Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

345/2021 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností a na nakládání s vozidly s ukončenou životností §2

Náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností §3

Rozsah údajů vedených v Informačním systému §4

Rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností §5

Rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití §6

Způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí §7

Podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování §8

Náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla §9

Přechodná ustanovení §10

Oznámení technického předpisu §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Obsah provozního řádu zařízení

Příloha č. 2 - Technické požadavky na nakládání s vozidly s ukončenou životností a zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 3 - Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 4 - Hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence

Příloha č. 5 - Doklad o opravitelnosti vozidla

Příloha č. 6 - Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Příloha č. 7 - Hlášení o sběru a zpracování autovraků

INFORMACE

345

VYHLÁŠKA

ze dne 20. xxxx 2021

x podrobnostech xxxxxxxxx s xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5, §108 xxxx. 1 xxxx. k), §108 odst. 3, §109 odst. 7, §110 odst. 7 x §112 xxxx. 7 xxxxxx x. 542/2020 Xx., x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) a xxxxxxxx

x) xxxxx provozního řádu xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností do xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností,

d) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx dalším xxxxxxxxxxx demontovány,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx materiálů a xxxxx k opětovnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností,

i) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x jejich částí,

j) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxx vedených x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxxxx systém") x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx části xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxx zařízení x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxxxxxx řádu zařízení xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x bodě 2 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoveny x xxxx 1 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Technické xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x ukončenou životností x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel x ukončenou životností xxxx stanoveny x xxxx 2 přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností, které xxxxxxx xxxxxxxx použity, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roztřídí x zařadí podle Xxxxxxxx xxxxxx3).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 2.4. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx všech xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx zpracováním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx demontovány xxxxx xxxx 2.5.1. přílohy č. 2 x této xxxxxxxx, xxxxxxx vozidlo s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zařazuje jej xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx3).

§3

Xxxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

§4

Rozsah údajů vedených x Informačním systému

(1) X Xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx x musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxx xxxxxx celkový xxxx vozidla x xxx čitelný údaj x xxxxxxxxxxxxxx čísle XXX, xx xxxxxxx xx xxxxx vozidlo x ukončenou životností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 fotografie, xxxxx xxxxxxxxx

x) celkový xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx zřejmé, xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxx vybavení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vkládá xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 96 hodin xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracovatel xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx průběžnou xxxxxxxx x odpadech x způsobech nakládání x xxxx xxxxx přílohy č. 4 k této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxx zápisu xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx vozidle x ukončenou xxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx evidence (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx") xxxxx přílohy č. 4 x této vyhlášce.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí4) xxxxxxxx ročního hlášení x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx materiálů x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x částí x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx přípravou x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxxx použití a xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx vybraných vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx opětovného xxxxxxx x využití xx xxxxxxx jako podíl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx hmotnosti částí xxxxxxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx x hmotnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx k 1. xxxxx vykazovaného xxxx, xx xxxxxxx xxxx odečtena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x recyklace xx vypočte jako xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx hmotnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxx recyklovaných xxxxxx x xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx převedeného x xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxx xxxx odečtena xxxxxxxx zůstatkového xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Hmotnost xx xxxxx vždy x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8

Podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x opětovnému použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x ohledem xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx použitelný xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dílu, xxxx opravu, xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx korozí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx skladovány x prostorech xxxxxxxx x těmto účelům, xxxxxxxx xx odpadů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx je xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx díl xxxxx xxxxxxxx použít, xxxxx xx x xxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla x ukončenou životností xx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx 31. prosince 2022 xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a x xxxxxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx, xxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 x přílohy č. 6 x této xxxxxxxx.

(3) X letech 2021 xx 2024 xx xxxxxxxx evidence xxxx a xxxxx xxxxxxx xx daný xxx se podává xxxxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§11

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/1535 ze xxx 9. xxxx 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021.
 

Ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 345/2021 Sb.

Obsah provozního xxxx zařízení

1. Provozní xxx zařízení ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx: název xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x provozovatele xxxxxxxx (xxxxxxxx firma nebo xxxxx x sídlo, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx firma xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x telefonním xxxxxxx na ně, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x údaje x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxx ve xxxx číselných xxxxxx x xxx x xxxxxxxx parcelu, též xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx projektovaná xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx kapacita xxxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx: přehled xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx určeno x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx3), xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

1.3. Xxxxxxx popis xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx (prostředky pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx.), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zařízení (xxxx.: xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, místo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx všech technologických xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx postup xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. zjistit xxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx nakládání x xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx odpadu, xxxxxx xxxxxx, umísťování xxxxxx xx xxxxxxxx.

1.5. Organizační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.7. Opatření x xxxxxxx negativních xxxxx zařízení a xxxxxxxx xxx případ xxxxxxx.

1.8. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

1.9. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.10. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Provozní řád xxxxxxxx ke zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zařízení xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 1) x xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx:

2.1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacita, xxxxx xxxxxxxxxxxx zpracovatelská kapacita xxxxxxxx xxxxxxxx (technologie) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx.

2.3. Popis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x zařízení.

2.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx odpadům.

2.5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - výběr ukazatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x četnost xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx hlukových xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x povrchových xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2.6. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx šetrnému xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x bezpečném x ekologicky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx (xxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxxxxxxx, označování).

2.8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozsahu:

a) xxxxx xxxx označení,

b) xxxx xxxxxxx (značka, xxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 345/2021 Sb.

Technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

1.1. Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x ukončenou životností xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení ke xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx zajišťující, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uniklých kapalin, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2. Xxx xxxxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vršena xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x poloze na xxxx nebo xx xxxxxx.

1.3. Xxxxx x xxxxxxxxx x soustřeďování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, aby v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hmotnosti a xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx x vedení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.1. Místa x xxxxxxxxx, soustřeďování vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soustřeďování xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx označena a xxxxxxxx podle xxxx 1.1. Xxxx musí xxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 1.2., 1.3., 1.4. x xxxx následující činnosti:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx částí vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností a xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx a součástek xxxxxxxxx x xxxx 2.4.1.,

x) demontáž,

d) xxxxxxxx x opětovnému použití,

e) xxxxxxxxxxxxx opětovně použitelných xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) soustřeďování xxxxxxxx použitelných dílů, xxxxx obsahují kapaliny,

g) xxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx x xxxxxxx nebo x odstranění,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxxxxxxxxxx na xxxx xxx technických xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx dvě xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx x technickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náplně x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx číslo 16 01 06).

2.3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx bateriemi x postupovat x xxxxxxx x pokyny, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §103 xxxx. 3 xxxxxx.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx odčerpání provozních xxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

2.4.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odděleně.

2.4.2. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx standardy x v souladu x pokyny, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §103 xxxx. 3 xxxxxx.

2.4.3. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx poškozen xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx odčerpají, xxxx xx xxxxxxx xx maximální xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx xxxxxxx a využití xxxxxxxxx x §109 xxxx. 3 xxxxxx. X vypouštění provozních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení, v xxxxxxx nádrží xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxx vypouštění.

