Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2021.


Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

345/2021 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností a na nakládání s vozidly s ukončenou životností §2

Náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností §3

Rozsah údajů vedených v Informačním systému §4

Rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností §5

Rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití §6

Způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí §7

Podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování §8

Náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla §9

Přechodná ustanovení §10

Oznámení technického předpisu §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Obsah provozního řádu zařízení

Příloha č. 2 - Technické požadavky na nakládání s vozidly s ukončenou životností a zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 3 - Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností

Příloha č. 4 - Hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence

Příloha č. 5 - Doklad o opravitelnosti vozidla

Příloha č. 6 - Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Příloha č. 7 - Hlášení o sběru a zpracování autovraků

INFORMACE

345

XXXXXXXX

xx xxx 20. xxxx 2021

o podrobnostech xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "ministerstvo") xxxxxxx xxxxx §107 odst. 5, §108 xxxx. 1 xxxx. x), §108 xxxx. 3, §109 xxxx. 7, §110 odst. 7 x §112 xxxx. 7 zákona x. 542/2020 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (dále jen "xxxxx"):

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) a xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností,

b) xxxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx ke sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) technické požadavky xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx demontovány,

g) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx materiálů a xxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxx vedených x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx systém") x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení xx xxxxx x zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xx stanoven x xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v bodě 2 přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce.

(2) Technické xxxxxxxxx xx zařízení xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x bodě 1 přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Technické požadavky xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x demontované xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů3).

(5) Pokud xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí x odčerpání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 2.4. přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx částí, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.5.1. přílohy č. 2 x této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx3).

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Rozsah xxxxx vedených x Xxxxxxxxxxx systému

(1) X Informačním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx fotodokumentace stavu xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx. Xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx z nich xxx xxxxxx celkový xxxx vozidla a xxx čitelný údaj x xxxxxxxxxxxxxx čísle XXX, xx kterého xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností x xx xxxxxx, že xx v době xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx vybavení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x

x) xxxxxxxxxxxxx číslo VIN.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx systému fotodokumentaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx 96 xxxxx xx vložení údajů xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Rozsah x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností x jiných odpadů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx průběžnou xxxxxxxx o odpadech x způsobech xxxxxxxxx x xxxx podle přílohy č. 4 k této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx převzetí xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x převzatém vozidle x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx osobě x xxxxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxx.

(2) Provozovatelé zařízení xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracovatelé xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlášení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x průběžné xxxxxxxx (xxxx xxx "roční xxxxxxx") xxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x opětovnému použití.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx4) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§6

Rozsah x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx a způsobech xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxx x opětovnému xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x využití se xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx v procentech xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x energeticky xxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hmotnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx roku k 1. xxxxx vykazovaného xxxx, xx xxxxxxx xxxx odečtena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx opětovného xxxxxxx x xxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx hmotnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx recyklovaných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx číslem, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x minulého xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, od xxxxxxx xxxx odečtena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxxxx xx uvádí xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx provede přípravu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je to xxxxxx x xxxxxxx xx stav a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Proces xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahrnovat zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx použitelné xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xx při xxxxxxxx dílu xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx použít, xxxxx xx x odpad.

§9

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx části xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx vozidla a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx použitých xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx podle přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zasílány do 31. prosince 2022 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 x přílohy č. 6 x této xxxxxxxx.

(3) X letech 2021 x 2022 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx daný xxx xx podává xxxxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technických předpisů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 345/2021 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx: název zařízení, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo), xxxxxx xxxxx x statutárních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx na ně, xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx, že xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx řadách x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx), roční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, maximální xxxxxxxx kapacita xxxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx určeno x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx podle Katalogu xxxxxx3), xxxx, k xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

1.3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: popis xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, skladování, manipulační xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zařízení (xxxx.: xxxxxxxxxx xxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, shromaždiště xxxxxxxxxxxx odpadů, místo xxx pořizování fotodokumentace xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sklad xxxxxxxxxx xxxx, administrativní xxxxxx xxxx.).

1.4. Technologie x xxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx obsluhy xxxxxxxx xxx všech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. zjistit xxxxxxxx odpadu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x postup zápisu xx xxxxxxxxxx deníku), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx odpadu, xxxxxx xxxxxx, umísťování odpadů xx xxxxxxxx.

1.5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zařízení x x zařízení xxxxxxxxxxxxx odpadů.

1.7. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

1.8. Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx.

1.9. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.10. Xxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Provozní xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx sběru vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx (xxx 1) x xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx:

2.1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x projektovaná denní xxxxxxxxxxxxxx kapacita.

2.2. Podrobná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx.

2.3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx x dalších xxxxxx x xxxxxxxx.

2.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získávané x xxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx odpadům.

2.5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení - xxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sledování xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podzemních x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx pracovní xxxxxxxxx xxxx.

2.6. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nutné x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx o bezpečném x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trakční baterií.

2.7. Xxxxx xxxxxxx vedoucích x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a popis xxxxxxxxx x opětovně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

2.8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx určených k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxx označení,

b) xxxx xxxxxxx (značka, xxxxx),

x) xxxxx provedení xxxxxxxx x opětovnému použití.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zařízení xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.1. Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení xx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx:

x) plochou zajišťující, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pomůckami pro xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zařízením xxx xxxxxxxxxx uniklých kapalin, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zařízením xxxxxxxxxxx přemísťování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2. Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx učinit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x úniku xxxxxxxxxx náplní (xxxx. xxxxx, xxxxxx, náplně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být vršena xx sebe x xxxxxxx být xxxxxxxxxxxxx x poloze xx xxxx nebo na xxxxxx.

1.3. Xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soustřeďování odpadů x xxxxxxxx použitelných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zřetelně xxxxxxxx x musí xxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištění xxxxxx hmotnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamů x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

1.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zapojenou xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností a xxxxxx x xxxxx xxxxxx výrobce.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.1. Xxxxx x xxxxxxxxx, soustřeďování xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x opětovně xxxxxxxxxxxx dílů a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx bodu 1.1. Xxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 1.2., 1.3., 1.4. x xxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx provozních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.4.1.,

x) xxxxxxxx,

x) příprava x xxxxxxxxxx použití,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kapaliny,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použitelných dílů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x odstranění,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karoserií x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx technických xxxxxxxx xx možné xxxxx dvě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxx dvě xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečujícími xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náplně x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nebezpečné xxxxxxxxxx (katalogové xxxxx 16 01 06).

2.3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx x pokyny, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpracovateli xx základě §103 xxxx. 3 xxxxxx.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastnosti, a xxxxxx odčerpání xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

2.4.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x odčerpání provozních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností se xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx nebezpečné xxxxx, kapaliny a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odděleně.

2.4.2. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x pokyny, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpracovateli na xxxxxxx §103 xxxx. 3 xxxxxx.

