Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Stavební zákon

283/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Dotčené orgány §2

Změna podmínek §3

HLAVA II - POJMY

Záměr §4

Stavba §5

Změna a údržba dokončené stavby §6

Zařízení §7

Terénní úprava §8

Staveniště §9

Veřejná infrastruktura §10

Veřejně prospěšná stavba a opatření §11

Základní pojmy územního plánování §12

Základní pojmy stavebního řádu §13 §14

ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - STAVEBNÍ SPRÁVA

Obecné ustanovení §15

Obec a kraj §16

Dopravní a energetický stavební úřad §17

Součinnost orgánů veřejné správy §18

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Obecná ustanovení §19

Vláda §20

Ministerstvo §21

Ministerstvo obrany §22

Krajský úřad §23

Zastupitelstvo kraje a rada kraje §24

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §25

Obecní úřad §26

Zastupitelstvo obce a rada obce §27

Působnost na území hlavního města Prahy §28

Ústav územního rozvoje §29

HLAVA III - PŮSOBNOST VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Obecná ustanovení §30

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu §30a

Metodická činnost §31

Ministerstvo §32

Ministerstvo dopravy §32a

Ministerstvo průmyslu a obchodu §32b

Dopravní a energetický stavební úřad §33

Krajský stavební úřad §34

Obecní stavební úřad §34a

Jiné stavební úřady §35

HLAVA IV - VYMEZENÁ ÚZEMÍ §36

HLAVA V - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ §37

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §38

Úkoly územního plánování §39

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území §40

Charakter území §41

HLAVA II - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení

Oprávněný investor §42

Zveřejňování a ukládání dokumentů §43

Díl 2 - Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti

Kvalifikační požadavky §44

Výjimka z kvalifikačních požadavků §45

Díl 3 - Pořizovatelská činnost

Oddíl 1 - Pořizovatel a určený zastupitel

Pořizovatel §46

Územně plánovací činnost vykonávaná obecním úřadem §47

Překážky výkonu územně plánovací činnosti §48

Určený zastupitel §49

Oddíl 2 - Zástupce pořizovatele

Obecná ustanovení §50

Bezúhonnost §51

Žádost o udělení oprávnění §52

Udělení a zánik oprávnění §53

Díl 4 - Dotčené orgány v procesu územního plánování

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů §54

Řešení rozporů §55

Díl 5 - Společná ustanovení

Územní rezerva §56

Úplné znění a koordinační výkres §57 §58

Jednotný standard §59

Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost §60

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Obecné ustanovení

Druhy nástrojů územního plánování §61

Díl 2 - Územně plánovací podklady

Oddíl 1 - Územně analytické podklady §62

Údaje o území §63

Poskytování údajů o území §64

Pořizování a aktualizace územně analytických podkladů §65

Projednání územně analytických podkladů §66

Oddíl 2 - Územní studie

Účel §67

Pořízení §69

Prověření územní studie §69

Díl 3 - Politika územního rozvoje

Politika územního rozvoje §70 

Obsah §71

Návrh §71a

Projednání návrhu §71b

Stanovisko k návrhu koncepce §71c

Schválení a uplatňování §71d

Změna §71e

Díl 4 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace

Společná ustanovení §72

Forma a závaznost územně plánovací dokumentace §73

Územní rozvojový plán §74 §75 §76

Zásady územního rozvoje §77 §78 §79

Územní plán §80 §81 §82 §83 §84

Regulační plán §85 §86

Oddíl 2 - Pořízení územně plánovací dokumentace

Rozhodnutí o pořízení a návrh zadání §87

Projednání a schválení návrhu zadání §88 §89 §90

Úhrada nákladů při pořizování územně plánovací dokumentace §91 §92

Návrh územně plánovací dokumentace §93

Společné jednání §94

Přeshraniční konzultace §95

Veřejné projednání §96

Připomínky §97

Vyhodnocení výsledků projednání §98

Informování zastupitelstva §99

Stanovisko k návrhu koncepce §100

Stanovisko nadřízeného orgánu §101

Úprava návrhu a opakované projednání §102 §103

Vydání územně plánovací dokumentace §104 §105

Oddíl 3 - Vyhodnocování územně plánovací dokumentace

Vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace §106

Zpráva o uplatňování §107§107

Oddíl 4 - Změna územně plánovací dokumentace

Obecná ustanovení §108

Rozhodnutí o změně §109

Posouzení podnětu §110

Zpracování a projednání změny §111

Oddíl 5 - Společná ustanovení

Zvláštní postupy §112

Zrušení územně plánovací dokumentace schvalujícím orgánem §113

Následky zrušení územně plánovací dokumentace §114

Souběžné pořizování územně plánovací dokumentace §115

Díl 5 - Vymezování zastavěného území

Oddíl 1 - Zastavěné území §116

Oddíl 2 - Vymezení zastavěného území

Obecná ustanovení §117

Obsah §118

Pořízení §119

Vydání §120

Změna §121

Oddíl 3 - Nezastavěné území §122

Díl 6 - Územní opatření

Oddíl 1 - Územní opatření o stavební uzávěře

Podmínky vydání §123

Obsah §124

Oddíl 2 - Územní opatření o asanaci území

Podmínky vydání §125

Obsah §126

Oddíl 3 - Pořizování a vydávání územních opatření

Pořízení §127

Vydání §128

Výjimky §129

Díl 7 - Úprava vztahů v území

Oddíl 1 - Plánovací smlouvy

Úvodní ustanovení §130

Obsah plánovací smlouvy §131

Uzavírání a přezkum plánovací smlouvy §132

Oddíl 2 - Náhrady za změnu v území

Oprávněné osoby §133

Povinné osoby §134

Způsob náhrady §135

Regresní náhrada §136

HLAVA IV - POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY §136a

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ PRÁVO HMOTNÉ

HLAVA I - POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Díl 1 - Obecná ustanovení §137

Výjimky z požadavků na výstavbu a odchylné řešení §138

Díl 2 - Požadavky na vymezování pozemků

Obecné požadavky §139

Požadavky na vymezování stavebních pozemků §140

Veřejné prostranství §141

Uliční prostranství §142

Díl 3 - Požadavky na umisťování staveb

Obecné požadavky §143

Odstupy staveb §144

Díl 4 - Technické požadavky na stavby

Základní požadavky na stavby §145

Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby §146

Požadavky na požární bezpečnost §147

Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí §148

Požadavky na bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě §149

Požadavky na úsporu energie §150

Požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů §151

Díl 5 - Společná ustanovení

Podrobné vymezení požadavků na výstavbu §152

HLAVA II - POŽADAVKY NA VÝROBKY PRO STAVBY §153

HLAVA III - SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE §154

HLAVA IV - ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ

Vybrané činnosti §155

Projektová činnost §156

Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru §157

Obsah dokumentace §158

Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav §159

HLAVA V - POVINNOSTI OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Stavebník §160 §161

Projektant §162

Zhotovitel §163

Stavbyvedoucí §164

Stavební dozor §165

Stavební deník §166

Vlastník stavby a zařízení §167

Vlastník technické infrastruktury §168

Oznámení závad a havárií staveb §169

ČÁST PÁTÁ - VYVLASTNĚNÍ

Účely vyvlastnění §170

ČÁST ŠESTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §171

Způsob a forma podání a žádosti §172

Evidence a doručování §173

HLAVA II - ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Díl 1 - Předběžná informace §174

Díl 2 - Vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu

Vyjádření §175

Koordinované vyjádření a koordinované závazné stanovisko §176

Žádost §177

Lhůta pro vydání §178

Nové vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu §179

Přezkum závazného stanoviska v přezkumném řízení §179a

Díl 3 - Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

Žádost §180

Lhůta a způsob doručení §181

HLAVA III - ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení

Účastníci řízení §182

Společenství vlastníků jednotek §183

Žádost §184

Vady žádosti §185

Závěr zjišťovacího řízení §186

Souhlas vlastníka §187

Vyrozumění o zahájení řízení §188

Ústní jednání §189

Námitky účastníků řízení §190

Námitky o existenci nebo rozsahu věcných práv §191

Připomínky veřejnosti §192

Posuzování záměru §193 §194

Rozhodnutí o záměru §195

Lhůta pro vydání rozhodnutí §196

Povolení §197

Platnost povolení §198

Přechod povolení §199

Změna a zrušení povolení §200

Díl 2 §201 §202 §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210

Díl 3 - Povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení

Povolení stavby nebo zařízení §211

Zrychlené řízení §212

Díl 4 - Nestavební záměr

Oddíl 1 - Změna využití území

Změny vyžadující povolení §213

Změny nevyžadující povolení §214

Povolení změny využití území §215

Oddíl 2 - Dělení nebo scelení pozemků

Podmínky §216

Povolení dělení nebo scelování pozemků §217

Oddíl 3 - Stanovení ochranného pásma

Podmínky §218

Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma §219

Opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma §220

Díl 5 - Rámcové povolení

Obecná ustanovení §221

Rozsah povolení §222

Obsah rámcového povolení §223

Díl 6 - Změna záměru před dokončením §224

Díl 7 - Řízení o odvolání §225

Postup odvolacího orgánu §226

Díl 8 - Kontrolní prohlídka §227

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O VÝJIMCE Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Rozhodování o výjimce a žádost §228

HLAVA V - NÁHRADA ZA ŠKODU §229

HLAVA VI - ŘÍZENÍ O UŽÍVÁNÍ

Díl 1 - Kolaudační řízení

Kolaudace §230

Účastníci řízení §231

Žádost §232

Posuzování žádosti §233

Závěrečná kontrolní prohlídka §234

Kolaudační rozhodnutí §235

Díl 2 - Předčasné užívání a zkušební provoz

Předčasné užívání §236

Zkušební provoz §237

Povolení předčasného užívání a zkušebního provozu §238

Díl 3 - Rekolaudace

Změna v užívání stavby §239

Povolení změny v užívání stavby §240

Zrychlené řízení o změně v užívání stavby §241 §242

Změna v užívání drobné a jednoduché stavby §243

Povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby §244

5Pasport stavby §245

Díl 4 - Společná ustanovení §246

HLAVA VII - ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Díl 1 - Řízení o povolení odstranění

Podmínky odstraňování staveb §247

Žádost o povolení odstranění stavby §248

Povolení odstranění stavby §249

Díl 2 - Nařízení odstranění

Oddíl 1 - Řízení o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §250

Oznámení o zahájení řízení §251

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby §252

Obnovení předcházejícího stavu stavby a odstranění stavby na základě rozhodnutí soudu §253

Oddíl 2 - Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §254

Dodatečné povolení §255 §256 §257

Opakované řízení a nové povolení §258 §259

Povolení prodloužení doby trvání stavby §260

Díl 3 - Společná ustanovení §261 §262

HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÉ POSTUPY

Mimořádné opatření §263

Obnova §264

Společná ustanovení §265

HLAVA IX - NÁLEZ §266

ČÁST SEDMÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Základní ustanovení §267

Portál stavebníka §268

Národní geoportál územního plánování §269

Evidence stavebních postupů §270

Evidence elektronických dokumentací §271

Přístup do evidencí §272

Informační systém identifikačního čísla stavby §273

Informační systém stavebního řízení §274

Spisová služba a nahlížení do spisu §275

ČÁST OSMÁ - VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ §276

Podmínky výkonu činnosti §277

Žádost o udělení oprávnění §278

Bezúhonnost §279

Doba platnosti a zánik oprávnění §280

Zrušení oprávnění §281

Výkon činnosti autorizovaného inspektora §282 §283

Práva a povinnosti autorizovaného inspektora §284

Příprava a provádění zkoušek §285

Působnost ministerstva §286

ČÁST DEVÁTÁ - KONTROLA A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

HLAVA I - KONTROLA VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Působnost §287

Předmět kontroly §288

Nápravná opatření §289

Kontrola výkonu samostatné působnosti §290

HLAVA II - KONTROLA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Díl 1 - Stavební kontrola

Obecné ustanovení §291

Kontrola §292

Vstup na pozemek a do stavby §293

Zakazující opatření §294

Opatření k nápravě §295

Provedení opatření k nápravě §296

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §297

Díl 2 - Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů

Působnost §298

Nápravná opatření §299

HLAVA III - KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU §300

ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky osob §301

Přestupky vybraných osob §302

Přestupky fyzických osob §303

Společná ustanovení §304

ČÁST JEDENÁCTÁ - SOUDNÍ PŘEZKUM

Postavení stavebníka a vlastníka stavby §305

Lhůta pro podání žaloby §306

Nepřípustnost §307

Odkladný účinek §308

Rozhodnutí o žalobě §309

Přezkum územního rozvojového plánu §310

ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §311

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům §312 §313 §314 §315

Díl 2 - Přechodná ustanovení k územnímu plánování

Obecná ustanovení §316

Územně plánovací podklady §317

Politika územního rozvoje a politika architektury a stavební kultury §318

Územní rozvojový plán §319

Zásady územního rozvoje §320

Územní plán a regulační plán §321

Územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007 §322

Pořizování územně plánovací dokumentace §323

Nepoužití některých částí územně plánovací dokumentace §324

Zastavěné území §325

Územní opatření §326

Úprava vztahů k území §327

Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části §328

Díl 3 - Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím §329

Díl 4 - Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu §330

Soudní řízení §331

Díl 5 - Přechodné ustanovení k obecným stavebním úřadům §332

Díl 6 - Přechodné ustanovení k prováděcím právním předpisům §332a

HLAVA III - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §333

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ §334

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POUŽITELNOSTI ZÁKONA V PŘECHODNÉM OBDOBÍ §334a

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §335

Příloha č. 1  - Drobné stavby

Příloha č. 2  - Jednoduché stavby

Příloha č. 3 - Vyhrazené stavby

Příloha č. 4  - Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 5 - Obsah a struktura politiky územního rozvoje

Příloha č. 6 - Obsah a struktura územního rozvojového plánu

Příloha č. 7 - Obsah a struktura zásad územního rozvoje

Příloha č. 8 - Obsah a struktura územního plánu

Příloha č. 9 - Obsah a struktura regulačního plánu

Příloha č. 10

č. 152/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

283

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxxxx 2021

xxxxxxxx zákon
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon upravuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxxxx x orgánů xxxxxx samosprávy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx cíle, úkoly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx upravuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x výstavbě, xxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxx x provádění xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx činnost a xxxxxxxxx xxxxxx, některé xxxxx xxxxxxxxxxx, oprávnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx plánování, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x zvyšování xxxxxxx vystavěného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Dotčené orgány

(1) Dotčený xxxxx xx vázán xxxx xxxxxxxxxx stanoviskem, xxxxxxxxxx xxxx závazným xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx postupech xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x vyjádření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx opatření.

§3

Změna podmínek

(1) Xxxx xxxxxxxxxx, vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx dříve, xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo stanovisko, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx, vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčený xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx původní xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, neúplných xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX

§4

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, zařízení, xxxxxx dokončené stavby, xxxxx využití xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx XXX xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který podléhá xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx

(1) Stavbou xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx stavební xxxx montážní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx konstrukcí xx xxxxxx xxxxxxx xx určitém místě. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxx, xxxxx jsou uvedeny x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Stavbou xxxxxx souboru xxxxxx xx x tomto xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx určuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx stavba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souvisí x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxx doplňuje účel xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxx stavba, x xxxxx stavební úřad xxxxxx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx pojem xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx část nebo xxxxx dokončené xxxxxx.

§6

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavby

(1) Změnou xxxxxxxxx stavby xx x tomto zákoně xxxxxx

x) nástavba, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx rozšiřuje x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx propojena x xxxxxxxxx stavbou, x

x) xxxxxxxx úprava, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx vnější xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx dokončené xxxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx spočívající xx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zařízení stavby,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby,

d) xxxxxxxx, jejíž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx životní prostředí, xxxx

x) xxxx trvání xxxxxxx stavby, anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx dokončené xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx udržovací xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výskytu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Zařízení

(1) Xxxxxxxxx se x tomto xxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx xxxx reklamní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účelem užívání xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx reklamy nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Reklamní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 8 x2 xx xxxxxxxx za stavbu.

§8

Terénní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx zemní xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx mění xxxxxx xxxxxxxxx nebo odtokové xxxxxx, těžební x xxx podobné x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nejde-li o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Staveniště

(1) Xxxxxxxxxxx se x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx provádí xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx udržovací xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odstraňuje.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavební pozemek xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx část jiné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxx infrastruktura

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to

a) xxxxxxxx infrastruktura, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx, leteckých xxxxxx x x xxxx související xxxxxx x xxxxxxxx,

x) technická xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx, xxxxxx výroben x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, dobíjecích xxxxxx x zásobníků xxxxx, xxxxxxxxxxxx a elektronické xxxxxxxxxx, x dále xxxxxx x xxxxxxxx xx snižování nebezpečí x území x xxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x podzemních xxx xxxx k xxxxxxxxx s odpady,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx plánovaný, xxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxx x jiných xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx hospodaření x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxx xxxx cílovým xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx široké xxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb x funkcí; součástí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx, výchovu x xxxxx, sociální x zdravotní xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx správu x ochranu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx prostranství1).

(2) Sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx liniové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx inženýrské xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a konstrukcí xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx napojení xx xxxxxxxxxx xxxxx využívaných xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx zejména energetické, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxx stavba x opatření

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbou xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx státu vymezená x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stavby x xxxxxxxx s xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx její realizaci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x tomto xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sloužící xx xxxxxxxxx nebezpečí x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability2) x x xxxxxxx xxxxx x ochraně přírodního, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx plánovací dokumentaci.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X tomto zákoně xx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx změna xxxx xxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich změn,

b) xxxxxxxxx pozemkem pozemek, xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemek xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oplocením tvořící xxxxxxxx funkční x xxxxxxxxxx celek se xxxxxxxx majícími xxxxxxxx xxxxxx v tomto xxxxxxxxx xxxxx,

x) plochou xxxx území xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxx x územním xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsob využití xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx vymezené xxx xxxxxxxxx liniový xxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx významem, xxxxxxxx xxxx využitím ovlivní xxxxx více krajů xxxx xxxxx,

x) plochou xxxx koridorem nadmístního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx; v xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx částí,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx") nebo územním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx plochou xxxxxx určená x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozvojovém xxxxx, xxxxxxxx územního rozvoje xxxx územním xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx územím území xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx plochy,

k) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx charakteru xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozvojovým xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx územním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxx vymezená x xxxxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pozemky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx rozhraní xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx polohu xxxxx stavby xx xxxx rostlého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastavěné, x xxxx xxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezerami,

o) xxxxxxxx prolukou nezastavěný xxxxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací xx xxx

1. regulační xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. územní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán,

q) xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xx pro

1. xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx, zásady xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx plán,

2. xxxxxx rozvojový plán xxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx, územní xxxx x xxxxxxxxx plán,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx územní xxxx x regulační xxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) limitem xxxxxxx území xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zájmů, vyplývající x právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, nebo vyplývající x xxxxxxxxxx území,

s) xxxxxxxxx výkres, ve xxxxxx se zjednodušenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

t) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravené xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) asanací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ozdravění území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) urbanistickou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení území xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxx xxxx předkládány x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx území.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§13

X xxxxx zákoně xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx nadzemní stavba, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x navenek převážně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konstrukcí,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx bydlení, xx xxxxx více xxx xxxxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) rodinným xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx které xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx nejvýše tři xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podlaží x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vnějšího xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx orientované x xxxxxx xxxx alespoň x 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, zrakovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx věku, xxxxxxxxx ženami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítě x xxxxxxx nebo xxxx xx 3 xxx (xxxx xxx "xxxxx s omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx") x cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služby x xxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení není xxxxxx xxx, rodinný xxx ani xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx s prodejní xxxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxx a skladování xxxxxx xxx průmyslovou, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x materiálů, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) stavbou pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx posklizňovou úpravu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx soubor xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jedna xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) bytem xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x těžkým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prostorově xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx podlahou, xxxxxxx xxxx konstrukcí střechy x pevnými xxxxxxx,

x) xxxxxxx místností xxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osvětlení, xxxxxxx, vytápění a xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 8 x2; xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx považuje, xxxxx xx podlahovou plochu xxxxxxx 12 m2; xxxxx-xx byt jediná xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx podlahová xxxxxx xxxxxxx 16 x2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx, velikostí a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx plochou součet xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konstrukcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravených x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1,2 x xxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorů xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plocha xxxxxxxxxx pravoúhlými průměty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podlaží xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; x objektů poloodkrytých (xxx některých obvodových xxxx) xx zastavěná xxxxxx xxxxxxxx obalovými xxxxxx vedenými vnějšími xxxx xxxxxxxx konstrukcí xx vodorovné xxxxxx; x zastřešených xxxxxx xxxx xxxxxx částí xxx obvodových svislých xxxxxxxxxx je zastavěná xxxxxx xxxxxxxx pravoúhlým xxxxxxxx xxxxxxx konstrukce xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

X xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo terénní xxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavbu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx x stavebního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx xxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx,

x) xxxxxxxxx dozorem xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx svépomocí,

h) dozorem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x dokumentací xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX A XXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX SPRÁVA

§15

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx, x xxxxx.

