč / 1 xx

xx

02.03.02

xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx katetrizaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

02.03.02.01

xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx vyprazdňování močového xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x fyziologickým xx patologickým xxxxxxx, xx kontinentních xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx hyperplazie xxxxxxxx x obtížným xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sterilními x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.02.02

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx katetrem - ihned x xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřený xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; potažený xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxx

XXX; URN

porucha vyprazdňování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx cest x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, benigní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - nelze xxxxxxxxxx s katétry xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx

210 ks / xxxxx

52,00 Kč / 1 ks

ne

02.03.03

proplachové xxxxxxx xxx permanentní xxxxxxxxxx katetr

02.03.03.01

proplachové xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxx proplach permanentních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měchýře x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx katetru

NEF; XXX

xxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1 x xxxxx xx xxxx 1 xxxxxx při xxxxxxx xxxx

15 ks / xxxxx

35,00 Xx / 1 ks

ne

02.03.04

dilatany

02.03.04.01

dilatany xxxxxx

-

xxxxx

xxxxxxx análního kanálu; xxxxxxx xxxxxx

1 xxxxxx / 10 xxx

607,00 Xx / 1 xxxxxx

xx

02.03.05

xxxxxxxxxx lubrikační gely

02.03.05.01

urologické xxxxxxxxxx gely

-

NEF; XXX

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

750 xx / 1 xxxxx

2,60 Kč / 1 xx

xx

03

XX xxx xxxxxxxx xx xxxxxx

03.01

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.01.01

xxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

03.01.01.01

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx - x výpustí s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx hydrokoloidní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; nekomplikovaná stomie

30 xx / xxxxx

57,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.02

xxxxxxxx sáčky s xxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxx stolice; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; rovné xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx

30 ks / měsíc

157,00 Kč / 1 ks

ne

do 6 let xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, xxxxx nerovnosti);
poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx v úrovni xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxx kličky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

60 xx / xxxxx

03.01.01.03

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x komplikovaném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx stomie x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx a retrahovaná xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.04

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s plochou xxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx odvádí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx možnost xxxxxxxx xx velkoobjemový xxxxxx xxxxx xx širokou xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / měsíc x 60 xx / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx za 24 xxx.

157,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.05

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx hadicí

adhezivní xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

jakýkoliv xxx xxxxxxxxx stomie xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx za 24 xxx; má možnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx x 60 xx / měsíc xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx xx 24 hod.

243,00 Kč / 1 ks

ne

03.01.01.06

potažené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - x velkoplošnou xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx nad 50 xx; prolaps střeva; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx

30 ks / měsíc

217,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02

xxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

03.01.02.01

xxxxxxxx sáčky x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; rovné xxxxxxxxxxxx xxxxx; zdravá xxxx xxxxx poškozená xxxxxxxxxxxx xxxx

60 ks / xxxxx

70,00 Kč / 1 xx

xx

xx 6 xxx včetně

řídká, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, xxxxx nerovnosti); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx píštěle, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx střevní kličky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx blízko xxxx

120 ks / xxxxx

03.01.02.02

xxxxxxxx sáčky x xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx hydrokoloidní xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; URN

formovaná stolice; xxxxx břicho - xxxxxxxx podkoží; xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx terénu; xxxxxxxxxxx stomie v xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; vysoké xxxxxxx x retrahovaná stomie

60 xx / měsíc

109,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - s xxxxxxxxxxxx podložkou

adhezivní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

60 xx / xxxxx

130,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.04

xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; URN

formovaná xxxxxxx; pravidelné vyprazdňování; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

60 xx / měsíc

52,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.05

xxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní xxxx sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; pravidelné vyprazdňování; xxxxxxxxx xxxxxxx; bez xxxxxx na současné xxxxxxxxxx xxxxx

60 ks / xxxxx

87,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.06

xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze přiložit xx sliznici střeva; xxxxxxxxxxxxx lepicí xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx produkcí xxxxxxx; střevní xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx sáčků; xxxxx xxxxxxxxxxx, epycystostomií, xxxxxxxx drenáží

60 xx / měsíc

28,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.03

xxxxx - xxxxxxxxxx, urostomické

03.01.03.01

potažené xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx antirefluxním xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx; nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; zdravá xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / měsíc

243,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 let xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, kožní xxxxxxxxxx); poškození peristomální xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx blízko xxxx

60 xx / xxxxx

03.01.03.02

xxxxxxxx xxxxx x konvexní xxxxxxxxx - s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

urostomie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; měkké xxxxxx - xxxxxxxx podkoží; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo pod xxxxxx kůže; stenóza xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x retrahovaná stomie; xxxx

30 ks / xxxxx

252,00 Kč / 1 ks

ne

03.02

stomické xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.02.01

xxxxxxxx

03.02.01.01

xxxxxxxx ploché

adhezivní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; URN

nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx peristomální xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx peristomální kůže; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx)

10xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx

139,00 Kč / 1 ks

ne

15 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 xxx včetně

řídká, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém); xxxxxx v xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx xxxxxx sebe

20 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

30 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx nerovném xxxxxxxxxxxxx terénu; měkké xxxxxx - plovoucí xxxxxxx; retrahovaná stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x retrahovaná xxxxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx hydrokoloidní bázi

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

15 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.02

xxxxx - xxxxxxxx

03.02.02.01

xxxxx x integrovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxx stolice; pištěl

30 xx / xxxxx

122,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stolice xxx 1000 ml / 24 hod; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, pigmentové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx píštěle, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx u XXX, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém); stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx kůže xxxx x kožním xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx stomie vyústěné xxxxxx xxxx

60 xx / xxxxx

03.02.02.02

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

průměr xxxxxx xxx 50 mm; xxxxxxx secernující pištěl; xxxxxxx xxxxxx; vícenásobné xxxxxxxx xxxxxx; axiální xxxxxx; velké xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx

30 ks / xxxxx

122,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.02.03

xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx antirefluxního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

jakýkoliv xxx xxxxxxxxx stomie xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x množství nad 1000 ml xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx sběrný xxxxx xx xxxxxxx odvodnou xxxxxx

30 xx / xxxxx x 60 xx / xxxxx xxx množství xxxxxxx xxx 4 xxxxx xx 24 hod.

122,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.02.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

70,00 Kč / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx agresivní xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 hod; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx kůže, stehové xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický xxxxx); xxxxxx v xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx nebo x xxxxxx záhybu; dvě xxxxxxx kličky xxxxxxxx x jednom xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx blízko sebe

120 xx / xxxxx

03.02.04

xxxxx - xxxxxxxxxxx

03.02.04.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxx antirefluxním ventilem

sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx textilií

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

urostomie; xxxxxx; xxxx

30 ks / xxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx včetně

komplikované xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální oblasti (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové dutiny, xxxxxxxxx píštěle x XXX, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx ekzém); stomie x xxxxxx nebo xxx úrovní xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

60 xx / xxxxx

03.03

xxxxxxxx systémy - dvoudílné - xxxxxxxxxx

03.03.01

xxxxxxxx

03.03.01.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; nekomplikovaná pištěl; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx nebo mírně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

183,00 Kč / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - ileostomie; xxxxxxxxx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dutiny, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx nebo x kožním xxxxxx; xxx xxxxxxx kličky xxxxxxxx x jednom xxxxxx; xxx terminální xxxxxx vyústěné xxxxxx xxxx

20 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; pištěl

30 xx / xxxxx - ileostomie; xxxxxxxxx

03.03.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx okolí; xxxxxxx stomie xxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxx mírně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

261,00 Xx / 1 ks

ne

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx kůže, stehové xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x IBD, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální stomie xxxxxxxx xxxxxx xxxx

20 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx 30 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; URN

stomie x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx terénu; xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx nerovném xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxx xxxxxx kůže; xxxxxxx xxxxxx; vícečetné xxxxxxx

10 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

261,00 Xx / 1 ks

ne

15 xx / měsíc - ileostomie; urostomie

03.03.01.04

podložky xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx střeva; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; axiální stomie; xxxxxxxxx peristomální kůže

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

252,00 Kč / 1 ks

ne

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.02

sáčky - výpustné

03.03.02.01

sáčky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpustí

sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx textilií, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxx stolice; xxxxxx

30 xx / xxxxx

87,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 hod; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (jizvy, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblasti (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx píštěle, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle u XXX, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém); xxxxxx x úrovni nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx

60 ks / xxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

03.03.02.02

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; URN

průměr xxxxxx xxx 50 xx; masivně secernující xxxxxx; prolaps střeva; xxxxxxxxxxx vyústění střeva; xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

03.03.02.03

xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx širokou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx až vodnatou xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 hod; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 ks / xxxxx a 60 xx / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx za 24 xxx.

174,00 Kč / 1 xx

xx

03.03.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.03.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; PED; XXX; XXX; SLO; URN

formovaná xxxxxxx

60 xx / xxxxx

48,00 Xx / 1 ks

ne

včetně

řídká, vodnatá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kůže, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

120 xx / xxxxx

xxxxxxxxx píštěle u XXX, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); stomie x úrovni nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx x kožním xxxxxx; dvě střevní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx otvoru; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

03.03.04

sáčky - xxxxxxxxxxx

03.03.04.01

xxxxx x integrovaným xxxxxxxxxxxxx ventilem

sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

113,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický xxxxx);

60 xx / měsíc

stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; dvě střevní xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx xxxxxx xxxx

03.04

xxxxxxxx systémy - xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01

xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01.01

xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontinenci stomie

GER; XXX; INT; XXX; XXX; PRL

kolostomie s xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

6.957,00 Xx / 1 xxxxx

xx

03.05

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx lepicí xxxxxxx

03.05.01

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx xxxxxx plochou - jednodílné

03.05.01.01

potažené sáčky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx konvexní xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx adhezní xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; od 19 xxx - xxxxxxx typy stomie - tělesná konstituce xxxxxxxx vyžaduje malý xxxxxxxx systém s xxxxx adhezní xxxxxxx

30 xx / měsíc; xxx děti do 6 let 60 xx / xxxxx x indikovaných případech

157,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.02

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podložkou

max. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 cm

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 let včetně - všechny typy xxxxxx; od 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

60 ks / xxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 120 ks / xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech

48,00 Kč / 1 xx

xx

03.05.01.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 7 cm

GER; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; PRL; URN

do 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx plochou

30 xx / xxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

03.05.02

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx xxxxxx plochou - dvoudílné - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.05.02.01

xxxxxxxx ploché xxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx stomie; xx 19 let - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systém x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

10 ks / xxxxx - kolostomie; xxxxxx drenáž; xxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 20 xx / xxxxx x indikovaných případech

261,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx; xxx xxxx xx 6 let 30 ks / xxxxx x indikovaných xxxxxxxxx

03.05.02.02

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx adhezní xxxxxx xx 7 cm

GER; XXX; INT; XXX; XXX; PED; PRL; XXX

xx 18 let xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; od 19 xxx - xxxxxxx typy stomie - tělesná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx adhezní xxxxxxx

60 xx / xxxxx; xxx děti xx 6 let 120 xx / měsíc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

130,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx adhezní plochy xx 7 cm

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 let xxxxxx - všechny xxxx stomie; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx plochou

30 xx / xxxxx; xxx xxxx xx 6 let 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.06

XX xxxxxxxx xxxxxxx

03.06.01

xxxxx xxxxxxxx

03.06.01.01

xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi sáčky x povrchovou xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx orgánu nebo xxxxx xxxxxx; mnohočetné xxxxxxx

30 xx / xxxxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

03.07

XX x xxxxxxx xx stomie

03.07.01

irigační xxxxxxxx

03.07.01.01

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx střeva; xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx aplikace xxxxxxx xxxxx xx tenkého xxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 xxxx / xxx

2.174,00 Xx / 1 xxxx

xx

03.07.01.02

xxxxxxxx soupravy - xxxxx

-

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; SLO; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx distální xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx léčebná - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx tlustého xxxxxx

300 xx / xxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

03.08

XX xxx pacienty xx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxx x xxxx - xxxxxxxx x xxxxx

03.08.01

xxxxxxxxxx x vyrovnávací XX

03.08.01.01

xxxxxxxx kroužky

adhezivní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, prolaps; nevhodně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více xxxxxx současně; odhojená xxxxxxx xxxxxxx stomie; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

78,00 Xx / 1 ks

ne

03.08.01.02

pásky xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x komplikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx břicho - plovoucí xxxxxxx

120 xx / xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x podložkou xxxx xx sáčky jednodílného xxxxxxx

70,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.01.03

xxxxxxxxx xxxxx x gely

adhezivní hydrokoloidní xxxx silikonová xxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx ošetřování; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx současně; odhojená xxxxxxx xxxxxxx stomie; xxxxxxxxxxx léčba; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / xxxxx

7,80 Kč / 1 x

xx

03.08.01.04

xxxxxxxx x xxxxxx

xxxxxxxxx hydrokoloidní nebo xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo pištěl - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx ošetřování; xxxxxx xxxx pištěl vyústěná x komplikovaném peristomálním xxxxxx; více xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; měkké xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

-

0,40 Xx / 1 xx2

xx

03.08.01.05

xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, xxxxxxx; nevhodně xxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx xxx ošetřování; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx současně; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stomie; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - plovoucí xxxxxxx

60 xx / xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

96,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02

xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

03.08.02.01

xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stomickým xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; ONK; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dvoudílným stomickým xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásku; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx adhezi xxxxxxxxxx x tělu; xxxxxxxx xxxxxxxxx

2 xx / xxx

174,00 Xx / 1 ks

ne

03.08.02.02

stomické xxxxxx pásy

s xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxx

2 xx / rok

522,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvoudílný xxxxxxxxxx systém, xxxxxx xxxxxxxxxx, stav xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tlak xx xxxxxx xxxxx; časné xxxxxxxxxx xxxxxx - xx 3 xxxxxx xx operace

10 ks / xxxxx - xxxxxxxx xxxxxx

113,00 Kč / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxx systém

03.08.03

prostředky xxxxxxxxxxx

03.08.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; XXX; URN

ileostomie; xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

313,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.04

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

03.08.04.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; URN

pacienti používající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

-

261,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.04.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxx sprej

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stomický xxxx drenážní xxxxxx xx xxxxxx, pištěl xxxx xxxxxx; poškozená xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx; kožní xxxxxxx x peristomální xxxxxxx

-

435,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.05

xxxxxxxxxx xxxxx

03.08.05.01

xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx sáčku (xxxxxxxx se do xxxxx xxxx xxxxxxxxx)

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx kompenzační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

304,00 Kč / xxxxx

xx

03.09

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx stomií

03.09.01

ochranné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx

03.09.01.01

xxxxxxxx pudry, xxxxxxxx krémy, xxxxxxxx xxxxx, přídržné xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; PED; PRL; XXX; XXX; URN

pacienti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx; ochrana x xxxxxxxx poškození xxxx x peristomální oblasti; xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stomického xxxxxxx

-

870,00 Kč / xxxxx

xx

03.09.01.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a nelepivá xxxxxx xx navrch

GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

30 xx / měsíc

104,00 Kč / 1 xx

xx

03.09.02

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx

03.09.02.01

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pěny, tělové xxxxxxx ubrousky

-

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

-

261,00 Xx / xxxxx

xx

03.10

xxxxxx sáčky xx xxxxxxx hadicí

03.10.01

sběrné xxxxx se xxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx alespoň 1500 - 2000 xx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx projde xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx lůžko

GER; CHI; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xx stomií x xxxxxx xxx 2000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dvoudílný systém x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

15 xx / měsíc

157,00 Xx / 1 xx

xx

04

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

04.01

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxx xxxxx a xxx

04.01.01

xxxxx xxxxxx

04.01.01.01

xxxxx ortézy

vícedílné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tvarovanou xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx dolní xxxxxxx x xxxx xxxxx (xxxx. xxxxx typ Xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx sem xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podpory (např. xxxxxxxxxx límce z xxxxxxxxxx xxxxxx)

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cervikálního x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x syndromu, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, degenerativní xxxxx

1 xx / 1 xxx

739,00 Kč / 1 xx

xx

04.01.02

xxxxxxx xxxxx

04.01.02.01

xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx

• xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tvarem xxx xxxxxxxxxx podpory (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výztuh)
• xxxxxx x anatomickým tvarem x vnitřní nebo xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx
• výrazně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plastové xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx díky xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxx xxxx fixace

CHI; NEU; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osteochondrózy x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

296,00 Xx / 1 xx

xx

04.01.02.02

xxxxxxx xxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxx x anatomickým xxxxxx xxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL

velmi xxxxx xxxxxxx tortikolis, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx páteře, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, degenerativních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxx

1 ks / 1 xxx

174,00 Kč / 1 ks

ne

04.01.03

ochranné xxxxxx

04.01.03.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podšívka, různé xxxxxxxxx

XXX; PSY; XXX

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hlavy xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy

1 xx / 2 xxxx

2.125, - Xx

xx

04.02

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxx

04.02.01

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

04.02.01.01

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

xxx rigidní xxxxxx klíční xxxxx, xxxxxxx xxx upomínací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx fraktur xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ramenního xxxxxx.

1 ks / 1 xxx

304,00 Xx / 1 ks

ne

04.02.02

žeberní x hrudní xxxx xxx fixaci

04.02.02.01

žeberní x xxxxxx xxxx pro xxxxxx

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx fixaci x xxxxxxx hrudníku

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stabilizaci x xxxxxx xxxxxx

04.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx s pevnými xxxxxxxxx (xxx, xxxxx), xxxxx xxxxxxx stabilizují x xxxxxx xxxxx x Xx - X xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx korzetu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příp. xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx. xxxxxxxx berličky, xxxxxxxxxx výztužná konstrukce, xxxxxx tvarovaná xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx hrudním xxxxx xxxx., xxxxxxx xxx xxxxxxx pasy x výztuhami (xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx.), které nemají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx operace), chronické xxxxxxxxxxxxx poruchy (osteoporóza, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, olistéza)

1 xx / 1 xxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.04

xxxxxxx xxxxxx

04.02.04.01

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx, příp. xxxxx xxxxxxxx materiály xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pomocí pelot, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx stavy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, chronické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 ks

ne

04.02.05

bederní xxxx

04.02.05.01

xxxxxxx pásy xxxxxxxxx - xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx

XXX; CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06

xxxxxx xxxx

04.02.06.01

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; NEU; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xxxxxxx terapeutickým xxxxxxx xx mírná xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06.02

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxx

xxxxxx materiály; xxxxxxxxxxxx účinkuje dosaženo xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx., nepatří xxx xxxxx xxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx stavy x xxxxxxx břicha, xxxxxxxx xxxxxx pro konzervativní xxxxxxx, xxxxxxx břišního xxxx

1 ks / 1 xxx

609,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.06.03

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x výztuhami

pružné xxxxxxxxx; zpevňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pelot, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXX; XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 rok

783,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.07

xxxxx xxxx

04.02.07.01

xxxxx xxxx - pupeční

kýlní pásy xxxxxxxx určené xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx; součástí těchto xxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 rok

435,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.07.02

xxxxx xxxx - ostatní

součástí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x umístěním x xxxxxxx xxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.08

xxxxxxx xxxx

04.02.08.01

xxxxxxx xxxx

xxx xxxxxxxx a fixaci xxxxx, příp. xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

xxxxxx xxxx chronické stavy xxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx (xxxxxxx), xxx xxxxxxxxx kyčelních xxxxxx, xxxxxxx dysplazii, xxxxxxxxxx kyčle, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx XX xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

04.03

ZP xxxxxxxxxxx protetické - xxx xxxxx xxxxxxxxx

04.03.01

xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

04.03.01.01

xxxxxx prstů xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, kov) xxxx xxxxxxx x textilního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dlahou (kov, xxxxx); xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; REH; XXX; XXX; XXX; PRL

akutní x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx horní xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx postižení

1 xx / 1 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.01.02

xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - dynamické

zhotovené x xxxxxxx tvrdých xxxxxxxxx (plast, kov) x xxxxxxxx dynamickými xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx tahy xxxx.), xxxxx umožňují přesně xxxxxx xxxxxxxxx pohyb xxxxx zejm. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx apod.

