Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Stavební zákon

283/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Dotčené orgány §2

Změna podmínek §3

HLAVA II - POJMY

Záměr §4

Stavba §5

Změna a údržba dokončené stavby §6

Zařízení §7

Terénní úprava §8

Staveniště §9

Veřejná infrastruktura §10

Veřejně prospěšná stavba a opatření §11

Základní pojmy územního plánování §12

Základní pojmy stavebního řádu §13 §14

ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - STÁTNÍ STAVEBNÍ SPRÁVA

Obecná ustanovení §15

Nejvyšší stavební úřad §16

Specializovaný a odvolací stavební úřad §17

Krajské stavební úřady §18

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Obecná ustanovení §19

Vláda §20

Nejvyšší stavební úřad §21

Ministerstvo obrany §22

Krajský úřad §23

Zastupitelstvo kraje a rada kraje §24

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §25

Obecní úřad §26

Zastupitelstvo obce a rada obce §27

Působnost na území hlavního města Prahy §28

Ústav územního rozvoje §29

HLAVA III - PŮSOBNOST VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Obecná ustanovení §30

Metodická a kontrolní činnost §31

Nejvyšší stavební úřad §32

Specializovaný a odvolací stavební úřad §33

Krajský stavební úřad §34

Jiné stavební úřady §35

HLAVA IV - VYMEZENÁ ÚZEMÍ §36

HLAVA V - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ §37

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §38

Úkoly územního plánování §39

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území §40

Charakter území §41

HLAVA II - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení

Oprávněný investor §42

Zveřejňování a ukládání dokumentů §43

Díl 2 - Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti

Kvalifikační požadavky §44

Výjimka z kvalifikačních požadavků §45

Díl 3 - Pořizovatelská činnost

Oddíl 1 - Pořizovatel a určený zastupitel

Pořizovatel §46

Územně plánovací činnost vykonávaná obecním úřadem §47

Překážky výkonu územně plánovací činnosti §48

Určený zastupitel §49

Oddíl 2 - Zástupce pořizovatele

Obecná ustanovení §50

Bezúhonnost §51

Žádost o udělení oprávnění §52

Udělení a zánik oprávnění §53

Díl 4 - Dotčené orgány v procesu územního plánování

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů §54

Řešení rozporů §55

Díl 5 - Společná ustanovení

Územní rezerva §56

Úplné znění a koordinační výkres §57 §58

Jednotný standard §59

Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost §60

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Obecné ustanovení

Druhy nástrojů územního plánování §61

Díl 2 - Územně plánovací podklady

Oddíl 1 - Územně analytické podklady §62

Údaje o území §63

Poskytování údajů o území §64

Pořizování a aktualizace územně analytických podkladů §65

Projednání územně analytických podkladů §66

Oddíl 2 - Územní studie

Účel §67

Pořízení §69

Prověření územní studie §69

Díl 3 - Politika architektury a stavební kultury České republiky §70 §71

Díl 4 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace

Společná ustanovení §72

Forma a závaznost územně plánovací dokumentace §73

Územní rozvojový plán §74 §75 §76

Zásady územního rozvoje §77 §78 §79

Územní plán §80 §81 §82 §83 §84

Regulační plán §85 §86

Oddíl 2 - Pořízení územně plánovací dokumentace

Rozhodnutí o pořízení a návrh zadání §87

Projednání a schválení návrhu zadání §88 §89 §90

Úhrada nákladů při pořizování územně plánovací dokumentace §91 §92

Návrh územně plánovací dokumentace §93

Společné jednání §94

Přeshraniční konzultace §95

Veřejné projednání §96

Připomínky §97

Vyhodnocení výsledků projednání §98

Informování zastupitelstva §99

Stanovisko k návrhu koncepce §100

Stanovisko nadřízeného orgánu §101

Úprava návrhu a opakované projednání §102 §103

Vydání územně plánovací dokumentace §104 §105

Oddíl 3 - Vyhodnocování územně plánovací dokumentace

Vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace §106

Zpráva o uplatňování §107§107

Oddíl 4 - Změna územně plánovací dokumentace

Obecná ustanovení §108

Rozhodnutí o změně §109

Posouzení podnětu §110

Zpracování a projednání změny §111

Oddíl 5 - Společná ustanovení

Zvláštní postupy §112

Zrušení územně plánovací dokumentace schvalujícím orgánem §113

Následky zrušení územně plánovací dokumentace §114

Souběžné pořizování územně plánovací dokumentace §115

Díl 5 - Vymezování zastavěného území

Oddíl 1 - Zastavěné území §116

Oddíl 2 - Vymezení zastavěného území

Obecná ustanovení §117

Obsah §118

Pořízení §119

Vydání §120

Změna §121

Oddíl 3 - Nezastavěné území §122

Díl 6 - Územní opatření

Oddíl 1 - Územní opatření o stavební uzávěře

Podmínky vydání §123

Obsah §124

Oddíl 2 - Územní opatření o asanaci území

Podmínky vydání §125

Obsah §126

Oddíl 3 - Pořizování a vydávání územních opatření

Pořízení §127

Vydání §128

Výjimky §129

Díl 7 - Úprava vztahů v území

Oddíl 1 - Plánovací smlouvy

Úvodní ustanovení §130

Obsah plánovací smlouvy §131

Uzavírání a přezkum plánovací smlouvy §132

Oddíl 2 - Náhrady za změnu v území

Oprávněné osoby §133

Povinné osoby §134

Způsob náhrady §135

Regresní náhrada §136

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ PRÁVO HMOTNÉ

HLAVA I - POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Díl 1 - Obecná ustanovení §137

Výjimky z požadavků na výstavbu §138

Díl 2 - Požadavky na vymezování pozemků

Obecné požadavky §139

Požadavky na vymezování stavebních pozemků §140

Veřejné prostranství §141

Ulice §142

Díl 3 - Požadavky na umisťování staveb

Obecné požadavky §143

Odstupy staveb §144

Díl 4 - Technické požadavky na stavby

Základní požadavky na stavby §145

Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby §146

Požadavky na požární odolnost §147

Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí §148

Požadavky na bezpečnost při užívání, provozu a údržbě §149

Požadavky na úsporu energie §150

Požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů §151

Díl 5 - Společná ustanovení

Podrobné vymezení požadavků na výstavbu §152

HLAVA II - POŽADAVKY NA VÝROBKY PRO STAVBY §153

HLAVA III - SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE §154

HLAVA IV - ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ

Vybrané činnosti §155

Projektová činnost §156

Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru §157

Obsah dokumentace §158

Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav §159

HLAVA V - POVINNOSTI OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Stavebník §160 §161

Projektant §162

Zhotovitel §163

Stavbyvedoucí §164

Stavební dozor §165

Stavební deník §166

Vlastník stavby a zařízení §167

Vlastník technické infrastruktury §168

Oznámení závad a havárií staveb §169

ČÁST PÁTÁ - VYVLASTNĚNÍ

Účely vyvlastnění §170

ČÁST ŠESTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §171

Způsob a forma podání a žádosti §172

Evidence a doručování §173

HLAVA II - ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Díl 1 - Předběžná informace §174

Díl 2 - Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu

Vyjádření §175

Koordinované vyjádření §176

Žádost §177

Lhůta pro vydání §178

Nové vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu §179

Díl 3 - Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

Žádost §180

Lhůta a způsob doručení §181

HLAVA III - ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení

Účastníci řízení §182

Společenství vlastníků jednotek §183

Žádost §184

Vady žádosti §185

Závěr zjišťovacího řízení §186

Souhlas vlastníka §187

Vyrozumění o zahájení řízení §188

Ústní jednání §189

Námitky účastníků řízení §190

Námitky o existenci nebo rozsahu věcných práv §191

Připomínky veřejnosti §192

Posuzování záměru §193

Vyjádření stavebníka §194

Rozhodnutí o záměru §195

Lhůta pro vydání rozhodnutí §196

Povolení §197

Platnost povolení §198

Přechod povolení §199

Změna a zrušení povolení §200

Díl 2 - Záměr EIA

Oddíl 1 - Řízení s posouzením vlivů

Žádost o řízení s posouzením vlivů §201

Použití zákona o posuzování vlivů na životní prostředí §202

Účastníci řízení §203

Žádost §204

Posudek §205

Přerušení řízení §206

Rozhodnutí §207

Oddíl 2 - Samostatné posouzení vlivů §208

Oddíl 3 - Společná ustanovení

Změna záměru §209

Prodloužení platnosti povolení §210

Díl 3 - Povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení

Povolení stavby nebo zařízení §211

Zrychlené řízení §212

Díl 4 - Nestavební záměr

Oddíl 1 - Změna využití území

Změny vyžadující povolení §213

Změny nevyžadující povolení §214

Povolení změny využití území §215

Oddíl 2 - Dělení nebo scelení pozemků

Podmínky §216

Povolení dělení nebo scelování pozemků §217

Oddíl 3 - Stanovení ochranného pásma

Podmínky §218

Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma §219

Opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma §220

Díl 5 - Rámcové povolení

Obecná ustanovení §221

Rozsah povolení §222

Obsah rámcového povolení §223

Díl 6 - Změna záměru před dokončením §224

Díl 7 - Řízení o odvolání §225

Postup odvolacího orgánu §226

Díl 8 - Kontrolní prohlídka §227

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O VÝJIMCE Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Rozhodování o výjimce a žádost §228

HLAVA V - NÁHRADA ZA ŠKODU §229

HLAVA VI - ŘÍZENÍ O UŽÍVÁNÍ

Díl 1 - Kolaudační řízení

Kolaudace §230

Účastníci řízení §231

Žádost §232

Posuzování žádosti §233

Závěrečná kontrolní prohlídka §234

Kolaudační rozhodnutí §235

Díl 2 - Předčasné užívání a zkušební provoz

Předčasné užívání §236

Zkušební provoz §237

Povolení předčasného užívání a zkušebního provozu §238

Díl 3 - Rekolaudace

Změna v užívání stavby §239

Povolení změny v užívání stavby §240

Zrychlené řízení o změně v užívání stavby §241 §242

Změna v užívání drobné a jednoduché stavby §243

Povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby §244

5Pasport stavby §245

Díl 4 - Společná ustanovení §246

HLAVA VII - ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Díl 1 - Řízení o povolení odstranění

Podmínky odstraňování staveb §247

Žádost o povolení odstranění stavby §248

Povolení odstranění stavby §249

Díl 2 - Nařízení odstranění

Oddíl 1 - Řízení o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §250

Oznámení o zahájení řízení §251

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby §252

Obnovení předcházejícího stavu stavby a odstranění stavby na základě rozhodnutí soudu §253

Oddíl 2 - Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §254

Dodatečné povolení §255 §256 §257

Opakované řízení a nové povolení §258 §259

Povolení prodloužení doby trvání stavby §260

Díl 3 - Společná ustanovení §261 §262

HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÉ POSTUPY

Mimořádné opatření §263

Obnova §264

Společná ustanovení §265

HLAVA IX - NÁLEZ §266

ČÁST SEDMÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Základní ustanovení §267

Portál stavebníka §268

Národní geoportál územního plánování §269

Evidence stavebních postupů §270

Evidence elektronických dokumentací §271

Přístup do evidencí §272

Informační systém identifikačního čísla stavby §273

Informační systém stavebního řízení §274

Spisová služba §275

ČÁST OSMÁ - VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ §276

Podmínky výkonu činnosti §277

Žádost o udělení oprávnění §278

Bezúhonnost §279

Doba platnosti a zánik oprávnění §280

Zrušení oprávnění §281

Výkon činnosti autorizovaného inspektora §282 §283

Práva a povinnosti autorizovaného inspektora §284

Příprava a provádění zkoušek §285

Působnost Nejvyššího stavebního úřadu §286

ČÁST DEVÁTÁ - KONTROLA A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

HLAVA I - KONTROLA VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Působnost §287

Předmět kontroly §288

Nápravná opatření §289

Kontrola výkonu samostatné působnosti §290

HLAVA II - KONTROLA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Díl 1 - Stavební kontrola

Obecné ustanovení §291

Kontrola §292

Vstup na pozemek a do stavby §293

Zakazující opatření §294

Opatření k nápravě §295

Provedení opatření k nápravě §296

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §297

Díl 2 - Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů

Působnost §298

Nápravná opatření §299

HLAVA III - KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU §300

ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky osob §301

Přestupky vybraných osob §302

Přestupky fyzických osob §303

Společná ustanovení §304

ČÁST JEDENÁCTÁ - SOUDNÍ PŘEZKUM

Postavení stavebníka a vlastníka stavby §305

Lhůta pro podání žaloby §306

Nepřípustnost §307

Odkladný účinek §308

Rozhodnutí o žalobě §309

Přezkum územního rozvojového plánu §310

ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §311

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům §312 §313 §314 §315

Díl 2 - Přechodná ustanovení k územnímu plánování

Obecná ustanovení §316

Územně plánovací podklady §317

Politika územního rozvoje České republiky a Politika architektury a stavební kultury České republiky §318

Územní rozvojový plán §319

Zásady územního rozvoje §320

Územní plán a regulační plán §321

Územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007 §322

Pořizování územně plánovací dokumentace §323

Nepoužití některých částí územně plánovací dokumentace §324

Zastavěné území §325

Územní opatření §326

Úprava vztahů k území §327

Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části §328

Díl 3 - Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím §329

Díl 4 - Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu §330

Soudní řízení §331

Díl 5 - Přechodné ustanovení ke stanovení územních pracovišť §332

HLAVA III - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §333

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ §334

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POUŽITELNOSTI ZÁKONA V PŘECHODNÉM OBDOBÍ §334a

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §335

Příloha č. 1  - Drobné stavby

Příloha č. 2  - Jednoduché stavby

Příloha č. 3 - Vyhrazené stavby

Příloha č. 4  - Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území a obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí

Příloha č. 5 - Obsah a struktura územního rozvojového plánu

Příloha č. 6 - Obsah a struktura zásad územního rozvoje

Příloha č. 7 - Obsah a struktura územního plánu

Příloha č. 8 - Obsah a struktura regulačního plánu

Příloha č. 9 - Jednotný standard

INFORMACE

283

XXXXX

xx dne 13. xxxxxxxx 2021

xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx, orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx samosprávy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx řád.

(2) Tento xxxxx dále upravuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxx, xxxxxxx xxxxx vyvlastnění, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx územním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro udržitelný xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx vystavěného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Dotčené xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vyjádřením xxxx závazným stanoviskem, xxxxx vydal xxxx xxxxxxx pro úkony xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží xx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xx věcech, o xxxxx bylo rozhodnuto xxx xxxxxx nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx šesté xx xxxxxxxxxx x vyjádření, xxxxxxxxxxxxxx vyjádření nebo xxxxxxxxx stanovisku ve xxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Změna podmínek

(1) Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyjádření, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx, x to xxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxx řešení xxxxxxx.

HLAVA II

POJMY

§4

Záměr

(1) Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx využití xxxxx, xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx a stanovení xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx XXX xx v xxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx

(1) Stavbou se x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxxxxx dílo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx montážní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xx stavbu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx funkci xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx jsou uvedeny x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx se v xxxxx zákoně xxxxxx xxxxxx, x které xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx.

(5) Používá-li se x tomto xxxxxx xxxxx stavba, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx stavby xx x tomto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx půdorysně rozšiřuje x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) stavební xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx půdorysné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx dokončené xxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx spočívající xx změně x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zařízení xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby,

d) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx dočasné stavby xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x nedocházelo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Zařízení

(1) Xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx reklamní zařízení, xxxxx xxxxx x xxxxxx, které vzniká xx xxxxxx užívání xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zařízením xx x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx reklamy xxxx xxxxxx informací. Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 8 x2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§8

Xxxxxxx úprava

Terénní úpravou xx x tomto xxxxxx xxxxxx zemní xxxxx a xxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxx a x nimi související xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx provádí xxxxxx, zařízení, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odstraňuje.

(2) Staveniště xxxxxxxx stavební xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx stavebním úřadem, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Veřejnou xxxxxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x s xxxx související xxxxxx x xxxxxxxx,

x) technická xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, odvádění a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx snižování xxxxxxxxx x území x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) zelená xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je plánovaný, xxxxxxxx spojitý systém xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, vodních x xxx hospodaření x xxxxx, xxxxxxxxxx x polopřírodního xxxxxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podporují plnění xxxxxx xxxxx ekosystémových xxxxxx a xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx infrastruktury xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxxxx,

x) občanské xxxxxxxx, xxxxxx xxxx stavby, xxxxxxxx x pozemky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x sport, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, kulturu, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx napojení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx infrastruktury jsou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx x produktovody.

