Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Stavební zákon

283/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Dotčené orgány §2

Změna podmínek §3

HLAVA II - POJMY

Záměr §4

Stavba §5

Změna a údržba dokončené stavby §6

Zařízení §7

Terénní úprava §8

Staveniště §9

Veřejná infrastruktura §10

Veřejně prospěšná stavba a opatření §11

Základní pojmy územního plánování §12

Základní pojmy stavebního řádu §13 §14

ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - STÁTNÍ STAVEBNÍ SPRÁVA

Obecná ustanovení §15

Nejvyšší stavební úřad §16

Specializovaný a odvolací stavební úřad §17

Krajské stavební úřady §18

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Obecná ustanovení §19

Vláda §20

Nejvyšší stavební úřad §21

Ministerstvo obrany §22

Krajský úřad §23

Zastupitelstvo kraje a rada kraje §24

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §25

Obecní úřad §26

Zastupitelstvo obce a rada obce §27

Působnost na území hlavního města Prahy §28

Ústav územního rozvoje §29

HLAVA III - PŮSOBNOST VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Obecná ustanovení §30

Metodická a kontrolní činnost §31

Nejvyšší stavební úřad §32

Specializovaný a odvolací stavební úřad §33

Krajský stavební úřad §34

Jiné stavební úřady §35

HLAVA IV - VYMEZENÁ ÚZEMÍ §36

HLAVA V - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ §37

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §38

Úkoly územního plánování §39

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území §40

Charakter území §41

HLAVA II - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení

Oprávněný investor §42

Zveřejňování a ukládání dokumentů §43

Díl 2 - Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti

Kvalifikační požadavky §44

Výjimka z kvalifikačních požadavků §45

Díl 3 - Pořizovatelská činnost

Oddíl 1 - Pořizovatel a určený zastupitel

Pořizovatel §46

Územně plánovací činnost vykonávaná obecním úřadem §47

Překážky výkonu územně plánovací činnosti §48

Určený zastupitel §49

Oddíl 2 - Zástupce pořizovatele

Obecná ustanovení §50

Bezúhonnost §51

Žádost o udělení oprávnění §52

Udělení a zánik oprávnění §53

Díl 4 - Dotčené orgány v procesu územního plánování

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů §54

Řešení rozporů §55

Díl 5 - Společná ustanovení

Územní rezerva §56

Úplné znění a koordinační výkres §57 §58

Jednotný standard §59

Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost §60

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Obecné ustanovení

Druhy nástrojů územního plánování §61

Díl 2 - Územně plánovací podklady

Oddíl 1 - Územně analytické podklady §62

Údaje o území §63

Poskytování údajů o území §64

Pořizování a aktualizace územně analytických podkladů §65

Projednání územně analytických podkladů §66

Oddíl 2 - Územní studie

Účel §67

Pořízení §69

Prověření územní studie §69

Díl 3 - Politika architektury a stavební kultury České republiky §70 §71

Díl 4 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace

Společná ustanovení §72

Forma a závaznost územně plánovací dokumentace §73

Územní rozvojový plán §74 §75 §76

Zásady územního rozvoje §77 §78 §79

Územní plán §80 §81 §82 §83 §84

Regulační plán §85 §86

Oddíl 2 - Pořízení územně plánovací dokumentace

Rozhodnutí o pořízení a návrh zadání §87

Projednání a schválení návrhu zadání §88 §89 §90

Úhrada nákladů při pořizování územně plánovací dokumentace §91 §92

Návrh územně plánovací dokumentace §93

Společné jednání §94

Přeshraniční konzultace §95

Veřejné projednání §96

Připomínky §97

Vyhodnocení výsledků projednání §98

Informování zastupitelstva §99

Stanovisko k návrhu koncepce §100

Stanovisko nadřízeného orgánu §101

Úprava návrhu a opakované projednání §102 §103

Vydání územně plánovací dokumentace §104 §105

Oddíl 3 - Vyhodnocování územně plánovací dokumentace

Vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace §106

Zpráva o uplatňování §107§107

Oddíl 4 - Změna územně plánovací dokumentace

Obecná ustanovení §108

Rozhodnutí o změně §109

Posouzení podnětu §110

Zpracování a projednání změny §111

Oddíl 5 - Společná ustanovení

Zvláštní postupy §112

Zrušení územně plánovací dokumentace schvalujícím orgánem §113

Následky zrušení územně plánovací dokumentace §114

Souběžné pořizování územně plánovací dokumentace §115

Díl 5 - Vymezování zastavěného území

Oddíl 1 - Zastavěné území §116

Oddíl 2 - Vymezení zastavěného území

Obecná ustanovení §117

Obsah §118

Pořízení §119

Vydání §120

Změna §121

Oddíl 3 - Nezastavěné území §122

Díl 6 - Územní opatření

Oddíl 1 - Územní opatření o stavební uzávěře

Podmínky vydání §123

Obsah §124

Oddíl 2 - Územní opatření o asanaci území

Podmínky vydání §125

Obsah §126

Oddíl 3 - Pořizování a vydávání územních opatření

Pořízení §127

Vydání §128

Výjimky §129

Díl 7 - Úprava vztahů v území

Oddíl 1 - Plánovací smlouvy

Úvodní ustanovení §130

Obsah plánovací smlouvy §131

Uzavírání a přezkum plánovací smlouvy §132

Oddíl 2 - Náhrady za změnu v území

Oprávněné osoby §133

Povinné osoby §134

Způsob náhrady §135

Regresní náhrada §136

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ PRÁVO HMOTNÉ

HLAVA I - POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Díl 1 - Obecná ustanovení §137

Výjimky z požadavků na výstavbu §138

Díl 2 - Požadavky na vymezování pozemků

Obecné požadavky §139

Požadavky na vymezování stavebních pozemků §140

Veřejné prostranství §141

Ulice §142

Díl 3 - Požadavky na umisťování staveb

Obecné požadavky §143

Odstupy staveb §144

Díl 4 - Technické požadavky na stavby

Základní požadavky na stavby §145

Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby §146

Požadavky na požární odolnost §147

Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí §148

Požadavky na bezpečnost při užívání, provozu a údržbě §149

Požadavky na úsporu energie §150

Požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů §151

Díl 5 - Společná ustanovení

Podrobné vymezení požadavků na výstavbu §152

HLAVA II - POŽADAVKY NA VÝROBKY PRO STAVBY §153

HLAVA III - SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE §154

HLAVA IV - ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ

Vybrané činnosti §155

Projektová činnost §156

Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru §157

Obsah dokumentace §158

Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav §159

HLAVA V - POVINNOSTI OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Stavebník §160 §161

Projektant §162

Zhotovitel §163

Stavbyvedoucí §164

Stavební dozor §165

Stavební deník §166

Vlastník stavby a zařízení §167

Vlastník technické infrastruktury §168

Oznámení závad a havárií staveb §169

ČÁST PÁTÁ - VYVLASTNĚNÍ

Účely vyvlastnění §170

ČÁST ŠESTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §171

Způsob a forma podání a žádosti §172

Evidence a doručování §173

HLAVA II - ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Díl 1 - Předběžná informace §174

Díl 2 - Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu

Vyjádření §175

Koordinované vyjádření §176

Žádost §177

Lhůta pro vydání §178

Nové vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu §179

Díl 3 - Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

Žádost §180

Lhůta a způsob doručení §181

HLAVA III - ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení

Účastníci řízení §182

Společenství vlastníků jednotek §183

Žádost §184

Vady žádosti §185

Závěr zjišťovacího řízení §186

Souhlas vlastníka §187

Vyrozumění o zahájení řízení §188

Ústní jednání §189

Námitky účastníků řízení §190

Námitky o existenci nebo rozsahu věcných práv §191

Připomínky veřejnosti §192

Posuzování záměru §193

Vyjádření stavebníka §194

Rozhodnutí o záměru §195

Lhůta pro vydání rozhodnutí §196

Povolení §197

Platnost povolení §198

Přechod povolení §199

Změna a zrušení povolení §200

Díl 2 - Záměr EIA

Oddíl 1 - Řízení s posouzením vlivů

Žádost o řízení s posouzením vlivů §201

Použití zákona o posuzování vlivů na životní prostředí §202

Účastníci řízení §203

Žádost §204

Posudek §205

Přerušení řízení §206

Rozhodnutí §207

Oddíl 2 - Samostatné posouzení vlivů §208

Oddíl 3 - Společná ustanovení

Změna záměru §209

Prodloužení platnosti povolení §210

Díl 3 - Povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení

Povolení stavby nebo zařízení §211

Zrychlené řízení §212

Díl 4 - Nestavební záměr

Oddíl 1 - Změna využití území

Změny vyžadující povolení §213

Změny nevyžadující povolení §214

Povolení změny využití území §215

Oddíl 2 - Dělení nebo scelení pozemků

Podmínky §216

Povolení dělení nebo scelování pozemků §217

Oddíl 3 - Stanovení ochranného pásma

Podmínky §218

Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma §219

Opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma §220

Díl 5 - Rámcové povolení

Obecná ustanovení §221

Rozsah povolení §222

Obsah rámcového povolení §223

Díl 6 - Změna záměru před dokončením §224

Díl 7 - Řízení o odvolání §225

Postup odvolacího orgánu §226

Díl 8 - Kontrolní prohlídka §227

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O VÝJIMCE Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Rozhodování o výjimce a žádost §228

HLAVA V - NÁHRADA ZA ŠKODU §229

HLAVA VI - ŘÍZENÍ O UŽÍVÁNÍ

Díl 1 - Kolaudační řízení

Kolaudace §230

Účastníci řízení §231

Žádost §232

Posuzování žádosti §233

Závěrečná kontrolní prohlídka §234

Kolaudační rozhodnutí §235

Díl 2 - Předčasné užívání a zkušební provoz

Předčasné užívání §236

Zkušební provoz §237

Povolení předčasného užívání a zkušebního provozu §238

Díl 3 - Rekolaudace

Změna v užívání stavby §239

Povolení změny v užívání stavby §240

Zrychlené řízení o změně v užívání stavby §241 §242

Změna v užívání drobné a jednoduché stavby §243

Povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby §244

5Pasport stavby §245

Díl 4 - Společná ustanovení §246

HLAVA VII - ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Díl 1 - Řízení o povolení odstranění

Podmínky odstraňování staveb §247

Žádost o povolení odstranění stavby §248

Povolení odstranění stavby §249

Díl 2 - Nařízení odstranění

Oddíl 1 - Řízení o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §250

Oznámení o zahájení řízení §251

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby §252

Obnovení předcházejícího stavu stavby a odstranění stavby na základě rozhodnutí soudu §253

Oddíl 2 - Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §254

Dodatečné povolení §255 §256 §257

Opakované řízení a nové povolení §258 §259

Povolení prodloužení doby trvání stavby §260

Díl 3 - Společná ustanovení §261 §262

HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÉ POSTUPY

Mimořádné opatření §263

Obnova §264

Společná ustanovení §265

HLAVA IX - NÁLEZ §266

ČÁST SEDMÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Základní ustanovení §267

Portál stavebníka §268

Národní geoportál územního plánování §269

Evidence stavebních postupů §270

Evidence elektronických dokumentací §271

Přístup do evidencí §272

Informační systém identifikačního čísla stavby §273

Informační systém stavebního řízení §274

Spisová služba §275

ČÁST OSMÁ - VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ §276

Podmínky výkonu činnosti §277

Žádost o udělení oprávnění §278

Bezúhonnost §279

Doba platnosti a zánik oprávnění §280

Zrušení oprávnění §281

Výkon činnosti autorizovaného inspektora §282 §283

Práva a povinnosti autorizovaného inspektora §284

Příprava a provádění zkoušek §285

Působnost Nejvyššího stavebního úřadu §286

ČÁST DEVÁTÁ - KONTROLA A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

HLAVA I - KONTROLA VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Působnost §287

Předmět kontroly §288

Nápravná opatření §289

Kontrola výkonu samostatné působnosti §290

HLAVA II - KONTROLA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Díl 1 - Stavební kontrola

Obecné ustanovení §291

Kontrola §292

Vstup na pozemek a do stavby §293

Zakazující opatření §294

Opatření k nápravě §295

Provedení opatření k nápravě §296

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §297

Díl 2 - Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů

Působnost §298

Nápravná opatření §299

HLAVA III - KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU §300

ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky osob §301

Přestupky vybraných osob §302

Přestupky fyzických osob §303

Společná ustanovení §304

ČÁST JEDENÁCTÁ - SOUDNÍ PŘEZKUM

Postavení stavebníka a vlastníka stavby §305

Lhůta pro podání žaloby §306

Nepřípustnost §307

Odkladný účinek §308

Rozhodnutí o žalobě §309

Přezkum územního rozvojového plánu §310

ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §311

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům §312 §313 §314 §315

Díl 2 - Přechodná ustanovení k územnímu plánování

Obecná ustanovení §316

Územně plánovací podklady §317

Politika územního rozvoje České republiky a Politika architektury a stavební kultury České republiky §318

Územní rozvojový plán §319

Zásady územního rozvoje §320

Územní plán a regulační plán §321

Územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007 §322

Pořizování územně plánovací dokumentace §323

Nepoužití některých částí územně plánovací dokumentace §324

Zastavěné území §325

Územní opatření §326

Úprava vztahů k území §327

Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části §328

Díl 3 - Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím §329

Díl 4 - Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu §330

Soudní řízení §331

Díl 5 - Přechodné ustanovení ke stanovení územních pracovišť §332

HLAVA III - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §333

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ §334

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POUŽITELNOSTI ZÁKONA V PŘECHODNÉM OBDOBÍ §334a

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §335

Příloha č. 1  - Drobné stavby

Příloha č. 2  - Jednoduché stavby

Příloha č. 3 - Vyhrazené stavby

Příloha č. 4  - Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území a obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí

Příloha č. 5 - Obsah a struktura územního rozvojového plánu

Příloha č. 6 - Obsah a struktura zásad územního rozvoje

Příloha č. 7 - Obsah a struktura územního plánu

Příloha č. 8 - Obsah a struktura regulačního plánu

Příloha č. 9 - Jednotný standard

INFORMACE

283

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxxxx 2021

stavební xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxx územní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plánování, požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx plánování, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, povinnosti osob xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, podmínky xxx projektovou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účely xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kontroly.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx a vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx kultury.

§2

Xxxxxxx orgány

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanoviskem, xxxxxxxxxx, koordinovaným xxxxxxxxxx xxxx závazným xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx úkony xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx pořizování navazující xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, o xxxxx xxxx rozhodnuto xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxx podmínek

(1) Nové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxx dotčený xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx zjištěny xxxxx, xxxx xx xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx změnily xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx stanovisko, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx stanovisko vydáno, x xx xxx x rozsahu změny xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxx dotčený xxxxx xxxxx také tehdy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zkreslených.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pořizované xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozporů.

HLAVA II

POJMY

§4

Záměr

(1) Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxxx staveb, zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo scelování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Záměrem XXX se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx

(1) Stavbou xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx vzniká xxxxxxxx xxxx montážní činností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo konstrukcí xx účelem užívání xx xxxxxxx xxxxx. Xx stavbu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jsou

a) xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu, a

d) xxxxxxx.

(3) Souborem xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí vzájemně xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx záměru uskutečňuje xxxxxxxx na souvislém xxxxx xxxx za xxxxxxxxx účelem.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x které xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx x xxxxx zákoně xxxxx stavba, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx stavby xx x xxxxx zákoně xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx zvyšuje,

b) xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx půdorysně xxxxxxxxx x která xx xxxxxxxx provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výškové xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx změna v xxxxxxx stavby spočívající xx změně x

x) xxxxxxx xxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozšíření výroby,

d) xxxxxxxx, jejíž xxxxxx xx mohly ohrozit xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, bezpečnost xxxx životní prostředí, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trvalou.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx dobrý xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx xxx, aby xx xx nejvíce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx reklamní zařízení, xxxxx nejde x xxxxxx, xxxxx vzniká xx xxxxxx xxxxxxx xx určitém xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx panel, tabule, xxxxx nebo konstrukce, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Reklamní xxxxxxxx x celkové xxxxx xxxxx xxx 8 x2 xx xxxxxxxx xx stavbu.

§8

Xxxxxxx úprava

Terénní xxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx zemní xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxx podobné x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx.

§9

Staveniště

(1) Xxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo na xxxxxx se stavba, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odstraňuje.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozemek xxxx jeho část xxxxx část xxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxx jiný xxxxxxx xxxx jeho část xxxxx xxxx jiné xxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxx infrastruktura

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx, x to

a) xxxxxxxx infrastruktura, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx, leteckých xxxxxx x x xxxx související stavby x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro zásobování xxxxx, odvádění x xxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x pro zlepšování xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x nakládání s xxxxxx,

x) xxxxxx infrastruktura, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx spojitý xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx vegetačních, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x vodou, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx umožňují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx ekologické stability xxxxxxx,

x) občanské xxxxxxxx, xxxxxx jsou stavby, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, kulturu, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) veřejná xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx, zařízení a xxxxxxxxxx na vedení x xxxx koncových xxxxx, zabezpečující xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxx prospěšná stavba x opatření

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx stavba nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx určená x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, kraje xxxx státu vymezená x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx s xx související xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x území, xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) a x rozvoji xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx pojmy územního xxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostorového xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich změn,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemek, xxxx xxxx nebo xxxxxx pozemků vymezený x určený x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxx zpravidla xxx xxxxxxxxx oplocením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx celek se xxxxxxxx xxxxxxxx určující xxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx území tvořená xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, která xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx plánu, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx stávající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx využití xxxx její xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy,

f) xxxxxxx xxxx koridorem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plocha xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, rozsahem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx krajů xxxx států,

g) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ovlivní xxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxx hlavního města Xxxxx xx za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx považují xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx svým významem, xxxxxxxx xxxx využitím xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zastavitelnou plochou xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx vymezená x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx území xx xxxxxx xxxx opětovného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx využití xx xxxx využití nezastavěného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) uliční xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx rozhraní xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, xxxxx určuje xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; stavební xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxx, která stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx zastavěné, x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prolukou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxx zástavbě, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací xx xxx

1. regulační xxxx xxxxxx územní xxxx, xxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx rozvojový xxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxx rozvojový xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx plán,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plán x regulační xxxx,

3. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán,

r) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezení xxxx x xxxxx x důvodu ochrany xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xxxx stanovené na xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zobrazují xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

t) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxx upravené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejná x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx živelní xxxxxxxx xxxx závažnou xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxx

§13

X tomto xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obvodovými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx bydlení, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) rodinným xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx tři xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx nadzemní x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx nadzemní xxxxxxx xxxxxxxxx xx vnějšího xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx orientované x xxxxxx xxxx xxxxxxx x 2 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx nebo xxxx xxxx pro poskytování xxxxxxxxx x služby x xxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx pro rodinnou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx prostorem xxxxxx xx kulturním, xxxxxxxxxx xxxx obdobným xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxxxxxx osob,

f) xxxxxxx xxx obchod xxxxxx x prodejní plochou,

g) xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavba xxx xxxxxxxxxxx, řemeslnou xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxx výroby, x xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, kromě staveb xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxx zemědělství xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, doprovodná xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výroby, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,

x) bytem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx postižením,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a pevnými xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx určena k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 8 x2; xxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx považuje, xxxxx xx podlahovou xxxxxx xxxxxxx 12 x2; xxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx místnost, xxxx xxx její xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 16 x2,

x) xxxxxxxxx místností xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx se x xx zdržovaly xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx součet xxxxx vymezených vnitřním xxxxx svislých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; v xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx nebo šikmým xxxxxxx xx vymezena xxxxxxxx xxxxx konstrukcí x xxxxxx 1,2 x xxx úrovní xxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podlahová xxxxxx vymezí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konstrukce,

o) zastavěnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vodorovné roviny; xxxxxx lodžií a xxxxxx se xxxxxxxxxxxx; x objektů xxxxxxxxxxxxx (xxx některých obvodových xxxx) xx zastavěná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx svislých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; x zastřešených xxxxxx xxxx jejich částí xxx xxxxxxxxxx svislých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vymezena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konstrukce xx xxxxxxxxx roviny,

p) xxxxxxxxxx plochou xxxxxxx xxxxxx xxxxx zastavěných xxxxx jednotlivých xxxxxx.