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxx / xxxxx, xxx je xxxxxxxx postupná xxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

417,00 Kč / 1 xx

xx

04.03.02

xxxxxx xxxxxxxx

04.03.02.01

xxxxxx xxxxxxxx - rigidní xxxxxx

xxxxxx z pevných xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxx) xxxx xxxxxxx x textilního materiálu, xxxxxxxx nebo xxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx), která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fixaci

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxx x chronické xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x poúrazové případy xxxxxxx, distorzí, luxací, xxxxxxx, paréza, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postižení

1 xx / 1 xxx

304,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.02.02

ortézy zápěstní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx zápěstní xxxxxx xxx pevné xxxxx, bandáž ortézy x elastického xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (xxxxx)

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; TVL; PRL

pooperační x poúrazové xxxxxxx, xxxxxxxx, luxace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03

xxxxxx xxxxxxx

04.03.03.01

xxxxxx loketní x xxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nastavitelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx zhotovena x pevných materiálů

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kloubu, (xxxxxxxxx, poranění vazů x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx)

1 xx / 1 xxx

2.087,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.02

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx; kloubová xxxxx nemá xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohybu

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx loketního kloubu, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx vazů x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

696,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.03

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx ortézy xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a elastickou xxxxxx, zabezpečena pomocí xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxx)

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxxx kloubu, xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.03.04

epikondylární pásky

epikondylární xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ortézy, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx nebo xxxxxxx epikondylitidy

1 xx / 1 xxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04

xxxxxx ramenní

04.03.04.01

ortézy xxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx materiálů; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx kloubu x xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxxxxx ramenního, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kosti xxxxx x velkého xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

3.913,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.02

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx válcového vaku, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx textilními xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kloubu

CHI; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x velkého xxxxxx humeru, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx ramenního xxxxxx

1 xx / 1 xxx

2.174,00 Kč / 1 xx

xx

04.03.04.03

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, náhrada Desaultova xxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

subluxace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx ramenního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx tkání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

500,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.04

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx pohyblivosti x xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx postižení

1 ks / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.05

xxxxxx paže - xxxxxxxxxx

04.03.05.01

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx závěsy x xxxxx xxx zavěšení x xxxxxxxxx horní xxxxxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; TVL

odlehčení xxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 rok

235,00 Xx / 1 ks

ne

04.04

ZP xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxxx končetiny

04.04.01

ortézy xxxxxxxx

04.04.01.01

xxxxxx hlezenní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxx kloubovou dlahou x nastavitelným xxxxxxxx xxxxxx; kombinací xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx ortézy xx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx; xxxxxxxxx Achillovy šlachy

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Kč / 1 ks

ne

04.04.01.02

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxx

xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx chůzi

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy x xxxxxxx hlezna x xxxx; xxxxxxxxx Achillovy xxxxxx; xxxxxxx diabetické xxxx

1 ks / 1 xxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.01.03

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx je xxxxxxxxx pomocí dopínacích xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (spirál) x xxxxxx (xxxxx); xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx bez xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; revmatická onemocnění; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; syndrom diabetické xxxx

1 xx / 1 xxx

652,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.04

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx; fixace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tahem

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.05

xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx správného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx peroneálního xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 rok

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02

xxxxxx xxxxxx

04.04.02.01

xxxxxx kolene - xxx xxxxxxxxxxx - pevné rámy

pevný xxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx

1 ks / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.02

xxxxxx kolene - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx dlaha x xxxxxxxxxxxxx limitovaným xxxxxxxx pohybu; xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálů

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a poúrazové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rovině; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

2.783,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.03

xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx kloubová dlaha x xxxxxxxxxxxxx limitovaným xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx; bandáž z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; dopínací xxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx materiálů

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx určitý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx x sagitální xxxxxx

1 xx / 1 rok

1.913,00 Kč / 1 ks

ne

04.04.02.04

ortézy xxxxxx - x xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx imobilizace xxxxxxxxx kloubu x xxxxx xxxxx; plnohodnotná xxxxxxx sádrové xxxxxx; xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zabezpečující xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové stavy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.05

xxxxxx xxxxxx - elastické - kloubové xxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x kovu nebo xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 1 rok

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.06

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx - zpevňující

ortéza xxx xxxxxxxx dlahy; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dopínacími xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx chronických xxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění

1 xx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.07

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxx nebo bandáže xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx artróza, xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.03

xxxxxx xxxxx

04.04.03.01

xxxxxx xxxxx - x xxxxxxxxxxx rozsahem pohybu

ortéza x kloubovou dlahou; x xxxxxxxxxxxxx limitovaným xxxxxxxx pohybu; xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV

pooperační a xxxxxxxxx stavy xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 rok

2.609,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.03.02

xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxx xxxxxxxx dlahy; xxxxxx x elastického xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlah (xxxxxx) x xxxxxx (pelot)

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx kyčelního xxxxxx; zánětlivé stavy

1 xx / 1 xxx

365,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.03.03

xxxxxx kyčle - xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kyčelního xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ortéz xx stavitelnou xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1 ks / 1 rok 2 xx / 1 xxx u dětí xx 2 xxx

391,00 Xx / 1 xx

xx

04.05

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x stabilizační

04.05.01

návleky xxxxxxxx

04.05.01.01

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx tvarované pro xxxxxxxxx pahýl

CHI; XXX; XXX; REH; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx po xxxxxxxx, xxxxxxxx nestabilní xxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.05.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx horních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx x protézami, xxxxx vyžadují využití xxxxxxxxxx návleků

8 xx / 1 xxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

04.06

XX xxxxxxxxxxx

04.06.01

xxxxxxx xxxxxxxx + příslušenství

04.06.01.01

epitézy xxxxxxxx - pooperační (xxxxxxx)

-

XXX; XXX; ONK

onkologická onemocnění; xx xxxxxxx

1 xx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.06.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

-

XXX; XXX; ONK; XXX

xxxxxxxxxxx onemocnění; asymetrické xxxxxxxx vady prsu

1 xx / 2 xxxx

1.565,00 Kč / 1 ks

ne

04.06.01.03

epitézy xxxxxxxx - xxxxxx - xxxxxxxxxx nebo odlehčené

-

CHI; X16; ONK, GYN

lymfedém, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 2 roky

2.609,00 Xx / 1 ks

ne

04.07

terapeutická xxxx

04.07.01

xxxx pooperační x xxxxxxxxxxx

04.07.01.01

xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx operaci; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 xx na xxxxx xxxxxxxxx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 xx

xx

04.07.02

xxxx dětská xxxxxxxxxxxx

04.07.02.01

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

do 18 xxx xxxx; neurologická xxxxxxxxx

2 páry / 1 xxx

1.044,00 Xx / 1 pár

ne

04.07.03

obuv xxx xxxxxxxxx

04.07.03.01

xxxx xxx xxxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prstové xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx švů xx nártu, s xxxxxxxx na xxxxx xxx xxxx šněrování; xxxxxxxxxx části (xxxxxxx x opatek) xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx se speciálními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx

1 xxx / 2 xxx

870,00 Xx / 1 pár

ne

05

ZP xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

05.01

XX xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

05.01.01

xxxx lancetová

05.01.01.01

pera lancetová

-

DIA; X4; XXX; INT

diabetes xxxxxxxx; nediabetická xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, dialýza, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hyperinzulinismus, xxxxxxx xxxxxxxxxxx porucha) - včetně xxxxxx xxxxxxx krevních xxxxx

1 xx / 5 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

05.01.02

xxxxxxx pro xxxxxxxxx pera

05.01.02.01

lancety xxx xxxxxxxxx xxxx

-

XXX; X4; XXX; INT

diabetes xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) - xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

-

261,00 Xx / 1 rok

ne

05.02

ZP xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

05.02.01

xxxxxxxxxx

05.02.01.01

xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do univerzálních xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx mellitus xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

XXX, XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při léčbě xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx mellitus xxx xxxxx injekčními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx hypoglykémie (xxxxxxxxx, dialýza, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kongenitální xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx metabolická xxxxxxx)

05.02.01.02

xxxxxxxxxx - pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x glukometru do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx do 18 xxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxx inzulínovou xxxxxx xxx anamnéze diabetické xxxxxxxxxxx

1 xx / 6 let

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.03

xxxxxxxxxx x hlasovým výstupem

možnost xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx do univerzálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dat

DIA

diabetes mellitus xxx xxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 ks / 6 let

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.04

xxxxxxxxxx x integrovaným xxxxxxxxx kalkulátorem x xxxxxxxxxx x chytrým xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; pojeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx stahování xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujících vyhodnocení xxx

XXX

xxxxxxxx mellitus při xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (léčba inzulínovými xxxx); xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1 ks / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.02

xxxxxxxxxxxx proužky xxx xxxxxxxxx krve

05.02.02.01

diagnostické xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx perorálními xxxxxxxxxxxxx

100 xx / 1 xxx

5,22 Xx / 1 xx

xx

XXX, XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

400 xx / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (inzulinom, dialýza, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

400 ks / 1 rok

DIA

diabetes xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pumpou)

1.500 xx / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxx včetně; diabetes xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (kongenitální xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) u dětí xx 10 xxx xxxxxx

2.500 ks / 1 xxx

05.02.02.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

50 ks / 1 xxx

5,20 Xx / 1 xx

xx

05.02.03

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

05.02.03.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx testování xxxx

XXX; PRL

diabetický pacient xxxxxx inzulínem

50 xx / 1 xxx

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.02.04

xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (FGM = Xxxxx Glucose Xxxxxxxxxx)

05.02.04.01

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Flash Glucose Xxxxxxxxxx)

xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx displeji; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx X. typu; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx pero xxxx xxxxx); nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx XXX lze xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx. 100 xx / 1 xxx x x dětí xx 18 xxx xxxxxx xxx. 300 ks / 1 rok xxxxxxxxxxxxxx proužků xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx s glukometry x xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx ketolátek

1 xx / 4 xxxx

1.391,00 Xx / 1 ks

ne

05.02.04.02

senzory xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx glukózy (XXX = Flash Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

xxxxxx zavedený x xxxxxxx; xxxxxxxxx x koncentraci xxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx čtečky k xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxx šipkami x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předchozích xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX (Mean Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) &xx; 15%

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou terapií (xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx); xx xxxx 3 xxxxxx; další xxxxxxxxxx jen x xxxx do 18 xxx včetně x xxxxxxxx xx 19 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx - 10 x xxxx xxxxx xx xxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přístroji xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy; xxx xxxxxxxxx současně x xxx. 100 xx / 1 xxx x x xxxx xx 18 xxx včetně max. 300 xx / 1 rok xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx současně x glukometry a xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

26 xx / 1 rok

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.05

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

05.02.05.01

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (CGM) - senzory, vysílače x xxxxxxxx přijímač, xxxxx xxxx "XXXXX" xxxxxxxxx

xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přijímače; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxx

XXX; xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx X. typu; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx syndromem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Clarkova xxxxxx xxxx Xxxx xxxxx &xx; 4) x / xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (&xx; 10 % xxxx stráveného x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x &xx; 5 % xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx) x / xxxx labilním xxxxxxxx (xxxxxx glykemická variabilita xxxxxx směrodatnou odchylkou &xx; 3,5 xxxx / 1) x / nebo závažnými xxxxxxxxxxxxxx (2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx 12 xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx X. xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a / nebo ledvin; xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx &xx; 60 xxxx / xxx, xxxxx nesplňují jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx 3 a / xxxx 6 xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx prokáží xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzace

-

52.174,00 Kč / 1 rok

ne

05.03

ZP xxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.01

xxxxxxxxx xxxx

05.03.01.01

xxxxxxxxxx pera

-

DIA

diabetes xxxxxxxx (1 a / xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx)

1 xx / 3 roky

870,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (3 x více dávek xxxxxxxx xxxxx); xxx xxxxxxxx aplikaci 2 xxxxx inzulínu

2 ks / 3 xxxx

05.03.02

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

05.03.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; XXX

xxxxxxxx inzulínu

200 xx / 1 xxx

2,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.03

xxxxxxxxxx pumpy

05.03.03.01

inzulínové xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobrou spoluprací xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

70.435,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.03.02

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kontinuální xxxxxxxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx mellitus (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x diabetických xxxx xx 18 xxx xxxxxx) xxxxxx intenzifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x / xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dobrou xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

73.043,00 Xx / 1 ks

ne

05.03.03.03

inzulínové xxxxx - x napojením xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a automatickou xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x / xxxx hyperglykémii

-

DIA; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx mellitus (xxxxxx xxxxxxxxx diabetiček, xxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 let xxxxxx) xx syndromem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x / xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx; xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 ks / 4 xxxx

79.130,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.03.04

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1 ks (pro xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxx" - xx 1 xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx)

71.304,00 Xx / 1 xxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx 1 rok xxxxxxx)

xx

1 xx / 4 xxxx

1. rok 71.304,00 Xx; 2. - 4. xxx 65.217,00 Xx / 1 xxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x baterií)

05.03.04

ZP pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.04.01

xxxxxxx jehly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčiv x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

150 xx / 1 xxx

215,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxxxxxxxx subkutánní infúze x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x syndromu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

48 xx / 1 xxx

05.03.04.02

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infúze; xxxxxxxx xxxxxxx 1 až 3.000 xx xxxxx; xxxxxxxxxxxx x xx 24 xxx. denně

KAR; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 2 xxxx

100 %

xxx

05.03.05

xxxxxxxxxxxxx xxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.05.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

-

100 ks / 1 xxx

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.02

xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx

500 xx / 1 xxx

1,70 Kč / 1 ks

ne

05.03.05.04

zásobníky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pumpy - 1,6 - 2 xx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou xxxxxxx (xxxxxxxxxx pumpa)

150 ks / 1 xxx

61,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.05

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pumpy 3 - 4 xx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; diabetes mellitus xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx pumpa)

130 xx / 1 xxx

91,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.05.06

xxxxxxx sety x xxxxxxxxxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (inzulínová xxxxx)

180 xxxx / 1 xxx

139,00 Kč / 1 xxx

xx

05.03.05.07

xxxxxxx xxxx x teflonovou xxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimem (inzulínová xxxxx)

130 xxxx / 1 rok

261,00 Xx / 1 set

ne

05.03.05.08

zásobníky x xxxxxxxx xxxxxx xxx kontinuální intravenózní xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx 50 xxxx 100 ml

KAR

plicní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 měsíc

100 %

xx

05.03.05.09

xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx pumpám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx linky x xxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20 xx / 1 měsíc

100 %

xx

05.03.05.10

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1,2x40 xx xxxx 0,9 x 40 xx

XXX

xxxxxx arteriální xxxxxxxxxx

80 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.11

xxxxxxxxx xxxxxxxx dvoudílná

5 xx xxxx 10 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 ks / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.12

xxxxxxxxx injekční dvoudílná

50 xx

XXX

xxxxxx arteriální xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

06

XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

06.01

XX xxx xxxxxxxxxxx terapii - xxxxxxx vyrobené

06.01.01

kompresivní obinadla

06.01.01.01

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 40 % - 100 %

GER; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX

-

-

0,0086 Kč / 1 cm2

ne

06.01.01.02

kompresivní elastická xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 101 % - 200 %

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; SDP; SLO; XXX; ANG; XXX; XXX

-

-

0,0086 Xx / 1 xx2

xx

06.01.01.03

xxxxxxxxxxx elastická xxxxxxxx - krátkotažná, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

-

0,0260 Xx / 1 xx2

xx

06.01.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

06.01.02.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

357,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.02

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; ANG; XXX

-

2 páry / 1 xxx

391,00 Kč / 1 xxx

xx

06.01.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx - IV. xxxxxxxxx třída

IV. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

XXX; CHI; XXX; ANG

-

2 páry / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.04

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XXX - xxx - III. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 mmHg

GER; DER; XXX; INT; XXX

xxxxxxx xxxx žilního xxxxxx, xxxxx předepsat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xxx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.03

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxxxxxx

06.01.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - polostehenní, xxxxxxxxx - XX. kompresní xxxxx

XX. kompresní třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

391,00 Xx / 1 pár

ne

06.01.03.02

kompresivní xxxxxxxx - polostehenní, xxxxxxxxx - III. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; XXX; LYM

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

06.01.04.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.02

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; ANG

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 pár

ne

06.01.04.03

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 49 xxXx x xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

1.130,00 Kč / 1 xxx

xx

06.01.04.04

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stehenní x xxxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / xxxx / 1 končetina

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.04.05

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, zdravotní - XXX. kompresní xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; INT; XXX

-

2 xx / xxxx / 1 xxxxxxxxx

304,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.05

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - dámské

06.01.05.01

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx - XX. kompresní xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

-

2 ks / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.05.02

xxxxxxxxxxx punčochové xxxxxxx - xxxxxx, zdravotní - III. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 ks / 1 rok

870,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.06

kompresivní xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxxxxxx

06.01.06.01

xxxxxxxxxxx punčochové kalhoty - těhotenské, zdravotní - II. kompresní xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

1 xx / 1 xxx

783,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.06.02

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, zdravotní - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH

-

1 xx / 1 xxx

1.043,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.07

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

06.01.07.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, zdravotní - XX. kompresní třída

II. X.X. 23 - 32 mmHg

DER; GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

783,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.07.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. X.X. 3446 xxXx

XXX; XXX; INT; XXX

-

2 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.08

ZP pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

06.01.08.01

XX xxx xxxxxxxxx kompresivních xxxxxxx x otevřenou x uzavřenou špičkou - textilní

-

DER; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX

-

1 ks / 1 rok

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08.02

XX xxx navlékání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 3 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09

xxxxx návleky

06.01.09.01

pažní xxxxxxx - XX. kompresní xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; REH

-

2 xx / 1 rok

243,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.02

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. K.T. 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.03

xxxxx xxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. X.X. 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; ANG; XXX

-

2 xx / 1 xxx

204,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.04

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx prstů - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. K.T. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 rok