2.5. Demontáž xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.5.1. Xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx musejí xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx plyn xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx součásti (xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xx xxxxx deaktivovat,

c) xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx olej, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx kapaliny, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x jakékoliv xxxxx xxxxxxxx obsažené ve xxxxxxxx vozidle x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.5.2. Minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxxxx operace xxx xxxxxxx recyklace, které xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovatelem:

a) xxxxxxx katalyzátoru,

b) vyjmutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x hořčík, pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx během xxxxxx,

x) xxxxxxx pneumatik, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x nádrže na xxxxxxxx xxx.), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxx recyklovány xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx.

2.5.3. Xxx splnění xxxxxxxx xxxxx bodů 2.4. x 2.5.1. xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxx vylučování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

2.5.4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracuje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx číslo 16 01 06 buď xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 345/2021 Sb.

Potvrzení x xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx sběru vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx end-of-life xxxxxxx

XXX:

XXXX:

Xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx xxxxx potvrzení:

Identification xx Xxxxxxxxxx treatment xxxxxxxx (XXX):

XXX provozovatele

Identification xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxx of xxx ATF

Identifikační xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxxx number xx the XXX

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx of xxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx-xx-xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx technického průkazu (XX)

Xxxxxx xx registration xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx registrace

Year xx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx registration

Kategorie xxxxxxx, xxxxxxx a xxx (xxxxx)

Xxxxxxxx of xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx (model)

Identifikační xxxxx vozidla (XXX)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (VIN)

Hmotnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x)

Xxxx xxxxxx xx XXX (t)

Hmotnost xxxxxxx xxxxx XX (x)

Xxxxxx xx XXX according xx xxxxxxxxxxxx certificate (x)

Xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx/xxxxx xx xxx XXX

Xxxxx x příjmení / xxxxx

Xxxx and surname / company xxxx

Xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx / XXX

Xxxxxxxx document xxxxxx/ Xxxxxxx identification number

Státní xxxxxxxxxxx/ stát

Přejímající xxxxx xxxxxxxxx, xx převzala xxxxxxx vozidlo s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úplné, xxxxxxxxxx části schválené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx of XXX xxxxxxx xx take xxxx xxxxxxxx ELV, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx waste, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx XXX

Xxxxx xxxx xxxxxxx úplné, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxxx who xxxxxxxx xxx ELV xxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx)

...

XXX xxxxxxxxxxx by (signature)

Vysvětlivky:

Pořadové xxxxx potvrzení (XXX) - xxxx xxxxx xxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx vystavené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislé vzestupné xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (IČPS) - xxxxxxxx se xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; pokud má xxxxxxxxxxxx XXX méně xxx osmimístné, xxxxxx xx xxxxx nuly xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx - vyplňuje xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, je-li provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou k xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

Adresa xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vystavila.

Datum xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx se datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx dd.mm.rr.

Číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxx - uvádí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, uvede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x jakého xxxxxx technický xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxx / první xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx rok xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx registrace / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - uvádí xx název, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značka xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, výrobce a xxx (model) - xxxxxxxx se xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx průkazu.

Identifikační xxxxx xxxxxxx (VIN) - xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx XXX xxxx xxx sedmnáctimístné, xxxxxx xx zleva xxxx xx xxxxxxx xxxxx 17 xxxx, xxxxx xxxx /- se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX na vozidle xxxx, uvede xx xx xxxxxxxx výrobní xxxxx xxxxxxxx vozidla.

Hmotnost xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx v xxxxxx (x přesností na xxx desetinná xxxxx) xxxxx technického průkazu; xx xxxxxxxxxxxx hmotnosti xx xxxxx xxxxxxx 40 kg (xxxxxxxx xxxxxx). Není-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, od které xx odečte 115 xx (xxxxxxxx xxxxxx x paliva).

Poznámka - xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace k xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx / xxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zařízení předala (xxxxx se nejedná x vlastníka podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx předložena xxxx xxx). V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, jak je xxxxxx x obchodním xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx - xxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxx, xxxxx vozidlo x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx předala; x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx adresa xxxxx, x případě xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx EU x XXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx / XXX - xxxxx se číslo xxxxxxx totožnosti předávající xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x podnikání xx xxxxx IČO; xxxxx xx IČO xxxx xxx osmimístné, doplní xx zleva xxxx xx xxxxxxx počet 8 xxxx, xxxxx xx, xxxx-xx přiděleno.

Státní xxxxxxxxxxx / stát - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx sídlo.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 345/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x průběžné xxxxxxxx

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx x./

Xxxxxxxxxx rok:

Kód XX ORP:

Nulové xxxxxxx (Xxx/Xx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

Identifikace xxxxxxxx

Xx xxxxx

Xx zpracování (xxxxxxxx)

Xx zpracování (xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxx / Xx)

XXX

Xxxxxx, s xxxxx je xxxxxxxx xx obecního systému xxxxxxxxx x komunálními xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx

x. x.

x. o.

Typ xxxxxxxx

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x povolené xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx / Xx)

Xxxx

XXX (XXXX xxx zařízení)

MZP

PSČ

Zařízení xxxxxxxxx z XXXX (xxxxxxxx XX) (Xxx / Ne)

Kód XX XXX / XXX

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/10215)? (Xxx/Xx)

XXXXX

Xxxxx

x. x.

x. x.

Xxxxxxxx hlášení a xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx

XXX

Xxxxx

Xxx SO XXX / XXX

XXXXX

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx se xxx, xx xxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx.

Xxx XX XXX / XXX - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úřad provádí xxxxxxxx a zpracování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášení.

Nulové hlášení - uvede se "Xxx", pokud xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele zařízení; xxxxx xx XXX xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / jméno a xxxxxxxx - xxxxx xx tak, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

Ulice, č. x., x. x., xxxx, PSČ - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx XX ORP / XXX - uvede xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx původce xxxxxx / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx / obchodník x odpady xxxxx.

XXXXX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx číslo základní xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxx má provozovatel xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxx - uvedou xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx hlášení.

Datum - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hlášení ve xxxxxxx xx.xx.xxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X-xxxx, xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx - x xxxxxxx potřeby xxxxx xxxxxxxxxxx poznámku x podanému hlášení, xxxxx se x xxxxxxxxxx informace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 x ročním xxxxxxx ohlašovatel událost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx události.

Identifikace zařízení - xxxxx xx, xxx xx xxxxx x zařízení xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpracovatele xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, x xxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x zařízení pro xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (IČZ) - xxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx zapojení do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x komunálními odpady - xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona x odpadech xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx využíváním kontejnerů xx tříděný xxxx xxxx xxxxxxxxxx svozu xxxxxx xxxx., xxxxx xx "Ano", xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si nakládání x odpady xxxxx xxxxxxxx, uvede xx "Xx".

Xxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxx do xxxxxxxx systému xxxxxxxxx x komunálními xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x komunálními odpady.