§14

V xxxxx xxxxxx xx xxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx, která provádí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zpracování xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentace,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx své činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx formy xxxxxxxx, xxxx stavební xxxxxxxxxx,

x) stavbyvedoucím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX SPRÁVY

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zřizují xx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad, Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx soustavu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxx jednotkou. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účetními xxxxxxxxxx x pro účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, účetnictví x pracovněprávních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě je Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx ústředním správním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stavebního xxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx.

(3) X čele Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kterého xxxxxxx x odvolává xxxxx. Xxxxxxxx zastupují x xxx xxxxxxxxxx oblastech xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx návrh jmenuje x odvolává xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě.

(4) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§17

Specializovaný x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x odvolací stavební xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Sídlem Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x odvolacího xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Výběr, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

§18

Xxxxxxx stavební xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady xxxx

x) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Karlovarský xxxx xx sídlem x Xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Ústí xxx Labem,

g) Stavební xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx xx sídlem x Liberci,

h) Stavební xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx se sídlem x Hradci Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx pro Xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x Jihlavě,

k) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x Brně,

l) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx v Xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx v Ostravě,

n) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx kraj xx xxxxxx xx Xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx název xx xxxxxxxx názvu krajského xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Územní xxxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx k xxxxx obyvatel xxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx dostupnosti.

(5) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stojí xxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

PŮSOBNOST XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Působnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností x xxxxxxx úřady.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxx xxxxx.

§20

Vláda

Vláda

a) xxxxxxxxx Politiku xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx České republiky,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx územní rozvojový xxxx,

x) projednává x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx stavební xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx nadřízeným správním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx územního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) vykonává xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a stavební xxxxxxx,

x) pořizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) pořizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podrobnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxx,

x) vede xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx,

x) xxxxxxxxx metodickou podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx sjednocuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx xxxxx x oblasti územního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) vykonává další xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxxx obrany

Ministerstvo xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx územní xxxx x xxxxxxxxx plán,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, regulačních plánů, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxxxxx obrany,

c) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

§23

Krajský xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obecních xxxxx xxxxx §26.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořizuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx x x asanaci xxxxx, xxxxxxxx-xx se více xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zadání xxxxx xxxxxxxx rozvoje,

c) xxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Rada xxxxx uplatňuje připomínky x xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pořizuje xxxxxxx úřad, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Nejvyšší stavební xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx územní plán x xxxxxxxxx plán,

b) xxxxxxxx územní plán x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxx plánů, xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx obcí,

d) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x vydává územní xxxxxxxx x stavební xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti podle xxxxxx zákona.

§26

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxx vykonávat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. x) a f) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§27

Zastupitelstvo xxxx a xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plánu x regulačního xxxxx,

x) xxxxxxxxx zadání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačního xxxxx,

x) vydává xxxxxx xxxx a regulační xxxx,

x) projednává a xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx územního plánu.

(2) Xxxx obce x x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxxx území,

c) územního xxxxxxxx x asanaci xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§28

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

(1) Xxxxxxxx-xx územní xxxx xxx území hlavního xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx Nejvyšší stavební xxxx.

(2) Pořizuje-li xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx úřad xxxxxxx části, xxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§29

Ústav xxxxxxxx rozvoje

(1) Xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxx x Xxxx xx organizační xxxxxxx státu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyšší stavební xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx výzkum, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x praxe x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a architektury,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx změn x xxxxx xxxxx po xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXX III

PŮSOBNOST XX XXXXXX STAVEBNÍHO XXXX

§30

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Působnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad,

b) Specializovaný x xxxxxxxx stavební xxxx,

x) krajské xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx úřady3).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx na xxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx; nesouhlasí-li Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx k xxxxxxxxxx vládě.

§32

Nejvyšší xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx Specializovaného a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx sjednocuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx výstavbu,

b) vede xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opakující xx závady xxxx xxxxxxx staveb, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu předcházet, x xxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx účinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a dbá x zlepšování xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x stavební xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x úpravě xxxxxxx technických xxxxx xxxx certifikace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxx stavebně technickým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx požadavky na xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx technické xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx příslušným orgánem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx4).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) vyhradit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx účast xxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx důsledky ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Specializovaný x odvolací xxxxxxxx xxxx

(1) Specializovaný x xxxxxxxx stavební xxxx je nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx vyhrazených xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavbami xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx staveb, xxx xx xxxxx xxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, a

c) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxx.

§34

Krajský xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx stavební xxxx

x) xxxxxxxx působnost stavebního xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx povolení xxx xxxxxx v působnosti xxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx, x

x) vykonává kontrolu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx krajský stavební xxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxx žádost xxxx xxxxx.

§35

Xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx k zajišťování xxxxxx státu5), xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx vojenských újezdů, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává působnost xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, Policie Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx nenáleží xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení.

(4) K xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx působnosti xxxxxxxxx stavebního úřadu xx xxxxxxxx změna xxxxx užívání.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXX

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x) vydává xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vyjádření x návrhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úpravám x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx vydává xxx řízení x xxxx návrhu x xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx uplatnilo.

XXXXX V

SPOLEČNÉ XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx působností.

XXXX TŘETÍ

ÚZEMNÍ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX A ÚKOLY XXXXXXXX XXXXXXXXX

§38

Xxxx územního xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x komplexně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx území, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x prostorového xxxxxxxxxx x vytvářet xxxxxxxxxxx pro udržitelný xxxxxx území spočívající xx vyváženém xxxxxx xxxxxxxx xxx příznivé xxxxxxx prostředí, xxx xxxxxxxxxxx rozvoj x xxx xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx budoucích.

(2) Územní xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady xxx udržitelný xxxxxx xxxxx a za xxxxx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoje území x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sídel, xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x vytvářet xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx život xxxxxx obyvatel.

(4) Územní xxxxxxxxx chrání a xxxxxxx přírodní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx urbanistického, xxxxxxxxxxxxxxxxx a archeologického xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx krajinu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředí xxxxxx obyvatel a xxxxxx jejich totožnosti. X xxxxxxx na xx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ochranu x xxxxxx zelené xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vymezují x xxxxxxx xx možnosti xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx zájmy x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx změn x xxxxx, výstavbu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x konkretizují ochranu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§39

Úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xx veřejném zájmu xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stav xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx podmínky x xxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, včetně dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sídel, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxx ploch xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx infrastruktury x ochrany volné xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx změn x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, problémy a xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hospodárné xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, estetické x funkční xxxxxxxxx xx využívání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x na jeho xxxxx, zejména na xxxx využití území, xxxxxxxx, uspořádání x xxxxxx staveb a xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předpoklady pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území sídel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a, xx-xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx charakter xxxxx x kvalitu xxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x rozvoj sídelní xxxxxxxxx, xxx kvalitní xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v území, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx a uspořádání xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx charakter x xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx navazujícího území, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podněty na xxxxxxxxx xxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxxx prospěšná xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a stanovovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx před účinky xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) prověřovat a xxxxxxxx x území xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v území,

m) xxxxxxxx x území xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásahy xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx přírodních x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivy xxxxxx na území x xxxxxxxxx kompenzační xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx plánování xx xxxx posoudit xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Vyhodnocení xxxxx se zpracovává x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu, je-li xxxxxxxxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů je xxxxxxxxxxx xxxxx na

a) xxxxxxxxxxx rozvoj,

b) soudržnost xxxxxxxxxxxx obyvatel xxxxx x

x) xxxxxxx prostředí.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x posouzení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x celistvost xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti, xx-xx xx vyžadováno xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ve xxxxxxxxxxx xxxxx xx určí, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx z územního xxxxxxxxxxx plánu, zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu a xxxxxxx xxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx, xxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x struktura xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx určuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalších xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, x xx především vymezením x xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX A XXXXXXXX USTANOVENÍ

Díl 1

Obecná xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxx zákoně xxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxxxxx veřejné dopravní xxxx veřejné technické xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Oprávněný investor xxxx požadovat, aby xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivě. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxxxxx, xxxxx vede x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investora do xxxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx krajů.

(4) Xx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 úplná, xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 14 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx dobu 5 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx oprávněný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxx x seznamu oprávněných xxxxxxxxx upraví.

§43

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxx xxx xxxxxxxx veřejné vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx studii a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

(3) Územní xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx o stavební xxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx dokladů o xxxxxx xxxxxxxxxx, ukládá Xxxxxxxx stavební úřad.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx plán a xxxxxxxxx plán, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx, pro xxxxxxx území xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zastavěného xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, ukládá xxxxxxxxx pořizovatel.

Díl 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§44

Xxxxxxxxxxxx požadavky

(1) Xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxx §23 x 25 prostřednictvím xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx x úspěšném vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) xx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání a xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona,

b) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uznané xxx xxxxxxxxxx x xxxxx územní xxxxxxxxx x nejméně 18 xxxxxx praxe při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx náležejícím xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a urbanismus xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 24 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xx veřejné správě.

(5) Xxxxxxx nesplňující kvalifikační xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx bude xx xxxx splnění uvedených xxxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx pod odborným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 2 xxx.

§45

Xxxxxxx x kvalifikačních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání Xxxxxxxx stavební úřad xxxxx xx základě xxxxxxx úředníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7).

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vychází x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. b) a x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x kvalifikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx x praxi xx xxxxxxx správě xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx nejméně 18 xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) kopie xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žadatele,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx státní xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx se x xxxxx zákoně xxxxxx

x) Xxxxxxxx stavební xxxx,

x) Ministerstvo obrany,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) obecní úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x oboru státní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx plánování,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxxx-xx mu z xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) osoby splňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxx územně plánovací xxxxxxxx Nejvyšším xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§47

Územně plánovací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxx §26 xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx zajistil xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) V xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

x) xxx identifikační xxxxx,

x) informaci x xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost prostřednictvím xxxxx splňující xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx bude xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx požadavky pro xxxxx územně plánovací xxxxxxxx, a vydá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx mu xxxxx, xx potvrzení xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovení rozsahu xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx obecním xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx krajský xxxx současně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§48

Překážky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace nebo xxxxxx xxxxxx zajistit xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, pořizování xxxxxxxxxx přeruší x xxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x krajskému úřadu. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu potvrzení xxxxx §47 xxxx. 3.

(2) Xx sdělení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxx, xxx

x) předloží zastupitelstvu xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánování obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx kroky, xxx zajistil xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx kvalifikační požadavky xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(3) Požaduje-li xxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx obce podle §25 písm. b).

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxxx se podle §47 xxxxxxx.

§49

Určený zastupitel

(1) Zastupitelstvo xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx spolupracuje s xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Pořizovatel xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, x xxxxxxxx xxxxxxxx x se stanovisky xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx x dotčených xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelem.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x §46 xxxx. 2, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x určeném zastupiteli xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx udělí oprávnění x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx osvědčení xxxxxxxx odborné způsobilosti xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx,

x) splňuje kvalifikační xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle §44 xxxx. 4,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx x kvality xxxxx žadatele xxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba,

a) xxxxx byla pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxxxxxx byl tento xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xx xx, xxxx xx nebyla odsouzena, xxxx

x) které xxxx Xxxxxx komorou architektů xxxxxxxxxx xxxxxxx disciplinární xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dokládá xxxxxxxxxxx výpisem z xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vydaným státem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx státem xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx měla xxxxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezúhonnost výpisem x Rejstříku trestů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx ověření xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výpis x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přílohy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx Xxxxxxxx stavební úřad x xxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§52

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx je

a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, xxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx podle §45 xxxx. 1,

b) xxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx správě xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx plánování, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx zkoušky podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx žadatelem xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx níž xx xxxxxx podílel, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyjádření, xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před podáním xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx vykonával xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neučinil xxxxxxxx při xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xx uděluje xx xxxx 5 xxx. Xxxx doba xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 5 let, x to x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx §50 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx o ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx omezena xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) poruší xxxxxxxxx xxxx hrubým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx funkce.

(4) Xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, x této skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx, x předloží xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx orgány x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§54

Xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx orgánů

(1) Dotčené xxxxxx uplatňují xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxxxx obsah xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vymezení zastavěného xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §149 xxxx. 2 správního xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx stanovisek xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zadání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, návrhu zprávy x xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx změny xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dotčený xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stanovisek xxxx vyjádření a xxxxxxx orgán v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxx rozporů

Orgány územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xxxxx-xx x rozporu xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány, xxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxxx navzájem, postupuje xx xxxxx správního xxxx.

Díl 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§56

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxx využití, jehož xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx prověřit.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx plochu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Územní xxxxxxx xx neposuzuje x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti; xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X územní xxxxxxx xxxx zakázány změny x území, xxxxx xx mohly stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx ztížit xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pořizovatel xxxx vyhodnotí podle §107 odst. 2 xxxx. x).

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§57

(1) Úplným xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "úplné xxxxx") xx xxxxxx xxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací dokumentace xxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx odůvodnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, kraje xxxx obce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx, xxxxxxxx současný xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx limity xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx část území xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění platném xx jeho xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamem x účinnosti, který xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx, který poslední xxxxx xxxxx,

x) pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oprávněné úřední xxxxx pořizovatele x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx studie, xxxxxxxx zastavěného území, xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx10), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx11), xxxxxx xx xxxxxxxxx formě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, vymezení zastavěného xxxxx, jeho změna x xxxxx znění x územní opatření xx zpracovávají x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jednotný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx části x xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx částí,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx částí,

d) xxxxxxx xxxxxx xxx x

x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 9 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x územního xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx strojově xxxxxxx xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

§60

Mapové a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Mapovými xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxx, Základní xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx12); mapovým xxxxxxxxx xxx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx může být xxx polohopisné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řešeného xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx základní xxxx geografických dat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx díla.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx plánování xx možné mapový xxxxxxx doplnit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx průzkumem území; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx dílo13) x digitální formě x dispozici, lze x xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx vytvořit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapa xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx, a digitální xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx14).

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§61

Xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx studie,

b) Politika xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx plán, zásady xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx x územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§62

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx slouží zejména xxxx xxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x pro xxxxxxxxxxx x území.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a vývoje xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx využití xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§63

Údaje x xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx xxxx informace nebo xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x určité xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx útvaru xxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxxxxx nebo xxxx x záměrech na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx; xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxx xxxx metadata.

(2) Xxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x území, xxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx souvisejí, xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vlastník xxxxxxxx xxxx technické infrastruktury,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15).

§64

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx poskytuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vzniku nebo xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx správnost, xxxxxxx x aktuálnost, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přesnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx o území xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx16), do národního xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx17).

(2) Xxxxx x území xxxxx xxx xxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx projektanta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xx xxxx nákladů xx xxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Náklady xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx údajů o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, je xxxxxxx xxxxxxx x toho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx studie x na xxxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nesprávné.

§65

Pořizování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx průzkumů xxxxx, xxxxx x xxxxx x dalších dostupných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx, xx-xx k xxxxxxxxx.

(3) Pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nové xxxxx xxxxxxxxxxx.

§66

Projednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatel x xxxxxxx určení xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentacích xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady pro xxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx ukončení xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Územně analytické xxxxxxxx xxx území xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxx x projednání xxxx xxxxx x xxxxxxx x formě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx území xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování xx 10 xxx xx xxxxxx projednání xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxx

§67

Xxxx

(1) Xxxxxx studie xxxxxxxx, xxxxxxxxx a posuzuje xxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx ovlivňovat xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx v xxxxx, x xx pouze x xxxx částech, x nichž xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) pořizování xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, a xx xxxxx x xxxx částech, v xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx pořizuje xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

b) x xxxxxxxxx podnětu, nebo

c) x jiného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požadované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X zadání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxx.

(4) Xxxxx-xx xx x územní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx pořizovatel xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx schválilo. Neprojedná-li xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx studie ve xxxxx 60 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xx x návrhem xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx studie x xxxxx ji xx 7 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování; xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 8 let xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx vždy xx 8 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx kladného xxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxx dat x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxx.

(2) Nedojde-li xx xxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka státu, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 územní studii x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§70

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx určuje vizi, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a stavební xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§71

(1) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byla schválena Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx a x xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx architektury a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx 6 let xx schválení Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx pravidelně xxxxxxx xxxxxx za 6 let předloží xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx může xx xxxxx základě xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktualizaci xxxx xxxxx Xxxxxxxx architektury x xxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 4

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Účel x xxxxxxxx obsahové náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obsahem xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx odůvodnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx v přílohách č. 5 xx 8 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Územně xxxxxxxxx dokumentací xx xxxxxx x změna xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(4) Xxx obsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx újezdu.

§73

Forma a závaznost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx formou xxxxxxxx obecné xxxxxx.