261,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.10

kompresivní xxxxxxxxxx

06.01.10.01

xxxxxxxxxxx podprsenky

-

GYN; XXX; X16; XXX

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.11

ZP xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

06.01.11.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

X16; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx

2 xx / 6 xxxxxx

0,1729 Xx / xx2

xx

06.01.11.02

xxxxxx

-

X16; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x fibrotizací podkoží

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 ks

ne

06.01.11.03

rukavička bez xxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

lymfedém x xxxxxxxxxxx podkoží

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.01.11.04

xxxxxxxxx x xxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2 ks / 6 měsíců

518,80 Xx / 1 ks

ne

06.02

ZP xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

06.02.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

06.02.01.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

X16; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx otok; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx terapii; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx terapii (xxxx. xx xxxxxxxxx xxxx, xx úrazech, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx xxxxx minimálně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a vyčerpání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx lymfodrenážní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx); x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 3x xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 měsíc; x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zvolit xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxx

1 xx / 5 let

12.609,00 Xx / 1 xx

xxx

06.02.01.02

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx končetinu

-

J16; pouze xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístroje pro xxxxxxxxx xxxxxxxx lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.03

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.04

xxxxxxx návleky - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.05

xxxxxxx xxxxxxx - na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

-

X16; pouze xx podmínky předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 ks / 2 xxxx

4.696,00 Xx / 1 ks

ne

06.02.01.06

masážní xxxxxxx - xx xxxxx, hýždě

-

J16; pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 ks / 2 xxxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.07

xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxx, trup, genitál - xxxxxxxx

X16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

75%

xx

06.03

XX xxx kompresivní xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

06.03.01

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

06.03.01.01

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - sériově zhotovené - xxxxx xxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

stav po xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx po xxxx 1 roku

365,00 Kč / 1 ks

ne

06.03.01.02

návleky xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xx horní končetinu

-

POP; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx po xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 rok; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

243,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.03

návleky xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx zhotovené - xxxxxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx II. x III. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 roku

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.04

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xx dolní xxxxxxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx popálení II. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; nejdéle xx xxxx 1 xxxx

330,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.05

xxxxxxx na xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx prstů

-

POP; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx po xxxx 1 xxxx

122,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.06

xxxxxxx xx popáleniny - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx popálení II. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; nejdéle po xxxx 1 xxxx

1.000,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.07

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x III. xxxxxx

6 xx / 1 rok; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

1.261,00 Kč / 1 xx

xx

06.03.01.08

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - návlek xx xxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. a XXX. xxxxxx

6 ks / 1 xxx; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

313,00 Kč / 1 xx

xx

06.04

xxxxxxxxx xxxxxxx xx suchý xxx

06.04.01

xxxxx xxxxxxxxx

06.04.01.01

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx xxx - xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx dle požadavku xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 končetina

1.739,00 Xx / 1 ks

ne

06.04.01.02

kompresní xxxxxxx xx suchý xxx - ruka

na xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx třída xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profil x xxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxx způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Kč / 1 xx

xx

06.04.01.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx suchý zip - paže x xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; REH;po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

2.478,00 Kč / 1 xx

xx

06.04.02

xxxxx xxxxxxxxx

06.04.02.01

xxxxxxxxx systémy na xxxxx xxx - xxxxxxxx

xx výběr II. - IV. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; CHI; INT; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1,043,00 Kč / 1 xx

xx

06.04.02.02

xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx - lýtková xxxx

xx xxxxx XX. - IV. xxxxxxxxx xxxxx xxx požadavku xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 končetina

1.522,00 Kč / 1 xx

xx

06.04.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx - xxxxxxx xxxx x chodidlo

na xxxxx II. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx lékaře; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; GER; XXX; INT; ANG; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.565,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.04

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx zip - stehenní xxxx

xx xxxxx II. - XX. xxxxxxxxx třída xxx xxxxxxxxx lékaře; xxxxxxxxxxx kompresní profil x xxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.05

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx xxx - stehenní xxxx x xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - IV. xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx komprese

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

3.739,00 Xx / 1 xx

xx

07

XX xxx pacienty x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.01

xxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.01.01

xxxxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx lokomoci, xxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx obou xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx končetin

07.01.01.01

mechanické xxxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; odnímatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; nelze xxxxxxx o příslušenství

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; pro xxxxxxx použití xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx řešení)

1 xx / 5 xxx

6.957,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, variabilní

nosnost xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnožky; rychloupínací xxx; volba bočnic; xxxxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; REH; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx z předchozí xxxxxxxx skupiny

1 ks / 5 xxx

7.826,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, odlehčené

konstrukce z xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; výškově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; rychloupínací xxxxx xxxx; hmotnost vozíku xx 16 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx z předchozích xxxxxxxxxx skupin; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx fyzické a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

10.435,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - odlehčené, xxxxxxxx variabilní

konstrukce x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; výškově nastavitelné xxxxxxxx; rychloupínací zadní xxxx; xxxxxxx změny xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; nastavení xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 16 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORT; PED; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx podpůrných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx fyzické a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 5 xxx

12.174,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.01.05

xxxxxxxxxx xxxxxx - odlehčené, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx minimálně 120 kg; odnímatelné xxxx xxxxxxxx bočnice; xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxx změny xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx do 16 xx x xxxxxxxxx provedení; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx; volba xxxxx xxx i xxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx podpůrných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lokomoci xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.06

xxxxxxxxxx vozíky - aktivní

vozík x xxxxxxxxx provedení xx 12 kg; xxxxx xxxx x hloubky xxxx; xxxxx xxxxx xxx; xxxxxxxxx úhel xxxxxx xxxxx; volitelná xxxxx xxxxxxx vpředu x xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; volba xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxx xxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce horních xxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

39.130,00 Xx / 1 ks

ne

07.01.01.07

mechanické xxxxxx - dětské, odlehčené, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx hloubka sedu; xxxxxxxxxxxx podničky xxxx xxxxxxxxx; bezpečnostní kolečka x kryty xxx x xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx; dostatečné xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

19.130,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.01.08

mechanické xxxxxx - dětské, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sedu; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx; bezpečnostní kolečka x xxxxx kol x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 11 kg x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx; dostatečné fyzické x xxxxxxxx schopnosti xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

34.783,00 Xx / 1 ks

ne

07.01.01.09

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx minimálně 160 xx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; odnímatelné či xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnožky; xxxxxxx doplnit příslušenstvím, xxxxxxxx xxxxxx xx 20 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx (nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx); xxxxxxxx nad 120 kg nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 let

13.043,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.01.10

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxx. 120 xx, odnímatelné xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce xxxxx horní xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby pacienta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíky

1 xx / 5 xxx

27.826,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.11

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, dvouobručové

nosnost xxx. 120 xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx vozíky

1 ks / 5 xxx

20.870,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.12

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx. 110 kg, xxxxxxxxxxxxxx funkce xx xxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx x současně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o x uropoetického traktu, xxxxx předepsat xxxxxxxx x vertikalizačním stojanem

1 xx / 5 xxx

52.174,00 Kč / 1 xx

xx

07.01.01.13

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxxx, multifunkční

ergonomicky xxxxxxxxx xxx i xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; polohovací xxxxxxxx výškově xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx polohování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx kolečka

INT; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

specifické xxxxxxxx postižení, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pacienta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx

1 xx / 5 xxx

43.478,00 Xx / 1 ks

ne

07.01.01.14

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, multifunkční - xxxxxx

xxxxxxxxxx tvarovaný xxx i zádová xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; polohovací podnožky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx opěrky; xxxxxx xxxxx; bezpečnostní kolečka

INT; XXX; XXX; PED; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

56.522,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02

xxxxxxxxxx vozíky

max. rychlost 6 xx / xxx.

xxxxxxxxxx fyzické a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úplné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vzdálenosti, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvýšit xxxxx x využití xxxxxxxxxxxx xxxxxx

07.01.02.01

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxx interiérové, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; xxxxxxxx pravou xxxx levou rukou; xxxxxxxx výškově stavitelné; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kapacitou xxxxxxxxx 300 xxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

65.217,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.02.02

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 xx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; odnímatelné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx baterie s xxxxxxxxx 300 nabíjecích xxxxx; částečně xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxx držák xxxxxxxxxxx; bezpečnostní xxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx pohybový xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx elektrického invalidního xxxxxx x předchozí xxxxxxxx skupiny

1 ks / 7 xxx

100.000,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx exteriérové, xxxxxxxxxx

xxxxxxx 130 xx; ovládání xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; odnímatelné nebo xxxxxxxx podničky; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kapacitou xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx; částečně xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx musí xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; vhodnost jízdy x xxxxxxxxx xx xxxx vyšším výkonem xxxxxx xxxx velikostí xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kyvným xxxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx deficit nelze xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozíku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx současně x mechanickým invalidním xxxxxxx xx finančního xxxxxx 17.391 Xx / xxx XXX / 1 xx / 7 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx funkčních xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §32 xxxx. 3

1 xx / 7 let

108.696,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.02.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - převážně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 130 xx; ovládání xxxxxx xxxx levou xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zádové xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sedu; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; bezúdržbové xxxxxxx, xxxxxxxxx 400 nabíjecích xxxxx a 60 Xx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx a zároveň xxxxxxxxxx nebo kyvným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx elektronika x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx deficit nelze xxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx, xxxxxxx předepsat xxxxxxxx x mechanickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančního xxxxxx 17.391,00 Kč / xxx DPH / 1 ks / 7 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §32 odst. 3

1 ks / 7 xxx

123.478,00 Kč / 1 ks

ano

07.01.02.05

elektrické xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 xx; xxxxxxxx pravou xxxx xxxxx rukou; xxxxxxxx xxxxxxx stavitelné; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx cyklů a 60 Xx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx zádové xxxxxx; xxxxxxxxxxxx pás; xxxxx xxxx xxx osvětlení x rozsahu xxxxxxxxx xxx provoz xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; elektricky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx potřebné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trupu a xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

121.739,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.03

xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx

07.01.03.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; NEU; XXX; PED; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

1 ks / xxx xxxxxx vozíku

90%

ano - xxx xxxxxx

07.01.03.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

90%

xxx - xxx vozíku

07.01.03.03

přídavné xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx elektropohon xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx končetin x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx neumožňuje zvýšit xxxxx x plné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předepsat xxxxxxxx x mechanickým invalidním xxxxxxx xxx indikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx onemocněním, xxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxx x plné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x mechanickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svalového xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

90%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.04

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zádové xxxxxx

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; REH; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx elektrického xxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx

1 xx / 7 let

95%

ano - xxx xxxxxx

07.01.03.05

xxxxxxxxxx polohování xxxx

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx vozíku, xxxxx xx toto xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - dle xxxxxx

07.01.03.06

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx x vozíkům xx skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polohování, xxxxx xxxxx xxxxxx elektrického xxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.07

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, dechem, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx horních xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; ORT; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rukou xxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

98%

xxx - dle vozíku

07.02

zdravotní xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - nepolohovací

07.02.01.01

zdravotní xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xx x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

12.174,00 Kč / 1 xx

xx

07.02.02

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.02.02.01

xxxxxxxxx kočárky - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx krátkodobé xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx opěrka x xxxxxxx xxxxxxxxx 45 xxxxxx, případně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x minimální xxxxxx; xxxxxxxx kočárku xx 16 kg x minimální výbavě, xxxxx doplnit příslušenstvím

NEU; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

od 2 xxx, nutnost částečného xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím mechanického xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

13.913,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx

07.02.03.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx polohovací

pro dlouhodobé xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 40 kg, xxxxxxxxx xxxxxxx po x xxxxx směru xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, nastavitelná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 65 stupňů, xxxxxxxxxxxx hloubka sedu, xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx 25 xx x minimální xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

od 2 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíku

1 xx / 3 xxxx

26.087,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.04

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

07.02.04.01

xxxxxxxx xxx sedací xxxxxx

-

XXX; NEU; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxx; stavy, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vozíkem

1 xx / 5 xxx

18.261,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.05

xxxxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxx

07.02.05.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

90%

xx

07.02.05.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx trupu xx xxxxxxx pro xxx; xxxxx, které xxxxx kompenzovat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

1 xx / 5 let

90%

ne

07.03

podpůrné XX xxx lokomoci

07.03.01

berle

07.03.01.01

berle - xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx berle

DIA; INT; XXX; GER; XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1 xxx / 2 roky

348,00 Xx / 1 pár

ne

07.03.01.02

berle - xxxxxxxxxxx

xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, nastavitelná xxxxx xxxxx x nenastavitelná xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; GER; XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; SLO; REH; XXX

xxxxxxx pohyb xxxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 2 roky

157,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.01.03

xxxxx - předloketní, xxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx ergonomicky xxxxxxxxxx rukojetí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx výškou berle x xxxxxx xxxxxxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxxx xxxxx dolních končetin

1 xx xxxx 1 xxx / 2 xxxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02

xxxxxxxx

xxxxxxxxx, omezení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx

07.03.02.01

xxxxxxxx - 2xxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx výškového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx madel x xxxxxxx alespoň 10 xx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.02

xxxxxxxx - 3xxxxxx

xxx s xxxxxxxx složení, úchopová xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu alespoň 10 xx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx 150 xx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx

XXX; CHI; NEU; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX

-

1 ks / 5 xxx

2.522,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.03

xxxxxxxx - 4xxxxxx

xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx 180 xx, xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

3.043,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.04

xxxxxxxx - 4xxxxxx

xxxxx xxx x xxxxxxxx výškového xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.217,00 Xx / 1 ks

ne

07.03.02.05

chodítka - 4xxxxxx kloubová

rám x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx alespoň 10 xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH;REV

-

1 xx / 5 xxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.06

xxxxxxxx - x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxxxx opěrky, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx 20 cm. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, použití xxxxxxxx x interiéru, xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX;

-

1 xx / 5 xxx

4.522,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.02.07

xxxxxxxx - xxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx dítěte. Xxxxx xxxx skládací xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx chodítka

ORP; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 let xxxxxx

1 ks / 5 xxx

6.087,00 Xx / 1 ks

ne

07.03.03

opěrné xxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx každodenních xxxxxxxx, deficit xxxxx xxxxx pomocí xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx

07.03.03.01

xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx určené x xxxxxxxxx jednou xxxxx

XXX; XXX; ORP; ORT; XXX;XXX

xxxxxxx pohyb xxxxxxx xxxxxxxx a snížená xxxxxxxxx

1 xx / 5 let

870,00 Xx / 1 ks

ne

07.04

prostředky xxx zvýšení soběstačnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx

07.04.01

xxxxxxxx xx XX

07.04.01.01

xxxxxxxx na XX

-

XXX; XXX; ORT; XXX; REH;REV

porucha xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x měnění xxxxxx x xxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx

1 xx / 3 xxxx

826,00 Xx / 1 xx

xx

07.04.02

xxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.04.02.01

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vaně; xxxxxx xxxxxx minimálně x xxxxxxx 25 - 45 xx; xxxxxxx xxxxxx opěrka; xxxxxx na xxx xxxx; xxxxxxx minimálně 120 xx

XXX; XXX; XXX; PRL; REH;po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxx plegií xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aparátu, xxxxxx stupněm xxxxxxx xxxxxxx kloubů, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) x zajištění bezpečného xxxxxxx x vykonání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 5 xxx

14.783,00 Xx / 1 xx

xxx

07.04.02.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx poranění x těžce imobilních xxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxx plegií xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stupněm xxxxxxx nosných kloubů, xxxxxxxx končetin x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx motorických xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 5 xxx

90%

xxx

07.05

XX pro xxxxxx xxxxxxxx

07.05.01

xxxxxxxxxx xxxxx

07.05.01.01

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx, x hrazdou x xxxxxxxxxx, pojízdná

lůžko x xxxxxx xxxxxxx minimálně 85x200 cm x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxx polohovatelný xx), xxxxxxxxxx nastavitelná xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 30 xx, nosnost xxxxxxxxx 130 kg; xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odejmutí

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

dlouhodobé xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx obtížemi x xxxxxxxx na xxxxx - xxxxx základní xxxxxx těla xxxxx x vsedě x xxxxxxxxxxxx - přesun xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x domácím xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx toho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 10 xxx

23.478,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.01.02

xxxxxxxxxx lůžka xxxxxxxxxx - dětská

lůžko xxx xxxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx úměrnou xxxx xxxxxx; možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nastavení výšky xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xx trvalé xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxx vleže a xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacient xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 7 let

20.870,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02

xxxxxxxxxx zařízení + xxxxxxxxxxxxx

07.05.02.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx sezení

v xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou polohovatelné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx zádové xxxxx; opery xxxxx (xxxxxxxx); hlavová xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

těžké xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vsedě nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx těžká xxxxxxx svalového xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

22.609,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.02

xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx sezení, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx polohovatelné xxxxxxxx, xxxxxxx pás, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pelota, nastavitelná xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx sedu (xxxxxxx); xxxxxxxxxx zádové xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx délka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnožky, xxxxx xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxxx xxxxx; interiérový xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo těžká xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx těžká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (těžké xxxxxxxx, těžké asymetrie xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx); nelze předepsat xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx

1 xx / 7 xxx

60.870,00 Kč / 1 xx

xxx

07.05.02.03

xxxxxxxxxx zařízení - vertikalizační

v xxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňuje mechanické xxxxxxxxx úhlu vertikalizace x xxxxxxxx plynulého xxxxxxxx, obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pánevní a xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx obtíže v xxxxxxx xxxxxx těla xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx vzdálenosti, x xxxxxxxxx potřebné xxxxx xxxxxx xxxxxxx končetin x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx pronační xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 xx / 7 let

52.174,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.04

xxxxxxxxxxxxx medicínsky odůvodněné x xxxxxxxxxxx zařízením

-

NEU; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 ks / 7 let

90%

ano

07.05.03

pojízdné xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.05.03.01

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahem xxxxxx xxxxxxxxx 120 cm; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zavěšení; xxxxxxxxx ližiny alespoň 100 xx; xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x vhodným xxxxxxx x xx země; xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, x přemisťování - xxxxxx vleže a xxxxx; trvalé xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx chůzi xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx x těžkou xxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx onemocněním, které xxxxxxxxxx xxxxxx zátěž

1 xx / 10 xxx

24.348,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.03.02

xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx k xxxxxxx x pojízdnými xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx;xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

stavy x těžkými xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx pozice těla xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx vleže x xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx x případně xxxxx, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvedáky

1 xx / 3 xxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.05.04

xxxxxxxxxxxxx k XX xxx ležící xxxxxxxx

07.05.04.01

xxxxxx x xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX

xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těla vleže x xxxxx x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx a vsedě; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 10 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.06

XX xxxxxxxxxxxxx

07.06.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.06.01.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx - xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výška minimálně 10 cm, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

ekvivalent xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 19 - 16 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx těžké xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx vzdálenosti x xxxxxxxx xx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

870,00 Kč / 1 ks

ne

07.06.01.02

antidekubitní matrace x xxxxxxx - xxx xxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx povrch xxxx vzduchové komory, xxxxx minimálně 14 xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx minimálně 100 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; REH; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

ekvivalent xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle Xxxxxxxxx 16 - 14 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx funkční změny xxxxxxx x asymetrii xxxxx a těžká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x mobilita xx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.01.03

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx - při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 14 cm, xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tlak, hygienický xxxxx, xxxxxxx minimálně 100 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 14 xx 12 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx xx xxxxx ztráta (xxxxxxx) xxxx x sedací xxxxxxx - hýždě, xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx strukturální xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pánve + xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx

1 ks / 3 xxxx

6.957,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.01.04

xxxxxxxxxxxxx matrace x xxxxxxx - při xxxxx xxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vzduchové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 14 xx, materiál x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozkládající xxxx, hygienický xxxxx, xxxxxxx min. 100 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; REH; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx pacienti x xxxxxxx rizikem dekubitů x xxxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xxx 12 (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

1 ks / 3 xxxx

10.435,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.02

xxxxxxxxxxxxx podložky xxxxxx x zádové xx xxxxxx

07.06.02.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dekubitů

materiál x provedení efektivně xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx potah, xxxxxxx minimálně 100 xx,

XXX; NEU; ORT; XXX; XXX

xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx dekubitů xxx Xxxxxxxxx 19 - 16 (modifikovaná xxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

870,00 Kč / 1 ks

ne

07.06.02.02

antidekubitní xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxxxx riziku vzniku xxxxxxxx

xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx tlak, xxxxxxxxxx xxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx,

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 16 - 14 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx porucha xxxxxxxx dolních xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

1.913,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.02.03

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx efektivně xxxxxxxxx x rozkládající xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, výška xxxxxxxxx 6 xx x x případě xxxxxxxxxx podložky xxxxxxxxx 5 xx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx minimálně 100 kg,

GER; XXX; XXX; REH; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle Nortonové xxxx než 14 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx xx úplná xxxxxx (xxxxxxx) xxxx x xxxxxx xxxxxxx - xxxxx, zadní xxxxxx stehen; xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx + xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dolních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

6.522,00 Kč / 1 xx

xx

07.06.02.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; REH; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dekubitů xxx Xxxxxxxxx xxxx xxx 14; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx mobilita xx vozíku

1 xx / 3 roky

1.435,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.03

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatní

07.06.03.01

antidekubitní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k podložení xxx, xxxxx, lůžkové xxxxxxxx xxxx.

XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx x nízkým rizikem xxxxxxxx x předpokladem xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, ekvivalent xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle Xxxxxxxxx 19 - 16 (xxxxxxxxxxxx)

1 ks / 3 xxxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.03.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx středním x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxx, lůžkové podložky xxxx.

XXX; NEU; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx pacienti x vysokým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle Xxxxxxxxx xxxx než 16 (xxxxxxxxxxxx škála)

1 xx / 3 roky

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx polohovací

07.06.04.01

antidekubitní xxxxxxxx polohovací - xxx xxxxxxxx x xxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx polohování x xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

imobilní xxxxxxxx s vysokým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx vzniklým xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xxx 16 (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

1 xx / 3 xxxx

1.739,00 Xx / 1 ks

ne

08

ZP xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

08.01

xxxxxxxxx

08.01.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

08.01.01.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 40 xX XXX xx postiženém xxxx

xxxxxxxxx xxxxxx (xx 18 let xxxxxx) xxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx: x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx; x) xxx. 5 xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zvukovod; x)xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x)xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX

xx 18 let xxxxxx

1 xx / 5 xxx

8.696,00 Xx / 1 xx

xx

08.01.01.02

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx - xxxxxxxxxxx ztráta xxxxxx xx 40 dB XXX

xxxxxxxxx xxxxxx (xx 18 xxx xxxxxx) xxxx splňovat tyto xxxxxxxxx: x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; b) xxx. 5 kanálů; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zvukovod; x)xx vybaveno dětským xxxxx; x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX

xx 18 xxx xxxxxx

2 xx / 5 xxx

8.696,00 Xx / 1 xx

xx

08.01.01.03

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - od 19 xxx - xxxxxxxxxxxx xxxx oboustranná xxxxxx xxxxxx xx 40 xX XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxxxxx; b) softwarové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ztráty; x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx

XXX; ORL

od 19 xxx

1 ks / 5 xxx

6.087,00 Kč / 1 xx

xx

08.01.01.04

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vedení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - od 19 xxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx sluchu xx 40 xX SRT

sluchadlo xxx xxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky: x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxxxxx; b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; x) manažer zpětné xxxxx

XXX; ORL

od 19 xxx: 1) xxxx xxxxxxxxxx kompenzace xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 18 xxx včetně 2) xxxxxxxx + xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedoslýchavost 3) xxxxxxxxxxx pacienti

2 ks / 5 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

xx

08.01.02

xxxxxxxxx xx kostní xxxxxx

08.01.02.01

xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kompletního xxxxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx sluchadla

sluchadlo, náhlavní xxxxxxx, kostní vibrátor; xxxxxxxxx na kostní xxxxxx xxxx splňovat xxxx xxxxxxxx podmínky:
a) xxxxxxx či podobný xxx;
x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

XXX

xx 18 let včetně; xxxxxx sluchu xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x těžkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; chronickém xxxxxx ze středouší; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

9.130,00 Xx / 1 xx

xx

XXX; XXX

xx 19 xxx; xxxxxx xxxxxx xxx: anomálii xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx převodní xxxxxxxxxxxxxxx; chronickém xxxxxx xx středouší; stavech xx kofochirurgických xxxxxxxxx; xxx neřešitelných alergiích xx xxxxxxxx; špatném xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

08.01.02.02

xxxxxxx xxxxxxxxx xx kostní vedení xxxxx xxxx oboustranné

sluchadlo xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx typ xxxxxxxxx; x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 kanálech; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

XXX

xx 18 let xxxxxx; xxxxxx sluchu xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x středouší x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx; stavech xx xxxxxxxxxxxxxxxxx operacích; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx efektu xxxxxxxxx na vzdušné xxxxxx

1 xx / 5 let

10.435,00 Xx / 1 ks

ne

FON; XXX

xx 19 let; xxxxxx sluchu xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx neřešitelných xxxxxxxxx na xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx sluchadlá xx xxxxxxx xxxxxx

08.01.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxxx s přítlakovým xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xx kostní xxxxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 kanálech;
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxx x přítlakovým xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx)

XXX

xx 10 let xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; chronickém xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzdušné xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Kč / 1 xx

xx

08.01.02.04

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx musí splňovat xxxx xxxxxxxx podmínky:
a) xxxxxxxx modul xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxx ztráty
d) x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx)

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 11 xxx; xxxxxx xxxxxx xxx: xxxxxxxx zvukovodu x středouší x xxxxxx xxxxxxxx nedoslýchavostí; xxxxxxxxxx výtoku xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzdušné xxxxxx; xxx jednostranné xxxxxxxx

1 xx / 10 xxx

86.957,00 Xx / 1 xx

xx

08.02

xxxxxx xxxxxxxxx

08.02.01

xxxxxx xxxxxxxxx

08.02.01.01

xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxx implantabilního xxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx

XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxxxx kochleárního xxxxxxxxxx - plně xxxxxxx xxxxxxxx - užívá 6 x více x / xxx x xxxxxxxx XXX* 5 - 7

1 xx / 7 xxx / 1 xxxx

190.000,00 Kč / 1 ks

ne

stav po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - částečný xxxxxxxx - užívá méně xxx 6 h / xxx xxxx XXX* 0 - 4
*XXX = Xxxxxxxx xx Auditory Xxxxxxxxxxx xxx Nottinghamské xxxxxxxx (0=xxxxxxxxxx xxxxx okolí, x=xxxxx xxxxx okolí, 2=xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, 3=xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 4=xxxxxxxxxxxx zvuky xxxx, 5=rozumění xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, 6=xxxxxxxx řeči bez xxxxxxxxx, 7=telefonování)

156.522,00 Xx / 1 xx

09

XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zraku

09.01

ZP xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

09.01.01

xxxxxxxx

09.01.01.01

xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

XXX

xx 14 xxx xxxxxx

400 xx / 1 xxx

3,04 Xx / 1 xx

xx

09.03

XX xxx xxxxxxxxxx

09.03.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

09.03.01.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx + xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 ks / 7 xxx

4.348,00 Xx / 1 xxxxxx

xx

09.03.01.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxx + příslušenství

-

OPH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

4.348,00 Kč / 1 xxxxxx

xx

09.03.02

xxxxxxxxx xxxx

09.03.02.01

xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx 4x x xxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 5 xxx

1.218,00 Xx / 1 xx

xx

09.04

XX kompenzační pro xxxxxxx xxxxxxxxx

09.04.01

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - pro xxxxxxxx

09.04.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxx nevidomé

PED; XXX

xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 7 let

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

09.04.02

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

09.04.02.01

xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

-

XXX; PED; XXX

xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx

1.044,00 Kč / 1 xx

xx

09.04.03

xxxx xxxx

09.04.03.01

xxxx xxxx - xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxxxxx a nevidomí xxxxxxxx

3 xx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 ks

ne

09.04.03.02

bílé xxxx - signalizační x xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

3 xx / 1 xxx

807,00 Xx / 1 ks

ne

09.04.04

červenobílé xxxx

09.04.04.01

xxxxxxxxxxx xxxx - xxx hluchoslepé

-

OPH; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx

3 ks / 1 xxx

807,00 Kč / 1 ks

ne

10

ZP xxxxxxxxxx, inhalační x xxx aplikaci enterální xxxxxx

10.01

XX pro xxxxxxxx x léčbu inhalací

10.01.01

inhalátory + příslušenství

10.01.01.01

inhalátory - xxxxx výkonné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx min: 400 xx / xxx; XXX xxxxx < 4 μx; xxxxx xxxxxx xxx 5 μx xxx 60 %; výstupní xxxx 300 kPa, xxxxxxxx xxxxxx 61 x / xxx.

XXX; ORL; XXX; XXX

-

1 ks / 5 xxx

3.044,00 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.02

xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx (MMD &xx; 4,5 μx, respirabilní xxxxxx &xx; 60 %, xxxxx &xx; 0,5 ml / xxx &xx; 0,65 xx / xxx)

xxxxx xxx: 600 xx / xxx; MMD xxxxx &xx; 3,5 μx; podíl xxxxxx xxx 5 μx xxx 65 %

PNE; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xx xxxx xxxxx bronchiektázií; xxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 5 xxx

6.000,00 Kč / 1 ks

ne

10.01.01.03

inhalátory - xxxxxx výkonné (XXX &xx; 4,5 μx, respirabilní frakce &xx; 60 %, xxxxx &xx; 0,65 xx / min)

mesh xxxxxxxxxx; výdej min: 600 mg / xxx; MMD 3,5 xx 4,5 μx; Xxxxx xxxxxx pod 5 μx xxx 65 %

XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

od 3 let cystická xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (PCD)

1 xx / 5 xxx

21.217,40 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.04

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx x chronická xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.05

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxx; primární xxxxxxxx dyskineze (PCD) xx jiné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.06

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx výkonným xxxxxxxxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

1 ks / 2 xxxx

2.560,00 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.07

xxxxxxxx x vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

4 xx / 1 rok

1.530,43 Xx / 1 xx

xx

10.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10.01.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx aerosolům - xxxxxxx, xxxxxx náustku xxxx xxxxx

-

XXX; ORL; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 2 xxxx

435,00 Kč / 1 xx

xx

10.02

xxxxxxxxxxxxx respirační XX

10.02.01

XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.02.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ventily

-

ALG; XXX; XXX; NEU; REH

astma; XXXXX; xxxxxxxxxxxxxx; stavy xx xxxxxxxxxxx; intersticiální xxxxxx procesy; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; cystická xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 ks

ne

10.02.02

PEP zdravotnické xxxxxxxxxx

10.02.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx; CHOPN; xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx xx pneumoniích; xxxxxxxxxxxxxx plicní xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění; xxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 1 xxx

522,00 Xx / 1 ks

ne

10.02.02.02

expektorační xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; PED; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 ks / 2 xxxx

1.217,00 Xx / 1 ks

ne

10.03

ZP xxx xxxxxxxxxxx domácí xxxxxxxxxxxxxx

10.03.01

xxxxxxxxxxxxx

1) Pa02 7,3 - 8,0 xXx + xxxxxxxxxxxx hypertrofie xxxxx xxxxxx a xxxxxx hypertenze x / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Htk &xx; 55 %), a / xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xx02, při xxxxxxxxx 30 % xxxx spánku xxx 90 % x / xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx standardní xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (peakV02) xxxx 0,5 W / xx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx X02 xxx 7,3 kPa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx alespoň x 0,7 xXx 2) Xx02 &xx; 7,3xXx

10.03.01.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx 87 - 96 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 - 5 x / xxx; xxx. xxxxxxxx 43 xXX.

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pacient málo xxxxxxx

-

49,59 Xx / 1 xxx

xx

10.03.01.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx

xxxxxxxxxxx kyslíku 87 - 96 %; - xxxxxxxx xx 9 kg; xxx. hlučnost 48 xXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (v xx) xxxxxxxxxxxx kroků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx = dechová xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxx)

XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

výdej xx 2 x / xxx xxx xxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx mobilní - 6xxxxxxxx test chůze: xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovené minimální 130 metrů na xxxxxxx od 130 xx 199 xxxxx x s odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x navýšení xxxxxxxxxxx x 25 a xxxx % x x 6. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx být Sp02 xxxxxxx 85 %; x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kyslíku - xxxxxxxxxxxx

-

123,97 Xx / 1 xxx

xx

10.03.01.03

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxx kyslíku xx 5 xx 10 litrů

-

54,55 Xx / 1 den

ne

10.03.02

systémy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

10.03.02.01

xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx kyslíku

systém xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx chůze: 1) vzdálenost bez xxxxxxxx kyslíku, xxxxxx xxxxxxx ujde - 200 xxxxx x xxxx 2) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdálenosti xxx xxxxxxxx xxxxxxx na 50 % a xxxx % x x 6. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx Xx02 xxxxxxx 85%; pacienti xxxxxxx mobilní vyžadující xxxxxx kyslíku více xxx 2 litry; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx závislostí xx xxxxxxx (Xx02 &xx; 92%), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx po 40. xxxxx postkoncepčního xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

-

290,91 Xx / 1 den

ne

10.04

ZP xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

10.04.01

xxxxxxxxx XXXX

10.04.01.01

xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx tlaku xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx AHI

tlakový rozsah 4 xx 20 xx X2X, xxxxxx xxxxxxx tlaku xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; zvlhčovač, xxxxxx základního xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

AHI &xx; 15; léčebné xxxxx do 8 xxxx; xxxxxxxx xxxxx XXX při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

30.435,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.01.02

xxxxxxxxx XXXX s xxxxxxxx xxxxx xx výdechu, xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x telemetrické připojení

tlakový xxxxxx 4 xx 20 xx H2O, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výdechu, propojení xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčby, hlučnost xx 29±2 dB, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; KAR; XXX; XXX; XXX; PSY; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15; xxxxxxx xxxxx xx 8 xxxx; xxxxxxxx xxxxx AHI xxx xxxxxxx s nutností xxxxxxxxxxxx kontrol XXX x compliance

1 xx / 7 xxx

30.435,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.02

xxxxxxxxx BPAP

10.04.02.01

přístroje XXXX X sledující xxxxxxxx XXX

xxxxxxx xxxxxx 4 xx 25 cm X2X s režimem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta x xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; KAR; XXX; XXX; XXX; XXX; po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX > 15 xxx x xxxxx obstruktivní spánkové xxxxx xxx, kde xxxx xxxxxxxxx tlaky xxxxxxxxxxxx léčbu XXXX

1 xx / 7 xxx

39.130,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.02.02

xxxxxxxxx BPAP XX sledující zbytkový XXX

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx dýchání xxxxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxxxx dýchání, xxxxxxxxx xx XX sledujícím xxxxxxxx léčby, hlučnost xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx tlaku, xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ORL; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 jen x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tlaky xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x hypoventilace při xxxxxxxxxx dostatečném efektu xxxxx

1 xx / 7 let

51.304,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.02.03

xxxxxxxxx XXXX X xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX s xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx rozsah 4 až 25 xx X2X x xxxxxxx odezvy xx xxxxxxxxx dýchání xxxxxxxx x propojení xx XX sledujícím xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx do29±2 xX, kompenzace xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu dat, xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; PNE; XXX; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx apnoe xxx, kde xxxx xxxxxxxxx tlaky neumožňující xxxxx XXXX + xxxxxxxx xxxxx XXX xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX a compliance

1 xx / 7 xxx

39.130,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.02.04

xxxxxxxxx XXXX XX sledující xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 xx 25 cm X2X x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, propojení se XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, zvlhčovač, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušenství

ANS; INT; XXX; XXX; ORL; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 jen x léčby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx apnoe xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX; tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx frekvence; x xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx dostatečném xxxxxx xxxxx

1 ks / 7 xxx

51.304,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

10.04.03.01

xxxxxxxxx XXXX s xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a sledujícím xxxxxxxx AHI

tlakový xxxxxx 4 xx 20 xx X2X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx terapeutického xxxxx, xxxxxx poklesu xxxxx xx výdechu, xxxxxxxxx xx SW xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; KAR; XXX; ORL; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX > 15 x xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx REM xxxxxx

1 xx / 7 xxx

33.913,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.02

xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxx zbytkový AHI

tlakový xxxxxx 4 xx 25 xx X2X x automatickým nastavením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, propojení xx SW xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 27 xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; KAR; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx CPAP x XXXX

1 xx / 7 xxx

49.565,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.03

xxxxxxxxx ABPAP s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 až 25 cm H2O x automatickým nastavením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se XX xxxxxxxxxx účinnost xxxxx, xxxxxxxx xx29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx základního xxxxxxxxxxxxx

XXX; INT; XXX; XXX; PNE; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx domácí xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 7 let

77.130,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 až 25 xx X2X x xxxxxxxxxxxx sledováním xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nastavením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se XX sledujícím xxxxxxxx xxxxx, hlučnost do 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx tlaku, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 7 xxx

90.870,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.05

xxxxxxxxx XXXX x poklesem xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zbytkový XXX x možností xxxxxxxxxx

xxxxxxx rozsah 4 xx 20 xx X2X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poklesu xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx do29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, zvlhčovač, včetně xxxxxxxxxx příslušenství

INT; XXX; XXX; XXX; PNE; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15; xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX, SAS x xxxxxx na polohu xx XXX xxxxxx

1 xx / 7 xxx

33.913,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.06

xxxxxxxxx ABPAP xxxxxxxxx xxxxxxxx AHI x xxxxxxxx telemetrie

tlakový xxxxxx 4 xx 25 xx H2O x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dechového xxxxxx, xxxxxxxxx xx SW xxxxxxxxxx účinnost xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, hlučnost xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; KAR; XXX; XXX; PNE; PSY; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXX x XXXX

1 xx / 7 xxx

49.565,00 Xx / 1 ks

ano

10.04.03.07

přístroje XXXXX x proměnlivou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx telemetrie

tlakový xxxxxx 4 xx 25 xx X2X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu, propojení xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx do 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx základního příslušenství

ANS; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PSY; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx časté xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, hypoventilační xxxxxxx; neinvazivní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx apnoe xxx prokázané nutnosti xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

