Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

345/2021 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností a na nakládání s vozidly s ukončenou životností §2

Náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností §3

Rozsah údajů vedených v Informačním systému §4

Rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností §5

Rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití §6

Způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí §7

Podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování §8

Náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla §9

Přechodná ustanovení §10

Oznámení technického předpisu §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Obsah provozního řádu zařízení

Příloha č. 2 - Technické požadavky na nakládání s vozidly s ukončenou životností a zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 3 - Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 4 - Hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence

Příloha č. 5 - Doklad o opravitelnosti vozidla

Příloha č. 6 - Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Příloha č. 7 - Hlášení o sběru a zpracování autovraků

INFORMACE

345

XXXXXXXX

xx xxx 20. xxxx 2021

x podrobnostech xxxxxxxxx x vozidly x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") stanoví xxxxx §107 odst. 5, §108 odst. 1 xxxx. k), §108 odst. 3, §109 odst. 7, §110 xxxx. 7 x §112 odst. 7 xxxxxx x. 542/2020 Xx., o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) a xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností do xxxxxxxx ke sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x xxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx ke zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx musejí xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx demontovány,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx materiálů a xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovatelem vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití opětovně xxxxxxxxxxxx dílů a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx") x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x funkčnosti části xxxxxxx.

§2

Provozní xxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xx nakládání x vozidly s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xx stanoven x xxxx 1 přílohy č. 1 x této vyhlášce x obsah xxxxxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bodě 1 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 2 x této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x demontované xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností xxxxxxxx x xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx3).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2.4. přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.5.1. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vozidlo s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx odpadů3).

§3

Náležitosti xxxxxxxxx o xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností do xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vystaví xxxxxxxxxxx osobě písemné xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx přílohy č. 3 k xxxx vyhlášce.

§4

Rozsah údajů vedených x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X Informačním xxxxxxx xxxx vedeny xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx. Xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x musí xxx xxxxxx rozlišení, xxx x nich xxx xxxxxx celkový xxxx xxxxxxx a xxx čitelný xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX, ze xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikovat. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx, xxxxx zachycují

a) celkový xxxxxx na xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx, že xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovně provozovatele xxxxxxxx ke sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx vybavení xxxxxx vozidla s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vkládá xxxxxxxx přístupem xx Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx 96 xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx nakládání x xxxx podle přílohy č. 4 x této xxxxxxxx. Evidence xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x číslo xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x údaje x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce,

c) jméno x příjmení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx hlášení souhrnných xxxxx x vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx") podle přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a částí x opětovnému xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx prostřednictvím integrovaného xxxxxxx plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí4) xxxxxxxx xxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§6

Rozsah a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x částí k xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx evidenci jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx použití, xxxxx prošly přípravou x opětovnému použití.

§7

Xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxxx použití a xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x využití xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxx, které se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx převedeného x xxxxxxxx xxxx k 1. lednu vykazovaného xxxx, od xxxxxxx xxxx odečtena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx tak, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx x minulého xxxx x 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Hmotnost xx xxxxx vždy x tunách na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx použitelného xxxx, xxxxx je xx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, ze xxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx díl xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému použití xxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zajištění odpovídající xxxxxxx před xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx je xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx o xxxxx.

§9

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x funkčnosti xxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností je xx 31. xxxxxxxx 2022 vydáváno podle přílohy č. 6 x této xxxxxxxx.

(2) Údaje o xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx a o xxxxxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022 x rozsahu údajů xxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 x přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(3) V letech 2021 xx 2024 xx průběžná xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx za xxxx xxx se podává xxxxx přílohy č. 7 k xxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx technického předpisu

Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/1535 xx dne 9. xxxx 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x předpisů pro xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti.

§12

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.
 

Ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Brabec v. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 345/2021 Xx.

Xxxxx provozního xxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje:

1.1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo zařízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxx x statutárních xxxxxxxxxx x telefonním xxxxxxx xx xx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a údaje x xxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx území; x xxxxxxx, xx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vedeny xx xxxx číselných xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, též xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení.

1.2. Xxxxxxxxx x účel xxxxxxxx: přehled xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx vznikají, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx3), xxxx, x xxxxx xx zařízení xxxxxx.

1.3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxx x technologického xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manipulační xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx apod.), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hranice xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx.: xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, umístění xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, demontážní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, shromaždiště xxxxxxxxxxxx odpadů, místo xxx xxxxxxxxxx fotodokumentace xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sklad xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení, xxxxxxxx odpadu - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx postup xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, povinnosti xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx odpadu, provést xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx zařízení.

1.5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení.

1.6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.7. Opatření x omezení xxxxxxxxxxx xxxxx zařízení x xxxxxxxx pro případ xxxxxxx.

1.8. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

1.9. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.10. Popis opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xx sběru vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx (xxx 1) a xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx:

2.1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zpracovatelská kapacita xxxxxxxx činnosti (technologie) x projektovaná xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacita.

2.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zařízení.

2.3. Xxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx převzatých částí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

2.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x přijímaným xxxxxxx.

2.5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozu xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x četnost xxxxxx sledování x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sledování xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxx s xxxxxx předpisy, xxxx xx pracovní xxxxxxxxx xxxx.

2.6. Informace, xxxxx xxxx nutné x xxxxx správnému x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx baterií.

2.7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přípravě k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s opětovně xxxxxxxxxxxx díly a xxxxxxxxx určenými k xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxxxxxxx, označování).

2.8. Vedení xxxxxxxx dílů a xxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozsahu:

a) xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx (značka, xxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 345/2021 Sb.

Technické požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx soustřeďování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.1. Xxxxx x přejímce xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxx přepravou xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx:

x) xxxxxxx zajišťující, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx ani ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapalin, xxxxxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zařízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2. Xxx xxxxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností x xxxxxxxx musí provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x úniku xxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxx, paliva, xxxxxx xxxxxxxxxx, brzdového xxxxxxx x klimatizace). Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx být xxxxxxxxxxxxx x poloze xx xxxx nebo xx xxxxxx.

1.3. Xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x opětovně xxxxxxxxxxxx xxxx x materiálů xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxxxx xxxxxx hmotnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zapojenou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností a xxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zpracování vozidel x xxxxxxxxx životností x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

2.1. Xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soustřeďování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů x xxxxxxxxx určených x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.1. Xxxx xxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti uvedené x xxxxxx 1.2., 1.3., 1.4. x xxxx xxxxxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxx částí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2.4.1.,

x) demontáž,

d) xxxxxxxx x opětovnému použití,

e) xxxxxxxxxxxxx opětovně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů, xxxxx obsahují kapaliny,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x využití nebo x odstranění,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karoserií x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxxxxxxxxxx na xxxx xxx technických xxxxxxxx je xxxxx xxxxx dvě xxxxxxx x ukončenou životností. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx než xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx možné xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečujícími jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxx je xxxxx pouze v xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náplně x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06).