(2) Xxxxxx plánovací dokumentace xx závazná pro xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx x území.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xx v xxxxxxx x nadřazenou územně xxxxxxxxx dokumentací, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(5) Zpřesněním podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxx vymezení xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentaci. Xxxxxxxxxx plochy xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

Územní xxxxxxxxx xxxx

§74

(1) Xxxxxx rozvojový xxxx xxxxxxx cíle x xxxxx územního plánování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x stanovuje strategické xxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, zohledňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze strategických xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx naplňování.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx hodnot, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vymezuje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx změny x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx rozvojové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxxxxxx hodnotami x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "specifické xxxxxxx") mezinárodního xxxx xxxxxxxxxxxx významu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho kraje,

d) xxxxxxxx zastavitelné plochy x koridory určené xxx xxxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přesahujících xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadregionálního xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) vymezuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prospěšná opatření, xxxxxx x opatření x zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx které xxx xxxxx x xxxxxxxx a stavbám xxxxxxxxxx.

§75

(1) Územní rozvojový xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních správních xxxxx xxxxxxxx průmět xx území a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x stanovuje xxx xx úkoly.

(2) Územní xxxxxxxxx plán může xxxxxxx plochu nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) X podrobnějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx územní xxxxxxxxx xxxx xx vybraných xxxxxxx nebo koridorech xxxxxx pořízení územní xxxxxx.

§76

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x vydává xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu Nejvyšší xxxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxx, je-li xx vyžadováno podle §40.

Zásady xxxxxxxx xxxxxxx

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx základním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxx hodnot, včetně xxxxxxxx xxxxxxx struktury xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx struktury xxxxx obsažené v xxxxxxx rozvojovém plánu,

b) xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojových xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x, je-li to xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojové xxx xxxxxxxxxxx významu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx specifických xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x, xx-xx to xxxxxx, vymezí specifické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x územním rozvojovém xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x koridory x xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vymezují xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, včetně xxxxx x koridorů xxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx který xxxx vymezeny, a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx18), včetně xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavby a xxxxxxxx x zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a plochy xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x pozemkům x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stanovují xxxxxxxxx xx koordinaci xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentacích xxxx, x xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§78

(1) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx x nadmístních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxx územního xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem x určují xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; přitom xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxx změn x xxxxx.

(5) K xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§79

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se pořizují x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, nevyloučí-li xx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxx xxxxx §101 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nadregionální xxxxxxxxxx.

(3) X návrhu xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx, xx-xx xx vyžadováno xxxxx §40.

(4) Zásady xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxxxxx xx, specifických xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně.

Xxxxxx xxxx

§80

(1) Územní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentem xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a ochrany xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx území x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx vymezeno,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx zejména x xxxxxx zlepšování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx rozvoj x ochranu xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx i urbanistická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx koncepci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití, xxxxx změn x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx infrastrukturu včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxx povodněmi a xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx ložisek xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx možné jej xxxxxxxx, přípustného využití, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x podmínky prostorového xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany krajinného xxxx,

x) vymezí veřejně xxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x opatření k xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx která xxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x, xx-xx to xxxxxx, zpřesňuje xx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozvojovém plánu, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxx xx.

§81

(1) Xxxxxx plán xxxx vymezit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a členit xxxxx podle převažujícího xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plán může xxxxxxx zastavitelné xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx území xx zahrne zastavěné xxxxx, xxxxxxxxxxxx plochy x xxxxxxxxxxxxx plochy. X zastavitelném území xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxx vymezit xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánovací xxxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podmínky x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 4 xxxx xx nabytí účinnosti xxxxxxxx plánu. Xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Územní plán xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx koridorech xxxxxx pořízení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx územní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx regulačního xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx studie xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 6 let xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx stanovit pořadí xxxxxxxxx změn x xxxxx.

§82

(1) Xxxxxx plán xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx obce, x xx xxx xxxx xxxxx obce, není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxx část xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx textová xxxx územního plánu xxxxxxxx xxxxxxxx území. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx plán xxxx xxx xxxx území xxxx xxxx xxx xxxx xxxx obsahovat xxxxx regulačního xxxxx, xxxxxxx-xx xxx zastupitelstvo xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx.

§83

(1) X xxxxxx xxxxxxxx plánu pořizovatel xxxxxxx vyhodnocení vlivů, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §40.

(2) Územní xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby19).

(3) Poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x území xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§84

Záležitosti nadmístního xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §101 x xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxx v řešené xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx x využití xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx x architektonických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rázu,

e) xxxxxxxxx příznivého xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx zpravidla xxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx hranice xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx velikost xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx zastavitelnost xxxxxxx xxxxxxx stavbami,

f) základní xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxxx územního systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, rozhodne-li xxx xxxxxxxxxxxxxx obce.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx vymezit xxxxxxx prospěšné stavby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx práva x pozemkům a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, která xxxxx xxx xxxxx xxx 4 xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Regulační xxxx xxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x území.

Oddíl 2

Xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§87

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x návrh xxxxxx

(1) O pořízení xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "schvalující xxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx změny územně xxxxxxxxx dokumentace xxxx x xxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1, x územně xxxxxxxxxxxx podkladů. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(3) X xxxxxx zadání xx stanoví hlavní xxxx x xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx řešené území.

(4) Xxxxxxxxxxx obsahu x xxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx x regulačního xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

Projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx x

x) Nejvyššímu xxxxxxxxxx xxxxx, územním samosprávným xxxxxx x řešeném xxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx desce Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

§89

(1) Xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx územního rozvoje x územního plánu xxxxxxxxxxx xxxxx20) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx doručí pořizovateli x příslušnému xxxxx xx 23 xxx xx obdržení návrhu xxxxxx stanovisko xxxxx §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu nebo xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx zadání stanovisko, xx xxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxx v xxxxxxx

x) územního rozvojového xxxxx a xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21),

x) změny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx územního xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx vyžadovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx 30 xxx od doručení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx x nadřízený xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx orgánu uvedeného x odstavci 3, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx plánu má xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, doplní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §40 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vyhodnocení xxxxx.

§90

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx jej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx projednání.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx variantního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx schvalující xxxxx s předloženým xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx pokyny x xxxxxx x x xxxxxx projednání, xxxx návrh xxxxxxx, x xx xx xxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zadání xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do 7 xxx od xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

§91

(1) Náklady xx xxxxxx podklady, xx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx projektantem, xx xxxxxxxxxxx xxxxx, zpracovává-li xx, na vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxx změně, na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu Xxxxxxxx stavební xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx obec,

d) územně xxxxxxxxx dokumentace pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.

(2) Náklady xxxxxxx x pořizováním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xxxxxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 1 na xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx nadřazenou územně xxxxxxxxx dokumentaci, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx změnu xxxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace.

(2) Xx-xx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyvoláno xxxxxxxx xxxxxxxx toho, xxx xxx xx změně xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částečnou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a v §91 odst. 1 xxx, kdo xxxxxx xxx.

§93

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace. Je-li xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, pořizovatel v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx, xxxxxxxxx zejména jejich xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zadáním x xxxxxx x nadřazenou xxxxxx plánovací dokumentací.

(3) Xxxxxxxxx-xx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokyny x jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxxxx do 7 xxx od jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx dopracovaného xxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pořizovatel xx 7 dnů xx kladném xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místa, xxx xx xxxxx xx návrhu územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx.

§94

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx konání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx a xxxx x případě

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu krajům,

b) xxxxx územního rozvoje Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx v xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx obci, xxx xxxxxx je xxxxxx plán xxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx obcím,

d) regulačního xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pořizován.

(2) Společné xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxxx však 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx společného xxxxxxx xxx stanoviska x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvedené xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

§95

Přeshraniční konzultace

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxx, pořizovatel xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxx22), xxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Projeví-li příslušný xxxxx sousedního státu x konzultace xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Nejvyšší xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx projednávané xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

§96

Veřejné xxxxxxxxxx

(1) Veřejným xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xx spolupráci s xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx veřejnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatel xx dohodě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §93 xxxx. 5 xxxx. c). Xx-xx to účelné, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dálkového xxxxxxxx. Pro počítání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx.

(3) Veřejné projednání xx koná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5.

(4) Z xxxxxxx veřejného projednání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx

(1) Xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, uplatňují xx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§98

Xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 135 dní xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §94 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxx xx xxxx x úkoly územního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx v §97 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněných k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyhovět xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx společně.

(3) Xxxxx vyhodnocení připomínek xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx a s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx návrh xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx řešení, pořizovatel x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx se, xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, navrhne x ohledem na xxxx x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x vyzve xx, xxx k xxx xx xxxxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Neuplatní-li xxxxxxx xxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasí. Xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx od xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§99

Informování xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Předloží-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xx x xxxx souhlasí.

(3) Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, x opačném xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokyny x xxxxxx návrhů xxxxx xxxxxxxx 1 bezodkladně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxxxxxxx.

§100

Stanovisko k xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zašle návrh xxxxxxxxxxx připomínek, výsledky xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k návrhu xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Stanovisko xxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1. Nejde-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxx pro uplatnění xxxxxxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx x 30 xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx možné xxxxxx rozvojový xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územní plán xxxxx x bez xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx pořizovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx negativní vliv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost některé xxxxxxxx významné lokality xxxx ptačí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxxxxxx xx podle §45i xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a územního xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxxx nebo obdržení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek, výsledky xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na širší xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2, xxx návrh předložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx projednání

§102

(1) Pořizovatel x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu vypracuje xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x vyhodnocením xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviskem x xxxxxx xxxxxxxx x xx stanoviskem xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx projektantovi. Obsahoval-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx součástí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 upraví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace. Xxxxxxxxx-xx xxxxx varianty xxxxxx, doplní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§103

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx projednání x xxxxxxxxx úpravě návrhu xxxxxx plánovací dokumentace, xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx zúžení xxxxxx xx nejvhodnější xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx si x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody podle §45i xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx stanoveno, xxx je nutné xxxxxxxxxxx xxxxx upravit xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Stanovisko xxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxxx úřad xxxx xx 15 xxx xx doručení žádosti xxxxxxxxxxxx.

(3) Podstatná xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §93 xxxx. 5, §94 xx 100 a xxxxx xxxxxxxx 1 x 2; xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx při xxxxxxx xxxxxxxxx kladených xx xxx jednání xxxxxx. Xxxxxxxxxx, připomínky x vyjádření je xxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxx řešení, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se x výjimkou případu, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx x podstatné úpravě xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uplatní nadřízený xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx projednání; xxx obsah stanoviska, xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §101 xxxx. 2 x 3.

(6) Vyžaduje-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatné úpravy xxxxx úpravy, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §102, x je-li xx xxxxxxxx, obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5.

Xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§104

(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 dnů, xxxxxxxx schvalujícímu orgánu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odůvodněním. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je součástí xxxxxxxxxxxxx návrhu také xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx

x) s xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx návrh, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx není v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, schválí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, které xxxxx pořizovateli, nebo xxxxx zamítne x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x úpravě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx 60 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání. Xxxxxxxx-xx pokyny x xxxxxx podstatnou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §103.

§105

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

(2) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x adresu xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

c) xxxxx, příjmení, funkci x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

§106

Vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 4 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 4 xxxx xxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(2) Xx účelem vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územního xxxxx zastupitelstvo na xxxxxx pořizovatele určí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx období.

§107

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh zprávy x xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx").

(2) Zpráva x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x řešení x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. d) xxxxxxx pořízení změny xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxx") xxxx xxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, se použijí §88 až 90 xxxxxxx.

(4) Xxx pořizování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §91 xx 105.

(5) Xxx pořizování xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx podle §93 xx 104 x §105 xxxx. 3 xxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace

§108

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx měněných xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx této změně xx národního geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx změně x xxxxxx jejich xxxxxxx x národním geoportálu xxxxxxxx plánování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx doručení veřejné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§109

Xxxxxxxxxx o změně

(1) Xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgán rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx x vlastního xxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx investora,

b) ministerstva, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxx správy,

e) občana xxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx obce x xxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx podává x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu u Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x ostatních xxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx je oprávněn xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxxxxx změnit,

c) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx,

x) návrh zadání xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §91 odst. 1 x §92.

(3) Xxxxx-xx x změnu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx evropsky významnou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) stanovisko příslušného xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, xxx xx xxx návrh xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10i zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx podnět xxxxx §109 x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu návrhu xxxxxx změny

a) x xxxxx zákonem a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3, xxxx-xx součástí xxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx podnět xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxx, xxx podnět xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x informuje x xxx xxxx, kdo xxxxxx dal, a xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odložen xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §89 xxxx. 2 xx 4. Vyplyne-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxx postupuje obdobně xxxxx §88 x §89 xxxx. 5.

(5) Xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxx postupuje xxxxx §111 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxx.

§111

Xxxxxxxxxx x projednání xxxxx

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx změny, xxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxx xxxxx §87 odst. 2 a 3 x dále postupuje xxxxxxx xxxxx §88 x 89.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx zastupitelem xxxxxx xxxxx zadání xxxxx xx základě výsledků xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pořízení xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx a schválí xxxx xxxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxx orgán s xxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx projednání, xxxx xxx zamítne.

(4) Xxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx pořízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 odst. 1 x §92 xxx, xxx dal xx xxxxx podnět, není-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu. Schvalující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx projednání xxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx společné xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxx plánovací dokumentace xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xx 104, §105 xxxx. 3 x §108 xxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§112

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx a xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx vydaly, uvést xx souladu x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Do té xxxx xxxxx rozhodovat xxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x nadřazenou územně xxxxxxxxx dokumentací. Vyhodnocení xxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx uvedení navazující xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obce xxxx xxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tato xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace se xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace nepoužije x xxxxxxxxx se xxxxx nadřazené územně xxxxxxxxx dokumentace.

§113

Zrušení územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schvalujícím orgánem

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plán xxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx současně x vydáním nového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán x xxxxxxx, xx se xxxxxxx podstatně podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx-xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx aktuální.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx regulačního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §94, 96, 97 x §98 odst. 1 xx 3; xxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx x xxxxxxx řešení xx nepoužijí.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozporů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx oznámí veřejnou xxxxxxxxx; dnem xxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx.

(6) Xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx regulačního plánu xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx zrušení územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně rozhodne x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pořizovatel xxxxxx xx poslední xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) pořízení xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) zastavení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx před xxxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, zajistí pořizovatel xxxxxx úplného xxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxx, že xxxx zrušena xxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx její xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x národním geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx x vydání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schvalující xxxxx, xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx pořízení xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, může xx projednání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx projednání.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx pořizují x xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kraje x xxxx souběžně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx koordinuje xxxxxxx úřad.

(4) Xxx xxxxxxxxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemusí xxx navazující územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnou; vydání xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx podmínkou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxxx vlivů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x x podrobnosti, xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxxx x xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx nepoužije, xx-xx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx regulační plán xxxx jeho změna.

Díl 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Zastavěné xxxxx

§116

(1) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zastavěných xxxxx. Xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxx vedená xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx případech xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bodů xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx k 1. xxxx 1966 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx pozemků a xxxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx intravilánu, x xx

x) zastavěné xxxxxxxx pozemky,

b) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastavěnými xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx části, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dráhy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) další xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x chmelnic.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx změnou.

Oddíl 2

Vymezení zastavěného xxxxx

§117

Xxxxxx ustanovení

(1) Není-li xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 měsíců ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x §116 xxxx. 1 x 2 zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx pozemky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx pozemek"), x to

a) pozemek xxxxxxx zeleně a xxxxx tvořící xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

x) v intravilánu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxx 0,5 xx.

(3) Na nezastavitelných xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx územního xxxxx povolit jen xxxxxxxxx dopravní a xxxxxxxxxx infrastrukturu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřad územního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxx územního plánu.

§118

Obsah

(1) Vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx textovou xxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x němuž je xxxxxxxxx území xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxx mapovým xxxxxxxxx x měřítku xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx v xxxxxxx katastrální xxxx xxxx 1 : 5 000, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) zastavěného xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §116 xxxx. 2 a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x výsledkem xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxx

(1) Pořizovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování x xxxxxxx xxx x xxxx k xxxxxxxxxx. Místa, xxx xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx vyhlášky může xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx u pořizovatele xxxxxxx své xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx požadována úprava xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx po datu, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Pořizovatel xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účasti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxx xx úseku

a) ochrany xxxxxxx,

x) ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) ochrany xxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx péče.

(4) Xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx své připomínky xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx šetření.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhodnotí výsledky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek x zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pořizovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxx odstavce 1; v xxxxxxx xxxxxxxxxx částí se xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5.

§120

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx tehdy, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx projednání. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx území do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx nabývá vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx xx xxxxxx záznamem x účinnosti, který xxxxxxxx

x) označení správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx,

x) xxxxx nabytí účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území,

c) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x podpis oprávněné xxxxxx osoby pořizovatele x xxxxx úředního xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx soudem, zveřejní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Změna

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx pravidelně nejméně xxxxxx za 8 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx aktualizuje xxxx xxxxxx. Je-li xx xxxxx xxxx vymezeno xxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxx se xxx xx, xxxxx aktualizaci xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx také na xxxxxxx xxxxxxx dotčené xxxx.

(4) Pro pořízení xxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xx xxxxxxx §117 xx 120 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně. Ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x adresy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxxx oznámí veřejnou xxxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx účinnosti.

Oddíl 3

Nezastavěné území

§122

(1) X nezastavěném území xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) těžbu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxx,

x) zemědělství x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx ruch, xxxxxxxxx cyklistické xxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X staveb x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 není xxxxxxxxx xxxxxx bydlení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípustná.

(3) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x nezastavěném xxxxx povolit pouze x případě, že xx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx uzávěře

§123

Podmínky xxxxxx

(1) Xxxxxxx opatřením x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx území, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx její změny, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xx upravuje xxxxxxx xxxxx.

(2) Územní opatření x stavební uzávěře xxx xxxxx také x xxxxxxxxx, kdy xx zrušeno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Územní xxxxxxxx x stavební xxxxxxx, xxxxxx xx omezuje xxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vydává xx xxxxxxxx xxxxxx dobu, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx 6 xxx.

(4) Územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušením.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx o stavební xxxxxxx dále xxxxx xxxxxx xxxx zakázat xxxxxxxxx veřejně prospěšné xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§124

Xxxxx

(1) Xxxxxx opatření x stavební xxxxxxx xxxxxxxx

x) vymezení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pozemků podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stavební xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

d) dobu xxxxxx omezení nebo xxxxxx xxxxxxxx činnosti,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx platí stavební xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxx opatření x xxxxxxxx uzávěře xxxxxx xxxxxxxxxx území, nahradí xx údaj podle xxxxxxxx 1 písm. x) popisem hranice xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stavební xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx

§125

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Územní xxxxxxxx x asanaci xxxxx xx vydává xx xxxxx postiženém živelní xxxxxxxx xxxx závažnou xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x pro xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxxxx místa xxxx xxxxx ekologické xxxxxx, x xx x xxxxxx hygienických, bezpečnostních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx životního xxxxxxxxx, x x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §126 odst. 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxx území.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx dále pozbývá xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§126

Xxxxx

(1) Územní opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a parcelních xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území,

b) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, zabezpečeny nebo xxxxxxxx s uvedením xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx asanace, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x urbanistických xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx území,

f) případné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X územním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účinnosti, x vymezí xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx katastrální xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx díla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kterého xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx týká.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsáhlého xxxxx, xxxxxxx xx údaj xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx se opatření x asanaci xxxxx xxxx.