77.130,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.08

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 až 25 cm X2X x xxxxxxxxxxxx sledováním xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx nastavením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se XX sledujícím xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu dat, xxxxxxxx do 29±2 xX, xxxxxxxxxx úniku xxxxx, xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 7 let

90.870,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.04

xxxxxxxxxxxxx k CPAP, XXXX, XXXX, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.04.04.01

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx nezávadné materiály, xxx latexu, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx CO2)

ANS; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx průchodnost; xxxxx xxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 rok

90 %; maximálně 1.304,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.02

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny; xxxxxxx spánkové xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 2.174,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.03

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx nezávadné xxxxxxxxx, xxx latexu, x integrovaným xxxxxxxxxx xxxxxx (zajištění xxxxxxxxx XX2)

XXX; INT; KAR; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx nelze xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; syndrom xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; nízké xxxxxxx tlaky

1 ks / 1 rok

90 %; xxxxxxxxx 3.044,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.04

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ventilované xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx nezávadné xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx odvětrání CO2) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx přívodu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX; XXX; KAR; NEU; XXX; XXX; PSY

syndrom xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx průchodnost; nízké xxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 rok

90 %; xxxxxxxxx 1.739,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.05

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx odvětrání XX2) x bezpečnostní xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při vypnutém xxxxxxxxx)

XXX do 18 xxx včetně; ANS; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x předchozí úhradové xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; nízké léčebné xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx

1 ks / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 3.478,00 Kč / 1 xx

xx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; syndrom xxxxxxxx xxxxx: xxxxx nosní xxxxxxxxxxx; nízké xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2 ks / 1 rok

10.04.04.06

masky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez latexu, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (zajištění xxxxxxxxx XX2) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx přívodu xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX xx 18 xxx včetně; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxx xxxxxx masku z xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx průchodnost; xxxxx xxxxxxx tlaky, xxx xxxxxx xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 3.913,00 Kč / 1 ks

ne

pokud xxxxx xxxxxx masku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx léčebné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2 xx / 1 xxx

10.04.04.07

xxxxx nízkokontaktní ventilované - xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx CO2)

ANS; XXX; XXX; XXX; ORL; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx tolerance xxxxx XXX pomocí xxxxx xxxxx základní

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 2.452,00 Kč / 1 xx

xx

10.04.04.08

xxxxxx, xxxxx xx 60 xx xxxxxx

xxxxxxxxx nezávadné xxxxxxxxx

XXX; XXX; KAR; XXX; XXX; PNE; PSY

syndrom xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxxxxxx xxxxx PAP

1 xx / 1 xxx

90 %; maximálně 348,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.09

xxxxxx, délka xxx 60 xx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PSY

syndrom xxxxxxxx xxxxx: xxxxx tolerance xxxxx PAP

1 ks / 1 xxx

90 %; maximálně 783,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.10

xxxxxxxxx hadice - x xxxxxxxxxx zvlhčovačům

zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; PSY

syndrom xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 1.391,00 Kč / 1 ks

ne

10.04.04.11

výhřevné xxxxxxxxxx

x regulovatelným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhřívání.

ANS; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; PSY

syndrom spánkové xxxxx

1 ks / 4 xxxx

90 %; xxxxxxxxx 5.217,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.12

xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX / XXXX

XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

2 ks / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 304,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.13

XX xxx léčbu poruch xxxxxxx ve xxxxxx - xxxxxxx komora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxxx xxx typy xxxxxxxxx x integrovaným xxxxxxxxxxx

XXX, INT; XXX; XXX; ORL; XXX; XXX

xxxxxxx spánkové xxxxx

1 xx / 2 xxxx

2.173,91 Kč / xx

xx

10.05

XX xxxxxxxxxxxxxxx

10.05.01

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx + příslušenství

10.05.01.01

tracheostomické kanyly - xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx průměrem < 6 mm

-

FON; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxxxx

522,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.02

xxxxxxxxxxxxxxx kanyly - xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx > 6 xx

-

XXX; ORL; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxxxx

391,00 Kč / 1 xx

xx

10.05.01.03

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxx použití, x xxxxxxxx průměrem &xx; 6 mm

-

FON; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

6 ks / 1 rok

870,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.04

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x vnitřním xxxxxxxx &xx; 6 xx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx tracheostomie

6 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 ks

ne

10.05.01.05

laryngektomické kanyly - pro xxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

6 xx / 1 xxx

609,00 Kč / 1 xx

xx

10.05.01.06

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

-

XXX; ORL; XXX

xx 14 xxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx ústí xxxxxxxxxx

3 xx / 2 xxxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

xx 15 xxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx se ústí xxxxxxxxxx

2 xx / 2 roky

10.05.01.07

tracheostomické xxxxxx - xxx opakované xxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx aspirují x vyžadují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

6 xx / 1 xxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.08

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxx opakované xxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxx kanylonosiči xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6 xx / 1 xxx

609,00 Kč / 1 xx

xx

10.05.01.09

xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) - xx xxxxxxxxxxx 15 xx xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hlasivkami

1 ks / 1 rok

522,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.10

xxxxxxxxxx (umělé xxxx) xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 15 xx xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx kašli xxx xxxxxx krust x xxxxxxxxxx

30 xx / 1 xxxxxx

13,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.11

xxxx xx kanylám xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx kanylonosiče

365 xxxxxx a 25 xxxxxxxxx xxxxx; sprchový xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx), xxxxxxxxxxxxxxx xxx

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 xxxx / 1 xxx

1.739,00 Kč / 1 xxxxxxxxx xxxx

xx

10.05.01.12

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxx. 3 xx

XXX; XXX; PNE

provedená xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx kanylonosiči xx zvýšenou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx než 2 xxxxxx

3 xxxx / 2 roky

1.130,00 Kč / 1 xxxxxxxxx xxxx

xx

10.05.01.13

xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ochranu xxxxxxx, xxxxxx

xxxx xxx. 30 xx

XXX; ORL; XXX

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx lokalitu xxxxx xxxxxxxxx současně xx XX ze xxxxxxx 01.02

1 sada / 1 xxxxx

522,00 Xx / 1 xxxxxxxxx xxxx

xx

10.06

XX pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

10.06.01

xxxxxxxxx + příslušenství

10.06.01.01

odsávačky

-

FON; XXX; XXX; PRL

provedená xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest; xxxxxxxx sekretu x xxxxxxx dýchacích cestách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

2.174,00 Xx / 1 xx

xx

10.06.01.02

xxxxxxxx xxxxx

-

XXX; XXX; PNE; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dolních dýchacích xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

400 xx / 1 xxx

2,40 Xx / 1 xx

xx

10.07

XX x rehabilitaci xxxxx (xxxxxxxx hlasové xxxxxxxxxx)

10.07.01

xxxxxxx xxxxxxx

10.07.01.01

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx 90 xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, zátka xxx.

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx protéza

2 xxxxxx / 6 xxxxxx

10.435,00 Kč / 1 xxxxxx

xx

10.07.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx HME

samolepící xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxx xxx xxxxxx zvlhčovacího filtru XXX

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx 01.02

1 ks / 1 den

101,88 Xx / 1 xx

xx

10.07.02

xxxxxxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

10.07.02.01

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 2 xxxx xxxxxxx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx laryngektomie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ústní x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jícnovou řeč

1 xx / 10 xxx

12.609,00 Xx / 1 xx

xx

10.08

XX xxx xxxxxx xxxxxx plicní xxxxxxxxx

10.08.01

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

10.08.01.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx maska xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx)

xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dechového xxxxxx, xxxxxxx přednastavení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx baterii xxx. 4 hod., xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx

XXX, INT; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx selhání s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx x hypoventilace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neumožňují použití xxxxxxxxx BPAP XX xxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

-

459,20 Xx / 1 xxx

xx

10.08.01.02

xxxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) - 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, ventilovaná xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, ambuvak

plicní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ventilačních xxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxxx xx interní xxxxxxx xxx. 4 xxx., xxxxxx xxxxxxxxxx příslušenství, xxxxxxxxx plného xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx 5 xx

XXX, INT; XXX; NEU; PNE; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx dlouhodobé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ventilace xxxxxxxxxxxxxx x domácím xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx situací:
a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podpory xxxx xxx 12 xxxxx denně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory
b) xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx více xxx 12 xxxxx denně xx xxxxxxxxxx možností xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx techniku XXX

-

641,79 Xx / 1 xxx

xx

10.08.01.03

xxxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxxxx domácí umělou xxxxxx xxxxxxxxx (ventilátor, xxxxxxxxx, xxxxxx oxymetr, xxxxxxxx, xxxxxxx)

xxxxxx ventilátor x xxxxxxxxxxxx nastavením xxxxxxxxxxxx dechového objemu, xxxxxxx přednastavení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x měřením vydechovaného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provoz xx xxxxxxx xxxxxxx xxx. 4 xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxxxxxx prohlídek, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

XXX, INT; XXX; XXX; PNE; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; potřeba XXX po xxxxxxxxxxx xxxx xxx, přes xxxxxxxx hybnost x xxxxxxxxx xx ventilátoru xx xxxxxxx schopen xxxxxxxxxx, xxxxxxx běžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx

-

772,81 Xx / 1 xxx

xx

10.08.01.04

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plicní xxxxxxxxx (2 ventilátory, xxxxxxxxx, xxxxxx oxymetr, xxxxxxxx, xxxxxxx)

xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přednastavení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx vydechovaného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provoz xx xxxxxxx xxxxxxx xxx. 4 hod., xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx

XXX, INT; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx realizovatelné x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx XXX je xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxxxxx xxxx

-

940,50 Xx / 1 xxx

xx

10.09

xxxxxxxxxx insuflátor / exsuflátor

10.09.01

mechanický xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx

10.09.01.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx / exsuflátor

zdravotnický prostředek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx technik zaměřených xx xxxxxxx dýchacích xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabránění xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ALG; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx XXX &xx; 160 x / xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx obrna, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, amyotrofická xxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx expektorace (xxxx. poruchy xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Marie Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

-

86,78 Xx / 1 xxx

xx

11

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §39x xxxx. 5 xxxx. x), anebo xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu §39x xxxx. 5 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxx rizik

dle xxxxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu §39x odst. 5 xxxx. j), anebo xxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx

50 % x písemným souhlasem xx xxxxxx §39x xxxx. 5 xxxx. x) 100 % x xxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §39x xxxx. 5 xxxx. x)

xx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxx XXX

XX xx xxxxxxx

1

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxx xxxxx x krk - na xxxxxxx

1.1

xxxxxx xxx xxxxx x xxx - na xxxxxxx

1.1.1

xxxxxx xxx hlavu x krk - xx 19 xxx - na zakázku

ortéza (XXXX, CTO, XX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx; mechanická xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, fixace, xxxxxxx x daném segmentu xxxx; xx pro xxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 rok

99%

1.1.2

ortézy xxx xxxxx a xxx - xxxxxx xx 18 let xxxxxx - na xxxxxxx

xxxxxx (XXXX, CTO, XX) xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podkladů, anatomického xxxxxx, 3X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx deformit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

100 %

1.1.3

xxxxxx xxxxxxxxx remodelační - xx zakázku

ortéza xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navržená a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, anatomického xxxxxx, 3X skenu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; děti xx 1 xxxx xxxxxx

1 xx

95%

1.1.4

xxxxxx pro xxxxx x xxx - z xxxxxxxxxxxx xxxx stavebnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XXXX, CTO, XX) xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podkladů xxxx dalších xxxxx x prefabrikátu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou; xxxxxxx předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; mechanická xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, fixace, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx; ne xxx xxxxx postižení

1 xx / 1 xxx

95%

1.1.5

xxxxxx xxx xxxxx x xxx - xxxxxx xx 18 xxx včetně - x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (CTLO, XXX, CO) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo stavebnice xxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; možnost xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx prostředky; xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx těla; ne xxx xxxxx xxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

100 %

2

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxx xxxx - xx xxxxxxx

2.1

xxxxxx xxxxx - xx zakázku

2.1.1

ortézy xxxxx - xx 19 let - xx xxxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXXX, XXXX, DLSO, XXX, XX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3D xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx předepsání x xxxx hospitalizace

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

99%

2.1.2

xxxxxx xxxxx - dětské do 18 xxx xxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXXX, TLSO, XXXX, XXX, SO) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx x získané xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx břišní xxxxx

2 xx / 1 xxx

100 %

2.1.3

xxxxxx xxxxx - xx 19 let - x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (CTLSO, XXXX, XXX, XX) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxx překročení xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

95 %; 3.478,00 Kč / 1 ks

2.1.4

ortézy xxxxx - dětské xx 18 let xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXX, XXX, XX) xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podkladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx korekci

2 xx / 1 xxx

100 %

2.1.5

tříbodový stavebnicový xxxxxx - xxxxxx xx 18 let xxxxxx

xxxxxxx ortéza aplikovaná xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx individuálních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; xxxxxxx xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx; funkční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, fixaci xxxx korekci

1 ks / xxxx

100 %; xxxxxxxxx úhrada 3.478,00 Xx / 1 xx

2.1.6

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xx 19 xxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx individuálních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metod x prefabrikátu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené zdravotnické xxxxxxxxxx; funkční požadavek xx stabilizaci, xxxxxx xxxx korekci

1 ks / xxxx

95 %; xxxxxxxxx xxxxxx 3.478,00 Xx / 1 xx

2.2

xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx - xxx xxx

2.2.1

xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx - pro xxx

xxxxxx (CTLSO, TLSO, XXX) xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxx těžkou nedostatečnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx statiky x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 rok

100 %; xxxxxxxxx úhrada 21.739 Xx / 1 xx

2.3

xxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxx

2.3.1

xxxxxxx xxxxx - xx 19 xxx - na xxxxxxx

xxxxxx (TLSO, LSO) xxxxxxxx a vyrobená xx základě měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; stomie břišní

1 xx / 1 xxx

95%

2.3.2

xxxxxxx trupu - xxxxxx xx 18 xxx xxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxx (TLSO, XXX, SO) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního zdravotního xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trupu; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

2 ks / 1 rok

100 %

3

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxx horní xxxxxxxxx - xx xxxxxxx

3.1

xxxxxx xxxxxxx končetin - na zakázku

3.1.1

ortézy xxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 xxx - na zakázku

ortéza (XX, XXX, SEWO, XXXXX, XX, XXXX, XX, XX, XXX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx podporu xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

99%

3.1.2

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx 18 xxx xxxxxx - xx zakázku

ortéza (XX, SEO, XXXX, XXXXX, XX, XXXX, XX, XX, WHO) xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dle individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx předepsání x době xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické prostředky, xxxxxxx požadavek na xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx podporu xxxxxx x xxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxx končetiny

2 xx / 1 xxx

100 %

3.1.3

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XX, SEO, XXXX, XXXXX, XX, XXXX, XX, XX, XXX) aplikovaná xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měrných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x prefabrikátu xxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx požadavek na xxxxxxxx, xxxx. mobilizaci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jednom xxxx xx více xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

95%

3.1.4

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx do 18 xxx xxxxxx - x prefabrikátu xxxx stavebnice x xxxxxxxx individuální xxxxxx

xxxxxx (XX, XXX, XXXX, XXXXX, XX, XXXX, XX, XX, XXX) xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; funkční xxxxxxxxx xx limitaci, xxxx. mobilizaci a xxxxxxx podporu xxxxxx x jednom xxxx xx xxxx segmentech xxxxx končetiny

2 ks / 1 rok

100 %

3.2

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx

3.2.1

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx si xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; ORT; REH

v xxxx stabilizace xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx organismu xx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / xx xxxxxxxx

99%

3.2.2

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 xxx - pasivní - xx xxxxxxx

xxxxxxx HK xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

CHI; XXX; XXX; XXX

xxx uživatele, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 2 roky

99%

3.2.3

protézy horních xxxxxxxx - od 19 xxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - na zakázku

protézy XX umožňující aktivní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 ks / 2 xxxx

99 % při doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

3.2.4

xxxxxxx xxxxxxx končetin - xxxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx HK využívající xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

ORP; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx horní končetiny x funkčním postižením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 5 xxx x xxxx xx 15 xxx 1 xx / 3 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx maximálně 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

3.2.5

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx 18 xxx včetně - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX zaměřené na xxxxxxxxx rozvoj xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pacienti x vrozenou xxxx xxxxxxxx ztrátou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

100 %

4

XX ortopedicko - protetické - xxx xxxxx xxxxxxxxx - xx zakázku

4.1

ortézy xxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx

4.1.1

xxxxxx dolních xxxxxxxx - xx 19 let - xx xxxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXX, XXX, XX, XX, XX, XXX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pohybu ve xxxx segmentech xxxxx xxxxxxxxx (x onemocnění xxxxxxxxxxx nosnou xxxx xxxxxxxx funkci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx); xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

99%

4.1.2

xxxxxx xxxxxxx končetin - xxxxxx xx 18 xxx xxxxxx - xx zakázku

ortéza (XXXXX, XXXX, XXX, XX, XX, XX, HKO) xxxxxxxx a vyrobená xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; REH; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx; nutnost xxxxxxxxxxx, xxxxxx, korekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxxxxx dolní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

2 xx / 1 xxx

100 %

4.1.3

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (HKAFO, XXXX, XXX, FO, XX, XX, XXX) aplikovaná xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx stabilizace x xxxxxxxxx xxxx podpory xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dolní končetiny (x onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dolní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx)

1 xx / 1 xxx

95%

4.1.4

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - dětské xx 18 xxx xxxxxx - z xxxxxxxxxxxx xxxx stavebnice x nutností individuální xxxxxx

xxxxxx (HKAFO, KAFO, XXX, XX, XX, XX, HKO) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx individuálních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené technologie (xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx, XXXXX xxxxxx apod.)