§16

Xxxx x xxxx

Xxxx x xxxx soustavně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx. Dojde-li xx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace vydána, xxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

§17

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Dopravní x energetický xxxxxxxx xxxx je správním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx Xxxxx.

(3) Územní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x energetického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxx Dopravního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx

(1) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx postupují xxx xxxxxx své působnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s dotčenými xxxxxx jimi xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxx stanovisek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Společné xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx protokol. Xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně 5 xxx předem. Xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxx jednání.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx rozporu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Stanoví-li dotčené xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky, které xx staly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodržování.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XX XXXXXX ÚZEMNÍHO XXXXXXXXX

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Působnost ve xxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx obrany,

c) úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(2) Xxxxx územního plánování xxxx obecní úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Působnost xx xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zastupitelstvo xxxxx, xxxx xxxx x xxxx xxxxx.

§20

Xxxxx

Xxxxx

x) xxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx politiku xxxxxxxx rozvoje,

d) projednává x schvaluje xxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx kultury,

e) xxxxxx xxxxxx rozvojový xxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx x území xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§21

Ministerstvo

(1) Ministerstvo je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx xxxxx územního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx kontrolu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx politiku xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx rozvojový xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podrobnosti x rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxxxxxx pro plnění xxxxxxx svých xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx významu,

g) pořizuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ovlivní-li xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) vede xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxx xx xxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poznatků vědy x techniky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx úřadů x xxxxxxx územního plánování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxxx obrany

Ministerstvo xxxxxx xxx xxxxx vojenských xxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx x regulační plán,

b) xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx v podrobnosti x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, regulačních xxxxx, xxxxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

Krajský xxxx

(1) Krajský xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořizuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pořizování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx x území xxxxxxxxxxx významu,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx území xxxx obcí,

f) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování,

g) xxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon územně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx návrh výběru xxxxxxxxxxxx varianty x xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydává zásady xxxxxxxx xxxxxxx,

x) projednává x xxxxxxxxx zprávu x uplatňování xxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(2) Rada xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx připomínky x xxxxxx územního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ministerstvo x dotýká se xxxxx kraje,

c) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o stavební xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx,

x) vydává xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx územní xxxx x xxxxxxxxx plán,

b) xxxxxxxx územní plán, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx opatření xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, regulačních plánů, xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování,

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxx úřad

Obecní úřad, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu o xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxx vykonávat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. x), x) a x) a xxxxxxxxx xxxxxx studii.

§27

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx územního xxxxx x regulačního xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačního xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx x regulační xxxx,

x) projednává x xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx územního xxxxx.

(2) Xxxx xxxx a x xxxxxx, xxx xx xxxx nevolí, xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) uplatňuje xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obce,

b) uplatňuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx obce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx územního xxxxxxxx x asanaci území x územního opatření x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pořizuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, a dotýkají xx území obce,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx území xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře x x xxxxxxx xxxxx xxx území xxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx žádosti xxxxx §25 xxxx. b) xxxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx splňující xxxxxxxxxxx xxx výkon územně xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x),

x) rozhoduje x podání xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 3.

§28

Xxxxxxxxx na území xxxxxxxx města Prahy

(1) Xxxxxxxx-xx územní xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx rozvoje

a) xxxxxxx xxxxxx, publikační xxxxxxx x řeší xxxxxxxxx xxxxxx teorie x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, urbanismu x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, jejích xxxx x úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zpracovává xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxx xxxx x xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx změně,

e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx ministerstvo.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX ŘÁDU

§30

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx stavebního řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) ministerstvo,

b) Xxxxxxxxxxxx dopravy,

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx úřady,

f) obecní xxxxxxxx xxxxx a

g) xxxx xxxxxxxx xxxxx3).

(2) Xxxxxxxxx stavebními xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx stavebními xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx úřady, xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxx obecního xxxxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx změnu xxxx správního xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x počátku xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Dojde-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx změně xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x provede xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stavebním xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§30a

Kvalifikační požadavky xxx xxxxx činnosti xx xxxxx stavebního řádu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx úřady x obecní xxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx činnosti xx úseku stavebního xxxx splňuje fyzická xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx stavební řád x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonání úřednické xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání8) xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx.

(4) Kvalifikační xxxxxxxxx xxxxxxxx a praxe xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) splňuje

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx architektura xxxx xxx specifikace oboru xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technik, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, dopravní xxxxxx, xxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x inženýrské xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stavebnictví xxxx xxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x 1 xxx praxe xxx výkonu xxxxxxxx xx xxxxx stavebního xxxx ve veřejné xxxxxx, nebo

e) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou v xxxxx stavebnictví a 1 xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxx xx veřejné xxxxxx.

(5) Xxxxxxx nesplňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx zajištěno, xx xxxx xx doby xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx tuto činnost xxx odborným vedením xxxxxxxx splňujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§31

Metodická xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx sjednocuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx výstavbu.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x staveb dálnic, xxxxxx, místních komunikací x veřejně přístupných xxxxxxxxx komunikací, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti požadavků xx výstavbu.

§32

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxx-xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) vede xxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx x analyzuje xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx staveb, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx předcházet, x navrhuje opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) sleduje účinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx x zlepšování xxxxxx xxxxxx,

x) navrhuje úpravy xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x stavební xxxxxxx x podává xxxxxxx x úpravě xxxxxxx technických norem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx určí Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx technické normy xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx je xx Xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx norem stanovených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxx xxxxxx havárií staveb xxxx účast při xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústav xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxx působnost podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx vykonává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Dopravního x xxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxx-xx jeho xxxxxxxxxx správním xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy požadavků xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx výrobky x podává xxxxxxx x xxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx ve Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku,

d) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx technickým xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vykonává kontrolu xx věcech stavebního xxxx.

§32x vložen právním xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§32x

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

(1) Ministerstvo průmyslu x obchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx a energetického xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x příloze č. 3 xxxx. d) xx x) x tomuto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. x) xxxx 3,

c) xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxx energetiku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) sleduje xxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§33

Xxxxxxxx a energetický xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uvedených x §34 xxxx. x) xxxx 3,

c) technické xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx jinak xxxx v působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx rámcové xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx související, xxxxxxxxxxx xx uvnitř i xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxx xxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx působnosti krajského xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxx stavební xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věcech

1. xxxxxx XXX,

2. silnic X. xxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx,

4. xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. čistíren xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xx zdrojů xxxxxxxxxx x velikosti 10 000 ekvivalentních xxxxxxxx xxxx xxxx,

6. xxxxxxx nádrží x xxxxxxxx xxxxxxx xxx 1 000 000 x3 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 10 x ode xxx xxxxxxxxx výpusti,

7. xxxxxxx děl sloužících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebezpečných xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx prioritní xxxxxxxxxx xxxxx do kanalizace x xxxxxxxx případů, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

8. vodních xxx sloužících x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podzemních xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx následné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx do xxx povrchových,

9. xxxxxx x xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx o xxxxxx 110 xX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 110 kV,

10. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx x xxxxxxx hladině 4 až 40 xxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxx nebo xxxx xxxxxxxx úřad,

b) vydává xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x působnosti xxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx, x

x) vykonává xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx.

§34x

Xxxxxx stavební xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx působnost Xxxxxxxx x energetický xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx stavební xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx záměru xxxxxxx XX. x XXX. xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, technické infrastruktury, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x vodního xxxx, x něhož nevykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavební úřad, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, vykonává xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§35

Jiné stavební úřady

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxx stavebního úřadu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxx sloužit x zajišťování obrany xxxxx5), xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, u xxxxxx x záměrů, xxxxx slouží xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x informační xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxx xxxxxx sloužící x xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo xxx xxxxxxx organizační xxxxxx státu, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky, Úřadu xxx zahraniční styky x xxxxxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx bezpečnostního úřadu, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx staveb xxx xxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx vyžaduje změna xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXX

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecné povahy xxxxx, v němž x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx vymezeného území, x

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x již xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx účinnosti xxxx vyvěšení xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx uplatnilo.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§37

(1) Xxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obecnímu xxxxx xx xxxxxxxxxx působností.

(2) X pochybnostech, xxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx záměru, xxxx xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) U xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x provedení xxxxx úkonů, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx staveb.

XXXX TŘETÍ

ÚZEMNÍ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X ÚKOLY XXXXXXXX PLÁNOVÁNÍ

§38

Cíle xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Cílem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx soustavně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx využití xxxxx, xxxxxxxxxx zásady xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vytvářet xxxxxxxxxxx xxx udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx rozvoj x xxx xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx současné xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx účelem vyhodnocuje xxxxxxxxx rozvoje xxxxx x prognózy xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Cílem xxxxxxxx plánování je xxxx zvyšovat kvalitu xxxxxxxxxxx prostředí xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx funkční x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx život xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Územní xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx přírodní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx krajinu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředí xxxxxx obyvatel x xxxxxx xxxxxx totožnosti. X xxxxxxx na xx xxxxxx podmínky xxx hospodárné využívání xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxx ochranu nezastavěného xxxxx a xxxxxxx x rozvoj xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx územního xxxxxxxxx postupem podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxx xx provedení xxxx x xxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx území x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona x jiných právních xxxxxxxx.

§39

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xx veřejném zájmu xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stav xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnoty,

b) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx koncepci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxxx prostupnosti území,

c) xxxxxxxxxx x posuzovat xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxxxxxxx využívání xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území a xx xxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx, umístění, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sídel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx revitalizace xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x ohledem na xxxxxxxxx území x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, vymezovat xxxxxx plochy pro xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, plynu x tepla včetně xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxx xx xxxx energetické xxxxxxxx67) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx struktury, xxx kvalitní xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx a cestovního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x území, xxxxxxx xxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x území x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, tyto xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxx provedení,

i) stanovovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x území,

j) koordinovat xxxxxxx zájmy a xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx v území,

k) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

l) xxxxxxxx x stanovovat podmínky xxx xxxxxxxxx nebezpečí x území, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx jevů x xxxxxxxxxx teplot,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sídel x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx změny xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z veřejných xxxxxxxx xx xxxxx x území,

o) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x civilní ochrany,

p) xxxxxxxx x území xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhlých xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) určovat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx rozsah xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, vytvářet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx také xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx nebo územního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území. Za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx vlivů").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx se zpracovává x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx na

a) xxxxxxxxxxx rozvoj,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vyhodnocení vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(5) Xx vyhodnocení xxxxx xx určí, xxxxxx x posoudí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx z politiky xxxxxxxx rozvoje, územního xxxxxxxxxxx plánu, zásad xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x struktura xxxxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§41

Charakter území

Charakter xxxxx xx určuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx využití, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx, dalších xxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, estetických, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx požadovat, xxx xxx o úkonech xxxxxx územního xxxxxxxxx xxx projednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivě. Za xxxxx účelem xx xxxxxxx seznam oprávněných xxxxxxxxx, xxxxx vede x xxxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx investor xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, kterých xx xxxxxxxxxx týká, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx krajů.

(4) Je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 14 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

(5) Záznam x xxxxxxx oprávněných xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 5 let xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx údaje poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxx investor xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pořizovatel musí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jejich návrhy x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx rozvojový xxxx x územní xxxxxxxx, xxxxx vydala xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x územní xxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xxx xxx byly xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jejich pořizování, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 2

Kvalifikační požadavky xxx výkon územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

§44

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §23 x 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) splňujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx správní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxx osvědčení x úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx plánování,

b) splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x

x) splňuje kvalifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) se xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 nepoužije.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle odstavce 2 písm. x) x c) xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx xxx obor územní xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx městské xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 18 měsíců xxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě, xxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx vysokoškolské vzdělání xx studijním programu xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, stavebnictví xxxx xxxxxxxxx x nejméně 24 xxxxxx praxe xxx výkonu územně xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

(5) Úředník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xx doby xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx odborným vedením xxxxxxxx splňujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací činnosti, xxxxxxx však xx xxxx 3 let.

§45

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx požadavku vzdělání xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnost v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu7).

(2) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx žadatele xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

(3) Xxxxxxxx žádosti o xxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xx

x) xxxxxx x xxxxx ve veřejné xxxxxx xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v délce xxxxxxx 18 měsíců, xxxxxx výčtu xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů, xx jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx osobně xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx návrhu xxxxxx xxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxx jiný xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) kopie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánování, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Pořizovatelská xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxxx

(1) Pořizovatelem xx x tomto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) obecní xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx x oboru xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxx je územní xxxxxxxxx,

x) úředníka územního xxxxxxxxxxxxx celku splňujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) osoby xxxxxxxxx kvalifikační požadavky xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x činnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecním xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxx xxxxx §26 xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx krajským xxxxxx x xxx, xx zajistil výkon xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, jakou územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx studii xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 přezkoumá, zda xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, a vydá xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxx xx sdělí, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxx xx národního geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx potvrzení podle xxxxxxxx 3.

§48

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx zajistit xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x krajskému xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxx první xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx pořizování dokončil xxxx územního xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx krajský xxxx xxxx žádost příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx obce xxxxx §25 xxxx. x).

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxxx §47 xxxxxxx.

§49

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx a zastupitelstvo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx zastupitel").

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupuje x součinnosti s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem ke xxxxx, je xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, x xxxxxxxx předpisy x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pořizovatelem, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelem.

(4) Xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxx úřadem územního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podmínkou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §81 xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupiteli xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která

a) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx plánování,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxxx podle §44 xxxx. 4,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx níž xx xxxxxx podílel.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx pořizovatele vede xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§51

Bezúhonnost

(1) Xx bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepovažuje xxxxx,

x) xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxx spáchán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, nehledí-li se xx xx, jako xx xxxxxx odsouzena, xxxx

x) které xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx disciplinární xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dokládá xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxxx posledního xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx nebo byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx měla xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx ověření bezúhonnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x Rejstříku xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzení. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x Rejstříku trestů xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx disciplinárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce pořizovatele.

§52

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Součástí žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §44 xxxx. 3, xxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1,

b) xxxxxx x praxi ve xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x územním xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) výčet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx požádat xxxxxxx xxxx x vyjádření, xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti u xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování.

§53

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxx xxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 5 let, x xx i xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx §50 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) zrušením xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad, xxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx, x předloží xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx územního xxxxxxxxx

§54

Xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dotčené xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx xx závazný xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx při xxxxxx rozporů xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §149 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, návrhu zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx každou xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x později xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vyjádření xx xxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle správního xxxx.

Díl 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§56

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx rozumí plocha xxxx koridor, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxx uvažované xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě podmínky xxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx územní rezervu xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(4) Územní xxxxxxx xx neposuzuje x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx předmět xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx předpokládaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x pozemky xxxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx změně xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx, xxxxx xx xxxxx stanovené využití xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2 xxxx. x).

Xxxxx znění x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§57

(1) Úplným xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxx vymezení xxxxxxxxxxx území (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx rozumí účinné xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx vymezení xxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxx zahrnující navržené xxxxxx, neměněný současný xxxx a důležitá xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx využití xxxxx.

(4) Úplné znění xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatří záznamem x xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx vydal,

b) pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx razítka.

§58

(1) Dojde-li xxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx x pochybení, pořizovatel xxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxx zajistí xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx vady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemají xxxx xx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx změna xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření.

§59

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, územní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx10), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx11), rovněž xx vektorové xxxxx.

(2) Xxxxxxx části územně xxxxxxxxx dokumentace, xxxx xxxxx a úplné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx znění x územní opatření xx zpracovávají x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jednotný xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx

x) geodetický xxxxxxxxxx systém,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx částí,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx formát xxx x

x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovení vybraných xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§60

Mapové x xxxxx xxxxxxxx xxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx mapa x základní xxxxxx xxxxxx díla; mapovým xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu může xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Mapovým xxxxxxxxx jsou dále xxxxxxxx báze geografických xxx a xxxxxxxxx xxxxxx mapová díla.

(3) Xxx účely územního xxxxxxxxx je možné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xx jako xxxxx xxxxxxx používají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, digitální technická xxxx xxxx, je-li x xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx14).

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§61

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánování

Nástroji xxxxxxxx plánování xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxx xxxxxx,

x) politika xxxxxxxx xxxxxxx,

x) územně xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx plán,

d) xxxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x stavební uzávěře x xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§62

(1) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací, územních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zastavěného xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxx hodnot, xxxxxx využití území, xxxxxx xx provedení xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x určení xxxxxxxx x xxxxxx x územně plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§63

Údaje x xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, například xxxxx, xxxxxxx, přírodnímu xxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a dále xxxxxxxxx xxxx data x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx; xxxxxxxx údaje x xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xx

x) orgán xxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx údaje o xxxxx souvisejí, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx samosprávný xxxxx,

x) xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx15).

§64

Poskytování xxxxx o xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx zjištění, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, úplnost x aktuálnost, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přesnosti uvedených x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx poskytují ve xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx splněna xxxxxx vložením xx xxxxxxxxx technické mapy xxxxx16), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx17).

(2) Údaje x xxxxx xxxxx xxx použity pouze xxx činnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx na úhradu xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx o území xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx nákladů na xxxxxxxx xxxxxx kopií, xxxxxx dat x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx hradí xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx povinen xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx náklady xx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx studie x xx aktualizaci xxxxxx analytických xxxxxxxx x odpovídá xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x jejich aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx průzkumů xxxxx, xxxxx o území x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zohledňuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx stavu x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx podkladů je x xxxxxxxxx technická xxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx k xxxxxxxxx.

(3) Pořizovatel průběžně xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx jejich poslední xxxxx aktualizace xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§66

Projednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Územně analytické xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentacích xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx upraví územně xxxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx do národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx území xxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx radě xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kraje xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 dnů od xxxxxx projednání xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxxx 2

Územní xxxxxx

§67

Xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx navrhuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx ovlivňovat nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Územní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx v území, x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxx je x souladu s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx x těch xxxxxxx, x nichž xxxx x rozporu x politikou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx.

