Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

345/2021 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností a na nakládání s vozidly s ukončenou životností §2

Náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností §3

Rozsah údajů vedených v Informačním systému §4

Rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností §5

Rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití §6

Způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí §7

Podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování §8

Náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla §9

Přechodná ustanovení §10

Oznámení technického předpisu §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Obsah provozního řádu zařízení

Příloha č. 2 - Technické požadavky na nakládání s vozidly s ukončenou životností a zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 3 - Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 4 - Hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence

Příloha č. 5 - Doklad o opravitelnosti vozidla

Příloha č. 6 - Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Příloha č. 7 - Hlášení o sběru a zpracování autovraků

INFORMACE

345

XXXXXXXX

xx dne 20. xxxx 2021

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx životností
 

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5, §108 odst. 1 xxxx. k), §108 xxxx. 3, §109 xxxx. 7, §110 xxxx. 7 x §112 xxxx. 7 xxxxxx x. 542/2020 Xx., x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, (dále jen "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx ke sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x zařízení xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx soustřeďování vozidel x xxxxxxxxx životností,

d) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx demontovány,

g) xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapalin x xxxxxxx s xxxxxxxxx životností,

h) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovatelem vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx částí,

j) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů a xxxxxx skladování,

k) rozsah xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx") x

x) xxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x funkčnosti xxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xx xxxxx a zařízení xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx řádu zařízení xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx stanoven x xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxx zařízení ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx v xxxx 2 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x ukončenou životností x na soustřeďování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 přílohy č. 2 x této xxxxxxxx.

(3) Technické xxxxxxxxx xx zpracování vozidel x xxxxxxxxx životností x xx zařízení xx zpracování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 přílohy č. 2 x této vyhlášce.

(4) Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx použity, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx3).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x odčerpání xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2.4. přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.5.1. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zařazuje xxx xxxxxxxx uvedeným v Xxxxxxxx xxxxxx3).

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx údajů xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx systému

(1) X Informačním systému xxxx xxxxxx údaje x vozidlech s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností požadované x potvrzení x xxxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. l) xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx rozlišení, xxx x xxxx xxx zřejmý xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x identifikačním čísle XXX, xx kterého xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 fotografie, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého je xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx, xx xx x době xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nachází x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) stav xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX.

(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 96 xxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odpadech x způsobech xxxxxxxxx x xxxx xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx. Evidence xxxxxxxx

x) xxxxx převzetí xxxxxx x xxxxx zápisu xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx osobě x xxxxxxx přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za vedení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru vozidel x xxxxxxxxx životností x zpracovatelé xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx evidence (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx") xxxxx přílohy č. 4 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxx ročního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx4) xxxxxxxx ročního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobech xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Způsob xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx použití x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx hmotnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x energeticky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx vykazovaného xxxx.

(2) Úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxx a recyklace xx vypočte xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tak, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxxx číslem, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx vždy x tunách xx xxx xxxxxxxxx místa.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zpracovatel xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx použitelného xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx stav a xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností, xx xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Proces přípravy x opětovnému použití xxxx zahrnovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dílu, xxxx opravu, čištění xxxx zajištění odpovídající xxxxxxx xxxx korozí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených x těmto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x odpad.

§9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxx potřeby přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx zařízení xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností je xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx podle přílohy č. 6 k této xxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x o xxxxxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx Informačního xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2022 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 a přílohy č. 6 k této xxxxxxxx.

(3) V letech 2021 až 2024 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx za xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/1535 xx dne 9. xxxx 2015 x postupu při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti.

§12

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Brabec x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 345/2021 Xx.

Xxxxx provozního xxxx zařízení

1. Provozní xxx zařízení ke xxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností xxxxxxxx:

1.1. Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx: xxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje vlastníka x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo), xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a telefonním xxxxxxx xx xx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx území; v xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxx xx xxxx číselných xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx projektovaná xxxxxxxx xxxxxxxx, maximální xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pro něž xx xxxxxxxx xxxxxx x které jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx3), xxxx, x xxxxx je zařízení xxxxxx.

1.3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: popis technického x technologického xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hranice zařízení x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx.: přístupové cesty xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, sklad xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.).

1.4. Technologie x obsluha xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx odpadu - xxxxxxxxxxxxxxx postup x xxxxxxxxx postup xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxx odpadu, provést xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx nakládání x xxxxxxx - způsob xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, umísťování xxxxxx xx xxxxxxxx.

1.5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení.

1.6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do zařízení x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů.

1.7. Opatření x xxxxxxx negativních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

1.8. Xxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x ochrany životního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

1.9. Vzor xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.10. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Provozní řád xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (xxx 1) a xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx:

2.1. Roční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zpracovatelská kapacita xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x projektovaná xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.2. Podrobná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zařízení.

2.3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a dalších xxxxxx x xxxxxxxx.

2.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.5. Xxxxxxxxxxxx provozu zařízení - xxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, měření hlukových xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx pracovní prostředí xxxx.

2.6. Informace, xxxxx xxxx nutné k xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx šetrnému zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxx vozidla, včetně xxxxxxxxx x bezpečném x ekologicky xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trakční xxxxxxx.

2.7. Xxxxx xxxxxxx vedoucích x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x popis xxxxxxxxx x opětovně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

2.8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxx označení,

b) xxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxx),

x) xxxxx provedení xxxxxxxx x opětovnému použití.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nakládání x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

1.1. Xxxxx x přejímce xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x ukončenou životností xxxx xxxxxx přepravou xx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xx zjištění hmotnosti xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zařízením xxx xxxxxxxxxx uniklých kapalin, xxxxxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zařízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2. Při xxxxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx všechna xxxxxxxx opatření, aby xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx být xxxxxxxxxxxxx x poloze na xxxx xxxx xx xxxxxx.

1.3. Xxxxx k xxxxxxxxx x soustřeďování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x opětovně použitelných xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k přípravě x opětovnému použití xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zapojenou xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností x na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.1. Xxxxx x xxxxxxxxx, soustřeďování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soustřeďování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx označena a xxxxxxxx xxxxx bodu 1.1. Xxxx xxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bodech 1.2., 1.3., 1.4. x xxxx xxxxxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx částí xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.4.1.,

x) xxxxxxxx,

x) příprava x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použitelných xxxx, xxxxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karoserií x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.2. Soustřeďovat na xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx dvě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx než dvě xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xx možné xxxxx x technickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xx xxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx náplně x další xxxxx, xxxxx mají nebezpečné xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06).

2.3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxx disponovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupovat x xxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §103 xxxx. 3 xxxxxx.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx vlastnosti, x xxxxxx odčerpání xxxxxxxxxx xxxxxxx x vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx.