Oddíl 3

Pořizování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§127

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx územního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx oprávněného xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nástrojů xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o asanaci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx území x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx územního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx vyhláškou x xxxxx písemně projedná x

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx §98 odst. 2 xxxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek zpracuje xxxxxxxxxxx samostatně.

(5) Lhůtu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x důležitých důvodů xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatnily xxx xxxxxxxxxx, není-li x xxxxx řešení xxxxxxx stanoveno xxxxx.

§128

Vydání

(1) Územní opatření xxxxxx formou opatření xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx geoportálu územního xxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx opatření x adresu jeho xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx opatření se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx správního orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, funkci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozsudek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

§129

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx úřad územního xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad může xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx nebo zákazu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx nelze odvolat.

Xxx 7

Úprava xxxxxx x xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§130

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx a obcí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx povinnost stran xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx soukromého xxxxx.

§131

Xxxxx xxxxxxxxx smlouvy

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, kraj xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záměru,

b) xxxx xxxx kraj xxxxx xxxxx k xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx sjednanou xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměru,

d) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxx xx správních nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x opravné xxxxxxxxxx, xxxxx xx byly x rozporu x xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X plánovací xxxxxxx se obec, xxxx xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zavázat k xxxx, že

a) xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx, po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) se xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, výstavbě xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záměru,

c) xx xxxxxxxxxx převezme jím xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) učiní xxxx právní xxxxxxx x xxxxxxx soukromého xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx se xxxx v plánovací xxxxxxx xxxxxxx zejména x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vyvolaných xxxxxxx,

x) xxxxxx na asanaci xxxxx dotčeného xxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx sjednat i xxxx xxxx.

§132

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obcí, xxxxxx xxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy uzavřené xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxx xxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx x právními xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx příslušný Xxxxxxxx stavební xxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx

§133

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, která xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoba") a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxx škody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přípravu xxxxxxxx x xxxxxxx výši, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a byla-li xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, došlo-li xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 5 let xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx této xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx nenáleží, xxxxxx-xx xxxxxx xxxx povolení xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx, a toto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§134

Xxxxxxx osoby

(1) Povinnost xxxxxxxxxx náhradu xx xxxxx x území xx obec, xxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxx opatření o xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx poskytne xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§135

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Náhrada xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx peněžité xxxxxxx xxx na xxxxxxx dohody poskytnout xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx stavbu; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx náhradního xxxxxxx xxxx stavby xxx xxxx dotčeno.

(2) Xxxxx-xx x následné změně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vrátí do xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx umožňujícího xxxxxxxxx, xx xxx, xxxx xxxx náhrada xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výši xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx, xx 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx x vzniku xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemek xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx náhradu v xx xxxx, xxxxx xx xx jinak xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vrátit xxxxxxx zaniká xx 5 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu anebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, na xxxxxxx základě nárok xx náhradu xxxxxx.

§136

Xxxxxxxx náhrada

(1) Uhradí-li xxxx xxxx xxxx xxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxx jehož xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx vlastnického práva xxxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxx nebo xxxxx, xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx nebo kraj xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx právo xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx uhrazena xx 3 měsíců od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

STAVEBNÍ XXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX NA XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§137

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na umisťování xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx plánovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx územního plánování x dodržovat požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxx splněním požadavků, xxxxx stanoví xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o

a) změně xxxxxxxxx stavby nebo xxxxx v užívání xxxxxx,

x) dočasné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x památkové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx nebo evropsky xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšném xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx územně xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx, xxxxx xx xxx neohrozí bezpečnost, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

§138

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, x jen xxxxx xx xxx neohrozí xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx života xxxx xxxx zvířat, životní xxxxxxxxx, sousední xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx stanovenými xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx také x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x odstavci 1; xxxxxxx platí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemků

§139

Obecné požadavky

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nebyla-li xxxxxx, s cíli x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vystavěného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx velikostí, xxxxxxx, xxxxxxx x prostorovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rekreací, xxxxxx xxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx jiných pozemků x umisťování dalších xxxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x nesnižují kvalitu xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx.

§140

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pozemky xxxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx účelné xxxxxxx. Pozemky, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx být děleny xxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx stavby, xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, plošným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx umístění, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účel x xxx byl xxxxxxxx napojen na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx23).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx vymezuje xxx, xxx na xxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx staveb xx xxx xxxxxxxxxx,

x) nakládání x odpady x xxxxxxxxxxxxx odpadních xxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx24), které na xxxxxxx vznikají xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vodami xxxxxx

1. xxxxxxxxx x následným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx poměry, velikost xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx využití xxxxxxxx x xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dešťové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x následným využitím xxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx xx xxx povrchových.

(4) Při xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx zastavěného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx prokázat xxxxxxx požadavků xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxx plánem nebo xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx záměru xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§141

Veřejné xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tak, xxx vytvářely prostupný xxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území a xxxxxxxx života xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx území a xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx chodci x xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Chodníky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x mimoúrovňové xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx i xxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, zrakovým nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, těhotných xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítě x xxxxxxx nebo xxxx xx 3 xxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx nebo xxxxxxxxx").

§142

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby svými xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, umožňovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx území.

(2) Xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx a xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xx v xxxx zakládaných ulicích x xxx celkových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pozemky xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zeleň.

Xxx 3

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx

§143

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx plánovací dokumentací, x nebyla-li xxxxxx, x xxxx územního xxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx též s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, architektonickou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a kvalitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Stavby xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx umisťují xxx, xxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxxxx techniky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx energetických xxxxxx. Xxxxxxxxx staveb xx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx25). Xxxxx xxxxx x charakteru xxxxxx musí připojení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx dopravní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo nesmí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celku.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jen xxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§144

Odstupy xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Technické xxxxxxxxx xx stavby

§145

Základní požadavky xx stavby

(1) Xxxxxx xxxx xxx navržena x xxxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxx xxx xxxxxx využití x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx běžně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxxxxx xx stavby, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx26),

x) xxxxxxx xxxxxx27),

x) xxxxxxx životního xxxxxxxxx28),

x) bezpečnost xxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx29),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx30).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x užívání xxxxxx x areálu xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx jaderným zařízením31), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředí.

§146

Požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Stavba musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, aby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx prostředí, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, neměly za xxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x funkční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx instalovaného xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxx konstrukce,

d) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dosahu xxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podzemních xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaplavení,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vodních xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mostů a xxxxxxxxx.

(2) Stavby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dosahu seizmických xxxxxx xx xxxxxxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx deformace xxxxxxxxx půdy, xxxxxxxxx xxxxxxx důlní nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§147

Požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxx zachována xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x šíření xxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx šíření požáru xx sousední xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo aby xxxxx xxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§148

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx byl hluk x chráněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx jejích uživatelů, xxxxxx noční xxxx x je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx neměla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, x to během xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx tepelně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo světelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynů, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx organických xxxxxxxxx, skleníkových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředí,

c) výskytu xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) emisí xxxxxxxxxxxx záření,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx odpadních xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x následkem trvalé xxxxx xxxxxxxx podzemních xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Stavba musí xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx rostlin x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo ničení xxxxxx biotopů, xxxx

x) xxxxxxxx prostupnosti krajiny xxx volně xxxxxx xxxxxxxxx.

§149

Xxxxxxxxx xx bezpečnost xxx xxxxxxx, provozu x xxxxxx

Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx jejím xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx poškození xxxxxx osob xxxx xxxxxx,

x) byla zohledněna xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace, xxxxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx32),

2. xxxxxx xxxxxxxxxx vybavení x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx veřejností,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bytového xxxx,

4. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 25 xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnávat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§150

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx a její xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx, chlazení, osvětlení x větrání xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxx jejich xxxxxxx, údržbě nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx x ohledem xx xxxx užívání x xx místní klimatické xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů

Stavba xxxx xxx navržena, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opětovným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí xxx stavbě.

Xxx 5

Xxxxxxxx ustanovení

§152

Podrobné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví podrobné xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Územní samosprávné xxxxx, xxxxx xxxx x tomu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vymezování xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a technické xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXXXX PRO XXXXXX

§153

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx navržený xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx33).

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x které xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiný veřejný xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů34).

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§154

(1) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx opakující xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxx osob xxxx zvířat, k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxx xx xxxxxxx škodám.

(2) Xxxxxx x obsah xxxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XX XXXXXXXX

§155

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu35). Vybranými xxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx studie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxx xxxxx xxxxx odstraňování xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx ve xxxxxxxx36).

§156

Projektová xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxxx x projektová xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Dokumentaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) x odstavci 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stávajícího xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx vzdělání stavebního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x alespoň 3 xxxx praxe x projektování xxxxxx.

§157

Projektová xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx stavby, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx"), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) x x) až n) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) rámcové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx stavby, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru xx rozumí xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx území.

§158

Obsah xxxxxxxxxxx

(1) Dokumentace xxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, souhrnnou xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx záměru umožňující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a dokumentace xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průvodní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxx jednoduchých staveb x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx34) prokazujícím shodu xxxxxxxxxx xxxxxxx plnícího xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx podle §153, xxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx možné ověřit xxxxxxxx požadavků xx xxxxxx.

(4) K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dokladová část, xxxxx obsahuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dokumentace xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§159

Provádění x odstraňování xxxxxx, zařízení x xxxxxxxxx úprav

(1) Xxxxxx, xxxxxxxx x terénní xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx odborné vedení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx stavby xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx staveb uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 11 této přílohy, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti méně xxx 2 x xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx takovou činnost xxx odborně způsobilý. Xxx-xx však x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxx, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, je stavebník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Svépomocí může xxxxxxxxx odstraňovat xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 11 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, x xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu, xxxxx x stavby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx méně než 2 x od xxxxxx pozemků, xxxxx xxxxxxx stavební xxxxx. X xxxxxx, x xxxxx xx obsažen xxxxxx, zajistí odborné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXX XXX PŘÍPRAVĚ, XXXXXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXX ÚPRAV

Stavebník

§160

(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci. Xxxxxxxx-xx xxxxx zpracování xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxx oprávněnou, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobou, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(2) Stavebník xx v případě xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povinen

a) xxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) až x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx26),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx termín zahájení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, název x xxxxx stavebního xxxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stavbyvedoucího, xxxx xxxxx, která bude xxxxxxxxx xxxxxxxx dozor, x xxxxx v xxxxxx skutečnostech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx u vstupu xx xxxxxxxxxx štítek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; rozsáhlé stavby xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným způsobem x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) zajistit, xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a všechny xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v podmínkách xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, této xxxxxxxxx se xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zahájení zkušebního xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx, xx-xx vyžadován xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37).

§161

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx do jejího xxxxxxxxx xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §167 písm. x) a x), x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) U xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xxxxxxx stavební xxxxxxxxxx xxxx zhotovitel, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xx stavebník xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dozor xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§162

Projektant

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx studie a xxxxxxxxxx dokumentace respektovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vyplývající x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x je povinen xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx

x) územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx způsobilý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sám, xx povinen x xxxxxx xxxxxxxxxx přizvat xxxxx x oprávněním xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx návrh.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x které neschválil.

(5) Xx zpracovatele dokumentace xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) až x) x x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 k xxxxxx zákonu xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx38). Xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx zpracovává x xxxxxxxxxxxx předává xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§163

Zhotovitel

(1) Zhotovitel xx xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx mít xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx života x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, ochranu životního xxxxxxxxx a majetku x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxxx xxxx stavební dozor,

d) xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx norem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) ohlásit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx terénní xxxxxx,

x) xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkoušek x měření stanovených xxxxxx právními předpisy.

(2) Xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx odstraňovat xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx úpravu x xxxxxxx s rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx, ověřenou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx života, zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx odstranění xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění39), xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

d) vést xxxxxxxx deník xxxx xxxxxxxxxx záznam o xxxxxx.

§164

Stavbyvedoucí

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy,

b) řídit xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx,

x) xxxxxxxx dodržování povinností x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a technických xxxxx, xxxxx xxxxxxx x vlastním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx vytyčení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx staveništi.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxx x odstranění xxxxx vzniklých xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, spolupracovat x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx projektanta, xxxxx xxxx určeny, x s koordinátorem xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci40), xxxxxx-xx na xxxxxxxxxx.

§165

Stavební xxxxx

(1) Stavební xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx s maturitní xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxx spolu xx stavebníkem

a) xxxxxxxxx xxxx odstraňování stavby, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx záměru a xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx odstranění stavby,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx norem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provádění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx staveništi, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx staveništi a xxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§166

Xxxxxxxx deník

(1) Xxx xxxxxxxxx nebo odstraňování xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx veden stavební xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx úpravy. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, postačí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx do xxxxxxxxxx deníku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebník, stavbyvedoucí, xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx dozory xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxx-xx xx staveništi, a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Po dokončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx originál xxxxxxxxxx deníku xxxx xxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx jejich vedení x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx nebo xx xxxxxx x zajistí x xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyžaduje.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jejich vedení xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§167

Xxxxxxxx stavby x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxx zařízení po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxx xxxxx závady xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx osob xxxx xxxxxx,

x) uchovávat xxxxxxxx deník nebo xxxxxxxxxx záznam x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx ode dne xxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, popřípadě od xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx-xx x xxxxxxxx xx dokumentace pro xxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx, xxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx důležité doklady xxxxxxxx se xxxxxx xxxx zařízení; xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x elektronické xxxxx,

x) xxxxxxxx do 1. xxxxx 2025 instalaci xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx je vlastníkem xxxx xxxxxx než xxxxxx xxx xxxxxxx x více xxx 20 xxxxxxxxxxx stáními, xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§168

Vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury je xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, která xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x výškové xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx o technickou xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

§169

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxx projektanta, technický xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prevence xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxxxx.

(2) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXX

§170

Xxxxx vyvlastnění

(1) Xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx omezit, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx plánovací dokumentaci x jde-li x

x) xxxxxxxxxxx veřejně prospěšné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x opatření x xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx řádné xxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx ochranného xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx podle zákona.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXX

XXXXX X

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§171

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx území, u xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon.

§172

Způsob x xxxxx xxxxxx a žádosti

(1) Xxxxxx podle této xxxxx xx možné xxxxxx také prostřednictvím xxxxxxx stavebníka.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx formuláři elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx portálu stavebníka xxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxx a jiných xxxxxxx stavebních úřadů x xxxxxxxxx orgánů (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx") může xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx namísto xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vloží stavebník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dokumentaci xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vloží xx evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx x xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx.

§173

Xxxxxxxx a doručování

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební úřad x dotčený orgán xx doručují xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx. Písemnost xx xxxxxxxx dnem, xxx ji xxxxxxxx xxxx nebo dotčený xxxxx xxxxx do xxxxxxxx stavebních xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx závazné stanovisko xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vyjádření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx stanovisko do xxxxxxxx stavebních xxxxxxx x xxxxxx jej xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX PŘED XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Předběžná xxxxxxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci

a) x podmínkách xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx základě územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) x nezbytnosti xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxx, xxxxx jakých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx,

x) x dotčených xxxxxxxx xx xxxxxx x záměru.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tomu, xxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x nezbytnosti xxxxxxxxx xxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x tom, podle xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx jakých xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vyhovět.

(3) Xxx, kdo x xxxxxxxxxx informaci žádá, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, účel x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§175

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx závěr a xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxx. X odůvodnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx x xxxxx, kterými se xxxxx při jejich xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx kterých je xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů, xxxxxxx xxxxx uvede v xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx ve vzájemném xxxxxxx.

§176

Koordinované xxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Koordinované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx uvede, zda xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxx veřejných xxxxx xxxxxxxxx.

§177

Žádost

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné stanovisko xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx dokumentaci, xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nemá-li xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo trpí-li xxxxxx vadami, vyzve xxxxxxx xxxxx žadatele x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu x xxxx přiměřenou xxxxx x xxxxx jej x následcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx žádosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxx vydáno. Xx xxxx odstraňování xxx žádosti xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxx žádosti počne xxxxx nová xxxxx xxx xxxxxx vydání.

§178

Xxxxx pro vydání

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem vyjádření, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx stanovisko k xxxxxx x hlediska xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x 30 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nařídit xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx x zvlášť xxxxxxx případ. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx x xxx podmínek.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxx ptáků,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx x činnostem x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx x činnostem xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovišť xxxx stanovišť evropsky xxxxxxxxxx druhů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit,

6. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x zásahu xx xxxxxxx x krajiny.

§179

Nové vyjádření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x §178 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ruší.

(2) Xxxx xxxxxxxxx, koordinované vyjádření xxxx závazné xxxxxxxxxx xxx vydat do xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§180

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti a xxxxxxx napojení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx pásem musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxxxx x vyjádření xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vlastník xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx zřízenu datovou xxxxxxxx xxxx přístup x xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx stavebníka.

(3) Součástí xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx.

§181

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Vlastník veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vydá vyjádření x záměru do 30 xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xx xx to, xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xx vlastníkovi xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx xxxxxxxxxx, doručena xxxxxxxxx xxxxxx odeslání.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx doručeno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činí úkony xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx plní xxxxxxxx povinnost správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

XXXXX III

ŘÍZENÍ X XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxx

§182

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx území má xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx stavbám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, o xxxxxxx tak xxxxxxx xxxx zákon.

§183

Společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx41), je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx účastníky řízení. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nadále xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§184

Xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx provádění,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo stavbě, xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxx a xxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je

a) xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx,

x) plánovací xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) souhlas xxxxxxxxx xxxxxx xx záměrem, xxxxx stavebník xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadováno xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §177, není-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx stanovisko součástí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) závěr zjišťovacího xxxxxx, xx záměr xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxx,

x) specifikace xxxxxxx x obecných požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x realizaci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x vyjádření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx hájí xxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) odborný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) a xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x tomuto zákonu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx technickými xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) xxxxx podklad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx, koordinované vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, stavební úřad xx xx vyžádá x dotčeného xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx staví xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoviska, nejpozději xxxx xx dne, xxx nastane skutečnost xxxxx §178 odst. 3.