2.4.3. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx buď xxxxxxxxx, xxxx xx vypustí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v §109 xxxx. 3 zákona. X xxxxxxxxxx provozních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx otvor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.5. Demontáž xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.5.1. Xxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx musejí xxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) baterie x xxxxxx na xxxxxxxxxx plyn xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxx), pokud xx xxxxx deaktivovat,

c) provozní xxxxxx (palivo, motorový x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, brzdové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému) x jakékoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, pokud xxxxxxx nutné xxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.5.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx recyklace, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měď, hliník x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pneumatik, xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx s vozidlem x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx deska x xxxxxx xx xxxxxxxx atd.), xxxxx xxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx během xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx účinně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx.

2.5.3. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodů 2.4. a 2.5.1. xx xxxxx přeřadit xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.5.4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 buď xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxx o xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx-xx-xxxx xxxxxxx

XXX:

XXXX:

Xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx treatment xxxxxxxx (XXX):

XXX xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xx xxx ATF

Identifikační xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx the XXX

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx the XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx of xxx-xx-xxxx vehicle

Datum xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx technického xxxxxxx (XX)

Xxxxxx of xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx of xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx rozlišovací xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a typ (xxxxx)

Xxxxxxxx xx vehicle, xxxxxxxxxxxx, type (xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (x)

Xxxx weight of XXX (x)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX (x)

Xxxxxx xx ELV according xx xxxxxxxxxxxx certificate (x)

Xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx about holder/owner xx xxx XXX

Xxxxx x příjmení / xxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx / company xxxx

Xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx totožnosti / XXX

Xxxxxxxx document xxxxxx/ Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx/ xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vozidlo s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úplné, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx ATF xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx parts approved xx xxx manufacturer xxx does xxx xxxxxxx waste, xxxxx xxxx not have xxxxxx xx ELV

Pokud xxxx vozidlo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x ukončenou životností xxxxxx x xxxxx xxxxxx (podpis)

Person xxx xxxxxxxx xxx XXX xxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx)

...

XXX xxxxxxxxxxx xx (xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (XXX) - toto číslo xxxx být xxx xxxxx xxxxxxxxx vystavené xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vzestupné xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo potvrzení x systému (XXXX) - vyplňuje se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx systémem xxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vystavené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXX provozovatele - vyplňuje xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zleva xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx a příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x živnostenském rejstříku.

Adresa xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vystavila.

Datum xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xx xxxxxxx dd.mm.rr.

Číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla x ukončenou xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, uvede xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx, x jakého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl doložen.

Rok xxxxxx / první xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx se rok xxxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx registrace / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - uvádí xx název, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx číselníku xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxx (xxxxx) - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx průkazu.

Identifikační xxxxx xxxxxxx (VIN) - xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx VIN xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx nuly xx celkový xxxxx 17 xxxx, xxxxx xxxx /- xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx číslo XXX na xxxxxxx xxxx, uvede se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla.

Hmotnost xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - vyplňuje xx hmotnost xxxxxxx x tunách xx xxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx předání do xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx životností xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu - xxxxxxxx x xxxxxx (x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxx technického xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 40 kg (hmotnost xxxxxx). Není-li v xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx odečte 115 xx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx).

Xxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx / xxxxx - vyplňuje se xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx plná xxx). X případě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné x podnikání xx xxxxx xxxxx subjektu xxx, xxx je xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x živnostenském xxxxxxxxx. V případě xxxx xx xxxxxxxx xxxx název. V xxxxxxx předání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx znám, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx popis xxxxxx případu.

Adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx hlášeného pobytu xxxx sídlo - xxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx hlášeného pobytu xxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx předala; x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx její xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxx XX a XXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx / IČO - xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předávající xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx se xxxxx XXX; xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zleva xxxx xx xxxxxxx počet 8 míst, xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx / stát - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob stát, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx sídlo.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x průběžné xxxxxxxx

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx x./

Xxxxxxxxxx xxx:

Xxx XX ORP:

Nulové hlášení (Xxx/Xx)

Xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxx

Xx zpracování (xxxxxxxx)

Xx xxxxxxxxxx (xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení (IČZ)

Smluvní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx odpady (Ano / Ne)

IČO

Odpady, x xxxxx xx zapojeno xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx firma / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx zařízení

Ulice

č. x.

x. x.

Xxx xxxxxxxx

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx a povolené xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx bylo xxxxxx integrované xxxxxxxx (Xxx / Xx)

Xxxx

XXX (XXXX xxx zařízení)

MZP

PSČ

Zařízení xxxxxxxxx z OPŽP (xxxxxxxx XX) (Xxx / Xx)

Xxx SO XXX / XXX

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/10215)? (Ano/Ne)

IČZÚJ

Ulice

č. x.

x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx údaje:

Obec

PSČ

Datum

Kód XX XXX / XXX

XXXXX

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx xx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovány.

Kód XX XXX / XXX - uvede xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s přenesenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx hlášení - xxxxx xx "Xxx", xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x nepřerušilo xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx x xxxx sídlu.

IČO - xxxxx se identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx je XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 míst.

Obchodní xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx - xxxxx xx xxx, xxx xx zapsán x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, x. x., č. x., xxxx, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx XX XXX / XXX - xxxxx xx xxx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx má původce xxxxxx / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx / xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Číslo xx uvede podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx hlášení.

Datum - xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dd.mm.rrrr.

Jméno a xxxxxxxx - xxxxx xx jméno x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X-xxxx, xxxxxxx - xxxxxx se kontaktní xxxxx na osobu xxxxxxxxxx hlášení.

Poznámka - x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poznámku x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx hlášení.

Potvrzení x xxxxxxxx - v xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx připojením xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x poznámce xxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx, xxx se xxxxx x xxxxxxxx pouze xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozlišit, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (IČZ) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx nebo zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělené xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx zapojení do xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x komunálními xxxxxx - xxxxx zařízení xx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obcí x xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx využíváním xxxxxxxxxx xx tříděný xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx apod., uvede xx "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x odpady jiným xxxxxxxx, xxxxx xx "Xx".

Xxxxxx, x xxxxx xx zapojeno xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odpadů x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů, x xxxxx je xxxxxxxx zapojeno do xxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady.

Název xxxxxxxx - xxxxx xx užívaný xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx XXX (XXXX) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx z XXXX Xxxxxxxx zařízení.

BAT xxxxxxxxxxx - uvede xx xxxxx xxxxx x XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx z XXXX Registru zařízení.

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx, xxx se jedná x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 541/2020 Sb. Xxxx xx uvedou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxx x. 541/2020 Xx. Údaje xxxx xxxxxxxx z XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx zařízení xxxx xxxxxx integrované xxxxxxxx - uvede xx "Ano", xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxxxx integrované xxxxxxxx podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx) - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx MŽP. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 12xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XXX x čísel. Vyplňuje xx v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx integrované xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb.

Xxxxxxxx podpořené x XXXX (xxxxxxxx XX) - uvede xx "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxxx finančně xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí (xxx x poslední xxxxxx xxxxxxxxxxx OPŽP). Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx přidělena.

