Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2021.


Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

345/2021 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností a na nakládání s vozidly s ukončenou životností §2

Náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností §3

Rozsah údajů vedených v Informačním systému §4

Rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností §5

Rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití §6

Způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí §7

Podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování §8

Náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla §9

Přechodná ustanovení §10

Oznámení technického předpisu §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Obsah provozního řádu zařízení

Příloha č. 2 - Technické požadavky na nakládání s vozidly s ukončenou životností a zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 3 - Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 4 - Hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence

Příloha č. 5 - Doklad o opravitelnosti vozidla

Příloha č. 6 - Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Příloha č. 7 - Hlášení o sběru a zpracování autovraků

INFORMACE

345

XXXXXXXX

xx dne 20. xxxx 2021

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") stanoví xxxxx §107 xxxx. 5, §108 xxxx. 1 písm. x), §108 xxxx. 3, §109 xxxx. 7, §110 xxxx. 7 x §112 odst. 7 zákona x. 542/2020 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"):

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxx provozního xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx životností,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností do xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností,

d) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ohlašování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných odpadů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností a xxxxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxx jejich dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapalin x vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovatelem xxxxxxx x xxxxxxxxx životností,

i) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností x xxxxxx částí,

j) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx použití opětovně xxxxxxxxxxxx dílů x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx") x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x funkčnosti xxxxx xxxxxxx.

§2

Provozní xxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx řádu zařízení xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxx 1 přílohy č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností je xxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x na zařízení xx zpracování vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx a demontované xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx opětovně xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx3).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x odčerpání provozních xxxxxxx xxxxx xxxx 2.4. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx 2.5.1. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností dalšímu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx3).

§3

Náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do zařízení xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce.

§4

Rozsah údajů xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X Informačním systému xxxx xxxxxx údaje x vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx fotodokumentace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxxx, které tvoří xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x musí xxx takové xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vozidla x xxx čitelný xxxx x xxxxxxxxxxxxxx čísle XXX, ze kterého xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) celkový xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xx xxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx zřejmý stav xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xx zřejmé, xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx vybavení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX.

(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vkládá xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx systému fotodokumentaci xxxxx odstavce 2 xx 96 xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Rozsah x xxxxxx xxxxxx průběžné evidence x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx vede průběžnou xxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobech xxxxxxxxx x nimi xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx. Evidence obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zápisu xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x převzatém vozidle x ukončenou životností x údaje x xxxxxxxxxxx osobě x xxxxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vozidlech x ukončenou životností x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "roční xxxxxxx") xxxxx přílohy č. 4 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovatelem xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a částí x opětovnému použití.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí nebo xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx4) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx a způsob xxxxxx evidence xxxxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a částí x opětovnému xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x jejich xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x využití se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydělí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx roku x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx vykazovaného xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxx vyjádřený x xxxxxxxxxx tak, xx xx součet xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxxx číslem, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadu převedeného x minulého xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxx xxxx odečtena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x tunách na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8

Podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití opětovně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx s xxxxxxx xx stav x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx být xxxxxxxx použitelný díl xxxxxxxxxx.

(2) Proces xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxx zahrnovat xxxxxxx xxxxxxxx funkčnosti xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx použitelné xxxx xxxx být skladovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X případě, xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx nelze xxxxxxxx použít, xxxxx xx o xxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx části xxxxxxx

Xxxx dokladu x xxxxxxxxxxxxxx vozidla x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použitých xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxxxxx x převzetí vozidla x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx 31. prosince 2022 vydáváno xxxxx přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022 x xxxxxxx údajů xxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 x přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx 2021 x 2022 xx průběžná evidence xxxx x xxxxx xxxxxxx xx daný xxx xx xxxxxx xxxxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu

Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. září 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informací v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx informační společnosti.

§12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 345/2021 Sb.

Obsah xxxxxxxxxx xxxx zařízení

1. Provozní xxx zařízení xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx: název zařízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x provozovatele zařízení (xxxxxxxx firma nebo xxxxx a xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxxx, popřípadě adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo), xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx na xx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx číslo xxxxxxx a název xxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx x katastrálním xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx řadách x jde x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x této xxxxxxxxxxx), roční projektovaná xxxxxxxx xxxxxxxx, maximální xxxxxxxx kapacita zařízení.

1.2. Xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx: přehled xxxxx xxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx3), xxxx, x xxxxx xx zařízení xxxxxx.

1.3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, skladování, manipulační xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí v xxxxxxx nakládání s xxxxxx apod.), situační xxxxxx provozovny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x míst charakteristických xxx provoz xxxxxxxx (xxxx.: xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx plocha, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx fotodokumentace xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx apod.).

1.4. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx technologických xxxxxxxxx v zařízení, xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu, vystavit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob x postup xxxxxx xx provozního deníku), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, balení xxxxxx, xxxxxxxxxx odpadů xx zařízení.

1.5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.7. Xxxxxxxx x xxxxxxx negativních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

1.8. Opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx.

1.9. Vzor xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.10. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx řád xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 1) x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

2.1. Xxxxx projektovaná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, roční xxxxxxxxxxxx zpracovatelská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x projektovaná denní xxxxxxxxxxxxxx kapacita.

2.2. Podrobná xxxxxxxxxxxx charakteristika odpadů xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx.

2.3. Xxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx převzatých xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

2.4. Xxxxxxxxxx materiály získávané x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení - výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na okolí, xxxxxx x četnost xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, měření hlukových xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x povrchových xxx x xxxxxxx s xxxxxx předpisy, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2.6. Informace, xxxxx xxxx nutné k xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, u vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x ekologicky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.7. Xxxxx xxxxxxx vedoucích x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx částí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxxxxxxx, označování).

2.8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx určených k xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) název xxxx xxxxxxxx,

x) druh xxxxxxx (xxxxxx, model),

c) xxxxx xxxxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx použití.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností x xx soustřeďování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

1.1. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, aby xxxxxxx x úniku xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být vršena xx sebe x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx nebo na xxxxxx.

1.3. Xxxxx k xxxxxxxxx x soustřeďování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxx xxx zřetelně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx x xxxxxx evidence,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností.

1.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trakční xxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení xx zpracování vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.1. Xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx označena a xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.1. Dále musí xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxx 1.2., 1.3., 1.4. x xxxx xxxxxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx částí bez xxxxxxxxx x součástek xxxxxxxxx x xxxx 2.4.1.,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x využití xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karoserií x xxxxxx xxxx dalšímu xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx technických xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx než xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x technickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nebezpečné xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06).