2.3. Xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx disponovat xxxxxxxxxxx vybavením xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupovat x xxxxxxx x pokyny, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpracovateli xx xxxxxxx §103 xxxx. 3 zákona.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastnosti, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.4.1. Xxxxxxxx nebezpečných xxxxx x odčerpání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kapaliny x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.4.2. Xxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x bezpečnostními xxxxxxxxx x v souladu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vybraných vozidel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §103 xxxx. 3 xxxxxx.

2.4.3. Xxxxx xxxx xxxxxxxx systém xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx převzetím xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx pomocí uzavřeného xxxxxxx. Xxx vypouštění xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx buď xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx možné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a využití xxxxxxxxx x §109 xxxx. 3 xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx otvor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypouštění.

2.5. Xxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx

2.5.1. Části vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxx jejich dalším xxxxxxxxxxx demontovány:

a) xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx), pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) provozní xxxxxx (xxxxxx, motorový x xxxxxxxxx olej, xxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx klimatizačního systému) x jakékoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vozidle x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) všechny součásti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.5.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxxxx operace pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx prvním zpracovatelem:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx konstrukčních částí xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x hořčík, pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx během xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxx s vozidlem x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x objemných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx deska x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.), pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx během xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx.

2.5.3. Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2.4. a 2.5.1. xx xxxxx přeřadit xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 bez vylučování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.5.4. Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx číslo 16 01 06 xxx xxx, nebo xxx xxxxx jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 345/2021 Sb.

Potvrzení x xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx do zařízení xx sběru vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx-xx-xxxx xxxxxxx

XXX:

XXXX:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX):

XXX xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx provozovatele

Name of xxx ATF

Identifikační xxxxx xxxxxxxx (IČZ)

Identification xxxxxx xx the XXX

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx of xxx XXX

Xxxxxxxxxxx osoba

Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

Identification xx xxx-xx-xxxx vehicle

Datum xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx technického xxxxxxx (XX)

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx number

Rok xxxxxx / první xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxx registrace

Year xx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx rozlišovací xxxxxx

Xxxxx xx registration

Kategorie xxxxxxx, xxxxxxx x typ (xxxxx)

Xxxxxxxx of vehicle, xxxxxxxxxxxx, type (xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (VIN)

Hmotnost vozidla x xxxxxxxxx životností (x)

Xxxx xxxxxx xx XXX (x)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx TP (x)

Xxxxxx xx XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x)

Xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx holder/owner xx the ELV

Jméno x xxxxxxxx / xxxxx

Xxxx xxx surname / xxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx / XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx/ Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx number

Státní xxxxxxxxxxx/ xxxx

Xxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xx převzala xxxxxxx vozidlo s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx ve vybraném xxxxxxx.

Xxxxxxxx of ATF xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx ELV, xxxxxxxxxx xxxxx approved xx the manufacturer xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx in ELV

Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx XXX xxx verified xxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx)

...

XXX xxxxxxxxxxx by (xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx potvrzení (XXX) - toto xxxxx xxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečné x souvislé xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx x systému (XXXX) - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vystavené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXX provozovatele - vyplňuje xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx; pokud má xxxxxxxxxxxx IČO méně xxx osmimístné, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xx-xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx obchodní xxxxx, xx-xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx, xxx xx zapsán v xxxxxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx - uvádí xx přesná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx osoba - xxxxxxxx xx jméno x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx potvrzení xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovatelem xx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností ve xxxxxxx dd.mm.rr.

Číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx - xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předáno xxxxxxxxxxxxx. Pokud technický xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nepředloží, uvede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxx.

Xxx xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx registrace - xxxxx se xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

Stát registrace / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxx, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx vozidlo xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxx (model) - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX) - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu. Xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, doplní xx zleva xxxx xx xxxxxxx xxxxx 17 xxxx, znaky xxxx /- se xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxxx číslo XXX xx vozidle xxxx, uvede xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx x okamžiku xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx x tunách (x přesností xx xxx desetinná xxxxx) xxxxx technického xxxxxxx; xx pohotovostní xxxxxxxxx xx xxxxx odečíst 40 xx (hmotnost xxxxxx). Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx provozní xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx 115 xx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx).

Xxxxxxxx - xxxxxx xx potřebné xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx / název - xxxxxxxx xx xxxxx x příjmení xxxxx, která xxxxxxx xx zařízení předala (xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu, xxxx xxx předložena xxxx xxx). V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x živnostenském xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx přejímající do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx případu.

Adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx - xxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Trvalý xxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxx XX x XXX.

Xxxxx dokladu totožnosti / IČO - xxxxx xx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx předávající xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx IČO; xxxxx xx XXX méně xxx osmimístné, xxxxxx xx zleva xxxx xx xxxxxxx počet 8 xxxx, uvede xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx / stát - uvádí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x případě xxxxxxxxxxx xxxx stát, xx kterém má xxxxxxxxx osoba sídlo.

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 345/2021 Sb.

Hlášení souhrnných xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx evidence

List x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx č./

Vykazovaný xxx:

Xxx XX ORP:

Nulové hlášení (Xxx/Xx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

Identifikace xxxxxxxx

Xx xxxxx

Xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx)

Xx xxxxxxxxxx (xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (IČZ)

Smluvní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (Ano / Xx)

XXX

Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx firma / xxxxx / xxxxx x příjmení

Název xxxxxxxx

Xxxxx

x. x.

x. x.

Xxx xxxxxxxx

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx / Xx)

Xxxx

XXX (XXXX kód xxxxxxxx)

XXX

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x OPŽP (xxxxxxxx XX) (Ano / Xx)

Xxx SO XXX / XXX

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/10215)? (Ano/Ne)

IČZÚJ

Ulice

č. p.

č. x.

Xxxxxxxx hlášení a xxxxxxxxx údaje:

Obec

PSČ

Datum

Kód XX XXX / XXX

XXXXX

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - uvede xx xxx, xx xxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx.

Xxx XX ORP / XXX - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx a zpracování xxxxxxx xxxx správního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který provádí xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx hlášení.

Nulové hlášení - xxxxx se "Xxx", xxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx x odpady x nepřerušilo xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxxx se identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxx.

XXX - xxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx je XXX xxxx xxx osmimístné, xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / název / jméno x xxxxxxxx - xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, č. x., x. x., xxxx, XXX - xxxxxx xx adresní xxxxx provozovatele zařízení.

Kód XX XXX / XXX - uvede xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx působností, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx / xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sídlo. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí XX xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

Vyplnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx xxxxx x vyplnění xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hlášení ve xxxxxxx xx.xx.xxxx.