2.4.1. Xxxxxxxx nebezpečných částí x odčerpání provozních xxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kapaliny x xxxxxx soustřeďovány xxxxxxxx.

2.4.2. Xxx demontáži xxxx xxx trakční baterie xxxxxxx x souladu x bezpečnostními standardy x x souladu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §103 odst. 3 xxxxxx.

2.4.3. Pokud xxxx chladicí systém xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poškozen nebo xxxxxxxx xxxx převzetím xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při vypouštění xxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností se xxxxxxxx buď odčerpají, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx možné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x §109 xxxx. 3 xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx nádrží bez xxxxxxxxxx otvorů xx xxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.5. Demontáž xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.5.1. Části vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx musejí xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx x nádrže xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,

x) potenciálně xxxxxxx součásti (xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) provozní xxxxxx (xxxxxx, motorový x xxxxxxxxx olej, xxxxx x rozvodovky, xxxxx z hydrauliky, xxxxxxxx xxxxxxxx, nemrznoucí xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx klimatizačního systému) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx x šestimocný xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx proveditelné.

2.5.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx katalyzátoru,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x hořčík, pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx drcení,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x vozidlem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.), pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxx xxx účinně recyklovány xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx.

2.5.3. Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodů 2.4. a 2.5.1. xx xxxxx přeřadit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* pod katalogové xxxxx 16 01 06 xxx vylučování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

2.5.4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx číslo 16 01 06 xxx xxx, nebo xxx xxxxx jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx životností do xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zařízení xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx destruction end-of-life xxxxxxx

XXX:

XXXX:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxx xx Authorised treatment xxxxxxxx (XXX):

XXX xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx provozovatele

Name of xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx the XXX

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx the XXX

Xxxxxxxxxxx osoba

Údaje x xxxxxxxxx vozidle s xxxxxxxxx životností

Identification of xxx-xx-xxxx vehicle

Datum xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX)

Xxxxxx of registration xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx značka

Registration number

Rok xxxxxx / první xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx rozlišovací značka

State xx registration

Kategorie vozidla, xxxxxxx x typ (xxxxx)

Xxxxxxxx xx vehicle, xxxxxxxxxxxx, type (model)

Identifikační xxxxx vozidla (XXX)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x)

Xxxx xxxxxx xx XXX (x)

Xxxxxxxx vozidla xxxxx XX (t)

Weight xx XXX according xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x)

Xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx/xxxxx xx xxx XXX

Xxxxx x xxxxxxxx / xxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx / company xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx totožnosti / XXX

Xxxxxxxx document xxxxxx/ Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx/ xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx převzala xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx části schválené xxxxxxxx x neobsahuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx XXX xxxxxxx xx xxxx xxxx complete XXX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx does not xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx ELV

Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx chybějící xxxxx:

Xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx x údaje xxxxxx (podpis)

Person xxx xxxxxxxx the XXX xxx verified xxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx předal (xxxxxx)

...

XXX xxxxxxxxxxx xx (xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (XXX) - xxxx xxxxx xxxx být xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislé vzestupné xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx potvrzení x systému (XXXX) - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx systémem pro xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vystavené provozovatelem xxxxxx xxxxxxxx.

XXX provozovatele - xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxx ke sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx má xxxxxxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 míst.

Název xxxxxxxxxxxxx - vyplňuje xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xx-xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx, xxx xx zapsán v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

Adresa xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx adresa xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve kterém xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx osoba - xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx se datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zařízení ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dd.mm.rr.

Číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx značka vozidla x xxxxxxxxx životností - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx značka xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x jakého xxxxxx technický xxxxxx xxxxxxx xxxxx doložen.

Rok xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx rok xxxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxx, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxx (xxxxx) - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX) - xxxxxxxx se podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, doplní xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 17 xxxx, xxxxx xxxx /- xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx identifikační xxxxx XXX xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla.

Hmotnost xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx hmotnost vozidla x tunách na xxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx v okamžiku xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx v xxxxxx (x přesností xx xxx desetinná xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 40 xx (xxxxxxxx xxxxxx). Není-li x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotnost, je xxxxx zadat provozní xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx 115 xx (xxxxxxxx řidiče x xxxxxx).

Xxxxxxxx - xxxxxx xx potřebné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vozidlu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxxxx / název - xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx). X případě xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx název xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x živnostenském xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx název. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxx znám, xxxxx xxxxx přejímající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sídlo - xxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx vyplňuje xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx nevyžaduje u xxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxx XX a XXX.

Xxxxx dokladu xxxxxxxxxx / XXX - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx IČO; xxxxx xx XXX xxxx xxx osmimístné, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx celkový počet 8 míst, xxxxx xx, bylo-li přiděleno.

Státní xxxxxxxxxxx / xxxx - xxxxx xx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob stát, xx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx sídlo.

Příloha x. 4 x vyhlášce x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx x./

Xxxxxxxxxx xxx:

Xxx XX ORP:

Nulové xxxxxxx (Xxx/Xx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

Identifikace xxxxxxxx

Xx sběru

Ke xxxxxxxxxx (xxxxxxxx)

Xx xxxxxxxxxx (xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (IČZ)

Smluvní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady (Xxx / Ne)

IČO

Odpady, x xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx zařízení

Ulice

č. x.

x. x.

Xxx zařízení

BAT xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx / Xx)

Xxxx

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx)

XXX

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX (xxxxxxxx XX) (Xxx / Ne)

Kód XX XXX / SOP

Produkujete xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/10215)? (Xxx/Xx)

XXXXX

Xxxxx

x. p.

č. x.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx údaje:

Obec

PSČ

Datum

Kód SO XXX / XXX

XXXXX

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - uvede se xxx, za xxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx.

Xxx XX ORP / XXX - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x přenesenou xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxx hlášení.

Nulové xxxxxxx - xxxxx se "Xxx", xxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx x xxxxxx x nepřerušilo provoz.

Identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxx.

XXX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx XXX xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / název / jméno a xxxxxxxx - uvede xx tak, xxx xx zapsán v xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

Ulice, x. x., x. x., xxxx, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

Kód XX XXX / XXX - uvede xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx obvodu hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působností, ve xxxxxx xx původce xxxxxx / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx / xxxxxxxxx x xxxxxx sídlo.

IČZÚJ - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxx xx provozovatel xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

Vyplnění xxxxxxx x kontaktní xxxxx - xxxxxx se xxxxx x vyplnění xxxxxxx a osobě xxxxxxxxxx hlášení.

Datum - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx.xx.xxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx - uvede xx jméno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X-xxxx, xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poznámku x podanému xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx - x xxxxxxx použití xxxx XX63 x xxxxxx xxxxxxx ohlašovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx události.

Identifikace xxxxxxxx - xxxxx se, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx zpracovatele vozidel x xxxxxxxxx životností, x xxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx či xxxxxx (xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (IČZ) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx zapojení do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady - xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontejnerů xx xxxxxxx sběr xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx apod., uvede xx "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx "Xx".

Xxxxxx, x xxxxx xx zapojeno xx xxxxxxxx systému nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx odpadů xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx údaje x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx MŽP (XXXX) Xxxxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx z XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxxxx - uvede se xxxxx xxxxx x XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx doplněn z XXXX Xxxxxxxx zařízení.

Povolení x xxxxxxxx činnosti - xxxxx xx, xxx xx jedná x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 541/2020 Sb. Dále xx uvedou xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxx nakládání x xxxxxx podle přílohy č. 2 xxxxxx č. 541/2020 Xx. Údaje xxxx xxxxxxxx x ISOH Xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - uvede xx "Xxx", xxxxx xxxx xxx zařízení x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX (XXXX kód xxxxxxxx) - uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 12xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z MZP x čísel. Xxxxxxxx xx v xxxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx z XXXX (xxxxxxxx XX) - uvede xx "Xxx", xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Operačního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx x poslední xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX). Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx konkrétní xxx, xx kterém xxxx xxxxxxx přidělena.

Produkujete xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organické xxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/1021? - xxxxx xx "Ano" pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, nebo "Xx" x případě, xx xxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxx vyplnit list x. 6.

Xxxxx, č. x., x. o., xxxx, XXX - xxxxxx xx adresní xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx zpracování xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxx SO XXX - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností.

IČZÚJ - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxx x. 2 - Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. číslo

Zařazení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx úpravě

Partner (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností

Číslo xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx odpadu

Kategorie odpadu

Název xxxxx xxxxxx

Xxxxxx (+)

(x)

X xxxx podle xxxxxxxxx­ xx xxxx (-)

(t)

Evidenční xxx

(xxxxxxxx / xxxxxxxx / nakládání / xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx (t)

Kód xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx

XXX, xxxxxxxx firma / xxxxx /xxxxx a xxxxxxxx XXX/XXX (XX XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxxxx provozovny / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, XXXXX xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xx uvádějí x xxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

x) List x. 2 x xxxxx potřeby x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x. 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x nakládání s xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx produkce a xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx vzniklým xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx pouze množství xxxxxxxxxx, soustřeďovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx částí. Xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx zařízení [xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x úklidu (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx.] se xxxxxxx xx listu x. 3.

Pořadové xxxxx

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx evidenčního xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx sloupci 2 - uvede xx xxxxxxxxxx číslo druhu xxxxxx podle Katalogu xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x poddruh xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx poddruhu odpadů xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností se xxxxx katalogové xxxxx xxxxxx přednostně zařazené xx xxxxxxxxxx 16 01. Xxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxxxxx 16 01 není xxxxxxxxxxxx katalogové xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx odpadů.

Provozovatel xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx číslo 16 01 04* xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxx Xxxxxxxx odpadů.

Ve xxxxxxx 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx. X odpadů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx x poddruh xxxxxx, uvede xx xxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx Katalogu xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx souhrnných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, uvedených xx sloupci 6.

Ve xxxxxxx 5 - xx samostatném xxxxx xx xxxxx u xxxxxxx druhu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx sloupci 6 - z xxxx hmotnost zpracovaného (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhrnné množství xxxxx evidenčního xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx se xxxxxxxxx xxx produkce xxxxxx, převzetí, xxxxxxxxx, xxxxxxx odpadu podle xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxx vyhlášky (xxx níže).

Provozovatel zařízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX33 u xxxxxxxxx pneumatik (16 01 03) a xxxxxxxxxxxxxx baterií (16 06 01*) x xxxxxxxxxxxx (trakčních) xxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxx xxx potřeby vyplnění xxxxx xx xxxxx x. 4 této xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx

Xx xxxxxxx 8 - xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, které po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx X12x, R12b, X12x, X12x, R12e, X12x, X9, X13, X14) bylo směřováno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx směřován.

Partner (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx část xxxx xxxxx vzniklý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

Ve sloupci 10

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností nebo xxxx xxxxx xx xxxxx IČO, xxxx-xx xxxxxxxxx, obchodní firma / xxxxx / xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx (IČZ) xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx (XXX), XXXXX xxxxxxxxxx nebo zařízení xxxxxxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, nebo xxxxx xxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx nepodnikající xxxxx xx x xxxxxxxxxx uvede xxxxx x XXXXX xxxx, xx které bylo xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx nebo odpad xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx odpadu xxxxxx zpracovateli, xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění, xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx IČO, obchodní xxxxx / xxxxx / jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení (XXX), xxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodníka (XXXX), adresa xxxxxxxx xxxxxxxx x IČZÚJ xxxxxxxx partnera.

V xxxxxxx xxxxxx, vývozu nebo xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx státu xxxxx XXX XX ISO 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx xxxx.

Xxxxx sesbíraných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 11 - xxxxx xx xxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx partnera (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx osvědčení

Ve xxxxxxx 12 - xxxxx xx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx odpadu, pro xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností. Nevztahuje xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx operací xxxxxxxxx x xxxxxx 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx vyhlášky xxxxxx vybrané xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxxxx Xxxxxxxx odpadů xxx xxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx x. 3 - Souhrnné údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx převzatých částech xxxxxxxxx xxxxxxx a x produkci x xxxxxxxxx s xxxxxx

xxxxxx x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx odpadu

Celkem (+)

(x)

X xxxx xxxxx evidenční­ xx kódu (-)

(t)

Evidenční xxx

(xxxxxxxx / převzetí / xxxxxxxxx / xxxxxxx)

Xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx (t)

Kód xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx

XXX, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx /xxxxx x xxxxxxxx IČZ/IČP (XX XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxxxx provozovny / xxxxxxxx / obchodníka, XXXXX xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx č. 3 x podle xxxxxxx x xxxxxx další xxxxxx listu č. 3 slouží k xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxxxxxx převzatých xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel, xxxxxx hlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx rok.

b) Každé xxxxxxxxxx číslo odpadu xx xxxxx na xxxxxxxxxxx řádku.

c) Xxxxxxx xxxxxxxx x zpracovaná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

x) Nakládáním s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) či xxxxxxxxx ostatních xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xx xxx [xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx (znečištěné xxxxxxxx), apod.].

Pořadové číslo

Ve xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu.

Zařazení xxxxxx

Xx sloupci 2 - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx odpadu, xxxxx xx xxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01. U xxxxxx, xxx které x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zařadí podle xxxxxxx uvedeného x Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x) v xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x. 3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx přijatá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx číslo 16 01 04* xxxxx Xxxxxxxx odpadů. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 této xxxxxxxx) xx zařadí xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxxxx Xxxxxxxx odpadů.

Ve xxxxxxx 3 - uvede xx kategorie odpadu x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, například technický xxxx xxxxx užívaný xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odpadu x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx souhrnných xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, uvedených xx xxxxxxx 6.

Xx sloupci 5 - xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x každého xxxxx případně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx 6 - z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), předaného xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x každého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx množství podle xxxxxxxxxxx kódu.

Evidence odpadu

Ve xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 (xxx xxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xx xxxxxxx 8 - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx množství xxxxxx x původního xxxxxxxxxxxx xxxxx odpadu x xxxxxx, které xx provedené úpravě xxxxxx (xxxx X12x, X12x, R12d, X12x, X12x, D9, X13, X14) xxxx směřováno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx využití nebo xxxxxxxxxx.

Xx sloupci 9 - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo odstranění, xx kterého je xxxxx xx provedené xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

Xx sloupci 10

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx uvede XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx firma / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx partnera, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (XXX) nebo xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx (XXX), XXXXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx nepodnikající osoby xx x partnerovi xxxxx xxxxx a XXXXX xxxx, ve xxxxx bylo vozidlo x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo jinému xxxxxxxx k nakládání x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx využití xxxx odstranění, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx XXX, xxxxxxxx firma / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (IČZ), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (IČOB), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x IČZÚJ xxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx podle XXX XX ISO 3166-1 Xxxx pro xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx - Část 1: Xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 11 - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřenou xxxxxx pro hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů x případě xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, x xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx x. 4 - Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady, které xxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx (kategorie vozidla X1, N1 x xxxxxxxxx motorová xxxxxxx) x xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx použití, xxxxxxx a xxxxxxxxx

xxxxxx x. /

IČO

IČZ

IČZÚJ

č.

Jednotky

1

Počet xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ohlašovacím xxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(xx)

2

Xxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxxx x vozidle x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx do Informačního xxxxxxx xxxxxxx provozovatelem xxxxxxxx ke sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx)

3

Xxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x)

5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití (X3x, X3x, R4c, X5x):

8

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx vykazovaného xxxx (X00)

9

Xxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (X13x, X15, X5)

Xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx na šrédru

10

Recyklace (X2x, X3x, X3x, X3x, X4x, R4b, X5x, X5x, R6a, X7x, R8a, X9x, X11x):

11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, X1x):

12 Xxxxxxxxxx (X1x, X1x, X5, X10, D12):

Nakládání x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

13

Xxxxxxxxx (X2x, X3x, X3x, R3h, R4a, X4x, X5x, X5x, X6x, R7a, X8x, X9x, R11a):

14

Energetické využití (X1x, R1b):

15

Odstranění (X1x, X1x, D5, X10, X12):

Xxxxxx cílů opětovného xxxxxxx, využití x xxxxxxxxx

16

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

(%)

17

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx:

(%)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx v daném xxxx provedli první xxxxxxxx vybraného xxxxxxx x ukončenou životností (X40), xx xxxxxxx xx, kteří v xxxxx roce evidovali xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx §109 xxxx. 3 xxxxxx). X (krajním) případě, xx xx z xxxxxxxx nepředvídatelného xxxxxx (xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx, xxxxxxxx apod.) první xxxxxxxxxxx neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx operaci, xxxxxx xxxxx list xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx č. 1 - xxxxx xx xxxxx vybraných xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxx A40). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kódem X00 od xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxx převedená x xxxxxxxx roku (xxx X00), xxxx xx xxxxxxxxx vybraná vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stornována.

Řádek x. 2 - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x první zpracovatelské xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převzatých x xxxxx ohlašovacím xxxx od xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxx X00. V (xxxxxxx) xxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx důvody, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) xxxxx zpracovatel neprovedl xxxxx zpracovatelskou xxxxxxx, xxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předána. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 2, má xx xx to, xx od zařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 3 - xxxxx se xxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx x ukončenou životností, xx xxxxx xx xxxx x. 4 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proveden xxxxxxxxxxx xxxx součet xxxxx x. 1 x 2 (bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx x. 4 - xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx X40).

Xxxxx x. 5 - xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pod xxxxxxxxxx xxxxx B00). V xxxxxxx, že zpracovatel xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohlašovacím xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx nepřevzal, xxxxx x. 5 xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 6 - xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, výpočet bude xxxxxxxx automaticky xxxx xxxxxx řádků x. 4 a 5 (xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx č. 7 - uvede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x. 8 - uvede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxx vybraná vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx kódem C00) x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x nimi xxxx xxxxxxxxx. Tento řádek xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností 16 01 04* xxxxxxxx xxx xxxxx X40, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx X00, xxxxxxxx byla xxxxxxxx prvním xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx pocházející xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 9 - xxxxx xx xxxxxxx hmotnost odpadů xx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 04*, xxxxxxxxx xxx xxxx X13x, D15, X5; xxxx xxxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx převádí xx xxxxxxx roku. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 04* xxxxxxxx xxx kódem X40, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx X00 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xx xxxxxxxx pouze xx sběru vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, x xxxxxx části (xxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxx řádek se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx x. 10 až 12 - xxxxxxxxx s xxxxxx vzniklými z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (šrédru). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx vybrané vozidlo x xxxxxxxxx životností xxx xxxxx X40 xxxx pod kódem X00 xx xxxxxxxx xxxxx ke sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kam xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx nejsou x xxxxxxxxx, xxxx možné xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx takového xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx ČR.

Řádky x. 13 xx 15 - xxxxxxxxx x xxxxxx vzniklými z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (šrédr).

Vyplňují zpracovatelé xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vybrané xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx informace zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx A40 xxxx pod kódem X00 xx zařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dalšího zařízení, xxx vybrané xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx požadované údaje xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx možné vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx řádků x. 10 xx 15 x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx části přijaté xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx započítávají do xxxx opětovného použití x využití a xxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxx zahraničního zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/293/ES6)).

Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené mimo xxxxx XX. X xxxxxxx vývozu vozidel xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx XX xx xxxxx mít doklad xxxxxxxxxxx převzetí xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, není xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx zařízení xxxxxx.

Xxxxx x. 16 x 17 - vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nejméně x xxxx 95 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převzatých xx kalendářní rok x opětovně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx 85 % průměrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx za kalendářní xxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 7 xxxx. 2 xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/XX o xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx cíle xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

XXX - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, (xxx. 95%)

OPR - xxxxxxxx použití x xxxxxxxxx, (xxx. 85 %)

OP - xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x. 7)

X - recyklace (xxxxx x. 10 + 13)

V - xxxxxxxxxxx využití (xxxxx x. 11 + 14)

XX - skutečná xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (řádek x. 6)

PO - xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx (způsob xxxxxxxxx s odpadem X00; řádek č. 8)

XX - xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx nakládání x xxxxxxx R13a, X15, N5; xxxxx x. 9)

Všechny xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/293/XX xxxxxxxxxxxx hmotnost xxxxxx.

Xxxx x. 5 - Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxxxxx vyplňují xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx)

xxxxxx x. /

XXX

XXX

XXXXX

x.

Xxxxxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzniklých x vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(x)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x vybraných xxxxxxx x ukončenou životností

(%)

2

Železné xxxx

3

Xxxxxxxxx xxxx

4

Xxxxx frakce

5

Těžká xxxxxx

Xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností (x)

Xxxxxxxxx (X2x, R3a, R3d, X3x, X4x, R4b, X5x, R5b, R6a, X7x, X8x, X9x, X11x) (x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, X1x) (t)

Odstranění (X1x, D1b, D5, X10, X12) (x)

6

Xxxxxxx xxxx

7

Xxxxxxxxx kovy

8

Lehká xxxxxx

9

Xxxxx xxxxxx

10

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xx udávají x tunách na xxx xxxxxxxxx místa.

Vyplňují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx svém xxxxxxx používají drtící xxxxxxxx.

Xxxxx x. 1 - xxxxx se xxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xx tohoto xxxxx xx uvádí i xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 xx 5 - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx šrédru x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx řádků x. 2 až 5 musí xxx 100.

Xxxxx x. 6 xx 10 - xxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx ČR.

List x. 6 - Xxxxx x xxxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 x xxxxxx zde xxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx odpadu

Kategorie odpadu

Název xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx CAS

Číslo XX

Xxxxx perzistentní xxxxxxxxx xxxxx (xx/xx)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx x. 6 je xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx je xx xxxxx x. 1 x otázky "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021?" xxxxxxx "Xxx".

Xxxxxxxxxx xxxxx odpadu - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx - uvede xx kategorie xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx3).

Xxxxx xxxxx odpadu - xxxxx se xxxxx druhu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle přílohy XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

Xxxxx XXX - xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx látky x Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají přiděleno XXX xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx x v xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021.

Číslo XX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx látek: Xxxxxx obchodovatelných xxxxx (Xxxxxx), Xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xxxxxx) x Xxxxxx xxxxx nepovažovaných xx xxxxxxxx (Xxx). Xxxxx je uvedeno x x xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

Obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látky x xx/xx.

Xxxxxxx x. 1 - Evidenční xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Kód

Množství xxxxxx

( + ) / ( - )

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

Vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx převzetím odpadů xx fyzické xxxxx - občana xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X10

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx

X20

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

Produkce xxxxxx převzetím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (elektrozařízení, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxx zpracovatelem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxx §65, 85, 86, 87, 97 xxxxxx.

X30

(+)

Xxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx Xxxxxxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dopravy x strojů

- Xxxxxxxx xxxxxx převzetím elektrozařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 zákona xx xxxxxxx osoby - občana xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx od posledního xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx.

- Produkce prvním xxxxxxxxx automobilových a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 x §96 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

- Xxxxxxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx potvrzení podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. - Produkce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx) x xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X40

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odklizením xxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx živelní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X60

(+)

Xx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx převzatý od xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx s xxxxxx

X00

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx)

X22

(+)

Xxx

Xxxxxx odpadu

Množství xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x1. xxxxx vykazovaného xxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx stejného xxxxxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxxx x xxxx xxxxx)

XX40

(+)

Xx

Xxxxx sekundárního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx z xxxxxxxxx 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 x xxxxxx xxxxxxx xxx úpravě (xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx): 16 01, 16 06, 16 08 01, 16 08 02, 16 08 03.

BN41

(+)

Ne

Vznik sekundárního xxxxxx po upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx (xx xxxxxx přijatého xxxxxx). Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zařízení pro xxxxxxxxx x xxxxxx xx odpady xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 19 Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19 08 a 19 09).

BN44

(+)

Ne

Nakládání s xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx).

XX4

(-)

Xx

Xxxxxxx odpadu

Předání xxxxxx (vlastního nebo xxxxxxxxx nebo ze xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx) do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

XX3

(-)

Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx průmyslových baterií x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

XX33

(-)

Xxx

Xxxxxxxx odpadu (xxxxxxxxx xxxx přijatého) x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

XX5

(-)

Xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX do XX.

XX6

(+)

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx členského xxxxx XX x XX.

XX7

(-)

Xxx

Xxxxx xxxxxx xx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx EU

BN16

(+)

Ano

Vývoz xxxxxx xx státu, xxxxx xxxx členským státem XX

XX17

(-)

Xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XX50

(+)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XX53

(-)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, krádeže xxxxxx

XX63

(-)

Xx

Xxxxxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x odpadech xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpadů.

Produkce xxxxxx x xxxxx xx dána xxxxxxx xxxxxxxxxxx kódů: X00 + X10 + X20 + A30 + X40 + X60.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx: X00 + X60.

X xxxxxxx, že je x xxxxxxxxxx kódu xxxxxxx X, xxx xx xxxxx X = X pro xxxxxxx xxxxx, X = X xxx xxxxx převzatý, X = C xxx xxxxx odebraný xx xxxxx x předchozího xxxx.

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx evidenčních xxxx xxx xxxxxxx využití, xxxxxxxxxx, úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx: XX, xxx X = X pro xxxxxxx xxxxx, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx, X = C xxx xxxxx odebraný xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. X = xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx (+) / (-) xx vztahuje ke xxxxxxxx Xxxxxxxx (+) x Množství (-) Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx 6 x 7 Xxxxx x. 2 x Xxxxx x. 3.

Xxxxxxxx (+) znamená, xx xxxxx přibývá (xxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxx xxxx převeden x xxxxxxxx roku), (-) znamená, že xxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx).

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx na xxxxxx (+) x (-).

Xxxxxxx "Xxx" znamená, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x průběžné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xx" znamená, xx xx xxxxxxx neuvede.

Partner xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx využití nebo xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx atd.) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx formátu XXX.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX33 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xx xxxxxx xx provozovatel zařízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx.

Příloha č. 5 x vyhlášce č. 345/2021 Sb.

1. Xxxx xxxxxxx x opravitelnosti xxxxxxx:

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XXX

XXX kód

Adresa

Stav xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnota

Popis xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx zkouška xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx:


&xxxx;

"Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx uvedené xxxx xxxx xxxxxxxx (xxx xxxxx "Popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxxxxxx xxx svůj xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxxxx normy7). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx......Xx/XXX."

"Xxxxxxxxxx, xx vozidlo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx účel x xx xxxxxx poškozených xxxxx uvedených x xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx7). Celková xxxx xxxxxx xx odhadována xx......Xx/XXX."

Xxxxxx autorizovaného xxxxxx xxxx mechanika xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x místo xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravou; v xxxxxxx, že je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx nebo právnická xxxxx, uvede xx xxxxx x xxxxxxxx / xxxxx společnosti x IČO, bylo-li xxxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x vlastníkem xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xx xxxxx xxxx vlastníka vozidla.

Specifikace xxxxxxx - je xxxxx vyplnit xxxxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hodnota); xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktuálnímu xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (kontrola identifikačních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx částí xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx závad, xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud byla xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx, adresa, XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla. Xxxxx xx, bylo-li xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zkoušku prováděl - autorizovaným xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx vykonávat znaleckou xxxxxxx, samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí nebo xxxxx x odpovídající xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx kvalifikací x zemi odeslání. Xxxxx se x xxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 zákona.

Prohlášení - autorizovaný xxxxxx xxxx mechanik xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx vyžaduje xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xx xxxx XXX.

2. Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx vozidla:

Doklad x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx části xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxx, VIN)

IČO

Odhadovaná xxxxxxxx tržní xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx zkoušky části xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zkouška xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:


&xxxx;

"Xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opravena, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxx "Popis technické xxxxxxx xxxxx vozidla"), xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx účel x xxxxxxx evropské xxxxxxxxxxxx xxxxx7)."

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, podpis):


 

Vysvětlivky:

Držitel části xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx části vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx osoba, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX, bylo-li xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx části xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx VIN, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx - xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedena (specificky xxxxx přepravované části xxxxxxx), výsledné hodnoty xxxxxxx, měření, popis xxxxxx xxxxx vozidla, xxxxx xxxx nezbytné xxxxxxx opravu, apod.

Identifikace xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - název, adresa, XXX xxxxx, která xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxxx xxxxx vozidla, xxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx, bylo-li xxxxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx autorizovaného xxxxxx xxxx mechanika vozidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x odpovídající xxxxxxxxxxx x zemi xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx k podnikání x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zemi xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 xxxxxx.

1. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx of xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx number

VIN xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx value

The xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxx of xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx contact xxxxxxx of the xxxxxxxxxx expert xx xxxxxxx mechanic xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx:


&xxxx;


&xxxx;

"X xxxxxxx xxxx xxx vehicle specified xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx according xx xxx xxxxxxx "The xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx", xx xxxxxxxx for its xxxxxxxx xxxxxxx and xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8). The xxxxx cost xx xxx xxxxxx xx ....... CZK/EUR."

"I xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx for xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx of xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx the section "Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx" xxx become xxxxxxxxxx xxx can meet Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8). Xxx xxxxx cost xx the xxxxxx xx estimated xx.......XXX/XXX."

Xxxxxx xx the authorized xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx vehicle:


 

Date xxx xxxxx xx xxx xxxx (xxxxx, xxxxxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xx the xxxxxxx - xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx before xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx be xxxxxxxx; xx xxx xxxxx xx a xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxx company xxx xxx XX xxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx not xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx the xxxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (type, xxxx, xxxxx, VIN xxxx, xxxxxxx on xxx clock, estimated xxxxxx xxxxx) xxxx xx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxx xx the xxxxx must xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx the xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx vehicle - xxx xxxxxxxxx by xxxxx the test xxx xxxxxxxxx xx xxx vehicle (check xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, chassis and xxxxx xxxxx of xxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx repair xxxxx, xxxxx appropriate, x description of xxx repair, xx xxx, xxx other xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, where xxx xxxxxxx xxx xxxxxx - name, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx of xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx has xxxxxx xxx xxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x person xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx activities, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx adjuster xx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx qualifications xx the xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx means x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx business xx xxx xxxxx of xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx motor xxxxxxxx xx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx destination. Xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx §112 xxxxxxxxx 4 xx xxx Xxx xx. 542/2020 Coll., xx xxx-xx-xxxx products.

Declaration - xxxxxxxxxx xxxxxx or xxxxxxxx will xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx requires repair, xxxxx the estimated xxxxx xx the xxxxxx xx XXX xx EUR.

2. Vzor xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx of xxx xxxxxxxxxxxxx of xxx vehicle xxxx

Xxxxxxx xxxx holder:

Vehicle xxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxx name

Name

Surname

Designation

Company xxxx

Xxxx xx xxx vehicle (xxxx, xxxxx, XXX xxxx)

Xxxxxxxxxxxxxx number

Estimated xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxx testing xxxxxxxxx for xxx xxxxxxx part:


 

Identification xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx vehicle xxxx xxx xxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx authorized xxxxxx xx xxxxxxx mechanic xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx part:


 

"I xxxxxxx xxxx xxx xxxx of xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx it was xxxxxxxxx to carry xxx a repair (xxx section "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx") xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx safety xxxxxxxxx8)."

Xxxxxx by xxx xxxxxxxxxx expert xx xxxxxxx mechanic, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx part:


 

Date xxx xxxxx xx xxx xxxx (xxxxx, signature):


 

Explanations:

Vehicle xxxx xxxxxx - xxx details xx xxx owner xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx transboundary shipment, xxxxx be provided; xx the xxxxx xx x xxxxx xxxxxx, the name xx the company xxx xxx XX xxxxxx xxxxx be xxxxxx. In the xxxx xxx xxxxxx xx xxx the xxxx person as xxxxx, xx xx xxxxxxxxx to xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx part xxxxxxxxxxxxx - xxxx xx xxx xxxxxxxx or xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx part, xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxx specification xx xxx vehicle from xxxxx the xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx numbers, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx value xx the xxxxxxx xxxx.

Xxx testing procedure xxx the xxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx to xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx vehicle), xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, description xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxx, etc.

Identification xx the facility, xxxxx the vehicle xxxx was tested - xxxx, address, XX number of xxx xxxxxx who xxxxxx xxx xxxx xx the xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mechanic xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx part - xxxxxxxxxx expert xxxxx x person xxxxxxxxxx to xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx claims xxxxxxxx xx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx authorized xx xx business xx xxx xxxxx xx repair and xxxxxxxxxxx of motor xxxxxxxx xx x xxxxxx with xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx the xxxxxxx of destination. Xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx §112 paragraph 4 xx xxx Act xx. 542/2020 Xxxx., xx end-of-life xxxxxxxx.

Příloha č. 6 x xxxxxxxx x. 345/2021 Sb.

Vysvětlivky:

Pořadové xxxxx xxxxxxxxx (XXX) - xxxx xxxxx xxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jedinečné x xxxxxxxx vzestupné řadě.

Identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (XXXX) - xxxxxxxx se jedinečné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx autovraků; xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx provozovatele - xxxxxxxx xx obchodní xxxxx nebo název, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podnikání xxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx autovraku - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x převzetí xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx vystavila.

Souhlas xxxxx - uvádí se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxx x xxxxxxx zařízení xx sběru xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx souhlasu - xxxxx se číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx/xx/xx.

Xxxxx převzetí xxxxxxxxx - vyplňuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovatelem do xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx/xx/xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, respektive dříve xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx vozidla, xxxxx xxxx předáno xxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx registrace - xxxxx se rok xxxxxx xxxx první xxxxxxxxxx vozidla.

Kategorie vozidla, xxxxxxx x xxx (xxxxx) - xxxxxxxx xx podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX) - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx nuly xx xxxxxxx xxxxx 17 xxxx, xxxxx xxxx /- xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xx hmotnost xxxxxxx x xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx průkazu - xxxxxxxx x tunách (x xxxxxxxxx na xxx desetinná xxxxx) xxx technického xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 40 xx (hmotnost xxxxxx). Xxxx-xx x XX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx provozní xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx 115 xx (xxxxxxxx řidiče x xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx subjektu xxx, xxx je xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx předávajícího (xxxxxx xxxxx / xxxxx) - xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx vozidlo xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zemí XX x XXX.

XXX xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx uvede XXX; x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyplňuje se x xxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x odpadech. Xx listu x. 2 x x. 3 xx nevyplňují xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx pro ORP/SOP (xxx, xxxxx) - xxxxxxxx xx xxx XXX x název xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx x vybranými xxxxxxxxx xxxx autovraky (xxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx autovraků")

Oprávněná osoba - uvedou xx xxxxxxxxx o sídle xxxxxxxxxxxx.

XXX - uvede xx identifikační číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, doplní xx xxxxx nuly xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx autovraků xxx, xxx je zapsán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v živnostenském xxxxx.

Xxxxx, x. x., Xxxx, PSČ - xxxxx xx přesná x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx ORP (XXX) - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx. x. Prahy, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx autovraků adresu, xxxxx číselníků xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 471/2002 Sb., xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 163/2002 Xx., (xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXX www.czso.cz).

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx číselníku xxxx XX. XXXXX xxx xxxxx na internetu, xxxxxxx www.czso.cz v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx údajů XXXXX lze použít xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xxxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dd/mm/rr.

PID (XXXX xxx zařízení) - identifikace xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx prevence Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx 12xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x čísel.

Poznámka - xxx xxxx xxxxxxxxxxx využít možnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (nepovinný xxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx xx provozovna podle §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jde x prostor, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, nebo x xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx názvem subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx xxxx být xxxxxxxx název xxxxxxxxxx xxxx xxxx rozlišující xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) - vyplní xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxxx zařízení, u xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x integrované xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx provozovny - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx, x. x/x. x., Xxxx, PSČ - uvádí xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx.

Xxx XXX (SOP) - xxxxx se xxx xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správního obvodu xx. x. Xxxxx, xx jehož xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sdělením Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 471/2002 Sb. zveřejněné xx Xxxxxx zákonů xxxxxx 163/2002 Sb., (xxxxxxx xxxx na internetových xxxxxxxxx XXX www.czso.cz).

XXXXX - uvádí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX. XXXXX xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx www.czso.cz v xxxxxxxx Xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xxxx xxxxx údajů IČZÚJ xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, vydaný XXX.

Xxxxxxx xxxxxxx - uvádí xx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x x-xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x. 2 - Xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpadů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx autovraků xx rok:

Veškeré xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx v tunách xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx č. 2 x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx strany xxxxx x. 2 xxxxxx xxxxx k hlášení xxxxx x množství xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx x nakládání x odpady, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Každá xxxxxx xxxxx č. 2 musí xxx x záhlaví xxxxxxx XXX, XXX x XXXXX provozovny, která xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x. 1.

x) Každou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx produkce x nakládání x xxxxxx druhem odpadu xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 1 - uvádí xx xxxxxxxx číslo xxxxxxx.

Xx xxxxxxx 2 - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů, x xxxxxxx druhů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx autovraků xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přednostně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 16 01. X xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx druhu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx v případě xxxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu.

Ve sloupci 4 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (např. Xxxxx, Xxxx xxxx.), x xxxxxxx druhů xxxxxx xxxxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xx celkem za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 5 - xxxxx xx xxxxxxx množství:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx vždy celkové xxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx autovraku, jednoho xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X00 xx xxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jednotlivých značek, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx autovraků xxxxxxxxx xx samostatných xxxxxxx, x tunách na xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxx tovární značky xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 8 s xxxxx XX30 ve xxxxxxx 7, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx autovraku, když xxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxxx o převzetí,

c) xxxxxxxxxx vybraných autovraků, xxxxx jednotlivých xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx množství odebrané xxxxx xxxxxxx značky xxxxxxxxx, jednoho druhu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a jednoho xxxxxxxx ve xxxxxxx 8 s xxxxx X00 xx xxxxxxx 7, xxxxx xx xxxxxxx o první xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx převedeno (xxxxxxx xx skladu) x xxxxxxxxxxx xxxx x kódem X00 xx xxxxxxx 7,

x) xxxxxx vzniklých x xxxxxxxxx autovraků, které xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxx X00 xx xxxxxxx 7,

f) jednoho xxxxx xxxxxx vzniklého xx zpracování vybraných xxxxxxxxx xx sloupci 7.

Xx xxxxxxx 6 - uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx autovraku, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx 7, v xxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1,

x) předaných vybraných xxxxxxxxx,

x) předaných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxxxx xx skladu x 31.12. xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx sloupci 7 - xxxxx xx xxx skutečného xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 6.

Xxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx autovraky xxxx xxxxxxxxx, oprávněná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx, jeho xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x vybranými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx vybraný xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxxx xx odstranění.

Ve xxxxxxx 8 - x xxxxxxx převzetí vybraného xxxxxxxxx nebo odpadu xx uvede XXX, xxxxx každého partnera, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxx přiděleno, XXXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxx xx jejímž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx partnera, od xxxxx byl vybraný xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx nepodnikající xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo odpad xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx předání xxxxxxxxx autovraku xxxx xxxxxx xxxx oprávněné xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx se uvádí XXX, xxxxxxxx název xxxxx provozovny xxxxxxxxx xxxxx (příjemce odpadu), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxx xxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx (IČP), pokud xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXXXX xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx dopravce. X případě xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxx státu xxxxx XXX XXX 3166 Kódy pro xxxxx xxxx, oddíl 1, kód A-2 x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - xxxxx xx celkový počet xxxx xxxxxxxxx autovraků xxxxx značky, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vozidla.

List x. 3 - Xxxxxxx x sběru x xxxxxxxxxx jiných než xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x odpady xx xxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx.

x) List x. 3 x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx strany listu x. 3 xxxxxx x xxxxxxx údajů x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx autovraků, xxxxxx xxxxx včetně hlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx IČO, XXX a IČZÚJ xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, shodné x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx x. 1.

b) Xxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řádku.

c) Xxxxxxx převzaté x xxxxxxxxxx jiné než xxxxxxx autovraky, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx autovraků se xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 Xxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxx, pro xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx zařadí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx číslo xxxxxxx.

Xx xxxxxxx 2 - uvádí xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vzestupné řadě, xxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odpadu xxxxxxxxxx 16 01. X xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zařadí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 3 - xxxxx xx kategorie xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x případě xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zachováno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx "X" pro odpad xxxxxxxxxx (x Katalogu xxxxxx označený xxxxxxxx "X" xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx "X/X" pro xxxxxx, xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxx nebezpečné x xxxxxx zde xxx xxx. "xxxxxxxxxx položku" x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx xxxxx xxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx uvést x xxxxxxxx xxxxx). U xxxxxx končících xx xxxxxxxxx "99", "odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx bližší xxxxx odpadu (xxxx. xxxxx technický xxxxx).

Xx xxxxxxx 5 - xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, na tři xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx odpadu (xxxx xxxxx odpadu) xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převzetí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx samostatném xxxxx xx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx:

x) jednoho xxxxx xxxxxx (x xxxxxx, na xxx xxxxxxxxx xxxxx) vyprodukovaného xxxxxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxx X00 xx xxxxxxx 7 (xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx považuje x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo přepracováním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jiný xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xx. xxxxx xxx xxxxx katalogovým xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpadu, xxxxx xxxx odebráno xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx X00 xx xxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpadu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XX30 xx sloupci 7,

x) dovezeného nebo xxxxxxxxxxxx odpadu z xxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxx BN6 xxxx BN16 ve xxxxxxx 7.

Xx sloupci 6 - uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tabulky x. 1, odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx uvedenému xx xxxxxxx 7, x to pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpadem odebraným xx xxxxxx.

Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx odpadu, xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x 31. 12. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxx 6.

Xx sloupci 7 - uvádí xx xxxx dle xxxxxxx x. 1 skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 6.

Xxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxx původce, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x vybranými autovraky xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx oprávněná xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxx předán x dalšímu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 8 - x xxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx XXX, xxxxx xxxxxxx partnera, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx partnera, XXXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx jejímž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx převzetí xxxxxx odebraného xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XXX, xxxxx každého xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, XXXXX xxxx xx xxxxxx správním xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nachází provozovna xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx některého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby xx x partnerovi xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxx xxxxx provozovny oprávněné xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx provozovny xxxxxxxx, xxxxxx provozovny xxxxxxxx x IČZÚJ xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx příjemce autovraku xxxx odpadu xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X8 xx X15 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nakládání x xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx). X případě xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy odpadu xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx ČSN, XXX 3166 Xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx 1, kód X-2 x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x případě odpadu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx x. 4 - Xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx autovraků (xxxxxxxxx xxxxxxx X1, X1 x tříkolová motorová xxxxxxx) a plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx udávají x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdo x xxxxx xxxx provedli xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX30) xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx autovraků. Xx xxxxxxx xx, xxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX XXXX.

x) Xxxxx xxxxxx xxxxx x. 4 xxxx mít x xxxxxxx xxxxxxx IČO, XXX x XXXXX xxxxxxxxxx, xxxxx hlášení xxxxxx, xxxxxx s xxxxxx č. 1 x pořadové xxxxx xxxxxx.

Xxxxx č. 1 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx. Uvádí xx pouze autovraky xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x XX XXXX (xxxxxxxx xxx xxxxx XX30), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X00 xx jiného zpracovatele, xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx x minulého xxxx (xxx X00), xxxx xx xxxxxxxxx autovraky, xxxxx xxxx x XX XXXX xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 - xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dle XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce x XX ISOH. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx č. 1. Xxxxxxxx xxx TP (x) = hmotnost x xxxxxx (x xxxxxxxxx xx tři xxxxxxxxx místa) dle xxxxxxxxxxx průkazu; xx xxxxxxxxxxxx hmotnosti xx xxxxx xxxxxxx 40 xx (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx x XX xxxxxxx pohotovostní xxxxxxxx, xx možné zadat xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx odečte 115 xx (hmotnost xxxxxx x xxxxxx).

Xxxxx x. 3 - xxxxx xx suma xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX ISOH x xxxx Xxxxxxxx (x). Xxxxx xx skutečná xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx uvedených x řádku x. 1.

Xxxxx č. 4 - xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx dle XX x skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xx xxxxxxxx odmontoval xxxxxxx xxxxxxxx autovraku.

Řádek x. 5 - uvádí xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pouze x roce, xxx xxxx předání (dílů, xxxxxx) pro xxxxxxxx xxxxxxx provedeno.

Řádek x. 6 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zpracování autovraků, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx X00.

Xxxxx č. 7 - součet xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx X13, X15, X5.

Xxxxx x. 8 xx 10 - xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx drtícímu xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení povinen xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx.

Xxxxx x. 11 xx 13 - xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx šrédr. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx x dispozici, xxxx možné xxxxxxxx xx takového xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx využití odpadu xxxxxxxxx mimo xxxxx XX.

Xxxxx x. 14 xx 15 - xx 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxx autovraky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x míře 95 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx využity v xxxx nejméně 85 % průměrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x. 5: Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení) Xxxxxxx xxxxx x množství xx udávají x xxxxxx na tři xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxx pouze zařízení, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx drtící xxxxxxxx.

x) Xxxxx strana xxxxx x. 5 xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX a IČZÚJ xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx s xxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 1 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxx vzniklých x České xxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 až 5 - xxxxx xxxxxx vznikajících na xxxxxx z odpadů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x. 2 xx 5 xxxx být 100.

Řádek x. 6 xx 10 - způsob xxxxxxxxx x jednotlivými xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx k xxxxxxx: Xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 345/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

445/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 273/2021 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxx vyhlášky x. 78/2022 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/ES xx xxx 18. xxxx 2000 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 2002/151/XX ze xxx 19. února 2002 x minimálních xxxxxxxxxxx xx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 5 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/XX o vozidlech x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/1021 ze xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx č. 8/2021 Sb., x Katalogu odpadů x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadu (Xxxxxxx xxxxxx).

4) Xxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1021 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxxxx.

6) Rozhodnutí Komise 2005/293/ES xx dne 1. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/ES.

7) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 661/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx motorových xxxxxxx, xxxxxx přípojných vozidel x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

8) For example Xxxxxxxxxx (XX) Xx 661/2009 xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx and xx xxx Xxxxxxx xx 13 Xxxx 2009 concerning type-approval xxxxxxxxxxxx for the xxxxxxx xxxxxx of xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx and separate xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.