Produkujete xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které obsahují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2019/1021? - uvede xx "Ano" xxxxx xxxxxxxxxxx takovéto xxxxxx xx, xxxx "Ne" x případě, xx xxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxxxx xxxx x. 6.

Xxxxx, č. x., x. o., xxxx, PSČ - xxxxxx se adresní xxxxx, xxx xx xxxxxxx zařízení xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx XX XXX - uvede xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

IČZÚJ - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx základní územní xxxxxxxx obce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajům. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí XX vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.
 

List x. 2 - Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, samostatně převzatých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu

Evidence odpadu xx úpravě

Partner (předávající / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx osvědčení

Katalogové xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx odpadu

Celkem (+)

(x)

X xxxx xxxxx xxxxxxxxx­ xx kódu (-)

(t)

Evidenční xxx

(xxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx (x)

Xxx konečného xxxxxxx / xxxxxxxxxx

XXX, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx /xxxxx a xxxxxxxx XXX/XXX (SO XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, XXXXX xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx uvádějí x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) List x. 2 x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx strany xxxxx x. 2 xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx převzatých x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx převzatých jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx vozidel x x produkci x xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Na xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Provozovatelům xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s vybranými xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx pouze množství xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, odpady x xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx.] xx xxxxxxx xx xxxxx x. 3.

Xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx pořadové xxxxx evidenčního xxxxxxx (xxxxx, převzetí, nakládání, xxxxxxx) u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx 2 - xxxxx xx xxxxxxxxxx číslo druhu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. V případě, xx se jedná x xxxxxxx odpadu, xxxxx se katalogové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů. X případě druhů xxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 16 01. Xxxxxx, pro xxxxx x podskupině 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx zařadí xxxxx xxxxxxx uvedeného v Xxxxxxxx odpadů.

Provozovatel zařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* xxxxx Xxxxxxxx odpadů. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx) se xxxxxx xxx katalogové xxxxx 16 01 06 xxx Katalogu odpadů.

Ve xxxxxxx 3 - xxxxx xx kategorie xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 4 - uvede xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx. U odpadů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - odpady xxxxx blíže xxxxxxxx", xx xxxxx bližší xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxx název. X xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx souhrnných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx evidenčních kódů, xxxxxx xxxxxxxx odpadu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, uvedených xx sloupci 6.

Xx xxxxxxx 5 - xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx druhu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxxx, převzetí, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx 6 - x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx řádku xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxx evidenčního xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, převzetí, nakládání, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tabulky č. 1 xxxx xxxxxxxx (xxx níže).

Provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxx použití xxxx XN33 x xxxxxxxxx pneumatik (16 01 03) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (16 06 01*) a xxxxxxxxxxxx (trakčních) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx potřeby vyplnění xxxxx xx xxxxx x. 4 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xx sloupci 8 - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx X12x, X12x, X12x, X12x, X12x, X12x, X9, X13, X14) xxxx směřováno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - xxxxx xx xxx konečného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterého je xxxxx xx provedené xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - xxxxx předávající / xxxxxxxxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx vzniklý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 10

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností nebo xxxx xxxxx xx xxxxx XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx, obchodní firma / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx (IČZ) xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx (IČP), XXXXX xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, nebo xxxxx xxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx odpadu xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx XXX, xxxxxxxx xxxxx / název / xxxxx a xxxxxxxx partnera, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (IČZ), xxxxxxxxxxxxx číslo obchodníka (XXXX), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x IČZÚJ xxxxxxxx partnera.

V xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xx xxxxx zkrácený xxx xxxxx xxxxx XXX XX XXX 3166-1 Kódy pro xxxxx zemí a xxxxxx částí - Xxxx 1: Kódy xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 11 - uvede xx xxxxxxx xxxxx kusů xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx osvědčení

Ve sloupci 12 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx se po xxxxxxxxx zpracovatelských operací xxxxxxxxx x bodech 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 xxxxx Xxxxxxxx odpadů xxx potřeby osvědčení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxx č. 3 - Souhrnné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx převzatých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x produkci x xxxxxxxxx s odpady

strana x./

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx. číslo

Zařazení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu

Evidence odpadu xx úpravě

Partner (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx odpadu

Kategorie odpadu

Název xxxxx xxxxxx

Xxxxxx (+)

(x)

X xxxx podle xxxxxxxxx­ xx xxxx (-)

(t)

Evidenční xxx

(xxxxxxxx / xxxxxxxx / nakládání / xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx

XXX, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx /jméno x xxxxxxxx XXX/XXX (XX XXX/XXX)/

XXXX

xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / obchodníka, XXXXX provozovny / xxxxxxxx / obchodníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vysvětlivky:

Xxxxxxx údaje x xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx místa.

a) Xxxx x. 3 x podle xxxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxx listu x. 3 xxxxxx x xxxxxxx souhrnných údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxxx převzatých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx rok.

b) Každé xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx řádku.

c) Všechna xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přednostně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podskupiny 16 01 Katalogu xxxxxx. X xxxxxx, xxx které x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx katalogové xxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, evidují xxxx xxxxx množství xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rok [xxxx. xxxxxxxxx odpady, xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx.].

Xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxxx) x druhu xxxxxxxx poddruhu odpadu.

Zařazení xxxxxx

Xx sloupci 2 - uvede xx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X případě, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx katalogové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01. U xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx odpovídající xxxxxxxxxx číslo, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného x Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x. 3.

Provozovatel zařízení xxxxx ke sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností pod xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* podle Xxxxxxxx odpadů. Ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 2.4. a 2.5.1. přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 podle Xxxxxxxx odpadů.

Ve xxxxxxx 3 - uvede xx kategorie xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 4 - xxxxx se xxxxx xxxxx odpadu xxxxx Katalogu xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx", se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx technický xxxx běžně užívaný xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx x poddruh xxxxxx, xxxxx xx název xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx souhrnných množství xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 se musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx odpadu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxx 6.

Xx xxxxxxx 5 - xx xxxxxxxxxxx řádku xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx případně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, převzetí, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx 6 - z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, odstraněného), xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se uvede x xxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpadů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, předání xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx č. 1 (xxx níže).

Evidence xxxxxx xx úpravě

Ve xxxxxxx 8 - uvede xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z původního xxxxxxxxxxxx xxxxx odpadu x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx X12x, X12x, X12x, X12x, X12x, X9, X13, X14) bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konečného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - xxxxx předávající / xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx 10

X xxxxxxx xxxxxxxx ostatního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x příjmení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (XXX) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX), XXXXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx ostatního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx nepodnikající xxxxx xx v partnerovi xxxxx xxxxx x XXXXX obce, xx xxxxx xxxx vozidlo x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyprodukován.

V xxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, části xxxxxxx xxxx odpadu jinému xxxxxxxxxxxx, nebo jinému xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x případě odpadu xxxxxxxxxxxx, xxxxx se XXX, obchodní firma / název / xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodníka (XXXX), xxxxxx zařízení xxxxxxxx x XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zkrácený xxx xxxxx podle XXX XX ISO 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx xxxx x xxxxx státu xxxxxx, vývozu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 11 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřenou xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2.4. x 2.5.1. přílohy č. 2 této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 podle Katalogu xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx č. 4 - Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (kategorie vozidla X1, N1 x xxxxxxxxx motorová vozidla) x xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxx x. /

IČO

IČZ

IČZÚJ

č.