Název xxxxxxxx - uvede xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx systému odpadového xxxxxxxxxxxx XXX (XXXX) Xxxxxxxx zařízení provedené xxxxxxxx úřadem. Xxxx xxxxxxx z XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX technologie - uvede xx xxxxx xxxxx z XXXX Xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx krajským xxxxxx. Xxxx xxxxxxx z XXXX Xxxxxxxx zařízení.

Povolení x xxxxxxxx činnosti - xxxxx xx, xxx xx xxxxx x zařízení pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 541/2020 Xx. Xxxx xx xxxxxx všechny xxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxx x. 541/2020 Xx. Údaje xxxx xxxxxxxx x XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx integrované xxxxxxxx - uvede xx "Xxx", pokud xxxx xxx zařízení x nakládání x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx) - uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x informačním systému xxxxxxxxxxx prevence XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 12místného kódu xxxxxxxxx x MZP x xxxxx. Xxxxxxxx xx v případě, xx xxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 76/2002 Sb.

Xxxxxxxx podpořené x XXXX (xxxxxxxx XX) - xxxxx xx "Xxx", pokud xxxx xxxxxxxx finančně podpořeno x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí (jde x poslední xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX). Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx konkrétní xxx, xx xxxxxx xxxx podpora xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021? - xxxxx xx "Xxx" xxxxx xxxxxxxxxxx takovéto xxxxxx xx, xxxx "Xx" x xxxxxxx, že xxxx. Xxxxx ohlašovatel xxxxxx xxxxxx xx, xxxx vyplnit list x. 6.

Xxxxx, x. x., x. x., xxxx, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx XX XXX - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx nebo správního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxx adresním xxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxx č. 2 - Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, samostatně převzatých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x vybraných vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. číslo

Zařazení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx úpravě

Partner (předávající / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx osvědčení

Katalogové xxxxx odpadu

Kategorie xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx (+)

(x)

X xxxx podle xxxxxxxxx­ xx kódu (-)

(t)

Evidenční xxx

(xxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx (t)

Kód xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx

XXX, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx /xxxxx a xxxxxxxx IČZ/IČP (XX XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / obchodníka, xxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, XXXXX xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) List x. 2 x xxxxx potřeby v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x. 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx vozidel x x produkci x nakládání x xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odpadu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpad, xxxxxxx xxxx pouze množství xxxxxxxxxx, soustřeďovaných či xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxxxxxxx odpady, xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx.] xx xxxxxxx xx listu x. 3.

Pořadové xxxxx

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx pořadové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, převzetí, xxxxxxxxx, xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx poddruhu xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx sloupci 2 - uvede xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx poddruhu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xx xxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx 16 01. Xxxxxx, pro xxxxx v podskupině 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslo, xx zařadí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx odpadů.

Provozovatel zařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx číslo 16 01 04* xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Vybraná xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx) se xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 4 - uvede xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx dvojčíslí "99 - xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené", xx xxxxx xxxxxx xxxxx odpadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, uvede se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - uvede xx xxxxxxxx druhu xxxxxx x tunách xx tři desetinná xxxxx. Součet xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx odpadu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx sloupci 6.

Xx xxxxxxx 5 - xx samostatném xxxxx xx xxxxx u xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx sloupci 6 - x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, odstraněného), xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx řádku se xxxxx x každého xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx evidenčního xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxx produkce xxxxxx, převzetí, xxxxxxxxx, xxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx (xxx xxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx XN33 u xxxxxxxxx xxxxxxxxx (16 01 03) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (16 06 01*) x xxxxxxxxxxxx (trakčních) baterií xxxxxxxx míru xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxx xx listu x. 4 této xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xx xxxxxxx 8 - xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, které po xxxxxxxxx xxxxxx odpadu (xxxx R12a, X12x, X12x, X12x, X12x, X12x, D9, D13, X14) xxxx xxxxxxxxx xx následného xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - uvede xx xxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx kterého je xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx (předávající / přebírající) - xxxxx předávající / xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností, xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx sloupci 10

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností nebo xxxx xxxxx xx xxxxx XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx firma / xxxxx / xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxx pro nakládání x odpady (XXX) xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxx (XXX), XXXXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx uvede název x IČZÚJ xxxx, xx které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění, xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx XXX, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx a xxxxxxxx partnera, identifikační xxxxx zařízení (XXX), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXXX), adresa xxxxxxxx xxxxxxxx x IČZÚJ xxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xx uvede xxxxxxxx xxx xxxxx podle XXX XX ISO 3166-1 Kódy xxx xxxxx xxxx x xxxxxx částí - Xxxx 1: Xxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx sloupci 11 - uvede xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx osvědčení

Ve xxxxxxx 12 - uvede xx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nevztahuje xx xx vybraná xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx zpracovatelských xxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx potřeby osvědčení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx x. 3 - Xxxxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxxxxx x ukončenou životností, xxxxxxxxxx převzatých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x produkci x xxxxxxxxx x odpady

strana x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. číslo

Zařazení odpadu

Množství xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx úpravě

Partner (xxxxxxxxxxx / přebírající)

Číslo xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx odpadu

Celkem (+)

(x)

X xxxx podle xxxxxxxxx­ xx kódu (-)

(x)

Xxxxxxxxx xxx

(xxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (t)

Kód xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx

XXX, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx /xxxxx x xxxxxxxx IČZ/IČP (XX XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / obchodníka, xxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, XXXXX provozovny / xxxxxxxx / obchodníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vysvětlivky:

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx č. 3 x xxxxx xxxxxxx x pořadí další xxxxxx listu č. 3 xxxxxx k xxxxxxx souhrnných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 2 písm. b) xxxxxx, samostatně převzatých xxxxxxx ostatních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx řádku.

c) Všechna xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod katalogová xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 Katalogu xxxxxx. X xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx katalogové xxxxx, xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevzniká xxxxx, xxxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxx převzatých, xxxxxxxxxxxxxxx (skladovaných) či xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx částí x xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xx xxx [např. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x úklidu (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx.].

Xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx evidenčního záznamu (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx sloupci 2 - xxxxx se xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxx Katalogu odpadů. X případě, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx, uvede xx katalogové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů. Xxxxxx xxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx katalogové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01. X xxxxxx, xxx které x podskupině 16 01 není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslo, se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného x Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx c) x xxxxxxx popisu Xxxxx x. 3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx zařadí přijatá xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností pod xxxxxxxxxx číslo 16 01 04* xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (body 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx pod xxxxxxxxxx číslo 16 01 06 podle Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zařazování odpadů xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 4 - xxxxx se xxxxx druhu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx", se xxxxx xxxxxx popis xxxxxx, xxxxxxxxx technický xxxx běžně užívaný xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x poddruh xxxxxx, xxxxx se název xxxxxxxx odpadů xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx druhu xxxxxx x xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx 6.

Xx xxxxxxx 5 - xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x každého xxxxx případně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx 6 - z xxxx xxxxxxxx zpracovaného (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx. Xx samostatném xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poddruhu odpadu xxxxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x. 1 (xxx níže).