Xxxxx a xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X-xxxx, xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx - x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podanému xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx - x xxxxxxx použití xxxx XX63 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx připojením dokumentu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x poznámce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx, xxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx třeba rozlišit, xxx se jedná x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (XXX) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x odpadech xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x zapojení xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx x komunálními xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx zajištěním svozu xxxxxx xxxx., xxxxx xx "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x odpady xxxxx xxxxxxxx, uvede xx "Xx".

Xxxxxx, x nimiž xx zapojeno xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x názvy odpadů xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady.

Název xxxxxxxx - uvede xx užívaný xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx - xxxxx xx zařazení xxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX (ISOH) Xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx x XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX technologie - xxxxx xx xxxxx údaje z XXXX Registru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krajským úřadem. Xxxx xxxxxxx x XXXX Registru xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x povolené xxxxxxxx - uvede xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 541/2020 Xx. Dále xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx podle přílohy č. 2 xxxxxx x. 541/2020 Xx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx integrované xxxxxxxx - uvede xx "Ano", pokud xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx) - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx MŽP. Xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx 12xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XXX x xxxxx. Vyplňuje xx x xxxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxx vydáno integrované xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb.

Xxxxxxxx podpořené x XXXX (xxxxxxxx XX) - xxxxx xx "Xxx", xxxxx bylo xxxxxxxx finančně xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (jde x xxxxxxxx období xxxxxxxxxxx XXXX). Xxxxx xx každoročně bez xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxx podpora xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx nakládáte x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021? - xxxxx xx "Xxx" xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xxxx "Xx" x případě, xx xxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx odpady xx, xxxx xxxxxxx xxxx x. 6.

Ulice, č. x., č. x., xxxx, PSČ - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, kde se xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx nebo zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx XX XXX - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností.

IČZÚJ - xxxxx se identifikační xxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajům. Xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí XX vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.
 

List x. 2 - Souhrnné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vzniklých x xxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx

xxxxxx x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. xxxxx

Xxxxxxxx odpadu

Množství xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu

Evidence odpadu xx xxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx odpadu

Název xxxxx odpadu

Celkem (+)

(x)

X xxxx xxxxx evidenční­ xx xxxx (-)

(x)

Xxxxxxxxx xxx

(xxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (t)

Kód konečného xxxxxxx / odstranění

IČO, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx /xxxxx x xxxxxxxx XXX/XXX (XX XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx provozovny / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / obchodníka, XXXXX xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx x množství xx uvádějí v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa.

a) Xxxx x. 2 x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx č. 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx převzatých a xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Na xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx produkce x xxxxxxxxx s každým xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) Provozovatelům xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxx odpad, evidují xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx vzniklé x xxxxxxxx zařízení [xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, odpady x xxxxxx (znečištěné xxxxxxxx) apod.] xx xxxxxxx xx xxxxx x. 3.

Pořadové xxxxx

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx evidenčního xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu.

Zařazení xxxxxx

Xx xxxxxxx 2 - uvede xx xxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx katalogové xxxxx poddruhu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx druhů xxxxxx xxxxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx katalogové xxxxx xxxxxx přednostně xxxxxxxx xx podskupiny 16 01. Xxxxxx, pro xxxxx x podskupině 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx katalogové číslo, xx zařadí xxxxx xxxxxxx uvedeného v Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijatá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* podle Xxxxxxxx xxxxxx. Vybraná xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 této xxxxxxxx) xx xxxxxx xxx katalogové xxxxx 16 01 06 xxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 3 - xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zařazování xxxxxx xxxxx xxxxxx x odpadech x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx název xxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx", xx xxxxx bližší xxxxx odpadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx název. V xxxxxxx, xx se xxxxx x poddruh xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poddruhu xxxxxx xxxxx Katalogu odpadů.

Množství xxxxxx - uvede xx hmotnost druhu xxxxxx x tunách xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 se xxxx xxxxxx součtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx odpadu x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx 6.

Xx xxxxxxx 5 - xx samostatném řádku xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx odpadu souhrnné xxxxxxxx xxxxxx, převzetí, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx sloupci 6 - x xxxx hmotnost xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, odstraněného), xxxxxxxxx odpadu. Na xxxxxxxxxxx řádku xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx se xxxxxxxxx xxx produkce xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx odpadu podle xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx (xxx xxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě použití xxxx XN33 u xxxxxxxxx pneumatik (16 01 03) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (16 06 01*) x xxxxxxxxxxxx (trakčních) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vyplnění xxxxx na listu x. 4 xxxx xxxxxxx od xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xx sloupci 8 - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x původního katalogového xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odpadu (xxxx X12x, R12b, X12x, R12d, R12e, X12x, X9, D13, X14) bylo směřováno xx následného konečného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx (předávající / xxxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností.

Ve xxxxxxx 10

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx (IČZ) xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxx (XXX), XXXXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx název x IČZÚJ obce, xx které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, části xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx XXX, obchodní xxxxx / název / jméno x xxxxxxxx partnera, identifikační xxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXXX), adresa xxxxxxxx xxxxxxxx a IČZÚJ xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxx xxxxxxxx xxx státu xxxxx XXX XX XXX 3166-1 Kódy xxx xxxxx zemí x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx sloupci 11 - xxxxx se xxxxxxx xxxxx kusů xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxx

Xx sloupci 12 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřenou xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx odpadu, xxx xxxxx bylo vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx vybraná xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxxxx Xxxxxxxx odpadů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx č. 3 - Xxxxxxxx údaje x ostatních vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x produkci x xxxxxxxxx s odpady

strana x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu

Evidence odpadu xx xxxxxx

Xxxxxxx (předávající / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx (+)

(x)

X xxxx xxxxx evidenční­ xx xxxx (-)

(t)

Evidenční xxx

(xxxxxxxx / převzetí / xxxxxxxxx / xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx (x)

Xxx konečného xxxxxxx / xxxxxxxxxx

XXX, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx /jméno a xxxxxxxx IČZ/IČP (XX XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / obchodníka, xxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / obchodníka, XXXXX provozovny / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx č. 3 x xxxxx potřeby x xxxxxx xxxxx xxxxxx listu x. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx, samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních vozidel, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxx x jinými xxxxxx xx xxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odpadu xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx zpracováním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přednostně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odpadů xxxxxxxxxx 16 01 Katalogu xxxxxx. X xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx katalogové xxxxx, xx odpad xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, evidují tedy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx (skladovaných) či xxxxxxxxx ostatních xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx částí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx [např. xxxxxxxxx xxxxxx, odpady x úklidu (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx.].

Xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx evidenčního xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx) u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx sloupci 2 - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxx, uvede xx katalogové číslo xxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01. X xxxxxx, xxx které x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx c) x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x. 3.

Provozovatel zařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijatá xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 podle Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx odpadu x souladu s xxxxxxxx zařazování xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 4 - uvede se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx bližší xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx odpadu, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx místa. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx součtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxx 6.

Xx xxxxxxx 5 - na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poddruhu xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxx, xxxxxxxx, převodu xxxxxx z xxxxxxxx xxxx.

Xx sloupci 6 - x toho xxxxxxxx zpracovaného (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, odstraněného), předaného xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x každého druhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx odpadu

Ve xxxxxxx 7 - xxxxx se xxxxxxxxx xxx produkce odpadů, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 (xxx xxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xx xxxxxxx 8 - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x původního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx provedené xxxxxx xxxxxx (xxxx X12x, X12x, R12d, X12x, X12x, X9, X13, X14) xxxx směřováno xx následného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - xxxxx xx xxx konečného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx směřován.

Partner (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx část, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxx.

Xx xxxxxxx 10

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xx uvede XXX, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX), IČZÚJ provozovny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx ostatního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidla od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a XXXXX xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jinému xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx využití xxxx odstranění, xxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se XXX, obchodní xxxxx / xxxxx / xxxxx x příjmení xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxx (IČZ), xxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodníka (XXXX), xxxxxx zařízení xxxxxxxx x XXXXX zařízení xxxxxxxx.

X xxxxxxx dovozu, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ČSN XX ISO 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy.

Číslo xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 11 - xxxxx xx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřenou xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností. Xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx kterých se xx provedení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxxxx Katalogu xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Nevyplňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx x. 4 - Xxxxxxxx xxxxx x vybraných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (kategorie vozidla X1, X1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx použití, xxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxx x. /

XXX

XXX

XXXXX

x.

Xxxxxxxx

1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(xx)

2

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx byly xxxxxxxx xx zařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

3

Xxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ohlašovacím xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ohlašované xxxxxxxx

(x)

5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převzatých xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností prvním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití (X3x, X3x, X4x, X5x):

8

Xxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (C00)

9

Zůstatek odpadu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (X13x, X15, N5)

Nakládání x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx na šrédru

10

Recyklace (X2x, X3x, X3x, X3x, X4x, X4x, X5x, X5x, X6x, X7x, X8x, R9a, X11x):

11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (R1a, X1x):

12 Xxxxxxxxxx (X1x, D1b, X5, X10, D12):

Nakládání x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - zpracování xxxx xxxxx

13

Xxxxxxxxx (X2x, R3a, X3x, X3x, X4x, X4x, X5x, X5x, X6x, X7x, X8x, X9x, X11x):

14

Xxxxxxxxxxx využití (X1x, X1x):

15

Xxxxxxxxxx (X1x, X1x, D5, X10, X12):

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx

16

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx:

(%)

17

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx:

(%)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx v xxxxxx na tři xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx v daném xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (X40), xx xxxxxxx xx, kteří x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplňují xxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od zařízení xxxxx ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (podle §109 xxxx. 3 xxxxxx). X (xxxxxxx) případě, xx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx apod.) první xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxxxxx operaci, xxxxxx xxxxx list xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předána.

Řádek x. 1 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v kusech xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxx X40). Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X00 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ani vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (kód X00), dále xx xxxxxxxxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 - xxxxx xx počet xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zpracovatelem x první xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kódem X00. X (xxxxxxx) xxxxxxx, xx xx x nějakého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (kapacitní xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx za splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 2, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxx ke sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 3 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx x. 4 xxxxxxxxx. Zpracovatel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx automaticky xxxx součet xxxxx x. 1 x 2 (bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx x. 4 - xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx ohlašovacím xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx X40).

Xxxxx č. 5 - xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohlašovacím xxxx od zařízení xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx evidenčním xxxxx X00). V xxxxxxx, xx zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, řádek x. 5 xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 6 - xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, výpočet xxxx xxxxxxxx automaticky xxxx xxxxxx xxxxx x. 4 x 5 (xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx x. 7 - uvede xx xxxxxxx hmotnost xxxx, které xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x. 8 - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (x daném xxxxxxxxxxx xxxx evidovaná xxx kódem C00) x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx ohlašovacím xxxx x nimi xxxx xxxxxxxxx. Tento řádek xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 04* xxxxxxxx xxx kódem X40, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx X00, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zařízení xxxxx xx sběru vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x odpady xxxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 9 - uvede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností 16 01 04*, xxxxxxxxx xxx kódy X13x, X15, X5; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx roku. Xxxxx řádek se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 16 01 04* převzatá xxx kódem X40, xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx X00 xxxxxx zpracovatelem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejich části (xxxxxx) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx vozidel x ukončenou životností. Xxxxx řádek xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nakládáno x xxxxxxxxxxx roce.

Řádky x. 10 až 12 - xxxxxxxxx x xxxxxx vzniklými x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností - xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Vyplňují xxxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx na šrédru. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozidlo x ukončenou xxxxxxxxxx xxx xxxxx X40 xxxx pod kódem X00 xx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjistí od xxxxxxxxxxxxx šrédru, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx požadované xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx možné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené mimo xxxxx XX.

Xxxxx č. 13 xx 15 - nakládání x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (šrédr).

Vyplňují zpracovatelé xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vybrané xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dalšímu xxxxxxxx mimo xxxxx. Xxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxx kódem A40 xxxx xxx xxxxx X00 od zařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxx, xxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k dispozici, xxxx xxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do takového xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečné využití xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

Xxxxxxxx k xxxxxxxx řádků x. 10 xx 15 x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1013/2006 x přepravě xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho část xxxxxxx zpracovateli xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využití odpadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx 7 preambule xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/293/ES6)).

Při xxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx provedené xxxx xxxxx ČR. X xxxxxxx vývozu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ČR xx xxxxx mít doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyžádat xx xxxxxxxxxxxx zpracovatele xxxxxxxxx x dosahovaných xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dispozici xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, není xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 16 a 17 - vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx použita x xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 95 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel převzatých xx xxxxxxxxxx xxx x opětovně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 7 xxxx. 2 xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2000/53/XX x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx počítají z xxxxxxxxxxx řádků. Výpočet xx provede xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

XXX - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, (min. 95%)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxx x recyklace, (xxx. 85 %)

XX - xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx č. 7)

X - recyklace (xxxxx x. 10 + 13)

V - xxxxxxxxxxx využití (řádky x. 11 + 14)

XX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností (xxxxx x. 6)

PO - xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X00; xxxxx x. 8)

XX - xxxxxxxxxx xxxxx (způsob nakládání x xxxxxxx X13x, X15, X5; řádek x. 9)

Všechny hodnoty xxxx xxxxxxx v xxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxx xx podle xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/293/XX xxxxxxxxxxxx hmotnost xxxxxx.

Xxxx x. 5 - Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx získaných z xxxxxx xxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx)

xxxxxx x. /

XXX

XXX

XXXXX

x.

Xxxxxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(x)

Xxxxx xxxxxx vznikajících xx xxxxxx z xxxxxx x vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(%)

2

Xxxxxxx xxxx

3

Xxxxxxxxx kovy

4

Lehká xxxxxx

5

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odpadů z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x)

Xxxxxxxxx (X2x, R3a, X3x, X3x, R4a, X4x, X5x, X5x, R6a, X7x, R8a, X9x, X11x) (x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, R1b) (t)

Odstranění (X1x, X1x, X5, X10, D12) (t)

6

Železné xxxx

7

Xxxxxxxxx kovy

8

Lehká xxxxxx

9

Xxxxx xxxxxx

10

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx používají drtící xxxxxxxx.

Xxxxx x. 1 - uvádí se xxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx řádku xx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 xx 5 - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx z vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Součet řádků x. 2 xx 5 xxxx xxx 100.

Xxxxx č. 6 xx 10 - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx frakcemi xxxxxxxxx x odpadů x xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečné využití xxxxxx provedené xxxx xxxxx XX.

Xxxx x. 6 - Xxxxx x obsahu perzistentních xxxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1021 x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xxxxxx č. /

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx odpadu

Kategorie xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx CAS

Číslo XX

Xxxxx perzistentní xxxxxxxxx xxxxx (xx/xx)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx x. 6 je xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx na xxxxx č. 1 x xxxxxx "Produkujete xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021?" xxxxxxx "Xxx".

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx - uvede xx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx3).

Xxxxx xxxxx odpadu - xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx organické xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021.

Xxxxx CAS - xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx chemické xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx látky x Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Seznam xxxxx, xxxxx mají přiděleno XXX číslo xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

Xxxxx XX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx číslo látky xxxxxxx x jednom xx xxxxxxx látek: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx), Seznam nových xxxxx (Xxxxxx) x Xxxxxx látek xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (Xxx). Xxxxx xx uvedeno x v xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látky - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látky x xx/xx.

Xxxxxxx x. 1 - Evidenční xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

( + ) / ( - )

Xxxxxxx

Xxxxxxxx produkce odpadu

Vlastní xxxxxxxxxxxxx odpad

A00

(+)

Ne

Primární xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X10

(+)

Xxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) od xxxxxxx xxxxx - xxxxxx

X20

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) jejich xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobce, xxxxx xxxxxxxxx zpětný xxxxx xxxxx §65, 85, 86, 87, 97 xxxxxx.

X30

(+)

Xxx

Xxxxxxxx produkce odpadu Xxxxxxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxx §64 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx od posledního xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx.

- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxx §83 xxxx. 2 a §96 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

- Produkce xxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxx ke sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §108 xxxxxx xx fyzické xxxxx - xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. - Xxxxxxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, lodní x xxxxx) x xxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx osoby - xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxx právnické osoby.

A40

(+)

Ano

Primární xxxxxxxx odpadu

Produkce xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx původce xxxx znám xxxx xxxxxx, xxxxx zátěže xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx

X60

(+)

Xx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx

X00

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xxxxxxxx zařízením xxx nakládání x xxxxxx od xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx)

X22

(+)

Xxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx k1. xxxxx vykazovaného roku

C00

(+)

Ne

Vznik xxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čísla, xxx xxxxxxx k xxxx xxxxx)

XX40

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxx přijatého xxxxxx v xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxx x xxxxxxxxx 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 x odpady xxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx): 16 01, 16 06, 16 08 01, 16 08 02, 16 08 03.

XX41

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx s odpady (xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx odpady zařazují xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 19 Xxxxxxxx odpadů (xxxxx xxxxxx podskupin 19 08 x 19 09).

BN44

(+)

Ne

Nakládání s xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx (úprava).

BN4

(-)

Ne

Předání odpadu

Předání xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo ze xxxxx z předchozího xxxx) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx obchodníkovi.

XN3

(-)

Ano

Předání xxxxxxxxx x automobilových xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx životností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona.

XN33

(-)

Ano

Zůstatek odpadu (xxxxxxxxx nebo přijatého) x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx.

XX5

(-)

Xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x členského xxxxx EU do XX.

XX6

(+)

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx členského xxxxx XX x XX.

XX7

(-)

Xxx

Xxxxx xxxxxx xx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx EU

BN16

(+)

Ano

Vývoz xxxxxx xx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XX

XX17

(-)

Xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu

XN50

(+)

Ne

Inventurní xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XX53

(-)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pohromy, xxxxxxx, xxxxxx, krádeže xxxxxx

XX63

(-)

Xx

Xxxxxxxxxxx:

X xxxxxxxx evidenci xxxxxx x ročním hlášení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x území xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx: A00 + X10 + X20 + X30 + X40 + X60.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dána xxxxxxx xxxxxxxxxxx kódů: X00 + X60.

X xxxxxxx, xx xx x evidenčním kódu xxxxxxx X, pak xx xxxxx X = X xxx xxxxxxx odpad, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx, X = C pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx evidenčních kódů xxx xxxxxxx využití, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx: XX, kde X = X pro xxxxxxx xxxxx, X = X xxx xxxxx převzatý, X = C xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x předchozího xxxx. X = xxx způsobu xxxxxxx, xxxxxxxxxx, úpravy x xxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxx č. 5 x 6 xxxxxx x odpadech.

Množství xxxxxx (+) / (-) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Množství (+) x Xxxxxxxx (-) Xxxxxxx č. 1 x sloupcům 6 x 7 Listu x. 2 a Xxxxx x. 3.

Xxxxxxxx (+) xxxxxxx, xx xxxxx přibývá (odpad xxxxxx xxxx je xxxxxx nebo xxxxxxxx x minulého roku), (-) znamená, xx xxxxx xxxxx (xxxxx xx předán, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, odstraněn xxxx jde o xxxxxxxx na xxxxx xxxx).

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx na xxxxxx (+) a (-).

Xxxxxxx "Xxx" xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x ročním xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xx" znamená, xx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx použití kódů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 x xxxxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, zápisem, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxx.) xxxx xxxxxxx prohlášením xx xxxxxxx XXX.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX33 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 zákona.

Příloha č. 5 x xxxxxxxx x. 345/2021 Xx.

1. Xxxx xxxxxxx o opravitelnosti xxxxxxx:

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx vozidla:

Jméno

Druh

Příjmení

Značka

Název xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XXX

XXX xxx

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tržní hodnota

Popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx provedena:


 

Jméno x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:


&xxxx;

"Xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxx xxxxx "Popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), je xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx účel x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx normy7). Oprava xxxx xxxxxxxxx ve xxxx......Xx/XXX."

"Xxxxxxxxxx, xx vozidlo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx poškozených xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla" xxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxxxx xxxxx7). Celková xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx......Xx/XXX."