Jednotky

1

Počet vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx převzatých a xxxxxxxxxxx x ohlašovacím xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(xx)

2

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx byly převzaty xx zařízení xxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx o vozidle x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xx Informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx)

3

Xxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převzatých x xxxxxxxxxxx v ohlašovacím xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx za ohlašované xxxxxxxx

(x)

5

Xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převzatých ze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností

7

Příprava x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X3x, X3x, R4c, X5x):

8

Xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx x 1. lednu vykazovaného xxxx (C00)

9

Zůstatek xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx (X13x, X15, X5)

Xxxxxxxxx x xxxxxx vzniklými x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx šrédru

10

Recyklace (X2x, X3x, X3x, X3x, X4x, X4x, X5x, R5b, R6a, X7x, X8x, X9x, X11x):

11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (R1a, X1x):

12 Xxxxxxxxxx (X1x, X1x, X5, X10, D12):

Nakládání x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx mimo xxxxx

13

Xxxxxxxxx (R2a, X3x, X3x, X3x, X4x, X4x, X5x, X5x, X6x, X7x, X8x, X9x, X11x):

14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, R1b):

15

Odstranění (X1x, X1x, X5, X10, X12):

Xxxxxx xxxx opětovného xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx

16

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

(%)

17

Xxxxxxxx použití x xxxxxxxxx:

(%)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx udávají x xxxxxx na tři xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx list xxxxxxxx xxxxxxx zpracovatelé, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vybraného vozidla x xxxxxxxxx životností (X40), to xxxxxxx xx, xxxxx v xxxxx roce evidovali xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx vyplňují xxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxxx §109 xxxx. 3 xxxxxx). X (xxxxxxx) případě, xx by z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx apod.) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyplní xxxxx list xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předána.

Řádek x. 1 - xxxxx xx počet xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, za xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx vozidla x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dané xxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxx A40). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X00 od jiného xxxxxxxxxxxx, xxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v daném xxxx převedená x xxxxxxxx xxxx (xxx X00), xxxx xx xxxxxxxxx vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx došlo xxxxxxxxxxxxx x první xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx pod xxxxx X00. V (xxxxxxx) xxxxxxx, že xx x nějakého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (kapacitní xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpracovatelskou xxxxxxx, xxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx předána. V xxxxxxx, xx zpracovatel xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyplní řádek x. 2, xx xx xx to, xx xx zařízení xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převzato xxxxxx.

Xxxxx x. 3 - xxxxx se celkový xxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx x. 4 xxxxxxxxx. Zpracovatel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx automaticky xxxx xxxxxx xxxxx x. 1 x 2 (bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx x. 4 - xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ohlašovacím xxxx x Informačním xxxxxxx (xxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx A40).

Řádek č. 5 - xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx (xxx evidenčním xxxxx X00). X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx žádné vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, řádek x. 5 xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 6 - xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x. 4 x 5 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení).

Řádek x. 7 - uvede xx celková hmotnost xxxx, které xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx.

Xxxxx x. 8 - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx celá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x minulého xxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxx roce evidovaná xxx xxxxx C00) x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx ohlašovacím xxxx x xxxx bylo xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx vztahuje pouze xx xxxxxxx vozidla x ukončenou xxxxxxxxxx 16 01 04* xxxxxxxx xxx xxxxx X40, vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx xxx xxxxx X00, jestliže byla xxxxxxxx xxxxxx zpracovatelem xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, x odpady pocházející xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 9 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností 16 01 04*, xxxxxxxxx xxx xxxx X13x, D15, X5; xxxx hmotnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx převádí xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností 16 01 04* xxxxxxxx xxx xxxxx A40, xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx xxx kódem X00 xxxxxx zpracovatelem xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejich xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pouze na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nakládáno x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx x. 10 xx 12 - xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poprvé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xxx xxxxx X40 xxxx xxx xxxxx X00 xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx šrédru, kam xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx možné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx předat. Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ČR.

Řádky č. 13 xx 15 - xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx mimo drtící xxxxxxxx (šrédr).

Vyplňují zpracovatelé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vybrané xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxxxx dalšímu xxxxxxxx mimo šrédr. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxx xxxxx X40 xxxx xxx xxxxx X00 xx xxxxxxxx xxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxx vybrané vozidlo x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do takového xxxxxxxx předat. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené xxxx xxxxx ČR.

Poznámky x xxxxxxxx xxxxx x. 10 xx 15 x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 o xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx započítávají xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx jeho část xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx zařízení (xxx xxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2005/293/ES6)).

Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečné využití xxxxxx provedené mimo xxxxx ČR. X xxxxxxx vývozu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx mimo xxxxx XX je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx převzetí do xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dosahovaných xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpracovatel xxxx xxxxxx, není xxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předat.

Řádky x. 16 a 17 - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx nejméně v xxxx 95 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní rok x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx nejméně 85 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Tyto xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 7 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/XX x xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx cíle xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řádků. Xxxxxxx xx provede xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce:

OPV - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, (xxx. 95%)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxx x recyklace, (xxx. 85 %)

XX - xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx č. 7)

X - xxxxxxxxx (xxxxx x. 10 + 13)

X - xxxxxxxxxxx xxxxxxx (řádky x. 11 + 14)

XX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx x. 6)

XX - xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx roku (způsob xxxxxxxxx x xxxxxxx X00; xxxxx č. 8)

XX - zůstatkový xxxxx (xxxxxx nakládání x odpadem X13x, X15, X5; řádek x. 9)

Xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxx xx podle xxxxxxxxxx Komise 2005/293/XX xxxxxxxxxxxx hmotnost paliva.

List x. 5 - Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností (xxxxxxx vyplňují pouze xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx zařízení - xxxxx)

xxxxxx x. /

XXX

XXX

XXXXX

x.

Xxxxxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(x)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností

(%)

2

Železné xxxx

3

Xxxxxxxxx xxxx

4

Xxxxx frakce

5

Těžká xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklými x xxxxxx x xxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x)

Xxxxxxxxx (X2x, X3x, X3x, X3x, X4x, X4x, X5x, X5x, X6x, X7x, X8x, X9x, X11x) (t)

Energetické xxxxxxx (X1x, R1b) (x)

Xxxxxxxxxx (X1x, X1x, X5, X10, X12) (t)

6

Železné xxxx

7

Xxxxxxxxx xxxx

8

Xxxxx xxxxxx

9

Xxxxx xxxxxx

10

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx údaje o xxxxxxxx xx xxxxxxx x tunách xx xxx desetinná xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 1 - xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx řádku xx xxxxx i xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přijata xx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 2 xx 5 - xxxxx frakcí xxxxxxxxxxxx xx šrédru x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Součet xxxxx x. 2 xx 5 xxxx být 100.

Xxxxx x. 6 xx 10 - xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklými x xxxxxx x xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečné využití xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx ČR.

List x. 6 - Xxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/1021 x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xxxxxx č. /

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx perzistentní xxxxxxxxx látky

Číslo XXX

Xxxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx/xx)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx x. 6 je xxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xx xxxxx x. 1 x xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx nakládáte s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organické xxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021?" xxxxxxx "Xxx".

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx xx katalogové xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx odpadu x souladu x xxxxxxxx zařazování xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx3).

Xxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx se xxxxx druhu odpadu xxxxx Katalogu xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx organické látky - xxxxx se xxxxx perzistentní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021.

Xxxxx XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxx jednoznačný xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno XXX xxxxx je xxxxx vyhledat xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x x příloze XX nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021.

Xxxxx XX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x jednom xx seznamů xxxxx: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx), Seznam xxxxxx xxxxx (Xxxxxx) x Xxxxxx xxxxx nepovažovaných xx polymery (Nlp). Xxxxx xx xxxxxxx x x příloze XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021.

Obsah perzistentní xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xx/xx.

Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

( + ) / ( - )

Xxxxxxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - občana xxxx xxxxxx xxxxxx sběru xxxxxxxxxxx xxxxxx

X10

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xx xxxxxxx osoby - xxxxxx

X20

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

Produkce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxx zpětný xxxxx xxxxx §65, 85, 86, 87, 97 xxxxxx.

X30

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx druhů xxxxxxx x strojů

- Produkce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxx §64 zákona xx fyzické xxxxx - xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podnikající xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx.

- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx a pneumatik xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §83 odst. 2 x §96 xxxxxx xx fyzické xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

- Produkce xxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxxxx od xxxxxxx xxxxx - občana xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx obce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx. - Produkce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dopravy (kolejová, xxxxxxx, lodní a xxxxx) x xxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - občana xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X40

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxx zátěže xxxx následků xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X60

(+)

Xx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx, od zařízení xxx nakládání x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx

X00

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) převzatý xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx od xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx občanů)

B22

(+)

Ano

Převod odpadu

Množství xxxxxx převedené x xxxxxxxx xxxx x1. xxxxx vykazovaného roku

C00

(+)

Ne

Vznik xxxxxxxxxxxx odpadu po xxxxxx xxxxxxxxx odpadu x zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čísla, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx)

XX40

(+)

Xx

Xxxxx sekundárního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx. Xxxxx xx x odpady x xxxxxxxxx 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 x xxxxxx xxxxxxx xxx úpravě (xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx): 16 01, 16 06, 16 08 01, 16 08 02, 16 08 03.

XX41

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po upuštění xx odděleného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady (xx úpravě xxxxxxxxx xxxxxx). Xxx xxxxxxxx xx odděleného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xx odpady xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny 19 Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx podskupin 19 08 x 19 09).

XX44

(+)

Xx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx xx odděleného xxxxxxxxxxx v zařízení xxx nakládání s xxxxxx (xxxxxx).

XX4

(-)

Xx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx) do zařízení xxx nakládání x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

XX3

(-)

Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přenosných nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxx xxxxxx.

XX33

(-)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx nebo přijatého) x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

XN5

(-)

Ne

Přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx XX xx XX.

XX6

(+)

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx členského xxxxx XX z XX.

XX7

(-)

Xxx

Xxxxx xxxxxx xx státu, xxxxx není členským xxxxxx XX

XX16

(+)

Xxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx XX

XX17

(-)

Xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XX50

(+)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XX53

(-)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx odpadu

XN63

(-)

Ne

Vysvětlivky:

V xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x území xx dána xxxxxxx xxxxxxxxxxx kódů: X00 + X10 + X20 + X30 + A40 + X60.

Xxxxxxxx xxxxxx původce xxxxxx xx dána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx: X00 + X60.

X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx X, xxx xx xxxxx X = A xxx xxxxxxx odpad, X = B xxx xxxxx xxxxxxxx, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx následující: XX, kde X = X xxx xxxxxxx odpad, X = X pro xxxxx xxxxxxxx, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx. Y = xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x 6 zákona x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx (+) / (-) xx vztahuje ke xxxxxxxx Množství (+) x Množství (-) Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx 6 x 7 Xxxxx x. 2 x Xxxxx x. 3.

Znaménko (+) xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx převeden x xxxxxxxx roku), (-) xxxxxxx, xx xxxxx ubývá (odpad xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, využit, xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx).

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnaná XXX xxxxxxx na xxxxxx (+) x (-).

Xxxxxxx "Xxx" xxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxx x průběžné xxxxxxxx a ročním xxxxxxx o xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xx" xxxxxxx, xx xx xxxxxxx neuvede.

Partner xx neuvádí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx připojeným xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx.) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX33 xx jako xxxxxxx xxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx provozovatel zařízení xxxxxxx x zřízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 odst. 1 zákona.

Příloha x. 5 x vyhlášce č. 345/2021 Sb.

1. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx o opravitelnosti xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XXX

XXX xxx

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla:


 

Identifikace xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:


&xxxx;

"Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxx opraveno (viz xxxxx "Popis technické xxxxxxx vozidla"), xx xxxxxxxxxx xxx svůj xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxxxx normy7). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx......Xx/XXX."

"Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx opravě poškozených xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx "Xxxxx technické xxxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx7). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx......Xx/XXX."

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx x xxxxx provedení xxxxxxx (razítko, xxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx - uvedou xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx přepravou; x xxxxxxx, že je xxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx. X případě, xx držitel xxxx xxxxxx s vlastníkem xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxx (druh, značka, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX, stav tachometru, xxxxxxxxxx xxxxx hodnota); xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx zkoušky vozidla - xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx, podvozku x xxxxxxx částí xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx závad, xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx, adresa, IČO xxxxx, která provedla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděl - xxxxxxxxxxxxx znalcem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx událostí xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání x oboru opravy x xxxxxx motorových xxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odeslání. Xxxxx xx o xxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx znalec xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx opravu, xxxxx odhadovanou cenu xxxxxx x Xx xxxx EUR.

2. Vzor xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vozidla

Držitel xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx vozidla (xxxxxx, model, XXX)

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tržní hodnota

Adresa

Popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx zkouška xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx a kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:


&xxxx;

"Xxxxxxxxxx, že xxxx vozidla uvedená xxxx byla opravena, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx opravu (viz xxxxx "Popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx"), xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx evropské xxxxxxxxxxxx xxxxx7)."

Xxxxxx autorizovaného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:


&xxxx;

Xxxxx a xxxxx provedení zkoušky (xxxxxxx, xxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx části xxxxxxx - uvedou xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x IČO, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla - xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx části xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX, a xxxxxxxxxx aktuální tržní xxxxxxx xxxxx vozidla.

Popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx - postup, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxxxxx), výsledné hodnoty xxxxxxx, xxxxxx, popis xxxxxx xxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zkouška provedena - xxxxx, xxxxxx, XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkčnosti xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx vozidla. Xxxxx se, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mechanika xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděl - xxxxxxxxxxxxx znalcem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxxx xxxxx x odpovídající xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zemi xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxx §112 xxxx. 4 xxxxxx.

1. Xxxx dokladu o xxxxxxxxxxxxxx vozidla - xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx of xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx vehicle:

Specification xx xxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx market value

The xxxxxxx xxxxxxxxx for xxx vehicle:


 

Identification xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx was xxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx of xxx xxxxxxxxxx xxxxxx or xxxxxxx xxxxxxxx who xxx tested the xxxxxxx:


&xxxx;


&xxxx;

"X xxxxxxx that xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx "Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx for xxx vehicle", xx xxxxxxxx for xxx xxxxxxxx xxxxxxx and xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8). The xxxxx xxxx of xxx repair xx ....... XXX/XXX."

"X xxxxxxx xxxx xxx vehicle xxxxxxxxx above is xxxxxxxx for use xxx its xxxxxxxx xxxxxxx and xxxxx xxx reparation xx xxxxxxx parts xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx "Xxx testing xxxxxxxxx xxx the vehicle" xxx become roadworthy xxx can xxxx Xxxxxxxx safety xxxxxxxxx8). Xxx xxxxx xxxx xx the xxxxxx xx xxxxxxxxx xx.......XXX/XXX."

Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx or vehicle xxxxxxxx, who xxx xxxxxx xxx xxxxxxx:


&xxxx;

Xxxx xxx place xx xxx test (xxxxx, xxxxxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx of the xxxxxxx - the xxxxxxx of the xxxxxxx owner before xxx transboundary xxxxxxxx xxxxx be xxxxxxxx; xx xxx owner xx a xxxxx xxxxxx, the xxxx xx xxx company xxx xxx ID xxxxxx shall xx xxxxxx. Xx xxx xxxx the xxxxxx xx not the xxxx xxxxxx as xxxxx, xx xx xxxxxxxxx to xxxxx xxxx xxx power xx xxxxxxxx xxx xxxxx of xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx of xxx xxxxxxx - vehicle xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx, xxxx, xxxxx, XXX xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx, estimated xxxxxx value) xxxx xx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxx on the xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx of the xxxxxxx during xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx - xxx procedure xx xxxxx the xxxx xxx xxxxxxxxx on xxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx of xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx control xxxxxx, chassis and xxxxx xxxxx xx xxx vehicle), xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx repair xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, if xxx, and other xxxxxxxx information.

Identification xx xxx facility, xxxxx xxx xxxxxxx was xxxxxx - xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx the xxxxxxxxx test of xxx vehicle.

Name xxx xxxxxxx xxxxxxx of xxx xxxxxxxxxx expert xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx tested xxx vehicle - Xxxxxxxxxx xxxxxx means x xxxxxx authorized xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx adjuster xx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx the country xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx means a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx in xxx xxxxx of xxxxxx xxx maintenance xx motor xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx qualification xx xxx country xx xxxxxxxxxxx. It xx x xxxxxx xxxxxxxxx to §112 xxxxxxxxx 4 xx xxx Act no. 542/2020 Coll., xx xxx-xx-xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx will xxxxxxxx x xxxxxxxx variant xxx, if the xxxxxxx requires xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx of the xxxxxx in XXX xx XXX.

2. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xx xxx functionality xx xxx xxxxxxx part

Vehicle xxxx xxxxxx:

Xxxxxxx part xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx name

Type xx xxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx, XXX xxxx)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx the xxxxxxx xxxx:


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx vehicle xxxx xxx xxxxxx:


&xxxx;

Xxxx and xxxxxxx xxxxxxx of xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vehicle mechanic xxx has xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx:


&xxxx;

"X xxxxxxx that xxx xxxx of xxx xxxxxxx mentioned xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x repair (xxx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx") xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx European xxxxxx xxxxxxxxx8)."

Xxxxxx xx the xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, who xxx xxxxxx xxx xxxxxxx part:


 

Date xxx xxxxx xx xxx xxxx (xxxxx, xxxxxxxxx):


&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx holder - xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx of xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx be xxxxxxxx; xx xxx xxxxx xx x legal xxxxxx, the xxxx xx xxx company xxx the ID xxxxxx xxxxx xx xxxxxx. In the xxxx xxx xxxxxx xx not xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx to prove xxxx xxx xxxxx xx attorney xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx - fill xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxx vehicle xxxx, xxx specification of xxx xxxxxxx from xxxxx the vehicle xxxx originates, xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx value xx xxx xxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx procedure xxx the xxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxxxx xx which xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, description xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx part, xx xxx, xxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx vehicle xxxx xxx xxxxxx - name, address, XX xxxxxx of xxx xxxxxx xxx xxxxxx the test xx the functionality xx the xxxxxxx xxxx, or xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx and xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx expert xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx carry xxx xxxxxx activities, xx xxxxxxxxxxx claims xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx means x person xxxxxxxxxx xx xx business xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx of xxxxx xxxxxxxx xx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx of xxxxxxxxxxx. Xx xx a xxxxxx xxxxxxxxx xx §112 paragraph 4 xx xxx Xxx xx. 542/2020 Xxxx., xx xxx-xx-xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 345/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (XXX) - xxxx xxxxx xxxx xxx pro každé xxxxxxxxx vystavené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx vzestupné xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (XXXX) - xxxxxxxx se jedinečné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx autovraku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx se identifikační xxxxx provozovatele xxxxxxxx xx xxxxx autovraků; xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX méně než xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx provozovatele - xxxxxxxx se obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx došlo x xxxxxxxx autovraku - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx jméno x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx vydal - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli ke xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx/xx/xx.

Xxxxx převzetí xxxxxxxxx - xxxxxxxx xx datum převzetí xxxxxxx provozovatelem xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx/xx/xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu - uvádí se xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu.

Registrační xxxxxx autovraku - xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx dříve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx registrace - xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

Kategorie vozidla, xxxxxxx a typ (xxxxx) - xxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x technickém xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo vozidla (XXX) - xxxxxxxx xx xxxxx technického xxxxxxx. Pokud xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx nuly xx xxxxxxx počet 17 xxxx, xxxxx jako /- xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx - vyplňuje xx hmotnost vozidla x tunách na xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předání xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx průkazu - xxxxxxxx v xxxxxx (x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx pohotovostní xxxxxxxxx xx xxxxx odečíst 40 kg (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx v XX uvedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx provozní xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx 115 kg (xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx - vyplňuje xx xxxxx x xxxxxxxx osoby, která xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x obchodním xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx x fyzických xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (trvalý xxxxx / xxxxx) - uvádí xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx předala, x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x podnikání xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných zemí XX x XXX.

XXX xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx XXX; x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, vyplňuje se x xxxxx pouze xxxxx narození.

Příloha x. 7 x vyhlášce x. 345/2021 Sb.

Vysvětlivky:

Vyplňují xx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx č. 2 x x. 3 se nevyplňují xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny x opětovnému použití.