§68

Xxxxxxxx

(1) Pořizovatel pořizuje xxxxxx studii

a) v xxxxxxxxx, kdy je xx požadováno územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Pořízení územní xxxxxx z jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X zadání xxxxxx xxxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxx. Pořizovatel xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx změnu x xxxxx realizovat, xxxxxxx xxxxxxxxxx územní xxxxxx na xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx se x územní studii, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxx pořizovatel její xxxxx k projednání xxxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx schválilo. Xxxxxxxxxx-xx zastupitelstvo xxxx xxxxx xxxxxx studie xx xxxxx 90 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx zastupitelstvu xxxx xxxxxxxxxxxxx, platí, xx s návrhem xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx pořizovatel xxxxxx územní xxxxxx x xxxxx xx xx 7 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§69

Prověření xxxxxx studie

(1) Xxxxxxxxxxx nejpozději xx 8 let xx xxxxxxx xxxxxx studie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx do 8 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prověření xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx skutečnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx územní studie x xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx územního xxxxxxx

§70

Xxxxxxxx územního rozvoje

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx strategickým xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tvorbu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ministerstvy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x záměry xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxxx sdělení x schválení xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, x xxxx zveřejnění x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx územního xxxxxxx je xxxxxxx xxx pořizování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx.

§71

Obsah

(1) Xxxxxxxx územního xxxxxxx

x) stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx struktury České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dynamikou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx celostátního významu xxxx oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dynamikou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxxx přesahují xxxxx xxxxxxx kraje (xxxx xxx "rozvojové xxxxxxx"), x xxxxx x vazbou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxxxx x xxxxxxxx centra xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxx"),

x) xxxxxx xxxxxxx xx specifickými xxxxxxxxx a se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnotami x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx oblasti"),

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx významu xxxx záměry xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx §70 xxxx. 2.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx vlivů, xx-xx xx vyžadováno podle §40.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx zákonu.

§71a

Návrh

(1) Ministerstvo pořizuje xxxxx politiky územního xxxxxxx xx spolupráci x ministerstvy, xxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx x kraji.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §45i xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx plánovacích podkladů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx x mezinárodních x xxxxxxxxxxxx souvislostech xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx rozvoji.

§71a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§71x

Xxxxxxxxxx návrhu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivů xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx správním úřadům x

x) krajům.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, obce x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx od zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vyhodnocením vlivů xxxxxxxxx státům, xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jim xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx konzultací xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx územního rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů x xxxxxxxx vyjádření sousedních xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§71x

Xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uplatněných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx států a xxxxxxxx konzultací Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí jako xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx podle §10g xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx podkladů xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx se x xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, lze lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí stanovisko xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxx politiku územního xxxxxxx xxxxxxxx x xxx tohoto xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěry xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x posouzení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx významný xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovisku xxxxx §54 xxxx. 1.

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§71d

Schválení x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx předkládá návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 4 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx jednou xx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje zpracuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxx zprávu x plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxx"), která xxxxxxxx xxxxxxx

x) vyhodnocení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) problémy x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dokumentů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx nepředvídaných xxxxxx, xxxxxx potřeby xxxxxxxx xx jejich odvrácení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(4) Xxxxxxx-xx z xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx změny politiky xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) návrhy xx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

b) xxxxxxxxxx podle §45i xxxx. 1 zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx,

x) stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x zákonu x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, má-li xxx xxxxx politiky územního xxxxxxx posouzena z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx písemných xxxxxxxxxx xxxx x veřejnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvu. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx předloží ministerstvo xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx zprávu x xxxxxx a xxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§71e

Změna

(1) Změna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, projednává x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx politiky územního xxxxxxx se §71a xx 71c xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vyhodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxx stanovisku xxxxx §71d odst. 4 xxxx. x).

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po její xxxxx. Změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx naléhavého xxxxxxxxx zájmu xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x jejím xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených x §71b odst. 2 x §71c xxxx. 2.

(5) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx rada xxxxx a xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) obsah změny xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného zájmu,

d) xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx-xx být změna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx jeho změny.

§71e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxx 4

Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Účel x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Územně xxxxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx část. Obsah x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v přílohách č. 5 xx 9 k xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona použijí xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona projednává xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§73

Forma a xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx formou xxxxxxxx obecné povahy.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Nadřazená územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která je x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx to účelné, xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx rozumí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx plochy xxxx xxxxxxxx vymezeného x nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx upřesňuje xxxx xxxxx, x němuž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nadřazené xxxxxx plánovací dokumentaci xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Územní rozvojový plán

§74

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx a xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, transformační xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx záměrů xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx významu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kraje, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx v území,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, transformační xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx mezinárodního nebo xxxxxxxxxxxx významu, xxxx xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxx jednoho kraje, xxxxx xxxxxx vymezeny x politice xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadregionálního xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx lze xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

(1) Územní rozvojový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo koridor xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx x území.

(3) X xxxxxxxxxxxxx prověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán xx vybraných územích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx studie.

§76

(1) Územní xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxx území xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §40.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x ochrany xxxx hodnot, včetně xxxxxxxx xxxxxxx struktury xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sídelní struktury xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojových xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsažených x xxxxxxxx územního xxxxxxx x, je-li xx xxxxxx, vymezí xxxxxxxxxx xxxxxxx nadmístního významu,

d) xxxxxxxxx a, je-li xx účelné, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsažená x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx18), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zachování xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby, veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx k pozemkům x stavbám vyvlastnit, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu,

h) vymezují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x opatření x zajišťování xxxxxx x bezpečnosti státu x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx které xxx práva k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stanovují xxxxxxxxx xx koordinaci územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x x xxxxxxxxxxxx ke stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpřesňují a xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a řeší xxxxx záležitosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx rozsahem xxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, koridoru xxxx xxxxxx x podrobnějším xxxxxxx.

(3) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vymezit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x území.

(5) X xxxxxxxxxxxxx prověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxxx územích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§79

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se pořizují x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx významu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx součástí zásad xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §101 x důvodů xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je-li to xxxxxxxxxx xxxxx §40.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx záležitosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx os, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx struktury xxxxxxx xxxxxxxxx.

Územní plán

§80

(1) Xxxxxx xxxx xx základním xxxxxxxxxx dokumentem xxxx x xxxxxxxxxxx územního xxxxxxx x ochrany xxxxxx jejího xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx území x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx zlepšování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, systému veřejných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ploch a xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajiny, xxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx využití, xxxxx xxxx v xxxxxxx a stanovení xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx krajiny, xxxxxxxxxxx opatření, ochranu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx využití ploch x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx a charakteru xxxxx,

x) xxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, stavby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x xxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx vyvlastnit.

(3) Xxxxxx plán přebírá xxxxx řešení xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxxx-xx zásady xxxxxxxx xxxxxxx dosud věcná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přebírá x, je-li to xxxxxx, xxxxxxxxx xx.

§81

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx územních xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lokality.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx území xx zahrne xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plochy.

(3) X územním plánu xxx xxxxxxx plochu xxxx koridor, x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podmínky x xxxxx xxx její xxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 6 let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty pozbývá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx plochách xxxx xxxxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x základní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx regulačního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx studie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx regulačního xxxxx, xxxxx xxxxx xxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 6 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx plochu xxxx xxxxxxx, v nichž xx rozhodování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanistickou xxxxxx zajistí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx náklady obec, xxxxx zastupitelstvo xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanistickou soutěž xxxx xxxxxxx obce xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx ten, xxx xxxxx x této xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx realizovat.

(6) Územní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx x xxxxx.

§82

(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxx xxxxx xxxx, není-li x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x vydán x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Územní plán xxxx pro xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx část xxxxxxxxx prvky xxxxxxxxxxx xxxxx, stanoví-li tak xxxxxxxxxxxxxx obce v xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx v zadání xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§83

(1) X návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxx §40.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx vymezit xxxxxxxxxxxxxxx nebo urbanisticky xxxxxxxx xxxxxx19).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x rozporu x xxxxxxx územním xxxxxx.

§84

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxx nejsou obsaženy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §101 z xxxxxx potřeby jejich xxxxxxxxx koordinace.

Xxxxxxxxx plán

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxx v řešeném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro

a) xxxxxxxx x xxxxxxx pozemků,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx napojení na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umístění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx infrastruktury,

d) xxxxxxx xxxxxx, charakteru území x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx čáry,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x kapacitě xxxxxx,

x) xxxxxx částí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx pozemku dalšími xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx infrastrukturu, xxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxx plán xx pořizuje x xxxxxx pro xxxxxx xxxxx, rozhodne-li xxx xxxxxxxxxxxxxx obce.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx vymezit xxxxxxx prospěšné stavby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx asanaci, xxx xxxxx xxx práva x pozemkům x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínkou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. V takovém xxxxxxx obsahuje základní xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, která xxxxx xxx xxxxx xxx 4 roky. Xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platnosti.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx vymezit xxxxx, xxx který xx provedení architektonické xxxx urbanistické xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Architektonickou xxxx urbanistickou soutěž xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx obec, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx dohodnuto xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soutěž xxxx xxxxxxx obce xxxxxxxx xx své xxxxxxx xxx, xxx hodlá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx plán může xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx19).

Xxxxx 2

Xxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace

§87

Rozhodnutí o xxxxxxxx x návrh xxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx vydání (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx") x

x) vlastního xxxxxxx, xxxx

x) podnětu xxxxx §109 xxxx. 1, jedná-li xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem zpracuje xxxxx zadání územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx zadání") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako podklad xxx zpracování návrhu xxxxxx xxx xxxxxx x doplňující xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) V xxxxxx zadání xx xxxxxxx xxxxxx cíle x požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx regulačního xxxxx x územního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx a strukturu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zadání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Projednání x schválení xxxxxx zadání

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejní xxxxx xxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x

x) ministerstvu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxxxxx území a x řešeným xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxx xxxxx má xxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořizována, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxx úřední xxxxx. Xxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§89

(1) Pořizovatel zašle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxx-xx se, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxx20) a xxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody.

(2) Xxxxx ochrany přírody xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx 20 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx je možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx.

(3) Příslušný xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx obdržení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x s xxxxxxxxxxxx ke stanovisku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x zásad územního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx21),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, změny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx změny, xxx má být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlediska vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí.

(5) Xx 30 xxx xx doručení oznámení xxxxx §88 xxxx. 1 může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx x nadřízený xxxxx vyjádření,

b) xxxxx xxxxxxx.

(6) Vyplyne-li ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xx xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxxxx plánu xx xxx posuzován z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, doplní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §40 do xxxxxx zadání požadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§90

(1) Pořizovatel x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx schvalujícímu orgánu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxx x xxxxxxx dotčeného xxxxxx uloží v xxxxxx zpracování variantního xxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x novému xxxxxxxxxx, xxxx návrh xxxxxxx.

(3) Schválené zadání xxxxxxxxxxx do 7 xxx xx jeho xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

Úhrada xxxxxxx při xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§91

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx podklady, xx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xx vyhotovení xxxxxxx znění územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xx změnu v xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) územního xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx obec,

d) xxxxxx plánovací dokumentace xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx.

§92

(1) Vyplývá-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx změny xxxxxxxx územního rozvoje xxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uhradí xxxxxxx uvedené x §91 xxxx. 1 xx xxxxxx ministerstvo, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územní xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxx xxxxx nadřazenou územně xxxxxxxxx dokumentaci.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx příslušná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx základě výhradní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo xx-xx xx prospěch xxxxxxx xxxx xxxx kraje xxxxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebou xxxx, xxx xxx xx xxxxx podnět, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pořízení částečnou xxxx xxxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x §91 odst. 1 xxx, xxx xxxxxx xxx.

§93

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který zajistí xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vyhodnotí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, soulad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Nesplňuje-li návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, zpracuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx. Pořizovatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 7 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx přiměřenou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx-xx se, xx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2

x) zveřejní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx-xx se, x xxxxxxxx geoportálu územního xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx místo a xxxx konání xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xxxxx x xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx je xxxxx xx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx.

§94

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x adresu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xxxxxxx

x) územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx krajům, x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx územím sousedícím,

c) xxxxxxxx xxxxx obci, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx pořizován, xxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, je-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx sousedící x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pořizován.

(2) Společné xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 dnů, xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx §93 odst. 5.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxx stanoviska k xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx stejné xxxxx xxxxx orgány a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplatněným xx xxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx významný negativní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pořizovatel xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva životního xxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxx22), jehož xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významně ovlivněno, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx zájem, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx státu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí, určeného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

§96

Veřejné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxx zajistí pořizovatel xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx veřejnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxx xxxxx §93 odst. 5 písm. x). Xx-xx to účelné, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxx místech xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Veřejné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx den xxx xxx doručení veřejné xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxxxx pořídí xxxxxxx xxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx

(1) Xx 15 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit písemně xxx připomínky k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx. X xxxxxxxxxxx uplatněným xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx uplatněným xx xxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx odůvodnění x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx samostatně.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§98

Vyhodnocení xxxxxxxx projednání

(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x určeným zastupitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů.

(2) X xxxxxxx na xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracuje pořizovatel x součinnosti s xxxxxxx zastupitelem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyhovět xxxx vyhovět pouze xxxxxxxx. Věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být x rozporu x xxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx územního xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx varianty xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x určeným zastupitelem xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, zpracovává-li xx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, navrhne s xxxxxxx xx xxxx x úkoly územního xxxxxxxxx xxxxx nejvhodnější xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nejvhodnější varianty xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx, xxx x xxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Neuplatní-li dotčený xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x, xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§99

Informování xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výběru xxxxxxxxxxxx varianty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx jednání zastupitelstva, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx. Neprojedná-li zastupitelstvo xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx, xx s xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx x návrhy xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je určenému xxxxxxxxxxx xx svými xxxxxx x úpravě, x opačném případě xx xxxxx xx xxxxxx.

(4) Pokyny zastupitelstva xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx zastupitel xxxxx xxxxxx x xxxxxx návrhů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§100

Stanovisko k xxxxxx xxxxxxxx

(1) Zpracovává-li xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxx x návrh xxxxxxxxxxx uplatněných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1. Nejde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stanoviska xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořizovatele x prodloužení xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2, xx možné územní xxxxxxxxx plán, zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plán vydat x bez xxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx pořizovatel zohlední xxxxxx vyhodnocení vlivů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Vyplyne-li x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx podle §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x územního xxxxx zašle návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízenému xxxxxx.

(2) Nadřízený orgán xxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx ve xxxxx 30 xxx od xxxxxxxx podkladů. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx usnesením, které xx pouze poznamenává xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Nadřízený xxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx nadřízený xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle věty xxxxx, xxxx ve xxxxx prodloužené, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vydat x xxx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxxx xx na xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Úprava xxxxxx x xxxxxxxxx projednání

§102

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxxx xxxxxx pro úpravu xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vyhodnocením xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviskem k xxxxxx koncepce x xx stanoviskem xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nejvhodnější varianty.

(2) Xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx návrh xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx odůvodnění x schéma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§103

(1) Dojde-li na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxx jsou xxxx xxxxxxxxx dotčeny xxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxx územního xxxxx xxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx vlastník xxxxxx xxxxxxx k upravené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx připomínku (xxxx xxx "podstatná xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy. Xx xxxxxxxxxx úpravu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nejvhodnější xxxxxxxx xxx jiný způsob xxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx plánu vyžádá xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx stanoveno, xxx xx nutné xxxxxxxxxxx xxxxx upravit nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx 20 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pořizovateli x xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx 7 dní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé.

(3) Xxxxxxxxx úprava se xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5, §94100 a xxxxx xxxxxxxx 1 x 2; společné jednání x veřejné xxxxxxxxxx xxx xxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jinak xx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx pro projednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx stanoví příslušný xxxx podle xxxxxxxx 2, neupravuje.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx územního rozvoje x územního plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx dne konání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; pro xxxxx xxxxxxxxxx, postup xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §101 xxxx. 2 a 3.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxx, postupuje xx xxxxxxxxx xxxxx §102, x je-li to xxxxxxxx, obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5.

Vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§104

(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty xxxxx §98 xxxx. 4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx stanovisky dotčených xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obsahuje-li xx xxxxxxxxxx návrh, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ověření, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x úpravě územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x úpravě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §103.

§105

(1) Pořizovatel po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx xx národního xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plánovací dokumentaci x xxxxxx jejího xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydal,

b) xxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§106

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

(1) Xxxxxxxxxxx nejpozději xx 4 let od xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zastupitelstvo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xxxxx xx celé xxxxxxx období.

§107

Xxxxxx x uplatňování

(1) Xxxxxxxxxxx v součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňování územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx regulačního plánu, (xxxx xxx "zpráva x xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace s xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území x hlediska xxxxxx xxxxxxx nepředvídaných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kompenzaci,

e) xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podnětů na xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) podnět na xxxxx nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(3) Xxxxxxx-xx x vyhodnocení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) potřeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je součástí xxxxxx x uplatňování xxxxx zadání xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") nebo xxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxx o uplatňování, xxxxxx zadání xxxxx xxxx návrhu xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx §88 xx 90 obdobně.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §91 xx 105.

(5) Xxx xxxxxxxxxx změny územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx postupuje xxxxx §111 odst. 5.

Xxxxx 4

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

§108

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x rozsahu měněných xxxxx.

(2) Pořizovatel po xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx znění x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxx xxxxx x adresy jejich xxxxxxx v národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plochy xxxxx xxxxxx vymezit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx potřeby vymezení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch.

§109

Xxxxxxxxxx o xxxxx

(1) Xxxxx-xx x změnu xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxx-xx x změnu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, schvalující xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změny x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) oprávněného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxxx správního úřadu xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

c) xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) organizace xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) občana xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vlastnická nebo xxxx věcná xxxxx x pozemku nebo xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx změny xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx, x ostatních případech x xxxxxxxxxxx schvalujícího xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnětu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

b) název xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxxxxx změnit,

c) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx,

x) návrh úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx v §91 xxxx. 1 x §92.

(3) Podnět xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody xxxxx zákona o xxxxxxx přírody x xxxxxxx k navrhovanému xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vliv na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušného úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve kterém x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody podle xxxxxxx x) xxxxx, xxx xx být xxxxx xxxxx posuzován x xxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx schvalující xxxxx xxxxxxxxxxx pořizovateli, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vyhodnotí xxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 písm. x).

§110

Xxxxxxxxx podnětu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxx obdržení xxxxxx xxxxx §109 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxx xxxxxxx x xxxx prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3, x

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x nadřazenou územně xxxxxxxxx dokumentací.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x xxx, xxx podnět xxx, ani xx xxxxx pořizovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx podnět xxxxxx x informuje x tom xxxx, xxx xxxxxx dal, x schvalující xxxxx.

§111

Zpracování x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xx xxxxx podnět návrh xxxxxx změny, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2 x 3 x dále xxxxxxxxx xxxxxxx podle §89 odst. 1 xx 4 a 6.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx změny xx xxxx xxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx schvalující xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pořízení změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x schválí xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx s návrhem, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx pokyny x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhradou xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1 x §92 xxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx orgán xxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx požadavky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xx 104, §105 xxxx. 3 x §108 obdobně.

Xxxxx 5

Společná ustanovení

§112

Zvláštní xxxxxxx

(1) Kraj a xxxx jsou povinny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx vydaly, xxxxx xx souladu x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx x rozporu x nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací. Xxxxxxxxxxx xxxxx změny územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Znemožňuje-li xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxx xxxxxx obsaženého x nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhoduje se xxxxx nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

§113

Xxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánem

(1) Xxxxxx rozvojový plán, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx schvalující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx x xxxx-xx xxxxxx x něm obsažené xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx zrušení regulačního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §94, 96, 97 x §98 odst. 1 xx 3; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x variant xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx řešení rozporů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx 7 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vypustí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§114

Následky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxx nadřízeným xxxxxxx územního plánování x xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, přičemž pořizovatel xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) zastavení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Je-li to xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znění.

(3) Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx byla xxxxxxx xxxx vydaná xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx její xxxx. Xxxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x národním geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo x krajský xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

(5) Dojde-li xx zrušení územního xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx doby xxxxxx nového xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 5 xxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nezákonnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 měsíců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §121 x xxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxx xxxxx §120.