2.3. Xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavením pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx bateriemi x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje zpracovateli xx xxxxxxx §103 xxxx. 3 zákona.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx odčerpání provozních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.4.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností se xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.4.2. Xxx demontáži xxxx xxx xxxxxxx baterie xxxxxxx x xxxxxxx x bezpečnostními standardy x v xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §103 odst. 3 xxxxxx.

2.4.3. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx převzetím xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx buď xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §109 xxxx. 3 xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxxx zařízení, x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.5. Demontáž xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.5.1. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxx), pokud xx xxxxx deaktivovat,

c) xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx x převodový xxxx, xxxxx x rozvodovky, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx kapaliny, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx kapaliny, xxxxxx klimatizačního xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) všechny součásti xxxxxxxxxx olovo, rtuť, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx proveditelné.

2.5.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx recyklace, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx prvním zpracovatelem:

a) xxxxxxx katalyzátoru,

b) xxxxxxx xxxxxxxx konstrukčních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nejsou xxxxxxxx během xxxxxx,

x) xxxxxxx pneumatik, xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxx x ukončenou životností xxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx, a objemných xxxxxxxxxx konstrukčních xxxxx (xxxxxxxxx, přístrojová deska x xxxxxx xx xxxxxxxx atd.), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx účinně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx.

2.5.3. Xxx splnění xxxxxxxx podle xxxx 2.4. a 2.5.1. xx xxxxx přeřadit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z katalogového xxxxx 16 01 04* xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností vozidla x xxxxxxxxx životností.

2.5.4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx zařazené xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxx xxx, xxxx jej xxxxx xxxxxx zpracovateli xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx sběru vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx destruction xxx-xx-xxxx xxxxxxx

XXX:

XXXX:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxx xx Authorised xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX):

XXX xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxx of xxx ATF

Identifikační xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx XXX

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx of the XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx vozidle x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx-xx-xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX)

Xxxxxx of registration xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx number

Rok xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx vozidla, xxxxxxx a xxx (xxxxx)

Xxxxxxxx of vehicle, xxxxxxxxxxxx, xxxx (xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (VIN)

Hmotnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x)

Xxxx weight of XXX (t)

Hmotnost xxxxxxx xxxxx TP (x)

Xxxxxx xx XXX according xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x)

Xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx about holder/owner xx the XXX

Xxxxx x příjmení / xxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx totožnosti / XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx/ Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx number

Státní xxxxxxxxxxx/ xxxx

Xxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ve vybraném xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx XXX xxxxxxx xx xxxx xxxx complete ELV, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx manufacturer xxx xxxx not xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx XXX

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx části:

Vozidlo x xxxxxxxxx životností xxxxxx a xxxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx XXX xxx xxxxxxxx data (xxxxxxxxx)

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (podpis)

...

ELV xxxxxxxxxxx xx (xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (XXX) - xxxx xxxxx xxxx být xxx xxxxx potvrzení vystavené xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx x souvislé xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx x xxxxxxx (XXXX) - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxx zařízení.

IČO xxxxxxxxxxxxx - vyplňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxx xxx, xxx xx zapsán v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx osoba - xxxxxxxx xx xxxxx x příjmení osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovatelem xx zařízení ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx.xx.xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx číslo technického xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předáno xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx technický xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx technický xxxxxx xxxxxxx nebyl doložen.

Rok xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx registrace / xxxxxxxxxxx rozlišovací xxxxxx - uvádí xx xxxxx, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značka xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, výrobce x xxx (xxxxx) - xxxxxxxx xx podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX) - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zleva xxxx xx xxxxxxx xxxxx 17 xxxx, xxxxx xxxx /- xx xxxxxxxx xx samostatného xxxxxxx. V případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla.

Hmotnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxx desetinná místa xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxx (x přesností xx xxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxx technického xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx 40 xx (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotnost, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx odečte 115 xx (hmotnost xxxxxx x xxxxxx).

Xxxxxxxx - xxxxxx xx potřebné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxxxx / název - xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předala (xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx plná xxx). V případě xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx název xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxx xx vyplňuje xxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, x kterých není xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxx sídlo - xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; x případě právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx adresa xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx její xxxxxx. Trvalý xxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxx XX x XXX.

Xxxxx dokladu totožnosti / XXX - xxxxx se číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání xx xxxxx IČO; xxxxx xx IČO xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx, uvede xx, bylo-li přiděleno.

Státní xxxxxxxxxxx / xxxx - uvádí se xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx č. 345/2021 Sb.

Hlášení souhrnných xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx č./

Vykazovaný xxx:

Xxx XX ORP:

Nulové hlášení (Xxx/Xx)

Xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx sběru

Ke zpracování (xxxxxxxx)

Xx xxxxxxxxxx (xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady (Ano / Xx)

XXX

Xxxxxx, s xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx firma / xxxxx / xxxxx x příjmení

Název xxxxxxxx

Xxxxx

x. x.

x. x.

Xxx zařízení

BAT xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx bylo xxxxxx integrované xxxxxxxx (Xxx / Xx)

Xxxx

XXX (XXXX kód xxxxxxxx)

XXX

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx z OPŽP (xxxxxxxx XX) (Ano / Ne)

Kód XX XXX / XXX

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látky xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/10215)? (Xxx/Xx)

XXXXX

Xxxxx

x. x.

x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx

XXX

Xxxxx

Xxx XX XXX / SOP

IČZÚJ

Jméno

Příjmení

E-mail

Telefon

Poznámka

Potvrzení xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx č. 1 - Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx xx xxx, za xxxxx xxxx informace poskytovány.

Kód XX XXX / XXX - uvede xx kód xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úřad provádí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx x přenesenou xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášení.

Nulové xxxxxxx - uvede xx "Xxx", pokud zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s odpady x nepřerušilo xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx k xxxx sídlu.

IČO - xxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení; xxxxx xx XXX xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / název / jméno x xxxxxxxx - xxxxx xx xxx, jak xx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, x. x., x. x., xxxx, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx XX ORP / XXX - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx původce xxxxxx / provozovatel xxxxxxxx / obchodník x xxxxxx sídlo.

IČZÚJ - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo základní xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Číslo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

Vyplnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hlášení.

Datum - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx.xx.xxxx.

Xxxxx a xxxxxxxx - uvede xx jméno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X-xxxx, telefon - xxxxxx xx kontaktní xxxxx na osobu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx - x případě potřeby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx informace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx kódu XX63 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x potvrzením x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - uvede xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx třeba rozlišit, xxx xx jedná x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx či drcení (xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) - xxxxx xx identifikační xxxxx zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajským xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x komunálními xxxxxx - pokud xxxxxxxx xx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obcí x zapojení xx xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x komunálními odpady, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx zajištěním xxxxx xxxxxx xxxx., xxxxx xx "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nakládání x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se "Xx".