§185

Xxxx žádosti

(1) Při xxxxx k xxxxxxxxxx xxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx,

x) není-li projektová xxxxxxxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§186

Závěr xxxxxxxxxxxx řízení

(1) X případě xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx závěr xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu42), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, zda nedošlo xx změnám xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx významný xxxxxxxxx xxxx na životní xxxxxxxxx. Stavební xxxx xxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxx xxxx technologie, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx43).

(2) Dojde-li xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44).

§187

Souhlas xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxx stavby, na xxxxx xx xxx xxxxx uskutečněn, nebo xx-xx oprávněn k xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právo xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxx xxxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku, na xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx ani oprávněn x xxxxxxxxx záměru x xxxxx xxxxxx xxxx xx služebnosti, xxxxxxx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx podání xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx dokumentace x xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx, na xxxxx xx být xxxxx xxxxxxx, nebo oprávněného x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx, příjmení, adresa xxxxx trvalého pobytu, x nemá-li xx, xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx spoluvlastnictví, xx xxxxx xxxxxxx dvoutřetinové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx jejich podílů; x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniklo.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pozemku xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyvlastnění.

§188

Vyrozumění x zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx zahájení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx odstranění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxxxx uvede, xxxxx způsobem xx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx anebo veřejné xxxxx jednání, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx podle §182 xxxx. d) xx xx vyrozumění o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x v dalších xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx evidovaných x xxxxxxxx nemovitostí.

(4) X xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení doručuje xxxxxxxxxx řízení podle §182 xxxx. a), x) x x) xxxxxxxxxx. Xxxxxxx písemnosti xx doručují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obci, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x dotčeným xxxxxxx; xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx tito xxxxxxxxx poučí xx xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xx ciziny xx xxxxxxxxx doručuje xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí x xx xxx doručení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx předání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) U xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxx.

§189

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx účastníky xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx konání nejméně 15 xxx předem. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší než 15 xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X případě záměru x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx vydán xxxxxx xxxx, x xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx xx veřejnosti xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx x může xxx xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx každému xxxxxxxxxx do podkladů xxx vydání xxxxxxxxxx.

§190

Námitky xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx účastníků řízení xxxx xxx uplatněny xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, týkají-li xx xxxx doplněných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx x xxxxxx, o xxxxxxx bylo rozhodnuto xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uplatňovat námitky xxxxxxxxx x hájení xxxxxx procesních xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účastník xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx účastník xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx své samostatné xxxxxxxxxx. Účastník xxxxxx xxxxx §182 xxxx. x) x x) xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx práv. Účastník xxxxxx xxxxx §182 xxxx. e) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu, x xxxxx se projednávaný xxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x ní xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx přiměřenou xxxxx.

§191

Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Námitky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx právo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx přeruší x xxxxx účastníka xxxxxx, xxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(3) Nebylo-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§192

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxx veřejné ústní xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx nejpozději xx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx o xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx připomínkám xxxxxxxx xxxx přihlédne x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x nimž nebylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§193

Posuzování záměru

(1) Stavební xxxx posuzuje, zda xx záměr v xxxxxxx x

x) územně xxxxxxxxx dokumentací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území,

b) xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování, zejména x xxxxxxxxxxx xxxxx x x požadavky xx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx územní xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požadavky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx vychází stavební xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx x) x odstavci 2 přílohy č. 2 k xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx technickými xxxxxxxx x technickými normami, xx xx pro xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx záměru xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx normami.

§194

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx, xxxxx znemožňuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx stavebníka. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; za xxxxx účelem může xxxxxx přerušit. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx žádosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xx stavebník ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může stavební xxxx spojit x xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§195

Rozhodnutí x xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §193 xxxx lze-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek v xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx záměru; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§196

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do

a) 30 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení v xxxxxxx jednoduché xxxxxx,

x) 60 dnů ode xxx zahájení řízení x xxxxxxxxx případech.

(2) Xxxxxxxx úřad rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 dnů xxx xxx zahájení xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx EIA.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 může xxxxxxxx úřad před xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx o 30 xxx xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx, xxxx

x) xx x 60 xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků, xxxx xx-xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobám, xxxx xx prokazatelně xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx doručovat xx ciziny.

(4) X xxxxxxxx x prodloužení xxxxx stavební xxxx xxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnout xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu x vyrozumí o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxx přerušuje x začne znovu xxxxx xx počátku xx jejich xxxxxxxxxx.

§197

Xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) povolí xxxxx,

x) vymezí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx umístění a xxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxx zabezpečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §193 xxxx. 1, xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx povolení xxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx prací, jejichž xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Po xxxxxx právní moci xxxxxxxx stavební úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ověření projektové xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vlastníkovi xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§198

Platnost xxxxxxxx

(1) Povolení xxxxx 2 roky xxx xxx právní xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zahájeno x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx doba xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stavebníka x xxx, xx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx stavby, včetně xxxxxx souvisejících, xxxxxxxx xxxxxxxxx platnosti, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx platnosti xxxxxxxx xxxx stavební xxxx prodloužit xx xxxxxxx xxxxxxx stavebníka xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xxxx x xxxxx 2 roky. Xxxxxxxx xxxxxxxx nezanikne, xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřad x xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, že xx xxxxxx povolení xxxxxxx x takové xxxxx xxxxxxxx, která by xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxx prvním úkonem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(5) Xx řízení x prodloužení platnosti xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§199

Xxxxxxx povolení

(1) O xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx nástupce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx stavebníka vydá xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxx.

§200

Změna x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povolení xxx xxxxxx xx základě xxxxxxx stavebníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx jeho platnosti.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx započato.

(3) Xx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxx x povolení xxxxxx. Změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx této xxxxx.

Xxx 2

Xxxxx XXX

Xxxxx 1

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx

§201

Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záměru x xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivů, provede xxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad v xxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx45).

(2) Žádost x xxxxxxxx záměru x řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx

x) xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxx povolení.

§202

Použití zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx-xx §3, 9, §9b xx 9e xxxx §18 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

§203

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx řízení x posouzením xxxxx xxxx xxxxx uvedené x §182. Za xxxxxxxx §9c xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx veřejnost xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

§204

Xxxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx46) (xxxx jen "xxxxxxxxxxx XXX").

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX, zpracovává xx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxx xxxxxxx dokumentace xxx povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi.

§205

Posudek

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x vlivu xxxxxx xx xxxxxxx prostředí (xxxx jen "posudek") xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx posudku"), xxxxxx zpracovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX a xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx posudku, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx xxx xxx, xxx mu byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 20 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x závazná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx veřejnosti x záměru x xxxxxxxxxxx XXX, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx obdržených xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovatele xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dokumentaci XXX x přepracování xxxx xxxxxxxx a řízení xxxxxxxx. Vrátit dokumentaci XXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 40 dnů ode xxx, xxx byla xxxxxxxxxxx doručena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx EIA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace XXX xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Zpracovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx posudek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, stavební xxxx xxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx x xxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

§206

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záměru EIA xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx doplněné xxxxxxxxxxx XXX,

x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx předložení doplněného xxxx xxxxxxxxxxxxxx posudku.

§207

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx výrokové xxxxx povolení x xxxxxx x posouzením xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x provozu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, vyloučení, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x rozbor xxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a rozsahu xxxxxx x významnosti xxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx jako xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vypořádání připomínek xxxxxxxxxx,

x) vypořádání vyjádření xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx, prevenci nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx v xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odkáže.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§208

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx na životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §207, pokud xxx záměr XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §204 xxxx. 2.

(2) Došlo-li xx xxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx xx mohly xxx významný negativní xxxx xx životní xxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx zjišťovacího xxxxxx47), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx na 3 xxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx ustanovení

§209

Změna xxxxxx

X xxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx se §208 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§210

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení

Platnost xxxxxxxx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podmínek x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x metod xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx záměr xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx významné vlivy xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxx změn oproti xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§211

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 x 2 xxxx

x) xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umístění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx od hranic xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x tvar x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úpravy xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx užívání x xxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxx,

x) opatření na xxxxxxxxx pozemku z xxxxxx realizace xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) fáze xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx,

x) xxxxx požadavky xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uložit provedení xxxxxxxxxx provozu xx xxxx nejvýše 1 xxxx.

§212

Zrychlené xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx rozhodnutí ve xxxxxxxxxx řízení požádal x

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxx má xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxx územní xxxx,

x) xxxxx x xxxxx XXX,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §193 x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost, xxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxx xx záměrem, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentace.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vedle xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dobu 15 xxx xxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx postupuje podle xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx využití xxxxx

§213

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx území xxxxxxxx

x) xxxxxxx úprava,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru,

c) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, prodejní, skladová xxxx výstavní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) změna xxxxx xxxxxxx48), xxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemku49), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§214

Xxxxx nevyžadující povolení

(1) Xxxxxxxx změny využití xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx x výměře xx 300 x2 xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) odstavná, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, skladová xxxx xxxxxxxx plocha do 300 x2, která xxxxxxxx pro skladování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx látkami, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nebezpečnými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx druhu xxxxxxx48) xxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemků49) x xxxxxx xx 300 x2,

x) terénní xxxxxx x xxxxxxxxxx korytu xxxxxxx toku x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ním, kterou xx xxxxxxxxx nemění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) úprava xxxxxxx, xxxxx má xxxx xx schopnost xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisí xxxx xxxxxxxxx bydlení xxxx xxxxxxxx rekreaci, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací a xxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx vsakovat dešťové xxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně 50 % x xxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxx pro xxxxxxx xxxx rodinnou rekreaci,

f) xxxxxx určená x xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxx, xxx xxxxx je vydán xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx XXX,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§215

Xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx území xxxxxxxx úřad xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kromě xxxxxxxx náležitostí podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx podle §197 xxxx. 1 a 2 xxxx

x) katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx využití xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx úkon xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx §212 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx

§216

Xxxxxxxx

(1) Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vydat pouze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx; v takovém xxxxxxx xx vždy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxxxx dělení xxxx scelení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přikládá celková xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyznačením xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxx pozemek xxxx xxxxxx xxxxxxxx vlastníka, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úkonem xxxxxxxxxx xxxxx v řízení, xxxxx jsou podmínky xxx dělení nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx plánem, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx schváleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§217

Xxxxxxxx dělení xxxx xxxxxxxxx pozemků

(1) X xxxxxxxx dělení xxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx xx výrokové části xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) katastrální xxxxx, xxxxxxxx čísla x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dělení nebo xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx pozemků x xxxxxxxxxx přístupu x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx pozemku.

(4) Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Povolení xxxxxxx platnosti xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxx x tom, xx xx provedení svého xxxxxx upouští.

Oddíl 3

Stanovení ochranného xxxxx

§218

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxx negativními účinky xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx pásmo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxx xxxx ochranné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx. Vznik xxxxxxxxxx pásma xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby v xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Stavební xxxx x moci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinky stavby xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxx xxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxx některé xxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze x důvodů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx okolí.

§219

Xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma

(1) K xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx zájmy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterých xx xxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx k návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, koná-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx veřejném xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxx, kromě xxxx uvedených v §172 odst. 5 xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxx, kterým xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xx lhůtě 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§220

Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx

x) označení xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx čísla x xxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) stanovení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činností,

d) xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx povahy nebo xxxxxxxxxx, pokud je xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přílohu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx ochranného pásma x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx staveb delších xxx 1 000 x x staveb xxxxxx rozsáhlých se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 10 000 xx 1 : 50 000.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ochranného pásma xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxx právní moci xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx. U xxxxxx, xxxxx nevyžaduje xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx x případě zařízení xxxxxxx den nabytí xxxxxxxxx opatření obecné xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření obecné xxxxxx x ochranném xxxxx této xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx na rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxx změnit xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx zrušit na xxxxxx xxxx, xxxx x xxx vyplývá xxxxxxx xxxx povinnost, xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx zájem. Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranného pásma xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx toho, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, povolit xxxxxx xxxxxxxx výjimku xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxx x rozporu x xxxxxx ochranného xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxxxxx

§221

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx staveb x areálu jaderného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) u xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxx se pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx povolení ustanovení xxxx hlavy s xxxxxxxx ustanovení xxxx 3, 6 x 8. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx povolení.

(3) Rámcové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Požadavky tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydat xxx xx podmínek x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Jiný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krajským xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Účastníky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x který xxxxxx xxxx má xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a bezpečnosti xxxxx nebo pro xxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek, xxxx xxxxx xxxxxxx x §182 odst. 1 xxxx. x), x) a x).

(5) Xx stanovení doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxxxxx §198. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v době xxxx platnosti vydáno xxxxxxxx xxxxxx.

§222

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Rámcovým xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxx x pro xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad pouze xxxxxx stavební pozemek x x xxxx xxxxx xxxxxxx skladbu, xxxx a účel xxxxxx x rámcové xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx minimálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vnější xxxxxxxxx x výškové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x sousedních xxxxxx a napojení xx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x výstupy.

(2) Xxxxxxx povolení se xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxx sloužit k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek, x xxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxx xx xxxxxx výškové xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx záměry xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxx uvedené x §182 xxxx. 1 písm. a), x) x d).

(3) Xxxxxxxx povolením xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxx sloužit x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxx stavební xxxxxxx x stanoví xxxx xxxxxx.

§223

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx povolení xxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) vymezení xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastavěných xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvnitř xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xx kapacitních a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například vody, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx maxim xxxxxxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavby,

h) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx xxxxx pro jejich xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx k zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, obsahuje rámcové xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx x xxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxx xxxxxx.

Xxx 6

Xxxxx xxxxxx xxxx dokončením

§224

(1) Změna xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx změna x provádění záměru xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxx realizovat xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx o změnu xxxxxx xxxx dokončením xxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx povolil.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxx §157 písm. x), x) x x), při kterých xx nemění půdorysný xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx způsob xxxxxxx stavby x xxxxxxxxx x ovlivnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx x změnu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebník xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx změn x xxxxxxx dokumentaci xxx povolení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x rozsahu, v xxxxx xx xxxxx xxxxxx dotýká zájmů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx veřejných xxxxx x xxxxxxxxx-xx posouzení xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx.

Díl 7

Xxxxxx x xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxx-xx odvolací xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydané x xxxxxx x xxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx správní orgán xx lhůtě xxxxx §196.

(3) Xxxx-xx v xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§226

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx souhlas s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxx, xxxxx směřuje xxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxxx nepřihlíží x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Odvolací xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx plánovací xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx, x čemu se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zavázal.

Díl 8

Xxxxxxxxx prohlídka

§227

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x opatření k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx, pokud je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx postupuje x xxxxxxx s povolením xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §292 xxxx. 3; xxxxxxxxxx §292 odst. 4 x 5 xx xxxxxxx obdobně.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje xxx skutková xxxxxxxx. Xxxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §18 x 62 správního xxxx xxxxx obdobně. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

§228

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x žádost

(1) Xx-xx k povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x požadavků xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx záměru.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx výstavbu xx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení záměru x xxxxxxxx uvedení, x jakou výjimku xx žádá, x xxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA V

NÁHRADA ZA XXXXX

§229

(1) Xxxxxxxxxxx pozemku, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, stavbě nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxx x byla xx xxx způsobena xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, stavbě xxxx xxxxxxxx stanovením xxxxxxxxxx pásma je xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastník xxxxxx xxxx zařízení, xxx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx pozemku, xxxxxx xxxx zařízení, kterému xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx záměru xxxxxxxxx xxxxxx z moci xxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx prospěšného opatření, xxxxxx xxxxxxx vynaložených xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, zejména xx xxxxx pozemku, na xxxxxxxxxxx přípravu výstavby xxxx x xxxxxxxxxxx xx snížením hodnoty xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxx dluhu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxx, kraj xxxx stát, jejichž xxxxxx xxxx podnět xx zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §200 odst. 2 x 3.

(5) Xxxxxxx se poskytuje x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxx vlastníkovi jiný xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx na vyrovnání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxx stavby tím xxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXX

Xxx 1

Kolaudační xxxxxx

§230

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx užívat xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x účelu xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Kolaudační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednoduché xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) a x) x odstavci 2 xxxx. x) přílohy č. 2 k tomuto xxxxxx.

(3) Stavbu, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Dokončení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X oznámení xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikátor xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se obsahu xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx kraje50).

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx, xx kterému xx xxxxxx svým xxxxxxxxxxx.

§231

Účastníci řízení

Účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stavebník x vlastník xxxxxx.

§232

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx odchylek od xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žádosti xx

x) dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, došlo-li x nepodstatné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx51), údaj x xxxxxxxx xxxxx17),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx jiným právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zkušebního provozu, xxxxx byl nařízen xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxxxxxxxx záznamu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx týkající xx obsahu digitální xxxxxxxxx mapy xxxxx, xxxx předány xxxxxxxx xxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx údaje x stavbě obsahem xxxxxxxxx technické mapy xxxxx,

x) průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx29).

§233

Posuzování žádosti

(1) V xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx její části, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x povolením.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx odchylky xx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx jimi xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nezasahuje-li xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx způsob xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx k těmto xxxxxxxxx nepřihlíží.

(3) Dojde-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx změně technických xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, posuzuje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§234

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx nezbytné pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx neprovádí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx52); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx energetické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx53). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být provedena xx 30 xxx xx podání xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx doplnění xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx všechny xxxxxxx náležitosti nebo xxxxxx-xx xxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx stavební úřad x hlavního xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora x xxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x její způsobilosti x užívání, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx54) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnou xxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§235

Kolaudační xxxxxxxxxx

(1) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §233, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Kolaudační xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 x 2

x) druh, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxxxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxx nemovitostí,

c) xxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o zkušebním xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby,

e) xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výrokové xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro užívání xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kolaudačním xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx kolaudační rozhodnutí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxx. Kolaudační xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxx, xxx-xx xx užívat xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Předčasné xxxxxxx x xxxxxxxx provoz

§236

Předčasné xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předčasné xxxxxxx stavby nejdéle xx xxxx 1 xxxx, lze-li xx xxxxxx x pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zvířat xxxxx xxxxxxx prostředí.

(2) O xxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx xx žádost xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že nedokončená xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx předčasného užívání xxxxxx obsahuje kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §232 odst. 2 x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x vlastník xxxxxx.

§237

Zkušební xxxxxx

(1) Zkušebním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxx provoz stavební xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x moci xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, koordinované vyjádření, xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxx podmínka stanovena x povolení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, je-li xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vydání kolaudačního xxxxxxxxxx.

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxx užívání x xxxxxxxxxx provozu obsahuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 x 2

x) xxxx, xxxx stavby, xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční,

b) xxxxx stavby x xxxxxxxx parcelního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozu,

e) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dobu 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx dobu 3 xxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx

§239

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stavby povolit xxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení xxxxx x užívání stavby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny, xxxx xxxxxx a důsledky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx je

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x

x) vyjádření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazné stanovisko xxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx právech.

§240

Xxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výrokové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx stavby.

§241

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x užívání xxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxx stavebního xxxxx x xxxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxx stavby, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx provoz,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx-xx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Účastníkem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§242

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx moci povolení x xxxxx v xxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx povolené změny xxxx.

(2) Je-li xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx xx xxxxx §172 xx 200 a §225 x 226 xxxxxxx.

§243

Změna x užívání xxxxxx x jednoduché xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) xx c) x x) přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx části xxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolením x xxxxx x xxxxxxx jednoduché xxxxxx, xxxxx taková xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx změnou x užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavby.

(2) Xxx povolení změny x užívání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §239 x 241 xxxxxxx.

§244

Xxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx drobné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 x 2

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx stavby x uvedením parcelního xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx účel užívání xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavby.

§245

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx dokumentaci odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx povolena xxxx povolení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavby.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx doklady, x xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Neplní-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, aby pořídil xxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavby se xxxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, změnit nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§246

Xxxx-xx x xxxx hlavě xxxxxxxxx jinak, postupuje xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a jednoduché xxxxxx xxxxxxx podle §172200 x §225 x 226.

XXXXX VII

ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB X XXXXXXXXX ÚPRAV

Díl 1

Xxxxxx o povolení xxxxxxxxxx

§247

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xx možné xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Účastníkem řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastník pozemku, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nachází, xxxxxxxx stavby x xxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx v památkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stavební xxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti vydá xxxxxxxx odstranění xxxx xxxxx úkon xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx.

§248

Xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx stavby

(1) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsob jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx xxx o xxxxxx, v níž xx xxxxxxx xxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx odstranění xxxxxx x vyjádření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stanovisko xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

§249

Povolení odstranění xxxxxx

(1) Xxxxxxxx odstranění stavby xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxx, xxxx xxxxxx, parcelní číslo x katastrální území, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo přiděleno,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména zajištění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a provozu xx přilehlých xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, kterými xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technických předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, a xxxx-xx xx, xxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prací x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky,

g) úpravu xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx odstranění

Oddíl 1

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§250

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx závadným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob x xxxx vlastník xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x rozporu x xxx,

x) je xxxxxxxxx nebo byla xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, které xxxx xxxxxxx,

x) nevyžaduje povolení, xxx je prováděna xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx doby podána xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx,

x) xxx x stavbu, xxxxx xxxxxx dokončena x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde o xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), vlastník xxxxxxx, xx němž se xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx odstraněna, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx.

§251

Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx

(1) Stavební úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x vyzve povinného x xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazného stanoviska xxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, jsou-li vyžadována xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem, x xxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xx xxxxxx xx jeho xxxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xx předložení xxxxxxxxxxx xxx odstranění xxxxxx, včetně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vyjádření, závazného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, stavební xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx o nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx námitek.

§252

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve výrokové xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a náležitostí xxxxx §197 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx

x) xxxx, účel xxxxxx, číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxxxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxxxx zajištění stability x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x provozu xx xxxxxxxxxx komunikacích,

d) podmínky, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx bouracích xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x vysázení xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupu prací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyloučení, omezení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních předpisů. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odstraňování stavby, xxxxxxxx úřad jej xxxxxx xx náklady xxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§253

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a odstranění xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx byly xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx stavební xxxxxx, xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxx tohoto xxxx přiměřeně.

(2) Xxxxxxx-xx x odstranění xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx z moci xxxxxx xxxx xx xxxxxx toho, komu xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx stanoví, xx xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx na odstranění xxxx povinný xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložil.

Oddíl 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§254

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Stavbu provedenou xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx požádal x xxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxx.

(2) Stavbu xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, stavební úřad xxxxxx xxxxx rozhodnutím x opakovaném řízení x xxxxxxx, že xxxxxxx splní podmínky xxx xxxx vydání.

(3) Xxxxxx nevyžadující xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad nenařídí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx stavbu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) U xxxxxx, x xxxxx uplynula xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavby.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 xx xxxxxxx, vlastník xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě xxxxx xxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx povolení

§255

(1) V xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stavební úřad xxxxx povinného o xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 dnů xx zahájení xxxxxx xxxxxx x dodatečné xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxx xxxxxxxxx povolit.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §184 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ustanovení x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx odstranění xxxxxx.

§256

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §193 a xxxxxxx prokáže, xx

x) xxxxxx v dobré xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky z xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x

x) uhradil xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx přestupek podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx s xxx, xxxx-xx uložena.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx. Xx-xx předmětem xxxxxxxxxxx povolení rozestavěná xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §232 a 233 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx.

§257

Xxxxx-xx stavbu dodatečně xxxxxxx, stavební úřad xxxxxx x dodatečné xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx povolení

§258

(1) Xx xxxxxx x nové xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx žádost, xx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx následně zrušené xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x opakovaném xxxxxx xxxxxx běžet dnem xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stavební úřad, xxxxx rozhodl v xxxxxxxxx xxxxxx, uvědomí xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolena, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odstranění xxxxxx.

§259

(1) Xxxxxx se x opakovaném xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splnění podmínek xxxxx §193. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx stavba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dobré xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx odstranění stavby xxxxxxx třetím xxxxxx xxxx veřejnému zájmu xxxx, která by xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti povolení xxxxxx.

(3) Xx-xx předmětem xxxxxx xxxxxxxx rozestavěná xxxxxx, stavební úřad xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx nového povolení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §232 a 233 xx xxxxxx xxxxxxxxx současně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro kterou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá stavební xxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §232 a 233 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kolaudační xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozbývá platnosti xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§260

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxxxx x §184 xxxx. 1 a 2.

(2) X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x řízení x povolení xxxxxx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193.

(4) Povolení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Nelze-li vydat xxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zamítne x xxxxxx odstranění xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§261

Xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§262

Xxxx-xx x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxx obdobně xxxxx §172 xx 200 a §225 x 226 x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §172 xx 200 x §226.

HLAVA VIII

MIMOŘÁDNÉ XXXXXXX

§263

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx událost") xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx v mezích xxxxxxxxxx xxxx hlavy.

(2) Xxxxxxxxx opatření na xxxxxx xxxx pozemku xxxxxxxxxxx podle okolností x v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, čelí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxx předchozího povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx nutné pro xxxxxxxx následků xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpravu, může xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 rozhodnout x xxx, že

a) xxxxxxx od vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx změny xxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) omezuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxxxxx odstranění x xxxxxx příloh xx xxxxxxxxxxx míru xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) lze xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§264

Xxxxxx

(1) Stavbu xxxx xxxxxxx xxxxxx zničenou xxxx poškozenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povolení x dokumentace, podle xxx byla xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx o xx stavebník nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx požádá, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx, xx-xx xx v xxxxxxxxx.

(2) Stavebník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obnovu xxxxxx nebo terénní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a dokumentace, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx, xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x stavbě nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a osobu, xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx směřujícími x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo zařízení xx 30 dnů xx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxx xxx obnovu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud x xx xxxx započato xx 2 let xxx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx 10 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právních předpisů xxxx zájem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zachování xxxx xxxxxxxxx xxxxx, stavební xxxx zakáže xxxxxxxxxxxx xxxxxx provést.

(5) Povolení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy, xxxxxxxxxx xx doba xxxxxxxxx xxxxxxxx na 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxx povolení.

§265

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze postupovat x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx staveb, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx x užívání staveb xxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX

§266

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přírody xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxx xxxxxx, práce x místě xxxxxx xxxxxxxx x zaznamenat xx xxxxxxxxxx deníku xxx x okolnosti xxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx první xxxx x xxxxxx stanoví xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxxxxx úřad provést xxxxxxxx xx místě.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxx v součinnosti x dotčeným xxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxxxxx nové xxxxxx x xxxxx nové xxxxxxxx záměru.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx, že xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svém xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Stavebník může xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 4 x Ministerstva xxxxxxx, x xx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci povolení, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx náklady xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX SEDMÁ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY XXXXXXX SPRÁVY

§267

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx55), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x slouží x xxxxxxxxxxx digitálních xxxxxx56) xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy") xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) informační systém xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x stavbách v xxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx souvisejících xx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 vedou x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpravodajskými službami Xxxxx xxxxxxxxx, Policií Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx bezpečnostním xxxxxx, Národním xxxxxx xxx kybernetickou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxx na zajištění xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx šesté x xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a dotčených xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§268

Xxxxxx stavebníka

(1) Portál xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí úkony xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx sloužící xxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x řízení xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stavebních xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx57), xxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx na xx.

(2) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx xxxxx vlastníku xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§269

Xxxxxxx geoportál xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx území,

e) zpřístupňování x poskytování dalších xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx Xxxxxxxx stavební úřad, x

x) xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti lze xx elektronický xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování xxxxxxx namísto xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vztahující xx x xxxx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx.

(5) Xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxx xx xxx xxxxxxx písemnosti. Xxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx v elektronické xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx dat xx vektorové formě, x xx xxxxxxxxxxx xx jejich vzniku.

(6) Xxxxxxx x datům xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx omezit nebo xxxxxxx, pokud xx xx v xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, zajištění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx práv třetích xxxx plynoucích z xxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxx omezení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zveřejněným x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §11d xxxxxx x. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podrobnosti xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxx x něm xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§270

Xxxxxxxx stavebních xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x dotčenému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx

x) podání x jiných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx stavebního xxxxx xxxx dotčeného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Evidence stavebních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx záměru xxxx k podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) metadata xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx písemnosti a

d) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§271

Xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx

(1) Xx evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se vkládá xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, projektová dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx prostřednictvím portálu xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebníka, xxxxx projektovou dokumentaci xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxx, vůči xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxxx stavebním xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx vkládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokumentace xxx povolení xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx formáty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx rozhraní xxx xxxxxxx do ní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§272

Xxxxxxx do evidencí

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, kdo má xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxx x působnosti jiného xxxxxxxxxx úřadu xxx x xxxxxx důležitých xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Právo na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxx xxx, kdo xx x xx xx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.

(3) Právo na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strojově xxxxxxxx formátu xx xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx stavebníka nebo xxxxxxxxx xxxxxx, které xx tato xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické infrastruktury x xxxxxxxx stavebních xxxxxxx xx rovněž xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx evidencí xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

§273

Informační systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Informační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přidělování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech stavební xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zahájení řízení xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx a vloží xxxxx x stavbě xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxx; po xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje vedené x xxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikačního čísla xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx účely jejich xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§274

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánů, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxx podklad pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§275

Spisová xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spisové xxxxxx. Xxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x dokumenty xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§276

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx staveb x pro účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickými normami.

§277

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) dosáhla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx architektonického xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) má xxxxxxx 15 xxx xxxxx x projektové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, má-li xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58),

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxx funkce při xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolává Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a), x), c), x) x x) x xx vyjádření České xxxxxx architektů xxxx Xxxxx komory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "Komora") xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x když nesplňuje xxxxxxxxxx xxxxx.

§278

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x udělení xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxx x xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§279

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx nepovažuje xxxxx,

x) xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx, xxxxx xx na xx nehledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx autorizace, xxxxxx-xx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Komora xxxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§280

Xxxx platnosti x xxxxx oprávnění

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 10 xxx, x xx x opakovaně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššímu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) uplynutím xxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu, kterým xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§281

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nejvyšší xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu činnosti xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxxxxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx neslučitelného s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti autorizovaného xxxxxxxxxx též pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§282

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx souhlasem Xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 a 3 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výlučně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx inspektoři xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx vzájemné vztahy xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx autorizovaní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxx sídle xxxxxxxxx.

§283

(1) Autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx xx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx výkonem své xxxxxxxx. Xxxx započetím xxxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx částky, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx inspektor xx povinen xxxx x xxxxx úkonech xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx po dobu xxxxxxx 5 let.

(4) Xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxx xxxxx xxxxxxx vykonávat x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx blízká, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, manžel xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx společníkem,

c) xxxxxxxx, xxxxx xx členem,

d) xxxxx, xx xxxxxx xx xx vztahu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§284

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Autorizovaný xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxxx

x) identifikační údaje xxxxxxxxxx,

x) druh, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o oprávnění xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx provozu, xxxxx byl prováděn, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, podpis, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora x datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx autorizovaného inspektora xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxx samostatně xxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx kolaudace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx ověřil xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e) až x) a odstavci 2 přílohy č. 2 k xxxxxx zákonu s xxxxxxxxx na výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minimálně

a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxx dokumentaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. e) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, podpis, xxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x xxxxx vystavení xxxxxxxxx posudku.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a technickými xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx posudek xxxxxxx x odstavci 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx splnění podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5.

(7) Odborný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx vydán pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x zušlechťování xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, stavby sloužící xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx stavby xxxxxxx xxx.

(8) Autorizovaný xxxxxxxxx je xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxx a na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§285

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provádění xxxxxxxx x zkoušek xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx s xxx xxxxxxxxxxx organizačně xxxxxxxxx Xxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu podle xxxx první xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x přípravou xx zkoušku a x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu činnosti xxxxxxxxxxxxxx inspektorů.

(3) Komora xxxxxxxxxxx, eviduje, aktualizuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro činnost xxxxxxxxxxxxxx inspektora. Na xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx autorizovaný inspektor xxxxxxxxxx podílí příspěvkem xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx činnost, přípravu, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x náležitosti x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§286

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx přípravu xx xxxxxxx, osnovy x xxxxxx xxx provádění xxxxxxx, spočívající v xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx autorizovaných inspektorů, xxxxxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xx stavebními xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

KONTROLA A XXXXXXXX X XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§287

Xxxxxxxxx

(1) Kontrolu xx věcech územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx

x) orgánů xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) orgánů xxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Kontrola xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Prahy a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti.

§288

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování Xxxxxxxx stavební xxxx x xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, právních xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, opatření xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx zákona, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx x opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Kontrola xxxx xxx xxxxxxxx i x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

§289

Xxxxxxxx opatření

(1) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzve Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx zjednání nápravy x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx může do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xxx xxx xxxxxxx x porušování xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxx námitky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podat x xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x zjednání nápravy.

(4) Xx-xx pořizovatel xxxxxxx, xxxxxxx xx kontrolní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx.

§290

Kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx části první xxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx šesté x sedmé xxxxxx x xxxxxxx použijí xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§291

Xxxxxx ustanovení

Stavební xxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx xxxxxx, jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx působnosti x x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§292

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zajištění ochrany xxxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx záměru xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného orgánu, xx dotčený xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dodržování; stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke kontrole xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx základě kontroly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozhodnutím, xxxxx xx prvním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízení.

(3) Xx xxxxx stavebního xxxxx xx povinen xx xxxxxxxx zúčastnit stavebník, x je-li to xxxxxxxx, též vlastník xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zhotovitel, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x doručuje se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxx uvedeno, xxx, xxx, xxx, x jaké věci x z xxxxxx xxxxxx se má xxxxxxxx x xxxx xxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx kontroly xxxxx xxxxxx kontrolovanou xxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx x stanovit xx x tomu xxxxxxxxxx lhůtu, což xxxxxxxxx x protokolu. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §294 xxxx 295. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x neodstraněním xxxxxxxxxx nedostatků.

(5) Pověření xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx x xx xxxxx průkazu, xxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§293

Xxxxx xx pozemek x xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxx vstupovat x xxxxxxxx míře xx pozemek, xx xxxxxx a do xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Kontrolující xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx i bez xxxxxx jejich xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) bezprostřední xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx podmínky, xx xx kontrolujícímu xxxxxxxxxx vlastníka pozemku xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastníka xxx xxxxxxxxxx odkladu písemně xxxxxxxxxx.

(4) Kontrolující xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxx, jen xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx-xx xxxxxx užíváno také xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kontrolující xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx.

(5) Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxx-xx x některý x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 4, xxxx si xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx stavby. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx České republiky.

§294

Zakazující xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy,

c) xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx x rozporu x xxxxx zákonem xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na místě. Xxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu v xxxxxx; xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx stavební xxxx xxxxxx další xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zakazuje, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx provedení.

§295

Xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v povinnosti

a) xxxxxxx xxxxxxxxx práce, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údržby xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezpečnostních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx, xx záměr xxxx jeho užívání xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx archeologické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx plynulost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx ohroženy xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x případě, že xxxx záměrem xxxxxxxx xxxxxx nebo zdraví xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx sesuvem xxxx

x) vyklidit stavbu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx zvířat, anebo xx xxx nařízeno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx d).

(2) Opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx záměr xxxxxxx. Opatření k xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nařizuje xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx stavbě xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxx x xxxxxxx stavební xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx jeho provedení x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Vyžaduje-li xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podklady, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obstarání vlastníku xxxxxx nebo pozemku, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx stavební úřad xxxxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx nařízení xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxxxxx úřad postupovat x xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; odvolání xxxxx rozhodnutí nemá xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx písemné xxxxxxxxx uvede jako xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §67 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx osobě x xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavební úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Osoby, xxxxx xx ve xxxxxx zdržují, ale xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx o xxxxxxx rozhodnutí vyrozumí xxxxxxxxx umístěnou na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx prostor účastníky xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§296

Provedení xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Hrozí-li u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §295 xxxx. 1 písm. x), d) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; při stanovení xxxx xxxxx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Této xxxxx xxxx stavební xxxx provedení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxx jako xxxxx úkon xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx osobou, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, a xxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx opatření k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§297

Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dohodě, xxxxxxxx xxxx může x xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx němž xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx přiměřené okolnostem.

(2) Xxxxxxxx úřad v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx stanoví

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sousedním xxxxxxx xxxx stavbě x

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx časové rozmezí xxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě xx xxx, x jehož xxxxxxxxxx je řízení xxxxxx, x xxx, xxxxx xxxxx xx xxx opatřením xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bylo důvodem xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx opatření x nápravě.

(4) Nerozhodne-li xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx stavbě xx xxxxx povinen xxxx, xxx xx nejméně xxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je možno xxxxxxxx.

(6) Po xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx opatřením xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx předchozího xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů

§298

Působnost

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vykonává Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad,

b) krajských xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx Specializovaný x xxxxxxxx stavební xxxx.

