Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Stavební zákon

283/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Dotčené orgány §2

Změna podmínek §3

HLAVA II - POJMY

Záměr §4

Stavba §5

Změna a údržba dokončené stavby §6

Zařízení §7

Terénní úprava §8

Staveniště §9

Veřejná infrastruktura §10

Veřejně prospěšná stavba a opatření §11

Základní pojmy územního plánování §12

Základní pojmy stavebního řádu §13 §14

ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - STAVEBNÍ SPRÁVA

Obecné ustanovení §15

Obec a kraj §16

Dopravní a energetický stavební úřad §17

Součinnost orgánů veřejné správy §18

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Obecná ustanovení §19

Vláda §20

Ministerstvo §21

Ministerstvo obrany §22

Krajský úřad §23

Zastupitelstvo kraje a rada kraje §24

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §25

Obecní úřad §26

Zastupitelstvo obce a rada obce §27

Působnost na území hlavního města Prahy §28

Ústav územního rozvoje §29

HLAVA III - PŮSOBNOST VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Obecná ustanovení §30

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu §30a

Metodická činnost §31

Ministerstvo §32

Ministerstvo dopravy §32a

Ministerstvo průmyslu a obchodu §32b

Dopravní a energetický stavební úřad §33

Krajský stavební úřad §34

Obecní stavební úřad §34a

Jiné stavební úřady §35

HLAVA IV - VYMEZENÁ ÚZEMÍ §36

HLAVA V - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ §37

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §38

Úkoly územního plánování §39

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území §40

Charakter území §41

HLAVA II - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení

Oprávněný investor §42

Zveřejňování a ukládání dokumentů §43

Díl 2 - Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti

Kvalifikační požadavky §44

Výjimka z kvalifikačních požadavků §45

Díl 3 - Pořizovatelská činnost

Oddíl 1 - Pořizovatel a určený zastupitel

Pořizovatel §46

Územně plánovací činnost vykonávaná obecním úřadem §47

Překážky výkonu územně plánovací činnosti §48

Určený zastupitel §49

Oddíl 2 - Zástupce pořizovatele

Obecná ustanovení §50

Bezúhonnost §51

Žádost o udělení oprávnění §52

Udělení a zánik oprávnění §53

Díl 4 - Dotčené orgány v procesu územního plánování

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů §54

Řešení rozporů §55

Díl 5 - Společná ustanovení

Územní rezerva §56

Úplné znění a koordinační výkres §57 §58

Jednotný standard §59

Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost §60

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Obecné ustanovení

Druhy nástrojů územního plánování §61

Díl 2 - Územně plánovací podklady

Oddíl 1 - Územně analytické podklady §62

Údaje o území §63

Poskytování údajů o území §64

Pořizování a aktualizace územně analytických podkladů §65

Projednání územně analytických podkladů §66

Oddíl 2 - Územní studie

Účel §67

Pořízení §69

Prověření územní studie §69

Díl 3 - Politika územního rozvoje

Politika územního rozvoje §70 

Obsah §71

Návrh §71a

Projednání návrhu §71b

Stanovisko k návrhu koncepce §71c

Schválení a uplatňování §71d

Změna §71e

Díl 4 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace

Společná ustanovení §72

Forma a závaznost územně plánovací dokumentace §73

Územní rozvojový plán §74 §75 §76

Zásady územního rozvoje §77 §78 §79

Územní plán §80 §81 §82 §83 §84

Regulační plán §85 §86

Oddíl 2 - Pořízení územně plánovací dokumentace

Rozhodnutí o pořízení a návrh zadání §87

Projednání a schválení návrhu zadání §88 §89 §90

Úhrada nákladů při pořizování územně plánovací dokumentace §91 §92

Návrh územně plánovací dokumentace §93

Společné jednání §94

Přeshraniční konzultace §95

Veřejné projednání §96

Připomínky §97

Vyhodnocení výsledků projednání §98

Informování zastupitelstva §99

Stanovisko k návrhu koncepce §100

Stanovisko nadřízeného orgánu §101

Úprava návrhu a opakované projednání §102 §103

Vydání územně plánovací dokumentace §104 §105

Oddíl 3 - Vyhodnocování územně plánovací dokumentace

Vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace §106

Zpráva o uplatňování §107§107

Oddíl 4 - Změna územně plánovací dokumentace

Obecná ustanovení §108

Rozhodnutí o změně §109

Posouzení podnětu §110

Zpracování a projednání změny §111

Oddíl 5 - Společná ustanovení

Zvláštní postupy §112

Zrušení územně plánovací dokumentace schvalujícím orgánem §113

Následky zrušení územně plánovací dokumentace §114

Souběžné pořizování územně plánovací dokumentace §115

Díl 5 - Vymezování zastavěného území

Oddíl 1 - Zastavěné území §116

Oddíl 2 - Vymezení zastavěného území

Obecná ustanovení §117

Obsah §118

Pořízení §119

Vydání §120

Změna §121

Oddíl 3 - Nezastavěné území §122

Díl 6 - Územní opatření

Oddíl 1 - Územní opatření o stavební uzávěře

Podmínky vydání §123

Obsah §124

Oddíl 2 - Územní opatření o asanaci území

Podmínky vydání §125

Obsah §126

Oddíl 3 - Pořizování a vydávání územních opatření

Pořízení §127

Vydání §128

Výjimky §129

Díl 7 - Úprava vztahů v území

Oddíl 1 - Plánovací smlouvy

Úvodní ustanovení §130

Obsah plánovací smlouvy §131

Uzavírání a přezkum plánovací smlouvy §132

Oddíl 2 - Náhrady za změnu v území

Oprávněné osoby §133

Povinné osoby §134

Způsob náhrady §135

Regresní náhrada §136

HLAVA IV - POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY §136a

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ PRÁVO HMOTNÉ

HLAVA I - POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Díl 1 - Obecná ustanovení §137

Výjimky z požadavků na výstavbu a odchylné řešení §138

Díl 2 - Požadavky na vymezování pozemků

Obecné požadavky §139

Požadavky na vymezování stavebních pozemků §140

Veřejné prostranství §141

Uliční prostranství §142

Díl 3 - Požadavky na umisťování staveb

Obecné požadavky §143

Odstupy staveb §144

Díl 4 - Technické požadavky na stavby

Základní požadavky na stavby §145

Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby §146

Požadavky na požární bezpečnost §147

Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí §148

Požadavky na bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě §149

Požadavky na úsporu energie §150

Požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů §151

Díl 5 - Společná ustanovení

Podrobné vymezení požadavků na výstavbu §152

HLAVA II - POŽADAVKY NA VÝROBKY PRO STAVBY §153

HLAVA III - SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE §154

HLAVA IV - ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ

Vybrané činnosti §155

Projektová činnost §156

Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru §157

Obsah dokumentace §158

Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav §159

HLAVA V - POVINNOSTI OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Stavebník §160 §161

Projektant §162

Zhotovitel §163

Stavbyvedoucí §164

Stavební dozor §165

Stavební deník §166

Vlastník stavby a zařízení §167

Vlastník technické infrastruktury §168

Oznámení závad a havárií staveb §169

ČÁST PÁTÁ - VYVLASTNĚNÍ

Účely vyvlastnění §170

ČÁST ŠESTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §171

Způsob a forma podání a žádosti §172

Evidence a doručování §173

HLAVA II - ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Díl 1 - Předběžná informace §174

Díl 2 - Vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu

Vyjádření §175

Koordinované vyjádření a koordinované závazné stanovisko §176

Žádost §177

Lhůta pro vydání §178

Nové vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu §179

Přezkum závazného stanoviska v přezkumném řízení §179a

Díl 3 - Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

Žádost §180

Lhůta a způsob doručení §181

HLAVA III - ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení

Účastníci řízení §182

Společenství vlastníků jednotek §183

Žádost §184

Vady žádosti §185

Závěr zjišťovacího řízení §186

Souhlas vlastníka §187

Vyrozumění o zahájení řízení §188

Ústní jednání §189

Námitky účastníků řízení §190

Námitky o existenci nebo rozsahu věcných práv §191

Připomínky veřejnosti §192

Posuzování záměru §193 §194

Rozhodnutí o záměru §195

Lhůta pro vydání rozhodnutí §196

Povolení §197

Platnost povolení §198

Přechod povolení §199

Změna a zrušení povolení §200

Díl 2 §201 §202 §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210

Díl 3 - Povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení

Povolení stavby nebo zařízení §211

Zrychlené řízení §212

Díl 4 - Nestavební záměr

Oddíl 1 - Změna využití území

Změny vyžadující povolení §213

Změny nevyžadující povolení §214

Povolení změny využití území §215

Oddíl 2 - Dělení nebo scelení pozemků

Podmínky §216

Povolení dělení nebo scelování pozemků §217

Oddíl 3 - Stanovení ochranného pásma

Podmínky §218

Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma §219

Opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma §220

Díl 5 - Rámcové povolení

Obecná ustanovení §221

Rozsah povolení §222

Obsah rámcového povolení §223

Díl 6 - Změna záměru před dokončením §224

Díl 7 - Řízení o odvolání §225

Postup odvolacího orgánu §226

Díl 8 - Kontrolní prohlídka §227

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O VÝJIMCE Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Rozhodování o výjimce a žádost §228

HLAVA V - NÁHRADA ZA ŠKODU §229

HLAVA VI - ŘÍZENÍ O UŽÍVÁNÍ

Díl 1 - Kolaudační řízení

Kolaudace §230

Účastníci řízení §231

Žádost §232

Posuzování žádosti §233

Závěrečná kontrolní prohlídka §234

Kolaudační rozhodnutí §235

Díl 2 - Předčasné užívání a zkušební provoz

Předčasné užívání §236

Zkušební provoz §237

Povolení předčasného užívání a zkušebního provozu §238

Díl 3 - Rekolaudace

Změna v užívání stavby §239

Povolení změny v užívání stavby §240

Zrychlené řízení o změně v užívání stavby §241 §242

Změna v užívání drobné a jednoduché stavby §243

Povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby §244

5Pasport stavby §245

Díl 4 - Společná ustanovení §246

HLAVA VII - ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Díl 1 - Řízení o povolení odstranění

Podmínky odstraňování staveb §247

Žádost o povolení odstranění stavby §248

Povolení odstranění stavby §249

Díl 2 - Nařízení odstranění

Oddíl 1 - Řízení o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §250

Oznámení o zahájení řízení §251

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby §252

Obnovení předcházejícího stavu stavby a odstranění stavby na základě rozhodnutí soudu §253

Oddíl 2 - Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §254

Dodatečné povolení §255 §256 §257

Opakované řízení a nové povolení §258 §259

Povolení prodloužení doby trvání stavby §260

Díl 3 - Společná ustanovení §261 §262

HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÉ POSTUPY

Mimořádné opatření §263

Obnova §264

Společná ustanovení §265

HLAVA IX - NÁLEZ §266

ČÁST SEDMÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Základní ustanovení §267

Portál stavebníka §268

Národní geoportál územního plánování §269

Evidence stavebních postupů §270

Evidence elektronických dokumentací §271

Přístup do evidencí §272

Informační systém identifikačního čísla stavby §273

Informační systém stavebního řízení §274

Spisová služba a nahlížení do spisu §275

ČÁST OSMÁ - VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ §276

Podmínky výkonu činnosti §277

Žádost o udělení oprávnění §278

Bezúhonnost §279

Doba platnosti a zánik oprávnění §280

Zrušení oprávnění §281

Výkon činnosti autorizovaného inspektora §282 §283

Práva a povinnosti autorizovaného inspektora §284

Příprava a provádění zkoušek §285

Působnost ministerstva §286

ČÁST DEVÁTÁ - KONTROLA A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

HLAVA I - KONTROLA VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Působnost §287

Předmět kontroly §288

Nápravná opatření §289

Kontrola výkonu samostatné působnosti §290

HLAVA II - KONTROLA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Díl 1 - Stavební kontrola

Obecné ustanovení §291

Kontrola §292

Vstup na pozemek a do stavby §293

Zakazující opatření §294

Opatření k nápravě §295

Provedení opatření k nápravě §296

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §297

Díl 2 - Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů

Působnost §298

Nápravná opatření §299

HLAVA III - KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU §300

ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky osob §301

Přestupky vybraných osob §302

Přestupky fyzických osob §303

Společná ustanovení §304

ČÁST JEDENÁCTÁ - SOUDNÍ PŘEZKUM

Postavení stavebníka a vlastníka stavby §305

Lhůta pro podání žaloby §306

Nepřípustnost §307

Odkladný účinek §308

Rozhodnutí o žalobě §309

Přezkum územního rozvojového plánu §310

ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §311

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům §312 §313 §314 §315

Díl 2 - Přechodná ustanovení k územnímu plánování

Obecná ustanovení §316

Územně plánovací podklady §317

Politika územního rozvoje a politika architektury a stavební kultury §318

Územní rozvojový plán §319

Zásady územního rozvoje §320

Územní plán a regulační plán §321

Územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007 §322

Pořizování územně plánovací dokumentace §323

Nepoužití některých částí územně plánovací dokumentace §324

Zastavěné území §325

Územní opatření §326

Úprava vztahů k území §327

Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části §328

Díl 3 - Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím §329

Díl 4 - Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu §330

Soudní řízení §331

Díl 5 - Přechodné ustanovení k obecným stavebním úřadům §332

Díl 6 - Přechodné ustanovení k prováděcím právním předpisům §332a

HLAVA III - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §333

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ §334

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POUŽITELNOSTI ZÁKONA V PŘECHODNÉM OBDOBÍ §334a

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §335

Příloha č. 1  - Drobné stavby

Příloha č. 2  - Jednoduché stavby

Příloha č. 3 - Vyhrazené stavby

Příloha č. 4  - Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 5 - Obsah a struktura politiky územního rozvoje

Příloha č. 6 - Obsah a struktura územního rozvojového plánu

Příloha č. 7 - Obsah a struktura zásad územního rozvoje

Příloha č. 8 - Obsah a struktura územního plánu

Příloha č. 9 - Obsah a struktura regulačního plánu

Příloha č. 10

č. 152/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

283

XXXXX

xx dne 13. xxxxxxxx 2021

xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx zákon upravuje xxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, úkoly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx upravuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx zájmů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxx x provádění xxxxxx, podmínky pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, některé xxxxx xxxxxxxxxxx, oprávnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(3) Účelem xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, povolování xxxxxx x xxxxxxxx x vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x zvyšování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx orgány

(1) Dotčený xxxxx je xxxxx xxxx předchozím stanoviskem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které vydal xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x vydání nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx věci xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nemohly xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx základě změny xxxxxxxx předpisů, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx stanovisko, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxxxx xxxxx podmínek.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxx dotčený orgán xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx původní xxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx, neúplných xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Nové xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pořizované xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX

§4

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx rozumí stavba, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx dokončené xxxxxx, xxxxx xxxxxxx území, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx XXX xx x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dílo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx konstrukcí xx xxxxxx užívání xx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx se xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jsou

a) drobné, xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu,

b) jednoduché, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu,

c) vyhrazené, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, a

d) xxxxxxx.

(3) Souborem xxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jimiž xx v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na souvislém xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx souboru xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí stavba, xxxxx určuje účel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx stavbou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souvisí x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx hlavní.

(5) Xxxxxxxx stavbou xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx okolností také xxxx xxxx xxxx xxxxx dokončené xxxxxx.

§6

Xxxxx x údržba xxxxxxxxx stavby

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x tomto zákoně xxxxxx

x) nástavba, xxxxxx xx stavba xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx půdorysně rozšiřuje x xxxxx xx xxxxxxxx provozně propojena x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx vnější půdorysné x výškové ohraničení xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby,

d) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo veřejné xxxxxx, život a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx trvání xxxxxxx stavby, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trvalou.

(3) Xxxxxxx dokončené stavby xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxx snížilo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x nedocházelo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx užívání xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zařízením se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx reklamy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x celkové xxxxx xxxxx než 8 m2 se xxxxxxxx xx stavbu.

§8

Xxxxxxx úprava

Terénní xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxx x změny xxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, těžební a xxx xxxxxxx x x nimi související xxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se provádí xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx terénní xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Staveniště xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx pozemek xxxx jeho xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo odstranění xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx úpravy.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxx infrastruktura, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxx, xxxxxxx cest, xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx systémy a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx, včetně výroben x xxxxxx energie, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxxxx, x dále xxxxxx x zařízení xx snižování xxxxxxxxx x xxxxx a xxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x odpady,

c) xxxxxx infrastruktura, xxxxxx xx xxxxxxxxx, převážně xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, vodních x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx charakteru, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ekosystémových xxxxxx x funkcí; součástí xxxxxx infrastruktury xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stability krajiny,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, zařízení x pozemky sloužící x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, výchovu x xxxxx, sociální x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, veřejnou xxxxxx x ochranu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx liniové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x konstrukcí xx xxxxxx x xxxx koncových prvků, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§11

Veřejně prospěšná xxxxxx x opatření

(1) Veřejně xxxxxxxxxx stavbou se x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx obce, xxxxx xxxx xxxxx vymezená x územně plánovací xxxxxxxxxxx a stavby x zařízení s xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy sloužící xx xxxxxxxxx nebezpečí x xxxxx, vytváření xxxxx územního systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x x rozvoji xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x archeologického xxxxxxxx, vymezené v xxxxxx plánovací dokumentaci.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx zákoně xx xxxxxx

x) změnou x xxxxx změna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx umisťování xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx část xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavebním xxxxxxxx pozemek xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx stavební parcela x další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oplocením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx celek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx využití xxxx její xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zpravidla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx infrastruktury nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy,

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx významu xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxx obcí; x xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxxxxx xxxxxx nebo koridor, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo využitím xxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx částí,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx") xxxx územním xxxxxx,

x) zastavitelnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx rozvojovém xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx územím xxxxx xxxxxxxxxx xx zastavěného xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vytvoření zcela xxxxxx charakteru xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx opětovného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx území územním xxxxxx,

x) xxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx využití xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx územním xxxxxx,

x) uliční xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx rostlého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nezastavěný xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx zástavbě, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx k xxxxxxxxx,

x) nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx

1. xxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxxx plán, xxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx rozvojový xxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx, zásady územního xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x regulační xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx územní xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx plán xxxxxx xxxxxxxxx plán,

r) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx, vyplývající x xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx x vlastností xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx zjednodušenou xxxxxx xxxxxxxxx jevy x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) asanací xxxxxx opatření sloužících x xxxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx pohromou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup xxxxxxx nejlepšího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx, xxx němž xxxx xxxxxxxxxxx a hodnoceny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx soutěží xxxxxx hledání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x hodnoceny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx území.

Základní pojmy xxxxxxxxxx xxxx

§13

X xxxxx zákoně xx dále rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx podzemní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stěnami x xxxxxxx konstrukcí,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx bydlení, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx byty, xxxxxxx xxx nadzemní x xxxxx xxxxxxxx podlaží x xxxxxxxx, nebo xxxxx nadzemní podlaží xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx obvodové xxxxx xxxxxx orientované x xxxxxx čáře xxxxxxx x 2 metry,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxx x xxxxxxxxx, zrakovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx věku, xxxxxxxxx ženami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xx 3 xxx (xxxx xxx "xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx užívání,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx ubytování x xxxxxx x xxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení není xxxxxx dům, xxxxxxx xxx xxx stavba xxx rodinnou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výroby, x dále xxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxx x materiálů, kromě xxxxxx pro skladování xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) stavbou pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, doprovodná xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx výrobu a xxx posklizňovou úpravu, xxxxxx pro zemědělské xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnojiv, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jedna xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx upravený x bydlení xxxx x xxxxxx pohybovým xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx podlahou, stropem xxxx konstrukcí xxxxxxx x xxxxxxx stěnami,

l) xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxx, xxxxx je xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx, denního xxxxxxxxx, xxxxxxx, vytápění x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 8 x2; xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx považuje, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 x2; xxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx místnost, musí xxx xxxx podlahová xxxxxx xxxxxxx 16 x2,

x) pobytovou místností xxxxxxxx, která svou xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xx, xxx xx x xx xxxxxxxxx osoby,

n) xxxxxxxxxx xxxxxxx součet xxxxx xxxxxxxxxx vnitřním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravených x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; v xxxxxxxxx xx šikmými xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je vymezena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1,2 x xxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odkrytých xxxxxxxx xx místo chybějících xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravoúhlým xxxxxxxx obvodu vodorovné xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plocha xxxxxxxxxx pravoúhlými průměty xxxxxxxx líce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nadzemních x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx lodžií a xxxxxx xx započítávají; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx obvodových xxxx) xx zastavěná xxxxxx xxxxxxxx obalovými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx svislých xxxxxxxxxx xx vodorovné roviny; x zastřešených xxxxxx xxxx xxxxxx částí xxx obvodových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx roviny,

p) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

X tomto zákoně xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx žádá xxxxxx povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxx odstraňuje xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx studie x xxxxxxxxxx dokumentace,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při zpracování xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebních xxxx xxxxxxxxxx prací jako xxxxxxxx xxx činnosti xxxxx živnostenského zákona,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo stavební xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx vedení provádění xxxx xxxxxxxxxxxx stavby,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx terénní xxxxxx svépomocí,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad souladem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ORGANIZACE A XXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vláda, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, obce, x xxxxx.

§16

Obec x xxxx

Xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx podmínek, za xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§17

Dopravní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x energetický xxxxxxxx xxxx xx správním xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxx Dopravního x xxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx stojí xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízeným správním xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx orgánů veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxx územního xxxxxxxxx a stavební xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jimi xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx protokol. Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx 5 xxx předem. Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx účastníky xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx nařídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x mezi dotčenými xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Stanoví-li xxxxxxx xxxxxx ve svém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky, které xx xxxxx součástí xxxxxxxxxx stavebního úřadu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX II

PŮSOBNOST VE XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vláda x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx.

(3) Působnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx kraje, xxxx xxxx x xxxx kraje.

§20

Xxxxx

Xxxxx

x) schvaluje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

d) xxxxxxxxxx x schvaluje xxxxxx x plnění politiky xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx kultury,

e) vydává xxxxxx xxxxxxxxx plán,

f) xxxxxxxxxx x schvaluje xxxxxx o uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

g) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx významu,

h) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ovlivní-li xxxx xxxxxxxx, rozsahem xxxx xxxxxxxx území xxxx krajů xxxx xxxxx.

§21

Ministerstvo

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx úřadů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx kontrolu xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx,

x) pořizuje politiku xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán,

e) xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx územní xxxxxxxx x stavební xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, rozsahem xxxx xxxxxxxx území xxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) vede xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vkládá xx xxx data,

i) zajišťuje xxxxxxxxxx podporu uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x techniky x xxxxxxxxx sjednocuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§22

Ministerstvo xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) pořizuje a xxxxxx xxxxxx plán x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vkládá xxxx xx národního xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem obecních xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26.

(2) Krajský xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx ve věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kraje,

d) xxxxxxxx územní opatření x xxxxxxxx uzávěře, xxxxx-xx se o xxxxx x území xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx území, ovlivní-li xxxx xxxxxxxx, rozsahem xxxx xxxxxxxx území xxxx obcí,

f) xxxxxx xxxx xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

h) vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§24

Zastupitelstvo xxxxx a xxxx xxxxx

(1) Zastupitelstvo xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydává zásady xxxxxxxx rozvoje,

e) xxxxxxxxxx x schvaluje xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Rada xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx územního xxxxxxx sousedního xxxxx,

x) xxxxxxxxx připomínky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx územního xxxxxxxx x stavební xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx uzávěře a xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního plánu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností

Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx územního plánování

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx plán, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx opatření xx xxxxxx obce,

c) pořizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svůj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pořizování územních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pro další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pořizuje územní xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování,

g) vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§26

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx, xxxxx získal xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxx obce

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačního xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx návrh xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vydává xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx a x xxxxxx, xxx xx xxxx nevolí, xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) uplatňuje xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxxxx x územního xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x územního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pořizuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx obce,

d) xxxxxxxxx x pořízení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx obce,

e) xxxxxx územní opatření x stavební uzávěře x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx splňující xxxxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx x podání žádosti xxxxx §48 xxxx. 3.

§28

Působnost na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

(1) Xxxxxxxx-xx územní plán xxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§29

Xxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxx územního rozvoje xx xxxxxx x Xxxx xx organizační xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx plní funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx činnost x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx v oboru xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx změn x xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx její poslední xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx změně,

e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx ministerstvo.

HLAVA III

PŮSOBNOST XX XXXXXX STAVEBNÍHO XXXX

§30

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) krajské xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx úřady x

x) xxxx xxxxxxxx úřady3).

(2) Xxxxxxxxx stavebními úřady xxxx krajské xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx úřady, které xxxxxxx ministerstvo prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx obecních stavebních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx správního obvodu, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx obecního stavebního xxxxx xxxx x xxxx zrušení, xxxxxxxxx xx změně jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xx xxxxx stavebního xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxx xx xxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx stavební xxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx xxx obor xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání8) xx pro podmínky xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x praxe xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x x) splňuje

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx architektura xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx udělena xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vodního hospodářství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x inženýrské xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx náležejícím xx oblasti vzdělávání xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx má vyšší xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x 1 rok xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stavebního xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stavebnictví a 1 xxx praxe xxx xxxxxx činnosti xx úseku xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Úředník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxx, pokud xx zajištěno, že xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splňujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx.

§30x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§31

Metodická xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sjednocuje výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti stavebního xxxx x xxxxxxxxx xx výstavbu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, staveb xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx jeho nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx Dopravní x energetický xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx stavebně technické xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx závady xxxx xxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx účinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, funkce, xxxxx x stavební xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) připravuje seznam xxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx obsahujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx Xxxx pro technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx normy xx stavebnictví x xxxxxx je xx Xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx norem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx technickým xxxxxx xx stavebnictví xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu,

g) vykonává xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxx havárií xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx důsledky xx xxxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů,

b) pověřit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústav xxxxxxxx rozvoje.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu.

§32a

Ministerstvo xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem Dopravního x energetického xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxx staveb xxxxxx, silnic, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx leteckých xxxxxx

x) xxxxxxx účinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro stavby x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stavby, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, prvky x stavební výrobky x xxxxxx podněty x úpravě českých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx technickým opatřením,

c) xxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx částí xxxxxxxxxxxx podrobnější technické xxxxxxxxx xx stavby, xxxxx určí Xxxx xxx technickou normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx normy ve xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§32x vložen právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§32x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx a energetického xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx

x) vyhrazených xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 xxxx. d) až x) x tomuto xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. x) xxxx 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx energetiku a xxxxxxxxxxxx komunikace.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x staveb podle xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx úrovně,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§33

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Dopravní x xxxxxxxxxxx stavební xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem krajského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přístupných účelových xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x §34 xxxx. x) xxxx 3,

x) technické xxxxxxxxxxxxxx xxx energetiku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad

a) vykonává xxxxxxxxx stavebního xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává působnost xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, nacházející xx xxxxxx x xxx areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) vykonává xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx krajského xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx

1. záměrů XXX,

2. silnic I. xxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů energie xxxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx děl xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. čistíren xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx ze zdrojů xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx 10 000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx nad 1 000 000 x3 xxxx x xxxxxx vzdutí xxx 10 m xxx xxx základové xxxxxxx,

7. xxxxxxx xxx sloužících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx odpadních vod x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx prioritní xxxxxxxxxx xxxxx xx kanalizace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx do těchto xxx, xxxxxxxxx xx xxx povrchových,

9. xxxxxx x zařízení distribuční xxxxxxxx o napětí 110 xX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 110 xX,

10. xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxx soustavy plynu x tlakové xxxxxxx 4 až 40 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx v působnosti xxxxxx stavebního úřadu, xxxxxx xxxxxx souvisejících, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§34x

Xxxxxx stavební úřad

(1) Xxxxxx xxxxxxxx úřad

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx působnost Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx stavební xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) vykonává xxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx řádu.

(2) Působnost xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx silnice XX. a III. xxxxx, xxxxxx komunikace, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx plynárenství, x xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxx stavební xxxx, xxxxxx xxxxxx tvořících x nimi xxxxxx xxxxxx, vykonává xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností.

§34a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§35

Xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx vojenských xxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx5), realizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxx, u xxxxxx x záměrů, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost, x výjimkou vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx stavby sloužící x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx republiky, Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, x výjimkou staveb xxxx xxxxxx částí xxxxxxxx užívaných xxx xxxxx bytové xxxx xxxxxxxxx. Do výkonu xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx nenáleží xxxxxx xxxxxxxxx povolení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonává působnost xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx organizačních xxxxxxxx, x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vyžaduje xxxxx xxxxx xxxxxxx.

HLAVA IV

VYMEZENÁ XXXXX

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx záměru,

b) xxxxxx xxxxxxxxx k návrhu xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxx xx xxxxxxxx x nezbytným xxxxxxx u již xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povahy podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxx xxxxxx x jeho návrhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxxxxxx stanovená tímto xxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x obecnímu xxxxx xx xxxxxxxxxx působností.

(2) X xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx úřad je xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX PLÁNOVÁNÍ

HLAVA X

XXXX X ÚKOLY XXXXXXXX XXXXXXXXX

§38

Xxxx územního xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je soustavně x komplexně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx území, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spočívající xx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxxxx rozvoj x xxx soudržnost společenství xxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Územní xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxx udržitelný xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoje xxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx.

(3) Cílem xxxxxxxx plánování je xxxx zvyšovat kvalitu xxxxxxxxxxx prostředí xxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx funkční x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx každodenní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx složku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X ohledem xx xx určuje podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ochranu nezastavěného xxxxx a xxxxxxx x rozvoj xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx plochy xx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x území, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x konkretizují ochranu xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona x xxxxxx právních xxxxxxxx.

§39

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xx veřejném zájmu xxxxxxx

x) zjišťovat x xxxxxxxxx stav xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnoty,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx území koncepci xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koncepce xxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx volné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx území,

c) xxxxxxxxxx x posuzovat xxxxxxx xxxx x xxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxx x rizika x ohledem xx xxxxxxx veřejných xxxxx x hospodárné využívání xxxxx,

x) xxxxxxxxxx urbanistické, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx jeho změny, xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx, umístění, xxxxxxxxxx a řešení xxxxxx x kvalitu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro hospodárné xxxxxxxxx území, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastavěného xxxxx sídel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx znehodnocených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx; xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, plynu x tepla xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx koncepce67) x xxxxxxxxxx cíle xxxxx,

x) stanovovat xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx sídelní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx bydlení x xxx rozvoj xxxxxxxx a cestovního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebu xxxx x území, zejména xxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb x ohledem xx xxxxxxxxx charakter x xxxxxxx x xxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, tyto xxxxx navrhovat x xxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx x území,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x území,

k) xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečí x území, zejména xxxx účinky xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx jevů x xxxxxxxxxx teplot,

m) xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx krajiny xxxxxxxxxxx xx xxxxx klimatu,

n) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x území xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na změny x xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x území xxxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) určovat xxxxx asanační x xxxxxxxxxxxx zásahy xx xxxxx,

x) regulovat xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, vytvářet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx využití,

s) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x navrhovat kompenzační xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxxx xxxxx na

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) soudržnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx předmět xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxx xxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podrobnosti, xxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jsou stanoveny xxxxx xxxxxxx předpisem.

§41

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx území xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx funkčního xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx, dalších prvků xxxxxxxxxxxx uspořádání a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, estetických, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vazeb, a xx především xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxx investor

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Oprávněný investor xxxx xxxxxxxxx, aby xxx x xxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivě. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxxxxxxxx zaznamená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx žádosti. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx

x) seznam xxxx, xxxxxxxxx krajů, kterých xx xxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx působností na xxxxx uvedených xxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněného investora xx 14 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xx xxxxx po xxxx 5 let xxx dne jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Změní-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorem podle xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumět ministerstvo, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxx

(1) Pořizovatel xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx zadání územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zastavěného xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, územní xxxxxx x xxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxx rozvojový xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x územnímu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, ukládá ministerstvo.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, regulační xxxx x územní xxxxxxxx, včetně spisu, xxxxxx pořizovatel x xxxxx xxxx obce, xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx spisu, x xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jejich pořizování, xxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Kvalifikační požadavky xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti

§44

Kvalifikační požadavky

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 x 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx požadavky pro xxxxx územně plánovací xxxxxxxx splňuje fyzická xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7), nebo osvědčení x úspěšném vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx právního předpisu x vydávání xxxxxxxxx x uznání rovnocennosti xxxxxxxx8) xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x c) xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx architekt, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obor xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx oboru podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx inženýr xxx xxxx xxxxxxx inženýrství,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysokoškolské vzdělání xxxxxx xxx autorizaci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nejméně 18 měsíců xxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx činnosti ve xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysokoškolské vzdělání xx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nejméně 24 měsíců praxe xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx správě.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxx plánování, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx do xxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splňujícího kvalifikační xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx plánovací činnosti, xxxxxxx však xx xxxx 3 xxx.

§45

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu7).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx plánovacích podkladů, xx nichž se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx požadavku vzdělání xx

x) xxxxxx o xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx, xxxxxx výčtu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů, xx jejichž xxxxxxxx xx žadatel xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zprávy x xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx, xxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx územního xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podílel,

c) xxxxxxx x pracovní xxxxxxxx9) xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) kopie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx územní plánování, xxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Pořizovatelská xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxxx

(1) Pořizovatelem se x tomto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pořizovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx

x) státního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx splňujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebyla-li xx x xxxx udělena xxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxx územně xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx projektanta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx úřad může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx výkon územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) informaci x xxx, jakou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx splňující xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx úřadu potvrzení xxxx mu xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx současně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§48

Xxxxxxxx výkonu územně xxxxxxxxx činnosti

(1) Nemůže-li xxxxxx úřad v xxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a krajskému xxxxx. Xxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx obecnímu úřadu xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx úřad xxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx pořizování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx, aby zajistil xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx dokončil xxxx xxxxxxxx plánování xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx krajský xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se považuje xx xxxxxx xxxx xxxxx §25 xxxx. x).

(4) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), postupuje xx xxxxx §47 xxxxxxx.

§49

Určený xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x zastupitelstvo xxxxx určí člena xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx zastupitel").

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupuje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx pořizovatelem x xxxxxxx zastupitelem xx xxxxx, je pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentací, x právními xxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pořizovatelem, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx obec xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx podle §81 xxxx. 4, může xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx při jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx přiměřeně.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx pořizovatele

§50

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx, xxxxx

x) xx xxxx svéprávná,

b) má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro správní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky pro xxxx státní xxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxx §44 xxxx. 4,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací činnost x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; při xxxxxxxxxx ministerstvo vychází x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx pořizování xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx pořizovatele vede xxxxxxxxxxxx x zveřejňuje xxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§51

Bezúhonnost

(1) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx tento xxxxxxx čin xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, nehledí-li se xx xx, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx bylo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky x xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx obdobné Rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx posledního xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx má xxxx měla adresu xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx, může xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx trestů x xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxx ověření xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Rejstříku xxxxxx a výpis x Rejstříku trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx.

§52

Žádost o udělení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx činnosti je

a) xxxxxx o dosaženém xxxxxxxx podle §44 xxxx. 3, nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1,

b) xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx plánování, xxxx xxxxx osvědčení x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx zkoušky podle xxxxxx x státní xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořizovatele, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Udělení x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Tato xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx pořizovatele xxxxxxxxx x 5 xxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx podmínky §50 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj,

b) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx uděleno,

c) xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx omezena svéprávnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) ztrátou xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) zrušením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx studie.

Díl 4

Dotčené xxxxxx x procesu územního xxxxxxxxx

§54

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dotčené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x jejichž xxxxx xx závazný xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxxx §149 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx stanovisek xxxxxxx.

(2) Dotčené xxxxxx xxxxxxxxx vyjádření x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zprávy x uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zadání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxx vyjádření x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x později xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx protichůdná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx k rozporu xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány, jakož x mezi xxxxxxxxx xxxxxx navzájem, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Díl 5

Společná xxxxxxxxxx

§56

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x plošné xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx budoucí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaného řešení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxx lesa; xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xxxxx xx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx změny x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(6) Účelnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pořizovatel vždy xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2 xxxx. x).

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§57

(1) Úplným xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "úplné xxxxx") xx rozumí xxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x grafickou xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx xxxxxx využití xxxxx.

(4) Xxxxx znění xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poslední xxxxx xxxxx,

x) pořadové xxxxx poslední změny,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx změny,

d) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatele a xxxxx xxxxxxxx razítka.

§58

(1) Xxxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx znění x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstraní xxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx; xxxxxxxx vady xxx vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úplného znění xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, její xxxxx a úplné xxxxx, xxxxxx studie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx10), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx11), rovněž xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx a územního xxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx části a xxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx částí,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx částí,

d) xxxxxxx formát xxx x

x) xxxxxxxx.

(4) Podrobný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx v jednotném xxxxxxxxx, x požadavky xx xxxxxxxx čitelný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§60

Xxxxxx x další xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx činnost (xxxx xxx "mapové podklady") xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státní xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx též polohopisné x výškopisné xxxxxxxx xxxxxxxx území.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx jsou dále xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx průzkumem xxxxx; xxxxxx o xxxxxxxxxx doplnění se xxxxxx u xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx technická xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu14).

HLAVA III

NÁSTROJE XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§61

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánování

Nástroji xxxxxxxx plánování xxxx

x) xxxxxx plánovací podklady, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady a xxxxxx xxxxxx,

x) politika xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x územní xxxxxxxx x xxxxxxx území.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx analytické xxxxxxxx

§62

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx slouží xxxxxxx xxxx odborný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územních xxxxxx, xxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x vývoje xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x území, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x určení xxxxxxxx x řešení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Náležitosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§63

Údaje x xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx xxxx informace nebo xxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x určité xxxxx xxxxx, například ploše, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stavbě, a xxxxx vznikla xxxx xxxx zjištěna zejména xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx data x záměrech xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx; xxxxxxxx xxxxx x území jsou xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x území, xxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx, s jehož xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vlastník dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x území podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15).

§64

Poskytování xxxxx o xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx poskytuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx odpovídá za xxxxxx správnost, úplnost x aktuálnost, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx. Xxxxx x území xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxx xx splněna xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxx16), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx17).

(2) Xxxxx x území mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxx správy a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx s poskytnutím xxxxx o území xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však do xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Náklady xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxx z toho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xx aktualizaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů x odpovídá za xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nesprávné.

§65

Pořizování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatel xx xxxxxxx průzkumů území, xxxxx x xxxxx x dalších dostupných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje nebo xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pořídí xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§66

Projednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úplnou aktualizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx problémů x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentacích xx 30 xxx xx xxxxxx vyhotovení x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výsledku projednání x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx radě xxxxx x xxxxxxx x formě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx území kraje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

Xxxxx 2

Územní studie

§67

Účel

(1) Xxxxxx studie xxxxxxxx, xxxxxxxxx x posuzuje xxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x uspořádání.

(2) Územní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podklad xxx

x) xxxxxxxxxxx v xxxxx, x xx xxxxx x xxxx částech, x nichž xx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx v těch xxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx a nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§68

Xxxxxxxx

(1) Pořizovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) v xxxxxxxxx, kdy je xx požadováno xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

b) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x jiného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požadované xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx územní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradou nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx studie xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxx. Xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx, xx xxx, xxx hodlá xxxxx x xxxxx realizovat, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) Jedná-li se x xxxxxx xxxxxx, xxxxx pořízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podmínka xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxx pořizovatel její xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx lhůtě 90 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pořizovatelem, xxxxx, xx s xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx studie x xxxxx ji xx 7 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxx do národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx územní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx nejpozději xx 8 xxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 8 xxx prověří xxxx xxxxxxxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxx xxxxxx z národního xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořizovatelem xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx územního rozvoje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx určuje ve xxxxxxxxxx xxxxxx požadavky xx konkretizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, přeshraničních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx strategii x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx územního xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu x zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx koncepcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxx v xxxxx celostátního xxxxxxx x xxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, x xxxx zveřejnění v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je závazná xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx.

§71

Obsah

(1) Politika xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního plánování xxx xxxxxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx koncepci xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezí xxxxxxx xxxxxxxxx rozvojovou xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx osídlení xx xxxxxxxxx požadavky na xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx mezinárodního xxxx celostátního významu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kraje (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"), x území x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvojové oblasti x významná xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx osy"),

d) xxxxxx xxxxxxx se specifickými xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx problémy xxxxxxxxxxxxx xxxx celostátního xxxxxxx xxxx oblasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx oblasti"),

e) vymezí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x celostátního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x technické infrastruktury, xxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxx, x

x) stanoví xxxxx podle §70 xxxx. 2.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx podle §40.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx.

§71x

Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xx spolupráci x ministerstvy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kraji.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva ve xxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořizuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů,

b) xxxxxxxxx určených k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a dokumentů xxxxxxx správy, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§71b

Projednání xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx vlivů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spolu x vyhodnocením vlivů xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x

x) xxxxxx.

(2) Ministerstva, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xx 60 xxx od zveřejnění xxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nabídne jim xxxxxxxxxx. Projeví-li xxxxxxxx xxxx x konzultace xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x Ministerstvem životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastní.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vyjádření sousedních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Xx. s účinností xx 1.7.2023

§71x

Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx

(1) Ministerstvo zašle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx států x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí jako xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx k návrhu xxxxxxxx podle §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení podkladů xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx xx x xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, prodloužit, nejdéle xxxx o 30 xxx.

(3) Neuplatní-li Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxx politiku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx stanoviska; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxx negativní xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti, xxxxxxxxx se xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovisku xxxxx §54 xxxx. 1.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§71x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 4 let od xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx x poté xxxxxxx xxxxxx xx 4 roky vyhodnotí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpracuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx o xxxxxx"), xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) problémy x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) posouzení xxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx nepředvídaných xxxxxx, xxxxxx potřeby opatření xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx změny politiky xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) návrhy na xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x důvody xx xxxxxxxx nového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx,

x) stanovisko Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx, xx-xx být xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, která je xxxxx provést v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a obcí x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x národním geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx podávají xxxxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) vezme xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx změna nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxx

x) xxxxxxx zprávu o xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx x pořízení xxxxxx xxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§71x

Xxxxx

(1) Změna politiky xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxxxx, projednává x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx §71a xx 71c použijí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xxxxxxx-xx tak Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle §71d odst. 4 xxxx. c).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx. Změnu politiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování.

(4) X xxxxxx naléhavého xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zprávy x plnění. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §71b odst. 2 x §71c xxxx. 2.

(5) Xxxxx xx změnu xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) obsah změny xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx pořízení xxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu,

d) xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny x

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedením, xx-xx xxx změna xxxxxxxx územního rozvoje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souběžném xxxxxxxx změny politiky xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxx xxxx změny.

§71e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

Xxx 4

Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Účel x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx část. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxx odůvodnění územně xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 5 xx 9 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx újezdu.

§73

Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx závazná pro xxxxxxxxxxx x území x xxxxx xxxxx x území. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X části xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(4) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxx xxxxxxxx ploch a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx koridoru xxxxxxxxxx x nadřazené územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx upřesňuje také xxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxx zpřesňovanou xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Územní xxxxxxxxx xxxx

§74

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxx záměry vymezené x politice xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx záměry, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vymezuje

a) zastavitelné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x koridory xxxxxx xxx xxxxxxxx záměrů xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx významu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx významem xxxxx xxxxxxx kraje, xxxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vymezení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v území,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, transformační xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pro další xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx významu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxx, xxxxx xxxxxx vymezeny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxx, a stanovuje xxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významu x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavby a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, pro xxxxx xxx práva x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxxx rozvojový xxxx xxxx vymezit xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx plán xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx prověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vybraných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx studie.

§76

(1) Územní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §40.

Xxxxxx územního xxxxxxx

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx základním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx x ochrany xxxxxx jeho xxxxx.

(2) Xxxxxx územního rozvoje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kraje x xxxxxxx x ochrany xxxx hodnot, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx zohledněním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x, je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx x, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsažená x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zastavitelné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x koridory x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx plochy x xxxxxxxx nadmístního významu, xxxxxx ploch a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx pro těžbu xxxxxxx, xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx, stanoví účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x požadavky xx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx x krajině18), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zachování xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x, je-li to xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxx lze xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx vyvlastnit, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x plochy pro xxxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx požadavky xx koordinaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, a xx i s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx struktuře a xxxxxxxxxxxx x druhotným xxxxxxx xxxxxxx.

§78

(1) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx územního rozvoje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x určují xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxx rozsahem území xxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Zásady xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x území.

(5) X podrobnějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxxx územního xxxxxxx xx vybraných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§79

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx významu, xxxxx xxxxxx obsaženy x politice xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx stanovisku xxxxx §101 x důvodů xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) K návrhu xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx, je-li to xxxxxxxxxx podle §40.

(4) Xxxxxx územního rozvoje xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; přitom xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozvojových os, xxxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Územní xxxx

§80

(1) Územní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jejího xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx datum, k xxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxx území obce, xxxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx x ochranu xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x urbanistická xxxxxxxxx, vymezení ploch xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx s rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx"), vymezení xxxxxxxxxxxxxx ploch, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zeleně,

d) xxxxxxx xxxxxxxx veřejné infrastruktury, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx povodněmi a xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx využití xxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxx xxxxxxxx, přípustného xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) vymezí veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavby x opatření x xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx státu x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x pozemkům x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxx je. Xxxxxxxxxxxx-xx zásady xxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx územním rozvojovém xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přebírá x, je-li xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx.

§81

(1) Xxxxxx xxxx xxxx vymezit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx převažujícího xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahrne xxxxxxxxx xxxxx, zastavitelné plochy x xxxxxxxxxxxxx plochy.

(3) X územním plánu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx koridor, x xxxx je xxxxxxxxxxx x území podmíněno xxxxxxxxx plánovací xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxx delší než 6 let od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínka xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx studie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx delší xxx 6 xxx od xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty pozbývá xxxxxxx podmínka xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územní xxxx vydalo. Architektonickou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx namísto xxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx v této xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx realizovat.

(6) Územní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx x území.

§82

(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx pro celé xxxxx obce, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxx vymezení řešeného xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx plán xxxx pro xxxx xxxxx obce xxxx xxx jeho část xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, stanoví-li tak xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx územního plánu xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§83

(1) K xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §40.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby19).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxx změn x xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxxxxxx nadmístního významu, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxx-xx xx nadřízený xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §101 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx plán

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podrobné xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx napojení xx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx infrastruktury,

d) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odstupy staveb xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, objem x xxxx xxxxxx,

x) základní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxx plán xx pořizuje a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxxxxx obce.

(2) Xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x pozemky xxx asanaci, pro xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je uzavření xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxx xxx delší xxx 4 roky. Xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxx xxxxxxxx platnosti.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx vymezit xxxxx, xxx který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Architektonickou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Architektonickou nebo xxxxxxxxxxxxx soutěž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx, xxx hodlá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx architektonicky xxxx xxxxxxxxxxxx významné xxxxxx19).

Oddíl 2

Pořízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§87

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) X pořízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx") x

x) vlastního xxxxxxx, xxxx

x) podnětu xxxxx §109 xxxx. 1, jedná-li xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxx xxxxx zadání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx") xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako podklad xxx zpracování návrhu xxxxxx lze využít x doplňující průzkumy x rozbory.

(3) V xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x územního xxxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zadání

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejní návrh xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x toto zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) ministerstvu, územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávným celkům x řešeným xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx územního plánu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx který xx xxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořizována, xxxxxxxx xxxxx zadání na xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx zadání územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx ministerstvo.

§89

(1) Pořizovatel zašle xxxxxxxxxxx xxxxx zadání xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxxxxxxx-xx se, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx20) x současně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx 20 dnů xx xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx podle §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx uvede, xxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx i s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx odstavce 2 xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx rozvojového xxxxx x xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21),

x) xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, změny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územního xxxxx x xxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlediska vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(5) Xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxx §88 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vyjádření,

b) xxxxx xxxxxxx.

(6) Vyplyne-li xx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x odstavci 3, xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x §40 do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vyhodnocení xxxxx.

§90

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx projednání a xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech nebo x xxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx variantního xxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx návrhem xxxxxx, xxxxx předložený návrh xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx návrh xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zadání xxxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Úhrada xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§91

(1) Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx projektantem, na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xx vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xx změnu v xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo obrany.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx.

§92

(1) Vyplývá-li xxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uhradí xxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx příslušná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyvolala, xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx prospěch rozvoje xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxx podnět, může xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částečnou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x §91 xxxx. 1 xxx, kdo xxxxxx xxx.

§93

Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zajistí xxxx xxxxxxxxxx pořizovatel.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, pořizovatel x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, soulad x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Nesplňuje-li návrh xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, zpracuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx projektantovi xx 7 xxx xx xxxxxx zpracování x xxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle odstavce 2 a tohoto xxxxxxxx použije přiměřeně.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx-xx xx, xx xxxxxx xxxxx odstavce 3 použije xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx 7 xxx po kladném xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx x vystaví xx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

c) veřejnou xxxxxxxxx oznámí místo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, kde xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx.

§94

Společné xxxxxxx

(1) Pořizovatel xxxxxx xxxxx, dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x adresu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx

x) územního xxxxxxxxxxx xxxxx krajům,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx v xxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx xxxxxx sousedícím,

c) xxxxxxxx plánu xxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx územní xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx újezdem x xxxxxxxxx obcím,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, pro xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx pořizován.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxxx však 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx §93 odst. 5.

(3) Xxxxxxx orgány xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx a vyjádření x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§95

Přeshraniční xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxx xxxxx22), jehož xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Projeví-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx přizve x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ministerstvo, xxxx-xx pořizovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

§96

Veřejné projednání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx návrhu územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Veřejné xxxxxxxxxx nařizuje pořizovatel xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §93 xxxx. 5 xxxx. x). Xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx určených xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dálkového xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxx xx rozhodný den xxxxxx posledního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx koná nejpozději xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5.

(4) Z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořídí písemný xxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx

(1) Xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx projednání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx připomínky k xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx. X připomínkám xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx připomínky xx xxxxx xxxxxxxx samostatně.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx správního xxxx.

§98

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxxx uplatněná xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xx cíle x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatel x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx zastupitelem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx odůvodnění, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhovět xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pořizovatel v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, zpracovává-li xx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty xxxxxxxx orgánům x xxxxx xx, xxx x xxx xx xxxxx 30 dnů xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx stanovisko v xxxxxxx lhůtě, xx xx xx to, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasí.

(6) Xxxxxxxxxxx x součinnosti s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx případných xxxxxxx.

§99

Informování zastupitelstva

(1) Určený xxxxxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyhodnocení připomínek xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx jednání xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx. Neprojedná-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx určenému xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx, x xxxxxxx případě xx xxxxx xx xxxxxx.

(4) Pokyny xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx zastupitel xxxxx pokyny x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pořizovatel v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§100

Stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Zpracovává-li se xxxxxxxxxxx xxxxx, pořizovatel xxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx podle §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušný xxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1. Xxxxx-xx x změnu xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xx závažných důvodů xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx, prodloužit, nejdéle xxxx x 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2, xx xxxxx územní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Vyplyne-li z xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx, xx xxxxxx rozvojový xxxx, xxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx některé evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx z hlediska xxxxxx vlivů, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x územního xxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxx připomínek, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx stanovisek, popřípadě xxxxxxxx řešení rozporů x návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nadřízený xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s politikou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Lhůtu xxxxx xxxx první xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxx poznamenává xx xxxxx, prodloužit, xxxxxxx xxxx o 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Neuplatní-li xxxxxxxxx xxxxx stanovisko xx xxxxx xxxxx věty xxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo územní xxxx vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx nadřízený orgán xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxx xxxxx předložit xxxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§102

(1) Pořizovatel x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx a xxxxx xx projektantovi. Xxxxxxxxx-xx xxxxx varianty xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx varianty.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 upraví xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zdůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty.

§103

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dotčeno xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx neměli xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xxxx připomínku (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zúžení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx x podstatné úpravě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušného xxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx upravit xxxx xxx xxxxxxxx podstatná xxxxxx posouzení vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx příslušný xxxx xxxx xx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pořizovatele. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pořizovateli x příslušnému xxxxx xxxxxxxxxx 7 dní xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxx druhé.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5, §94 xx 100 a podle xxxxxxxx 1 a 2; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx úpravě, jinak xx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Vyhodnocení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx stanoví příslušný xxxx podle odstavce 2, xxxxxxxxxx.

(5) Stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úpravě návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx případ xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 2 x 3.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx podle §102, x xx-xx xx xxxxxxxx, obdobně podle xxxxxxxx 1 xx 5.

Vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§104

(1) Pořizovatel x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty xxxxx §98 odst. 4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace musí xxx v xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx územního xxxxxxx x výsledkem xxxxxx xxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx návrh, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx, xx není x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) a xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, schválí pokyny x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx tím xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nevyvolají-li pokyny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §103.

§105

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx zajistí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx opatří xxxxxxxx o účinnosti, xxxxx obsahuje

a) označení xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci vydal,

b) xxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, xxxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatele x xxxxx úředního xxxxxxx.

Xxxxx 3

Vyhodnocování xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

§106

Vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx plánu, x xxxx pravidelně xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace.

(2) Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§107

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx").

(2) Zpráva x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů,

c) xxxxxxxxxxx souladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentací,

d) vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo kompenzaci,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx pořízení xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

f) xxxxxxxxxxx podnětů na xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx,

x) podnět xx xxxxx nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x vyhodnocení xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xx součástí xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") nebo xxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx §88 xx 90 obdobně.

(4) Xxx pořizování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §91 xx 105.

(5) Xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 se xxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 5.

Xxxxx 4

Xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace

§108

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vydává x rozsahu měněných xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx x xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx do národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky nabývá xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx plánu, xxx xxxxx zastavitelné plochy xxxxx xxxxxx vymezit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastavitelných xxxxx.

§109

Xxxxxxxxxx o xxxxx

(1) Xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx x změnu pořizovanou xx základě zprávy x uplatňování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ministerstva, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rady xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx-xx xxxxx podmíněna změnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx správy x případě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územního xxxxx xxxx regulačního xxxxx,

x) organizace xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx,

x) občana obce xxxx xxxxx, která xx vlastnická xxxx xxxx věcná práva x pozemku xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxx xx pořízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx v xxxxxxx územního rozvojového xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx její xxxxxxxx,

x) xxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 1 x §92.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k navrhovanému xxxxxx změny územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyloučit xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x navrhovanému obsahu xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx kterém x x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, xxx má být xxxxx xxxxx posuzován x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxx vyhodnotí xxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 písm. x).

§110

Xxxxxxxxx podnětu

(1) Pořizovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 x xxxxxxxx xxxx úplnosti x xxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxx

x) s xxxxx zákonem a xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xx stanovisky xxxxx §109 xxxx. 3, a

c) x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx nedostatky z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxx, xxx podnět xxx, xxx xx xxxxx pořizovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx podnět xxxxxx a informuje x xxx xxxx, xxx xxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxx orgán.

§111

Xxxxxxxxxx a projednání xxxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx z vlastního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2 a 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xx 4 a 6.

(2) Pořizovatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx svým vyjádřením x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Souhlasí-li xxxxxxxxxxx xxxxx s návrhem xxxxxx xxxxx, rozhodne x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací dokumentace x schválí její xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx schvalující xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx pořizovateli xx svými xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx zamítne.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhradou xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1 a §92 xxx, kdo xxx xx xxxxx xxxxxx. Schvalující orgán xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx projednání. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxx také požadavky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx postupuje xxxxx §93 xx 104, §105 xxxx. 3 x §108 xxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxxx ustanovení

§112

Zvláštní xxxxxxx

(1) Xxxx a xxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx souladu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentací. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsaženého x xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentaci, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxx rozhodování v xxxxx ani pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepoužije x xxxxxxxxx xx xxxxx nadřazené územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§113

Zrušení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx schvalující xxxxx xxxxxx pouze současně x xxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že se xxxxxxx podstatně podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x není-li xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx aktuální.

(3) Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx projednává xxxxxxx podle §94, 96, 97 x §98 xxxx. 1 xx 3; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x variant xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán, je-li xx x xxxxxxx xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx regulačního plánu xxxxxxxxxxx oznámí veřejnou xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx 7 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování

a) xxxxxx xxxxxxx regulačního xxxxx,

x) xxxxxxx zrušený xxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

(1) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nadřízeným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx, schvalující xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodne x

x) pokračování x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, který nebyl xxxxxxxx xxxxxx,

x) pořízení xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx plánu nebo xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx zrušení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx před xxxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, zajistí pořizovatel xxxxxx xxxxxxx znění.

(3) Xxxx xxxx xxxx xxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx vydaná xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx bezodkladně zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx zrušení územního xxxxx, považuje se xxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 5 xxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 3 měsíců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx §121 a xxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxx podle §120.

§115

Souběžné pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx x vydání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tentýž xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx projednávané územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podmínkou xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxx vlivů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídá, xx-xx xxxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxxx a xxx-xx stanoviskem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyloučen xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo její xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx nepoužije, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx zastavěného xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx

§116

(1) Xx xxxxx obce xx vymezuje xxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxx spojnice xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx účinného územního xxxxx. Nemá-li obec xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vymezení xxxxxxx x zastavěné xxxxx obce vymezené x 1. xxxx 1966 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xx xxxxxx

x) vinice,

b) xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx přiléhající x xxxxxxx intravilánu xxxxxxxxx xxxxxxxx proluku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx dále xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx proluky,

c) xxxxx xxxxxxxx proluky xxxx xxxxxxxxxxx stavebními xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pozemky xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx pozemky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemky xxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx vinic x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx území xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§117

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx plán, xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně x xxxxxxx x §116 odst. 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx vyznačí xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx do doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), a xx

x) xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxx tvořící xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

x) v xxxxxxxxxxx xxxxx pozemek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 0,5 ha,

c) pozemek xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebními xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxx nezbytnou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxxxx xxxxx.

§118

Obsah

(1) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx obsahuje textovou xxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx datum, x němuž xx xxxxxxxxx území vymezeno.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v měřítku xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx v xxxxxxx katastrální xxxx xxxx 1 : 5 000, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx území x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx x §116 xxxx. 2 x 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx nebo x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxx

(1) Pořizovatel zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxx xxx x xxxx k xxxxxxxxxx. Místa, xxx xx možné do xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pořizovatel xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx.

(2) Xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx xxxxx uplatnit x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pořizovatele xxxxxxx své připomínky. X xxxxxxxxxxx, kterými xx požadována xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vymezeno, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle části xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za účasti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx přírody,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,

c) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a

e) xxxxxxxxx komunikací.

(4) Místo x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 15 xxx xxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a příslušná xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhodnotí výsledky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů. Je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vystavení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1; x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5.

§120

Vydání

(1) Vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xx-xx x souladu x xxxxxxxx projednání. Pořizovatel xxxxxxx vložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xx 7 xxx po jeho xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx uložení x xxxxxxxx geoportálu územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx opatří xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) označení správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx nabytí účinnosti xxxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxxx osoby pořizovatele x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, zveřejní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Xxxxx

(1) Pořizovatel xxxxxxxxxx xx 8 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zastavěných xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §117120 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně. Xx xxxxxxxxxxx x připomínkám xxxxxxxxxx x neměněným xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x adresy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxx

§122

(1) X xxxxxxxxxxxx území xxx v xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměry xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx hospodářství,

c) vyhledávání, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) snižování xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx katastrof x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) zemědělství x xxxxxxxxx,

x) ochranu přírody x krajiny,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ekologická x xxxxxxxxxx centra, a

h) xxxxxx lesních mateřských xxxx x výdejen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx x zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx doplňková xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Stavby x zařízení podle xxxxxxxx 1 lze x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxx plánovací dokumentace xxxxxxxx nevylučuje.

Xxx 6

Územní opatření

Oddíl 1

Xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx

§123

Xxxxxxxx vydání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ztížit xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxx, xxxx xx upravuje využití xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx také x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx část.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, se vydává xx nezbytně xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx delší xxx 6 xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(5) Územním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx práce. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§124

Xxxxx

(1) Územní opatření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx katastrálního xxxxx x parcelních xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx omezení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

d) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výjimek.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx uzávěře je xxxxxx xx podkladu xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxxxxxx území, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx platí omezení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

§125

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx postiženém xxxxxxx xxxxxxxx nebo závažnou xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxx odstranění jejich xxxxxx x xxx xxxxx využití území.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx i xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ekologické xxxxxx, x xx x xxxxxx hygienických, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, provozních x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x u nichž xx xx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví osob xxxx xxxxxx značné xxxx xxxxx nařídit xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 2.

(4) Územní xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§126

Obsah

(1) Územní xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx pozemků x xxxxxx na nich xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx upraveny nebo xxxxxxxxxxx s uvedením xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx provedení,

d) stanovení xxxxxxxx, stavebně technických x xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx asanace, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx územních, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx území,

f) případné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx díla vhodného xxxxxxx s vyznačením xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx opatření x xxxxxxx týká.

(4) Týká-li xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx xx opatření x asanaci území xxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§127

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx územního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx kraje xxxx xxxx obce z

a) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podnětu xxxxxx veřejné správy,

d) xxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxx vydání xxxxx, xxxx

x) podnětu xxxx xxxx, xx-xx příslušná x jeho vydání xxxx xxxxx.

(2) Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nástrojů xxxxxxxx xxxxxxxxx x x případě územního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx zohlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a pozemků x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx území x xxxxxxxx odstraňování živelní xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx zveřejní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx písemně xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx se použije §98 odst. 2 xxxxxxx s tím, xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření nelze xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx správního xxxx.

(6) Xxxxx podle xxxxxxxx 5 může xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx opatření x stavební xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatnily svá xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx rozporu xxxxxxxxx xxxxx.

§128

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx vydává formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 7 xxx po jeho xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; dnem doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx záznamem x xxxxxxxxx, který obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) datum nabytí xxxxxxxxx územního xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx osoby pořizovatele x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx jimi xxxxxx xxxxxx opatření xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x krajský xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxx xxxx části v xxxxxxxxxx řízení, v xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

Výjimky

Ministerstvo, xxxx xxxx x v obcích, xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxx xxxx kraje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxxx, mohou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx stavební xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže povolení xxxxxxx neohrožuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x výjimku xx xxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Úprava vztahů x xxxxx

Xxxxx 1

Plánovací xxxxxxx

§130

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx nebo vlastníkem xxxxxxx infrastruktury, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§131

Obsah xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, městská xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx kraj učiní xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, x případě, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X plánovací xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxx xxxx xxxxxxx x tomu, xx

x) xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxx xxxxxxxxxx práva, xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xx sjednanou dobu xxxxxxxx xxxx nezcizí,

b) xx xxxx xxxxxxx xx přípravě, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx opatření potřebných x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx převezme xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vlastnictví,

d) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx práva.

(3) Xxxxxxxxx xx může x xxxxxxxxx smlouvě zavázat xxxxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměrem,

b) xxxxxxxx xxxxxxx na výstavbu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účasti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účasti xx xxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxx dotčeném xxxxxxx,

x) poskytnutí peněžního xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx; v plánovací xxxxxxx xxx xxxxxxx x jeho účel.

§132

Xxxxxxxxx x přezkum xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Plánovací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X přezkumu xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad. X xxxxxxxx souladu xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx je xxxxxxxxx Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

(3) K přezkumu xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx krajem xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx předpisy x x rozhodování xxxxx x ní xx příslušné ministerstvo.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx

§133

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Vlastníkovi xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, která xx xxxx věcné xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") a xxxxx vznikla xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vynaložených xx přípravu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který slouží x zajištění xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osobě náleží xxxx náhrada, xxxx-xx xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx územním xxxxxxxxx x stavební xxxxxxx a byla-li xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, došlo-li xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xx nezapočítává xxxx, po xxxxxx xxxx zastavění xxxxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx dočasného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nenáleží, nabylo-li xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zastavění příslušnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x toto xxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxx platnosti.

§134

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx v území xx obec, kraj xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx poskytne xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škody.

§135

Xxxxxx náhrady

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze na xxxxxxx dohody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě jiný xxxxxxx xxxx stavbu; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx dotčeno.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu anebo xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxx, xx který xxxx vyplacena náhrada, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx umožňujícího xxxxxxxxx, xx xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vyplacenou xxxxxxx x xxxx výši xxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx, do 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx o vzniku xxxx povinnosti. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemek xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx, která xx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 letech xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu anebo xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vznikl.

§136

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx nebo xxxx xxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx základě jehož xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx obce xxxx xxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x nadřazenou xxxxxx plánovací dokumentací.

(2) Xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxx xxxxx zaniká. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx požadavku xxxx xxxx kraje, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA IV

POLITIKA ARCHITEKTURY X STAVEBNÍ XXXXXXX

§136x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx kultury xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxx vizi, cíle x opatření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cíle x xxxxx xxxxxxxx plánování x xx xxxxxxxxx xxx zpracování politiky xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx architektury x xxxxxxxx kultury, xx Věstníku xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x orgány xxxx x v xxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx architektury x xxxxxxxx kultury x xxxx nejméně jednou xx 6 let xxxxxxxx vládě xxxxxx x xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx může xx jejím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pořídit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§136x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§137

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx rozumí

a) požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, provádění, užívání x odstraňování xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx výstavbu stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx právními xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právní předpisy.

(4) X xxxxxxx, x xxxxx xx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx technické xxxxxx xxxx jiný veřejný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rovněž u

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx staveniště,

f) xxxxxxx xxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóně.

§138

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Výjimku x požadavků na xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, x xxx xxxxx xx tím neohrozí xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx zvířat, životní xxxxxxxxx, sousední pozemky xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx povolené xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovenými xxxxx zákonem.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x územním plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx prováděcího xxxxxxxx předpisu, která xx umožňují, x xx x xxx xxxx území; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

§139

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x souladu x územně plánovací xxxxxxxxxxx, x nebyla-li xxxxxx, x cíli x xxxxx územního xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přírodní x xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pozemky xx xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, polohou, xxxxxxx a prostorovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxx plán, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx rodinnou xxxxxxxx, stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rekreací, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x umisťování xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx, jen xxxxx xxxx tyto xxxxxx x xxxxxxx x charakterem xxxxx x nesnižují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx vymezování pozemků xx xxx xx xxxxxxxx veřejných prostranství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§140

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jejich účelné xxxxxxx. Xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx stavba, xxxxx xxx děleny xxx, aby xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx stavby, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx užívat; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, polohou, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uspořádáním, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx navrhovaný xxxx x aby xxx xxxxxxxx napojen na xxxxxxxxx vyhovující xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemní komunikaci23).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vymezuje tak, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx

x) umístění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účel xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx24), které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx užíváním xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) hospodaření se xxxxxxxxxx vodami jejich

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx okolní xxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dešťové xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxx akumulace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx kanalizace, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx do xxx povrchových.

(4) Xxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavků odstavců 2 a 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx dalších xxxxxxx.

§141

Xxxxxxx prostranství

(1) Xxxxxxx xxxxxxx veřejné prostranství xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx prostupný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx obytné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx zeleně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dopravou.

(3) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx i mimoúrovňové xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§142

Xxxxxx prostranství

(1) Uliční xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; je vymezeno xxxxxxx xxxxxxxx čarami.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx svou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravách xxxxxxxxxxx uličních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výsadbový xxx xxx stromy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§143

Xxxxxx požadavky

(1) Xxxxxx xx umisťují x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx, x xxxx územního xxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx xxx x xxxxxxx na charakter xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx historickou, přírodní x xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxx a kvalitu xxxxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx umisťují xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ochranná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx připojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx staveb x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx přilehlých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx25). Podle xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Změnou xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxx xxxx xxxxx xxxxx k narušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx pozemek xxx xxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx staveniště x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a pozemní xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxxx staveb

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx požadavky urbanistické, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx a jinými xxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx údržbu xxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

§145

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx využití x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx běžně xxxxxxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby, xxxxxxx xxxx

x) mechanická xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx bezpečnost26),

c) ochrana xxxxxx27),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx28),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx při užívání, xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx29),

x) udržitelné xxxxxxxxx přírodních zdrojů30).

(2) Xxx projektové xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx31), se xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zdraví x života osob xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§146

Požadavky na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stabilitu xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx navržena x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části,

b) xxxxxxxxxxx deformace, které xxxxx xxxxxxx stabilitu xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx technických xxxxxxxx xxxxx instalovaného xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozuschopnosti xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x dosahu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx koryt xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Stavby xxxxxxxx x xxxxxx účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhují xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx půdy, xxxxxxxxx xxxxxxx důlní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§147

Požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x případě xxxxxx

x) xxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) byl xxxxxx xxxxxx omezen vznik x xxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx šíření xxxxxx xx sousední stavby,

d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx být jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx záchranných jednotek.

§148

Požadavky xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxx nebo zvířat, xxx xxx hluk x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx udržován xx xxxxxx, která neohrozí xxxxxx jejích uživatelů, xxxxxx xxxxx klid x xx vyhovující xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, x to x xx sousedních xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx neměla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx na klima, x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx tepelně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx světelně xxxxxxxxxxx vlastností,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynů, xxxxxxxxxxxx xxxxx, těkavých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx plynů xxxx xxxxxxxxxxxx částic xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx plynů, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podzemní vody.

(2) Xxxxxx musí být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx úhyn xxxxxxx x zranění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ničení xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx živočichy.

§149

Požadavky na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x provedena xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx jejím xxxxxxx, xxxxxx xxxx provozu

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx zohledněna přístupnost xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace, xxxxxxx x

1. xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxxx32),

2. staveb občanského xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx užívání xxxxxxxxxx,

3. společných prostor x xxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx domu,

4. xxxx xxxxxxxxxx určení,

5. staveb xxx výkon xxxxx xxxx než 25 xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnávat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§150

Požadavky na xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, chlazení, osvětlení x větrání xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx takovým způsobem, xxx při jejich xxxxxxx, údržbě nebo xxxxxxx xxxx spotřeba xxxxxxx co xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx užívání a xx místní klimatické xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx energeticky xxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx na udržitelné xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odstraněné xxxxxx xxxx xxxxxxxx surovin xxxx druhotných xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavbě.

(2) Xxxxxxxxxx využití přírodních xxxxxx může xxx xxxxxxxxx opětovným xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikly při xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem.

Xxx 5

Xxxxxxxx ustanovení

§152

Podrobné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobné xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Územní samosprávné xxxxx, které jsou x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, drah x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobné xxxxxxxxx xx vymezování xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadavky na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx podle odstavce 2 závazné technické xxxxx xx stavebnictví xxxxxxxx od prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxx samosprávný celek xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx technickým xxxxxx x xxxx xxxxxx seznam.

XXXXX XX

XXXXXXXXX NA XXXXXXX XXX XXXXXX

§153

(1) Xxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx takové xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx navržený xxxx zaručují, xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx33).

(2) Výrobky xxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx význam pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x které by xxxxx xx zvýšené xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxx, jsou xxxxxxxxx x posuzovány xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů34).

HLAVA XXX

XXXXXX STAVEBNĚ XXXXXXXXX XXXXXXXX

§154

(1) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vady nebo xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx při xxxx ke xxxxxxx xx životech osob xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, k ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx škodám.

(2) Xxxxxx a obsah xxxxxxx stavebně technické xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upravit xxxxxxxxxx xxx předávání xxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx mají vliv xx xxxxxxxx technickou xxxxxxxx, majících xxxxxxxxxx x havárií xxxx xxxxxxxxxx událostí, při xxxxx došlo xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx ke značným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxx ústředním xxxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx předávaných xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX IV

ČINNOSTI VE XXXXXXXX

§155

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných zájmů xx výstavbě, xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35). Vybranými xxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx studie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx provádění stavby xxxx xxxx změny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výstavbě36),

d) xxxxx dozoru xxxxxxxxxxx.

§156

Projektová xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx projektantem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) a x) až x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx a dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxx stavby (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo střední xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x maturitní zkouškou x xxxxxxx 3 xxxx praxe x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§157

Projektová xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx udržovacích xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) až p) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx povolení,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednoduchých xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx jednoduchých staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) povolení xxxxx využití xxxxx.

§158

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx území obsahuje xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, situační xxxxxxx x výkresovou xxxxxxxxxxx. Dokumentace xxx xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výkresy. Xxxxxxxxxxx xxx povolení záměru xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x technické xxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stability, xxxxxxx bezpečnosti x xxxxx xx xxxxx x životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dokumentaci xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxxx průvodní xxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentaci. V xxxxxxx výrobku, xxxxx xxxx xxxxxx stavby, xxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34) prokazujícím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plnícího xxxxxx stavby x xxxxxxxxx xxxxx §153, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx, ze kterých xx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) K projektové xxxxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxxxxxxx staveb xx xxxxxxxx dokladová xxxx, xxxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxx požadavků xxxxx jiných právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stavby x xxxxxx povinných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx povinných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§159

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Stavby, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatelem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxx xxxx stavebník xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. a) bodu 11x 12 této xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti xxxx xxx 2 x xx hranic xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx stavební dozor, xxxx-xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx odborně xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx x stavbu pro xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx vedení provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx drobných staveb xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xxxx 11 x 12 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu, jakož x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 1 a 2 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 2 m xx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx stavební xxxxx. X staveb, v xxxxx je obsažen xxxxxx, xxxxxxx odborné xxxxxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

HLAVA V

POVINNOSTI OSOB XXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX X ODSTRAŇOVÁNÍ XXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

§160

(1) Stavebník xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci. Xxxxxxxx-xx xxxxx zpracování xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx, xx stavebník povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(2) Stavebník xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x e) až x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu státního xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx26),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x stavby xxxxxxxxx xxxx odstraňované xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

d) xxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x stavbě x xxxxxxxx jej xxx xx do dokončení xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxx xx jejího xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx na xxxxxx xxxx xx staveništi xxxx k dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx stavby a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) ohlašovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx výstavby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx důvody, xxxx xxxxxxxxx se zúčastnit,

g) xxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx37) nestanoví xxxxx, opatřit xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37).

§161

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxx xxxxx povinných xxxxxxx x dokumentací xxxxxxxxx x §167 xxxx. x) x x), x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dokončení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen zajistit xxxxxxxxx dozor xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx projektovou xxxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx stavebník xxxxx projektanta; to xxxxxxx pro xxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxx projektanta.

(4) Obsahové xxxxxxxxxxx štítku xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§162

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx vyplývající x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jednat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x územní studie xx xxxx povinen xxxxxx v xxxxxxxxxxx x orgánem územního xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) územně plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxx s právními xxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx vypracovány xxx, xxx xxxx přezkoumatelné.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx způsobilý xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovat sám, xx povinen k xxxxxx zpracování přizvat xxxxx s xxxxxxxxxx xxx příslušný xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xx xxxxxxxxxx návrh.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokumentace, xx kterým došlo xxx xxxxxxxxx stavby x které xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) až x) x x odstavci 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 obdobně.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zpracování příslušných xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob, xxxxx jsou x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů38). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx předává x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy; xxxxxx musí xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx života x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, ochranu životního xxxxxxxxx a majetku x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxx x xxxxxxxx dokumentací xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx terénní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx úpravy,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejich zjištění xxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx xxxx terénní xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx bezpečnost stavby, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx x měření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx podléhajícím xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajistit, aby xxxxx xx xxxxxx, xxxxx odstranění xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx provádění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění39), xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxx oprávnění,

d) xxxx xxxxxxxx deník nebo xxxxxxxxxx záznam x xxxxxx.

§164

Stavbyvedoucí

(1) Stavbyvedoucí je xxxxxxx

x) odborně xxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx úpravy,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx úpravy v xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x dokumentací xxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx řádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx něm,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, životního prostředí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx předpisů,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technických xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prováděním xxxx odstraňováním xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické infrastruktury xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxx x odstranění xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo terénní xxxxxx a neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx odstranit při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavebníka xxxx xxxxx projektanta, xxxxx xxxx xxxxxx, x s koordinátorem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx40), xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

§165

Xxxxxxxx dozor

(1) Xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx směru xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x alespoň 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx terénní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx x x xxxxxxxx dokumentací pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx nebo dokumentací xxx odstranění xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx k odstranění xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci vykonávání xxxxxx odstranit, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§166

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx xxx xxxxx stavební xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxxxx xxxxxx xx pravidelně xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, postačí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx stavebník, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx, osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku stavby x xxxxx odpovídající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozor xxxxxxxxxx xxxx xxxxx projektanta, xxxx-xx takové xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx osoby, xxxxx xxxxx vykonávat kontrolu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx jejich xxxxxx x elektronické xxxxx xx xxxxxxxxxx předá xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního deníku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stavbě x xxxxxx jejich vedení xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) U stavby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx stavební xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§167

Vlastník stavby x xxxxxxxx

Xxxxxxxx stavby a xxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx údržbu xxxxxx xxxx zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) neprodleně ohlásit xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxxx, xxxxxx osob xxxx zvířat,

c) uchovávat xxxxxxxx deník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx, xxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx důležité doklady xxxxxxxx xx stavby xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx do 1. xxxxx 2025 instalaci xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x více xxx 20 parkovacími stáními, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 1. ledna 2025 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx67), xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxx 290 xX nebo

2. klimatizace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxx 290 xX.

§168

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, která xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x ohledem xx charakter xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x výškové xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na žádost xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x ochranných x xxxxxxxxxxxxxx pásmech x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

§169

Oznámení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxxx oznamovat stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prevence xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx stavby x xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx ke xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx značným xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, čas, xxxxx oznamované xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx havárie a xxxxxxxx šetření jejich xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX

§170

Xxxxx vyvlastnění

(1) Xxxxx k xxxxxxxx x stavbám lze xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jde-li o

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření,

c) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x pozemku xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx stavbě, x xxx řádné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odejmutí nebo xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výstavby xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx ochranného pásma, xxx-xx o ochranné xxxxx xxxxx zákona.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ŘÁD

HLAVA X

XXXXXX X SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§171

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx území, x xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx.

§172

Způsob a forma xxxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxx podle této xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx stavebníka.

(2) Žádost xxxx xxxxx xxxxx xxxx části se xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx žádosti a xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Xx elektronický dokument xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx řízení x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx orgánů (dále xxx "evidence stavebních xxxxxxx") xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x žádosti jako xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x podáním žádosti xxxxx xxxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxx dokumentaci xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§173

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad eviduje xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební úřad x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím evidence xxxxxxxxxx postupů. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xx xxxxxxxx xxxx nebo dotčený xxxxx vloží do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žadatelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx stanovisko xx evidence stavebních xxxxxxx x xxxxxx xxx žadateli.

XXXXX XX

XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx tomu, xxx xxxxxx, v rámci xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci

a) x podmínkách xxxxxxxxx xxxxx x změn xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx základě územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxx, xxxxx xxxxxx hledisek xxxx xxxxxxxxx žádost x vydání rozhodnutí x povolení xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x nezbytnosti xxxxxxxxx nebo závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu,

b) x xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx vyjádření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx žádosti vyhovět.

(3) Xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádá, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx konkrétní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxx xxxxx x záměru, zejména xxxx umístění, účel x xxxxxxxxx provedení xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§175

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxxxxx závěr x xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx, zda xx xxxxx z xxxxxxxx xxx chráněných xxxxxxxxx xxxxx přípustný. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvede xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx závěr, podklady xxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx řídil xxx xxxxxx hodnocení x xxx výkladu xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xx závěr založen.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx uvede x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx souladu.

§176

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx dotčeným orgánem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení správního xxxx o společném xxxxxx a ustanovení x řešení xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxxxx zájmů, xxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) jednotné environmentální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx environmentálním xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(4) X xxxxxx koordinovaného vyjádření xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx souhrnně xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxx přípustný. Xxxxxxxxxx §175 odst. 2 xx použije obdobně.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xx xxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx koordinované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§177

Žádost

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx dokumentaci, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx žádost o xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx jejího xxxxxx, xxxxxxxx mu x xxxx přiměřenou xxxxx x xxxxx xxx x následcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx vady xxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx vad xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx odstranění xxx xxxxxxx počne xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx vydání.

§178

Xxxxx xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx vydá xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Lhůtu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx až o 30 xxx, xxxxxxxx xx zapotřebí nařídit xxxxxxxx xx místě xxxx jde-li x xxxxxx složitý případ. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx také x xxxxxx, pro xxxxx xxx prodloužit xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx environmentálního xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx environmentálním xxxxxxxxxx, xxx-xx x koordinované xxxxxxx stanovisko, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx environmentální xxxxxxxxxx. O prodloužení xxxxx vydá xxxxxxx xxxxx usnesení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxx závazné stanovisko xx lhůtě xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx environmentální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx se

1. posuzuje xxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ptáků,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ke xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxx stanoviště evropsky xxxxxxxxxx xxxxx,

3. uděluje xxxxxxx x činnostem x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení výjimky xx xxxxxx x xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxx práva Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx příznivého xxxxx evropských xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx.

§179

Xxxx vyjádření x xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx x xxxxxxx uvedeném x §178 odst. 3 xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§179x

Xxxxxxx závazného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení

Zahájit xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx sloužící xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xx 6 xxxxxx od právní xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx po uplynutí 9 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§179x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 152/2023 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2023

Díl 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§180

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x vyjádření vlastníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx pásem xxxx xxxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x záměru.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x datovému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx je vždy xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx.

§181

Lhůta x způsob xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do 30 dnů, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxx.

(2) Má xx xx to, xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zřízen přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyjádření xx doručeno xxxxxxxxx xxxx vložení do xxxxxxxx stavebních xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx editorů digitálních xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x zeměměřictví.

XXXXX III

ŘÍZENÍ X XXXXXXXX ZÁMĚRU

Díl 1

Obecná xxxxxxxxxx o xxxxxx

§182

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxx má xxx záměr uskutečněn,

c) xxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx, na kterých xx být záměr xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) osoby, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx,

x) xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§183

Xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx41), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx účastníky xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx společenstvím xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zaniká okamžikem, xxx xxxx oznámení xxxxx stavebnímu úřadu.

§184

Žádost

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx záměru obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxx, xxxx rozsahu x xxxxx, xxxxxxx x xxxx provádění,

b) xxxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxx uskutečnit,

c) xxxx xxxxxx x xxxxxxx stavby a xxxxx xxxxxx pozemku xx xxxxx odstranění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx,

x) plánovací smlouva, xx-xx xxxxxxxx,

x) souhlas xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx stavebník žádá x xxxxxx povolení xx zrychleném xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx §177, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záměru x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx hájí xxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §9x odst. 6 zákona o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí.

(4) Vyžádáním xxxxx xxxxxxxx 3 xx běh xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xx doby xxxxxx vyjádření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 3.

§185

Vady xxxxxxx

(1) Při xxxxx x xxxxxxxxxx xxx žádosti postupuje xxxxxxxx xxxx xxx, xxx mohly xxx xxxxxxx vady xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx.

(2) Stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx přeruší; xxxxxxxx xx doručuje xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx proti xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx neprojedná a xxxxxxxxx xx odloží,

a) xxxx-xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx projektantem, xxxx

x) xxxxxxx-xx stavebník xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§186

Závěr xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx záměru, xxx který byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu42), že xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, zda nedošlo xx změnám xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx43).

(2) Dojde-li xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stavebníka x xxxxxxxxxx závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxx xxxxxxxxx záměru.

§187

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx záměru x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, ověří xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, která xxxx předmětem xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku, na xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx žádosti. Xx platí obdobně x v xxxxxxx, xx stavebník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nelze xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záměru. Dojde-li xx xxxxxx žádosti x podstatné xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx záměr xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx služebnosti. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) fyzické xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx, xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x podílovém xxxxxxxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx dvoutřetinové většiny xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx správce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx.

(5) Souhlas xxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx potřebných práv x pozemku xxxx xxxxxx xxx záměr xxxxxxxx zákonem účel xxxxxxxxxxx.

§188

Xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxx xx xxxxxxxxxx xxx žádosti vyrozumí xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgány x hlavního projektanta x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx uvede, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účastníci řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxx bude xx xxxx xxxxxxxx ústní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. x) xx xx vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x v dalších xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x staveb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí.

(4) X řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §182 xxxx. x), x) x c) xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx, x dotčeným xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx doručují xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxx xx tito xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Při doručování xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx den xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxx od předání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) U záměru xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx obcí se xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§189

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx. Xxxxxx-xx nařízeno xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xx vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 dnů, xx xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx x území, ve xxxxxx xxxxx vydán xxxxxx xxxx, nařídí xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx. X xxxxxxxxx záměrů XXX x xxxxx, xx kterém xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx veřejné ústní xxxxxxx. Xxxxxx veřejného xxxxxxx jednání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx tuto xxxx xxxxxxxx xxxx umožní xxxxxxx nahlédnout xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

§190

Námitky xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxx xxx uplatněny xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx tehdy, xxxxxx-xx xx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, k xxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(2) Účastníci xxxxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx; další xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3. X xxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxxxxx xx xxxxx účastník xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx podle §182 xxxx. x) a x) xxxx uplatňovat xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx přímého xxxxxxx svých práv. Xxxxxxxx řízení xxxxx §182 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx chráněných jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx zákona. Účastník xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx uvést xxxxxx podání námitky.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důvodnou, xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xx vyjádřit, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§191

Námitky x existenci xxxx rozsahu věcných xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných xxxx xxxxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(3) Nebylo-li xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, stavební xxxx x xxxxxxx nepřihlíží.

§192

Xxxxxxxxxx veřejnosti

(1) Xx-xx xxxxxxxx veřejné xxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx připomínky, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx uplatněným připomínkám xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, týkají-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x nimž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§193

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx posuzuje, xxx xx záměr x xxxxxxx x

x) územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vymezením xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) cíli x xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x urbanistických xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx obec xxxxx xxxxxx plán,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zájmy,

e) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) ochranou xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx účastníků řízení,

které xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx souladu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxx xxxxx do 5 xxx sdělení x xxxxxxx, námitkám, vyjádřením xxxx xxxxxxx důkazů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jím xxxxxxxxxx veřejného zájmu.

§194

§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§195

Rozhodnutí x xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §193 xxxx xxx-xx xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x opačném případě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zamítne.

§196

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) 30 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může stavební xxxx před jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx x 30 xxx ve zvlášť xxxxxxxxx případech xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx x 60 xxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je-li třeba xxxxxxxxx do xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxx xxxx xxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx poznamená xx xxxxx x xxxxxxxx x prodloužení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x začne xxxxx xxxxx od xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§197

Povolení

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx povolení záměru xxxxxxxx xxxx

x) povolí xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx realizaci záměru, xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x pokud xx xx xxxxx, x pro jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §193 odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dodržení obecných xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx technických xxxxx, x požadavky na xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu.

(2) V xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prací, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx x povolené xxxxxx. Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad xxxx vlastníkovi xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxx.

§198

Platnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx záměru xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx stavební úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upouští. Xxx-xx x vyhrazené xxxxxx, xxxxxx xxxxxx souvisejících, xxxxxxxx xxxxxxxxx platnosti, xxxx-xx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx i opakovaně, xxxxxxx xxxx vždy x xxxxx 2 xxxx. Platnost povolení xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřad x xxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx kterých bylo xxxxxxxx vydáno. Xxxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx stavební xxxx x závěru, že xx xxxxxx povolení xxxxxxx x xxxxxx xxxxx podmínek, xxxxx xx vyžadovala xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§199

Xxxxxxx povolení

(1) X xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavební úřad.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx.

§200

Změna x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xx žádost stavebníka xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxx zrušit na xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x moci xxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxx započato.

(3) Xx řízení o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Změnu povolení xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxx této xxxxx.

Díl 2

§201

§201 zrušen xxxxxxx předpisem č. 152/2023 Sb.

§202

§202 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§203

§203 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§204

§204 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§205

§205 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§206

§206 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§207

§207 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§208

§208 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§209

§209 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§210

§210 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

§211

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Povolení xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §197 odst. 1 x 2 xxxx

x) xxxx x xxxx povolované xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xx nichž xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umístění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx xx hranic xxxxxxx x sousedních xxxxxx,

x) xxxxxx prostorového xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména půdorysnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx,

x) vymezení území xxxxxxxxx xxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx její xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) opatření na xxxxxxxxx pozemku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx 1 xxxx.

§212

Zrychlené xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vydáno xxxx xxxxx xxxx stavebního xxxxx x xxxxxx, xxxxx stavebník x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x

x) xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx XXX,

x) xxxxx o xxxxx vyžadující povolení xxxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx v §193 x

x) xxxxxxxxx doložil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx záměrem, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentace.

(2) Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx desce xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx xxx xxx vydání.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx území

§213

Změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx úprava,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx nestanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plocha,

d) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx48), nebo způsobu xxxxxxx pozemku49), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravami,

f) xxxxxx xxxxxxx, která xx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§214

Změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx změny využití xxxxx xxxxxxxxxx

x) terénní xxxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx x výměře xx 300 m2 xx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx hranici x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, skladová nebo xxxxxxxx xxxxxx xx 300 x2, která xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x hořlavými xxxxxxx xxxx látkami, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nebezpečnými xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx48) xxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxx49) x xxxxxx xx 300 x2,

x) terénní úprava x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) úprava xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxxxxxx xx pozemku xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx podmiňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, neslouží ke xxxxxxxxxx hořlavých xxxxx xxxx xxxxxxxx, není x xxxxxxx x xxxxxx plánovací dokumentací x plocha části xxxxxxx xxxxxxxxx vsakovat xxxxxxx xxxx xx xxxxx provedení xxxx xxxxxxx 50 % x celkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx rodinnou xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx výbušnin, xxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxx, xxx které je xxxxx plán území x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx XXX,

x) xxxxx xx xxxxxxx chráněném xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx,

x) záměr v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx území.

§215

Povolení změny xxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx užívání xxxxxxx x stanoví xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx podle §197 xxxx. 1 x 2 xxxx

x) katastrální xxxxx, xxxxxxxx čísla x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Ustanovení §212 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx

§216

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavební xxxx vydat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x vlastníků x doložením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxxx §187 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dotčených pozemků xxxxxxx obdobně. X xxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx namísto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx situace x xxxxxxx katastrální xxxx, xxxxxx parcelních čísel, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx scelení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx pozemek xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx pozemku xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dány xxxxxxx plánem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X žádosti x dělení xxxx xxxxxxx pozemků pro xxxxxx dálnic, xxxxxx X. třídy, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxx. X rozhodnutí o xxxxxx nebo scelování xxxxxxx xxx stavby xxxxxx, xxxxxx I. xxxxx, drah, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nimi souvisejících xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků xx xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxx.

(5) V xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx §193 xxxx. 1 xxxx. x) x x) nepoužije.

§217

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li xxxxx stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx pozemků, je xxxxxx povolení xxxxxx xxxx scelení xxxxxxx xxxxxx úkonem stavebního xxxxx v řízení.

(3) Xxxxxxxx dělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výrokové části xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx

x) xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

x) určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx neurčitou. Povolení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§218

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx negativními xxxxxx xxxxx nebo k xxxxxxx okolí xxxxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad stanovit xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, týká-li se xxxxxxxx pásmo blíže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxx xxxxxxx povolované xxxx dokončené xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxx ochranné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxx xxxxx stavební xxxx zakáže nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx negativních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x důvodů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx nebo zvířat xxxx ochrany životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx na okolí xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okolí.

§219

Xxxxx opatření obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma

(1) X xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxx xxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřením xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx od xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx projednání, lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podat, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §172 odst. 5 xxxxxxxxx řádu, také xxxxx, xxxxxx jsou x návrhu opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Stavební xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 90 xxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§220

Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) označení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení, před xxxxxxx negativními xxxxxx xxxxxxxx xxxxx chrání xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx pozemků podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx zřizuje,

c) xxxxxxxxx xxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxx a provádění xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) grafickou přílohu xxxxxxxxxx xxxxxxxx situaci x xxxxxxx katastrální xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chráněných xxxxxx, xxxxxxxx a pozemků; x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxx 1 000 x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx mapovém podkladě x měřítku 1 : 10 000 xx 1 : 50 000.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xxxx právní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x stavbu, xxxxx xxx vyžaduje. X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx pásma stavební xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx pásmo k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, je povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochranném xxxxx této xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxx platnosti opatření xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dobu xxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx na rozhodnutí x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxxxxx obecné povahy x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, komu x xxx vyplývá xxxxxxx xxxx povinnost, xxxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxx zájem; rozhodnutí x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxx xxxxxx xxxx zrušit na xxxxxx xxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx x moci xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx toho, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, povolit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxx x xxxxxxx s xxxxxx ochranného xxxxx.

Díl 5

Rámcové xxxxxxxx

§221

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx souvisejících, nacházejících xx xxxxxx x xxx areálu jaderného xxxxxxxx, xxxx

x) u xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy x xxxxxxxx ustanovení xxxx 3, 6 a 8 x ustanovení xxxx I, II, XX x X xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx rámcového povolení.

(3) Xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx povolí povolením xxxxxx, které xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx a v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx povolit stavbu xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem. Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení. Rámcové xxxxxxxx xxx záměry xx území vojenských xxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx záměru, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx slouží xxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx obrany a xxxxxxxxxxx státu xxxx xxx xxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x §182 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x).

(5) Xxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dokončených xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hranic xxxxxxx a sousedních xxxxxx, lze xxxxxxx x bez předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxx xxxxxxx x §182 odst. 1 písm. a), x) x x).

(6) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxxxxx §198. Platnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§222

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx stavební úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, druh x xxxx xxxxxx a xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx minimálních xxxxxxxxxxxx parametrech, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx pozemků x xxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx vstupy x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx povolením xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx slouží xxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x nenachází se x areálech dokončených xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§223

Xxxxx xxxxxxxxx povolení

(1) Xxxxxxx povolení pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxx x vně xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx stavebního xxxxxxx,

x) katastrální území, xxxxxxxx čísla x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx umisťuje,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx umisťovaných xx xxxxxxx areálu, xxxxxxxxx xx sousedních xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx uvnitř xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, limitních xxxxxxxxx xx xxxxxx x výstupy xxxxxxxx xxx realizaci a xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx maxim xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx maxim xxxxxxxxxx výstupů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxx, xxxxx x imisí,

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx projektovou xxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x zajišťování xxxxxx a bezpečnosti xxxxx, obsahuje rámcové xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx nemovitostí,

c) xxxxxxxxx xxxxx staveb.

Xxx 6

Změna xxxxxx xxxx dokončením

§224

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx změna x xxxxxx oproti xxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxx realizovat xxx xx základě povolení. X xxxxxxx stavebníka x změnu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad, který xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace podle §157 xxxx. x), x) x x), xxx xxxxxxx xx xxxxxx půdorysný xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx nosných xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a nedochází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nepovažují xx změnu stavby x xxxxxxxxxxxx xx x kolaudačním řízení.

(4) X xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx dokumentaci xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx záměru práv xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx stavebníka, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxxxxxx-xx posouzení xxxxx xx životní xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxx xxxxx povolení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxx o xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydané x xxxxxx x žádosti xx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, napadené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxx podle §196.

(3) Není-li v xxxxx díle stanoveno xxxxx, na xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxx 1 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§226

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx odvolání xxxxxx xxxxxxxxxx řízení, který xxxxxx souhlas x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x části obsahu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxx účastník řízení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepřihlíží x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx odvolatel uplatnit xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřihlíží x xxxxx obsahu xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx, x xxxx xx xxxxxxxxx v plánovací xxxxxxx zavázal. Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx k části xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podáno xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. e), x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x energetického stavebního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb uvedených x písmenech m) x x) přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx x Xxxxxxx báňského xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a energetického xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 8

Kontrolní xxxxxxxxx

§227

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx x povolení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o nařízení xxxxxxxxxx stavby, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxx stavebník xxx výstavbě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx stavebního úřadu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §292 xxxx. 3; xxxxxxxxxx §292 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zjištění. Xxxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky.

(4) Xxxxxxxxxx §62 xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobně. Xxx xxxxxxxxx prohlídce xx nepostupuje podle xxxxxxxxxxx řádu, pro xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §293 xxxxxxx.

(5) Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXX Z XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

§228

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xx-xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxx stavební úřad x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxx x xxxxxxxxx na výstavbu xx součástí žádosti x povolení záměru x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx žádá, x xxxx odůvodnění.

XXXXX X

XXXXXXX XX XXXXX

§229

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx práva k xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx omezena x xxxx xx xxx způsobena škoda, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zrušení nebo xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx záměru xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx prospěšného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vynaložených xxxxxxx xx přípravu xxxxxx x obvyklé xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx snížením xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx, kraj xxxx stát, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru x xxxx úřední xxxxxxxx xxxxx §200 odst. 2 a 3.

(5) Xxxxxxx se xxxxxxxxx x penězích. Xxxxx xxxxxxxx náhrady xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxxx xxxx stavbu; xxxxx xx vyrovnání xxxxxxx xxxx výší xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxx xxxx dotčeno.

XXXXX VI

ŘÍZENÍ X XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§230

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx užívat xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednoduché stavby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kolaudační xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx po dokončení, x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx vymezeným x xxxxxxxx stavby. Dokončení xxxxxx xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xx stavba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx výstavbou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx záznamu, ve xxxxxx xxxx zapsány xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx údaje x xxxxxx obsahem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje50).

(4) Xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Vznikla-li stavba, xxxxx xxxxxxxxxx kolaudační xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx.

§231

Účastníci řízení

Účastníky kolaudačního xxxxxx jsou xxxxxxxxx x vlastník xxxxxx.

§232

Xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx odchylek xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žádosti xx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx odchylce xxxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a jde-li x xxxxxx51), údaj x xxxxxxxx xxxxx17),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx evidence v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx výstavbou dochází x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, xx-xx vyžadováno xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx nebo povolen,

g) xxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx změny xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo předány xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx digitální technické xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy, xx-xx vyžadován xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx29).

§233

Posuzování xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx provedení xxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, nemění-li xx způsob xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx-xx x negativnímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx provádění stavby xx změně technických xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xx stavba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx technických předpisů, xxxxx platily x xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx ověřena stavebním xxxxxx.

§234

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídka

(1) X kolaudačním xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, je-li xx nezbytné pro xxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx. Závěrečná xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx a rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx52). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx provedena xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx nebo odstranění xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 10 xxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx. X konání xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li x žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx upustit od xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx stavba, xxxxx musí xxx xxxxx jiného zákona54) xxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obec x xxxxxxxxx xxxxx.

§235

Xxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §233, xxxxxxxx xxxx xx lhůtě 15 xxx ode dne xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx podle §197 xxxx. 1 x 2

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xx nezbytné, kolaudační xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx drobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx do 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Kolaudační xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dotčeným xxxxxxx.

(5) Kolaudační xxxxxxxxxx xxx vydat i xxx xxxx xxxxxx, xxx-xx ji xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Předčasné užívání x xxxxxxxx xxxxxx

§236

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Před dokončením xxxxxx xxxx stavební xxxx povolit xxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx, lze-li xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx bezpečnost x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx stavebník xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx předčasně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahuje kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby x xxxxxxxxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx §232 xxxx. 2 v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebník x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx xxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x ostatních staveb xxxxxxx stavebník podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby xx stavebník x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Po xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §230 xx 235 x 237 xxxxxxx.

§237

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx stavebníka nebo xxxxxx z xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx zkušebního provozu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, závazné stanovisko xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx dokončení xxxxxx; xxxxxxxx oznámení je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadováno xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

(5) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x vlastník xxxxxx.

(6) Po ukončení xxxxxxxxxx provozu podá xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§238

Xxxxxxxx předčasného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 x 2

a) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo evidenční,

b) xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) datum x xxxxx jednací povolení xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx užívání xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx přechod xxxxxxxxxx provozu do xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dobu 1 xxxx.

(3) Stavební xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provoz xxxxxxx, může xx xxxxxx stavebníka, x xxxxxxx zkušebního xxxxxxx x z xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, prodloužit před xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx, v takovém xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx 3 xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx přesáhnout 10 xxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx

§239

Xxxxx v xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx žádost xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx změny x užívání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx identifikační xxxxx xxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x důsledky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx stavby s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastník xxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§240

Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§241

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Stavební úřad xxxx xxxxx povolení xxxxx x užívání xxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x řízení, jde-li x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, která

a) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx okolí,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx provoz,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů, xxxx

x) nezpůsobí změnu xxxxxxxxx stavby z xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obyvatelstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změnou x užívání x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí dotčeného xxxxxx, xx-xx vyžadováno xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§242

(1) Xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxx x změně v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Je-li změna x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx xx xxxxx §172 xx 181, 189 xx 193, 196, 225 x 226 xxxxxxx x xxxxx §185, 188 x 194 xxxxxxxxx.

§243

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odstavci 2 xxxx. d) přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx jejich části xxx jen xx xxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x užívání xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud taková xxxxx není podmíněna xxxxxxxx úpravou záměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx pro xxxxxx stavby, pokud xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x jednoduché xxxxxx se použije §239 x 241 xxxxxxx.

§244

Xxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx změny x užívání xxxxxx x xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x náležitostí xxxxx §197 xxxx. 1 x 2

x) xxxx, xxxx stavby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx stavby x xxxxxxxx parcelního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí,

c) xxxxxxxxx xxxx užívání stavby,

d) xxxx účel xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§245

Pasport xxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx skutečnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx nedochovala xxxx není x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povolení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx vlastník xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx zjistit xxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx k xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určena.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx stavby povinnost xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízení. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxx, změnit nebo xxxxx přepracovat, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

Díl 4

Společná ustanovení

§246

Není-li x xxxx hlavě xxxxxxxxx jinak, postupuje xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §172 xx 181, 225 x 226 xxxxxxx x xxxxx §185, 188, 190 x 194 přiměřeně, xxx vydání povolení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v užívání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §172 xx 181, 189 xx 193, 196, 225 a 226 xxxxxxx a podle §185, 188 x 194 xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX STAVEB X XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§247

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo obsahuje xxxxxx, xx možné xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x povolení odstranění xx vlastník xxxxxxx, xx němž se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx stavby přímo xxxxxxx.

(3) Nejde-li x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkové xxxx xxxx x stavbu, x níž xx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vlastnických nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx, která má xxx odstraněna, xxxx xxxxxxx na xxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxx pozemkům xxxx xxxxxxxxx stavbám, xxxxx xx xxxxx xxx odstraňováním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění stavby xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stavební úřad xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§248

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podle správního xxxx xxxxxxxx

x) předpokládaný xxxxxx započetí a xxxxxxxx xxxxxxxxx prací x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx sousedních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx o xxxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx lze přítomnost xxxxxxx očekávat.

(2) Součástí xxxxxxx je dokumentace xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vyjádření, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§249

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve výrokové xxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) druh, xxxx xxxxxx, parcelní číslo x xxxxxxxxxxx území, xx xxxxxx xx xxxxxx nachází, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo přiděleno,

b) xxxxx xxx odstranění xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, a provozu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, kterými xx xxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrana veřejných xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx stavební xxxxx xxx svépomocném xxxxxxxxx bouracích xxxxx x xxxxxx, která xxxxxxxxxx povolení,

f) povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx odvádění xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx odstranění

Oddíl 1

Xxxxxx o nařízení xxxxxxxxxx stavby

§250

Obecné ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxxxxx xxxx vlastníkovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostředí anebo xxxxxxx třetích xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závadný xxxx, nejde-li x xxxxxxxx památku,

b) xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ním,

c) je xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx,

x) nevyžaduje xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx předpisy,

e) xxx x stavbu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvání, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxx trvání xxxxxx,

x) xxx x stavbu, xxxxx nebyla dokončena x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obnovy stavby,

h) xx prováděna xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx se nachází xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx stavbám na xxx, obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, která má xxx xxxxxxxxxxxx, nachází, x další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§251

Oznámení x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx povinného x předložení dokumentace xxx odstranění xxxxxx x xxxxxxxxx, závazného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx jiným právním xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x opakované řízení x xxxx povolení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx povinný xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xx opatří na xxxx xxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxxxx dokumentace pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx zahájení řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx.

§252

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx a náležitostí xxxxx §197 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemku x katastrálního xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí,

c) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx bouracích prací, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury, x provozu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) podmínky, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx zajistí dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podnikatele, který xxxx xxxxx provádět,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a vysázení xxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxxxxx stavby.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxx nutných xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx chráněné xxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxxxxxx postupu prací xxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; o xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odstranění.

§253

Obnovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx soudu

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxx provedeny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxx přiměřeně.

(2) Xxxxxxx-xx x odstranění xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxx na xxxxxx toho, komu xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxx, stanovit xxxxxxxx xxx odstranění stavby; xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx stanoví, je xxxxxx úkonem stavebního xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx povinný xxxx xxx, komu soud xxxxxxxxxx xxxxxx uložil.

Oddíl 2

Postupy související x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§254

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx provedenou xxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx s xxx xxxx stavební xxxx xxxxxxxxx povolit x případě, xx xxxxxxx o dodatečné xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx vydání.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx, stavební úřad xxxxxx novým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx splní xxxxxxxx xxx xxxx vydání.

(3) Xxxxxx nevyžadující xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx žádost o xxxxxxxxxxx doby trvání xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxx stavby.

(5) Xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 1, 2 x 4 xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx x pozemku, na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx odstraněna, xxxx xxxxxxx xx něm, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx práva x xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§255

(1) V xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx povinného x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 xxx xx zahájení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zahájením řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx byla xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx stavby. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §184 odst. 1 x 2 x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §172 xx 181, 183 xx 220 x 225 xx 227 použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odstranění stavby.

§256

(1) Stavbu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže splnění xxxxxxxx podle §193 x

x) xxxxxx nevyžaduje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stavba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x

x) povinný xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx x xxx, xx provedl xxxxxx xxx povolení xxxx x rozporu x xxx, xxxx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx pouze xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx povolením xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx podmínka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §187 xxxx. 2 xx 4 xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx dodatečného povolení xxxxxxxxxxx stavba, stavební xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §232 x 233 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společně xx žádostí o xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx kolaudační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§257

Xxxxx-xx xxxxxx dodatečně xxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxx

§258

(1) Xx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx žádost, na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx následně xxxxxxx xxxxxxxx; doplnění podkladů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §172181, 183220 x 225 xx 227 použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx začíná xxxxx xxxx následujícím xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x posledním xxxxxx, uvědomí xxxxxxxx xxxx, který rozhodl x prvním xxxxxx, x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby.

(4) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§259

(1) Xxxxxx xx x opakovaném xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx splněny, xxxxxx se xxxxxx, xxxxx povinný xxxxxx x xxxxx víře x xxxxx xx xxxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xx zjevném xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nové xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li předmětem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavba, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §232 x 233 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx povolení dokončená xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx vydáno kolaudační xxxxxxxxxx, vydá stavební xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §232 x 233 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozbývá platnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx vydat.

§260

Povolení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx náležitosti xxxxxxxxx x §184 xxxx. 1 a 2.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §172181, 183220 x 225 xx 227 použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx doby xxxxxx stavby xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavby obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx povolení x prodloužení doby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Společná xxxxxxxxxx

§261

(1) Xxx terénní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx obdobně.

(2) Ministerstvo xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uhradit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 4 xxxxxxxxx řádu uložil xxxxxxxxx zaplatit předem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) exekuční xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx stavební xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) usnesení xxxxx §119 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx exekuce, x

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx nákladů na xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpravy.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§262

Není-li x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §172, 174, 185, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 225 x 226 xxxxxxx x xxxxx §190 x 200 xxxxxxxxx. X xxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx §173, 175, 176, 178181, 189, 191, 192, 225 x 226 obdobně a xxxxx §190 přiměřeně.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§263

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Je-li xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo závažné xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x odvrácení nebo xxxxxxxx xxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx postupů xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okolností x v provádění xxxxxx, terénních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxx xx předchází xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx události, xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mimořádné opatření.

(4) Xx-xx nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopadů mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx x tom, xx

x) xxxxxxx od vydání xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, povolení změny xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příloh xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx předložit xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem.

(5) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxx první xxxx stavebního xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§264

Obnova

(1) Stavbu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx, xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo na xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Pokud x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavby nebo xxxxxxx požádá, stavební xxxx mu kopii xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx bezodkladně poskytne, xx-xx ji x xxxxxxxxx.

(2) Stavebník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obnovu xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx podle původního xxxxxxxx x dokumentace, xxxxx níž byla xxxxxxxxx, xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx došlo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x stavbě xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx obnovena, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Vyžaduje-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyrozumí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx oznámení x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx oznámení xxxxxxxx xx žádost o xxxxxxxx xxxxxx. Stavební xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx bude xxxxxxxx do 2 xxx xxx dne xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx provedena xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Povolení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx 2 xxxx ode xxx xxxxxx xxxx právní xxxx. Bylo-li x xxxxxxxxxx xxxxxx stavby xxxx terénní xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §198 xxxx. 3 se xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§265

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx o mimořádných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx mimořádná xxxxxxx xxxxx x zaviněném xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně oznámit xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX

§266

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zničen, práce x místě nálezu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x okolnosti xxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Současně může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na místě.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může stavební xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nové řízení x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx mimořádného xxxxxxx, x z xxxx xxxxxx jej xxxxxxxx za kulturní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx podání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svém xxxxxxx, x xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 x Ministerstva kultury, x xx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xx xxxxx základě xx xxxx náklady xxxxxxx; jinak xxxxx xx xxxxxx náhradu xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§267

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx55), xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb56) xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plánování,

c) evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) informační xxxxxx stavebního řízení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neslouží x xxxxxx působnosti jiného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako dotčených xxxxxx. Xxxxxxx orgány x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxx xxxxxxxxxx informační systémy xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vedou x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx bezpečnostním xxxxxx, Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Informační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle části xxxxx x dotčených xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x změně xxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x podmínky xxxxxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§268

Portál stavebníka

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje zejména

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxx vlastníku xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx a dokumenty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xx xxxxxxxx stavebních xxxxxxx, xx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx57), poskytovat xx x xxxxxxxxx xx xx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§269

Xxxxxxx geoportál územního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx geoportál xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx agendovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) sledování xxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxx, xxxxx souvisí x xxxxxxx plánováním x územním xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx odkázat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dalších nástrojů xxxxxxxx plánování.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx data xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx eviduje xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Data z xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx vkládá x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx strojově čitelném xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxx zveřejněným x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx lze omezit xxxx odepřít, xxxxx xx to v xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxx obrany xxxxx xxxx ochrany mezinárodních xxxxxx xxxx by xxxxxx zpřístupněním byla xxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxx xxxx plynoucích x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xx xxxxxxx xxxxxxx §11d xxxxxx x. 123/1998 Xx., x xxxxx xx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx formy x xxxxxxx vkládání x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§270

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx stavebních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkony xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx sloužící xxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x ukládání

a) podání x jiných písemností,

b) xxxxxxxxxx a jiných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dotčeného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x oprávněné xxxxxx osobě nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření z xxxxxxxx možnosti a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx k podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) metadata xxxxxxxxxx k xxxxx xxxx písemnosti a

d) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stavebních xxxxxxx.

§271

Evidence xxxxxxxxxxxxxx dokumentací

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, projektová xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokumentaci xxx xxxxxxxx záměru xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přílohou xx dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxx zpracována xxxxxxxxxxxx, učiněno prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx do evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení záměru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx záměru, vedení xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx, xxxxxxx strukturu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x datové xxxxxxxx pro přístup xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§272

Xxxxxxx do evidencí

(1) Xxxxx xx přístup x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací má xxx, xxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nahlížet do xxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xx x xx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve strojově xxxxxxxx xxxxxxx má xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rovněž xxx, xxx prostřednictvím xxxxxxx stavebníka x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx evidencí xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

§273

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx popisných xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x přidělování xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vloží xxxxx o xxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikačního xxxxx stavby; xx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zapisované údaje x nich a xxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§274

Xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxx

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) stavebních úřadů,

b) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxx rozhodnutí v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy.

§275

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx správy xxxxxxxxxx spisovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odkazovat xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x evidenci elektronických xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx x důvodů ochrany xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci a xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy xx xxxxxxxxxxx evidencí dokumentů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx spisovou xxxxxx se považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavební xxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXX OSMÁ

VÝKON ČINNOSTI XXXXXXXXXXXXXX INSPEKTORŮ

§276

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx stavby a x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickými xxxxxxx.

§277

Xxxxxxxx výkonu činnosti

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx osobou,

d) xx nejméně 15 xxx xxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx úřadu, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx58),

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zkušenosti xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odstavci 1 xxxx. x), b), x), x) x x) x xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných xx výstavbě (xxxx xxx "Komora") xxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx nesplňuje xxxxxxxxxx xxxxx.

§278

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x udělení xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx autorizovaného inspektora xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx autorizovaného inspektora. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§279

Bezúhonnost

(1) Za bezúhonnou xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx spáchaný úmyslně, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena, x

x) xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx uloženo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx obdobně.

(3) Komora xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pravomocném uložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxxx.

§280

Doba platnosti x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx celé území Xxxxx republiky na xxxx 10 let. Xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx prodloužena xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 10 xxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx soustavně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxxxx

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení autorizovaného xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1,

x) dnem právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxx svéprávnost, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§281

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx neslučitelného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trvající xxxx xxx 3 xxxx.

Výkon xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx

§282

(1) Právnická xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výlučně xxxxxxxxxxxx inspektoři, může xxxxxxx autorizovaného inspektora xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Společníci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§283

(1) Autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Autorizovaný inspektor xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx škoda, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavírá xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx povinen xxxxxx xxxx částky, xx xxxxxx je xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx inspektor xx povinen vést x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx 5 let.

(4) Xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxxxx se podílel, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxx xxxx osoba xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, manžel xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx, xx kterou xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§284

Práva x povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Autorizovaný xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx posudek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, účel xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční u xxxxx dokončené xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x zkušebním provozu, xxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxxxx x předčasném xxxxxxx stavby,

e) xxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, podpis, otisk xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku.

(2) Odborný xxxxxxx autorizovaného inspektora xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, kterou xxx samostatně xxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, umožňuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx požadavky na xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxx vydat pouze xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx dokumentace xxx xxxxxxxxx stavby xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx změnami a x požadavky xx xxxxxxxx, popřípadě technickými xxxxxxxx x technickými xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx inspektor oprávněn xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx ověřil xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx sloužící xxxxxxxx, otvírce a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx vodních xxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xx xxxx náklad xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx součinnost.

§285

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu podle xxxx xxxxx zřizují xxxxxx společný koordinační xxxxx schvalovaný xx xxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx pověření Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, organizační x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx autorizovaného inspektora. Xx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx x touto xxxxxxxx xx autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx určeným xxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx členů koordinačního xxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx zkoušek a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§286

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx kontroluje xxxxxxxx xx zkoušce, xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. V součinnosti xx stavebními xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektorů.

XXXX DEVÁTÁ

KONTROLA X XXXXXXXX K XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XX VĚCECH XXXXXXXX XXXXXXXXX

§287

Xxxxxxxxx

(1) Kontrolu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x krajský xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu

a) xxxxxx xxxxx,

x) orgánů xxxxxxxx města Xxxxx x

x) xxxxxxxx pořizovatele.

(3) Xxxxxxx úřad vykonává xxxxxxxx

x) orgánů xxxx x

x) zástupců pořizovatele.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování zahrnuje x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx.

§288

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, právních xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x v průběhu xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx.

§289

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Byly-li xxx kontrole xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx zřetelem xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxxx xxxxxxx v přiměřené xxxxx; přitom xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pozastavit xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zjištěním xxxxx x xxxx xxxx obec, xxx xxxxx xx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx pořizování xxxxxx plánovací dokumentace, xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx potvrzení kontrolního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx pořizovatel xxxxxxx, stanoví mu xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxxx.

§290

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx orgánů obcí, xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx územního xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx první xxxxxx x xxxxxx, xxxxx desáté a xxxxx jedenácté části xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze x xxxx xxxxx x xxxxx zákona x krajích použijí xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx kontrola

§291

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x opatření xxxxxx xxxxxx vydaných podle xxxxxx xxxxxx.

§292

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx zákonem. Xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx stavební úřad xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx záměru podmínky x ochraně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx vyjádření nebo xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx, xx dotčený xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dodržování; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a dotčeným xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem stavebního xxxxx v xxxxxx.

(3) Xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx kontroly zúčastnit xxxxxxxxx, a je-li xx nezbytné, xxx xxxxxxxx stavby, hlavní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zhotovitel, xxxxxxxxxxxxx a osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx do vlastních xxxxx s nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, kdo, xxx, xxx, v xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřad xxxx x rámci kontroly xxxxx vyzvat xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jí k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §294 xxxx 295. Výzva xxxxxxxx poučení x xxxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx i xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§293

Xxxxx xx pozemek x do xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, na xxxxxx x xx xxxxxx pouze x xxxxxxx jejich vlastníků; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Kontrolující xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxxx x xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx kontrolujícímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Kontrolující může xxxxxxxx xx obydlí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatele, jen xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx také xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Vlastník x xxxxxxxx obydlí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolujícímu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxxxxxx a měření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx to xxxxx, xxxxxx kontrolující x xxxxx xxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxx-xx x některý x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 4, xxxx xx xxxxxxxx úřad zjednat xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx stavby. Xxxxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu v xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§294

Xxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) stavební nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto zákonem xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx v rozporu x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx místě. Xxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxx další opatření, xx-xx xx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§295

Xxxxxxxx k nápravě

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx x ochraně zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídit opatření x xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx udržovací xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxx, zejména

1. při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezpečnostních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx závad, xxxxxx xxxxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxxx,

2. v xxxxxxx, xx stavba nebo xxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. x xxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích,

5. za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxx připojení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. pro xxxxxxxxx xxxxxxxx odvádění x zneškodňování xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x usnadnění průtoku xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádění xxxx xxxxxxxxx,

x) provést xxxxx zabezpečovací práce, xxxxxxx x xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) neodkladně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx životy xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx stavbu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx stavbě xxxxxxxx životy xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxx má xxx nařízeno opatření x nápravě xxxxx xxxxxxx x) nebo x).

(2) Opatření x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx záměr nachází. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx stavbu xxxxxxx nebo xx xx stavbě zdržují.

(3) X rozhodnutí x xxxxxxxx opatření x xxxxxxx stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxx x podmínky xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx provedení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nařídí jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx se záměr xxxxxxx, a stanoví xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx podklady stavební xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uloží vlastníku xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) x x) může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxx úkonem xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. X případě xxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxxx xx písemné xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx x kontrole. Xxxxxxx potvrzení obsahuje xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §68 správního xxxx; xxxxxxxxxx §67 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx stavební xxxx vyklizovaným osobám, xxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vlastníkovi xxxxxx, xxxxxxxxxxx osobě x xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xx stavbě xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) U xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníky řízení, xxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx přímo xxxxxxx plněním povinností xxxxxxxxxx stavebním úřadem.

§296

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Hrozí-li u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §295 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) nebezpečí x xxxxxxxx, zajistí provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx; xxx stanovení xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vydáno xxxx xxxxx úkon xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízeného xxxxxxxx x nápravě, x xxxxxxxxxx k dohodě x zaplacení, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§297

Opatření na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx sousedního xxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx může x xxxx xxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx, na xxxx xx záměr nachází, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxx uloženého xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx se opatření xxxx,

x) xxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x

x) podmínky omezení, xxxxxxx xxxxxx rozmezí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Účastníkem xxxxxx x opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxx, x ten, xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx založeno xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx řízení x uložení opatření x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xx sousedním xxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx co xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx prováděnými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx skončení xxxxx xx povinen xxx, jehož právo xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pozemek xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Kontrola výkonu xxxxxxxxxx stavebních xxxxx

§298

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx a energetického xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx dálnic, xxxxxx, xxxxxxxx komunikací x veřejně přístupných xxxxxxxxx komunikací, staveb xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy,

b) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx vykonává působnost xxxxxxxxxxx správního xxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxxx obnovitelných zdrojů xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu,

c) xxxxxxxxx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx,

x) obecních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajský xxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x opatření obecné xxxxxx vydaných na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i dodržování xxxxxxxx vlády a xxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx.

§299

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x krajský xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx výkon xxxxxxxx, xxx xxx dochází x xxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX PŮSOBNOSTI PŘI XXXXXXXX PROVÁDĚCÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX

§300

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obsahu prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxx, že namísto xxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxx ministerstvo.

XXXX DESÁTÁ

PŘESTUPKY

§301

Přestupky osob

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx záměr x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §230 odst. 1 xxxxx stavbu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §230 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §230 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx stavbu xxx kolaudačního xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x povolením xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavbu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxx §244,

i) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §236,

x) xxxxxxx zkušební xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx §237,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §237,

x) x xxxxxxx s §247 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx, která podléhá xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §247 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx stavbu x xxxxxxx x povolením xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx zakazující xxxxxxxx xxxxx §294 xxxx xxxxxx uložená xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §295.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 400 000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo d),

b) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), j), x), x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx 2,

c) xx 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), nebo

d) xx 4 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x), xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nezastavěném xxxxx, x záměr XXX nebo x xxxxx vyžadující xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§302

Xxxxxxxxx vybraných osob

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx §161 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx podle §266 xxxx. 1 nebo 2, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost podle §263 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx §163 xxxx. 2 xxxx. a),

b) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §163 xxxx. 1 nebo §163 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx c), xxxx

x) v rozporu x §163 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §167 písm. x) xx f).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §63 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. x) xxxx x) xxxx §181 odst. 1.

(6) Zhotovitel, stavbyvedoucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx projektanta, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §169.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 400 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx c), nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx 3 až 6,

b) xx 1 000 000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) xx 4 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a), xxxxxxxx jde x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx území, x xxxxx XXX nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení.

§303

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §155 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx stavbyvedoucí xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §164.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nevykonává řádně xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx stavby svépomocí xxx, xx poruší xxxxxxxx z povinností xxxxx §165.

(4) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §162 xxxx. 6.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Kč.

§304

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx §32 xx 35; přestupky xxxxx §302 odst. 4 x §303 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoviska.

(3) Xxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxx rozumí xxx terénní úprava.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

§305

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vlastníka xxxxxx

Xxxx-xx stavebník xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§306

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx x přestupku, lze xxxxx xx 1 xxxxxx poté, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxx může xxxxxxx jen ve xxxxx 2 měsíců xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx oznámeno.

§307

Nepřípustnost

(1) Žaloba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, obsahuje-li xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx; to neplatí, xxx-xx x žalobu xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx vydáno v xxxxxx zahájeném z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx povolena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx mohl; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

§308

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxxx.

§309

Xxxxxxxxxx o žalobě

(1) Xxxxxxx-xx tomu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx vydání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxx důvodná, bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx v případě xxxx zrušení a xxxxxxx stavebnímu úřadu x dalšímu řízení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx žalobce xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx změnit.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx přezkumné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx dosaženo xxxxxxxx xxxxx.

§310

Přezkum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx x xxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§311

Vztah xx xxxxxxxxx xxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx. K xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx vydaného xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 správního xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nelze přezkoumat x přezkumném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x úředníkům

§312

(1) Xx Dopravní x xxxxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a energetického xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platí, xx úspěšně vykonali xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vykonávat v Xxxxxxxxx x energetickém xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx nepostupuje, xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx správních úřadech x xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx Dopravního x energetického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zákona. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Podmínkou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 na xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x energetickým xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu zařazenými x výkonu xxxxx xx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx x energetického xxxxxxxxxx úřadu.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x Xxxxxxxxx x energetickém xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023.

§313

(1) Na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sekce xxxxxxxx zaměstnancem xxxxx §312 odst. 5 x 6 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výběrové xxxxxx nejpozději do 18 měsíců xx xxxxxxxxx systemizace xxxxx §312 xxxx. 7. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx oddělení obsazené xxxxxxxxxxx podle §312 xxxx. 5 x 6 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx od účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 7. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oboru xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx představeného, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xx služební xxxxx představeného xx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx splňující xxxxxxxxxxx pro účast xx výběrovém xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na stejný xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx vznik xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 5 a 6 xx xxxxxxx §190 xx 197, s xxxxxxxx §190 odst. 1 xxxx. x), §191, 195a x 196 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx a xxxx §200 a 201 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxx x doby xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti systemizace xxxxx §312 xxxx. 7. Xx dni xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx vykonali xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx vystaví osvědčení.

(3) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx 1 x §312 xxxx. 5 x 6 přechodem xxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx 12 měsíců od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx za vedení, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx určena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx termínech. Xxxxx však xxx xxxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxx před uplynutím xxxx 12 měsíců xx xxxxxx služebního xxxxxx, vyplatí se xx zadostiučinění xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, který xx nově náleží.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30a splňuje xxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy.

§314

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x činnostmi, které xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto nebo xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §68a zákona x. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2024, x xxxxxxxxx případech xx 1. xxxxx 2024. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx.

§315

(1) Příslušnost x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Dopravní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxx x činností, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x energetický xxxxxxxx xxxx, xx přesouvají xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx stavební xxxx.

(3) Xxxxxx z nespotřebovaných xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx souvisejí x výkonem působnosti, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů Xxxxxxxxxx x energetického stavebního xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§316

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ústav xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb. xx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxx zahájeno zpracování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx obecní xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx. xx xxxxxxx smluvního xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx rozhodný moment xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xx ministerstvu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxx §23a xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxxxxx xx xxxxxx oprávněných investorů xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a Magistrátem xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx zveřejnění seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§317

Xxxxxx plánovací podklady

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a bezpečnosti xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považují xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx doby jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36.

(3) Údaje x urbanistických xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, ministerstvo nebo xxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx údaje xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 4 xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§318

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx architektury x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx územního rozvoje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xxxxx nemohou být xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx; xxxx vypuštění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx území. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx vztahuje x původní xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xx xxxxxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §35 xxxx. 4 xxxxxx č. 183/2006 Xx. xx považuje xx zprávu x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a dále xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x nedošlo-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §34 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X rozsahu xxxxxxxxxxx úprav se xxxx xxxxxxxxx podle §71b x 71c x §71d xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stavební kultury xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§319

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosud nebyly xxxxxxxxx x x xxxxxxx marně xxxxxxxx xxxxx xxx přezkum xxxxx xxxxxxxxx řádu x soudního xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx textová xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxx změn x xxxxx x kompenzační xxxxxxxx podle §100 xxxx. 4 tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §40 xxxxxx zákona. Xxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pouze Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx záměry podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(5) Xxx první xxxxxx xxxxxxxxx plán se §73 xxxx. 2 x 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx uvede xx souladu s xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§320

Xxxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zásad územního xxxxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záměry xx xxxxx x území xxxxxxxx x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx v rozporu x územním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§321

Územní xxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Regulační xxxxx xxxxxx od 1. ledna 2007 xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx plány xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů, jejíž xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx regulační xxxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx regulačního xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx pořízený xx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2025, považuje za xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx, komu xxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxx vyplývající.

§322

Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2007

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, územní xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, schválené xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však 31. xxxxxxxx 2028. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx považují za xxxxxxxx obecné povahy, xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx obce může xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace sídelního xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx plánu xxxx x regulačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2007. Xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §113 odst. 2 xx 6 xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelního xxxxxx xxxx zóny, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxxx plánu, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxx xxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2028, xxxxx xx pořizování xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx zastupitelstvo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pořízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x regulačního xxxxx, byly-li xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, a xxxxxxxx již bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dokončí xx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xx jednotný xxxxxxxx xxxxx §20a zákona x. 183/2006 Xx. xx neuplatní.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zóny, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxx plán, xxxx-xx schváleny xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxx upravit xxxxx §188 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx. x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx projednat x xxxxx, nebylo-li zahájeno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx pořizování xxxxxx xxxxx §188 xxxx. 1 zákona č. 183/2006 Sb. zahájeno xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§323

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Činnosti při xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx projednání x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx pokyny xxx zpracování nové xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx aktualizace xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx tyto pokyny xx zadání xxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx změny, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zadání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x toto xxxxxx xx xxxxxxxx xx zadání územního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx zadání xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se považuje xx zadání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x pořízení její xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx zahájeno projednání xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx, dokončí xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Bylo-li xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx jeho xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx uskuteční x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoviska x xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního plánu xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx jeho xxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§324

Nepoužití některých xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

Části xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., které nemohou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx součástí, xx nepoužijí a xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být z xxxx dokumentace vypuštěny; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xx neupravuje.

§325

Zastavěné území

(1) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx pořídí x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx postupem xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxx, která xxxx xxxxxx plán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Do doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx x xxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx intravilán.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx změně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, úřad xxxxxxxx plánování xxxxxxxxx x x případě xxxxxxx pořídí x xxxx xxxx xxxxx xxxxx §121 xxxxxxxxxx xx 2 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xx doby xx zastavěné xxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zastavěné xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxx-xx x pozbytí xxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvaru xxxx zóny, xxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx marným xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §322 xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx území obce xxxx xxxxxxxxx území xxxx vymezené touto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za zastavěné xxxxx obce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx územního plánování xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx x případně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx tohoto zákona.

§326

Územní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 50/1976 Sb. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx příslušný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x prověření xxxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; nejsou-li xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxx 1 xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §123 xxxx. 4. Ustanovení §123 xxxx. 3 xx na stavební xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx použije xxxxxxx.

(3) Obsahují-li územní xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nepřihlíží.

(4) Výjimku x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §99 odst. 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx. povoluje xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x x obcích, xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §129.

(5) Xxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx, dokončí se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §123 xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

§327

Xxxxxx xxxxxx k xxxxx

(1) Xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx podle zákona č. 183/2006 Sb. se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Předkupní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx jeho vymezení xxxxxxxxx nebo nahrazeno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 4 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Po xxxxxx předkupního práva xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práva xxxx výmaz x xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx být xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx potvrzení x xxxxxx xxxxx xxxxx katastrální xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxx vyplývající.

§328

Řízení x xxxxxx xx zrušení opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části

Řízení x xxxxxx na zrušení xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xxx 3

Přechodné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dokumentacím

§329

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rámcové xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2027 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx-xx x

x) projektovou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx ohlášení stavby,

b) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) projektovou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx povolení, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx umisťuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zpracovanou x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jako xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2027 xxx namísto projektové xxxxxxxxxxx zpracované xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Bude-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2027, lze xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx dokumentaci xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odstranění stavby xxxxxx do 30. xxxxxx 2027 xxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx předložit také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řádu

§330

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, které xx xxxxxx záměrů, x nichž xxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx usnesení se xxxxx xxxxxxx.

(3) Řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx stavební xxxx, xxxxx se stal xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxxxx zákonu xxxx xxxxxx x ní xxxxxxxxxxx dokončí xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Stavební xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavbou xxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto zákonu xxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Společné územní x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx zákonu xxxxxxx xxxxxxxx úřad, který xx xxxx podle xxxxxx zákona příslušným x xxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k tomuto xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlavní, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx, který toto xxxxxx vedl přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 3 x tomuto zákonu, xxxxx záměru před xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx stavbu povolil.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xxxxxx x územním xxxxxx, x územním xxxxxx s posouzením xxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx souhlas, xxxxxx veřejnoprávní smlouva x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx rozhodnutí v xxxxx xxxx x xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, pokud xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Pravomocné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydané x xxxxxxx řízení xxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx nahrazující xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx považují xx povolení xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxx nevyžadovaly xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx.

(7) Účinný xxxxxxxx územní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx povolení, společné xxxxxxxx x posouzením xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx veřejnoprávní smlouva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x části věci x řízení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx zákona; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí x dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx pásmu se xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nestavebního xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, souhlasy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x řízeních xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a jimi xxxxxxxx veřejné xxxxx xxxxx neposuzuje.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx, xxxxx vykonávala xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2023, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx tohoto zákona xx doby, xxxxx xxxxx uplynutím 10 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxx xx doby prodloužené.

§331

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 5

Přechodné xxxxxxxxxx x xxxxxxx stavebním xxxxxx

§332

(1) Xxxxxx úřady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stavebním úřadům, xx která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxx protokol.

(2) Xxx provedení xxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx obdobně podle §68x xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

§332x

Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxx §152 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx 2027, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx §194 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx předcházejícímu xxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx podle věty xxxxx, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

§332x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§333

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §18 xxxx. 4, §30 xxxx. 3 x 4, §59 xxxx. 4, §62 xxxx. 3, §64 odst. 1, §66 odst. 3, §87 xxxx. 4, §109 xxxx. 4, §152 odst. 1, §154 xxxx. 2, §158 xxxx. 5, §161 xxxx. 4, §166 odst. 4, §169 odst. 2, §172 xxxx. 2, §227 odst. 5, §267 xxxx. 5, §268 xxxx. 3, §269 xxxx. 7, §270 odst. 3, §271 xxxx. 4, §273 odst. 3, §278, §285 xxxx. 4 a §292 odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §17 odst. 3, §152 odst. 1 x §158 xxxx. 5, xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavby xxxx x civilní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těmto xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x statutární xxxxx Ostrava xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení k xxxxxxxxx §152 odst. 2.

XXXXX IV

ZÁVĚREČNÉ XXXXXXXXXX

§334

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 68/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxx č. 191/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 68/2007 Sb.

4. Xxxx třicátá čtvrtá xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Zákon č. 345/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx prostorům x doplňují některé xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 379/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxx xxx xxxxxxxxx zákona č. 227/2009 Sb., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech.

8. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 424/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 100/2010 Xx., x další xxxxxxxxxxx zákony.

9. Xxxx xxx xxxxxxxxxx druhá xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

10. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 420/2011 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.

11. Xxxx xxxxxxx sedmá xxxxxx č. 142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxx první zákona č. 350/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xxxx šestá xxxxxx č. 257/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Část xxxxxx zákona č. 39/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 91/2016 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 22/1997 Sb., x technických požadavcích xx výrobky x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 298/2016 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Část xxxxxx zákona č. 264/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 194/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí elektronických xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Část xxxxxx xxxxxx č. 205/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x některé další xxxxxx.

22. Část xxxxxx xxxxxx č. 193/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

23. Xxxx první xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx.

24. Xxxx xxxx xxxxxx č. 169/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx.

25. Část xxxxxxxx xxxxxx zákona č. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

26. Část xxxxx xxxxxx č. 312/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 254/2001 Xx., x xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27. Xxxx xxxxx zákona č. 47/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony.

28. Xxxx dvacátá xxxxx xxxxxx č. 403/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony.

29. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2021 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

30. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 19/2023 Sb., kterým xx mění zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

31. Xxxxxxxx č. 590/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx.

32. Xxxxxxxx č. 367/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 590/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vodní xxxx.

33. Xxxxxxxx č. 498/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx č. 499/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxxxxxx č. 62/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 499/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

36. Xxxx xxxxx xxxxxxxx č. 405/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 62/2013 Xx., x xxxxxxxx x. 169/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stavební xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dodávek x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

37. Xxxxxxxx č. 500/2006 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxxxxxx č. 458/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 500/2006 Xx., x xxxxxx analytických xxxxxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

39. Xxxxxxxx č. 13/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 500/2006 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 458/2012 Xx.

40. Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území.

41. Xxxxxxxx č. 269/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx území.

42. Xxxxxxxx č. 22/2010 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných požadavcích xx xxxxxxxxx území, xx xxxxx xxxxxxxx x. 269/2009 Xx.

43. Xxxxxxxx č. 20/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Vyhláška č. 431/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45. Vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

46. Xxxxxxxx č. 164/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 360/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

47. Vyhláška č. 503/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodování, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

48. Xxxxxxxx č. 63/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 503/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 66/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 503/2006 Xx., x podrobnější úpravě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 63/2013 Xx.

50. Xxxxxxxx č. 146/2008 Sb., x rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxx.

51. Xxxxxxxx č. 251/2018 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 146/2008 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx.

52. Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x technických požadavcích xx stavby.

53. Xxxxxxxx č. 20/2012 Sb., kterou xx xxxx vyhláška č. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx.

54. Xxxxxxxx č. 323/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xx znění vyhlášky x. 20/2012 Xx.

55. Xxxxxxxx č. 398/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx.

56. Vyhláška č. 239/2017 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xxx stavby xxx xxxxxx funkcí xxxx.

57. Xxxxxxxx č. 418/2022 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 500/2006 Xx., x územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, vyhláška x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhláška x. 360/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxxx č. 164/2022 Xx.

58. Nařízení xxxxxxxx města Xxxxx x. 10/2016 Xx. xx. m. Xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).

59. Nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 14/2018 Sb. xx. x. Prahy, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 10/2016 Xx. hl. m. Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx obecné požadavky xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby x xxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

§334x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xx 1. xxxxx 2024 xx 30. června 2024 x xxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx od 1. xxxxxxxx 2022 do 30. června 2023.

(2) Xx věcech týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx územního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavby uvedené x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x ní xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxx 2 xx xx den xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx považuje 1. xxxxxxxx 2024.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx. Pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxx 4 xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxxxxx 2024. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, staveb x xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x nimi xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx §172, 173, §185 xxxx. 3 písm. c) x části xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

§335

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2024, x xxxxxxxx ustanovení

a) §36, 319, §322 xxxx. 1 x 3, §324 x §326 xxxx. 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) §1518, §312 xxxx. 1 x 7, §313 xxxx. 1 x 2 x §315 xxxx. 1, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022,

x) §312 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš v. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx stavbami xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx x jejich xxxxxx, x xx

1. xxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy a xx 5 x xxxxx s nejvýše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx 3 x, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou rekreaci, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x stavbu pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 m x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. skleník do 40 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx xxx podsklepení xxxx xxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy xx zastavěném stavebním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x xx xxxxxxx xxxxxxx,

3. stavba xx 40 m2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 m, xx pozemku, xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx regulačního xxxxx xxxx regulačním xxxxxx xxx způsob xxxxxxx xxxx zahrádkářská xxxxx, x xxxxx x xxxxxx pro bydlení, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % z xxxxxxx xxxxxx pozemku,

4. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 55 m2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 4 m xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je určen xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x prvky regulačního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx plochy xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx v odstupové xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x x plocha xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dešťové vody xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 50 % x celkové xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxx xxx xx xxxxx 1 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 2 x xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx ploše,

6. xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx kulturním, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo stánky, xxxxxxx umístění xxxxxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx,

7. reklamní xxxxxxxx x celkové xxxxx xx 0,6 x2; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx započítává xxxxx xxxxxx,

8. oplocení xxxxxxx školek x xxxx59), xxxxxxxx zřízené x ochraně lesních xxxxxxx před xxxxx xx lesních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nesmí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx značené trasy,

9. xxxxxx pro hospodaření x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x výšky xxx xxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx60) x xxxxxx, měření, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx energetické soustavy x k xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, pokud xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma,

11. xxxxxx vedení x xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nedochází k xxxxxxxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

12. xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bezpečnostním xxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx trasu xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx břemene nebo xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

13. xxxxxxxxx xxxxxxx nebo odvody xxxx xx zemědělské xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxx,

14. přístřešky o xxxxxx xxxxxxxxx podlaží, xxxxx slouží xxxxxxx xxxxxxx, a jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy x xx 4 x xxxxx,

15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx provozní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

16. sjezdy x nájezdy na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx61),

17. nástupní xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx chodníky,

18. propustky xx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx,

19. xxxxxx mostních xxx,

20. xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx zeměměřické xxxxx x body seismické xxxxxxxxxxxx xxxx,

21. xxxxxxx xxx vlajky do xxxxx 8 x,

22. xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do celkové xxxxx 8 x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

23. běžný xxxxxxxx xxx62),

24. zařízení sloužící x odběru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

25. xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x celkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 kW, x xxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxx, kulturní xxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x území xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxx,

26. xxxxxxxxx63) k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

27. zázemí xxxxx mateřské xxxxx x xxxxxxx lesní xxxxxxxx školy o xxxxxxx xxxxxxxxx ploše xxxxx xxxxxx xx 55 x2, s xxxxxxxx hygienického xxxxxxxx, xxx podsklepení, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

28. připojení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xx vše x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xx 25 m xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx distribuční xxxxxxxx xx připojena x xxxxxxxxx soustavě x x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 90 000 xxxxxxxxx xxxx,

29. xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx do 4 xxx v xxxxxxxxx délce xx 25 x xx xxxxxx stávající distribuční xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx než 90 000 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx,

30. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přípojky x xxxxx xx 25 x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stoky xxxxxxxxx vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

31. xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x), xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx práce xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nemůže ovlivnit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejde o xxxxxxxx úpravy stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX, xxxxx se xxxx nezasahuje xx xxxxxxx konstrukcí xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti podle xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výroben xxxxxxxxx, x nejde x xxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) udržovací xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxx zabraňující xxxxxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx,

2. xxxxxx mostních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx zařízení a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, výběru x kontrole úhrady xxxxxxxx za užití xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

5. xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

6. zřizování xxxxxxx xxxxxxxx středního xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 cm u xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx zástavbou xxxx x přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx, x podjezdech a x xxxxxxx, xxx xxxx umístěny xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx 10 xx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxx 6 xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

8. stavební úpravy xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údržby64),

h) xxxxxxxxx práce nebo xxxxxxxx úpravy xxxxxx xxxxx, x xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přejezdů xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxx, kolejových xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

5. zařízení xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. zařízení pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx proudů elektrické xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx,

10. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

11. zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace.

(2) Xx drobné stavby xx nepovažují

a) xxxxxx xxx bydlení,

b) xxxxxx xxx rodinnou rekreaci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) stavby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, střeliva, xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx staveb xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 11 a 12,

x) xxxxxx vedení a xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx-xx x xxxxxx xxxx technické infrastruktury xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 11 x 12,

x) xxxxx díla a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisů,

l) xxxxxx XXX.

Xxxxxxx č. 2 x zákonu x. 283/2021 Sb.

Jednoduché xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úpravy, x xx

x) stavby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nejvýše xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podlaží a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby xx 300 m2 xxxxxxxxx plochy x xx 3 x xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx garáží xx 5 m xxxxx s jedním xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 m,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx a stavby xxx reklamu,

e) opěrné xxx xxxx oplocení, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) stavby xxx zemědělství do 60 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx x jednom xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx hospodářská xxxxxxx xxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, sklady xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx 60 x2 xxxxxxxxx plochy xxxx xxx 5 m xxxxx xx 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 7 x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx podlaží, xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvířata xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro skladování x xxxxxxxxxx hořlavých xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx hnojiv x xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvířata xx 60 x2 xxxxxxxxx plochy x xx 5 m xxxxx, podsklepené nejvýše xx hloubky 3 x,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) výrobky xxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xx, pokud nejde x drobnou xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 5 x3 xxxxxx xxxxxxxx xxx odběr plynné xxxx,

x) dobíjecí xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) stavby xxx výrobu energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 100 xX,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, prodejních, xxxxxxxxxx xxxx výstavních xxxxx xx 300 x2 xx 1000 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xx 80 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x výšky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx stavbou xxxxxxxxx xxxx funkčně xxxxxxx x je xxxxxxxxxx v odstupové xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nejméně 2 x, xxxxx xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nepoužijí.

(2) Dále xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x odstavci 1,

b) xxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxx nichž xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1,

x) xxxxxxxx úpravy xxx xxxxx x xxxxxxx části xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx změny dokončené xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx energeticky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 350 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx však do 1000 x2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nedochází x nakládání x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x krajině xx 1,5 m xxxxxxx x výměře xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 20 000 m2 x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx do 1000 x2.

(3) Za jednoduché xxxxxx xx nepovažují

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochranu,

c) xxxxxx xxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x bezpečnost státu,

e) xxxxxx vodních děl xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2 xxxx x příloze č. 1,

f) xxxxxx XXX.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 283/2021 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx drah,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx soubor xxxxxx xxx výrobu x xxxxxxxxxx umisťované x zastavitelných nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 100 xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozvojovém plánu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x zařízení přenosové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx elektřiny x celkovém instalovaném xxxxxx 100 XX x xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výrobny plynu xxx 1 MW xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těžebních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) stavby a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx65), xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) stavby x xxxxxx těžby, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tyto xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx radioaktivních odpadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx x stavby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx vodních xxx, x xx

1. výrobna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxx 5 MW,

2. xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1 XX, nejde-li x xxxxxxx elektřiny podle xxxx 1,

3. výrobna xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10 XX,

4. xxxxxxxx xx energetické xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x zařízení rozvodného xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxx XX 300 x více.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

X. Xxxxx x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to x rozsahu, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxx vlivů politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. xxxx přílohy, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatnil u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxxxx xx toto vyhodnocení.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, pokud xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxxx významný xxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx oblastí66).

3. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx území.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu x zlepšování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x soudržnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx území x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Návrh xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx vymezených xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyváženosti xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxxx společenství obyvatel xxxxx (udržitelný rozvoj xxxxx).

XX. Xxxxx x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, územního rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a územního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx shrnutí xxxxxx x hlavních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx ochrany životního xxxxxxxxx přijatým xx xxxxxxxxxx, unijní a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx politika xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx uplatněním posuzované xxxxxxxx územního rozvoje xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx posuzované xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxx chráněná xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx oblasti.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kumulativních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx se vlivy xx xxxxxxxxxxxx, lidské xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, půdu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx, horninové xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, klima, xxxxxx statky, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a archeologického x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx uvedenými oblastmi xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx zjištěných xxxx předpokládaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Srozumitelný popis xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, snížení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záporných xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, unijní nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx zohlednění xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zadání xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovisku xxxxx §71a xxxx. 2, §71d xxxx. 4 písm. x) xxxx §71e odst. 5 xxxx. x).

12. Xxxxx ukazatelů xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxx xx rozhodování ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxx shrnutí výše xxxxxxxxx xxxxx.

Příloha x. 5 x zákonu č. 283/2021 Sb.

Obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Politika územního xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx udržitelného xxxxxxx území,

b) xxxxxxxx xxxxxxx struktury Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozvojových xxxxxxx x rozvojových xx,

x) xxxxxxxx specifických xxxxxxx,

x) xxxxxxxx záměrů xxxxxxxx infrastruktury,

f) vymezení xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) úkoly xxx xxxxxx plánování.

(2) Politika xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rozvojových xxxxxxx x rozvojových xx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x

x) vztahu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxx, xxx xxxxxx záměrů dopravní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xx zpracuje

a) xxxxxx x projednání xxxxxx politiky územního xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, obcí x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx konzultací xx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xx sdělením, xxx xxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx závažných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx prohlášení podle §10g odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, a

d) xxxxxxx, xxx bylo zohledněno xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území x uvedením xxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxxx xxxxxx.

Příloha č. 6 x xxxxxx č. 283/2021 Sb.

Obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx ploch x koridorů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx stanovena.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxx územních rezerv,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx ukládá xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) stanovení xxxxxx xxxxxxxxx změn x xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx pojmů, xxxxx nejsou definovány x tomto xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisech.

(3) Xxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadregionálního xxxxxxx,

x) výkres xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) je-li xx účelné, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxx prověření xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx části xx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 200 000 xxxx 1 : 100 000 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxx xxxxxx ploch x xxxxxxxx xxxx členit xx samostatné xxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §71 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení vlivu xx xxxxxxx ochrany x celistvost evropsky xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxx zohledněno xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území,

h) xxxxxxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxxxxxx vlivů xx životní prostředí xx sdělením, jak xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10g xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxx řešení, xxxxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx i posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx územního rozvojového xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx změn.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výkres x měřítku 1 : 200 000 xxxx 1 : 100 000 x

x) xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazby xx xxxxx xxxxxxxxxx států.

Xxxxxxx x. 7 x zákonu x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx

X. Xxxxxx územního xxxxxxx

(1) Textová xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) koncepci xxxxxxx xxxxx kraje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx plochy a xxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx ploch x xxxxxxxx nadmístního xxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx účelu x xxxxxxxxx na jejich xxxxxxx,

x) vymezení ploch x xxxxxxxx regionálního xxxxxxxx systému ekologické xxxxxxxxx a, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nadregionálního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxx kvalit krajin, xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx zachování xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx rozvojového xxxxx x, xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, staveb x opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xx stanovené sídelní xxxxxxxxx, x

x) kompenzační xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, textová xxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a koridorů xxxxxxxx rezerv,

b) vymezení xxxxx x koridorů, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, stanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zákoně nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx územního rozvoje xxxxxxxx

x) výkres xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvojové oblasti x xxxxxxxxx osy, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výkres xxxxx x koridorů, xxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx kvality,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x asanací,

e) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x koridorů, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxx xxxxxx studií x

x) xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 50 000 xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 100 000. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx potřeby xxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výkresy nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešit xxxxxxxxxxx výkresem v xxxxxxx 1 : 25 000. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Odůvodnění xxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pořízení xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x požadavky xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx xx zadáním, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx předmět xxxxxxx a celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti,

g) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vyhodnocení xxxxx na životní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10g odst. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zdůvodnění xxxxxxx xxxxxxxx,

x) výčet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich vymezení,

k) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně jeho xxxxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxx xxxxx odůvodnění xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednotným xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výkres x xxxxxxx 1 : 50 000 nebo 1 : 100 000 x

x) výkres xxxxxxx vztahů x xxxxxxx 1 : 500 000.

Příloha x. 8 x zákonu x. 283/2021 Sb.

Obsah a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx koncepci,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) koncepci xxxxxxxxxx krajiny,

f) xxxxxxxx xxx využití x xxxxxxxxxx uspořádání vymezených xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx, xxxxxx x opatření x xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxx-xx stanovena x

x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx území hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xx účelné, xxxxxxx xxxx územního plánu xxxx xxxxxxxx

x) členění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

d) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx v území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zpracováním xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x koridorů, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vymezení xxxxx a koridorů, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanistické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx architektonicky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stanovení xxxxxx provádění xxxx x xxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx od prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx území xxxx, xxx které územní xxxx xxxxxxxx prvky xxxxxxxxxxx xxxxx, a

k) xxxxxxxx xxxxxxx pojmů, xxxxx xxxxxx definovány x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. zastavitelných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx ploch x xxxxx xxxx x krajině,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxxx územních rezerv,

6. xxxxx x xxxxxxxx, xx kterých je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx regulačního plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanistické soutěže,

7. xxxxx území obce, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx ploch,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx vymezení ploch x koridorů pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. vymezení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

7. xx-xx to xxxxxx, vymezení xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

8. je-li xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx území a

9. xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výkres xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a

e) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx uspořádání krajiny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Výkresy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, se zpracovávají xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 a xxxxxxxx xx v xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000. Xxx zvlášť xxxxxxxx území xxx xxxxxx základního xxxxxxx xxxxx x samostatné xxxxxxx koncepce xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury vydat x xxxxxxx 1 : 25 000. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxx obce, lze xxxx xxxx územního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx katastrální xxxx xxxx x měřítku 1 : 1 000 xxxx 1 : 500.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Státní xxxxx x xxxxxxx 1 : 5000 x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plánu.

II. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxx xxxx odůvodnění územního xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x požadavky tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zadáním změny,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx evropsky významné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území,

h) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí se xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxx důvodů, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyly, x xxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx §10g xxxx. 5 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx, xxxxxx zdůvodnění xxxxxxx varianty x xxxxxxxxx záměrů podle §122 xxxx. 3,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxxxx potřeby jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch,

l) xxxxx xxxxx regulačního xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení,

m) xxxxxxxxxxx předpokládaných důsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx změny územního xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Grafická xxxx xxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx výkres x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000,

x) xxxxxx širších xxxxxx x měřítku 1 : 50 000 xxxx 1 : 100 000 x

x) výkres xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000.

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxx č. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx regulačního plánu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení x xxxxxxx pozemků,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro ochranu xxxxxx, charakteru xxxxx x krajinného xxxx.

(2) Xx-xx xx účelné, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx a využití xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx stability,

b) vymezení xxxxxxx prospěšných staveb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx x xxxxxxxx x zajišťování xxxxxx x bezpečnosti xxxxx x vymezení pozemků xxx asanaci, pro xxxxx xxx práva x pozemkům x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx (xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxx na výstavbu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxx xxxx urbanisticky xxxxxxxxxx xxxxx,

x) vymezení záměrů, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanistické xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešené xxxxxx, xxxxxxxx x využití xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výkres xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx změn x xxxxx (etapizace).

(4) Xx-xx to účelné, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxxxx jejich xxxxxxxx xx veřejnou dopravní x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zpravidla x xxxxxxx 1 : 1 000, xxxxxxxxx 1 : 2 000 xxxx 1 : 500, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx zpracovává x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx x politikou xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zadáním, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého řešení, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx odhad xxxxxx půdního xxxxx xxx navrhované plochy x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx i posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx standardem.

(3) X případě změny xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx odůvodnění text x xxxxxxxxxx změn.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxx

x) koordinační výkres x xxxxxxx 1 : 1 000 xxxx 1 : 2 000,

b) výkres xxxxxxx vztahů x xxxxxxx 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx 1 : 1 000 xxxx 1 : 2 000.

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxx č. 283/2021 Sb.

Příloha x. 10 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx stavební úřad, Xxxxxxxxxxxxxx x odvolací xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx stavební xxxxx xx xxxxxxx uplynutím xxx 30. června 2023.

2. Příslušnost hospodařit x xxxxxxxx, x xxxx byl xx xxx 30. xxxxxx 2023 xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxx stavební xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přechází xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem, s xxxx xxx do xxx 30. xxxxxx 2023 xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxxxx a odvolací xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx x zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxxx xxxx jmenovaných xx xxxxxxxx místo xxxx x xxxxxx xxxxx x Nejvyšším xxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx ředitel Specializovaného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx jmenování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xx místo xxxxxxxx Specializovaného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 283/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2024 x výjimkou ustanovení §36, 319, §322 xxxx. 1 x 3, §324 x §326 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 30.7.2021, §15 xx 18, §312 odst. 1 x 7, §313 odst. 1 x 2 x §315 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022, §312 xxxx. 4, které nabývá xxxxxxxxx 1.1.2023.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

195/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

152/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14b zákona x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Čl. 15 x 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/2001 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x platném znění.

4) Čl. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx stanoví hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009, x platném xxxxx.

5) §29 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x zajišťování obrany Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §34 xxxx. 1 zákona č. 312/2002 Xx.

9) Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10) §3 xxxx. 7 xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 123/1998 Xx., x xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) §3 odst. 1 xxxx. a) xx x) nařízení xxxxx x. 430/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx závazných na xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich používání.

13) §3 xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Xx.

14) §4b4d zákona č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx zákon č. 61/1988 Sb., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

16) §4b xxxx. 7 x 8 xxxxxx č. 200/1994 Xx.

17) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Evropská xxxxxx x krajině, xxxxxxxxx xxx č. 12/2017 Sb. m. s.

19) §17 xxxx. x) a §18 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě.

20) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §10i zákona x. 100/2001 Sb.

22) Xxxxx č. 100/2001 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

23) Zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Xxxxx č. 541/2020 Sb., x odpadech, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2021 Xx.

Xxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Zákon č. 12/1997 Sb., x bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx podmínkách požární xxxxxxx staveb, ve xxxxx xxxxxxxx x. 268/2011 Xx.

27) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Nařízení xxxxx č. 272/2011 Sb., o ochraně xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

29) Zákon č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 264/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx.

30) Xxxxx č. 541/2020 Sb.

Xxxxxxxx č. 273/2021 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady.

31) §3 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 263/2016 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

32) Zákon č. 128/2000 Sb.

33) Příloha X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 305/2011 xx xxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx se zrušuje xxxxxxxx Xxxx 89/106/EHS, x xxxxxxx znění.

34) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx vlády x. 163/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 200/1994 Sb., x zeměměřictví x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Zákon č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37) Xxxxx č. 406/2000 Sb.

38) Například zákon č. 200/1994 Sb., xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného bohatství (xxxxx xxxxx).

39) Například xxxxx č. 360/1992 Sb., zákon č. 200/1994 Sb.

40) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx vztahy (zákon x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) §1194 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších předpisů.

42) §7 xxxxxx x. 100/2001 Xx.

§45h xx 45i xxxxxx x. 114/1992 Xx.

43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/92/EU ze xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx veřejných a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/52/EU xx dne 16. dubna 2014, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Rady 2011/92/XX x xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záměrů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

44) §6 xxxxxx x. 100/2001 Sb.. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

45) §3 písm. x) xxxxxx x. 100/2001 Xx.

46) Příloha č. 4 k xxxxxx x. 100/2001 Xx.

47) §6 a 7 zákona x. 100/2001 Sb.

48) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx č. 357/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx vyhláška), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §4b xxxxxx x. 200/1994 Xx.

51) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) §2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53) §1 xxxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

54) §31 xxxxxx x. 128/2000 Xx.

55) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

56) Zákon č. 12/2020 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

57) §4d xxxxxx x. 200/1994 Sb.

58) §21 xx 26 xxxxxx č. 312/2002 Xx.

59) §2 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x myslivosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

60) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §10 xxxxxx x. 13/1997 Xx.

62) §2 xxxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx hmotách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) §1 xxxx. 6 xxxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (xxxxxxx xxxxx).

64) Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxx č. 189/1999 Sb., x nouzových xxxxxxxx xxxx, x řešení xxxxx xxxxx nouze x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nouzových xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) Vyhláška č. 142/2018 Sb., x xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažného zásahu xx zájmy xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

67) §3 x 4 zákona x. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

67) Xxxxxxxx č. 38/2022 Sb., x xxxxxxxx provozovaného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x větrání.