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx stabilizace x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dolní xxxxxxxxx (x onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nestabilitě xxxxxx)

2 ks / xxxx

100 %

4.2

xxxxxxx dolních xxxxxxxx - xx xxxxxxx

4.2.1

xxxxxxx xxx transtibiální xxxxxxxx x níže - prvovybavení - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, vhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx x osvojení xx xxxxxx s protézou, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, dle individuálního xxxxxxxxxxx stavu

CHI; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx předepsání v xxxx hospitalizace

v době xxxxxxxxxxx objemu měkkých xxxxx xxxxxx; adaptace xxxxxxxxx xx vzniklou xxxxxxx

1 xx / xx xxxxxxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.2

protézy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx - xx 19 xxx, xxxxxx xxxxxxxx X. - xx zakázku

protézy XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx kloubu, vhodné xxx XXX I, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x oblasti xxxxx a níže; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni X

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.3

xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx amputace x xxxx - od 19 xxx, xxxxxx xxxxxxxx XX. - xx zakázku

protézy DK xxx amputace a xxxxxxxxx distálně xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX XX, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx a xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni XX

1 ks / 2 xxxx

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks; doplatek 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.4

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx - od 19 xxx, xxxxxx xxxxxxxx XXX. - xx zakázku

protézy XX xxx amputace x xxxxxxxxx distálně xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX III, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

amputace xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx a xxxx; xxxxxxxx odpovídající xxxxxx XXX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.5

protézy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx - od 19 xxx, stupeň xxxxxxxx IV. - xx zakázku

protézy XX xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx kloubu, xxxxxx xxx XXX XX, xxxxxxxx x vyrobené xx xxxxxxx měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

ORP; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

amputace xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx a níže; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx maximálně 2.609,00 Xx / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.6

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kolenním xxxxxx - prvovybavení - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x osvojení xx xxxxxx x xxxxxxxx, navržené x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

CHI; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx

x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tkání xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / xx xxxxxxxx

99 % při doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.7

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kloubu - xx 19 xxx - xxxxxx aktivity X - na xxxxxxx

xxxxxxx DK pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro XXX I, xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx X

1 ks / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.8

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx - xx 19 let - xxxxxx aktivity XX - na xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx x kolenním kloubu, xxxxxx pro XXX XX, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podkladů, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

ORP; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx deformita x xxxxxxxx kloubu; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.9

xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x kolenním kloubu - xx 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx XXX - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx exartikulace x xxxxxxxx kloubu, xxxxxx xxx XXX XXX, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx základě měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX

1 ks / 2 xxxx

99 % při xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.10

protézy xxx exartikulaci x xxxxxxxx kloubu - xx 19 xxx - xxxxxx aktivity XX - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro XXX XX, navržené x vyrobené na xxxxxxx měrných podkladů, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; REH; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX

1 ks / 2 roky

99 % xxx xxxxxxxx maximálně 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.11

protézy dolních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx, vhodné xxx formování xxxxxx x xxxxxxxx si xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě měrných xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou; xxxxxxx předepsání x xxxx hospitalizace

po dobu xxxxxxxxxxx objemu měkkých xxxxx pahýlu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x základnímu xxxxxxx xxxxx

1 ks / xx amputaci

99 % xxx xxxxxxxx maximálně 2.609,00 Kč / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.12

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxx aktivity X. - xx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx individuálních měrných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, materiálů x xxxx xxxxxxxx xxx STA X, xxx individuálního zdravotního xxxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nebo deformita x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx X

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx doplatku maximálně 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.13

protézy dolních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - od 19 xxx - xxxxxx aktivity XX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyrobené na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x dílů xxxxxxxx xxx STA II, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nebo deformita x xxxxxxx stehna; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX

1 ks / 2 xxxx

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.14

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxx aktivity III. - na xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyrobené na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s využitím xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x dílů xxxxxxxx xxx XXX XXX, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni XXX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.15

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx transfemorální xxxxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx XX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx XXX IV, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx doplatku maximálně 2.609,00 Xx / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.16

protézy dolních xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx zakázku

protézy DK xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx formování xxxxxx x osvojení xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx základě měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu.

CHI; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / xx xxxxxxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks; doplatek 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.17

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx exartikulaci x xxxxxxxx xxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx X. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx kloubu, xxxxxx xxx STA X, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

ORP; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx odpovídající xxxxxx I

1 xx / 2 xxxx

99 % při xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.18

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx - xx 19 let - xxxxxx aktivity II. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX XX, navržené x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx amputace x xxxxxxx pánve; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx II

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.19

xxxxxxx xxxxxxx končetin xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx kloubu - xx 19 let - stupeň aktivity XXX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX III, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podkladů, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx odpovídající stupni XXX

1 xx / 2 roky

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx

4.2.20

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x kyčelním xxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx IV. - xx xxxxxxx

xxxxxxx DK xxx exartikulaci v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx STA XX, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě měrných xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx stavu

ORP; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x oblasti xxxxx; aktivita odpovídající xxxxxx XX

1 ks / 2 roky

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.21

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx aktivity XXX. x XX. - xx zakázku

protézy XX x využitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; chodidla xxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx měrných xxxxxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxx, materiálů x xxxx xxxxxxxx pro XXX XXX x XX, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx kloubu (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni III xx XX) 2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx III x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stupně xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x následujících xxxxxxxx: x) xxxxxxxxx horní xxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx neurologické xxxxxxxxxxxx xxxxx x využití xxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx končetiny xx xxxxxx x xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x) xxxxxxxxx postižení xxxxxxxxxxxxxxx dolní končetiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fázi 3. xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx stupněm aktivity XX

1 xx / 6 let

99% při xxxxxxxx xxxxxxxxx 4150,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 4.150,00 Xx / 1 xx

4.2.22

xxxxxxx dolních končetin - xxxxxx do 18 xxx xxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX vyrobené na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ztrátou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

100 %

5

xxxxxxxxxxx xxxx - na xxxxxxx

5.1

xxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

5.1.1

xxxx ortopedická - xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tvaru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx objemových xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx korekce

DIA; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx kombinovaná postižení xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prsty, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, podélně a xxxxxx xxxxxx xxxx xxx realizovaném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 2 cm); xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

2 xxxx / 1 xxx xx 18 xxx xxxxxx

50%

5.1.2

2 xxxx / 3 roky xx 19 xxx

5.1.3

xxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; X16; XXX

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxx x více uvedených xxx (těžké xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx 45°, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, fixovaná podélně xxxxxx noha); xxxx xxx u xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; dále u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x anatomických poměrů xxxx; x artritických xxxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxxx dolní xxxxxxxxx xx 2 do 4 xx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; Charcotovy xxxxxxxxxxxxxxx

2 páry / 1 xxx xx 18 xxx xxxxxx

90%

5.1.4

2 xxxx / 3 xxxx xx 19 xxx

5.1.5

xxxx ortopedická - xxxxx xxxxxxx - xx zakázku

obuv, xxx xxxxxx je nezbytná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; REH; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx xxxx (deformovaná xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, revmatické xxxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x amputací xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od 4 xx 6 xx); xxxxxxx diabetické xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx xx 18 xxx xxxxxx

90%

5.1.6

2 xxxx / 3 xxxx xx 19 let

5.2

obuv xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx zakázku

5.2.1

obuv xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického prostředku xxxx xxxx nahrazující xxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxx, xxx xxxxxx xx nezbytná xxxxxxx xxxxxx ortop. xxxxxx xxxxx modelu nohy;se xxxxxxxxxxxx výztuh, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ortézy xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx vnitřní sandál, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sandálu xxxx xxxxxx x ortéze; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxx x obuv při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkrácení xxxxx končetiny nad 6 cm

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx; xxx realizovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx dolní končetiny xxx 6 xx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ortopedického xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

2 páry / 1 rok

99%

5.3

vložky xxxxxxxxxxx - na xxxxxxx

5.3.1

xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx - na zakázku

vložky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. s xxxxxxx xxx složité xxxx, lodičkové, jazýčkové, x klínky, xx xxxxxxxxx, plastické, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX

xxx xxxxxxx vady xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

2 xxxx / 1 xxx

80%

5.3.2

xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xx 18 let xxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxx xxx sejmutých měrných xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

2 páry / 1 xxx

348,00 Xx / 1 pár

6

ZP xxxxxxxxxxx - na xxxxxxx

6.1

xxxxxxx - na xxxxxxx

6.1.1

xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX x XX, xxxxxxxx xx xxxxxxx individuálních xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxx, xxxxxxxxx a dílů, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, parciální xxxxxxxx xxxx nebo chodidla, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1 ks / 2 rok

95%

6.1.2

epitézy xxxxxxxxxx - xx zakázku

epitézy xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx postižení

CHI; ORP; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nos, ušní xxxxxx, xxxxxx, oko, xxxxxxx část xxxxx x xxxx

1 ks / 1 rok

99%

7

ZP xxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xx zakázku

7.1

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - technologie kruhového xxxxxxx

7.1.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxx, atypické xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 xxx

7.1.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XXX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xxx

7.1.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 49 mmHg x xxxx

XXX; XXX; INT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

957,00 Xx / 1 xxx

7.1.4

xxxxxxxxxxx elastické punčochy - xxxxxxx, atypické xxxxxxx, xxxxxxxx min. x 20 % xxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx sériově vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: lymfedém; xxxxxxxxxxxxx; kožní komplikace xxxxxxxxx žilní xxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

1.739,00 Kč / 1 xxx

7.1.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxx xxxxxxx, materiál xxx. x 20 % xxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx chronické žilní xxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

2.087,00 Xx / 1 xxx

7.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - technologie kruhového xxxxxxx

7.2.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; REH; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xxx

7.2.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxxx pletení

III. kompresní xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xxx

7.2.3

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 49 xxXx a xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

1.043,00 Xx / 1 xxx

7.2.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, atypické xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. x 20 % bavlny - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; flebolymfedém; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx insuficience

2 xxxx / 1 rok

1.739,00 Xx / 1 xxx

7.2.5

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. x 20 % xxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx chronické xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

2.435,00 Xx / 1 xxx

7.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

7.3.1

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - stehenní, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX; po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xxx

7.3.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; INT; ANG; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

957,00 Xx / 1 xxx

7.3.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 49 xxXx x xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xxxx / 1 xxx

1.130,00 Kč / 1 pár

7.3.4

kompresivní elastické xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx rozměry, xxxxxxxx xxx. x 20 % xxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; flebolymfedém; kožní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žilní xxxxxxxxxxxx

2 pár / 1 xxx

1.739,00 Xx / 1 xxx

7.3.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, atypické rozměry, xxxxxxxx xxx. x 20 % bavlny - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: lymfedém; flebolymfedém; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xxx / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 xxx

7.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx s xxxxxxx x pase, xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

7.4.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; PRL; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

453,00 Xx / 1 xx

7.4.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

870,00 Xx / 1 xx

7.4.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx x xxxxxxx x pase, xxxxxxxx xxxxxxx - IV. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

IV. xxxxxxxxx třída 49 xxXx a více

DER; XXX; INT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

957,00 Kč / 1 ks

7.4.4

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx s úchytem x pase, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. x 20 % xxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx insuficience

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Xx / 1 ks

7.4.5

kompresivní elastické xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. x 20 % bavlny - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

7.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochové xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

7.5.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; GER; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx sériově vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

870,00 Xx / 1 xx

7.5.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - atypické xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; INT; ANG; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

1.043,00 Xx / 1 xx

7.5.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - atypické rozměry - IV. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

1.130,00 Kč / 1 xx

7.5.4

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. s 20 % bavlny - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; flebolymfedém; xxxxx xxxxxxxxxx chronické žilní xxxxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

2.174,00 Xx / 1 ks

7.5.5

kompresivní xxxxxxxxx punčochové xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. s 20 % bavlny - III. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení,

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx komplikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

3.304,00 Xx / 1 xx

7.6

xxxxxxxxxxx pažní xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - technologie xxxxxxx xxxxxxx

7.6.1

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

7.6.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

7.6.3

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - technologie xxxxxxxxx pletení

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; CHI; XXX; XXX; ONK; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

435,00 Kč / 1 xx

7.6.4

xxxxxxxxxxx xxxxx návleky x xxxxxxxx bez xxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx - atypické xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

III. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

7.7

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, atypické xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.7.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 mmHg

J16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.522,00 Xx / 1 xx

7.7.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 mmHg

J16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

1.652,00 Xx / 1 xx

7.7.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.652,00 Xx / 1 xx

7.8

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

7.8.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.870,00 Xx / 1 xx

7.8.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie plochého xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

X16; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Kč / 1 xx

7.8.3

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 49 xxXx x xxxx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Kč / 1 xx

7.9

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx plochého pletení

7.9.1

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Kč / 1 xx

7.9.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.348,00 Xx / 1 xx

7.9.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - IV. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x více

J16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

2.348,00 Kč / 1 xx

7.10

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x úchytem x pase, xxxxxxxx xxxxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

7.10.1

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx stehenní s xxxxxxx x pase, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.957,00 Kč / 1 xx

7.10.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stehenní x xxxxxxx v pase, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. kompresní třída - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

3.043,00 Xx / 1 xx

7.10.3

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

3.130,00 Xx / 1 xx

7.11

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.11.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx

5.565,00 Xx / 1 xx

7.11.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochové xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické prostředky

2 xx / 1 xxx

5.652,00 Xx / 1 ks

7.11.3

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dámské - xxxxxxxx xxxxxxx - XX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 mmHg x xxxx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

5.913,00 Xx / 1 xx

7.11.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

6.087,00 Xx / 1 xx

7.11.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochové xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx rozměry - XXX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

5.913,00 Xx / 1 xx

7.11.6

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - IV. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 49 xxXx x více

J16; ANG; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

7.12

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

7.12.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx chodidlo x xxxxx - atypické xxxxxxx - II. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

2.522,00 Xx / 1 xx

7.12.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.522,00 Xx / 1 xx

7.13

xxxxxxxxxxx rukavice - xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.13.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - bez xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

J16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 končetina

783,00 Kč / 1 ks

7.13.2

kompresivní xxxxxxxx - x xxxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. kompresní xxxxx - technologie xxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.435,00 Xx / 1 xx

7.13.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - III. kompresní xxxxx - technologie xxxxxxxx pletení

III. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

870,00 Xx / 1 ks

7.13.4

kompresivní xxxxxxxx - x xxxxx, xxxxxxxx rozměry - III. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

III. kompresní xxxxx 34 - 46 mmHg

J16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.261,00 Xx / 1 xx

7.13.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxx, atypické xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

2 ks / 1 xxx / 1 končetina

2.565,00 Xx / 1 xx

7.14

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.14.1

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

J16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Kč / 1 ks

7.14.2

kompresivní xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.435,00 Kč / 1 xx

7.14.3

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x rukavicí x xxxxx, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

4.174,00 Xx / 1 xx

7.14.4

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.913,00 Kč / 1 xx

7.14.5

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.957,00 Xx / 1 xx

7.14.6

xxxxxxxxxxx pažní xxxxxxx - x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

4.435,00 Kč / 1 ks

7.14.7

kompresivní pažní xxxxxxx - s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x podprsence, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

4.130,00 Xx / 1 xx

7.15

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

7.15.1

xxxxxxxxxxx hrudní xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

3.739,00 Xx / 1 xx

7.15.2

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxx ramen, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 mmHg

J16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

4.783,00 Xx / 1 xx

7.15.3

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxx rukávu, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. kompresní xxxxx - technologie plochého xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

X16; ANG; po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

7.15.4

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - včetně xxxxx a obou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

6.522,00 Kč / 1 xx

7.15.5

xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx sériově vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx

6.522,00 Xx / 1 xx

7.16

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

7.16.1

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyrobené xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXX; XXX; PLA; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx návleky sériově xxxxxxxx; stav po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx II. x XXX. stupně

6 xxxx / 1 xxx; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

99%

7.17

XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xx zakázku - xxxxxxxxxxx kruhového pletení

7.17.1

návleky x xxxxxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx kalkulace použitého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

X16;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

99%

7.18

XX pro xxxxxxxxx terapii - xx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

7.18.1

návleky x punčochy - xx zakázku - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

detailní xxxxxxxxx kalkulace xxxxxxxxx xxxxxxxxx a prováděných xxxxx

X16;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

99%

8

XX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxxx návleky

8.1

masážní xxxxxxx - na zakázku

8.1.1

masážní xxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxx položková xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

X16; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 2 roky

99%

9

příslušenství xx xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

9.1

xxxxxxxx ušní x xxxxxxxxx - xx xxxxxxx

9.1.1

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zvukovodu - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx vyrobená xxxxxxxx či xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvukovodu

FON

do 18 xxx xxxxxx

2 xx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 ks

9.1.2

skořepiny xx xxxxxxxxxx se sluchátkem xx xxxxxxxxx - xx zakázku

individuálně xxxxxxxx xxxxxxxx xx šálka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx otisku xxxxxxxxx

XXX; XXX

xx 19 let

2 xx / 5 xxx

435,00 Xx / 1 ks

9.1.3

tvarovky ušní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx zakázku

individuálně xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xx 18 xxx xxxxxx

2 xx / 1 rok

348,00 Xx / 1 xx

9.1.4

xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx sluchadlům - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx vyrobená xxxxxxxx

XXX; XXX

xx 19 xxx

2 xx / 5 let

304,00 Xx / 1 xx

9.1.5

xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx) - xx xxxxxxx

xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx; stavy x otevřeným xxxxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx / 1 xxxx

217,00 Xx / 1 xx

10

XX xxx xxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxx

10.1

xxxxx - xx zakázku

10.1.1

brýle - xx zakázku - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, brýlová xxxx xxxxx x xxxxxx x xx. ose xx +- 6 xxx, cyl 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

1 xx / 4 xxxxxx

609,00 Kč / 1 xx

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 měsíců

609,00 Kč / 1 xx

15 xx 17 let xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

348,00 Kč / 1 ks

10.1.2

brýle - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x hl. xxx xxx +- 6 dpt xx +-

10 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx včetně

1 xx / 4 xxxxxx

783,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx včetně 15 xx 17 xxx xxxxxx

1 ks / 12 xxxxxx 1 xx / 36 xxxxxx

783,00 Kč / 1 xx 522,00 Xx / 1 xx

10.1.3

xxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxx + čočky xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xxx+- 10 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

1 ks / 4 xxxxxx

1.130,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 ks / 12 xxxxxx

1.130,00 Xx / 1 xx

xx 15 xxx xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

870,00 Kč / 1 xx

10.1.4

xxxxx - na xxxxxxx - obruba + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xx. xxx do +- 6 dpt, cyl xxx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

1 xx / 4 měsíce

696,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 let xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

696,00 Xx / 1 xx

15 xx 17 xxx xxxxxx

1 xx / 36 měsíců

435,00 Xx / 1 xx

10.1.5

xxxxx - na xxxxxxx - obruba + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, brýlová xxxx xxxxx x xxxxxx x hl. xxx xxx +- 6 dpt xx +- 10 xxx, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx včetně

1 xx / 4 xxxxxx

870,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

870,00 Xx / 1 xx

15 xx 17 xxx včetně

1 xx / 36 měsíců

609,00 Xx / 1 xx

10.1.6

xxxxx - xx xxxxxxx - obruba + čočky xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx sféra x součtu v xx. xxx xxx+- 10 xxx, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

1 ks / 4 měsíce

1.478,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 let xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

1.478,00 Xx / 1 xx

xx 15 xxx xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

1.217,00 Xx / 1 ks

10.1.7

brýle - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx, brýlová skla xxxxx x xxxxxx x hl. ose xx+- 10 dpt, xxx 0 xx +- 2 dpt

OPH

do 5 xxx včetně

diplopie; xxxxxxxxxx

1 xx / 4 měsíce

1.217,00 Kč / 1 xx

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

1.217,00 Xx / 1 ks

od 15 xxx xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

957,00 Kč / 1 ks

10.1.8

brýle - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx, brýlová xxxx xxxxx x součtu x xx. xxx xxx+- 10 dpt, xxx 0 až +- 2 xxx

XXX

xx 5 let včetně

diplopie; xxxxxxxxxx

1 ks / 4 xxxxxx

1.565,00 Kč / 1 ks

6 xx 14 let xxxxxx

1 ks / 12 xxxxxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx 15 let včetně

1 xx / 36 xxxxxx

1.304,00 Xx / 1 ks

10.1.9

brýle - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx skla xxxxx v xxxxxx x hl. ose xx+- 10 dpt, xxx nad +- 2 dpt

OPH

do 5 xxx xxxxxx

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxxxx

1.478,00 Xx / 1 xx

6 až 14 let včetně

1 xx / 12 xxxxxx

1.478,00 Xx / 1 xx

xx 15 xxx xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

1.217,00 Xx / 1 xx

10.1.10

xxxxx - xx xxxxxxx - obruba + xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx v xx. ose xxx+- 10 dpt, cyl xxx +- 2 xxx

XXX

xx 5 let xxxxxx

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

1 ks / 4 xxxxxx

1.826,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx včetně

1 ks / 12 xxxxxx

1.826,00 Xx / 1 xx

xx 15 xxx xxxxxx

1 xx / 36 měsíců

1.565,00 Kč / 1 xx

10.1.11

xxxxx - xx xxxxxxx - obruba + xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx, brýlová xxxx xxxxxxxxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

xxxxxx; xxxxxxxxxx; xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxx (poruchy hybnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x důsledku jiné xxxxxx, upřesnění xxxxxxx x vyjádření XXXxx. 200 Xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postižení x xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Health))

1 xx / 4 xxxxxx

1.304,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 let xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

1.304,00 Xx / 1 xx

15 xx 17 xxx xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

1.043,00 Kč / 1 ks

10.1.12

brýle - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx + xxxxxxx

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 14 xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx možnou korekcí xxx 0,5 xx xxxxxx xxx

1 ks / 6 měsíců

2.000,00 Xx / 1 xx

15 až 17 xxx včetně a xxxxxx xxxxxxx ostrosti xx blízka xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pod 0,5 xx lepším xxx

1 xx / 6 xxxxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx 18 xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx možnou xxxxxxx xxx 0,5 na xxxxxx oku

1 ks / 36 xxxxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

10.2

xxxxx kontaktní - xx xxxxxxx

10.2.1

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

-

XXX

xx 5 xxx včetně

při intoleranci xxxxxxxxxxxx okluzoru

1 xx / 1 xxx / 12 xxxxxx

852,00 Xx / 1 xx

10.2.2

xxxxx xxxxxxxxx měkká

-

OPH

nad +- 10 dpt; xxxxxxxxxxxxx 3 xxx x více

1 ks / 1 xxx / 6 xxxxxx

870,00 Xx / 1 xx

10.2.3

xxxxx xxxxxxxxx sférická xxxxx xxxxx plynopropustná (XXX)

-

XXX

xxxxxxxxxxx; rohovkové xxxxxxxxx x nesnášenlivostí xxxxxxx x. x.; stav xx xxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx / 24 xxxxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

10.2.4

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX)

-

XXX

xxxxxxxxxxx; rohovkové dystrofie x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x.; xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx / 24 xxxxxx

4.783,00 Xx / 1 xx

10.3

xxxxxxxxxx xxxxx

10.3.1

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x součtu v xx. xxx xx +- 6 xxx, xxx 0 xx +- 2 dpt

OPH

do 17 xxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxx 10.1.1

174,00 Kč / 1 xx

10.3.2

xxxxxxxxxx xxxxx - čočky xxxxxxxxxx

xxxxx x součtu x xx. ose xxx +- 6 xxx xx +- 10 xxx, cyl 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 17 xxx včetně

v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řádku 10.1.2

261,00 Kč / 1 ks

10.3.3

samostatné xxxxx - xxxxx dioptrické

sféra x xxxxxx v xx. xxx xxx +- 10 dpt, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

-

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.3

435,00 Xx / 1 xx

10.3.4

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. ose xx +- 6 xxx, xxx xxx +- 2 dpt

OPH

do 17 let xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.4

217,00 Xx / 1 xx

10.3.5

xxxxxxxxxx xxxxx - čočky xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xxx +- 6 xxx do +- 10 dpt, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

xx 17 let xxxxxx

x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.5

304,00 Xx / 1 xx

10.3.6

xxxxxxxxxx čočky - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx v xxxxxx x xx. xxx xxx +- 10 xxx, cyl xxx +- 2 xxx

XXX

-

x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.6

609,00 Xx / 1 xx

10.3.7

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x hl. xxx xx +- 10 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xxxxxxxx; strabismus

v xxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxx 10.1.7

478,00 Xx / 1 xx

10.3.8

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x hl. xxx xxx +- 10 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řádku 10.1.8

652,00 Kč / 1 xx

10.3.9

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xx +- 10 dpt, xxx xxx +- 2 dpt

OPH

diplopie; xxxxxxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxx 10.1.9

609,00 Kč / 1 ks

10.3.10

samostatné xxxxx - čočky xxxxxxxxxxx

xxxxx v xxxxxx x hl. ose xxx +- 10 xxx, xxx nad +- 2 dpt

OPH

diplopie; xxxxxxxxxx

x xxxxx frekvenčního xxxxxxx řádku 10.1.10

783,00 Xx / 1 xx

10.3.11

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx bifokální

bifokální

OPH

afakie; xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x důsledku jiné xxxxxx, upřesnění xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX x r. 2001 x Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postižení a xxxxxx (International Xxxxxxxxxxxxxx xx Functioning, Disability xxx Xxxxxx))

x xxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxx 10.1.11

522,00 Xx / 1 ks

10.4

individuální přizpůsobení xxxxx

10.4.1

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx vrstva

-

OPH

do 5 let včetně

afakie; xxxxxxxxxxxx; choroby a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1 xxx / 4 xxxxxx

130,00 Xx / 1 ks

6 xx 14 let xxxxxx

1 xxx / 12 xxxxxx

130,00 Kč / 1 xx

15 až 17 xxx včetně

1 xxx / 36 xxxxxx

130,00 Xx / 1 ks

10.4.2

individuální xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx

-

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

1 xx / 1 oko / 4 měsíce / 1 xxx

452,00 Xx / 1 xx

6 až 14 xxx včetně

1 ks / 1 oko / 12 xxxxxx / 1 oko

452,00 Xx / 1 xx

xx 15 xxx xxxxxx

1 xx / 1 oko / 36 xxxxxx / 1 xxx

452,00 Xx / 1 ks

11

ZP xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxxxx

11.1

xxxx protézy - xx xxxxxxx

11.1.1

xxxx xxxxxxx - xxxxxxxx - xx zakázku

-

OPH

-

2 xx / 1 xxx

696,00 Xx / 1 xx

11.1.2

xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

-

XXX

-

1 xx / 1 xxx

1.739,00 Kč / 1 xx

Xxxxxxx x. 3

Členění úprav x oprav

Popis

Preskripční xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx limit xxx XXX

1

xxxxxx x xxxxxx ZP xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

1.1

xxxxxx x xxxxxx xxxxx - xx zakázku

1.1.1

úpravy xxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx zhotoveného zdravotnického xxxxxxxxxx novým okolnostem xxxxxxxxxx změnami na xxxx pacienta, výměna xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

100 %

1.1.2

xxxxxx xxxxx - na xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavur

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

výhradně x xxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxx opotřebením, xxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

-

75%

1.2

xxxxxx x opravy xxxxxx - xx xxxxxxx

1.2.1

xxxxxx protéz - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx těle xxxxxxxx, xxxxxx součástí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx frekvenčního limitu xxxxxxxxxxxxxx prostředku

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

výhradně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx zdůvodněných xxxxxxxxx

xxxxxxxxx 2x za xxx

100 %

1.2.2

xxxxxx protéz - xx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

výhradně x xxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxx opotřebením, nikoliv x xxxxxxx poškození xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx 2x za xxx

75%

1.2.3

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx protézy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxx poškození vzniklého xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx 2x za rok

99%

2

úpravy x opravy xxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

2.1

xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

2.1.1

xxxxxx ortopedické xxxxx - na xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyvolanými xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotního xxxxx x x medicínsky xxxxxxxxxxxx případech

maximálně 2x xx rok

100 %

2.1.2

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - na xxxxxxx

xxxxxx terapeutických částí xxxxx; uvedení ortopedické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nikoliv x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx špatného xxxxxxxxx

-

75%

3

xxxxxx x xxxxxx XX xxx pacienty x xxxxxxxx mobility

3.1

úpravy x xxxxxx xxxxxx

3.1.1

xxxxxx xxxxxx - mechanických

-

po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

90 % xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
90 %, xxxxxxxxx xxxxxx 8.696,00 Xx / 5 xxx xxx poskytnutí necirkulovaného xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxx

3.1.2

xxxxxx vozíků - xxxxxxxxxxxx

-

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx nového cirkulovatelného xxxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
90 %, xxxxxxxxx xxxxxx 12.174,00 Xx / 7 xxx xxx xxxxxxxxxx necirkulovaného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.1.3

xxxxxx xxxxxx - mechanických

-

po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištovnou

-

-

99%

3.1.4

úpravy xxxxxx - xxxxxxxxxxxx

-

xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

99%

3.2

xxxxxx xxxxxxxxxxx kočárků

3.2.1

úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

99%

3.3

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

3.3.1

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx pouze x zvedáků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny

po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
95 % při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvedáku

3.4

opravy x xxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxxxxxx lůžek

3.4.1

opravy polohovacích xxxxx

xxxxxx xxxxx x xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx poskytnutí nového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

3.4.2

xxxxxx polohovacích lůžek - xxxxxxxxxxx

-

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

99%

3.5

xxxxxx polohovacích xxxxxxxx

3.5.1

xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení - xxx sezení

úhrada xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
95 % xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.5.2

xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx x polohovacích zařízení xx vlastnictví zdravotní xxxxxxxxxx

xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx cirkulovaného zařízení

3.6

opravy xxxxxxxxxx xxxxxxx

3.6.1

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx x zvedáků xx vlastnictví zdravotní xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx cirkulovatelného xxxxxxx;
95 % při xxxxxxxxxx cirkulovaného xxxxxxx

3.6.2

xxxxxx xxxxxxxxxx zvedáků - xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny

po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
95 % xxx poskytnutí cirkulovaného xxxxxxx

4

xxxxxx XX xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx spánku

4.1

opravy ZP xxx léčbu poruch xxxxxxx xx xxxxxx

4.1.1

xxxxxx XX pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

xxxxxx xxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny

do 18 xxx xxxxxx; ANS; XXX; XXX; NEU; XXX; PNE; PSY; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90%

xx 19 xxx; XXX; KAR; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

5

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lymfodrenáž

5.1

opravy xxxxxxxxx pro sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.1.1

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X16; PRL; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx edém

-

90%

6

opravy ZP xxxxxxxxxxxxx

6.1

xxxxxx xxxxxx - xx zakázku

6.1.1

opravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx epitézy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; ORT; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opotřebením, xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

75%

7

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx

7.1

xxxxxxxxxxxx terapeutické úpravy xxxxx

7.1.1

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxx obuvi

ortopedické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (zejména xxxxxxx podešve, xxxxxxxxx xxxxxxx, zabudování vnitřních xxxxxxxxx a další)

ORP; XXX; REH, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx končetiny; deformity xxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obuvi xx xxxxxxx

1 xxx / 6 xxxxxx

80%

8

xxxxxx a xxxxxx XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x jinými xxxxxxxxx metabolismu

8.1

opravy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pump

8.1.1

výměna xxxxxxx x inzulínové xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

-

1.113,00 Xx / 1 xxx

9

xxxxxx x xxxxxx XX respiračních, xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

9.1

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

9.1.1

xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

xxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 xxxx / 2 xxxx

522,00 Xx / 1 sada

1. Xx-xx v oddílu X stanovena xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx skutečně xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Je-li v xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx č. 4 x zákonu x. 48/1997 Xx.

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX POJIŠTĚNÍ X XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx preskripční xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx Xxxxxx

X

xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

xxxxxxxx úhrada xx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx X xx xxxxxxxxxx

X

xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 3

Kategorie

Rozlišovací xxxxxxxx

x

xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, vrozené xxxxxxx vady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetné xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

x

xxxxxxxxxx xxxx x xxxx stálých zubů x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx moudrosti

obrácený xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx milimetrů

otevřený xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx, palatinální poloha x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nedostatek xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, 5 xxxxxxxxx a xxxx

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx skus x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx dolní xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx párů xxxxxxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxx, v jednom xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x

xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx

Xxx xxxxxxxx do kategorie xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx se provede xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4

xxxxxxx

xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx omezení

Množstevní xxxxx

Xxxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxx

1.1.

xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx -

XXX

xxxxxxx zvlášť xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobní xxxx xxxxxxx výrobku xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

X

2

Xxxxxx

2.1.

xxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxxx do dne xxxxxxxx 18 xxx xxxx úhrada zahrnuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx slitiny xxxxx

XXX

xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 let xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx

xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X

xxxxxxxx hrazeno xxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxx použití na xxxxxx xxxx

X: 300 Xx

3

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx)

3.1.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxx dentální slitiny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zlata

STO

hrazeno xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx zubu

na zubu xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 let

I

3.2.

korunka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX

-

xx zubu xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 1200 Xx

3.3.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xx schůdkovou xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxx xxx použití xx stálém řezáku xxxx xxxxxx xxxxxxx

xx xxxx ve stejné xxxxxxxxxx 1 x / 4 xxxx

X

3.4.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx zahrnuje xxxx použité xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

xxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx dosažení 18 let xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx

xx zubu xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X

-

xxxxxxxx hrazeno xxx x xxxxxxxxxx od 18 let xxx xxxxxxx xx stálém xxxx

xx zubu xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 300 Xx

3.5.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

-

XXX

xxxx hrazeno po xxxxxxxxx revizním xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 18 xxx na xxxxxx zubu při xxxxxxxx dentinogenesis x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X

xxxxxxxx hrazeno xxx u xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx

xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 300 Xx

3.6.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxx xx 18 let xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx

xx xxxx xx stejné lokalizaci 1 x / 8 let

C: 300 Xx

3.7.

xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX

xxxx hrazeno xxx u xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 18 xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx

xx zubu ve xxxxxx lokalizaci 1 x xx zhotovení xxxxxxxxx výrobku

I

částečně xxxxxxx xxx u pojištěnců xx 18 let xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx

X: 200 Xx

4

Xxxxxxxxx

4.1.

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX

-

xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 200 Xx

4.2.

xxxx xxxxxx estetický fazetovaný xxxxxxxxxxx plastem

úhrada zahrnuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

xxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 let

ve xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X

-

xxxxxxxx hrazeno xxx x pojištěnců xx 18 let

na xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 200 Xx

4.3.

xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx

xx xxxxxx lokalizaci 1 x / 8 let

C: 200 Xx

4.4.

xxxx můstku xxxxxxxxxx

-

XXX

-

xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x xx zhotovení xxxxxxxxx výrobku

C: 100 Xx

5

Xxxxxxxxx xxxxxxx

5.1.

xxxxxxxxx xxxxxxx x kompozitního xxxxxx x kovu

-

STO

hrazeno xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx

1 x / 5 xxx

X: 1500 Xx

6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady

6.1.

částečná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dentomukózní xxxxxx žvýkacího tlaku x stabilitu náhrady x xxxxxx. Úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx čelisti v xxxxxxxxxxxx lžíci, je-li xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dentální xxxxxxx zlata.

STO

-

1 x / 4 roky

I

6.2.

částečná xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatní

částečná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zhotovená xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx snímatelné xxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xx 18 let

1 x / 4 xxxx

X: 2500 Xx

6.3.

xxxxxxxx dětská xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x smíšeném xxxxxx bez kotevních xxxxx.

XXX

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 18 let

-

I

7

Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxx

7.1.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx základní

celková xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a s xxxxxxxxxxxxx zuby

STO

-

1 x / 4 roky

I

7.2.

celková xxxxxxxxxx náhrada xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xx použití xxxxxx technologických xxxxxxx, xxxxxxxxx a konstrukčních xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx od 18 xxx

1 x / 4 roky

C: 4500 Xx

8

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

8.1.

xxxxx xxxxx

-

XXX

-

-

X

8.2.

xxxxxxxxxx náhrada

-

STO

-

-

I

8.3.

obturátor

-

STO

-

-

I

8.4.

nákusná xxxxx

-

XXX

xxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

-

X

xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 x / 2 xxxx

X: 1000 Xx

9

Xxxxxxxx xxxxxxx

9.1

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx ztráta z xxxxx váhy xxxxxxx xx 8%

XXX

xxxxxxx pouze x xxxxxxx prokázané xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kovy

-

Z

10

Opravy, xxxxxx x rebaze xxxxxx

10.1.

xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxx náhrad xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 18 xxx 1 x / 6 xxxxxx

X: 200 Xx

x xxxxxxxxxx xx 18 let 1 x / 2 roky, ne xxxxx než 2 xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx

10.2.

xxxxxx vypadlého xxxx x náhrady

-

STO

hrazeno xxx x snímatelných xxxxxx xxxx nebo částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx 1 x / 6 měsíců

C: 150 Kč

u pojištěnců xx 18 let 1 x / 2 xxxx, xx xxxxx xxx 2 xxxx xx zhotovení xxxxxxx

10.3.

xxxxxx xxxxxxxxxx prvků xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx 1 x / 6 xxxxxx

X: 350 Xx

x pojištěnců od 18 let 1 x / 2 xxxx, xx xxxxx xxx 1 xxx xx zhotovení xxxxxxx

10.4.

xxxxxx - rozšíření xxxx xxxxxxx xxxxxx retenčních xxxxx

-

XXX

xxxxxxx jen u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hrazených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xxxxxx

X: 550 Xx

x xxxxxxxxxx xx 18 let 3x / 1 náhrada, xx xxxxx xxx 1 rok xx xxxxxxxxx náhrady

10.5.

rebaze částečné x celkové xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx plně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění

1 x / 2 xxxx, xx dříve xxx 2 xxxx xx xxxxxxxxx náhrady

C: 800 Xx

Xxxxxxx x. 5

xxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx omezení

Množstevní xxxxx

Xxxxxx

11.1.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a dokumentační xxxxx

x

1 xx = 1 pár

ORD

-

2 ks / 1 xxx, 6 ks za xxxxx

X

x

xxxxxxx jen u xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx

x

11.2

xxxxxxx xxxxxxx aparát

a

-

ORD

-

-

I

b

hrazeno jen x pojištěnců xx xxx dosažení 22 xxx

2 xx / 4 xxxx

X: 1875 Xx

x

X: 1250 Kč

11.3.

složitý xxxxxxx xxxxxxx aparát (Xxx xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lehman, Xxxxxxxxxxx)

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx

2 xx / 4 xxxx

X: 3000 Xx

x

X: 2000 Xx

11.4.

xxxxxxxxxx deskový xxxx foliový xxxxxxx xxxxxx - xx 4 prvků (xxxx, 1 xxxxx)

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 22 xxx

1 xx / 2 roky / 1 xxxxxx

X: 1275 Xx

x

X: 850 Xx

11.5.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aparát

a

-

ORD

-

-

I

b

hrazeno xxx u pojištěnců xx xxx xxxxxxxx 22 xxx

2 ks / 4 roky

C: 1950 Xx

x

X: 1300 Xx

11.6.

xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx

2 ks / 5 xxx

X: 1125 Xx

x

X: 750 Xx

11.7.

xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx švu

a

-

ORD

-

-

I

b

hrazeno xxx x pojištěnců xx dne xxxxxxxx 22 xxx

2 xx / 10 xxx

X: 2025 Xx

x

X: 1350 Xx

11.8.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 let

2 xx / 5 xxx

X: 1110 Xx

x

X: 740 Kč

11.9.

oprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx x podobná xxxxxxxxx)

x

-

XXX

-

X: 668 Kč

b

hrazeno xxx x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx

1 / 1 xxx, xx xxxxx xxx 6 měsíců xx xxxxxxxxx výrobku

c

11.10.

plánovaná xxxxxx - modifikace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x

-

XXX

-

X

x

xxxxxxxxxxxx šroub se xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx do xxx dosažení 22 xxx

1 x / 6 měsíců

C: 1200 Xx

x

X: 800 Xx

".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxx podle §39l xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2011 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vrácená xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x novému xxxxxxxxxx xxxx x xxx první hloubkové xxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxx xxxx úhrad xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx 30. listopadu 2011, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která nebyla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx ujednání xxxxx §39x odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx posuzuje xxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Zdravotnický prostředek xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona x. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxx x osoby xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xx výši a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx u xxxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx hrazen xx xxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 48/1997 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx prostředky zařazené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úhradových xxxxxx 10.08.01.01 x 10.08.01.02 xxxxx xxxxxxx č. 3 Oddíl X xxxxxxx č. 1 xxxxxx č. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxxxx xx poukaz x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx bodu 5 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jsou hrazeny xx výši a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx úhradových xxxxxx 10.08.01.01 x 10.08.01.02 podle přílohy x. 3 Oddíl X xxxxxxx č. 1 zákona x. 48/1997 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 6 x xxxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx hrazených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x zákona x. 48/1997 Xx.

8. Stomatologický xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxxxx výrobek xxxxx xxxxxxx x. 4 zákona x. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x pojištěncem dohodli x xxxxxxxxxxxx x xxx provedl xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených x příloze x. 4 xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Stomatologický xxxxxxx podle přílohy x. 4 zákona x. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykázán xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx věty první, xx hrazen x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxxx výrobek xxxxxxx x položce 11.4. xxxxxxx č. 4 xxxxxx x. 48/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2022 v xxxxxxxxx b x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxxx ortodontických xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxxx x. 30, 32, 33 x 40 xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xx xxx 31. xxxxxxxx 2022 plně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez ohledu xx věk pojištěnce, xxxx-xx poskytovány xxxxxxxxxx x xxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx aparátem xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x. 31 xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx poskytován xxxxxxxxxx x rámci léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx ortodontického xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Čl. XXX

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., zákona č. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Sb., zákona x. 149/1996 Xx., xxxxxx č. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx č. 49/2002 Xx., zákona x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 455/2003 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 138/2011 Sb., xxxxxx x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Sb., xxxxxx x. 11/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 342/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 145/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 297/2017 Xx., xxxxxx č. 134/2020 Xx., zákona x. 285/2020 Xx., xxxxxx č. 231/2020 Xx., zákona x. 540/2020 Xx., xxxxxx x. 161/2021 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx., zákona č. 274/2021 Xx. a xxxxxx x. 286/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §14 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx přeplatku xxxxxxx 200 Kč,".

2. X §15 xxxx. 1 xx xxxxxx "50 Xx" nahrazuje xxxxxxx "200 Xx".

3. X §20 se doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinna bezplatně xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pojištěnce xx farmaceuticko-nákladových xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.".

4. V §20x odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "přípravků" xxxxxxxx slova ", x xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxx přiřazen xxxx x xxxxx xxxxxxxxx denních terapeutických xxxxx v seznamu xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, použije xx xxxx x počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"),".

5. X §21 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx.

6. X §21 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem "a" x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx, xx xxxxx oproti xxxxxxxxxxx kalendářnímu roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §20x xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx d), x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, x jednotlivých xxxxxxxx skupinách, xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx skupin x xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx skupin, xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx.".

7. X §21 odstavec 3 xxx:

"(3) Správce xxxxxxxxxx xxxx vypočítá rozdíly xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) x počty xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné pojišťovně x xxxxxxxxxxx xxxxxx x 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x sdělenými správci xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx byly xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X rozdíly xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).".

8. X §21x xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "§20 xxxx. 8 x".

9. X §21e xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 3 neposkytne Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zařazení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

10. X §21x xxxx. 3 xx xx slova "odstavce 1" xxxxxx xxxx "xxxx. x)" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.".

11. §26x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

12. §26d xx včetně nadpisu xxxxxxx.

13. X §28x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx x čárka před xxxxxx "xx" se xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xx. IV

Zákon č. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Sb., xxxxxx č. 669/2004 Xx., zákona č. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Xx., zákona x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., zákona x. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona x. 502/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 196/2014 Xx., xxxxxx č. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona č. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 33/2017 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 40/2017 Sb., zákona x. 170/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona x. 371/2017 Sb., xxxxxx x. 283/2018 Xx., xxxxxx x. 6/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 256/2019 Xx., xxxxxx x. 283/2020 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., zákona x. 609/2020 Sb. x xxxxxx x. 284/2021 Xx., se mění xxxxx:

1. V §47 xx xx odstavec 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) X služeb xxxxxxxxxxxxx x opravě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 3 k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx první xxxxxxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 až 9 xx označují jako xxxxxxxx 6 až 10.

2. V příloze x. 2 xx xxxxxxx "Xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx x. 3 x tomuto xxxxxx." x "33.17.19 Xxxxxx xxxxxxxxxxx vozíků." xxxxxxx.

3. X xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxx "01-96 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxx důsledků, pokud xx jedná x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxxxxx x. 3 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxx druzích (xxxxxx) zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxx X x X xxxxxxx x. 3: - xxxxxxx xxxxx (xxxx) zdravotnických xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx X - xxxxxxx vinuté - xxxx buničitá - xxxxxxxxxx stomické - xxxxxxxxxx - xxxxxx." xxxxxxxxx položkou 01-96, xxxxx zní:

"01-96 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx potřebu nemocných xxxx xxxxxxxxx postižených x xxxxxx nemoci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xx

- xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx C xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky", vatu xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x výjimkou hypoalergenní xxxxxxxx,

- xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. V xxxxxxx x. 3 xxxxxxx "01-96 Xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx zdravotnické prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zmírnění jeho xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým tento xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx charakteristik zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx." xx xx slova "Xxxxxxxxxxxx prostředky" xxxxxxxx xxxxx "xxxx příslušenství xxxxxxxxxxxxxx prostředků" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jejich".

5. X příloze x. 3 položce 90 xx za xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx jejich".

6. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91 xx slova "ke xxxxxxxx následků xxxxxx, xxx xxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxx nebo zdravotního xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx jejich důsledků, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Xx. V

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx 99 xxxxx XX xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., se xxxx takto:

1. Bod 2 zní:

"2. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x podmínek úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx58x)...Xx 2 000".

2. Body 3 x 4 xx xxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xx x bodě 1 xxxxx "xxxxxx 2, 3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 2" a x xxxx 2 xx slova "xxxx 2 xxxx. x), x), x) nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 2".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Sb., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 384/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 254/2014 Xx., xxxxxx č. 189/2016 Xx., zákona x. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 200/2017 Sb., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Xx., zákona x. 47/2019 Sb., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx č. 328/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §34 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"u) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "70" xxxxxxxxx xxxxxx "70x".

3. Xx §70 xx xxxxxx xxxx §70x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§70x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Centrum duševního xxxxxx poskytuje osobám x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poruchou xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x nepříznivé sociální xxxxxxx, sociální služby xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx služby x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zdravotních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx centra xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Služby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §115 xxxx. 1 písm. x), x) x x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx centra xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxx součinnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx poskytovány v xxxxxxx xxxx ambulantní xxxxx, přičemž obsahují xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxx dovedností xxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxx, soběstačnosti x xxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským prostředím,

c) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §72 xx xx konci xxxxxxxx tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx n), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx duševního xxxxxx (§70a).".

5. X §79 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"h) x centra xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx zdravotní péče xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

6. V §79 xxxx. 5 se xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zdravotní xxxx pro centrum xxxxxxxxx xxxxxx.".

7. X §100x odst. 2 xx xxxxx "xxxx §69" xxxxxxxxx slovy ", 69 xxxx §70x".

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70x zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považuje xxx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podle §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §44c xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 372/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, pokud xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2012 Xx., nálezu Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 437/2012 Sb., xxxxxx č. 66/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014, zákona x. 205/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 147/2016 Xx., xxxxxx č. 189/2016 Xx., zákona x. 192/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. xxxxxx x. 65/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., zákona x. 206/2017 Sb., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Xx., xxxxxx x. 44/2019 Xx., zákona x. 45/2019 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 165/2020 Xx. x xxxxxx x. 326/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx školská xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

2. V §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Zdravotní xxxxxx xxxxx být poskytovány xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx poskytovat

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11x,

x) zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx,

x) zdravotnickou xxxxxxxx xxxxxx x přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx služby poskytované xx krizových xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil určených x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx takových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §84 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxxx

x) xxxxxx těla xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx služby mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx sociálním prostředí xxxxxxxx, popřípadě v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxx xxxx xxxxx prohlídky xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. X §11 xxxx. 5 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx centrem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44x,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena c) xx i).

4. X §11x odst. 3 xx věta první xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "x xxxx trvání jeho xxxxxxxxx".

5. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

6. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx konci xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jde-li x hospic, xxxxx xx xxxx skutečnost".

7. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. x) bodě 4 se xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx a" x slova "x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče" xx xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxx §11 xxxx. 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

8. V §19 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxxxxx b) doplňují xxxxx "; xxx-xx xxxxx x provádění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxxxxxx; jde-li x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx skutečnost".

9. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají slova "xxxxx x" x xxxxx ", x x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxx," se xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx o poskytovatele, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xxx kontaktní xxxxxxxxxx,".

10. Za §20 xx vkládají xxxx §20x x 20x, xxxxx xxxxx:

"§20x

(1) Žádost x změnu xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx podá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu poskytovatel x případě xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx, druhu xxxx názvu xxxxxxxxx xxxx nebo zdravotní xxxxxx, xxxxxx provádění xxxxx prohlídek xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedeným x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx míst poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx kontaktního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx x osobě odborného xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxx. 3 xxxx. x).

§20x

Xxxxxx podle §20x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx údaj x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx změně xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxx.".

11. V §20x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podá v xxxxxxx, kdy

a) dojde xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxx. 3 xxxx. x), nebo

b) xx xxxxx centrem duševního xxxxxx xxxxx §44x.".

12. Xx konci §20x xx xxxxxxxx xxxx "Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxxx x žádosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx duševního xxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx.".

13. X §21 odst. 1 xxxx první xx za slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", nejde-li o xxxxxx xxxxx §20a," x xxxxx "xxxxxx xxxxxxx změny" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx".

14. X §21 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

15. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx úkonem x xxxxxx.".

16. V §39 xxxx. 1 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx f).

17. X §39 xxxx. 1 písm. e) xx xxxxx "podávané xxxxxxxxxxxx" zrušují x xxxxx "xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx nejedná x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx psychiatrické xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zvládnutí xxxxxxx pacienta".

18. X §39 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xx f)" xxxxxxxxx slovy "až x)".

19. X §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "b) xx x)".

20. X xxxxx xxxxxx xx xx hlavu XXX xxxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky pod xxxxx x. 62 xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§44x

(1) Centrum xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pacientům x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poruchou xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy nebo xxxxxxx chování (xxxx xxx "xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chování") xxxxxxxxx xxxxxx podle §44x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx duševního xxxxxx").

(2) Služby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx62) x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx blízkým pacienta x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poruchou chování.

§44c

(1) Xxxxxxx duševního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ambulantní péče x xxxx xxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta, xxxxxxxxx xxx xxxxxx jednodenní xxxx nebo xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxx dispenzární péče.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poruchou xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx poruchu, x xx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx vzhledem ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxx xx xxxx vlastním sociálním xxxxxxxxx anebo nemá-li xxxxxx prostředí. Xxxxxxxxx xxxxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ovlivnění xxxxxxxxxxx stavu pacienta x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx v oborech

a) xxxxxxxxxxx, dětská a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, gerontopsychiatrie xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x dětské x xxxxxxxxx psychiatrii, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo adiktologie.

Centrum xxxxxxxxx zdraví může xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx.

§44x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §44x xxxx. 3 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb centra xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx o sociálních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44x

Xx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x duševní poruchou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx duševního zdraví, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx sdílení xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nahlížení xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o pacientovi x duševní poruchou xxxx poruchou xxxxxxx.

62) §70x zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

21. X §84 odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxxx, se xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx uzavřenu xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xx kterým xxxx xxxxxxx xx xxxxxx zajišťování prohlídky xxx zemřelých smlouvu".

22. X §110 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "lékařů" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".

23. Xx §113 xx xxxxxxxx xxxx §113x xx 113x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 63 xxxxx:

"§113x

Xxxxxxx vysoce specializované xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx se vzácným xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx centra vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx") získáním xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx63) xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxxx má xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu plného xxxxxxxx x xxxx xxxxx věty první. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první získání xxxxxxxx v síti xxxxx xxxx xxxxx x xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx onemocnění xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx center xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pacienty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§113x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx příjem je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx příjem x xxxxxxxxxxx intenzivní xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pacientům x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx onemocnění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx zřizuje poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx péče, x to xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx X.

(3) Xxxxxxxx příjem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v oborech xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x porodnictví x anesteziologie a xxxxxxxxxxx, x xxxx xx zajištěn xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx biochemie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxx urgentní xxxxxx xxxx II.

Screeningové pracoviště

§113c

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx programy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zveřejňuje xx xxxxx internetových stránkách x xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx statut screeningového xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx na základě xxxxx ministerstva podle §113x xxxx. 1, xxxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx screeningového xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx daný screening x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádět x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx.

§113x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx poskytovatele ucházející xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxx xxxx xxxxxxxxx. Výzva xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xx xxxxxxx předkládají,

b) xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) název xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytování screeningových xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx zdravotních výkonech xx vymezeném xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uchazeče x xxxxxxx statutu,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x doklady uvedené xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxx screeningového xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nevyhověli xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvědomí xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx screeningových xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx statut xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Poskytovatel xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x podmínek, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx udělen, x xx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx jejich xxxxxx.

§113x

(1) Xxxxxx screeningového xxxxxxxxxx xxxxxx

x) zrušením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uplynutím xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxxxxx program vyhlášen,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx nebo

d) xxxx zániku oprávnění x poskytování zdravotních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx odejme xxxxxx, jestliže poskytovatel

a) x to xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx.

63) Xx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/24/EU xx xxx 9. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

24. Xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nová xxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX ORGANIZACE

§113f

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx činnost xxxxxxx x xxxxxx pacientům x ochraně xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx členy xxxx zpravidla xxxxx x xxxxxxx onemocněním xxxx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxxxx blízké xxxx xxxxxx zástupci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx vliv xx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizací xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx podle věty xxxxx a xxxxx xxxx členy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, mohou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pacientskou veřejnost, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxx pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx x rámci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx dotčeny xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxx žádosti podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1,

b) xxxxxxx statutárního a xxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zpravidla xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx osoby blízké xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x zdroje financování x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podání žádosti.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx, identifikační xxxxx x adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x v xxxxx xxxxxx xx xxxxx x pacienty, osoby xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx spolku, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx do 7 xxxxxxxxxx dnů xxx dne jejího xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Přestane-li pacientská xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx organizace xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pacientům x xxxxxxx jejich xxxx x xxxxx, x kde pacienti, xxxxx xxx blízké xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx řízení. Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pacientských xxxxxxxxxx podle odstavce 3 x uveřejňuje xx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.".

Dosavadní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxx čtrnáctá až xxxxxxxxx.

Xx. X

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §20a, 20x x 21 xxxxxx x. 372/2011 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použijí xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx nestátní zdravotnické xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x registraci xxxxx zákona x. 160/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §44x xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona poskytoval xxxxxxxxx xxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx §44x odst. 1 x 3 zákona x. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zároveň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 zákona x. 108/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x to xx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x registraci.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxxxx č. 374/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě, xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x podmínkách získávání x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 95/2004 Sb. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 346/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx. xxxxxx x. 67/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 201/2017 Xx., zákona x. 284/2018 Xx., zákona x. 176/2019 Sb. x xxxxxx č. 277/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §21x xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova ", xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx".

2. V §34 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

3. X §34 xxxx. 6 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xx xxxx xxxxx xx započítává x xxxx, na xxxxxx xx xxxxxx přeruší xxxxx xxxxxxxx 4.".

4. X §36 se xx xxxxx odstavce 2 doplňuje xxxxxxxxx xxxx ustanovení, která xxx:

"Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx je akreditováno xxxxx §13 odst. 1 písm. a) xxx xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx oboru xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxx nástavbový obor, x xxxx má xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxxx x současně xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx".

5. X §36 xxxx. 4 xx xxxxx "2 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "3 let".

6. V §36 xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova ", xx celou dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odborné xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3" x na konci xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "xxxx x případě, xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx18) x příslušném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. V §43x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx "xxxx §23 xxxx. 3" nahrazuje xxxxxx ", §23 xxxx. 3 nebo §44x odst. 2".

8. Xx §44 xx xxxxxx xxxx §44x, xxxxx xxx:

"§44x

(1) Xx xxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 písm. x) xxx na xxxxxxx výjimky uvedené x §21x xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Lékaři, xxxxx získali osvědčení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x systematické psychoterapii xxxx 31. xxxxxxxxx 2009 xxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xx 31. xxxxxxxx 2018 získali xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx certifikovaného xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, mohou požádat xxxxxxxxxxxx xxxx pověřenou xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx lékařská xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 písm. x) do 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti. K xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx kopii dokladu xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4 xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického povolání x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, převyšuje xxxxxxxxx počet stanovený x §34 xxxx. 5 xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, může xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podat xxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx praxe xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx uskuteční xxxxx §36 xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Správní xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nabývání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zkušeností xxxxx §36 xxxx. 2 xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx, x čemž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informuje.

4. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx i doba xxxxxxxx odborné xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx podle §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx katastrálního xxxxxx

Xx. XXX

X §23 xxxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 139/2015 Xx., zákona x. 460/2016 Xx., xxxxxx x. 163/2020 Xx. x xxxxxx x. 481/2020 Xx., xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx k), xxxxx zní:

"k) vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.".

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx

Xx. XX

X §28 xxxx. 2 xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxx x. 202/2017 Xx., se xx xxxxx xxxxxxx x) slovo "xxxx" xxxxxxx a xx xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"e) za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé čl. III xxxx 3, 8 x 9, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxxx části páté x části šesté čl. IX bodů 3, 11, 12 x 20 x čl. X xxxx 2, která xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2025, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I bodu 165 x části osmé, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení.
 

Vondráček v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 371/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2022, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé čl. III xxxx 3, 8 x 9, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1..1.2023, xxxxxxxxxx části páté x xxxxx xxxxx čl. IX xxxx 3, 11, 12 x 20 x čl. X xxxx 2, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2025, x x xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx čl. I xxxx 165 a části osmé, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.