Hlášení xxxxxx xxx ORP/SOP (xxx, xxxxx) - xxxxxxxx xx xxx XXX x xxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx hlášení xxxxxxxx.

Xxxx x. 1 - Identifikace xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx "provozovatel zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx")

Xxxxxxxxx xxxxx - uvedou se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, doplní xx xxxxx nuly xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx autovraků xxx, xxx je zapsán x obchodním rejstříku xxxx v živnostenském xxxxx.

Xxxxx, x. p., Xxxx, XXX - xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx XXX (XXX) - xxxxx xx xxx správního xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx. x. Xxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx autovraků xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 471/2002 Sb., xxxxxxxxxx xx sbírce xxxxxx xxxxxx 163/2002 Xx., (uvedené xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX www.czso.cz).

IČZÚJ - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obce, xx xxxxx xx nachází xxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx číselníku obcí XX. XXXXX xxx xxxxx na internetu, xxxxxxx www.czso.cz x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx zdroj xxxxx XXXXX lze xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xxxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxx hlášení - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx/xx/xx.

XXX (XXXX xxx zařízení) - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx prostředí - xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx 12místného kódu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x čísel.

Poznámka - zde xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx krátkou poznámku xxx potřeby upřesnění xxxxxxx (xxxxxxxxx údaj).

Samostatná xxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jde x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx názvem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx autovraků, x xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx provozovny xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení (XXX) - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx souhlas x provozování nahrazen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx název xxxxxxxxxx.

Xxxxx, č. p/č. x., Xxxx, PSČ - xxxxx xx xxxxxx a úplná xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx.

Xxx XXX (XXX) - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx xx. m. Prahy, xx jehož xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů, xxxxx xxxx zavedeny xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 471/2002 Sb. xxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxx 163/2002 Xx., (xxxxxxx xxxx xx internetových xxxxxxxxx ČSÚ www.czso.cz).

IČZÚJ - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obce, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx provozovatele zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx autovraků xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx jednotného xxxxxxxxx obcí ČR. XXXXX xxx najít xx xxxxxxxxx, xxxxxxx www.czso.cz x databázi Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx částí nebo xxxxxx na xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx IČZÚJ xxx použít xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vydaný XXX.

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x-xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx vyplnila x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxx x. 2 - Xxxxxxx x sběru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, samostatně převzatých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x vybraných autovraků xx xxx:

Xxxxxxx xxxxx x množství se xxxxxxx x tunách xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx x. 2 a xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x. 2 slouží xxxxx x hlášení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, samostatně xxxxxxxxxx částí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx autovraků.

b) Xxxxx xxxxxx xxxxx č. 2 xxxx xxx x záhlaví uvedeno XXX, XXX a XXXXX provozovny, která xxxxxxx xxxxxx, shodné x xxxxxx x. 1.

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx autovraku a xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řádku.

d) Xx xxxxxxxxxxx řádku xx xxxxx množství xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx druhem odpadu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx sloupci 2 - xxxxx xx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx, x případě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx katalogové xxxxx xxxxxx přednostně zařazené xx podskupiny 16 01. U odpadů, xxx které x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx katalogové xxxxx, xx odpad xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Katalogu xxxxxx.

Xx xxxxxxx 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů xxxx x případě xxxxx xxxxxxxxx skutečná xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 4 - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (např. Xxxxx, Xxxx xxxx.), x případě druhů xxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx název xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 5 - xxxxx xx xxxxxxx množství:

a) vlastních xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx značek, kategorií x xxxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx celkové xxxxxxxx xxxxx tovární xxxxxx xxxxxxxxx, jednoho xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx autovraku x xxxxx X00 xx sloupci 7,

b) xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatných xxxxxxx, x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxxx tovární značky xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 8 x xxxxx XX30 ve xxxxxxx 7, xxxxx xx xxxxx o první xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x druhů xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxx řádcích, x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se vždy xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jednoho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 8 s xxxxx X00 ve sloupci 7, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx),

x) vybraných xxxxxxxxx, xxxxx bylo převedeno (xxxxxxx xx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx roku x xxxxx X00 xx xxxxxxx 7,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx převedeny (zůstaly xx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxx X00 ve xxxxxxx 7,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx vzniklého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx 7.

Xx xxxxxxx 6 - uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx autovraku, xx xxxxxx xxxx nakládáno xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx 7, x xxxxxx xx tři xxxxxxxxx místa. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1,

x) xxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vybraných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx celkových xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxxxx xx skladu x 31.12. xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx se xxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 6.

Xxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx autovraky nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepodnikající fyzická xxxxx, xx které xxx xxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx oprávněná xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx autovraky xxxx autovraky xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxx autovrak, xxxx odpad xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 8 - v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx IČO, xxxxx xxxxxxx partnera, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (IČZ) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (IČP), pokud xxxx xxxxxxxxx, IČZÚJ xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx partnera, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo odpad xxxxxxx.

X xxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx fyzické nepodnikající xxxxx se v xxxxxxxxxx uvede xxxxx x IČZÚJ obce, xx které byl xxxxxxxx xxxx odpad xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx oprávněné xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx využití nebo xxxxxxxxxx se uvádí XXX, obchodní název xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (příjemce odpadu), xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxx xxxx číslo provozovny xxxxxxxx (IČP), pokud xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a XXXXX xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxx autovraku xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx. X xxxxxxx dovozu, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx státu xxxxx ČSN XXX 3166 Kódy xxx xxxxx xxxx, oddíl 1, xxx X-2 x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 9 - uvádí xx xxxxxxx xxxxx xxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vyplňuje xx pouze x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx x. 3 - Hlášení x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady xx rok

Veškeré xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx v tunách xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxx č. 3 a xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x. 3 slouží x xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včetně hlášení x produkci a xxxxxxxxx s jinými xxxxxx xx xxx. Xxxxx strana xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x IČZÚJ xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísly x xxxxx x. 1.

b) Xxxxx katalogové číslo xxxxxx se uvádí xx xxxxxxxxxxx řádku.

c) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odpadů xxxxxxxxxx 16 01 Xxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxx, xxx xxxxx x podskupině 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx odpadů.

Ve sloupci 1 - xxxxx xx pořadové xxxxx xxxxxxx.

Xx sloupci 2 - uvádí xx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je uvádět xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx xx přednostně xxxxxxxx pod katalogové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 16 01. X xxxxxx, xxx které x xxxxxxxxxx 16 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx zařadí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 3 - xxxxx xx xxxxxxxxx odpadu xxx Xxxxxxxx odpadů xxxx x xxxxxxx xxxxx kategorie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxx x ohlašování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx označování xxxxxxxxx "X" pro xxxxx xxxxxxxxxx (v Katalogu xxxxxx xxxxxxxx symbolem "X" pro odpad xxxxxxx x označení "X/X" xxx odpady, xxxxx nejsou x Xxxxxxxx xxxxxx označeny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx ani xxx. "xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx název xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů (je xxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99", "xxxxxx xxxxx blíže neurčené", xx uvede xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xx xxxxxxx 5 - xx xxxxx xxxx xxxxxxx množství v xxxxxx, xx tři xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx druhu xxxxxx) xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převzetí xxxx zůstatku xxxxxx xx xxxxxx uvést xx sloupci 5 xx xxxxxxxxxxx řádku. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvádí vždy xxxxxxx xxxxxxxx:

x) jednoho xxxxx xxxxxx (x xxxxxx, xx tři xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (vlastního xxxxxx), s xxxxx X00 xx xxxxxxx 7 (xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x odpad xxxxxxx xxxxxxx xxxx přepracováním xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, než xxx xxxxxxx, xx. odpad xxx novým katalogovým xxxxxx),

x) převzatého jednoho xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx odebráno xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx X00 ve xxxxxxx 7,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s kódem XX30 xx xxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státu XX x xxxxx XX6 xxxx XX16 xx xxxxxxx 7.

Xx sloupci 6 - xxxxx xx xxxxxxx množství xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1, odpovídající xxxxxxx nakládání xxxxxxxxx xx xxxxxxx 7, x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx jde o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, převzatým odpadem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx skladu.

Bilančně, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 5 xx xxxx rovnat xxxxxx xxxxx množství dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx k 31. 12. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxx 6.

Xx sloupci 7 - xxxxx xx xxxx dle xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpady s xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx sloupci 6.

Partner - xxxxxxxxx se xxxxxx původce, oprávněná xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, oprávněná xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, od xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxx převzat xxxx xxxxxxxxx osoba k xxxxxxxxx s autovraky, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx využití xx odstranění.

Ve xxxxxxx 8 - x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx IČO, xxxxx xxxxxxx partnera, adresa xxxx provozovny, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx partnera, XXXXX xxxx na xxxxxx xxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx autovrak xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x IČZÚJ xxxx, xx které xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uvede XXX, název každého xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněné osoby xxxx xxxxx provozovny xxxxxxxx, IČZÚJ xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxx správním území xx xxxxxxx provozovna xxxxxxxx, od xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobek převzat. X xxxxxxx převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx některého xxxxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x partnerovi xxxxx xxxxx a XXXXX xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx uvádí XXX, xxxxxxxx xxxxx xxxxx provozovny xxxxxxxxx xxxxx (příjemce xxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provozovny xxxxxxxx x XXXXX xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příjemce autovraku xxxx odpadu xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx X8 xx X15 xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxx x společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx). X případě xxxxxx, vývozu nebo xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xx xxxxx kód xxxxx xxxxx XXX, XXX 3166 Xxxx xxx názvy zemí, xxxxx 1, xxx X-2 x název xxxxx dovozu, vývozu xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy.

Ve xxxxxxx 9 - xxxxx xx číslo xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxx pro hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx x. 4 - Xxxxxx nakládání x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx X1, N1 x tříkolová motorová xxxxxxx) a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a recyklace Xxxxxxx údaje x xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx na xxx desetinná xxxxx.

x) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdo v xxxxx xxxx provedli xxxxx xxxxxxxx vybraného xxxxxxxxx (XX30) xx xxxxxxxx xx sběru x xxxxxxxxxx autovraků. Xx xxxxxxx ti, xxx x daném xxxx evidovali autovraky x xxxxxxx XX XXXX.

x) Xxxxx strana xxxxx x. 4 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x XXXXX xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x. 1 x pořadové číslo xxxxxx.

Xxxxx x. 1 - uvádí xx xxxxx autovraků x xxxxxx xx zařízení, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Uvádí xx xxxxx autovraky xxxxxxxxx za dané xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce x XX XXXX (xxxxxxxx xxx xxxxx XX30), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kódem X00 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxx X00), xxxx xx xxxxxxxxx autovraky, xxxxx xxxx x XX XXXX stornované.

Řádek x. 2 - xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dle TP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x XX ISOH. Xxxxxxxxx uvedených x xxxxx x. 1. Xxxxxxxx xxx XX (x) = xxxxxxxx x tunách (s xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 40 xx (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx x TP xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zadat xxxxxxxx hmotnost, xx xxxxx se xxxxxx 115 kg (xxxxxxxx xxxxxx x paliva).

Řádek x. 3 - xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX XXXX x xxxx Xxxxxxxx (x). Xxxxx xx skutečná xxxxxxxx autovraku v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řádku č. 1.

Xxxxx č. 4 - uvádí se xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxx TP x xxxxxxxxx hmotností xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (náhradních xxxx), které xx xxxxxxxx odmontoval xxxxxxx xxxxxxxx autovraku.

Řádek x. 5 - xxxxx xx xxxxxxxx dílů, xxxxx provozovatel ohlašovaného xxxxxxxx demontoval xx xxxxxx opětovného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x roce, kdy xxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxxx) pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. 6 - xxxxx xx množství xxxxxx xx xxxxxxxxxx autovraků, xxxxx zůstaly ve xxxxxx z předchozího xxxx C00.

Řádek č. 7 - součet xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxx xxxx X13, X15, X5.

Xxxxx č. 8 xx 10 - xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že požadované xxxxx nejsou k xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx takového xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. 11 xx 13 - xxxxxxxxx s odpady xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx šrédr. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistit xx xxxxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx možné xxxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

Xxxxx x. 14 xx 15 - xx 1. ledna 2015 xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x využity xxxxxxx v xxxx 95 % průměrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx použity a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx. Stanovené xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x. 5: Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx vyplňují xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxx zařízení) Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Vyplňují xxxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx strana xxxxx x. 5 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x XXXXX xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx s xxxxxx č. 1 x pořadové xxxxx xxxxxx.

Xxxxx č. 1 - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x autovraků xxxxxxxxx x Xxxxx republice.

Řádek x. 2 xx 5 - podíl xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x odpadů x vybraných xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x. 2 xx 5 xxxx být 100.

Xxxxx x. 6 xx 10 - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při vývozu xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx k hlášení: Xxxxxxx podle této xxxxxxx xx zasílá x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a integrovaném xxxxxxx plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 345/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/53/ES xx xxx 18. xxxx 2000 x vozidlech x xxxxxxxxx životností.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 2002/151/XX ze xxx 19. xxxxx 2002 x minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 5 odst. 3 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/XX x xxxxxxxxx x ukončenou životností. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx látkách.

3) Xxxxxxxx č. 8/2021 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx).

4) Zákon č. 25/2008 Sb., x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkách.

6) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/293/ES xx xxx 1. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolování xxxxxxxx xxxxxxx, recyklace x xxxx opětného xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/XX.

7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 661/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přípojných xxxxxxx x systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků určených xxx tato vozidla x xxxxxxxx obecné xxxxxxxxxxx.

8) Xxx example Xxxxxxxxxx (XX) No 661/2009 of xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx the Council xx 13 July 2009 xxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx safety of xxxxx xxxxxxxx, their xxxxxxxx and systems, xxxxxxxxxx and xxxxxxxx xxxxxxxxx units intended xxxxxxxx.