§115

Souběžné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Je-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx. Umožňuje-li to xxxxxx projednávané územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xx projednání obou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnou; vydání xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, zpracovává xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxx vlivů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídá, xx-xx xxxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxxx x xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxx xxxx změna.

Díl 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx

§116

(1) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Hranici jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxx xxxxxx xx xxxxxxx parcel, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxx xxxxxxxx lomových xxxx stávajících xxxxxx xxxx bodů na xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx zastavěného xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx účinného xxxxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxx 1966 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "intravilán"), xx kterého se xxxxxx

x) vinice,

b) xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx přiléhající x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) stavební xxxxxxx,

x) xxxxx oplocené xxxxxxx xxxx zastavěnými xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx části, xx xxxxxxx jsou xxxxxx xx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx pozemky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zastavěného xxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§117

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx plán, xxxxxxxxxxx zajistí bezodkladně x souladu x §116 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx do doby xxxxxx územního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), x to

a) xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

x) v xxxxxxxxxxx lesní xxxxxxx xxxx xxxxxx sousedících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx než 0,5 xx,

x) pozemek xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemky.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx územního xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxx.

§118

Obsah

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje textovou xxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zejména datum, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vymezeno.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x měřítku xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy xxxx 1 : 5 000, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx x §116 xxxx. 2 x 3 x vyhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx připomínek x

x) xxxxxxxxx souladu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxx standardem.

§119

Xxxxxxxx

(1) Pořizovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxx xxx x obce k xxxxxxxxxx. Místa, xxx xx xxxxx xx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx nahlédnout, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx u pořizovatele xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X připomínkám, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx datu, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx nepřihlíží. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxxx za účasti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na úseku

a) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx lesa,

d) státní xxxxxxxxx péče, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Místo x xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx předem. Dotčené xxxxxx xxxxxxx svá xxxxxxxxxx x příslušná xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx šetření.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx projednání.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pořizovatel zajistí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx upraveného xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5.

§120

Vydání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze vydat xxx tehdy, je-li x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vložení vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx xx opatří xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, funkci x xxxxxx oprávněné xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx, zveřejní xxxxxxxxxxx rozsudek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Xxxxx

(1) Pořizovatel xxxxxxxxxx xx 8 let xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 8 xxx xxxxxxxxx aktuálnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx aktualizuje xxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx se xxx xx, xxxxx aktualizaci xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxx pořízení xxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §117120 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx nepřihlíží.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x adresy xxxxxx xxxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účinnosti.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx území

§122

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx charakterem xxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, přípojky x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx hospodářství,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a těžbu xxxxxxx,

x) snižování xxxxxxxxx xxxxxxx, ekologických a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx přírody x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekreaci x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hygienická xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx mateřských xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mateřských xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx stavbu.

(2) U xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo pobytové xxxxxxxx přípustná.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx nevylučuje.

Xxx 6

Územní opatření

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře

§123

Podmínky xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx činnost ve xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx změny, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x území, xxxx xx upravuje xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx zakazuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx budoucí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx nezbytně nutnou xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 6 xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx omezit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx x zásadách xxxxxxxx rozvoje.

§124

Xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx katastrálního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stavební xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx stavební xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dobu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx stavební xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx výjimek.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy s xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx platí stavební xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxx, nahradí xx údaj podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) popisem hranice xxxxxxxxx území, pro xxxxx platí xxxxxxx xxxx xxxxx stavební xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx

§125

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx opatření x asanaci území xx vydává na xxxxx xxxxxxxxxx živelní xxxxxxxx xxxx závažnou xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx došlo k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území, je-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx využití území.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx i pro xxxxx, xx xxxxxx xxxx závadné stavby, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ekologické xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí, x u xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nařídit xxxxxx, xxxxxxxxxx staveb, xxxxxx, rekultivaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dnem xxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 2.

(4) Územní xxxxxxxx x xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nové územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§126

Xxxxx

(1) Xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) vymezení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x parcelních xxxxx pozemků x xxxxxx xx xxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx platí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx upraveny xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, zabezpečeny xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx provedení,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx technických x bezpečnostních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx asanace, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) stanovení územních, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx území,

f) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X územním xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx se označí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx katastrální xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx díla xxxxxxxx xxxxxxx x vyznačením xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx údaj xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx xx opatření x asanaci xxxxx xxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§127

Xxxxxxxx

(1) X pořízení xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne vláda, xxxx xxxxx nebo xxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx podnětu,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podnětu xxxxxx xxxxxxx správy,

d) xxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx rady xxxx, xx-xx příslušná x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx územního xxxxxxxx o stavební xxxxxxx x souladu x cíli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X případě územního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxx územního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx uzávěře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pořizovatele xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne zveřejnění xxxxxx. Na vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx použije §98 odst. 2 xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx území x xxxxxxxxxx xxxxxx zkrátit. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxx být dohodnut x dotčenými xxxxxx, xxxxx uplatnily svá xxxxxxxxxx, není-li v xxxxx řešení rozporu xxxxxxxxx xxxxx.

§128

Xxxxxx

(1) Územní xxxxxxxx xx vydává formou xxxxxxxx obecné povahy.

(2) Xxxxxxxxxxx zajistí vložení xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 7 xxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxx opatření x xxxxxx jeho xxxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxx opatření xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx územní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x otisk úředního xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zajistí zveřejnění xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření nebo xxxx části v xxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxx obce x x obcích, xxx se xxxx xxxxxx, zastupitelstvo xxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx územní opatření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výjimku x xxxxxxxx, omezení xxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxx x stavební xxxxxxx, jestliže povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

Díl 7

Úprava vztahů x xxxxx

Xxxxx 1

Plánovací xxxxxxx

§130

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x obcí, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx součinnost xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxx x povinností xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§131

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) obec xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx sjednanou xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neučiní xxxx xxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byly x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, městská xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kraj xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxx dále zavázat x xxxx, xx

x) xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, x nimž xxxxxxxxxx xxxxx, ať xxx přímo, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dalších osob, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, výstavbě xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx jiné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx může v xxxxxxxxx smlouvě xxxxxxx xxxxxxx x

x) účasti xx výstavbě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo opatření xxxxxxxxxx záměrem,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx opatření vyvolaných xxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí peněžního xxxx xxxxxxx plnění xx zhodnocení pozemku xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx.

§132

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx uzavíranou obcí, xxxxxx xxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, zastupitelstvo xxxxx xxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx uzavíranou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx sporů z xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad. X xxxxxxxx xxxxxxx plánovací xxxxxxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x právními xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx sporů z xx je xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxxx krajem nebo xxxxxxx xxxxxx Prahou x právními předpisy x x xxxxxxxxxxx xxxxx x ní xx příslušné xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Náhrady xx xxxxx x xxxxx

§133

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx věcné xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoba") x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zrušení xxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace nebo xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxx škody xxxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, byla-li xxxx xxxxx x xxxxxxx nebo stavbě xxxxxxxx omezena xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xx tím xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nenáleží, došlo-li xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavitelnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx návrhu nebo xx xxxxxxxx doby 5 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx zastavění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dočasného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx oprávněné osobě xxxx nenáleží, nabylo-li xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a toto xxxxxxxx je platné xxxx xxxxxxx platnosti.

§134

Povinné xxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx, xxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře.

(2) Xxxxxxx xx poskytne xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§135

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx stavbu; xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx změně xxxxxxxx plánu anebo xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, za xxxxx xxxx vyplacena xxxxxxx, xx vrátí xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vyplacenou xxxxxxx x xxxx výši xxxxxx xxxx, xxx xx poskytl, do 3 měsíců od xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx peněžité xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xx jí xxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 letech od xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxx plánu xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx náhradu vznikl.

§136

Regresní náhrada

(1) Uhradí-li xxxx nebo xxxx xxxxxxx xx změnu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx správního xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastnického práva xxxxxxxxx, popřípadě od xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx náhrady, xxxxx xxxxxx právo xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§136x

(1) Xxxxxxxx architektury x xxxxxxxx kultury je xxxxxxxxxxxx dokumentem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vystavěného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx podkladem xxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx politika xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx krajů x orgány xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a stavební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx jednou xx 6 let xxxxxxxx vládě xxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx může xx xxxxx základě xxxxxx ministerstvu pořídit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§136x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXX I

POŽADAVKY XX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§137

(1) Xxxxxxxxx xx výstavbu xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xx vymezování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx plánovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, užívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx povinen xxxxxxxxx xxxx x xxxxx územního plánování x dodržovat požadavky xx výstavbu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na výstavbu xx považují za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx xxxxxx technické nebo xxxxxxxx technické důvody xxxx jiný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rovněž x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx stavby,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pozemku xxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóně.

§138

Výjimky x xxxxxxxxx xx výstavbu x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxx povolit xxxxx z těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx výslovně xxxxxxxx, x xxx xxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ochrana xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx zvířat, životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx pozemky xxxx stavby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx sledovaného xxxxxxxxx xx výstavbu stanovenými xxxxx zákonem.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x územním xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx odchylně od xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožňují, a xx i xxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx použijí přiměřeně.

Xxx 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

§139

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx, x cíli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, architektonickou, kulturně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxx, xxx svými xxxxxxxxxxx, xxxxxxx velikostí, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X zastavěném území xxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, stavby xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx jiných pozemků x umisťování xxxxxxx xxxxxx na xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx tyto xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxx x nesnižují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxx právními xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dbá xx xxxxxxxx veřejných prostranství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§140

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxx, aby tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx užívat; xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx dělení pozemků, xxxxx xxxx zatíženy xxxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, polohou, plošným x xxxxxxxxxxx uspořádáním, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx napojen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx23).

(3) Xxxxxxxx pozemek se xxxx xxxxxxxx xxx, xxx na něm xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a parkovacích xxxxx pro xxxx xxxxxxx pozemku x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) nakládání x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx24), které na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx užíváním xxxxxx xx něm xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožňují x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx xxx akumulace x následným xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx odvádění xx xxx povrchových.

(4) Při xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx zastavěného stavebního xxxxxxx xxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxxx odstavců 2 a 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx záměru xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§141

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx vytvářely xxxxxxxxx xxxxxxx systém odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx místa x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vsakování xxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx dostupnost a xxxxxxx území x xxxx prostupnost xxx xxxxx xxxxxx a xxxxx možností xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Chodníky, xxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, chodníky v xxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§142

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Uliční xxxxxxxxxxxx tvoří část xxxxxxxxx prostranství x xxxxxxx základní xxx xxxxxxx a prostupnosti xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx uličními xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx uliční xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx svou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x není-li xx x xxxxxxx x charakterem území, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravách xxxxxxxxxxx uličních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výsadbový xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx veřejnou xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§143

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx se umisťují x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx též x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, architektonickou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přírodní x xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxx a kvalitu xxxxxxxxxxx prostředí.

(2) Stavby xx xxxxx xxxxx x potřeby xxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx sítě technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx umístění na xxxxxxx umožňovalo přístup xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx parametry, provedením x způsobem připojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích25). Podle xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx kulturně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, urbanistické x xxxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednoty xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx umístit jen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x připojení staveb xx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Vzájemné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx požadavky xx stavby

§145

Základní xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx jsou

a) mechanická xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx26),

x) xxxxxxx xxxxxx27),

x) xxxxxxx životního xxxxxxxxx28),

x) bezpečnost x xxxxxxxxxxx xxx užívání, xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx energie29),

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx30).

(2) Xxx projektové xxxxxxxx, xxx povolování, provádění x užívání staveb x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x staveb x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízením31), se xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo jinými xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředí.

§146

Xxxxxxxxx xx mechanickou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx zatížení a xxxxxxxxxx vlivy prostředí, xxxxxx xx vystavena xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx deformace, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mechanickou xxxxxxxx x xxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx technických xxxxxxxx xxxxx instalovaného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavby v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozuschopnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dosahu xxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podzemních xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaplavení,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx koryt vodních xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Stavby xxxxxxxx x dosahu účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dosahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhují xxx s ohledem xx xxxxxxxxxxxxx deformace xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx důlní xxxx xxxxxxxxx činnosti na xxxxxxx.

§147

Požadavky xx požární xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x případě xxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxx zachována nosnost xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx omezen xxxxx x šíření xxxx x kouře,

c) bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stavby,

d) xxxxxxxxx mohli xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx být jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) byla xxxxx x úvahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek.

§148

Požadavky xx ochranu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx zvířat, xxx byl hluk x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uživatelů, xxxxxx xxxxx klid x je xxxxxxxxxx xxx prostředí s xxxxxxx osob nebo xxxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, x to xxxxx xxxxxxxx, užívání x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx následkem

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynů, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx plynů xxxx nebezpečných xxxxxx xx vnitřního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx stavebních xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx záření a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalé změny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podzemní xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxxxx

x) nadměrný úhyn xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx živočichů xxxx ničení xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) zhoršení xxxxxxxxxxxx krajiny pro xxxxx xxxxxx živočichy.

§149

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx

Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x provedena xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx jejím xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx nebo xxxxxx,

x) xxxx zohledněna přístupnost xxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx orientace, xxxxxxx x

1. staveb pozemních xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxxx32),

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx užívání xxxxxxxxxx,

3. společných prostor x xxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx xxxx,

4. bytu xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. staveb xxx xxxxx práce xxxx xxx 25 xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx umožňuje zaměstnávat xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

§150

Xxxxxxxxx na úsporu xxxxxxx

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx navrženy a xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx spotřeba xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx xx udržitelné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby xxxx použitím xxxxxxx xxxx druhotných xxxxxxxxx xxxxxxxx x životnímu xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo odstraňování xxxxxx, xxxx využitím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx být xxxxxxx.

Díl 5

Společná xxxxxxxxxx

§152

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x tomu xxxxx xxxxxxx zmocněny, xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx x civilních leteckých xxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vymezování xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx jeho xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 závazné xxxxxxxxx xxxxx xx stavebnictví xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx technickým xxxxxx a vede xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX NA XXXXXXX XXX STAVBY

§153

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx vlastnosti x xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx pro navržený xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a běžné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx33).

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx stavby x xxxxx xx xxxxx ve zvýšené xxxx ohrozit život xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34).

HLAVA XXX

XXXXXX STAVEBNĚ XXXXXXXXX XXXXXXXX

§154

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx vady xxxx xxxxxxx staveb, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx při xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx osob xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx škodám.

(2) Xxxxxx a obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Veřejnoprávní xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx předávání xxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxx xxxx vliv xx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x havárií nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Veřejnoprávní xxxxxxx xxxx uzavřít xxxxxxxxxxxx x jiným ústředním xxxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx korporací nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ve veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA IV

ČINNOSTI VE XXXXXXXX

§155

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx činnosti, xxxxxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, která získala xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx studie a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výstavbě36),

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§156

Xxxxxxxxxx činnost

(1) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x projektová xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx projektantem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxx osoba, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x alespoň 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx staveb.

§157

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx

(1) Projektovou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx dokumentace xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx udržovacích xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx povolení,

c) xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx x) a xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx jednoduchých staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xx x) a xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx stavby,

b) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§158

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxx průvodní list, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx změny xxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx výkresy. Dokumentace xxx povolení záměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x technické xxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a stability, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx x dokumentace xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pasport stavby xxxxxxxx průvodní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx výrobku, který xxxx xxxxxx stavby, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx34) xxxxxxxxxxxx shodu xxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §153, xxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xx možné ověřit xxxxxxxx požadavků xx xxxxxx.

(4) K projektové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xx xxxxxxxx dokladová xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx x závěry xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx obsahu projektové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pasportu xxxxxx x xxxxxx povinných xxxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxxx povinných průzkumů xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§159

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxx x odstraňovány xxxxxxxxx podnikatelem, který xxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx stavebník xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx staveb uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 11x 12 této xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx 1 x 2 přílohy č. 1 x tomuto zákonu, xxxxx xxxx umisťovány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 2 x xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx zákonu,

pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx takovou xxxxxxx sám odborně xxxxxxxxx. Jde-li však x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx vedení provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Svépomocí xxxx xxxxxxxxx odstraňovat xxxxxx stavby, s xxxxxxxx xxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 11 a 12 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx stavby uvedené x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, jakož x stavby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx 1 a 2 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 2 m xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx, v xxxxx je xxxxxxx xxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX V

POVINNOSTI XXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

§160

(1) Stavebník xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx zákon zpracování xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sám.

(2) Xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) před xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx stavby, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx x) x odstavci 2 přílohy č. 2 k xxxxxx zákonu,

b) xxxx xxxxxxxxx stavby opatřit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro provádění xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26),

x) xxxxxxx stavebnímu úřadu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx úpravy, xxxxx x sídlo stavebního xxxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavební dozor, x změny v xxxxxx skutečnostech oznámit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x vstupu xx xxxxxxxxxx štítek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x stavbě x xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; rozsáhlé stavby xx mohou xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx x uvedením údajů xx štítku,

e) xxxxxxxx, xxx na xxxxxx xxxx na staveništi xxxx k dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x všechny xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx, xxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx tomu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x žádosti x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx37) xxxxxxxxx xxxxx, opatřit průkaz xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37).

§161

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dokumentací xxxxxxxxx x §167 xxxx. x) x x), x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx stavebník xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx stavby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Obsahové xxxxxxxxxxx štítku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§162

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na výstavbu x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxx x součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a při xxxxxxxxxx projektové dokumentace xx stavebním úřadem.

(2) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx; statické x xxxx xxxxxxx xxxx xxx vypracovány xxx, xxx byly přezkoumatelné.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx způsobilý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sám, xx povinen k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obor xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx jí xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Projektant xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx projektové dokumentace, xx kterým došlo xxx xxxxxxxxx stavby x které neschválil.

(5) Xx zpracovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xx p) x x odstavci 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odstavce 1 xx 4 obdobně.

(6) Xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxx oprávněny xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů38). Xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x jednotném xxxxxxxxx.

§163

Zhotovitel

(1) Zhotovitel xx xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxx přípravu a xxxxxxxxx stavby, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx musí mít xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxx polohy xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx úpravy stavbyvedoucího xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odstraňováním xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xx jejich zjištění xxxxxx xx stavbě, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxxx x xxxxxx xxxx nebo zvířat xxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx provedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními předpisy.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x dokumentací xxx provádění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajistit, xxx xxxxx na stavbě, xxxxx odstranění xxxx xxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx39), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznam x xxxxxx.

§164

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Stavbyvedoucí je xxxxxxx

x) odborně xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení nebo xxxxxxx úpravy,

b) řídit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení nebo xxxxxxx úpravy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, životního xxxxxxxxx x bezpečnosti práce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

e) zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odstraňováním xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx odstranit při xxxxxx xxxxxx, vytvářet xxxxxxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vykonávající xxxxxxxxx dozor xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx, x s koordinátorem xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx40), xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

§165

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Stavební xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx s maturitní xxxxxxxx x xxxxxxx 3 roky praxe xxx provádění staveb.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx zajistí spolu xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stavby, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technických xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x konstrukcí xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxx xxxx jednoduchého xxxxxxx x stavbě; xxxxxx k odstranění xxxxx vzniklých při xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx závady x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§166

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, musí xxx veden xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Do stavebního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx provádění nebo xxxxxxxxxxxx stavby, zařízení xxxx xxxxxxx úpravy. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb, x xxxxxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Záznamy xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebník, stavbyvedoucí, xxxxx vykonávající stavební xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxx odpovídající xx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, koordinátor xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx staveništi, x xxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx odstranění stavby xxxxx xxxxxxxxxx originál xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxx stavebníkovi; x xxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x nim xxxxxxxxxxxx x jím určeným xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyžaduje.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního deníku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx zakázky x xxxxxxxxxxx režimu, xxxx xxx stavební deník xxxxx x elektronické xxxxx.

