Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.07.2021.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

261/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. I

ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o státní památkové péči Čl. II

ČÁST TŘETÍ – Změna horního zákona Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. IV

ČÁST PÁTÁ – Změna zákona o geologických pracích Čl. V

ČÁST ŠESTÁ – Změna zákona o právu petičním Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. VII

ČÁST OSMÁ – Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ – Změna zákona o místních poplatcích Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XIV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. XV

ČÁST PATNÁCTÁ – Změna živnostenského zákona Čl. XVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ – Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků Čl. XVII

ČÁST SEDMNÁCTÁ – Změna zákona o obecní policii Čl. XVIII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XIX

ČÁST DEVATENÁCTÁ – Změna zákona o bankách Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ – Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky Čl. XXII

Přechodné ustanovení Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ – Změna notářského řádu Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o užitných vzorech Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pojistném na veřejném zdravotní pojištění Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření Čl. XXX

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o Ústavním soudu Čl. XXXI

ČÁST TŘICÁTÁ – Změna zákona o státním zastupitelství Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o silniční dopravě Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o drahách Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XXXVII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o neperiodických publikacích Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ – Změna zákona o státní statistické službě Čl. XXXIX

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ – Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. XL

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XLI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ – Změna lesního zákona Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o advokacii Čl. XLIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o civilním letectví Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o zemědělství Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. XLIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. L

Přechodné ustanovení Čl. LI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna veterinární zákona Čl. LII

ČÁST PADESÁTÁ – Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o cestovních dokladech Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ – Změna Zákona o Veřejném ochránci práv Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ – Změna tiskového zákona Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o námořní plavbě Čl. LIX

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury Čl. LX

Přechodné ustanovení Čl. LXI

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Čl. LXII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. LXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ – Změna zákona o obcích Čl. LXIV

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o krajích Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LXVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LXVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna plemenářského zákona Čl. LXVIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů Čl. LXIX

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním fondu podpory investic Čl. LXX

Přechodné ustanovení Čl. LXXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. LXXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ – Změna krizového zákona Čl. LXXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. LXXIV

Přechodné ustanovení Čl. LXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě Čl. LXXVI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. LXXVII

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. LXXVIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o silničním provozu Čl. LXXIX

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. LXXX

Přechodná ustanovení Čl. LXXXI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. LXXXII

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna energetického zákona Čl. LXXXIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. LXXXIV

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. LXXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu Čl. LXXXVI

ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. LXXXVII

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ – Změna exekučního zákona Čl. LXXXVIII

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže Čl. LXXXIX

ČÁST OSMDESTÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XC

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona č. 196/2009 Sb. Čl. XCI

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ – Změna vodního zákona Čl. XCII

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pohřebnictví Čl. XCIII

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ – Změna knihovního zákona Čl. XCIV

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. XCV

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. XCVI

ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení Čl. XCVII

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o obalech Čl. XCVIII

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o církvích a náboženských společnostech Čl. XCIX

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. C

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. CI

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. CII

Přechodné ustanovení Čl. CIII

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. CIV

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Čl. CV

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o válečných veteránech Čl. CVI

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi Čl. CVII

ČÁST STÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. CVIII

ČÁST STO PRVNÍ - Změna transplantačního zákona Čl. CIX

ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. CX

ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. CXI

ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o Antarktidě Čl. CXII

ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o ochranných známkách Čl. CXIII

ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace Čl. CXIV

ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o místním referendu Čl. CXV

ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Čl. CXVI

ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o rybářství Čl. CXVII

ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. CXVIII

ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXIX

ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. CXX

ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. CXXI

Přechodné ustanovení Čl. CXXII

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna školského zákona Čl. CXXIII

ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna branného zákona Čl. CXXIV

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. CXXV

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. CXXVI

ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích Čl. CXXVII

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CXXVIII

ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o ověřování Čl. CXXIX

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. CXXX

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. CXXXI

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. CXXXII

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o střetu zájmů Čl. CXXXIII

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. CXXXIV

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna stavebního zákona Čl. CXXXV

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vyvlastnění Čl. CXXXVI

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. CXXXVII

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXXXVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o léčivech Čl. CXXXIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Čl. CXL

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Čl. CXLI

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. CXLII

Přechodné ustanovení Čl. CXLIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. CXLIV

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o základních registrech Čl. CXLV

Přechodné ustanovení Čl. CXLVI

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. CXLVII

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Čl. CXLVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajském referendu Čl. CXLIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. CL

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu Čl. CLI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Čl. CLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. CLIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření Čl. CLIV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evropské občanské iniciativě Čl. CLV

Přechodná ustanovení Čl. CLVI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. CLVII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Čl. CLVIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o audiovizi Čl. CLIX

Přechodná ustanovení Čl. CLX

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu Čl. CLXI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o obětech trestných činů Čl. CLXII

ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Čl. CLXIII

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státním občanství České republiky Čl. CLXIV

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna katastrálního zákona Čl. CLXV

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti Čl. CLXVI

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. CLXVII

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. CLXVIII

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o hazardních hrách Čl. CLXIX

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXX

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXI

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna atomového zákona Čl. CLXXII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Čl. CLXXIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení Čl. CLXXIV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 424/2010 Sb. Čl. CLXXV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronické identifikaci Čl. CLXXVI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXVII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o právu na digitální služby Čl. CLXXVIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 47/2020 Sb. Čl. CLXXIX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o odpadech Čl. CLXXX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů Čl. CLXXXI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. CLXXXII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ – ÚČINNOST Čl. CLXXXIII

INFORMACE

261

XXXXX

xx dne 1. xxxxxx 2021,

kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, ve xxxxx zákona x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Sb., xxxxxx x. 110/1997 Xx., zákona č. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxxx č. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 321/2001 Xx., xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 226/2003 Sb., xxxxxx x. 439/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 229/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 378/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Sb., xxxxxx č. 452/2016 Xx., zákona x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 264/2017 Xx. x xxxxxx x. 238/2020 Xx., xx §13a xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x státní xxxxxxxxx xxxx

Xx. II

V xxxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 146/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 240/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 158/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 307/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 124/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 127/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx. a xxxxxx x. 403/2020 Xx., se §43a xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 168/1993 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 61/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 150/2003 Xx., xxxxxx č. 3/2005 Xx., zákona x. 386/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 498/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Sb., xxxxxx x. 89/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona č. 403/2020 Xx., zákona x. 609/2020 Xx. x zákona x. 88/2021 Xx., xx §42 zrušuje.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Sb., xxxxxx x. 542/1991 Xx., zákona x. 169/1993 Sb., zákona x. 128/1999 Sb., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2003 Sb., xxxxxx č. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Sb., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 313/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 376/2007 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 184/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 451/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 91/2018 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Sb., xx §46x xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 543/1991 Sb., xxxxxx č. 366/2000 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 225/2017 Xx., se §18 xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 85/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxx, xx xx §6 xxxxxx xxxx §6x, xxxxx xxx:

"§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, opatření xxxxxxx občanů xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vytvořený xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Podpis xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášením x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kvalifikovaného systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx vedené x nástroji o xxxxxx a x xxxxx xxxxxxx občanů xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přístupné.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní tomu, xxx petici x xxxxxxxx xxxxxxxx, obstarat xx xxxxxxxxxxxx výpis xx zápisu x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx podpisem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ustanovení §4 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x ustanovení §4 xxxx. 2.

(5) Zjistí-li Xxxxxxxxxxxx vnitra, xx xxxxxx sestavená x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 xxxx 4, neumožní xxxxx využití xxxxxxxx x opatření xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd

Čl. XXX

X xxxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 458/1990 Sb., xxxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxx x. 137/1991 Xx., zákona x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 115/1994 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Xx. a xxxxxx č. 211/2013 Xx., xx §23x xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x vynálezech x xxxxxxxxxxxx návrzích

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 116/2000 Sb., xxxxxx x. 207/2000 Sb., xxxxxx č. 173/2002 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona č. 221/2006 Sb., zákona x. 378/2007 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §64 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

Čl. XX

X xxxxxx č. 565/1990 Sb., x místních poplatcích, xx xxxxx zákona x. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Xx., xxxxxx x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 348/2009 Sb., xxxxxx x. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 300/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 174/2012 Xx., xxxxxx x. 266/2015 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 278/2019 Xx., xxxxxx č. 543/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §16 xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 231/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 544/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 345/1992 Xx., zákona č. 133/1993 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 250/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., se §15a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx

Xx. XI

V xxxxxx č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a její xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 149/2003 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., zákona x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §1x zrušuje.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x Státním fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 388/1991 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 334/1992 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., zákona x. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 346/2009 Xx., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 41/2015 Xx., xxxxxx x. 367/2017 Xx. x zákona x. 113/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §1a xx xxxxxxx.

2. Xx §4 xx vkládá xxxx §4a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 10 xxx:

"§4x

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx10), a xx x xxxxxxx

x) xxxxx a příjmení xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobytu,

d) xxxx poskytnutých prostředků x xxxx o xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx rozhodnutí, xxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxx právního xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxxx zveřejní xx 7 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx zůstat zveřejněné xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Brání-li xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nezveřejní.

10) Zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem uvedeným x §4x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx informace musí xxxxxx zveřejněné xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx zákona x. 468/1991 Xx., xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 189/1993 Xx., zákona č. 117/1994 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 296/1995 Xx., zákona x. 322/1996 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 98/2001 Xx., zákona x. 104/2001 Xx., xxxxxx x. 170/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 556/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2010 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx č. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 303/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

2. X §9 xxxx. 3 písm. x) xx část xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx středníku x xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1 xxxxxxx.

3. §19m xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 1992, xxxxxxxxxxx x xxxxxx 116/1992 Xx., zákona č. 254/1995 Sb., xxxxxx x. 422/2000 Xx., xxxxxx č. 147/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 318/2015 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxx x. 218/2021 Sb., se §9x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X §60 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 140/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 289/2017 Xx., xx xxxxxxxx 11 xx 16 xxxxxxx.

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 529/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., xx §16x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Xx., xxxxxx č. 82/1995 Xx., xxxxxx č. 153/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona č. 494/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 248/2017 Sb. x zákona x. 261/2020 Xx., se xxxx takto:

1. V §11x xxxx. 1 xx písmena x) x e) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

2. V §11x xx xxxxxxxx 3 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

3. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "přiděleno," xxxxxx xxxxx "a" x slova "x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §11x xxxx. 2 xx 5" se xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona č. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., zákona x. 411/2000 Xx., xxxxxx č. 116/2001 Xx., zákona č. 353/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., zákona x. 265/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx č. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona č. 168/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., zákona x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona č. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 348/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona x. 366/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx č. 274/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 251/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Sb., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 213/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Sb., xxxxxx x. 99/2017 Xx., zákona č. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., zákona č. 203/2017 Sb., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx č. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 228/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2020 Sb. a xxxxxx x. 540/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. §11a xx xxxxxxx.

2. X §85 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova "; xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

3. X §85 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx konci textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx údaj x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX DEVATENÁCTÁ

Změna xxxxxx x bankách

Čl. XX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Sb., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 443/2006 Xx., xxxxxx x. 37/2007 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 287/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., zákona x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 135/2014 Xx., xxxxxx č. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 220/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Xx., zákona x. 301/2016 Sb., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., zákona x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 39/2020 Sb., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx., xxxxxx č. 238/2020 Xx., xxxxxx x. 338/2020 Xx. x xxxxxx x. 174/2021 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §38xx xx xxxxxxxx 2 x 4 xx 7 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

2. X §38xx xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §38xx se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §38xx xx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 7.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXI

V xxxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody a xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 347/1992 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Xx., xxxxxx x. 123/1998 Sb., xxxxxx x. 161/1999 Xx., zákona x. 238/1999 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2004 Xx., xxxxxx č. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 349/2009 Xx., zákona č. 381/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 175/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 123/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxx č. 36/2021 Xx., xx §75x xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxx x Státním xxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 239/1992 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 465/2011 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx. x zákona x. 188/2016 Sb., xx mění xxxxx:

1. §6x xx xxxxxxx.

2. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xxx:

"§11x

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zárukách xxxx xxxxxxxx data xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona5), x to v xxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx xx název xxxxxxxx,

x) identifikační číslo xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx či místo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a údaj x tom, jaká xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxx dokumentaci xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, krácení xxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí prostředků, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxx xx 7 xxx xx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxx příslušného rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx způsobem podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx.

5) Xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Fond xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §11x informace x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx informace musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 98/1999 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 76/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., zákona x. 222/2006 Sb., xxxxxx č. 167/2008 Xx., zákona x. 9/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 402/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., zákona x. 41/2015 Sb., xxxxxx č. 184/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §18b xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxx řádu

Čl. XXX

Xxxxx č. 358/1992 Sb., o notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 317/2001 Sb., xxxxxx x. 352/2001 Xx., zákona č. 501/2001 Sb., zákona x. 6/2002 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 18/2004 Sb., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 284/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., zákona x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 344/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona x. 460/2016 Xx., zákona x. 258/2017 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 7/2019 Sb., zákona x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 33/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Sb. x xxxxxx x. 218/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. Nadpis xxxxx xxxxxx xxx: "XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX".

2. X xxxxx desáté se xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx č. 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 1 a 2.

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 478/1992 Sb., x užitných xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., zákona x. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona č. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., xx §20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Vězeňské xxxxxx x justiční xxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXXXX

X §23x xxxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x justiční xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 460/2000 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Xx., zákona x. 157/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Sb., xx xxxxxxxx 7 xx 10 x 12 x 13 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Sb., xxxxxx č. 324/1993 Xx., zákona č. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona č. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 138/2001 Sb., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx č. 123/2005 Sb., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 109/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx č. 145/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 297/2017 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx. x zákona x. 161/2021 Xx., xx §27x zrušuje.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x orgánech xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx kovů

Čl. XXIX

V xxxxxx č. 19/1993 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. a zákona x. 250/2014 Xx., xx §7x xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 16a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx o stavebním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx spoření x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 83/1995 Xx., zákona č. 423/2003 Sb., zákona x. 292/2005 Sb., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 135/2014 Xx., xxxxxx č. 104/2016 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 461/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona č. 307/2018 Xx. a xxxxxx x. 111/2019 Xx., se mění xxxxx:

1. V §15 xx xxxxxxxx 4 x 5 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x až 10x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

2. V §15 xxxx. 5 xx xxxxx "6" nahrazuje xxxxxx "4".

3. §15x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxx x. 331/1993 Sb., xxxxxx x. 236/1995 Xx., zákona č. 77/1998 Sb., zákona x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 48/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 114/2003 Sb., zákona x. 83/2004 Sb., xxxxxx č. 120/2004 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 90/2017 Sb., xxxxxx x. 173/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §25a xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", rodné xxxxxxxx".

2. V §25x xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx g) se xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).

3. X §25x xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx h) x x), která xxxxx:

"x) xxxxxxx svéprávnosti,

i) xxxxxxx stav nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx j).

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxxx §12x xxxxxx č. 283/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona č. 218/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx. x zákona x. 315/2019 Xx., xxx:

"§12x

Xxx xxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxxxxxx xx orgán xxxxxxx xxxx, xxxx němuž xxxx roli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo; xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxx, orgánů xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vyjádřeny xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx x Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxxx uvádějí pouze xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 36/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 99/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., zákona x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., se §45x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x vývozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 80/2004 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §5a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x silniční xxxxxxx

Xx. XXXV

V xxxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Xx., xxxxxx x. 304/1997 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Sb., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 577/2002 Xx., zákona x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Sb., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §34x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x dráhách

Čl. XXXXX

X zákoně č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., zákona x. 23/2000 Sb., xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 77/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 144/2002 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., zákona x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., zákona x. 134/2011 Xx., zákona x. 102/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 313/2019 Xx., xxxxxx č. 367/2019 Xx. a xxxxxx x. 115/2020 Xx., se §54a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx., xxxxxx č. 253/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 345/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 306/2009 Sb., zákona x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 193/2012 Sb., xxxxxx x. 105/2013 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 42/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 261/2020 Sb. x xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §2a xx xxxxxxx.

2. X §11aa xx odstavec 3 xxxxxxx.

3. V §15a xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx x §2x" xxxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx o neperiodických xxxxxxxxxxx

Xx. XXXVIII

V zákoně č. 37/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., se §5b xxxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 89/1995 Sb., o státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 81/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., zákona č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., zákona x. 154/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx č. 332/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §9x xx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x, 5x, 5h x 5x zrušuje.

2. X §19x odst. 3 xx xxxx poslední xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X zákoně č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 118/2004 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 327/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 292/2017 Xx., xxxxxx x. 135/2019 Xx. x zákona x. 44/2020 Sb., xx §48x zrušuje.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře

Čl. XXX

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 137/1996 Xx., zákona x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Sb., zákona x. 158/1998 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx č. 315/2004 Xx., zákona č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx č. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx č. 218/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., zákona x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 414/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona x. 48/2013 Xx., xxxxxx č. 267/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 253/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 200/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Sb., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 32/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 363/2019 Xx., xxxxxx č. 540/2020 Xx., zákona x. 580/2020 Sb. a xxxxxx x. 588/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §63 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 3x, 19a x 60 xxxxxxx.

2. X §63 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. V §63 xx xxxxxxxx 5 xx 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx lesního xxxxxx

Xx. XXXX

X §47 xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 62/2017 Sb., xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

XXXX ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 210/1999 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 214/2011 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 258/2017 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx. x xxxxxx č. 527/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. §25x xxx:

"§25x

(1) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx") advokát xxxxxxxxxx, xx jednající osoba xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx stejné účinky xxxx úřední ověření xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx s xx xxxxxxxx. Jde-li x elektronický podpis, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x elektronické podobě x s elektronicky xxxxxxxxxx dokumentem xx xxxxx xxx, aby xxxxxxx x porušení xxxxxxxxx dokumentu, xx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednající xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxx o pravosti xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

c) adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx, je-li x xxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx; pokud xxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednající xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) zjištěny,

e) údaj x tom, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podepsala, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx vlastní,

f) xxxxx x xxxxx, xxx xxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx zápisu x xxxxxxx advokátů; xx-xx xxxxxxx zastoupen advokátním xxxxxxxxxxxx, obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx advokátního xxxxxxxxxxx x jeho evidenční xxxxx podle zápisu x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx "x xxxxxxxxxx",

x) kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx podpis advokáta x xxxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx časové razítko, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Advokát xx xxxxxxx vést xxxxxxxx x xxxxx učiněných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxx advokátovi xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzor xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncipientem, který Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Podrobnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.".

2. V §25x xx xxxxx "X souvislosti x xxxxxxxxxxxx právních služeb xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxx".

3. X §52d xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nabízí poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, ačkoli xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx, ačkoli xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxx §2 odst. 1, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx klamavý xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 3 000 000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 200 000 Xx.".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o zpřístupnění xxxxxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 107/2002 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx. a xxxxxx x. 227/2009 Sb., xx §10x xxxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., zákona x. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx., zákona x. 259/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 358/2003 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 97/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 288/2011 Sb., zákona x. 329/2011 Sb., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona x. 196/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Sb., xxxxxx č. 370/2016 Xx., xxxxxx č. 151/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 169/2018 Sb., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx., zákona x. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 162/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx. a xxxxxx x. 543/2020 Xx., xx §41x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XLVI

Zákon č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Sb., zákona x. 422/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 47/2006 Sb., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 340/2006 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 129/2008 Xx., zákona x. 137/2008 Xx., xxxxxx č. 270/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 59/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 369/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Xx., xxxxxx č. 60/2014 Sb., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 256/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 1/2015 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 66/2017 Xx., zákona x. 150/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 231/2017 Xx., zákona x. 290/2017 Xx., xxxxxx x. 282/2018 Sb., xxxxxx č. 45/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Sb., xxxxxx x. 205/2020 Sb., xxxxxx č. 538/2020 Xx., zákona x. 540/2020 Xx. a xxxxxx x. 569/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §40 xx odstavce 12 xx 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 x 16 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12 x 13.

2. V §40 odst. 13 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "12".

3. §41 se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x civilním xxxxxxxx

Xx. XLVII

Zákon č. 49/1997 Sb., x civilním letectví x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., zákona x. 407/2010 Sb., xxxxxx x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., zákona x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., zákona x. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx. x zákona x. 277/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §85x xx xxxxxxxx 2 až 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

2. X §85k xxxx. 2 xx xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "2".

ČÁST XXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x zemědělství

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Xx., zákona x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Sb., xxxxxx x. 94/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 409/2006 Xx., zákona x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 95/2009 Xx., xxxxxx x. 109/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 179/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 371/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 299/2017 Xx., zákona x. 208/2019 Xx. x xxxxxx č. 484/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2xx xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

2. X §3x xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 9 xx 14 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 8.

3. X §3x xxxx. 4 xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

4. X §3x xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

5. X §3x odst. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

6. §3x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx x oblasti kapitálového xxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 15/1998 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx kapitálového xxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., zákona x. 224/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., zákona č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 204/2019 Xx. x xxxxxx x. 119/2020 Xx., xx §13x xxxxxxx.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 101/2000 Xx., zákona č. 159/2000 Sb., zákona x. 39/2001 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 123/2010 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 222/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., zákona x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 12/2020 Xx. a xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx mění takto:

1. X §4x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

2. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) se za xxxxx "orgánu xxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "x xxxxx subjektu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx,".

3. X §5 xxxx. 4 xx xx slova "xxxxxxxxx x" vkládají slova "xxxxxxxx 1 písm. x) x x) x".

4. V §5 xx odstavec 5 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 3x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

5. V §5 xxxx. 5 xx slova "s xxxxxxxxx uvedenými v xxxxx zákoně může xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx".

6. Za §5 xx vkládá xxxx §5x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, seznamy xxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx každému xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), jsou xxxxxxx xxxx informace zveřejňovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx zveřejňují xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx součástí xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště x xxxxxxxx xxxxx xxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx výdělečnou činností xxxx x xxxxxxxxxxx x členstvím fyzické xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. X §5a xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Státní xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx metadata xxxxxxxxx zveřejněných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.".

8. X §21 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

Xx. LI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx registry, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rejstříky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přístupné, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5x xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

XXXX ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LII

V §57 zákona x. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 131/2003 Xx., xxxxxx č. 48/2006 Xx. x xxxxxx č. 308/2011 Xx., xx odstavce 3 xx 8 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. LIII

Zákon č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §6 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "v xxxxxxx údajů stanovených xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky

Čl. XXX

Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona č. 165/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx č. 103/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 203/2015 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 314/2015 Sb., zákona x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 191/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona x. 456/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 16/2019 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Sb., xxxxxx č. 277/2019 Xx. a xxxxxx x. 165/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. X §160 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "15" xxxxxxxxx číslem "50".

2. X §165x xx xxxxxxxx 5 xx 8 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24x xxxxxxx.

3. X §167 se xxxxxxxx 5 xx 8 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., zákona x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., zákona x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 384/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 159/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., zákona x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 191/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx. x zákona x. 277/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx číslem "7".

2. V §20 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx jako odstavce 4 až 8.

3. X §29 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxx. 6 x 7" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 3 a 4".

4. X §29x xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxx "xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 3".

5. X §30 xx xxxxxxxx 3 xx 5 x 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 13 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 10 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11.

6. X §30 xxxx. 5 se xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

7. X §30x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "§30 xxxx. 10" nahrazuje xxxxxx "§30 odst. 7".

8. X §30x xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "§30 odst. 6" nahrazuje xxxxxx "§30 xxxx. 3".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv

Čl. XXX

X xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 198/2017 Xx. a zákona x. 365/2017 Xx., xx §16x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

X §53x xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 401/2012 Sb. a xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xxxxxxxx 5 xx 11 xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 46/2000 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (tiskový zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 302/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 305/2013 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx §17x xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 310/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 261/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 81/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 339/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Sb., xx §80x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx o Státním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 104/2000 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 80/2006 Xx., zákona x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Sb., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx 129/2016 Xx., xxxxxx x. 308/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx. a xxxxxx x. 190/2021 Xx., xx xx §12 xxxxxx xxxx §13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 13 zní:

"§13

(1) Xxxx xxxxxxxxxx informace x poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zárukách xxxx otevřená xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx13), a xx x rozsahu

a) xxxxx x příjmení xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobytu,

d) výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x tom, xxxx částka xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx poskytnuty v xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, krácení xxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxx částky, xxxxx xx toto opatření xxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx, nevydává-li xx xxxxxxxxxx, xxx xx 7 dnů xx xxxxxxxxx právního xxxxxxx, xxxxxx se prostředky xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx po xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxxxxx zveřejněné nejméně xx dobu 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13) Zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Fond xx povinen xx 6 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §13 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. lednu 2018. Xxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

XXXX PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 476/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 197/2017 Xx., xxxxxx x. 100/2019 Xx. x zákona č. 50/2021 Sb., xx §10x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxx povahy

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx sbírek xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 483/2004 Xx., xxxxxx č. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §15x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Sb., xxxxxx x. 313/2002 Xx., xxxxxx č. 59/2003 Xx., zákona x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 234/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Sb., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 72/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 24/2015 Sb., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Xx., xxxxxx x. 175/2018 Xx., xxxxxx č. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 263/2019 Xx. x zákona x. 36/2021 Sb., xx §149x xxxxxxx.

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 404/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx č. 216/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Sb., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 477/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Xx., zákona č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., zákona x. 239/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 257/2017 Xx., zákona x. 32/2019 Sb., zákona x. 263/2019 Xx. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., se §94x zrušuje.

XXXX XXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx o hlavním xxxxx Praze

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., zákona x. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 22/2004 Xx., zákona x. 216/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Sb., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Sb., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 234/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 66/2008 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona č. 457/2011 Sb., zákona x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., zákona x. 99/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Sb., zákona x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 263/2019 Xx. a xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx §119x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x evidenci xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných číslech x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 68/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 186/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., zákona č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 111/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xx xxxxxxxx 16 až 18 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x zrušují.

2. V §10 xx xx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx věta "X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx věty xxxxx.".

3. V §10 xxxx. 11 se xxxxx "xxxxxxxxx podpisy9)" xxxxxxxxx xxxxx "ověřeným xxxxxxxx zmocnitele9)".

4. X §13x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 6.

5. X §13x xxxx. 5 se xxxxx "5" nahrazuje xxxxxx "4".

6. §23x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

X §23x zákona č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 282/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 32/2011 Xx. x xxxxxx x. 60/2017 Xx., xx xxxxxxxx 6 x 9 xx 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 a 7.

ČÁST XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 527/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vzorech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 474/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §41 xxxxxx nadpisu zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx o Státním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 211/2000 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Xx., x působnosti orgánů Xxxxx republiky xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění xxxxxx x. 391/2002 Sb., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 61/2005 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 71/2010 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Sb., xxxxxx x. 276/2012 Sb., xxxxxx x. 111/2018 Xx., zákona č. 307/2018 Xx. x xxxxxx x. 113/2020 Xx., se xx §10 xxxxxx nový §11, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9 xxx:

"§11

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx otevřená xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9), x xx x rozsahu

a) jméno x příjmení xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx přiděleno,

c) obec, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobytu,

d) výše xxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxx x xxxx x tom, jaká xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx odkazu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zveřejňují xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) do 7 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či účinnosti xxxxxx. Informace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx dobu 10 xxx.

(3) Brání-li xxxx xxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx.

9) Zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.".

Čl. LXXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx povinen xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §11 informace x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. lednu 2018. Xxxx informace musí xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 10 xxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 280/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 480/2003 Xx., zákona č. 41/2004 Xx., zákona x. 218/2004 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Xx., zákona x. 22/2006 Xx., xxxxxx x. 140/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 139/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 457/2008 Xx., xxxxxx č. 153/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 311/2013 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx č. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 51/2016 Sb., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx. x zákona x. 118/2020 Sb., xx §64a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X §15 zákona č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. x zákona x. 430/2010 Xx., xx odstavec 2 xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 41 xx 45 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.

ČÁST XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 256/2000 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 251/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 179/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 128/2016 Sb., xxxxxx x. 242/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 295/2017 Xx., zákona x. 208/2019 Sb. x xxxxxx x. 314/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §12 xxxxxxxx 6 x 7 xxxxx:

"(6) Fond xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx dotacích xxxx xxxxxxxx data ve xxxxxx xxxxxxxxxx zákona47), x xx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx název xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx příjemce, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx má xxxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxx,

x) xxxx přiznané xxxxxx x údaj x xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxx xx poskytovaná xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) do 7 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.".

2. V §12 xx xx odstavec 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, informace xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. §12b se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

Čl. LXXV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §12 odst. 6 xx 8 xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Tyto informace xxxx xxxxxx zveřejněné xxxxxxx xx dobu 10 let.

XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x Probační a xxxxxxxx službě

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx x mediační xxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí (xxxxx o Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 181/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013, zákona x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx. x zákona x. 220/2021 Xx., xx §5x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx č. 13/2002 Xx., zákona č. 76/2002 Xx., zákona x. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., zákona x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 115/2012 Sb., xxxxxx č. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., zákona x. 267/2015 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §47x se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 36x xxxxxxx.

2. V §48 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxx xx byly xxxxxxxxxx xxxxx §47x" nahrazují xxxxx "vedené x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx., xxxxxx x. 165/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 21/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 190/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Sb., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb. a xxxxxx x. 279/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §84 xx odstavec 2 xxxxxxx x zároveň xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

2. §84x, 84x, 84d x 84x xx zrušují.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o silničním xxxxxxx

Xx. LXXIX

Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx zákona č. 60/2001 Xx., zákona x. 478/2001 Sb., xxxxxx č. 62/2002 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 229/2005 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx., zákona č. 76/2006 Sb., zákona x. 226/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 215/2007 Xx., zákona x. 374/2007 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 297/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona x. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 197/2012 Xx., zákona č. 390/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 101/2013 Xx., xxxxxx x. 233/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 300/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 230/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., zákona x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 48/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., zákona x. 285/2018 Sb., xxxxxx č. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Sb. x xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 7 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného řidičského xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

2. X §6 odst. 7 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx neplatí, xxxxx xxxx údaje x vozidle xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx50)".

Xxxxxxxx pod čarou x. 50 xxx:

"50) Xxxxx č. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. V §6 xxxx. 7 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx xx tato xxxxxxxxxx zapsána x xxxxxxxxxx registru xxxxxx,".

4. X §6 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx výzvu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx policisty, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx celníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a předložit xx kontrole doklady xxxxx xxxxxxxx 7, xx-xx xxxxxxxxx xx xxx u xxxx.".

5. X §6 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx odstavec 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxxx xxxxx §6b xxxx 118b, policista, xxxxxxxx policista, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad odejme x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xxxxx, xxxxx měla xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x tom vydá xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.

6. X §6x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Je-li xxx xxxxxxxx vozidla xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x řidič xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx příslušnému x xxxxxx údajů o xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxx přestupku, xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provede záznam. Xxxxx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx nemá u xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx dne vydání xxxxxxx x jeho xxxxxxxx nebo od xxxxxxxx kopie xxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

7. X §47 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; záznam xxx xxxxxxx x jednotlivě xxxxxxxxxxxx xxx elektronicky, xxxxxxxx-xx xxx účastníci xxxxxxxxxxxxx podpisem51)".

Poznámka xxx xxxxx x. 51 xxx:

"51) §7 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

8. X §118b xx na xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx policie xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x registru xxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxx x xxxxxxxx řidičů xxxxxx.".

9. X §118x xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xx-xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zadržený. Řidičský xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zadržený x xxxxxxxx 2 xx 5 se použijí xxxxxxx x xxx, xx řidičský xxxxxx xx x oznámení xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx povinnost xxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxxx xx zadržený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se označuje xxxx odstavec 7.

10. §122x xx zrušuje.

11. X §125x xxxx. 1 xxxx. e) xx xx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 6".

12. X §125x xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxx "§113 xxxx. 1" vkládá xxxx ", §118b xxxx. 6".

13. V §137 xxxx. 2 xx xxxx "§118b xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxxx "§118x xxxx. 7".

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 263/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., zákona x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx č. 205/2017 Sb., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2019 Xx. a zákona x. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. x) až x), x §4 xxxx. 1 písm. x) xx x), x §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx středník xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §2 xxxx. x) xx xx konci xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xxxxxx funkcí xxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx korporací" x xx xxxxx "dále" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné".

3. X §2 xx xx xxxxxxx f) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, znalostního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx je x xxxxxxxxxxx technických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx umožňujících xxxxx informační činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx náhrada xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných nástrojů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

4. X §2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vybavení" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

5. V §2 písm. x) xx xx slova "xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx")" a xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx služeb".

6. V §2 xx xx xxxxx písmene v) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx computingem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx prostřednictvím dálkového xxxxxxxx x sdílenému xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nastavitelný xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy,

y) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx předmětem xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx computing xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx od tohoto xxxxxx xxxxxxx správy, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx rámec vertikální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx veřejnou zakázku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu,

3. xxxxxxxxxxxxx úkonu tohoto xxxx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xx-xx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx horizontální xxxxxxxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx computing xxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx zadávání veřejných xxxxxxx.".

7. X §3 xx na xxxxx xxxxxxx c) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx projektům.".

8. V §4 odst. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxx nebo přetváření" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx xxxxxx".

9. X §4 xxxx. 1 xxxx. c) x x), x §4 xxxx. 2 písm. x) x x §5 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "výlučně" xxxxxxx.

10. X §4 odst. 2 xxxx. d) xx slova "xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

11. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xx slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx x xx konci xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx se informačních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

12. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "komunikační xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy (xxxx xxx "centrální xxxxx xxxxxx")" xxxxxxx.

13. X §5 xxxx. 2 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx" vkládají slova "xxxx spravovaným", za xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "upravujícími xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx vkládá xxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx technologií".

14. X §5 odst. 2 xxxxxxx f) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x případě určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxx středníkem xx xxxxxxxxx v xxxxxxx technického zhodnocení xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vliv xx vnitřní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx.".

15. X §5 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmena x) až i), xxxxx znějí:

"g) uskutečnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyjádření, xxxxxxxxxx záměry akcí xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxx souhlasném xxxxxxxxxx vlády,

h) provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti xxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxxxxxx informačních systémů xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx spravovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

16. X §5 odst. 2 se xx xxxxxxx x) vkládají xxxx xxxxxxx x) x i), která xxxxx:

"x) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx xxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx středníkem xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx určeným informačním xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx ministerstva, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dokumentací, x xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx jsou závazná xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkajícími xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy; xxxx xxxx před xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

17. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

18. X §5x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,", xxxxx "x" xx xxxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx vkládají slova ", xxxxxxx a xxxxxxx".

19. X §5x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, uplatňují xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pořizování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, provozování, xxxxxxx x rozvoje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx veřejné xxxxxx předkládají informační xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx vydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Strukturu x xxxxxxxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxx jejím xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na informační xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx pro strukturování xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.".

20. X §5x xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

21. X §5x xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx správy xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího kybernetickou xxxxxxxxxx.".

22. X §5x xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "x x případě xxxxxxxxxx x xxxxxx nesouladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx".

23. X §6b odst. 1 xx xxxx "xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)".

24. X §6x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

25. V §6x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx x programového vybavení" xxxxxxxxx slovy "technických x programových xxxxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxxxxx" se vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

26. X §6h xx xx odstavec 2 xxxxxx nový odstavec 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx provozní dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxx služeb, xxxxxxxxx xx v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

27. X §6h xxxx. 4 xx xxxxx "Správci informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxx veřejné správy" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" a za xxxxx "xx d)" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

28. X §6x xxxx. 5 se slova "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx" a xx xxxxx "komunikací" se xxxxxxxx slova ", xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx".

29. X §6x se doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

30. Hlava VI xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXX CLOUD XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§6x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx správy

(1) Vláda

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy, xxxxxx rozpočtového xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) koordinuje xxxxxxxxx xxxxx computingu orgány xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kapacity xxx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx a předkládá xx xxxxx,

x) navrhuje xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx udržitelného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda cloud xxxxxxxxx poskytovaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x x kvalitu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx xxx orgány xxxxxxx správy (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) vede xxxxxxx xxxxx computingu xxx xxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, regulaci a xxxxxxxx cen podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x, x xxxxxxx, xx xx využíván k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxx infrastruktury, významným xxxxxxxxxxx systémem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebné kapacity xxx poskytování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx informační systém xxxxx xxxxxxxxxx, který xx informačním systémem xxxxxxx správy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx informačního systému xxxxx computingu xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx veřejných xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu může xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx vedou xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, nabídkách xxxxx computingu a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx.

(2) Údaji xxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poptávku xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cloud xxxxxxxxx poptává,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. údaje identifikující xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu a xxxx bezpečnostní úrovni x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, předpokládaném xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx computing xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

2. údaje xxxxxxxxxxxxxx orgán veřejné xxxxxx, xxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx údajů x základních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s využíváním xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nabízený nebo xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxxxx zveřejnění by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx u konkrétního xxxxx computingu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx jejich xxxxxxxx x katalogu cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu 5 let x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Orgán xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x x xx poskytovaný

a) xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxx computingu zapsaným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zapsané x okamžiku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxx vertikální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxx

x) x xxxxx xxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek.

(2) Přestane-li xxxxx computing využívaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx, kdy xx x xxxx xxxxxxxxxxx dozvěděl.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx využívá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx slouží výlučně

a) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx signálů,

b) xx správě xxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx shromažďování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů,

e) xx zkušebnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud při xxx nebudou využity xxxxx, které se x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu poskytujícího xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu poskytujícím xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx,

x) způsobilé xxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práv třetích xxxx.

(2) Poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx poskytujícím orgánu xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxx zařazený do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx využívaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na informační xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx koncepcí České xxxxxxxxx,

x) který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx ochrany důvěrnosti, xxxxxxxxx a dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx využívající xxxxxx xxxxx computingu xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxx bezpečnostní xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx než bezpečnostní xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx využíván,

e) xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jiném xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx s využitím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle písmen x) až d) x poskytovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx zapsaným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxx poskytovaného xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x),

x) u xxxxx v případě, xx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx poskytovatelích xxxxx xxxxxxxxxx, xx každý xxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaným x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx; xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxx computingu poskytovaného xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x).

§6x

Xxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to do 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cloud computingu xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx veřejné správy xxxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvede x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx správy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti využití xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx jiné poptávce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxx poptávky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx zápis xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požádal xxxxx xxxxxxx správy, xx xxxxxxx požadavku xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx požadavku,

b) x xxxxx xxxxx xx katalogu cloud xxxxxxxxxx požádal xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxx xxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem poptávky xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx §6x,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §6x xxxx. 1 xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Ministerstvo vyrozumí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x).

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu požadavky xxxxx §6m odst. 1. X xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xx 45 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevydává. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci dnem xxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx připojí

a) doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx věty xxxx středníkem xx xxxxxxxxx, má-li poskytovatel xxxxx computingu xxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxx x xxx, že splňuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx, nelze-li bezúhonnost xxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů; ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně,

e) xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nedoplatek xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx před xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nevydává-li xxxxx státu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx bezpečnost. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxx vyžádání.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) zdravotní xxxxxxxxxx xx pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx použijí ustanovení xxxxxxxx řádu x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx daňového xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx účely posouzení xxxxxxx požadavku podle §6x xxxx. 1 xxxx. x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x evidence xxxxx x skutečných majitelích; xxx xxxxx účel xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky právnických x xxxxxxxxx osob.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6m xxxx. 1 xxxx. x) informace Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 a 5 xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx podle §6q xxxx. 1 neběží, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 měsíců.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxx §6m xxxx. 1, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z katalogu xxxxx computingu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) zjistí-li, xx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x) a nezjednal-li xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx, xxxx zjistí-li, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 písm. x) xxxx x).

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx rozklad xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx computing xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx vyrozumění xxxxx datum výmazu x jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §6x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

Zápis nabídky xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx zapsaného x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x písm. x), x), x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx §6x písm. x) a x) x požadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o zápisu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx cloud computingu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x písm. x) x f) x xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x), xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxx první x xxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx podání; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx žádosti v xxxxx rozsahu vyhověno, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx dnem zápisu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx x zápis xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx cloud computingů xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovně.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu uvede x xxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxx, xxxxx se x nabídce xxxxx xxxxxxxxxx vedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závislé na xxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx computingu a xxxx poskytovatele a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx je poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelů xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx zapojení.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx připojí

a) seznam xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx předpokládá zpracovávání xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx certifikaci xxxx xxxxx xxx xxxxxx ochrany důvěrnosti, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x plán na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx kybernetickou bezpečnost; xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx computingu závislé xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dále xxxxxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx závislé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, (xxxx jen "podpůrný xxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpokládá xxxxxxxxxxxx informací orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx audit xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx havárii, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx připojit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xx požadován xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

h) xxxxxxxx x ověření splnění xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxx dále xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx vyžádá xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. b) x x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 30 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 xx xx zápis xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx obdobně.

§6v

Aktualizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsané x&xxxx;xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo do 30 dnů ode xxx jejího xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx žádosti x plném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx. X zápisu do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x nabídce xxxxx computingu x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedou x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §6x xxxx. 6 až 8, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Podmínkou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bude po xxxxxxxxxxx xxxxxx splňovat xxxxxxxx pro xxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx computing x výjimkou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 x §6x xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) požádá-li o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xx jedná, x xx xx 15 dnů xxx xxx podání xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, která xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx,

x) xxxxxx-xx xxxx 3 xxx ode dne, xxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nepotvrdil xxxxxxxxxxxx, xx nabídka xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx doba 3 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nabídka xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx platná; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxx xxxxxxxx platnost xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx 30 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx po xxxxxxxx doby 30 xxxxxx ode dne, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nabídka cloud xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x něhož došlo x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx x výmazem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu,

e) x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx, a u xxx došlo x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx cloud computingu.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), zjištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx využívá xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx uvede datum xxxxxx a xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 se xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx obdobně.

§6x

Zápis xxxxxxxxxxx xxxxx computingu do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxx computing, xxxxx xxxxxxx, xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 45 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x).

§6x

Xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxx, kdy je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xx změně xxxxx xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytovatel cloud xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 5 nebo §6x xxxx. 6 xx 8, poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx bezodkladně vyrozumí xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx oblast ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x xxxx. 5 xxxx. c), §6x xxxx. 6 písm. x) x §6t xxxx. 7 písm. x) x xxxxxx x xxxxxxxxx penetračního xxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 xxxx. x) a §6x xxxx. 7 písm. x).

(3) Orgán veřejné xxxxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxx xx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx období xxxxx x finančním xxxxxx xxxxxxx vynaložených v xxxxxxxxxxx s využívaním xxxxx computingu za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxx xxxxx orgán xxxxxxx správy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 45 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.".

31. V §7 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (§6x) x xxxxxxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo" zrušují.

32. X §7 odst. 2 xxxx. x) xx slova "xx xxxxxxxxxxx x realizaci xxxxx informačního systému xxxxxxx správy x xxxxxx informačními xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

33. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxx XXX xxxxxx nová xxxxx XXXX, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"HLAVA VIII

ÚČINKY XXXXXXX

§8

Xxxx, xxxxx náležitostí xx xxx xxxxxx xxxx, kdo xxx xxxx, učiněný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, umožňuje-li xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx úkon xxxx, x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, kdo xxxx xxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx toho, xxx xxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx hlavy XXXX až X xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XX xx XX.

34. V §8x xxxx. 2 xxxx. x) se slova "x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky" xxxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Agrární xxxxxx Xxxxx republiky".

35. X §8x xxxx. 2 xxxx. x) x x §8b xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

36. X §8x odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", Agrární komora Xxxxx xxxxxxxxx".

37. V §8x xxxx. 3 xx xxxxx "zákoně x správních poplatcích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxxxx".

38. Xx §9x xx xxxxxx označení x xxxxxx xxxxx XX, které xxxxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXXX PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX".

Xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.

39. V §9x xxxx. 3 se xxxx první nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxx likvidaci xxxxx dat x xxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, provozních xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx kopií xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx." x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx-xx xx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

40. X §9x xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

41. §12 xxx:

"§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informačních systémů xxxxxxx správy xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. i), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) x hodnocení xxxxxxxxxx výhodnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx §6o xxxx. 4 x postup xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x náležitosti informační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx při xxxxx vytváření, vydávání, xxx vyhodnocování xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy, xxxxxxxx pro strukturování xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx §5x odst. 2,

x) xxxxxxxxx xx strukturu x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 3 x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6d xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx cloud computingu x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx správy xxxxx §6x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xx náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §6x xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 5 xxxx. x),

x) požadavky na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §6x xxxx. 6 xxxx. x) x dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx §6t xxxx. 7 písm. d),

i) xxxxxx xxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxx členěných statutárních xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx §8x odst. 2 xxxx. d).

 (2) Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a dostupnosti xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx podle §6x xxxx. 1 xxxx. x) a §6x xxxx. b),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, integrity a xxxxxxxxxxx informací xxxxx §6x xxxx. 5 xxxx. c), §6x xxxx. 6 písm. x) x §6x xxxx. 7 xxxx. x), doklady o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §6x xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 xxxx. x) x §6t xxxx. 7 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na náležitosti xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx obnovu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 xxxx. x) x §6x xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xx strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxx podle §6t xxxx. 6 xxxx. x) x §6x xxxx. 7 xxxx. x),

x) požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxx §6t xxxx. 6 písm. x) x §6x odst. 7 xxxx. h).".

42. X §12 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§5 xxxx. 2 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§5 xxxx. 2 xxxx. x)" x xxxxx "§5 xxxx. 2 xxxx. x)" xx xxxxxxxxx slovy "§5 xxxx. 2 xxxx. x)".

Čl. LXXXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx (dále xxx "xxxxx veřejné správy") xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jehož využívání xxxxxxx před prvním xxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx a xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx computing, který xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 365/2000 Sb., xx xxxxx účinném xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 31. xxxxxxxx 2023.

2. Orgán xxxxxxx xxxxxx může využívat xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx katalogu xxxxx computingu pro xxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx") před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 a xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6n xxxxxx x. 365/2000 Sb., xx xxxxx účinném xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

3. Řízení xxxxx xxxxx první xxxxx XX xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může x xxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., ve xxxxx účinném xx xxxxxxx dne druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytovatelem cloud xxxxxxxxxx, který nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po vyhlášení xxxxxx xxxxxx. §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx po vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Orgán xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxx cloud computing xxxxx xxxx xxxxx xx 31. prosince 2022.

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 359/2003 Xx., xxxxxx x. 694/2004 Xx., zákona x. 180/2005 Sb., xxxxxx x. 177/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 574/2006 Xx., xxxxxx č. 393/2007 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 318/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx., zákona x. 103/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 3/2020 Xx. x zákona x. 403/2020 Xx., xx §10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXXX

X xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., zákona x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 104/2015 Xx., zákona č. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 152/2017 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx č. 1/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 a xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §17x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích

Čl. LXXXIV

Zákon č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx vozidla x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., zákona č. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 193/2003 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Sb., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 137/2008 Xx., zákona x. 383/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Sb., zákona x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., zákona x. 239/2013 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., zákona x. 227/2019 Xx., xxxxxx x. 52/2020 Xx., zákona x. 337/2020 Xx. x xxxxxx č. 543/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §4x xx xxxxxxx.

2. X §5 xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx "provozovatele" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx x xxxxxxx xxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxx vozidla xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx28)".

3. X §5 xxxx. 5 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x), §4 xxxx. 3 písm. x), x) a x) x §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

4. X §72a xx odstavec 3 xxxxxxx.

5. X §79x xxxx. 4 xx xxxxx ", §4x xxxx. 1 až 6" zrušují.

ČÁST XXXXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. LXXXV

V xxxxxx č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 93/2004 Sb., xxxxxx x. 163/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 216/2007 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 436/2009 Xx., zákona x. 38/2012 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 256/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 326/2017 Xx. x xxxxxx x. 403/2020 Sb., xx §20x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x podpoře xxxxxx

Xx. LXXXVI

V xxxxxx č. 115/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 219/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 183/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 230/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 178/2019 Xx., xx §3x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X zákoně č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx sbírkách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x veřejných sbírkách), xx xxxxx zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 120/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 287/2018 Xx., xx §27x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXXXXXX

X §131 xxxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 139/2015 Xx. a zákona x. 38/2021 Xx., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx z xx".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx č. 484/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 71/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 155/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 360/2012 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 293/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x zákona č. 262/2017 Sb., se §21x xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 341/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 82/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., zákona x. 348/2005 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 196/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., zákona č. 302/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 406/2012 Xx., xxxxxx č. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona č. 79/2015 Xx., zákona x. 139/2016 Xx., xxxxxx č. 180/2016 Xx., xxxxxx č. 14/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 238/2020 Sb., xx §67x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x. 196/2009 Xx.

Xx. XXX

X xxxxx xxxxx xx. XX xxxxxx č. 196/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 484/1991 Sb., x Xxxxxx rozhlasu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx doplňují body 9 x 10, xxxxx znějí:

"9. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rozhlasové vysílání xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx transformační licence xxxxx xxxx 5 xxxx. a), transformační xxxxxxx x datu xxxxxxxxx x xxxx 5 písm. a) xxxxxxxxx. Transformační xxxxxxx xxxxxxxx nezanikne xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx bodu 5 xxxx. x) xxxxx, xxx uplynutím tří xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání xxxxx xxxxxxxx vlády.

10. Xxxxxxx-xx případ xxxxxxx x xxxx 9, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analogově xxxxxxx podle xxxx 6. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šířenému xxxxxxxxxxxxxxx vysílačů analogově xxxx vždy zaniká xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx licencí xxxxx xxxx 9.".

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxx zákona

Čl. XXXX

X §104 xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 150/2010 Xx., xxxxxx č. 151/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 113/2018 Xx., zákona x. 481/2020 Xx. a xxxxxx č. 544/2020 Xx., se xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

XXXX XXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x pohřebnictví

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 479/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 122/2004 Xx., zákona č. 67/2006 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 202/2015 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx. x zákona x. 609/2020 Xx., xx §5x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx č. 341/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx. x zákona x. 183/2017 Sb., xx §23x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 123/2003 Sb., xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona x. 482/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 298/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Sb., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 126/2019 Xx., xx §23x zrušuje.

XXXX XXXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 59/2003 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 501/2012 Sb., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 357/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Sb. a xxxxxx x. 314/2019 Xx., xx §60a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx označení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XCVII

V xxxxxx č. 452/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., zákona x. 375/2007 Xx., xxxxxx č. 256/2011 Xx., xxxxxx č. 196/2017 Sb. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., se §13x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 477/2001 Sb., x obalech a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 94/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 66/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 25/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 62/2014 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 149/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 545/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Sb., xx §31x xxxxxxx.

XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x náboženských společnostech

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Xx., zákona č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 192/2016 Xx. x xxxxxx x. 303/2017 Sb., xx §27x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudech x xxxxxxxx

Xx. C

Zákon č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 228/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 349/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 441/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 349/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 397/2006 Xx., zákona x. 184/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx č. 215/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx č. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 14/2017, zákona č. 90/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx č. 31/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx. x xxxxxx č. 218/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §175x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxxx příjmení".

2. X §175a se xx písmeno x) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx h).

3. X §175x se xx písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x i), xxxxx xxxxx:

"x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X zákoně č. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 521/2002 Xx., xxxxxx x. 437/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., zákona č. 444/2005 Xx., zákona x. 222/2006 Sb., xxxxxx č. 25/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxx x. 541/2020 Sb., xx §28x xxxxxxx.

XXXX DEVADESÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Sb., xxxxxx č. 537/2004 Xx., zákona x. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 310/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 484/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., zákona č. 281/2013 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 455/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxx x. 13/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §6 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) a x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx c) a x).

2. X §73a xxxxxxxx 5 a 6 xxxxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obecné muniční xxxxxxx, x xx xx 2 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx licence. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx licence nebo xxxxxx muniční xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přistupuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx identitou x xxxxxxxx občanského xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prostředkem xxx elektronickou identifikaci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje.".

3. §73x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx muniční licence x xxx pověřená xxxxx může xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx zbraních a xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxx do xxxxxxxx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. CII xxxx 2 xxxxxx xxxxxx.

XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Státní xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 94/2004 Xx., xxxxxx č. 316/2004 Sb., xxxxxx x. 321/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Sb., zákona x. 308/2013 Xx., xxxxxx č. 138/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 26/2017 Sb., zákona x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Sb. x xxxxxx č. 174/2021 Xx., xx §9 xxxxxxx.

XXXX DEVADESÁTÁ SEDMÁ

Změna xxxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. CV

V xxxxxx č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx kontrolním x xxxxxxxxx ústavu zemědělském x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském), xx xxxxx zákona č. 21/2004 Sb., xxxxxx x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Sb., xxxxxx č. 179/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 299/2017 Xx. a xxxxxx x. 369/2019 Xx., xx §8x včetně xxxxxxx zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 190/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2007 Xx., zákona x. 308/2008 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 88/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx §8x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xxxxxxx.

XXXX DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx §12x xxxxxx č. 229/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 378/2015 Sb. x xxxxxx č. 171/2018 Xx., xxx:

"§12x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX STÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní

Čl. CVIII

V xxxxxx č. 281/2002 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx živnostenského xxxxxx, xx znění zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 253/2017 Xx., xx §21e včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. CIX

Zákon č. 285/2002 Sb., x darování, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 100/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx č. 97/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §15 odst. 1 xx xxxxx "xxxxx §19" xxxxxxx.

2. §19 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX STO XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin

Čl. XX

X §26 xxxxxx x. 149/2003 Xx., o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lesnicky xxxxxxxxxx xxxxx x umělých xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x x zalesňování, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obchodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 62/2017 Xx., xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 162/2003 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahrad x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 141/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x zákona x. 183/2017 Sb., xx §19a xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x zákona x. 609/2020 Xx., xx §25x xxxxxxx.

XXXX STO PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 441/2003 Sb., x ochranných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, přísedících x státní xxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx známkách), xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 196/2017 Xx. x xxxxxx x. 286/2018 Xx., xx §45x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace

Čl. XXXX

Xxxxxxxxxx §28x xxxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxx:

"§28x

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX ověří údaje, xxxxx využívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

ČÁST STO SEDMÁ

Změna xxxxxx x místním xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §12 xxxxxx č. 22/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 58/2014 Sb., xx odstavce 6 xx 9 zrušují.

ČÁST XXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání x geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CXVI

V xxxxxx č. 78/2004 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx a genetickými xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 346/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 371/2016 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §27a zrušuje.

ČÁST STO XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §19 xxxxxx č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rybolovných zdrojů x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxxxxx 2 xx 7 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

ČÁST XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy

Čl. XXXXXX

X zákoně č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi a xxxxxxx opatřeních x xxxxxxx těchto xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx druhy), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 467/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Sb., zákona x. 86/2015 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §25a xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

&xxxx;X xxxxxx č. 215/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 109/2009 Xx., xxxxxx x. 236/2012 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Sb. x zákona č. 183/2017 Xx., se §5x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx č. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 1/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Sb., xxxxxx x. 505/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Xx., zákona x. 136/2014 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 219/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., zákona x. 203/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Sb., xxxxxx x. 93/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Sb., zákona x. 206/2017 Sb., xxxxxx č. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 327/2017 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 210/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 365/2019 Sb., xxxxxx x. 33/2020 Xx., xxxxxx č. 161/2020 Sb., zákona x. 285/2020 Sb. x xxxxxx x. 388/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §5 písm. b) xxxx 4 se xxxx "(§147c)" zrušuje.

2. §147x xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě

Čl. XXXX

Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 32/2008 Sb., zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 424/2010 Xx., zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 56/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 se xx konci xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx u), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému spisové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 a národního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby (xxxx xxx "národní xxxxxxxx").".

2. X §37 xx odstavce 4 xx 9 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 10 xx 13 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

3. X §38 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 11 x 12" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 x 6".

4. §38a xx xxxxxxx.

5. V §40 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx shody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

6. X §44 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx znějí:

"v) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "atestace"), xxxxxxxx xxxxxxxxx atestace x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "atest"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

7. X §63 odst. 3 se slova "xxxxxxx v §3 xxxx. 1 písm. x) až x), x), x) x x), xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxx.

8. X §63 xxxx. 3 xx xxxx druhá nahrazuje xxxxxx "Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx standardu x x xxxxxxx je xxxxxxx těchto požadavků xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 xxxx národního xxxxxxxxx x ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 rok, x xxxxxxx xx xxxxxx k požadavku, xxxxx xxx xxxxxx.".

9. X §63 xxxx. 4 se slova "xxxxxxx x odstavci 3 větě první" x xxxxx "pro xxxxxxxxxxxx systémy spisové xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx")" xxxxxxx.

10. X §64 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x o" x xx xxxxx xxxxx xxxx první a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x x nichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jmenném xxxxxxxxx".

11. X §64 xxxx. 4 xx xxxxx "Vykonávají-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx," nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx".

12. X §64 odst. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx podobě" x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

13. X §64 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §64 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "a x xxx určený xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxx xxxxxx ve jmenném xxxxxxxxx".

14. X §64 xxxx. 5 písm. x) se slovo "x" xxxxxxx.

15. X §64 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx ", pokud xxx určeným původcem xxxxxxxx" xxxxxxx.

16. X §64 se xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje se xxxxxxx g), které xxx:

"x) odkaz xx xxxxxxxx, jehož xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, adresátem xxxx se xx xxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx spis, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx součástí.".

17. X §64 odstavec 7 xxx:

"(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě vedené xx jmenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

18. X §64 xxxx. 7 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

19. X §64 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

20. X §65 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx spisovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4" xxxxxxx.

21. Za §69a xx xxxxxxxx xxxx §69x xx 69e, xxxxx včetně skupinového xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx

§69x

(1) Atestaci xxxxxxx xxxxxxxxx středisko.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání určení xxxxx odstavce 3,

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx žádná xxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) x nichž xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx odbornou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx žádný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx střediskem xxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx správním xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatele.

(5) Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§69x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxx xx základě objednávky x postupem, xx xxxxxxxx x xx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx provést xxxxxxxx x této xxxxx, xxxxxxxxx středisko o xxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x sdělí xx, do xxx xxxx atestace xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vydá atestační xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, písemný xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx Věstníku ministerstva.

(4) Xxxxxxxxx-xx elektronický systém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 x národního xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx x sdělí jim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69x

(1) Xxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nadále xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx středisko xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, zveřejní xxxxxxxxx x zneplatnění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ji xxxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx důvodné pochybnosti, xxx elektronický systém xxxxxxx služby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu, x xxxxx-xx x xxxxxxx podle odstavce 2, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx atestace xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxx elektronický xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, atestační xxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx požadavků. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxx, zveřejní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx atestu xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové služby, x xxxxxxx xxxx xxxxxx atestu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 a národního xxxxxxxxx, xxxxxxx 1 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx spisové xxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx není splnění xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. X §74 xx xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:

"(11) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §69x nabízí nebo xxxxxx veřejnoprávnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu a x xxxxxxx není xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 11 xx označuje xxxx odstavec 12.

23. X §74 xxxx. 12 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx zní:

"a) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx a) až x) xx označují xxxx xxxxxxx b) xx x).

24. X §78 xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají slova "x v metadatech xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx".

25. Xx §78x xx xxxxxx xxxx §78x, xxxxx xxx:

"§78x

Xxxxxxxxxx §3 až 13, §15, 16, 46, 49, 50, 53, 57x, 64, §66 xx 68a, §69, 70, §72 xx 74, §79 x xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx vylučuje xxxx xxxxxx.".

26. X xxxxxxx x. 2 xx xx bod 13 xxxxxx xxxx bod 14, který xxx:

"14. Xxxxxxxxxx protokol".

Dosavadní body 14 až 19 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 15 xx 20.

27. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xxx:

"17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxxxx x. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx původci xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2022, xx 31. prosince 2023.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. f) xx x) xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, xxxx xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx č. 499/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2024.

XXXX XXX ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X §183x zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 343/2007 Xx., zákona x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Sb., xxxxxx x. 178/2016 Sb. x xxxxxx č. 101/2017 Xx., xx xxxxxxxx 3 xx 8 a 10 xx 12 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 49c zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

ČÁST XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 585/2004 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 318/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 294/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §31x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) datum, místo x okres úmrtí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení za xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx jako den xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X položce 4 přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx. x xxxxxx x. 279/2019 Xx., se xxxxxxx x) xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 247/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 94/2011 Xx., xxxxxx č. 137/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx č. 214/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Xx., xxxxxx x. 222/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 252/2017 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona x. 311/2019 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Sb. x zákona x. 150/2021 Xx., se §134 x 134x xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 50 xx 52 xxxxxxx.

XXXX STO OSMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x televizních xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 348/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 302/2011 Xx. a xxxxxx x. 318/2015 Sb., xx §11x včetně xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

Čl. XXXXXXX

X zákoně č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Sb., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 250/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 255/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 256/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx. x zákona x. 277/2019 Xx., xx §138x xxxxxxx.

ČÁST XXX DVACÁTÁ

Změna xxxxxx o ověřování

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 21/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisu xxxx kopie s xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Xx. x xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx újezdním xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx úřadů xxxxx xx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx20).

20) §8a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.".

3. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Legalizací xx xxxxxxx, xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx vlastní, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxx.".

4. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

5. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx zní:

"§11a

(1) Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ověřovací xxxxxxx.

(2) Formát x xxxxxxxxxxx dokumentu v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.".

6. X §12 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

7. Xx xxxxx xxxxx §12 xx xxxxxxxx slova ", xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

8. X §13 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

9. X §15 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; xxx xxxxxxxxxx na dokumentu x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxx doložka xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě".

10. X §15 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví

a) xxxx xxxxxxxxx doložky,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doložky xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx spojení ověřovací xxxxxxx s xxxxxxxx,

x) xxxxxx připojení ověřovací xxxxxxx x dokumentu x xxxxxxxxxxxx podobě.".

11. X §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "listiny, xxxxx je vidimována xxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "dokumentu, který xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx".

12. X §21 xx za xxxx "§11 xxxx. 3" xxxxxx xxxx ", §11x xxxx. 2".

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §14 xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 7.

2. X §16 xxxx. 4 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CXXXI

Zákon č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 331/2012 Xx., zákona č. 384/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Sb., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona x. 254/2014 Sb., xxxxxx x. 189/2016 Xx., zákona č. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., zákona x. 335/2018 Xx. x zákona č. 47/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §30 xx odstavce 3 xx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

2. X §33 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, u xxxxx xx xx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Poskytováním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřeby xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktu zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx v hmotné xxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci x hmotné nouzi, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Sb., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Xx., zákona č. 254/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 367/2016 Xx., xxxxxx č. 98/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 309/2018 Xx. x xxxxxx x. 588/2020 Sb., xx §53 xxxxxx xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx x. 39x zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx zájmů

Čl. CXXXIII

Zákon č. 159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 216/2008 Xx., zákona x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 350/2009 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx., zákona č. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 112/2018 Xx., xxxxxx č. 263/2019 Xx. a xxxxxx č. 149/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. X §13 xxxx. 7 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §14x" xxxxxxxxx slovy ", xx xxxxxx xx xxxxxxx".

2. §14c se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 163/2009 Sb., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 260/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., zákona x. 69/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Sb., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Sb., xxxxxx x. 182/2018 Sb., xxxxxx x. 307/2018 Xx., zákona č. 31/2019 Xx., zákona x. 80/2019 Xx., xxxxxx č. 230/2019 Xx., zákona x. 119/2020 Xx., zákona x. 191/2020 Xx., xxxxxx č. 460/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a xxxxxx č. 588/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §420 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přidělí xxxxxxxxxxxx klientský xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku.".

2. X §420 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Sdílení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx osoby v xxxxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx.".

3. X §432 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 75 zní:

"(5) Xx 31. xxxxxxxx 2022 je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s využitím xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. ledna 2023 xxxxxx

x) dálkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dlužnících xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadáním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx směrového xxxxxxxxxxxxxx75); xxxxxx zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxx ministerstvo 30 xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

75) §12x xxxxxx č. 12/2020 Xx., o právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., zákona x. 345/2009 Sb., xxxxxx č. 379/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx č. 39/2015 Xx., zákona x. 91/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 193/2017 Xx., zákona x. 194/2017 Xx., zákona x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 312/2019 Xx., xxxxxx x. 47/2020 Sb. x xxxxxx x. 403/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X části xxxx xx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Za §184i xx xxxxxx xxxx §184x, který včetně xxxxxxx zní:

"§184j

Informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení je xxxxxxxx informační systém, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx části třetí xxxxx XXX xxxx 4 x 5 x xxxxx čtvrté xxxxx X.".

3. §193 xxx:

"§193

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §20x xxxx. 4, §21 xxxx. 4, §24 xxxx. 3, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 8, §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6, §66 xxxx. 5, §78a xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 xxxx. 5, §94x xxxx. 3, §94l xxxx. 7, §94x xxxx. 7, §94s xxxx. 6, §94x xxxx. 8, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 11, §96x xxxx. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 xxxx. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §122 xxxx. 7, §122x xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 xxxx. 8, §134 xxxx. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 xxxx. 4, §161x xxxx. 7, §162 xxxx. 7, §184x xxxx. 3, §184x xxxx. 6, §184f xxxx. 5, §184g xxxx. 5, §184x xxxx. 5 x §184x xxxx. 4.".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 184/2006 Sb., o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 405/2012 Xx., xxxxxx x. 49/2016 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx. x zákona x. 403/2020 Sb., xx §30x xxxxxxx.

ČÁST XXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X xxxxx páté xxxxx XX xxxx 2 xxxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 317/2015 Xx., xxxxxx č. 259/2017 Xx. a zákona x. 92/2018 Xx., xx xxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60 xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

X xxxxxx č. 319/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zprůhlednění xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx veřejné xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Sb. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §2a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 296/2008 Xx., zákona x. 141/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 75/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 50/2013 Xx., zákona x. 70/2013 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 80/2015 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 251/2017 Xx., zákona x. 36/2018 Xx., xxxxxx x. 44/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx. x xxxxxx x. 89/2021 Xx., xx §19b včetně xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 25/2008 Sb., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního prostředí x integrovaném systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Sb., xxxxxx x. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx č. 255/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 541/2020 Sb., xx §8x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 167/2008 Sb., x předcházení xxxxxxxxxx újmě x x xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., zákona č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 98/2019 Sb., xx §16x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona č. 299/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx č. 279/2019 Xx. a xxxxxx x. 12/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x soudních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správců".

2. §3 xxxxxx nadpisu xxx:

"§3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zapsaná x základním registru xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx prostředek") vůči xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx svéprávná, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx datové xxxxxxxx fyzické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx příjmení,

c) xxx, xxxxx x xxx narození,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx narodila x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxx-xx fyzická xxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx fyzické xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx datové schránky xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 a 5, xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zřídit. Xx-xx xxx fyzická xxxxx xxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx není-li plně xxxxxxxxx, ministerstvo ji xxxxxxxx, xx datovou xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx zřídit.".

3. V §4 odstavec 1 xxx:

"(1) Datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx poradci, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, soudnímu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zřídí ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx do zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

4. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradce, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx tlumočníka x soudního xxxxxxxxxxxx.".

5. X §5 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ministerstvo bezplatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osob.".

6. X §5 odst. 2 x x §6 xxxx. 2 xx xxxxx "do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx".

7. X §6 xxxx. 4 xx za text "xxxx. x)" vkládá xxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "rukou" xx vkládá xxxxx "xxxxxxxx".

8. X §8 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) X xxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro niž xxxx datová schránka xxxxxxx.".

9. X §8 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxx byla xxxxxx xxxxxxxx zřízena, x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,".

10. X §9 odst. 3 xx xxxxx "prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku")" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

11. V §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx vkládá xxxxx "xxxxxxxx".

12. V §10 xxxx. 1 se xxxx poslední nahrazuje xxxxx "X případě xxxxxx schránky xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 ministerstvo zašle xxxxxxxxxx údaje xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 4 xxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2.".

13. V §10 xxxx. 2 se xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 1 xxxxxxxxxx o zaslání xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §8 odst. 1, xxxxxxxxxx však patnáctým xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4, u xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx x zaslání xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 1 xxxx 2, nejpozději xxxx patnáctým dnem xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §8 odst. 1 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx datové schránky xxxxx §3 xxxx. 1, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 odst. 3 xxxx. x) x xxxxx uvedenou x §8 xxxx. 1 xxxx 2, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4, prostřednictvím informačního xxxxxxx veřejné správy, xxxxxx podala žádost x zřízení datové xxxxxxxx.".

14. X §10 xxxx. 3 se xx slovo "xxxxx" xxxxxx slovo "výlučně" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

15. V §11 xx na xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1".

16. X §11 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni" xxxxxxxxx slovy "bezodkladně xx".

17. X §11 xxxx. 7 se xxxxx "xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xx".

18. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "osobě" xxxxxx slovo "xxxxxxx" x za slovo "xxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

19. X §12 odst. 3 xx slova ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku," x slova "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahraniční právnické xxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.

20. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovem "xxxx".

21. V §12 xxxx. 3 se xx xxxxx "nové xxxxxxxxxx xxxxx" vkládá xxxxx "výlučně" x xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx "adresáta".

22. X §12 se xxxxxxxx 4 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxxxxxx.

23. X §13 písm. x) xx slova "xxxx organizační složky xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx právního xxxxxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "jejího".

24. X §14 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".

25. V §14 xxxx. 3 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx i) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

26. X §14x xxxx. 3 xxxx. x) se xxx 3 xxxxxxx.

27. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a autentizaci

a) xxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx prvním xxxxxxxx kvalifikovaného prostředku xxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) umožní xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, xxxxx poprvé použila xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx adresu xxxxxxxxxxxx pošty, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zřízení datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo x tom, že xxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

28. §18x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a právnických xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx dokumentů x xxxxxx schránky xxxxxxx xxxxx, podnikající xxxxxxx xxxxx nebo právnické xxxxx xx zpřístupněné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx dodávání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx datové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx rozsah xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx do xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx 10 dnů xxx dne, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem této xxxxx.

(4) Xx dodání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5). Xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dokument xxxxxxx. Xxxx osoba xxxx určit, xx xxxx hradit x xxxxxx xxxxxxxxx, který xx odpovědí xx xxxxxxxx dodaný xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx odeslán, x xxxxx souhlasem hradit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

29. X §20 xxxx. 3 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx xxxxxx," a na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx ", xxxxxx xxxxxx xxxxxx".

30. X §24 se na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx integritu xxxxxx, je-li zajištěna xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx b) x xxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".

31. X §24 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx "; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě".

32. X §24 xxxx. 4 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx v datové xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

33. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) x §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

34. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx a) xxxxxx xxxx xxxxxxx b), xxxxx zní:

"b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx i).

35. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxxxx g) xxxxxx xxxx písmeno h), xxxxx xxx:

"x) xxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x), x xxx-xx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx užit způsob xxxxxxxx xx certifikátu, xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx byl certifikát xxxxx, xxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena h) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) a j).

36. X §25 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx k), xxxxx zní:

"k) údaj x tom, xxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx v datové xxxxxx odeslané x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x datové xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx schránky xxxxxxxx x datum x xxx xxxxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxx xxxxxxxx adresáta.".

37. §26 xxxxxx nadpisu xxx:

"§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konverzí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx provedených xxxxxxxx xx vedou tyto xxxxx x provedené xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx označení xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xx xxxxxx obsaženo,

d) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (uvedení xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx) nebo xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poplatku x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

(3) Zapisovatelem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx d) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx provedené xxxxxxxx.

(5) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchovávány xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

38. X §27 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 může xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 1 x 2 podat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

39. V §27 xxxx. 3 x 4 xx xxxx "odst. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "odst. 5".

40. X §27 xx za odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Úředně ověřený xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 xx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx podána xxxxxxxx xxxxxx, pro xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x využitím xxxxxxx její identity xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxx oprávněná xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

41. X §27 odstavec 6 xxx:

"(6) Xx-xx datová xxxxxxxx xxxxxxx xxx §3 xxxx. 1, §4 odst. 1 xxxx §5 odst. 1 xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx oznámení, xxxxx xxxxx spojuje x vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx počkání.".

42. X §28 xx xxxxx "s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

43. V §30 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; složení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx požadavky xxx provádění vidimace x legalizace9).".

44. V §30 xxxx. 5 xx slova "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx-xx fyzická xxxxx" x xxxxx "zaměstnanec xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx osoba xxxxxxxx".

45. Za §30 xx xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxx-xx xx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx rovněž jiné xxxxxx xxxxxxxxxx.".

Čl. CXLIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx; xxx xxxx do 30. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uloženým x datové xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x autorizované konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023, xxxxxxx xxxxx, xxxxx k 1. lednu 2023 xx zapsaná v xxxxxxxxx registru obyvatel x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x která xxxxxx xxxxxxx prostředek pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx 31. xxxxxxxxx 2022, bezodkladně xxxx, xx poprvé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx totožnosti podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, po 31. xxxxxxxx 2022.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx schránku xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x. 300/2008 Sb., xx xxxxx účinném xx 1. ledna 2023, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xx x xxxx xx 1. xxxxx 2023 do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxx první x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 zákona č. 300/2008 Xx., ve xxxxx účinném od 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x 1. lednu 2023 xxxxxxxx, xx xxxxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů veřejné xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx schránku xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxx právnické osoby xxxxxxx si x xxxx od 1. xxxxx 2023 do xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2022, xxx do xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která je x 1. xxxxx 2022 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18x odst. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022. Xxxxx xxxxx není dotčeno xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnické osoby xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18x xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022.

6. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §30 odst. 1 xxxxxx č. 300/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2022, x xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, které xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xx 31. prosince 2022.

7. Subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konverzí xxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2032.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 52/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 334/2014 Xx., xxxxxx č. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 299/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 367/2019 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx. x zákona x. 527/2020 Xx., xx §12x xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx registrech

Čl. CXLV

Zákon č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 456/2016 Sb., xxxxxx x. 460/2016 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 303/2017 Sb., xxxxxx x. 279/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx., xxxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx č. 51/2020 Sb., zákona x. 36/2021 Xx. x xxxxxx x. 88/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxx základními xxxxxxxx xxxxxxxx, základními xxxxxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, základními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xxxxxxxxxxxx využívání údajů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navzájem x xxxx agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §2 písm. x) xx slova "xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xx doplňují slova ", pro xxxxxxxx, xxxxx není působením xxxxxx veřejné xxxx".

4. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

5. X §2 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx referenčního, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx54) (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxx základními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx registry x agendovými informačními xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím se xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registrů, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, správa xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní a xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx informačními systémy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx registrů, a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,".

6. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "zapisovaných xxxxxxxxxxxx".

7. X §4 odst. 3 xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

8. X §4 xxxx. 6 a 7 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

9. X §4 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" x slova "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx údaj" a xx xxxxx "xxxxxxx, xx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".

10. X §5 odst. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "údajům" xxxxxxxx xxxxx "vedeným x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

11. V §5x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel údajů xxxxxxx xxxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx agendy xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx soukromoprávního systému xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §58 xx 59 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx vedeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xx x základním xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy nejsou xxxxx první xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx umožnil využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

12. X §5b xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx".

13. X §7 odst. 2 xxxx. c) xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání údajů".

14. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx využívání údajů".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx informačními systémy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registrů, a xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx údajů".

16. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vedeném x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.".

17. V §7 odstavce 4 xx 7 xxxxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x využívání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx po xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxx, kód xxxxxx, uživatelské xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx nositelem xxxx, x označení xxxxxxxx, xxx xxxxx účely xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x), xx které xxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx,

x) výčet xxxxx, xxxxx xxxx využity,

d) xxxxx a čas xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx účel xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx žádost osoby, x xxx se xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxxx x využívání xxxxxx údajů. Záznam xx xxxxxx xxxxxx x podobě ověřeného xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů vedených x základních registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pro jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx Xxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxxxxxx neprodleně Xxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx").".

18. X §8 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx se vede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x registru xxxx, x využitím xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x).".

19. X §8 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxx opravy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx informačním systému.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx jako odstavec 7.

20. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Správce agendového xxxxxxxxxxxx systému zajistí xxxxxxxxxx x změně xxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx údajů, x využitím xxxxxxx xxxxxx xxx vyrozumívání x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

21. Za §8 xx vkládá xxxx §8x, který xxx:

"§8x

(1) Soukromoprávní uživatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx využívání xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy xxx xxxxxxxxxx soukromoprávního systému xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx používá vlastní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x právnických xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx s informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob vedené x xxxxxxxx xxxx.".

22. X §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx čárkou, xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému pro xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "x xxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x identifikátoru xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

23. X §9 odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x osobním xxxxxx vedeným x xxxxxxxxxx registrech x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informačních systémech", xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx s agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů navzájem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx soukromoprávními xxxxxxx xxx využívání xxxxx".

24. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxx xxx fyzická osoba xxxxxxxxxxxxxx agendovými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systémech xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

25. X §10 xxxx. 6 xxxx první xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx ", x xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx soukromoprávního systému xxx xxxxxxxxx xxxxx, x nichž".

26. X §10 odst. 6 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "informačního xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

27. X §10 xxxx. 7 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů".

28. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "a xxxxxx xxxx agendovými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx agendy vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

29. X xxxxxxx §14 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxx x xxxxxx".

30. X §14 xxxx. 2 a x §14 xxxx. 4 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxx" vkládá slovo "xxxxxxxx".

31. V §14 xxxx. 3 se xxxxx "údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxxx".

32. X §14 odst. 4 xx xxxxx "x využívání údajů x xxxxxxxxx registru" xxxxxxx.

33. X §14 xxxx. 5 x 6 xx slova "x xxxxxxxxx registru" xxxxxxx.

34. V §17 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že tyto xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

35. X §18 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §26 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "údaje" xxxxxxx.

36. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxx".

37. X §18 xxxx. 1 xxxx. x), §21 a x §56x odst. 3 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx čitelných" xxxxxxx.

38. V §18 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmena x) a x), xxxxx znějí:

"n) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a autentizaci, xxxxxx xxxxxxxxxx požadavku xx doplnění fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx uvedený x §17 xxxx. x),

x) xxxxx x xxx zablokování x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx x subjekt údajů xxxxxxx x §17 xxxx. x).".

39. X §18 xxxx. 3, §58 xxxx. 4 xxxx. x), §58 xxxx. 5, §58x xxxx. 3 xxxx. x) a x §59 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

40. X §18 xxxx. 3 se slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čitelného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx15) xx" nahrazují xxxxx "Xxxx xxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx" x slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 se xxxxxxx.

41. X §18 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "x" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx x" x xx konci textu xxxxxxx a) xx xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

42. V §18 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "poskytnutí".

43. X §19 xxxx. 1 xx text "§18 xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazuje xxxxx "§18 odst. 1 xxxx. x), §18 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx, §18 odst. 1 xxxx. x)".

44. X §19 xxxx. 3 a 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

45. X §19 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxx xxxxxx, xxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, uživatelské xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx nositelem xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx subjektu, xxxxx údaje xxxxxx xxxx kterému xxxx xxxxxxxxxx,".

46. X §19 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".

47. X §19 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

48. X §19 xxxx. 7 se xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. x) x x)" nahrazují xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a x §18 xxxx. 1 xxxx. n), xxx-xx o požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx x využitím xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci," x xx konci xxxxx odstavce 7 xx doplňují slova "xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplatněného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

49. X §23 xxxx. 2 xx xxxxx "z agendového" xxxxxxxxx xxxxxx "x".

50. X §24 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x)".

51. X §25 xxxx. x) x §51 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx".

52. X §26 odst. 2 xxxx. x) xx x) xx xx slovo "příjmení" xxxxxxxx slova ", xxxx narození".

53. X §26 xxxx. 2 xxxx. p) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx jiného právního xxxxxxxx52); xxxxxxx xxxxxx xxxx vedeny xx xxxxx referenční vazby (xxxx adresního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), xx xxxx x údaj x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx směrovacím číslu xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

54. X §26 xxxx. 2 xxxx. t) se xx xxxxx "provozovny" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxx adresa, xx kterou mají xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52); uvedené xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx referenční xxxxx (xxxx adresního místa) xx referenční xxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), xx vede x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx adresa, xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

55. V §26 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx w), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx číslo xxx veřejnou mobilní xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxx informací.".

56. X §26 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. a) xx x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 8.

57. X §38 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "a měsíci x roku xxxxxxxxx".

58. X §38 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx evidenčním,".

Dosavadní xxxxxxx x) x f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

59. X §39 xxxx. 1 xx xxxxx "veřejné správy" xxxxxxx.

60. X §48 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx x agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

61. X §50 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní statistickou xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

62. X §50 odst. 4 se xx xxxxx "1" xxxxxxxx xxxxx "x 2".

63. X §51 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "vyjádřený xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx registr xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx registru xxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obyvatel nebo xxxxxxx osob".

64. X §51 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxx referenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registr xxxx" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx x xxxxx veřejné xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx".

65. X §51 odst. 1 xxxx. x), §51 xxxx. 6 xxxx. x) x §51 xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "vykonává svoji xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

66. V §51 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxx referenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registr osob" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

67. X §51 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "působí".

68. X §51 odst. 1 xxxx. x) x §52x xxxx. 2 xx slova "výkonu xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

69. X §51 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx xxxxxxx osob" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedeného x registru xxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxxx vazby na xxxxxxx xxxx".

70. X §51 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "; jde-li x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, vede xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx registr xxxx".

71. X §51 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx osob" nahrazují xxxxx "; xxx-xx x soukromoprávního uživatele xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxx xx xxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx na registr xxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx".

72. X §51 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno k), xxxxx zní:

"k) výčet x xxxxx soukromoprávních xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.".

73. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx systémech".

74. X §51 xxxx. 6 xxxx. c) xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

75. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) se slova "xxxx orgánem" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx xxxx orgán".

76. X §51 odst. 6 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autentizací x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

77. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx orgán".

78. X §51 odst. 6 xxxx. e) xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při provádění xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, umožňuje-li xx xxxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci".

79. X §51 xxxx. 6 xx za písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx g), které xxx:

"x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x),".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).

80. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kteří byli xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x na xxxxx textu xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

81. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xx slova "x xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxx, že údaj xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnot xxxxx, xxxx-xx xxxxxx,".

82. X §51 xxxx. 6 xxxx. l) x x), §54 xxxx. 1 písm. x), §54 xxxx. 2 x v §54x xxxx. 5 xx slova "přístupu x xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".

83. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx x)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x)".

84. X §51 odst. 8 xx xxxxx "písmene x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. f) a x)".

85. X §51 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "x f) xxxx 1" nahrazují slovy ", xxxx. f) xxxx 1 a xxxx. x)".

86. X §51 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".

87. X §51 odst. 10 xxxx. x) xx xxxxx "h) a xxxx. j) xx x)" nahrazují xxxxx "x) a xxxx. x) xx x)".

88. X §51 xxxx. 10 xxxx. c) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

89. X §51 xxxx. 11 xx za xxxxx "7" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2".

90. V §51a xxxx. 1 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxx veřejnosti xxxxxxxxx,".

91. V §52 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxxxx xxxxx".

92. X §52x odst. 1 xx slova ", x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" se vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

93. X §52x xxxx. 4 se xxxxx "x) a x)" xxxxxxxxx slovy "x), x) x x)".

94. Xx konci xxxxxxx §52x xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

95. X §52x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají slova "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx doplňují slova "x §51 odst. 3 xxxx. x)".

96. X §52c odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx," x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy" xx vkládají xxxxx "xxxx soukromoprávním xxxxxxx xxx využívání údajů".

97. X §52x odst. 3 se xx xxxxx "informačním systému xxxxxxx správy" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" se vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx" x za xxxxx "xxxxxxx veřejné xxxxxx" xx vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx".

98. V §52c xx xx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx údajů".

99. X §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

100. X §54 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; xx-xx xxx xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx číselník, ohlašovatel xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v opačném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx otevřené formální xxxxx".

101. X §54 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx údajů vedených x základních registrech xxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přístupné xxxxxxxxxx x které xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) a d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) x x).

102. V §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "které" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx" x xx slova "xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech" xx xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti,".

103. X §54 odst. 2 x §54x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx nepůsobí xxxx xxxxx".

104. X §54 xxxx. 2 xx xxxx "c)" nahrazuje xxxxxx "x)" x xxxxx "přístupu x xxxxxx údaji" se xxxxxxxxx xxxxx "využívání xxxxxx xxxxx".

105. X §54 xxxx. 4 xx xxxxx "do xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požaduje zpřístupnit xxx xxxxx xxxxxx".

106. X §54 xxxx. 6 xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)", slova "x) xx f)" xx xxxxxxxxx slovy "f) x x)" x xxxxx "i) až x)" se nahrazují xxxxx "j) xx x)".

107. V §54a xxxx. 3 a 4 se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

108. X xxxxxxx xxx označením §55 xx xxxxx "orgánu xxxxxxx xxxx" zrušují.

109. X §55 xxxx. 1 x x §55 odst. 3 xx xx slova "Xxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx".

110. X §55 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxx" vkládají slova "xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

111. V §55 xxxx. 2 xxxx. x) a v §57 odst. 4 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

112. X §55 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "xxxx označení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů".

113. X §55 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx podle §51 odst. 6 xxxx. x)".

114. X §55 odst. 4 x 5 a x §56 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů".

115. V §56 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživateli xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy," x xx xxxxx "orgán xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx".

116. X §56 xxxx. 2 se xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".

117. V §56 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x údajům xxxxxxx x základních xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "využívání xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

118. X §56 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxx x údajům vedeným x xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx konci textu xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx-xx soukromoprávní xxxxxxxxx xxxxx tyto údaje xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

119. X §56 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx

x) určení xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx,

x) uplatnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů x xxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

120. X §56 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x údajům v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx".

121. X §56 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx veřejné xxxx" xxxxxxx.

122. X §56x odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx," x za xxxxx "§56 odst. 3 písm. x) x x)" xx xxxxxxxx xxxxx "x §56 xxxx. 4 xxxx. b)".

123. V §56x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx vedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

124. X §56a xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx agendy x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx nositelem xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxx xxxxx autentizace xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx role, z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx.".

125. X §57 odstavce 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkon agendy, xxxx soukromoprávní uživatel xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx údaje xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xx xxxxx fyzická xxxxx xxxxx využila,

c) xxxxx xxxxx, které byly xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxx využití xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x využívání xxxxx xxxxxxx přístupných, x xxxxxxxx xx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx údaje využity, xxx xxxxxx, uživatelské xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je nositelem xxxx, a označení xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. c), ve xxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx využití xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.".

126. X §57 odst. 3 xx xx xxxxx "základním registru" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému" x za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx".

127. X §57 xxxx. 4 xx za xxxxx "xxxxxxx základních xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby, agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxx".

128. V §57 xxxx. 5 xx xxxxx "přístupu x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "učinila xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx údaj xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxx xxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů".

129. X §58 xxxx. 5 xx xxxxx "a xxxxxxxxxxx xx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxx x je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

130. X §58 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tak, xx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

131. X §60 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx".

132. X §60 odst. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx veřejné xxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx subjektům nebo xxxxx orgánům xxxxxxx xxxx".

133. V §60 xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx a slova "xxxxxx záznamu" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

134. X §60 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxx, registru xxxx a xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx informačního systému" x za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

135. X §60 xxxx. 2 xx xxxxx "záznamu x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

136. V §61 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x osobách xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x), x) xx t) x x), xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 písm. x) x provozní xxxxx xxxxx §26 odst. 4 xxxx. x) xx x) jsou xxxxxxx.".

137. X §61 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

138. X §61 xxxx. 3 xx xxxx "§14 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§14 xxxx. 3".

139. X §62x xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Údaje".

140. Xx §62x xx xxxxxx xxxx §62d, xxxxx xxx:

"§62x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx vnitra při xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nedostatky, xxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx stanovené lhůtě xxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx přesáhnout 6 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx referenčního rozhraní, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

141. X §66 se doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atributy xxxxxxxxxx xxxxxxx zapsané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxxx opravit i xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx.".

142. V §69 xxxx. 3 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů podle §51 xxxx. 3 xxxx. x)".

143. X §69 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) osnovu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx nepůsobí xxxx xxxxx veřejné moci, xxxxx §51 xxxx. 6 xxxxxxx x).".

144. X §69 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) data xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. n).".

145. X §69 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxx. 1 xxxx. x).".

Čl. CXLVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. x) zákona x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx prvního dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

XXXX XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. CXLVII

Zákon č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx zákona č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Xx., zákona x. 99/2013 Xx., xxxxxx x. 228/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 304/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 171/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx. a xxxxxx x. 527/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §129 xxxx. 4 písm. f) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

2. V §129 se xx xxxxx odstavce 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x pobytu,

l) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx.".

3. V §129 xx xxxxxxxx 9, 10, 12 x 14 až 17 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx označuje xxxx xxxxxxxx 9 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.

XXXX XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tržní xxxx xxx prodeji zemědělských x potravinářských xxxxxxxx x xxxxx zneužití

Čl. XXXXXXX

X xxxxxx č. 395/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 50/2016 Xx., zákona č. 104/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 254/2020 Xx., xx §7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx referendu

Čl. XXXXX

X §12 xxxxxx x. 118/2010 Sb., o xxxxxxxx referendu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 58/2014 Sb., xx xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx vyžádání

Čl. XX

X xxxxxx č. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. a xxxxxx x. 238/2020 Xx., se §18a xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx komunismu

Čl. XXX

X xxxxxx č. 262/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx komunismu, xx znění xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 318/2015 Xx. x zákona x. 195/2016 Xx., xx §7a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §30 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx 2 xx 7 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

ČÁST XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Xx., zákona x. 66/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., zákona x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 147/2016 Xx., xxxxxx x. 189/2016 Xx., zákona x. 192/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona č. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2017 Xx., zákona x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Sb., xxxxxx x. 290/2017 Xx., xxxxxx x. 44/2019 Sb., xxxxxx x. 45/2019 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2019 Sb., zákona x. 262/2019 Sb. x zákona x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §69x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

2. X §120 xx xxxxx "§69x xxxx. 2," xxxxxxx.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx. a xxxxxx x. 119/2020 Xx., xx §17 xxxxxxx.

ČÁST XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 191/2012 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2014 Sb., xx xxxx takto:

1. Xxxxxxxx xxx čarou x. 1 zní:

"1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. X §1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx občanské xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx")".

3. §2 xx 5 xx včetně xxxxxxxxxxx nadpisu nad §2 x poznámky xxx čarou x. 2 zrušují.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 xxx:

"2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1799 xx xxx 22. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxx online systémy xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/788 x evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. X §7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "žádosti" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

6. §8 xx zrušuje.

7. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. V §10 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "Člen skupiny xxxxxxxxxxxx".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 191/2012 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx iniciativě, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxx podat xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2023.

2. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sběru xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 191/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2014 Sb., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx č. 369/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona č. 172/2018 Sb. x xxxxxx č. 403/2020 Xx., xx §31 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 22 xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 383/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, ve znění xxxxxx č. 257/2014 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 1/2020 Xx., xx §28 xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 496/2012 Sb., x audiovizuálních dílech x podpoře kinematografie x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 139/2016 Xx. a xxxxxx č. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx §24a xx xxxxxx nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 52 xxx:

"§24x

(1) Xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zárukách xxxx otevřená xxxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxx52), x xx x xxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx xx xxxxx příjemce,

b) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobytu,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx, xxxx částka xxxx xxxxx vyplacena,

e) xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx částka xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx dotace xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx,

x) datum vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informace o xxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx která xxxxxx vyplacena.

(2) Informace xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx do 7 dnů od xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx dotace, x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx 7 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx účinnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

52) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

2. §57 se xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Fond xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §24b xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Tyto xxxxxxxxx xxxx zůstat xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 let.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 256/2013 Xx., xxxxxx x. 280/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 295/2017 Sb., xxxxxx x. 229/2019 Xx. x xxxxxx x. 481/2020 Xx., xx §3x zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 45/2013 Sb., x obětech xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů), ve xxxxx xxxxxx č. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Xx. x xxxxxx č. 220/2021 Sb., se §32x xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 77/2015 Xx., zákona x. 86/2015 Xx., xxxxxx č. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Xx., zákona x. 178/2018 Xx., xxxxxx č. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xx xxxxxxxx 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

2. X §29 odstavec 3 zní:

"(3) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejném xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx státní zástupce xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx.".

3. X §29 xx odstavec 4 xxxxxxx.

XXXX STO PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxx č. 186/2013 Sb., x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 279/2019 Xx., xx xxx 3 xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx katastrálního xxxxxx

Xx. XXXX

X §32 xxxxxx x. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona č. 318/2015 Sb., xx xxxxxxxx 3 až 8 xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. CLXVI

Zákon č. 181/2014 Sb., x kybernetické xxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., zákona č. 111/2019 Xx. x xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §4 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxx moci xxxx povinny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx zařadit poptávaný xxxxx computing do xxxxxxxxxxxx úrovně x xxxxxxx na povahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajistit, xx xxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxx mít xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x dispozici xxxxxxxxx x data, xxxxx xxx ně xxxxxxxxxxxx služeb cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x reálném čase.".

2. X §4 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx a osoby xxxxxxx x §3 xxxx. x) xx x), které xxxx xxxxxx veřejné xxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx".

3. §22x xx xxxxxxx.

4. X §25 odst. 3, §25 xxxx. 4, §25 odst. 5, §25 xxxx. 6, §25 xxxx. 7 x x §25 xxxx. 8 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxx xxxxx veřejné moci x rozporu x §4 xxxx. 5 xxxxxxxx poptávaný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxx smlouvu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x §4 odst. 6,".

5. V §25 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx xxxxx veřejné xxxx x rozporu s §4 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxxxxx smlouvu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 6,".

6. X §30 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) x x)".

7. V §30 xx xx konci xxxxx xxxxxx a) x x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx určení xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní služby".

8. X §30 xxxx. x) se xx xxxxx "infrastrukturou" vkládají xxxxx "nebo určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 131/2015 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 199/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2015 Xx., zákona x. 26/2016 Xx., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 195/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Sb., zákona x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona č. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 144/2017 Xx., xxxxxx x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., zákona x. 335/2018 Sb., xxxxxx č. 32/2019 Xx., zákona x. 35/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Sb., xxxxxx č. 178/2019 Xx., zákona x. 205/2020 Sb., zákona x. 285/2020 Xx., xxxxxx č. 484/2020 Xx. x xxxxxx x. 218/2021 Xx., xx mění takto:

1. X §180 xxxx. 3, x §181 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §182 xxxx. 1 x 3 xx xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. V §181 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx d) až x).

3. V §181 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx úřadech xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, jímž je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru,

h) xxx obsazení xxxxxxxxxx xxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx a doba xxxx trvání,

i) xxxxxxxx xxxx, v němž xxxxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) služební působiště,

l) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) údaj o xxx, zda xx xxxxx x vedoucího xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zařazení,

o) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx doba xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaj x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx vykonána,

k) xxxx x xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podle katalogu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxx skončení pracovního xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 xx xxxxxxxx jako odstavce 4 xx 6.

4. X §182 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; údaj xxxxx §181 odst. 2 x 3 je xxxx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členu xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě tomu, xxxx zmocnil".

5. X §182 xxxx. 1 xx číslo "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

6. X §182 odst. 2 se xxxxx "x 2" nahrazují xxxxx "xx 4".

7. X §182 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx ", xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx".

8. V §182 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "5" x xxxxx "4" xx xxxxxxxxx xxxxxx "6".

9. X §182 xxxx. 3 se za xxxx "odst. 1" xxxxxxxx slova "xx 3".

10. V §182 xxxx. 3 xx xx xxxxx "zaměstnance" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx".

11. X §182 odst. 3 xx číslo "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

12. §183 zní:

"§183

(1) Xxxxxxx xx portál xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy, xxxxx účelem je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx služebních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xx Ministerstvo xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání.

(4) Portál xxxxxxxxxx xx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx týkají, x služebnímu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, koho xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx x údaje x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vlády, vedoucímu Xxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx služebního úřadu, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx vedené x xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ten, xxxx xxxxxxx, x xxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx vedené x portálu vzdělávání xxxx vedeny xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státního zaměstnance, xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, x 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.".

XXXX STO XXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X xxxxxx č. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými směsmi x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 183/2017 Xx. a zákona x. 225/2017 Xx., xx §50 včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxxx §132 zákona č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 527/2020 Sb. ,xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§132

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytnutí údajů

a) xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) z rejstříku xxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) x insolvenčního rejstříku xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu vyhovět; xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx.

(3) Údaje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Správce informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx údajů.".

XXXX STO PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X §29 xxxxxx č. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxxx "2022" xxxxxxxxx číslem "2023".

ČÁST XXX PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 173/2018 Xx., xxxxxx č. 285/2018 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 54/2020 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 325/2020 Xx., se §109 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx atomového zákona

Čl. XXXXXX

&xxxx;X xxxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 403/2020 Xx., se §226 xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX STO ŠEDESÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 297/2016 Sb., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, ve xxxxx zákona x. 183/2017 Sb., se xxxx takto:

1. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4a, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 3 xxx:

"§4x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pečetě xxxx xxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xx oprávněn x xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

e) xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních občanství, x

x) čísla a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru vydávající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx internetových stránek xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, rodné příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smlouvy x nápomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxx soudem a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a

j) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xx oprávněn x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) místo x xxxx, xxx xx subjekt xxxxx xxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx svéprávnosti,

i) xxxxx úmrtí x

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pečetě xxxx autentizaci internetových xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx využívat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx doklad vydal.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx veřejné xxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(8) X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 6 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx využít xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Informační systém, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívá údaje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x nepřetržité xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx potřeby evidenční xxxxxxx údajů podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu3).

3) Xxxxxxxxx xxxxx x. 64/1986 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 289/2005 Sb., x Vojenském zpravodajství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 412/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §4a xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxx.

3. X §4x xxxx. 3 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka,".

Dosavadní xxxxxxx x) a x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

4. X §4x odst. 5 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx".

5. X §4a xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxx xxxxxx".

6. X §4x odst. 5 xxxx. x) se xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

7. V §4x xxxx. 5 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx skončení platnosti xxxxxxxxxx průkazu,".

Dosavadní xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx x).

8. X §4a odst. 5 písm. e) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x za xxxxx "platnosti" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx".

9. X §4a se xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

10. X §5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxx," xxxxxxx.

11. X §5 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "činí úkon xxxx xxxxxx jedná".

12. X §5 písm. x) xx xx xxxxx "zřízenou xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx orgán xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx".

13. X §5 se xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".

14. X §6 odst. 1 xx slova "právně xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".

15. V §7 xx xxxxx "xxxx §6 xxxx. 1" xxxxxxx.

16. X §8 xx xx xxxxx "jako xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" vkládají slova "xxxxx xxxx".

17. V §8 xx slovo "xxxxx-xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx-xx úkon".

18. X §9 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx úkon".

19. X §10 xx slova "xxxx §9 xxxx. 1" xxxxxxx.

20. V §11 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx úkon xxxx" x xxxxx "podepsala xxxxxxxxxxxx dokument, kterým xxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx".

21. X §11 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "zapečetila xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx".

XXXX XXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 59/2017 Sb., o použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 178/2018 Xx. x zákona č. 333/2020 Xx., se §14 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 424/2010 Xx.

Xx. CLXXV

Zákon č. 424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 304/2013 Sb., zákona x. 297/2016 Sb., xxxxxx x. 456/2016 Xx. x xxxxxx x. 370/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxx xx. IX xxxx 2 se xxxxx "2021" nahrazuje číslem "2023".

2. X xxxxx xxxx xx. IX xxxx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "2022" nahrazuje xxxxxx "2024".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 250/2017 Sb., o elektronické xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "x" xxxxxxxxx čárkou.

2. X §19 xx xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xx xxxxxxxxxxxxxx správcem, xxxxx vydává xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci.".

3. X §24 xxxx. 2 xxxx. e) xx xxxxx "a" xxxxxxx.

4. V §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx.".

5. X §24 xx xx odstavec 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx znějí:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx využívá xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x zkrácená xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx a x občana, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

e) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný stav xxxx registrované xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu,

h) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x omezení xxxxxxxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx sérii občanského xxxxxxx,

x) xxxxx vydání x datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx podpisu,

n) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, den, xxxxx je v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx,

x) čísla, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo zničení xxxxxxxxxx průkazu.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, pouze xxxx narození,

d) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo den, xxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

k) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního dokladu,

m) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prodloužení xxxx platnosti cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx, xxxxx vydání x xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x datum a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8.

6. X §24 xxxx. 8 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx číslem "6".

7. X §24 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x zkrácená xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx složeného příjmení, xxxxx jsou xxxxxxx x občanském xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození; x osoby, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxx úřadu, xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx průkazu,

i) rodné xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,

k) xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) číslo, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx skončení platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXXX

X čl. LXVI xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx "2022" xxxxxxxxx číslem "2023".

XXXX STO ŠEDESÁTÁ XXXX

Xxxxx zákona o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 12/2020 Sb., x xxxxx na xxxxxxxxx služby x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxx xxxxxxxx §12 se xxxxxx xxxxxx "Právo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

2. X §12 xx xxxxxx xxxxxxx.

3. X §12 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 xx 5, xxxxx znějí:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je x katalogu služeb xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxxxxx, orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx moci vystaví xx xxxxxx uživatele xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 u xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxx xxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx autentizací x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou identifikaci x autentizaci spojených x identifikačním xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

4. Xx §12 xx vkládá xxxx §12x, xxxxx xxx:

"§12x

(1) Xxxxxxxx služby xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které mu x sobě poskytla xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx uzavřít, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel.

(2) Xxxxx podle odstavce 1 uplatní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx uplatnění xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx kombinaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Údaj xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxx xxxxxx pouze společně x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x b).

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x sobě poskytla xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx referenční xxxxx x registru xxxxxxxx, xxxxxxx národního xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxx bezvýznamový směrový xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby. X opačném případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxx fyzickým xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

(7) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx obyvatel, podá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel, xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxx poskytnout údaj x xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx právo xxxxxxx x xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxx směrových identifikátorů xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bodu pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.".

5. §12x xxx:

"§12x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx informaci, xxx xxxxxxxxx identifikačních údajů, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo které xxxxxxx xx xxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, odpovídá kombinaci xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právo xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx identifikaci x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů v xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a

e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x) lze sdělit xxxxx společně x xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x b).

(5) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx uživateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. V xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx bodu pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci.

(7) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o sobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxx xxxxxxxxxxxx a autentizaci xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx referenční xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jsou-li xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo informačním xxxxxxx evidence cestovních xxxxxxx.

(8) Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx nových bezvýznamových xxxxxxxxx identifikátorů xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx bezvýznamových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

6. X §14 se xx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poskytovat úkon xxxxx věty první xxx jako digitální xxxxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxx xxxxx.".

7. X §17 xxxxxx 2 x 3 xx xxxxx "3 xxx" xxxxxxxxx slovy "41 xxxxxx".

8. X §22 xx xxxx 31, 52, 54 až 56 x 119 xxxxxxx.

9. X §27 xxxx. a) xx xxxxx "§5 až 8 x" nahrazují xxxxx "§5, 7 x 8," x xx xxxx "§20" xx vkládají xxxxx "xxxx 11".

10. V §27 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

11. X §27 xxxxxxx x) zní:

"d) §6 x §20 bodů 1 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022.".

ČÁST XXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 47/2020 Xx.

Xx. XXXXXX

X xxxxx šesté čl. VIII xxxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slova "x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 541/2020 Sb., o odpadech, xx §149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 36/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx správních xxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X xx. XX xxxx 1 se x §5 xxxx. 2 xxxx. b) xx slova "xxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxx, který při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx moci,".

2. X xx. XX se xxx 2 zrušuje.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. XXXXXXX

Xxxxxxx xx:

1. Vyhláška č. 52/2007 Sb., x postupech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx správy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní.

2. Vyhláška č. 53/2007 Sb., x technických x funkčních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxxxx systémy veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

ČÁST XXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 6, 7, 9 x 11, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. L xxxx 1 až 6 x 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII bodu 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 xx 17, 19, 24, 26 x 27, čl. CXXIV xxxx 1, čl. CXXXIV xxxx 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 x 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 xx 21, čl. CLXXV x čl. CLXXVI bodů 1 xx 6, která xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. CXLV xxxx 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 x 143, čl. CXLVI x čl. CLXXIX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 1 až 15, 17 až 33, 35 a 37 xx 41, čl. LXXXI, čl. CXLV xxxx 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 xx 134 x 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII xxxx 2 xx 8, čl. CLXXVI xxxx 7 x čl. CLXXXII, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. CLXX, čl. CLXXVII x čl. CLXXXI, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2021,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 34 x 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV xxxx 1 x 2, čl. CXLII xxxx 22, 28, 29, 43 x 44 x čl. CXLIII bodů 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 8 a 10, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxx 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 1 x 2, čl. CXXIX x čl. CXLII xxxx 30 xx 37, čl. CXLIII bodu 7 x čl. CLXXVIII xxxx 1 až 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. CXLII xxxx 1 až 21, 23 xx 27, 38 xx 42 a 45, čl. CXLIII xxxx 1 xx 4 a čl. CXLV xxxx 2, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023,

x) xxxxxxxxxx čl. CXXXV x xx. CLV xxxx 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023,

x) xxxxxxxxxx čl. CXLV xxxx 19 a 20 x čl. CLXXVIII bodu 5, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2025,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXIX bodů 1 xx 6, 8, 9, 11 xx 13, která nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2025.

Vondráček x. x. 

Xxxxx v. x. 

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 261/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2022 x výjimkou xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 6, 7, 9 a 11, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.7.2021; xxxxxxxxxx čl. L xxxx 1 xx 6 x 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII xxxx 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 xx 17, 19, 24, 26 a 27, čl. CXXIV bodu 1, čl. CXXXIV bodu 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 x 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 xx 21, čl. CLXXV x čl. CLXXVI xxxx 1 xx 6, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 24.7.2021; ustanovení čl. CXLV xxxx 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 x 143, čl. CXLVI x čl. CLXXIX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2021; xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 1 až 15, 17 xx 33, 35 x 37 xx 41, čl. LXXXI, čl. CXLV xxxx 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 xx 134 x 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII bodů 2 xx 8, čl. CLXXVI xxxx 7 x čl. CLXXXII, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2021; xxxxxxxxxx čl. CLXX, čl. CLXXVII a čl. CLXXXI, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 31.12.2021; xxxxxxxxxx čl. LXXX bodů 34 x 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV bodů 1 x 2, čl. CXLII xxxx 22, 28, 29, 43 x 44 x čl. CXLIII xxxx 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1..2022; xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII bodů 8 x 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.1.2022; xxxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 1 a 2, čl. CXXIX a čl. CXLII xxxx 30 xx 37, čl. CXLIII xxxx 7 x čl. CLXXVIII bodů 1 xx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022; xxxxxxxxxx čl. CXLII xxxx 1 xx 21, 23 xx 27, 38 xx 42 x 45, čl. CXLIII xxxx 1 až 4 a čl. CXLV xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2023; xxxxxxxxxx čl. CXXXV x xx. CLV xxxx 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023, xxxxxxxxxx čl. CXLV bodů 19 x 20 x čl. CLXXVIII xxxx 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025; a xxxxxxxxxx čl. LXXIX bodů 1 xx 6, 8, 9, 11 xx 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2025.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.