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vozidla:


 

Datum x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (razítko, xxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx - uvedou xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxxx x IČO, xxxx-xx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx držitel xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx (xxxx, značka, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx); xxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - postup, jakým xxxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxx zkouška xxxxxxxxx (kontrola xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, podvozku x xxxxxxx částí xxxxxxx), xxxxx zjištěných xxxxx, xxxxxxxxxx náklady na xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx provedena - xxxxx, adresa, XXX xxxxx, xxxxx provedla xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla. Xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx autorizovaného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zkoušku xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx znaleckou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxxx x podnikání x xxxxx xxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 zákona.

Prohlášení - xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx opravu, xxxxx odhadovanou xxxx xxxxxx v Xx xxxx XXX.

2. Vzor xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx části xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx společnosti

Druh xxxxxxx (xxxxxx, model, XXX)

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mechanika, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:


&xxxx;

"Xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opravena, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (viz xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx"), xx xxxx funkční, xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx účel a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx7)."

Xxxxxx autorizovaného znalce xxxx xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxx provedení xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx vlastníkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxx společnosti x XXX, bylo-li xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla - xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx vžitý xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vozidla, xx xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx, včetně identifikačního xxxxx XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vozidla.

Popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx - postup, xxxxx způsobem xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (specificky xxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxxxxx), výsledné hodnoty xxxxxxx, xxxxxx, popis xxxxxx části xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx, adresa, XXX xxxxx, která xxxxxxxx zkoušku funkčnosti xxxxx xxxxxxx, příp. xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx se, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxx a kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mechanika vozidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - autorizovaným znalcem xx xxxxxx osoba xxxxxxxxx vykonávat znaleckou xxxxxxx, xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx událostí xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vozidla xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx k podnikání x xxxxx xxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 xxxxxx.

1. Xxxx dokladu x xxxxxxxxxxxxxx vozidla - xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx vehicle:

Specification of xxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx vehicle:


 

Identification xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx contact xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx expert xx xxxxxxx mechanic xxx xxx tested xxx xxxxxxx:


&xxxx;


&xxxx;

"X declare xxxx xxx vehicle xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx according xx xxx xxxxxxx "The xxxxxxx procedure xxx xxx xxxxxxx", xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx purpose and xxx meet Xxxxxxxx xxxxxx standards8). Xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx is ....... XXX/XXX."

"X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx original xxxxxxx and xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx "Xxx testing xxxxxxxxx xxx the xxxxxxx" xxx xxxxxx roadworthy xxx xxx xxxx Xxxxxxxx safety xxxxxxxxx8). Xxx total cost xx xxx repair xx xxxxxxxxx xx.......XXX/XXX."

Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vehicle xxxxxxxx, who xxx xxxxxx xxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx (stamp, xxxxxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xx the xxxxxxx - xxx xxxxxxx xx the xxxxxxx owner xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx provided; xx xxx xxxxx xx a legal xxxxxx, xxx xxxx xx xxx company xxx xxx XX xxxxxx xxxxx xx xxxxxx. In xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx the xxxx person xx xxxxx, xx is xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx power xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx the xxxxxxx - vehicle xxxxxxxxxxxxxx xxxx (type, xxxx, model, XXX xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx value) xxxx xx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxx xx the xxxxx must correspond xx the xxxxxxx xxxxxxxxx of xxx xxxxxxx during xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx procedure xxx xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxx xxx performed on xxx xxxxxxx (check xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx vehicle, xxxxxxx xxxxxx, vehicle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx and xxxxx parts of xxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, where xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxx, and other xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx of xxx facility, xxxxx xxx xxxxxxx was xxxxxx - xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx number xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx the xxxxxxxxx test xx xxx xxxxxxx.

Xxxx and xxxxxxx xxxxxxx xx xxx authorized xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx has xxxxxx xxx xxxxxxx - Xxxxxxxxxx expert xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx carry xxx xxxxxx activities, xx xxxxxxxxxxx claims xxxxxxxx xx x person xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx country xx destination. Vehicle xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx to xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx of xxxxxx and maintenance xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx appropriate qualification xx xxx country xx xxxxxxxxxxx. It xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx §112 xxxxxxxxx 4 of xxx Xxx xx. 542/2020 Xxxx., xx xxx-xx-xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx variant xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx the xxxxxx xx CZK xx EUR.

2. Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxxxxx part xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxx name

Name

Surname

Designation

Company xxxx

Xxxx xx xxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx, XXX xxxx)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxx testing xxxxxxxxx for xxx xxxxxxx xxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx facility, where xxx xxxxxxx part xxx xxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx xxxxxxx details xx xxx xxxxxxxxxx expert xx vehicle xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx:


&xxxx;

"X xxxxxxx that xxx xxxx xx xxx xxxxxxx mentioned xxxxx xxx xxxx repaired, xx it xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x repair (xxx section "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx the xxxxxxx xxxx") xxx xx fully xxxxxxxxxx, xxxxxx for xxx xxxxxxxx purpose and xxxxx European xxxxxx xxxxxxxxx8)."

Xxxxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxxx or xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx xxxxx of xxx xxxx (xxxxx, xxxxxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx holder - xxx xxxxxxx of xxx xxxxx of xxx xxxxxxx part xxxxxx xxxxxxxxxxxxx shipment, xxxxx be xxxxxxxx; xx xxx owner xx x xxxxx xxxxxx, xxx name xx xxx xxxxxxx xxx xxx XX xxxxxx shall xx xxxxxx. Xx xxx xxxx xxx holder xx xxx the xxxx person xx xxxxx, xx is xxxxxxxxx xx prove xxxx xxx power xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx part xxxxxxxxxxxxx - xxxx xx xxx xxxxxxxx or xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxx specification xx xxx xxxxxxx from xxxxx xxx xxxxxxx xxxx originates, xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx the xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx the xxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx procedure xxx xxx vehicle xxxx - the xxxxxxxxx xx xxxxx xxx test xxx xxxxxxxxx on the xxxxxxx xxxx (specifically xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx part of xxx vehicle), the xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxx, xxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx facility, xxxxx the xxxxxxx xxxx was xxxxxx - xxxx, address, XX xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xx the xxxxxxxxxxxxx xx xxx vehicle xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx and xxxxxxx details of xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx has xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx - authorized xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx to xxxxx xxx expert activities, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx xx the xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx a xxxxxx xxxx appropriate xxxxxxxxxxxxx in xxx xxxxxxx xx destination. Xx is a xxxxxx according xx §112 xxxxxxxxx 4 xx xxx Xxx xx. 542/2020 Xxxx., xx xxx-xx-xxxx xxxxxxxx.

Příloha č. 6 x xxxxxxxx x. 345/2021 Sb.

Vysvětlivky:

Pořadové xxxxx xxxxxxxxx (XXX) - xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx vystavené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxxxx jedinečné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (IČPS) - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke sběru xxxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele zařízení xx sběru xxxxxxxxx; xxxxx xx provozovatel XXX méně xxx xxxxxxxxxx, doplní se xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx obchodní xxxxx nebo xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx firma, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k podnikání xxx, jak je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx provozovny, xx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx které xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx - vyplňuje xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vystavila.

Souhlas xxxxx - uvádí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zařízení xx xxxxx autovraků.

Číslo xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli ke xxxxx autovraků xx xxxxxxx xx/xx/xx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - vyplňuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx/xx/xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu - uvádí se xxxxx technického průkazu.

Registrační xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx / první xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx rok xxxxxx nebo první xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx vozidla, xxxxxxx x typ (xxxxx) - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v technickém xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx (XXX) - vyplňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud je XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, doplní se xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 17 xxxx, xxxxx jako /- se xxxxxxxx xx samostatného xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x tunách xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předání xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx průkazu - xxxxxxxx x xxxxxx (x přesností xx xxx xxxxxxxxx místa) xxx xxxxxxxxxxx průkazu; xx pohotovostní xxxxxxxxx xx xxxxx odečíst 40 xx (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx v XX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx provozní hmotnost, xx xxxxx xx xxxxxx 115 xx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx - uvádí xx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx / sídlo) - xxxxx xx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxx vozidlo xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx k podnikání xxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx u státních xxxxxxxxxxx jiných xxxx XX x XXX.

XXX xxxx datum narození xxxxxxxxxxxxx - v xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx XXX; x xxxxxxx, že xx předávající xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x řádku xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xx xxxxx x. 2 x x. 3 xx nevyplňují xxxxx o dílech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autovraků, xxxxx xxxx xxxxxx x opětovnému xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxx XXX/XXX (xxx, xxxxx) - xxxxxxxx se kód XXX a xxxxx xxxxxx příslušného obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx x. 1 - Identifikace xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx autovraků")

Oprávněná xxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx x sídle xxxxxxxxxxxx.

XXX - uvede xx identifikační číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xx XXX méně xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx počet 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx zapsán x obchodním xxxxxxxxx xxxx x živnostenském xxxxx.

Xxxxx, č. x., Xxxx, XXX - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx adresa xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxxxx autovraků.

Kód ORP (XXX) - xxxxx xx kód xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx obvodu hl. x. Xxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 471/2002 Sb., xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx 163/2002 Xx., (xxxxxxx také xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX www.czso.cz).

XXXXX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx základní územní xxxxxxxx obce, ve xxxxx se xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí XX. IČZÚJ xxx xxxxx na internetu, xxxxxxx www.czso.cz x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx získat xx xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx XXXXX xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vydaný XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - uvádí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dd/mm/rr.

PID (XXXX xxx xxxxxxxx) - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prevence Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 12xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx.

Xxxxxxxx - zde xxxx xxxxxxxxxxx využít možnosti xxxxx krátkou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - rozumí xx provozovna podle §17 odst. 1 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo v xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) - xxxxxx xx identifikační číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx krajským úřadem, xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx se název xxxxxxxxxx.

Xxxxx, x. x/x. x., Xxxx, XXX - uvádí xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx XXX (XXX) - xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx správního xxxxxx xx. x. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle číselníků xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sdělením Xxxxxxx statistického xxxxx č. 471/2002 Sb. xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx 163/2002 Sb., (xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ČSÚ www.czso.cz).

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxx jednotky xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ČR. XXXXX lze najít xx internetu, stránka www.czso.cz x xxxxxxxx Xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx údajů IČZÚJ xxx použít xxxx Xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, vydaný ČSÚ.

Hlášení xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a x-xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vyplnila x xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxx x. 2 - Xxxxxxx x xxxxx x zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx převzatých xxxxx vybraných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rok:

Veškeré údaje x xxxxxxxx se xxxxxxx v tunách xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx x. 2 x dle xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x. 2 xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx x množství xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částí vybraných xxxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxx listu x. 2 musí xxx x záhlaví uvedeno XXX, XXX x XXXXX xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x. 1.

x) Každou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx druh x xxxxxxxxx autovraku je xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xx xxxxxxxxxxx řádku xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání s xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx pořadové xxxxx xxxxxxx.

Xx sloupci 2 - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx autovraků se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx 16 01. X xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 3 - uvádí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx v případě xxxxx xxxxxxxxx skutečná xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx firemní název xxxxxx xxxxxxxxx (např. Xxxxx, Xxxx xxxx.), x xxxxxxx druhů xxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx autovraků název xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů a xx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx autovraků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sebranými xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx sloupci 5 - xxxxx se xxxxxxx množství:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx značek, xxxxxxxxx x xxxxx vybraných xxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxx řádcích, v xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X00 xx sloupci 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jednotlivých značek, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatných xxxxxxx, x xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxx tovární značky xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 8 x xxxxx XX30 ve xxxxxxx 7, pokud xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x převzetí,

c) xxxxxxxxxx vybraných autovraků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x druhů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatných xxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tovární xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve sloupci 8 s xxxxx X00 xx sloupci 7, pokud xx xxxxxxx x první xxxxxxxx autovraku (nebylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx X00 xx sloupci 7,

e) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx (zůstaly xx skladu) x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx C00 ve xxxxxxx 7,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx vzniklého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 7.

Xx xxxxxxx 6 - uvádí se xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jednoho xxxxx, jedné xxxxxxxxx xxxxxx vzniklého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx autovraku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedeným xx xxxxxxx 7, x xxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx. Způsoby xxxxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx č. 1,

x) xxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx x vybraných autovraků.

Součet xxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xx musí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6, včetně xxxxxxxx xx xxxxxx x 31.12. xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 6.

Xxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, oprávněná xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo oprávněná xxxxx x nakládání x xxxxxxxxx autovraky xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vybraný xxxxxxxx, xxxx xxxxx předán x xxxxxxx xxxxxxx xx odstranění.

Ve xxxxxxx 8 - v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx uvede XXX, xxxxx každého xxxxxxxx, xxxxxx jeho provozovny, xxxxxxxxxxxxx číslo zařízení xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx (IČP), xxxxx xxxx xxxxxxxxx, XXXXX xxxx xx jejímž xxxxxxxx území má xxxxxxx xxxxx nebo xx jejímž správním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx odpad xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se uvádí XXX, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxx xxxx číslo provozovny xxxxxxxx (XXX), pokud xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příjemce a XXXXX xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybraného xxxxxxxxx xxxx odpadu nachází. Xxxxxxx xx dopravce. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx kód státu xxxxx XXX XXX 3166 Xxxx pro xxxxx xxxx, xxxxx 1, kód X-2 x xxxxx státu xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx pouze x xxxxxxxxx, obsahujících xxxxxxxxx xxxxx vozidla.

List x. 3 - Hlášení x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxxx hlášení x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xx rok

Veškeré xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx v tunách xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx č. 3 x xxx xxxxxxx v pořadí xxxxx xxxxxx xxxxx x. 3 xxxxxx x hlášení údajů x sběru a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx rok. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mít x xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x XXXXX xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísly z xxxxx x. 1.

b) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařazují xxx xxxxxxxxxx xxxxx odpadů xxxxxxxxxx 16 01 Xxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 1 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx sloupci 2 - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx odpadů. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vzestupné řadě, xxx jsou xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx se přednostně xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01. X xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx odpadů.

Ve sloupci 3 - xxxxx xx kategorie xxxxxx xxx Katalogu odpadů xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx skutečná kategorie xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zachováno xxxxx xxxxxxxxxx kategorie "X" xxx xxxxx xxxxxxxxxx (x Xxxxxxxx xxxxxx označený xxxxxxxx "X" pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx "X/X" xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx zde ani xxx. "xxxxxxxxxx xxxxxxx" x kategorie "xxxxxxxxxx xxxxx" xxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx vlastností (v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx se xxxxx xxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx odpadů (xx xxxxx uvést i xxxxxxxx xxxxx). X xxxxxx končících na xxxxxxxxx "99", "xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xx xxxxxxx 5 - xx xxxxx vždy xxxxxxx množství x xxxxxx, xx tři xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx) xx nutno údaj x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převzetí xxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx xxxxx xx sloupci 5 xx xxxxxxxxxxx řádku. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvádí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x xxxxxx, xx tři xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení (vlastního xxxxxx), x xxxxx X00 xx sloupci 7 (za xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo přepracováním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xx. xxxxx xxx novým xxxxxxxxxxx xxxxxx),

x) převzatého xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx X00 ve xxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XX30 xx xxxxxxx 7,

x) dovezeného nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX x kódem BN6 xxxx XX16 xx xxxxxxx 7.

Ve xxxxxxx 6 - uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpadu xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 7, x to pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní řádek. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odebraným xx xxxxxx.

Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx odpadu, xxxxxx xxxxx celkových xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx součtu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x 31. 12. vykazovaného xxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxx 6.

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx sloupci 6.

Xxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xx xxxxx xxx autovrak, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl autovrak xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx využití xx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 8 - x xxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx XXX, název xxxxxxx xxxxxxxx, adresa xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení oprávněné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, IČZÚJ xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx sídlo nebo xx xxxxxx správním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxx xxx autovrak xxxx xxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x IČZÚJ xxxx, xx které byl xxxxxxxx xxxx odpad xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebraného xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XXX, název xxxxxxx xxxxxxxx, adresa xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, IČZÚJ obce xx jejímž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx provozovna xxxxxxxx, xx které xxx zpětně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx některého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se x partnerovi xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X případě xxxxxxx autovraku xxxx xxxxxx xxxx oprávněné xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx (příjemce xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příjemce x IČZÚJ provozovny, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se dopravce. X xxxxxxx opětovného xxxxxxx X8 či X15 xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxx x společnost, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx x nakládání s xxxxxx (kvalifikovaný xxxxxxx x xxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx uvede kód xxxxx xxxxx XXX, XXX 3166 Xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx 1, xxx X-2 x název xxxxx dovozu, vývozu xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy.

Ve xxxxxxx 9 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx x. 4 - Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx M1, X1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x recyklace Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se udávají x tunách xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxx xxxx vyplňují xxxxxxx, kdo v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vybraného xxxxxxxxx (XX30) xx xxxxxxxx xx xxxxx x zpracování autovraků. Xx xxxxxxx xx, xxx v xxxxx xxxx evidovali xxxxxxxxx x xxxxxxx XX XXXX.

x) Xxxxx xxxxxx xxxxx x. 4 xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX a XXXXX xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 1 - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx podáváno. Xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce v XX XXXX (xxxxxxxx xxx kódem XX30), xxxxxxx xx autovraky xxxxxxxx kódem X00 xx jiného xxxxxxxxxxxx, xxx autovraky v xxxxx xxxx převedené x minulého roku (xxx X00), xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly x XX ISOH xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 - xxxxx xx suma xxxxxxxxx xxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ohlašovacím roce x XX XXXX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx č. 1. Xxxxxxxx xxx XX (x) = xxxxxxxx x xxxxxx (x xxxxxxxxx na tři xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx 40 xx (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx x XX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zadat xxxxxxxx hmotnost, xx xxxxx xx odečte 115 xx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx).

Xxxxx x. 3 - xxxxx se suma xxxxxxxxx xxxxxxxxx v XX XXXX x xxxx Hmotnost (x). Xxxxx se skutečná xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx. Autovraků uvedených x xxxxx x. 1.

Xxxxx x. 4 - xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx TP x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx autovraků. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxxx částí (náhradních xxxx), xxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx konečný xxxxxxxx autovraku.

Řádek x. 5 - xxxxx xx xxxxxxxx dílů, xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxxx) xxx opětovné xxxxxxx provedeno.

Řádek x. 6 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx X00.

Xxxxx č. 7 - součet xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx X13, X15, X5.

Xxxxx č. 8 xx 10 - xxxxxxxxx x xxxxxx vzniklými x xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx autovrak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předat. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 11 xx 13 - xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z vybraných xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dispozici, xxxx xxxxx autovrak xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx vývozu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

Xxxxx x. 14 xx 15 - xx 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 95 % xxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx 85 % průměrné hmotnosti xxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Stanovené cíle xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x. 5: Materiál získaný x xxxxxx autovraků (xxxxxxx vyplňují xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve svém xxxxxxx xxxxxxxxx drtící xxxxxxxx.

x) Každá xxxxxx xxxxx x. 5 xxxx xxx x xxxxxxx uvedeno XXX, XXX x IČZÚJ xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx s xxxxxx x. 1 x xxxxxxxx číslo xxxxxx.

Xxxxx č. 1 - xxxxx se xxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 xx 5 - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x odpadů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x. 2 až 5 xxxx xxx 100.

Xxxxx x. 6 až 10 - způsob xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z vybraných xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxx xxxx území XX.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx: Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx Integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx a integrovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Informace

Právní předpis x. 345/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2021.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

445/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 273/2021 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x odpady, xx xxxxx vyhlášky x. 78/2022 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx vyhlášky x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/ES xx xxx 18. září 2000 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

2) Xxxxxxxxxx Komise 2002/151/XX xx dne 19. února 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osvědčení o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu s xx. 5 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/53/XX x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkách.

3) Vyhláška č. 8/2021 Sb., x Xxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Katalog xxxxxx).

4) Xxxxx č. 25/2008 Sb., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6) Rozhodnutí Xxxxxx 2005/293/ES xx dne 1. dubna 2005, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx opětného xxxxxxx, recyklace u xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/XX.

7) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 661/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

8) Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx (EC) No 661/2009 of xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx and xx xxx Council xx 13 Xxxx 2009 concerning xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx for xxx xxxxxxx xxxxxx of xxxxx vehicles, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.