Xxxxxx, x nimiž xx zapojeno do xxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady - xxxxxx xx xxxxxxxxxx čísla xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx název xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx - xxxxx se zařazení xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx MŽP (ISOH) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem. Xxxx xxxxxxx x XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxxxx - uvede se xxxxx xxxxx z XXXX Registru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx z XXXX Registru xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x povolené činnosti - uvede xx, xxx se jedná x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 541/2020 Sb. Xxxx xx xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxx povolené xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxx č. 541/2020 Xx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXXX Xxxxxxxx zařízení.

Pro zařízení xxxx vydáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - uvede xx "Xxx", xxxxx xxxx pro xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx) - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prevence XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 12xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XXX x xxxxx. Xxxxxxxx xx v případě, xx pro xxxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX (xxxxxxxx XX) - uvede xx "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx (jde x xxxxxxxx období xxxxxxxxxxx OPŽP). Xxxxx xx každoročně xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxx podpora xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2019/1021? - xxxxx xx "Xxx" pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xxxx "Xx" x případě, že xxxx. Xxxxx ohlašovatel xxxxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxxxx xxxx x. 6.

Xxxxx, x. x., č. x., xxxx, XXX - xxxxxx xx adresní xxxxx, xxx xx xxxxxxx zařízení xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx XX ORP - uvede xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx s přenesenou xxxxxxxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx údajům. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX vydaného Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxx x. 2 - Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx převzatých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. číslo

Zařazení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností

Číslo osvědčení

Katalogové xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx (+)

(t)

Z xxxx xxxxx evidenční­ xx xxxx (-)

(x)

Xxxxxxxxx xxx

(xxxxxxxx / převzetí / xxxxxxxxx / xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (t)

Kód xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx

XXX, xxxxxxxx firma / xxxxx /xxxxx a xxxxxxxx XXX/XXX (XX XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx provozovny / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, XXXXX provozovny / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx uvádějí x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx x. 2 x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx strany xxxxx č. 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xx samostatném xxxxx se xxxxx xxxxxxxx produkce x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx vzniklým xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) Provozovatelům zařízení xx sběru vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzniknout xxxxx xxxxx, evidují xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx [např. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx (znečištěné xxxxxxxx) apod.] xx xxxxxxx xx xxxxx x. 3.

Xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx pořadové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu.

Zařazení xxxxxx

Xx xxxxxxx 2 - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx x poddruh xxxxxx, xxxxx se katalogové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx 16 01. Odpady, xxx xxxxx x podskupině 16 01 není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx odpadů.

Provozovatel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx přijatá xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x ukončenou životností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 této xxxxxxxx) se xxxxxx xxx xxxxxxxxxx číslo 16 01 06 xxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx", xx uvede xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo běžně xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx, uvede se xxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx Xxxxxxxx odpadů.

Množství xxxxxx - xxxxx xx hmotnost xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxxxx evidenčních kódů, xxxxxx zůstatku odpadu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, uvedených xx sloupci 6.

Xx xxxxxxx 5 - xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede x xxxxxxx druhu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx.

Xx sloupci 6 - x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kódu.

Evidence xxxxxx

Xx sloupci 7 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxx produkce xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x odpadech x xxxxxxx x. 1 xxxx vyhlášky (xxx xxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX33 x xxxxxxxxx pneumatik (16 01 03) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (16 06 01*) a xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx potřeby vyplnění xxxxx na xxxxx x. 4 xxxx xxxxxxx od xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xx xxxxxxx 8 - uvede xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx X12x, X12x, X12x, R12d, R12e, X12x, X9, D13, X14) bylo xxxxxxxxx xx následného xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - uvede se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo odstranění, xx xxxxxxx xx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx směřován.

Partner (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxx vzniklý zpracováním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 10

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxx XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx, obchodní xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx (XXX) xxxx identifikační číslo xxxxxxxxxx (XXX), XXXXX xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx vybraného vozidla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, xx které bylo xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx IČO, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx partnera, identifikační xxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXXX), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxx xxxxxxxx xxx státu podle XXX EN ISO 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx xxxx.

Xxxxx sesbíraných xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 11 - xxxxx xx xxxxxxx počet kusů xxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností od xxxxxxx partnera (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 12 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností. Xxxxxxxxxx xx na vybraná xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx operací xxxxxxxxx x xxxxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx vyhlášky xxxxxx vybrané vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx katalogové xxxxx 16 01 06 xxxxx Katalogu xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx č. 3 - Xxxxxxxx xxxxx x ostatních vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx převzatých xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x x produkci x xxxxxxxxx s xxxxxx

xxxxxx x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. číslo

Zařazení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx úpravě

Partner (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx osvědčení

Katalogové xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx odpadu

Celkem (+)

(t)

Z xxxx xxxxx evidenční­ xx kódu (-)

(x)

Xxxxxxxxx xxx

(xxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx (x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx / odstranění

IČO, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx /jméno x xxxxxxxx IČZ/IČP (XX XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, XXXXX provozovny / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx x. 3 x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx č. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxxxx xx rok.

b) Každé xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řádku.

c) Všechna xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxx a xxxxxx xxxxxxx zpracováním těchto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 Xxxxxxxx xxxxxx. X odpadů, xxx xxxxx v xxxxxxxxxx 16 01 xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx, xx odpad xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Katalogu xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vozidly x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevzniká xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx převzatých, xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx ostatních vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xx xxx [např. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x úklidu (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), apod.].

Pořadové xxxxx

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx pořadové xxxxx xxxxxxxxxxx záznamu (xxxxx, převzetí, xxxxxxxxx, xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx sloupci 2 - xxxxx xx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx katalogové xxxxx xxxxxxxx odpadů podle Xxxxxxxx odpadů. Xxxxxx xxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx katalogové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01. X xxxxxx, pro xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx odpadů, viz xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x. 3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařadí přijatá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* podle Xxxxxxxx odpadů. Xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxxxx Xxxxxxxx odpadů.

Ve xxxxxxx 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx xxxxx druhu odpadu xxxxx Katalogu xxxxxx. X xxxxxx končících xx xxxxxxxxx "99 - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx", se xxxxx bližší xxxxx xxxxxx, například technický xxxx xxxxx užívaný xxxxx. V případě, xx se jedná x xxxxxxx odpadu, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - uvede se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx souhrnných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx 6.

Ve sloupci 5 - na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x každého xxxxx případně xxxxxxxx xxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, převodu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx 6 - z xxxx xxxxxxxx zpracovaného (upraveného, xxxxxxxxx, odstraněného), předaného xxxxxx. Xx samostatném xxxxx se xxxxx x xxxxxxx druhu xxxxxxxx poddruhu odpadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx evidenční xxx xxxxxxxx odpadů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, předání xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x. 1 (xxx xxxx).

Xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx

Xx xxxxxxx 8 - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx množství xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čísla odpadu x tunách, xxxxx xx provedené xxxxxx xxxxxx (kódy R12a, X12x, X12x, X12x, X12x, X9, X13, X14) bylo xxxxxxxxx xx následného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - uvede xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx zpracováním ostatních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx 10

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx se xxxxx XXX, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo zařízení xxx nakládání x xxxxxx (XXX) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny (XXX), XXXXX xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx ostatního xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nepodnikající xxxxx xx v partnerovi xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se XXX, obchodní xxxxx / název / xxxxx x příjmení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (IČZ), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXXX), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx podle XXX XX XXX 3166-1 Xxxx xxx názvy xxxx a xxxxxx xxxxx - Část 1: Xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, vývozu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 11 - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx vydaného pověřenou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxx odpadu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xx provedení zpracovatelských xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxxxx Katalogu xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností.

List č. 4 - Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady, které xxxxxxx zpracováním vybraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (kategorie vozidla X1, X1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx plnění xxxx opětovného použití, xxxxxxx x recyklace

strana x. /

XXX

XXX

XXXXX

x.

Xxxxxxxx

1

Xxxxx vybraných xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx převzatých x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(xx)

2

Xxxxx vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx životností (xxxxx o xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

3

Xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxx hmotnost vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx převzatých a xxxxxxxxxxx x ohlašovacím xxxx x Informačním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x)

5

Xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

6

Celková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx x opětovnému použití (X3x, X3x, R4c, X5x):

8

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx roku x 1. xxxxx vykazovaného xxxx (X00)

9

Xxxxxxxx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx (X13x, X15, X5)

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxx

10

Xxxxxxxxx (X2x, X3x, R3d, X3x, X4x, X4x, X5x, X5x, X6x, X7x, X8x, R9a, X11x):

11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (R1a, X1x):

12 Xxxxxxxxxx (X1x, X1x, X5, X10, D12):

Nakládání x odpady vzniklými x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

13

Xxxxxxxxx (X2x, R3a, X3x, X3x, X4x, X4x, X5x, R5b, X6x, X7x, X8x, X9x, X11x):

14

Xxxxxxxxxxx využití (X1x, X1x):

15

Xxxxxxxxxx (X1x, X1x, D5, X10, X12):

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx

16

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

(%)

17

Xxxxxxxx použití x xxxxxxxxx:

(%)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx hmotnostní údaje xx udávají x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpracovatelé, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností (X40), xx znamená xx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxx současně xxxxxxxx xxxxx zpracovatelé xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx (xxxxx §109 xxxx. 3 xxxxxx). X (krajním) xxxxxxx, xx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) první xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx operaci, vyplní xxxxx list zpracovatel, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx č. 1 - xxxxx xx xxxxx vybraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxx A40). Xxxxxxx se vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převzatá kódem X00 xx jiného xxxxxxxxxxxx, ani xxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx roku (xxx X00), xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stornována.

Řádek x. 2 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, x xxxxxxx xxxxx zpracovatelem x první xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kódem X00. X (xxxxxxx) xxxxxxx, xx by x nějakého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (kapacitní xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpracovatelskou xxxxxxx, xxxx za xxxxxxx xxxx odpovědný zpracovatel, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádek x. 2, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebylo.

Řádek x. 3 - xxxxx se xxxxxxx xxxxx vybraných vozidel x xxxxxxxxx životností, xx které je xxxx č. 4 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, výpočet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x. 1 a 2 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx x. 4 - xxxxx se suma xxxxxxxxxx hmotností vybraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Informačním systému (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx X40).

Xxxxx x. 5 - xxxxx xx suma xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx od zařízení xxxxx ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx evidenčním xxxxx X00). V xxxxxxx, xx zpracovatel xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vybrané xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 5 nevyplňuje.

Řádek x. 6 - xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx převzetí xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, výpočet xxxx xxxxxxxx automaticky xxxx xxxxxx xxxxx č. 4 a 5 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx č. 7 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x. 8 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx z minulého xxxx (x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx X00) x 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxx bylo xxxxxxxxx. Xxxxx řádek xx vztahuje xxxxx xx vybraná vozidla x xxxxxxxxx životností 16 01 04* xxxxxxxx pod xxxxx X40, xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kódem X00, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 9 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně celá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností 16 01 04*, xxxxxxxxx xxx xxxx X13x, X15, X5; xxxx hmotnost představuje xxxxxxxx množství odpadu, xxxxx se převádí xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností 16 01 04* xxxxxxxx xxx kódem A40, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx X00 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou životností, x jejich části (xxxxxx) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a části xxxxxxx, xx kterými xxxx nakládáno x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx x. 10 až 12 - xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x drtícím xxxxxxxx (šrédru). Vyplňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxxxx na xxxxxx. Xxxx informace zpracovatel xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx životností xxx xxxxx A40 xxxx xxx xxxxx X00 xx zařízení xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjistí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx možné xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do takového xxxxxxxx předat. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečné využití xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

Xxxxx x. 13 xx 15 - nakládání x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx mimo drtící xxxxxxxx (šrédr).

Vyplňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vybrané vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mimo šrédr. Xxxx xxxxxxxxx zpracovatel xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kódem X40 xxxx xxx kódem X00 xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx x dispozici, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx odpadu xx xxxxxxxx skutečné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ČR.

Poznámky x xxxxxxxx xxxxx x. 10 až 15 x xxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x přepravě xxxxxx

Xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zahraničního zařízení xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx opětovného použití x xxxxxxx a xxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxx 7 preambule xxxxxxxxxx Komise 2005/293/XX6)).

Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené xxxx xxxxx XX. X xxxxxxx vývozu vozidel xx zpracování xxxx xxxxx ČR je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx převzetí do xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen vyžádat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx požadované údaje xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpracovatel xxxx xxxxxx, není xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 16 x 17 - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 95 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x recyklována v xxxx xxxxxxx 85 % průměrné hmotnosti xxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Tyto xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2000/53/ES x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stanovené xxxx xx počítají x xxxxxxxxxxx řádků. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

XXX - xxxxxxxx použití x xxxxxxx, (xxx. 95%)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, (xxx. 85 %)

XX - xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx (xxxxx č. 7)

X - xxxxxxxxx (xxxxx x. 10 + 13)

X - xxxxxxxxxxx využití (řádky x. 11 + 14)

XX - xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (řádek x. 6)

XX - xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X00; xxxxx č. 8)

XX - xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x odpadem X13x, X15, X5; xxxxx x. 9)

Všechny xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxx se podle xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/293/XX xxxxxxxxxxxx hmotnost xxxxxx.

Xxxx x. 5 - Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx zařízení - xxxxx)

xxxxxx č. /

XXX

XXX

XXXXX

x.

Xxxxxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vybraných vozidel x ukončenou životností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(x)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(%)

2

Xxxxxxx xxxx

3

Xxxxxxxxx kovy

4

Lehká xxxxxx

5

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x)

Xxxxxxxxx (X2x, X3x, R3d, X3x, R4a, R4b, X5x, X5x, X6x, X7x, X8x, R9a, X11x) (x)

Xxxxxxxxxxx využití (X1x, R1b) (t)

Odstranění (X1x, X1x, X5, X10, D12) (t)

6

Železné xxxx

7

Xxxxxxxxx xxxx

8

Xxxxx frakce

9

Těžká xxxxxx

10

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xx xxxxxxx x tunách xx xxx xxxxxxxxx místa.

Vyplňují xxxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 1 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice, xx tohoto xxxxx xx uvádí x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 xx 5 - xxxxx frakcí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x. 2 až 5 xxxx xxx 100.

Xxxxx č. 6 xx 10 - xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odpadů x xxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx ČR.

List č. 6 - Xxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek podle xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1021 x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xxxxxx č. /

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx XXX

Xxxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx/xx)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx x. 6 je vyplňován xxxxx x xxxxxxx, xx je xx xxxxx x. 1 x xxxxxx "Produkujete xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1021?" xxxxxxx "Xxx".

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx druhu odpadu xxxxx Katalogu xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx - uvede xx kategorie xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx3).

Xxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx organické látky - uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxxx organické xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021.

Xxxxx CAS - xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číselný xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx XXX xxxxx je xxxxx vyhledat xx xxxxxxxxxxxxx stránkách ministerstva. Xxxxx xx uvedeno x v xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

Číslo XX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx seznamů xxxxx: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx), Seznam xxxxxx xxxxx (Xxxxxx) x Xxxxxx látek nepovažovaných xx xxxxxxxx (Xxx). Xxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

Obsah perzistentní xxxxxxxxx látky - xxxxx se hmotnostní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látky v xx/xx.

Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxx

Xxxxxxxx odpadu

( + ) / ( - )

Xxxxxxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpad

A00

(+)

Ne

Primární xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoby - xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odpadů

A10

(+)

Ano

Primární xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx převzetím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) od xxxxxxx xxxxx - xxxxxx

X20

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zpětný odběr xxxxx §65, 85, 86, 87, 97 xxxxxx.

X30

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu Xxxxxxxx prvním převzetím xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx druhů dopravy x xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 zákona xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx.

- Produkce xxxxxx xxxxxxxxx automobilových x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxx §83 odst. 2 x §96 xxxxxx od fyzické xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

- Produkce xxxxxx xxxxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx životností xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. - Xxxxxxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x různých xxxxx dopravy (kolejová, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx) x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx nebo xxxxxxx osoby podnikající xxxx právnické xxxxx.

X40

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

Produkce odklizením xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx znám xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X60

(+)

Xx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx x odpady

B00

(+)

Ano

Převzetí xxxxxx

Xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxx léčiv xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx)

X22

(+)

Xxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx k1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku

C00

(+)

Ne

Vznik xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přijatého odpadu x zařízení xxx xxxxxxxxx s odpady (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čísla, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx)

XX40

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx úpravě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx. Jedná xx x xxxxxx x xxxxxxxxx 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 x odpady xxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx): 16 01, 16 06, 16 08 01, 16 08 02, 16 08 03.

XX41

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx odděleného soustřeďování x zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xx xxxxxx přijatého xxxxxx). Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustřeďování x zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 19 Katalogu xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19 08 x 19 09).

XX44

(+)

Xx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx).

XX4

(-)

Xx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx (vlastního xxxx xxxxxxxxx nebo ze xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

XX3

(-)

Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xx průmyslových baterií x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx demontáži xxxxxxxxx elektrozařízení do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona.

XN33

(-)

Ano

Zůstatek odpadu (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

XN5

(-)

Ne

Přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx z členského xxxxx XX xx XX.

XX6

(+)

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx členského xxxxx XX z XX.

XX7

(-)

Xxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XX

XX16

(+)

Xxx

Xxxxx odpadu xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XX

XX17

(-)

Xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu

XN50

(+)

Ne

Inventurní xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XX53

(-)

Xx

Xxxxxxxxxx rozdíl xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx pohromy, povodně, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx

XX63

(-)

Xx

Xxxxxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ročním hlášení x odpadech xx xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx součtem xxxxxxxxxxx xxxx: X00 + A10 + X20 + X30 + A40 + X60.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx: X00 + A60.

V xxxxxxx, xx xx x evidenčním xxxx xxxxxxx X, pak xx xxxxx X = A pro xxxxxxx xxxxx, X = X xxx xxxxx převzatý, X = C xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx způsoby využití, xxxxxxxxxx, úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxx následující: XX, kde X = X pro xxxxxxx xxxxx, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx, X = X xxx xxxxx odebraný xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. X = xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx odpadu (+) / (-) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Množství (+) x Xxxxxxxx (-) Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx 6 x 7 Xxxxx x. 2 x Xxxxx č. 3.

Xxxxxxxx (+) znamená, xx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx), (-) xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx (odpad xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, využit, xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxx).

Xxxx musí být xxxxxxxxx vyrovnaná XXX xxxxxxx xx xxxxxx (+) x (-).

Partner "Xxx" xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xx" xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 x xxxxxx xxxxxxx ohlašovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx atd.) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx formátu XXX.

X xxxxxxx xxxxxxx kódu XX33 se xxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 345/2021 Xx.

1. Xxxx xxxxxxx x opravitelnosti xxxxxxx:

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx vozidla:

Jméno

Druh

Příjmení

Značka

Název xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XXX

XXX kód

Adresa

Stav xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tržní hodnota

Popis xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla:


 

Identifikace xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx prováděl:


 

"Prohlašuji, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (viz xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), je xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx účel a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx normy7). Xxxxxx xxxx provedena xx xxxx......Xx/XXX."

"Xxxxxxxxxx, že vozidlo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx účel a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxx "Xxxxx technické xxxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx7). Xxxxxxx cena xxxxxx xx odhadována xx......Xx/XXX."

Xxxxxx autorizovaného xxxxxx xxxx mechanika xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx - uvedou xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxx x příjmení / xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xx xxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (druh, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo XXX, stav xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tržní xxxxxxx); xxxx tachometru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx při xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - postup, xxxxx xxxxxxxx byla x xxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikačních xxxxx, brzdného xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx částí xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx informace.

Identifikace xxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx provedena - xxxxx, xxxxxx, IČO xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla. Xxxxx se, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx autorizovaného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxx zkoušku xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x odpovídající xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odeslání. Xxxxx se x xxxxx podle §112 xxxx. 4 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - autorizovaný xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx variantu x x případě, že xxxxxxx xxxxxxxx opravu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xx xxxx XXX.

2. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx vozidla

Držitel xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx části xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxx, XXX)

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tržní hodnota

Adresa

Popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zkouška xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx:


&xxxx;

"Xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx uvedená xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (viz xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx"), xx xxxx funkční, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx účel a xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxx7)."

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zkoušky (xxxxxxx, xxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravou; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX, bylo-li xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo vžitý xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx části vozidla, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx VIN, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vozidla.

Popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx - postup, xxxxx xxxxxxxx xxxx x daného xxxxxxx xxxxxxx provedena (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxxx, popis xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx provedena - název, xxxxxx, XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkčnosti xxxxx xxxxxxx, příp. xxxxxx xxxxx vozidla. Xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx znalce xxxx mechanika xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - autorizovaným znalcem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx událostí xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vozidla xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx k podnikání x oboru xxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx xxxx xxxxx x odpovídající xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se o xxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 xxxxxx.

1. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx verze:

Declaration xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx of xxx xxxxxxx:

Xxxxx name

Type

Surname

Mark

Company xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx the clock

Estimated xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx for xxx vehicle:


 

Identification xx xxx xxxxxxxx, where xxx vehicle xxx xxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx:


&xxxx;


&xxxx;

"X declare that xxx xxxxxxx specified xxxxx xxx been xxxxxxxx xxxxxxxxx to xxx xxxxxxx "The xxxxxxx xxxxxxxxx for xxx xxxxxxx", xx xxxxxxxx for its xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx standards8). The xxxxx cost xx xxx xxxxxx xx ....... CZK/EUR."

"I xxxxxxx xxxx xxx vehicle xxxxxxxxx above xx xxxxxxxx for xxx xxx xxx original xxxxxxx xxx xxxxx xxx reparation xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx section "Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx the xxxxxxx" xxx xxxxxx roadworthy xxx xxx meet Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8). Xxx total xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx at.......CZK/EUR."

Signed xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, who xxx xxxxxx xxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx place of xxx xxxx (xxxxx, xxxxxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xx the xxxxxxx - the xxxxxxx xx the xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx transboundary xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; xx xxx owner xx a legal xxxxxx, the name xx xxx xxxxxxx xxx xxx XX xxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xx xxx xxxx the holder xx xxx the xxxx person xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx to xxxxx xxxx the xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx of xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx - vehicle xxxxxxxxxxxxxx data (type, xxxx, model, XXX xxxx, xxxxxxx on xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx value) xxxx xx xxxxxxxxx; the xxxxxxx on xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx current xxxxxxxxx of the xxxxxxx xxxxxx transport.

The xxxxxxx xxxxxxxxx for xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxxx by xxxxx the test xxx performed xx xxx xxxxxxx (check xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx vehicle, braking xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx and xxxxx parts xx xxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx xx the damage xxxxx, xxxxxxxxx repair xxxxx, where xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxx repair, xx xxx, and other xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx facility, where xxx xxxxxxx was xxxxxx - xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx number xx the xxxxxx, xxx xxxxxxxxx the xxxxxxxxx test of xxx vehicle.

Name and xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx expert xx xxxxxxx mechanic, xxx has xxxxxx xxx xxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxx means x xxxxxx authorized xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx adjuster xx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx the country xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx motor xxxxxxxx xx x person xxxx appropriate qualification xx xxx country xx xxxxxxxxxxx. Xx xx a xxxxxx xxxxxxxxx to §112 xxxxxxxxx 4 xx xxx Xxx xx. 542/2020 Xxxx., xx xxx-xx-xxxx products.

Declaration - xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx will xxxxxxxx x xxxxxxxx variant xxx, if the xxxxxxx requires repair, xxxxx the xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx CZK xx EUR.

2. Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx vozidla - xxxxxxxx verze:

Declaration xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx part

Vehicle xxxx holder:

Vehicle part xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxx xx xxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx, XXX xxxx)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx current xxxxxx value

Address

The xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, where xxx vehicle part xxx tested:


 

Name and xxxxxxx details xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx has xxxxxx xxx vehicle xxxx:


&xxxx;

"X xxxxxxx xxxx xxx xxxx of xxx xxxxxxx xxxxxxxxx above xxx xxxx repaired, xx xx was xxxxxxxxx to xxxxx xxx a repair (xxx xxxxxxx "Testing xxxxxxxxx xxx the xxxxxxx xxxx") and xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx European xxxxxx xxxxxxxxx8)."

Xxxxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx part:


 

Date xxx xxxxx of xxx xxxx (xxxxx, xxxxxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx holder - xxx details xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx transboundary shipment, xxxxx be provided; xx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx ID xxxxxx xxxxx be xxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx the xxxx xxxxxx as xxxxx, xx is xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx the xxxxx xx xxxxxxxx the xxxxx of xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx - fill xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx name xx xxx xxxxxxx xxxx, xxx designation xx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx the xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, including XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx estimated xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx vehicle xxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxxxx xx which xxx xxxx was xxxxxxxxx xx the xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx part of xxx xxxxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx of xxx repair xx xxx vehicle xxxx, xx xxx, etc.

Identification xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx vehicle xxxx was tested - name, address, XX number xx xxx xxxxxx who xxxxxx the xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, or xxxxxxx xxxx repair.

Name xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx tested xxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx expert xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx with xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx in the xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx means x xxxxxx authorized xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx and xxxxxxxxxxx xx motor xxxxxxxx or x xxxxxx xxxx appropriate xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx §112 paragraph 4 xx the Xxx xx. 542/2020 Xxxx., xx end-of-life xxxxxxxx.

Příloha x. 6 x vyhlášce x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx číslo xxxxxxxxx (XXX) - xxxx xxxxx xxxx xxx pro každé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx jedinečné x xxxxxxxx vzestupné xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx (XXXX) - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx vystavené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx autovraků; xxxxx xx provozovatel XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx provozovatele - xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xx-xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

Adresa provozovny, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx autovraku - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx - vyplňuje xx jméno x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vystavila.

Souhlas vydal - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx se číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx souhlasu - xxxxx xx xxxxx vydání souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxx autovraků xx xxxxxxx dd/mm/rr.

Datum xxxxxxxx xxxxxxxxx - vyplňuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx sběru xxxxxxxxx ve formátu xx/xx/xx.

Xxxxx technického xxxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu.

Registrační xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx dříve xxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx / první xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx (xxxxx) - vyplňuje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX) - xxxxxxxx xx podle technického xxxxxxx. Xxxxx je XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx na xxxxxxx počet 17 xxxx, xxxxx xxxx /- xx xxxxxxxx xx samostatného xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xx hmotnost xxxxxxx x xxxxxx na xxx desetinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předání do xxxxxxxx.

Xxxxxxxx autovraku xxx xxxxxxxxxxx průkazu - xxxxxxxx v xxxxxx (x xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx 40 xx (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx x XX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx 115 kg (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx název xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (trvalý xxxxx / xxxxx) - xxxxx xx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxx vozidlo do xxxxxxxx předala, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx její adresa; xxxxxx pobyt xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX x EHP.

IČO xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxx - v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx uvede XXX; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyplňuje xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce č. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx x. 2 x č. 3 xx nevyplňují xxxxx x dílech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autovraků, xxxxx xxxx určeny x opětovnému xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx pro XXX/XXX (xxx, název) - xxxxxxxx xx xxx XXX x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx hlášení xxxxxxxx.

Xxxx x. 1 - Identifikace xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx")

Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xx XXX xxxx než xxxxxxxxxx, doplní se xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx oprávněné xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx sběru nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x živnostenském xxxxx.

Xxxxx, x. x., Xxxx, XXX - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx adresa xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx autovraků.

Kód XXX (XXX) - uvádí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. x. Prahy, na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx provozovatel xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx autovraků adresu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx sdělením Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 471/2002 Sb., xxxxxxxxxx xx sbírce xxxxxx xxxxxx 163/2002 Xx., (xxxxxxx také xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXX www.czso.cz).

XXXXX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx číselníku xxxx XX. IČZÚJ xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx www.czso.cz x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xxxx zdroj údajů XXXXX xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx/xx/xx.

XXX (XXXX xxx zařízení) - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx prostředí - xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx 12xxxxxxxx kódu xxxxxxx x velkých xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx - zde xxxx xxxxxxxxxxx využít xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx údaj).

Samostatná xxxxxxxxxx - rozumí xx xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x prostor, v xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, nebo x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněné osoby xxxxxxxxx krajským úřadem, xxxxxx zařízení, x xxxxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx, x. x/x. x., Xxxx, XXX - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovny.

Kód XXX (XXX) - xxxxx xx kód xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správního obvodu xx. x. Prahy, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 471/2002 Sb. zveřejněné xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx 163/2002 Xx., (xxxxxxx xxxx xx internetových xxxxxxxxx XXX www.czso.cz).

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx, xx které xx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx autovraků xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX. XXXXX xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, stránka www.czso.cz v databázi Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností. Xxxx xxxxx xxxxx IČZÚJ xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx obcí České xxxxxxxxx, vydaný XXX.

Xxxxxxx xxxxxxx - uvádí xx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x-xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxx x. 2 - Xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx:

Xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx.

x) List x. 2 x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x. 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x předaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Každá xxxxxx xxxxx č. 2 xxxx xxx x záhlaví xxxxxxx XXX, IČZ x XXXXX provozovny, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x listem č. 1.

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx autovraku x xxxxx druh a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řádku.

d) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx množství produkce x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx číslo xxxxxxx.

Xx xxxxxxx 2 - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx odpadů, x případě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podskupiny 16 01. X xxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 3 - uvádí se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu odpadů xxxx x xxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx firemní název xxxxxx xxxxxxxxx (např. Xxxxx, Xxxx apod.), x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx autovraků xxxxx xxxxx odpadu podle Xxxxxxxx odpadů x xx xxxxxx za xxxxxxx tovární xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx uvedeny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 5 - uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kategorií x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx tři xxxxxxxxx místa. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx autovraku, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X00 xx xxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxx vybraných autovraků, xxxxx xxxxxxxxxxxx značek, xxxxxxxxx x druhů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatných řádcích, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tovární značky xxxxxxxxx, jednoho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 8 x xxxxx XX30 xx xxxxxxx 7, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x převzetí,

c) xxxxxxxxxx vybraných autovraků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x druhů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x tunách xx xxx xxxxxxxxx místa. Xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve sloupci 8 s xxxxx X00 xx xxxxxxx 7, pokud xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (nebylo xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx na xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx X00 xx sloupci 7,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx C00 ve xxxxxxx 7,

x) jednoho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 7.

Xx xxxxxxx 6 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) jedné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedeným xx xxxxxxx 7, v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa. Xxxxxxx xxxxxxxxx jsou uvedeny x xxxxxxx x. 1,

x) xxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých x vybraných xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx celkových xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xx musí xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x 31.12. vykazovaného xxxx.

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxx skutečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 s xxxxxxxxx uvedeným ve xxxxxxx 6.

Xxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx autovraky xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, od které xxx xxxxxxxx, jeho xxxxx nebo odpad xxxxxxx nebo oprávněná xxxxx k xxxxxxxxx x vybranými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, které xxx xxxxxxx autovrak, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 8 - x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo odpadu xx xxxxx XXX, xxxxx xxxxxxx partnera, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (IČP), xxxxx xxxx xxxxxxxxx, XXXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx název x XXXXX xxxx, xx které byl xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx oprávněné xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx XXX, obchodní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (příjemce xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxx xxxx číslo provozovny xxxxxxxx (XXX), pokud xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příjemce a XXXXX xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybraného autovraku xxxx odpadu nachází. Xxxxxxx xx xxxxxxxx. X případě dovozu, xxxxxx nebo přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxx xxxxx xxxxx XXX ISO 3166 Kódy pro xxxxx xxxx, oddíl 1, xxx X-2 x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vybraných autovraků xxxxx xxxxxx, vyplňuje xx xxxxx u xxxxxxxxx, obsahujících xxxxxxxxx xxxxx vozidla.

List x. 3 - Xxxxxxx x sběru x xxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x produkci x xxxxxxxxx x odpady xx rok

Veškeré xxxxx x množství xx xxxxxxx x tunách xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx x. 3 a dle xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx listu x. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x sběru x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx autovraků, jejich xxxxx xxxxxx hlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx za xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX a XXXXX xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísly x xxxxx č. 1.

x) Xxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xx uvádí xx xxxxxxxxxxx řádku.

c) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiné než xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx vzniklé zpracováním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx odpadů xxxxxxxxxx 16 01 Xxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxx, pro které x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx odpovídající xxxxxxxxxx číslo, xx xxxxx zařadí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx odpadů.