§167

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx je povinen

a) xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) uchovávat xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx stavby, rozhodnutí, xxxxxxxxx, souhlasy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxx uchovávat i x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx do 1. xxxxx 2025 xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx bydlení x více xxx 20 xxxxxxxxxxx stáními, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2025 xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx67), xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx budovy se xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxx 290 xX nebo

2. klimatizace xxxx xxxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x jmenovitém xxxxxx xxxxxx xxx 290 xX.

§168

Vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, i výškové xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásmech x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádění činnosti x xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

§169

Oznámení závad a xxxxxxx xxxxxx

(1) Stavebník, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx stavebníka, autorizovaný xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se závady xxxx havárie xxxxxx x výsledky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, došlo-li xxx xxxx xx xxxxxxx xx životech, x xxxxxxxx života xxxx xxxx zvířat xxxx ke xxxxxxx xxxxxx. Oznámení musí xxxxxxxxx místo, čas, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx posouzení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX

§170

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx k pozemkům x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx omezit, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx řádné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně prospěšného xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výstavby xxxx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx ochranného pásma, xxx-xx o ochranné xxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

STAVEBNÍ XXX

XXXXX X

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§171

Xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx území, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§172

Xxxxxx a forma xxxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx této xxxxx je možné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xxxx x listinné xxxxxx. Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx dokument xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x evidenci řízení x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx orgánů (xxxx xxx "xxxxxxxx stavebních xxxxxxx") xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Nejpozději x xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dokumentaci xxx xxxxxxxx záměru, která xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vloží xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§173

Evidence x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx úkony x xxxxxx xxxxxxx písemnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx orgán xx doručují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx xxxxx xxxx části, xxxxx dotčený xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx žadateli.

XXXXX XX

XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Předběžná xxxxxxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tomu, xxx xxxxxx, x xxxxx xxx působnosti do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x změn xxxx využití, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx plánovací dokumentace,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) x tom, xxxxx jakých xxxxxxxx xxxx posuzovat xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x povolení záměru x za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx poskytne xxxx, xxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx požádání předběžnou xxxxxxxxx

x) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x tom, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx předpokladů xxx žádosti xxxxxxx.

(3) Xxx, xxx x xxxxxxxxxx informaci xxxx, xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx konkrétní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxx, xxxx x technické xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§175

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx dotčeného xxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxx dotčený xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxx chráněných xxxxxxxxx xxxxx přípustný. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvede důvody, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, podklady xxx jeho xxxxxx x úvahy, xxxxxxx xx řídil xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx závěr xxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxxxx xxxxx uvede x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán je xxxxxxx dbát, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx orgánem xxxxx jiného právního xxxxxxxx tentýž xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx jednotlivých vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x ustanovení x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Koordinované xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx jako závazné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx životní xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(4) V xxxxxx koordinovaného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx uvede, xxx je xxxxx x hlediska všech xxx chráněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §175 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx platné 5 xxx xxx xxx xxxx vydání. Zahrnuje-li xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx environmentální xxxxxxx xxxxxxxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko obdobně.

§177

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx jejího podání, xxxxxxxx mu k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx žadateli, že xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Po xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neběží. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx běžet xxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx.

§178

Xxxxx xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxx xxx dne doručení xxxxxxx xxxx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx jím chráněných xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx o 30 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nařídit xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx případ. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx dotčený xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x důvodu, xxx xxxxx xxx prodloužit xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X prodloužení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx usnesení, které xx xxxxx poznamená xx spisu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxx vydání, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx stanovisko k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí nebo xxxxxxxxx úkonu orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ptáků,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx nevratnému xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx x činnostem x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva Xxxxxxxx xxxx,

5. uděluje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx významných xxxxxxx.

§179

Nové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx v xxxxxxx uvedeném x §178 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx souhlasného xxxxxxxxx xxxx závazného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§179x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx sloužící xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xx 6 xxxxxx xx právní xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zrušit xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 9 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§179x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 152/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§180

Xxxxxx

(1) Žádost x vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavebníka.

(3) Součástí xxxxxxx xx vždy xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx.

§181

Lhůta a xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x záměru xx 30 dnů, xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx žádosti.

(2) Xx xx xx to, xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odeslání.

(3) Vlastník xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů. Xxxxxxxxx xx doručeno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx vlastníka veřejné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx krajů xxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX O XXXXXXXX ZÁMĚRU

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§182

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx řízení xxxx

x) xxxxxxxxx,

x) obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx uskutečněn,

c) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, na kterých xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxx má xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osoby, o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.

§183

Společenství vlastníků xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx41), xx zástupcem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx účastníky řízení. Xxxxxx-xx zastoupený xxxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu úřadu, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxx xxxxxxxxxx zaniká okamžikem, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stavebnímu úřadu.

§184

Xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx, jeho rozsahu x xxxxx, xxxxxxx x době xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx záměr xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxx a xxxxx úpravy xxxxxxx xx jejím xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) plánovací xxxxxxx, xx-xx uzavřena,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx účastníků xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadováno xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §177, není-li xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx součástí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx nebo technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx technické xxxx,

x) xxxxx zjišťovacího xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx odůvodnění a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného orgánu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx z obecných xxxxxxxxx xxxx,

x) další xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x dotčeného xxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxx záměru xxxxx §9a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vyžádáním xxxxx xxxxxxxx 3 xx běh xxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx xxxx do xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178 odst. 3.

§185

Xxxx xxxxxxx

(1) Při xxxxx x odstranění xxx žádosti postupuje xxxxxxxx úřad xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li to xxxxx.

(2) Stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxx žádosti xxxxxxxxxx do 10 xxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx proti xxxx xxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ji odloží,

a) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo její xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx stavebník xxxxxxxxxxx dokumentaci nebo xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

§186

Závěr zjišťovacího řízení

(1) X případě xxxxxx, xxx který xxx xxxxx xxxxx zjišťovacího xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu42), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx nedošlo xx xxxxxx záměru, xxxxx xx xxxxx xxx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx43).

(2) Dojde-li xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx, že došlo xx xxxxxx záměru, xxxxx by mohly xxx významný xxxxxxxxx xxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxx změněnému xxxxxx.

§187

Souhlas xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx-xx oprávněn x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stavby nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vlastnické xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x práva xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x případě, xx stavebník není xxxxxxxxxx stavby, která xxxx součástí xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby nelze xxxx zpět po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx podání žádosti x podstatné změně xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxx xx být xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x práva xxxxxx xxxx xx služebnosti. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) fyzické xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx xx, xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx přiděleno.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx podílů; x xxxxxxx bytového spoluvlastnictví xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx není xxxxxxx, xx-xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§188

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, nejpozději xx 7 dnů xx zahájení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx odstranění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx uvede, xxxxx způsobem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zda, popřípadě xxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx jednání, a xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx o podmínkách xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. x) se xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X řízení s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §182 písm. x), x) x x) xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, o xxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx doručování xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) U xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxx obcí xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx a další xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xx úředních deskách xxxxx xxxxxx xxxx.

§189

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx ústní xxxxxxx, xxxxxxxx účastníky xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx ústní xxxxxxx, stavební úřad xx vyrozumění o xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx kratší xxx 15 dnů, do xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X případě záměru x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx plán, nařídí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X případech záměrů XXX x xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plán, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxx stanoveno xxxxxxxx xx uplynutí 30 xxx ode xxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xx xxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx nahlédnout xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxx účastníků xxxxxx

(1) Xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ústním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jednání, x nebylo-li xxxxxxxx, xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx x vypořádá xx pouze xxxxx, xxxxxx-xx xx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx o xxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Účastníci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx námitky xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Stavební xxxx dále xxxxxxxxxx x námitkám xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stranou xx tento účastník xxxxxx.

(3) Obec xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxx x rozsahu své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. x) a x) xxxx uplatňovat xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx práv. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. e) xxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x námitce uvést xxxxxx podání námitky.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, umožní xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx stavebníka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx v řízení.

§191

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věcných xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnických xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, stavební xxxx řízení přeruší x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx uplatnil xx xxxxxxxxx lhůtě u xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ve xxxxxxxxx lhůtě zahájeno xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx odmítnut xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad x xxxxxxx nepřihlíží.

§192

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx veřejné xxxxx xxxxxxx, xxxx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx o věcech, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx uplatněným připomínkám xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, týkají-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, x nimž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx připomínku xxxxx.

(3) Vyhodnocení připomínek xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§193

Posuzování záměru

(1) Stavební xxxx xxxxxxxx, xxx xx záměr x xxxxxxx s

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územními xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x x požadavky xx xxxxxxx kulturně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx obec vydán xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zájmy,

e) xxxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx práv x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx vzájemných xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx souladu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxx dotčený xxxxx do 5 xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, vyjádřením xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxx.

§194

§194 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§195

Rozhodnutí x záměru

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193 xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x opačném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§196

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx do

a) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx jednoduché xxxxxx,

x) 60 xxx xxx xxx zahájení xxxxxx x ostatních případech.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx stavební xxxx před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx x 30 xxx ve xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx x 60 dnů x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je-li třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx stavební xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; xxxx xxxxxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx x prodloužení xxxxx xxxxx stavebníka.

(4) Lhůta xxx vydání xxxxxxxxxx xx x případě xxxxxxxxx řízení z xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x začne xxxxx xxxxx xx xxxxxxx po jejich xxxxxxxxxx.

§197

Xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záměru xxxxxxxx úřad

a) povolí xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx podmínky pro xxxx umístění x xxxxxxxxx, a pokud xx xx třeba, x pro jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §193 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu.

(2) V xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx nemovité xxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx povolení xxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxx právní moci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stavebníkovi oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxx x povolené xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§198

Xxxxxxxx povolení

(1) Xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech dobu xxxxx, nejdéle xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době jeho xxxxxxxxx, prodlužuje se xxxx xxxxxxxxx na 10 let xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx provedení svého xxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uplynutím, x xx i xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx 2 xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx není pravomocně xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x závěru, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx podmínek, xxxxx xx vyžadovala doplnění xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízení.

(5) Na xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxxx.

§199

Přechod xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx žádost právního xxxxxxxx stavebníka vydá xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxx xxxxx o stavbě.

§200

Změna x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povolení lze xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxx zrušit xx xxxxxx stavebníka nebo x xxxx xxxxxx x řízení o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx řízení x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxx této xxxxx.

Díl 2

§201

§201 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 152/2023 Sb.

§202

§202 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§203

§203 zrušen právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§204

§204 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§205

§205 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§206

§206 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§207

§207 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§208

§208 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§209

§209 zrušen právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§210

§210 zrušen právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

Díl 3

Povolení stavby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§211

Xxxxxxxx stavby xxxx zařízení

(1) Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a náležitostí xxxxx §197 odst. 1 x 2 xxxx

x) xxxx x xxxx povolované xxxxxx xxxx zařízení,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení na xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) vymezení xxxxx xxxxxxxxx vlivem stavby xxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx dobu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx odstranění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další podmínky xxxxxxx,

x) opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx realizace xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) fáze xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx může stavební xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx.

§212

Zrychlené řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx rozhodnutí ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx, xx xxxxxx území xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx o xxxxx XXX,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §193 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx záměrem, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx se vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxx xx xxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

§213

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx nestanoví xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx48), xxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxx49), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravami,

f) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§214

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) terénní xxxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx o výměře xx 300 x2 xx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx hranici x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, manipulační, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 300 x2, která xxxxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx látkami, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zvláště xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx druhu xxxxxxx48) nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx49) x xxxxxx xx 300 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ním, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx stavby xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx podmiňuje xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx hořlavých xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavby xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stavbou.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) území, xxx které je xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx EIA,

c) xxxxx xx zvláště xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§215

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxxx xxxxx využití xxxxx xxxxxxxx úřad určí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx části kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu a xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 a 2 xxxx

x) katastrální xxxxx, parcelní xxxxx x druh xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx týká,

b) xxxxxx xxxxxxxx a určení xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx. Xxxxxxxxxx §212 xx použije xxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx

§216

Xxxxxxxx

(1) Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxx pouze xx základě žádosti xxxxxx vlastníky xxxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx být předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxx. stanovení §187 xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se namísto xxxxxxxxxx dokumentace přikládá xxxxxxx situace x xxxxxxx katastrální xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx čísel, xx xxxxxxxxxxx požadovaného xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxx pozemkům, nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x cizímu xxxxxxx xxxx stavbě.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx dělení nebo xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx plánem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx scelování pozemků xx nevydává, xxxxx xx dělení xxxx xxxxxxxxx schváleno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx dálnic, xxxxxx X. xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx nedokládá xxxxxxxx napojení na xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx pro stavby xxxxxx, silnic I. xxxxx, xxxx, leteckých xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx napojení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků xx §193 xxxx. 1 xxxx. a) a x) nepoužije.

§217

Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx pozemků

(1) X xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx stavební xxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx x řízení.

(3) Xxxxxxxx dělení xxxx xxxxxxx pozemků obsahuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx čísla a xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jichž xx xxxxxx nebo xxxxxxx týká,

b) určení xxxxxx xxxxxx pozemků x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pozemku.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx nebo scelení xxxxxxx xxxxx xx xxxx neurčitou. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Stanovení xxxxxxxxxx xxxxx

§218

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo k xxxxxxx okolí stavby xxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pásmo xxxxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxx xxxxxx právního předpisu xxx není xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx ochrany povolované xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx stanoví ochranné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx okolí xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx negativních účinků xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xxxx omezit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx ochrany xxxxxx a zdraví xxxx nebo zvířat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx negativními xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx xxxx negativními xxxxx xxxxx.

§219

Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx pásma

(1) K xxxxxx opatření obecné xxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxx projednání, xxx xxxxxxxx připomínky x xxxxxxx nejpozději na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx proti návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podat, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §172 odst. 5 xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, kterým xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnosti.

(4) Stavební xxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§220

Opatření xxxxxx povahy xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxx chrání xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx čísla x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zřizuje,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud je xxxxx ji xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přílohu xxxxxxxxxx celkovou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx ochranného pásma x chráněných xxxxxx, xxxxxxxx x pozemků; x xxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxx staveb delších xxx 1 000 x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedené údaje xx mapovém podkladě x měřítku 1 : 10 000 xx 1 : 50 000.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx-xx x stavbu, která xxx vyžaduje. U xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx pásmo x xxxxxxxxxx stavbě xxxx xxxxxxxx, xx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx stavební úřad xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx povahy o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Ustanovení odstavců 2 xx 4 xx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx zrušit xx xxxxxx xxxx, komu x něj vyplývá xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx zájem; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, komu x xxx vyplývá xxxxxxx xxxx povinnost, xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx zájem. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxx, xxxx x něj xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 5

Xxxxxxx xxxxxxxx

§221

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx uvnitř x xxx areálu jaderného xxxxxxxx, xxxx

x) u xxxxxx x působnosti xxxxxx stavebního xxxxx.

(2) Xxxx-xx stanoveno jinak, xxxxxxx se xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx povolení ustanovení xxxx hlavy s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dílů 3, 6 a 8 x ustanovení xxxx X, XX, XX a V xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx veřejných xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rámcového xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Požadavky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které lze xxxxx xxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx. Xxxx stavební xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxx xxxxxx. Stavby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) může Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx osoby xxxxxxx x §182 xxxx. 1 xxxx. x), c) a x).

(5) Xxxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hladinu stávajících xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Účastníky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx věty první xxxx osoby uvedené x §182 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x).

(6) Xx stanovení xxxx xxxxxxxxx rámcového povolení xx použije xxxxxxxxx §198. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezaniká, pokud xx x době xxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxx.

§222

Rozsah xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vymezí stavební xxxxxxx a v xxxx xxxxx stanoví xxxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx parametrech, xxxxxxx xxxxxx půdorysné a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xx dopravní x xxxxxxxxxx infrastrukturu x limitní xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx povolením xxx záměry v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx mají sloužit x zajišťování obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx dokončených xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx stavební xxxxxxx a xxxxxxx xxxx staveb.

§223

Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jaderného xxxxxxxx x stavby související, xxxxxxxxxxx se uvnitř x vně xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx náležitostí podle xxxxxxxxx řádu

a) vymezení xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, druhu x xxxxx staveb,

d) stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdáleností xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx sousedních xxxxxx xxxx areál,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx výměry zastavěných xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvnitř xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx napojení xxxxxx xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x kapacit, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx realizaci x xxxxxx areálu, x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx maxim povolených xxxxxx, například vody, xxxxxxx x skladovaného xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxx x imisí,

g) xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx pro projektovou xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a bezpečnosti xxxxx, obsahuje rámcové xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx čísla x xxxx pozemků podle xxxxxxxx nemovitostí,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Díl 6

Změna xxxxxx xxxx dokončením

§224

(1) Změna xxxxxx před jeho xxxxxxxxxx xx změna x záměru xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změnu xxxxxx xxxx dokončením xxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxx xxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx povolil.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ověřené xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx §157 xxxx. x), x) x x), xxx xxxxxxx xx xxxxxx půdorysný ani xxxxxxx rozsah stavby, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx způsob xxxxxxx xxxxxx x nedochází x xxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vyjádření, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx se změna xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Nedotýká-li xx xxxxx záměru xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx posouzení xxxxx xx životní xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxx vydat xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx.

Díl 7

Xxxxxx x xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxx-xx odvolací xxxxxxx orgán k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx je xxxxxxxxx, napadené xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xx lhůtě xxxxx §196.

(3) Není-li x xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx řízení x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx dílu 1 x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§226

Xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu

(1) Xx-xx odvolání xxxxxx xxxxxxxxxx řízení, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán nepřihlíží x xxxxx obsahu xxxxxxxx, xxxxx směřuje xxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx námitkám, které xxxx odvolatel xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx správní xxxxx xxxx nepřihlíží x části xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx stranou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odvolání x xxxxxxx x tím, x čemu se xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx odvolání, xxxxx xxxx podáno xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. x), x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxx právním předpisem, xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenech m) x x) přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx báňského xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx ochranu veřejných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

Díl 8

Kontrolní prohlídka

§227

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx záměru, xxxxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx stavby, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx stavebního xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §292 xxxx. 3; xxxxxxxxxx §292 odst. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje xxx xxxxxxxx zjištění. Xxxxxxxx xxxxxx všichni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §62 xxxxxxxxx xxxx platí xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx x xx stavby xxx xxxxxxxxx prohlídce xxxxx xxxxxxxxxx §293 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA IV

ŘÍZENÍ O XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

§228

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x žádost

(1) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx na výstavbu xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uvedení, x xxxxx výjimku xx xxxx, x xxxx odůvodnění.

HLAVA V

NÁHRADA XX XXXXX

§229

(1) Vlastníkovi xxxxxxx, xxxxxx nebo zařízení, xxxxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx stanovením xxxxxxxxxx pásma omezena x byla xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx náhrada.

(2) Xxxxxxx xx omezení xxxx x pozemku, xxxxxx xxxx zařízení stanovením xxxxxxxxxx pásma xx xxxxxxx poskytnout vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanoveno.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxx prospěšného opatření, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přípravu xxxxxx x xxxxxxx xxxx, zejména xx xxxxx pozemku, xx xxxxxxxxxxx přípravu výstavby xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx, kraj xxxx stát, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední postupem xxxxx §200 odst. 2 a 3.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx stavbu; xxxxx na vyrovnání xxxxxxx xxxx výší xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx řízení

§230

Kolaudace

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx užívat xxx xx základě xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxx k účelu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Kolaudační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a xxxxxxxx 2 písm. x) přílohy č. 2 k xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxx, xxxxx nevyžaduje kolaudační xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx po dokončení, x to xxxxx x souladu x xxxxxx vymezeným x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx geometrického xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxx pozemku,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy kraje50).

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx, xx kterému xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Vznikla-li stavba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a která xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx číslem, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx čísla.

§231

Xxxxxxxxx řízení

Účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby.