§11

Veřejně prospěšná stavba x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx obce, kraje xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx s xx související nebo xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx prospěšným xxxxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sloužící xx snižování xxxxxxxxx x území, xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vymezené v xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx pojmy územního xxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx změna xxxx xxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx změn,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemek, xxxx část xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavebním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pozemkové xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oplocením tvořící xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx celek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx území xxxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zásadách xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, popřípadě x územně plánovacích xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx vymezené xxx zpravidla liniový xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx koridor, které xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ovlivní xxxxx xxxx xxxxx xxxx států,

g) xxxxxxx xxxx koridorem xxxxxxxxxxx xxxxxxx plocha nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxxxx xxxx koridor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx využitím xxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx") xxxx územním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx plochou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vymezená x xxxxxxx rozvojovém xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx plochy,

k) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určená x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx území xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezená x xxxxxxxxxx území územním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x krajině xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) uliční xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxx prostranstvím,

n) xxxxxxxx xxxxx rozhraní xxxx stavbou a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx určuje xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx; stavební xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastavěné, x celé xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezerami,

o) xxxxxxxx xxxxxxxx nezastavěný xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx zástavbě, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx určen k xxxxxxxxx,

x) nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx

1. regulační plán xxxxxx územní plán, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územní xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro

1. xxxxxx rozvojový xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územní xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx územního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plán x xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxx rozumí xxxxxxxxx plán,

r) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezení xxxx x území x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyplývající x právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx výkres, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zobrazují jevy x xxxxxxx xxxxxx, xxx je stanoveno xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx člověkem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejná x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykazuje závady, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxx živelní pohromou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§13

X tomto xxxxxx xx dále rozumí

a) xxxxxxx nadzemní xxxxxx, xxxxxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx soustředěná x navenek převážně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konstrukcí,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx bydlení, ve xxxxx více než xxxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx stavba xxx xxxxxxx, xx které xxxx xxx polovina xxxxxxxxx xxxxxx slouží xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx tři xxxxxxxxxx xxxx, nejvýše xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podlaží x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx podlaží xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stěny xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx alespoň x 2 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kulturním, sportovním xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx osob,

f) xxxxxxx xxx xxxxxx stavba x xxxxxxxx plochou,

g) xxxxxxx pro xxxxxx x skladování stavba xxx průmyslovou, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, hmot x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hospodářská xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvířata, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx úpravu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x prostředků xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx místností, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádáním x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) bytem xxxxxxxxxx xxxxxx byt xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo konstrukcí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx místností xxxx bytu, která xx určena k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxx velikosti, osvětlení, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 8 x2; xxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx plochu xxxxxxx 12 m2; xxxxx-xx byt jediná xxxxxx místnost, musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 16 x2,

x) xxxxxxxxx místností xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx se v xx zdržovaly xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravených x xxxxxxxxx xxxxxxx x budově; v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx je vymezena xxxxxxxx lícem xxxxxxxxxx x xxxxxx 1,2 x nad xxxxxx xxxxxxx; u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odkrytých xxxxxxxx xx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí podlahová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vodorovné xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměty xxxxxxxx xxxx obvodových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vodorovné xxxxxx; xxxxxx lodžií x xxxxxx se započítávají; x objektů poloodkrytých (xxx některých xxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vedenými vnějšími xxxx svislých konstrukcí xx xxxxxxxxx xxxxxx; x zastřešených xxxxxx xxxx xxxxxx částí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vymezena xxxxxxxxxx xxxxxxxx střešní xxxxxxxxxx xx vodorovné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx plochou xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

V xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx žádá xxxxxx povolení záměru xxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxx podnikatelské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx autorizačního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx studie a xxxxxxxxxx dokumentace,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při zpracování xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podnikatelem xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxx živnostenského zákona,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona k xxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxxxxxxx stavby,

g) xxxxxxxxx dozorem odborný xxxxx xxx prováděním xxxx xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXX VEŘEJNÉ XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx stavební xxxx, Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřady.

(2) Xxxxxxxx stavební xxxx xx xxxxxx jednotkou. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotkami x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx je Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxx Specializovaného x xxxxxxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je Ostrava.

(3) X čele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx sekce xxxxx zákona o xxxxxx službě.

(4) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx řídí zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§17

Specializovaný x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Specializovaný x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je správním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx.

(3) Územní pracoviště Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx.

(4) X čele Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx řídí xxxxxxx x xxxxxx službě.

§18

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou

a) Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx město Prahu xx sídlem x Xxxxx,

x) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxxx,

x) Stavební xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xx sídlem v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Ústí xxx Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxxxxx,

x) Stavební xxxx xxx Královéhradecký xxxx xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Pardubicích,

j) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x Jihlavě,

k) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Brně,

l) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx v Xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Ostravě,

n) Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxx kraj xx xxxxxx xx Zlíně.

(3) Xxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx územního xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxx krajského xxxxxxxxxx xxxxx stojí ředitel.

(6) Xxxxx, jmenování a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Působnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx územního xxxxxxxxx a

d) obecní xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxx plánování vykonávají xxxx zastupitelstvo xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxx xxxxx.

§20

Xxxxx

Xxxxx

x) schvaluje Politiku xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx výběru nejvhodnější xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) projednává x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx.

§21

Nejvyšší stavební xxxx

(1) Xxxxxxxx stavební úřad xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx krajských xxxxx xxxx xxxxx územního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx stavební xxxx

x) vykonává xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx x podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx dalších svých xxxxx,

x) pořizuje a xxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx se území xxxx krajů,

f) xxxx xxxxxxx geoportál xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x metodicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx krajských xxxxx x obecních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§22

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany xxx území xxxxxxxxxx xxxxxx

x) pořizuje x xxxxxx xxxxxx plán x regulační xxxx,

x) xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany,

c) vkládá xxxx xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

§23

Xxxxxxx úřad

(1) Krajský xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností jako xxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořizuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x vydává xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře x x asanaci xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností,

e) xxxxxx xxxx do xxxxxxxxx geoportálu územního xxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§24

Xxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) vydává xxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu x uplatňování xxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(2) Xxxx xxxxx uplatňuje xxxxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x dotýkají xx území xxxxx.

§25

Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx územní xxxx x xxxxxxxxx plán,

b) xxxxxxxx xxxxxx plán x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx pro svůj xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx a rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů, regulačních xxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování,

g) vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx, xxxxx získal xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx §25 písm. x) x x) x pořizovat xxxxxx xxxxxx.

§27

Zastupitelstvo obce x xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx obce x x obcích, kde xx xxxx nevolí, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx územního rozvoje x územního xxxxx xxxxxxxx obce,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a územního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x dotýkají xx xxxxx xxxx.

§28

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxx území xxxxxxxx xxxxx Prahy Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Pořizuje-li územní xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx území hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, vykonává xxxxxxxxx krajského xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§29

Xxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxx xxxxxx xxxx funkci xxxxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx výzkum, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx koncepční otázky xxxxxx x praxe x xxxxx územního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x vystavěného prostředí, xxxxxxxxx x architektury,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx a xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) vykonává další xxxxxxxx, kterými xx xxxxxx Nejvyšší stavební xxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX ŘÁDU

§30

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx ve xxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou

a) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) krajské xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxx xxxxxxxx úřady3).

(2) Jinými xxxxxxxxxx úřady xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Ministerstvo xxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

§31

Metodická a xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx ústřední xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxx uloženým opatřením x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx k xxxxxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkladovou x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x odvolacího xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x požadavků xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo opakující xx závady nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxxx, funkce, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x podává xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx certifikace xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo x xxxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxx,

x) připravuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx obsahujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx ve Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stavebnictví podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontrolu ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxx směry pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě4).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxx xxxxxx havárií staveb xxxx xxxxx xxx xxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx systému stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx rozvoje.

§33

Specializovaný x odvolací xxxxxxxx úřad

(1) Specializovaný x odvolací xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx x odvolací xxxxxxxx xxxx vykonává

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx vyhrazených xxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavebního xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx jinak byly x xxxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxx úřadu, x

x) xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxx stavební xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx působnost stavebního xxxxx ve xxxxxx xxxxxx, x kterých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úřad,

b) xxxxxx xxxxxxx povolení pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxxx souvisejících, x

x) vykonává xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Má-li xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krajů, xxxxxxx xxxxxx a vydá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, u kterého xxxx xxxxxx žádost xxxx první.

§35

Xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx5), xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany, jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x staveb a xxxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxx xxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx stavby xxxxxxxx x plnění úkolů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx republiky, Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxx bezpečnostního úřadu, x xxxxxxxx staveb xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx užívaných xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nenáleží xxxxxx xxxxxxxxx povolení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonává působnost xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX ÚZEMÍ

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecné povahy xxxxx, v němž x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx povolení xxxxxx,

x) xxxxxx vyjádření x xxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x stanovisko k xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, dotýká-li xx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxx xx vyjádřit x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§37

Působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx působností.

ČÁST TŘETÍ

ÚZEMNÍ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXX XXXXXXXX PLÁNOVÁNÍ

§38

Cíle xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x komplexně řešit xxxxxxx využití xxxxx, xxxxxxxxxx zásady xxxx xxxxxxxx a prostorového xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx budoucích.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vývoje.

(3) Cílem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sídel, xxxxxxxx xxxxxx identitu x vytvářet xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obyvatel.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x civilizační hodnoty xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a přitom xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx složku prostředí xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx totožnosti. X ohledem xx xx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zelené xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx plochy xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zájmy x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x území, výstavbu x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx zájmů vyplývajících x tohoto xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx.

§39

Úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx plánování xx xx veřejném xxxxx xxxxxxx

x) zjišťovat a xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx přírodní, xxxxxxxx x civilizační hodnoty,

b) xxxxxxxxxx s ohledem xx podmínky x xxxxxxx území koncepci xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx součástí je x zhodnocení x, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx infrastruktury x xxxxxxx volné xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) prověřovat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, jejich xxxxxxx, problémy a xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx veřejných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, architektonické, estetické x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uspořádání xxxxx x xx xxxx xxxxx, zejména na xxxx využití xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx důsledným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx revitalizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x, xx-xx xx účelné x xxxxxxx na charakter xxxxx x kvalitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x zemědělství,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x rozvoj sídelní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prověřovat x posuzovat xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx pak xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx a na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx změny navrhovat x stanovovat podmínky xxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx veřejné zájmy x xxxxxxx xx xxxxxxxxx změn x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx xxxx účinky xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx využívání obnovitelných xxxxxx,

x) prověřovat x xxxxxxxx v území xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x území,

m) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a bezpečnosti xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx následků náhlých xxxxxxxxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastavitelných ploch xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx asanační x rekultivační xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x navrhovat kompenzační xxxxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx plánování xx také xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad územního xxxxxxx xxxx územního xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx vlivů").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx zpracovává x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxxx vlivů xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) životní prostředí.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx na předmět xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx náhradní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podrobnosti, xxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxx navazující územně xxxxxxxxx dokumentace.

(6) Obsah x struktura xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx jsou stanoveny xxxxx právním předpisem.

§41

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx využití, xxxxxxxxx x typu xxxxxxxx, uspořádání veřejných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vazeb, x xx xxxxxxxxx vymezením x xxxxxxx plánu.

HLAVA XX

XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Oprávněným xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vede x spravuje Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx zaznamená xxxxxxxxxxx investora do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě žádosti. X žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx uvede

a) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx krajů, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, a

b) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx působností xx území uvedených xxxx, xxxxxxxxx krajů.

(4) Xx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejňuje Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx dobu 5 let ode xxx xxxx zveřejnění. Xxxxxx xxxxx odstavce 3 lze xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§43

Zveřejňování x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx x xxxxxx zadání xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx o jejím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxx dne xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Územní xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pořizování, xxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx plán, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx kraj, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zastavěného území, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pořizování, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§44

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 x 25 prostřednictvím xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánování xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vydávání osvědčení x uznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) se xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x c) xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx architekt, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx plánování x nejméně 18 xxxxxx praxe xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xx oblasti vzdělávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stavebnictví x xxxxxxx 24 měsíců xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx.

§45

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Výjimku x xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx úředníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx x má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu7).

(2) Xxx xxxxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x z xxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx výjimky x kvalifikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx správě při xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx, xxxxxx výčtu xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace a xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx změny, anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxx územního xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx osobně xxxxxxx,

x) posudek x xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žadatele,

d) xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx způsobilosti pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osvědčení x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx zkoušky xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxx plánování.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxxx

(1) Pořizovatelem xx x tomto zákoně xxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx obrany,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu o xxxxxxxxx splnění kvalifikačních xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx plánovací činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na služební xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx územní plánování,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx výjimka, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx pořizovatele").

(3) Xxxxx xxxxxx plánovací činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a činnost xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§47

Územně xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxx xxxxx §26 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx výkon xxxxxx plánovací činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx obecní xxxx xxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) informaci x xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxx xxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 přezkoumá, zda xxxxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx úřadu potvrzení xxxx mu sdělí, xx potvrzení xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxxx úřadem. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad zajistí xxxxxxxx úřadu přístup xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§48

Překážky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím osoby xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx potvrzení xxxxx §47 xxxx. 3.

(2) Xx sdělení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxx, xxx

x) xxxxxxxx zastupitelstvu xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) požaduje, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánování obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx kroky, xxx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Požaduje-li xxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx příslušnému úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Požadavek xxxxx xxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxx podle §25 xxxx. b).

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 písm. c), xxxxxxxxx se xxxxx §47 obdobně.

§49

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zastupitelstvo xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx zastupitel").

(2) Pořizovatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx v pořizování xxxxxx plánovací dokumentace x hlediska xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentací, x xxxxxxxx předpisy x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx územního xxxxxxxxx, xxxx určit xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x §46 xxxx. 2, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně.

Xxxxx 2

Zástupce pořizovatele

§50

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx stavební xxxx xxxxx oprávnění x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) má osvědčení xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x územním xxxxxxxxx, xxxx osvědčení x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx,

x) splňuje kvalifikační xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle §44 xxxx. 4,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx x právními xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx stavební úřad xxxxxxx x kvality xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupců xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a zveřejňuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

§51

Bezúhonnost

(1) Za bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx spáchán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xx, jako xx xxxxxx odsouzena, xxxx

x) které xxxx Xxxxxx komorou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uloženo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx státem xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx má xxxx měla xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx trestů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxx x Rejstříku trestů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x vydání výpisu x Rejstříku xxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Česká komora xxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§52

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §44 xxxx. 3, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §45 xxxx. 1,

b) xxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x územním xxxxxxxxx, xxxx kopie xxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) výčet žadatelem xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx níž xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podílu.

(2) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, zda x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx u územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxx a zánik xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx pořizovatele prodlouží x 5 xxx, x to i xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx §50 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx uděleno,

c) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatele,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací činnosti, x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonává, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Dotčené xxxxxx x procesu územního xxxxxxxxx

§54

Xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx orgánů

(1) Dotčené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním řízení x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územních xxxxxxxx xxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §149 xxxx. 2 správního xxxx se použije xxx obsah stanovisek xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, návrhu zprávy x xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samostatně.

(4) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neuplatní, x později uplatněnému xxxxxxxxxx nebo vyjádření xx nepřihlíží.

§55

Xxxxxx rozporů

Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x mezi dotčenými xxxxxx navzájem, xxxxxxxxx xx podle správního xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx ustanovení

§56

Územní xxxxxxx

(1) Územní rezervou xx x xxxxx xxxxxx rozumí plocha xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxx využití, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvažované xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx územní xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx na předmět xxxxxxx nebo celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti; xxxxxxx vlivy xx xxxxxxxx až při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx rezervě xxxx zakázány xxxxx x území, xxxxx xx mohly stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Účelnost xxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhodnotí xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. a).

Úplné xxxxx x xxxxxxxxxxx výkres

§57

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx znění") xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny xxxxxx plánovací dokumentace xxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace je xxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx výkres celého xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, neměněný xxxxxxxx xxxx x důležitá xxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx limity xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkres xxx xxxxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx xx vydání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) označení správního xxxxxx, xxxxx poslední xxxxx vydal,

b) pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx změny,

d) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx úředního xxxxxxx.

§58

(1) Dojde-li při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pochybení, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(2) Xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxx standard

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, její xxxxx a xxxxx xxxxx, územní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx znění a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx10), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx11), xxxxxx xx vektorové xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x úplné xxxxx, xxxxxxxx zastavěného xxxxx, xxxx xxxxx x úplné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zpracovávají x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) grafické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx formát dat x

x) metadata.

(4) Rozsah xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 9 k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovení vybraných xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxx, x požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost

(1) Mapovými xxxxxxxx xxx územně xxxxxxxxx činnost (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Mapa Xxxxx xxxxxxxxx12); xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx polohopisné a xxxxxxxxxx zaměření řešeného xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále základní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx státní xxxxxx díla.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx mapový xxxxxxx doplnit xx xxxxxxx skutečností zjištěných xxxxxxxx průzkumem xxxxx; xxxxxx o provedeném xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxx xxxxxx xxxx13) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx díla vytvořit xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje, xxxxxxxxx technická xxxx xxxx, je-li k xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx14).

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§61

Xxxxx xxxxxxxx územního plánování

Nástroji xxxxxxxx plánování xxxx

x) xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územní xxxx x regulační xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx opatření, xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Územně analytické xxxxxxxx

§62

(1) Územně analytické xxxxxxxx slouží xxxxxxx xxxx xxxxxxx podklad xxx pořizování územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územních xxxxxx, xxxxxxxx opatření, xxxxxxxx zastavěného xxxxx x pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx x vývoje xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx využití území, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x určení xxxxxxxx x xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx analytických xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§63

Údaje o xxxxx

(1) Xxxxx o území xxxx informace xxxx xxxx x stavu xxxxx x omezeních, xxxxx xx váží x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx útvaru xxxx stavbě, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxxx právních xxxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxx x území, xxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx, s jehož xxxxxxxxxx údaje x xxxxx souvisejí, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxx xx stát xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vlastník dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx vznikají xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15).

§64

Poskytování údajů o xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx poskytuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx jejich zjištění, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx správnost, úplnost x xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx o území xx poskytují xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx splněna xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx16), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx17).

(2) Xxxxx x území mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxx na úhradu xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxx x xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx kopií, xxxxxx dat x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury.

(4) Xxxxxxxxxxxx údajů o xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx náklady xx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o území x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx území, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx budoucím xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx xxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx analytické xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentacích xx 30 dnů xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxxx podklady pro xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx projednání, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxx x projednání xxxx kraje x xxxxxxx a formě xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx územně analytické xxxxxxxx xxx území xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Oddíl 2

Xxxxxx xxxxxx

§67

Xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx navrhuje, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v území, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx využití x uspořádání.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx, x xx pouze x těch xxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, a xx xxxxx v xxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací.

§68

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx studii

a) x xxxxxxxxx, kdy je xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

b) z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na zpracování xxxxxx xxxxxx požadované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Pořízení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx může pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxx, xxx xxxxx podnět xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, cíle a xxxx.

(4) Jedná-li se x územní studii, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx plánem xxxx podmínka pro xxxxxxxxxxx v území, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx územní xxxx schválilo. Neprojedná-li xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 60 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx do 7 dnů ode xxx její xxxxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxx studie

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxx xxxxxx studie xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx do 8 let xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prověření xxxxxxx xxxxxxx dat o xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nedojde-li xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx aktuálnosti územní xxxxxx xxx x xxxxxxxxx územní xxxxxx x xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka státu, xx 30 dnů xxx xxx uplynutí xxxxx podle odstavce 1 územní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

Xxx 3

Xxxxxxxx architektury x xxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx

§70

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a stavební xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a stavební xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zpracovává Ústav xxxxxxxx rozvoje.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§71

(1) Nejvyšší stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx a x xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad nejpozději xx 6 let xx xxxxxxxxx Politiky xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednou za 6 let xxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx České republiky. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktualizaci nebo xxxxx Politiku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

Xxx 4

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxx x xxxxxxxx obsahové náležitosti xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

§72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 5 xx 8 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x změna xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace vojenského xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx zákona projednává xxx x xxxxxxx xxxxx přesahujících xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx vydává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx změny x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx závazná xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpřesňuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx území, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx plán

§74

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx naplňování.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a ochrany xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx sídelní xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx oblasti xx zvýšenými xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx rozvojové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx hodnotami x xx xxxxxxxxxxxx problémy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx významu nebo xxxxxxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxxxx xxxx celostátního xxxxxxx, nebo přesahujících xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kraje, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významu, x xxxxxxx účel x xxxxxxxxx na xxxxxx využití, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x plochy pro xxxxxxx, xxx které xxx xxxxx k xxxxxxxx x stavbám xxxxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxxxxx průmět xx xxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obcí, x stanovuje xxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx plán může xxxxxxx plochu nebo xxxxxxx územní xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) K xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrženého řešení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vybraných xxxxxxx xxxx koridorech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§76

(1) Xxxxxx rozvojový xxxx xx xxxxxxxx x vydává xxx xxxx xxxxx státu.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu Nejvyšší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx vyžadováno xxxxx §40.

Xxxxxx územního xxxxxxx

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx základním koncepčním xxxxxxxxxx kraje k xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx a ochrany xxxxxx jeho xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sídelní xxxxxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu,

b) xxxxxxxxx vymezení rozvojových xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx rozvojovém plánu x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx rozvojové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx významu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsažených x xxxxxxx rozvojovém xxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, vymezí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, zpřesňují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozvojovém xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a koridory x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx vymezeny, x xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx18), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo dosažení,

g) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxxxxxx prospěšná xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a plochy xxx xxxxxxx, pro xxxxx lze xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx koordinaci xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x na xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich naplňování.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu x xxxx další záležitosti, xxxxx přesahují svým xxxxxxxx nebo rozsahem xxxxx xxxx; přitom xxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zásady xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxxxx plochu nebo xxxxxxx územní xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změn x xxxxx.

(5) X podrobnějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§79

(1) Zásady územního xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x územním xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxxx zásad územního xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx orgán ve xxxxxxxxxx xxxxx §101 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nadregionální xxxxxxxxxx.

(3) X návrhu xxxxx xxxxxxxx rozvoje pořizovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxx §40.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxxx obsah zásad xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xx rozvojových xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, specifických xxxxxxx a sídelní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx plán

§80

(1) Xxxxxx xxxx xx základním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x usměrňování xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jejího xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, k xxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zlepšování xxxx xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž součástí xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ploch xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch, transformačních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zeleně,

d) stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx podmínek xxx její xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ploch a xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) stanoví koncepci xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx x xxxxxxxx ploch x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prostupnost xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx povodněmi a xxxxxx, rekreaci x xxxxxxxx ložisek nerostných xxxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx možné xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx využití, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krajinného xxxx,

x) vymezí xxxxxxx xxxxxxxxx stavby, veřejně xxxxxxxxx opatření, xxxxxx x opatření x xxxxxxxxxxx obrany a xxxxxxxxxxx státu x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx vyvlastnit.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxx je. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx územního xxxxxxx dosud věcná xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx plán xxxx xxxxxx přebírá x, xx-xx to účelné, xxxxxxxxx xx.

§81

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx plochy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lokality.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx území. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahrne xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx plochy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo koridor, x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uzavřením xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 4 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínka xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pořízení územní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxx a xxxxxxx základní podmínky xxx xxxxxxxx územní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx plánu, která xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx delší xxx 6 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Marným xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změn v xxxxx.

§82

(1) Územní xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx obce, a xx xxx celé xxxxx xxxx, xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx x xxxxx x pro část xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území. Xxxxxx plán hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx nadřazenou xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx plán xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx nebo xxx xxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxx-xx tak zastupitelstvo xxxx x zadání xxxxxxxx xxxxx xxxx x zadání xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§83

(1) X návrhu xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxx §40.

(2) Územní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby19).

(3) Poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxxxxxx nadmístního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx ve stanovisku xxxxx §101 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Regulační plán

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pozemků,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxxxx xxxxxx napojení na xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umístění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x krajinného rázu,

e) xxxxxxxxx příznivého xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx zpravidla xxxxxxx

x) xxxxxx x stavební xxxx,

x) xxxxxxxx odstupy xxxxxx x odstupy xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, výšku, objem x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) určení xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zastavěny, xxxx xxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro požární xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x využití xxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§86

(1) Regulační plán xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx řešenou xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x pozemky xxx asanaci, pro xxxxx xxx xxxxx x pozemkům x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx plánu lze xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsahuje základní xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx delší xxx 4 roky. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pozbývá uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx provádění změn x území.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§87

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace xxxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "schvalující xxxxx") z xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxx x podnětu xxxxx §109 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x určeným zastupitelem xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace (xxxx xxx "návrh xxxxxx") na základě xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx stanoví hlavní xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případě regulačního xxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro vymezenou xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxx řešené xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx obsahu a xxxxxxxxx zadání územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zadání

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejní návrh xxxxxx v národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxx oznámí zveřejnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx má být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na své xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx zveřejní xx xxx úřední desce Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§89

(1) Xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx20) a xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pořizovateli x příslušnému úřadu xx 23 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyloučit xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx uplatní x xxxxxxxxxxxx do 30 xxx od obdržení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a územního xxxxx x xxxx xxxxx, xxx má xxx jejich xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx21).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležející xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) dotčený xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx posuzován x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, doplní xxxxxxxxxxx x souladu x §40 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§90

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx variantního xxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zadání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pořizovateli xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx projednání, xxxx návrh xxxxxxx, x xx ve xxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxx xxxxxxxx xx schvalujícího xxxxxx zveřejní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

§91

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx podklady, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx, zpracovává-li xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxx xxxxx, na xxxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx územního xxxxxxx xxxx,

x) územního xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx obec,

d) územně xxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx.

§92

(1) Vyplývá-li pořízení xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 1 na xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx část nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxx obce xxxx kraje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx pořízení změny xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx toho, kdo xxx ke xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx částečnou xxxx xxxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 a v §91 odst. 1 xxx, xxx xxxxxx xxx.

§93

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx 30 xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, soulad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokyny x xxxx dopracování. Xxxxxxxxxxx pokyny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx dopracovaného xxxxxx xx postup xxxxx odstavce 2 x tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zpracovává-li xx, se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2

x) xxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, x národním xxxxxxxxxx územního plánování x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx a dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místo x xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx.

§94

Společné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx konání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx

x) územního xxxxxxxxxxx plánu xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx v řešeném xxxxx x x xxxxxxx územím xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plánu xxxx, xxx kterou je xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx je regulační xxxx xxxxxxxxx.

(2) Společné xxxxxxx xx koná xxxxxxxx 15 dnů, xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx xx oznámení xxxxx §93 xxxx. 5.

(3) Dotčené xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx společného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx stanoviskům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx lhůtě xxxx uplatněným ve xxxxxx, x xxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§95

Přeshraniční konzultace

(1) Xx-xx xx vyhodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx zašle xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22), xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx státu x konzultace xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx státu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Nejvyšší xxxxxxxx úřad, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

§96

Veřejné projednání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, veřejnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatel xx xxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5 xxxx. x). Xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxx místech xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodný den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nejpozději xxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx podle §93 xxxx. 5.

(4) Z xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořídí xxxxxxx xxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx

(1) Xx 15 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vyhodnocení xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxxxxxxx.

(3) Obsahuje-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxx variantě samostatně.

(4) Xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx námitky xxxxx xxxxx šesté xxxxxxxxx xxxx.

§98

Vyhodnocení xxxxxxxx projednání

(1) Xxxxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxxx uplatněná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů xxxxxxxxxx xx 135 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §94 xxxx. 3.

(2) S xxxxxxx na xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatel xx 90 dnů xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x §97 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx částečně. Xxxxx související xxxxxxxxxx xxx vyhodnotit společně.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, se stanovisky xxxxxxxxx orgánů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx připomínek x xxxxxxxxxx, vyhodnocení vlivů, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxx rozporů, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx výběru nejvhodnější xxxxxxxx dotčeným xxxxxxx x vyzve xx, xxx x nim xx lhůtě 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxx, xx se xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů.

(6) Pořizovatel xx lhůtě 60 xxx xx uplynutí xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisek.

§99

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Určený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xx x xxxx souhlasí.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx x návrhy xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je určenému xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx k úpravě, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů nebo x výsledkem xxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx zastupitel xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 bezodkladně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxx pokynu úpravu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Zpracovává-li xx xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §10g xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx územního rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1. Nejde-li x xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, prodloužit, xxxxxxx xxxx o 30 xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx stanovisko xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, je možné xxxxxx rozvojový xxxx, xxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx stanoviska; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x posouzení vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zásady xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxx xxxx mají xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, xxxxx xxxxx předmětem xxxxxxxxx nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů od xxxxxxxxxx xxxx obdržení xxxxxxxxxx z podkladů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxx x xxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízenému xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx nadřízený xxxxx xx svém stanovisku xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu ke xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořizovatel xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx projednání

§102

(1) Xxxxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx pro úpravu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x předá xx projektantovi. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx součástí pokynů xxxxx nejvhodnější xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx varianty xxxxxx, doplní odůvodnění x xxxxxx variant x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty.

§103

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx variantu.

(2) Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx úpravě návrhu xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územního plánu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx 15 dnů xx doručení žádosti xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx projednává v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5, §94 xx 100 x xxxxx odstavců 1 x 2; xxxxxxxx xxxxxxx a veřejné xxxxxxxxxx lze při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obě jednání xxxxxx. Stanoviska, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxx uplatnit jen x xxxxxx řešení, xxxxx byly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změněny, xxxxx se x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sloužilo xxxx podklad xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x výjimkou případu, xxx tak stanoví xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx uplatní nadřízený xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx stanoviska, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx upozornění xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 2 x 3.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatné xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §102, x xx-xx xx xxxxxxxx, obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§104

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 dnů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx podle §98 xxxx. 4. Návrh xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx

x) s požadavky xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a

c) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nejvhodnější xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx ji xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx není v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx s předloženým xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x úpravě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx pokyny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxxx-xx pokyny x xxxxxx podstatnou xxxxxx, xxxxxxxxx pořizovatel xxxxxxx xxxxx §103.

§105

(1) Xxxxxxxxxxx po xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx se opatří xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydal,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, funkci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x otisk úředního xxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§106

Xxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 let od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx xxxxxxxxx uplatňování xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zastupitelstvo xx xxxxxx pořizovatele určí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx celé xxxxxxx období.

§107

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňování územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx").

(2) Zpráva x xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx analytických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx pořízení změny xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx zadání xxxxx xxxx návrhu xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx §88 xx 90 xxxxxxx.

(4) Při pořizování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxx postupuje xxxxx §91105.

(5) Xxx pořizování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xx schválené xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx xxxxx §93 xx 104 x §105 xxxx. 3 xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§108

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vydává x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Pořizovatel xx 7 xxx po xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace zajistí xxxxxxx této změny x xxxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou; xxxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změna xxxxxxxxx.

(4) Jedná-li se x změnu územního xxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx touto xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§109

Xxxxxxxxxx o xxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o uplatňování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změny x vlastního xxxxxxx xxxx z podnětu

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ministerstva, xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx správy nebo xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx obce x xxxxxxx územního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx stavebního xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnětu, včetně xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx změny územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) název xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pro pořízení xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) návrh úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx v §91 odst. 1 x §92.

(3) Nejde-li x xxxxx regulačního xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx obsahovat

a) stanovisko xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x s xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody xxxxx písmene x) xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Obsahové xxxxxxxxxxx zadání změny xxxxxx plánovací dokumentace xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §109 x xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) s xxxxx xxxxxxx x xxxx prováděcími právními xxxxxxxx,

x) se stanovisky xxxxx §109 xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx vykazuje-li xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxx, xxx podnět xxx, xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx podnět xxxxxx x informuje o xxx toho, xxx xxxxxx dal, a xxxxxxxxxxx orgán.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx odložen podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx-xx stanoviska podle §109 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx obdobně xxxxx §89 xxxx. 2 xx 4. Xxxxxxx-xx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx stanoviska xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 a §89 odst. 5.

(5) Xxx pořizování změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 2 až 5 xxxxxxx.

§111

Zpracování x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2 x 3 x dále postupuje xxxxxxx xxxxx §88 x 89.

(2) Pořizovatel x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx změny, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x schválí xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx x novému xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1 x §92 xxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxx plánovací dokumentace xx dále xxxxxxxxx xxxxx §93 xx 104, §105 odst. 3 x §108 xxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§112

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx souladu x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Do té xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx částí územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentací. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx uvedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxx xxxx xxxx její xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci, xxxx xxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx rozhodování x xxxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx nadřazené xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

§113

Zrušení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx plán, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územní xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx x vydáním xxxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu, xxxxx územního xxxxxxx xxxx územního plánu.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x není-li xxxxxx x něm obsažené xxx xxxxxxxx.

(3) Návrh xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §94, 96, 97 x §98 odst. 1 xx 3; ustanovení x vyhodnocení vlivů x variant xxxxxx xx nepoužijí.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx 7 xxx xx nabytí účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

(1) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pořizovatel xxxxxx xx poslední xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčen,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx

x) zastavení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, zajistí pořizovatel xxxxxx úplného xxxxx.

(3) Xxxx nebo kraj xxxxxx Nejvyššímu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§115

Souběžné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx x vydání xxxxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schvalující xxxxx, může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pořízení xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x změny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovacích dokumentací xxxxx souběžně x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nejvyšší xxxxxxxx úřad a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x podnětu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pořizování koordinuje Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(3) Xxxxxxx úřad a xxxxxx xxxx pořizují x xxxxxxx kraje x obce xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územního xxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x částmi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnou; xxxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx navazující xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxxxx vlivů xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x v podrobnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídá, je-li xxxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxxx x xxx-xx stanoviskem orgánu xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxx nadřazené x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx xxxx změna.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx

§116

(1) Xx území xxxx xx vymezuje jedno, xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxx parcel, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxx spojnice xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bodů xx xxxxxx hranicích.

(2) Xx xxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxx pozemky x xxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx x 1. xxxx 1966 x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), s xxxxxxxx vinic, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx netvořících stavební xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx vně xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) stavební xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území x dráhy v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) další xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území, x xxxxxxxx xxxxxxx vinic x xxxxxxxx.

(3) Zastavěné xxxxx se xxxxxxxx x územním xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§117

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx však xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nastane, x xxxxxxx s §116 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se v xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xx doby vydání xxxxxxxx plánu (xxxx xxx "nezastavitelný xxxxxxx"), x xx

x) pozemek xxxxxxx zeleně x xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx1),

x) v intravilánu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 0,5 xx.

(3) Xx nezastavitelných xxxxxxxxx lze do xxxx xxxxxx územního xxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neznemožňující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Vymezení zastavěného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118

Xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Textová xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x měřítku xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx v xxxxxxx katastrální xxxx xxxx 1 : 5 000, x xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx území x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §116 odst. 2 a vyhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx požadována xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vymezeno, xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účasti obce x dotčených orgánů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx úseku

a) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx,

x) ochrany xxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pořizovatel xxxxxxxxxxx vyhodnotí výsledky xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území, zpracuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx zastavěného xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx podle xxxxxxxx 1; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle odstavců 2 xx 5.

§120

Xxxxxx

(1) Vymezení zastavěného xxxxx xxx xxxxx xxx tehdy, je-li x xxxxxxx x xxxxxxxx projednání. Pořizovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx opatří záznamem x účinnosti, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) xxxxx, příjmení, funkci x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Dojde-li xx xxxxxxx vymezení zastavěného xxxxx nebo jeho xxxxx soudem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Změna

(1) Xxxxxxxxxxx nejpozději xx 8 let xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Je-li xx xxxxx xxxx vymezeno xxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxx xx xxx xx, xxxxx aktualizaci xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx také xx xxxxxxx podnětu xxxxxxx xxxx.

(4) Pro xxxxxxxx xxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx §117 xx 120 x xxxxxxx měněných xxxxx xxxxxxx. Ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x adresy jejich xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účinnosti.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx území

§122

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) těžbu xxxxxxx,

x) snižování xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx katastrof x xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) ochranu přírody x krajiny x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x cestovní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ekologická x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 není doplňková xxxxxx bydlení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx přípustná.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx povolit xxxxx x případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxx.

Díl 6

Územní xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx opatření x xxxxxxxx uzávěře

§123

Podmínky vydání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx mohla ztížit xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření x území, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx opatření x xxxxxxxx uzávěře xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxx.

(3) Xxxxxx opatření x stavební xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx zakazuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx budoucí využití xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vydává xx xxxxxxxx nutnou xxxx, xxxxx však nesmí xxx xxxxx xxx 6 xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře nelze xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx zakázat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxx infrastruktury vymezené x územním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje.

§124

Xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxxxxxx

x) vymezení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozsah x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

d) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výjimek.

(2) Součástí xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx území, pro xxxxx xxxxx stavební xxxxxxx.

(3) Týká-li xx xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx území, nahradí xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx omezení xxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území

§125

Podmínky xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx závažnou xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zásahu do xxxxxxx území, xx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx opatření o xxxxxxx území lze xxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxxxx místa xxxx xxxxx ekologické xxxxxx, x xx z xxxxxx hygienických, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, provozních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx hrozby značné xxxx nutné nařídit xxxxxx, odstranění staveb, xxxxxx, xxxxxxxxxxx kontaminovaných xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěží.

(3) Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pozbývá x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx §126 odst. 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxx území.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§126

Xxxxx

(1) Územní opatření x asanaci území xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxxx xxxxx x parcelních xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx platí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, zabezpečeny nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxx, stavebně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx územních, xxxxxxxxxxxxxxxxx a urbanistických xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) případné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xx xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x vymezí území, xx kterém pozbývá xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx katastrální xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx díla vhodného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kterého xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území xxxxxx rozsáhlého xxxxx, xxxxxxx se údaj xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxx.

Xxxxx 3

Pořizování a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§127

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx podnět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obce xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx návrhu zohlední xxxxxx vyhodnocení stavu xxxxxx x xxxxxxx x hlediska ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx území x xxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx územního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejní v xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) dotčenými orgány, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx obcí xxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x připomínky se xxxxxxxxx u pořizovatele xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx §98 odst. 2 xxxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx s dotčenými xxxxxx, které uplatnily xxx xxxxxxxxxx, není-li x xxxxx řešení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§128

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx plánování xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx do 7 xxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxx opatření x adresu xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx územní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, funkci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx x xxxxx úředního xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozsudek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxx povolit xxxxxxx x podmínek, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky neohrožuje xxxxxxxxx účel. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx odvolat.

Xxx 7

Xxxxxx vztahů x xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§130

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Plánovací xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x obcí xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxx uskutečnění ve xxxxxxx uvedeného záměru x xxxxxxxxxx při xxxx uskutečňování xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Plánovací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práv x xxxxxxxxxx osob x xxxxxxx soukromého xxxxx.

§131

Xxxxx xxxxxxxxx smlouvy

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx obec, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx nebo xxxx xxxxx kroky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případě, xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) po sjednanou xxxx nevydá xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úkon, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměru,

d) xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy nebude xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x opravné prostředky, xxxxx by xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx uzavřené plánovací xxxxxxx.

(2) V plánovací xxxxxxx xx obec, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury může xxxx zavázat k xxxx, že

a) pozemky xxxx stavby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x nimž xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx nezatíží xxxx nezcizí,

b) se xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, výstavbě xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxxxx stavbu xx xxxxx vlastnictví,

d) xxxxx xxxx xxxxxx jednání x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) převzetí xxxxxxx xx výstavbu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dotčeného záměrem,

d) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x plánovací xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx.

§132

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx uzavíranou xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxx z xx je příslušný xxxxxxx xxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx sporů z xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxx xx xxxxx x území

§133

Oprávněné xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx má xxxx věcné právo x xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoba") x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x obvyklé xxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výstavby xxxx xx snížení hodnoty xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx stavbě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x byla-li xx tím způsobena xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nenáleží, xxxxx-xx xx zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx 5 let xx xxxxxx účinnosti územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uzávěry xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku stanoveného xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx, nabylo-li xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx, x toto xxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxx platnosti.

§134

Povinné xxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxx náhradu xx xxxxx x území xx obec, xxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx opatření o xxxxxxxx uzávěře.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxx.

§135

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze na xxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx osobě jiný xxxxxxx xxxx stavbu; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx náhrady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(2) Dojde-li x xxxxxxxx změně xxxxxxxx plánu anebo xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx který xxxx xxxxxxxxx náhrada, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x plné výši xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx, do 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Byl-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx náhradu v xx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxx od xxxxxx účinnosti změny xxxxxxxx plánu xxxxx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxx xx náhradu xxxxxx.

§136

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxx kraj xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx správního orgánu, xx základě jehož xxxxxxxxx došlo x xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxx xxxx státu, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx x důsledku xxxxxx uvedení do xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx náhradu do 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zaniká. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kraje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

STAVEBNÍ PRÁVO XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§137

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Při xxxxxx plánovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx výstavbu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, prováděcím xxxxxxx předpisem nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx požadavků, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v užívání xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x památkové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zvláště chráněného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality nebo xxxxx oblasti,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x to x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§138

Výjimky x požadavků xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x požadavků na xxxxxxxx xxx povolit xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výjimky xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxxx také x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x části xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx prvky xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1; xxxxxxx platí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx plánu.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§139

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx, s xxxx x úkoly územního xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxx, architektonickou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx území x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx vlastnostmi, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účel.

(2) X xxxxxxxxxx území xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx pozemky x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx rekreací, stavby xxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x umisťování xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x charakterem xxxxx x xxxxxxxxx kvalitu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dbá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ulic.

§140

Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků

(1) Xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxx děleny xxx, aby tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterou xxxxx samostatně užívat; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx dělení xxxxxxx, xxxxx xxxx zatíženy xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx vlastnostmi, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxx navrhovaný účel x aby xxx xxxxxxxx napojen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx23).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vymezuje xxx, xxx xx xxx xxxx vyřešeno

a) umístění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro účel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx staveb xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx24), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxxxxxxx poměry, xxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ohroženy okolní xxxxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dešťové xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x následným xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx odváděním xx xxxxxxxx kanalizace, není-li xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx zastavěného stavebního xxxxxxx lze prokázat xxxxxxx xxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xxxxxxxxxx plánem nebo xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§141

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Pozemky xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxxxxx života lidí, xxxxxxxxxx obytné xxxxxxx x významu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx možností xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx zeleně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx území x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx možností též xxxxxxxxxxxx dopravou.

(3) Chodníky, xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxx x mimoúrovňové xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx x parcích x ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx samostatný, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítě x xxxxxxx nebo dítě xx 3 xxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx").

§142

Xxxxx

(1) Xxxxxxx tvořící xxxxx xx vymezují xxx, xxx svými xxxxxxxxxxx, zejména svou xxxxxx, xxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx x souladu x charakterem xxxxx.

(2) Xx-xx xx technicky xxxxx x xxxx-xx xx x xxxxxxx x charakterem xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pás xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx

§143

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx umisťují x xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx, x cíli územního xxxxxxxxx. Stavby se xxxxxxxx xxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, urbanistickou, architektonickou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kvalitu xxxxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx umožňovalo přístup xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zásahu xxxx ochranná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x způsobem připojení xxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x plynulého xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích25). Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx požadavky xx dopravní xxxxxxxxxx x parkování.

(3) Xxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx historické, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx hodnoty daného xxxxx xxxx nesmí xxxxx k narušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx stavební xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx staveniště x připojení xxxxxx xx sítě technické xxxxxxxxxxxxxx x pozemní xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxxx staveb

(1) Vzájemné xxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx staveb.

Díl 4

Xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx

§145

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx navržena x xxxxxxxxx tak, xxx byla vhodná xxx xxxxxx xxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx26),

x) xxxxxxx xxxxxx27),

x) xxxxxxx životního xxxxxxxxx28),

x) bezpečnost xxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx29),

x) xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxx30).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povolování, xxxxxxxxx x užívání xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx31), xx technické xxxxxxxxx xx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx nedošlo k xxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxx x života xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§146

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stabilitu xxxxxx

(1) Stavba xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx narušit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx způsobilost xxxxxx nebo její xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavby v xxxx nepřiměřené původní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx dynamickými xxxxxx povodňových xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztlakem xxx xxxxxxxxx,

x) ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x dosahu xxxxxx xxxxxxxxxx dobývání xxxx x xxxxxx seizmických xxxxxx xx navrhují xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx deformace xxxxxxxxx půdy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§147

Požadavky xx požární xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxx zachována xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx uvnitř xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx zachráněni,

e) byla xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx záchranných xxxxxxxx.

§148

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Stavba xxxx xxx navržena x xxxxxxxxx takovým způsobem, xxx neohrožovala xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zdraví xxxx nebo zvířat, xxx byl xxxx x chráněném prostoru xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejích xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx klid x xx vyhovující xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx klima, x xx během xxxxxxxx, užívání x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx tepelně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, těkavých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebezpečných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) narušení podloží x xxxxxxxxx trvalé xxxxx xxxxxxxx podzemních xxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx hladiny xxxxxxxx xxxx.

(2) Stavba xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx nezpůsobila

a) xxxxxxxx xxxx rostlin x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo ničení xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krajiny xxx volně žijící xxxxxxxxx.

§149

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x údržbě

Stavba xxxx xxx navržena a xxxxxxxxx takovým způsobem, xxx při xxxxx xxxxxxx, údržbě nebo xxxxxxx

x) nevznikalo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx32),

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx veřejností,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx x domovního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx xxx xxxxx xxxxx nejméně 25 xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§150

Požadavky xx úsporu xxxxxxx

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, chlazení, osvětlení x xxxxxxx xxxx xxx navrženy a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx byla spotřeba xxxxxxx xx nejnižší x xxxxxxx xx xxxx užívání a xx místní klimatické xxxxxxxx. Stavba musí xxx xxxxxx energeticky xxxxxx.

§151

Požadavky na udržitelné xxxxxxx přírodních zdrojů

Stavba xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a odstraněna xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx využitím xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx šetrných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavbě.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§152

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobné požadavky xx xxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x technické xxxxxxxxx xx stavby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Prováděcí xxxxxx předpis podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX NA XXXXXXX XXX XXXXXX

§153

(1) Xxx stavby xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, materiály x xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx x běžné xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx33).

(2) Výrobky xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavby x které xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx ohrozit život xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34).

XXXXX XXX

XXXXXX STAVEBNĚ XXXXXXXXX XXXXXXXX

§154

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx vady xxxx xxxxxxx staveb, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, došlo-li xxx xxxx ke xxxxxxx xx životech xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx života a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

ČINNOSTI XX XXXXXXXX

§155

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výstavbě, xxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k jejich xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx studie a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx změny xxxxx odstraňování xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xx výstavbě36).

§156

Projektová xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx stavby") xxxx xxxxxxxxx xxx osoba, xxxxx má vysokoškolské xxxxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx směru xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx praxe x xxxxxxxxxxxx staveb.

§157

Xxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb uvedených x odstavci 1 xxxx. c) x x) xx n) x odstavci 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) rámcové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) provádění xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x e) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx x) x odstavci 2 přílohy č. 2 k xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru xx rozumí xxxxxxxxxxx xxx

x) povolení stavby,

b) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§158

Xxxxx dokumentace

(1) Xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxxx průvodní xxxx, xxxxxxxxx technickou zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx povolení změny xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx výkresy. Dokumentace xxx povolení záměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx záměru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a stability, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx odstranění stavby xxxxxxxx průvodní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx příslušné části xxxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx34) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrobku plnícího xxxxxx stavby x xxxxxxxxx xxxxx §153, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dalšími xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx ověřit xxxxxxxx požadavků xx xxxxxx.

(4) X projektové xxxxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxxxxxxx staveb se xxxxxxxx xxxxxxxxx část, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněnými xxxxx jiných právních xxxxxxxx.

(5) Podrobnosti obsahu xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stavby stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§159

Provádění x odstraňování xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx úprav

(1) Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx stavbyvedoucím, xxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Svépomocí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, x xxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 11 této přílohy, xxxxx x stavby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 přílohy č. 1 k xxxxxx zákonu, které xxxx umisťovány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 2 x xx xxxxxx pozemků,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx,

xxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxx, není-li xxx takovou xxxxxxx xxx odborně xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx o xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx stavby, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odstraňovat drobné xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 11 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odstupové xxxxxxxxxxx xxxx než 2 x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dozor. X xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXX XXX PŘÍPRAVĚ, XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

§160

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx projednání záměru xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sám.

(2) Stavebník xx x případě xxxxxx, zařízení nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) x e) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadován xxxxx právním xxxxxxxxx26),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x sídlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x změny v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx xxxxxxx xx viditelném xxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxxx štítek xxxxxxxxxx identifikační údaje x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xx dokončení xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx jejího xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xx staveništi xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxx pro provádění xxxxxx, popřípadě ověřená xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fáze výstavby xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx výstavbě, xxxxxxxxxx x žádosti x vydání kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadován xxxxx xxxxxxx předpisem37).

§161

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx jejího xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxx xxxxx povinných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §167 xxxx. x) x x), x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx financované z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikatel xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavebníka xxx prováděním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx projektovou xxxxxxxxxxx xxx tuto stavbu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dozor xxxxxxxxxxx.

(4) Obsahové náležitosti xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§162

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx studie x xxxxxxxxxx dokumentace respektovat xxxxxxx zájmy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stavebním úřadem x dotčenými orgány.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) územně plánovací xxxxxxxxxxx x územní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx vypracovány xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx projektant xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovat xxx, xx povinen k xxxxxx xxxxxxxxxx přizvat xxxxx x oprávněním xxx xxxxxxxxx obor xxxx specializaci, která xxxxxxxx za jí xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx x) x v odstavci 2 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zpracování příslušných xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů38). Xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§163

Zhotovitel

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxx přípravu a xxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx terénní xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxx života x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vytyčení xxxxxxxxxx polohy xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx dokumentací xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx nebo terénní xxxxxx dodržení požadavků xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx norem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odstraňováním xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stavbě, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx terénní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení nebo xxxxxxx xxxxxx podléhajícím xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo odstraňovat xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx na stavbě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění39), xxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§164

Stavbyvedoucí

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) odborně xxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx x dokumentací xxx xxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx něm,

d) xxxxxxxx dodržování povinností x ochraně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx předpisů,

e) zajistit xxxxxxxx požadavků na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, které souvisí x xxxxxxxx prováděním xxxx xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit vytyčení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Stavbyvedoucí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozor xxxxxxxxxx xxxx dozor projektanta, xxxxx xxxx xxxxxx, x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci40), xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

§165

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx staveb.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxx xxxxx xx stavebníkem

a) xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxxxxx nebo terénní xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dokumentací xxx xxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x správnost xxxxxxxx stavebních xxxxxxx, xxxxxxxxx a konstrukcí xx staveništi x xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stavbě; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx se xx xxxxxxxx takové závady x xxxxx vykonávání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxx.

§166

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, musí xxx veden stavební xxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb, x xxxxxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx do xxxxxxxxxx deníku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Záznamy xxxx dále oprávněny xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dozor xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, koordinátor xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx originál xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxx x xxx stavebníkovi x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavby, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx deníku x xxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) U xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§167

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx údržbu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pro provádění xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x odchylce xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí, xxxxxxxxx, souhlasy x xxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; dokumentaci xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx do 1. xxxxx 2025 xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxx než 20 parkovacími xxxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§168

Xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, x výškové xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nich, xxxxx xxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§169

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor, xxxxx xxxxxxxxxxx, technický xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastník xxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxxx oznamovat xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím systému xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx havárie xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, došlo-li xxx nich xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx života xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx oznamované xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx důležité xxx správné xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výskytu závady xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXX

§170

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx k pozemkům x stavbám xxx xxxxxxxx xxxx omezit, xxxx-xx vymezeny x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x jde-li o

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření,

c) realizaci xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x vytvoření xxxxxxxx xxx nezbytný xxxxxxx k pozemku xxxx xxxxxx, x xxx řádné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx práva podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nezbytné k xxxxxxxxx výstavby xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx podle zákona.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXX

XXXXX X

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§171

Xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon.

§172

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx této xxxxx xx xxxxx xxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx části xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx žádosti xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedený v xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xxxx v evidenci xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dotčených xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx") může xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx její xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci nebo xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací. Xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx, xxxxx nemusí být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxxxx-xx xxx spolu x xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx.

§173

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx písemnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxx xx doručují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Písemnost xx doručena xxxx, xxx xx stavební xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx žádost x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vyjádření, xxxxxxxxxxxx vyjádření nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stavebních postupů x doručí xxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Předběžná xxxxxxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a změn xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plánovací dokumentace,

b) x xxxxxxxxxxx povolení xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) o xxx, xxxxx jakých xxxxxxxx xxxx posuzovat žádost x vydání rozhodnutí x povolení xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx žádosti xxxxxxx,

x) x dotčených xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx požádá, v xxxxx xxx působnosti xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x nezbytnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu,

b) x xxx, xxxxx xxxxxx hledisek xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoviska x xx xxxxxx předpokladů xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx, xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádá, xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xx předběžnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje x záměru, zejména xxxx umístění, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Vyjádření, koordinované xxxxxxxxx x závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

§175

Vyjádření

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, podklady xxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx uvede x xxxxxx též podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, aby podmínky xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§176

Koordinované vyjádření

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx namísto xxxxxxxxxxxx vyjádření koordinované xxxxxxxxx.

(2) Koordinované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx správy xxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů.

(3) V xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§177

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxxxx, identifikační xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti.

(3) Neodstraní-li xxxxxxx vady xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nová xxxxx xxx xxxxxx vydání.

§178

Xxxxx xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx vydá xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx orgán prodloužit xx o 30 xxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx x zvlášť xxxxxxx případ. O xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do spisu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vydání, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx x bez podmínek.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo závazné xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx provedení záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxx stanoviště evropsky xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení výjimky xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v bližších xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxx xxxx vyhlášena k xxxxxxxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovišť xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, a které xx vydáváno xxxx xxxxxxxx závazné stanovisko x zásahu xx xxxxxxx a xxxxxxx.

§179

Xxxx xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x §178 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, koordinovaného xxxxxxxxx nebo závazného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx nové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx nebo závazné xxxxxxxxxx ruší.

(2) Xxxx xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydat xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Vyjádření vlastníka xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§180

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebníka, pokud xx vlastník veřejné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavebníka.

(3) Součástí xxxxxxx xx vždy xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

§181

Xxxxx a způsob xxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyjádření x záměru xx 30 dnů, xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx žádosti.

(2) Má xx za to, xx žádost podaná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, doručena okamžikem xxxxxx odeslání.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavebníka, doručí xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx postupů. Xxxxxxxxx xx doručeno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů.

(4) Xx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx editorů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o zeměměřictví.

XXXXX XXX

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§182

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx řízení xxxx

x) xxxxxxxxx,

x) obec, xx xxxxxx území má xxx záměr xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo ten, xxx má xxxx xxxxx právo x xxxxxx pozemku xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx stavbám xxxx xxxxxxxxx pozemkům může xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§183

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx41), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx vlastník xxxxxxxx stavebnímu úřadu, xx nadále nechce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§184

Xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxx, xxxx xxxxxxx x účelu, xxxxxxx x xxxx provádění,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx nebo stavbě, xx xxxxx xx xx záměr uskutečnit,

c) xxxx trvání x xxxxxxx stavby x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx,

x) plánovací smlouva, xx-xx uzavřena,

c) souhlas xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se záměrem, xxxxx xxxxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx xx zrychleném xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx-xx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §177, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx součástí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) závěr zjišťovacího xxxxxx, xx záměr xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxxx zákona o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x realizaci xxxxxx x xxxx odůvodnění x vyjádření, koordinované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x obecných xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. e) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x tomuto zákonu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a technickými xxxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx staví xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx do xxx, xxx nastane xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 3.

§185

Xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxx xxx, xxx mohly být xxxxxxx vady xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx neprojedná x xxxxxxxxx xx odloží,

a) xxxx-xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zpracována projektantem, xxxx

x) nevloží-li stavebník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx oznamuje pouze xxxxxxxxxxxx.

§186

Závěr zjišťovacího xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx, xxx který xxx xxxxx xxxxx zjišťovacího xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu42), že xxxxx nepodléhá posouzení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, stavební úřad xxxxx, zda xxxxxxx xx změnám xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Stavební xxxx xxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx užívání43).

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx ověření podle xxxxxxxx 1 k xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx negativní xxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x předložení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44).

§187

Xxxxxxx vlastníka

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, na xxxxx má být xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx oprávněn x xxxxxxxxx záměru z xxxxx xxxxxx nebo xx služebnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx stavbě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxx uskutečněn, x xxxx-xx xxx oprávněn x xxxxxxxxx xxxxxx x práva xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx platí obdobně x v xxxxxxx, xx stavebník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx součástí pozemku.

(3) Xxxxxxx musí být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx nichž xx být záměr xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx x realizaci záměru x xxxxx stavby xxxx xx služebnosti. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxx, adresa xxxxx trvalého xxxxxx, x xxxx-xx ji, xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx vlastníka xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastníků xxxxx xxxx jejich podílů; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx postačí pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx potřeba, je-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx stanoven xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§188

Xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezvadné xxxxxxx xxxx od odstranění xxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx úřad účastníky xxxxxx, dotčené xxxxxx x hlavního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx vyrozumění uvede, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx seznámit x xxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obsahuje také xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, popřípadě xxxxxxxxxx veřejnosti.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. x) se xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x staveb evidovaných x katastru nemovitostí.

(4) X řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. a), x) a x) xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručují jednotlivě xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx doručují xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxx xx tito xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx nemovitostí a xx xxx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyvěšením xx úředních xxxxxxx xxxxx těchto xxxx.

§189

Ústní xxxxxxx

(1) Nařídí-li xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dotčené xxxxxx x xxxxxxx xxxx konání nejméně 15 dnů xxxxxx. Xxxxxx-xx nařízeno ústní xxxxxxx, stavební xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 15 dnů, xx xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx záměru x xxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx XXX nařídí xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx veřejnosti xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou x xxxx xxx xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou; po xxxx xxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí.

§190

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx účastníků řízení xxxx xxx uplatněny xxxxxxxxxx xxx ústním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxx xxxxx, týkají-li xx nově doplněných xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Účastníci řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx procesních xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3. X námitkám, xxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxx 3, xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx nepřihlíží x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx jsou v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx účastník xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxx samostatné xxxxxxxxxx. Účastník xxxxxx xxxxx §182 písm. x) x d) xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx podle §182 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx účastenství v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Účastník xxxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, umožní xxxxxxxxxxxx xx k xx xxxxxxxx, x xxxxx xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxx.

§191

Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stavební xxxx xxxxx údajů v xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zakládají-li xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx práva, stavební xxxx xxxxxx xxxxxxx x vyzve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§192

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx připomínky, x xx nejpozději na xxxxx jednání. K xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad přihlédne x vyhodnotí xx xxxxx tehdy, xxxxxx-xx xx xxxx doplněných xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, x xxxx nebylo xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xxxxx.

§193

Xxxxxxxxxx záměru

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda xx záměr v xxxxxxx s

a) územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x charakterem xxxxx x x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx územní plán,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx prováděcích xxxxxxxx předpisů,

d) xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx vzájemných xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx x žádosti x xxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x) a xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 k xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§194

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xx ve stanovené xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx účelem xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nevyjádřil xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, neprovádí xxxxxxxx xxxx xxxxx úkony x xxxxxx zamítne.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxx spojit s xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§195

Xxxxxxxxxx o záměru

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193 nebo xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx zamítne.

§196

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 dnů xxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 může xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx o 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx x 60 xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx doručovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se prokazatelně xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx ciziny.

(4) X xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxx přerušuje x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§197

Povolení

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) vymezí xxxxxxx xxx realizaci záměru, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dělení xxxx xxxxxxxxx pozemků, x xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxx xx xx třeba, x xxx xxxx xxxxxxx,

x) stanoví podmínky, xxxxxxx bude zabezpečeno xxxxxxxxxx požadavků xxxxx §193 xxxx. 1, xxxxxxx podmínky k xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu.

(2) V xxxxxxx záměru na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na nemovité xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx povolení xxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx prací, jejichž xxxxxxxxx bude podmíněno xxxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxxxxx péče.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxx.

§198

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povolení xxxxx 2 xxxx xxx dne xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx však 5 xxx. Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxx zahájeno v xxxx xxxx platnosti, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dnem, kdy xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx platnosti xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx prodloužit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx, x to x opakovaně, xxxxxxx xxxx vždy x xxxxx 2 xxxx. Xxxxxxxx povolení nezanikne, xxxxx x žádosti xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto.

(4) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoumá, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx povolení xxxxxx. Doplnění xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dojde-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prvním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§199

Přechod xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx právní nástupce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx žádost právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§200

Xxxxx a zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx lze xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Platnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx současně xx xxxxxx stavebníka xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx nebo veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx řízení x xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx této xxxxx.

Díl 2

Xxxxx XXX

Xxxxx 1

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx

§201

Xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záměru x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx45).

(2) Žádost x xxxxxxxx záměru x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx

x) pro xxxxx xx vydává společné xxxxxxxx x zásahu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx negativní vliv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§202

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí

(1) V xxxxxx x posouzením xxxxx xx postupuje xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx-xx §3, 9, §9b9e xxxx §18 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx.

§203

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x posouzením vlivů xxxx xxxxx xxxxxxx x §182. Xx xxxxxxxx §9c xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§204

Xxxxxx

(1) X xxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx46) (xxxx xxx "dokumentace XXX").

(2) Je-li předmětem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX, zpracovává xx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx záměru.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx pouze stavebníkovi.

§205

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx zpracování xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx životní prostředí (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zpracovatel posudku"), xxxxxx zpracovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX a xxxxxxx mu xxxxx xxx xxxxxxxxxx posudku, xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxx xxxx stavební xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku prodloužit, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 20 dnů.

(2) Xxxxxxx účastníků řízení, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x připomínky xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx posuzování, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zpracovateli posudku.

(3) Xx základě obdržených xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku xxxx stavební úřad xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 40 xxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx doručena zpracovateli xxxxxxx. Informaci x xxxxxxx dokumentace XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx doplněná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EIA xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 3 xxx xx jejího vrácení, xxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx.

(4) Zpracovatel posudku xxxxx posudek xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx. Nesplňuje-li posudek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jej xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x doplnění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx x xxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§206

Přerušení xxxxxx

Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záměru EIA xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx doplněné xxxxxxxxxxx XXX,

x) xx xxxx zpracování xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx doplněného xxxx přepracovaného xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxxx

(1) Součástí výrokové xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s posouzením xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx záměru x provozu xxxxxx, xxxxxxxxx podmínky pro xxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, vyloučení, snížení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí a xxxxxxx zdraví x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx jako xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx vlivech xxxxxx xx životní xxxxxxxxx,

x) vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x vyloučení, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx připomínek x xxxxxxx; ve zbylém xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§208

(1) Xxxxxx-xx stavebník xxx záměr EIA xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §207, pokud xxx xxxxx EIA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §204 xxxx. 2.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zjišťovacího xxxxxx47), xx xxxxx xxxxxxxxx novému posouzení xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 3 xxxx.

Xxxxx 3

Společná xxxxxxxxxx

§209

Xxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxx xxxxxx EIA xxxx xxxxxxxxxx xx §208 xxxx. 2 použije xxxxxxx.

§210

Xxxxxxxxxxx platnosti povolení

Platnost xxxxxxxx záměru XXX xxx prodloužit, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx změn oproti xxxxx v době xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx řízení

§211

Povolení xxxxxx xxxx zařízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx xx výrokové xxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a náležitostí xxxxx §197 odst. 1 a 2 xxxx

x) xxxx x xxxx povolované xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, parcelní čísla x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx nebo zařízení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx údaje o xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Stavební xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx území,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) opatření xx xxxxxxxxx pozemku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) fáze xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X ověření xxxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejvýše 1 xxxx.

§212

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xx vydáno jako xxxxx xxxx stavebního xxxxx v řízení, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx požádal x

x) obec, na xxxxxx území xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxx plán,

b) xxxxx x záměr XXX,

x) nejde o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §193 x

x) xxxxxxxxx podal xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Povolení xxxxxx nebo zařízení xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx také xx xxxxxx desce xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 4

Nestavební xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

§213

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, prodejní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx48), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx49), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemku, xxxxx xx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vody.

§214

Xxxxx xxxxxxxxxxxx povolení

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx 1,5 x výšky xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 300 m2 xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) odstavná, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, skladová nebo xxxxxxxx xxxxxx xx 300 x2, která xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo látkami, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxx podle vodního xxxxxx,

x) změna xxxxx xxxxxxx48) xxxx způsobu xxxxxxx pozemků49) o xxxxxx xx 300 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx korytu xxxxxxx xxxx x xx pozemcích sousedících x ním, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx koryto xxxxxxx xxxx,

x) úprava pozemku, xxxxx xx xxxx xx schopnost xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rekreaci, xxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx s územně xxxxxxxxx dokumentací x xxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx vsakovat dešťové xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % z xxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxx pro bydlení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx výbušnin, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) území, xxx xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nálezy,

b) xxxxxx XXX,

x) xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§215

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad určí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx obsahuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 x 2 xxxx

x) katastrální xxxxx, parcelní čísla x druh xxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) plošné xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx využití území.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxxxx §212 xx xxxxxxx obdobně.

Xxxxx 2

Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx

§216

Xxxxxxxx

(1) Povolení xxxxxx nebo scelení xxxxxxx xxxx stavební xxxx vydat pouze xx xxxxxxx žádosti xxxxxx vlastníky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx prospěšné stavby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx namísto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx požadovaného dělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxx pozemek nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx věcného xxxxx x cizímu xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pozemků xx xxxxxx úkonem xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx dělení xxxx xxxxxxx pozemků dány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Povolení dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nevydává, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§217

Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx pozemků.

(2) Xxxx-xx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxx dělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx dělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xx výrokové xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx pozemků podle xxxxxxxx nemovitostí, jichž xx xxxxxx xxxx xxxxxxx týká,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Povolení xxxxxxx platnosti xxxx, xxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§218

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx stavby xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx nebo na xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx není xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx povolované xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavby xxxx xxxxxxxx.

(4) Stavební xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx ochranné xxxxx existující nebo xxxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné k xxxxxxx okolí před xxxxxxxxxxx účinky xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx některých staveb xxxx některé xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před negativními xxxxxx staveb nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx negativními xxxxx okolí.

§219

Návrh xxxxxxxx obecné xxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dotýká, vyjádření xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx povahy x stanovení ochranného xxxxx lze xxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xx jeho xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx nejpozději na xxxxx veřejném xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx jsou x návrhu opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx povinnosti.

(4) Stavební xxxx vydá opatření xxxxxx povahy x xxxxxxxxx ochranného pásma xx lhůtě 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§220

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx označení xxxxxx xxxx zařízení, před xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pásmo xxxxxx xxxxx,

x) katastrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přílohu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ochranného xxxxx x xxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx a xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 1 000 x a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedené xxxxx xx mapovém xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 10 000 xx 1 : 50 000.

(2) Opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx, která xxx xxxxxxxx. X xxxxxx, která nevyžaduje xxxxxxxxxx rozhodnutí, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavební xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx pásmo k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx xx rozhodnutí x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx použijí xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx toho, xxxx x xxx vyplývá xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx vyžaduje-li to xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx toho, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx z xxxx xxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 5

Rámcové povolení

§221

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rámcové povolení

a) x xxxxxxx xxxxxx x areálu jaderného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) u xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3, 6 a 8. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatní xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx neumožňuje xxxxxxxxx xxxxxx. Požadavky tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x provozem xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx nepoužijí. Xxxxxxxxx záměru xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze vydat xxx za xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx povolením xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Účastníky xxxxxx o povolení xxxxxx, pro xxxxx xxxx vydáno rámcové xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx má xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo pro xxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx organizačních xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x §182 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §198. Platnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxx.

§222

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Rámcovým xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx minimálních prostorových xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a sousedních xxxxxx a napojení xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxx a výstupy.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx záměry, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx státu x xxx xxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx organizačních xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx pro záměry xxxxx xxxx první xxxx osoby xxxxxxx x §182 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxx sloužit x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu a xxxxxxxxx se v xxxxxxxxxx existujících xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§223

Xxxxx rámcového xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx záměry v xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx pozemků podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xx sousedních xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx umístění xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výškového xxxxxxx xxxxxx xxxxxx areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x výstupy xxxxxxxx xxx realizaci a xxxxxx xxxxxx, x xx kapacitních a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výstupů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxx a imisí,

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx staveb stanovení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx ve výrokové xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxx xxxxxx.

Xxx 6

Změna xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

§224

(1) Změna xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxx x provádění xxxxxx xxxxxx xxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavebním xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lze realizovat xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X žádosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx dokončením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx projektové dokumentace xxxxx §157 xxxx. x), c) x x), xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nezasahuje xx xxxxxxx konstrukcí xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X žádosti x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx změna xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx záměru xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx stavebníka, ani xxxxxxxxxx veřejných xxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxx o xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx že xx xxxxxxxxx, napadené xxxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxx.

(2) Rozhodnutí v xxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle §196.

(3) Xxxx-xx x xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, na xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dílu 1 x výjimkou xxxxxxxxxx x zrychleném xxxxxx.

§226

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx námitkám, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx, x xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx zavázal.

Xxx 8

Kontrolní xxxxxxxxx

§227

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx stavby, xxxxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx opatření xxxx x opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedení kontrolních xxxxxxxxx, xxxxx je xx nezbytné pro xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx výstavbě nebo xxxxxxxxxxxx postupuje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím.

(2) Xx xxxxx stavebního xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx osoby xxxxxxx x §292 xxxx. 3; ustanovení §292 odst. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu obsahuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §18 a 62 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx prohlídce xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

§228

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xx-xx k xxxxxxxx xxxxxx nezbytná xxxxxxx x požadavků xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx stavební xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxx x xxxxxxxxx na výstavbu xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záměru x xxxxxxxx uvedení, x xxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxx odůvodnění.

XXXXX X

XXXXXXX XX XXXXX

§229

(1) Vlastníkovi xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx mu xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx práv x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx poskytnout vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxxx pásmo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na přípravu xxxxxx v xxxxxxx xxxx, zejména xx xxxxx pozemku, xx xxxxxxxxxxx přípravu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který slouží x zajištění xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx poskytnout náhradu xxxxx xxxxxxxx 3 xx obec, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx záměru x xxxx xxxxxx postupem xxxxx §200 xxxx. 2 x 3.

(5) Xxxxxxx xx poskytuje x xxxxxxxx. Místo xxxxxxxx xxxxxxx lze xx základě dohody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx na vyrovnání xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxx stavby xxx xxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§230

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze užívat xxx na základě xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxx k xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou staveb xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xx c) a x) x odstavci 2 xxxx. x) přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx pouze x xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx x povolení xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx zapsány změny xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx50).

(4) Drobnou xxxxxx xxx xxxxxx xxx k xxxxx, xx kterému xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§231

Účastníci xxxxxx

Xxxxxxxxx kolaudačního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§232

Žádost

(1) Žádost o xxxxxx kolaudačního rozhodnutí xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, předpokládaný termín xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx odchylek xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Součástí žádosti xx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x nepodstatné odchylce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx definičního xxxx xxxxxx, a xxx-xx x budovu51), xxxx x adresním xxxxx17),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí nebo xxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx pozemku,

d) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měření xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) geodetická xxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx digitální xxxxxxxxx mapy xxxxx, xxxx xxxxxxx podklady xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx29).

§233

Xxxxxxxxxx žádosti

(1) X xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx užívat xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx posoudí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení stavby. Xxxxxx-xx xx jimi xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nezasahuje-li xx xx nosných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx x negativnímu xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx provádění stavby xx změně technických xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx norem nebo xxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§234

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xx-xx xx nezbytné pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona52); to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona53). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx úplné xxxxxxx xxxx ode xxx doplnění xxxx xxxxxxxxxx vad žádosti, xxxxxxxxxxxx-xx žádost všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx vadami. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxx dnem jejího xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x hlavního projektanta.

(2) Xx-xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx povolením x xxxx způsobilosti x užívání, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxx podle jiného xxxxxx54) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx závěrečné kontrolní xxxxxxxxx xxxxx příslušnou xxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§235

Xxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §233, xxxxxxxx úřad xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx závěrečné kontrolní xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xx xxxxxxxx xxxxx kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 x 2

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx popisné xxxx xxxxxxxxx,

x) místo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavby, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o zkušebním xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby,

e) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky pro xxxxxxxxxx drobných nedostatků xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku, xxxx kolaudační rozhodnutí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 15 xxx xx podání xxxxxxx. Xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydat i xxx xxxx xxxxxx, xxx-xx ji užívat xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osob xxxx xxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx užívání x xxxxxxxx provoz

§236

Předčasné xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stavební xxxx povolit xxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx, lze-li ji xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xx předčasně xxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §232 xxxx. 2 v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby.

(4) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx předčasného xxxxxxx xxxxxx xx stavebník x vlastník xxxxxx.

§237

Xxxxxxxx provoz

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se ověřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx provoz xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx z xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx, xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zkušební xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx podmínka xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Stavebník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby; součástí xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Po xxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxx stavebník xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§238

Xxxxxxxx předčasného xxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání x xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xx výrokové části xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx správního xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 x 2

a) druh, xxxx stavby, xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční,

b) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x katastrálního xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavba xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxxxx provozu,

e) xxxxxxxx xxx předčasné xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx plynulý xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx předčasné užívání xxxx zkušební provoz xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx stavebníka, x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x x xxxx xxxxxx, rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx užívání, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, prodloužit xxxx xxxxx uplynutím, nejdéle xx dobu 3 xxx.

Xxx 3

Rekolaudace

§239

Změna v xxxxxxx xxxxxx

(1) Změnu x užívání xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx úpravou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a odůvodnění xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx žádosti xx

x) xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx změn vyvolaných xxxxxx x užívání x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§240

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx účel xxxxxxx xxxxxx,

x) nový účel xxxxxxx xxxxxx.

§241

Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízení, xxx-xx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, která

a) xx nedotýká xxxx xxxxxxx osob,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xx okolí,

d) xxxxxxxxxx zkušební xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stanovisko nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

§242

(1) Dnem nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxx xxxxxxxx změny xxxx.

(2) Xx-xx xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §172 xx 200 x §225 a 226 xxxxxxx.

§243

Změna x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x x) přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx lze xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x změně x xxxxxxx jednoduché xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx pozbývají xxxxxxxxxx drobné xxxxxx.

(2) Xxx povolení xxxxx x xxxxxxx drobné x jednoduché xxxxxx xx xxxxxxx §239 x 241 obdobně.

§244

Xxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jednoduché xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x náležitostí xxxxx §197 odst. 1 x 2

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx popisné xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx užívání xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

§245

Pasport xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx skutečnému provedení xxxxx vydaných xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx nedochovala xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx účel, xxx který byla xxxxxx xxxxxxxx, platí, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx je xxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx úřad xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, změnit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, stavební xxxx jej xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§246

Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx povolení xxxxx v užívání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §172 xx 200 x §225 x 226.

XXXXX VII

ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB X XXXXXXXXX ÚPRAV

Díl 1

Xxxxxx o povolení xxxxxxxxxx

§247

Xxxxxxxx odstraňování xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastník pozemku, xx němž se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx stavby a xxxxx osoby, jejichž xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx práva k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkové zóně xxxx o stavbu, x xxx xx xxxxxxx azbest, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxx xxxx x xxxx třeba stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podmínky x zajištění ochrany xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odstranění jako xxxxx úkon stavebního xxxxx x řízení.

§248

Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx o tom, xxx xxx x xxxxxx, x níž xx obsažen xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx odstranění xxxxxx x xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx, xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadováno xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx právním předpisem.

§249

Xxxxxxxx odstranění stavby

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxx, xxxx xxxxxx, parcelní xxxxx x xxxxxxxxxxx území, xx xxxxxx xx xxxxxx nachází, číslo xxxxxxx xxxx evidenční, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx pro odstranění xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx bouracích xxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sousedních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx komunikacích,

d) xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx potřeby zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrana xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bouracích xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx ji, adresu xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx xxx svépomocném xxxxxxxxx bouracích xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx po odstranění xxxxxx, xxxxxxxxx odvádění xxxxxxxxxxx vod a xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odstranění xxxxxx může xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx stavby

§250

Obecné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad nařídí xxxxxxxxxxxx xxxx vlastníkovi xxxxxx xxxxxxxxx stavbu, xxxxx

x) xxxx závadným xxxxxx xxxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx xxxx zvířat, bezpečnost, xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxx třetích osob x její vlastník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx neodstranil xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx prováděna xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x stavbu, x xxxxx uplynula xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, aniž xxxx do xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx stavby,

f) xxx o xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), vlastník pozemku, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx, která xx xxx odstraněna, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sousednímu xxxxxxx xxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxx.

§251

Oznámení o xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx zahájení xxxxxx x odstranění xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x předložení dokumentace xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, koordinovaného xxxxxxxxx, závazného xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí dotčeného xxxxxx, xxxx-xx vyžadována xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem, x xxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx povolení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxx úřad xx xxxxxx xx jeho xxxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odstranění xxxxxx, včetně vyjádření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazného xxxxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, stavební xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§252

Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby

(1) Rozhodnutí x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xx výrokové xxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a náležitostí xxxxx §197 odst. 1 x 2 xxxxxxxx

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a způsob xxxxxxxxx bouracích prací, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury, x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxx xxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bouracích xxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bouracích prací xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky,

g) xxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx může stavební xxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx xxx odstraňování xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyloučení, xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxxxxx xx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx povinný ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx úřad jej xxxxxx na náklady xxxxxxxxx; x xxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx.

(3) O nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bytů x nebytových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§253

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Je-li xxxxx xxxxxxx obnovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx provedeny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozhodl-li x odstranění xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxx xx xxxxxx toho, komu xxxx odstranění xxxxxx xxxxxx, stanovit podmínky xxx xxxxxxxxxx stavby; xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxxx stanoví, xx xxxxxx úkonem xxxxxxxxxx xxxxx v řízení.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx související x xxxxxxx x xxxxxxxx odstranění stavby

§254

Obecné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx provedenou xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx x dodatečné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxx.

(2) Stavbu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx novým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxx nevyžadující xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nenařídí xxxxxxxxx, xxxxx povinný xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x právními xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx, x xxxxx uplynula xxxxxxxxx doba trvání, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx 30 xxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx povolení prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být odstraněna, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pozemku xxxx stavbě mohou xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§255

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxx podána, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §184 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x nařízení odstranění xxxxxx.

§256

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx povolit, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193 x xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxx v xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky z xxxxxxxxx na xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx stavbu xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx, xxxx-xx uložena.

(2) Dodatečné xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozestavěná xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §232 x 233 xx žádost povinného xxxxxxxx vydat kolaudační xxxxxxxxxx, xxxxx stavba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§257

Xxxxx-xx stavbu dodatečně xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx o dodatečné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx

§258

(1) Xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx následně xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx podkladů xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x řízení x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx běžet dnem xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stavební xxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx stavebním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stavební xxxx žádost xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§259

(1) Stavba xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193. Nejsou-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx víře x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx třetím xxxxxx xxxx veřejnému xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx splnění podmínek xxxxx §232 a 233 xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx předmětem xxxxxx xxxxxxxx dokončená xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §232 a 233 na xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxx nabytí xxxxxx xxxx nového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§260

Povolení prodloužení doby xxxxxx xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §184 xxxx. 1 x 2.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx vydat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x povolení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§261

Xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxxxxx xxxxxxx.

§262

Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxx §172 xx 200 x §225 x 226 x x řízení x xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxx xxxxx §172 xx 200 x §226.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§263

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Je-li při xxxxxxxxxxxxx hrozící živelní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx") třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odvrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy.

(2) Xxxxxxxxx opatření na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozícím důsledkům xxxxxxxxx události, čelí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx škodám, xxxx xxx zahájeno xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpravu, xxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx x xxx, xx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx území nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) omezuje xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx nezbytnou xxx xxxxxxxx,

x) lze xxxxxxx podklady pro xxxxxx povolení o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem.

(5) Rozhodnutí xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§264

Obnova

(1) Stavbu nebo xxxxxxx xxxxxx zničenou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, podle xxx byla provedena, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle původního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx, do 6 xxxxxx ode xxx, xxx došlo xx xxxxxxx nebo poškození xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X oznámení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x stavbě nebo xxxxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx. Po oznámení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze obnovu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx bude xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx oznámení; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nově xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provést.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx stavby nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx nabytí xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxx obnovy xxxxxx nebo terénní xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx doba platnosti xxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxx moci xxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, terénních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX

§266

(1) Nepředvídaný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezbytná x tomu, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, práce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a zaznamenat xx stavebního deníku xxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx první úkon x řízení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Současně xxxx xxxxxxxx úřad provést xxxxxxxx na místě.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx záměru.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxx x nález xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxx xxxxxx jej xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx.

(5) Stavebník může xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxx, které xx vznikly v xxxxxxxx postupu podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x důsledku postupu xxxxx odstavce 4 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xx jehož základě xx xxxx náklady xxxxxxx; jinak xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§267

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx stavební xxxx xx správcem informačních xxxxxxx veřejné správy55), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x slouží x poskytování digitálních xxxxxx56) xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Informačními systémy xxxxxxx správy xx xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "informační xxxxxx stavební xxxxxx") xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Údaje x stavbách v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx důležitých pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x řízeních x xxxx souvisejících xx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v informačních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx x zobrazují x xxxxxxx údajů poskytnutých Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Policií Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Generální inspekcí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťují informování xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx šesté a xxxxxxxxx osob při xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx vydávání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§268

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx úkony xxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxxx orgánu, xxxxx činí xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto zákona,

b) xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx57), xxxxxxxxxx xx x odkazovat xx xx.

(2) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§269

Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx prostorových xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx území,

e) zpřístupňování x poskytování xxxxxxx xxx, která xxxxxxx x územním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx Xxxxxxxx stavební xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx elektronický xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx x elektronické podobě xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx eviduje xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování x xxxxxx xx xxx veškeré xxxxxxxxxx. Xxxx x vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxx čitelném formátu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxxxx formě, x xx xxxxxxxxxxx xx jejich vzniku.

(6) Xxxxxxx x datům xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §11d xxxxxx x. 123/1998 Xx., x právu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podrobnosti xxxxx x způsobu xxxxxxxx x poskytování xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§270

Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx písemností,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx stavebního úřadu xxxx xxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxx xxxxxxx.

(2) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti x xxxxxxx napojení záměru xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx předpis stanoví

a) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx formátů,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx písemnosti a

d) xxxx xxxxxxxx údajů x evidenci stavebních xxxxxxx.

§271

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx x výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx vloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx záměru, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokumentaci pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx podání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx povolení záměru, xxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx, xxxxxxx strukturu, xxxxxxxxxx formáty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, formy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx uchovávání xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§272

Xxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x údajům a xxxxxxxxxxxxx dokumentům x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací má xxx, kdo xx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx nahlížet xx xxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx x důvodů xxxxxxxxxx xxx obranu x xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dále xxx, kdo se x ní má xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, a xxxxxxxxxx.

(3) Právo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx formátu xx xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx požádal.

(5) Osoba xxxxxxxxx x přístupu xx evidencí má xxxxx na dálkový xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, a xxxxxxxxxx výpisů x xxxxx.

§273

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx popisných xxxxx x stavbách x xxxxxxxxxx x přidělování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx identifikovat xxxxxx xxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a vloží xxxxx o stavbě xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx údaje xxxxxx x stavbě nebo xxxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Způsob xxxxxxx xxxxxx a zařízení xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§274

Xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxx

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxx je agendový xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx úřadů,

b) xxxxxxxxx orgánů, xxxx-xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx správních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavební správy.

§275

Spisová xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x národním geoportálu xxxxxxxx plánování, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXX ČINNOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§276

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx normami.

§277

Podmínky výkonu činnosti

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx magisterského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx osobou,

d) má xxxxxxx 15 let xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu58),

e) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxx před odbornou xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx a odvolává Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a), x), x), x) x f) a xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx jen "Komora") xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uděleno i xxxxxxxxxxx z vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ústavu, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§278

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§279

Bezúhonnost

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx byla pravomocně xxxxxxxxx xx trestný xxx spáchaný xxxxxxx, xxxxx se na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxx Xxxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 x 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvědomí Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx autorizovanému inspektorovi xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx.

§280

Doba xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x působností xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx prodloužena xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 10 xxx, a to x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) uplynutím xxxx xxxxx odstavce 1,

c) xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§281

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad rozhodne x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zájmy, xxxxx xxx chránit, xxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx stavební úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trvající xxxx xxx 3 xxxx.

Xxxxx činnosti autorizovaného xxxxxxxxxx

§282

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx se souhlasem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §51 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx autorizovaní xxxxxxxxxx, xxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx inspektora vykonávat xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Vykonávají-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§283

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xx úplatu, xxxxx xx xxxxxxxx písemnou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Před započetím xxxxxxxx x po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxxx za xxxxx. Xxxxxxxxxx musí být xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx způsobena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx požádání xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspektor uzavírá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx částky, xx kterou je xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a uchovávat xx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx činnost vykonávat x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx provádění xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve které xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxx služebním.

§284

Práva x povinnosti xxxxxxxxxxxxxx inspektora

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx oboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své autorizace, xxxxxxxx vydávat odborné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora. Xxxxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx,

x) xxxx, účel xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx stavby,

c) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx stavbu,

d) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxxxx x předčasném xxxxxxx stavby,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posudku,

f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx kolaudace xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby nebo xxxx xxxxx, kterou xxx samostatně xxxxxx, xx v souladu x xxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx užívání a xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb uvedených x odstavci 1 xxxx. x) xx x) a odstavci 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy x technickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavebníka,

b) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. e) až x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu,

d) xxxxx x postupu při xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx vydání odborného xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx, otisk xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora x datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx n) a xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu xx x souladu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě technickými xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydat xxxxx tehdy, pokud xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxx posudek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx sloužící xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxx x zušlechťování xxxxxxx prováděné x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, stavby xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx poskytnout x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§285

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx přípravy x xxxxxxx uchazečů, xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxx xxxx xxxxx zřizují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx schvalovaný xx xxxxxx návrh Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem. Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x jejím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné x jednotnému xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektorů.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x touto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx příspěvku je xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Komory.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x způsob vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektorů xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§286

Xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, osnovy x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odborných znalostí xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXX X XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XX VĚCECH XXXXXXXX XXXXXXXXX

§287

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx krajů,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu

a) xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx územního plánování xxxxxxxx v případě xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§288

Předmět xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxx, právních předpisů xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx obecné xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx, jakož x opatření příslušných xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx.

(3) Kontrola xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

§289

Nápravná opatření

(1) Byly-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzve Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx a následky, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x porušování povinností.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx námitky proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podat x xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xx územně plánovací xxxxxxxxxxx pořizována.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx pořizování xxxxxxxxxx až po xxxxxxxxx kontrolního orgánu x zjednání xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx nečinný, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx učinit.

§290

Xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx

Xxx kontrole usnesení, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x krajů v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx jedenácté xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx městě Xxxxx x hlav šesté x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

KONTROLA XX XXXXXX STAVEBNÍHO XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§291

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§292

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění ochrany xxxxxxxxx zájmů chráněných xxxxx zákonem. Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx záměru podmínky x xxxxxxx veřejných xxxxx stanovené xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx dodržování; stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dotčeným orgánům xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zúčastnit xxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí x osoba vykonávající xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx výzvě xxxx xxx xxxxxxx, xxx, xxx, xxx, x jaké věci x x jakého xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx následky x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx.

(4) Stavební xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx odstraněny xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx §294 xxxx 295. Výzva xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x neodstraněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pověření xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§293

Vstup na pozemek x xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxx vstupovat x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x do xxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vstoupit na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxx xxxx uživatele, xxx xxxxx je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx-xx xxxxxx užíváno xxxx xxx podnikání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kontrolující xx xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(5) Hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení x xxx-xx o některý x důvodů podle xxxxxxxx 2 xxxx 4, xxxx si xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do stavby. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx republiky.

§294

Xxxxxxxxxx opatření

(1) Stavební xxxx xxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxx jinými právními xxxxxxxx,

x) odstraňování xxxxxx, xxxxx xx odstraňován x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx právními předpisy,

c) xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx x rozporu x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx místě. Xxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(3) X rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx opatření, xx-xx xx vzhledem x xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx zakazuje, nezbytné, x stanovit xxxxx x xxxxxx provedení.

§295

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxxxx úřad xxxx x xxx provedené xxxxxxxx xxxxxxx opatření x nápravě, které xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx udržovací práce, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) neodkladně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx ohroženy xxxxxx xxxx zdraví xxxx nebo xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo sesuvem xxxx

x) vyklidit xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ohroženy životy xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Opatření k xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) V rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx projektovou dokumentaci xxxx jiné podklady, xxxxxxxx úřad nařídí xxxxxx xxxxxxxxx vlastníku xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), d) x e) může xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx ústního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx protokolu o xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxxxxxxx xxxx; ustanovení §67 xxxx. 3 správního xxxx se nepoužije.

(6) Xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení o xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx umístěnou xx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) xxxx xxxxxxx bytů a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxx.

§296

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Hrozí-li x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §295 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) nebezpečí z xxxxxxxx, zajistí provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, která xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení nařízených xxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx jako xxxxx xxxx stavebního xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx, na němž xx záměr xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx osobou, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx a rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx.

§297

Xxxxxxxx na sousedním xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx sousedního xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx pozemku xxxx stavbě xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx omezení, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx úřad může x xxxx úřední xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx stanoví

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemku xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx prováděné xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, x jehož xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bylo důvodem xxx zahájení xxxxxx x uložení xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx jinak, xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxx uloženého xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě je xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx užívání sousedního xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx možno xxxxxxxx.

(6) Po xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx založeno, uvést xxxxxxxx pozemek xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§298

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vykonává Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů ve xxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavební xxxx.

(2) Xxxxxxxx stavební xxxx x Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx.

§299

Nápravná opatření

Nejvyšší stavební xxxx a Specializovaný x odvolací xxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxx ukládat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx dochází k xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX PŮSOBNOSTI XXX XXXXXXXX PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO XXXXXXXX

§300

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx xx ustanovení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

§301

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) provede xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx vyžadováno,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolením xxxxx tohoto zákona,

c) xxxxx záměr xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §230 odst. 1 užívá stavbu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §230 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §230 odst. 2 xxxxx jednoduchou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí,

g) xxxxx stavbu x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx jednoduchou xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx užívá xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx podle §244,

x) xxxxx stavbu v xxxxxxx x povolením xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §236,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx §237,

x) xxxxxxx xxxxxxxx provoz x xxxxxxx s rozhodnutím xxxxx §237,

l) v xxxxxxx x §247 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby,

m) x xxxxxxx x §247 xxxx. 1 odstraní xxxxxx, která obsahuje xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx zakazující xxxxxxxx xxxxx §294 xxxx neplní uložená xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §295.

(3) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) do 400 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x),

x) xx 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), g), x), x), j), x), x) nebo x), xxxx odstavce 2,

x) xx 2 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xxxx x), nebo

d) xx 4 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx xx xxxxx x záměr xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x záměr XXX nebo o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx správního xxxxxx x jeho xxxxxx se x xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx osobním xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§302

Xxxxxxxxx vybraných osob

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 a 2 xxxx xxxxx §161 xxxx. 1 xx 3,

b) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §266 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §263 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx odstraní xxxxxx v rozporu §163 xxxx. 2 xxxx. a),

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 nebo §163 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) x rozporu x §163 odst. 2 xxxx. d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznam x stavbě.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §167 xxxx. x) až x).

(4) Xxxxxxxx technické xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx c).

(5) Xxxxxxxx technické infrastruktury xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. x) xxxx x) xxxx §181 odst. 1.

(6) Zhotovitel, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxx, dozor xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, autorizovaný inspektor xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §169.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 400 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6,

x) xx 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) do 4 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a), xxxxxxxx xxx o xxxxx v chráněném xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx XXX nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§303

Xxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §155 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §164.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx svépomocí xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §165.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx neodevzdá xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §162 odst. 6.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

§304

Společná xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx §32 xx 35; xxxxxxxxx xxxxx §302 xxxx. 4 x §303 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx stavební úřad.

(2) Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx terénní xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

§305

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx-xx stavebník nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§306

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxx

(1) Žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku, xxx xxxxx do 1 xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žalobu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ji xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxxx, xxx mu xxxx rozhodnutí oznámeno.

§307

Nepřípustnost

(1) Žaloba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxxx, obsahuje-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x odvolání, xx xxx xxxxxx xxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, anebo xxxxxx xxxx povolena xxxxxx podléhající posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx nebo xxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx, obsahuje-li xxxxx xxxxxx, které navrhovatel xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

§308

Odkladný xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xx xxxxxxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxxx.

§309

Rozhodnutí x xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxx vady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které předcházelo xxxx xxxxxx, přezkoumá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx dokazování xx xxxxx xxxxxx, jak xx x xxxxxxx xxxx zrušení a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a navrhl-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx řízení, xxxx xxxx rozsudkem napadené xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem.

§310

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§311

Xxxxx xx xxxxxxxxx řádu

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx příslušný xxxxxxx úřad. K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 3 správního xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx řádu.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx

§312

(1) Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x povinností xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státních zaměstnanců x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jmenovaných xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x zajišťujících xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon úkolů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto nebo xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx však xxxxxxxxxxx, xxxxx dotčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nespadají do xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx služebním xxxxxx xx dobu neurčitou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx úřednickou xxxxxxx xxx příslušný xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx budou xxxxx x činnosti xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, zařazených xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x ministerstvech x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x zajišťujících xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x činností spadajících xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx stavebního xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx x zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x ministerstvech x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx spadajících podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx první x druhé se xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxx x xxxxx zařazených x výkonu práce xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx úřadů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xx stát x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx působnosti xxxxxx státní stavební xxxxxx podle xxxxxx xxxx jiného xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě zaměstnanců xxxxxxxx města Xxxxx x městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dohoda xxxx Xxxxxxxxx stavebním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce do Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sídle xxxxx, x něhož xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx. Dosavadní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se stávají xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce xx xxxxxxxxx stavebního xxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nachází x x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 přecházejí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx stávají xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xx stávají xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu práce xx Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx.

(7) První xxxxxxxxxxx služebních xxxx x první xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx Xxxxxxxxxxxxxxx x odvolacím stavebním xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2023. Xxxxx systemizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pracovních xxxx x krajských xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2024.

§313

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Specializovaného a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxx přihlásit xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx službu v xxxxx státní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxx x krajů, xxxxx jsou vedoucími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, krajských xxxxx, úřadů xxxxxxxxx xxxxxx x městských xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které přecházejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavební xxxxxx xxxxx tohoto nebo xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx ředitele sekce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 5 x 6 xxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 18 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 7. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 5 a 6 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §312 xxxx. 7. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxxxx, kteří vykonávají xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oboru xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, se xx dobu 3 xxx od uplynutí xxxx xxxx xxxxxxxx xx osobu splňující xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx xx stejný xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 odst. 5 x 6 xx použijí §190 xx 197, s xxxxxxxx §190 xxxx. 1 xxxx. x), §191, 195a x 196 xxxxxx x xxxxxx službě a xxxx §200 a 201 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxx xxx stanovené xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx §312 odst. 7. Xx dni xxxxxx služebního poměru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o výši xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx služebního poměru xxxxx xxxxxxxxxxxx platí, xx xxxxxxx vykonali xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x §312 odst. 5 x 6 přechodem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx po dobu 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xx vedení, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx určena jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx zaměstnanec na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx pobírat xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx xx vzniku služebního xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx snížené x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxx.

§314

(1) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššímu xxxxxxxxxx xxxxx nejpozději ke xxx 1. xxxxxxxx 2023, xx té xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Při provedení xxxxxxx rozluky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx přecházejí na xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx zákona, xx postupuje xxxxxxx xxxxx §68a zákona x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předají správní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, u vyhrazených xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2023, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2024. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx úřady.

§315

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx užívaným ministerstvy x xxxxxx služebními xxxxx xxxxxxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxx užíván xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozpočtované xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx léta, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx Nejvyšší stavební xxxx, xx přesouvají xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§316

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ústav územního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb. se xxxxxxxx xx Ústav xxxxxxxx xxxxxxx zřízený xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxxx plánu, nebo xxxxxx změny x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx úřad xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx. xx základě xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx osobu xx xxxx vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pořizovatele.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx udělená xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo úředník, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona územně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2007.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §23a zákona č. 183/2006 Sb., se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxxx úřadem x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§317

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx vymezená xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx §36.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, x xxxxx byly xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, se považují xx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx uvedeny x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, běží lhůta xxx xxxxxxxxx aktuálnosti xxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxx 4 roky.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§318

Xxxxxxxx územního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx architektury a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx územního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx, xxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxx jeho xxxxx změny po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx x požadavky xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx. Po dobu xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje České xxxxxxxxx nadřazenou xxxxxxxxxxx xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx plány x regulační plány x je závazná xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx této aktualizace xxxxxx a předloží xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx pořizování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx schválená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx zákona.

§319

Xxxxxx rozvojový plán

(1) Xxxxxx rozvojový xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Nedošlo-li xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, Nejvyšší xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx prospěšné xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx provedeny x x kterých xxx uplynula lhůta xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu a xxxxxxxx xxxx správního. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx územního rozvoje xxx xxxxx xxxxx xx prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nepodléhají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §40, xxx nejsou přezkoumatelné xxxxx správního xxxx xxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.

§320

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje podle xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx změně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahájeno xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedou do xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx.

(2) Xx doby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záměry xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx v zásadách xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx rozvojovým xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx.

§321

Územní plán x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1. ledna 2007 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx plány xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxx nejbližší xxxxx xxxxxxxxxxx plánů, xxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx regulačního xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx lze xxxxxxxxx pouze na xxxxxx toho, xxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

§322

Územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007

(1) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2007, pozbývají xxxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2028. Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx část xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je závazné xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace sídelního xxxxxx xxxx zóny, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2007. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §113 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx.

(3) X územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zóny, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2028, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§323

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxx xx její xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx-xx xxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx tyto xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxx obsažené v xxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xx xxxxxxxxx.

(3) Bylo-li xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, regulačního plánu xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x toto xxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, které xxxx x rozporu x tímto xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její změny, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx změny podle xxxxxx xxxxxx; požadavky, xxxxx xxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx, se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxx xx xxxxxx změny xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx standardu, dokončí xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx projednávání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx aktualizace, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Námitky xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují za xxxxxxxxxx.

§324

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xxxxx nemohou xxx podle xxxxxx xxxxxx její součástí, xx nepoužijí x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx vypuštěny; xxxx xxxxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§325

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Úřad xxxxxxxx plánování pořídí x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obec, která xxxx xxxxxx xxxx xxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxx, do 4 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se u xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx zastavěné území, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx intravilán.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x souladu x xxxxx zákonem; do xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx se zastavěné xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx plánu xxxxxxxx xx zastavěné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Zastavěné území xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, která xxxx xxxxxx plán, úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx změnu xxxxx §121 xxxxxxxxxx xx 4 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx té xxxx xx zastavěné území xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů považuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x pozbytí xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx §322 xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zastavěné území xxxx vymezené xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, územním xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného území x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro obec, xxxxx postupem podle §322 odst. 2 xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx regulační plán, xx zahrnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území v xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

§326

Xxxxxx opatření

(1) Stavební xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 50/1976 Sb. x xxxxxx zamezení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx-xx o stavební xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx územního plánování x hlediska jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejpozději do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a soulad x tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxx 1 xxxx, postupuje xx xxxxx §123 xxxx. 4. Xxxxxxxxxx §123 odst. 3 xx na stavební xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx územní xxxxxxxx o stavební xxxxxxx omezení, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx k xxxxx omezením xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Výjimku x omezení nebo xxxxxx stavební činnosti xxxxx §99 xxxx. 3 zákona č. 183/2006 Xx. xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §129.

(5) Xxxx-xx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx pořizování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §123 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

§327

Xxxxxx xxxxxx k xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb. xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxx xxxx vymezení xxxxxxxxx xxxx nahrazeno xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 4 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx právo x katastru nemovitostí xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxxx katastrální vyhlášky.

(3) Xxxxxx x parcelaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx zrušit xxx xx souhlasem xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§328

Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx části

Řízení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx jeho části xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§329

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rámcové xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2027 lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracovanou xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokumentaci xxx xxxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx řešení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx zákonu,

c) xxxxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxx souboru xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) projektovou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx liniového xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu.

(2) Xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx změny využití xxxxx podané xx 30. xxxxxx 2027 xxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx zpracované xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Bude-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2027, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx použít xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2027 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx předložit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavebnímu xxxx

§330

(1) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx úkonů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx tvořících x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx běžet xxxx 1. xxxxxxxx 2023. Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx jiných staveb xxxxxxxx běžet dnem 1. xxxxxxxx 2024.

(2) Xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx, x xxxxx není vyžadováno xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx dokončí xxxxxxxx xxxx, který xx stal xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx podání xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebnou lhůtu x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prodlužují xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení, v xxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účinný xxxxxx souhlas a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění stavby xx považují za xxxxxxxxxx v části xxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydané v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx územním xxxxxx x xxxxxx xxxxxx souhlas a xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění stavby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nevyžadovaly xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení, společné xxxxxxxx, společné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx inspektora xxxxxxxxxx xxxxxx x účinná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxx zákona.

(8) Xxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jím xxx umístěn xxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx zákona; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxxx nestavebního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx podklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx podklady xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Pravomocné xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xxxxxx x areálu xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Kolaudační xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(12) Žádost x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx povolení podle xxxxxx xxxxxx.

§331

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§332

(1) X první xxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx se xxxxxx pracoviště krajských xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxx obecních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 působnost xxxxxxxxxx úřadu, a

a) xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

1. počet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx xxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxx xxx 10 000,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx řádu, byl xx xxx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxx 4, xxxx

3. xxxxxx xxxx vykonal xx xxx 2019 xxxx xxx 236 xxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019, xxxxxxxxxxx x odstavci 2, xxxx

x) je xxxx xxxxxxxxx vedle územních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx 35 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 3 xxxx

x) územní xxxxxxxxxx xxxxx §92 zákona x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxxx §94j xx 94p xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) společný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx §96a zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

d) souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §106 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx 31. prosince 2019,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx podle §118 xxxx. 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxx x přidělení xxxxx xxxxxxxxx nebo evidenčního, xxxxxxxxx orientačního, podle §121 odst. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 2019,

g) xxxxxxxxxx souhlas xxxxx §122 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) kolaudační rozhodnutí xxxxx §122a xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx znění účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx podle §125 xxxx. 4 zákona x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

j) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §129 xxxx. 3 zákona x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

k) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx požadavků xx výstavbu podle §169 xxxx. 3 xx 6 zákona x. 183/2006 Xx., xx znění účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2019.

(3) Nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 10/2016 Xx. xx. m. Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx požadavky na xxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x. 14/2018 Sb. xx. x. Prahy, xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 10/2016 Xx. xx. x. Prahy, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx (pražské xxxxxxxx předpisy), xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §152 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX USTANOVENÍ

§333

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §17 xxxx. 3, §18 xxxx. 4, §59 xxxx. 4, §62 xxxx. 3, §64 xxxx. 1, §66 odst. 3, §87 odst. 4, §109 xxxx. 4, §152 xxxx. 1, §154 odst. 2, §158 xxxx. 5, §161 odst. 4, §166 xxxx. 4, §169 xxxx. 2, §172 xxxx. 2, §227 xxxx. 5, §267 xxxx. 5, §268 xxxx. 3, §269 odst. 7, §270 xxxx. 3, §271 odst. 4, §273 odst. 3, §278, §285 xxxx. 4 x §292 xxxx. 5.

(2) Xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti vydat xxxxxxxx x xxxxxxxxx §152 odst. 2.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§334

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 68/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxx č. 191/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx zákona x. 68/2007 Xx.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx č. 345/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/1994 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 379/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Část xxx xxxxxxxxx zákona č. 227/2009 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx.

10. Část xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx nim.

11. Xxxx dvacátá sedmá xxxxxx č. 142/2012 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx základních registrů.

12. Xxxx třicátá xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

13. Xxxx xxxxx zákona č. 350/2012 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 257/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 91/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

17. Část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18. Xxxx xxxxxx zákona č. 264/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

20. Část xxxxxx xxxxxx č. 194/2017 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na zavádění xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí elektronických xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Část xxxxxx xxxxxx č. 205/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), xx xxxxx zákona x. 104/2017 Xx., x některé xxxxx xxxxxx.

22. Xxxx devátá xxxxxx č. 193/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

23. Xxxx xxxxx zákona č. 225/2017 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx.

24. Xxxx xxxx xxxxxx č. 169/2018 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

25. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

26. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 312/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27. Xxxx xxxxx zákona č. 47/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

28. Xxxx xxxxxxx první xxxxxx č. 403/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxxxxx č. 498/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxx č. 499/2006 Sb., x dokumentaci xxxxxx.

31. Xxxxxxxx č. 62/2013 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

32. Xxxx první xxxxxxxx č. 405/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 62/2013 Xx., x xxxxxxxx x. 169/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x soupisu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx výměr.

33. Xxxxxxxx č. 500/2006 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x x způsobu evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx č. 458/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., x xxxxxx analytických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a způsobu xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Vyhláška č. 13/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., x územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, územně xxxxxxxxx dokumentaci a xxxxxxx evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 458/2012 Sb.

36. Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., o obecných xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx.

37. Xxxxxxxx č. 269/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx.

38. Xxxxxxxx č. 22/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na využívání xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 269/2009 Xx.

39. Vyhláška č. 20/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

40. Vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., o xxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxx území, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

41. Xxxxxxxx č. 503/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxx.

42. Xxxxxxxx č. 63/2013 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 503/2006 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

43. Xxxxxxxx č. 66/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 503/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxx x. 63/2013 Xx.

44. Xxxxxxxx č. 146/2008 Sb., o rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravních staveb.

45. Xxxxxxxx č. 251/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 146/2008 Xx., x rozsahu a xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx staveb.

46. Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 20/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 268/2009 Sb., x technických požadavcích xx xxxxxx.

48. Xxxxxxxx č. 323/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 20/2012 Xx.

49. Xxxxxxxx č. 398/2009 Sb., x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx zabezpečujících bezbariérové xxxxxxx staveb.

50. Xxxxxxxx č. 239/2017 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X POUŽITELNOSTI XXXXXX X PŘECHODNÉM OBDOBÍ

§334a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 období xx 1. xxxxxxxx 2023 xx 30. xxxxxx 2024 x pro xxxxx odstavce 4 xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2022 xx 30. xxxxxx 2023.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx plánování xx x xxxxxxxxxx xxxxxx postupuje podle xxxxxxxxxxx právních předpisů, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazného xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx s xx xxxxxx staveb. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxx 2 se xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje 1. xxxxxxxx 2024.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx staveb. Ve xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x staveb xxxxxxxxx x xxxx soubor xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx §172, 173, §185 xxxx. 3 xxxx. x) x části xxxxx.

(4) X přechodném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxx místní xxxxxx x působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

§334x vložen xxxxxxx předpisem č. 195/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

§335

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 2023, x xxxxxxxx ustanovení

a) §36, 319, §322 xxxx. 1 x 3, §324 a §326 odst. 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení,

b) §15 xx 18, §312 xxxx. 1 x 7, §313 xxxx. 1 x 2 x §315 xxxx. 1, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022,

x) §312 odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023,

x) §312 odst. 2 věty xxxxx x xxxxx xxxxx , xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 283/2021 Xx.

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx zařízení x xxxxxx údržba, x xx

1. stavba xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy x xx 5 m xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a nejde x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx umisťována v xxxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxxx xxxxxxx nejméně 2 x x xxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. skleník xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rodinného xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x od xxxxxxx pozemku,

3. xxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx x nejvýše xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 m, xx pozemku, xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánem xxx způsob xxxxxxx xxxx zahrádkářská xxxxx, x nejde x xxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxxxxx rekreaci x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx x odstupové xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx jejím umístění xxxx xxxxxxx 50 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx funkci xxxxxx (xxxxxxx domy), včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 55 m2 zastavěné xxxxxx x xx 4 x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx určen rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plánem s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx způsob využití xxxx plochy rekreace, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx 50 % x celkové xxxxxx xxxxxxx,

5. opěrné xxx xx xxxxx 1 x nebo xxxxxxxx xx xxxxx 2 x mezi xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx území nebo x zastavitelné xxxxx,

6. xxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, společenským nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx, xxxxxxx umístění xxxxxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx,

7. xxxxxxxx zařízení o xxxxxxx xxxxx do 0,6 m2; plocha xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jednou,

8. xxxxxxxx xxxxxxx školek x obor59), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx lesních xxxxxxxxx a oplocení xxxxxx vysazených xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

9. stavby pro xxxxxxxxxxx v lesích x xxxxxx pro xxxxx xxxxx myslivosti xx 30 m2 xxxxxxxxx plochy x xx 5 m xxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx60) x řízení, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informačních xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické infrastruktury, xxxxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxx xxxxxx x sítí technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nedochází x překročení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

12. výměna xxxxxx x sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k překročení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pouze xxxxxxx dotčených stávajícím xxxxxxx a stávajícím xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx věcného břemene,

13. xxxxxxxxx rozvody xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx půdě nebo xx pozemcích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxx díla,

14. xxxxxxxxxx x jednom xxxxxxxxx xxxxxxx, které slouží xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 40 x2 zastavěné plochy x xx 4 x xxxxx,

15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx informace na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx konstrukce,

16. xxxxxx x nájezdy xx xxxxxxx komunikace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci61),

17. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

18. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

19. xxxxxx xxxxxxxx xxx,

20. xxxxxxxx xxxx, signály x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x body xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítě,

21. xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx 8 x,

22. antény, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx zařízení do xxxxxxx xxxxx 8 x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx,

23. xxxxx xxxxxxxx xxx62),

24. xxxxxx xx 50 x2 xxxxxxxxx plochy a xx 5 x xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prostranství nebo xx pozemku xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

25. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 20 xX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx úřadem,

26. přípolože63) x existující xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených x písmenu x), xxx xxxxx nedojde x překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx práce, xxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxx, vzhled xxxxxx, xxxxxxx prostředí nebo xxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx práce xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou,

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx konstrukcí xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je kulturní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxx zabraňující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx silnici X. xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx určené x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užití xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx,

5. xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x výškovou xxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxx přejezdů xxxxxxxxx xxxxxxxx pásu,

7. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xxxxx xxxxxxx nivelety nepřesáhne 3 cm u xxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx železničních xxxxxxxxxx, na mostech, x xxxxxxxxxx x x místech, xxx xxxx umístěny xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx nebo 10 xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 6 xx v případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozsahu xxxxx x souvislé údržby64),

g) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxx xxxxx, x to

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přejezdů xxxx tunelů,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx železničních x tramvajových tratí,

3. xxxxxx xxxxxx, kolejových xxxx, pražců x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx nenosných xxxxx mostů,

5. zařízení xxx ochranu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxx xxxxxxx před účinky xxxxxxxx proudů xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx telekomunikačních xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

9. zařízení dálkového xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx,

10. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx pro bydlení x xxxxxxxx výrobku xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 4,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx výrobků, střeliva, xxxxxx a výbušnin,

f) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stavby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) sklady a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 11 a 12,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 11 x 12,

x) xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisů,

l) xxxxxx EIA.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 283/2021 Sb.

Jednoduché stavby

(1) Xxxxxxxxxxxx stavbami jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x to

a) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby xx 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 3 x xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx 5 m xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 m,

d) reklamní xxxxxxxx a stavby xxx reklamu,

e) xxxxxx xxx xx xxxxx 1 x nebo xxxxxxxx xx xxxxx 2 x, které xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx pozemními komunikacemi xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) stavby xxx xxxxxxxxxxx xx 30 x2 zastavěné plochy x xx 7 x xxxxx x xxxxxx nadzemním podlaží, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvířata xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hořlavých xxxxx xxxx sušičky, xxxxxx xxxxxxxxx kapalin, xxxxxx chemických xxxxxx x jiné,

g) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 60 m2 xxxxxxxxx plochy a xx 5 x xxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 x,

x) xxxxxxxx sítí xxxxxxxxx infrastruktury,

i) xxxxxxx xxxxxx funkci xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxx x drobnou xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uhlovodíkové xxxxx xx celkového xxxxxx 5 x3 určené xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx fáze,

k) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx stavbu,

l) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x celkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xX,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx výstavních xxxxx xx 300 m2 xx 1000 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manipulaci x hořlavými xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavbami xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx parametry xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) změny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, při xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x užívání xxxxx xxxxxx, kterými xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxx,

x) xxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx energeticky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 350 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx xx 1,5 m xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx nad 300 x2 nejvíce xxxx xx 1000 x2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x veřejnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x odpady,

g) xxxxxxx xxxxxx sloužící k xxxxxxxxxx vody x xxxxxxx xx 1,5 x xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx však xx 20 000 x2 v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výměře xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx do 1000 m2.

(3) Xx xxxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx skladů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x výbušnin,

b) xxxxxx xxx xxxxxxx obranu x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jaderných xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx státu,

f) xxxxxx xxxxxxx děl xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x příloze č. 1,

x) xxxxxx XXX.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 283/2021 Sb.

Vyhrazené xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx objemem nad 1 000 000 x3 nebo x xxxxxx xxxxxx nad 10 x xxx xxx základové xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výrobny xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu 100 XX a xxxx,

x) xxxxxx x zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zásobníky xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx ropovodů x xxxxxxxxxxxx65), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx technické infrastruktury xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxxx radionuklidy,

l) xxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 283/2021 Sb.

I. Obsah x struktura xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, x to x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx konkrétnosti, jakou xx pořizovaná územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vlivy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx II. xxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x změny územního xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx nevyloučil významný xxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo celistvost xxxxxxxx významných xxxxxxx xxxx ptačích oblastí66).

3. Xxxxxxxxxxx vlivů posuzované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx posuzované xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxx xx rozhodování xx xxxxxxxxxx plochách x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, hospodářský xxxxxx x soudržnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx území (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).

XX. Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx rozvoje x územního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vztah x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k cílům xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx x vnitrostátní xxxxxx.

3. Údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx vývoji, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Charakteristiky životního xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ptačí xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx jejího invariantního xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kumulativních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx statky, xxxxxxxx dědictví, včetně xxxxxxxx architektonického x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo předpokládaných xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx invariantního řešení xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavem a xxxxxx xxxxxxxxxx. Srozumitelný xxxxx xxxxxxxxx metod xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo kompenzaci xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx případného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na životní xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příslušného xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx k návrhu xxxxxx změny územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12. Xxxxx xxxxxxxxx xxx sledování xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Návrh xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx vymezených xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Netechnické shrnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx koncepci xxxxxxxx rozvoje xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx os x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, popřípadě podmínek xxx xxxxxxxxxxx v xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, staveb x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx pro ministerstva x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady x xxxxxxxxx koordinace odvětvových xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

b) xxxxxxxx xxxxx x koridorů, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxx územní xxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) výkres xxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) výkres xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx ploch x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadregionálního významu,

d) xxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxx, opatření x xxxxxxx,

x) je-li to xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx územní xxxxxx, a

f) je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx provádění xxxx x xxxxx.

(4) Výkresy xxxxxxxx části se xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 200 000 xxxx 1 : 100 000 x obsahují xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, xxx výkres xxxxxxxx rozvoje území XX x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) stručný xxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a úkoly xxxxxxxx plánování x x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x požadavky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx rozporů,

d) xxxxxxxxxxx souladu se xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx obsahem xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxx xx xxxxxxx ochrany x celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vyhodnocení vlivů xx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10g odst. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx,

x) komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vybrané varianty,

i) xxxxxxxxxxxxx odhad záborů xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zastavitelné xxxxxx x koridory x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx odůvodnění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx části odůvodnění xx i posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s jednotným xxxxxxxxxx.

(3) V případě xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výkres x xxxxxxx 1 : 200 000 xxxx 1 : 100 000 x

x) xx-xx to xxxxxx, xxxxxx širších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx sousedních států.

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx

X. Xxxxxx územního xxxxxxx

(1) Textová část xxxxx územního rozvoje xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kraje a xxxxxxx x ochrany xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx sídelní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zastavitelné plochy x xxxxxxxx a, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx zpřesnění,

e) vymezení xxxxxxxxxxxxxx ploch x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx využití,

f) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx regionálního územního xxxxxxx xxxxxxxxxx stability x, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxx vymezení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dosažení,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a opatření x xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx x ploch xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x na xxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dále obsahuje

a) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx studií,

c) xx-xx xx xxxxxx, stanovení xxxxxx provádění xxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvojové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, specifické oblasti x sídelní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výkres xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx oblastí, xxxxx x koridorů, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxx provádění xxxx x území.

(4) Výkresy xx vydávají x xxxxxxx 1 : 50 000 xxxx x odůvodněných případech 1 : 100 000. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx vyznačí xxxxxxx xxxxxxxx území. X xxxxxxx potřeby xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) dále xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 25 000. Xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx schématy.

II. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Textová xxxx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zadáním, zprávou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx změny,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx životní xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na předmět xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti,

g) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) stanovisko příslušného xxxxxx x vyhodnocení xxxxx xx životní xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x uvedením závažných xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx §10g xxxx. 5 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí,

i) komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) výčet záležitostí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx záborů xxxxxxx xxxxx xxx navrhované xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx standardem.

(3) X xxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) koordinační xxxxxx v xxxxxxx 1 : 50 000 xxxx 1 : 100 000 x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v měřítku 1 : 500 000.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx plán

(1) Textová xxxx územního plánu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx koncepci xxxxxxx xxxxx obce,

c) xxxxxxxxxxxxx koncepci,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajiny,

f) podmínky xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxx, xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x ploch xxx xxxxxxx,

x) kompenzační opatření xxxxx xxxxxx o xxxxxxx přírody a xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxxx plánu xxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Prahy vymezení xxxxxxxx území.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lokality,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx rozhodování x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vymezení xxxxx x koridorů, ve xxxxxxx xx rozhodování x změnách x xxxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanisticky xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §84 x

x) xxxxxxxx xxxxxxx pojmů, xxxxx xxxxxx definovány v xxxxx xxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxx základního xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx zastavěného xxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx ploch x xxxxx xxxx v xxxxxxx,

4. xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx rozhodování x xxxxxxx v xxxxx podmíněno uzavřením xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracováním xxxxxx studie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

7. xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx územní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu x

8. xxxxx xxxxx xxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) hlavní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx hranice zastavěného xxxxx,

2. základní koncepci xxxxxxx území xxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x transformačních xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zelené xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx,

5. xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx ploch x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

7. je-li to xxxxxx, xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx xxx xxxxxx rezervy,

8. xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx území x

9. xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx území,

c) xxxxxx xxxxxxx prospěšných staveb, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x prvky xxxxxxxxxxx plánu x

x) xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x území.

(4) Xx-xx xx účelné, xxx xxxxxxxxxxxxx koncepci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajiny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx, xx zpracovávají xxx mapovým xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 x xxxxxxxx se v xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000. Xxx zvlášť xxxxxxxx území lze xxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x měřítku 1 : 25 000. Xxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxx x prvky xxxxxxxxxxx xxxxx zpracován xxx vymezenou xxxx xxxxx xxxx, lze xxxx část xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx katastrální xxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 1 000 xxxx 1 : 500.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx Státní xxxxx x xxxxxxx 1 : 5000 a xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v zadání xxxxxxxx plánu.

II. Odůvodnění xxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxx xxxx odůvodnění územního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x požadavky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx stanovisky dotčených xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x uplatňování xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj území, xxxxxx výsledků vyhodnocení xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx,

x) stanovisko příslušného xxxxxx k vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx některé xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxxx nebyly, x xxxxx xxxxx prohlášení xxxxx §10g xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x odůvodněním xxxxxxx xxxxxx vymezení,

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylně od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx §84,

x) vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zemědělský xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jeho odůvodnění.

(2) Xxxxxxxx textové xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednotným xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Grafická xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxx zejména

a) koordinační xxxxxx v xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000,

x) xxxxxx xxxxxxx vztahů x xxxxxxx 1 : 50 000 xxxx 1 : 100 000 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxxx 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000.

Xxxxxxx x. 8 x zákonu x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx regulačního plánu

I. Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx pozemků,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) podrobné xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rázu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx příznivého životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, staveb x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx pozemků xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx práva x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, textová xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx (xxxxxxxxx),

x) podmínky xxx požární xxxxxxx x

x) xxxxxxxx záměrů, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodování.

(3) Xxxxxxxx část regulačního xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vymezení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístění x xxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx,

x) xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx a

c) xx-xx xx účelné, výkres xxxxxx xxxx v xxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Je-li xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx grafické xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x měřítku 1 : 1 000, xxxxxxxxx 1 : 2 000 xxxx 1 : 500, x xxxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx katastrální xxxx. Výkres xxxxxxx xxxxxx se zpracovává x xxxxxx x xxxxxxx hlavního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zobrazitelné x xxxxx xxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx regulačního xxxxx

(1) Xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxx regulačního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxx a xxxxx územního xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x se stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx odůvodnění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx části odůvodnění xx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx plánu je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vyznačením xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) koordinační xxxxxx x měřítku 1 : 1 000 xxxx 1 : 2 000,

x) výkres xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx záborů půdního xxxxx v měřítku 1 : 1 000 xxxx 1 : 2 000.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxx č. 283/2021 Xx.

X.

Xxxxxxxx standard xxxxx územního xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou

1. Xxxxxx xxxxx,

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx,

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. Xxxxxx xxxxxxx,

8. Vybrané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

9. Xxxxx, kde xx uloženo prověření xxxx xxxxxx využití xxxxxx studií,

10. Xxxxxxx xxxxxx prvky z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

11. Xxxxxxx xxxxxx prvky xx xxxxxxxx báze xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x

12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxxx standard xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu jsou

1. Xxxxxx xxxxx,

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. Zastavěné xxxxx,

4. Xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx využití,

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. Xxxxxxxxxxxxx plochy,

7. Xxxxxx změn x xxxxxxx,

8. Xxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

9. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

10. Vybrané xxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx x xxxxxxx,

11. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

12. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

14. Xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

15. Xxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,

16. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

17. Pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

18. Xxxxxxxxx xx xxxx x

19. Vybrané xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí.

(2) Xxxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx,

2. Xxxxxxxx,

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. Xxxxx,

6. Xxxxxxx xxxxxx,

7. Xxxxxxxx infrastruktura,

8. Technická xxxxxxxxxxxxxx,

9. Výroba x xxxxxxxxxx,

10. Xxxxxxx xxxxxxx,

11. Xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx,

12. Xxxxxxxxxx,

13. Xxxxx,

14. Xxxxxxxx,

15. Xxxxxxx nezastavěného xxxxx,

16. Xxxxx nerostů x

17. Xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx jevy xxxxxxxxxxx xxxxx jsou

1. Řešené xxxxx,

2. Xxxxxxxx pozemků,

3. Xxxxxx xxxx,

4. Xxxxxxxx xxxx,

5. Xxxxx staveb,

6. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx,

7. Xxxxxxxx xx technickou xxxxxxxxxxxxxx,

8. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x

9. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx standard xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území

Standardizované xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx hranic xxxxxxxxxxx území x

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 283/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §36, 319, §322 xxxx. 1 a 3, §324 x §326 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 30.7.2021, §1518, §312 xxxx. 1 x 7, §313 xxxx. 1 x 2 x §315 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022, §312 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023 x §312 xxxx. 2 xxxx druhé x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

195/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14b xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

3) Čl. 15 x 16 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/2001 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.

4) Čl. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx č. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009, x xxxxxxx xxxxx.

5) §29 xxxxxx x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

6) §2 xxxx. 4 xxxxxx č. 312/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 312/2002 Sb., x úřednících územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §34 odst. 1 xxxxxx č. 312/2002 Sb.

9) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §3 odst. 7 zákona č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) §2 písm. x) xxxxxx x. 123/1998 Xx., x xxxxx na xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

12) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

13) §3 xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Xx.

14) §4b4d xxxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx zákon č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §4b xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 200/1994 Xx.

17) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx úmluva x krajině, xxxxxxxxx xxx č. 12/2017 Sb. m. s.

19) §17 xxxx. x) x §18 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 360/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x x xxxxxx povolání autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx.

20) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

21) §10i xxxxxx x. 100/2001 Sb.

22) Xxxxx č. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) Zákon č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Zákon č. 541/2020 Sb., x odpadech, xx xxxxx zákona x. 261/2021 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx některých xxxxxx (vodní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26) Zákon č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 268/2011 Sb.

27) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Nařízení xxxxx č. 272/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx nepříznivými xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Například xxxxx č. 114/1992 Sb., xxxxx č. 334/1992 Sb., x ochraně zemědělského xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Zákon č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 264/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

30) Xxxxx č. 185/2001 Sb.

Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

31) §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 263/2016 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

32) Xxxxx č. 128/2000 Sb.

33) Příloha I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 305/2011 ze xxx 9. března 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx stavebních xxxxxxx xx trh a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/EHS, x xxxxxxx xxxxx.

34) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx x. 163/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

36) Xxxxx č. 200/1994 Sb., x zeměměřictví x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 406/2000 Sb.

38) Xxxxxxxxx zákon č. 200/1994 Sb., xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx).

39) Například xxxxx č. 360/1992 Sb., xxxxx č. 200/1994 Sb.

40) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích a x xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) §1194 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

42) §7 zákona x. 100/2001 Sb.

§45h xx 45i xxxxxx x. 114/1992 Sb.

43) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/92/EU ze dne 13. xxxxxxxx 2011 x posuzování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/52/EU xx xxx 16. dubna 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/92/XX x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záměrů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

44) §6 zákona x. 100/2001 Sb.. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx a postupuje xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

45) §3 xxxx. x) zákona x. 100/2001 Sb.

46) Příloha č. 4 x xxxxxx x. 100/2001 Xx.

47) §6 a 7 xxxxxx x. 100/2001 Sb.

48) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx č. 357/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §4b xxxxxx x. 200/1994 Sb.

51) §3 xxxx. 1 písm. a) xxx 1 xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování majetku), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) §2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

53) §1 xxxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54) §31 xxxxxx x. 128/2000 Xx.

55) Zákon č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56) Zákon č. 12/2020 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.

57) §4d zákona x. 200/1994 Xx.

58) §21 xx 26 xxxxxx x. 312/2002 Xx.

59) §2 zákona x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x o výkonu xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §10 xxxxxx x. 13/1997 Sb.

62) §2 zákona x. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pohonných xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) §1 xxxx. 6 zákona x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

64) Vyhláška č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

65) Zákon č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

66) Vyhláška č. 142/2018 Sb., x xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality x xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zásahu xx xxxxx ochrany xxxxxxx a xxxxxxx.