Ve sloupci 1 - uvádí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx 2 - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x Katalogu xxxxxx. Xxxxxx vzniklé zpracováním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx katalogové xxxxx odpadu podskupiny 16 01. U xxxxxx, xxx které x xxxxxxxxxx 16 01 není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx zařadí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx odpadu xxx Xxxxxxxx odpadů xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx "X" xxx xxxxx xxxxxxxxxx (x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxx xxxxx xxxxxxx a označení "X/X" xxx xxxxxx, xxxxx nejsou x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx. "xxxxxxxxxx položku" x kategorie "xxxxxxxxxx xxxxx" xxx byla xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx). X xxxxxx končících na xxxxxxxxx "99", "odpady xxxxx blíže xxxxxxxx", xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx technický xxxxx).

Xx xxxxxxx 5 - xx xxxxx vždy xxxxxxx množství x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx) xx nutno xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zůstatku xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxx řádku. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx:

x) jednoho xxxxx xxxxxx (x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx místa) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxx X00 xx xxxxxxx 7 (xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x odpad xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxx, než byl xxxxxxx, tj. xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx odebráno xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx X00 xx xxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XX30 xx xxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx státu XX x xxxxx XX6 xxxx XX16 xx xxxxxxx 7.

Ve sloupci 6 - uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dle tabulky x. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedenému xx xxxxxxx 7, x xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxx. Xxxxxx xx rozlišuje, xxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, převzatým odpadem xxxx odpadem xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxx, pro xxxxx xxxx odpadu, xxxxxx xxxxx celkových xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx k 31. 12. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx 6.

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobů nakládání x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx sloupci 6.

Partner - partnerem se xxxxxx xxxxxxx, oprávněná xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx autovraky xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx byl autovrak, xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x autovraky, xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxxx xx odstranění.

Ve xxxxxxx 8 - x xxxxxxx převzetí autovraku xxxx xxxxxx xx xxxxx XXX, název xxxxxxx partnera, adresa xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx partnera, XXXXX xxxx na xxxxxx xxxxxxxx území má xxxxxxx sídlo xxxx xx jejímž správním xxxxx xx nachází xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx název x XXXXX obce, xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XXX, název každého xxxxxxxx, adresa xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, IČZÚJ xxxx xx jejímž xxxxxxxx xxxxx xx partner xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nachází xxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxx xxx zpětně xxxxxxxx xxxxxxx výrobek xxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxx odebraného xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a IČZÚJ xxxx, ve které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx autovraku xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx XXX, xxxxxxxx název xxxxx provozovny oprávněné xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx příjemce, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXXXX provozovny, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpadu xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxx opětovného xxxxxxx X8 či X15 xx xxxx xxxxxxxx možné xxxxx x společnost, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx (kvalifikovaný xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx). X případě xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx XXX, XXX 3166 Kódy xxx xxxxx zemí, xxxxx 1, kód X-2 x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx přeshraniční přepravy.

Ve xxxxxxx 9 - xxxxx se číslo xxxxxxxxx vydaného pověřenou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx x. 4 - Xxxxxx nakládání x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx X1, X1 x tříkolová xxxxxxxx xxxxxxx) x plnění xxxx opětovného použití, xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx udávají x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxx xxxx vyplňují xxxxxxx, kdo x xxxxx xxxx provedli xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX30) xx xxxxxxxx ke sběru x zpracování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx, xxx v daném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x systému MA XXXX.

x) Xxxxx strana xxxxx x. 4 xxxx mít x xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x XXXXX xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx s xxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 1 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx podáváno. Uvádí xx xxxxx autovraky xxxxxxxxx za dané xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v XX XXXX (xxxxxxxx xxx kódem XX30), xxxxxxx xx autovraky xxxxxxxx xxxxx X00 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxx C00), dále xx neuvádějí autovraky, xxxxx byly x XX XXXX xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 - xxxxx xx suma xxxxxxxxx xxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x XX XXXX. Xxxxxxxxx uvedených v xxxxx č. 1. Xxxxxxxx dle TP (x) = hmotnost x tunách (x xxxxxxxxx xx tři xxxxxxxxx místa) dle xxxxxxxxxxx průkazu; xx xxxxxxxxxxxx hmotnosti je xxxxx xxxxxxx 40 xx (hmotnost paliva). Xxxx-xx x TP xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx hmotnost, xx xxxxx se xxxxxx 115 xx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx).

Xxxxx x. 3 - xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX ISOH x xxxx Hmotnost (x). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx autovraku v xxxxxxxx převzetí xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx uvedených x řádku č. 1.

Xxxxx č. 4 - xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx XX x skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (náhradních xxxx), xxxxx xx xxxxxxxx odmontoval konečný xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 5 - xxxxx xx hmotnost dílů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx (dílů, xxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 6 - xxxxx xx množství xxxxxx xx xxxxxxxxxx autovraků, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx X00.

Xxxxx x. 7 - součet xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxxx autovraků xxxxxxxxx xxx xxxx R13, X15, N5.

Řádky x. 8 až 10 - nakládání s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx na xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provozovatele xxxxxxxx zařízení. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx nejsou x xxxxxxxxx, xxxx možné xxxxxxxx xx takového xxxxxxxx předat. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečné xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 11 xx 13 - xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k dispozici, xxxx možné xxxxxxxx xx takového xxxxxxxx xxxxxx. Xxx vývozu xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx XX.

Xxxxx x. 14 xx 15 - xx 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx opětovně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v míře 95 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převzatých xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vybraných vozidel xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x. 5: Xxxxxxxx získaný x drcení xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení) Xxxxxxx xxxxx x množství xx udávají x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa.

a) Vyplňují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve svém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) Každá strana xxxxx x. 5 xxxx mít x xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX a XXXXX xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 1 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x autovraků xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 xx 5 - xxxxx xxxxxx vznikajících xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx autovraků. Xxxxxx řádků x. 2 xx 5 xxxx xxx 100.

Xxxxx x. 6 xx 10 - způsob xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklými x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při vývozu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx x hlášení: Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrovaném xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 345/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/ES xx xxx 18. září 2000 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/151/XX ze xxx 19. února 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x xx. 5 odst. 3 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/53/XX o vozidlech x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx látkách.

3) Xxxxxxxx č. 8/2021 Sb., x Xxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx).

4) Xxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x perzistentních xxxxxxxxxxx znečišťujících látkách.

6) Rozhodnutí Komise 2005/293/ES ze xxx 1. dubna 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použití, xxxxxxxxx x cílů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx stanovených ve xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2000/53/XX.

7) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 661/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x systémů, konstrukčních xxxxx x samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxxxxxxx.

8) Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx (EC) Xx 661/2009 xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx the Xxxxxxx xx 13 Xxxx 2009 xxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx the xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.