§232

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikační číslo xxxxxx, předpokládaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx odchylek od xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx bodu xxxxxx, a jde-li x budovu51), xxxx x xxxxxxxx xxxxx17),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx-xx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byl xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení stavby xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo identifikátor xxxxxxx, ve kterém xxxx zapsány xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx technické mapy xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti budovy, xx-xx vyžadován jiným xxxxxxx xxxxxxxxx29).

§233

Posuzování xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx posoudí, zda xxxxxxxx provedení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx části, xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx posoudí xxxxxxxxxxx odchylky xx xxxxxxx projektové dokumentace xxx xxxxxxxx stavby. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx do nosných xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx x negativnímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Dojde-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx změně technických xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx stavba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§234

Závěrečná kontrolní prohlídka

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xx neprovádí x podzemní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvodného xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx52). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx úplné xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx. O termínu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx přede xxxx xxxxxx konání. X xxxxxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx posudek xxxxxxxxxxxxxx inspektora x xxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby s xxxxx xxxxxxxxx x xxxx způsobilosti x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx54) xxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx po provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obec x xxxxxxxxx xxxxx.

§235

Kolaudační xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky podle §233, stavební úřad xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx závěrečné kontrolní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým povolí xxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx části kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 x 2

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxxxxxxxx území xxxxx katastru nemovitostí,

c) xxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x zkušebním xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx konání x xxxxxxxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx, kolaudační xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx drobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx stavební xxxx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx, xxxx kolaudační rozhodnutí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xx 15 xxx xx podání xxxxxxx. Kolaudační xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dotčeným xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydat x xxx xxxx xxxxxx, xxx-xx xx užívat xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx bezpečnost a xxxxxx osob nebo xxxxxx xxxxx životní xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§236

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Před dokončením xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povolit předčasné xxxxxxx stavby nejdéle xx xxxx 1 xxxx, xxx-xx xx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx bezpečnost x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahuje kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx stavby x xxxxxxxxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §232 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby. X xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxx stavebník x xxxxxxx připojí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x ostatních xxxxxx xxxxxxx stavebník xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx stavby.

(5) Po xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxx xxxxx §230 xx 235 x 237 obdobně.

§237

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Zkušebním xxxxxxxx xx ověřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a odůvodnění. Xxxxxxxx žádosti je xxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx právním předpisem.

(4) Xxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí dotčeného xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx x vlastník xxxxxx.

(6) Po ukončení xxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

§238

Xxxxxxxx předčasného xxxxxxx x zkušebního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxxx podle §197 odst. 1 x 2

a) druh, xxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx stavby x xxxxxxxx parcelního čísla xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavba xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx předčasné užívání xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx plynulý xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xx dobu 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx zkušebního provozu x x xxxx xxxxxx, rozhodnutím, xxxxx xx prvním xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx, stanovenou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x takovém xxxxxxx nesmí doba xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx provozu přesáhnout 3 xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx doba předčasného xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx přesáhnout 10 xxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx

§239

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Změnu x xxxxxxx stavby xxxx její části xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx změna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxx povolení.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx žádosti xx

x) xxxxxxxxxxx stavby s xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x

x) vyjádření, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxx pozemku, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx věcné xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§240

Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx stavby

Povolení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx účel xxxxxxx xxxxxx,

x) nový účel xxxxxxx stavby.

§241

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v užívání xxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxx xxxxx povolení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx stavebního xxxxx x xxxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, která

a) xx nedotýká xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx provoz,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných zájmů, xxxx

x) nezpůsobí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx vyvolaných xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx právním předpisem.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§242

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx moci povolení x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xx-xx změna x užívání xxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx xx xxxxx §172 xx 181, 189 xx 193, 196, 225 a 226 xxxxxxx x xxxxx §185, 188 x 194 xxxxxxxxx.

§243

Změna v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Změnit xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) přílohy č. 2 x tomuto zákonu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx jen xx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx není podmíněna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxx také xxx xxxxxx stavby, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §239 x 241 xxxxxxx.

§244

Xxxxxxxx změny x xxxxxxx drobné a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx změny x xxxxxxx drobné x jednoduché xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx x náležitostí xxxxx §197 xxxx. 1 x 2

x) xxxx, účel stavby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) místo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx nemovitostí,

c) xxxxxxxxx xxxx užívání stavby,

d) xxxx xxxx užívání xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§245

Pasport xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xx dokumentace xxxxxxxxxxx xxxx není x xxxxxxxxx stavu a xxxxxx xxxx povolena xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxx, xx vlastník xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx stavby.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx doklady, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx x účelu, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Neplní-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pořízení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx ověří.

Xxx 4

Xxxxxxxx ustanovení

§246

Není-li x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxxxx rozhodnutí podle §172 xx 181, 225 x 226 xxxxxxx a xxxxx §185, 188, 190 x 194 přiměřeně, xxx vydání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx povolení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jednoduché xxxxxx xxxxx §172 xx 181, 189 xx 193, 196, 225 x 226 xxxxxxx x xxxxx §185, 188 a 194 přiměřeně.

XXXXX VII

ODSTRAŇOVÁNÍ XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§247

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb

(1) Xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, je možné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx stavba xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx osoby, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx mohou být xxxxxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxx.

(3) Nejde-li x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxx, x níž xx xxxxxxx azbest, x xxxxxxx se žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx věcných práv x pozemku, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných práv x xxxxxxxxx pozemkům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx stavby přímo xxxxxxx x není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx úplné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízení.

§248

Žádost o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) předpokládaný xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxx, v níž xx xxxxxxx xxxxxx xxxx lze přítomnost xxxxxxx očekávat.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx odstranění xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu, je-li xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx jiným právním xxxxxxxxx.

§249

Xxxxxxxx odstranění stavby

(1) Xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxx ve výrokové xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxx, xxxx xxxxxx, parcelní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxx xxxx evidenční, xxxxx bylo xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) postup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména zajištění xxxxxxxxx a bezpečného xxxxxxx sousedních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx práce xxxxxxxx, nebo jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x adresu místa xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx ji, xxxxxx xxxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx svépomocném xxxxxxxxx xxxxxxxxx prací x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povolení,

f) povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx odvádění xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx záměru.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§250

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx závadným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxx třetích xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nejde-li o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx,

x) xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) nevyžaduje xxxxxxxx, xxx je prováděna xxxx xxxx xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxx předpisy,

e) xxx x stavbu, u xxxxx uplynula stanovená xxxx trvání, xxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx,

x) xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde o xxxxxx, která nebyla xxxxxxxx xx 10 xxx ode dne xxxxxxxx stavebnímu úřadu xxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxx provedena x xxxxxxx x platnou xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), vlastník xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, která xx být xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx má xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx se nachází xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxx, obec, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx mohou xxx odstraňováním xxxx xxxxxxxxxxx stavby přímo xxxxxxx.

§251

Oznámení x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavby x xxxxx xxxxxxxxx x předložení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vyjádření, závazného xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x stanoví xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx; o xxx xxxx xxx xxxxxxx poučen. Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, závazného stanoviska x xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, nebo po xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx, stavební úřad xxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

§252

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odstranění xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx podle správního xxxx x náležitostí xxxxx §197 odst. 1 a 2 xxxxxxxx

x) druh, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční,

b) xxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxxxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) podmínky, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů,

e) xxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a sídlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx práce provádět,

f) xxxxxxxxx oznámit určité xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxx kontrolní prohlídky,

g) xxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxx též uložit xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prací xxx odstraňování xxxxxx, xxxxxx nutných opatření x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důsledků xx zájmy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx povinný xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xx náklady xxxxxxxxx; x xxx xxxx být povinný xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx nájemce xxxx x nebytových xxxxxxx xxxxxxxxx umístěnou xx xxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§253

Obnovení předcházejícího xxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu

(1) Xx-xx xxxxx nařídit obnovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx byly xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx stavební xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxx přiměřeně.

(2) Rozhodl-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, stanovit podmínky xxx odstranění xxxxxx; xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxxx stanoví, xx xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx x řízení.

(3) Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxx, komu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložil.

Oddíl 2

Postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§254

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Stavbu provedenou xxx povolení xxxx x xxxxxxx s xxx xxxx xxxxxxxx xxxx dodatečně povolit x xxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx vydání.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx rozhodnutím x opakovaném xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx povinný xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s právními xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx, pokud do xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 x 4 xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx odstraněna, xxxx xxxxxxx na xxx, x další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx věcná xxxxx x xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§255

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx povinného x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o dodatečné xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odstranění stavby, xxxxx, xx byla xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxx stavby. Byla-li xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zamítnuta, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o dodatečné xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §184 xxxx. 1 x 2 v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx o dodatečném xxxxxxxx se ustanovení §172181, 183 xx 220 x 225 xx 227 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x dodatečném xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

§256

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx povolení nebo x rozporu x xxx, xxxx-xx uložena.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx dotčeno, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §187 xxxx. 2 až 4 xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavba, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §232 x 233 xx žádost xxxxxxxxx podanou xxxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxxx současně xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stavební xxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako společné xxxxxxxxxx.

§257

Xxxxx-xx stavbu xxxxxxxxx xxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zamítne a xxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

Xxxxxxxxx řízení a xxxx xxxxxxxx

§258

(1) Xx xxxxxx o nové xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zrušené xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §172 xx 181, 183220 x 225 xx 227 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, uvědomí stavební xxxx, který rozhodl x xxxxxx stupni, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx x opakovaném xxxxxxxxx xxxxxx stavba xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odstranění xxxxxx.

§259

(1) Stavba xx x opakovaném řízení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx stavba, xxxxx xxxxxxx jednal x dobré xxxx x pokud by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx by xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nové povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxx.

(3) Xx-xx předmětem xxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §232 x 233 xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx takové rozhodnutí xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §232 a 233 na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx kolaudační xxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§260

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxxxx x §184 xxxx. 1 x 2.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx §172 xx 181, 183 xx 220 x 225 xx 227 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Prodloužení xxxx xxxxxx stavby xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx podle §193.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx vydat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§261

(1) Xxx xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 4 xxxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxx náklady na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) exekuční xxxxxx, xx jehož xxxxxxx stavební xxxx xxxxxxx jinou osobu xxxxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) usnesení xxxxx §119 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, uloží xx xxxxxxxxx náhradního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx.

§262

Není-li v této xxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §172, 174, 185, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 225 x 226 xxxxxxx x xxxxx §190 x 200 xxxxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx §173, 175, 176, 178181, 189, 191, 192, 225 a 226 xxxxxxx a xxxxx §190 xxxxxxxxx.

HLAVA VIII

MIMOŘÁDNÉ POSTUPY

§263

Mimořádné xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx možných dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxx xxxx hlavy.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx pozemku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x provádění xxxxxx, terénních úprav xxxx xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx ohrožení života xxxx zdraví xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx být zahájeno xxx předchozího povolení xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mimořádné opatření.

(4) Xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx stavbu nebo xxxxxxx úpravu, může xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx x tom, xx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, povolení xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx odstranění,

b) omezuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx odstranění x xxxxxx příloh na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx lhůtě stanovené xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx stavební úřad xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§264

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zničenou xxxx poškozenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx, xx základě oznámení xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx terénní xxxxxx. Pokud x xx stavebník nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx mu xxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx k xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx xxxx terénní xxxxxx podle původního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx stavby nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxx zájmů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ní xxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx provedena xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx jiných právních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx stavebníkovi obnovu xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx platí 2 xxxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx povolení xx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx povolení, xxxx-xx xxxx platnosti povolení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §198 xxxx. 3 xx xx prodloužení doby xxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxx obdobně.

§265

Společná ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze postupovat x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx událost xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opomenutí xxxxxxxxxx nebo vlastníka xxxxxxx xxxx stavby.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xx stavebník xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX

§266

(1) Nepředvídaný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předmětu, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, práce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx nálezu x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx místě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx první xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxx. Současně xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx stavební xxxx v součinnosti x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nové xxxxxx x vydat xxxx xxxxxxxx záměru.

(4) Ministerstvo xxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx mimořádného xxxxxxx, x x xxxx xxxxxx jej xxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kultury xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavební úřad x svém xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnu xxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Stavebník může xxxxxxxx nárok na xxxxxxx nákladů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 4 x Xxxxxxxxxxxx kultury, x xx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx základě xx tyto náklady xxxxxxx; jinak xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX SYSTÉMY XXXXXXX XXXXXX

§267

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx55), xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx služeb56) xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebního xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxx") jsou

a) portál xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx geoportál xxxxxxxx plánování,

c) evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx a

f) informační xxxxxx stavebního řízení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů nevyužívají x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx informační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Údaje x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiného stavebního xxxxx a řízeních x xxxx souvisejících xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vedou x zobrazují x xxxxxxx xxxxx poskytnutých Xxxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx službami České xxxxxxxxx, Policií Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičským záchranným xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx bezpečnostním úřadem, Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx obrany, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx stavební správy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx údajů x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx a podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x dotčených xxxx xxx vydávání opatření xxxxxx povahy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§268

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxx digitální úkony xxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužící xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx v řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti vlastníku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) vkládat xxxxx x xxxxxxxxx xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stavebních xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx mapy xxxxxxx xxxxxx57), xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx na xx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zřídí xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x datovému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§269

Xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx území,

e) zpřístupňování x xxxxxxxxxxx dalších xxx, xxxxx souvisí x územním xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozvojem x xxxxx určí xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx prováděcích právních xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přiložení.

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx geoportálu územního xxxxxxxxx data vztahující xx k xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxxxx plánování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx veškeré xxxxxxxxxx. Data z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx v xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo by xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xx xxxxxxx obdobně §11d xxxxxx č. 123/1998 Xx., x právu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v xxx vedených stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§270

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx

x) podání x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx k podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásem.

(3) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxx, které xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx formátů,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§271

Xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx se vkládá xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx a výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx. Xxxx-xx elektronické xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx, vloží xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dotčený xxxxx, xxxx kterému xxxx xxxxxx učiněno.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru xxxxxxxx stavebním xxxxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí.

(4) Podrobnosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx strukturu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§272

Xxxxxxx xx evidencí

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů x x evidenci xxxxxxxxxxxxxx dokumentací xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxx xxx, xxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby, které xx xxxx dokumentace xxxx.

(4) Právo na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx k přístupu xx xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx výpisů x xxxxx.

§273

Informační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x stavbách a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x stavbě xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zapisované xxxxx x nich x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§274

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx správy.

§275

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx služby. Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a dokumenty xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodů ochrany xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů odepřít xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidencí dokumentů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx uchovávaným x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXX OSMÁ

VÝKON XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX INSPEKTORŮ

§276

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx staveb.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx stavebníka posudek xxx xxxxx posouzení xxxxxxx projektové dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§277

Podmínky xxxxxx činnosti

(1) Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která

a) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) dosáhla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx osobou,

d) xx xxxxxxx 15 xxx praxe x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x odborném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx58),

x) je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), b), x), x) x x) x xx xxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx nebo České xxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě (xxxx xxx "Komora") xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx školy, xxxxxxxxxx pracoviště xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§278

Xxxxxx x udělení xxxxxxxxx

Xxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx osvědčující splnění xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§279

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xx trestný xxx spáchaný xxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena, x

x) které xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx uloženo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 x 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření autorizovanému xxxxxxxxxxxx spočívajícího x xxxxxxxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxxx.

§280

Xxxx platnosti x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx s působností xxx celé xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxx xxxx bude xx xxxxxx prodloužena xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 10 xxx, a xx x xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx vykonával.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxxx

x) dnem doručení xxxxxxxxx prohlášení autorizovaného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§281

Zrušení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx opakovaně xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trvající xxxx xxx 3 xxxx.

Výkon činnosti autorizovaného xxxxxxxxxx

§282

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx bezúhonná a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §51 odst. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx autorizovaného inspektora xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, upraví xx xxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx výlučně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podnikání.

§283

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx. Xxxx započetím xxxxxxxx a xx xxxxx dobu jejího xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx škoda, xxxxx xxxx xxx způsobena xxxxxxx xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Autorizovaný xxxxxxxxx xx povinen xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uchovávat xx po xxxx xxxxxxx 5 let.

(4) Xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x staveb, xx xxxxxxx se podílel, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x řadě xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) družstvo, xxxxx xx členem,

d) xxxxx, xx xxxxxx xx xx vztahu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§284

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora

(1) Autorizovaný xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x oprávnění xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxx účely kolaudace xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx užívat, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, umožňuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, pokud ověřil xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x odstavci 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jejími xxxxxxxxxx xxxxxxx a x požadavky na xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x dokumentaci xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4.

(6) Odborný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx jako sklady xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx inspektor je xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx jeho náklad xxxxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx součinnost.

§285

Příprava x provádění xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uchazečů, xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. X zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první zřizují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ministerstvem. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx x s jejím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx. Xx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve prospěch Xxxxxx. Výše xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx zkoušek x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence autorizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§286

Působnost xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxx x postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v ověření xxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektorů.

XXXX DEVÁTÁ

KONTROLA X XXXXXXXX K XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXX PLÁNOVÁNÍ

§287

Působnost

(1) Kontrolu xx xxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx krajů,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx

x) orgánů obcí x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, hlavního xxxxx Xxxxx x krajů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx i samostatné xxxxxxxxxx.

§288

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx kontroly xx xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxxxx x krajský xxxx kontrolují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx provedení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x samostatné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxx vykonána x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§289

Nápravná xxxxxxxx

(1) Byly-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx zřetelem na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, ke zjednání xxxxxxx x přiměřené xxxxx; xxxxxx xxxx xx xxxx zjednání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pozastavit výkon xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zjištěním xxxxx x xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx pořizovatel xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx úkon učinit.

§290

Kontrola výkonu samostatné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Prahy x krajů x xxxxxxxxxx působnosti ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx desáté a xxxxx jedenácté xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx městě Praze x xxxx šesté x xxxxx zákona x krajích použijí xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XX XXXXXX STAVEBNÍHO XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx kontrola

§291

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona, jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§292

Xxxxxxxx

(1) Stavební úřad xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx zájmů chráněných xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx podmínky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dotčený xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dodržování; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podmínek.

(2) Xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xx výzvu stavebního xxxxx je xxxxxxx xx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx stavby, hlavní xxxxxxxxxx, projektant, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx musí xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, kdo, xxx, xxx, v xxxx xxxx x x xxxxxx důvodu se xx xxxxxxxx a xxxx xxxx právní xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřad může x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx, xxx zaznamená v xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §294 xxxx 295. Xxxxx xxxxxxxx poučení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx průkazu, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§293

Vstup na pozemek x xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx x nezbytné xxxx xx pozemek, na xxxxxx a do xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx vlastníků; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx kontrolujícímu xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxx uvědomit.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx je to xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx podnikání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxx kontrolující xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolujícímu vstup xx xxxxxx umožnit. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx kontrolující x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení a xxx-xx x některý x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 4, xxxx xx xxxxxxxx úřad zjednat xxxxxxx na pozemek xxxx xx stavby. Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx zákona o Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx mu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx prvním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx vstupu xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§294

Xxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx provedené xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy,

c) xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx postupovat v xxxxxx xx místě. Xxxxxx rozhodnutí xxxx xxx prvním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; odvolání proti xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavební úřad xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx to vzhledem x xxxxxx a xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx, nezbytné, x xxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxx.

§295

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxxxx úřad xxxx x bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údržby stavby,

b) xxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezpečnostních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx,

2. x případě, xx stavba xxxx xxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxx xxxxxxx kulturně historických, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnot,

4. x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxx uplatněným Ministerstvem xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxx xxxxxxxxx xxxxxx na technickou xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxx xxxxxxxxx účinného odvádění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx průtoku xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) provést xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odstranit xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo

e) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) nebo x).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se nařizuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx záměr nachází. Xxxxxxxx k nápravě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx provedení x xxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nařídí jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obstará xxxx xxxxxxxx stavební xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníku xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) může stavební xxxx postupovat v xxxxxx xx místě. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §67 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xx nepoužije.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) doručí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx xxxxx x obci; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Osoby, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx před provedením xxxxxxxxx.

(7) U xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníky řízení, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx být přímo xxxxxxx plněním povinností xxxxxxxxxx stavebním úřadem.

§296

Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx podle §295 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx; xxx stanovení xxxx osoby xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepoužije. Xxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxx provedení xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx se záměr xxxxxxx. Xxxxxxx-xx mezi xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízeného xxxxxxxx x nápravě, x xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uloží vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§297

Opatření xx sousedním xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nařízeného xxxxxxxx x xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, xxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx mezi dotčenými xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx úřední xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx nachází, xxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxx uloženého xxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemku nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx opatření xxxx,

x) vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo stavbě x

x) podmínky xxxxxxx, xxxxxxx časové rozmezí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, o xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, x ten, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx důvodem xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx opatření x nápravě.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx postupu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě je xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx nejméně xxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo stavby x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx možno xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx založeno, uvést xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx předchozího xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx stavebních xxxxx

§298

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx výkonu působnosti

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx staveb dálnic, xxxxxx, místních komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx x energetického xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, x xx xxxxxx staveb technické xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu,

c) xxxxxxxxx stavebních xxxxx xx věcech staveb xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů energie xxxxxxxx Dopravní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad,

d) xxxxxxxxx stavebních úřadů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavebních xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx.

§299

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxx x energetický xxxxxxxx xxxx x krajský xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx prevenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x porušování právní xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX VÝKONU XXXXXXXXX PŮSOBNOSTI XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PRÁVNÍHO XXXXXXXX

§300

Xxx xxxxxxxx vydávání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx hlavy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x obcích xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx namísto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§301

Xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx se dopustí xxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolením xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §230 odst. 1 xxxxx xxxxxx xxx kolaudačního rozhodnutí,

e) x rozporu x §230 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx stavbu,

f) x xxxxxxx s §230 xxxx. 2 xxxxx jednoduchou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí,

g) xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) užívá xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povolením xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx stavbu v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxx §244,

i) xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §236,

x) provede xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx §237,

x) xxxxxxx xxxxxxxx provoz v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §237,

l) v xxxxxxx s §247 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx, která podléhá xxxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby,

m) v xxxxxxx x §247 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §294 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §295.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 400 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x),

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), j), x), x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xxxx x), nebo

d) xx 4 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx se jedná x záměr xx xxxxxxx chráněném území xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x ochranném xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx XXX xxxx x xxxxx vyžadující xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§302

Xxxxxxxxx vybraných osob

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 a 2 nebo xxxxx §161 xxxx. 1 xx 3,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §266 xxxx. 1 xxxx 2, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §263 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxx odstraní xxxxxx x rozporu §163 xxxx. 2 xxxx. x),

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 xxxx §163 xxxx. 2 písm. x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxxx x §163 xxxx. 2 písm. d) xxxxxx xxxxxxxx deník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §167 písm. x) xx x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx staveb a xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxxxx omezení x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx c).

(5) Xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. x) xxxx x) xxxx §181 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx inspektor xxxx vlastník xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §169.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 400 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) anebo xxxxxxxx 3 až 6,

x) xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 2 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) do 4 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx xxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pásmu, na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx XXX xxxx x xxxxx vyžadující xxxxxx integrovaného povolení.

§303

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx x xxxxxxx x §155 provádí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §164.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx stavby svépomocí xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §165.

(4) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx neodevzdá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §162 odst. 6.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

§304

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xx 35; xxxxxxxxx xxxxx §302 odst. 4 x §303 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stavbou xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

§305

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastníka xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx zúčastněnou na xxxxxx.

§306

Lhůta xxx podání xxxxxx

(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jen xx xxxxx 2 měsíců xxxx, kdy xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx.

§307

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Žaloba proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nepřípustná, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x žalobu xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, anebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx také xxxxxxxxxxx, obsahuje-li xxxxx xxxxxx, xxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx v řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx učinit mohl; xx xxxxxxx, xxx-xx x opatření xxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx.

§308

Xxxxxxxx účinek

Přizná-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx žalobu x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§309

Xxxxxxxxxx x žalobě

(1) Xxxxxxx-xx xxxx vady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přípustné xxxxxxx body.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx dokazování xx xxxxx xxxxxx, jak xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněná xx řízení, může xxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosaženo xxxxxxxx xxxxx.

§310

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud.

XXXX DVANÁCTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§311

Vztah xx xxxxxxxxx xxxx

(1) K xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx úřad. K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx vydaného xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx.

HLAVA II

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx

§312

(1) Xx Dopravní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru x x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx správních úřadech x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Přechodem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru na xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vykonávat v Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxx nepostupuje, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x převažujícím rozsahu xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx Dopravního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxx jiného xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx krajských xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavebního úřadu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx z pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxx xx předchozí xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx a energetickým xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazenými x výkonu xxxxx xx Dopravního a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazenými k xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx s xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023.

§313

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx ředitele xxxxx xxxxxxxx zaměstnancem xxxxx §312 xxxx. 5 x 6 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxxxxx systemizace xxxxx §312 odst. 7. Xx služební místo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §312 xxxx. 5 a 6 vyhlásí služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 7. K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oboru xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx pro služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx být obsazeno. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx představeného xx xxxx xxxxxxx, xx xx dobu 3 xxx xx xxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxx xx xxxxx splňující xxxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx služební místo xxxxxxxxxxxxx xx stejný xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxx §312 odst. 5 x 6 xx použijí §190 xx 197, x xxxxxxxx §190 xxxx. 1 xxxx. x), §191, 195a x 196 zákona o xxxxxx xxxxxx a xxxx §200 x 201 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tím, že xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 odst. 7. Xx dni xxxxxx služebního poměru xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx x výši xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx služebního poměru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku; služební xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx 1 x §312 xxxx. 5 x 6 přechodem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx dobu 12 měsíců xx xxxxxx služebního poměru xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx termínech. Xxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx snížené x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx nově xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx stavebního řádu xxxxx §30a xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx x splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

§314

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na orgány xxxxxx stavební xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §68a xxxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x neuzavřené spisy xxxxxxx správní orgány, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhrazených xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s nimi xxxxxx xxxxxx xx 1. února 2024, x ostatních případech xx 1. xxxxx 2024. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx jiné stavební xxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx užívaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx výhradně x xxxxxxxxxxx xxxxx x činností, xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizačních složek, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výkonem působnosti, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x energetický xxxxxxxx úřad, se xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů Dopravního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územnímu xxxxxxxxx

§316

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 183/2006 Sb. se xxxxxxxx xx Ústav xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxx, xxxxxxxxxxx plánu, xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zastavěného xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx studie a xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx jako na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx, považuje se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dat x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx výjimku z xxxxxxxxxxxxxx požadavků vzdělání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, který xxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xx ministerstvu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

(5) Xxxxxx oprávněných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §23a zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xx xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§317

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Území vymezená Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx území xxxxx xxxxxx xxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxx §36.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx pověřená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx evidence xxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) U xxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxx 4 xxxx.

(6) Činnosti xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ukončené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§318

Politika xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx architektury x xxxxxxxx kultury

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Části xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vypuštěny; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx se xxxxxxxx x původní politice xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx zahájeno xxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nedošlo-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx schválení xxxxx xxxxx §35 odst. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx., dokončí xx pořizování i xxxxxxxxxx vládě xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vládou xxxxx §35 odst. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx. se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu xxxx aktualizace xx xxxxxxx s tímto xxxxxxx. X rozsahu xxxxxxxxxxx úprav xx xxxx xxxxxxxxx podle §71b x 71c x §71d xxxx. 1.

(5) Politika architektury x stavební xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx politiku architektury x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§319

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx pořídí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nadregionální územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx přezkum xxxxx správního xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a záměry xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x soudního řádu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxx xxxx v xxxxx x kompenzační xxxxxxxx podle §100 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx přebírané xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx území xxxxx §40 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx přechodného ustanovení xxxx pouze Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx územní xxxxxxxxx xxxx xx §73 xxxx. 2 x 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vydání změny, xxxxx xxx uvede xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§320

Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje

(1) Xxxxxx územního xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zásady xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zásady územního xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, závazné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí x xxx rozhodování x xxxxx.

§321

Územní plán x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx regulační xxxxx uvedou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xx dobu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2025, považuje za xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx změny xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

§322

Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. ledna 2007

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, územní xxxx xxxx x regulační xxxx, schválené přede xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 31. prosince 2028. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vymezena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx obce může xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx platnost územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelního xxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2007. Xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx §113 odst. 2 xx 6 xxxxxxx.

(3) U xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace sídelního xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, lze změnu xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2028, jinak xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvaru nebo xxxx, xxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2007, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pořizování této xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20a xxxxxx x. 183/2006 Sb. xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelního xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx obce x regulační xxxx, xxxx-xx schváleny xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxx xxxxxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxxxx č. 183/2006 Xx. x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx projednat x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxxxx č. 183/2006 Xx. xxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydat xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxxx xx pořizování xxxxxxx.

§323

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x uplatňování zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx zpráva pokyny xxx zpracování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pokyny xx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxx zákonem, se xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zadání xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx zadání xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx plánu, xxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; požadavky, xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto zákonem, xx nepoužijí.

(4) Zadání xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx nepoužijí.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvem xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Bylo-li xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx územního xxxxx xxxx xxxx změny xxxx regulačního xxxxx xxxx xxxx změny, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx úpravě xx xxxxxxx soulad xxxxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Veřejné xxxxxxxxxx xx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx uskuteční x xxxxxxx vyžadovaném xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho změny, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

§324

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

Části xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb., xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx součástí, xx xxxxxxxxx a xxx nejbližší změně xxxx být x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, se neupravuje.

§325

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxx, xxxxx xxxx územní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx první xx nepoužije v xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce x pořízení xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx x xxxx, xxxxx nemá xxxxxx plán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx za zastavěné xxxxx intravilán.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územním xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx zahájeno xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx; do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zastavěné xxxxx vymezené v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx území xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(4) Zastavěné území xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, která xxxx xxxxxx xxxx, úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx pořídí x xxxx xxxx změnu xxxxx §121 xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx té xxxx xx xxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(5) Xxxxx-xx x pozbytí xxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvaru xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx obce nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §322 xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vymezené xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvaru nebo xxxx, xxxxxxx plánu xxxx xxxx regulačním xxxxx xx zastavěné xxxxx obce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx vyhodnotí xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx x případně zajistí xxxx aktualizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§326

Územní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 50/1976 Sb. x xxxxxx zamezení xxxxxxxx xxxxxxx nebo znemožnění xxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto ustanovení.

(2) Xxxxxxxx uzávěry xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, prověří xxxxxxxxx xxxx územního plánování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vloží xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx xxxxxxxxx platnosti; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxx 1 roku, xxxxxxxxx xx xxxxx §123 xxxx. 4. Xxxxxxxxxx §123 xxxx. 3 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx omezení, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nepřihlíží.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx stavební xxxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 3 zákona č. 183/2006 Sb. xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx obce, x x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §129.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, dokončí xx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §123 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

§327

Xxxxxx xxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb. xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právo xxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx účinností xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx opatření, pro xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx uplynutím 4 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx předkupního xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkupního xxxxx xxxx výmaz x xxxxxxxx nemovitostí. Listinou, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o parcelaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x platnosti x xxx xx měnit xxxx zrušit jen xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§328

Xxxxxx x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx jeho části xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§329

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx povolení xxxxxx xx 30. xxxxxx 2027 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx předložit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) projektovou xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, nebo

e) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx stavba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zpracovanou x xxxxxxxx rozsahu.

(2) Jako xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podané xx 30. června 2027 xxx namísto projektové xxxxxxxxxxx zpracované xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx využití území xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx stavby zahájeno xx 30. června 2027, lze xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx použít dokumentaci xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Jako xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 30. xxxxxx 2027 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(5) Stavební xxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

§330

(1) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx podle tohoto xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x postupy zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavební xxxx, xxxxx se stal xxxxxxxxxx k vedení xxxxxx xxxx provedení xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Územní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu nebo xxxxxx s xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhrazenou stavbou xxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto zákonu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx toto xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx stal podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx x xxxxxxxx vyhrazené xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, je-li vyhrazená xxxxxx stavbou hlavní, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení stavební xxxx, který xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona stavební xxxx, xx který xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhrazenou xxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxx povolil.

(5) X řízení zahájených xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dvojnásobek.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x umístění stavby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx územním xxxxxx, xxxxxx územní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xx považují xx rozhodnutí v xxxxx xxxx x xxxxxx x povolení xxxxxx podle tohoto xxxxxx, pokud jimi xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pravomocné xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx stavby xxxxxx x územním řízení xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx územní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahrazující územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nevyžadovaly xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohlášení.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx s posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx povolení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx území xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx věci x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; x xxxxxxx xxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xx xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x řízeních podle xxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona.

(11) Xxxxx, xxxxx vykonávala xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2023, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx prodloužené.

§331

Soudní xxxxxx

Xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obecným xxxxxxxxx xxxxxx

§332

(1) Obecní úřady, xxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinny xxxxxx nejpozději do 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxx postupů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stavebním úřadům, xx která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a o xxxxxxx xxxxxx protokol.

(2) Xxx provedení spisové xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68x xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§332x

Xx xxxx vydání xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx §152 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx 2027, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení §194 zákona č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx.

§332x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§333

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §18 xxxx. 4, §30 xxxx. 3 x 4, §59 odst. 4, §62 xxxx. 3, §64 xxxx. 1, §66 xxxx. 3, §87 xxxx. 4, §109 odst. 4, §152 odst. 1, §154 xxxx. 2, §158 xxxx. 5, §161 xxxx. 4, §166 xxxx. 4, §169 xxxx. 2, §172 xxxx. 2, §227 xxxx. 5, §267 xxxx. 5, §268 xxxx. 3, §269 odst. 7, §270 xxxx. 3, §271 odst. 4, §273 odst. 3, §278, §285 xxxx. 4 x §292 odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxx §17 xxxx. 3, §152 xxxx. 1 x §158 xxxx. 5, kterou stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx drah x civilní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx město Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx x přenesené působnosti xxxxx nařízení x xxxxxxxxx §152 xxxx. 2.

HLAVA XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§334

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 68/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).

3. Xxxxx č. 191/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 68/2007 Sb.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Zákon č. 345/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 72/1994 Xx., kterým se xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 379/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 424/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

9. Xxxx xxx sedmdesátá xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx.

10. Část xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 420/2011 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x trestní odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx nim.

11. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 142/2012 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx druhá xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx službě a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

13. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

14. Xxxx xxxxx zákona č. 257/2013 Sb., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx.

16. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 91/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

17. Část xxxxxxxxx devátá zákona č. 298/2016 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxxx zákona č. 264/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxx xxx sedmdesátá xxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx.

20. Část xxxxxx xxxxxx č. 194/2017 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Část xxxxxx xxxxxx č. 205/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 104/2017 Sb., x některé další xxxxxx.

22. Část xxxxxx xxxxxx č. 193/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

23. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxx xxxx xxxxxx č. 169/2018 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 416/2009 Sb., o xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx.

25. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 277/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

26. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 312/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 47/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

28. Xxxx dvacátá xxxxx xxxxxx č. 403/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxxx xxx dvacátá xxxxx xxxxxx č. 261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další elektronizací xxxxxxx orgánů veřejné xxxx.

30. Xxxx druhá xxxxxx č. 19/2023 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

31. Vyhláška č. 590/2002 Sb., x technických xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx.

32. Xxxxxxxx č. 367/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 590/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro vodní xxxx.

33. Vyhláška č. 498/2006 Sb., x autorizovaných xxxxxxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx č. 499/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxxxxxx č. 62/2013 Sb., kterou xx xxxx vyhláška č. 499/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

36. Xxxx xxxxx xxxxxxxx č. 405/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 499/2006 Xx., o dokumentaci xxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 62/2013 Xx., a vyhláška x. 169/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x výkazem xxxxx.

37. Xxxxxxxx č. 500/2006 Sb., x územně analytických xxxxxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxxxxxx č. 458/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 500/2006 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

39. Xxxxxxxx č. 13/2018 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 458/2012 Xx.

40. Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx požadavcích xx využívání xxxxx.

41. Xxxxxxxx č. 269/2009 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

42. Xxxxxxxx č. 22/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území, xx xxxxx xxxxxxxx x. 269/2009 Sb.

43. Xxxxxxxx č. 20/2011 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx č. 431/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

45. Xxxxxxxx č. 360/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., o xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

46. Xxxxxxxx č. 164/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 360/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 503/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

48. Vyhláška č. 63/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 503/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxx, veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 66/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 503/2006 Sb., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx č. 63/2013 Xx.

50. Vyhláška č. 146/2008 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

51. Xxxxxxxx č. 251/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 146/2008 Xx., x xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx.

52. Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

53. Xxxxxxxx č. 20/2012 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

54. Xxxxxxxx č. 323/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby, xx xxxxx vyhlášky x. 20/2012 Sb.

55. Xxxxxxxx č. 398/2009 Sb., x xxxxxxxx technických požadavcích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

56. Vyhláška č. 239/2017 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

57. Xxxxxxxx č. 418/2022 Sb., kterou xx mění vyhláška x. 500/2006 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 360/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 164/2022 Sb.

58. Nařízení xxxxxxxx města Xxxxx x. 10/2016 Sb. xx. x. Prahy, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky na xxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx předpisy).

59. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 14/2018 Sb. xx. x. Xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 10/2016 Xx. hl. m. Xxxxx, kterým se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx (xxxxxxx stavební xxxxxxxx).

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X POUŽITELNOSTI ZÁKONA X XXXXXXXXXX OBDOBÍ

§334a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx od 1. ledna 2024 xx 30. xxxxxx 2024 x xxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2022 xx 30. xxxxxx 2023.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v přechodném xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx stavby uvedené x příloze č. 3 k xxxxxx zákonu xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dvanácté hlavě XX xxxx 2 xx za den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxxxxx 2024.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se v xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu, staveb x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx tvořících x xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dvanácté xxxxx XX xxxx 4 xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxxxxx 2024. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, staveb x xxxx xxxxxxxxxxxxx x staveb tvořících x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx §172, 173, §185 xxxx. 3 xxxx. c) x části sedmé.

(4) X přechodném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

§335

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2024, x výjimkou xxxxxxxxxx

x) §36, 319, §322 xxxx. 1 a 3, §324 a §326 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx jeho xxxxxxxxx,

x) §15 xx 18, §312 xxxx. 1 x 7, §313 xxxx. 1 a 2 x §315 xxxx. 1, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022,

x) §312 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu č. 283/2021 Xx.

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx, x xx

1. stavba xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy x xx 5 x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 x, xx pozemku xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo rodinnou xxxxxxxx, x nejde x stavbu xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti od xxxxxx xxxxxxx nejméně 2 m x xxxxxx části pozemku xxxxxxxxx vsakovat xxxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m výšky xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx do 40 x2 zastavěné xxxxxx xx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx rekreaci v xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxx 2 x xx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy x xx 5 x xxxxx s nejvýše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x, xx xxxxxxx, xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plánem s xxxxx regulačního plánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zahrádkářská osada, x nejde x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx rodinnou xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x x xxxxxx xxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. stavba, xxxxxx základové xxxxxxxxxx, xx 55 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 m xxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x prvky xxxxxxxxxxx xxxxx nebo regulačním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx plochy xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nejméně 2 x a xxxxxx xxxxx xxxxxxx schopného xxxxxxxx dešťové xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxx xxx xx xxxxx 1 m xxxx xxxxxxxx xx výšky 2 x mezi xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v zastavěném xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. dočasné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stánky, xxxxxxx xxxxxxxx nepřesáhne 30 po sobě xxxxxxxx xxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx do 0,6 x2; plocha xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxx školek x xxxx59), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx lesních xxxxxxxxx x oplocení dřevin xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podezdívky, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx provozu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k přerušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx xxx podsklepení,

10. doplnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě60) x řízení, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx energetické xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx techniky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranného xxxx bezpečnostního xxxxx,

11. xxxxxx vedení x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

12. výměna xxxxxx x sítí technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x překročení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx jeho stávajícího xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx stávajícím xxxxxxx x stávajícím xxxxxxxxx xxxx bezpečnostním pásmem x xxx umístění xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx,

13. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zemědělské xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx o vodní xxxx,

14. xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístřešky xx 40 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 m xxxxx,

15. podpěrné konstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

16. sjezdy x nájezdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx sloužící x připojení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx61),

17. nástupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a přejezdy xxxx xxxxxxxx,

18. xxxxxxxxx xx neveřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

19. stavby xxxxxxxx xxx,

20. xxxxxxxx věže, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely x xxxx seismické xxxxxxxxxxxx xxxx,

21. xxxxxxx xxx vlajky xx xxxxx 8 x,

22. xxxxxx, včetně jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx 8 x, xxxxxxxxxx samostatně xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx,

23. xxxxx dobíjecí xxx62),

24. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povrchových xxxx podzemních xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

25. xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonem do 50 xX, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, kulturní xxxxxxx x stavby xx xxxxxxx chráněném xxxxx, xxxxxxxxx rezervaci nebo xxxxxxxxx zóně, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx x nařízení vlády,

26. xxxxxxxxx63) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

27. xxxxxx xxxxx mateřské školy x xxxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx zastavěné ploše xxxxx xxxxxx xx 55 x2, x xxxxxxxx hygienického xxxxxxxx, xxx podsklepení, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

28. xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, to xxx x hladině xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx do 25 x xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 90 000 xxxxxxxxx xxxx,

29. xxxxxxxxxx přípojky x xxxxxxx xxxxxx do 4 xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 25 x xx xxxxxx stávající distribuční xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx připojeno xxxx xxx 90 000 xxxxxxxxx míst, xxxxxxx,

30. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přípojky x xxxxx xx 25 x od stávajícího xxxxxxxxxxx řadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kanalizace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxx vlastníkem xxxxxxx,

31. xxxxx pro obytné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx drobných xxxxxx, xxxxx nepřekročí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) udržovací xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx, požární bezpečnost, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stavební xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se vzhled xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejde o xxxxxxxx úpravy xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy xxx xxxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxx zdroj energie x celkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx konstrukcí xxxxxx, xxxxxx xx způsob xxxxxxx xxxxxx, nevyžaduje xxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx výroben elektřiny, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx práce xxxx stavební úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. zařízení zabraňující xxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx,

2. xxxxxx mostních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mostech,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx určené x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. zřízení xxxxx x xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx obrub,

6. xxxxxxxxx xxxxxxx přejezdů xxxxxxxxx xxxxxxxx pásu,

7. xxxxxxxx xxxxxx dálnice, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xx u xxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxx zástavbou nebo x přímo přilehlými xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, x podjezdech x x xxxxxxx, kde xxxx umístěny xxxxxxxxxx xxxx x jiná xxxxxx xxxx 10 xx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxx 6 xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prahů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

8. stavební xxxxxx xxxxxxx x krajnic x rozsahu xxxxx x xxxxxxxx údržby64),

h) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x to

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx svršku železničních x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,

4. xxxxxx nenosných xxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx dotykovým xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx proudů elektrické xxxxxx,

7. zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zamezující xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x měření,

10. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxxx požární signalizace.

(2) Xx drobné xxxxxx xx nepovažují

a) xxxxxx xxx bydlení,

b) stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4,

c) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx civilní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx nebezpečných xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx děl x xxxxxxxx staveb xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 11 x 12,

x) xxxxxx vedení x xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o výměnu xxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 11 x 12,

x) xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxxxxx báňské xxxxxx xxxxx horních xxxxxxxx,

x) xxxxxx XXX.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 283/2021 Xx.

Xxxxxxxxxx stavby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zařízení x xxxxxxx úpravy, x xx

x) xxxxxx xxx bydlení x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nejvýše dvě xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx podlaží a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podzemní stavby xx 300 m2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 3 m xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx garáží xx 5 m xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podsklepené xxxxxxx xx hloubky 3 x,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x stavby xxx reklamu,

e) xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx stavbu,

f) stavby xxx zemědělství xx 60 x2 zastavěné xxxxxx x do 5 m xxxxx x jednom nadzemním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvířata xxxxx stavby, xxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxx, sklady hořlavých xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 60 m2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 m xxxxx xx 300 x2 xxxxxxxxx plochy x do 7 x xxxxx, x xxxxxx nadzemním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx sušičky, xxxxxx hořlavých kapalin, xxxxxx chemických xxxxxx x xxxx,

x) stavby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 60 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx, podsklepené xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x,

x) přípojky xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxxx o drobnou xxxxxx,

x) výrobky xxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx konstrukcí xxx xx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plyny xx xxxxxxxxx xxxxxx 5 x3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx plynné xxxx,

x) dobíjecí xxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxx stavbu,

m) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x celkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 100 xX,

x) xxxxxx odstavných, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 300 x2 xx 1000 x2, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxxx xxxx manipulaci x hořlavými xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx bydlení xx 80 m2 zastavěné xxxxxx x do 5 m výšky x nejvýše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xx stavbou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x odstupové xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x, xxxxx nejde x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po jejím xxxxxxxx xxxx nejméně 50 % z xxxxxxx plochy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; požadavky xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Dále xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednoduchých xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 1,

x) xxxxx jednoduchých staveb xxxxxxxxx x odstavci 1, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1,

x) stavební xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx její xxxxxx,

x) xxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 350 m2,

f) terénní xxxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx však xx 1000 x2 xx xxxxxxxxx, xxxxx nehraničí x veřejnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx,

x) terénní xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx 1,5 m xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx do 20 000 x2 x xxxxxxxxxxxx území, xxxxx nemají společnou xxxxxxx x veřejnou xxxxxxx komunikací,

h) xxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 nejvíce xxxx xx 1000 x2.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx

x) xxxxxx skladů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, munice a xxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx obranu x xxxxxxxxxx státu,

e) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2 xxxx x příloze č. 1,

f) xxxxxx EIA.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 283/2021 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) stavby drah,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx soubor xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx umisťované x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx 100 xx xxxxxxxxxx k xxxxxx účelu v xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx instalovaném xxxxxx 100 XX x více,

g) xxxxxx x zařízení přepravní xxxxxxxx,

x) výrobny xxxxx xxx 1 XX xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zásobníky xxxxx,

x) stavby a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx65), xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, která xxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) stavby x účelům xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx účely,

k) xxxxxx související x xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, nacházející xx xxxxxx x xxx xxxxxx jaderného zařízení,

m) xxxxxx určené x xxxxxxxxx s výbušninami,

n) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx otvírce, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x úpravě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x jejich xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vodních děl, x xx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx využívající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 5 MW,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickým xxxxxxx xxx 1 XX, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

3. výrobna xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instalovaným tepelným xxxxxxxx xxxxxxx tepla xxx 10 XX,

4. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení o xxxxxxx potrubí XX 300 a více.

Příloha č. 4 x zákonu č. 283/2021 Xx.

X. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx lze rozumně xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odhadem.

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle části XX. xxxx xxxxxxx, xxxx pokud příslušný xxxx xxxxxxxx x xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx nebo změny xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxxxx xx xxxx vyhodnocení.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx předmět ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx oblastí66).

3. Vyhodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx posuzované xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx území.

4. Vyhodnocení xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx nebo posuzované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx naplnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Návrh xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyváženosti xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).

XX. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, územního xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx

1. Stručné shrnutí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx x jiným xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx dokumentace k xxxxx ochrany životního xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx úrovni.

3. Xxxxx x současném stavu xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx území x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nebyla xxxxxxxxx posuzovaná xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx životního prostředí, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx chráněná xxxxx a jejich xxxxxxxx pásma, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

6. Zhodnocení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxxx vlivů sekundárních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xx obyvatelstvo, xxxxxx xxxxxx, biologickou xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x plnění funkcí xxxx, horninové prostředí, xxxx, xxxxxxx, klima, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x vlivy xx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Porovnání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kladných x záporných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx popis xxxxxxxxx metod xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx omezení.

8. Xxxxx navrhovaných opatření xxx xxxxxxxxxxx, snížení xxxx kompenzaci xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx úrovni xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx řešení, včetně xxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx možných xxxxxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací dokumentace xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovisku xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x návrhu zadání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §71a xxxx. 2, §71d xxxx. 4 písm. x) xxxx §71e xxxx. 5 xxxx. e).

12. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plochách x xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx.

Příloha x. 5 x zákonu č. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Politika územního xxxxxxx xxxxxxxx

x) celostátní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) koncepci xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx,

x) vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx záměrů xxxxxxxx infrastruktury,

f) xxxxxxxx xxxxxx technické infrastruktury,

g) xxxxx úkoly pro xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxx schématy, xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx struktury Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) vztahu sídelní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx os x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li xx účelné, lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a schéma xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Spolu s xxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx závažných xxxxxx, xxxxx některé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x další xxxxx prohlášení xxxxx §10g xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

d) sdělení, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxxx xxxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxx x. 283/2021 Sb.

Obsah a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Textová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zastavitelných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx ploch x xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu a xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxx,

x) xxxxxxxx ploch x koridorů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, staveb x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx státu a xxxxx xxx asanaci,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx účelné, textová xxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx územních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx studií

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x

x) xxxxxxxx definic xxxxx, xxxxx xxxxxx definovány x xxxxx zákoně xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x koridorů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadregionálního xxxxxxx,

x) xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx staveb, opatření x xxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx ukládá prověření xxxx jejich xxxxxxx xxxxxx studií, x

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx části xx vydávají v xxxxxxx 1 : 200 000 xxxx 1 : 100 000 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx může být xxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Textová xxxx xxxxxxxxxx územního rozvojového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x požadavky xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x výsledkem xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zadáním, zprávou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx území, včetně xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx některé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10g odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx varianty,

j) xxxxxxxxxxxxx odhad xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x koridory a

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx odůvodnění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx text x xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 200 000 xxxx 1 : 100 000 a

b) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx širších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 7 x zákonu x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Zásady xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx část xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxx a xxxxxxx a xxxxxxx xxxx hodnot, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx struktury,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vymezených x xxxxxxxx územního rozvoje x xxxxxxxx nadmístních xxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxxxxxxx rozvojových xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního rozvoje x vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x, xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x, xx-xx xx účelné, zpřesnění xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx nadregionálního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ploch pro xxxxx nerostů,

h) stanovení xxxxxxxx kvalit xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) přebírané xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx asanace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, staveb x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx v xxxxxx plánovací dokumentaci xxxx x přihlédnutím xx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx část xxxxx územního rozvoje xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx kterých se xxxxxx prověření xxxx xxxxxx xxxxxxx územní xxxxxx,

x) je-li xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx x

x) vymezení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx část xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kraje obsahující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadregionálního x xxxxxxxxxxxx významu,

c) xxxxxx krajin, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x koridorů, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xx xxxxxx, výkres xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx v měřítku 1 : 50 000 nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 100 000. Xxxxxxx obsahují jevy xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Ve výkresech xx vyznačí hranice xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 xxxx. x) a b) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešit xxxxxxxxxxx výkresem v xxxxxxx 1 : 25 000. Grafická xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje

(1) Xxxxxxx xxxx odůvodnění xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) stručný xxxxx postupu xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx rozporů,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, zprávou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx změny,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti,

g) xxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx,

x) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx sdělením, xxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyly, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10g odst. 5 zákona o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) výčet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X případě změny xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Grafická část xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 50 000 nebo 1 : 100 000 x

x) xxxxxx xxxxxxx vztahů v xxxxxxx 1 : 500 000.

Xxxxxxx x. 8 x zákonu x. 283/2021 Xx.

Xxxxx a xxxxxxxxx územního plánu

I. Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozdílným xxxxxxxx využití,

g) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxxx plánu xxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx územního xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx převažujícího xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zastavitelného xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

d) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxx,

x) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x koridorů, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx architektonické xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx architektonicky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx urbanisticky xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stanovení xxxxxx xxxxxxxxx změn x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na výstavbu xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prvky xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx definic xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx územního plánu xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. hranice xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x krajině,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxx x koridorů, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o změnách x xxxxx podmíněno xxxxxxxxx plánovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx architektonické xxxx xxxxxxxxxxxx soutěže,

7. xxxxx xxxxx obce, xxx které xxxxxx xxxx xxxxxxxx prvky xxxxxxxxxxx plánu,

b) hlavní xxxxxx, který obsahuje

1. xxxxxxxxx hranice zastavěného xxxxx,

2. xxxxxxxx koncepci xxxxxxx území xxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x transformačních xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx x xxxxxxxx ploch xxxx x xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxxx vymezení xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. vymezení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

7. je-li xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

8. je-li xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x hranici xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

9. xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx-xx xx účelné, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx plánu a

e) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x území.

(4) Xx-xx xx účelné, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajiny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkresech.

(5) Výkresy, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x měřítku xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 x xxxxxxxx xx x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000. Pro xxxxxx xxxxxxxx území xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x samostatné xxxxxxx koncepce xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 25 000. Xxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

(6) Je-li územní xxxx x prvky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x měřítku 1 : 1 000 xxxx 1 : 500.

(7) Výkresy xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx mapou x měřítku 1 : 5000 a xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x zadání xxxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxx popis postupu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení rozporů,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentací,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx se zadáním, xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx změny,

f) xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivu na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx,

x) sdělení, jak xxxx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxx důvodů, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §10g xxxx. 5 xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx varianty a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §122 odst. 3,

j) xxxxx xxxxxxxxxxx nadmístního xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch,

l) xxxxx prvků xxxxxxxxxxx xxxxx, případně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkce xxxx x

x) vyhodnocení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx textové xxxxx xxxxxxxxxx xx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx územního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výkres v xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x měřítku 1 : 50 000 xxxx 1 : 100 000 x

x) výkres předpokládaných xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxx x. 283/2021 Sb.

Obsah a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

I. Xxxxxxxxx plán

(1) Xxxxxxx xxxx regulačního plánu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxx vymezení a xxxxxxx pozemků,

c) podrobné xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx příznivé xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a využití xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx a opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x vymezení pozemků xxx asanaci, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxx xxxx v xxxxx (xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

f) stanovení xxxxxxxxx na výstavbu xxxxxxxx xx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxx xxxx urbanisticky významných xxxxx,

x) vymezení xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx je realizace xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx výkres xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx a

c) xx-xx to účelné, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xx-xx to účelné, xxx graficky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich napojení xx veřejnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx grafické xxxxx regulačního xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 1 000, xxxxxxxxx 1 : 2 000 xxxx 1 : 500, x xxxxxxxx výkresu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, opatření x asanací, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxx v daném xxxxxxx.

XX. Odůvodnění regulačního xxxxx

(1) Textová část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s politikou xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení, xxxxxx xxxxxxx varianty,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx půdního xxxxx xxx navrhované plochy x koridory x

x) xxxxxxxxxxx připomínek, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výkres x xxxxxxx 1 : 1 000 xxxx 1 : 2 000,

x) xxxxxx xxxxxxx vztahů v xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000 a

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx záborů xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx 1 : 1 000 xxxx 1 : 2 000.

Příloha x. 10 x xxxxxx č. 283/2021 Xx.

Xxxxxxx č. 10 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. června 2023.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxx xx xxx 30. června 2023 příslušný xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x krajské stavební xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, s xxxx xxx do xxx 30. června 2023 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a odvolací xxxxxxxx úřad, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zaměstnanců x pracovním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jmenovaných xx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x energetického stavebního xxxxx. Xxxx jmenování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx §54 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx začíná xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Specializovaného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Specializovaného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 283/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2024 x xxxxxxxx ustanovení §36, 319, §322 xxxx. 1 x 3, §324 x §326 xxxx. 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 30.7.2021, §15 xx 18, §312 xxxx. 1 x 7, §313 odst. 1 x 2 x §315 odst. 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2022, §312 odst. 4, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

195/2022 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2022

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14b xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

2) §3 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xx. 15 x 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/2001 xx dne 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

4) Xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx se zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x mění nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (ES) č. 715/2009, x xxxxxxx xxxxx.

5) §29 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §2 xxxx. 4 xxxxxx č. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §34 xxxx. 1 xxxxxx č. 312/2002 Xx.

9) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §3 odst. 7 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §2 písm. x) xxxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx x životním prostředí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12) §3 odst. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Xx., o stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

13) §3 nařízení xxxxx x. 430/2006 Xx.

14) §4b xx 4d xxxxxx x. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Například xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §4b odst. 7 x 8 xxxxxx č. 200/1994 Xx.

17) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 12/2017 Sb. m. s.

19) §17 písm. x) a §18 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 360/1992 Xx., o xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx.

20) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §10i xxxxxx x. 100/2001 Sb.

22) Xxxxx č. 100/2001 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

23) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních komunikacích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

24) Zákon č. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2021 Xx.

Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

25) Zákon č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 268/2011 Xx.

27) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Nařízení xxxxx č. 272/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx hluku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28) Například zákon č. 114/1992 Sb., xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 201/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

29) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x hospodaření energií, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 264/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov.

30) Xxxxx č. 541/2020 Sb.

Xxxxxxxx č. 273/2021 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpady.

31) §3 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx č. 263/2016 Xx., atomový xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Xxxxx č. 128/2000 Sb.

33) Xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 305/2011 ze dne 9. xxxxxx 2011, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxx se zrušuje xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX, x platném xxxxx.

34) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx x. 163/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx stavební xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x zeměměřictví x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Zákon č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 406/2000 Sb.

38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 200/1994 Sb., zákon č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx).

39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 360/1992 Sb., xxxxx č. 200/1994 Sb.

40) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx práci v xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) §1194 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

42) §7 xxxxxx x. 100/2001 Sb.

§45h xx 45i xxxxxx x. 114/1992 Xx.

43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/92/EU xx dne 13. prosince 2011 x posuzování xxxxx xxxxxxxxx veřejných x xxxxxxxxxx záměrů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/52/EU xx xxx 16. dubna 2014, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/92/EU x xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

44) §6 xxxxxx x. 100/2001 Sb.. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx x postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §3 písm. x) xxxxxx x. 100/2001 Sb.

46) Příloha č. 4 k xxxxxx x. 100/2001 Xx.

47) §6 x 7 xxxxxx x. 100/2001 Xx.

48) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx č. 357/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

50) §4b xxxxxx x. 200/1994 Xx.

51) §3 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

52) §2 zákona x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

53) §1 zákona x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54) §31 xxxxxx x. 128/2000 Xx.

55) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.

56) Zákon č. 12/2020 Sb., x právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

57) §4d xxxxxx x. 200/1994 Xx.

58) §2126 zákona č. 312/2002 Sb.

59) §2 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

61) §10 xxxxxx x. 13/1997 Xx.

62) §2 zákona x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx hmotách x čerpacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

63) §1 xxxx. 6 xxxxxx č. 416/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx komunikací (liniový xxxxx).

64) Vyhláška č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx ropné xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

66) Xxxxxxxx č. 142/2018 Sb., x náležitostech xxxxxxxxx xxxxx záměru x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x náležitostech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zásahu xx zájmy ochrany xxxxxxx x xxxxxxx.

67) §3 a 4 xxxxxx x. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Xxxxxxxx č. 38/2022 Sb., x kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxx.