Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.07.2021.


Stavební zákon

283/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Dotčené orgány §2

Změna podmínek §3

HLAVA II - POJMY

Záměr §4

Stavba §5

Změna a údržba dokončené stavby §6

Zařízení §7

Terénní úprava §8

Staveniště §9

Veřejná infrastruktura §10

Veřejně prospěšná stavba a opatření §11

Základní pojmy územního plánování §12

Základní pojmy stavebního řádu §13 §14

ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - STÁTNÍ STAVEBNÍ SPRÁVA

Obecná ustanovení §15

Nejvyšší stavební úřad §16

Specializovaný a odvolací stavební úřad §17

Krajské stavební úřady §18

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Obecná ustanovení §19

Vláda §20

Nejvyšší stavební úřad §21

Ministerstvo obrany §22

Krajský úřad §23

Zastupitelstvo kraje a rada kraje §24

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §25

Obecní úřad §26

Zastupitelstvo obce a rada obce §27

Působnost na území hlavního města Prahy §28

Ústav územního rozvoje §29

HLAVA III - PŮSOBNOST VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Obecná ustanovení §30

Metodická a kontrolní činnost §31

Nejvyšší stavební úřad §32

Specializovaný a odvolací stavební úřad §33

Krajský stavební úřad §34

Jiné stavební úřady §35

HLAVA IV - VYMEZENÁ ÚZEMÍ §36

HLAVA V - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ §37

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §38

Úkoly územního plánování §39

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území §40

Charakter území §41

HLAVA II - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení

Oprávněný investor §42

Zveřejňování a ukládání dokumentů §43

Díl 2 - Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti

Kvalifikační požadavky §44

Výjimka z kvalifikačních požadavků §45

Díl 3 - Pořizovatelská činnost

Oddíl 1 - Pořizovatel a určený zastupitel

Pořizovatel §46

Územně plánovací činnost vykonávaná obecním úřadem §47

Překážky výkonu územně plánovací činnosti §48

Určený zastupitel §49

Oddíl 2 - Zástupce pořizovatele

Obecná ustanovení §50

Bezúhonnost §51

Žádost o udělení oprávnění §52

Udělení a zánik oprávnění §53

Díl 4 - Dotčené orgány v procesu územního plánování

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů §54

Řešení rozporů §55

Díl 5 - Společná ustanovení

Územní rezerva §56

Úplné znění a koordinační výkres §57 §58

Jednotný standard §59

Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost §60

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Obecné ustanovení

Druhy nástrojů územního plánování §61

Díl 2 - Územně plánovací podklady

Oddíl 1 - Územně analytické podklady §62

Údaje o území §63

Poskytování údajů o území §64

Pořizování a aktualizace územně analytických podkladů §65

Projednání územně analytických podkladů §66

Oddíl 2 - Územní studie

Účel §67

Pořízení §69

Prověření územní studie §69

Díl 3 - Politika architektury a stavební kultury České republiky §70 §71

Díl 4 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace

Společná ustanovení §72

Forma a závaznost územně plánovací dokumentace §73

Územní rozvojový plán §74 §75 §76

Zásady územního rozvoje §77 §78 §79

Územní plán §80 §81 §82 §83 §84

Regulační plán §85 §86

Oddíl 2 - Pořízení územně plánovací dokumentace

Rozhodnutí o pořízení a návrh zadání §87

Projednání a schválení návrhu zadání §88 §89 §90

Úhrada nákladů při pořizování územně plánovací dokumentace §91 §92

Návrh územně plánovací dokumentace §93

Společné jednání §94

Přeshraniční konzultace §95

Veřejné projednání §96

Připomínky §97

Vyhodnocení výsledků projednání §98

Informování zastupitelstva §99

Stanovisko k návrhu koncepce §100

Stanovisko nadřízeného orgánu §101

Úprava návrhu a opakované projednání §102 §103

Vydání územně plánovací dokumentace §104 §105

Oddíl 3 - Vyhodnocování územně plánovací dokumentace

Vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace §106

Zpráva o uplatňování §107§107

Oddíl 4 - Změna územně plánovací dokumentace

Obecná ustanovení §108

Rozhodnutí o změně §109

Posouzení podnětu §110

Zpracování a projednání změny §111

Oddíl 5 - Společná ustanovení

Zvláštní postupy §112

Zrušení územně plánovací dokumentace schvalujícím orgánem §113

Následky zrušení územně plánovací dokumentace §114

Souběžné pořizování územně plánovací dokumentace §115

Díl 5 - Vymezování zastavěného území

Oddíl 1 - Zastavěné území §116

Oddíl 2 - Vymezení zastavěného území

Obecná ustanovení §117

Obsah §118

Pořízení §119

Vydání §120

Změna §121

Oddíl 3 - Nezastavěné území §122

Díl 6 - Územní opatření

Oddíl 1 - Územní opatření o stavební uzávěře

Podmínky vydání §123

Obsah §124

Oddíl 2 - Územní opatření o asanaci území

Podmínky vydání §125

Obsah §126

Oddíl 3 - Pořizování a vydávání územních opatření

Pořízení §127

Vydání §128

Výjimky §129

Díl 7 - Úprava vztahů v území

Oddíl 1 - Plánovací smlouvy

Úvodní ustanovení §130

Obsah plánovací smlouvy §131

Uzavírání a přezkum plánovací smlouvy §132

Oddíl 2 - Náhrady za změnu v území

Oprávněné osoby §133

Povinné osoby §134

Způsob náhrady §135

Regresní náhrada §136

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ PRÁVO HMOTNÉ

HLAVA I - POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Díl 1 - Obecná ustanovení §137

Výjimky z požadavků na výstavbu §138

Díl 2 - Požadavky na vymezování pozemků

Obecné požadavky §139

Požadavky na vymezování stavebních pozemků §140

Veřejné prostranství §141

Ulice §142

Díl 3 - Požadavky na umisťování staveb

Obecné požadavky §143

Odstupy staveb §144

Díl 4 - Technické požadavky na stavby

Základní požadavky na stavby §145

Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby §146

Požadavky na požární odolnost §147

Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí §148

Požadavky na bezpečnost při užívání, provozu a údržbě §149

Požadavky na úsporu energie §150

Požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů §151

Díl 5 - Společná ustanovení

Podrobné vymezení požadavků na výstavbu §152

HLAVA II - POŽADAVKY NA VÝROBKY PRO STAVBY §153

HLAVA III - SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE §154

HLAVA IV - ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ

Vybrané činnosti §155

Projektová činnost §156

Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru §157

Obsah dokumentace §158

Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav §159

HLAVA V - POVINNOSTI OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Stavebník §160 §161

Projektant §162

Zhotovitel §163

Stavbyvedoucí §164

Stavební dozor §165

Stavební deník §166

Vlastník stavby a zařízení §167

Vlastník technické infrastruktury §168

Oznámení závad a havárií staveb §169

ČÁST PÁTÁ - VYVLASTNĚNÍ

Účely vyvlastnění §170

ČÁST ŠESTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §171

Způsob a forma podání a žádosti §172

Evidence a doručování §173

HLAVA II - ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Díl 1 - Předběžná informace §174

Díl 2 - Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu

Vyjádření §175

Koordinované vyjádření §176

Žádost §177

Lhůta pro vydání §178

Nové vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu §179

Díl 3 - Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

Žádost §180

Lhůta a způsob doručení §181

HLAVA III - ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení

Účastníci řízení §182

Společenství vlastníků jednotek §183

Žádost §184

Vady žádosti §185

Závěr zjišťovacího řízení §186

Souhlas vlastníka §187

Vyrozumění o zahájení řízení §188

Ústní jednání §189

Námitky účastníků řízení §190

Námitky o existenci nebo rozsahu věcných práv §191

Připomínky veřejnosti §192

Posuzování záměru §193

Vyjádření stavebníka §194

Rozhodnutí o záměru §195

Lhůta pro vydání rozhodnutí §196

Povolení §197

Platnost povolení §198

Přechod povolení §199

Změna a zrušení povolení §200

Díl 2 - Záměr EIA

Oddíl 1 - Řízení s posouzením vlivů

Žádost o řízení s posouzením vlivů §201

Použití zákona o posuzování vlivů na životní prostředí §202

Účastníci řízení §203

Žádost §204

Posudek §205

Přerušení řízení §206

Rozhodnutí §207

Oddíl 2 - Samostatné posouzení vlivů §208

Oddíl 3 - Společná ustanovení

Změna záměru §209

Prodloužení platnosti povolení §210

Díl 3 - Povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení

Povolení stavby nebo zařízení §211

Zrychlené řízení §212

Díl 4 - Nestavební záměr

Oddíl 1 - Změna využití území

Změny vyžadující povolení §213

Změny nevyžadující povolení §214

Povolení změny využití území §215

Oddíl 2 - Dělení nebo scelení pozemků

Podmínky §216

Povolení dělení nebo scelování pozemků §217

Oddíl 3 - Stanovení ochranného pásma

Podmínky §218

Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma §219

Opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma §220

Díl 5 - Rámcové povolení

Obecná ustanovení §221

Rozsah povolení §222

Obsah rámcového povolení §223

Díl 6 - Změna záměru před dokončením §224

Díl 7 - Řízení o odvolání §225

Postup odvolacího orgánu §226

Díl 8 - Kontrolní prohlídka §227

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O VÝJIMCE Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Rozhodování o výjimce a žádost §228

HLAVA V - NÁHRADA ZA ŠKODU §229

HLAVA VI - ŘÍZENÍ O UŽÍVÁNÍ

Díl 1 - Kolaudační řízení

Kolaudace §230

Účastníci řízení §231

Žádost §232

Posuzování žádosti §233

Závěrečná kontrolní prohlídka §234

Kolaudační rozhodnutí §235

Díl 2 - Předčasné užívání a zkušební provoz

Předčasné užívání §236

Zkušební provoz §237

Povolení předčasného užívání a zkušebního provozu §238

Díl 3 - Rekolaudace

Změna v užívání stavby §239

Povolení změny v užívání stavby §240

Zrychlené řízení o změně v užívání stavby §241 §242

Změna v užívání drobné a jednoduché stavby §243

Povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby §244

5Pasport stavby §245

Díl 4 - Společná ustanovení §246

HLAVA VII - ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Díl 1 - Řízení o povolení odstranění

Podmínky odstraňování staveb §247

Žádost o povolení odstranění stavby §248

Povolení odstranění stavby §249

Díl 2 - Nařízení odstranění

Oddíl 1 - Řízení o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §250

Oznámení o zahájení řízení §251

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby §252

Obnovení předcházejícího stavu stavby a odstranění stavby na základě rozhodnutí soudu §253

Oddíl 2 - Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby

Obecné ustanovení §254

Dodatečné povolení §255 §256 §257

Opakované řízení a nové povolení §258 §259

Povolení prodloužení doby trvání stavby §260

Díl 3 - Společná ustanovení §261 §262

HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÉ POSTUPY

Mimořádné opatření §263

Obnova §264

Společná ustanovení §265

HLAVA IX - NÁLEZ §266

ČÁST SEDMÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Základní ustanovení §267

Portál stavebníka §268

Národní geoportál územního plánování §269

Evidence stavebních postupů §270

Evidence elektronických dokumentací §271

Přístup do evidencí §272

Informační systém identifikačního čísla stavby §273

Informační systém stavebního řízení §274

Spisová služba §275

ČÁST OSMÁ - VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ §276

Podmínky výkonu činnosti §277

Žádost o udělení oprávnění §278

Bezúhonnost §279

Doba platnosti a zánik oprávnění §280

Zrušení oprávnění §281

Výkon činnosti autorizovaného inspektora §282 §283

Práva a povinnosti autorizovaného inspektora §284

Příprava a provádění zkoušek §285

Působnost Nejvyššího stavebního úřadu §286

ČÁST DEVÁTÁ - KONTROLA A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

HLAVA I - KONTROLA VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Působnost §287

Předmět kontroly §288

Nápravná opatření §289

Kontrola výkonu samostatné působnosti §290

HLAVA II - KONTROLA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

Díl 1 - Stavební kontrola

Obecné ustanovení §291

Kontrola §292

Vstup na pozemek a do stavby §293

Zakazující opatření §294

Opatření k nápravě §295

Provedení opatření k nápravě §296

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §297

Díl 2 - Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů

Působnost §298

Nápravná opatření §299

HLAVA III - KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU §300

ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky osob §301

Přestupky vybraných osob §302

Přestupky fyzických osob §303

Společná ustanovení §304

ČÁST JEDENÁCTÁ - SOUDNÍ PŘEZKUM

Postavení stavebníka a vlastníka stavby §305

Lhůta pro podání žaloby §306

Nepřípustnost §307

Odkladný účinek §308

Rozhodnutí o žalobě §309

Přezkum územního rozvojového plánu §310

ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §311

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům §312 §313 §314 §315

Díl 2 - Přechodná ustanovení k územnímu plánování

Obecná ustanovení §316

Územně plánovací podklady §317

Politika územního rozvoje České republiky a Politika architektury a stavební kultury České republiky §318

Územní rozvojový plán §319

Zásady územního rozvoje §320

Územní plán a regulační plán §321

Územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007 §322

Pořizování územně plánovací dokumentace §323

Nepoužití některých částí územně plánovací dokumentace §324

Zastavěné území §325

Územní opatření §326

Úprava vztahů k území §327

Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části §328

Díl 3 - Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím §329

Díl 4 - Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu §330

Soudní řízení §331

Díl 5 - Přechodné ustanovení ke stanovení územních pracovišť §332

HLAVA III - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §333

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ §334

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §335

Příloha č. 1  - Drobné stavby

Příloha č. 2  - Jednoduché stavby

Příloha č. 3 - Vyhrazené stavby

Příloha č. 4  - Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území a obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí

Příloha č. 5 - Obsah a struktura územního rozvojového plánu

Příloha č. 6 - Obsah a struktura zásad územního rozvoje

Příloha č. 7 - Obsah a struktura územního plánu

Příloha č. 8 - Obsah a struktura regulačního plánu

Příloha č. 9 - Jednotný standard

INFORMACE

283

XXXXX

xx dne 13. xxxxxxxx 2021

stavební zákon
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů státní xxxxxxxx xxxxxx, orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx a nástroje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx upravuje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účely xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx integrovanou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx územním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro udržitelný xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx předchozím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx závazným stanoviskem, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věcech, o xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx šesté xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vyjádření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxx v územním xxxxxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx, vyjádření, koordinované xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčený xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx stanovisko, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Nové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxx nepravdivých, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA II

POJMY

§4

Záměr

(1) Xxxxxxx xx v tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, zařízení, xxxxxx dokončené xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma.

(2) Xxxxxxx XXX xx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxx podle odstavce 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx

(1) Stavbou se x xxxxx xxxxxx xxxxxx stavební xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx montážní činností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx určitém místě. Xx xxxxxx se xxxxxxxx také výrobek xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) jednoduché, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx jsou uvedeny x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx, a

d) xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx zákoně rozumí xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxx předem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Používá-li se x xxxxx xxxxxx xxxxx stavba, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx také její xxxx xxxx změna xxxxxxxxx stavby.

§6

Změna x údržba xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Změnou xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x která xx xxxxxxxx provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx úprava, xxx které se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výškové xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změnou xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxx zákoně xxxxxx xxxx změna x xxxxxxx xxxxxx spočívající xx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxx zařízení xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby,

d) xxxxxxxx, xxxxx účinky xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, život x xxxxxx xxxxxx, bezpečnost xxxx životní prostředí, xxxx

x) době xxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx rozumí udržovací xxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxx snížilo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx havárie xxxxxx x nedocházelo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Zařízení

(1) Xxxxxxxxx se x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx o xxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxx užívání xx určitém místě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x tomto zákoně xxxxxx panel, tabule, xxxxx nebo konstrukce, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx informací. Xxxxxxxx xxxxxxxx x celkové xxxxx xxxxx xxx 8 m2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx v tomto xxxxxx xxxxxx zemní xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx mění xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odtokové xxxxxx, xxxxxxx a xxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Staveniště

(1) Staveništěm xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, zařízení, xxxxxxx xxxxxx xxxx udržovací xxxxx anebo xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Staveniště xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se x xxxxx zákoně xxxxxx xxxxxxx, stavby x xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a s xxxx související stavby x xxxxxxxx,

x) technická xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx technické infrastruktury x s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx zásobování xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx x xxxxxxxx ke snižování xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, vodních x xxx hospodaření x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ekosystémových xxxxxx a xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx také xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx, xxxxxxx xxx vzdělávání, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x zdravotní xxxxxx, kulturu, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) veřejná xxxxxxxxxxxx1).

(2) Xxxx xxxxxxxxx infrastruktury xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx, zabezpečující napojení xx jednotlivé druhy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxx xxxxx zejména xxxxxxxxxxx, vodovodní a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§11

Veřejně prospěšná xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x tomto zákoně xxxxxx stavba xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx státu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx realizaci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x území, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) a x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vymezené x xxxxxx plánovací dokumentaci.

§12

Základní pojmy xxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxx zákoně xx rozumí

a) změnou x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemek, xxxx část xxxx xxxxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemek xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx parcela x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpravidla pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx majícími xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxx,

x) plochou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx plánu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její význam,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zpravidla liniový xxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nestavební povahy,

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx koridor, xxxxx xxxx významem, xxxxxxxx xxxx využitím xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx koridorem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx za xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx významu považují xxxxxx nebo koridor, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx částí,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx území vymezené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx") nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) zastavitelnou plochou xxxxxx určená x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) transformační xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx charakteru území xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jeho opětovného xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx změny x krajině xxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx využití xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vymezená x xxxxxxxxxxxx území územním xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pozemky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx polohu xxxxx stavby xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx terénu; xxxxxxxx xxxx může být

1. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souvisle zastavěné, x xxxx délce xxxxxx, xxxx

2. otevřená, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prolukou nezastavěný xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx

1. xxxxxxxxx plán xxxxxx územní xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozvojový xxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx plán,

3. xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxx rozvojový plán,

q) xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx pro

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx plán x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxx plán x xxxxxxxxx plán,

3. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxx xxxx v území x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx, vyplývající x právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx území,

s) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se zjednodušenou xxxxxx xxxxxxxxx jevy x xxxxxxx menším, xxx xx stanoveno xxx jednotlivé územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejná x xxxxxxxxx,

x) asanací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn anebo xxxxxxxxx xxxxxxx pohromou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§13

X xxxxx zákoně xx dále xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx soustředěná x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx domem xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx které xxxx než polovina xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx byty, nejvýše xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podlaží x podkroví, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stěny xxxxxx orientované x xxxxxx xxxx xxxxxxx x 2 xxxxx,

x) xxxxxxx ubytovacího zařízení xxxxxx nebo xxxx xxxx pro poskytování xxxxxxxxx a xxxxxx x xxx spojené; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bytový dům, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavba xx kulturním, sportovním xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx osob,

f) stavbou xxx xxxxxx xxxxxx x prodejní plochou,

g) xxxxxxx xxx výrobu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx mající xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, hmot x xxxxxxxxx, xxxxx staveb xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, doprovodná xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvířata, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, přípravků x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,

x) bytem xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx obytná místnost, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx určení byt xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx a pevnými xxxxxxx,

x) obytnou místností xxxx xxxx, xxxxx xx určena x xxxxxxx, xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx, osvětlení, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x má xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 8 m2; kuchyň xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 x2; xxxxx-xx xxx jediná xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 16 x2,

x) pobytovou xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xxx se x xx zdržovaly osoby,

n) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svislých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravených x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx vymezena xxxxxxxx lícem xxxxxxxxxx x xxxxxx 1,2 x xxx úrovní xxxxxxx; u poloodkrytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí podlahová xxxxxx vymezí pravoúhlým xxxxxxxx obvodu vodorovné xxxxx xxxxxxxxxx,

x) zastavěnou xxxxxxx xxxxxx plocha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměty xxxxxxxx líce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech nadzemních x podzemních xxxxxxx xx vodorovné xxxxxx; xxxxxx lodžií x xxxxxx xx započítávají; x objektů poloodkrytých (xxx některých obvodových xxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vodorovné roviny; x xxxxxxxxxxxx staveb xxxx jejich xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravoúhlým xxxxxxxx střešní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx.

§14

X xxxxx zákoně xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxx sebe xxxx xxxxxx xxxxxxxx záměru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo terénní xxxxxx, a xxxx xxxxx, která provádí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx studie x xxxxxxxxxx dokumentace,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektant xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) stavebním xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad prováděním xxxx xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx svépomocí.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX A XXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zřizují xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx správními xxxxx.

(2) Xxxxxxxx stavební úřad xx xxxxxx jednotkou. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účetními xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, účetnictví x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxx Specializovaného a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování, stavebního xxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx.

(3) X xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kterého jmenuje x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx zastupují x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx návrh xxxxxxx x odvolává vláda. Xxxxxxxxxxxxxxx xx považují xx ředitele xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní službě.

§17

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x odvolacího xxxxxxxxxx úřadu xx Xxxxx.

(3) Xxxxxx pracoviště Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x odvolacího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxx stavební xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx sídlem x Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Středočeský xxxx xx xxxxxx v Xxxxx,

x) Stavební úřad xxx Jihočeský xxxx xx sídlem x Xxxxxxx Budějovicích,

d) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx se sídlem x Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx se sídlem x Karlových Xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Ústí xxx Labem,

g) Xxxxxxxx xxxx pro Liberecký xxxx xx xxxxxx x Liberci,

h) Stavební xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx pro Xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x Jihlavě,

k) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Brně,

l) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Ostravě,

n) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx se xxxxxx xx Xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx územní xxxxxxxxx x xxxxx vyššího xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx názvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx x x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) V xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx stojí xxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Působnost ve xxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) Úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, rada xxxx x xxxx xxxxx.

§20

Vláda

Vláda

a) xxxxxxxxx Politiku xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

c) xxxxxxxxx zadání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) projednává x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§21

Nejvyšší xxxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořizuje politiku xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx,

x) pořizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) pořizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx opatření x stavební uzávěře, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxx,

x) vede xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx data,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x techniky x metodicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx krajských úřadů x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§22

Ministerstvo xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx obrany xxx xxxxx vojenských xxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxx územní xxxx x regulační xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxx územních xxxxx, regulačních plánů, xxxxxxxxx xxx další xxxxxx plánovací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vkládá xxxx xx národního xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxx

(1) Krajský xxxx je nadřízeným xxxxxxxx orgánem obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx plánování,

b) pořizuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx v podrobnosti x rozsahu xxxxxxxxx xxx pořizování zásad xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x vydává xxxxxx opatření x xxxxxxxx uzávěře a x asanaci xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další činnosti xxxxx tohoto xxxxxx.

§24

Zastupitelstvo xxxxx a xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zadání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu x uplatňování xxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx připomínky x návrhu

a) územního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx kraje,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a územního xxxxxxxx o stavební xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx Nejvyšší stavební xxxx, x dotýkají xx území kraje.

§25

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x regulační xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx plán xx xxxxxx obce,

c) xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx obvod x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) pořizuje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx pro území xxxx,

x) xxxxxx data xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování,

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§26

Obecní úřad

Obecní xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. x) a f) x xxxxxxxxx územní xxxxxx.

§27

Zastupitelstvo xxxx x xxxx xxxx

(1) Zastupitelstvo xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plánu x regulačního xxxxx,

x) xxxxxxxxx zadání územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vydává xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx a x obcích, xxx xx rada xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx uplatňuje xxxxxxxxxx k xxxxxx

x) xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx o asanaci xxxxx a územního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx územního plánování, x xxxxxxxx se xxxxx obce.

§28

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx území hlavního xxxxx Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxxx rozvoje

(1) Xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx sídlem v Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx funkci xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx.

(2) Xxxxx územního xxxxxxx

x) provádí xxxxxx, xxxxxxxxxx činnost a xxxx xxxxxxxxx otázky xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, stavební kultury x vystavěného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxxxxxx a stavební xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx rozvojového plánu, xxxx změn x xxxxx xxxxx xx xxxx změně,

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx,

x) vykonává další xxxxxxxx, kterými xx xxxxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXX ŘÁDU

§30

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Působnost ve xxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) Specializovaný x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx stavební xxxxx x

x) jiné xxxxxxxx xxxxx3).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx správy v xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx jim xx xxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx věc k xxxxxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxxxxx stavební xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Specializovaného x xxxxxxxxxx stavebního úřadu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkladovou x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx stavebně technické xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx a analyzuje xxxxxxx xxxx opakující xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx třeba xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx a xxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) navrhuje xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx a stavební xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo x xxxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx českých technických xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx normy xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stavebnictví xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontrolu xx xxxxxx stavebního řádu,

h) xxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx4).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavebně technických xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx účast xxx xxx, xxxxx xx xxxx rozsahem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úřad

(1) Specializovaný x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx věcech xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavbami xxxxxxxxx s nimi xxxxxx xxxxxx, xxx xx jinak xxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavební xxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx povolení pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx souvisejících, x

x) vykonává kontrolu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krajů, xxxxxxx xxxxxx a vydá xxxxxxxxxx krajský stavební xxxx, x kterého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§35

Jiné stavební xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx státu5), xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x staveb x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterými se xxxxxx xxxxxx sloužící x xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Policejní xxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx, Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx staveb pro xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXX

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany a Xxxxxxxxxxxx vnitra vymezí xxxxxxxxx obecné povahy xxxxx, v xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x) vydává vyjádření xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vydává vyjádření x xxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nebo její xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxx se vyjádřit x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx obecné xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx vydává xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxxxxxx, které xx uplatnilo.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§37

Působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx úřadu je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§38

Xxxx územního xxxxxxxxx

(1) Cílem územního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešit xxxxxxx využití xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a prostorového xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spočívající xx vyváženém vztahu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoje území x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírodní, kulturní x civilizační hodnoty xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X ohledem na xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx koordinují xxxxxxx xxxxx x xxxxx x podněty xx provedení změn x území, xxxxxxxx x jiné činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§39

Úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx plánování xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x civilizační xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx součástí xx x xxxxxxxxxx x, xx-xx to účelné, xxxxxxxx ploch pro xxxxxxx x zemědělství, xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx volné xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx změn x xxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, architektonické, xxxxxxxxx x funkční xxxxxxxxx xx využívání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxx xxxxxxx území, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx využívání území, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území sídel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zanedbaných xxxxx x, xx-xx xx účelné s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zabezpečením xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) stanovovat xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx sídelní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x posuzovat xxxxxxx xxxx v území, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnoty x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx změny xxxxxxxxx x stanovovat xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx změn x xxxxx,

x) vymezovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x stanovovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro hospodárné xxxxxxxxxxx prostředků z xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x území,

m) xxxxxxxx x území xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x civilní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch xxxx transformačních ploch,

o) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx přírodních a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro ochranu xxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivy xxxxxx xx xxxxx x navrhovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx jiný právní xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx území

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx se zpracovává x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vlivů na

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) soudržnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) životní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx na předmět xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx z územního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx náhradní xxxxxx x přihlédnutím k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx využití, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx prvků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vazeb, a xx především xxxxxxxxx x xxxxxxx plánu.

XXXXX II

OBECNÁ X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, správce nebo xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Oprávněný investor xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx xxx projednání návrhů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivě. Za xxxxx účelem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xx xxxxxxx žádosti. X xxxxxxx oprávněný xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx krajů, xxxxxxx xx vyrozumění xxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnost, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

(5) Xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx investorů xx xxxxx xx xxxx 5 let xxx xxx xxxx zveřejnění. Xxxxxx podle odstavce 3 xxx podávat xxxxxxxxx. Xxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečnosti neprodleně xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx, xxxxx údaje x seznamu oprávněných xxxxxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx zadání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, územních xxxxxxxx x vymezení zastavěného xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zprávu o xxxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx rozvojový xxxx a územní xxxxxxxx x stavební xxxxxxx, které vydal Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx dokladů x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx stavební úřad.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx plán, xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx obec xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx studii, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pořizování, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§44

Xxxxxxxxxxxx požadavky

(1) Xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxx podle §23 x 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) splňujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx splňuje fyzická xxxxx, která

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx7), nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx plánování,

b) splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x

x) xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) x x) splňuje

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxxx udělena xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 18 xxxxxx praxe xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxx a urbanismus xxxx stavebnictví a xxxxxxx 24 měsíců xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx nesplňující kvalifikační xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx xxx odborným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 2 xxx.

§45

Xxxxxxx z kvalifikačních xxxxxxxxx

(1) Výjimku x xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad vychází x xxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na nichž xx prokazatelně osobně xxxxxxx, x z xxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxxx žádosti x udělení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xx žadatel xxxxxx podílel, s xxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pořizovatele xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na kterých xx žadatel xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx činnosti9) xxxx xxxx doklad prokazující xxxxxxx xxxxx žadatele,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osvědčení x úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxx xxxx xxxxxx služby, xxxxx součástí xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx x určený xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxxx

(1) Pořizovatelem xx x xxxxx zákoně xxxxxx

x) Xxxxxxxx stavební xxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx plánování x

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx neurčitou x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx k výkonu x oboru státní xxxxxx, jehož součástí xx územní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) osoby splňující xxxxxxxxxxxx požadavky pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx pořizovatele").

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxxxxx obecním xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxx §26 xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o tom, xx zajistil xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx činnosti.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxx vykonávat územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx splňující xxxxxxxxx xxx výkon územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx do 30 xxx od obdržení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx úřad xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x vydá xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx potvrzení xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxx úřadu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§48

Xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx činnosti

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx na xxxxxxx oznámení podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3.

(2) Xx sdělení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx uvede, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dokončil úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx kroky, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx kvalifikační požadavky xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánování. Xxxxxxxxx xxxxx věty první xx považuje xx xxxxxx obce xxxxx §25 písm. x).

(4) Xx-xx xxxxxxx sdělení xxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxxx xx xxxxx §47 obdobně.

§49

Určený xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx určí člena xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Pořizovatel xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x hlediska xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx předpisy x xx stanovisky xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx a dotčených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelem.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxx xxxxx xxxxxxxx v §46 odst. 2, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x určeném zastupiteli xx uplatní přiměřeně.

Xxxxx 2

Zástupce xxxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu územně xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonání úřednické xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx §44 xxxx. 4,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx posuzování Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx z kvality xxxxx žadatele při xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupců xxxxxxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx x zveřejňuje xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§51

Bezúhonnost

(1) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xx, xxxx xx xxxxxx odsouzena, xxxx

x) které bylo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky x xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je občanem, xxxx xxxxxx posledního xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, může místo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxxx bezúhonnost xxxxxxx x Rejstříku trestů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x evidenci xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx stavební xxxx vyžádá xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přílohy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů x výpis x Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§52

Žádost x udělení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx x dosaženém xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1,

x) xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx kopie osvědčení x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o státní xxxxxx,

x) xxxxx žadatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx osobně xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad x vyjádření, zda x posledních 3 xxxxxx před podáním xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx věcech územního xxxxxxxxx.

§53

Udělení x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx se uděluje xx dobu 5 xxx. Tato xxxx xx xx žádost xxxxxxxx pořizovatele prodlouží x 5 let, x xx i xxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxx §50 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx předsedovi Nejvyššího xxxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx omezena svéprávnost xxxxxxxx pořizovatele,

d) ztrátou xxxxxxxxxxxx, nebo

e) zrušením xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(3) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx funkce.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx informuje xxxxxx xxxx, pro který xxxx činnost vykonává, x xxxxxxxx xx xxxxx dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územní xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx orgány x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§54

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dotčené xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxx xxxxxx rozhodnutím xx správním řízení x jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §149 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx stanovisek xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx vyjádření x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zadání xxxxx xxxxxx plánovací dokumentace.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dotčený xxxxx xxxxxxxx každou xxxxxxxx samostatně.

(4) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx vyjádření xxxxxxxxx, x xxxxxxx uplatněnému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nepřihlíží.

§55

Řešení rozporů

Orgány územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx k rozporu xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx podle správního xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§56

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx plocha xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxx xxxx prověření.

(3) Xxxxxx územní rezervu xx plochu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx lze jen xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx neposuzuje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx až xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která má xxxxxxx stanovené využití.

(5) X územní xxxxxxx xxxx zakázány xxxxx x xxxxx, které xx xxxxx stanovené xxxxxxx podstatně ztížit xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2 xxxx. x).

Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx výkres

§57

(1) Xxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx znění") xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pozdějšími změnami.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pořizovatel xxxxx xxxxxx plánovací dokumentace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx znění xxxxxxxx textovou x xxxxxxxxx část; x xxxxxxx odůvodnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx celého xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X případě xxxxxxxx plánu pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x grafickou xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx změně, x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkres xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamem x xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx změny,

d) xxxxx, xxxxxxxx, funkci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatele a xxxxx xxxxxxxx razítka.

§58

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(2) Za xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx znění xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§59

Jednotný xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, územní studie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx10), včetně xxxxxxxxxxxx dat11), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, vymezení zastavěného xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx opatření xx zpracovávají x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jednotný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx části a xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) grafické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx formát dat x

x) metadata.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 9 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxx x další xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx pro územně xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx podklady") xxxx xxxxxxxxxxx mapa, Xxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x Mapa Xxxxx xxxxxxxxx12); xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxx polohopisné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podkladem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx plánování xx možné mapový xxxxxxx doplnit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx o provedeném xxxxxxxx xx ukládá x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx mapové xxxx13) x digitální xxxxx x xxxxxxxxx, xxx x využitím státního xxxxxxxx díla vytvořit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx formě.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx k xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx14).

XXXXX III

NÁSTROJE XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx ustanovení

§61

Druhy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx podklady, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán, zásady xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx.

Díl 2

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§62

(1) Xxxxxx analytické xxxxxxxx slouží xxxxxxx xxxx odborný podklad xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací, územních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zastavěného xxxxx x pro xxxxxxxxxxx x území.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a vývoje xxxxx, xxxx hodnot, xxxxxx využití xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxx x určení xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx xxxx informace nebo xxxx x stavu xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx váží x určité xxxxx xxxxx, například ploše, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a dále xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx; součástí xxxxx x území xxxx xxxx metadata.

(2) Údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xx

x) orgán xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stát xxxx xxxxxx samosprávný xxxxx,

x) vlastník xxxxxxxx xxxx technické infrastruktury,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu15).

§64

Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x digitální xxxxx bezodkladně xx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx správnost, xxxxxxx x aktuálnost, x xx v rozsahu xxxxxxxxxxxxxx přesnosti xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxx16), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx17).

(2) Údaje x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx studie.

(3) Xxxxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vynaložených nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x území xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx dat x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územní xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odpovídá xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx toho, že xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx území, xxxxx x území x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zohledňuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx představu o xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x digitální technická xxxx xxxxx nebo xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 let xx xxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxxx pořídí xxxxx nové xxxxx xxxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx aktualizaci xxxxxxxx pořizovatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx výsledku projednání x bezodkladně, nejpozději xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx území xxxxx x xxxxxx xxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx území xxxxx xx národního xxxxxxxxxx územního plánování xx 10 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Oddíl 2

Xxxxxx studie

§67

Účel

(1) Xxxxxx xxxxxx navrhuje, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jeho využití x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx slouží jako xxxxxxx podklad xxx

x) xxxxxxxxxxx v xxxxx, x xx xxxxx x xxxx částech, x xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx v xxxx částech, x xxxxx xxxx x xxxxxxx x nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

b) x xxxxxxxxx podnětu, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na zpracování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Pořízení xxxxxx xxxxxx z jiného xxxxxxx xxxx pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx její xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxx.

(4) Xxxxx-xx se x územní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx územním xxxxxx xxxx podmínka xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxx pořizovatel xxxx xxxxx v zastupitelstvu xxxx, xxxxx územní xxxx schválilo. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx zastupitelstvu xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx studie a xxxxx ji do 7 xxx xxx xxx xxxx úpravy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování; toto xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxx studie

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 let xx xxxxxxx xxxxxx studie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vždy xx 8 xxx prověří xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx o xxxx skutečnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx, jinak územní xxxxxx z národního xxxxxxxxxx územního plánování xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxx ani x xxxxxxxxx územní xxxxxx x xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx Xxxxxxxx stavební úřad, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 územní xxxxxx x národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§70

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx České xxxxxxxxx xx strategickým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vizi, xxxx x opatření x dosažení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx x zpracovává Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§71

(1) Nejvyšší xxxxxxxx xxxx zajistí nejpozději xx 10 xxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx, xxxxxx byla schválena Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Věstníku xxxxx pro orgány xxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxx lhůtě xxxxxxxx Xxxxxxxx architektury x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx 6 xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx České republiky x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxx předloží xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a stavební xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx může xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

Díl 4

Územně plánovací xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Účel a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které náležejí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx část. Obsah x struktura xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v přílohách č. 5 xx 8 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Územně xxxxxxxxx dokumentací se xxxxxx i xxxxx xxxxxx plánovací dokumentace.

(4) Xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona použijí xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx zákona projednává xxx x xxxxxxx xxxxx přesahujících xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxx x závaznost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v území x xxxxx změny x území.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpřesňuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx zahrnutém xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nadřazené xxxxxx plánovací dokumentaci. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx upřesňuje xxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zpřesňovanou xxxxxx nebo xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§74

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx x celostátních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx strategické xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hodnot jeho xxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x mezinárodních závazků x xxxxxxxx x xxxxxx naplňování.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx sídelní xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x celostátního významu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx oblasti x rozvojové xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx specifickými xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx") mezinárodního nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx umístění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx celostátního xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx využití, popřípadě xxxxxxxx xxx rozhodování x nich,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prospěšná xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x xxxxxx pro xxxxxxx, xxx které xxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

(1) Územní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx průmět xx xxxxx a xxxxxx plánovací činnost xxxxx, popřípadě obcí, x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx.

(2) Územní xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx rozvojový plán xxxx stanovit pořadí xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) K podrobnějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxx rozvojový xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx nebo koridorech xxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxx.

§76

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x vydává xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad zajistí xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx podle §40.

Xxxxxx územního xxxxxxx

§77

(1) Xxxxxx územního xxxxxxx xxxx základním koncepčním xxxxxxxxxx kraje k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx sídelní xxxxxxxxx xxxxx, se zohledněním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx rozvojovém plánu x, je-li to xxxxxx, xxxxxx rozvojové xxxxxxx a rozvojové xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx specifických xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozvojovém plánu x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx specifické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a, xx-xx xx účelné, xxxxxxxxx xxxxx řešení xxxxxxxx x územním xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zastavitelné xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vymezují zastavitelné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, územního xxxxxxx ekologické stability xxxxxxxxxxxx významu, stanoví xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x stanoví xxxxxx xxxxxx kvality xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx18), xxxxxx územních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a plochy xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxx x na xxxxxx v územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x to x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx struktuře.

§78

(1) Xxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpřesňují x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx naplňování.

(2) Xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobnější řešení xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx další záležitosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxxx území, koridoru xxxx plochy v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zásady xxxxxxxx rozvoje mohou xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx územního rozvoje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrženého xxxxxx xxxxx zásady územního xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§79

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx území xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x územním xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxx xxxxx §101 x důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxx §40.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxxx obsah xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx.

Územní xxxx

§80

(1) Xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx území.

(2) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx území a xxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxx, xxxxxxxxxx zejména v xxxxxx zlepšování jeho xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx na rozvoj x ochranu jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx urbanistickou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vymezení ploch xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx s rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx"), vymezení xxxxxxxxxxxxxx ploch, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zeleně,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx způsobem využití, xxxxx xxxx x xxxxxxx x stanovení xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx infrastrukturu včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx krajiny, xxxxxxxxxxx opatření, ochranu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jej xxxxxxxx, přípustného využití, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx podmíněně přípustného xxxxxxx těchto xxxxx x podmínky prostorového xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krajinného xxxx,

x) xxxxxx veřejně xxxxxxxxx stavby, veřejně xxxxxxxxx opatření, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x xxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx k pozemkům x xxxxxxx vyvlastnit.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx řešení zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x koridory x, je-li to xxxxxx, xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxx a, xx-xx to účelné, xxxxxxxxx je.

§81

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx územních xxxxxx x členit xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx plochy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nezastavitelné xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx v území xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánovací xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxxx smlouvy, podmínky x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 4 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Marným xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Územní plán xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx koridorech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x území a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, která xxxxx být x xxxx xxxxxxxxx delší xxx 6 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínka xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx.

§82

(1) Územní xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx obce, x xx xxx xxxx xxxxx obce, není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx textová xxxx územního xxxxx xxxxxxxx řešeného xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx může xxx xxxx xxxxx xxxx nebo xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx plánu nebo x xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx.

§83

(1) K xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx, xx-xx xx vyžadováno xxxxx §40.

(2) Xxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx19).

(3) Poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x rozporu x xxxxxxx územním xxxxxx.

§84

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx §101 x xxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) vymezení x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umístění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) ochranu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx příznivého xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx velikost xxxxxx, výšku, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxx zastavěny, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx,

x) podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Regulační xxxx xxxx vymezit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně prospěšná xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x zajišťování xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx lze xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx uzavření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx uzavření xxxxxxxxx smlouvy, která xxxxx být xxxxx xxx 4 roky. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§87

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x návrh xxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jejímu xxxxxx (xxxx xxx "schvalující xxxxx") x vlastního xxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace (xxxx jen "xxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x doplňující xxxxxxxx a rozbory.

(3) X xxxxxx zadání xx xxxxxxx xxxxxx xxxx a požadavky xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, x případě regulačního xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx obsahu a xxxxxxxxx zadání xxxxxxxx xxxxx x regulačního xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zadání

§88

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, územním samosprávným xxxxxx x řešeném xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx desce Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§89

(1) Pořizovatel zašle xxxxxxxxxxx xxxxx zadání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx20) x xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxxxx x příslušnému xxxxx xx 23 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu nebo xxxxx xxxxxx.

(3) Příslušný xxxx uplatní x xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxxx

x) územního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu21),

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x územního xxxxx a xxxx xxxxx, zda má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu21).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručit

a) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx.

(6) Vyplyne-li ze xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxx územního xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx plánu má xxx posuzován x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, doplní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §40 xx xxxxxx zadání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§90

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Schvalující xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zadání, vrátí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx zadání xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zadání xxxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§91

(1) Náklady na xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx projektantem, xx xxxxxxxxxxx vlivů, zpracovává-li xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad,

b) xxxxx územního rozvoje xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx obec,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx.

§92

(1) Vyplývá-li xxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 1 na xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx případů, kdy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxxx vyvolala, xxxx vydána xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(2) Xx-xx pořízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulačního xxxxx vyvoláno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx ke změně xxxxxx, xxxx schvalující xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx částečnou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 a x §91 odst. 1 xxx, kdo xxxxxx xxx.

§93

Návrh územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Schválené zadání xxxxx pořizovatel bezodkladně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pořizovatel.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxxx xxxxx, zpracovává-li xx, pořizovatel v xxxxxxxxxxx s určeným xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx 30 xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, soulad x xxxxxxxxx tohoto zákona x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx x nadřazenou xxxxxx plánovací dokumentací.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxxxx xx 7 xxx xx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx dopracovaného xxxxxx se postup xxxxx odstavce 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx-xx xx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2

a) xxxxxxxx návrh územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx, x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vystaví xx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxx x xxxx konání veřejného xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx je možné xx návrhu územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, zpracovává-li xx, nahlédnout.

§94

Společné xxxxxxx

(1) Pořizovatel xxxxxx xxxxx a xxxx konání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx x xxxx x případě

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krajům,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx v xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx územím xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plánu xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li územní xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx sousedící x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx je regulační xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx §93 odst. 5.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx stejné lhůtě xxxxx orgány x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x připomínkám uplatněným xx uvedené xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxxxxx konzultace

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxx významný negativní xxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxx, pořizovatel xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22), xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx významně ovlivněno, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu x konzultace xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, určeného xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§96

Veřejné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93 odst. 5 xxxx. c). Xx-xx to účelné, xxxxxx pořizovatel xxxx xxxxxxxxx projednání xx xxx xxxxxxxx místech xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx.

(3) Veřejné projednání xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx den xxx xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5.

(4) X xxxxxxx veřejného projednání xxxxxxxxxxx xxxxxx písemný xxxxxx.

§97

Připomínky

(1) Xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit písemně xxx připomínky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení, uplatňují xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace nelze xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx šesté xxxxxxxxx xxxx.

§98

Xxxxxxxxxxx výsledků projednání

(1) Xxxxxxxxxxx v součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů nejpozději xx 135 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §94 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxx na xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx zpracuje xxxxxxxxxxx xx 90 xxx xx uplynutí lhůty xxxxxxx v §97 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, je-li navrženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx částečně. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, se stanovisky xxxxxxxxx orgánů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, vyhodnocení vlivů, xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxxx, navrhne x xxxxxxx na xxxx a úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx připomínek, návrh xxxxxxxxxxx připomínek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx, xxx x nim xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska. Neuplatní-li xxxxxxx xxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, že x xxxxxx pořizovatele xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx rozporů.

(6) Xxxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx od xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx xxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Určený xxxxxxxxxx může předložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x projednání.

(2) Předloží-li xxxxxx zastupitel návrhy xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx projedná xx lhůtě 60 xxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, že x xxxx souhlasí.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx x návrhy xxxxx odstavce 1, xxxxx xx určenému xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxx, x opačném xxxxxxx xx vezme na xxxxxx.

(4) Pokyny xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x výsledkem xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Určený xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx návrhů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pořizovatel x xxxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx zajistí xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxxxxxxx.

§100

Stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zašle návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxx a návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 1. Xxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lze xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxx příslušný xxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx o 30 xxx.

(3) Neuplatní-li příslušný xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán, xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx územní xxxx xxxxx x xxx xxxx stanoviska; v xxxxxxx případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, připomínky a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx vlivu xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx plán, zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti, xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxxxx vlivů, xxxxxxxxx se podle §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Kompenzační opatření xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxxxxx nadřízeného orgánu

(1) Xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nejpozději do 7 xxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdržení xxxxxxxxxx x podkladů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx stanovisko do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo územní xxxx vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx nadřízený xxxxx xx svém stanovisku xxxxxxxxxxxx na nedostatky x hledisek xxxxxxxxx x odstavci 2, xxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx až xx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 dnů xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx návrhu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§102

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vypracuje xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Obsahoval-li xxxxx varianty xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 upraví návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx varianty xxxxxx, xxxxxx odůvodnění x schéma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty.

§103

(1) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx úpravě návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pořizovatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxx úpravy. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxxx variantu.

(2) Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxxxx x územního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i zákona x xxxxxxx přírody a xxxxxxx a stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx nutné xxxxxxxxxxx xxxxx upravit xxxx zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úřad vydá xx 15 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Podstatná xxxxxx xx projednává x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §93 xxxx. 5, §94 xx 100 x xxxxx xxxxxxxx 1 x 2; xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xx obě xxxxxxx xxxxxx. Stanoviska, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx uplatnit jen x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Vyhodnocení xxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřad podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx uplatní nadřízený xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx stanoviska, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx podle §101 xxxx. 2 x 3.

(6) Xxxxxxxx-xx návrh xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatné xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §102, x xx-xx xx xxxxxxxx, obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5.

Xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

§104

(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 dnů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace varianty xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx výběru nejvhodnější xxxxxxxx podle §98 xxxx. 4. Návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x výsledkem řešení xxxxxxx a

c) s xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Schvalující xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obsahuje-li ji xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx po xxxxxxx, xx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x předloženým xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x úpravě podstatnou xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxx schvalujícímu xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobně xxxxx §103.

§105

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pořizovatel veřejnou xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx se opatří xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxx, xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

c) xxxxx, xxxxxxxx, funkci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatele x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§106

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx pravidelně xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§107

Zpráva x uplatňování

(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx x uplatňování obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

b) xxxxxxxx k xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx z xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxx xxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx §88 xx 90 xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §91 xx 105.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx změny podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx podle §93 xx 104 x §105 odst. 3 xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§108

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx zpracovává, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx měněných xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxx změny územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx této xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx národního geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace po xxxx změně x xxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx se x změnu územního xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plochy xxxxx xxxxxx vymezit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch.

§109

Xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxx rozvoje,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx nebo osoby, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxx věcná xxxxx k xxxxxxx xxxx stavbě xx xxxxx obce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx na pořízení xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x Xxxxxxxxxx stavebního xxxxx, x xxxxxxxxx případech x xxxxxxxxxxx schvalujícího xxxxxx x obsahuje

a) xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx skutečnosti prokazující, xx xx oprávněn xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx navrhuje xxxxxx,

x) xxxxxx pro pořízení xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedených v §91 xxxx. 1 x §92.

(3) Xxxxx-xx x změnu regulačního xxxxx, xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx

x) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně přírody x krajiny k xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, zda má xxx xxxxx změny xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§110

Posouzení xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději do 30 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §109 x xxxxxxx xxxx úplnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx změny

a) s xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx stanovisky xxxxx §109 odst. 3, xxxx-xx součástí xxxxxxx, a

c) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx nebo vykazuje-li xxxxxxxxxx x hledisek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x ten, xxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě, xxxxxxxxxxx podnět xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx, xxx xxxxxx dal, x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx na pořízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx podle §109 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §89 xxxx. 2 xx 4. Xxxxxxx-xx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v návrhu xxxxxx xxxxx.

(4) Nevykazuje-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 x §89 odst. 5.

(5) Xxx pořizování změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx postupuje xxxxx §111 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxx.

§111

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Je-li změna xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xxxxx podnět návrh xxxxxx změny, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem obdobně xxxxx §87 odst. 2 a 3 x dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 x 89.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx zadání změny, xxxxxxxx o pořízení xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, vrátí jej xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1 x §92 xxx, xxx dal xx xxxxx podnět, xxxx-xx xxxxx pořizována z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x sloučení xxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxx. Veřejné projednání xxxx v takovém xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx pořizování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx postupuje xxxxx §93 xx 104, §105 odst. 3 a §108 xxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxx ustanovení

§112

Zvláštní xxxxxxx

(1) Xxxx x xxxx xxxx povinny xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx vydaly, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Do xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentací. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Znemožňuje-li xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxx obce xxxx její část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx navazující územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx rozhodování x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace nepoužije x xxxxxxxxx xx xxxxx nadřazené územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§113

Xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx rozvojový xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx schvalující orgán xxxxxx pouze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx územního rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx může zrušit xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxx podstatně podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx-xx řešení x něm obsažené xxx xxxxxxxx.

(3) Návrh xx zrušení regulačního xxxxx se projednává xxxxxxx podle §94, 96, 97 a §98 xxxx. 1 xx 3; ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xx x souladu xx stanovisky dotčených xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řešení rozporů. Xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx regulačního plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx 7 xxx xx nabytí účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zrušený xxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx nadřízeným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, schvalující xxxxx bezodkladně xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) pořízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx před xxxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx pořizovatel xxxxxx úplného xxxxx.

(3) Xxxx nebo xxxx xxxxxx Nejvyššímu stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx. Xxxxxxxx stavební xxxx bezodkladně zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxxxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx x vydání různých xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, může rozhodnout x souběžném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx pořizují x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx územního xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx úřad x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x obce xxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx a územního xxxxx nebo xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemusí xxx navazující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxx změnou; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, zpracovává xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x x podrobnosti, xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídá, xx-xx xxxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxxx a xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxx xxxx xxxxx.

Xxx 5

Vymezování zastavěného xxxxx

Xxxxx 1

Zastavěné území

§116

(1) Xx xxxxx xxxx xx vymezuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zastavěných xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stávajících hranic xxxx bodů xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pozemky v xxxxxxxxx xxxxx obce xxxxxxxx x 1. xxxx 1966 x xxxxxxxxx x mapách xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "intravilán"), x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xx

x) zastavěné xxxxxxxx pozemky,

b) stavební xxxxxxx,

x) xxxxx oplocené xxxxxxx mezi zastavěnými xxxxxxxxxx pozemky,

d) veřejná xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx části, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ostatními pozemky xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) další xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx ostatními xxxxxxx xxxxxxxxxxx území, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx změnou.

Xxxxx 2

Vymezení zastavěného xxxxx

§117

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Není-li xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x §116 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastavěného území.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx vyznačí pozemky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), x to

a) pozemek xxxxxxx zeleně a xxxxx tvořící veřejné xxxxxxxxxxxx1),

x) x intravilánu xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx lesních xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 0,5 xx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx využití.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx územního plánu.

§118

Xxxxx

(1) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x grafickou xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zejména datum, x němuž je xxxxxxxxx xxxxx vymezeno.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nad mapovým xxxxxxxxx v měřítku xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 1 : 5 000, x xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x §116 xxxx. 2 a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119

Pořízení

(1) Pořizovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxx v národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jej x obce k xxxxxxxxxx. Místa, kde xx možné xx xxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx.

(2) Xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky může xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx území na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx území xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxxx xx účasti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxx xx xxxxx

x) ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,

c) xxxxxxx xxxx x

x) státní xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx x xxxx konání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 15 xxx xxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pořizovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx nezbytné, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx projednání.

(6) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podstatné úpravě xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5.

§120

Vydání

(1) Vymezení zastavěného xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pořizovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx pořizovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnou vyhláškou; xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx xxxxxx záznamem x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) označení správního xxxxxx, xxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 let xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 8 xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného území.

(2) Xxxxxxxx zastavěného xxxxx xx aktualizuje xxxx xxxxxx. Je-li na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx jen xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podnětu xxxxxxx xxxx.

(4) Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xx xxxxxxx §117 xx 120 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x připomínkám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se nepřihlíží.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Nezastavěné xxxxx

§122

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxx hospodářství,

b) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ekologických a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) ochranu přírody x xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekreaci x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx doplňková xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rekreace xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx v nezastavěném xxxxx povolit pouze x xxxxxxx, xx xx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 6

Územní xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§123

Xxxxxxxx vydání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx její změny, xxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx také x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx opatření xxxxxx povahy x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx.

(3) Územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx budoucí využití xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu, xxxxx xxxx xxxxx xxx delší než 6 let.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx práce. Xxxxxxx xxxxxxxxx x stavební xxxxxxx dále xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx infrastruktury vymezené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx.

§124

Xxxxx

(1) Územní xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pozemků podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx platí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výjimek.

(2) Součástí xxxxxxxx opatření o xxxxxxxx uzávěře xx xxxxxx na podkladu xxxxxxxxxxx mapy s xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 2

Územní xxxxxxxx x asanaci území

§125

Podmínky xxxxxx

(1) Územní opatření x xxxxxxx území xx xxxxxx xx xxxxx postiženém živelní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zásahu do xxxxxxx území, je-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění jejich xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx ekologické xxxxxx, x xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezpečnostních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x nichž xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví osob xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §126 odst. 2.

(4) Xxxxxx opatření x xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušením.

§126

Obsah

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x parcelních xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx území,

b) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečnostních podmínek xxx provádění asanace, xxxxxx xxxx rekultivace xxxxx,

x) stanovení územních, xxxxxxxxxxxxxxxxx x urbanistických xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx podmínky vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X územním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účinnosti, x xxxxxx území, xx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o asanaci xxxxx je výkres xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kterého xx xxxxxx opatření o xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxxxx rozsáhlého xxxxx, xxxxxxx xx údaj xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) popisem xxxxxxx dotčeného xxxxx, xxxxxxx xx opatření x xxxxxxx území xxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx opatření

§127

Pořízení

(1) Xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx pořizovatel z xxxx xxxxxx xxxx xx podnět oprávněného xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxx xx základě xxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxx, nástrojů xxxxxxxx xxxxxxxxx a x případě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x cíli a xxxxx xxxxxxxx plánování.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo z xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živelní xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx písemně xxxxxxxx x

x) dotčenými xxxxxx, xxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stanoviska x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx návrhu. Na xxxxxxxxxxx připomínek uplatněných x návrhu xx xxxxxxx §98 xxxx. 2 xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracuje xxxxxxxxxxx samostatně.

(5) Lhůtu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx pořizovatel x xxxxxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx stanoviska, není-li x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§128

Vydání

(1) Územní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxx plánování nebo Xxxxxxxx stavební xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 7 xxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxx opatření x xxxxxx xxxx xxxxxxx x národním xxxxxxxxxx územního plánování xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx opatření xxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření,

c) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxx jeho xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x národním geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

Výjimky

Příslušný úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx může xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podmínek, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře, xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky neohrožuje xxxxxxxxx účel. Xxxxx xxxxxxxxxx x výjimce xx xxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxx vztahů x území

Oddíl 1

Plánovací xxxxxxx

§130

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx obsahem xx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Plánovací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxx práv x xxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§131

Obsah plánovací xxxxxxx

(1) X plánovací xxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxx vlastník veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxxxxx záměru,

b) xxxx nebo xxxx xxxxx kroky x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx záměr xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, který xx ztížil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy nebude xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxxx x opravné xxxxxxxxxx, xxxxx xx byly x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx plánovací xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zavázat k xxxx, xx

x) xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxxx x xxxxxxxxx záměru, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nezcizí,

b) se xxxx podílet na xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záměru,

c) od xxxxxxxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) učiní xxxx xxxxxx jednání x oblasti soukromého xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména x

x) xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxx jiných staveb xxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx staveb nebo xxxxxxxx vyvolaných xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx smlouvě xxx sjednat i xxxx účel.

§132

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx hlavním xxxxxx Prahou schvaluje xxxxxxxxxxxxxx obce, zastupitelstvo xxxxx xxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) X přezkumu xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx x právními xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxx z xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxxx krajem xxxx xxxxxxx městem Xxxxxx x právními xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx sporů z xx xx příslušný Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxx za xxxxx x území

§133

Oprávněné xxxxx

(1) Vlastníkovi xxxxxxx xxxx stavby x xxxxx, xxxxx má xxxx xxxxx právo x pozemku xxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx") a xxxxx xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxx významného omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nové územně xxxxxxxxx dokumentace, náleží xxxxxxx škody spočívající x xxxxxxxxx vynaložených xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výši, xxxxxxx xx koupi xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx snížení hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx náhrada, xxxx-xx xxxx práva k xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx-xx xx xxx způsobena xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx 5 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx platné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§134

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx obec, xxxx xxxx stát, xxxxxxx xxxxxx vydaly územně xxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx opatření o xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx poskytne na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§135

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx poskytuje x xxxxxxxx. Místo xxxxxxxx xxxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx jiný xxxxxxx nebo stavbu; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Dojde-li x xxxxxxxx změně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx náhrada, xx vrátí xx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výši xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx, xx 3 měsíců xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnost vrátit xxxxxxx xxxxxx po 5 letech xx xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx plánu, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§136

Regresní xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxx kraj xxxxxxx xx změnu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx regresní náhradu xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jehož xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx kraj xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uhrazena xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kraje, který xxxx náhradu xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX PRÁVO XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§137

(1) Xxxxxxxxx xx výstavbu xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx umisťování xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x odstraňování xxxxxx xx xxxxx povinen xxxxxxxxx xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx požadavků, xxxxx stanoví tento xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxx právní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx neuplatní xxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx stavbě, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx stavbě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pozemků veřejného xxxxxxxxxxxx,

x to x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody nebo xxxx veřejný xxxxx xxxxxxxx, pokud se xxx neohrozí bezpečnost, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pozemky xxxx xxxxxx.

§138

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xx výstavbu

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxx, x jen xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx života osob xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, sousední xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výjimky xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx prvky regulačního xxxxx, x to xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx plánu nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxx regulačního plánu.

Xxx 2

Požadavky xx xxxxxxxxxx pozemků

§139

Obecné xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx, s xxxx x úkoly územního xxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxx, architektonickou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pozemky se xxxx vymezují xxx, xxx xxxxx vlastnostmi, xxxxxxx xxxxxxxxx, polohou, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X zastavěném území xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxx, pro rodinnou xxxxxxxx, stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx s bydlením xxxx xxxxxxxx, stavby xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků x xxxxxxxxxx dalších xxxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x charakterem xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dbá xx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxxxx ulic.

§140

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx užívat; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx vlastnostmi, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x prostorovým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx umístění, realizaci x užívání xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účel x xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx23).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxx, xxx na xxx xxxx xxxxxxxx

x) umístění xxxxxxxxxx x parkovacích xxxxx xxx účel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx odpadních xxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx24), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx něm xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vodami jejich

1. xxxxxxxxx x následným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx poměry, velikost xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nejsou xxxxxxxxxx ohroženy xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx možná, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx odvádění do xxx povrchových.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx záměru xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§141

Veřejné xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostranství xx vymezují tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx obytné kvalitě x významu xxxxx x omezovaly xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx možností vsakování xxxx a výsadby xxxxxx x další xxxxxxx zeleně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx chodci a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx věku, těhotných xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítě x xxxxxxx nebo dítě xx 3 let (xxxx xxx "xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo orientace").

§142

Ulice

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx území.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x není-li xx x rozporu x xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xx x xxxx zakládaných xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stávajících xxxx pozemky tvořící xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zeleň.

Xxx 3

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx staveb

§143

Obecné požadavky

(1) Xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nebyla-li xxxxxx, x cíli územního xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx též x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, architektonickou, xxxxxxxx historickou, přírodní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a kvalitu xxxxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxx xx podle xxxxx x xxxxxxx umisťují xxx, xxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx sítě technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx umožňovalo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx staveb xx xxxxxxx komunikace musí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx přilehlých xxxxxxxxx komunikacích25). Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx dopravní obslužnost x xxxxxxxxx.

(3) Změnou xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kulturně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, urbanistické a xxxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx pozemek xxx umístit xxx xxxxxx zařízení staveniště x připojení xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pozemní xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Vzájemné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a požadavky xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vzájemné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx údržbu xxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

§145

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x provedena tak, xxx xxxx vhodná xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxx xxx běžné xxxxxx x působení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stabilita,

b) xxxxxxx bezpečnost26),

c) xxxxxxx xxxxxx27),

x) xxxxxxx životního xxxxxxxxx28),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx29),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxx30).

(2) Při projektové xxxxxxxx, při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x užívání xxxxxx v areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx zařízením31), xx technické xxxxxxxxx xx stavbu stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§146

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx zatížení x xxxxxxxxxx xxxxx prostředí, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, neměly xx xxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx deformace, xxxxx xxxxx narušit stabilitu xxxxxx, mechanickou odolnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxx konstrukce,

d) xxxxxxxxx stavby v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavby vlivem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo dynamickými xxxxxx povodňových průtoků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztlakem xxx xxxxxxxxx,

x) ohrožení xxxxxxxxxxx koryt xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx deformace xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§147

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xx určenou xxxx xxxxxxxxx nosnost xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx omezen xxxxx x xxxxxx ohně x xxxxx,

x) bylo xxxxxxx xxxxxx požáru xx sousední xxxxxx,

x) xxxxxxxxx mohli xxxxxx xxxxxxx xxxx aby xxxxx xxx jinými xxxxxxxxxx zachráněni,

e) xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§148

Xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Stavba xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx hluk x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, a xx x xx sousedních xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx neměla nepřípustný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx na xxxxx, x to během xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx světelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uvolňování xxxxxxxxx xxxxx, nebezpečných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebezpečných částic xx vnitřního nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výskytu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí xxxxxx staveb,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx plynů, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x následkem trvalé xxxxx proudění xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nezpůsobila

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx úhyn xxxxxxxxx nebo ničení xxxxxx biotopů, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§149

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx užívání, xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx navržena a xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxx jejím xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx32),

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx veřejností,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxx zvláštního určení,

5. xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx 25 xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnávat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§150

Požadavky na xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, osvětlení x xxxxxxx xxxx xxx navrženy a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§151

Xxxxxxxxx xx udržitelné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx být navržena, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx recyklovatelností materiálů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x životnímu prostředí xxx xxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx ustanovení

§152

Podrobné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobné xxxxxxxxx xx vymezování xxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx samosprávné xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx zmocněny, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xx použijí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX NA XXXXXXX PRO STAVBY

§153

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, materiály x xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro navržený xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx33).

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx význam pro xxxxxxxxx kvalitu stavby x které xx xxxxx ve xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiný veřejný xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x posuzovány xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx34).

XXXXX XXX

XXXXXX STAVEBNĚ XXXXXXXXX PREVENCE

§154

(1) V xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx, došlo-li xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx zvířat, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob xxxx xxxxxx, x ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx značným xxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

ČINNOSTI VE XXXXXXXX

§155

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných zájmů xx výstavbě, xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx35). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) zpracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx studie a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) odborné xxxxxx provádění xxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xx xxxxxxxx36).

§156

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Územně xxxxxxxxx dokumentace, územní xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) a odstavci 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stávajícího xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx stavby") xxxx xxxxxxxxx xxx osoba, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx praxe x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§157

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

(1) Projektovou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx"), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx využití xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx n) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. c) x e) xx x) x odstavci 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Dokumentací xxx xxxxxxxx záměru xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) povolení stavby,

b) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) povolení xxxxx využití území.

§158

Obsah xxxxxxxxxxx

(1) Dokumentace xxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx výkresy a xxxxxxxxxxx objektů. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx změny xxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, souhrnnou xxxxxxxxxx zprávu, situační xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dokumentace pro xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxxxxxxxxx a technické xxxxxx záměru umožňující xxxxxxxxx xxxx mechanické xxxxxxxxx x stability, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pro provádění xxxxxx x dokumentace xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průvodní xxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxx výkresy, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pasport xxxxxx xxxxxxxx průvodní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxxxx dokumentaci. V xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx funkci stavby, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nahradit dokladem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34) prokazujícím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxxx xxxxx §153, xxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) X projektové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx a dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§159

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Stavby, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 11 této xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xxxxxx 1 x 2 přílohy č. 1 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti xxxx xxx 2 m xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx odborně xxxxxxxxx. Xxx-xx však o xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxx odstraňovat drobné xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 11 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu, jakož x xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodech 1 x 2 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odstupové xxxxxxxxxxx xxxx xxx 2 m od xxxxxx pozemků, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X staveb, v xxxxx xx obsažen xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX OSOB XXX PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ, XXXXXXX X ODSTRAŇOVÁNÍ XXXXXX, ZAŘÍZENÍ A XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

§160

(1) Stavebník xx povinen xxx xxxxx projednání záměru xxxxx tohoto zákona xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx zákon zpracování xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x tomu oprávněnou, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takovou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(2) Stavebník xx v případě xxxxxx, zařízení nebo xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx x) a odstavci 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatřit xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx dozoru k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo odstraňování xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy, xxxxx x xxxxx stavebního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx provádět xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stavbyvedoucího, nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozor, x xxxxx v xxxxxx skutečnostech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxxx štítek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x stavbě a xxxxxxxx jej xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx označit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx stavbě xxxx xx staveništi xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro odstranění xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx odstraňované xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx nebrání xxxxx xxxxxx, této xxxxxxxxx xx zúčastnit,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx výstavbě, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, opatřit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadován jiným xxxxxxx předpisem37).

§161

(1) Xx zahájení xxxxxx xx jejího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dokumentací xxxxxxxxx x §167 xxxx. x) x x), x xxxx-xx současně xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx předat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby.

(2) X xxxxxx financované z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx podnikatel xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx dozor xxxxxxxxxx xxx prováděním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tuto stavbu xxxxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§162

Projektant

(1) Projektant je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx respektovat xxxxxxx zájmy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx a úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na výstavbu x je xxxxxxx xxxxxx x součinnosti xx xxxxxxxxx xxxxxx x dotčenými xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) územně plánovací xxxxxxxxxxx x územní xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s právními xxxxxxxx; statické a xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx projektové xxxxxxxxxxx zpracovat sám, xx xxxxxxx x xxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obor xxxx specializaci, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx projektové xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx x) x x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odstavce 1 xx 4 obdobně.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx38). Xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xx zřeteli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx polohy xxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dozor,

d) xxxxxxxx xxx provádění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx terénní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s vlastním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx terénní xxxxxx,

x) zajistit xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxx právními xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx povinen

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx úpravu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ověřenou xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dokumentací xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravě, x xxxxxxx provádění je xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx39), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx.

§164

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Stavbyvedoucí xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) řídit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx a x ověřenou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxx odstranění xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx,

x) xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx x ochraně života, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx x vlastním prováděním xxxx odstraňováním xxxxxx, xxxxxxxx xxxx terénní xxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx staveništi.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx odstranit xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou určeny, x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx40), xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

§165

Xxxxxxxx dozor

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx směru xxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxx xxxxx x maturitní xxxxxxxx x alespoň 3 roky praxe xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx stavebníkem

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dokumentací xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx odstranění xxxxxx,

x) xxxxxxxx požadavků na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odstraňováním xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx technických xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, vhodnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a konstrukcí xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxx xxxx jednoduchého xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vzniklých xxx xxxxxxxxx stavby, x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxx.

§166

Stavební deník

(1) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx xxx xxxxx stavební xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Do stavebního xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stavby, zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stavbyvedoucí, xxxxx vykonávající stavební xxxxx, osoba provádějící xxxxxxxxx prohlídku xxxxxx x xxxxx odpovídající xx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozor xxxxxxxxxx xxxx dozor xxxxxxxxxxx, xxxx-xx takové xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxx zhotovitel originál xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxx určeným xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavby, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního deníku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vedení xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) U xxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxx zakázky x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§167

Xxxxxxxx stavby a xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx údržbu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závady xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx osob xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxx xx dobu 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xx dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx části, xxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, souhlasy x xxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxx se stavby xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx do 1. xxxxx 2025 xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx xx vlastníkem xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x více než 20 xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx podmínek stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§168

Xxxxxxxx technické infrastruktury

Vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, x x odůvodněných xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nich, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxx xx xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

§169

Xxxxxxxx závad x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx stavebníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím systému xxxxxxxx technické prevence xxxxxx závažné x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxx nich xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Oznámení musí xxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx oznamované události x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX

§170

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x pozemkům x stavbám xxx xxxxxxxx xxxx omezit, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x jde-li o

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) realizaci xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxx, xxxx

x) asanaci xxxxx.

(2) Xxxxx x pozemku xxxx stavbě xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x pozemku xxxx xxxxxx, a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx, xxx-xx x ochranné xxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA X

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§171

Xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx území, x xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§172

Způsob a xxxxx xxxxxx a žádosti

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Žádost xxxxx této xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xxxx x listinné xxxxxx. Formulář xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x dotčených xxxxxx (xxxx jen "evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx") může xxxxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx její součást.

(4) Xxxxxxxxxx x podáním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx projektantem, vloží xx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx stavební xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx.

§173

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad eviduje xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx orgán xx xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx. Písemnost xx xxxxxxxx dnem, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx dotčený xxxxx vloží do xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů.

(3) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx stanovisko xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx.

HLAVA II

ÚKONY XXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx, x xxxxx xxx působnosti xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx využívání xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx posuzovat xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru x xx jakých xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) o dotčených xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx poskytne xxxx, xxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx předběžnou xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x tom, xxxxx xxxxxx hledisek xxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoviska a xx xxxxxx předpokladů xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx, xxx x xxxxxxxxxx informaci xxxx, xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xx předběžnou informaci x konkrétní xxxxx x záměru, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx provedení xxxxxx.

Díl 2

Vyjádření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§175

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx orgán uvede, xxx je xxxxx x xxxxxxxx jím xxxxxxxxxx veřejných xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stručně xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, podklady xxx xxxx vydání x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a při xxxxxxx právních předpisů, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx chráněných xxxxxxxxx xxxxx, dotčený xxxxx uvede x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměru. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx podmínky xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§176

Koordinované vyjádření

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, xxxx namísto xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů.

(3) V xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx záměr z xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxx.

§177

Žádost

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx o záměru x popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů.

(2) Nemá-li xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odstranění, xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jej x následcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx žadateli, že xxxxxxxxx, koordinované vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx. Xx xxxx odstraňování xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neběží. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx počne xxxxx xxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx.

§178

Xxxxx xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxx z hlediska xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx o 30 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nařídit xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx usnesení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx dotčený orgán xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx nepoužije xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x posouzení xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odchylného postupu xxx ochraně xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které by xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx druhů,

3. xxxxxxx xxxxxxx x činnostem x xxxxxxx oblastech,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx chráněných druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxxx xxxxxxx x činnostem xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx příznivého xxxxx evropských xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx druhů, které xxxx předmětem ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit,

6. xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

§179

Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

(1) Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x §178 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxxx vyjádření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx stanovisko, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxx vydat xx xxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx.

Xxx 3

Vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§180

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záměru xxxx k podmínkám xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx a identifikační xxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx stavebníka.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§181

Lhůta x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyjádření x xxxxxx do 30 dnů, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xx xx to, xx žádost podaná xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx xxxxxxxxxx, doručena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx vyjádření jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okamžikem xxxx vložení xx xxxxxxxx stavebních xxxxxxx.

(4) Xx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činí xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx plní xxxxxxxx povinnost správce xxxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxxxx editorů digitálních xxxxxxxxxxx map krajů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o zeměměřictví.

XXXXX XXX

XXXXXX O XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§182

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx území xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx záměr xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx pozemku xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavbám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§183

Společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx41), je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx účastníky xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, jeho xxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx, xxx toto oznámení xxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

§184

Žádost

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx údaje o xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx provádění,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxx, xx nichž xx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx úpravy pozemku xx xxxxx odstranění.

(2) Xxxxxxxx žádosti xx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx smlouva, xx-xx uzavřena,

c) souhlas xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx účastníků xxxxxx xx záměrem, xxxxx xxxxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx-xx vyžadováno xxxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §177, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxx x digitální xxxxxxxxx xxxx,

x) závěr xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadované x xxxxxxxxx záměru x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zájmy xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, kterých se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx autorizovaného inspektora x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. e) xx n) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickými xxxxxxx, byl-li xxxxx,

x) xxxxx podklad vyžadovaný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx součástí žádosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx vyžádá x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vydání vyjádření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx dne, xxx nastane xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 3.

§185

Xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxx xxx, xxx mohly být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li to xxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx zahájení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ji xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zpracována projektantem, xxxx

x) nevloží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x odložení xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

§186

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42), xx xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx záměru, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Stavební úřad xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxx provozu xxxx xxxxxxx xxxxxxx43).

(2) Dojde-li xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx významný xxxxxxxxx xxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxx stavebníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44).

§187

Souhlas xxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxxx vlastníkem xxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx-xx oprávněn k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vlastnické xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx stavebník čestným xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku, na xxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx ani xxxxxxxx x xxxxxxxxx záměru x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemku, xxxxx xx zapsán x xxxxxxxx nemovitostí xx xxx podání xxxxxxx. Xx platí obdobně x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záměru x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého pobytu, x nemá-li xx, xxxxxx bydliště,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, bylo-li přiděleno.

(4) X souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxx nebo stavby, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastníků xxxxx xxxx xxxxxx podílů; x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniklo.

(5) Souhlas xxxx potřeba, je-li xxx xxxxxxx potřebných xxxx x pozemku xxxx xxxxxx xxx xxxxx stanoven xxxxxxx xxxx vyvlastnění.

§188

Vyrozumění o xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxx od odstranění xxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx úřad účastníky xxxxxx, dotčené xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx účastníci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx ústní xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxx xxxxxxx, x xxx bude xxxxx xxxxxxx spojeno x xxxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. d) xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x dalších xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. a), x) x x) xxxxxxxxxx. Xxxxxxx písemnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obci, xx xxxxxx xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx; ostatním xxxxxxxxxx xxxxxx xx doručují xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx poučí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx den xxxxxxxx xx považuje třicátý xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X záměru xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxx x další xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obcí.

§189

Xxxxx xxxxxxx

(1) Nařídí-li xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o termínu xxxx konání xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx kratší xxx 15 dnů, do xxx mohou účastníci xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X případě záměru x xxxxx, ve xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx veřejnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx; po xxxx dobu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí.

§190

Námitky xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě při xxxxxxxx ústním jednání, x xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení. X xxxxxxx uplatněným námitkám xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxx tehdy, xxxxxx-xx xx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxxxxxx k hájení xxxxxx procesních práv; xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozsah odstavce 3, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Stavební xxxx xxxx nepřihlíží k xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx jsou x xxxxxxx x uzavřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stranou xx xxxxx účastník xxxxxx.

(3) Xxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xxxxx §182 xxxx. x) x d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx podle §182 xxxx. e) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx dotýká zájmů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx důvody xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx, umožní xxxxxxxxxxxx xx k ní xxxxxxxx, k čemuž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§191

Námitky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx existence xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných xxxx xxxxxxx stavební xxxx xxxxx údajů x xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx právo stavebníkovi, xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxx xxxxxx přeruší x xxxxx účastníka xxxxxx, xxxxx takovou xxxxxxx uplatnil, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§192

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx připomínky, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx tehdy, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§193

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx s

a) územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x charakterem území x s xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnot v xxxxx, xxxx-xx obec xxxxx územní xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požadavky xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) ochranou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů účastníků xxxxxx,

xxxxx hodnotí a xxxxxxxx xx vzájemných xxxxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx záměru s xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx vychází xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx řešení xxxxxxx. Xx-xx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo dokumentace xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx technickými xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx, xx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx normami.

§194

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx skutečnost, xxxxx znemožňuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx vyjádřil; xx xxxxx účelem xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxx stavebníka, nebo xx stavebník ve xxxxxxxxx lhůtě nevyjádřil xxxx neprovedl xxxx xxxx, xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx úkonem v xxxxxx.

§195

Xxxxxxxxxx x záměru

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §193 xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx podmínek v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx povolení xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zamítne.

§196

Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 60 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx případech.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 může xxxxxxxx úřad před xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) až o 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx o 60 xxx v xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx-xx třeba doručovat xxxxxxxx vyhláškou xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx doručovat, xxxx xx-xx xxxxx doručovat xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnout xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; xxxx usnesení xxxxxxxx úřad pouze xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxx žádosti xxxxxxxxx x začne xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§197

Xxxxxxxx

(1) Ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xx xx třeba, x pro xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxx zabezpečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §193 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóně, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Po xxxxxx právní moci xxxxxxxx stavební xxxx xxxxx stavebníkovi xxxxxxxx x xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x povolené xxxxxx. Oznámení o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavební xxxx xxxx vlastníkovi xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§198

Xxxxxxxx povolení

(1) Povolení xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx delší, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stavebníka x xxx, že od xxxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, povolení xxxxxxxxx platnosti, xxxx-xx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti stavebníka xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vždy x xxxxx 2 xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto.

(4) Xxxxxxxx úřad v xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx nedošlo ke xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Doplnění xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxx xx stavebníka xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx úřad k xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která by xxxxxxxxxx doplnění podkladů, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úkonem xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§199

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx z povolení xxxxxxxx právní nástupce xxxxxxxxxx stavební xxxx.

(2) Xx xxxxxx právního xxxxxxxx stavebníka vydá xxxxxxxx xxxx nový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx.

§200

Xxxxx a zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxx xxxx platnosti.

(2) Xxxxxxxx xxx změnit xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx nebo veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Povolení xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx započato.

(3) Xx xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x povolení xxxxxx. Změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxx XXX

Xxxxx 1

Xxxxxx x posouzením xxxxx

§201

Xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxx vlivů

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx x řízení s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vlivů záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx45).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxx vlivů xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx

x) xxx který xx xxxxxx společné xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) XXX, xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, nebo

c) xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§202

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx-xx §3, 9, §9b9e xxxx §18 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§203

Účastníci řízení

Účastníky xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxx x §182. Xx xxxxxxxx §9c zákona x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) dotčená veřejnost xxxxx §3 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§204

Xxxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavebník také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx46) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx XXX").

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx pouze část xxxx xxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx záměru.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx EIA, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi.

§205

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxx zpracovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx mu xxxxx xxx xxxxxxxxxx posudku, xxxxx xxxxx být xxxxx než 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxx xxxx stavební xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 20 dnů.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx x připomínky xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx mezistátním xxxxxxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku.

(3) Xx xxxxxxx obdržených xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovatele xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx dokumentaci XXX x přepracování xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Vrátit xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 40 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx úřad xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jej xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx zpracovateli posudku x doplnění xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx k tomu xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxx.

§206

Xxxxxxxxx řízení

Stavební xxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxx EIA xxxx

x) xx předložení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX,

x) na xxxx xxxxxxxxxx posudku,

c) xx předložení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxxx

(1) Součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x posouzením xxxxx jsou také xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx záměru x xxxxxxx záměru, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, vyloučení, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx monitorování x xxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxx, xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx jako xxxxx.

(2) Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx

x) xxxxx x významných vlivech xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí.

(3) Vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx odlišné xx xxxxxxxxxx připomínek x xxxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx posouzení xxxxx

§208

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx záměr XXX xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxx x xxxxxxx stanovisko k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §207, pokud xxx xxxxx EIA xxxxxxxxx posouzení xx xxxxxx §204 odst. 2.

(2) Došlo-li ke xxxxxx záměru XXX, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zjišťovacího xxxxxx47), xx záměr xxxxxxxxx novému posouzení xxxxx, nebo nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na 3 xxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx ustanovení

§209

Změna xxxxxx

X případě xxxxx xxxxxx XXX před xxxxxxxxxx xx §208 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§210

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxx prodloužit, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x metod xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xx záměr xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlivy xx xxxxxxx prostředí. Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti povolení xxxxxx EIA xx xxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxx oproti xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení

§211

Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx x náležitostí xxxxx §197 xxxx. 1 x 2 xxxx

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) katastrální xxxxx, parcelní xxxxx x xxxx pozemků xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x sousedních xxxxxx,

x) xxxxxx prostorového xxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půdorysnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x tvar a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx dobu xxxxxx, xxxxx pro její xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x jednoduché xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx další podmínky xxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx realizace xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx uložit provedení xxxxxxxxxx provozu na xxxx nejvýše 1 xxxx.

§212

Zrychlené xxxxxx

(1) Povolení xxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx stavebního xxxxx v xxxxxx, xxxxx stavebník x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx, xx xxxxxx území má xxx stavba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx plán,

b) xxxxx x xxxxx XXX,

x) xxxxx x xxxxx vyžadující povolení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §193 x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost, doložil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx situačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx nebo zařízení xxxxxx ve zrychleném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx také xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx 15 dnů xxx xxx vydání.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx postupuje podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 4

Nestavební xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

§213

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx druhu xxxxxxx48), nebo způsobu xxxxxxx xxxxxxx49), pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemku, která xx xxxx xx xxxxxxxxx vsakování xxxx.

§214

Xxxxx xxxxxxxxxxxx povolení

(1) Xxxxxxxx změny využití xxxxx nevyžadují

a) terénní xxxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 300 m2 xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hranici x veřejnou pozemní xxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, manipulační, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx do 300 x2, která xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nebo látkami, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxx životního prostředí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nebezpečnými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) změna druhu xxxxxxx48) nebo xxxxxxx xxxxxxx pozemků49) x xxxxxx xx 300 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx x přirozeném xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx sousedících x xxx, xxxxxx xx podstatně xxxxxx xxxxxxxxx koryto xxxxxxx xxxx,

x) úprava xxxxxxx, xxxxx má xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx rodinnou xxxxxxxx, která souvisí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke skladování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx s územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vsakovat dešťové xxxx xx jejím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx plochy xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx rodinnou rekreaci,

f) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx výbušnin, pokud xxxx stavbou.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, pokud xxx x

x) xxxxx, pro xxxxx je xxxxx xxxx území x xxxxxxxxxxxxxxx nálezy,

b) záměry XXX,

x) xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx území.

§215

Povolení xxxxx využití xxxxx

(1) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx území xxxxxxxx xxxx určí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 x 2 xxxx

x) katastrální xxxxx, xxxxxxxx čísla x xxxx pozemku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se změna xxxxxxx týká,

b) xxxxxx xxxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxx území.

(3) Xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxx vydat xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx. Ustanovení §212 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 2

Dělení nebo xxxxxxx xxxxxxx

§216

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx předmětem xxxxxxxx. X případě xxxxxxx prospěšné xxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšného xxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxx scelení xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx přikládá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxx čísel, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx scelení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxx pozemek xxxx xxxxxx stejného xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x cizímu pozemku xxxx stavbě.

(3) Vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízení, xxxxx jsou podmínky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pozemků dány xxxxxxx xxxxxx, regulačním xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Povolení dělení xxxx scelování xxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx dělení xxxx xxxxxxxxx schváleno pozemkovými xxxxxxxx.

§217

Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxxx dělení nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx dělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li xxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx povolení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výrokové xxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jichž xx dělení xxxx xxxxxxx týká,

b) určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Povolení xxxxxx xxxx scelení xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx svého xxxxxx upouští.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§218

Xxxxxxxx

(1) X ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx negativními xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pásmo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxxxx okruhu xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx. Vznik xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dotčen.

(3) Xxxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx stavby x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dokončené xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavby xxxx zařízení.

(4) Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx ochranné xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxx xxxxx stavební xxxx zakáže nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx omezit xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx xxxx negativními xxxxx xxxxx.

§219

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma uplatňují xxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxxxx zájmy xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx dotýká, xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx připomínky a xxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedených x §172 odst. 5 xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x návrhu opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 90 xxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§220

Opatření obecné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výroková xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx obecných náležitostí xxxxx správního xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stavby xxxx zařízení, před xxxxxxx negativními xxxxxx xxxxxxxx pásmo chrání xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx čísla x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx zřizuje,

c) xxxxxxxxx xxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) grafickou přílohu xxxxxxxxxx celkovou situaci x měřítku xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxx 1 000 x a xxxxxx xxxxxx rozsáhlých xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx mapovém xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 10 000 xx 1 : 50 000.

(2) Opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxx účinnosti nejdříve xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx-xx x xxxxxx, která xxx xxxxxxxx. X xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx povolení xxxxxxxxxxx nejdříve dnem xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx stavební úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxx ochranného xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 2 až 4 xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použijí xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx toho, komu x něj xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx; rozhodnutí x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo povinnost, xxxx z xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx ochranného pásma xxxx stavební xxxx xx žádost toho, xxxx x něj xxxxxxx xxxxxxxxx, povolit xxxxxx omezenou xxxxxxx xx účelem uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 5

Xxxxxxx povolení

§221

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rámcové xxxxxxxx

x) x xxxxxxx staveb x xxxxxx jaderného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) u xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx.

(2) Xxxx-xx stanoveno jinak, xxxxxxx xx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dílů 3, 6 x 8. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Požadavky tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx záměru xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydat xxx xx podmínek x x xxxxxxx x rámcovým povolením xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x který xxxxxx xxxx xx xxxxxxx k zajišťování xxxxxx x bezpečnosti xxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx osoby xxxxxxx x §182 odst. 1 xxxx. x), x) a x).

(5) Xx stanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §198. Xxxxxxxx rámcového xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx x době xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx záměru.

§222

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Rámcovým xxxxxxxxx pro stavby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x jeho xxxxx stanoví xxxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx x rámcové xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x maximálních xxxx minimálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x sousedních xxxxxx a napojení xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx infrastrukturu x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxx sloužit x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx stavby pro xxxxx Vězeňské služby Xxxxx republiky x xxxxxx organizačních xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx v prostorech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx výškové xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účastníky xxxxxx x povolení xxxxxx xxx záměry xxxxx věty první xxxx xxxxx uvedené x §182 odst. 1 xxxx. a), x) x x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx slouží nebo xxxx sloužit x xxxxxxxxxxx obrany a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx existujících xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pozemek x stanoví xxxx xxxxxx.

§223

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx stavebního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx čísla x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx soubor xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstupových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxx pro umístění xxxxxx x areálu xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxx areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxx míst xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxx areálu, x xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx maxim xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxx stavby,

h) podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X záměrů x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo mají xxxxxxx x zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxx staveb.

Xxx 6

Změna xxxxxx xxxx dokončením

§224

(1) Změna xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x provádění záměru xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dokumentaci xxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx stavebním úřadem.

(2) Xxxxx záměru xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §157 xxxx. x), x) x x), při kterých xx xxxxxx půdorysný xxx výškový rozsah xxxxxx, nezasahuje xx xxxxxxx konstrukcí xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx stavby x xxxxxxxxx k ovlivnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx změnu xxxxxx x projednávají xx v kolaudačním xxxxxx.

(4) X žádosti x změnu záměru xxxx dokončením stavebník xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení záměru x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx x připojí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x rozsahu, x xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x nepodléhá-li posouzení xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx první úkon xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Díl 7

Xxxxxx x xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxx-xx odvolací xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, že napadené xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxx xxxxx §196.

(3) Není-li x xxxxx díle xxxxxxxxx xxxxx, na řízení x odvolání se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o zrychleném xxxxxx.

§226

Xxxxxx odvolacího xxxxxx

(1) Xx-xx odvolání podáno xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx souhlas s xxxxxxxxx záměru, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx tomu, s xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx námitkám, které xxxx odvolatel uplatnit xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřihlíží x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx odvolatelem, xxxxx xx xxxxxxx plánovací xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx, x čemu xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 8

Kontrolní prohlídka

§227

(1) Xxxxxxxx úřad může x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatření x xxxxxxx stanovit povinnost xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §292 xxxx. 3; xxxxxxxxxx §292 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx, který kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zjištění. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §18 x 62 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX O XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

§228

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xx-xx k povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x požadavků xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxx o xxxxxxxx záměru.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx na výstavbu xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx záměru x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx žádá, x xxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX XX XXXXX

§229

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, stavbě xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx omezena x byla xx xxx xxxxxxxxx škoda, xxxxxx náhrada.

(2) Xxxxxxx xx omezení xxxx x xxxxxxx, stavbě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxx nebo zařízení, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pásmo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx škoda x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stavebním xxxxxx z moci xxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxx pozemku, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výstavby xxxx x souvislosti xx snížením xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxx, kraj xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx úřední xxxxxxxx xxxxx §200 xxxx. 2 x 3.

(5) Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Místo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxx stavby tím xxxx dotčeno.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx řízení

§230

Kolaudace

(1) Xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx k xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednoduché xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx c) a x) a xxxxxxxx 2 xxxx. x) přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxx ihned xx xxxxxxxxx, x xx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Dokončení stavby xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx uvede

a) číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx změny xxxxxxxx xx obsahu xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx xxxx předány xxxxxxxx xxx jejich xxxxx, pokud xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx50).

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx k účelu, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§231

Xxxxxxxxx řízení

Účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou stavebník x vlastník stavby.

§232

Žádost

(1) Žádost o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikační číslo xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx odchylek xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx51), údaj x xxxxxxxx místě17),

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je stavba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx výstavbou xxxxxxx x rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyjádření, závazné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx jiným právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx identifikátor xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx změny týkající xx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx předány xxxxxxxx xxx xxxxxx zápis, xxxxx jsou xxxxx x xxxxxx obsahem xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx29).

§233

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx provedení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxx povolení stavby. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx do nosných xxxxxxxxxx stavby, nemění-li xx způsob užívání xxxxxx a xxxxxxxxx-xx x negativnímu ovlivnění xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Dojde-li xxxxx xxxxxxxxx stavby xx změně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxx, kdy byla xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxxx.

§234

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X kolaudačním xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx. Xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx52); to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx53). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být provedena xx 30 xxx xx xxxxxx úplné xxxxxxx xxxx xxx xxx doplnění nebo xxxxxxxxxx xxx žádosti, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx vadami. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. X konání xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x hlavního projektanta.

(2) Xx-xx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx způsobilosti x xxxxxxx, stavební xxxx xxxx upustit xx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx.

(3) Vznikla-li xxxxxxxxx xxxxxx, která musí xxx podle xxxxxx xxxxxx54) označena číslem, xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x přidělení xxxxx.

§235

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §233, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx závěrečné kontrolní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx povolí xxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx podle §197 xxxx. 1 a 2

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx popisné xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x číslo xxxxxxx povolení stavby, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx provedena,

d) xxxxx x zkušebním xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx užívání xxxxxx,

x) xxxxx konání a xxxxxxxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení účelu xxxxxxx stavby.

(3) Xx-xx xx nezbytné, kolaudační xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx drobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx kolaudační xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx rozhodnutí xx doručuje xxxxxxxxxx xxxxxx x dotčeným xxxxxxx.

(5) Kolaudační xxxxxxxxxx xxx vydat i xxx část stavby, xxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud to xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx užívání x zkušební provoz

§236

Předčasné xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předčasné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx, lze-li xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx předčasného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §232 odst. 2 x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx stavby.

(4) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx předčasného užívání xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§237

Xxxxxxxx provoz

(1) Zkušebním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx provoz xxxxxxxx xxxx povolí xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x moci xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx identifikační xxxxx xxxxxx x odůvodnění. Xxxxxxxx žádosti je xxxxxxxxx, koordinované xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx-xx vyžadováno xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Stavební xxxx xxxxxx zkušební xxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení. Xxxxxxxxx xx povinen písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyjádření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zkušebního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 1 x 2

x) druh, xxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x katastrálního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx plynulý xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx užívání,

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

(3) Stavební úřad, xxxxx předčasné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provoz xxxxxxx, může xx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx úkonem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxx uplynutím, xxxxxxx xx dobu 3 xxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx

§239

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Změnu x užívání stavby xxxx její části xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v užívání x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx změny x užívání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§240

Povolení xxxxx x xxxxxxx stavby

Povolení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxx rozhodnutí také

a) xxxxxxxxx účel xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx účel xxxxxxx xxxxxx.

§241

Zrychlené xxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx vydat povolení xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx stavebního úřadu x řízení, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) nevyžaduje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx veřejných xxxxx, xxxx

x) nezpůsobí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x užívání a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadováno tímto xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§242

(1) Xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx x změně x xxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxx xxxxxxxx změny xxxx.

(2) Xx-xx xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §172 xx 200 a §225 x 226 xxxxxxx.

§243

Xxxxx v užívání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Změnit xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxx části x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxx xxx na žádost xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx jednoduché xxxxxx, xxxxx xxxxxx změna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx pro drobné xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jednoduché stavby xx xxxxxxx §239 x 241 obdobně.

§244

Povolení xxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podle správního xxxx x náležitostí xxxxx §197 odst. 1 x 2

x) xxxx, účel xxxxxx, xxxxx popisné nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx stavby x uvedením parcelního xxxxx pozemku a xxxxxxxxxxxxx území podle xxxxxxxx nemovitostí,

c) xxxxxxxxx xxxx užívání stavby,

d) xxxx účel užívání xxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxx stavby.

§245

Xxxxxxx stavby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx skutečnému provedení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X případech, xxx xx dokumentace xxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povolení xxxxx xxxxxxxx předpisů platných xxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx povinen pořídit xxxxxxx stavby.

(2) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx stavba xx xxxxxx k xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určena.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx pasport stavby xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxx xxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§246

Xxxx-xx x xxxx hlavě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx obdobně xxxxx §172200 x §225 x 226.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX STAVEB X TERÉNNÍCH XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx

§247

Xxxxxxxx odstraňování xxxxxx

(1) Xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx němž se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx.

(3) Nejde-li o xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zóně xxxx x xxxxxx, x níž je xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vlastnických xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osob x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění ochrany xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx.

§248

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bouracích xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxxxx x tom, xxx xxx o xxxxxx, x xxx xx obsažen azbest xxxx lze přítomnost xxxxxxx očekávat.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vyjádření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx vyžadováno xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx právním předpisem.

§249

Xxxxxxxx odstranění xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx

x) xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxx nachází, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx potřeby zajistí xxxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx název a xxxxx stavebního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx ji, xxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx svépomocném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x stavby, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky,

g) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Nařízení odstranění

Oddíl 1

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§250

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad nařídí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) svým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx zvířat, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetích xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závadný xxxx, nejde-li o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx,

x) xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx povolení, xxx xx prováděna xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x stavbu, u xxxxx xxxxxxxx stanovená xxxx xxxxxx, aniž xxxx do xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx x stavbu, xxxxx xxxxxx dokončena x xxxx platnosti xxxxxxxx,

x) xxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx do 10 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx obnovy stavby.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), vlastník xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx stavba, která xx být xxxxxxxxxx, x další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x sousednímu pozemku xxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxx.

§251

Xxxxxxxx x zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx x vyzve xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, koordinovaného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jsou-li vyžadována xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx mu x xxxx přiměřenou xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx povolení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx; o xxx xxxx xxx povinný xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vyjádření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx opatření xxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxx.

§252

Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x náležitostí xxxxx §197 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx

x) xxxx, účel xxxxxx, xxxxx popisné xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx s uvedením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx prací, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxxxx xxxxxx technické infrastruktury, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zajistí dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bouracích xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx kontrolní prohlídky,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a vysázení xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby.

(2) X xxxxxxxxxx může stavební xxxx též uložit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prací xxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxx nutných xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zájmy xxxxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx; o xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx nájemce bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§253

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x rozporu x xxx xxxxxxxxx stavební xxxxxx, postupuje xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxx přiměřeně.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, může xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx toho, xxxx xxxx odstranění stavby xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby; xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx odstranění xxxx povinný nebo xxx, xxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§254

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Stavbu xxxxxxxxxx xxx povolení xxxx x rozporu x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx dodatečně povolit x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, které bylo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x opakovaném xxxxxx x případě, xx xxxxxxx splní podmínky xxx jeho vydání.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prováděnou nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad nenařídí xxxxxxxxx, xxxxx povinný xxxxx xxxxxx do xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvání, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx, xxxxx do xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx xxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavby byla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx x povinný xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxx stavby.

(5) Xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 xx xxxxxxx, xxxxxxxx pozemku, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxx odstraněna, x další osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

Xxxxxxxxx povolení

§255

(1) V xxxxxxxx x zahájení xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx povinného x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xx zahájení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podána, xxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §184 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx x dodatečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§256

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §193 x xxxxxxx prokáže, xx

x) xxxxxx x dobré xxxx,

x) stavba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na výstavbu x

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx pokutu xx přestupek xxxxx xxxxxx zákona spočívající x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxx, xxxx-xx uložena.

(2) Dodatečné xxxxxxxx obsahuje náležitosti xxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx. Xx-xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozestavěná xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §232 a 233 xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud stavba xxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje.

§257

Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx řízení x xxxx povolení

§258

(1) Za xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx žádost, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zrušené xxxxxxxx; doplnění xxxxxxxx xxxxxxxx úřad požaduje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Lhůta xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx zrušujícího xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stupni, xxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx stavebním xxxxxx xxxxxx povolena, stavební xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odstranění xxxxxx.

§259

(1) Stavba se x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193. Nejsou-li xxxx podmínky xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx, xxxxx povinný jednal x dobré xxxx x pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozestavěná xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §232 x 233 na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolaudační xxxxxxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx splnění podmínek xxxxx §232 a 233 xx xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx kolaudační xxxxxxxxxx pozbývá platnosti xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx nové xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§260

Xxxxxxxx prodloužení doby xxxxxx xxxxxx

(1) Žádost x povolení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §184 odst. 1 x 2.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx trvání stavby xxx povolit, pokud xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx podmínky xxxxx §193.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x povolení zamítne x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§261

Xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§262

Není-li x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §172200 x §225 x 226 a x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx podle §172 xx 200 a §226.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX POSTUPY

§263

Mimořádné xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx hrozící xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx událost") třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle okolností x x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úprav xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxx xx předchází xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx důsledkům xxxxxxxxx xxxxxxxx, čelí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxxxxxx xxxxx škodám, xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx provést nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad na xxxxxxx oznámení podle xxxxxxxx 3 rozhodnout x tom, xx

x) xxxxxxx xx vydání xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odstranění,

b) omezuje xxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odstranění a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nezbytnou xxx povolení,

c) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx lhůtě stanovené xxxxxxxxx úřadem.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx stavební xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Odvolání xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek.

§264

Xxxxxx

(1) Stavbu xxxx xxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxx poškozenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx původního povolení x xxxxxxxxxxx, podle xxx xxxx xxxxxxxxx, xx základě oznámení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx bezodkladně poskytne, xx-xx xx x xxxxxxxxx.

(2) Stavebník oznámí xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx a dokumentace, xxxxx níž xxxx xxxxxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx došlo ke xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxx obnovena, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpravy stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vydá xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Stavební úřad xxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx obnovu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xx xxxx xxxxxxxx xx 2 let xxx xxx oznámení; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právních předpisů xxxx zájem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zachování nově xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx zakáže xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpravy xxxxx 2 roky xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx moci. Bylo-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx terénní xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxx xx 10 xxx ode dne xxxxxx xxxx povolení.

§265

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Podle xxxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx mimořádná xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vlastníka xxxxxxx xxxx stavby.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxx xxxxxx dotčena.

XXXXX XX

XXXXX

§266

(1) Nepředvídaný xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nález xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxx přírody xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx x zároveň xxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxx, xxx xxxxx nebyl poškozen xxxx xxxxxx, práce x xxxxx nálezu xxxxxxxx x zaznamenat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x okolnosti xxxxxx, xxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx xxxxx úkon x xxxxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Současně xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xx místě.

(3) Xx základě oznámení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx řízení x vydat xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx památkové péče xxxxxxxxxx, xx xxx x nález xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxx xxxxxx jej xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kultury xx 30 dnů xx podání xxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xx změnu xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx o povolení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x důsledku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX SYSTÉMY XXXXXXX XXXXXX

§267

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx správcem informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx55), xxxxx xxxxxxxx dálkový xxxxxxx a slouží x xxxxxxxxxxx digitálních xxxxxx56) xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxxxx") xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx geoportál xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx,

x) informační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx jaderného zařízení x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x bezpečnost xxxxx x xxxxxxxx x xxxx souvisejících xx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx stavební xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx údaje podle xxxxxxxx 3 xxxxx x zobrazují x xxxxxxx xxxxx poskytnutých Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem České xxxxxxxxx, Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx na zajištění xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx informování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§268

Portál stavebníka

(1) Portál xxxxxxxxxx umožňuje zejména

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dotčenému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužící xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x dokumenty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů, xx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx57), xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx.

(2) Nejvyšší stavební xxxx zřídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx x datovému rozhraní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhraní portálu xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§269

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx xx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx, xxxxxx pro

a) xxxxxxxxxx výstupů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) sledování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx prostorových xxx x plánovanému xxxxxxx xxxxx,

x) zpřístupňování x poskytování xxxxxxx xxx, xxxxx souvisí x územním xxxxxxxxxx x územním rozvojem x xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad, x

x) xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti lze xx xxxxxxxxxxxx dokument xxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxx xxxxxxxxx.

(3) X národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vztahující se x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx.

(5) Xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do xxx veškeré xxxxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx i ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vzniku.

(6) Xxxxxxx k datům xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního plánování xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajištění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx porušena xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx plynoucích z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx omezení xxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxx zveřejněným x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx použije xxxxxxx §11d xxxxxx x. 123/1998 Xx., x právu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx a poskytování xxxxx x xxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§270

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx stavebních postupů xxxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužící xxxx xxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx

x) podání x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxx xxxxxxx.

(2) Evidence stavebních xxxxxxx xxxx slouží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx napojení záměru xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví

a) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx postupů,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx písemností, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§271

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx evidence elektronických xxxxxxxxxxx xx vkládá xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení záměru xx evidence elektronických xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokumentace xxxx dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxxx úřad nebo xxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vkládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokumentace xxx xxxxxxxx záměru, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, formy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx uchovávání xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxx rozhraní xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§272

Xxxxxxx do xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx přístup x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx stavebních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. X staveb x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxx důležitých xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx.

(2) Právo xx xxxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx má xxxx xxx, xxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.

(3) Právo xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Právo na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx technické infrastruktury x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx požádal.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx dálkový xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx.

§273

Xxxxxxxxxx systém identifikačního xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx identifikačního čísla xxxxxx slouží x xxxxxxxx popisných údajů x stavbách x xxxxxxxxxx x přidělování xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavbu xxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxx; po xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Způsob xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zapisované údaje x nich a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§274

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu sloužící xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy.

§275

Spisová xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu v xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na údaje x xxxxxxxxx uložené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, evidenci xxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§276

Xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickými xxxxxxx.

§277

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) má xxxxxxx 15 xxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, xx-xx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58),

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členy xxxxxxx a odvolává Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) x x) x xx vyjádření České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxx xxx oprávnění x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uděleno x xxxxxxxxxxx z vysoké xxxxx, výzkumného pracoviště xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx praxi.

§278

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx údaje a xxxxxxx osvědčující splnění xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§279

Bezúhonnost

(1) Xx bezúhonnou xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepovažuje osoba,

a) xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx, xxxxx se na xx nehledí, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx uloženo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení §51 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx disciplinárního xxxxxxxx autorizovanému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx.

§280

Xxxx platnosti a xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora se xxxxxxx x působností xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vykonání xxxxxxx xxxxxxx x 10 xxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx inspektor xxxx xxxxxxx soustavně vykonával.

(2) Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx autorizovaného inspektora xxxxxx

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§281

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xx dopustil xxxxxxx neslučitelného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx činnosti autorizovaného xxxxxxxxxx též pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§282

(1) Právnická xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 a 3 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, jejímiž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vykonávají-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnosti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvou. Společníky xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx autorizovaní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnost xx společném sídle xxxxxxxxx.

§283

(1) Autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx xx úplatu, která xx sjednává xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx jejího xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx škoda, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti autorizovaného xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavírá xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx částky, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vést x svých úkonech xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx po dobu xxxxxxx 5 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx inspektor nesmí xxxxx činnost xxxxxxxxx x staveb, xx xxxxxxx xx podílel, xxxxxx nebo xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxx blízká, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, manžel xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) družstvo, xxxxx je členem,

d) xxxxx, se kterou xx ve xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§284

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx autorizace, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx posudek autorizovaného xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx stavby,

c) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stavbu,

d) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x předčasném xxxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxx, otisk xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx užívat, xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejími xxxxxxxxxx xxxxxxx, umožňuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x odstavci 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx souladu projektové xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) a xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx normami xxxx xxxxxxxxx minimálně

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavebníka,

b) xxxxx záměru,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posudku,

f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a xxxxxxxx 2 přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu xx x souladu x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, popřípadě technickými xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx sloužící xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxx a na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§285

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx organizačně xxxxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx společný koordinační xxxxx schvalovaný na xxxxxx návrh Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx a x jejím vykonáním xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx Komory xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxxxxx inspektora. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příspěvkem xx xxxxxxxx Komory. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx členům Komory.

(4) Xxxxxx xxx jmenování xxxxx koordinačního orgánu, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a obsah xxxxxxx x náležitosti x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§286

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Komory x xxxxx xxxxxx x xxx související. V xxxxxxxxxxx xx stavebními xxxxx vykonává xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXX K XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX PLÁNOVÁNÍ

§287

Působnost

(1) Kontrolu xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a

c) zástupců xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx a

b) zástupců xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxx, hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx působnosti.

§288

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Při xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx stavební úřad x xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx x na xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx i přenesené xxxxxxxxxx.

(3) Kontrola xxxx xxx vykonána x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace.

§289

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Byly-li xxx xxxxxxxx zjištěny xxxxxxxxxx, xxxxx Nejvyšší xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad, xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx zjednání nápravy x xxxxxxxxx lhůtě; xxxxxx xxxx do xxxx zjednání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x porušování povinností.

(2) Xx-xx xxxxx odstavce 1 pozastaveno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zjištěním podat x kraj xxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx pořizování územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zjednání xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx mu kontrolní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx učinit.

§290

Kontrola výkonu samostatné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hlavy xxxxx x hlavy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x obcích, xxxxx xxxxxx x xxxxx jedenácté xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze x xxxx xxxxx x xxxxx zákona x krajích xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx kontrola

§291

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxx vydaných podle xxxxxx zákona.

§292

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx stavební úřad xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx podmínky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx součinnost xxxxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx stavebního úřadu x xxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx povinen xx xxxxxxxx zúčastnit xxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, hlavní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zhotovitel, stavbyvedoucí x xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxx. Výzva xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx rukou x nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx výzvě xxxx xxx xxxxxxx, xxx, xxx, xxx, x jaké xxxx x x jakého xxxxxx se xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xx nedostaví.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx kontrolovanou xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx odstraněny xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxx §294 xxxx 295. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx kontrole podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx i ve xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§293

Xxxxx na xxxxxxx x xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x do xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx formu.

(2) Kontrolující xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xx podmínky, xx xx kontrolujícímu xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx.

(4) Kontrolující xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Je-li xxxxxx užíváno xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení a xxx-xx x xxxxxxx x důvodů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 4, xxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xx pozemek xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§294

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx

x) stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx odstraňován x rozporu s xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx záměru, xx-xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu v xxxxxx; odvolání xxxxx xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x zakazujícím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx další opatření, xx-xx to xxxxxxxx x povaze a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zakazuje, nezbytné, x xxxxxxxx lhůtu x xxxxxx provedení.

§295

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx x ochraně zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stavby,

b) xxxxxxx xxxxxx záměru, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezpečnostních, požárních, xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxx záměru, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a užívání, x dále v xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx užívání xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo bezpečnost xxxx xxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx ohroženy xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo zdraví xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx sesuvem xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x případě, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx zvířat, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pozemku, xx xxxx se xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx též xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx ve xxxxxx xxxxxxx.

(3) X rozhodnutí x xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad nařídí xxxxxx xxxxxxxxx vlastníku xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx se xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx nařízenou povinnost, xxxxxxx xxxx podklady xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), d) x x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx protokolu o xxxxxxxx. Písemné xxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §67 xxxx. 3 správního xxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) doručí xxxxxxxx xxxx vyklizovaným xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx osobě x xxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, vyklizující osobě x xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx zdržují, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud jejich xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízených stavebním xxxxxx.

§296

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §295 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx; při xxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxx x veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx může stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx stavebního xxxxx x řízení.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx mezi xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření k xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx.

§297

Opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx sousedního xxxxxxx xxxx stavby, xxxx xxxxx, xxxxx má x sousednímu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx dotčenými xxxxxxx x dohodě, xxxxxxxx úřad xxxx x xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx xxxxxxxxx okolnostem.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx stavbě xxxxxxx

x) xxxx uloženého xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx opatření xxxx,

x) vymezení prováděné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x

x) podmínky omezení, xxxxxxx xxxxxx rozmezí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je xxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxxxx právo má xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(4) Nerozhodne-li xxxxxxxx xxxx jinak, xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xx xxxxx povinen xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x aby prováděnými xxxxxxx nevznikla xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx je povinen xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx založeno, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§298

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věcech stavebního xxxx vykonává Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad,

b) krajských xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx stavební xxxx x Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, právních předpisů xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx a rozhodnutí x opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx.

§299

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx stavební xxxx x Specializovaný x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k odstranění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx činnosti, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PRÁVNÍHO XXXXXXXX

§300

Xxx xxxxxxxx vydávání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx xx xxxxxxxxxx hlavy xxxxx části xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§301

Xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx vyžadováno,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s povolením xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §230 odst. 1 xxxxx stavbu xxx kolaudačního rozhodnutí,

e) x xxxxxxx x §230 odst. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx stavbu,

f) x xxxxxxx x §230 xxxx. 2 xxxxx jednoduchou stavbu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx stavbu x xxxxxxx s kolaudačním xxxxxxxxxxx,

x) užívá xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x povolením xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x změně x xxxxxxx xxxxx §244,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §236,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx §237,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §237,

x) x xxxxxxx s §247 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §247 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx stavbu v xxxxxxx x povolením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §294 xxxx neplní xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §295.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 400 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x),

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), j), x), x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xxxx x), xxxx

x) xx 4 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx XXX xxxx o xxxxx vyžadující vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx přihlédne x jejím osobním xxxxxxx a x xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx k xxxxxx její činnosti.

§302

Přestupky vybraných osob

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx §161 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx §266 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §263 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxx odstraní xxxxxx v rozporu §163 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §163 odst. 1 xxxx §163 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx c), xxxx

x) v xxxxxxx x §163 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx stavební deník xxxx xxxxxxxxxx záznam x stavbě.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §167 písm. x) až d).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §63 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. x) nebo b) xxxx §181 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx projektanta, xxxxxxxxx dozor xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, autorizovaný xxxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §169.

(7) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 400 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx c), nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6,

x) xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 2 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo

d) xx 4 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx území, x xxxxx XXX nebo x xxxxx vyžadující xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§303

Přestupky fyzických osob

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §155 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §164.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nevykonává řádně xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx stavby svépomocí xxx, xx poruší xxxxxxxx z povinností xxxxx §165.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx neodevzdá xxxxxxx části územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardu xxxxx §162 xxxx. 6.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 lze xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Kč.

§304

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xx 35; přestupky xxxxx §302 xxxx. 4 x §303 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx pro xxxxx této části xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX PŘEZKUM

§305

Postavení xxxxxxxxxx a vlastníka xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx řízení.

§306

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxxx stavebního xxxxx, x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxxx, kdy xxxx rozhodnutí žalobci xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žalobu xx xxxxx nenapadené xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx body xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxxx, kdy xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx.

§307

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nepřípustná, obsahuje-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx neuplatnil x xxxxxx o xxxxxxxx, xx tak xxxxxx xxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zahájeném x xxxx úřední, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx také xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx, které navrhovatel xxxxxxxxxx v řízení x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, ač xxx xxxxxx mohl; xx xxxxxxx, xxx-xx x opatření xxxxxx xxxxxx podléhající posouzení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

§308

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx soud xxxxxx odkladný účinek, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§309

Xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxx vady xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přípustné xxxxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxx důvodná, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x navrhl-li xxxxxx xxxxxx žalobce xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxx xxxx přezkumné xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xx přípustná pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§310

Xxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx

X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§311

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vydaného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx opatření obecné xxxxxx podle správního xxxx xxxxxxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx rozvojový plán xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxxx řádu.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a úředníkům

§312

(1) Xx Xxxxxxxx stavební xxxx přechází výkon xxxx x povinností xx služebního xxxxxx x z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v ministerstvech x xxxxxx správních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx věty xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x činností, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxx jiného zákona. Xxxxxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx úřednickou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx služby, v xxxx budou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přechází xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx služební nebo xxxxxxxx místo x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx působnosti Specializovaného x xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obcí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadů, jakož x xx úřadů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx státní stavební xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se postupuje x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx stát xx xxxxxxxxx písemná xxxxxx xxxx Nejvyšším stavebním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx samosprávným celkem.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx práce xx Xxxxxxxxxxxxxxxx a odvolacího xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx krajského stavebního xxxxx x xxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx zaměstnanci městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce xx Xxxxxxxxxx úřadu xxx hlavní město Xxxxx. Dosavadní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazenými x xxxxxx práce xx Specializovaného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx 60 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xx Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebním xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s účinností xx 1. xxxxxxxx 2023.

§313

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx stavebního xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx přihlásit xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stojícími x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx náleží činnosti, xxxxx přecházejí xx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx službu v xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxx xx služební xxxxx ředitelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx jsou vedoucími xxxxxxxxxxx stojícími x xxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, krajských xxxxx, úřadů xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxx, xxxxx přecházejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto nebo xxxxxx zákona, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxx stanoveném xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §312 xxxx. 5 x 6 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 18 měsíců od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 7. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 5 a 6 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 24 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §312 xxxx. 7. K xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx, která byla xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, se xx xxxx 3 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxx považuje xx xxxxx splňující xxxxxxxxxxx pro xxxxx xx výběrovém xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx stupeň xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 odst. 5 a 6 xx xxxxxxx §190 xx 197, s xxxxxxxx §190 odst. 1 písm. x), §191, 195a x 196 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx §200 x 201 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxx xxx stanovené xx xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §312 xxxx. 7. Ke dni xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx x xxxx xxxxx podle části xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx zaměstnancům xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku; služební xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x §312 xxxx. 5 x 6 přechodem xxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxx před uplynutím xxxx 12 xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxx snížené x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx náleží.

§314

(1) Ministerstvo pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2023, do xx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx stavební xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68a zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x neuzavřené xxxxx předají xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávaly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 1. xxxxx 2023, x xxxxxxxx xxxxxx stavebních xxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx užíván výhradně x xxxxxxxxxxx úkolů x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozpočtované xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x dalších služebních xxxxx, xxxxxx nároků xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona přechází xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx stavební xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§316

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb. se xxxxxxxx xx Ústav xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxx-xx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx územního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx změny a xxxxxxxxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, pohlíží xx xx xxxx osobu xx xxxx vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Výjimka x xxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx udělenou xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx vykonává ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx plánování a xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2007.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §23a xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§317

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx analytické podklady xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx analytické xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se považují xx vymezená území xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36.

(3) Xxxxx x urbanistických xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx stavební xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 3 měsíců po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx studie, x xxxxx xxxx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx studie xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx studií, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx uvedeny x xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx aktuálnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx 4 roky.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§318

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx architektury x xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Politika xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, byl-li xxx xxxxx, vydáním xxxx xxxxx xxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxx územní xxxxxxxxx xxxx xx souladu x požadavky xxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxx. Po xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx závazná xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxx-xx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx schválená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx Politiku xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§319

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx dopravní x xxxxxxxxx infrastruktury vymezené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx x u xxxxxxx xxx uplynula xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx správního. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, přitom xxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx změnu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx podle §40, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§320

Xxxxxx územního rozvoje

(1) Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx rozvoje podle xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx.

(2) Xx doby xxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx x území xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, závazné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx rozhodování x xxxxx.

§321

Územní plán x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxx plány xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx od 1. ledna 2007 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx plány xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx regulačního xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx pořízený xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2025, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx změny xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x něj vyplývající.

§322

Územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx 31. xxxxxxxx 2028. Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx rozhodování x xxxxx. Části xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, xxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx, xx nepoužijí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx plánu obce x regulačního xxxxx, xxxxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2007. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy podle xxxx xxxxx se xxxxxxx §113 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx.

(3) X územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx plánu, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2028, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§323

Pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Činnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx ukončené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxx xx její xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx pokyny xxx zpracování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její aktualizace xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich změny, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zadání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x toto xxxxxx se xxxxxxxx xx zadání xxxxxxxx xxxxx, regulačního plánu, xxxx xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xx nepoužijí.

(4) Xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se považuje xx xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx změny xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx zastupitelstvem xxxx xxxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; požadavky, xxxxx jsou v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx nepoužijí.

(6) Xxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx standardu, xxxxxxx xx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považují za xxxxxxxxxx.

§324

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona č. 183/2006 Sb., xxxxx nemohou xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nepoužijí a xxx nejbližší změně xxxx xxx x xxxx dokumentace vypuštěny; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj území. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx vztahuje x původní územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§325

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx plánování pořídí x xxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxx, xx 4 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxxxx zastavěného území xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx intravilán.

(3) Zastavěné xxxxx vymezené územním xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxx, jejíž pořizování xxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, upraví x souladu x xxxxx zákonem; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx vymezené v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Zastavěné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, která nemá xxxxxx plán, úřad xxxxxxxx plánování xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx pořídí a xxxx xxxx xxxxx xxxxx §121 xxxxxxxxxx xx 4 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xx xxxx xx xxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů považuje xx xxxxxxxxx území xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x pozbytí xxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty podle §322 xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx územního plánování xx lhůtě 3 xxxxxx vyhodnotí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(6) Xx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §322 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxx xxxx obce xxxx xxxxxxxxx plán, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvaru xxxx zóny, xxxxxxx xxxxx obce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§326

Územní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 50/1976 Sb. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx znemožnění xxxxxxxxx využití xxxxx xxxxx připravované xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace pozbývají xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxx příslušný xxxx územního plánování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a souladu x požadavky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vloží xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x neuplynula-li xxxxx 1 roku, postupuje xx xxxxx §123 xxxx. 4. Xxxxxxxxxx §123 xxxx. 3 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se x xxxxx omezením xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Výjimku x xxxxxxx xxxx xxxxxx stavební xxxxxxxx xxxxx §99 odst. 3 xxxxxx č. 183/2006 Xx. xxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §129.

(5) Xxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno pořizování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx, dokončí xx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §123 odst. 3 xx použije xxxxxxx.

§327

Xxxxxx vztahů x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb. xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v územně xxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxx účinností změny xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxx jeho vymezení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx lze xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxx 4 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Listinou, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx právo x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o parcelaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxx xx xxxxx xxxx zrušit xxx xx xxxxxxxxx všech, xxxxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x dohody vyplývající.

§328

Řízení x návrhu xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části

Řízení x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§329

(1) Xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx nebo x rámcové xxxxxxxx xxxxxx do 30. xxxxxx 2026 lze xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx-xx o

a) projektovou xxxxxxxxxxx xxxx dokumentaci xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, doplněnou x xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx předpisu k xxxxxx xxxxxx,

x) dokumentaci xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, kterým xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu.

(2) Xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2026 xxx namísto projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2026, lze xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění stavby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2026 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bouracích prací xxxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xxxx

§330

(1) Xxxxxx a postupy xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na dvojnásobek.

(2) Xxxxxx x postupy xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx záměrů, x xxxxx xxxx vyžadováno xxxxxxxx záměru, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx úřad usnesením xxxxxxx; proti tomuto xxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(3) Řízení a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx stal příslušným x vedení xxxxxx xxxx provedení xxxxxxx x dané xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx příslušnost x vedení řízení xxxx provedení postupu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona; za xxxxx xxxxxx přeruší xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebnou xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx běžet xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) X řízení xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti, se xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona počínají xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2023.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx nahrazující xxxxxx xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pravomocné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby vydané x xxxxxxx xxxxxx xxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx řízení x xxxxxx územní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Účinný xxxxxxxx územní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx, xxxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxxxxxx x posouzením xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx povolení se xxxxxxxx za povolení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Pravomocné xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx věci x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, pokud xxx xxx umístěn xxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; x opačném případě xx považuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx pozemků nebo xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nestavebního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a jimi xxxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§331

Xxxxxx řízení

Soudní řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§332

(1) X xxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx §18 odst. 4 xxxxxxx Xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebních xxxxx xxx, xxx se xxxxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obecních xxxxx, které xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

1. počet obyvatel xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxx než 10 000,

2. počet xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je vykonávána xxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, byl xx xxx 31. xxxxxxxx 2019 nejméně 4, nebo

3. obecní xxxx xxxxxxx xx xxx 2019 xxxx xxx 236 xxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019, stanovených x xxxxxxxx 2, xxxx

x) je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx x žádném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obce xx xxxx, jež xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxx xxx 35 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 xxxx

x) xxxxxx rozhodnutí xxxxx §92 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) společné xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx §94j xx 94p zákona x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx §96a xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

d) xxxxxxx x provedením ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx podle §106 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) povolení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxx evidenčního, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podle §121 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §122 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 2019,

x) kolaudační xxxxxxxxxx xxxxx §122a zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §125 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

x) xxxxxxxxxx x dodatečném povolení xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 3 zákona x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019,

k) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 3 xx 6 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2019.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x. 10/2016 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxx xx stanovují xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx (pražské xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy č. 14/2018 Xx. xx. x. Xxxxx, kterým xx xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 10/2016 Sb. xx. x. Prahy, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky na xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), se xxxxxxxx xx prováděcí xxxxxx předpis xxxxx §152 odst. 2 xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX USTANOVENÍ

§333

(1) Xxxxxxxx stavební xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §17 odst. 3, §18 odst. 4, §59 xxxx. 4, §62 xxxx. 3, §64 odst. 1, §66 xxxx. 3, §87 xxxx. 4, §109 xxxx. 4, §152 xxxx. 1, §154 xxxx. 2, §158 xxxx. 5, §161 xxxx. 4, §166 odst. 4, §169 xxxx. 2, §172 xxxx. 2, §227 xxxx. 5, §267 odst. 5, §268 xxxx. 3, §269 xxxx. 7, §270 xxxx. 3, §271 xxxx. 4, §273 odst. 3, §278, §285 xxxx. 4 a §292 xxxx. 5.

(2) Xxxxxx město Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §152 xxxx. 2.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§334

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 68/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

3. Zákon č. 191/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 68/2007 Xx.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 223/2009 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x volném pohybu xxxxxx.

5. Xxxxx č. 345/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x budovám x xxxxxxx vlastnické xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

6. Zákon č. 379/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Část xxx osmdesátá xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech.

8. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 424/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxx xxx xxxxxxxxxx druhá xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

10. Xxxx čtyřicátá xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx.

11. Xxxx dvacátá xxxxx xxxxxx č. 142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx druhá xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

13. Xxxx první zákona č. 350/2012 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 257/2013 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 91/2016 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxxxx devátá zákona č. 298/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 264/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

19. Část xxx sedmdesátá pátá xxxxxx č. 183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 194/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Část xxxxxx xxxxxx č. 205/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické bezpečnosti), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

22. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 193/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2001 Sb., x pohřebnictví x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

23. Xxxx xxxxx zákona č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx.

24. Xxxx xxxx zákona č. 169/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

25. Část xxxxxxxx xxxxxx zákona č. 277/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

26. Xxxx první xxxxxx č. 312/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 47/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

28. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 403/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxxxxx č. 498/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

30. Vyhláška č. 499/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

31. Xxxxxxxx č. 62/2013 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

32. Xxxx xxxxx xxxxxxxx č. 405/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 499/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 62/2013 Xx., a xxxxxxxx č. 169/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a soupisu xxxxxxxxxx prací, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

33. Vyhláška č. 500/2006 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovací činnosti.

34. Xxxxxxxx č. 458/2012 Sb., kterou xx mění vyhláška x. 500/2006 Xx., x xxxxxx analytických xxxxxxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Xxxxxxxx č. 13/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., o územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence územně xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxx xxxxxxxx x. 458/2012 Sb.

36. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na využívání xxxxx.

37. Xxxxxxxx č. 269/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx na využívání xxxxx.

38. Xxxxxxxx č. 22/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 269/2009 Xx.

39. Xxxxxxxx č. 20/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx na využívání xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40. Xxxxxxxx č. 431/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41. Xxxxxxxx č. 503/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx, územního xxxxxxxx x stavebního xxxx.

42. Xxxxxxxx č. 63/2013 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 503/2006 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x územního xxxxxxxx.

43. Xxxxxxxx č. 66/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 503/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 63/2013 Sb.

44. Xxxxxxxx č. 146/2008 Sb., o xxxxxxx x xxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

45. Xxxxxxxx č. 251/2018 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 146/2008 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na stavby.

47. Xxxxxxxx č. 20/2012 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 268/2009 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

48. Xxxxxxxx č. 323/2017 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 20/2012 Xx.

49. Xxxxxxxx č. 398/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

50. Vyhláška č. 239/2017 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

§335

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §36, 319, §322 xxxx. 1 x 3, §324 a §326 odst. 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) §15 xx 18, §312 xxxx. 1 x 7, §313 xxxx. 1 x 2 x §315 xxxx. 1, která xxxxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2022,

x) §312 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. r.

Babiš v. x.

Příloha č. 1 x zákonu x. 283/2021 Sb.

Drobné xxxxxx

(1) Xxxxxxxx stavbami xxxx

x) xxxxxx xxxx zařízení x jejich xxxxxx, x xx

1. xxxxxx xx 40 m2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 m xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 m, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxx xxxx rodinnou xxxxxxxx, x xxxxx x stavbu xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nejméně 2 x a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vsakovat xxxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxxxxx domu xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. skleník xx 40 m2 zastavěné xxxxxx x xx 5 x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx do 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xx zastavěném xxxxxxxxx xxxxxxx rodinného xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 2 x od xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x, xx xxxxxxx, který xx určen rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plánem s xxxxx regulačního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx způsob xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osada, x xxxxx x xxxxxx xxx bydlení, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od hranic xxxxxxx xxxxxxx 2 x x plocha xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavby (xxxxxxx xxxx), včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do 55 x2 zastavěné xxxxxx x xx 4 x výšky xx pozemku, xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plánem x xxxxx regulačního xxxxx xxxx regulačním plánem xxx způsob xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti xx hranic xxxxxxx xxxxxxx 2 x x xxxxxx části xxxxxxx schopného vsakovat xxxxxxx vody xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx plochy xxxxxxx,

5. xxxxxx zdi xx xxxxx 1 x xxxx oplocení xx xxxxx 2 x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx slouží ke xxxxxxxxx, společenským xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 0,6 x2; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx panelů xx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx59), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx porostů xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oplocení xxxxxx vysazených za xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx ekologické stability, xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

9. stavby xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 m2 xxxxxxxxx plochy a xx 5 x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxx xxxxxxx telekomunikační xxxx60) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx výpočetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo bezpečnostního xxxxx,

11. xxxxxx xxxxxx x sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

12. xxxxxx xxxxxx x sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx x bezpečnostního pásma xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo bezpečnostním xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx trasu xx x vlastníkem xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx věcného břemene,

13. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vody xx xxxxxxxxxx půdě xxxx xx pozemcích xxxxxxxx x plnění funkcí xxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxx,

14. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy x xx 4 x výšky,

15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx konstrukce,

16. xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx komunikace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx61),

17. xxxxxxxx ostrůvky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přes xxxxxxxx,

18. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

19. xxxxxx xxxxxxxx xxx,

20. signální xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx pro zeměměřické xxxxx x body xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítě,

21. xxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxx 8 x,

22. antény, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení do xxxxxxx xxxxx 8 x, xxxxxxxxxx samostatně xx xxxxxxx nebo xx budovách,

23. běžný xxxxxxxx xxx62),

24. stavba xx 50 x2 xxxxxxxxx plochy x xx 5 x xxxxx s jedním xxxxxxxxx podlažím na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx pozemku veřejné xxxxxx x parku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

25. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s celkovým xxxxxxxxxxxx výkonem xx 20 xX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

26. xxxxxxxxx63) x existující stavbě xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx staveb, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x), xxx nichž xxxxxxx x překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) udržovací xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxx, vzhled xxxxxx, xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx práce xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou,

e) stavební xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx konstrukcí xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx způsob xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ovlivnit xxxxxxx bezpečnost xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxx je kulturní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx,

2. xxxxxx mostních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx součásti určené x xxxxxxxx, výběru x kontrole úhrady xxxxxxxx xx užití xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxx zesílení xxxxxxxx x výškovou xxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxx přejezdů středního xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 cm x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přímo přilehlými xxxxxxxx, na železničních xxxxxxxxxx, na mostech, x podjezdech x x místech, xxx xxxx umístěny xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xxxx 10 xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 6 xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx běžné x xxxxxxxx xxxxxx64),

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx úpravy staveb xxxxx, a to

1. xxxxxxxxx nástupišť, xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx svršku xxxxxxxxxxxx x tramvajových xxxxx,

3. xxxxxx kolejí, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. výměna xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx dotykovým xxxxxxx,

6. xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx účinky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vysokého xxxxxx,

9. zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulace x xxxxxx,

10. sdělovací x xxxxxxxxxx zařízení xxxx,

11. xxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxx se nepovažují

a) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx funkci stavby xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 4,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx funkci stavby xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 4,

c) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) stavby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx pro civilní xxxxxx x požární xxxxxxx,

x) stavby uranového xxxxxxxx x stavby x xxxxxx jaderného xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

i) xxxxxx xxxxxxx xxx x výjimkou staveb xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 11 a 12,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o výměnu xxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 11 x 12,

x) xxxxx díla x xxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx horních xxxxxxxx,

x) xxxxxx XXX.

Příloha č. 2 x zákonu č. 283/2021 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxx, x xx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx rekreaci, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x jedno xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx ustoupené xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 3 x xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx garáží xx 5 m xxxxx x jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xx xxxxx 1 x xxxx xxxxxxxx xx výšky 2 x, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx 30 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 7 x xxxxx x xxxxxx nadzemním podlaží, xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx x stavby pro xxxxxxxxxxx zvířata anebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx skladování x zpracování xxxxxxxxx xxxxx xxxx sušičky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxx hospodářská xxxxxxx xx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x xxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 x,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx funkci stavby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) zásobníky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 5 m3 určené xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) dobíjecí xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxx do 30 xX,

x) stavby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 300 x2 xx 1000 x2, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x hořlavými xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx staveniště,

o) stání xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx přívěsy.

(2) Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavbami xxxxxx

x) xxxxxxxx x příslušenství xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) změny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, při xxxxx nedojde x xxxxxxxxxx uvedených parametrů,

c) xxxxxxxxx práce xxxxxxxxx x příloze č. 1,

d) stavební xxxxxx xxx xxxxx x užívání části xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) větší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plochou větší xxx 350 m2,

f) xxxxxxx úpravy xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nad 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1000 m2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx prostranstvím, pokud xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) terénní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx do 1,5 x xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx však xx 20 000 x2 v nezastavěném xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx,

x) xxxxx druhu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výměře xxx 300 m2 xxxxxxx xxxx xx 1000 x2.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx látek, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, munice x výbušnin,

b) stavby xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochranu,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxx x skládky xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx vodních xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x příloze č. 1,

x) xxxxxx XXX.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 283/2021 Sb.

Vyhrazené stavby

Vyhrazenými xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) stavby drah,

c) xxxxxxx stavby,

d) stavby xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx objemem xxx 1 000 000 x3 xxxx s xxxxxx xxxxxx xxx 10 x ode xxx xxxxxxxxx výpusti,

e) xxxxxx x zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX x xxxx,

x) xxxxxx x zařízení xxxxxxxxx soustavy,

h) zásobníky xxxxx,

x) stavby x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx65), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxxxx xxxx ropovodů,

j) xxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, transportu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx pro tyto xxxxx,

x) stavby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxxx radionuklidy,

l) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) stavby, xxxxx xxxx sloužit xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x zušlechťování xxxxxxx prováděných v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx pro těžební xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x zákonu č. 283/2021 Sb.

I. Xxxxx x struktura xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území

Hodnotí xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx, podrobnosti x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx pořizovaná územně xxxxxxxxx dokumentace. Xxxxx xx xxxxxxx odborným xxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, zpracované xxxxx xxxxx II. xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x změny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx posuzované územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx významný xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx66).

3. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx hospodářský xxxxxx x xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).

XX. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územního plánu xx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx shrnutí xxxxxx x hlavních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vztah k xxxxx xxxxxxxxx.

2. Vztah xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx na mezistátní, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx uplatněna xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx uplatněním xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx posuzované xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx chráněná xxxxx x xxxxxx ochranná xxxxx, xxxxxxxx významné xxxxxxxx x ptačí xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzované xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx jejího invariantního xxxxxx, včetně vlivů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kumulativních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, faunu, xxxxx, xxxx, zemědělský xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, ovzduší, xxxxx, xxxxxx statky, xxxxxxxx dědictví, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Porovnání xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx invariantního xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Srozumitelný xxxxx použitých metod xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxx navrhovaných xxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výběru xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxx xxxx x návrhu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12. Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx posuzované územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxx na rozhodování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x koridorech z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Netechnické shrnutí xxxx xxxxxxxxx údajů.

Příloha x. 5 x zákonu x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx

x) základní koncepci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozvojových xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x specifických oblastí,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx rozhodování v xxxx,

x) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, staveb x opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx ministerstva x jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx koordinace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx řešení x xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x

x) kompenzační xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx prověření xxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxxxx a

c) stanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) výkres xxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx struktury Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadregionálního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, výkres xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx prověření xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změn x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 200 000 nebo 1 : 100 000 x xxxxxxxx jevy xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx část xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výkresy.

II. Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxx rozvojového plánu xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu s xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x požadavky xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx x požadavky jiných xxxxxxxx předpisů x xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) sdělení, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sdělením, xxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx prohlášení podle §10g xxxx. 5 xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) komplexní zdůvodnění xxxxxxxxx řešení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx varianty,

i) xxxxxxxxxxxxx odhad xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx připomínek, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx územního rozvojového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) koordinační výkres x měřítku 1 : 200 000 xxxx 1 : 100 000 a

b) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxxxx vazby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxx č. 283/2021 Sb.

Obsah x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxx část xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx

x) koncepci xxxxxxx xxxxx kraje x xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vymezených x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx os,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx specifických xxxxxxx vymezených x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vymezení specifických xxxxxxx nadmístního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plochy x xxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx využití,

f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x, je-li xx xxxxxx, xxxxxxxxx vymezení xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalit krajin, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, textová xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx prověření xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) je-li xx účelné, stanovení xxxxxx xxxxxxxxx změn x území.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, specifické oblasti x xxxxxxx strukturu,

b) xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx cílové xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx,

x) xx-xx to xxxxxx, výkres xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, xx kterých je xxxxxxx prověření změn xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xx vydávají x xxxxxxx 1 : 50 000 xxxx x xxxxxxxxxxxx případech 1 : 100 000. Xxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řešeného xxxxx. X případě xxxxxxx xxx výkresy xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx problematiku xxxxx samostatným xxxxxxxx x měřítku 1 : 25 000. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx doplněna schématy.

II. Xxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx

(1) Textová xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x cíli x xxxxx xxxxxxxx plánování x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx x požadavky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x se stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x územním xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, zprávou x uplatňování xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na předmět xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti,

g) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx §10g xxxx. 5 zákona o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x odůvodněním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx připomínek, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx změny zásad xxxxxxxx rozvoje je xxxxxxxx odůvodnění text x vyznačením xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx odůvodnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 50 000 nebo 1 : 100 000 x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 : 500 000.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxx č. 283/2021 Xx.

Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) základní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uspořádání vymezených xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxx, xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx, xxxxxx x opatření x zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x ploch xxx xxxxxxx,

x) kompenzační opatření xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xx účelné, textová xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx převažujícího xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

d) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ploch a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx rozhodování x xxxxxxx x území xxxxxxxxx zpracováním xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxx plánu,

g) vymezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanisticky xxxxxxxxxx staveb,

h) stanovení xxxxxx xxxxxxxxx změn x xxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxx územních xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §84 x

x) xxxxxxxx xxxxxxx pojmů, xxxxx xxxxxx definovány x xxxxx zákoně xxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu obsahuje

a) xxxxxx základního xxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. hranice xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx ploch x xxxxx xxxx v xxxxxxx,

4. xxxxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

6. ploch x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxx území xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a

8. xxxxx xxxxx xxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx územní požadavky xxxxxxxx od prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje

1. xxxxxxxxx xxxxxxx zastavěného xxxxx,

2. základní koncepci xxxxxxx xxxxx obce,

3. xxxxxxxxxxxxx koncepci, včetně xxxxxxxx zastavitelných xxxxx x transformačních ploch,

4. xxxxxxxx uspořádání krajiny, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x krajině,

5. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx ploch x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx,

7. xx-xx xx xxxxxx, vymezení xxxxx x koridorů pro xxxxxx xxxxxxx,

8. je-li xx účelné, xxxxxxx xxxxxxx a hranici xxxxxxxxxxxxxx území x

9. xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx území,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx-xx xx účelné, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s prvky xxxxxxxxxxx plánu a

e) xx-xx to účelné, xxxxxx pořadí provádění xxxx x území.

(4) Xx-xx xx účelné, xxx urbanistickou xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x koncepci veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Výkresy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podkladem x xxxxxxx katastrální xxxx xxxx v xxxxxxx 1 : 5 000 x xxxxxxxx xx x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000. Pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vydat x xxxxxxx 1 : 25 000. Xxxxxxx xxxxxxxx jevy xxxxxxxxxxxx v daném xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpracován xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, lze xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx 1 : 1 000 nebo 1 : 500.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Státní xxxxx x měřítku 1 : 5000 x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zadání xxxxxxxx plánu.

II. Odůvodnění xxxxxxxx plánu

(1) Textová xxxx xxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx popis postupu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu s xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxx xx předmět xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxx zohledněno x uvedením xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx některé xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx prohlášení xxxxx §10g odst. 5 zákona o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení, xxxxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x odůvodněním potřeby xxxxxx vymezení,

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxx a vyhodnocení xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylně xx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx §84,

n) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zemědělský xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx textové xxxxx xxxxxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s vyznačením xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000,

b) xxxxxx širších xxxxxx x xxxxxxx 1 : 50 000 xxxx 1 : 100 000 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx záborů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx 1 : 10 000.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxx

(1) Textová xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxxxx pozemků,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění x xxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx uspořádání staveb xxxxxxx infrastruktury,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příznivého životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, staveb x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pozemků xxx xxxxxxx, pro které xxx xxxxx x xxxxxxxx a stavbám xxxxxxxxxx.

(2) Je-li to xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx infrastrukturu, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxx xxxx x xxxxx (xxxxxxxxx),

x) podmínky xxx xxxxxxx ochranu x

x) xxxxxxxx záměrů, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx

x) hlavní xxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxx plochy, xxxxxxxx x xxxxxxx pozemků x xxxxxxxx vyjádřitelné xxxxxxxx umístění a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx a

c) xx-xx xx xxxxxx, výkres xxxxxx xxxx x xxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xx-xx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx a prostorového xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx napojení na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx grafické části xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v měřítku 1 : 1 000, xxxxxxxxx 1 : 2 000 xxxx 1 : 500, x xxxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x vydává x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Výkres xxxxxxx xxxxxx xx zpracovává x vydává x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x daném měřítku.

II. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx regulačního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx právních předpisů x xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx obsahem xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně vybrané xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx půdního fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koridory a

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odůvodnění xx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxx standardem.

(3) X případě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx odůvodnění xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx plánu obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x měřítku 1 : 1 000 xxxx 1 : 2 000,

b) výkres xxxxxxx vztahů x xxxxxxx 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx záborů xxxxxxx xxxxx x měřítku 1 : 1 000 nebo 1 : 2 000.

Příloha x. 9 x xxxxxx x. 283/2021 Xx.

X.

Xxxxxxxx standard xxxxx xxxxxxxx rozvoje

Standardizované xxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx xxxxx,

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx,

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. Xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. Územní xxxxxxx,

8. Vybrané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

9. Území, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxxxx,

10. Xxxxxxx xxxxxx prvky z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx,

11. Xxxxxxx územní xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x

12. Xxxxxxx xxxxxx prvky z xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Standardizované xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

1. Xxxxxx území,

2. Vymezení xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. Zastavěné xxxxx,

4. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

5. Zastavitelné xxxxxx,

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. Xxxxxx xxxx v xxxxxxx,

8. Xxxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x území xxxxxxxxx pořízením xxxxxx xxxxxx, vydáním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

9. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

10. Xxxxxxx veřejně xxxxxxxxx stavby, opatření x xxxxxxx,

11. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

12. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. Xxxxxx xxxxxxx zeleně,

14. Xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

15. Xxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxxx zábor xxxxxxx fondu,

16. Třídy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,

17. Pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

18. Xxxxxxxxx xx xxxx a

19. Vybrané xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x nemovitostí.

(2) Xxxxxx x rozdílným xxxxxxxx využití se xxxxx xx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx,

2. Rekreace,

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. Xxxxx,

6. Xxxxxxx xxxxxx,

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

9. Výroba x xxxxxxxxxx,

10. Xxxxxxx xxxxxxx,

11. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

12. Xxxxxxxxxx,

13. Lesní,

14. Přírodní,

15. Xxxxxxx nezastavěného území,

16. Xxxxx xxxxxxx a

17. Xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx regulačního xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx regulačního xxxxx xxxx

1. Xxxxxx xxxxx,

2. Xxxxxxxx pozemků,

3. Xxxxxx xxxx,

4. Xxxxxxxx xxxx,

5. Výška xxxxxx,

6. Xxxxxx x vstupy xx xxxxxxx,

7. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

8. Xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, a

9. Xxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx jevy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

1. Vyznačení hranic xxxxxxxxxxx xxxxx x

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pozemků.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 283/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2023 x výjimkou xxxxxxxxxx §36, 319, §322 xxxx. 1 x 3, §324 a §326 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 30.7.2021, §15 xx 18, §312 xxxx. 1 x 7, §313 odst. 1 x 2 x §315 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022 x §312 xxxx. 4, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14b zákona x. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Čl. 15 x 16 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/2001 xx dne 11. xxxxxxxx 2018 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x mění nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009, v platném xxxxx.

5) §29 zákona x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §34 xxxx. 1 zákona x. 312/2002 Xx.

9) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §3 odst. 7 xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nařízení xxxxx x. 430/2006 Xx., o stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x státních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx státu x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

13) §3 xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Xx.

14) §4b4d zákona x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §4b xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 200/1994 Xx.

17) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx úmluva x xxxxxxx, vyhlášená xxx č. 12/2017 Sb. m. s.

19) §17 xxxx. x) x §18 xxxx. a) a x) xxxxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve výstavbě.

20) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §10i zákona x. 100/2001 Xx.

22) Xxxxx č. 100/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Xxxxx č. 541/2020 Sb., x odpadech, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2021 Xx.

Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Zákon č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx staveb, xx xxxxx xxxxxxxx č. 268/2011 Xx.

27) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 272/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxx nepříznivými xxxxxx hluku a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28) Například xxxxx č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

29) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 264/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov.

30) Xxxxx č. 185/2001 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) §3 xxxx. 2 písm. e) xxxxxx x. 263/2016 Xx., atomový xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Xxxxx č. 128/2000 Sb.

33) Xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 305/2011 xx xxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/EHS, x xxxxxxx znění.

34) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx x. 163/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Zákon č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 406/2000 Sb.

38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 200/1994 Sb., xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon).

39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 360/1992 Sb., zákon č. 200/1994 Sb.

40) Zákon č. 309/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) §1194 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) §7 xxxxxx x. 100/2001 Sb.

§45h xx 45i zákona x. 114/1992 Sb.

43) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/92/EU ze xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx záměrů xx xxxxxxx prostředí.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/52/EU xx xxx 16. dubna 2014, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Rady 2011/92/XX x posuzování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záměrů na xxxxxxx xxxxxxxxx.

44) §6 xxxxxx x. 100/2001 Xx.. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Xx.

46) Příloha č. 4 x xxxxxx x. 100/2001 Xx.

47) §6 a 7 zákona x. 100/2001 Sb.

48) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx č. 357/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §4b zákona x. 200/1994 Xx.

51) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) §2 zákona x. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53) §1 xxxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

54) §31 xxxxxx x. 128/2000 Sb.

55) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

56) Xxxxx č. 12/2020 Sb., x právu na xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.

57) §4d zákona x. 200/1994 Xx.

58) §21 xx 26 xxxxxx x. 312/2002 Sb.

59) §2 xxxxxx x. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

60) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §10 zákona x. 13/1997 Xx.

62) §2 xxxxxx x. 311/2006 Sb., x pohonných xxxxxxx x xxxxxxxxx stanicích xxxxxxxxx hmot a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) §1 xxxx. 6 zákona x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (liniový xxxxx).

64) Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Zákon č. 189/1999 Sb., x nouzových xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o nouzových xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

66) Vyhláška č. 142/2018 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a x náležitostech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zásahu xx xxxxx ochrany xxxxxxx a krajiny.