Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2026.


Stavební zákon

283/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Dotčené orgány §2

Změna podmínek §3

HLAVA II - POJMY

Záměr §4

Stavba §5

Změna a údržba dokončené stavby §6

Zařízení §7

Terénní úprava §8

Staveniště §9

Veřejná infrastruktura §10

Veřejně prospěšná stavba a opatření §11

Základní pojmy územního plánování §12

Základní pojmy stavebního řádu §13 §14

ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - STAVEBNÍ SPRÁVA

Obecné ustanovení §15

Obec a kraj §16

Dopravní a energetický stavební úřad §17

Součinnost orgánů veřejné správy §18

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Obecná ustanovení §19

Vláda §20

Ministerstvo §21

Ministerstvo obrany §22

Krajský úřad §23

Zastupitelstvo kraje a rada kraje §24

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §25

Obecní úřad §26

Zastupitelstvo obce a rada obce §27

Působnost na území hlavního města Prahy §28

Ústav územního rozvoje §29

HLAVA III - PŮSOBNOST VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Obecná ustanovení §30

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu §30a

Metodická činnost §31

Ministerstvo §32

Ministerstvo dopravy §32a

Ministerstvo průmyslu a obchodu §32b

Dopravní a energetický stavební úřad §33

Krajský stavební úřad §34

Obecní stavební úřad §34a

Jiné stavební úřady §35

HLAVA IV - VYMEZENÁ ÚZEMÍ §36

HLAVA V - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ §37

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §38

Úkoly územního plánování §39

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území §40

Charakter území §41

HLAVA II - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení

Oprávněný investor §42

Zveřejňování a ukládání dokumentů §43

Díl 2 - Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti

Kvalifikační požadavky §44

Výjimka z kvalifikačních požadavků §45

Díl 3 - Pořizovatelská činnost

Oddíl 1 - Pořizovatel a určený zastupitel

Pořizovatel §46

Územně plánovací činnost vykonávaná obecním úřadem §47

Překážky výkonu územně plánovací činnosti §48

Určený zastupitel §49

Oddíl 2 - Zástupce pořizovatele

Obecná ustanovení §50

Bezúhonnost §51

Žádost o udělení oprávnění §52

Udělení a zánik oprávnění §53

Díl 4 - Dotčené orgány v procesu územního plánování

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů §54

Řešení rozporů §55

Díl 5 - Společná ustanovení

Územní rezerva §56

Úplné znění a koordinační výkres §57 §58

Jednotný standard §59

Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost §60

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Obecné ustanovení

Druhy nástrojů územního plánování §61

Díl 2 - Územně plánovací podklady

Oddíl 1 - Územně analytické podklady §62

Údaje o území §63

Poskytování údajů o území §64

Pořizování a aktualizace územně analytických podkladů §65

Projednání územně analytických podkladů §66

Oddíl 2 - Územní studie

Účel §67

Pořízení §69

Prověření územní studie §69

Díl 3 - Politika územního rozvoje

Politika územního rozvoje §70 

Obsah §71

Návrh §71a

Projednání návrhu §71b

Stanovisko k návrhu koncepce §71c

Schválení a uplatňování §71d

Změna §71e

Díl 4 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace

Společná ustanovení §72

Forma a závaznost územně plánovací dokumentace §73

Územní rozvojový plán §74 §75 §76

Zásady územního rozvoje §77 §78 §79

Územní plán §80 §81 §82 §83 §84

Regulační plán §85 §86

Oddíl 2 - Pořízení územně plánovací dokumentace

Rozhodnutí o pořízení a návrh zadání §87

Projednání a schválení návrhu zadání §88 §89 §90

Úhrada nákladů při pořizování územně plánovací dokumentace §91 §92

Návrh územně plánovací dokumentace §93

Společné jednání §94

Přeshraniční konzultace §95

Veřejné projednání §96

Připomínky §97

Vyhodnocení výsledků projednání §98

Informování zastupitelstva §99

Stanovisko k návrhu koncepce §100

Stanovisko nadřízeného orgánu §101

Úprava návrhu a opakované projednání §102 §103

Vydání územně plánovací dokumentace §104 §105

Oddíl 3 - Vyhodnocování územně plánovací dokumentace

Vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace §106

Zpráva o uplatňování §107§107

Oddíl 4 - Změna územně plánovací dokumentace

Obecná ustanovení §108

Rozhodnutí o změně §109

Posouzení podnětu §110

Zpracování a projednání změny §111

Oddíl 5 - Společná ustanovení

Zvláštní postupy §112

Zrušení územně plánovací dokumentace schvalujícím orgánem §113

Následky zrušení územně plánovací dokumentace §114

Souběžné pořizování územně plánovací dokumentace §115

Díl 5 - Vymezování zastavěného území

Oddíl 1 - Zastavěné území §116

Oddíl 2 - Vymezení zastavěného území

Obecná ustanovení §117

Obsah §118

Pořízení §119

Vydání §120

Změna §121

Oddíl 3 - Nezastavěné území §122

Díl 6 - Územní opatření

Oddíl 1 - Územní opatření o stavební uzávěře

Podmínky vydání §123

Obsah §124

Oddíl 2 - Územní opatření o asanaci území

Podmínky vydání §125

Obsah §126

Oddíl 3 - Pořizování a vydávání územních opatření

Pořízení §127

Vydání §128

Výjimky §129

Díl 7 - Úprava vztahů v území

Oddíl 1 - Plánovací smlouvy

Úvodní ustanovení §130

Obsah plánovací smlouvy §131

Uzavírání a přezkum plánovací smlouvy §132

Oddíl 2 - Náhrady za změnu v území

Oprávněné osoby §133

Povinné osoby §134

Způsob náhrady §135

Regresní náhrada §136

HLAVA IV - POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY §136a

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ PRÁVO HMOTNÉ

HLAVA I - POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Díl 1 - Obecná ustanovení §137

Výjimky z požadavků na výstavbu a odchylné řešení §138

Díl 2 - Požadavky na vymezování pozemků

Obecné požadavky §139

Požadavky na vymezování stavebních pozemků §140

Veřejné prostranství §141

Uliční prostranství §142

Díl 3 - Požadavky na umisťování staveb

Obecné požadavky §143

Odstupy staveb §144

Díl 4 - Technické požadavky na stavby

Základní požadavky na stavby §145

Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby §146

Požadavky na požární bezpečnost §147

Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí §148

Požadavky na bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě §149

Požadavky na úsporu energie §150

Požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů §151

Díl 5 - Společná ustanovení

Podrobné vymezení požadavků na výstavbu §152

HLAVA II - POŽADAVKY NA VÝROBKY PRO STAVBY §153

HLAVA III - SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE §154

HLAVA IV - ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ

Vybrané činnosti §155

Projektová činnost §156

Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru §157

Obsah dokumentace §158

Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav §159

HLAVA V - POVINNOSTI OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Stavebník §160 §161

Projektant §162

Zhotovitel §163

Stavbyvedoucí §164

Stavební dozor §165

Stavební deník §166

Vlastník stavby a zařízení §167

Vlastník technické infrastruktury §168

Oznámení závad a havárií staveb §169

ČÁST PÁTÁ - VYVLASTNĚNÍ

Účely vyvlastnění §170

ČÁST ŠESTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §171

Způsob a forma podání a žádosti §172

Evidence a doručování §173

HLAVA II - ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Díl 1 - Předběžná informace §174

Díl 2 - Vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu

Vyjádření §175

Koordinované vyjádření a koordinované závazné stanovisko §176

Žádost §177

Lhůta pro vydání §178

Nové vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu §179

Přezkum závazného stanoviska v přezkumném řízení §179a

Díl 3 - Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

Žádost §180

Lhůta a způsob doručení §181

HLAVA III - ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení

Účastníci řízení §182

Společenství vlastníků jednotek §183

Žádost §184

Vady žádosti §185

Závěr zjišťovacího řízení §186

Souhlas vlastníka §187

Vyrozumění o zahájení řízení §188

Ústní jednání §189

Námitky účastníků řízení §190

Námitky o existenci nebo rozsahu věcných práv §191

Připomínky veřejnosti §192

Posuzování záměru §193 §194

Rozhodnutí o záměru §195

Lhůta pro vydání rozhodnutí §196

Povolení §197

Platnost povolení §198

Přechod povolení §199

Změna a zrušení povolení §200

Díl 2 §201 §202 §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210

Díl 3 - Povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení

Povolení stavby nebo zařízení §211

Zrychlené řízení §212

Díl 4 - Nestavební záměr

Oddíl 1 - Změna využití území

Změny vyžadující povolení §213

Změny nevyžadující povolení §214

Povolení změny využití území §215

Oddíl 2 - Dělení nebo scelení pozemků

Podmínky §216

Povolení dělení nebo scelování pozemků §217

Oddíl 3 - Stanovení ochranného pásma

Podmínky §218

Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma §219

Opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma §220

Díl 5 - Rámcové povolení

Obecná ustanovení §221

Rozsah povolení §222

Obsah rámcového povolení §223

Díl 6 - Změna záměru před dokončením §224

Díl 7 - Řízení o odvolání §225

Postup odvolacího orgánu §226

Díl 8 - Kontrolní prohlídka §227

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O VÝJIMCE Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Rozhodování o výjimce a žádost §228

HLAVA V - NÁHRADA ZA ŠKODU §229

HLAVA VI - ŘÍZENÍ O UŽÍVÁNÍ

Díl 1 - Kolaudační řízení

Kolaudace §230

Účastníci řízení §231

Žádost §232

Posuzování žádosti §233

Závěrečná kontrolní prohlídka §234

Kolaudační rozhodnutí §235

Díl 2 - Předčasné užívání a zkušební provoz

Předčasné užívání §236

Zkušební provoz §237

Povolení předčasného užívání a zkušebního provozu §238

Díl 3 - Rekolaudace

Změna v užívání stavby §239

Povolení změny v užívání stavby §240

Zrychlené řízení o změně v užívání stavby §241 §242

Změna v užívání drobné a jednoduché stavby §243

Povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby §244

5Pasport stavby §245

Díl 4 - Společná ustanovení §246

HLAVA VII - ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Díl 1 - Řízení o povolení odstranění

Podmínky odstraňování staveb §247

Žádost o povolení odstranění stavby §248

Povolení odstranění stavby §249

Díl 2 - Nařízení odstranění

Oddíl 1 - Řízení o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §250

Oznámení o zahájení řízení §251

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby §252

Obnovení předcházejícího stavu stavby a odstranění stavby na základě rozhodnutí soudu §253

Oddíl 2 - Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §254

Dodatečné povolení §255 §256 §257

Opakované řízení a nové povolení §258 §259

Povolení prodloužení doby trvání stavby §260

Díl 3 - Společná ustanovení §261 §262

HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÉ POSTUPY

Mimořádné opatření §263

Obnova §264

Společná ustanovení §265

HLAVA IX - NÁLEZ §266

ČÁST SEDMÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Základní ustanovení §267

Portál stavebníka §268

Národní geoportál územního plánování §269

Evidence stavebních postupů §270

Evidence elektronických dokumentací §271

Přístup do evidencí §272

Informační systém identifikačního čísla stavby §273

Informační systém stavebního řízení §274

Spisová služba a nahlížení do spisu §275

ČÁST OSMÁ - VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ §276

Podmínky výkonu činnosti §277

Žádost o udělení oprávnění §278

Bezúhonnost §279

Doba platnosti a zánik oprávnění §280

Zrušení oprávnění §281

Výkon činnosti autorizovaného inspektora §282 §283

Práva a povinnosti autorizovaného inspektora §284

Příprava a provádění zkoušek §285

Působnost ministerstva §286

ČÁST DEVÁTÁ - KONTROLA A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

HLAVA I - KONTROLA VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Působnost §287

Předmět kontroly §288

Nápravná opatření §289

Kontrola výkonu samostatné působnosti §290

HLAVA II - KONTROLA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Díl 1 - Stavební kontrola

Obecné ustanovení §291

Kontrola §292

Vstup na pozemek a do stavby §293

Zakazující opatření §294

Opatření k nápravě §295

Provedení opatření k nápravě §296

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §297

Díl 2 - Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů

Působnost §298

Nápravná opatření §299

HLAVA III - KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU §300

ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky osob §301

Přestupky vybraných osob §302

Přestupky fyzických osob §303

Společná ustanovení §304

ČÁST JEDENÁCTÁ - SOUDNÍ PŘEZKUM

Postavení stavebníka a vlastníka stavby §305

Lhůta pro podání žaloby §306

Nepřípustnost §307

Odkladný účinek §308

Rozhodnutí o žalobě §309

Přezkum územního rozvojového plánu §310

ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §311

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům §312 §313 §314 §315

Díl 2 - Přechodná ustanovení k územnímu plánování

Obecná ustanovení §316

Územně plánovací podklady §317

Politika územního rozvoje a politika architektury a stavební kultury §318

Územní rozvojový plán §319

Zásady územního rozvoje §320

Územní plán a regulační plán §321

Územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007 §322

Pořizování územně plánovací dokumentace §323

Nepoužití některých částí územně plánovací dokumentace §324

Zastavěné území §325

Územní opatření §326

Úprava vztahů k území §327

Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části §328

Díl 3 - Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím §329

Díl 4 - Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu §330

Soudní řízení §331

Díl 5 - Přechodné ustanovení k obecným stavebním úřadům §332

Díl 6 - Přechodné ustanovení k prováděcím právním předpisům §332a

HLAVA III - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §333

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ §334

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POUŽITELNOSTI ZÁKONA V PŘECHODNÉM OBDOBÍ §334a

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §335

Příloha č. 1  - Drobné stavby

Příloha č. 2  - Jednoduché stavby

Příloha č. 3 - Vyhrazené stavby

Příloha č. 4  - Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 5 - Obsah a struktura politiky územního rozvoje

Příloha č. 6 - Obsah a struktura územního rozvojového plánu

Příloha č. 7 - Obsah a struktura zásad územního rozvoje

Příloha č. 8 - Obsah a struktura územního plánu

Příloha č. 9 - Obsah a struktura regulačního plánu

Příloha č. 10

č. 152/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

283

XXXXX

xx dne 13. xxxxxxxx 2021

stavební xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxxxx x orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx územního plánování x stavebního řádu, xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x výstavbě, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx činnost a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, oprávnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x výstavbě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Dotčené xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x vydání xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx postupech xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x vyjádření xxxx závaznému xxxxxxxxxx xx věcech, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx opatření.

§3

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Nové xxxxxxxxxx, vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nemohly xxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx jimi xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx stanovisko, xxxxxxxxx nebo závazné xxxxxxxxxx vydáno, x xx xxx v xxxxxxx xxxxx podmínek.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx tehdy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx, neúplných xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX

§4

Xxxxx

(1) Záměrem xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx území, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx XXX se v xxxxx zákoně xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, který xxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx x tomto zákoně xxxxxx xxxxxxxx dílo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx určitém místě. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx jsou

a) drobné, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu,

b) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby, jimiž xx x xxxxx xxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx souvislém xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx účelem.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx staveb xx x xxxxx xxxxxx rozumí stavba, xxxxx xxxxxx účel xxxxxxxx souboru staveb. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx staveb se x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stavbou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavby hlavní xxxx xxxxxxxx účel xxxxxxx stavby xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx trvání.

(6) Používá-li xx v xxxxx xxxxxx xxxxx stavba, xxxxxx xx xxx xxxxx okolností xxxx xxxx část xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxx a údržba xxxxxxxxx stavby

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx stavby xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx propojena x xxxxxxxxx stavbou, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výškové xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxx změna x xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby,

d) xxxxxxxx, xxxxx účinky xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, život x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx dočasné xxxxxx xx stavbu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jimiž se xxxxxxxxxxx dobrý xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavby xxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx havárie xxxxxx x nedocházelo xx xxxxxxxxxxxx stavby.

§7

Zařízení

(1) Xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx konstrukce, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Reklamní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 8 m2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx x tomto xxxxxx rozumí zemní xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx mění vzhled xxxxxxxxx nebo odtokové xxxxxx, xxxxxxx a xxx xxxxxxx x x xxxx související xxxxx, nejde-li o xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Staveniště

(1) Xxxxxxxxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, zařízení, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo na xxxxxx se stavba, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odstraňuje.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx část xxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx pozemek xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx potřebné pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stavby x xxxxxxxx sloužící xxxxxxx xxxxxxx, x to

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx systémy a xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx zásobování xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxx energie, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx zlepšování xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx nebo x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterou xx plánovaný, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, přírodního a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx široké xxxxx ekosystémových služeb x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx infrastruktury xx xxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx stability krajiny,

d) xxxxxxxx vybavení, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pozemky xxxxxxxx x xxxxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, výchovu x sport, xxxxxxxx x xxxxxxxxx služby, xxxxxxx, veřejnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx armatur, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx napojení xx xxxxxxxxxx druhy využívaných xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxx stavba x opatření

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx stavba nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo ochraně xxxxx xxxx, kraje xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stavby x zařízení x xx související xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx prospěšným xxxxxxxxx xx v tomto xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sloužící xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, vytváření xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) a x xxxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vymezené x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx pojmy xxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) změnou x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostorového xxxxxxxxxx, xxxxxx umisťování xxxxxx xxxx jejich xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemek, xxxx xxxx xxxx xxxxxx pozemků vymezený x xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemek evidovaný x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další pozemkové xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx určující xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx celku,

d) xxxxxxx xxxx území xxxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx území xxxxxxxx xxx zpravidla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy,

f) xxxxxxx nebo koridorem xxxxxxxxxxxx významu plocha xxxx xxxxxxx, které xxxx významem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ovlivní xxxxx více krajů xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxx, rozsahem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx za xxxxxx nebo koridor xxxxxxxxxxx významu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo využitím xxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx xxxxx,

x) zastavěným xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zastavitelnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx plánu,

j) xxxxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxx xx zastavěného xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx plochy,

k) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx charakteru xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxx opětovného využití xxxxxxxx územním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx změny x xxxxxxx plocha xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx využití xx xxxx xxxxxxx nezastavěného xxxxx vymezená v xxxxxxxxxxxx xxxxx územním xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prostranstvím,

n) xxxxxxxx xxxxx rozhraní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx určuje polohu xxxxx stavby xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxx, která stanoví xxxxxxxx souvisle xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxx stavebními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve stávající xxxxxxxx zástavbě, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nároží, xxxxx xx určen x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx

1. xxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územní xxxxxxxxx xxxx,

3. zásady xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxx rozvojový xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx se xxx

1. xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x regulační xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx územního xxxxxxx, územní xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx územního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plán x xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x právních předpisů, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x vlastností xxxxx,

x) xxxxxxxxx výkres, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jevy x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx člověkem xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejná x neveřejná,

u) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ozdravění xxxxx, xxxxx xxxxxxxx závady, xxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx živelní pohromou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx soutěží postup xxxxxxx nejlepšího architektonického xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx x hodnoceny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejlepšího xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx pojmy xxxxxxxxxx xxxx

§13

X xxxxx zákoně xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx nadzemní stavba, xxxxxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx převážně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx stavba xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx tři xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx nadzemní x xxxxx podzemní podlaží x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx obvodové stěny xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx čáře xxxxxxx x 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx vytváření podmínek xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pozemků x staveb osobami x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ženami x xxxxxxx doprovázejícími xxxx x kočárku xxxx xxxx do 3 xxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx; stavbou xxxxxxxxxxx zařízení není xxxxxx xxx, xxxxxxx xxx ani stavba xxx rodinnou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxx x skladování xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x dále pro xxxxxxxxxx výrobků, hmot x materiálů, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, doprovodná xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rostlinné xxxxxx, minerálních hnojiv, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádáním x xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) bytem xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x bydlení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavby, xxxxxxxx podlahou, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stěnami,

l) xxxxxxx místností xxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osvětlení, xxxxxxx, vytápění x xxxxx x má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 8 m2; xxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 x2; xxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx místnost, xxxx xxx xxxx podlahová xxxxxx xxxxxxx 16 x2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na to, xxx se x xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vymezených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebně upravených x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úrovni 1,2 x nad xxxxxx xxxxxxx; x poloodkrytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorů xx místo chybějících xxxxxxxx konstrukcí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravoúhlým xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby plocha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx x podzemních podlaží xx vodorovné xxxxxx; xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx některých xxxxxxxxxx xxxx) je xxxxxxxxx xxxxxx vymezena obalovými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx svislých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx obvodových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vymezena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vodorovné roviny,

p) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx všech zastavěných xxxxx xxxxxxxxxxxx staveb.

§14

V xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx záměru xxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, pokud nejde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx studie x xxxxxxxxxx dokumentace,

c) hlavním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebních xxxx xxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svépomocné formy xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stavbyvedoucím xxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) dozorem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxx xxx souladem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx o povolení xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX A XXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX SPRÁVA

§15

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"), xxxxxx územního plánování, xxxxxxxx xxxxx, xxxx, x xxxxx.

§16

Obec x xxxx

Xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatňování xxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

§17

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxxx x energetický xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx Xxxxx.

(3) Územní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu stanoví Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx.

(4) X xxxx Dopravního x energetického xxxxxxxxxx xxxxx stojí xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě xx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxxxx nadřízeným správním xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx xxxxxxxxxx veřejné zájmy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydaná xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad svolat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx orgány. Společné xxxxxxx xx neveřejné x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx protokol. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx nejméně 5 xxx xxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ústní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx postupem podle xxxxxxxx 2 k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxx závazném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxxxxxx x součinnosti xx xxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX VE XXXXXX ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

§19

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vláda x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx plánování x

x) xxxxxx úřad, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxx xxxxx.

§20

Xxxxx

Xxxxx

x) xxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx politiku xxxxxxxx xxxxxxx,

x) projednává x schvaluje xxxxxx x xxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kultury,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx a schvaluje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

g) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx x území xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx využitím xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo je xxxxxxxxxx správním orgánem xxxxxxxxx úřadů xxxx xxxxx xxxxxxxx plánování.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxx a stavební xxxxxxx,

x) pořizuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx x podrobnosti x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pořizuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx území xxxx krajů xxxx xxxxx,

x) vede národní xxxxxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxx do xxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poznatků xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona.

§22

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx obrany xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) pořizuje x xxxxxx územní plán x xxxxxxxxx plán,

b) xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, regulačních xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vkládá xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

§23

Krajský xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx plánování

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx x podrobnosti x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx kraje,

d) xxxxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx významu,

e) xxxxxxxx xxxxxx opatření o xxxxxxx území, ovlivní-li xxxx významem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) vkládá xxxx do národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx potvrzení o xxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti podle xxxxxx zákona.

§24

Zastupitelstvo xxxxx x xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zadání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx návrh výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) projednává x schvaluje xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx připomínky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sousedního xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxx kraje,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, k jejichž xxxxxxxx je příslušný xxxxxxx úřad,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx území, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxx xxxxxxxx plánování

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx územní xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx opatření na xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podklady xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, regulačních plánů, xxxxxxxxx xxx další xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pořizuje xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§26

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx, xxxxx získal xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vykonávat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. x), x) a x) a xxxxxxxxx xxxxxx studii.

§27

Zastupitelstvo xxxx x xxxx obce

(1) Zastupitelstvo xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plánu,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačního xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vydává xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) projednává x xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu.

(2) Xxxx obce a x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx obce

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obce,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx připomínky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební uzávěře, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x dotýkají xx xxxxx obce,

d) xxxxxxxxx o pořízení xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx územní opatření x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxx xxx území xxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 xxxx. x),

x) rozhoduje x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 odst. 3.

§28

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Magistrát xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pořizuje-li xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ústav xxxxxxxx xxxxxxx

x) provádí xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x řeší koncepční xxxxxx teorie a xxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, stavební xxxxxxx x vystavěného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x úplné znění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx poslední xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx změně,

e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§30

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Působnost xx xxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx x energetický xxxxxxxx xxxx,

x) krajské xxxxxxxx úřady,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a

g) xxxx stavební úřady3).

(2) Xxxxxxxxx stavebními xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx obecních stavebních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obecního xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxx xxxxxxx xxxxx x počátku kalendářního xxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx obecního xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx změně jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obecním xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx stavebními xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo vnitra x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

§30a

Kvalifikační požadavky pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stavebního xxxx

(1) Xxxxxxx stavební xxxxx x obecní xxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xx úseku stavebního xxxx.

(2) Kvalifikační xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xx úseku stavebního xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řád x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu7), xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení x xxxxxx rovnocennosti vzdělání8) xx xxx podmínky xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) x x) splňuje

a) autorizovaný xxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx inženýr xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, dopravní stavby, xxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx x krajinného xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, statika x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx inženýrství,

c) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stavebnictví nebo xxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stavebnictví a 1 rok xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx veřejné xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx xxx xxxxxx činnosti xx úseku xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx nesplňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost stavebního xxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx zajištěno, xx xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxx po xxxx 3 xxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxx stavebního xxxx x požadavků xx výstavbu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x staveb xxxxxx, xxxxxx, místních xxxxxxxxxx x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx komunikací, xxxxxx xxxx a civilních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x oblasti požadavků xx xxxxxxxx.

§32

Ministerstvo

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxx-xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx nebo opakující xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx předcházet, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx a dbá x zlepšování xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xx stavby, xxxxxx části, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x podává xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxx certifikace stavebních xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx normy xx stavebnictví x xxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx norem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx technickým xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx řádu,

g) vykonává xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) vyhradit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxx havárií xxxxxx xxxx účast xxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx dotýkají xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx vykonává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu.

§32x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x energetického stavebního xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Ministerstvo dopravy xx xxxxxx staveb xxxxxx, xxxxxx, místních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stavby x dbá o xxxxxxxxxx xxxxxx úrovně,

b) xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, prvky x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx českých xxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx technickým opatřením,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxx technických norem xxxx jejich částí xxxxxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx určí Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx s výjimkou xxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stavebnictví podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§32x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x příloze č. 3 xxxx. d) xx x) k tomuto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. x) xxxx 3,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x staveb xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxx x zlepšování xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx řádu.

§32b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§33

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x energetický xxxxxxxx xxxx xx nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uvedených x §34 písm. x) xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronické komunikace.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vyhrazených xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx rámcové xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx související stavby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxx stavební xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx věcech

1. xxxxxx XXX,

2. xxxxxx I. xxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie xxxxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto zákonu,

4. xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. čistíren xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx zdrojů xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx 10 000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx 1 000 000 x3 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 10 x ode xxx xxxxxxxxx výpusti,

7. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx z těžby x zpracování uranových xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebezpečných xxxxxxxxx xxxxx xx vod xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx případů, xxx xx instalováno xxxxxxxx x dostatečnou xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

8. vodních xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx jejich znečištění x xxxxxx následné xxxxxxxxxx do těchto xxx, xxxxxxxxx xx xxx povrchových,

9. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x napětí 110 kV xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 110 xX,

10. xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx x xxxxxxx hladině 4 xx 40 xxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x působnosti xxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx.

§34x

Xxxxxx stavební xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx xx věcech xxxxxx, x kterých xxxxxxxxxx působnost Dopravní x energetický stavební xxxx, krajský xxxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Působnost xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX. x XXX. xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo plynárenství, x xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního úřadu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx staveb tvořících x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností.

§34a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 152/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§35

Jiné xxxxxxxx úřady

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního úřadu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a u xxxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxx xxxxxxx x zajišťování xxxxxx xxxxx5), xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx založenou právnickou xxxxxx xxxx, u xxxxxx a záměrů, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost, x výjimkou vydání xxxxxxxxx povolení.

(2) Ministerstvo xxxxxx vykonává působnost xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo xxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx, Úřadu xxx zahraniční xxxxx x informace, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, x výjimkou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx bytové xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nenáleží vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vyžaduje změna xxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

VYMEZENÁ ÚZEMÍ

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a bezpečnosti xxxxx

x) xxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx k návrhu xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) může xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx u již xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Opatření xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx řízení x xxxx návrhu x nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx ministerstvo, xxxxx xx uplatnilo.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§37

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X pochybnostech, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavební xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušností k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx staveb. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx všechny xxxxxx xxxxxxx staveb.

XXXX XXXXX

XXXXXX PLÁNOVÁNÍ

HLAVA X

XXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§38

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx územního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x komplexně řešit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx zásady jeho xxxxxxxx x prostorového xxxxxxxxxx x vytvářet xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxxx xx vyváženém xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxxxx rozvoj x xxx xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx budoucích.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxx udržitelný xxxxxx xxxxx x xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoje území x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vývoje.

(3) Xxxxx xxxxxxxx plánování je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sídel, xxxxxxxx jejich identitu x xxxxxxxx xxxxxxx x harmonické prostředí xxx xxxxxxxxxx život xxxxxx obyvatel.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, kulturní x civilizační xxxxxxx xxxxx, xxxxxx urbanistického, xxxxxxxxxxxxxxxxx x archeologického xxxxxxxx, x přitom xxxxxx krajinu xxxx xxxxxxxxxx složku prostředí xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jejich xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ochranu x xxxxxx zelené xxxxxxxxxxxxxx. Zastavitelné xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx koordinují xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxx xx provedení xxxx x xxxxx, výstavbu x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x konkretizují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§39

Xxxxx xxxxxxxx plánování

Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx veřejném xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx přírodní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx x rozvoje xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx území,

c) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, jejich přínosy, xxxxxxxx x rizika x xxxxxxx na xxxxxxx veřejných xxxxx x hospodárné xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, estetické a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x prostorové xxxxxxxxxx xxxxx x xx jeho xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx xxxxxxxxx využíváním zastavěného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zanedbaných xxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vystavěného prostředí xxxxxxxxxxxx x, xx-xx xx účelné, vymezovat xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxx z obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx67) x xxxxxxxxxx cíle xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obnovu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kvalitní xxxxxxx x pro rozvoj xxxxxxxx a cestovního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx potřebu xxxx x xxxxx, zejména xxx xxx xxxxxxxx x uspořádání staveb x xxxxxxx na xxxxxxxxx charakter x xxxxxxx x území x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx provedení,

i) stanovovat xxxxxx provádění xxxx x území,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zájmy a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x území, xxxxxxx xxxx xxxxxx povodní, xxxxx, erozních jevů x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sídel a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx změny klimatu,

n) xxxxxxxxxx x vytvářet x xxxxx xxxxxxxx xxx hospodárné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxx na xxxxx x xxxxx,

x) vytvářet x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obrany x bezpečnosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v území xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx,

x) regulovat rozsah xxxxx pro využívání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, vytvářet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivy xxxxxx na xxxxx x navrhovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx jiný právní xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území

(1) Xxxxxx xxxxxxxx plánování xx také posoudit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo územního xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx rozvoj,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx území x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xx x posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx vyhodnocení xxxxx se xxxx, xxxxxx x posoudí xxxxx významné vlivy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podrobnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(6) Obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou stanoveny x příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx jsou stanoveny xxxxx právním předpisem.

§41

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx funkčního využití, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx prvků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přírodních xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, x xx především xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxx investor

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx požadovat, aby xxx x úkonech xxxxxx územního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx jednotlivě. Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního řádu xxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx krajů, kterých xx xxxxxxxxxx týká, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obcí, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 14 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup na xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx po xxxx 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorem xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxx investor povinen x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxx

(1) Pořizovatel xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx zadání územně xxxxxxxxx dokumentace, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územně xxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxx xxxxx, územní studii x územní opatření x xxxxxx návrhy x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování.

(3) Politiku xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a územní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxx plán, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx, xxxxxx spisu, x územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

§44

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 x 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxx osvědčení x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x

x) xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) xx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nepoužije.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx architekt, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx xxx obor xxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx oboru xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx městské inženýrství,

b) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxx pro xxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 18 měsíců praxe xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 24 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zajištěno, xx xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 let.

§45

Výjimka z kvalifikačních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx plánovacích xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xx

x) xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx plánovacích podkladů, xx xxxxxxx pořízení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s uvedením xxxxxxx svého xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx zadání xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x úkonů xxxxxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plánu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx osobně xxxxxxx,

x) xxxxxxx x pracovní xxxxxxxx9) nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánování, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx územní xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxxx

(1) Pořizovatelem xx x xxxxx zákoně xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) obecní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx splňujícího xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebyla-li xx x nich xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "zástupce xxxxxxxxxxxx"), xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d).

(3) Xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neslučitelné.

§47

Xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxx §26 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací činnosti xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad, xx xxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 přezkoumá, zda xxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx potvrzení nelze xxxxx. Součástí potvrzení xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx obecním úřadem. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvu x xxxxx územního xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§48

Xxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx xxxxxx zajistit xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pořizování xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obecní xxxx xxxxx, xxx

x) předloží xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx, aby xxxxxxxxxx dokončil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx krajský úřad xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxx xxxxx §25 písm. x).

(4) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxxx se xxxxx §47 xxxxxxx.

§49

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Nedojde-li xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx zastupitelem ke xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx rozhodující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je podmínkou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §81 xxxx. 4, může xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Zástupce pořizovatele

§50

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxx plánování,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxx §44 xxxx. 4,

x) xx bezúhonná,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxx předpisy; xxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxxx oprávnění x xxxxxx územně plánovací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx tento xxxxxxx xxx spáchán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xx, xxxx xx nebyla odsouzena, xxxx

x) které bylo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx státem xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx nebo byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx má xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x evidence xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezúhonnost xxxxxxx x Rejstříku xxxxxx x přílohou obsahující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx z Rejstříku xxxxxx, xxxxxx přílohy xxxxxxxxxx cizozemská odsouzení. Xxxxxx x vydání xxxxxx x Rejstříku xxxxxx x výpis x Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spočívajícího x xxxxxxxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx podle §45 xxxx. 1,

x) xxxxxx x praxi xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, na xxx xx osobně xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx krajský xxxx x vyjádření, xxx v posledních 3 letech xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, x které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx

(1) Oprávnění x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx se uděluje xx xxxx 5 xxx. Xxxx doba xx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 5 xxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx §50 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx opakovaně xxxx xxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxx.

(4) Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx územně plánovací xxxxxxxx, x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Díl 4

Dotčené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§54

Xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx orgánů

(1) Dotčené xxxxxx uplatňují stanoviska, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx závazný xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx stanoveno xxxxx. Ustanovení §149 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xx použije xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx vyjádření k xxxxxx zadání územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zadání xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx řešení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxxx xxx xxxxxxxxx stanovisek xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgán x xxxx lhůtě stanovisko xxxx xxxxxxxxx neuplatní, x později xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vyjádření xx xxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxx rozporů

Orgány územního xxxxxxxxx projednávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx pořizovatelem x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxxx navzájem, postupuje xx podle xxxxxxxxx xxxx.

Díl 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§56

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx v tomto xxxxxx xxxxxx plocha xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx prověřit.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx xxxx prověření.

(3) Xxxxxx územní xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jen xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx neposuzuje z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx dalšího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2 xxxx. x).

Úplné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§57

(1) Úplným xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území (dále xxx "xxxxx xxxxx") xx xxxxxx účinné xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx limity xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx znění xx po xxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x účinnosti, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který poslední xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změny,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatele a xxxxx úředního razítka.

§58

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně odstraní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; případné vady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vliv xx účinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx padělání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§59

Jednotný xxxxxxxx

(1) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx změna a xxxxx znění x xxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxxx formátu10), včetně xxxxxxxxxxxx xxx11), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx části územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) grafické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx formát xxx x

x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx standardu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x územního xxxxxxxx, které se xxxxxxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

§60

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx podklady") xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státní xxxxxx díla; mapovým xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu může xxx též polohopisné x xxxxxxxxxx zaměření xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx jsou dále xxxxxxxx xxxx geografických xxx a tematická xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podklad xxxxxxx xx základě skutečností xxxxxxxxxx vlastním xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx doplnění xx xxxxxx x pořizovatele.

(4) Xxx územně plánovací xxxxxxxx xx jako xxxxx xxxxxxx používají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx14).

XXXXX III

NÁSTROJE XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Obecné xxxxxxxxxx

§61

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx podklady a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterými xxxx územní rozvojový xxxx, zásady xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření x stavební xxxxxxx x územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§62

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx slouží xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územně xxxxxxxxxxx dokumentací, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zastavěného xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x území.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady obsahují xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx území, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x území, xxxxxxxxxx a vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x určení xxxxxxxx k xxxxxx x územně plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx analytických podkladů xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§63

Údaje x území

(1) Xxxxx x území xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx se váží x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, přírodnímu xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zejména xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxxxxx nebo data x záměrech xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx; součástí xxxxx x území jsou xxxx metadata.

(2) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kterým xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx souvisejí, xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stát xxxx xxxxxx samosprávný xxxxx,

x) vlastník dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx15).

§64

Poskytování xxxxx x xxxxx

(1) Poskytovatel xxxxx x xxxxx poskytuje xxxxx v digitální xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx nebo xx jejich xxxxxxxx, xxxxxx odpovídá za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálnost, x xx v rozsahu xxxxxxxxxxxxxx přesnosti uvedených x rámci xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx poskytují xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx údajů x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx16), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx xx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx17).

(2) Xxxxx x xxxxx mohou xxx použity pouze xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx studie.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vynaložených nákladů xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vlastníka dopravní xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx náklady xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územní studie x na aktualizaci xxxxxx analytických xxxxxxxx x odpovídá xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx toho, že xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nesprávné.

§65

Pořizování x aktualizace xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxx aktualizace xxxxxxxx pořizovatel na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx budoucím xxxxx x vývoji.

(2) Xxxxxxxxx xxx pořízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx technická xxxx xxxxx nebo xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 let xx xxxxxx poslední xxxxx aktualizace xxxxxx xxxxx nové úplné xxxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx analytické xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatel x xxxxxxx xxxxxx problémů x řešení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx vyhotovení x obcemi xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxx xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx radě xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxx xxxxx kraje xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

Xxxxx 2

Xxxxxx studie

§67

Účel

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x uspořádání.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx v území, x xx xxxxx x xxxx částech, x xxxxx xx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x to xxxxx x xxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a nadřazenou xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§68

Pořízení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx podnětu, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Pořízení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx může pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx toho, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) V zadání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, cíle x xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxx hodlá xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxx na své xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx se x xxxxxx studii, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v území, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x projednání xxxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx schválilo. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxx xxxxxx xx lhůtě 90 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, platí, xx s návrhem xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx studie x vloží ji xx 7 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx vložení xx xxxxxxxxx využití územní xxxxxx.

§69

Prověření xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx nejpozději do 8 xxx xx xxxxxxx xxxxxx studie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx do 8 let xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nedojde-li ke xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxx studie x národního geoportálu xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1, vypustí xxxxxxxxxxxx, xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 územní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§70

Xxxxxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx územního rozvoje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx území státu.

(2) Xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxx územního xxxxxxx, tvorbu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx x záměry xx změny x xxxxx celostátního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koordinaci.

(3) Xxxxxxxxxxxx zajistí, aby xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Politika xxxxxxxx xxxxxxx xx závazná xxx pořizování a xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

§71

Obsah

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx koncepci xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) vymezí oblasti xxxxxxxxx rozvojovou xxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxx osídlení xx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx x území, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx významu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxxx přesahují xxxxx jednoho xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"), x území x xxxxxx xx xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx osy"),

d) xxxxxx xxxxxxx xx specifickými xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx svým významem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx oblasti"),

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mezinárodního x xxxxxxxxxxxx významu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, a

f) xxxxxxx xxxxx podle §70 xxxx. 2.

(2) X xxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx vyžadováno xxxxx §40.

(3) Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 5 k xxxxxx zákonu.

§71x

Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jinými xxxxxxxxxx správními xxxxx x xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx dne obdržení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx regionálního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x dokumentů xxxxxxx xxxxxx, které xxxx v xxxxxxxxxxxxx x celostátních xxxxxxxxxxxxx xxxx na využívání xxxxx xxxxx,

x) zprávy x xxxxx životního xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx rozvoji.

§71a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§71x

Xxxxxxxxxx návrhu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) ministerstvům,

b) jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x

x) xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, obce x xxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx připomínkám se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje xxxxx x vyhodnocením vlivů xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx významně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Projeví-li sousední xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx spolupráci s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx konzultací účastní.

(4) Xxxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx územního rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§71c

Stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, lze xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx stanoviska; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx oblast, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti, xxxxxxxxx se podle §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Kompenzační xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 1.

§71x vložen právním xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. s účinností xx 1.7.2023

§71d

Schválení a xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxx územního xxxxxxx xx schválení vládě.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 4 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx a xxxx xxxxxxx jednou xx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx účelem xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správními úřady x kraji xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje (dále xxx "xxxxxx x xxxxxx"), xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) vyhodnocení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx zaměřením xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nepředvídaných xxxxxx, xxxxxx potřeby opatření xx xxxxxx odvrácení, xxxxxxxx nebo kompenzaci,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxxx x xxxxxx dále xxxxxxx

x) návrhy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx, má-li xxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí,

d) xxxxx xxxxxxxx, která je xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx a xxxx x v činnosti xxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx správních úřadů.

(5) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx písemných xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx podávají xxxxxxxxxxxx. X později uplatněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx vědomí, není-li xxxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, nebo

b) xxxxxxx zprávu o xxxxxx x xxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx.

§71x vložen právním xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§71x

Xxxxx

(1) Xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx částí. Xxx xxxxxxxxxx x projednání xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xx §71a xx 71c použijí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v případě, xxxxxxx-xx xxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §71d xxxx. 4 xxxx. c).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxx. Xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu může xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx územního rozvoje x xxxxx obsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx x §71b xxxx. 2 a §71c xxxx. 2.

(5) Xxxxx xx změnu politiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx naléhavého xxxxxxxxx xxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo rada xxxxx a xxxxxxxx

x) xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx pořízení xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu,

d) xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a

e) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x uvedením, xx-xx být xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho změny.

§71e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Účel x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx, xxxxx náležejí xxxx obsahem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx odůvodnění obsahuje xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v přílohách č. 5 xx 9 x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x změna xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(4) Xxx obsah územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace vojenského xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona projednává xxx v xxxxxxx xxxxx přesahujících xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxx x závaznost xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx plánovací dokumentace xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx realizovat xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace je xxxxxxx xxx obsah xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se nepřihlíží.

(4) Xx-xx to účelné, xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpřesňuje rozsah xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx podle odstavce 4 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x území xxxxxxxxx xx plochy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zpřesněním xxxxxx xxxx koridoru xx upřesňuje xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zpřesňovanou xxxxxx xxxx koridor.

Územní xxxxxxxxx xxxx

§74

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x cíli a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Územní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) zastavitelné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mezinárodního nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx politikou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx jejich vymezení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v území,

b) xxxxxxxxxxxx plochy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx významu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x politice územního xxxxxxx a x xxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxx jejich vymezení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxxx rozvojový xxxx může xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxx v xxxxx.

(3) X podrobnějšímu prověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx územích xxxx xxxxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§76

(1) Územní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx území xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx vyžadováno xxxxx §40.

Xxxxxx územního xxxxxxx

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx územního rozvoje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x ochrany xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx struktury xxxxx, xx zohledněním xxxxxxxx sídelní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx obsažených v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x, je-li to xxxxxx, vymezí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx nadmístního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsažených x xxxxxxxx územního xxxxxxx x, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x, je-li xx xxxxxx, zpřesňují xxxxx xxxxxx obsažená x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, transformační xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zastavitelné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ploch x xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, územního xxxxxxx xxxxxxxxxx stability regionálního xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx který jsou xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle Evropské xxxxxx x xxxxxxx18), xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx zachování xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x, je-li xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx které xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx vyvlastnit, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšné stavby, xxxxxxx prospěšná xxxxxxxx, xxxxxx a opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx které xxx práva x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stanovují požadavky xx koordinaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x na xxxxxx x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obcí, x xx i s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx územního plánování x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx záležitosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxx významem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx nebo koridor xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v území.

(5) X xxxxxxxxxxxxx prověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vybraných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxx studie.

§79

(1) Xxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx orgán xx stanovisku xxxxx §101 z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) K návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §40.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx města Xxxxx xxxx záležitosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; přitom se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx os, xxxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx

§80

(1) Xxxxxx xxxx je základním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx územního xxxxxxx a ochrany xxxxxx xxxxxx území.

(2) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, k xxxxx xx vymezeno,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx zlepšování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x ochranu xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx urbanistickou xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ploch xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx požadovaného způsobu xxxxxxx (dále jen "xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx využití"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx součástí xx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxx umisťování, xxxxxxxx ploch a xxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx koncepci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je i xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx, vymezení x xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prostupnost xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, rekreaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanoví podmínky xxx xxxxxxx ploch x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx využití, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto ploch x xxxxxxxx prostorového xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x charakteru xxxxx,

x) vymezí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pro asanaci, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx přebírá xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, zejména xxxxxx x xxxxxxxx x, je-li to xxxxxx, zpřesňuje xx. Xxxxxxxxxxxx-xx zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx územním rozvojovém xxxxx, xxxxxx plán xxxx řešení přebírá x, xx-xx xx xxxxxx, zpřesňuje xx.

§81

(1) Územní plán xxxx xxxxxxx plochy x koridory xxxxxxxx xxxxxx x členit xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plán může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx území xx zahrne zastavěné xxxxx, xxxxxxxxxxxx plochy x transformační xxxxxx.

(3) X územním plánu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánovací smlouvy. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx obsah xxxxxxxxx xxxxxxx, podmínky x xxxxx pro xxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxx xxx 6 let od xxxxxx účinnosti územního xxxxx. Xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx plán může xx vybraných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxx jako podmínku xxx rozhodování v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxx xxx vložení xxxxxx studie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 6 let xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínka xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx rozhodování x xxxxx podmíněno xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanistickou xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zajistí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx zastupitelstvo xxxxxx xxxx xxxxxx. Architektonickou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx, kdo xxxxx x xxxx xxxxx nebo koridoru xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx x xxxxx.

§82

(1) Územní xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řešeného xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx pro celé xxxxx obce xxxx xxx jeho xxxx xxxxxxxxx prvky regulačního xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x zadání xxxxx xxxxxxxx plánu.

§83

(1) X návrhu xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §40.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo urbanisticky xxxxxxxx xxxxxx19).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx provedení změn x území nesmí xxx v xxxxxxx x xxxxxxx územním xxxxxx.

§84

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx §101 z xxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx koordinace.

Xxxxxxxxx plán

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro

a) vymezení x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umístění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rázu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x stavební xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, objem x xxxx xxxxxx,

x) základní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Regulační xxxx může xxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx xxxx veřejně prospěšná xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxx x xxxxxxx xxx asanaci, pro xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx vyvlastnit.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx uzavření xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx. V takovém xxxxxxx obsahuje základní xxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 4 roky. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx architektonické xxxx xxxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x území. Architektonickou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na požádání xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx obec, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Architektonickou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obce xxxxxxxx xx své xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx realizovat.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx19).

Xxxxx 2

Pořízení územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§87

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "schvalující xxxxx") x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pořizovatel x součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zadání územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx zadání") xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxx využít x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozbory.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx regulačního plánu x územního xxxxx xxx vymezenou xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zadání územního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Projednání x xxxxxxxxx xxxxxx zadání

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx územím xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx plánování a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxxxxx xxxxxx xxxxx sousedícím v xxxxxxx územního plánu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxx který xx xxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx zadání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx ministerstvo.

§89

(1) Xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxxxxxxx-xx se, zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxx20) x xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx 20 xxx od xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxx.

(3) Příslušný xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovisko, xx xxxxxx i s xxxxxxxxxxxx xx stanovisku xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx21),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxx územního rozvoje x územního xxxxx x jeho xxxxx, xxx xx být xxxxxx návrh xxxxxxxxx x hlediska vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx21).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(5) Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) dotčený xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx vyjádření,

b) xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x odstavci 3, xx návrh územního xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §40 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§90

(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx projednání a xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx orgán s xxxxxxxxxxx návrhem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxx x úpravě x k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zadání xxxxxxxxxxx xx 7 xxx xx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§91

(1) Náklady xx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx hradí x

x) xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kraj,

c) xxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxxx plánu xxxx,

x) xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx nadřazené územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx uvedené v §91 xxxx. 1 xx žádost ministerstvo, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo územní xxxxxxxxxxx celek, xxxxx xxxxx nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, která xxxxx vyvolala, vydána xx xxxxxxx výhradní xxxxxxx obce xxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx kraje xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx vyvoláno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx ke xxxxx podnět, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x §91 xxxx. 1 xxx, xxx xxxxxx dal.

§93

Xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx

(1) Schválené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace. Je-li xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx pořizovatel.

(2) Xx xxxxxxxx návrhu územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx-xx xx, pořizovatel x xxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2, zpracuje xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxx k jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx pokyny xxxxx projektantovi xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx přiměřenou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx 7 xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x nahlédnutí,

b) xxxxxx xxxxx a xxxx konání společného xxxxxxx a

c) veřejnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxx xx xxxxx xx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx.

§94

Společné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x adresu xxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dále x xxxxxxx

x) územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx krajům, a xxxxx v řešeném xxxxx x x xxxxxxx územím xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx pořizován, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx sousedící x xxxxxxxxx újezdem a xxxxxxxxx obcím,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pořizován.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxxx však 30 xxx xx oznámení xxxxx §93 xxxx. 5.

(3) Dotčené xxxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uplatnit xxxxxxxxxx. Ke xxxxxxxxxxx x připomínkám uplatněným xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx negativní xxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx státu22), xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významně xxxxxxxxx, x nabídne xx xxxxxxxxxx.

(2) Projeví-li příslušný xxxxx xxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příslušný orgán xxxxxxxxxx státu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, určeného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§96

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx návrhu územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vlivů, zpracovává-li xx, veřejnosti se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pořizovatel xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x umožnění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohodě s xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5 xxxx. x). Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx pořizovatel více xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx určených xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dálkového xxxxxxxx. Xxx počítání xxxx xxxxxxxxxxx zákonem xx rozhodný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Veřejné projednání xx xxxx nejpozději xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §93 xxxx. 5.

(4) X xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx písemný xxxxxx.

§97

Připomínky

(1) Do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxx připomínky x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zpracovává-li se. X připomínkám xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx správního řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx samostatně.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxx námitky xxxxx xxxxx šesté xxxxxxxxx xxxx.

§98

Vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatněná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx na xxxx x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněných x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyhovět xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxxxxx dotčených orgánů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozporů x x xxxxxxxxx územního xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xx xxxxxxx uplatněných xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxx, navrhne s xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům a xxxxx xx, xxx x xxx xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xx za to, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vyhodnocení připomínek xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x projednání.

(2) Předloží-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx projedná xx lhůtě 60 xxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx věty první, xxxxx, že s xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx x návrhy xxxxx odstavce 1, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svými xxxxxx x úpravě, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx.

(4) Pokyny zastupitelstva xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx nebo x výsledkem řešení xxxxxxx a x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx návrhů podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pořizovatel x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§100

Stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Zpracovává-li se xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek, výsledky xxxxxxxxxx a návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výsledky řešení xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nejvhodnější varianty xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx k návrhu xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx podle odstavce 1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1. Xxxxx-xx x xxxxx územního xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poznamenává xx xxxxx, prodloužit, nejdéle xxxx x 30 xxx. Xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořizovatele x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx příslušný xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vydat x bez xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx pořizovatel xxxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územní xxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, který xxxxx předmětem posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty nadřízenému xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx koordinace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx lhůtě 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx závažných xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Nadřízený xxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o prodloužení xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx stanovisko ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx i xxx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx nadřízený xxxxx xx svém stanovisku xxxxxxxxxxxx xx nedostatky x hledisek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx až xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Úprava xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§102

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypracuje xxxxxx xxx úpravu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x vyhodnocením výsledků xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx koncepce x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx řešení, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx varianty.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx varianty xxxxxx, doplní odůvodnění x xxxxxx xxxxxxx x zdůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§103

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dotčeno xxxxxxxxxxx xxxxxxx a staveb x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx neměli xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "podstatná úprava"), xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy. Za xxxxxxxxxx úpravu se xxxxxxxxxx zúžení xxxxxx xx nejvhodnější variantu xxx xxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Pořizovatel xx x xxxxxxxxx úpravě xxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xx 20 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxxxxxxx pořizovateli x příslušnému xxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx uplynutím lhůty xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5, §94 xx 100 x xxxxx xxxxxxxx 1 x 2; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx kladených na xxx xxxxxxx spojit. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je možné xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sloužilo jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx případu, kdy xxx stanoví xxxxxxxxx xxxx podle odstavce 2, xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx úpravě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; pro xxxxx xxxxxxxxxx, postup xxx xxxx xxxxxxxx xx stanovené lhůtě x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 2 x 3.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxx, postupuje se xxxxxxxxx xxxxx §102, x xx-xx xx xxxxxxxx, obdobně podle xxxxxxxx 1 xx 5.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§104

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxx. Obsahoval-li xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty xxxxx §98 xxxx. 4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx x souladu

a) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx stanovisky dotčených xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x výsledkem řešení xxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx ji xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po ověření, xx xxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) a xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx schvalující xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, schválí xxxxxx x úpravě územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxx tím xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx pokyny x xxxxxx podstatnou xxxxxx, pořizovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxx xxx předloží xxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx podstatnou xxxxxx, xxxxxxxxx pořizovatel xxxxxxx podle §103.

§105

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x účinnosti, xxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydal,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

c) xxxxx, xxxxxxxx, funkci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x otisk úředního xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§106

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 let xx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 4 xxxx vyhodnotí uplatňování xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx pořizovatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§107

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, (xxxx jen "zpráva x xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x řešení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx územního rozvoje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxx nepředvídaných dopadů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx potřeby pořízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx plánovací dokumentace,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx") xxxx xxxxx xxxxxx. Na projednání x xxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zadání, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xx použijí §88 xx 90 xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 se xxxx xxxxxxxxx podle §91 xx 105.

(5) Při xxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle odstavce 3 xx xxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 5.

Xxxxx 4

Změna xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

§108

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění x změnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úplné znění xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx této změně x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v národním xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx x změnu xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx zastavitelné plochy xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxx zastavitelných ploch.

§109

Xxxxxxxxxx o xxxxx

(1) Xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx, schvalující xxxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podnětu nebo x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ministerstva, jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx rady xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx podmíněna xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územního xxxxx xxxx regulačního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx obce xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx na xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx x xxxxxxx územního rozvojového xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnětu, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx změny územně xxxxxxxxx dokumentace,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx změnit,

c) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx její xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 1 x §92.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x nejde-li o xxxxx regulačního xxxxx xxxx

x) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uvede, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx stanovisku orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx posuzován x xxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. x).

§110

Posouzení xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxx xxxxxxxx podnět xxxxx §109 x xxxxxxxx xxxx úplnosti x souladu xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxx zákonem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3, x

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxx, kdo podnět xxx, ani xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx podnět xxxxxx x informuje x tom xxxx, xxx xxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§111

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Je-li změna xxxxxxxxxx z vlastního xxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx změny, xxxxxxxx xxxxx zadání změny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2 a 3 a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xx 4 x 6.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx vyjádřením x projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhem xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx její xxxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhem, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxx x úpravě, xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhradou xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1 x §92 xxx, kdo xxx ke změně xxxxxx. Xxxxxxxxxxx orgán xxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání x veřejného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx projednání musí x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx požadavky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jednání.

(5) Xxx xxxxxxxxxx změny územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xx 104, §105 xxxx. 3 x §108 xxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§112

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx x xxxx jsou povinny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx vydaly, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx souladu x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsaženého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tato xxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepoužije x rozhoduje xx xxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace.

§113

Zrušení územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx rozvojový plán, xxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx plán xxxx schvalující xxxxx xxxxxx xxxxx současně x xxxxxxx nového xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxx x xxxxx x xxxx-xx řešení x něm obsažené xxx aktuální.

(3) Xxxxx xx zrušení regulačního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94, 96, 97 x §98 xxxx. 1 xx 3; ustanovení x vyhodnocení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je-li xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo s xxxxxxxxx xxxxxx rozporů. Xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx regulačního plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; dnem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování

a) xxxxxx xxxxxxx regulačního xxxxx,

x) xxxxxxx zrušený xxxxxxxxx xxxx.

§114

Následky xxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně rozhodne x

x) pokračování v xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, který nebyl xxxxxxxx xxxxxx,

x) pořízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) zastavení xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx touto xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znění.

(3) Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, že byla xxxxxxx jimi xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx její xxxx. Xxxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x přezkumném řízení x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování.

(5) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx územním plánem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx nového xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 5 xxx. To xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx územního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx plánování xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx aktuálnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx postupem xxxxx §121 a xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx podle §120.

§115

Xxxxxxxx pořizování územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schvalující xxxxx, xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x změny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxxx obou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx projednání.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x částmi xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnou; vydání xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podmínkou xxx xxxxxx navazující xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x v xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx navazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx shodné x xxx-xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxx nadřazené a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx změna.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Zastavěné území

§116

(1) Xx xxxxx obce xx xxxxxxxx jedno, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx vymezené x 1. xxxx 1966 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx se xxxxxx

x) vinice,

b) xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hranici xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proluku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx proluky,

c) xxxxx oplocené proluky xxxx zastavěnými xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx části, xx xxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území a xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemky xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemky xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx vinic x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx zastavěného xxxxx

§117

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Není-li xxxxx územní xxxx, xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §116 xxxx. 1 xx 3 zpracování xxxxxx vymezení zastavěného xxxxx.

(2) Při vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "nezastavitelný xxxxxxx"), x xx

x) xxxxxxx veřejné zeleně x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

x) x xxxxxxxxxxx lesní pozemek xxxx xxxxxx sousedících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx než 0,5 xx,

x) pozemek xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemky.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do doby xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx jen nezbytnou xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx obce.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118

Xxxxx

(1) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx část xxxxxxxx zejména datum, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx x měřítku xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 1 : 5 000, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) zastavěného území x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §116 xxxx. 2 x 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovisky dotčených xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx připomínek x

x) xxxxxxxxx souladu vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx standardem.

§119

Pořízení

(1) Pořizovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vystaví xxx x xxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx 15 xxx xxx dne doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit k xxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx skutečností, které xxxxxxx po datu, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx správního xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx svolá místní xxxxxxx xx účasti xxxx a dotčených xxxxxx hájících veřejné xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,

c) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxx komunikací.

(4) Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 15 xxx xxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pořizovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů. Je-li xx xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podstatné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx upraveného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5.

§120

Vydání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze vydat xxx xxxxx, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx a xxxxxx xxxx uložení v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx území účinnosti.

(3) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území vydal,

b) xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, funkci x podpis oprávněné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

§121

Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx území x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx vyhodnotí aktuálnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx aktualizuje jeho xxxxxx. Je-li xx xxxxx obce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx se xxx xx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Změnu vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxx dotčené xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx §117120 x xxxxxxx měněných xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx xxxxx

§122

(1) X xxxxxxxxxxxx území xxx x souladu x jeho charakterem xxxxxxxxx záměry pro

a) xxxxxxxx dopravní a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vyhledávání, xxxxxxx x těžbu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) snižování xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx katastrof a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) zemědělství a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x krajiny,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx jeho využití xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx ruch, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stezky, hygienická xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx centra, x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mateřských škol, xxxxx-xx se o xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx x zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx doplňková xxxxxx xxxxxxx xxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Stavby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x nezastavěném xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 6

Územní xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§123

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx opatřením x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zakazuje x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx území, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx nebo opatření x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Územní xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxx vydat xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx zrušena územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohla ztížit xxxx znemožnit xxxxxxx xxxxxxx území podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx, xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx 6 xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Územním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx udržovací xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx technické infrastruktury x xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx rozvojovém plánu xxxx v zásadách xxxxxxxx xxxxxxx.

§124

Obsah

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx katastrálního xxxxx x parcelních xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx omezení xxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozsah a xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx omezení nebo xxxxxx xxxxxxxx činnosti,

e) xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx území, xxx xxxxx xxxxx stavební xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx území, nahradí xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx platí xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx opatření x xxxxxxx území

§125

Podmínky xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx živelní xxxxxxxx xxxx závažnou xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pro xxxxx využití území.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území lze xxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx místa nebo xxxxx ekologické xxxxxx, x xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezpečnostních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx životního prostředí, x x nichž xx xx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx xxxx hrozby xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěží.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx pozbývá v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §126 odst. 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxx pozbývá xxxxxxxxx jeho zrušením.

§126

Xxxxx

(1) Územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx území x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na nich xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx provedení,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavebně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxx provádění xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx území,

f) xxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X územním xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx označí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x vymezí xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx výkres xx kopii katastrální xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s vyznačením xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx opatření o xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx opatření x asanaci xxxxx xxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§127

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxx, xxxx kraje nebo xxxx obce x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podnětu xxxxxxxxxxx investora,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

d) xxxxxxx rady xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vláda, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x případě územního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x cíli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pořizovatel xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx návrhu zohlední xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx havárie.

(4) Xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx vyhláškou x xxxxx písemně projedná x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou uplatnit xxx stanoviska.

(5) Každý xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx území uplatnit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx písemně xx 30 dnů xxx dne zveřejnění xxxxxx. Xx vyhodnocení xxxxxxxxxx uplatněných k xxxxxx se použije §98 xxxx. 2 xxxxxxx x tím, xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracuje pořizovatel xxxxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx námitky xxxxx xxxxx šesté xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány, xxxxx uplatnily xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx řešení rozporu xxxxxxxxx xxxxx.

§128

Vydání

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(2) Xxxxxxxxxxx zajistí vložení xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx geoportálu územního xxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx opatření x xxxxxx jeho xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx doručení xxxxxxx vyhlášky nabývá xxxxxx xxxxxxxx účinnosti.

(3) Xxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx správního orgánu, xxxxx xxxxxx opatření xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatele x xxxxx úředního xxxxxxx.

(4) Obec xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxxx zrušeno xxxx xxxxxx územní xxxxxxxx xxxx jeho xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x v obcích, xxx xx rada xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx kraje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výjimku x podmínek, xxxxxxx xxxx xxxxxx stavební xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx neohrožuje xxxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Díl 7

Úprava xxxxxx x xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§130

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxxxxxxx x obcí, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxxxx ujednaným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i úpravu xxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx být plánovací xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§131

Xxxxx xxxxxxxxx smlouvy

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx obec, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx veřejné infrastruktury xxxx xxxxxxx x xxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) obec xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx sjednanou xxxx xxxxxx nebo nezmění xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx neučiní xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxx nebo vyloučil xxxxxxxxxxx záměru,

d) po xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxxx, vyjádření a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx plánovací xxxxxxx.

(2) X plánovací smlouvě xx xxxx, městská xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xx

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x nimž xxxxxxxxxx práva, ať xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx sjednanou dobu xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx převezme xxx xxxxxxxxxx stavbu xx svého xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Stavebník xx xxxx v xxxxxxxxx smlouvě xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměrem,

b) xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účasti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dotčeném xxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zhodnocení xxxxxxx xxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxx.

§132

Uzavírání x přezkum xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obcí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, zastupitelstvo xxxxx xxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx.

(2) X přezkumu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx sporů x xx xx příslušný xxxxxxx úřad. K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx městskou xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx sporů x xx je xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) X přezkumu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxx z xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Náhrady xx xxxxx x xxxxx

§133

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Vlastníkovi xxxxxxx xxxx stavby x xxxxx, která xx xxxx věcné xxxxx x pozemku nebo xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") x xxxxx xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxx významného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nové územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxx škody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výstavby x xxxxxxx výši, xxxxxxx na koupi xxxxxxx, xx projektovou xxxxxxxx výstavby xxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osobě náleží xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx práva x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xx tím způsobena xxxxx.

(3) Xxxxxxx oprávněné xxxxx nenáleží, xxxxx-xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx zastavění xxxxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx který xxxx zastavění příslušnou xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx platné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§134

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx, kraj xxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§135

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx peněžité xxxxxxx lze xx xxxxxxx dohody poskytnout xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x následné xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxx náhrada, xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zastavění, xx ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výši xxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx, xx 3 měsíců xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx pozemek xxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxx x xx výši, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx po 5 letech xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxxx plánu, xx xxxxxxx základě xxxxx xx náhradu xxxxxx.

§136

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Uhradí-li xxxx xxxx kraj xxxxxxx za xxxxx x důsledku územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náhradu xx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx nebo xxxx xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxx xxxxx zaniká. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx obce xxxx kraje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X STAVEBNÍ XXXXXXX

§136x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx působností, který xxxxxx xxxx, cíle x opatření x xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Politika architektury x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx podkladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, který xxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx politika xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx Věstníku xxxxx xxx orgány krajů x xxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxx xx 6 xxx xx schválení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx jednou xx 6 let xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx může xx jejím základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§136x vložen xxxxxxx předpisem x. 152/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

ČÁST ČTVRTÁ

STAVEBNÍ PRÁVO XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§137

(1) Xxxxxxxxx xx výstavbu xx rozumí

a) požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxx, provádění, užívání x xxxxxxxxxxxx staveb xx každý povinen xxxxxxxxx cíle a xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx právní předpisy.

(4) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxxx xxxx veřejný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxx u

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx stavby,

c) xxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx stavby, které xxxx kulturní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóně.

§138

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx řešení

(1) Xxxxxxx x požadavků xx xxxxxxxx xxx povolit xxxxx x těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxx předpis povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx zvířat, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx povolené xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx výstavbu stanovenými xxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx x pro xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx použijí xxxxxxxxx.

Xxx 2

Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§139

Xxxxxx požadavky

(1) Xxxxxxx xx vymezují x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nebyla-li xxxxxx, s xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, kulturně xxxxxxxxxxx, přírodní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vystavěného xxxxxxxxx. Pozemky se xxxx xxxxxxxx xxx, xxx svými xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x prostorovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, která xxxx xxxxxx xxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanského xxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rekreací, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků x umisťování dalších xxxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxx x nesnižují kvalitu xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx vymezování xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx charakteru území, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§140

Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx k oddělení xxxxx stavby, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx užívat; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stavby.

(2) Stavební xxxxxxx se vždy xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx vlastnostmi, zejména xxxxxxxxx, polohou, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx umístění, realizaci x užívání xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účel x xxx byl xxxxxxxx napojen xx xxxxxxxxx vyhovující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx23).

(3) Xxxxxxxx pozemek xx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x parkovacích xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx staveb xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odpady a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx24), které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx užíváním xxxxxx xx něm xxxxxxxxxx,

x) hospodaření se xxxxxxxxxx vodami jejich

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx okolní xxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím dešťové xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxx akumulace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx odváděním do xxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx záměru xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§141

Veřejné prostranství

(1) Pozemky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vymezují tak, xxx vytvářely prostupný xxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx lidí, xxxxxxxxxx xxxxxx kvalitě x xxxxxxx xxxxx x omezovaly xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vsakování xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxx xxxxxxxx dostupnost x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Chodníky, xxxxxxxxxx veřejné dopravy, xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§142

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Uliční xxxxxxxxxxxx tvoří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx vymezeno xxxxxxx xxxxxxxx čarami.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména svou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx a není-li xx v xxxxxxx x charakterem území, xxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uličních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tvořící xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Díl 3

Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§143

Xxxxxx požadavky

(1) Xxxxxx se umisťují x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx na charakter xxxxx, urbanistickou, architektonickou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kvalitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Stavby xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pozemní xxxxxxxxxx a aby xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx energetických vedení. Xxxxxxxxx staveb xx xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxx parametry, provedením x xxxxxxxx připojení xxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxx staveb x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx25). Xxxxx xxxxx x charakteru xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx dopravní obslužnost x parkování.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx kulturně historické, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxx nebo nesmí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednoty xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx umístit xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx staveb xx sítě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a pozemní xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx údržbu staveb.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

§145

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x provedena xxx, xxx byla xxxxxx xxx určené xxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx plnila xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx26),

x) xxxxxxx xxxxxx27),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx28),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx užívání, xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx29),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů30).

(2) Xxx projektové činnosti, xxx povolování, provádění x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx jaderného xxxxxxxx x staveb x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx31), xx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§146

Xxxxxxxxx na mechanickou xxxxxxxx x stabilitu xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx navržena x xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx narušit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx nosné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozuschopnosti xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x dosahu xxxxxx xxxx staveniště,

f) xxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povodňových průtoků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztlakem xxx zaplavení,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vodních xxxx, popřípadě údolních xxxxxxx mostů x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx umístěné x xxxxxx účinků xxxxxxxxxx dobývání xxxx x xxxxxx seizmických xxxxxx xx navrhují xxx s xxxxxxx xx předpokládané xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§147

Požadavky na xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx požáru

a) xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx ohně x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx požáru xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx stavbu xxxxxxx nebo xxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx v úvahu xxxxxxxxxx záchranných xxxxxxxx.

§148

Požadavky xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx takovým způsobem, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx hluk x chráněném prostoru xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx neohrozí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxx prostředí x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xx x xx sousedních xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxxx nepřípustný xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx organických xxxxxxxxx, skleníkových plynů xxxx nebezpečných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxx xxxxxxxx ve stavebních xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxx xx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx trvalé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx podzemní xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx a provedena xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxx

x) zhoršení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§149

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, aby xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx provozu

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx poškození xxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxxx32),

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. společných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. bytu xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. staveb xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 25 xxxx, xxxxx charakter xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx.

§150

Požadavky xx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, chlazení, xxxxxxxxx x xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx užívání x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§151

Požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodních zdrojů

(1) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx, provedena a xxxxxxxxxx takovým způsobem, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odstraněné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx druhotných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavbě.

(2) Xxxxxxxxxx využití přírodních xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx opětovným xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, xxxx využitím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků, které xxxxxxxx xxx odpadem.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§152

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx

(1) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x tomu xxxxx xxxxxxx zmocněny, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, silnic, drah x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury odchylně xx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxx xxxxxx předpis podle xxxxxxxx 2 jinak.

(4) Xxxx-xx prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stavebnictví xxxxxxxx xx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, zajistí xxxxxx samosprávný celek xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vede xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX NA XXXXXXX XXX XXXXXX

§153

(1) Xxx stavby xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx takové xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splní xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx33).

(2) Výrobky xxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx kvalitu xxxxxx x xxxxx by xxxxx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34).

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§154

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se evidují xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x ohrožení xxxxxxxxxxx stavby xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají vliv xx stavebně technickou xxxxxxxx, xxxxxxxx souvislost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx událostí, xxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx na životech, x ohrožení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx ke značným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx korporací nebo xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx určí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x četnost jejich xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx trvání.

HLAVA XX

XXXXXXXX VE XXXXXXXX

§155

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) zpracování xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx36),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§156

Xxxxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, územní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Dokumentaci xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu stavby (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx vysokoškolské vzdělání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x neveřejné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§157

Projektová xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx dokumentací xx rozumí dokumentace xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx"), s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx stavby, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx p) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x tomuto zákonu,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednoduchých staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx x) x odstavci 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru xx rozumí xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx využití xxxxx.

§158

Xxxxx dokumentace

(1) Dokumentace xxx povolení stavby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, situační xxxxxxx a výkresovou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, souhrnnou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxxxxxxxxx x technické xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a stability, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x dokumentace xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průvodní xxxx, xxxxxxxxx technickou zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxxx průvodní list, xxxxxxxxx technickou zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx funkci stavby, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx34) prokazujícím xxxxx xxxxxxxxxx výrobku plnícího xxxxxx stavby s xxxxxxxxx podle §153, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

(4) K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dokumentaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dokladová xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, dokumentaci zpracovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxx povinných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dokumentace jednoduchých xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x rozsah povinných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§159

Provádění a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatelem, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxx 2 x 3 není xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx stavebník xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 11x 12 této xxxxxxx, jakož i xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodech 1 x 2 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti xxxx xxx 2 x xx hranic xxxxxxx,

x) jednoduché stavby xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx stavební xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx však x stavbu xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx památkou, je xxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx stavbyvedoucím.

(3) Xxxxxxxxx xxxx stavebník odstraňovat xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx 11 x 12 přílohy č. 1 k xxxxxx zákonu, x xxxxxxxxxx stavby uvedené x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) bodech 1 x 2 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 2 x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stavební dozor. X xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

HLAVA V

POVINNOSTI XXXX XXX XXXXXXXX, PROVÁDĚNÍ, XXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXX, ZAŘÍZENÍ X XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

§160

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx takovou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, zařízení nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx povinen

a) před xxxxxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e) xx x) a xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx úpravy, xxxxx x sídlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x stavby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stavbyvedoucího, xxxx xxxxx, která bude xxxxxxxxx stavební xxxxx, x xxxxx x xxxxxx skutečnostech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx staveniště xxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx x stavbě x xxxxxxxx jej xxx xx do xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx jejího xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) zajistit, xxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx tomu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, této xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zahájení zkušebního xxxxxxx,

x) xxx výstavbě, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx37) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37).

§161

(1) Xx zahájení xxxxxx xx jejího xxxxxxxxx xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dokumentací xxxxxxxxx x §167 xxxx. x) x x), x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx prováděním xxxxxx xxxxxxxx osobou oprávněnou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx projektovou xxxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx stavby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx vyhrazených xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxx projektanta.

(4) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§162

Projektant

(1) Projektant je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx chráněné xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx s dotčenými xxxxxx. Při zpracování xxxxxx plánovací dokumentace x územní xxxxxx xx xxxx povinen xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a při xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) územně plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx způsobilý xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovat xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za jí xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Projektant xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx projektové dokumentace, xx kterým došlo xxx provádění stavby x které xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx p) x x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odstavce 1 xx 4 obdobně.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x podkladů xxx zpracování projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx standardu.

§163

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) dbát xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavby, zařízení xxxx terénní xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vytyčení xxxxxxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxx s xxxxxxxx dokumentací pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx provádění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo terénní xxxxxx dodržení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění xxxxxx xx stavbě, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx bezpečnost xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkoušek x měření stanovených xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ověřenou xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx x dokumentací xxx provádění stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx39), xxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§164

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, zařízení nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx něm,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx života, xxxxxx, životního xxxxxxxxx x bezpečnosti práce xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx a technických xxxxx, které xxxxxxx x vlastním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxx x odstranění xxxxx vzniklých xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x neprodleně xxxxxxx stavebnímu úřadu xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, spolupracovat x osobou vykonávající xxxxxxxxx dozor xxxxxxxxxx xxxx dozor xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny, x x koordinátorem xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx40), xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

§165

Stavební xxxxx

(1) Stavební xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx x maturitní xxxxxxxx a xxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx provádění xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajistí spolu xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx terénní xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsob a xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx staveništi, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, oznámí xx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxx.

§166

Xxxxxxxx deník

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x českém xxxxxx. Do stavebního xxxxxx se pravidelně xxxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx provádění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx terénní xxxxxx. Xxx provádění nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Záznamy do xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Záznamy xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx projektanta, xxxx-xx takové dozory xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx formě xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x zajistí x xxx stavebníkovi x jím xxxxxxx xxxxxx přístup xx xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyžaduje.

(4) Obsahové xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxx x jednoduchého xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx režimu, xxxx xxx xxxxxxxx deník xxxxx v elektronické xxxxx.

§167

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zařízení po xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx osob xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznam o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyžaduje,

d) xxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx, xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx do 1. xxxxx 2025 instalaci xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx je vlastníkem xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x více xxx 20 parkovacími xxxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx je to xxxxxxxxx proveditelné, xxxxxxxx xx 1. ledna 2025 xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx67), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 290 xX nebo

2. xxxxxxxxxxx xxxx kombinovaným systémem xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x jmenovitém xxxxxx xxxxxx xxx 290 xX.

§168

Xxxxxxxx technické infrastruktury

Vlastník xxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, i xxxxxxx xxxxxxxx,

x) sdělit bezplatně xxxxxxx xx žádost xxxxx x podmínkách xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nich, pokud xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§169

Xxxxxxxx závad a xxxxxxx xxxxxx

(1) Stavebník, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor, xxxxx projektanta, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažné a xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx havárie stavby x výsledky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, došlo-li xxx nich ke xxxxxxx na xxxxxxxx, x ohrožení xxxxxx xxxx xxxx zvířat xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Oznámení xxxx xxxxxxxxx místo, čas, xxxxx oznamované xxxxxxxx x jejích xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx výskytu xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX

§170

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx omezit, xxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxx plánovací dokumentaci x xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x opatření x xxxxxxxxxxx obrany x bezpečnosti státu, xxxx

x) xxxxxxx území.

(2) Xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx k vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě, x xxx xxxxx užívání xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx prospěšného xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxx na xxxxxx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx, xxx-xx x ochranné xxxxx xxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX ŘÁD

HLAVA X

XXXXXX X SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§171

Xxxxx vyžaduje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon.

§172

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x žádosti

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x listinné podobě. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx dokument xxxxxx v evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx postupů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx") může žadatel x žádosti odkázat xxxxxxx xxxx přiložení x žádosti jako xxxx součást.

(4) Xxxxxxxxxx x podáním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx nebo dokumentaci xxx povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx spolu s xxxxxxx xxxxxxx stavebník.

§173

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx úkony x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX PŘED XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xx xxxxxxxx předběžnou informaci

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxx, xxxxx jakých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx žádosti xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Dotčený xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx, x xxxxx své xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x nezbytnosti xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x tom, podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx jakých xxxxxxxxxxx xxx žádosti xxxxxxx.

(3) Xxx, xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádá, xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předběžnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxx, xxxxxxx xxxx umístění, účel x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Vyjádření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§175

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje závěr x odůvodnění. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přípustný. X xxxxxxxxxx dotčený xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx opírá xxxx závěr, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x úvahy, kterými xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx výkladu xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xx nezbytné xxx ochranu xxx xxxxxxxxxx veřejných zájmů, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx přípustnosti xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dbát, xxx xxxxxxxx byly ve xxxxxxxxx souladu.

§176

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, vydá xxxxxxx jednotlivých vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o společném xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx použijí přiměřeně.

(2) Xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx environmentální xxxxxxxxxx podle zákona x jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydává-li se xxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí.

(4) V xxxxxx koordinovaného xxxxxxxxx xxxx koordinovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx souhrnně xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx chráněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §175 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xx xxxxxx 5 xxx ode dne xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxxx environmentálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx environmentálním xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně.

§177

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x poučí xxx x následcích neodstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Neodstraní-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neběží. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx běžet xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§178

Lhůta xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem vyjádření xxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xx x 30 xxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx případ. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx prodloužit také x xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx environmentálního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poznamená xx spisu.

(3) Nevydá-li xxxxxxx xxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úkonu orgánu xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx

1. posuzuje xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ptáků,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které by xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxx stanoviště xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů,

3. xxxxxxx xxxxxxx x činnostem x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx chráněných druhů xxxxxxx a živočichů, xxxxx jsou předmětem xxxxxxx xxxxx práva Xxxxxxxx unie,

5. uděluje xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyhlášena x xxxxxxxxx xxxxxxx příznivého xxxxx xxxxxxxxxx stanovišť xxxx xxxxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx významných lokalit.

§179

Nové xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x §178 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxxx správní orgán xxxx vyjádření xxxx xxxxxxx stanovisko, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx stanovisko xxx xxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx, koordinované vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§179x

Xxxxxxx závazného stanoviska x přezkumném xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro řízení xxxxx xxxxxx zákona, xxx xx 6 xxxxxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Závazné xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx zrušit nebo xxxxxx xx uplynutí 9 xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§179x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§180

Xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x záměru.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx stavebníka.

(3) Součástí xxxxxxx je vždy xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx.

§181

Lhůta x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyjádření x záměru xx 30 xxx, xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xx za to, xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu stavebníka xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, doručí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx doručeno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo technické xxxxxxxxxxxxxx činí xxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx editorů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx map krajů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX O XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx o xxxxxx

§182

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx,

x) obec, xx xxxxxx území má xxx xxxxx uskutečněn,

c) xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx, na kterých xx být záměr xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx pozemku nebo xxxxxx,

x) xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx,

x) xxxxx, x xxxxxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxx.

§183

Xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek

Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx41), je zástupcem xxxxxxxxx jednotek, xxxxx xxxx účastníky řízení. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xx nadále nechce xxx zastupován společenstvím xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§184

Žádost

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx rozsahu x účelu, způsobu x době xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xx záměr xxxxxxxxxx,

x) xxxx trvání u xxxxxxx stavby a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx,

x) xxxxxxxxx smlouva, xx-xx uzavřena,

c) souhlas xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx stavebník žádá x xxxxxx povolení xx zrychleném xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, xx-xx vyžadováno xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx §177, není-li xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx technické mapě,

g) xxxxx zjišťovacího xxxxxx, xx záměr xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záměru a xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx nebo závazné xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, xxxxx hájí zájmy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterých xx xxxxxxx x obecných xxxxxxxxx xxxx,

x) další xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, stavební xxxx xx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx záměru xxxxx §9a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx stanoviska, nejpozději xxxx xx xxx, xxx nastane skutečnost xxxxx §178 xxxx. 3.

§185

Xxxx xxxxxxx

(1) Při xxxxx x odstranění xxx xxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx to xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxx žádosti xxxxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx doručuje xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ji odloží,

a) xxxx-xx součástí žádosti xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx,

x) xxxx-xx projektová xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx stavebník xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací.

(4) Xxxxxxxx x odložení žádosti xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§186

Xxxxx zjišťovacího řízení

(1) X xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu42), že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxx, zda xxxxxxx xx změnám záměru, xxxxx by xxxxx xxx významný xxxxxxxxx xxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx užívání43).

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx úřad na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx, xx došlo xx xxxxxx záměru, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx stavebníka x xxxxxxxxxx závěru xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx změněnému xxxxxx.

§187

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxx uskutečněn, nebo xx-xx oprávněn x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, ověří xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx stavbě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx má být xxxxx uskutečněn, a xxxx-xx xxx oprávněn x realizaci záměru x xxxxx xxxxxx xxxx xx služebnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx podání xxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x x případě, xx stavebník není xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx stavby nelze xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záměru. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentace x xxxx obsahovat identifikační xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x práva stavby xxxx ze xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou x

x) xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, x xxxx-xx xx, xxxxxx xxxxxxxx,

x) právnické xxxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx podílů; x xxxxxxx bytového spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Souhlas xxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxx nebo xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§188

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx

(1) Bezodkladně, xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx bezvadné xxxxxxx xxxx xx odstranění xxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx projektanta x xxxxxxxx xxxxxx. Xx vyrozumění xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxx xxxx ve xxxx nařízeno ústní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx o podmínkách xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti.

(3) Účastníci xxxxxx xxxxx §182 xxxx. x) xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí.

(4) X řízení x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §182 xxxx. x), x) a c) xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednotlivě xxxxx žadateli, xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxx záměr xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xx doručují xxxxxxxx vyhláškou, x xxxx xx tito xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx ciziny xx xxxxxxxxx doručuje xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxx doručení xx xxxxxxxx třicátý xxx xx předání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) U záměru xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxx obcí se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a další xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx těchto obcí.

§189

Ústní xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx konání xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 dnů, do xxx xxxxx účastníci xxxxxx podat xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx vydán xxxxxx xxxx, nařídí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx. X případech xxxxxx XXX x xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plán, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxxx xxxxxxx. Konání veřejného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx stanoveno nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx.

§190

Námitky xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při ústním xxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx nařízeno, xx xxxxx stanovené x zahájení xxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, x nimž xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx x věcech, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xx xxxxxxxxxx.

(2) Účastníci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx nepřihlíží. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které jsou x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Obec jako xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx podle §182 písm. x) xxxx uplatňovat námitky xxxxx x xxxxxxx, x jakém se xxxxxxxxxxxx záměr dotýká xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jeho účastenství x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx vyjádřit, x xxxxx mu poskytne xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x vyjádření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxx xxxxxx x řízení.

§191

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věcných xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxx nebo rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxx řízení přeruší x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx zahájeno xxxxxx xxxxxx, návrh xxx xxxxxx odmítnut xxxx xxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§192

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx veřejné xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx o věcech, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxxxxxx připomínkám xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, týkají-li xx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x nimž nebylo xxxxx xxxxxxxx připomínku xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§193

Posuzování záměru

(1) Stavební xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) cíli x xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx kulturně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxx vydán xxxxxx plán,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zájmy,

e) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx nebo technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) ochranou práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx souvislostech.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx stavební xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 5 xxx sdělení k xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxx.

§194

§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§195

Rozhodnutí o xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §193 xxxx lze-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx o povolení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx záměru; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxx.

§196

Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxxxxxx o žádosti xxxxxxxxxx xx

x) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení v xxxxxxx jednoduché xxxxxx,

x) 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle odstavce 1 může stavební xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx usnesením prodloužit

a) xx x 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx ústní xxxxxxx, xxxx

x) xx x 60 xxx x řízení s xxxxxx xxxxxx účastníků, xxxx xx-xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) X usnesení o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uvede, z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x vyrozumí x prodloužení lhůty xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Lhůta xxx vydání rozhodnutí xx x případě xxxxxxxxx řízení x xxxxxx vad žádosti xxxxxxxxx a začne xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§197

Xxxxxxxx

(1) Ve výrokové xxxxx povolení záměru xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) vymezí xxxxxxx xxx realizaci xxxxxx, xxxxxxxxx stanoví podmínky xxx dělení nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x pokud xx xx třeba, x pro jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxx zabezpečeno xxxxxxxxxx požadavků xxxxx §193 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx obecných xxxxxxxxx na výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx památkou, ale xxxxxxx xx v xxxxxxxxx rezervaci xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx není xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§198

Xxxxxxxx povolení

(1) Xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxx, prodlužuje se xxxx xxxxxxxxx na 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo rozhodnutí x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povolení pozbývá xxxxxxxxx xxxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nepozbývá xxxxxxxxx, xxxx-xx provádění xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxxx povolení může xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx 2 xxxx. Xxxxxxxx povolení xxxxxxxxx, dokud o xxxxxxx není pravomocně xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Doplnění xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx změněných xxxxxxxx. Xxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxx povolení xxxxxxx x takové xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx.

(5) Na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§199

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§200

Xxxxx x zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx, xxxxx xxxx současně xx xxxxxx stavebníka xxxxxxxxxx x změně xxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zrušit na xxxxxx stavebníka xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx řízení x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o povolení xxxxxx. Změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx této xxxxx.

Díl 2

§201

§201 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§202

§202 zrušen právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§203

§203 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§204

§204 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§205

§205 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§206

§206 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§207

§207 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§208

§208 zrušen právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§209

§209 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§210

§210 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§211

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výrokové xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a náležitostí xxxxx §197 xxxx. 1 x 2 xxxx

x) druh x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x druh pozemků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umístění xxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maximální xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zařízení.

(2) Stavební xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx okolností xxxx

x) x dočasné xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úpravy xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení,

d) xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) X ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx může stavební xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx.

§212

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xx vydáno xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v řízení, xxxxx stavebník x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxx požádal x

x) obec, xx xxxxxx xxxxx má xxx stavba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx x záměr XXX,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a krajiny,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §193 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx situačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve zrychleném xxxxxx xx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx také xx xxxxxx desce xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx využití xxxxx

§213

Xxxxx xxxxxxxxxx povolení

Povolení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx nerostů, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, skladová xxxx xxxxxxxx plocha,

d) xxxxxxxxxx,

x) změna xxxxx xxxxxxx48), nebo způsobu xxxxxxx xxxxxxx49), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravami,

f) xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vody.

§214

Xxxxx nevyžadující xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyžadují

a) xxxxxxx xxxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 300 x2 xx pozemku, který xxxx xxxxxxxxx hranici x veřejnou pozemní xxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxxxxx,

x) odstavná, manipulační, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx plocha xx 300 m2, která xxxxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx látkami, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx xx zvláště xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx48) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx49) x xxxxxx do 300 x2,

x) terénní xxxxxx x přirozeném xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx koryto vodního xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxx,

x) úprava xxxxxxx, která xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, provedená xx pozemku stavby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxx podmiňuje xxxxxxx xxxx rodinnou xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hořlavých látek xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx s xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vsakovat xxxxxxx vody po xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x ničení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x archeologickými xxxxxx,

x) xxxxxx XXX,

x) xxxxx xx xxxxxxx chráněném xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx ložiskovém xxxxx.

§215

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx území xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx x stanoví xxxxxxxx xxxx využití.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx podle §197 xxxx. 1 x 2 také

a) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx čísla x xxxx pozemku xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) plošné xxxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx úkon xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx. Xxxxxxxxxx §212 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx

§216

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx může stavební xxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx z vlastníků x doložením souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxx. xxxxxxxxx §187 xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx opatření lze xxxxxxxx dělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx základě xxxxxxx stavebníka; x xxxxxxx případě se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx katastrální xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx zakreslením xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx stejného vlastníka, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x cizímu xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx dělení xxxx xxxxxxx pozemků xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx dělení xxxx xxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx. Xxxxxxxx dělení xxxx xxxxxxxxx pozemků xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X žádosti x xxxxxx xxxx xxxxxxx pozemků pro xxxxxx dálnic, xxxxxx X. xxxxx, drah, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx napojení xx xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx X. xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x staveb x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§217

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dělení nebo xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v řízení.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního řádu xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx týká,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vyznačením xxxxxxxx x veřejně přístupné xxxxxxx komunikace xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Povolení xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx neurčitou. Xxxxxxxx xxxxxxx platnosti dnem, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stavebníka x xxx, že xx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx ochranného xxxxx

§218

Xxxxxxxx

(1) X ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pásmo rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx pásmo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx xxxx dotčen.

(3) Xxxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby xxxx zařízení stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zařízení.

(4) Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx stanoví ochranné xxxxx dokončené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxx okolí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxx xxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx některých staveb xxxx některé xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx omezit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx lze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zdraví xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx okolí xxxx z xxxxxx xxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okolí.

§219

Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma

(1) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatňují xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zájmy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterých xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxx, vyjádření xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Připomínky a xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uplatnit xx xxxxx 30 xxx od xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx podat, kromě xxxx xxxxxxxxx x §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, kterým jsou x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Stavební xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xx xxxxx 90 xxx ode dne xxxxxxxxxx návrhu ochranného xxxxx.

§220

Xxxxxxxx obecné povahy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma

(1) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx chráněné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, před xxxxxxx negativními účinky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx x provádění xxxxxx nebo činností,

d) xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx ochranného xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 1 000 x x staveb xxxxxx rozsáhlých xx xxxxxx uvedené údaje xx xxxxxxx podkladě x xxxxxxx 1 : 10 000 xx 1 : 50 000.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx. U xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x ochranném xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx stavební xxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx stavby nebo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 2 xx 4 xx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použijí xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx obecné povahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx toho, xxxx x něj vyplývá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx zrušit xx xxxxxx toho, komu x něj xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx z xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxx zájem. X xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx toho, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, povolit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxx ochranného pásma.

Xxx 5

Rámcové xxxxxxxx

§221

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx povolení

a) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx ustanovení xxxx 3, 6 x 8 x xxxxxxxxxx xxxx X, XX, XX x V xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Požadavky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru xx xxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx stavbu xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem. Stavby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx Xxxxxxxx a energetický xxxxxxxx úřad povolit x xxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx záměru, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx slouží nebo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx organizačních xxxxxx, jsou osoby xxxxxxx x §182 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x).

(5) Xxxxxx, xxxxx xx nacházejí v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx parametry, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxxx xxxx odstupové xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x sousedních xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxx uvedené x §182 xxxx. 1 písm. x), x) a d).

(6) Xx stanovení doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §198. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezaniká, pokud xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx záměru.

§222

Rozsah povolení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxx xxxxx stanoví xxxxxxx, druh x xxxx staveb a xxxxxxx podmínky pro xxxxxx umístění x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx půdorysné x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb od xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jiného stavebního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx mají sloužit x xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx x nenachází xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§223

Obsah rámcového xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jaderného zařízení x stavby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, a xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) katastrální xxxxx, xxxxxxxx čísla x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se soubor xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, druhu x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx areálu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro umístění xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxx areálu xxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x kapacit, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x skladovaného xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx maxim xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxx x imisí,

g) xxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxx stavby,

h) xxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxx projektovou xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X záměrů x působnosti jiného xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x zajišťování xxxxxx x bezpečnosti xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve výrokové xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx pozemků podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxx staveb.

Díl 6

Změna xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

§224

(1) Xxxxx xxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx xx změna x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ověřené xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx dokončením xxx realizovat jen xx základě povolení. X xxxxxxx stavebníka x xxxxx záměru xxxx dokončením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx povolil.

(3) Nepodstatné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx §157 písm. a), x) x d), xxx kterých xx xxxxxx půdorysný xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx způsob užívání xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx změnu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x kolaudačním xxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxx záměru před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx změn a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxx zamýšlených xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Nedotýká-li xx xxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx řízení, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx veřejných zájmů x xxxxxxxxx-xx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úkon xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxx x xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx že xx xxxxxxxxx, napadené rozhodnutí xxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení vydá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §196.

(3) Xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1 x výjimkou xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.

§226

Xxxxxx odvolacího xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx záměru, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx směřuje xxxxx tomu, x xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx námitkám, xxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxx. Odvolací správní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x části xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx, x xxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx §182 xxxx. e), x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxx xxxxxxxxxxx v řízení xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx Dopravního x xxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx je xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x v případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu x Českého xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 8

Kontrolní prohlídka

§227

(1) Xxxxxxxx xxxx může x xxxxxxxx záměru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxx výstavbě nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx osoby xxxxxxx x §292 xxxx. 3; xxxxxxxxxx §292 xxxx. 4 x 5 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zjištění. Xxxxxxxx xxxxxx všichni xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §62 správního xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx prohlídce xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx pozemek x do xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §293 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXX Z POŽADAVKŮ XX XXXXXXXX

§228

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx

(1) Xx-xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx výstavbu xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uvedení, x xxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX XX XXXXX

§229

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo zařízení, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx stanovením xxxxxxxxxx pásma xxxxxxx x byla xx xxx způsobena xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Náhradu xx xxxxxxx práv x xxxxxxx, stavbě xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zrušení xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx, zejména xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx, xxxx xxxx stát, jejichž xxxxxx daly xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §200 odst. 2 a 3.

(5) Xxxxxxx se xxxxxxxxx x penězích. Místo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxx na vyrovnání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx náhrady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxx stavby tím xxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§230

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx užívat xxx na základě xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxx k xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Kolaudační rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a xxxxxxxx 2 písm. x) přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx vymezeným x xxxxxxxx stavby. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx záznamu, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx kraje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx obsahem digitální xxxxxxxxx mapy kraje50).

(4) Xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxx k xxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx svým xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx stavba, xxxxx nevyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx čísla.

§231

Xxxxxxxxx řízení

Účastníky kolaudačního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vlastník stavby.

§232

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx, předpokládaný termín xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx odchylek od xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žádosti xx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx odchylek, xxxxx-xx x nepodstatné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx definičního bodu xxxxxx, x jde-li x xxxxxx51), údaj x xxxxxxxx místě17),

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stavba xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadováno xxxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zapsány změny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadován xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx29).

§233

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odchylky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx povolení stavby. Xxxxxx-xx se jimi xxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nezasahuje-li xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, nemění-li xx xxxxxx užívání xxxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx technických xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, posuzuje xx stavba xxxxx xxxxxxxxxxx norem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, kdy byla xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxxx.

§234

Závěrečná xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X kolaudačním xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Závěrečná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x podzemní stavby xxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a rozvodného xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona52). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx úplné xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx nebo odstranění xxx žádosti, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx projektanta.

(2) Je-li x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx, stavební úřad xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky.

(3) Xxxxxxx-xx realizací xxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx54) xxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x přidělení xxxxx.

§235

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §233, xxxxxxxx úřad xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxx stavby k xxxxxxxx xxxxx.

(2) Kolaudační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 a 2

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční,

b) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxx nemovitostí,

c) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavba xxxxxxxxx,

x) xxxxx x zkušebním xxxxxxx, pokud byl xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx závěrečné kontrolní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xx nezbytné, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výrokové xxxxx dále obsahuje

a) xxxxxxxx pro užívání xxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxxxx drobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx stavební xxxx xxxxxxxxxx kontrolní prohlídku, xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 15 xxx od podání xxxxxxx. Kolaudační xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Kolaudační xxxxxxxxxx xxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxx, xxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Předčasné užívání x xxxxxxxx xxxxxx

§236

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předčasné xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx, xxx-xx ji xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx bezpečnost x zdraví xxxx xxxx xxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx xx xxxxxx stavebníka, xx xxxxx stavebník xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx předčasně xxxxxxxxxx.

(3) Žádost o xxxxxxxx předčasného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §232 odst. 2 x xxxxxxx xxxxx charakteru xxxxxx. X stavby prováděné xxxxxxxxxxxx stavebník x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx sjednané podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby x žádosti.

(4) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání stavby xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx stavby.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §230 xx 235 a 237 xxxxxxx.

§237

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dokončené xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x moci xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, závazné stanovisko xxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxx provoz, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx dokončení xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadováno xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx nebo nařízení xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zkušebního provozu

(1) Xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxx užívání x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx výrokové xxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx správního xxxx x xxxxxxxxxxx podle §197 xxxx. 1 x 2

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční,

b) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx předčasné xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xx dobu 1 xxxx.

(3) Stavební xxxx, xxxxx předčasné užívání xxxx xxxxxxxx provoz xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx stavebníka, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x z xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, stanovenou dobu xxxxxxxxxxx užívání, xxxx xxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx, v takovém xxxxxxx nesmí doba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 roky. X xxxxxxx vyhrazených xxxxxx xxxxx doba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx

§239

Xxxxx v xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx žádost xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx změna xxxx xxxxxxxxx úpravou stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x povolení xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x užívání x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx , vlastník pozemku, xx xxxx se xxxxxxx stavba, x xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx, jejichž xxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx x sousedním xxxxxxx xxxx sousedním xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dotčeno.

§240

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby

Povolení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve výrokové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx účel užívání xxxxxx,

x) nový xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§241

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxx vydat povolení xxxxx x užívání xxxxxx xxxx xxxxx xxxx stavebního xxxxx x xxxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx práv xxxxxxx osob,

b) nevyžaduje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx okolí,

d) xxxxxxxxxx zkušební xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx užívání nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nezpůsobí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vyvolaných změnou x užívání x xxxxxxxxx, xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§242

(1) Dnem nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xx-xx změna x xxxxxxx stavby xxxxxxxxx stavební xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §172 xx 181, 189 xx 193, 196, 225 x 226 xxxxxxx x podle §185, 188 x 194 xxxxxxxxx.

§243

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odstavci 2 xxxx. x) přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu xxxx jejich xxxxx xxx xxx xx xxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxxxxx x změně x xxxxxxx jednoduché xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravou xxxxxx xxxxxxxxxx povolení. To xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx charakteru drobné xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §239 a 241 xxxxxxx.

§244

Povolení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx změny x xxxxxxx drobné x xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 a 2

x) xxxx, xxxx stavby, xxxxx popisné xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§245

Pasport stavby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx skutečnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení. X případech, xxx xx xxxxxxxxxxx nedochovala xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx který byla xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx stavba xx xxxxxx x účelu, xxx který je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určena.

(3) Neplní-li xxxxxxxx stavby povinnost xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx stavby. Xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx přepracovat, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxx ustanovení

§246

Není-li x této hlavě xxxxxxxxx jinak, postupuje xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §172 xx 181, 225 x 226 xxxxxxx a xxxxx §185, 188, 190 x 194 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx povolení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a jednoduché xxxxxx xxxxx §172 xx 181, 189 xx 193, 196, 225 a 226 xxxxxxx a xxxxx §185, 188 x 194 xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXXX STAVEB X XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx o povolení xxxxxxxxxx

§247

Xxxxxxxx odstraňování xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxx odstranění xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx stavba xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx práv x pozemku, xx xxxx xx nachází xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných xxxx x xxxxxxxxx pozemkům xxxx sousedním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx odstraňováním xxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxx x není xxxxx stanovit podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stavební xxxx xx základě úplné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x řízení.

§248

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žádost x povolení odstranění xxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prací x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxxxx o xxx, xxx jde x xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přítomnost xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je dokumentace xxx xxxxxxxxxx stavby x vyjádření, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx-xx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

§249

Povolení odstranění stavby

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx

x) druh, účel xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x katastrální území, xx kterém xx xxxxxx nachází, číslo xxxxxxx nebo evidenční, xxxxx xxxx přiděleno,

b) xxxxx xxx odstranění xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx komunikacích,

d) xxxxxxxx, kterými xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bouracích xxxxx xxxxx x xxxxx stavebního podnikatele, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxx-xx xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavební xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, nezávadné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx zeleně.

(2) Rozhodnutí x povolení odstranění xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby

§250

Obecné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) svým závadným xxxxxx ohrožuje život xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx nebo byla xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx v xxxxxxx x xxx,

x) je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde x stavbu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, aniž xxxx do xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxx trvání stavby,

f) xxx x xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x platnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx odstranění xx xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx má xxxx xxxxx xxxxx x pozemku, xx xxxx se nachází xxxxxx, xxxxx má xxx odstraněna, xxxx xx xxxxxxx na xxx, xxxx, na xxxxxx xxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pozemku xxxx stavbě mohou xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§251

Oznámení o xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odstranění stavby x vyzve xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxx-xx x xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx povinný xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx opatří xx xxxx náklady; o xxx musí být xxxxxxx poučen. Xx xxxxxxxxxx dokumentace pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, závazného xxxxxxxxxx x rozhodnutí dotčeného xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx stavebním xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxx a stanoví xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§252

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §197 odst. 1 x 2 xxxxxxxx

x) druh, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemku x katastrálního xxxxx xxxxx katastru nemovitostí,

c) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prací, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx bouracích prací xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx provádět,

f) xxxxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx podle jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx odvádění povrchových xxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxxxxx stavby.

(2) X xxxxxxxxxx může stavební xxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxxxxx xx zájmy chráněné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx povinný ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupu prací xxx odstraňování xxxxxx, xxxxxxxx xxxx jej xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; o xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx nájemce bytů x xxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§253

Xxxxxxxx předcházejícího stavu xxxxxx x odstranění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Je-li xxxxx nařídit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x rozporu s xxx xxxxxxxxx stavební xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx stavby xxxx, může xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx, komu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx x řízení.

(3) Xxxxxxx xx odstranění xxxx xxxxxxx xxxx xxx, komu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx odstranění xxxxxx

§254

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x dodatečné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx novým rozhodnutím x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx, xx xxxxxxx splní xxxxxxxx xxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxx nevyžadující xxxxxxxx, xxx prováděnou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x právními xxxxxxxx.

(4) X stavby, x které xxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trvání stavby.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 je xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xx nachází xxxxxx, xxxxx xx xxx odstraněna, xxxx xxxxxxx xx xxx, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx vlastnická xxxx xxxx věcná xxxxx x xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

Dodatečné povolení

§255

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx povinného x xxxxxxxx podat xx xxxxx 30 xxx xx zahájení xxxxxx xxxxxx o dodatečné xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podána xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zamítnuta, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxxxx stanovené v §184 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxx jako x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §172 xx 181, 183 xx 220 x 225 xx 227 xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx odstranění stavby.

§256

(1) Xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193 x

x) stavba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx uhradil xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx x xxx, xx provedl xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xxxx-xx uložena.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x stavebník doloží xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavbám nebo xxxxxxxxx pozemkům xxxx xxx povolením xxxxxxx xxxxx dotčeno, xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §187 odst. 2 xx 4 xx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx dodatečného povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §232 x 233 na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx kolaudační xxxxxxxxxx, xxxxx stavba takové xxxxxxxxxx vyžaduje. Xxxxxxxx xxxx vydá dodatečné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§257

Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxx

§258

(1) Xx xxxxxx x nové xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx žádost, xx xxxxxxx které xxxx xxxxxx následně xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx §172 xx 181, 183 xx 220 x 225 xx 227 použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, uvědomí xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x prvním stupni, x zrušení rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx zamítne x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§259

(1) Xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193. Nejsou-li xxxx xxxxxxxx splněny, xxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx x újmě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dokončení.

(4) Je-li xxxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §232 x 233 xx žádost xxxxxxxxx současně vydat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx, pro kterou xxxx xxxx zrušením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §232 x 233 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kolaudační xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx nové xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§260

Povolení prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx prodloužení xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxxxx x §184 xxxx. 1 x 2.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavby se xxxxxxxxxx §172 xx 181, 183 xx 220 a 225 xx 227 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podle §193.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavby obsahuje xxxxxxxxxxx povolení stavby.

(5) Xxxxx-xx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zamítne x xxxxxx odstranění xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§261

(1) Xxx terénní úpravy x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vynaložené náklady xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx terénní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesením xxxxx §119 odst. 4 xxxxxxxxx xxxx uložil xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 obsahuje

a) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpravy,

c) xxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 4 správního řádu, xxxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx doklad x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx podle odstavce 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úhradu těchto xxxxxxx.

§262

Xxxx-xx x xxxx xxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §172, 174, 185, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 225 x 226 xxxxxxx x xxxxx §190 a 200 xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §173, 175, 176, 178181, 189, 191, 192, 225 x 226 xxxxxxx x xxxxx §190 přiměřeně.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX POSTUPY

§263

Mimořádné xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx hrozící xxxxxxx xxxxxxx xxxx závažné xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxxx provést opatření x odvrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx od postupů xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy.

(2) Xxxxxxxxx opatření na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx důsledkům xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx zdraví xxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxxx neprodleně oznámí xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(4) Xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx následků nebo xxxxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx x xxx, že

a) xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx odstranění,

b) xxxxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx změny xxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx příloh na xxxxxxxxxxx míru xxxxxxxxx xxx povolení,

c) xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, povolení xxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§264

Obnova

(1) Stavbu nebo xxxxxxx úpravu zničenou xxxx poškozenou mimořádnou xxxxxxxx xxx obnovit xxxxx původního povolení x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx provedena, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xx stavebník nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx požádá, xxxxxxxx xxxx mu xxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx, xx-xx xx k xxxxxxxxx.

(2) Stavebník xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu obnovu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle původního xxxxxxxx x dokumentace, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx, xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx poškození xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy může xxxxxxxxx započít x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpravy.

(3) Vyžaduje-li xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů, vyrozumí xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení považuje xx xxxxxx o xxxxxxxx obnovy. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámení, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx provedena xx 10 xxx ode xxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Povolení xxxxxx xxxxxx xxxx terénní xxxxxx xxxxx 2 xxxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx terénní xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx terénní xxxxxx, prodlužuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení, xxxx-xx xxxx platnosti povolení xxxxxxxxxxx. Ustanovení §198 xxxx. 3 xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§265

Společná xxxxxxxxxx

(1) Podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případě, xxx xx mimořádná událost xxxxx x zaviněném xxxxxx xxxx opomenutí xxxxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx staveb, terénních xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx staveb xxx nejsou dotčena.

XXXXX XX

XXXXX

§266

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zároveň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx provedených xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx orgánem rozhodnutím xxxxxxx xx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx stanoví xxxxxxxx k ochraně xxxxxx. Současně může xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v součinnosti x xxxxxxxx orgánem xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx postupu, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnu xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx orgánu nebo x důsledku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xx xxxxx základě xx xxxx náklady xxxxxxx; jinak xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX SPRÁVY

§267

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx správcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx55), které xxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx56) xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Informačními xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx systém stavební xxxxxx") xxxx

x) portál xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx geoportál xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) evidence xxxxxxxxxxxxxx dokumentací,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx stavební xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx působnosti jiného xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstva xxxxxx xxxx dotčených xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx záměrů x působnosti jiných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x stavbách x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiného stavebního xxxxx a xxxxxxxx x xxxx souvisejících xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xx údaje podle xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx poskytnutých Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx bezpečnostním úřadem, Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost a Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx zajištění obrany, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Informační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x změně xxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dotčených xxxx xxx xxxxxxxx opatření xxxxxx povahy podle xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§268

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx úkony xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužící xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx evidence elektronických xxxxxxxxxxx x do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx57), xxxxxxxxxx xx x odkazovat na xx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xx základě xxxx xxxxxxx.

(3) Podrobnosti xxxxxxx x xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx stavebníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§269

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx území,

e) zpřístupňování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx x územním xxxxxxxx x která xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedený v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejňovány xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zastavěného území, xxxxxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vztahující xx x xxxx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxx veškeré xxxxxxxxxx. Xxxx z xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě x xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve vektorové xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(6) Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx by xxxxxx zpřístupněním byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx; pro omezení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zveřejněným x národním geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §11d xxxxxx x. 123/1998 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx formy x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§270

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dotčenému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x ukládání

a) xxxxxx x xxxxxx písemností,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx osobě nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx stavebních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx záměru xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx postupů,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů a xxxxxxxx písemností, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x úkonu xxxx písemnosti x

x) xxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§271

Evidence xxxxxxxxxxxxxx dokumentací

(1) Xx evidence elektronických xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx, xxxxxxxxxx dokumentace x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru xx evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx. Xxxx-xx elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dokumentace xxx xxxxxxxx záměru, xxxxx xxxxxx xxx zpracována xxxxxxxxxxxx, učiněno prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxx xxxx dotčený xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru xxxxxxxx stavebním úřadem xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx přístup xx ní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§272

Přístup do xxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Právo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, kdo xx x xx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx formátu xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xx tato xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x evidenci stavebních xxxxxxx xx xxxxxx xxx, kdo prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx požádal.

(5) Osoba xxxxxxxxx k přístupu xx evidencí xx xxxxx xx dálkový xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx.

§273

Informační xxxxxx identifikačního xxxxx stavby

(1) Informační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x stavbách a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx a vloží xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; po xxxxxx rozhodnutí ve xxxx xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x stavbě nebo xxxxxxxx x informačním xxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zařízení xxx účely jejich xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx údaje x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§274

Informační xxxxxx stavebního xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx

x) stavebních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) ústředních správních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxx.

§275

Xxxxxxx služba x xxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx služby. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X staveb x xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx úřadu lze x důvodů xxxxxxx xxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Informační systém xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů. Xxxxxxxxx vykonávat spisovou xxxxxx se xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§276

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stavebníka posudek xxx xxxxx posouzení xxxxxxx projektové dokumentace xxx provádění xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x x jejími xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx x technickými předpisy x xxxxxxxxxxx normami.

§277

Xxxxxxxx xxxxxx činnosti

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo fyzické xxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) dosáhla xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx autorizovanou xxxxxx,

x) xx xxxxxxx 15 xxx praxe x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, xx-xx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx jiného právního xxxxxxxx58),

x) xx bezúhonná,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zkušenosti xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx zkoušce před xxxxxxxx komisí, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) a x) x xx xxxxxxxxx Xxxxx komory xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxx xxx oprávnění x xxxxxxxx autorizovaného inspektora xxxxxxx i odborníkovi x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§278

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x udělení xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx podle správního xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§279

Xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba,

a) xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx nehledí, xxxx xx xxxxxx odsouzena, x

x) xxxxx bylo Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pravomocném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§280

Xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x působností xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 let. Xxxx xxxx bude xx žádost xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxx x 10 xxx, a xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx inspektor svou xxxxxxx soustavně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení autorizovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) dnem právní xxxx rozhodnutí soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§281

Xxxxxxx oprávnění

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x postavením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pro jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§282

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx bezúhonná x xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §51 odst. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Vykonávají-li autorizovaní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, upraví si xxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx inspektoři. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§283

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxxx, xxxxx xx sjednává xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pro případ xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxxxxxxx inspektor uzavírá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx povinen xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Autorizovaný inspektor xx povinen xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a uchovávat xx po xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, manžel xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx společníkem,

c) xxxxxxxx, xxxxx xx členem,

d) xxxxx, xx kterou xx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§284

Práva a povinnosti xxxxxxxxxxxxxx inspektora

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx,

x) xxxx, účel xxxxxx, xxxxx popisné xxxx xxxxxxxxx u xxxxx dokončené xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx stavbu,

d) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby,

e) datum xxxxxxx splnění podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx ověření splnění xxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odborný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx části, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx užívání a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, pokud ověřil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokumentaci xxx provádění stavby xxxxxxx, xx dokumentace xxx xxxxxxxxx stavby xx x xxxxxxx x ověřenou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jejími xxxxxxxxxx změnami x x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odborný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

(6) Odborný xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, otvírce x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx děl.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xx xxxx náklad xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§285

Příprava x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x další xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx organizačně xxxxxxxxx Xxxxxx. X zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první xxxxxxx xxxxxx společný koordinační xxxxx schvalovaný na xxxxxx xxxxx ministerstvem. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx x s jejím xxxxxxxxx nese uchazeč.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x administrativní záležitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotnému xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx shromažďuje, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora. Xx úhradě nákladů xxxxxxxxx x touto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch Xxxxxx. Výše xxxxxxxxx xx shodná x xxxxxxxxxx určeným členům Xxxxxx.

(4) Postup při xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx činnost, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§286

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx kontroluje xxxxxxxx xx zkoušce, xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektorů, činnost Xxxxxx x xxxxx xxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx. X součinnosti xx xxxxxxxxxx úřady xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXX K XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX VE VĚCECH XXXXXXXX PLÁNOVÁNÍ

§287

Působnost

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) orgánů xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx obcí x

x) zástupců pořizovatele.

(4) Xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§288

Xxxxxxx kontroly

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx kontrolují dodržování xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, opatření xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vydaných na xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x dodržování xxxxxxxx vlády, směrnic xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx x opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx přijatá x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Kontrola xxxx být vykonána x v xxxxxxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx.

§289

Nápravná xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx kontrole zjištěny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx zřetelem xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx může xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx je územně xxxxxxxxx dokumentace pořizována.

(3) Xxxx-xx pozastaveno xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx pokračovat xx xx potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxx x zjednání xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přiměřenou xxxxx, xx xxxxx xx úkon xxxxxx.

§290

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx města Prahy x krajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx územního plánování xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx městě Xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

KONTROLA XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx kontrola

§291

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§292

Kontrola

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx dotčeného orgánu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx záměru xxxxxxxx x ochraně veřejných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx dodržování; xxxxxxxx úřad poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto podmínek.

(2) Xx-xx xx základě xxxxxxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx protokolu účastníkům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xx xxxxx stavebního xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx-xx xx nezbytné, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a osoba xxxxxxxxxxxx stavební dozor. Xxxxx xxxx být xxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx musí být xxxxxxx, xxx, xxx, xxx, x jaké xxxx x z xxxxxx xxxxxx xx xx dostavit x xxxx xxxx právní xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřad může x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx kontrolovanou xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jí k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx nedostatky xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, postupuje stavební xxxx podle §294 xxxx 295. Výzva xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx kontrole xxxxx tohoto zákona xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§293

Xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx míře xx xxxxxxx, na xxxxxx a xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx formu.

(2) Kontrolující xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x bez xxxxxx xxxxxx vlastníka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx podmínky, xx se kontrolujícímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastníka bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxx xxxx uživatele, jen xxxxx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx také xxx podnikání nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Vlastník x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x uvedených případech xxxxxxx kontrolujícímu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx prostředků. Xxxxx xx to xxxxx, xxxxxx kontrolující x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx použije xxxxxxxxx.

(5) Hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx a xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 4, xxxx xx xxxxxxxx xxxx zjednat xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx a součinnost xxxxx zákona x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx brání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx přizvané osobě, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx úkonem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§294

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx může x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odstraňování xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stavební úřad xxxx postupovat x xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx opatření, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx zakazuje, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx.

§295

Xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxx xxxx může x bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření x nápravě, které xxxxxxx v povinnosti

a) xxxxxxx udržovací práce, xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

1. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx,

2. x případě, xx xxxxxx xxxx xxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxx prostředí,

3. pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, architektonických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. za xxxxxx vyhovění xxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxx uplatněným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx vybavení xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zneškodňování xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx do xxxxxx x xx přilehlé xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádění xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce, xxxxxxx x xxxxxxx, xx jsou záměrem xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odstranit xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx životy xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx zřícením xxxx xxxxxxx nebo

e) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx životy nebo xxxxxx osob xxxx xxxxxx, anebo xx xxx nařízeno opatření x xxxxxxx podle xxxxxxx c) xxxx x).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx podle odstavce 1 xx nařizuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxx nachází. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxx stavební úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a podmínky xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx se xxxxx xxxxxxx, a stanoví xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obstará xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníku xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx nařízení opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) x x) xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx prvním úkonem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako součást xxxxxxxxx x kontrole. Xxxxxxx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §68 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §67 odst. 3 správního xxxx xx nepoužije.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x obci; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, ale nejsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) U xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxxx x nájmu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxx.

§296

Xxxxxxxxx opatření k xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §295 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx může xxxxxxxx úřad provedení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx pozemku, na xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx mezi xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad zajišťuje xxxxxxxxx nařízeného xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxx k xxxxxx x zaplacení, xxxxxxxx xxxx xxxxxx náklady xx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx xxxxx.

§297

Opatření xx sousedním xxxxxxx xxxx stavbě

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nařízeného xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx sousedního xxxxxxx xxxx stavby, xxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx právo, strpěli xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx x moci xxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě stanoví

a) xxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx opatření xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě x

x) podmínky xxxxxxx, xxxxxxx časové xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxxxx xxxxx xx xxx opatřením xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx konání xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(5) Při postupu xxxxx uloženého xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx dbát, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo stavby x aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx možno xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxx, xxxxx xxxxx xxxx opatřením na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx založeno, uvést xxxxxxxx pozemek nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Kontrola výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů

§298

Působnost

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, místních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, staveb xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx, x ve xxxxxx staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxxxx, xxxxxxx obnovitelných zdrojů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx věcech staveb xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejně přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) x obecních xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Ministerstvo, Xxxxxxxxxxxx dopravy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxx a energetický xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx stavební úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x dodržování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx ústředních správních xxxxx.

§299

Xxxxxxxx opatření

Ministerstvo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu, Dopravní x energetický stavební xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx prevenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxx zjednání nápravy xxxxx pozastavit xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxx, xxx xxx dochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX III

KONTROLA XXXXXX XXXXXXXXX PŮSOBNOSTI XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PRÁVNÍHO XXXXXXXX

§300

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§301

Xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx se dopustí xxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx záměr v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §230 xxxx. 1 užívá xxxxxx xxx kolaudačního xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §230 odst. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §230 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x kolaudačním xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx jednoduchou xxxxxx x xxxxxxx x povolením xxxxxxxxxx xxxxx xxxx užívá xxxxxxxxxxx stavbu v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x změně v xxxxxxx podle §244,

i) xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxx §236,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §237,

x) provede xxxxxxxx provoz x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §237,

x) x xxxxxxx x §247 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §247 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, nebo

n) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

(2) Přestupku xx dopustí xxx, xxx xxxxxx zakazující xxxxxxxx xxxxx §294 xxxx xxxxxx uložená xxxxxxxx k nápravě xxxxx §295.

(3) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) do 400 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx d),

b) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), g), x), x), x), x), x) nebo x), xxxx odstavce 2,

c) xx 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), e) xxxx x), nebo

d) xx 4 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xx jedná x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx, xx nezastavitelném xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x záměr XXX nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§302

Xxxxxxxxx vybraných xxxx

(1) Xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 a 2 xxxx podle §161 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §266 xxxx. 1 xxxx 2, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §263 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx odstraní xxxxxx v xxxxxxx §163 xxxx. 2 xxxx. x),

x) poruší xxxxxxxx z povinností xxxxx §163 xxxx. 1 nebo §163 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxxx x §163 odst. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx deník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. x) xxxx x) xxxx §181 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxx, xxxxx projektanta, xxxxxxxxx dozor xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §169.

(7) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 400 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx 3 až 6,

b) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 2 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 písm. x), nebo

d) xx 4 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxx x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx XXX xxxx x záměr vyžadující xxxxxx integrovaného xxxxxxxx.

§303

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v rozporu x §155 provádí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx stavbyvedoucí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §164.

(3) Xxxxxxx osoba vykonávající xxxxxxxx dozor xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §165.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx neodevzdá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxx xxxxx §162 xxxx. 6.

(5) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx pokutu do 400 000 Xx.

§304

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx §32 xx 35; xxxxxxxxx podle §302 xxxx. 4 x §303 odst. 4 projednává xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx takových xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx úřad převzal xx svého xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoviska.

(3) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx části xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

§305

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x žalobě xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx zúčastněnou xx xxxxxx.

§306

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebního úřadu, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 1 xxxxxx poté, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žalobu xx xxxxx nenapadené xxxxxx xxxx ji xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx.

§307

Nepřípustnost

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí, které xxxx vydáno v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx povolena xxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

§308

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx odkladný xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxxx.

§309

Xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, přezkoumá xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx důvodná, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx stavebnímu úřadu x dalšímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněná xx řízení, xxxx xxxx rozsudkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem.

§310

Přezkum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx o xxxxxxx územního rozvojového xxxxx xxxx xxxx xxxxx je příslušný Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§311

Xxxxx xx xxxxxxxxx řádu

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

HLAVA XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x úředníkům

§312

(1) Xx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx poměru x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxx xxxxxxxx místo x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx působnosti Xxxxxxxxxx x energetického xxxxxxxxxx úřadu. Přechodem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce platí, xx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku pro xxxxxxxxx obor státní xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx nepostupuje, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťují x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx správních úřadech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úkolů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx působnosti Xxxxxxxxxx x energetického stavebního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxx zařazených x výkonu práce xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxx xx stát x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců podle xxxxxxxx 3 na xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dosavadní zaměstnanci xxxxx podle odstavce 3 se xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu zařazenými x xxxxxx xxxxx xx Dopravního a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x první systemizace xxxxxxxxxx míst x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu se xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023.

§313

(1) Na služební xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnancem podle §312 xxxx. 5 x 6 vyhlásí xxxxxxxx orgán výběrové xxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 7. Xx služební místo xxxxxxxx odboru a xxxxxxxxx xxxxxxxx obsazené xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 5 x 6 vyhlásí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 24 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 7. X xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oboru xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účast xx výběrovém xxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxx §190 xx 197, x xxxxxxxx §190 xxxx. 1 xxxx. d), §191, 195a x 196 zákona o xxxxxx službě a xxxx §200 a 201 xxxxxx x xxxxxx službě xxxxxxx x tím, xx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 7. Ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx x výši xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx zaměstnancům xxxxx, xx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku; služební xxxxx xxx x xxx vystaví xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx 1 x §312 xxxx. 5 x 6 přechodem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx po dobu 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xx vedení, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx zaměstnanec na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx nově xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxx §30a splňuje xxxxxxx, který xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na obecném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

§314

Xxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x činnostmi, které xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68a zákona x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx dokumenty x xxxxxxxxxx spisy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávaly působnost xxxxx dosavadních předpisů, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto zákonu, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx a staveb xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2024, x xxxxxxxxx případech xx 1. xxxxx 2024. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§315

(1) Příslušnost k xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxx organizačními xxxxxxxx státu xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx užíván výhradně x xxxxxxxxxxx úkolů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x energetický xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Dopravní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx předcházející xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, které souvisejí x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx a energetický xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plánování

§316

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb. xx xxxxxxxx za Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx změny nebo xxxxxxxx zastavěného xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx je obecní xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx. xx xxxxxxx smluvního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx pořizovatele. Xxxxx-xx xx x územní xxxxxx, xxxxxxxx xx xx rozhodný xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx výjimku z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Kvalifikační požadavky xxx výkon územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který vykonává xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx 1. ledna 2007.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx §23a xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxxxxx xx xxxxxx oprávněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

§317

Územně plánovací xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Území xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx jejich xxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxx §36.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx, ministerstvo xxxx xxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx vypustí xx 3 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řešení xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx 4 xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územně plánovacích xxxxxxxx ukončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§318

Politika územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Části politiky xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb., xxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx součástí, se xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx vypuštění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx území. Xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nedošlo-li x předložení xxxxxx xxxxxx x uplatňování xx xxxxxxxxx vládě xxxxx §35 xxxx. 4 xxxxxx č. 183/2006 Xx., xxxxxxx xx pořizování x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx. xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(4) Bylo-li xxxxxxxx pořizování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x nedošlo-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxxxx č. 183/2006 Xx., zajistí xxxxxxxxxxxx uvedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav se xxxx postupuje xxxxx §71b x 71c x §71d xxxx. 1.

(5) Politika architektury x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx architektury x stavební xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§319

Xxxxxx xxxxxxxxx plán

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx rozvojový xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx nadregionální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx územního rozvoje x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx marně uplynula xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx záměrů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx ministerstvo ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx textová xxxx vymezení záměru xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obcí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v území, xxxxxx xxxx v xxxxx x kompenzační xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 4 tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxx přebírané xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx 1 nepodléhají xxxxxxxxxx x posuzování xxxxx xx udržitelný xxxxxx území xxxxx §40 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Dotčenými orgány xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx pouze Ministerstvo xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx záměry podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se §73 xxxx. 2 x 3 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx uvede xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§320

Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje

(1) Xxxxxx územního rozvoje xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahájeno xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxx o obsahu xxxxx územního xxxxxxx xxxxxx záměry na xxxxx x území xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, závazné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx a xxx rozhodování v xxxxx.

§321

Územní xxxx x xxxxxxxxx plán

(1) Xxxxxx xxxxx vydané podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1. ledna 2007 xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují za xxxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxx nejbližší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx tyto regulační xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx pořízený xx žádost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. xxxxxxxx 2025, považuje za xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx změny xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

§322

Územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2007

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx a regulační xxxx, xxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, nejpozději však 31. prosince 2028. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2007, xxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx platnost xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zóny, xxxxxxxx xxxxx obce x regulačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2007. Xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx §113 xxxx. 2 až 6 xxxxxxx.

(3) U územně xxxxxxxxx dokumentace sídelního xxxxxx xxxx zóny, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx plánu, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, lze změnu xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2028, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pořízení změny xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, byly-li xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, x xxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnuto x pořízení xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dokončí xx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xx jednotný standard xxxxx §20a xxxxxx x. 183/2006 Xx. xx xxxxxxxxx.

(5) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx schváleny přede xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxx xxxxxxx xxxxx §188 odst. 1 xxxxxx x. 183/2006 Sb. x x rozsahu těchto xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; bylo-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx pořizování xxxxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxxxx č. 183/2006 Xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§323

Xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Bylo-li xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dokončí xx xxxx projednání x schválení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx-xx zpráva pokyny xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(3) Bylo-li xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadání územního xxxxx, xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxx změny, xxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx x xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx za zadání xxxxx podle xxxxxx xxxxxx; požadavky, které xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(4) Zadání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx zadání územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx změny xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx změny územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvem obce xxxxxxxx x rozhodnutím x pořízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, u kterého xxxxxx xxxxxxxx projednání xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x souladu x xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx projednávání návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dokončí se xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravou návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace x xxxxx zákonem. Veřejné xxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního plánu xxxx xxxx změny xxxx regulačního plánu xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§324

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací dokumentace

Části xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb., které xxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx její xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx dokumentace xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx neupravuje.

§325

Zastavěné xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx postupem xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 2 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Věta xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce x pořízení xxxxxxxx xxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zastavěné xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; do xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx se zastavěné xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx, která xxxx xxxxxx xxxx, úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhodnotí x v případě xxxxxxx pořídí x xxxx xxxx změnu xxxxx §121 xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx té doby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvaru xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx §322 xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxx zastavěné území xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, územním xxxxx xxxx xxxx regulačním xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vymezené xxxxx tohoto zákona. Xxxx xxxxxxxx plánování xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§326

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Stavební xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 50/1976 Sb. x xxxxxx zamezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxx připravované xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace pozbývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx uzávěry xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o stavební xxxxxxx xxxxx odstavce 1, prověří xxxxxxxxx xxxx územního plánování x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x požadavky tohoto xxxxxx nejpozději do 1 xxxx xxx xxx nabytí jeho xxxxxxxxx a informaci x xxxxxxxxx vloží xx národního geoportálu xxxxxxxx plánování, jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx x tímto zákonem x xxxxxxxxxx-xx xxxxx 1 xxxx, postupuje xx podle §123 xxxx. 4. Xxxxxxxxxx §123 xxxx. 3 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahují-li územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx stavební xxxxxxxx xxxxx §99 odst. 3 zákona x. 183/2006 Sb. xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxx, x x xxxxxx, xxx xx rada xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx kraje xxxxxxxx xxxxx §129.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx pořizování územního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §123 xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

§327

Úprava xxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx podle xxxxxx č. 183/2006 Sb. xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx účinností xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 4 let ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výmaz x xxxxxxxx nemovitostí. Listinou, xx xxxxxx základě xx být xxxxx x katastru nemovitostí xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyhlášky.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti a xxx je xxxxx xxxx zrušit jen xx souhlasem xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxxxxxxxx x dohody xxxxxxxxxxx.

§328

Xxxxxx o xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx části

Řízení o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentacím

§329

(1) Jako xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2027 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx předložit x xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokumentaci xxx ohlášení xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx konstrukční řešení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx souboru xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) projektovou xxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx povolení, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx povolení, kterým xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, zpracovanou v xxxxxxxx rozsahu.

(2) Jako xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2027 xxx namísto projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Bude-li xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xx 30. června 2027, lze xxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění stavby xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Jako xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxx do 30. xxxxxx 2027 lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bouracích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavebnímu řádu

§330

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxxxx zastaví; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx stavební xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx k vedení xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx stavby uvedené x příloze č. 3 k xxxxxx zákonu xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavební xxxx, který toto xxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavbou xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx toto xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx zákona příslušným x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhrazené xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx stavbou xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx dokončením xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxx povolených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavební xxxx, na xxxxx xxxxxx působnost k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxx-xx x xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 3 x tomuto zákonu, xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx řízení provede xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxxx povolil.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxxx x územním xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx souhlas, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xx xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, pokud jimi xxx umístěn xxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx územní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahrazující územní xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx se xxxxxxxx xx povolení podle xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxx nevyžadovaly xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxx stavební povolení, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stavebního inspektora xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Pravomocné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x dělení nebo xxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx pásmu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(9) Závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx podklady xxx vydání xxxxxxxxxx x řízeních podle xxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx o opravných xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu územního xxxxxxxxx xxxxx §96b xxxxxx x. 183/2006 Xx. xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Kolaudační xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx inspektora xx xxx 31. prosince 2023, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 let xxx xxx jmenování xxxxxxxxx pro místní xxxxxx, nebo do xxxx prodloužené.

§331

Soudní řízení

Soudní xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xxx 5

Přechodné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§332

(1) Obecní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx neukončených xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., x územním plánování x stavebním xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx přešla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68x xxxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 6

Přechodné xxxxxxxxxx x prováděcím právním xxxxxxxxx

§332x

Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §152 tohoto xxxxxx, nejpozději však xx 1. července 2027, xx postupuje xxxxx prováděcích právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx §194 zákona x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, které jsou x rozporu s xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx.

§332x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

HLAVA III

ZMOCŇOVACÍ XXXXXXXXXX

§333

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §18 xxxx. 4, §30 xxxx. 3 a 4, §59 xxxx. 4, §62 xxxx. 3, §64 xxxx. 1, §66 odst. 3, §87 odst. 4, §109 xxxx. 4, §152 xxxx. 1, §154 xxxx. 2, §158 xxxx. 5, §161 xxxx. 4, §166 xxxx. 4, §169 xxxx. 2, §172 xxxx. 2, §227 xxxx. 5, §267 xxxx. 5, §268 xxxx. 3, §269 xxxx. 7, §270 odst. 3, §271 odst. 4, §273 xxxx. 3, §278, §285 xxxx. 4 x §292 odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §17 xxxx. 3, §152 odst. 1 x §158 xxxx. 5, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx dálnic, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx drah x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx, statutární město Xxxx a statutární xxxxx Xxxxxxx mohou x přenesené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §152 odst. 2.

XXXXX IV

ZÁVĚREČNÉ XXXXXXXXXX

§334

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon).

2. Xxxxx č. 68/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).

3. Xxxxx č. 191/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx.

4. Xxxx třicátá čtvrtá xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x volném pohybu xxxxxx.

5. Xxxxx č. 345/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x některé vlastnické xxxxxx x bytům x nebytovým prostorům x doplňují xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

6. Xxxxx č. 379/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech.

8. Část xxxxxxxxx xxxxxx č. 424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Část xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx.

10. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x trestní odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxx xxx.

11. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 142/2012 Sb., x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony.

13. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

14. Xxxx xxxxx zákona č. 257/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx nemovitostí.

15. Xxxx xxxxxx zákona č. 39/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Část xxxxxx xxxxxx č. 91/2016 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 264/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 194/2017 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 205/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

22. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 193/2017 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

23. Xxxx xxxxx zákona č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxx pátá xxxxxx č. 169/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx.

25. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona č. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx.

26. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 312/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Sb., o xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27. Xxxx druhá zákona č. 47/2020 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

28. Xxxx xxxxxxx první xxxxxx č. 403/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Sb., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

29. Část xxx xxxxxxx šestá xxxxxx č. 261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

30. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 19/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

31. Vyhláška č. 590/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

32. Xxxxxxxx č. 367/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 590/2002 Xx., o technických xxxxxxxxxxx xxx vodní xxxx.

33. Xxxxxxxx č. 498/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx č. 499/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Vyhláška č. 62/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 499/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

36. Xxxx xxxxx vyhlášky č. 405/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 499/2006 Xx., x dokumentaci xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 62/2013 Xx., x xxxxxxxx x. 169/2016 Xx., x stanovení rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x soupisu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

37. Xxxxxxxx č. 500/2006 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

38. Xxxxxxxx č. 458/2012 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 500/2006 Xx., x xxxxxx analytických podkladech, xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

39. Xxxxxxxx č. 13/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 500/2006 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a způsobu xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 458/2012 Xx.

40. Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

41. Xxxxxxxx č. 269/2009 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území.

42. Xxxxxxxx č. 22/2010 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx využívání území, xx xxxxx xxxxxxxx x. 269/2009 Xx.

43. Xxxxxxxx č. 20/2011 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx č. 431/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45. Xxxxxxxx č. 360/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx území, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46. Xxxxxxxx č. 164/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 360/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 503/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxx.

48. Xxxxxxxx č. 63/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 503/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx úpravě územního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 66/2018 Sb., kterou xx mění vyhláška x. 503/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx rozhodování, xxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 63/2013 Xx.

50. Xxxxxxxx č. 146/2008 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxx.

51. Xxxxxxxx č. 251/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 146/2008 Xx., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

52. Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx.

53. Xxxxxxxx č. 20/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx.

54. Xxxxxxxx č. 323/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 20/2012 Xx.

55. Xxxxxxxx č. 398/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

56. Vyhláška č. 239/2017 Sb., x technických požadavcích xxx xxxxxx xxx xxxxxx funkcí xxxx.

57. Xxxxxxxx č. 418/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx území, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 360/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 164/2022 Sb.

58. Xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x. 10/2016 Sb. xx. x. Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).

59. Nařízení xxxxxxxx města Prahy x. 14/2018 Xx. xx. x. Prahy, xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 10/2016 Xx. xx. m. Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx obecné požadavky xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze (xxxxxxx stavební předpisy).

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX OBDOBÍ

§334a

(1) Xxxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 období od 1. xxxxx 2024 xx 30. xxxxxx 2024 x pro xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2022 xx 30. xxxxxx 2023.

(2) Xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavby uvedené x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx s xx xxxxxxxxxxx, které v xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxx dvanácté hlavě XX dílu 2 xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje 1. xxxxxxxx 2024.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxxx x xxxx souvisejících x xxxxxx tvořících x nimi soubor xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení v xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxx 4 xx za den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje 1. xxxxxxxx 2024. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx tvořících x xxxx xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx §172, 173, §185 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx x působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu pro xxxxxx rozvoj.

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

§335

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §36, 319, §322 xxxx. 1 a 3, §324 x §326 xxxx. 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) §15 xx 18, §312 xxxx. 1 x 7, §313 xxxx. 1 x 2 x §315 xxxx. 1, která xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2022,

c) §312 xxxx. 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx údržba, x xx

1. stavba xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 x, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo stavby xxx xxxxxxxx rekreaci, xxxxx souvisí x xxxxxxxx nebo rodinnou xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. skleník xx 40 m2 xxxxxxxxx xxxxxx a do 5 m xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 40 x2 zastavěné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 m xx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy a xx 5 m xxxxx s nejvýše xxxxxx nadzemním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 m, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru, xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osada, x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx podnikatelskou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x odstupové xxxxxxxxxxx od hranic xxxxxxx xxxxxxx 2 x x plocha xxxxx pozemku schopného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 55 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 4 x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxx, xxxxxxx plánem x xxxxx regulačního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro způsob xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x odstupové xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x x plocha xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx jejím umístění xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxx xxx xx xxxxx 1 x xxxx xxxxxxxx do výšky 2 m xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx ploše,

6. dočasné xxxxxx xxx podsklepení xxxx zařízení, xxxxx xxxxxx ke kulturním, xxxxxxxxxxxx nebo sportovním xxxxxx, přenosná xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx, xxxxxxx umístění xxxxxxxxxx 30 po xxxx xxxxxxxx xxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxx o celkové xxxxx xx 0,6 x2; plocha xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxx školek a xxxx59), xxxxxxxx zřízené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx územního systému xxxxxxxxxx stability, xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trasy,

9. xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx60) x xxxxxx, měření, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k přenosu xxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxx vedení x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

12. výměna vedení x sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dochází x překročení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxxx xxxx stávajícího xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx pásma se xxxxxx pouze pozemků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ochranným xxxx xxxxxxxxxxxxx pásmem x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx trasu xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx břemene,

13. xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx určených k xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxx,

14. xxxxxxxxxx o xxxxxx nadzemním podlaží, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x jiné xxxxxxx přístupné přístřešky xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 4 x xxxxx,

15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pro provozní xxxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxx konstrukce,

16. xxxxxx x nájezdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sousední xxxxxxxx věci61),

17. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

18. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx,

19. xxxxxx xxxxxxxx xxx,

20. xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

21. xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx 8 x,

22. xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxxx xx celkové xxxxx 8 x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo na xxxxxxxx,

23. běžný xxxxxxxx xxx62),

24. xxxxxxxx sloužící x xxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx x případech ohrožujících xxxxx, zdraví nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

25. xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonem xx 50 xX, x xxxxxxxx stavby vodního xxxx, kulturní xxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxx chráněném území, xxxxxxxxx rezervaci xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveném x xxxxxxxx vlády,

26. xxxxxxxxx63) k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

27. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy x výdejny lesní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx 55 x2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxx podsklepení, s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

28. připojení x xxxxxxxxxxx soustavě pomocí xxxxxxxxxx přípojky nebo xxxxxx, xx xxx x hladině xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx do 25 x xx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx připojeno xxxx než 90 000 xxxxxxxxx xxxx,

29. xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx do 4 bar x xxxxxxxxx xxxxx xx 25 m od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxx 90 000 odběrných xxxx, xxxxxxx,

30. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx přípojky x xxxxx xx 25 x xx stávajícího xxxxxxxxxxx řadu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vlastníkem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

31. xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

32. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, vždy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx místnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x neslouží x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapalin xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx prostranství,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx staveb, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx drobných xxxxxx uvedených v xxxxxxx x), při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů,

d) xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stabilitu, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx stavbě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stavební úpravy, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nemění xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx užívání xxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 kW, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nemění xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nevyžaduje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žijících živočichů xx dálnici xxxx xxxxxxx X. xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx izolačních xxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx určené x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úpravou xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

7. stavební xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xx u komunikací x přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, kde jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx 10 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 6 xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prahů xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxxxx,

8. xxxxxxxx úpravy xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx údržby64),

h) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. stavební xxxxxx xxxxxx železničních x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. výměna xxxxxx, xxxxxxxxxx polí, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx napětím,

6. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. zařízení xxxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rušení xxxxxxxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivu xxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulace x xxxxxx,

10. xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx xxxx,

11. zařízení elektrické xxxxxxx signalizace.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) stavby xxx xxxxxxx,

x) stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4,

x) xxxxxx garáží,

d) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, střeliva, xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

h) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

i) stavby xxxxxxx xxx s xxxxxxxx staveb xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 11 x 12,

x) xxxxxx xxxxxx x sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x výměnu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) bodů 11 x 12,

k) důlní xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx schvalování x xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx XXX.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úpravy, x to

a) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx nejvýše dvě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podlaží a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podzemní xxxxxx xx 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 3 m xxxxxxx, pokud xxxxx x stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx 5 x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx 3 x,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx 60 m2 xxxxxxxxx xxxxxx a do 5 x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nepodsklepené, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx hospodářská xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxxx látek jako xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx chemických xxxxxx a xxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 m xxxxx do 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 7 x výšky, o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx skladování x xxxxxxxxxx hořlavých xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kapalin, xxxxxx chemických hnojiv x xxxx,

x) stavby xxx xxxxxxxxxxx zvířata xx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 x,

x) xxxxxxxx sítí xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxxx x drobnou xxxxxx,

x) výrobky xxxxxx xxxxxx stavby, včetně xxxxxxxxxxx konstrukcí xxx xx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx zkapalněné xxxxxxxxxxxx plyny xx xxxxxxxxx xxxxxx 5 x3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x celkovým instalovaným xxxxxxx do 100 xX,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, prodejních, skladových xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 300 x2 xx 1000 x2, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x hořlavými xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx staveniště,

p) xxxxxx xxx bydlení xx 80 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 5 m xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, bez xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od hranic xxxxxxx nejméně 2 x, xxxxx xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; požadavky xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx střechy xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Dále xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) součásti x xxxxxxxxxxxxx jednoduchých xxxxxx, xxxxx nepřekročí xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxxxx x překročení xxxxxxxxx parametrů,

c) udržovací xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx konstrukcí xxxxxx a nemění xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx dokončené xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 350 m2,

f) xxxxxxx xxxxxx xx 1,5 x xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 m2 xxxxxxx však do 1000 x2 xx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud nedochází x xxxxxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx 1,5 m xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 20 000 x2 x nezastavěném xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) změny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx využití xxxxxxx x xxxxxx nad 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1000 x2.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx hořlavých xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx,

x) stavby xxx xxxxxxx obranu x xxxxxxx xxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx státu,

e) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2 xxxx v příloze č. 1,

x) xxxxxx EIA.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 283/2021 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) stavby xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx plochách o xxxxxxx nejméně 45 xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

e) stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovém instalovaném xxxxxx 100 MW x xxxx,

x) xxxxxx x zařízení přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx 1 MW xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těžebních xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx65), xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, transportu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vyhrazeném xxx xxxx účely,

k) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx jaderného xxxxxxxx x stavby xxxxxxxxxxx, nacházející xx xxxxxx x xxx xxxxxx jaderného xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dobývání xxxxxxx, xxxxx i úpravě x xxxxxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx dobýváním, x úložná místa xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vodních xxx, x xx

1. výrobna xxxxxxxxx využívající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxx 5 XX,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickým xxxxxxx xxx 1 XX, xxxxx-xx x xxxxxxx elektřiny podle xxxx 1,

3. výrobna xxxxx z obnovitelných xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx instalovaným tepelným xxxxxxxx xxxxxxx tepla xxx 10 XX,

4. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx DN 300 x více,

q) xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zachytávání oxidu xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxx x. 283/2021 Sb.

I. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx

Xxxxxxx xx vlivy, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x míře konkrétnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. této přílohy, xxxx xxxxx příslušný xxxx uplatnil x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx vlivů politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx významný vliv xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx66).

3. Vyhodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx posuzované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozvoj x soudržnost společenství xxxxxxxx území.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx, které spočívá x posouzení vztahu x zlepšování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (udržitelný rozvoj xxxxx).

XX. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpokládaných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozvojového xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx shrnutí xxxxxx x hlavních xxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x jiným xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx politika xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx posuzované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx problémy x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxx uplatněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx lokality x xxxxx xxxxxxx.

6. Zhodnocení xxxxxxxxxxx a předpokládaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x záporných; xxxxxxx xx vlivy xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx fond x pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dědictví xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x vlivy na xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Srozumitelný xxxxx xxxxxxxxx metod xxxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx úrovni xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zohlednění xxx xxxxxx řešení, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací dokumentace xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx vypořádání požadavků xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §71a odst. 2, §71d xxxx. 4 písm. c) xxxx §71e odst. 5 xxxx. x).

12. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx posuzované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Návrh xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx negativních xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxx shrnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx x. 283/2021 Sb.

Obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Politika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) celostátní xxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) koncepci xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxx xxxxxx plánování.

(2) Politika xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx struktury Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, rozvojových xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na samostatná xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, obcí x xxxxxxxxxx, případných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohledněny xxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §10g odst. 5 xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

d) xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx č. 283/2021 Sb.

Obsah a xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx část xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx účelu x xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx ploch x koridorů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, staveb x opatření x xxxxxxxxxxx obrany a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxx, textová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx prověření xxxx jejich využití xxxxxx xxxxxx

x) stanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx pojmů, xxxxx nejsou definovány x tomto xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx předpisech.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx

x) výkres xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadregionálního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx,

x) je-li xx xxxxxx, výkres xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx studií, a

d) xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx.

(4) Xxxxxxx grafické xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 200 000 xxxx 1 : 100 000 x obsahují xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx měřítku. Xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx schématy. Xx-xx xx xxxxxx, xxx xxxxxx ploch x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Textová xxxx xxxxxxxxxx územního rozvojového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x cíli x xxxxx územního xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, popřípadě x výsledkem řešení xxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx xx zadáním, zprávou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx podle §71 xxxx. 1 písm. x),

x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxx xx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx bylo zohledněno xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sdělením, jak xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx některé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x další xxxxx prohlášení podle §10g xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx,

x) komplexní zdůvodnění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx záborů xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zastavitelné plochy x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx připomínek, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxx xxxxx odůvodnění xx i posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jednotným xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je součástí xxxxxxxxxx text x xxxxxxxxxx změn.

(4) Grafická xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 200 000 xxxx 1 : 100 000 x

x) xx-xx to účelné, xxxxxx širších vztahů xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Zásady xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx část xxxxx územního rozvoje xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kraje x xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního rozvoje x xxxxxxxx nadmístních xxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxxxxxxx rozvojových os,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx územního rozvoje x xxxxxxxx specifických xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a, je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zastavitelných xxxxx, transformačních ploch x koridorů xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na jejich xxxxxxx,

x) vymezení xxxxx x koridorů regionálního xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nadregionálního územního xxxxxxx xxxxxxxxxx stability,

g) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajin, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dosažení,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavby x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozvojového xxxxx a, je-li xx účelné, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, staveb x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx řešení v xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx x přihlédnutím xx stanovené sídelní xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, textová xxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x koridorů xxxxxxxx rezerv,

b) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx kterých se xxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změn v xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx pojmů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Grafická část xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kraje obsahující xxxxxxx xxxxxxxxx oblasti x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx strukturu,

b) xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx územního systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadregionálního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx krajin, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x asanací,

e) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x koridorů, xx xxxxxxx xx uloženo xxxxxxxxx změn jejich xxxxxxx xxxxxx studií x

x) je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Výkresy xx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 50 000 nebo x xxxxxxxxxxxx případech 1 : 100 000. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx výkresech xx xxxxxxx hranice xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x b) xxxx členit xx xxxxxxxxxx výkresy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výkresem x xxxxxxx 1 : 25 000. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Odůvodnění xxxxx xxxxxxxx rozvoje

(1) Xxxxxxx část odůvodnění xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx postupu pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu s xxxx x úkoly xxxxxxxx plánování x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení souladu x požadavky jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx řešení rozporů,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu xx zadáním, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) základní xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx předmět xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k vyhodnocení xxxxx na životní xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10g odst. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozvoje xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, s odůvodněním xxxxxxx jejich vymezení,

k) xxxxxxxxxxxxx odhad xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x

x) vyhodnocení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odůvodnění xx x xxxxxxxxx souladu xxxxx xxxxxxxx rozvoje x jednotným standardem.

(3) X xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vyznačením xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1 : 50 000 xxxx 1 : 100 000 x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 500 000.

Xxxxxxx x. 8 x zákonu x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx plán

(1) Textová xxxx územního plánu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prospěšných opatření, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxx x ploch xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx x

x) v xxxxxxx xxxxxxxx plánu pro xxxx území hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxx, textová xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx, xx kterých xx rozhodování o xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx, ve xxxxxxx je xxxxxxxxxxx x změnách x xxxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx architektonicky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxxx xx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxx xxxx, xxx které xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, a

k) xxxxxxxx xxxxxxx pojmů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx v jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Grafická xxxx územního xxxxx xxxxxxxx

x) výkres xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyznačení

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx území,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x krajině,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxxx územních xxxxxx,

6. xxxxx a xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx architektonické xxxx xxxxxxxxxxxx soutěže,

7. xxxxx území obce, xxx které územní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) hlavní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. základní koncepci xxxxxxx území obce,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x transformačních xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

6. vymezení ploch x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx,

7. je-li xx xxxxxx, xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx xxx xxxxxx rezervy,

8. je-li xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a hranici xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

9. xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx území,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x prvky xxxxxxxxxxx xxxxx a

e) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Xx-xx xx účelné, xxx xxxxxxxxxxxxx koncepci, xxxxxxxx uspořádání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkresech.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx, xx zpracovávají xxx xxxxxxx podkladem x měřítku xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 x xxxxxxxx xx x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx základního členění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxxx x měřítku 1 : 25 000. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxx. Xxxxxxxx část xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx v měřítku 1 : 1 000 nebo 1 : 500.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx plánu vojenského xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 5000 x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zadáním xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, jak xxxx zohledněno xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území,

h) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §10g xxxx. 5 xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx varianty x xxxxxxxxx záměrů podle §122 xxxx. 3,

x) xxxxx záležitostí nadmístního xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x zásadách xxxxxxxx rozvoje, x xxxxxxxxxxx potřeby jejich xxxxxxxx,

x) vyhodnocení účelného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch,

l) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, případně s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení,

m) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx fond x pozemky určené x xxxxxx xxxxxx xxxx a

n) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odůvodnění xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx standardem.

(3) X xxxxxxx změny územního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx text s xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v měřítku 1 : 50 000 xxxx 1 : 100 000 x

x) xxxxxx předpokládaných xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000.

Příloha x. 9 x zákonu x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

I. Xxxxxxxxx plán

(1) Xxxxxxx xxxx regulačního plánu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) podrobné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro umístění x xxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx,

x) podrobné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, charakteru xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a využití xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx asanaci, pro xxxxx lze práva x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx (xxxxxxxxx),

x) podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx prováděcího xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významných staveb xxxx urbanisticky významných xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxx plánovací smlouvy xxxxxxxxx pro rozhodování,

i) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je realizace xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešené xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x asanací a

c) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx změn x území (etapizace).

(4) Xx-xx to xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravní x technickou infrastrukturu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Výkresy, které xxxx součástí xxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 1 000, xxxxxxxxx 1 : 2 000 xxxx 1 : 500, s xxxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx staveb, opatření x xxxxxxx, xxxxx xx zpracovává x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx hlavního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx jevy xxxxxxxxxxxx v daném xxxxxxx. Grafická xxxx xxxx xxx doplněna xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x cíli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x politikou xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) vyhodnocení souladu xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx půdního xxxxx xxx navrhované xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odůvodnění xx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx text x vyznačením xxxx.

(4) Xxxxxxxx část odůvodnění xxxxxxxxxxx plánu obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x měřítku 1 : 1 000 xxxx 1 : 2 000,

x) výkres xxxxxxx vztahů x xxxxxxx 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 a

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx záborů půdního xxxxx x měřítku 1 : 1 000 xxxx 1 : 2 000.

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxx č. 283/2021 Xx.

Xxxxxxx č. 10 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxx x odvolací xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zrušují xxxxxxxxx xxx 30. června 2023.

2. Příslušnost hospodařit x xxxxxxxx, s xxxx byl xx xxx 30. xxxxxx 2023 xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxx stavební xxxx x xxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem, x xxxx xxx xx xxx 30. června 2023 příslušný hospodařit Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx úřad, přechází xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Dopravní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xx Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx přechází xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx x Nejvyšším xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx stavebních úřadech.

4. Xxxxxxxxx ředitel Specializovaného x xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ředitelem Dopravního x energetického xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx službě xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x odvolacího xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. s účinností xx 1.7.2023

Informace

Právní předpis x. 283/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §36, 319, §322 xxxx. 1 x 3, §324 a §326 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 30.7.2021, §15 xx 18, §312 odst. 1 a 7, §313 xxxx. 1 x 2 x §315 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2022, §312 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

195/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2022

152/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx č. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

465/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024 x 1.1.2027

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14b zákona x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xx. 15 x 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2018/2001 xx dne 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxx xxxxxxxxx energie x obnovitelných xxxxxx, x xxxxxxx znění.

4) Xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009, x platném xxxxx.

5) §29 zákona x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) §2 odst. 4 xxxxxx x. 312/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 312/2002 Xx.

9) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §3 xxxx. 7 xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 123/1998 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

12) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Xx., o stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x státních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu a xxxxxxxx xxxxxx používání.

13) §3 xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Xx.

14) §4b4d xxxxxx x. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x státní xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §4b xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 200/1994 Xx.

17) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Evropská xxxxxx x krajině, xxxxxxxxx xxx č. 12/2017 Sb. m. s.

19) §17 xxxx. x) x §18 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 360/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x o xxxxxx povolání autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx.

20) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §10i zákona x. 100/2001 Xx.

22) Zákon č. 100/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

23) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Xxxxx č. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2021 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 268/2011 Sb.

27) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně xxxxxx xxxx nepříznivými xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Například xxxxx č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 201/2012 Sb., o xxxxxxx ovzduší, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 264/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov.

30) Xxxxx č. 541/2020 Sb.

Xxxxxxxx č. 273/2021 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx s xxxxxx.

31) §3 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx č. 263/2016 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Zákon č. 128/2000 Sb.

33) Xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 305/2011 ze dne 9. xxxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavebních výrobků xx trh x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady 89/106/XXX, x platném xxxxx.

34) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx vlády x. 163/2002 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 406/2000 Sb.

38) Například zákon č. 200/1994 Sb., zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx).

39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 360/1992 Sb., xxxxx č. 200/1994 Sb.

40) Zákon č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

41) §1194 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) §7 zákona x. 100/2001 Xx.

§45h xx 45i xxxxxx x. 114/1992 Xx.

43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/92/EU ze xxx 13. prosince 2011 x posuzování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záměrů na xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/52/EU xx dne 16. xxxxx 2014, xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxx 2011/92/EU x xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

44) §6 xxxxxx x. 100/2001 Xx.. X xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §3 xxxx. x) zákona x. 100/2001 Xx.

46) Příloha č. 4 k xxxxxx x. 100/2001 Xx.

47) §6 x 7 xxxxxx x. 100/2001 Sb.

48) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx č. 357/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

50) §4b xxxxxx x. 200/1994 Sb.

51) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

52) §2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

53) §1 zákona x. 416/2009 Xx., x urychlení výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

54) §31 xxxxxx x. 128/2000 Xx.

55) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

56) Xxxxx č. 12/2020 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.

57) §4d zákona x. 200/1994 Xx.

58) §2126 xxxxxx x. 312/2002 Sb.

59) §2 xxxxxx x. 449/2001 Sb., x myslivosti, xx xxxxx pozdějších předpisů.

60) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §10 xxxxxx x. 13/1997 Sb.

62) §2 xxxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanicích xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pohonných xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) §1 xxxx. 6 xxxxxx x. 416/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

64) Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxx č. 189/1999 Sb., x nouzových zásobách xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx nouze x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) Xxxxxxxx č. 142/2018 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx oblasti x x náležitostech xxxxxxxxx xxxxx závažného zásahu xx xxxxx ochrany xxxxxxx x krajiny.

67) §3 x 4 zákona x. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

67) Xxxxxxxx č. 38/2022 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx systému vytápění x xxxxxxx.