Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.06.2022 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

360/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

360

VYHLÁŠKA

ze xxx 27. xxxx 2021,

kterou se xxxx vyhláška x. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Ministerstvo xxx místní xxxxxx xxxxxxx podle §193 x §194 xxxx. x) zákona x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 261/2021 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území, xx znění xxxxxxxx x. 269/2009 Xx., xxxxxxxx x. 22/2010 Xx., vyhlášky x. 20/2011 Sb. x xxxxxxxx x. 431/2012 Xx., se mění xxxxx:

1. X §3 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx; xxxxx významu xx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx],

2. zastavitelné xxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx],

3. xxxxxx xxxx x xxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x) stavebního xxxxxx],

4. xxxxxx xxxxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx] x

5. xxxxxx xxxxxxx (§23x xxxxxxxxxx zákona).".

2. X §3 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4 xx 19 xx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx území xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

3. V §3 xx za xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. x), §5 odst. 3 xxxx. x), §6 odst. 3 xxxx. x), §7 xxxx. 3 xxxx. x), §7x xxxx. 3 písm. x), §8 xxxx. 3 xxxx. d), §9 xxxx. 3 xxxx. x), §10 xxxx. 3 písm. x), §11 odst. 3 xxxx. x), §12 xxxx. 3 písm. x), §13 xxxx. 3 xxxx. c), §14 xxxx. 3 xxxx. x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. 3 xxxx. x), §17 xxxx. 3 xxxx. b), §18 xxxx. 3 písm. x) x §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxx vymezovat xxxxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

4. X §4 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxx xx podrobněji xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx venkovského,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx hromadného,

e) bydlení xxxxxx.".

5. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) rekreace xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx - zahrádkářské xxxxx,

x) xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx,

x) rekreace xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx jiné.".

6. X §6 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) občanského vybavení - sport,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

7. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Plochy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

8. Xx §7 xx xxxxxx xxxx §7x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx samostatně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx či vývoj xxxxxxxx v území.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nelesní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx významným xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx podrobněji člení xx xxxxxx

x) zeleně - parky a xxxxxxx upravené xxxxxx,

x) xxxxxx - xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.".

9. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který zní:

"(3) Xxxxxx smíšené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) smíšené xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) smíšené xxxxxx xxxxxxxxx,

x) smíšené xxxxxx jiné.".

10. X §9 odst. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

11. X §9 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Plochy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx podrobněji xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) dopravy xxxxxx,

x) dopravy letecké,

d) xxxxxxx xxxxx,

x) dopravy xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jiné.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 8.

12. V §9 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxx".

13. X §9 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxx".

14. X §9 xxxx. 6 xx slova "letecké xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx".

15. X §9 xxxx. 7 xx slova "xxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx vodní".

16. V §9 xxxx. 8 xx xxxxx "Logistická xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx".

17. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx technické infrastruktury xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) energetiky,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.".

18. V §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slovo "xxxxx," xxxxxxx.

19. X §11 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Plochy výroby x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) skladových xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x lesnické,

f) výroby xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.".

20. X §12 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Plochy xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx - výroba, xxxxxx x služby,

b) xxxxxxx xxxxxxx jiné.".

21. X §13 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) vodní x xxxxxxx toků,

b) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.".

22. X §14 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) zemědělské xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx porostů,

c) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jiné.".

23. X §15 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx

x) xxxxx všeobecné,

b) lesní xxxx.".

24. X §16 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx přírodní xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jiné.".

25. X §17 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Plochy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území jiné.".

26. X §18 odst. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

27. X §18 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxx nerostů xx xxxxxxxxxx člení xx xxxxxx

x) xxxxx nerostů - dobývání a xxxxxx,

x) těžby nerostů - stavby x xxxxxxxx,

x) xxxxx nerostů xxxx.".

28. V §19 xx dosavadní text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx podrobněji xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx.".

29. V §20 xxxx. 5 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx výparem, xxxxx to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x jeho výhledové xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxx povrchových xxxxxxxxxxxxxxx dešťové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx výparem xxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx odvádění xx xxx xxxxxxxxxxx.".

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx územního xxxxx, x xxxxx došlo xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zadání, zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zpracování návrhu xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Při xxxxx změně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx pořizování xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxx xxxx uvede xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2023, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 29, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 360/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023, x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 29, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5.10.2021.

Xxxxxx xxxxxxx x. 360/2021 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 283/2021 Sb. s účinností xx 1.1.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.