Evidence xxxxxx xx xxxxxx

Xx xxxxxxx 8 - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z původního xxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxxxxx úpravě xxxxxx (kódy X12x, X12x, X12x, R12e, X12x, X9, D13, X14) xxxx směřováno xx následného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx sloupci 9 - uvede xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění, xx kterého xx xxxxx po provedené xxxxxx směřován.

Partner (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxx.

Xx xxxxxxx 10

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX), XXXXX provozovny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x partnerovi xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, ve xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odpad xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx ostatního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jinému xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dalšího využití xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx XXX, xxxxxxxx xxxxx / název / xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXXX), xxxxxx zařízení xxxxxxxx x IČZÚJ zařízení xxxxxxxx.

X xxxxxxx dovozu, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ČSN XX ISO 3166-1 Xxxx xxx názvy xxxx x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Kódy zemí x název státu xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 11 - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadů x xxxxxxx xxxxxx, xxx který bylo xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, x xxxxxxx xxxxxxx se xx provedení zpracovatelských xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx katalogové xxxxx 16 01 06 xxxxx Katalogu xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx. Nevyplňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx x. 4 - Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x materiály x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (kategorie xxxxxxx X1, X1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla) x xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx použití, xxxxxxx a xxxxxxxxx

xxxxxx x. /

XXX

XXX

XXXXX

x.

Xxxxxxxx

1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(xx)

2

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx o vozidle x xxxxxxxxx životností xxxx do Informačního xxxxxxx zaslány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx)

3

Xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převzatých a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ohlašované xxxxxxxx

(x)

5

Xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X3x, X3x, R4c, X5x):

8

Xxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (C00)

9

Zůstatek xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx (R13a, X15, X5)

Xxxxxxxxx s xxxxxx vzniklými x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx šrédru

10

Recyklace (X2x, X3x, X3x, X3x, R4a, R4b, X5x, R5b, R6a, X7x, X8x, X9x, X11x):

11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (R1a, X1x):

12 Xxxxxxxxxx (X1x, D1b, X5, D10, D12):

Nakládání x odpady xxxxxxxxx x vybraných vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx - zpracování xxxx xxxxx

13

Xxxxxxxxx (X2x, X3x, X3x, R3h, R4a, X4x, R5a, X5x, X6x, R7a, R8a, X9x, X11x):

14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, X1x):

15

Xxxxxxxxxx (X1x, X1x, X5, D10, X12):

Xxxxxx xxxx opětovného xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx

16

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

(%)

17

Xxxxxxxx použití x xxxxxxxxx:

(%)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx všichni xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx provedli první xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (X40), to xxxxxxx xx, xxxxx x xxxxx xxxx evidovali xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx převzali xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx §109 xxxx. 3 xxxxxx). X (xxxxxxx) xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx nepředvídatelného xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, poruchy, xxxxxxxx apod.) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx list zpracovatel, xxxxxxx byla vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předána.

Řádek č. 1 - uvede xx xxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kusech xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Uvádí se xxxxx xxxxxxx vozidla x ukončenou životností xxxxxxxxx za dané xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxx X40). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X00 xx jiného xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (kód X00), xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 - xxxxx xx počet xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, u xxxxxxx došlo xxxxxxxxxxxxx x první xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx X00. X (xxxxxxx) xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx nepředvídatelného xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, odstávky apod.) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx splnění xxxx odpovědný xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla vybraná xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předána. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 2, xx xx za to, xx xx zařízení xxxxx ke sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 3 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx č. 4 xxxxxxxxx. Zpracovatel xxxxx xxxxx nevyplňuje, výpočet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x. 1 x 2 (xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx x. 4 - xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hmotností vybraných xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ohlašovacím xxxx x Informačním xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx X40).

Xxxxx č. 5 - xxxxx xx suma xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx zařízení xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pod xxxxxxxxxx xxxxx X00). X xxxxxxx, že zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohlašovacím xxxx xxxxx vybrané xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 5 nevyplňuje.

Řádek x. 6 - xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx převzetí xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, výpočet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx x. 4 a 5 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení).

Řádek x. 7 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zpracovatel x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedl xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx.

Xxxxx x. 8 - xxxxx xx xxxxxxx hmotnost odpadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx celá xxxxxxxxxxxx vybraná vozidla x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x minulého xxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx C00) x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x nimi bylo xxxxxxxxx. Xxxxx řádek xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 04* xxxxxxxx xxx xxxxx X40, xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx X00, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zpracovatelem xx xxxxxxxx pouze xx sběru xxxxxxx x ukončenou životností, x odpady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 9 - xxxxx se xxxxxxx hmotnost xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx životností 16 01 04*, xxxxxxxxx xxx xxxx X13x, D15, X5; xxxx hmotnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx převádí xx dalšího xxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 04* převzatá xxx xxxxx X40, xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kódem X00 xxxxxx zpracovatelem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, x jejich xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx řádek xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx x. 10 xx 12 - xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Vyplňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx šrédru. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poprvé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kódem X40 xxxx xxx xxxxx X00 od zařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kam xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx nejsou k xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx odpadu se xxxxxxxx skutečné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx XX.

Xxxxx x. 13 xx 15 - nakládání s xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx drtící xxxxxxxx (xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dalšímu xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxx kódem X40 xxxx xxx xxxxx X00 xx xxxxxxxx xxxxx ke sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx životností xxxxxx. V případě, xx požadované xxxxx xxxxxx k dispozici, xxxx možné xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx řádků x. 10 xx 15 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1013/2006 x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zahraničního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx použití x xxxxxxx x xxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/293/ES6)).

Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XX. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx XX je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx povinen vyžádat xx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpracovatel xxxx neplní, není xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předat.

Řádky x. 16 x 17 - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 95 % xxxxxxxx hmotnosti všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x opětovně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Tyto xxxx xxxx stanoveny x xxxxxxx x xxxxxxx 7 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/53/ES x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx. Výpočet xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

XXX - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, (min. 95%)

XXX - opětovné xxxxxxx x xxxxxxxxx, (xxx. 85 %)

OP - xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx (řádek x. 7)

X - recyklace (xxxxx č. 10 + 13)

V - xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x. 11 + 14)

XX - xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx x. 6)

XX - xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx roku (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X00; řádek x. 8)

XX - xxxxxxxxxx xxxxx (způsob xxxxxxxxx x xxxxxxx X13x, X15, N5; xxxxx x. 9)

Xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx v xxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

Xx výpočtu xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/293/XX xxxxxxxxxxxx hmotnost xxxxxx.

Xxxx x. 5 - Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx vyplňují xxxxx xxxxxxxx, která provozují xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx)

xxxxxx x. /

IČO

IČZ

IČZÚJ

č.

Jednotky

1

Celková xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vybraných vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx šrédru

(t)

Podíl xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx z odpadů x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(%)

2

Xxxxxxx xxxx

3

Xxxxxxxxx xxxx

4

Xxxxx frakce

5

Těžká xxxxxx

Xxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x)

Xxxxxxxxx (X2x, R3a, X3x, X3x, X4x, X4x, X5x, X5x, R6a, X7x, X8x, X9x, X11x) (x)

Xxxxxxxxxxx využití (X1x, X1x) (x)

Xxxxxxxxxx (X1x, D1b, X5, X10, X12) (x)

6

Xxxxxxx xxxx

7

Xxxxxxxxx xxxx

8

Xxxxx xxxxxx

9

Xxxxx xxxxxx

10

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx se udávají x tunách xx xxx desetinná xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 1 - xxxxx xx xxxxx hmotnost xxxxxx x vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklých x České republice, xx tohoto řádku xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 xx 5 - xxxxx xxxxxx vznikajících xx xxxxxx x xxxxxx x vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x. 2 až 5 xxxx xxx 100.

Xxxxx x. 6 xx 10 - xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx frakcemi vzniklými x xxxxxx x xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené xxxx xxxxx XX.

Xxxx č. 6 - Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1021 x xxxxxx zde xxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx odpadu

Název perzistentní xxxxxxxxx látky

Číslo XXX

Xxxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx organické xxxxx (mg/kg)

Vysvětlivky:

List x. 6 xx xxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xx xxxxx x. 1 x xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látky xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1021?" uvedeno "Ano".

Katalogové xxxxx xxxxxx - xxxxx xx katalogové xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx - uvede xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx3).

Xxxxx druhu odpadu - xxxxx xx xxxxx xxxxx odpadu xxxxx Katalogu xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

Číslo CAS - xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky. Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx látek, xxxxx xxxx přiděleno XXX xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxx xx uvedeno x x příloze XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021.

Číslo ES - uvede xx xxxxxxxxxxxxx číslo látky xxxxxxx v xxxxxx xx seznamů xxxxx: Xxxxxx obchodovatelných látek (Xxxxxx), Xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xxxxxx) x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (Nlp). Xxxxx je xxxxxxx x x xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx perzistentní xxxxxxxxx látky v xx/xx.

Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxxxx kódy

Evidenční xxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

( + ) / ( - )

Xxxxxxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - občana xxxx xxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X10

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx převzetím lékárnou xxxxxx xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) od xxxxxxx xxxxx - xxxxxx

X20

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

Produkce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (elektrozařízení, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zpětný odběr xxxxx §65, 85, 86, 87, 97 xxxxxx.

X30

(+)

Xxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx druhů dopravy x xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxxxx xx fyzické xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající xxxx právnické osoby xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx.

- Produkce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zařízení pro xxxxxxxxx x odpady xxxxx §83 xxxx. 2 x §96 xxxxxx od fyzické xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

- Produkce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §108 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (kolejová, xxxxxxx, xxxxx a xxxxx) x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xx fyzické xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající xxxx xxxxxxxxx osoby.

A40

(+)

Ano

Primární xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx původce xxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx následků xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povodně

A60

(+)

Ne

Převzetí xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, od xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx

X00

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx lékárny (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx občanů)

B22

(+)

Ano

Převod xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx roku k1. xxxxx vykazovaného xxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx přijatého xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady (xxxxxxxx odpadu stejného xxxxxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxxx k jeho xxxxx)

XX40

(+)

Xx

Xxxxx sekundárního xxxxxx xx xxxxxx přijatého xxxxxx v zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Jedná xx x xxxxxx z xxxxxxxxx 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx): 16 01, 16 06, 16 08 01, 16 08 02, 16 08 03.

XX41

(+)

Xx

Xxxxx sekundárního xxxxxx xx xxxxxxxx xx odděleného xxxxxxxxxxxxx x zařízení pro xxxxxxxxx x xxxxxx (xx úpravě xxxxxxxxx xxxxxx). Xxx upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx zařazují xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 19 Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19 08 a 19 09).

XX44

(+)

Xx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx (úprava).

BN4

(-)

Ne

Předání odpadu

Předání xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

XX3

(-)

Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x automobilových xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přenosných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxx.

XX33

(-)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx roku.

XN5

(-)

Ne

Přeshraniční přeprava xxxxxx x členského xxxxx EU xx XX.

XX6

(+)

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxx xxxxx XX x XX.

XX7

(-)

Xxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx EU

BN16

(+)

Ano

Vývoz xxxxxx xx státu, xxxxx xxxx členským xxxxxx XX

XX17

(-)

Xxx

Xxxxxxxxxx rozdíl - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XX50

(+)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

XV53

(-)

Ne

Inventurní rozdíl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pohromy, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx odpadu

XN63

(-)

Ne

Vysvětlivky:

V xxxxxxxx evidenci odpadů x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx dána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx: A00 + A10 + X20 + X30 + X40 + X60.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dána xxxxxxx evidenčních xxxx: X00 + X60.

X xxxxxxx, xx je x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx X, pak xx možno X = X xxx xxxxxxx xxxxx, X = X pro xxxxx převzatý, X = C xxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx evidenčních xxxx xxx způsoby xxxxxxx, xxxxxxxxxx, úpravy a xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx: XX, kde X = X xxx xxxxxxx odpad, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx, X = C xxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx x předchozího xxxx. Y = xxx xxxxxxx využití, xxxxxxxxxx, úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x 6 xxxxxx x odpadech.

Množství odpadu (+) / (-) xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxx (+) x Xxxxxxxx (-) Xxxxxxx č. 1 x sloupcům 6 x 7 Xxxxx x. 2 a Xxxxx č. 3.

Xxxxxxxx (+) xxxxxxx, xx xxxxx přibývá (xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx roku), (-) xxxxxxx, že xxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, využit, odstraněn xxxx jde o xxxxxxxx xx konci xxxx).

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnaná XXX xxxxxxx na straně (+) a (-).

Xxxxxxx "Xxx" xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x odpadech.

Partner "Xx" xxxxxxx, xx xx xxxxxxx neuvede.

Partner xx neuvádí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx využití nebo xxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxx xxxx XX63 v xxxxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (potvrzením, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx atd.) xxxx xxxxxxx prohlášením xx formátu XXX.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX33 se jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 odst. 1 zákona.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 345/2021 Xx.

1. Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx o opravitelnosti xxxxxxx

Xxxxxxx vozidla:

Specifikace xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XXX

XXX xxx

Xxxxxx

Xxxx tachometru

Odhadovaná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zkouška xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx vozidla, který xxxxxxx prováděl:


 

"Prohlašuji, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla"), xx xxxxxxxxxx pro svůj xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx7). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxx......Xx/XXX."

"Xxxxxxxxxx, xx vozidlo xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx7). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx......Xx/XXX."

Xxxxxx autorizovaného xxxxxx xxxx mechanika vozidla:


 

Datum x místo xxxxxxxxx xxxxxxx (razítko, xxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x příjmení / xxxxx společnosti x XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx vyplnit všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo XXX, stav tachometru, xxxxxxxxxx tržní xxxxxxx); xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx byla x xxxxxx xxxxxxx zkouška xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxx zjištěných závad, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx popis xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx, xxxxxx, XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla. Xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zkoušku xxxxxxxx - autorizovaným znalcem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x odpovídající xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Mechanikem vozidla xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k podnikání x oboru opravy x údržby xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odeslání. Xxxxx se x xxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - autorizovaný znalec xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx opravu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xx xxxx EUR.

2. Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx vozidla (xxxxxx, model, XXX)

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx prováděl:


 

"Prohlašuji, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxx "Xxxxx technické xxxxxxx xxxxx xxxxxxx"), xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx pro svůj xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx7)."

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx znalce xxxx xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxx provedení xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx části xxxxxxx - xxxxxx xx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravou; x případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx osoba, uvede xx název společnosti x XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx části xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vozidla, ze xxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx VIN, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vozidla.

Popis xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x daného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx), výsledné hodnoty xxxxxxx, xxxxxx, popis xxxxxx xxxxx vozidla, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, apod.

Identifikace xxxxxxxx, ve kterém xxxx zkouška xxxxxxxxx - xxxxx, xxxxxx, XXX osoby, xxxxx xxxxxxxx zkoušku funkčnosti xxxxx vozidla, xxxx. xxxxxx xxxxx vozidla. Xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx znalcem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zemi xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x oboru opravy x údržby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx kvalifikací x zemi odeslání. Xxxxx xx x xxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 xxxxxx.

1. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vozidla - xxxxxxxx verze:

Declaration of xxxxxxx repairability

Holder xx xxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx of xxx vehicle:

First xxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX code

Address

Mileage xx the xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx value

The xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx vehicle:


 

Identification xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mechanic who xxx tested xxx xxxxxxx:


&xxxx;


&xxxx;

"X declare that xxx vehicle xxxxxxxxx xxxxx xxx been xxxxxxxx according xx xxx section "Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx", xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx purpose and xxx meet European xxxxxx xxxxxxxxx8). Xxx xxxxx cost xx xxx xxxxxx xx ....... XXX/XXX."

"X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx for xxx xxx its original xxxxxxx and xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx mentioned xx xxx xxxxxxx "Xxx xxxxxxx procedure xxx xxx xxxxxxx" xxx become xxxxxxxxxx xxx xxx meet Xxxxxxxx safety standards8). Xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx estimated at.......CZK/EUR."

Signed xx the xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx place of xxx xxxx (xxxxx, xxxxxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx of xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx of xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; xx xxx xxxxx xx a legal xxxxxx, xxx name xx xxx xxxxxxx xxx xxx XX xxxxxx xxxxx be xxxxxx. Xx the xxxx the xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx as xxxxx, xx xx xxxxxxxxx to xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx the xxxxx of xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx of xxx xxxxxxx - vehicle xxxxxxxxxxxxxx xxxx (type, xxxx, xxxxx, XXX xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx value) must xx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx the xxxxxxx xxxxxxxxx xx the xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx for xxx xxxxxxx - xxx procedure by xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx (check xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, vehicle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx vehicle), xxxxxxxxxxx xx xxx damage xxxxx, estimated xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, if xxx, and xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx facility, xxxxx xxx vehicle was xxxxxx - xxxx, xxxxxxx, identification xxxxxx xx the xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx of xxx xxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx authorized xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx tested xxx vehicle - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx authorized xx carry xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx adjuster xx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx qualifications xx xxx xxxxxxx xx destination. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx authorized xx xx business xx xxx xxxxx xx xxxxxx and xxxxxxxxxxx xx motor vehicles xx x person xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx country xx xxxxxxxxxxx. It xx x person xxxxxxxxx xx §112 xxxxxxxxx 4 xx xxx Xxx xx. 542/2020 Coll., on xxx-xx-xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx or xxxxxxxx will xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx requires repair, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx the xxxxxx xx CZK xx EUR.

2. Vzor xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx of xxx xxxxxxxxxxxxx of xxx vehicle xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxx xx xxx vehicle (xxxx, model, XXX xxxx)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx current xxxxxx value

Address

The xxxxxxx xxxxxxxxx for the xxxxxxx xxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx facility, xxxxx xxx vehicle xxxx xxx xxxxxx:


&xxxx;

Xxxx and xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx expert xx vehicle xxxxxxxx xxx xxx tested xxx xxxxxxx xxxx:


&xxxx;

"X xxxxxxx xxxx xxx xxxx of xxx xxxxxxx mentioned xxxxx xxx been xxxxxxxx, xx xx was xxxxxxxxx to carry xxx x xxxxxx (xxx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx part") xxx xx xxxxx functional, xxxxxx xxx its xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8)."

Xxxxxx by the xxxxxxxxxx xxxxxx or xxxxxxx mechanic, who xxx xxxxxx xxx xxxxxxx part:


 

Date xxx xxxxx xx xxx xxxx (xxxxx, xxxxxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxx xxxxxxx of xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx transboundary xxxxxxxx, xxxxx be xxxxxxxx; xx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx, xxx name xx the xxxxxxx xxx xxx XX xxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx person xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx the xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx of xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxx xx xxx official xx xxxxxxx name xx xxx xxxxxxx part, xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vehicle xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx originates, xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx the xxxxxxxxx xxxxxxx market xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx vehicle xxxx - xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx the xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx), xxx xxxxxxxxx test xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, description xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx part, xx any, xxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx was xxxxxx - xxxx, xxxxxxx, XX xxxxxx xx xxx person who xxxxxx the xxxx xx the xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, or xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx of xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mechanic xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx expert xxxxx x person xxxxxxxxxx to carry xxx xxxxxx activities, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx mechanic xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx the xxxxx xx repair xxx xxxxxxxxxxx xx motor xxxxxxxx xx x xxxxxx with appropriate xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx destination. Xx xx a xxxxxx xxxxxxxxx xx §112 xxxxxxxxx 4 xx xxx Xxx xx. 542/2020 Xxxx., xx xxx-xx-xxxx xxxxxxxx.

Příloha č. 6 x vyhlášce x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (XXX) - xxxx xxxxx musí xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx vystavené provozovatelem xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx vzestupné řadě.

Identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (IČPS) - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx generované informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx toku xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx potvrzení o xxxxxxxx autovraku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru autovraků; xxxxx má xxxxxxxxxxxx XXX méně než xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo název, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jméno x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

Adresa xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x převzetí xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxx a úplná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx autovraku.

Přejímající xxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - uvádí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx souhlasu - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx souhlasu vydaného xxxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx souhlasu - xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx autovraků xx xxxxxxx dd/mm/rr.

Datum xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx/xx/xx.

Xxxxx technického xxxxxxx - uvádí xx xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu.

Registrační xxxxxx autovraku - xxxxxxxx xx registrační xxxxxx, xxxxxxxxxx dříve xxxxxxx státní poznávací xxxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

Kategorie xxxxxxx, xxxxxxx a xxx (xxxxx) - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla (XXX) - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx XXX méně než xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx na xxxxxxx počet 17 xxxx, xxxxx xxxx /- se xxxxxxxx xx samostatného políčka.

Hmotnost xxxxxxxxx - vyplňuje xx hmotnost vozidla x tunách xx xxx desetinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předání xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx x tunách (x xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx odečíst 40 kg (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx x XX uvedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx provozní xxxxxxxx, xx které se xxxxxx 115 xx (xxxxxxxx řidiče a xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx - vyplňuje xx xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx název xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxx x obchodním xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (trvalý xxxxx / xxxxx) - xxxxx xx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x státních xxxxxxxxxxx xxxxxx zemí XX x EHP.

IČO xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - v xxxxxxx právnické xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx uvede IČO; x případě, že xx předávající xxxxxxxx xxxxxx, vyplňuje xx x xxxxx pouze xxxxx narození.

Příloha x. 7 x vyhlášce č. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx x. 2 x x. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x opětovnému xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx pro ORP/SOP (xxx, název) - xxxxxxxx xx xxx XXX x název xxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx roční xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx č. 1 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx x identifikaci xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx")

Xxxxxxxxx osoba - uvedou xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXX - uvede xx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud je XXX méně než xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxxxx počet 8 xxxx.

Xxxxxxxx oprávněné xxxxx - uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx zapsán x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx, x. x., Xxxx, XXX - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx XXX (XXX) - uvádí xx kód xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. x. Prahy, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xx sběru nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx číselníků xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx sdělením Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu č. 471/2002 Sb., xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 163/2002 Xx., (xxxxxxx xxxx xx internetových xxxxxxxxx XXX www.czso.cz).

IČZÚJ - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx nachází xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí XX. IČZÚJ xxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx www.czso.cz x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx částí xxxx získat xx xxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxx zdroj xxxxx XXXXX lze xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vydaný XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx/xx/xx.

XXX (XXXX xxx zařízení) - xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 12xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx - xxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xx uskutečňována xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx názvem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx autovraků, k xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo zařízení (XXX) - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nahrazen xxxxxxxxxxxx povolením podle xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx provozovny - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx, x. p/č. x., Xxxx, XXX - xxxxx se xxxxxx a úplná xxxxxx xxxxxxxxxx provozovny.

Kód XXX (XXX) - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu xx. x. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx samostatná xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zpracovatele autovraků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sdělením Xxxxxxx statistického úřadu č. 471/2002 Sb. xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx 163/2002 Xx., (xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX www.czso.cz).

IČZÚJ - uvádí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí XX. XXXXX lze xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx www.czso.cz x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na obecním xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx IČZÚJ xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ČSÚ.

Hlášení xxxxxxx - xxxxx xx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x-xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vyplnila x xxxxx odpovídá xx xxxxxxxxxx uvedených údajů.

List x. 2 - Xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vzniklých x vybraných xxxxxxxxx xx xxx:

Xxxxxxx xxxxx x množství se xxxxxxx v tunách xx xxx desetinná xxxxx.

x) Xxxx č. 2 x dle xxxxxxx v pořadí xxxxx xxxxxx xxxxx x. 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx o množství xxxxxxxxxx x předaných xxxxxxxxx autovraků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxxxx x x xxxxxxxx a nakládání x odpady, které xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxx listu č. 2 xxxx mít x xxxxxxx xxxxxxx XXX, IČZ x XXXXX provozovny, xxxxx xxxxxxx podává, xxxxxx x xxxxxx č. 1.

x) Každou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx druh x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uvést xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xx xxxxxxxxxxx řádku se xxxxx množství produkce x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odpadu xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx 2 - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx druhů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx katalogové číslo xxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xx podskupiny 16 01. X xxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxxxxx 16 01 xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 3 - xxxxx se xxxxxxxxx druhu xxxxxx xxxxx Katalogu odpadů xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx autovraku (např. Xxxxx, Fiat xxxx.), x případě druhů xxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx značky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx uvedeny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 5 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxxx značek, xxxxxxxxx x druhů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx tři xxxxxxxxx místa. Xxxxx xx vždy celkové xxxxxxxx jedné tovární xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kódem X00 xx xxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx značek, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxx tovární xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx a jednoho xxxxxxxx xx xxxxxxx 8 x kódem XX30 xx xxxxxxx 7, xxxxx se xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx autovraků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x tunách na xxx xxxxxxxxx místa. Xxxxx xx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tovární značky xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 8 s xxxxx X00 xx xxxxxxx 7, xxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (nebylo xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx (xxxxxxx xx skladu) x xxxxxxxxxxx roku x xxxxx C00 xx xxxxxxx 7,

e) xxxxxx vzniklých z xxxxxxxxx autovraků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx X00 xx xxxxxxx 7,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx vzniklého xx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx xx xxxxxxx 7.

Xx xxxxxxx 6 - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx značky, xxxxxxx xxxxx, jedné kategorie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx 7, x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx. Způsoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x tabulce x. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vybraných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6, včetně xxxxxxxx na xxxxxx x 31.12. vykazovaného xxxx.

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 s xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 6.

Xxxxxxx - xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx autovraky xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, od xxxxx xxx autovrak, jeho xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x vybranými xxxxxxxxx xxxx autovraky xxxx xxxxxxxxx osoba, které xxx vybraný xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 8 - x xxxxxxx xxxxxxxx vybraného xxxxxxxxx xxxx odpadu xx uvede XXX, xxxxx každého xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxx provozovny xxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxx přiděleno, XXXXX xxxx xx jejímž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx sídlo xxxx xx xxxxxx správním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx byl vybraný xxxxxxxx nebo odpad xxxxxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se v xxxxxxxxxx uvede název x XXXXX xxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxx odpad xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx XXX, xxxxxxxx název xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příjemce a XXXXX xxxxxxxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx. X případě xxxxxx, xxxxxx nebo přeshraniční xxxxxxxx odpadu xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx XXX XXX 3166 Xxxx pro xxxxx xxxx, xxxxx 1, xxx A-2 x xxxxx xxxxx xxxxxx, vývozu nebo xxxxxxxxxxxx přepravy.

Ve sloupci 9 - uvádí xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx autovraků xxxxx značky, xxxxxxxx xx pouze x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxx.

Xxxx x. 3 - Hlášení x xxxxx x xxxxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx autovraků, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx č. 3 x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx strany listu x. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx autovraků, xxxxxx xxxxx xxxxxx hlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x XXXXX xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, shodné x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx č. 1.

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx uvádí xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx autovraků xx xxxxxxxxxx zařazují xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx, xxx které x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx odpovídající xxxxxxxxxx číslo, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx pořadové číslo xxxxxxx.

Xx xxxxxxx 2 - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx uvedena x Katalogu xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podskupiny 16 01. X xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného v Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx skutečná xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx a ohlašování xxxxxx xxxxxxx zachováno xxxxx označování kategorie "X" pro xxxxx xxxxxxxxxx (x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxx odpad xxxxxxx x označení "X/X" pro odpady, xxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx označeny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx ani xxx. "zrcadlovou položku" x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" jim byla xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx vlastností (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx uvést x xxxxxxxx název). X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99", "xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx technický xxxxx).

Xx xxxxxxx 5 - xx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx místa. Xx xxxxxxx druhu xxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvést xx xxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx řádku xx uvádí vždy xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx místa) vyprodukovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (vlastního xxxxxx), x xxxxx X00 xx xxxxxxx 7 (za vyprodukovaný xxxxx xx xxxxxxxx x odpad xxxxxxx xxxxxxx xxxx přepracováním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, tj. odpad xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx odebráno od xxxxxxx původce nebo xxxxxxxxx osoby, s xxxxx B00 xx xxxxxxx 7,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x kódem XX30 xx xxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx XX x kódem XX6 xxxx XX16 xx xxxxxxx 7.

Xx sloupci 6 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 7, x to xxx xxxxx xxxxxx nakládání xx xxxxxxxx řádek. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx skladu.

Bilančně, pro xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 5 xx xxxx rovnat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x 31. 12. xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxx xx xxxxxxx 6.

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx se xxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx xx sloupci 6.

Xxxxxxx - partnerem se xxxxxx původce, oprávněná xxxxx x xxxxxxxxx x vybranými autovraky xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepodnikající xxxxxxx xxxxx, od xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx využití xx xxxxxxxxxx.

Xx sloupci 8 - x xxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxx odpadu xx xxxxx IČO, xxxxx xxxxxxx partnera, xxxxxx xxxx provozovny, identifikační xxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, IČZÚJ xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx partnera, od xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx odpad převzat. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se v xxxxxxxxxx uvede název x XXXXX xxxx, xx které byl xxxxxxxx xxxx odpad xxxxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XXX, název xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, XXXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x partnerovi xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx některý xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx oprávněné xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx uvádí XXX, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provozovny xxxxxxxx x XXXXX xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx autovraku xxxx odpadu xxxxxxx. Xxxxxxx xx dopravce. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx N8 xx X15 je xxxx xxxxxxxx možné xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx (kvalifikovaný xxxxxxx x části xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx). X případě xxxxxx, vývozu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx ČSN, XXX 3166 Xxxx xxx názvy xxxx, xxxxx 1, xxx X-2 x xxxxx xxxxx dovozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy.

Ve xxxxxxx 9 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxx, xxx který bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných vlastností.

List x. 4 - Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx M1, X1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xx xxxxxxx x tunách xx xxx desetinná xxxxx.

x) Xxxxx xxxx vyplňují xxxxxxx, xxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX30) xx xxxxxxxx xx sběru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx ti, xxx v xxxxx xxxx evidovali xxxxxxxxx x xxxxxxx MA XXXX.

x) Každá xxxxxx xxxxx x. 4 xxxx xxx v xxxxxxx uvedeno XXX, XXX x XXXXX xxxxxxxxxx, xxxxx hlášení xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx č. 1 - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx zařízení, xx které je xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx pouze autovraky xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x XX ISOH (převzaté xxx xxxxx XX30), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx B00 xx jiného xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx převedené x xxxxxxxx roku (xxx X00), dále xx xxxxxxxxx autovraky, xxxxx xxxx x XX ISOH stornované.

Řádek x. 2 - xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx XX xxxxxxxxx evidovaných x xxxxx ohlašovacím roce x MA XXXX. Xxxxxxxxx uvedených x xxxxx č. 1. Xxxxxxxx xxx XX (x) = xxxxxxxx x tunách (x xxxxxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxxxx průkazu; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx 40 xx (hmotnost xxxxxx). Xxxx-xx x XX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx odečte 115 xx (hmotnost xxxxxx x xxxxxx).

Xxxxx x. 3 - xxxxx se xxxx xxxxxxxxx uvedených x XX XXXX x xxxx Xxxxxxxx (t). Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx převzetí do xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řádku x. 1.

Xxxxx x. 4 - uvádí se xxxxxx mezi sumou xxxxxxxxx xxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx autovraků. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí (xxxxxxxxxx xxxx), které xx xxxxxxxx odmontoval xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. 5 - xxxxx xx hmotnost xxxx, xxxxx provozovatel ohlašovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx opětovného použití, xxxxx xx xxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxxxxx (dílů, xxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 6 - xxxxx xx množství xxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx C00.

Řádek x. 7 - xxxxxx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxxx autovraků xxxxxxxxx xxx xxxx X13, X15, X5.

Xxxxx č. 8 xx 10 - xxxxxxxxx x xxxxxx vzniklými z xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx autovrak ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx informace xx xxxxxxxxxxxx zařízení povinen xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nejsou k xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx skutečné xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 11 xx 13 - xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx - zpracování xxxx xxxxx. Vyplňují xxxxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx autovrak xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx XX.

Xxxxx č. 14 xx 15 - xx 1. ledna 2015 xxxx xxx xxxxxxx autovraky xxxxxxxx xxxxxxx x využity xxxxxxx x xxxx 95 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok a xxxxxxxx použity a xxxxxxxxxxx využity x xxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxxx hmotnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Stanovené xxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx řádků.

List č. 5: Xxxxxxxx získaný x xxxxxx autovraků (xxxxxxx vyplňují xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) Xxxxxxx xxxxx o množství xx xxxxxxx v xxxxxx xx tři xxxxxxxxx místa.

a) Vyplňují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx drtící xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxx xxxxx x. 5 xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx IČO, XXX x XXXXX xxxxxxxxxx, xxxxx hlášení xxxxxx, shodné s xxxxxx x. 1 x pořadové číslo xxxxxx.

Xxxxx č. 1 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odpadů x autovraků xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 až 5 - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx č. 2 xx 5 xxxx být 100.

Xxxxx x. 6 xx 10 - způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx: Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx zasílá x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrovaném xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 345/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

445/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 273/2021 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 78/2022 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx vyhlášky x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/ES xx xxx 18. xxxx 2000 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/151/XX ze xxx 19. února 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vydané x souladu x xx. 5 xxxx. 3 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/53/XX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x perzistentních organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx č. 8/2021 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx).

4) Xxxxx č. 25/2008 Sb., x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném systému xxxxxx ohlašovacích povinností x oblasti životního xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkách.

6) Xxxxxxxxxx Komise 2005/293/ES xx xxx 1. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použití, xxxxxxxxx x cílů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/53/XX.

7) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 661/2009 xx dne 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx motorových xxxxxxx, xxxxxx přípojných xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxxxxxxx.

8) Xxx example Xxxxxxxxxx (XX) No 661/2009 xx xxx Xxxxxxxx Parliament and xx xxx Council xx 13 Xxxx 2009 concerning type-approval xxxxxxxxxxxx for xxx xxxxxxx safety xx xxxxx xxxxxxxx, their xxxxxxxx and xxxxxxx, xxxxxxxxxx and xxxxxxxx xxxxxxxxx units xxxxxxxx xxxxxxxx.