(2) Xxxxxxxx stavební xxxx x Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržování tohoto xxxxxx, právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i dodržování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§299

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavební xxxx mohou při xxxxxx kontroly ukládat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx prevenci zjištěných xxxxxxxxxx x přiměřené xxxxx; xx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx činnosti, při xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX PŮSOBNOSTI XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PRÁVNÍHO XXXXXXXX

§300

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obsahu prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x obcích xxxxxxx obdobně x xxx, xx namísto xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§301

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx se dopustí xxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx zákona vyžadováno,

b) xxxxxxx záměr x xxxxxxx s povolením xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxx záměr vyžadující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §230 odst. 1 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §230 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §230 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx stavbu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x kolaudačním xxxxxxxxxxx,

x) užívá xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavbu x xxxxxxx x rozhodnutím x xxxxx v xxxxxxx xxxxx §244,

x) xxxxx stavbu v xxxxxxx x povolením xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §236,

x) provede xxxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx §237,

x) provede xxxxxxxx provoz v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §237,

x) x xxxxxxx s §247 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §247 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, bez povolení xxxxxxxxxx stavby, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x povolením xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

(2) Přestupku xx dopustí ten, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §294 xxxx xxxxxx uložená xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §295.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 400 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx d),

b) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), k), x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 2 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), nebo

d) xx 4 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b), xxxxxxxx se xxxxx x záměr xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nezastavěném xxxxx, o xxxxx XXX nebo x xxxxx vyžadující vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxx správního xxxxxx x jeho xxxxxx se x xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx osobním xxxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§302

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 a 2 nebo xxxxx §161 xxxx. 1 xx 3,

b) xxxxxx xxxxxxxx z povinností x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §266 xxxx. 1 nebo 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §263 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx odstraní xxxxxx x rozporu §163 xxxx. 2 xxxx. a),

b) poruší xxxxxxxx z povinností xxxxx §163 odst. 1 xxxx §163 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x), xxxx

x) x rozporu x §163 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x stavbě.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §167 písm. x) xx x).

(4) Xxxxxxxx technické xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx omezení x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 písm. x) xxxx x).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §168 xxxx. x) xxxx b) xxxx §181 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dozor stavebníka, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §169.

(7) Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu

a) xx 400 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx odstavců 3 xx 6,

b) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 2 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) do 4 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. a), xxxxxxxx xxx x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx EIA xxxx x záměr xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§303

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v rozporu x §155 xxxxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §164.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx svépomocí xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §165.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §162 odst. 6.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 lze xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

§304

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx §32 xx 35; xxxxxxxxx xxxxx §302 odst. 4 x §303 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx části xxxxxx též xxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXX PŘEZKUM

§305

Postavení xxxxxxxxxx x vlastníka xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx.

§306

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 1 xxxxxx poté, xxx xxxx xxxxxxxxxx žalobci xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ji xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx body může xxxxxxx xxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxxx, kdy xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx.

§307

Nepřípustnost

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebního úřadu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx důvody, které xxxxxxx neuplatnil x xxxxxx x xxxxxxxx, xx tak xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x žalobu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx úřední, xxxxx xxxxxx xxxx povolena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, obsahuje-li xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§308

Odkladný xxxxxx

Xxxxxx-xx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§309

Xxxxxxxxxx o xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přípustné xxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx dokazování je xxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx stavebnímu xxxxx x dalšímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx přezkumné xxxxxx xxxxx správního xxxx. Obnova řízení xxxxx správního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§310

Xxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx x xxxxxxx územního rozvojového xxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§311

Xxxxx xx xxxxxxxxx řádu

(1) X xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx §97 xxxx. 3 správního xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx x xxxxxxxxx

§312

(1) Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x ministerstvech x jiných správních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dotčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxx, xx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vykonávat x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx služebního poměru x z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úkolů x xxxxxxxx spadajících xxxxx tohoto xxxx xxxxxx zákona do xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo pracovní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx spadajících xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx vět xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x krajů xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x do úřadů xxxxxxxxx obvodů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárních měst, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x krajů xx xxxx v xxxxxxxxx, kdy činnosti xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného zákona. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx města Prahy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx přechodu práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Nejvyšším stavebním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx samosprávným xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx zaměstnanci krajů xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx x odvolacího xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx. Dosavadní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce xx krajského xxxxxxxxxx xxxxx x sídle xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxx nachází x x něhož práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx se stávají xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce xx Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx do Stavebního xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x ve Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoví x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023. Xxxxx xxxxxxxxxxx služebních xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x účinností xx 1. xxxxxxxx 2024.

§313

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Specializovaného x xxxxxxxxxx stavebního xxxxx. X výběrovému řízení xxxxx věty xxxxx xx mohou přihlásit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx organizačních útvarů xxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxx, xxxxx přecházejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx služby, xxxxx je xxxxxxxx xxx služební místo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Stavebního xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stojícími x xxxx xxxxxxxxxxxxx útvarů xxxxxxxx xxxxx, krajských xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x úřadů xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx zaměstnanci ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxx stanoveném xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnancem podle §312 xxxx. 5 x 6 xxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 18 měsíců od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 7. Xx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 5 x 6 xxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 7. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přihlásit xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oboru xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx představeného, xxxxx xx být xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, se xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xx výběrovém xxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nižší xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx vznik xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxx §190 xx 197, s xxxxxxxx §190 xxxx. 1 xxxx. x), §191, 195a a 196 zákona x xxxxxx xxxxxx x xxxx §200 x 201 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 7. Ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx podle části xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnancům xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x §312 xxxx. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxxx určena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx termínech. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxx xxxx uplynutím xxxx 12 xxxxxx xx vzniku služebního xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx náleží.

§314

(1) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxxxx stavební xxxxxx Nejvyššímu xxxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxx 1. xxxxxxxx 2023, xx xx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §68a xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správní xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx, staveb x xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx tvořících s xxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2023, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2024. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvy x xxxxxx služebními xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx stavební úřad, xxxxx byl tento xxxxxxx užíván xxxxxxxx x zajišťování xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitol Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona přechází xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxxx stavební xxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx plánování

§316

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb. xx xxxxxxxx za Ústav xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx změny a xxxxxxxxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx dokumentace je xxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx. na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pohlíží xx xx tuto xxxxx xx xxxx vydání xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx jako na xxxxxxxx pořizovatele.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx požadavky pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx splňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx úřadu xxxxxxxx plánování x xx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem 1. ledna 2007.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx investorů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §23a xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Nejvyšší xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

§317

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se považují xx xxxxxxxx území xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxx §36.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx studiích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx vypustí do 3 xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, x nichž byly xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx považují xx územní studie xxxxx xxxxxx zákona.

(5) X xxxxxxxx studií, x xxxxx byly xxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx aktuálnosti xxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx 4 xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§318

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx územního xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx platnosti vydáním xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxx, xxx-xx xxx xxxxx, vydáním xxxx xxxxx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxx. Xx dobu xxxxxxxxx je Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentací xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plány x xx závazná xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx x předloží xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx architektury a xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx schválená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§319

Xxxxxx rozvojový xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x vydání územního xxxxxxxxxxx xxxxx, Nejvyšší xxxxxxxx úřad prověří xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x současně xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx uplynula lhůta xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převezme xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx územního xxxxxxxxxxx plánu, přitom xxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 nepodléhají projednání x posuzování xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx xxxxx §40, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§320

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx zahájeno xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zásady územního xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x ustanoveními tohoto xxxxxx x obsahu xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx záměry xx xxxxx v území xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, závazné pro xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx obcí x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§321

Xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx

(1) Územní xxxxx vydané podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxx nejbližší xxxxx xxxxxxxxxxx plánů, jejíž xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx plán xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx změny lze xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx toho, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x něj xxxxxxxxxxx.

§322

Xxxxxx plánovací dokumentace xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx, schválené xxxxx xxxx 1. ledna 2007, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však 31. xxxxxxxx 2028. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je závazné xxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2007. Xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §113 odst. 2 xx 6 xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelního xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x regulačního plánu, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxx pořizovanou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2028, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§323

Pořizování územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Bylo-li xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx zpráva xxxxxx xxx zpracování nové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, považují xx tyto pokyny xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx plánu xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx se projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx zadání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(4) Zadání xxxxxx plánovací dokumentace xxxx xxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx změny xxxxx xxxxxx xxxxxx; požadavky, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace obce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx zkráceným postupem xx považuje xx xxxxxx změny podle xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx standardu.

(7) Bylo-li xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§324

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

Části xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx její xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx vztahuje x původní územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§325

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx plánování xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 4 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plánu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx pořídí x xxxx xxxx xxxxx xxxxx §121 xxxxxxxxxx xx 4 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xx té xxxx xx zastavěné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x pozbytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelního útvaru xxxx xxxx, územního xxxxx obce nebo xxxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxxxx lhůty podle §322 odst. 1, xxxxxxxx xx současně xxxxxxxxx území xxxx xxxx zastavěné území xxxx xxxxxxxx touto xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, územním xxxxx xxxx nebo regulačním xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx obce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx vyhodnotí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx, xxxxx postupem xxxxx §322 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx plán obce xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx zahrnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zóny, územním xxxxx obce nebo xxxxxxxxxx plánu.

§326

Územní opatření

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 50/1976 Sb. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx příslušný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x požadavky tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku ode xxx nabytí jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x prověření xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx xxxxxxxxx platnosti; nejsou-li xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx x soulad x xxxxx xxxxxxx x neuplynula-li xxxxx 1 xxxx, postupuje xx podle §123 xxxx. 4. Xxxxxxxxxx §123 xxxx. 3 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x souladu x požadavky xxxxxx xxxxxx, xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx nepřihlíží.

(4) Výjimku x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx §99 xxxx. 3 xxxxxx č. 183/2006 Xx. povoluje xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §129.

(5) Xxxx-xx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx uzávěře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §123 xxxx. 3 xx použije xxxxxxx.

§327

Úprava xxxxxx x xxxxx

(1) Plánovací smlouvy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb. xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxx účinností změny xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx nebo veřejně xxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 4 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Po xxxxxx předkupního xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výmaz x xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxxxx, xx xxxxxx základě xx být xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxxx katastrální vyhlášky.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§328

Xxxxxx o návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části

Řízení o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§329

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2027 lze xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx ohlášení stavby,

b) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx zákonu,

c) dokumentaci xxx vydání xxxxxxxxxx x umístění souboru xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) projektovou xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx umisťuje a xxxxxxxx stavba dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx liniového xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx změny využití xxxxx xxxxxx xx 30. června 2027 xxx namísto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracované xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx území xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zahájeno xx 30. xxxxxx 2027, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 30. xxxxxx 2027 lze xxxxxxx projektové dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx předložit xxxx xxxxxxxxxxx bouracích prací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

§330

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na dvojnásobek. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x staveb xxxxxxxxx x xxxx soubor xxxxxx počínají běžet xxxx 1. xxxxxxxx 2023. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxx jiných xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 1. července 2024.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx usnesením xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se nelze xxxxxxx.

(3) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřad, xx xxxxx xxxxxx příslušnost x vedení řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx stavebníka k xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx žádost xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídalo požadavkům xxxxxx xxxxxx; za xxxxx účelem přeruší xxxxxx x poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x součinnost. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) U xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx tento zákon xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x části xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxx a účinný xxxxxx souhlas x xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nevyžadovaly podle xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx, pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, společné povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx s certifikátem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx v xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; x xxxxxxx případě xx xxxxxxxx za povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx považují xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nestavebního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad nepřezkoumává x xxxx chráněné xxxxxxx xxxxx znovu xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x umístění souboru xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxx x vydání územního xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§331

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovení územních xxxxxxxxx

§332

(1) X první xxxxxxxx vydané podle §18 xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nacházela x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávaly xx dni 31. xxxxxxxx 2020 působnost xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu stavebního xxxxx xxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxx xxx 10 000,

2. xxxxx xxxxxxxxxx míst, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx řádu, byl xx xxx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxx 4, xxxx

3. xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxx 2019 xxxx xxx 236 xxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2019, stanovených x xxxxxxxx 2, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx územních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxx xxx, aby x žádném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vzdálenost x xxxxxxxxxx obce do xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxx xxx 35 xxxxxxxxx.

(2) Úkony xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 3 xxxx

x) územní rozhodnutí xxxxx §92 zákona x. 183/2006 Sb., xx znění účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) společné xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx §94j xx 94p zákona x. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) společný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §96a xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §106 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx 31. prosince 2019,

x) povolení xxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 3 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

f) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orientačního, podle §121 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx 31. prosince 2019,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §122 zákona x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §122a xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §125 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 3 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx podle §169 odst. 3 xx 6 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x. 10/2016 Xx. xx. m. Xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx v hlavním xxxxx Xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 14/2018 Xx. xx. x. Prahy, kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x. 10/2016 Xx. xx. m. Prahy, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky na xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze (xxxxxxx xxxxxxxx předpisy), xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §152 odst. 2 xxxxxx zákona.

XXXXX III

ZMOCŇOVACÍ XXXXXXXXXX

§333

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §17 xxxx. 3, §18 xxxx. 4, §59 odst. 4, §62 xxxx. 3, §64 odst. 1, §66 xxxx. 3, §87 odst. 4, §109 xxxx. 4, §152 xxxx. 1, §154 odst. 2, §158 xxxx. 5, §161 odst. 4, §166 xxxx. 4, §169 xxxx. 2, §172 odst. 2, §227 xxxx. 5, §267 xxxx. 5, §268 odst. 3, §269 xxxx. 7, §270 odst. 3, §271 xxxx. 4, §273 xxxx. 3, §278, §285 xxxx. 4 a §292 xxxx. 5.

(2) Xxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx mohou x xxxxxxxxx působnosti vydat xxxxxxxx k provedení §152 xxxx. 2.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§334

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 68/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

3. Zákon č. 191/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 223/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx.

5. Zákon č. 345/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 72/1994 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 379/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Část xxxxxxxxx zákona č. 424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

9. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx.

10. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx proti nim.

11. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 142/2012 Sb., o xxxxx některých xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx základních registrů.

12. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx.

13. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

14. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 257/2013 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

16. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 91/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony.

17. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

18. Xxxx xxxxxx zákona č. 264/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxx.

19. Část xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 194/2017 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Část devátá xxxxxx č. 205/2017 Sb., kterým xx mění zákon x. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

22. Část xxxxxx xxxxxx č. 193/2017 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

23. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx.

24. Xxxx xxxx xxxxxx č. 169/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx.

25. Xxxx padesátá xxxxxx zákona č. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

26. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 312/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 47/2020 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

28. Xxxx xxxxxxx první xxxxxx č. 403/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

29. Xxxxxxxx č. 498/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxx č. 499/2006 Sb., x dokumentaci xxxxxx.

31. Xxxxxxxx č. 62/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 499/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx staveb.

32. Xxxx první vyhlášky č. 405/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 62/2013 Sb., x xxxxxxxx x. 169/2016 Xx., o stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx na stavební xxxxx x soupisu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxx.

33. Xxxxxxxx č. 500/2006 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x způsobu evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx č. 458/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Xxxxxxxx č. 13/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladech, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 458/2012 Sb.

36. Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx.

37. Xxxxxxxx č. 269/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., o obecných xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.

38. Xxxxxxxx č. 22/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., o obecných xxxxxxxxxxx na využívání xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 269/2009 Xx.

39. Xxxxxxxx č. 20/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na využívání xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40. Vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41. Xxxxxxxx č. 503/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu.

42. Xxxxxxxx č. 63/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 503/2006 Sb., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

43. Vyhláška č. 66/2018 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 503/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodování, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 63/2013 Xx.

44. Xxxxxxxx č. 146/2008 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx projektové xxxxxxxxxxx dopravních staveb.

45. Xxxxxxxx č. 251/2018 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 146/2008 Xx., x rozsahu a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 20/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby.

48. Xxxxxxxx č. 323/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 20/2012 Xx.

49. Vyhláška č. 398/2009 Sb., x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezbariérové xxxxxxx xxxxxx.

50. Vyhláška č. 239/2017 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx funkcí xxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX OBDOBÍ

§334a

(1) Xxxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023 xx 30. xxxxxx 2024 x pro xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2022 do 30. xxxxxx 2023.

(2) Xx věcech xxxxxxxxxx xx územního xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xx xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxxxxx xxxxx XX xxxx 2 xx za xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx 1. xxxxxxxx 2024.

(3) Xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx týkajících xx vyhrazených xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxx staveb. Ve xxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx tvořících x nimi soubor xxxxxx se postupuje xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx §172, 173, §185 xxxx. 3 xxxx. x) x části xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx působnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxxxxx úřadu Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxx služebnímu xxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

§334x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 195/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§335

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2023, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §36, 319, §322 xxxx. 1 x 3, §324 x §326 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím po xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) §1518, §312 odst. 1 x 7, §313 xxxx. 1 a 2 x §315 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2022,

x) §312 odst. 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023,

x) §312 odst. 2 věty druhé x části xxxxx , které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
 

Vondráček x. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxx č. 283/2021 Xx.

