Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

345/2021 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností a na nakládání s vozidly s ukončenou životností §2

Náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností §3

Rozsah údajů vedených v Informačním systému §4

Rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností §5

Rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití §6

Způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí §7

Podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování §8

Náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla §9

Přechodná ustanovení §10

Oznámení technického předpisu §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Obsah provozního řádu zařízení

Příloha č. 2 - Technické požadavky na nakládání s vozidly s ukončenou životností a zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 3 - Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 4 - Hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence

Příloha č. 5 - Doklad o opravitelnosti vozidla

Příloha č. 6 - Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Příloha č. 7 - Hlášení o sběru a zpracování autovraků

INFORMACE

345

XXXXXXXX

xx xxx 20. xxxx 2021

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s vozidly x xxxxxxxxx životností
 

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxx §107 odst. 5, §108 odst. 1 písm. k), §108 odst. 3, §109 xxxx. 7, §110 odst. 7 x §112 xxxx. 7 xxxxxx č. 542/2020 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx2) a upravuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) technické požadavky xx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností,

d) xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ohlašování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx životností,

h) rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití opětovně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx systému pro xxxxxx informací o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "Xxxxxxxxxx systém") x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x funkčnosti xxxxx xxxxxxx.

§2

Provozní xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na nakládání x vozidly x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxx 1 přílohy č. 1 x této xxxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxx 1 přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 2 x této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x demontované xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností roztřídí x zařadí podle Xxxxxxxx odpadů3).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x odčerpání xxxxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 2.4. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx částí, xxxxx musejí xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx 2.5.1. přílohy č. 2 x této vyhlášce, xxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx odpadů3).

§3

Náležitosti potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou životností xxxxx přílohy č. 3 k xxxx vyhlášce.

§4

Rozsah xxxxx xxxxxxxx x Informačním xxxxxxx

(1) X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedeny xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x této vyhlášce.

(2) Xxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 1 je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxxx, které tvoří xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx a musí xxx xxxxxx rozlišení, xxx x nich xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx čísle XXX, xx xxxxxxx xx možné vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx na vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx, že xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností vkládá xxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx 96 hodin xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

§5

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx průběžné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx nakládání x xxxx xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx. Evidence xxxxxxxx

x) xxxxx převzetí xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx evidence,

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za vedení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx zařízení xx sběru vozidel x xxxxxxxxx životností x zpracovatelé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlášení xxxxxxxxxx xxxxx x vozidlech x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx") xxxxx přílohy č. 4 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx ročního hlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x částí x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost se xxxx prostřednictvím integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí4) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxx vyhlášce.

§6

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a částí x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx použití a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vybraných vozidel x xxxxxxxxx životností x jejich xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx, že se xxxxxx hmotnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hmotnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx vypočte jako xxxxx vyjádřený x xxxxxxxxxx xxx, xx xx součet xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx skutečné hmotnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx převedeného x minulého roku x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Hmotnost xx xxxxx xxxx x xxxxxx na xxx desetinná xxxxx.

§8

Podmínky přípravy k xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx provede přípravu x opětovnému xxxxxxx xxxxxxxx použitelného dílu, xxxxx je to xxxxxx s xxxxxxx xx stav x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx použitelný díl xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx opravu, čištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx díly xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených x xxxxx účelům, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jedná xx o xxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx části xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vozidla a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxx xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx 31. prosince 2022 xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xx kterých xxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx do Informačního xxxxxxx zasílány do 31. prosince 2022 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 a přílohy č. 6 x této xxxxxxxx.

(3) X letech 2021 xx 2024 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xx daný xxx xx podává xxxxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§11

Oznámení technického xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti.

§12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021.
 

Ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Brabec x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 345/2021 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností obsahuje:

1.1. Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx firma xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx číslo), xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x telefonním xxxxxxx xx xx, xxxxx a příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx x údaje x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx číslo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx území; x xxxxxxx, xx xxxx x katastrálním území xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jde x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx), roční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx: přehled xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx zařízení xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx3), xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

1.3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: popis technického x technologického xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manipulační xxxxxxxxxx, způsob ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.), situační xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx provoz xxxxxxxx (xxxx.: xxxxxxxxxx cesty xx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pracoviště, xxxxxxxx plocha, shromaždiště xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx pořizování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.).

1.4. Technologie x obsluha zařízení: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zařízení, xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx postup x xxxxxxxxx postup xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx odpadu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx nakládání s xxxxxxx - způsob xxxxxxx odpadu, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

1.5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.7. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařízení x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

1.8. Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu x ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

1.9. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.10. Popis opatření xxx ukončení provozu xxxxxxxx.

2. Provozní xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 1) x xxxx xxxx následující xxxxx:

2.1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxx xxxxxxxx (technologie) x projektovaná xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich přijetí xx xxxxxxxx.

2.3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxx x xxxxxxxx.

2.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx odpadům.

2.5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení - výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx x četnost xxxxxx sledování a xxxxxxxxxxxxx, měření xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx množství, xxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podzemních x xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2.6. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx baterií.

2.7. Xxxxx postupů xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díly x xxxxxxxxx určenými k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

2.8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) název xxxx označení,

b) xxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx použití.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx soustřeďování vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.1. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x místo xxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx:

x) plochou xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) zařízením xx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx uniklých xxxxxxxxxx xxxxxx, zařízením xxx xxxxxxxxxx uniklých kapalin, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpady,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přemísťování xxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2. Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx náplní (xxxx. xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx systému x klimatizace). Xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx xxx vršena xx xxxx a xxxxxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxx xx xxxxxx.

1.3. Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k přípravě x opětovnému xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx mohly být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

1.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností a xxxxxx x xxxxx xxxxxx výrobce.

2. Technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.1. Xxxxx k xxxxxxxxx, soustřeďování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx 1.1. Dále xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx mohly být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bodech 1.2., 1.3., 1.4. a xxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností a xxxxxx částí bez xxxxxxxxx x součástek xxxxxxxxx v bodě 2.4.1.,

x) xxxxxxxx,

x) příprava x opětovnému použití,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx,

x) soustřeďování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů, xxxxx xxxxxxxx kapaliny,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo x odstranění,

h) soustřeďování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo dalšímu xxxxxxxxxx.

2.2. Soustřeďovat xx xxxx xxx technických xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx dvě xxxxxxx x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxxxxxxx xx sobě xxxx než xxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečujícími jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx již xxxxxxxxxx provozní xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06).

2.3. Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavením xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x pokyny, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §103 xxxx. 3 zákona.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx odčerpání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.4.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kapaliny x xxxxxx soustřeďovány xxxxxxxx.

2.4.2. Xxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x bezpečnostními xxxxxxxxx x v souladu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx zpracovateli na xxxxxxx §103 xxxx. 3 zákona.

2.4.3. Xxxxx xxxx chladicí systém xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx klimatizace se xxxxxxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxx. Xxx vypouštění xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx buď xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vedoucí k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a využití xxxxxxxxx x §109 xxxx. 3 zákona. X xxxxxxxxxx provozních xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx nádrží xxx xxxxxxxxxx otvorů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.5. Xxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx

2.5.1. Části vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx dalším xxxxxxxxxxx demontovány:

a) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx kapaliny, xxxxxx klimatizačního xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.5.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx operace xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovatelem:

a) xxxxxxx katalyzátoru,

b) vyjmutí xxxxxxxx konstrukčních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pneumatik, xxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxx s vozidlem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx, x objemných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx deska x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.), pokud xxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx během xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx materiály,

d) xxxxxxx xxxx.

2.5.3. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 2.4. x 2.5.1. xx možné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxx vylučování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x ukončenou životností.

2.5.4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností zpracuje xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxx xxx, xxxx xxx xxxxx jinému zpracovateli xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx-xx-xxxx xxxxxxx

XXX:

XXXX:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx potvrzení:

Identification xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (ATF):

IČO xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxx of xxx ATF

Identifikační xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxxx number xx the XXX

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx the XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx-xx-xxxx xxxxxxx

Xxxxx převzetí xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX)

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx of xxxxxxxxxxx

Xxxx registrace / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx vozidla, xxxxxxx x typ (xxxxx)

Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, type (model)

Identifikační xxxxx xxxxxxx (VIN)

Identification xxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x)

Xxxx xxxxxx of XXX (x)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX (t)

Weight xx ELV xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx certificate (x)

Xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx about xxxxxx/xxxxx xx xxx ELV

Jméno x xxxxxxxx / xxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx / XXX

Xxxxxxxx document number/ Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx number

Státní xxxxxxxxxxx/ xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx x neobsahuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx XXX xxxxxxx xx xxxx xxxx complete XXX, xxxxxxxxxx parts xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx does not xxxxxxx xxxxx, which xxxx xxx have xxxxxx xx XXX

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx chybějící xxxxx:

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx the XXX xxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předal (podpis)

...

ELV xxxxxxxxxxx by (signature)

Vysvětlivky:

Pořadové xxxxx potvrzení (XXX) - xxxx xxxxx xxxx být pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (IČPS) - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxx xxxxxxxx.

XXX provozovatele - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx má xxxxxxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, doplní xx zleva xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 míst.

Název provozovatele - xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, jak xx zapsán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

Adresa xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx k převzetí xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx jméno x příjmení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností - xxxxxxxx se datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xx.xx.xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxxx xxxx předáno xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předávající xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxx.

Xxx xxxxxx / první xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx / mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx název, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx vozidlo xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, výrobce a xxx (xxxxx) - xxxxxxxx xx podle xxxxx uvedených v xxxxxxxxxx průkazu.

Identifikační xxxxx xxxxxxx (VIN) - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, doplní xx xxxxx nuly xx xxxxxxx počet 17 xxxx, xxxxx xxxx /- se xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxx xxxx, uvede xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podvozku vozidla.

Hmotnost xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx desetinná místa xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxx (x přesností na xxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxx technického xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx odečíst 40 xx (hmotnost xxxxxx). Není-li x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx odečte 115 xx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx).

Xxxxxxxx - xxxxxx xx potřebné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxxxx / název - xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předala (xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx předložena plná xxx). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x živnostenském xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx název. V xxxxxxx předání vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, uvede xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxx sídlo - xxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx adresa xxxxx, x xxxxxxx obce xx vyplňuje xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX x XXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx / XXX - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx totožnosti předávající xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx XXX; pokud xx IČO xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx počet 8 míst, xxxxx xx, xxxx-xx přiděleno.

Státní xxxxxxxxxxx / xxxx - uvádí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x případě xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx kterém má xxxxxxxxx osoba sídlo.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 345/2021 Sb.

Hlášení souhrnných xxxxx x vozidlech x ukončenou životností x průběžné evidence

List x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx x./

Xxxxxxxxxx rok:

Kód XX XXX:

Xxxxxx hlášení (Xxx/Xx)

Xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxx

Xx zpracování (xxxxxxxx)

Xx zpracování (xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení (IČZ)

Smluvní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxx (Ano / Xx)

XXX

Xxxxxx, s xxxxx je xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx firma / xxxxx / jméno x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx

x. x.

x. x.

Xxx zařízení

BAT xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx a povolené xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx integrované xxxxxxxx (Xxx / Xx)

Xxxx

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx)

XXX

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx z XXXX (xxxxxxxx OP) (Xxx / Xx)

Xxx XX XXX / SOP

Produkujete xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organické xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/10215)? (Xxx/Xx)

XXXXX

Xxxxx

x. x.

x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx údaje:

Obec

PSČ

Datum

Kód XX XXX / XXX

XXXXX

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx xx xxx, xx který xxxx xxxxxxxxx poskytovány.

Kód XX ORP / XXX - xxxxx xx xxx správního xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zpracování xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x přenesenou xxxxxxxxxx, který provádí xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxx hlášení.

Nulové xxxxxxx - uvede xx "Xxx", xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxx.

XXX - xxxxx se identifikační xxxxx provozovatele zařízení; xxxxx xx IČO xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / název / xxxxx a xxxxxxxx - xxxxx xx xxx, jak xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, č. x., č. o., xxxx, PSČ - xxxxxx xx adresní xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

Kód XX XXX / XXX - xxxxx xx kód xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx / obchodník x odpady sídlo.

IČZÚJ - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx jednotky obce, xx jejímž správním xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Číslo xx uvede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx údaje - xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx - xxxxx xx datum xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xx.xx.xxxx.

Xxxxx a xxxxxxxx - xxxxx xx jméno a xxxxxxxx osoby vyplňující xxxxxxx.

X-xxxx, xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohlašovatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx - v xxxxxxx použití kódu XX63 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx připojením xxxxxxxxx x potvrzením x xxxxxxxx x poznámce xxxxxxx xxxxxx vysvětlující xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zařízení - uvede xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpracovatele xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx třeba rozlišit, xxx se xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx či xxxxxx (xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělené xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx zapojení do xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx zařízení xx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tříděný sběr xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx apod., uvede xx "Ano", xxxxx xxxx smlouvu a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx "Xx".

Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx x komunálními odpady - xxxxxx xx xxxxxxxxxx čísla xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů, x nimiž xx xxxxxxxx zapojeno xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx - uvede xx xxxxxxx název xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX (ISOH) Xxxxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx x ISOH Xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX technologie - uvede xx xxxxx údaje z XXXX Registru zařízení xxxxxxxxxxxxx krajským xxxxxx. Xxxx xxxxxxx x XXXX Xxxxxxxx zařízení.

Povolení x xxxxxxxx činnosti - xxxxx xx, xxx se xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 541/2020 Xx. Dále xx uvedou xxxxxxx xxxxxxxx úřadem povolené xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx podle přílohy č. 2 xxxxxx x. 541/2020 Xx. Xxxxx jsou xxxxxxxx x XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - uvede xx "Xxx", pokud xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx vydáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx) - uvede se xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx prevence MŽP. Xxxxxxxxxxxxx zařízení ve xxxxxxx 12xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XXX x xxxxx. Vyplňuje xx x xxxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx z XXXX (poslední OP) - xxxxx se "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podpořeno x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí (jde x poslední xxxxxx xxxxxxxxxxx OPŽP). Uvede xx každoročně bez xxxxx na konkrétní xxx, ve kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx nakládáte s xxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxxxxx organické látky xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021? - xxxxx xx "Xxx" xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpady xx, xxxx "Xx" x případě, že xxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx odpady má, xxxx xxxxxxx xxxx x. 6.

Xxxxx, x. x., x. o., xxxx, XXX - xxxxxx xx adresní xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxx XX XXX - xxxxx xx xxx správního obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí XX xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxx č. 2 - Xxxxxxxx xxxxx o vybraných xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x odpadů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. číslo

Zařazení odpadu

Množství xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu

Evidence xxxxxx xx úpravě

Partner (předávající / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx osvědčení

Katalogové xxxxx odpadu

Kategorie xxxxxx

Xxxxx xxxxx odpadu

Celkem (+)

(t)

Z xxxx xxxxx evidenční­ xx kódu (-)

(x)

Xxxxxxxxx xxx

(xxxxxxxx / převzetí / xxxxxxxxx / xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx / odstranění

IČO, xxxxxxxx firma / xxxxx /xxxxx a xxxxxxxx XXX/XXX (XX XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / obchodníka, xxxxxx provozovny / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, XXXXX provozovny / xxxxxxxx / obchodníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vysvětlivky:

Veškeré xxxxx x množství xx xxxxxxx x xxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

x) List x. 2 x xxxxx potřeby v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x. 2 xxxxxx pouze k xxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vybraných vozidel x x produkci x xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx produkce x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx vzniklým xxx zpracování vybraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxx odpad, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, soustřeďovaných či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení [xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x úklidu (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx.] xx xxxxxxx na xxxxx x. 3.

Pořadové číslo

Ve xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx evidenčního záznamu (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx 2 - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx. V xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx katalogové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxx xxxxxx vzniklých zpracováním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx katalogové číslo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 16 01. Xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 není xxxxxxxxxxxx katalogové číslo, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného v Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijatá xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* podle Xxxxxxxx odpadů. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx operace (xxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx) xx zařadí xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 3 - xxxxx xx kategorie xxxxxx x souladu x postupem xxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x odpadech x Xxxxxxxx odpadů.

Ve xxxxxxx 4 - uvede xx název xxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx dvojčíslí "99 - xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx", xx uvede xxxxxx xxxxx xxxxxx, například xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu odpadů.

Množství xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tunách xx tři xxxxxxxxx xxxxx. Součet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx součtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, uvedených xx xxxxxxx 6.

Ve xxxxxxx 5 - xx samostatném xxxxx xx xxxxx u xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx sloupci 6 - x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxxxx řádku xx xxxxx x každého xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhrnné množství xxxxx evidenčního xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx sloupci 7 - xxxxx se xxxxxxxxx kód produkce xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx x tabulky x. 1 xxxx xxxxxxxx (xxx xxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX33 u xxxxxxxxx xxxxxxxxx (16 01 03) x xxxxxxxxxxxxxx baterií (16 06 01*) a xxxxxxxxxxxx (trakčních) xxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxx na xxxxx x. 4 této xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx

Xx xxxxxxx 8 - uvede se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x původního katalogového xxxxx odpadu x xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx X12x, X12x, X12x, X12x, X12x, X12x, D9, X13, X14) bylo směřováno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx.

Xx sloupci 9 - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx směřován.

Partner (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxx část nebo xxxxx xxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 10

X případě převzetí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx XXX, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx firma / název / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady (XXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx (XXX), XXXXX xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidla xx fyzické xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x IČZÚJ xxxx, xx které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X případě předání xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zpracovateli, nebo xxxxxx zařízení x xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxx dalšího xxxxxxx nebo odstranění, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, uvede xx IČO, obchodní xxxxx / název / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodníka (XXXX), xxxxxx zařízení xxxxxxxx x IČZÚJ xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx podle XXX XX XXX 3166-1 Xxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxx částí - Xxxx 1: Xxxx xxxx.

Xxxxx sesbíraných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx sloupci 11 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 12 - xxxxx xx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřenou osobou xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů v xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x případě xxxxxxx se po xxxxxxxxx zpracovatelských xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx číslo 16 01 06 xxxxx Katalogu xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxx x. 3 - Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částech xxxxxxxxx xxxxxxx a x produkci a xxxxxxxxx s xxxxxx

xxxxxx x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. číslo

Zařazení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu

Evidence odpadu xx xxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx / přebírající)

Číslo xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx odpadu

Název xxxxx odpadu

Celkem (+)

(x)

X xxxx xxxxx xxxxxxxxx­ xx xxxx (-)

(x)

Xxxxxxxxx xxx

(xxxxxxxx / xxxxxxxx / nakládání / xxxxxxx)

Xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx (t)

Kód konečného xxxxxxx / xxxxxxxxxx

XXX, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx /jméno a xxxxxxxx XXX/XXX (XX XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / obchodníka, XXXXX provozovny / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx x tunách xx xxx desetinná xxxxx.

x) Xxxx x. 3 x xxxxx xxxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxx listu č. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x jinými odpady xx xxx.

x) Každé xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx řádku.

c) Všechna xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, jejich xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx, xxx které x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx x Katalogu xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevzniká xxxxx, xxxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx (skladovaných) xx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxx částí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx [xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), apod.].

Pořadové xxxxx

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx pořadové xxxxx xxxxxxxxxxx záznamu (xxxxx, převzetí, xxxxxxxxx, xxxxxxx) u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx 2 - xxxxx se xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx odpadu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx Xxxxxxxx odpadů. Odpady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01. X xxxxxx, pro xxxxx x podskupině 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného x Xxxxxxxx odpadů, viz xxxxxxx x) x xxxxxxx popisu Listu x. 3.

Provozovatel xxxxxxxx xxxxx ke sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx životností xxx xxxxxxxxxx číslo 16 01 04* xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností provedl xxxxxxxxxxxxxx operace (xxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx odpadu x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x Katalogu xxxxxx.

Xx sloupci 4 - xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx. X xxxxxx končících xx xxxxxxxxx "99 - xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx x poddruh xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - uvede se xxxxxxxx druhu xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx ve xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx odpadu k 31. xxxxxxxx vykazovaného xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx 6.

Xx xxxxxxx 5 - na xxxxxxxxxxx řádku se xxxxx x xxxxxxx xxxxx případně poddruhu xxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx 6 - x xxxx xxxxxxxx zpracovaného (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx. Xx samostatném xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx odpadu

Ve xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxx produkce xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x odpadech x xxxxxxx x. 1 (xxx xxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xx sloupci 8 - uvede xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tunách, které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (kódy R12a, X12x, X12x, X12x, X12x, X9, X13, X14) bylo směřováno xx xxxxxxxxxx konečného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo odstranění, xx kterého xx xxxxx xx provedené xxxxxx směřován.

Partner (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - xxxxx předávající / xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxx.

Xx xxxxxxx 10

X xxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx xx uvede XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx firma / xxxxx / jméno x příjmení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo zařízení xxx nakládání x xxxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny (XXX), IČZÚJ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx ostatního xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx nepodnikající osoby xx v partnerovi xxxxx xxxxx a XXXXX xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx XXX, obchodní firma / název / xxxxx a příjmení xxxxxxxx, identifikační číslo xxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodníka (XXXX), xxxxxx zařízení příjemce x IČZÚJ zařízení xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxx zkrácený xxx xxxxx xxxxx XXX XX ISO 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx zemí x název xxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 11 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vydaného pověřenou xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů x případě xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností, x xxxxxxx kterých xx xx xxxxxxxxx zpracovatelských xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx katalogové xxxxx 16 01 06 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

List x. 4 - Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx x materiály x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx vozidla X1, N1 x xxxxxxxxx motorová vozidla) x výpočet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxx x. /

XXX

XXX

XXXXX

x.

Xxxxxxxx

1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx za ohlašované xxxxxxxx

(xx)

2

Xxxxx vybraných vozidel x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatelem xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx)

3

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx v ohlašovacím xxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx za ohlašované xxxxxxxx

(x)

5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převzatých xx xxxxxxxx pouze ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností.

6

Celková skutečná xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností

7

Příprava x xxxxxxxxxx použití (X3x, X3x, R4c, X5x):

8

Xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (C00)

9

Zůstatek odpadu x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx (X13x, X15, X5)

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx na xxxxxx

10

Xxxxxxxxx (X2x, R3a, X3x, X3x, R4a, X4x, X5x, R5b, X6x, X7x, X8x, X9x, X11x):

11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (R1a, X1x):

12 Xxxxxxxxxx (X1x, X1x, X5, X10, X12):

Xxxxxxxxx x xxxxxx vzniklými x xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

13

Xxxxxxxxx (X2x, R3a, X3x, X3x, R4a, X4x, X5x, R5b, X6x, X7x, X8x, X9x, X11x):

14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, X1x):

15

Xxxxxxxxxx (D1a, X1x, X5, X10, X12):

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, využití a xxxxxxxxx

16

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

(%)

17

Xxxxxxxx použití x xxxxxxxxx:

(%)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx hmotnostní xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx na tři xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx všichni xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x ukončenou životností (X40), to znamená xx, kteří v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxxx §109 xxxx. 3 zákona). X (xxxxxxx) případě, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) první xxxxxxxxxxx neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyplní xxxxx list xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předána.

Řádek č. 1 - uvede xx xxxxx vybraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kusech xx xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx kódem X40). Xxxxxxx xx vybraná xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X00 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx převedená x xxxxxxxx xxxx (xxx X00), dále xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 - xxxxx se počet xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx ke sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx X00. V (krajním) xxxxxxx, xx xx x nějakého nepředvídatelného xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) xxxxx zpracovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx splnění xxxx odpovědný xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vybraná xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx předána. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 2, má xx xx to, xx od zařízení xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 3 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx č. 4 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx, výpočet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx řádků x. 1 a 2 (bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx x. 4 - xxxxx xx suma xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce x Informačním xxxxxxx (xxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx A40).

Řádek x. 5 - uvede xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pod evidenčním xxxxx X00). V xxxxxxx, xx zpracovatel xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohlašovacím xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 5 xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 6 - xxxxx xx xxxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx č. 4 x 5 (xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx x. 7 - xxxxx xx celková xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx x ohlašovacím xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedl xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx.

Xxxxx x. 8 - uvede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx kódem X00) x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx bylo xxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 04* xxxxxxxx xxx kódem X40, xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kódem X00, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prvním xxxxxxxxxxxxx xx zařízení pouze xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x odpady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 9 - uvede se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx celá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx 16 01 04*, xxxxxxxxx pod xxxx X13x, D15, X5; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx dalšího xxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností 16 01 04* převzatá xxx xxxxx X40, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností převzatá xxx kódem X00 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx části (xxxxxx) pocházející xx xxxxxxxxxx xxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxxxx, se kterými xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx x. 10 xx 12 - nakládání x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (šrédru). Vyplňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, kteří xxxxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx informace zpracovatel xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx X40 xxxx xxx xxxxx X00 od xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjistí od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nejsou k xxxxxxxxx, xxxx možné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx ČR.

Řádky x. 13 xx 15 - xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (šrédr).

Vyplňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxxxx dalšímu xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který poprvé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxx kódem X40 xxxx xxx xxxxx X00 xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxx xxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx možné vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ČR.

Poznámky x xxxxxxxx řádků č. 10 až 15 x xxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zahraničního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vozidlo x ukončenou životností xx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx zařízení (xxx xxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/293/XX6)).

Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené xxxx xxxxx XX. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx mimo xxxxx XX je xxxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxxx převzetí xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xx povinen xxxxxxx xx zahraničního zpracovatele xxxxxxxxx x dosahovaných xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neplní, xxxx xxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 16 x 17 - xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nejméně x xxxx 95 % xxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx převzatých xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x recyklována x xxxx nejméně 85 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx. Tyto cíle xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 7 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/XX o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

XXX - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, (xxx. 95%)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, (min. 85 %)

XX - xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx č. 7)

X - xxxxxxxxx (xxxxx x. 10 + 13)

V - xxxxxxxxxxx xxxxxxx (řádky x. 11 + 14)

XX - skutečná xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností (řádek x. 6)

XX - xxxxxxxxx odpad z xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x odpadem X00; xxxxx x. 8)

XX - xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx nakládání x xxxxxxx X13x, X15, N5; řádek x. 9)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx uváděny v xxxxxx na tři xxxxxxxxx místa.

Do xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/293/XX xxxxxxxxxxxx hmotnost xxxxxx.

Xxxx x. 5 - Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx získaných z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxx zařízení - xxxxx)

xxxxxx č. /

XXX

XXX

XXXXX

x.

Xxxxxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(x)

Xxxxx xxxxxx vznikajících xx xxxxxx z xxxxxx x vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(%)

2

Xxxxxxx xxxx

3

Xxxxxxxxx xxxx

4

Xxxxx frakce

5

Těžká xxxxxx

Xxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x)

Xxxxxxxxx (X2x, X3x, X3x, X3x, R4a, X4x, X5x, X5x, X6x, X7x, X8x, X9x, X11x) (x)

Xxxxxxxxxxx využití (X1x, R1b) (x)

Xxxxxxxxxx (X1x, X1x, D5, X10, D12) (x)

6

Xxxxxxx xxxx

7

Xxxxxxxxx xxxx

8

Xxxxx xxxxxx

9

Xxxxx xxxxxx

10

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xx udávají x tunách na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 1 - uvádí xx xxxxx xxxxxxxx odpadů x vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx přijata xx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx nebo zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 xx 5 - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx šrédru x xxxxxx x vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Součet řádků x. 2 xx 5 musí být 100.

Xxxxx x. 6 xx 10 - xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odpadů x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

Xxxx x. 6 - Xxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1021 x xxxxxx zde xxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx perzistentní xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx CAS

Číslo XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx organické xxxxx (xx/xx)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx x. 6 je xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xx xxxxx x. 1 x xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organické xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1021?" xxxxxxx "Ano".

Katalogové xxxxx xxxxxx - xxxxx xx katalogové xxxxx xxxxx odpadu xxxxx Katalogu xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx odpadu x souladu s xxxxxxxx zařazování odpadů xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx3).

Xxxxx druhu odpadu - uvede xx xxxxx druhu odpadu xxxxx Xxxxxxxx odpadů.

Název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

Číslo XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chemické látky. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx látek, xxxxx mají xxxxxxxxx XXX xxxxx je xxxxx vyhledat na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx x v xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1021.

Číslo XX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx seznamů xxxxx: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx látek (Xxxxxx), Xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xxxxxx) x Xxxxxx xxxxx nepovažovaných xx xxxxxxxx (Xxx). Xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

Obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx se hmotnostní xxxxxxxxxxx xxxxxx perzistentní xxxxxxxxx látky x xx/xx.

Xxxxxxx č. 1 - Evidenční kódy

Evidenční xxxx

Kód

Množství xxxxxx

( + ) / ( - )

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

Vlastní xxxxxxxxxxxxx odpad

A00

(+)

Ne

Primární xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx převzetím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx mimo xxxxxx xxxxxx sběru xxxxxxxxxxx xxxxxx

X10

(+)

Xxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xx xxxxxxx osoby - xxxxxx

X20

(+)

Xxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx převzetím zpětně xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (elektrozařízení, xxxxxxx a akumulátory, xxxxxxxxxx) xxxxxx zpracovatelem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §65, 85, 86, 87, 97 xxxxxx.

X30

(+)

Xxx

Xxxxxxxx produkce odpadu Xxxxxxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - občana xxxx xxxxxxx osoby podnikající xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx od posledního xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx.

- Produkce xxxxxx xxxxxxxxx automobilových x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a pneumatik xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady xxxxx §83 xxxx. 2 x §96 xxxxxx od xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

- Produkce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx části do xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx současně xxxxxx xxxxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. - Produkce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxx) x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxxx osoby - občana xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X40

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

Produkce odklizením xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx znám xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X60

(+)

Xx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, od xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxx

X00

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) převzatý zařízením xxx xxxxxxxxx x xxxxxx od xxxxxxx (xxxxx xxxxx pocházejících xx xxxxxx)

X22

(+)

Xxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx roku k1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku

C00

(+)

Ne

Vznik xxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxx xxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx k jeho xxxxx)

XX40

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxx přijatého xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx. Jedná xx x odpady x xxxxxxxxx 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 x xxxxxx vzniklé xxx úpravě (xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx): 16 01, 16 06, 16 08 01, 16 08 02, 16 08 03.

XX41

(+)

Xx

Xxxxx sekundárního xxxxxx po upuštění xx xxxxxxxxxx soustřeďování x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady (xx úpravě přijatého xxxxxx). Xxx upuštění xx odděleného soustřeďování x zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 19 Katalogu xxxxxx (xxxxx xxxxxx podskupin 19 08 x 19 09).

XX44

(+)

Xx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx (úprava).

BN4

(-)

Ne

Předání xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx (vlastního xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx x předchozího xxxx) do xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

XX3

(-)

Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přenosných nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx demontáži xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxx zákona.

XN33

(-)

Ano

Zůstatek xxxxxx (xxxxxxxxx nebo přijatého) x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

XN5

(-)

Ne

Přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU xx XX.

XX6

(+)

Xxx

Xxxxxxxxxxxx přeprava xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx XX x ČR.

XN7

(-)

Ano

Dovoz xxxxxx xx státu, xxxxx xxxx členským xxxxxx XX

XX16

(+)

Xxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, který xxxx členským xxxxxx XX

XX17

(-)

Xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XX50

(+)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - vyrovnání xxxxxxxx odpadu

XV53

(-)

Ne

Inventurní xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx, povodně, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx

XX63

(-)

Xx

Xxxxxxxxxxx:

X xxxxxxxx evidenci xxxxxx x xxxxxx hlášení x odpadech xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kódy xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kódů: X00 + X10 + X20 + A30 + X40 + X60.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx: X00 + A60.

V xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx X, xxx xx xxxxx X = X xxx xxxxxxx xxxxx, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx: XX, kde X = A pro xxxxxxx xxxxx, X = X pro xxxxx převzatý, X = X xxx xxxxx odebraný xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. X = xxx způsobu využití, xxxxxxxxxx, úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x 6 zákona x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx (+) / (-) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx (+) x Xxxxxxxx (-) Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx 6 x 7 Xxxxx x. 2 x Xxxxx č. 3.

Xxxxxxxx (+) xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx roku), (-) znamená, xx xxxxx ubývá (odpad xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx).

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnaná XXX xxxxxxx xx xxxxxx (+) x (-).

Xxxxxxx "Xxx" xxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a ročním xxxxxxx o xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xx" znamená, že xx xxxxxxx neuvede.

Partner xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx využití nebo xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 x xxxxxx xxxxxxx ohlašovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxx.) xxxx čestným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX.

X xxxxxxx použití xxxx XX33 se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 zákona.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 345/2021 Xx.

1. Vzor xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx x opravitelnosti xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XXX

XXX kód

Adresa

Stav xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnota

Popis xxxxxxxxx zkoušky vozidla:


 

Identifikace xxxxxxxx, xx kterém xxxx zkouška xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:


&xxxx;

"Xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opraveno (viz xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), je xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx a xxxx splňovat evropské xxxxxxxxxxxx xxxxx7). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx......Xx/XXX."

"Xxxxxxxxxx, že vozidlo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx účel x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxx "Popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx7). Xxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xx......Xx/XXX."

Xxxxxx autorizovaného znalce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx údaje x xxxxxxxxxxx vozidla před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx / název společnosti x XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx držitel není xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx plnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxx (druh, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hodnota); xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktuálnímu stavu xxxxxxx xxx přepravě.

Popis xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx - xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx byla x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxx zjištěných xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, případně xxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx, adresa, IČO xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx autorizovaného xxxxxx xxxx mechanika vozidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x údržby xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 zákona.

Prohlášení - xxxxxxxxxxxx znalec xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx variantu x x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx opravu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xx xxxx XXX.

2. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx x xxxxxxxxxx části vozidla

Držitel xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx společnosti

Druh vozidla (xxxxxx, model, VIN)

IČO

Odhadovaná xxxxxxxx tržní hodnota

Adresa

Popis xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděl:


 

"Prohlašuji, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxx "Popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx"), xx plně xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx svůj xxxxxxx účel a xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxx7)."

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx znalce xxxx xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zkoušky (xxxxxxx, xxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx části xxxxxxx - uvedou xx údaje x xxxxxxxxxxx části vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX, bylo-li xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx části xxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo vžitý xxxxx části xxxxxxx, xxxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxx vozidla.

Popis xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx - postup, xxxxx způsobem xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedena (specificky xxxxx přepravované xxxxx xxxxxxx), výsledné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx zkouška provedena - xxxxx, xxxxxx, XXX osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vozidla, xxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx znalce xxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxx prováděl - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znaleckou xxxxxxx, samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Mechanikem vozidla xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x oboru xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zemi xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 zákona.

1. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx of xxx vehicle:

Specification xx xxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX code

Address

Mileage xx xxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx value

The xxxxxxx procedure xxx xxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, where xxx xxxxxxx was xxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx of xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mechanic xxx xxx xxxxxx the xxxxxxx:


&xxxx;


&xxxx;

"X declare that xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx been xxxxxxxx according xx xxx xxxxxxx "Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx vehicle", xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx meet Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8). Xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx is ....... CZK/EUR."

"I declare xxxx xxx vehicle xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx for xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx after xxx reparation xx xxxxxxx parts xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx "Xxx testing xxxxxxxxx xxx the xxxxxxx" xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx can xxxx Xxxxxxxx safety xxxxxxxxx8). Xxx total xxxx xx the xxxxxx xx xxxxxxxxx at.......CZK/EUR."

Signed xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, who has xxxxxx xxx vehicle:


 

Date xxx xxxxx of xxx test (stamp, xxxxxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx transboundary shipment xxxxx be xxxxxxxx; xx xxx xxxxx xx a xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx the company xxx the XX xxxxxx shall xx xxxxxx. Xx the xxxx the holder xx xxx the xxxx xxxxxx xx xxxxx, xx is xxxxxxxxx xx prove xxxx the power xx xxxxxxxx the xxxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx - vehicle xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx, xxxx, xxxxx, VIN xxxx, mileage on xxx xxxxx, estimated xxxxxx xxxxx) xxxx xx xxxxxxxxx; the xxxxxxx on xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx the xxxxxxx xxxxxx transport.

The xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx vehicle - xxx xxxxxxxxx by xxxxx the test xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, braking xxxxxx, vehicle xxxxxxx xxxxxx, chassis xxx xxxxx xxxxx xx xxx vehicle), xxxxxxxxxxx xx the xxxxxx xxxxx, estimated xxxxxx xxxxx, where xxxxxxxxxxx, x description xx xxx xxxxxx, if xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx information.

Identification of xxx xxxxxxxx, where xxx xxxxxxx xxx xxxxxx - xxxx, xxxxxxx, identification number xx xxx person, xxx xxxxxxxxx the xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxx and xxxxxxx xxxxxxx xx xxx authorized xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx tested xxx xxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, an xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x person xxxx xxxxxxxxxxx qualifications xx xxx xxxxxxx xx destination. Vehicle xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx field of xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx motor vehicles xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx country xx xxxxxxxxxxx. Xx xx x person xxxxxxxxx to §112 xxxxxxxxx 4 xx xxx Xxx xx. 542/2020 Coll., xx xxx-xx-xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx will xxxxxxxx x xxxxxxxx variant xxx, if xxx xxxxxxx requires xxxxxx, xxxxx the xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx XXX xx EUR.

2. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vozidla - xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xx xxx functionality xx xxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxx name

Name

Surname

Designation

Company name

Type xx xxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx, VIN xxxx)

Xxxxxxxxxxxxxx number

Estimated xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxx testing xxxxxxxxx for the xxxxxxx part:


 

Identification of xxx facility, where xxx xxxxxxx xxxx xxx tested:


 

Name xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx:


&xxxx;

"X xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx to carry xxx x xxxxxx (xxx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx") xxx xx fully xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx its xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx safety xxxxxxxxx8)."

Xxxxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxxx or xxxxxxx mechanic, xxx xxx xxxxxx the xxxxxxx xxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx (stamp, xxxxxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx holder - xxx xxxxxxx xx xxx owner of xxx vehicle part xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; xx xxx xxxxx xx a xxxxx xxxxxx, the xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx XX xxxxxx xxxxx xx xxxxxx. In xxx xxxx xxx xxxxxx xx not xxx xxxx xxxxxx as xxxxx, xx is xxxxxxxxx xx prove xxxx xxx power xx xxxxxxxx the xxxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxx xx xxx official xx xxxxxxx xxxx xx xxx vehicle xxxx, xxx designation of xxx vehicle part, xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, including XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx.

Xxx testing xxxxxxxxx xxx xxx vehicle xxxx - the xxxxxxxxx xx which xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx the xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx to the xxxxxxxxxxx part of xxx xxxxxxx), the xxxxxxxxx test values, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx repair xx xxx xxxxxxx part, xx xxx, xxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xx the facility, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx tested - xxxx, address, XX xxxxxx of xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx test xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx the xxxxxxx xxxx, xx vehicle xxxx xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxx details xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx tested xxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a person xxxxxxxxxx to xxxxx xxx xxxxxx activities, xx xxxxxxxxxxx claims xxxxxxxx xx a xxxxxx with xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx mechanic xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx repair xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx or x xxxxxx with xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx the xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx §112 paragraph 4 xx xxx Xxx xx. 542/2020 Xxxx., xx end-of-life xxxxxxxx.

Příloha x. 6 x vyhlášce x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (XXX) - xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx vystavené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vzestupné xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx potvrzení x xxxxxxx (XXXX) - xxxxxxxx xx jedinečné xxxxx generované informačním xxxxxxxx sledování xxxx xxxxxxxxx autovraků xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx autovraku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx sběru autovraků; xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, doplní xx xxxxx nuly xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx provozovatele - xxxxxxxx xx obchodní xxxxx nebo xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx provozovny, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx - uvádí xx xxxxxx a úplná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx - vyplňuje xx jméno x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx krajského xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x provozu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx se číslo xxxxxxx souhlasu vydaného xxxxxxxxxxxxx xx sběru xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx/xx/xx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve formátu xx/xx/xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - uvádí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx se registrační xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx provozovateli.

Rok xxxxxx / první xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx (xxxxx) - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v technickém xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX) - vyplňuje xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx XXX xxxx než xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx nuly xx xxxxxxx xxxxx 17 xxxx, xxxxx xxxx /- se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx - vyplňuje xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx desetinná místa xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxx (x přesností xx xxx xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx pohotovostní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 40 xx (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx x XX uvedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxx 115 kg (xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx - vyplňuje xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx název subjektu xxx, jak xx xxxxxx x obchodním xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xx vyplňuje xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx x fyzických xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (trvalý xxxxx / sídlo) - uvádí se xxxxxx pobyt osoby, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předala, x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x podnikání xxxxxx xxxxx, v xxxxxxx obce xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX x EHP.

IČO xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx IČO; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx č. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xx listu č. 2 a x. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zpracováním autovraků, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

Hlášení xxxxxx xxx XXX/XXX (xxx, xxxxx) - xxxxxxxx se xxx XXX a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx hlášení xxxxxxxx.

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx

xxxxxx x identifikaci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx")

Xxxxxxxxx xxxxx - uvedou xx xxxxxxxxx o sídle xxxxxxxxxxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo zpracování xxxxxxxxx; xxxxx je XXX xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx v živnostenském xxxxx.

Xxxxx, x. x., Xxxx, PSČ - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx XXX (XXX) - xxxxx xx kód xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. x. Xxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx provozovatel xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx adresu, xxxxx číselníků správních xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 471/2002 Sb., xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 163/2002 Xx., (xxxxxxx xxxx xx internetových xxxxxxxxx XXX www.czso.cz).

IČZÚJ - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se nachází xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx číselníku xxxx XX. IČZÚJ xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx www.czso.cz x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx získat xx xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností. Xxxx xxxxx xxxxx XXXXX xxx xxxxxx xxxx Číselník xxxx Xxxxx republiky, xxxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx/xx/xx.

XXX (XXXX xxx zařízení) - xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prevence Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 12xxxxxxxx kódu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxxx využít možnosti xxxxx krátkou xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - rozumí xx provozovna xxxxx §17 xxxx. 1 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxx x xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxx je uskutečňována xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx může být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx rozlišující xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (XXX) - vyplní xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněné osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx souhlas x xxxxxxxxxxx nahrazen xxxxxxxxxxxx povolením podle xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx název xxxxxxxxxx.

Xxxxx, č. x/x. x., Obec, PSČ - uvádí xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovny.

Kód XXX (XXX) - xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx obvodu xx. m. Prahy, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxx zpracovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve Xxxxxx xxxxxx částka 163/2002 Sb., (xxxxxxx xxxx xx internetových xxxxxxxxx ČSÚ www.czso.cz).

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obce, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx autovraků nachází.

Uvádí xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX. XXXXX lze najít xx internetu, xxxxxxx www.czso.cz x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx XXXXX xxx xxxxxx také Xxxxxxxx obcí Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x-xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx vyplnila x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x. 2 - Xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx převzatých xxxxx vybraných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rok:

Veškeré údaje x množství xx xxxxxxx x xxxxxx xx tři desetinná xxxxx.

x) Xxxx x. 2 a xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx strany xxxxx x. 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx o množství xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxx xxxxx č. 2 musí mít x xxxxxxx uvedeno XXX, XXX x XXXXX provozovny, xxxxx xxxxxxx podává, xxxxxx x xxxxxx x. 1.

x) Každou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx druh x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Na xxxxxxxxxxx řádku xx xxxxx množství xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx číslo xxxxxxx.

Xx xxxxxxx 2 - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx, x případě xxxxx xxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx katalogové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx 16 01. X xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 3 - uvádí se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu.

Ve xxxxxxx 4 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx autovraku (xxxx. Xxxxx, Fiat xxxx.), x xxxxxxx druhů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx název xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů a xx xxxxxx za xxxxxxx tovární xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx sloupci 5 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) vlastních xxxxxxxxx autovraků, podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádcích, v xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx. Uvádí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tovární xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kódem X00 xx sloupci 7,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jednotlivých xxxxxx, xxxxxxxxx a druhů xxxxxxxxx autovraků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tovární xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 8 x xxxxx XX30 ve sloupci 7, pokud xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx autovraků, xxxxx jednotlivých značek, xxxxxxxxx x druhů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádcích, x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx vždy xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxx xx xxxxxxx 8 x kódem X00 xx xxxxxxx 7, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx autovraku (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx),

x) vybraných xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx (xxxxxxx na skladu) x xxxxxxxxxxx xxxx x kódem X00 xx xxxxxxx 7,

e) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx převedeny (xxxxxxx xx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx C00 xx xxxxxxx 7,

x) jednoho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx xx xxxxxxx 7.

Xx xxxxxxx 6 - xxxxx se xxxxxxx množství:

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jednoho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx 7, v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx x. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých x vybraných xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xx sloupci 5 xx musí xxxxxx součtu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxxxx na skladu x 31.12. xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx sloupci 7 - xxxxx xx xxx skutečného způsobu xxxxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 6.

Partner - xxxxxxxxx se rozumí xxxxxxx, oprávněná osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xxx xxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx odpad xxxxxxx nebo oprávněná xxxxx x xxxxxxxxx x vybranými xxxxxxxxx xxxx autovraky nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx odpad xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx odstranění.

Ve sloupci 8 - x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpadu xx xxxxx XXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxx přiděleno, XXXXX xxxx na jejímž xxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nachází xxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XXXXX obce, xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo jiné xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se uvádí XXX, obchodní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) oprávněné osoby xxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příjemce x XXXXX provozovny, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybraného autovraku xxxx xxxxxx nachází. Xxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx státu xxxxx ČSN XXX 3166 Xxxx xxx xxxxx zemí, oddíl 1, xxx X-2 x xxxxx státu xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx přepravy.

Ve xxxxxxx 9 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx autovraků xxxxx značky, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, obsahujících podstatné xxxxx vozidla.

List x. 3 - Xxxxxxx x sběru a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx autovraků, xxxxxx xxxxx, včetně hlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady xx xxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x tunách xx xxx desetinná xxxxx.

x) Xxxx x. 3 x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x. 3 slouží x xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s jinými xxxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x XXXXX xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x. 1.

x) Xxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx se xxxxx xx samostatném řádku.

c) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiné než xxxxxxx autovraky, a xxxxxx xxxxxxx zpracováním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařazují pod xxxxxxxxxx čísla xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx, pro xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslo, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx odpadů.

Ve xxxxxxx 1 - uvádí xx pořadové číslo xxxxxxx.

Xx xxxxxxx 2 - uvádí se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů. Xxxxxxx je uvádět xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vzestupné řadě, xxx xxxx uvedena x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odpadu xxxxxxxxxx 16 01. U xxxxxx, xxx xxxxx x podskupině 16 01 xxxx odpovídající xxxxxxxxxx číslo, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného x Xxxxxxxx odpadů.

Ve sloupci 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Katalogu xxxxxx xxxx x případě xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pro účely xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kategorie "X" xxx xxxxx xxxxxxxxxx (x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "X" pro xxxxx xxxxxxx x označení "X/X" xxx odpady, xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zde xxx xxx. "zrcadlovou xxxxxxx" x xxxxxxxxx "nebezpečný xxxxx" xxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx vlastností (x xxxxxxx změny kategorie).

Ve xxxxxxx 4 - xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx (je xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx). X xxxxxx končících na xxxxxxxxx "99", "odpady xxxxx blíže xxxxxxxx", xx xxxxx xxxxxx xxxxx odpadu (např. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xx xxxxxxx 5 - xx uvádí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, na xxx xxxxxxxxx místa. Ke xxxxxxx xxxxx odpadu (xxxx xxxxx odpadu) xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx uvést xx xxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvádí xxxx xxxxxxx množství:

a) jednoho xxxxx xxxxxx (x xxxxxx, xx tři xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxx X00 ve xxxxxxx 7 (xx vyprodukovaný xxxxx xx xxxxxxxx x odpad vzniklý xxxxxxx xxxx přepracováním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jiný xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xx. odpad xxx xxxxx katalogovým xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx jednoho xxxxx odpadu, xxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, x xxxxx B00 ve xxxxxxx 7,

x) převzatého xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx fyzické nepodnikající xxxxx x xxxxx XX30 ve xxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxx XX6 xxxx XX16 xx xxxxxxx 7.

Ve xxxxxxx 6 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tabulky x. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 7, x xx pro xxxxx xxxxxx nakládání xx zvláštní xxxxx. Xxxxxx xx rozlišuje, xxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, převzatým odpadem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx skladu.

Bilančně, xxx xxxxx xxxx odpadu, xxxxxx xxxxx celkových xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 5 se xxxx rovnat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx, xxxxxx zůstatku xx xxxxxx x 31. 12. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ve sloupci 6.

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nakládání x odpady x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 6.

Partner - partnerem xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx autovraky xxxx xxxxxxxxx, oprávněná xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xx xxxxx xxx autovrak, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 8 - x xxxxxxx xxxxxxxx autovraku xxxx xxxxxx se xxxxx XXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, IČZÚJ xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uvede XXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, adresa jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, IČZÚJ obce xx xxxxxx správním xxxxx xx partner xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobek xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx některého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, ve xxxxx xxxxxx odebraný xxxxxxx xxxxxxx vznikl.

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx oprávněné xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx XXX, xxxxxxxx název xxxxx provozovny oprávněné xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx příjemce, xxxxxx xxxxxxxxxx příjemce x XXXXX xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxx odpadu xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X8 xx X15 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx XXX, XXX 3166 Xxxx xxx xxxxx zemí, xxxxx 1, xxx X-2 x název xxxxx dovozu, xxxxxx xxxx přeshraniční xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxx pro hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx který bylo xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností.

List x. 4 - Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (kategorie xxxxxxx X1, X1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxx xxxx opětovného použití, xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx na xxx desetinná místa.

a) Xxxxx list xxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vybraného xxxxxxxxx (BN30) do xxxxxxxx xx xxxxx x zpracování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx, xxx x daném xxxx evidovali autovraky x systému XX XXXX.

x) Xxxxx strana xxxxx č. 4 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX a XXXXX xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, shodné x xxxxxx č. 1 x pořadové číslo xxxxxx.

Xxxxx x. 1 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx v XX ISOH (xxxxxxxx xxx xxxxx XX30), xxxxxxx xx autovraky xxxxxxxx kódem X00 xx jiného xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx roku (xxx C00), xxxx xx neuvádějí autovraky, xxxxx xxxx v XX XXXX stornované.

Řádek x. 2 - xxxxx xx suma xxxxxxxxx xxx TP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x XX ISOH. Xxxxxxxxx uvedených x xxxxx x. 1. Xxxxxxxx xxx TP (x) = hmotnost x xxxxxx (x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx hmotnosti xx xxxxx xxxxxxx 40 xx (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx x TP xxxxxxx pohotovostní xxxxxxxx, xx xxxxx zadat xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx odečte 115 xx (xxxxxxxx xxxxxx x paliva).

Řádek x. 3 - xxxxx se suma xxxxxxxxx uvedených x XX XXXX x xxxx Xxxxxxxx (x). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx. Autovraků xxxxxxxxx x řádku č. 1.

Xxxxx x. 4 - uvádí xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx dle XX x skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx autovraků. Xxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xx xxxxxxxx odmontoval xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. 5 - xxxxx xx hmotnost dílů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx, xxx xxxx předání (dílů, xxxxxx) pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 6 - uvádí xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx C00.

Řádek x. 7 - součet xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx autovraků xxxxxxxxx xxx xxxx R13, X15, N5.

Řádky x. 8 xx 10 - xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx na xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx takového xxxxxxxx předat. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečné xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 11 xx 13 - xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx - zpracování xxxx xxxxx. Vyplňují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předávají xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení. Tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dispozici, xxxx možné xxxxxxxx xx takového zařízení xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx využití odpadu xxxxxxxxx mimo xxxxx XX.

Xxxxx x. 14 xx 15 - xx 1. xxxxx 2015 xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 95 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převzatých xx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx využity x xxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxx. Xxxxxxxxx xxxx xx počítají x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x. 5: Materiál xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx provozu používají xxxxxx zařízení) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx udávají v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Vyplňují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) Každá xxxxxx xxxxx x. 5 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x XXXXX xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, shodné s xxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx č. 1 - xxxxx se xxxxx hmotnost xxxxxx x autovraků xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 xx 5 - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x. 2 xx 5 xxxx xxx 100.

Xxxxx x. 6 xx 10 - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx se vyplňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx k xxxxxxx: Xxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx Integrovaného systému xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 25/2008 Sb., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 345/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

445/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 273/2021 Xx., x podrobnostech nakládání x odpady, ve xxxxx xxxxxxxx x. 78/2022 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/53/ES xx dne 18. xxxx 2000 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Rozhodnutí Komise 2002/151/XX ze xxx 19. xxxxx 2002 x minimálních požadavcích xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/53/XX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Vyhláška č. 8/2021 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx).

4) Xxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6) Rozhodnutí Xxxxxx 2005/293/ES xx dne 1. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použití, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/XX.

7) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 661/2009 xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

8) Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xx 661/2009 of the Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx the Xxxxxxx xx 13 Xxxx 2009 xxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx the xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx and xxxxxxx, xxxxxxxxxx and separate xxxxxxxxx units intended xxxxxxxx.