Xxxxxx stavby

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xx

1. xxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx 3 m, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x stavbu pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx umisťována x xxxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxxx xxxxxxx nejméně 2 x a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % z xxxxxxx plochy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx pro rodinnou xxxxxxxx,

2. skleník xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx rodinného xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x xx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xx 40 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nadzemním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx rozhodnutím x povolení záměru, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx způsob xxxxxxx xxxx zahrádkářská xxxxx, x xxxxx o xxxxxx pro bydlení, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pro podnikatelskou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x odstupové xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dešťové vody xx xxxxx umístění xxxx xxxxxxx 50 % z xxxxxxx xxxxxx pozemku,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 55 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 x xxxxx xx pozemku, xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánem xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hranic pozemků xxxxxxx 2 m x plocha xxxxx xxxxxxx schopného vsakovat xxxxxxx vody po xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxx zdi xx výšky 1 x xxxx xxxxxxxx xx výšky 2 x xxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx nacházejí v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x zastavitelné xxxxx,

6. xxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, společenským xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx dnů,

7. xxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxx xx 0,6 x2; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx pouze xxxxxx,

8. xxxxxxxx lesních xxxxxx x xxxx59), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x oplocení xxxxxx vysazených xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nesmí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx značené xxxxx,

9. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx práva xxxxxxxxxx xx 30 m2 xxxxxxxxx plochy a xx 5 x xxxxx xxx podsklepení,

10. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx60) k řízení, xxxxxx, zabezpečování a xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx výpočetní techniky x xxxxxxxxxxxx systémů, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

12. výměna xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx rozšíření jeho xxxxxxxxxxx rozsahu, výměna xxxxxx x změna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásma xx dotýká xxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x vlastníkem xxxxxxxx smlouva o xxxxxxx věcného xxxxxxx,

13. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vody na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění funkcí xxxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxx,

14. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx dopravě, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 x výšky,

15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx značení x xxxxxxxx pro xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx konstrukce,

16. xxxxxx a nájezdy xx pozemní komunikace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci61),

17. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy a xxxxxxxx xxxx chodníky,

18. xxxxxxxxx na neveřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

19. xxxxxx xxxxxxxx xxx,

20. signální xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítě,

21. xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx 8 x,

22. xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx konstrukcí x souvisejících elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výšky 8 x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

23. xxxxx xxxxxxxx xxx62),

24. xxxxxx xx 50 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx podlažím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx,

25. xxxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxx s celkovým xxxxxxxxxxxx výkonem xx 20 kW, vyjma xxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx úřadem,

26. xxxxxxxxx63) x existující stavbě xxxxxxxx xx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepřekročí parametry xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx práce xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou,

e) stavební xxxxxx, xxxxx xx xxxx nezasahuje do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxxxxx nemůže ovlivnit xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx

1. zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx I. xxxxx,

2. výměna xxxxxxxx xxxxxx xxxx izolačních xxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx zařízení a xxxxxx xxxxxxxx určené x vyměření, xxxxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx konstrukce,

4. xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výškovou xxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx středního xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx komunikace, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nepřesáhne 3 xx u xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x přímo přilehlými xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xxxx 10 xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 6 xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x krajnic x rozsahu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx64),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úpravy staveb xxxxx, x xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přejezdů xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx kolejí, xxxxxxxxxx xxxx, pražců x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. výměna xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxx ochranu osob xxxx nebezpečným xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx účinky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení,

8. xxxxxxxx protikorozní ochrany, xxxxxx telekomunikačních systémů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulace x xxxxxx,

10. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zařízení xxxx,

11. xxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx drobné xxxxxx se nepovažují

a) xxxxxx xxx bydlení x výjimkou výrobku xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. a) xxxx 4,

x) xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx x xxxxxxxx výrobku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) trafostanice,

e) xxxxxx xxxxxx hořlavých xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx výrobků, střeliva, xxxxxx x výbušnin,

f) xxxxxx xxx civilní xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

x) stavby uranového xxxxxxxx x xxxxxx x areálu jaderného xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 11 x 12,

j) xxxxxx vedení x xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 11 a 12,

k) xxxxx xxxx a xxxxx stavby xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xxxxx horních předpisů,

l) xxxxxx EIA.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx stavbami xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x terénní xxxxxx, x xx

x) stavby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dvě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ustoupené xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby xx 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 3 x xxxxxxx, xxxxx nejde x stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx 5 x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podsklepené xxxxxxx xx hloubky 3 m,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx a stavby xxx reklamu,

e) xxxxxx xxx do výšky 1 m nebo xxxxxxxx do výšky 2 x, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx s veřejným xxxxxxxxxxxxx,

x) stavby xxx xxxxxxxxxxx xx 30 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 7 x xxxxx x xxxxxx nadzemním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx, které mají xxxxxxx xxx skladování x zpracování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx hnojiv x jiné,

g) stavby xxx xxxxxxxxxxx zvířata xx 60 x2 xxxxxxxxx plochy a xx 5 x xxxxx, podsklepené nejvýše xx xxxxxxx 3 x,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury,

i) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, pokud xxxxx o xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 5 m3 xxxxxx xxxxxxxx pro odběr xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xX,

x) stavby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, prodejních, xxxxxxxxxx xxxx výstavních xxxxx xx 300 x2 xx 1000 m2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo manipulaci x xxxxxxxxx látkami xxxx látkami, které xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

n) stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stání xxx obytné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů,

c) xxxxxxxxx xxxxx neuvedené x příloze č. 1,

x) stavební xxxxxx xxx změny x užívání xxxxx xxxxxx, kterými xx xxxxxxxxxx do nosných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxx,

x) větší změny xxxxxxxxx budovy xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx energeticky xxxxxxxx xxxxxxx větší xxx 350 m2,

f) xxxxxxx úpravy xx 1,5 m xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nad 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1000 x2 xx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx 1,5 x xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 20 000 x2 x xxxxxxxxxxxx xxxxx, které nemají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx,

x) xxxxx druhu pozemku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx do 1000 x2.

(3) Za xxxxxxxxxx stavby se xxxxxxxxxx

x) xxxxxx skladů xxxxxxxxx látek, pyrotechnických xxxxxxx, xxxxxxxx, munice x výbušnin,

b) xxxxxx xxx civilní obranu x požární xxxxxxx,

x) xxxxxx uranového xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxx x skládky xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stavby xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx státu,

f) xxxxxx vodních xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xxxx v příloze č. 1,

x) xxxxxx XXX.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 283/2021 Xx.

Xxxxxxxxx stavby

Vyhrazenými xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx 1 000 000 x3 xxxx s xxxxxx xxxxxx xxx 10 m ode xxx základové xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výrobny xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX x xxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx65), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, transportu x xxxxxxxx radioaktivních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tyto xxxxx,

x) stavby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx radionuklidy,

l) xxxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxx xxxxxxx otvírce, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx pro těžební xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x zákonu x. 283/2021 Xx.

X. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace. Xxxxx xx xxxxxxx odborným xxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zásad územního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zpracované podle xxxxx XX. xxxx xxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x změny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx požadavek xx xxxx vyhodnocení.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx posuzované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx66).

3. Xxxxxxxxxxx vlivů posuzované xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx spočívá x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obyvatel xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxx xx rozhodování ve xxxxxxxxxx plochách x xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, hospodářský xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx území (xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx).

XX. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpokládaných vlivů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vztah k xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx na mezistátní, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivněny.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx by xxxxx xxx uplatněním posuzované xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx ovlivněny, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxxx variant posuzované xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx invariantního xxxxxx, xxxxxx vlivů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, střednědobých x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxxxx se xxxxx xx obyvatelstvo, xxxxxx xxxxxx, biologickou xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dědictví, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxx mezi uvedenými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Porovnání xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení xx srovnání xx xxxxxxxxx stavem x xxxxxx xxxxxxxxxx. Srozumitelný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů ochrany xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxx xxxxxx úrovni do xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx možných přeshraničních xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx zadání xxxx k xxxxxx xxxxxx změny územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12. Návrh xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x koridorech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x zákonu č. 283/2021 Sb.

Obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. Územní xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozvojového plánu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx sídelní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx os x specifických xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zastavitelných ploch x koridorů a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínek xxx rozhodování v xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nadregionálního xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x jiné ústřední xxxxxxx úřady k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x území xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) požadavky xx řešení x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Je-li to xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx rezerv,

b) vymezení xxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx prověření xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxx provádění změn x xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx územního rozvojového xxxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) výkres xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojových xx x specifických xxxxxxx,

x) xxxxxx ploch x koridorů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významu,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx,

x) je-li xx xxxxxx, výkres vymezení xxxxx x koridorů, xx kterých xx xxxxxx prověření změn xxxxxx využití územní xxxxxx, x

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx provádění změn x území.

(4) Výkresy xxxxxxxx části xx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 200 000 xxxx 1 : 100 000 x obsahují xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území XX x výkres xxxxx x koridorů xxxx členit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pořízení xxxxxxxx rozvojového xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx x x požadavky xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx rozporů,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x posouzení xxxxx xx předmět ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) sdělení, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx území,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí xx sdělením, jak xxxx zohledněno s xxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx některé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x další xxxxx prohlášení xxxxx §10g xxxx. 5 xxxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx varianty,

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx změn.

(4) Grafická xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 200 000 xxxx 1 : 100 000 a

b) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx širších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx sousedních xxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Textová část xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx

x) koncepci xxxxxxx xxxxx kraje a xxxxxxx x xxxxxxx xxxx hodnot, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu x vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx os,

c) xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozvojovém xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx významu,

d) xxxxxxxxx xxxxx řešení xxxxxxxx rozvojového plánu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plochy x koridory x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx nadmístního významu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a požadavků xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, zpřesnění xxxxxxxx xxxxx x koridorů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxx xxxxxx krajin, xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dosažení,

h) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx, xxxxxx x opatření x zajišťování xxxxxx x bezpečnosti xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx koordinaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí x xx xxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx, a

j) xxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx účelné, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx ukládá xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxx studií,

c) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx provádění změn x území.

(3) Xxxxxxxx xxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvojové xxxxxxx x rozvojové xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x sídelní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx ploch a xxxxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výkres xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx-xx to xxxxxx, výkres xxxxxxx, xxxxx x koridorů, xx kterých je xxxxxxx prověření změn xxxxxx xxxxxxx územní xxxxxx x

x) xx-xx xx účelné, výkres xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 50 000 nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 100 000. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx vyznačí xxxxxxx řešeného xxxxx. X xxxxxxx potřeby xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxx členit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vybranou xxxxxxxxxxxx xxxxx samostatným výkresem x měřítku 1 : 25 000. Xxxxxxxx část může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx část xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxx a xxxxx územního plánování x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x požadavky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na předmět xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xx sdělením, xxx bylo zohledněno x uvedením xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyly, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10g xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zdůvodnění xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx záborů půdního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx souladu zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 50 000 xxxx 1 : 100 000 x

x) výkres xxxxxxx xxxxxx x měřítku 1 : 500 000.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxx x. 283/2021 Sb.

Obsah x xxxxxxxxx územního xxxxx

X. Xxxxxx xxxx

(1) Textová xxxx územního xxxxx xxxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx koncepci xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx koncepci,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) koncepci xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx využití,

g) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti státu x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxxx-xx stanovena x

x) x xxxxxxx xxxxxxxx plánu xxx xxxx území hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lokality,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vymezení xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb,

h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 x

x) vymezení xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx definovány x xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx,

4. xxxxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

6. ploch x xxxxxxxx, ve xxxxxxx je rozhodování x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracováním xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxx xxxxx obce, xxx xxxxx územní xxxx xxxxxxxx prvky xxxxxxxxxxx xxxxx x

8. xxxxx území xxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) hlavní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch x xxxxxxxxxxxxxxx ploch,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ekologické stability x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x koridorů pro xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx ploch x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx,

7. xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

8. je-li xx účelné, xxxxxxx xxxxxxx x hranici xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

9. xx-xx to účelné, xxxxxxxxx lokalit x xxxxxxxxxxxxxx území,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a asanací,

d) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx výkres xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a

e) xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxxxxx provádění xxxx v území.

(4) Xx-xx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx koncepci, xxxxxxxx uspořádání krajiny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracovat v xxxxxxxxxxxx výkresech.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx zpracovávají xxx xxxxxxx podkladem x xxxxxxx katastrální xxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 x xxxxxxxx se x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000. Xxx zvlášť xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxxx x xxxxxxx 1 : 25 000. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxx.

(6) Xx-xx územní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obce, lze xxxx xxxx územního xxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy xxxx x měřítku 1 : 1 000 nebo 1 : 500.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 5000 a xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plánu.

II. Odůvodnění xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx odůvodnění územního xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxx x úkoly xxxxxxxx plánování a x požadavky xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů a xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, popřípadě s xxxxxxxxx xxxxxx rozporů,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxx, zprávou x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx části prohlášení xxxxx §10g xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) výčet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymezení,

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastavitelných xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu s xxxxxxxxxxx jejich vymezení,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx §84,

x) vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) vyhodnocení připomínek, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx textové části xxxxxxxxxx xx i xxxxxxxxx souladu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxx územního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vyznačením xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxxxxx zejména

a) koordinační xxxxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000,

x) xxxxxx xxxxxxx vztahů x xxxxxxx 1 : 50 000 xxxx 1 : 100 000 a

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx záborů xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000.

Xxxxxxx x. 8 x zákonu x. 283/2021 Xx.

Xxxxx a xxxxxxxxx regulačního xxxxx

X. Xxxxxxxxx plán

(1) Textová xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx pozemků,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x prostorové uspořádání xxxxxx,

x) podrobné xxxxxxxx xxx umístění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) podrobné xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, charakteru území x xxxxxxxxxx rázu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, staveb x opatření x xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, pro xxxxx xxx práva k xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx

x) podmínky xxx xxxxxxx infrastrukturu, xxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxx změn x xxxxx (xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxx požární ochranu x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodování.

(3) Xxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxxx obsahující hranici xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx pozemků x graficky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístění a xxxxxxxxxxxx uspořádání staveb,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx x

x) je-li xx účelné, výkres xxxxxx xxxx x xxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Je-li xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, včetně xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v měřítku 1 : 1 000, popřípadě 1 : 2 000 xxxx 1 : 500, s výjimkou xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx a vydává x měřítku katastrální xxxx. Výkres xxxxxxx xxxxxx se zpracovává x vydává x xxxxxxx hlavního výkresu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx jevy xxxxxxxxxxxx x xxxxx měřítku.

II. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx regulačního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování x x xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

e) vyhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x uplatňování xxxx obsahem xxxxx,

x) xxxxxxxxx zdůvodnění přijatého xxxxxx, xxxxxx vybrané xxxxxxxx,

x) kvalifikovaný odhad xxxxxx xxxxxxx fondu xxx navrhované xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odůvodnění text x xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) koordinační xxxxxx x xxxxxxx 1 : 1 000 xxxx 1 : 2 000,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 a

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx záborů půdního xxxxx x xxxxxxx 1 : 1 000 xxxx 1 : 2 000.

Xxxxxxx x. 9 x zákonu x. 283/2021 Xx.

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územního rozvoje

Standardizované xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx xxxxx,

2. Sídelní xxxxxxxxx,

3. Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx,

5. Specifické xxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx,

8. Vybrané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

9. Xxxxx, kde xx uloženo xxxxxxxxx xxxx jejich využití xxxxxx xxxxxx,

10. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí,

11. Xxxxxxx územní xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx a

12. Vybrané xxxxxx prvky z xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx jevy xxxxxxxx plánu xxxx

1. Xxxxxx území,

2. Vymezení xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. Xxxxxxxxx xxxxx,

4. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití,

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. Transformační xxxxxx,

7. Xxxxxx změn v xxxxxxx,

8. Plochy x xxxxxxxx, ve kterých xx rozhodování x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

9. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

10. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx,

11. Koridory xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu,

12. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. Xxxxxx sídelní zeleně,

14. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

15. Xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx předpokládá xxxxx xxxxxxx xxxxx,

16. Třídy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

17. Xxxxxxx určené x xxxxxx funkcí xxxx,

18. Investice xx xxxx a

19. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití xx xxxxx na xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx,

2. Xxxxxxxx,

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. Veřejná prostranství,

5. Xxxxx,

6. Xxxxxxx xxxxxx,

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

9. Výroba a xxxxxxxxxx,

10. Smíšené xxxxxxx,

11. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

12. Xxxxxxxxxx,

13. Xxxxx,

14. Xxxxxxxx,

15. Xxxxxxx nezastavěného xxxxx,

16. Xxxxx xxxxxxx x

17. Xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx regulačního xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx jevy regulačního xxxxx xxxx

1. Xxxxxx xxxxx,

2. Xxxxxxxx xxxxxxx,

3. Xxxxxx čára,

4. Xxxxxxxx xxxx,

5. Xxxxx xxxxxx,

6. Xxxxxx a vstupy xx pozemky,

7. Napojení xx xxxxxxxxxx infrastrukturu,

8. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínkou xxx xxxxxxxxxxx, x

9. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

2. Xxxxxxxxx nezastavitelných pozemků.

Informace

Právní xxxxxxx č. 283/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §36, 319, §322 xxxx. 1 x 3, §324 x §326 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 30.7.2021, §15 xx 18, §312 odst. 1 x 7, §313 xxxx. 1 x 2 a §315 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022, §312 odst. 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2023 x §312 xxxx. 2 xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

195/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

§14b zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xx. 15 x 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/2001 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxx využívání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (ES) x. 715/2009, x xxxxxxx xxxxx.

5) §29 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) §2 xxxx. 4 xxxxxx č. 312/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §34 xxxx. 1 zákona č. 312/2002 Sb.

9) Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů.

10) §3 xxxx. 7 zákona x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 123/1998 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčních systémů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx závazných xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

13) §3 xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Xx.

14) §4b xx 4d xxxxxx x. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx zákon č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, výbušninách x x státní báňské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §4b odst. 7 a 8 xxxxxx č. 200/1994 Xx.

17) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Evropská xxxxxx x krajině, xxxxxxxxx xxx č. 12/2017 Sb. m. s.

19) §17 xxxx. x) x §18 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 360/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx a o xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx.

20) §3 písm. x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §10i zákona x. 100/2001 Xx.

22) Xxxxx č. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) Zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Zákon č. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2021 Xx.

Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 12/1997 Sb., x bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26) Zákon č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 268/2011 Xx.

27) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 272/2011 Sb., x ochraně xxxxxx před nepříznivými xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Například xxxxx č. 114/1992 Sb., xxxxx č. 334/1992 Sb., x ochraně zemědělského xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Zákon č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 264/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

30) Zákon č. 185/2001 Sb.

Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

31) §3 xxxx. 2 písm. e) xxxxxx č. 263/2016 Xx., atomový zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

32) Xxxxx č. 128/2000 Sb.

33) Xxxxxxx X xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 305/2011 ze xxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx stavebních xxxxxxx xx xxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/EHS, x xxxxxxx xxxxx.

34) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx x. 163/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx architektů a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů a xxxxxxxx činných ve xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Zákon č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 406/2000 Sb.

38) Například xxxxx č. 200/1994 Sb., zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx).

39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 360/1992 Sb., zákon č. 200/1994 Sb.

40) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích a x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) §1194 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

42) §7 zákona x. 100/2001 Xx.

§45h xx 45i xxxxxx x. 114/1992 Xx.

43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/92/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/52/EU ze xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/92/XX x posuzování xxxxx xxxxxxxxx veřejných x xxxxxxxxxx záměrů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

44) §6 xxxxxx x. 100/2001 Sb.. X xxxxxxx případě xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

45) §3 xxxx. x) zákona x. 100/2001 Xx.

46) Příloha č. 4 x xxxxxx x. 100/2001 Xx.

47) §6 x 7 xxxxxx x. 100/2001 Xx.

48) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) Vyhláška č. 357/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx vyhláška), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §4b xxxxxx x. 200/1994 Sb.

51) §3 xxxx. 1 písm. a) xxx 1 zákona x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

52) §2 zákona x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53) §1 xxxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

54) §31 zákona x. 128/2000 Xx.

55) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

56) Zákon č. 12/2020 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x změně některých xxxxxx.

57) §4d xxxxxx x. 200/1994 Sb.

58) §21 xx 26 xxxxxx č. 312/2002 Sb.

59) §2 zákona x. 449/2001 Sb., x myslivosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60) Zákon č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

61) §10 zákona x. 13/1997 Xx.

62) §2 zákona x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) §1 xxxx. 6 xxxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (liniový xxxxx).

64) Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx zásobách xxxx, o řešení xxxxx xxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) Xxxxxxxx č. 142/2018 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záměru a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny.