Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.07.2021.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

261/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. I

ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o státní památkové péči Čl. II

ČÁST TŘETÍ – Změna horního zákona Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. IV

ČÁST PÁTÁ – Změna zákona o geologických pracích Čl. V

ČÁST ŠESTÁ – Změna zákona o právu petičním Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. VII

ČÁST OSMÁ – Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ – Změna zákona o místních poplatcích Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XIV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. XV

ČÁST PATNÁCTÁ – Změna živnostenského zákona Čl. XVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ – Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků Čl. XVII

ČÁST SEDMNÁCTÁ – Změna zákona o obecní policii Čl. XVIII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XIX

ČÁST DEVATENÁCTÁ – Změna zákona o bankách Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ – Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky Čl. XXII

Přechodné ustanovení Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ – Změna notářského řádu Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o užitných vzorech Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pojistném na veřejném zdravotní pojištění Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření Čl. XXX

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o Ústavním soudu Čl. XXXI

ČÁST TŘICÁTÁ – Změna zákona o státním zastupitelství Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o silniční dopravě Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o drahách Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XXXVII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o neperiodických publikacích Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ – Změna zákona o státní statistické službě Čl. XXXIX

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ – Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. XL

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XLI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ – Změna lesního zákona Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o advokacii Čl. XLIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o civilním letectví Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o zemědělství Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. XLIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. L

Přechodné ustanovení Čl. LI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna veterinární zákona Čl. LII

ČÁST PADESÁTÁ – Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o cestovních dokladech Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ – Změna Zákona o Veřejném ochránci práv Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ – Změna tiskového zákona Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o námořní plavbě Čl. LIX

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury Čl. LX

Přechodné ustanovení Čl. LXI

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Čl. LXII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. LXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ – Změna zákona o obcích Čl. LXIV

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o krajích Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LXVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LXVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna plemenářského zákona Čl. LXVIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů Čl. LXIX

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním fondu podpory investic Čl. LXX

Přechodné ustanovení Čl. LXXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. LXXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ – Změna krizového zákona Čl. LXXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. LXXIV

Přechodné ustanovení Čl. LXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě Čl. LXXVI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. LXXVII

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. LXXVIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o silničním provozu Čl. LXXIX

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. LXXX

Přechodná ustanovení Čl. LXXXI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. LXXXII

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna energetického zákona Čl. LXXXIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. LXXXIV

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. LXXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu Čl. LXXXVI

ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. LXXXVII

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ – Změna exekučního zákona Čl. LXXXVIII

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže Čl. LXXXIX

ČÁST OSMDESTÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XC

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona č. 196/2009 Sb. Čl. XCI

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ – Změna vodního zákona Čl. XCII

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pohřebnictví Čl. XCIII

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ – Změna knihovního zákona Čl. XCIV

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. XCV

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. XCVI

ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení Čl. XCVII

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o obalech Čl. XCVIII

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o církvích a náboženských společnostech Čl. XCIX

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. C

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. CI

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. CII

Přechodné ustanovení Čl. CIII

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. CIV

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Čl. CV

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o válečných veteránech Čl. CVI

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi Čl. CVII

ČÁST STÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. CVIII

ČÁST STO PRVNÍ - Změna transplantačního zákona Čl. CIX

ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. CX

ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. CXI

ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o Antarktidě Čl. CXII

ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o ochranných známkách Čl. CXIII

ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace Čl. CXIV

ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o místním referendu Čl. CXV

ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Čl. CXVI

ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o rybářství Čl. CXVII

ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. CXVIII

ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXIX

ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. CXX

ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. CXXI

Přechodné ustanovení Čl. CXXII

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna školského zákona Čl. CXXIII

ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna branného zákona Čl. CXXIV

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. CXXV

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. CXXVI

ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích Čl. CXXVII

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CXXVIII

ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o ověřování Čl. CXXIX

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. CXXX

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. CXXXI

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. CXXXII

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o střetu zájmů Čl. CXXXIII

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. CXXXIV

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna stavebního zákona Čl. CXXXV

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vyvlastnění Čl. CXXXVI

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. CXXXVII

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXXXVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o léčivech Čl. CXXXIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Čl. CXL

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Čl. CXLI

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. CXLII

Přechodné ustanovení Čl. CXLIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. CXLIV

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o základních registrech Čl. CXLV

Přechodné ustanovení Čl. CXLVI

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. CXLVII

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Čl. CXLVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajském referendu Čl. CXLIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. CL

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu Čl. CLI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Čl. CLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. CLIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření Čl. CLIV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evropské občanské iniciativě Čl. CLV

Přechodná ustanovení Čl. CLVI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. CLVII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Čl. CLVIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o audiovizi Čl. CLIX

Přechodná ustanovení Čl. CLX

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu Čl. CLXI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o obětech trestných činů Čl. CLXII

ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Čl. CLXIII

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státním občanství České republiky Čl. CLXIV

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna katastrálního zákona Čl. CLXV

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti Čl. CLXVI

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. CLXVII

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. CLXVIII

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o hazardních hrách Čl. CLXIX

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXX

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXI

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna atomového zákona Čl. CLXXII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Čl. CLXXIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení Čl. CLXXIV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 424/2010 Sb. Čl. CLXXV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronické identifikaci Čl. CLXXVI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXVII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o právu na digitální služby Čl. CLXXVIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 47/2020 Sb. Čl. CLXXIX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o odpadech Čl. CLXXX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů Čl. CLXXXI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. CLXXXII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ – ÚČINNOST Čl. CLXXXIII

INFORMACE

261

XXXXX

xx dne 1. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 240/1992 Sb., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 321/2001 Xx., xxxxxx č. 205/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Sb., xxxxxx č. 439/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 490/2009 Xx., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 378/2015 Sb., zákona x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 452/2016 Xx., zákona x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 264/2017 Xx. a xxxxxx x. 238/2020 Xx., xx §13a xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x státní památkové xxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1992 Sb., zákona x. 361/1999 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 146/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 18/2004 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 240/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., zákona x. 203/2006 Sb., xxxxxx č. 158/2007 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 307/2008 Sb., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 124/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 127/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx. a xxxxxx x. 403/2020 Xx., xx §43a xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna horního xxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 541/1991 Sb., xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 168/1993 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona č. 366/2000 Sb., xxxxxx x. 315/2001 Sb., xxxxxx x. 61/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 150/2003 Xx., xxxxxx č. 3/2005 Xx., xxxxxx č. 386/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., zákona x. 498/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 89/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx., zákona x. 609/2020 Xx. x xxxxxx x. 88/2021 Sb., xx §42 xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě

Čl. XX

X zákoně č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., zákona x. 169/1993 Xx., zákona x. 128/1999 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2003 Sb., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Sb., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 376/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 184/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 451/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., zákona x. 91/2018 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx. a zákona x. 609/2020 Xx., xx §46x zrušuje.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracích

Čl. X

X xxxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx., xxxxxx č. 366/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Sb., xxxxxx č. 3/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 183/2017 Sb. x zákona x. 225/2017 Xx., xx §18 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 85/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxx, xx xx §6 xxxxxx xxxx §6x, xxxxx xxx:

"§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx občanů pod xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxxxxxx petic (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Podpis xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášením x xxxxxxx petice xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xx xxxxxx záruky xxxxxx.

(3) Xxxxx vedené x nástroji x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní xxxx, xxx petici x xxxxxxxx sestavil, obstarat xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx petici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ustanovení §4 xxxx. 1 x údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2.

(5) Zjistí-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §1 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nástroje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pod ni x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx petici x xxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 403/1990 Sb., x zmírnění následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd, xx xxxxx xxxxxx x. 458/1990 Sb., xxxxxx x. 528/1990 Xx., zákona č. 137/1991 Xx., zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 115/1994 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 89/2012 Xx. x xxxxxx x. 211/2013 Xx., se §23c xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x vynálezech a xxxxxxxxxxxx návrzích

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 116/2000 Xx., zákona x. 207/2000 Xx., xxxxxx x. 173/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., xx §64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

X zákoně č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 184/1991 Xx., xxxxxx č. 338/1992 Xx., zákona č. 48/1994 Sb., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona č. 185/2001 Xx., zákona x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 348/2009 Xx., zákona x. 183/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 174/2012 Xx., xxxxxx x. 266/2015 Xx., zákona x. 170/2017 Sb., xxxxxx x. 278/2019 Xx., xxxxxx x. 543/2020 Xx. a zákona x. 609/2020 Xx., xx §16 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x působnosti orgánů Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 231/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 544/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 345/1992 Xx., zákona x. 133/1993 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 250/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., xx §15x xxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 282/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx x ochraně xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 149/2003 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., se §1x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Státním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. XII

Zákon č. 388/1991 Sb., x Státním fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 334/1992 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Sb., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona č. 41/2015 Sb., xxxxxx x. 367/2017 Sb. x zákona č. 113/2018 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §1a xx xxxxxxx.

2. Za §4 xx vkládá xxxx §4x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10 xxx:

"§4x

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx zákona10), x xx x xxxxxxx

x) xxxxx x příjmení xx název xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxx, je-li přiděleno,

c) xxxx, ve které xx xxxxxxxx sídlo xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxx o xxx, xxxx částka xxxx dosud xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx prostředky xxxxxx, xxxxxx odkazu na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vydání rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výplaty, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx částky, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxx.

(2) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytují. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx informace xxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zveřejněné xxxxxxx po xxxx 10 let.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10) Xxxxx x. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Čl. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx povinen xx 6 xxxxxx od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §4a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutých xx 1. lednu 2018. Xxxx informace musí xxxxxx zveřejněné nejméně xx xxxx 10 xxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x sdružování v xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., xxxxxx x. 68/1993 Sb., xxxxxx x. 189/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 296/1995 Xx., zákona x. 322/1996 Xx., zákona x. 340/2000 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 98/2001 Xx., xxxxxx x. 104/2001 Sb., xxxxxx x. 170/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 556/2004 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 345/2010 Sb., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx č. 302/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 303/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §8 xx odstavec 8 xxxxxxx.

2. V §9 xxxx. 3 písm. x) se část xxxx xx středníkem xxxxxx středníku a xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xxxxxxx.

3. §19x se xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpoklady xxx xxxxx některých xxxxxx ve státních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx orgánech a xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx dne 26. xxxxxxxxx 1992, vyhlášeného x xxxxxx 116/1992 Xx., xxxxxx č. 254/1995 Sb., zákona x. 422/2000 Sb., xxxxxx č. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., zákona x. 312/2002 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., zákona x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 205/2017 Xx. x xxxxxx č. 218/2021 Xx., se §9x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

Xx. XXX

X §60 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., zákona x. 140/2014 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a zákona x. 289/2017 Xx., xx xxxxxxxx 11 xx 16 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 529/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx., zákona č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., xx §16x xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x obecní xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, ve xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., zákona x. 153/1995 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 427/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 65/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 248/2017 Xx. x xxxxxx x. 261/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. X §11x odst. 1 xx xxxxxxx x) x x) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx f) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

2. V §11x xx xxxxxxxx 3 xx 7 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

3. V §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "x" x xxxxx "x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dalších xxxxx podle §11x xxxx. 2 až 5" xx zrušují.

XXXX OSMNÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona č. 360/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona č. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., zákona x. 411/2000 Sb., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Xx., zákona č. 265/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., zákona x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., zákona č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Sb., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 251/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 317/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 213/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., zákona x. 203/2017 Xx., zákona x. 259/2017 Sb., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Sb., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 228/2019 Xx., xxxxxx č. 315/2019 Xx., zákona x. 255/2020 Xx. x xxxxxx x. 540/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §11a xx xxxxxxx.

2. X §85 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, lze-li xxxx x xxxxxx k xxxxxx zjistit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

3. V §85 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx textu xxxx první xxxxxxxx xxxxx "; rodný xxxx se xxxxxxxxxxx, xxx-xx údaj o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Sb., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx., zákona č. 377/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 443/2006 Xx., xxxxxx č. 37/2007 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 433/2008 Xx., xxxxxx č. 215/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 287/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona č. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 37/2012 Sb., xxxxxx č. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 135/2014 Xx., xxxxxx č. 219/2015 Xx., zákona x. 220/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona č. 301/2016 Xx., zákona x. 302/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 39/2020 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx., zákona x. 238/2020 Xx., zákona x. 338/2020 Xx. x xxxxxx x. 174/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §38xx xx xxxxxxxx 2 a 4 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

2. X §38xx xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §38xx se xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) číslo x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx datum ukončení xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.".

4. X §38xx xx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 347/1992 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., zákona x. 16/1997 Xx., zákona x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx., zákona x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Sb., xxxxxx č. 168/2004 Xx., xxxxxx č. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 349/2009 Xx., xxxxxx č. 381/2009 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona č. 175/2014 Sb., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., zákona č. 39/2015 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 123/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx §75x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx kultury České xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 239/1992 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 465/2011 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx. a xxxxxx x. 188/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §6x xx zrušuje.

2. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xxx:

"§11x

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona5), x xx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx název xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx příjemce, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx má příjemce xxxxx či xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a údaj x xxx, jaká xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) účel, na xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) informace x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx zveřejňují xx 7 xxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytují. X případě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx informace xxxxxxxx xx 7 xxx xx právní xxxx příslušného rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 let.

(3) Xxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím.".

Čl. XXIII

Přechodné ustanovení

Fond xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §11a xxxxxxxxx x všech finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. lednu 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zveřejněné nejméně xx xxxx 10 xxx.

ČÁST XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 98/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx č. 9/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2010 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 503/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Sb., xxxxxx č. 184/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §18x xxxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx řádu

Čl. XXX

Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx zákona č. 82/1998 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Sb., xxxxxx x. 352/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., zákona x. 344/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 460/2016 Sb., xxxxxx x. 258/2017 Xx., xxxxxx č. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 7/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 33/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxx x. 218/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxxxx xxxxxx xxx: "XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX".

2. X xxxxx xxxxxx se xxxxx 1 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 1 a 2.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXVI

V xxxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 116/2000 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §20x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxx x Vězeňské xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXXXX

X §23x zákona č. 555/1992 Sb., x Vězeňské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 460/2000 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Xx., zákona x. 157/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Sb., xx xxxxxxxx 7 až 10 a 12 x 13 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 se xxxxxxxx xxxx odstavec 7 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 14 se xxxxxxxx xxxx odstavec 8.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXVIII

V xxxxxx č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Sb., xxxxxx x. 324/1993 Xx., zákona č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., zákona x. 118/2000 Sb., xxxxxx č. 258/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 138/2001 Sb., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx č. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 369/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 145/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., zákona x. 297/2017 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx. x xxxxxx x. 161/2021 Xx., xx §27x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kovů

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 19/1993 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 157/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx. a zákona x. 250/2014 Sb., xx §7x včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 16x zrušuje.

XXXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1995 Xx., zákona č. 423/2003 Xx., xxxxxx x. 292/2005 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 119/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Sb., zákona x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 135/2014 Xx., xxxxxx č. 104/2016 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 461/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Sb. a xxxxxx x. 111/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §15 xx odstavce 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10d xx 10x zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 7.

2. V §15 xxxx. 5 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

3. §15x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 182/1993 Sb., x Ústavním soudu, xx znění xxxxxx x. 331/1993 Sb., xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxx č. 77/1998 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 48/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 114/2003 Xx., zákona x. 83/2004 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., zákona x. 234/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 90/2017 Xx., xxxxxx x. 173/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §25x xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx".

2. X §25x xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx g) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až h).

3. X §25a xxxx. 2 se xx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx h) x x), která xxxxx:

"x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx partnerství,".

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

XXXX XXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx zastupitelství

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxxx §12x xxxxxx č. 283/1993 Sb., o státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx. x xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxx:

"§12x

Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx veřejné xxxx, vůči xxxxx xxxx xxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx agend, xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vyjádřeny xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx x Úřadu xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeny.".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 36/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., zákona č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 99/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., zákona x. 298/2016 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Sb., xx §45x zrušuje.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x prodeji x vývozu xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty

Čl. XXXIV

V xxxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 80/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §5a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXV

V zákoně č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 38/1995 Xx., xxxxxx č. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 577/2002 Xx., zákona x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona č. 304/2017 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Xx., xxxxxx č. 337/2020 Sb. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §34c xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x dráhách

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 77/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 377/2009 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 180/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 319/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 313/2019 Xx., zákona x. 367/2019 Xx. x xxxxxx x. 115/2020 Xx., xx §54a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXVII

Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx znění xxxxxx x. 126/2003 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 179/2007 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., zákona x. 345/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Sb., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 42/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., zákona č. 261/2020 Xx. x xxxxxx č. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §2x se xxxxxxx.

2. V §11aa xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

3. X §15a xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx v §2x" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXVIII

V zákoně č. 37/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Sb. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., se §5b xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXIX

Zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 356/1999 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 81/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona č. 7/2009 Sb., zákona x. 154/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., zákona x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 332/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. §9x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x, 5x, 5h x 5x xxxxxxx.

2. V §19x odst. 3 xx xxxx poslední xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o vnitrozemské xxxxxx

Xx. XL

V xxxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 118/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 327/2005 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 187/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 292/2017 Sb., xxxxxx č. 135/2019 Xx. x zákona x. 44/2020 Xx., xx §48a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XLI

Zákon č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx., zákona x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., zákona x. 158/1998 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 125/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Sb., zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 204/2005 Sb., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., zákona x. 239/2008 Sb., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Sb., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 48/2013 Xx., xxxxxx č. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx č. 253/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 200/2017 Xx., zákona č. 222/2017 Sb., xxxxxx x. 92/2018 Sb., xxxxxx č. 32/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., zákona x. 363/2019 Xx., xxxxxx č. 540/2020 Xx., xxxxxx x. 580/2020 Xx. x xxxxxx č. 588/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. X §63 xxxx. 3 xx xxxx druhá x xxxxx včetně poznámek xxx čarou č. 3x, 19x a 60 xxxxxxx.

2. X §63 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §63 xx xxxxxxxx 5 xx 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XLII

V §47 xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. a zákona x. 62/2017 Xx., xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o advokacii

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 312/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., zákona x. 219/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 214/2011 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 258/2017 Sb., zákona x. 94/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona č. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §25x xxx:

"§25x

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xxxxxxx prohlašuje, xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx před xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podpis xx xxxxxxxxx uznala xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Prohlášení xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx na xxxxx pevně s xx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx podpis, xxxxxxxxxx se vyhotoví x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x s elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentu, xx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednající xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx o pravosti xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx bydliště mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx, je-li x předloženém xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx údaj xxxxxxxxxx, zapíše se xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx b) a x) zjištěny,

e) údaj x tom, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dokumentu xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxx xxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx advokátů; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho evidenční xxxxx xxxxx zápisu x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx s xxxxxxxx "x xxxxxxxxxx",

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

(4) Advokát je xxxxxxx xxxx evidenci x všech učiněných xxxxxxxxxxxx xxxxxx knihy x prohlášeních o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx vydá xxxxxxxxxx xx úplatu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřený vzor xxxxx xxxxxxx.

(5) Advokát xx xxxx xxx xxxxxxxxxx nechat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncipientem, který Xxxxxx předložil úředně xxxxxxx xxxx svého xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

2. V §25x se xxxxx "X souvislosti s xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxx advokát" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx je xxxxxxxx".

3. X §52x xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1,

x) xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx, ačkoli xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich poskytování xxxxx §2 xxxx. 1, xxxx

x) použije xxxxxxxx "xxxxxxx", ačkoli xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xx 3 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) pokutu xx 200 000 Xx.".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x zpřístupnění xxxxxx vzniklých činností xxxxxx Xxxxxx bezpečnosti

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 107/2002 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx. a xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx §10x zrušuje.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Sb., zákona x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 288/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 268/2015 Xx., zákona č. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 370/2016 Xx., xxxxxx č. 151/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx č. 227/2019 Xx., zákona x. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 162/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx. x zákona x. 543/2020 Sb., xx §41a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XLVI

Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona č. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 459/2000 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Sb., xxxxxx x. 285/2002 Xx., zákona č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., zákona x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 47/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 117/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 340/2006 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Sb., xxxxxx x. 270/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 59/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., zákona x. 275/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Sb., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Xx., zákona x. 60/2014 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 1/2015 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Xx., zákona x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 200/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 231/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Sb., xxxxxx x. 282/2018 Xx., xxxxxx x. 45/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Sb., xxxxxx x. 538/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx. x xxxxxx x. 569/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §40 xx odstavce 12 xx 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 a 16 se označují xxxx xxxxxxxx 12 x 13.

2. X §40 xxxx. 13 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "12".

3. §41 xx zrušuje.

XXXX ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxx o civilním xxxxxxxx

Xx. XLVII

Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 146/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2002 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2010 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 127/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2017 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx. x zákona x. 277/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §85x xx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

2. V §85x xxxx. 2 xx xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "2".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Sb., zákona x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx č. 317/2004 Xx., zákona x. 94/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 409/2006 Sb., xxxxxx x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 95/2009 Xx., xxxxxx x. 109/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 179/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 371/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx., zákona č. 104/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 299/2017 Xx., xxxxxx x. 208/2019 Sb. x xxxxxx č. 484/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. X §2fb xx xxxxxxxx 3 xx 8 zrušují.

2. X §3x se xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 9 xx 14 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

3. X §3x xxxx. 4 se xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

4. X §3x odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "12" nahrazuje xxxxxx "6".

5. X §3x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

6. §3x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 15/1998 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 224/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxx x. 119/2020 Xx., xx §13x zrušuje.

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím

Čl. X

Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., zákona x. 39/2001 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 123/2010 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 222/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Sb., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Xx. a zákona x. 36/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4x se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

2. X §5 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "orgánu veřejné xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x úkonů xxxxxxxx, xxxxx xxx vykonávání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx,".

3. X §5 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx x" vkládají slova "xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x".

4. X §5 xx xxxxxxxx 5 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 3a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

5. X §5 odst. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak".

6. Za §5 xx xxxxxx xxxx §5a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx vedou x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx obsahující informace, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejňovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx v registrech, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx registru, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxx. Xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx roku xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x souvislosti x členstvím fyzické xxxxx xx statutárním xxxx jiném orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. X §5x se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxx, krajské xxxxx x obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx metadata xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úředních xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx desek xxxx xxxxxxxx xxxx.".

8. X §21 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx registry, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx každému xxxxxxxxx, xxxx otevřená data xxxxx §5x odst. 2 zákona x. 106/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

XXXX XXXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXX

X §57 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx), ve znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., zákona x. 48/2006 Xx. x xxxxxx x. 308/2011 Xx., xx odstavce 3 xx 8 xxxxxxx.

XXXX PADESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. LIII

Zákon č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Sb., xxxxxx č. 47/2016 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 písm. x) xx slova "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

2. Xxxx jedenáctá xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., zákona x. 217/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx č. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Sb., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Sb., zákona x. 197/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 222/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 103/2013 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 312/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona x. 203/2015 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 314/2015 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 191/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 16/2019 Xx., xxxxxx č. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x zákona x. 165/2020 Xx., xx mění takto:

1. X §160 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "50".

2. X §165a xx xxxxxxxx 5 až 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 24x zrušují.

3. V §167 se odstavce 5 až 8 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x cestovních xxxxxxxxx

Xx. LV

Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech, xx znění xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 539/2004 Xx., zákona x. 559/2004 Sb., xxxxxx č. 136/2006 Xx., zákona x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx č. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 384/2009 Xx., zákona x. 197/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 159/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 191/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 195/2017 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §19 xxxx. 1 xx číslo "8" nahrazuje xxxxxx "7".

2. X §20 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 9 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 8.

3. X §29 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxx. 6 x 7" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 3 x 4".

4. V §29x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx "xxxx. 6" xxxxxxxxx textem "odst. 3".

5. X §30 xx xxxxxxxx 3 xx 5 a 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 13 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 10 x dosavadní xxxxxxxx 15 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 11.

6. X §30 xxxx. 5 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

7. V §30x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text "§30 xxxx. 10" xxxxxxxxx xxxxxx "§30 xxxx. 7".

8. V §30x xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "§30 xxxx. 6" xxxxxxxxx textem "§30 odst. 3".

ČÁST PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Veřejném xxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx ochránci práv, xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Xx., zákona č. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Sb., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 198/2017 Xx. x zákona x. 365/2017 Xx., xx §16x xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

X §53x xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb. a xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx odstavce 5 xx 11 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 46/2000 Sb., x xxxxxxx a povinnostech xxx vydávání periodického xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (tiskový zákon), xx znění xxxxxx x. 302/2000 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 305/2013 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x zákona x. 277/2019 Xx., xx §17x xxxxxxx.

XXXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 310/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 261/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona č. 81/2015 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 339/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §80x zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 196/2012 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx 129/2016 Sb., xxxxxx x. 308/2018 Xx., xxxxxx č. 227/2019 Xx. x xxxxxx x. 190/2021 Xx., se xx §12 xxxxxx nový §13, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 13 xxx:

"§13

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zárukách xxxx otevřená xxxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxx13), x to x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx přiděleno,

c) obec, xx xxxxx má xxxxxxxx sídlo či xxxxx xxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxx o tom, xxxx částka xxxx xxxxx vyplacena,

e) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí či xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx straně xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výplaty, krácení xxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x to xxxxxx částky, které xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx, nevydává-li se xxxxxxxxxx, xxx do 7 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx zveřejní do 7 dnů po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či účinnosti xxxxxx. Informace musí xxxxxx zveřejněné xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx tímto způsobem xxxxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx povinen xx 6 měsíců xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §13 informace x xxxxx finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. lednu 2018. Xxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

ČÁST PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o poskytování xxxxxx škod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 115/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx škod způsobených xxxxxxxxx zvláště chráněnými xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 476/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2017 Xx., xxxxxx x. 100/2019 Xx. x zákona x. 50/2021 Xx., xx §10x zrušuje.

XXXX XXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxx muzejní povahy

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 122/2000 Sb., x ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Sb., zákona x. 483/2004 Xx., xxxxxx č. 203/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb. x zákona č. 183/2017 Sb., se §15x xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x obcích

Čl. LXIV

V xxxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Sb., xxxxxx x. 313/2002 Xx., zákona č. 59/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 234/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Sb., xxxxxx x. 298/2008 Xx., zákona č. 305/2008 Sb., zákona x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 72/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 257/2017 Sb., xxxxxx č. 175/2018 Xx., zákona x. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 263/2019 Xx. x xxxxxx č. 36/2021 Xx., xx §149x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x krajích

Čl. XXX

X xxxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 404/2002 Xx., xxxxxx č. 229/2003 Xx., zákona č. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., zákona x. 99/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Sb., zákona x. 263/2019 Sb. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx §94x zrušuje.

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze

Čl. LXVI

V xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Sb., xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 234/2006 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 66/2008 Xx., zákona x. 169/2008 Sb., xxxxxx x. 298/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Xx., zákona x. 32/2019 Xx., xxxxxx č. 263/2019 Xx. a xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx §119x xxxxxxx.

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona č. 68/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 312/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Sb., xx xxxx takto:

1. X §8 se xxxxxxxx 16 až 18 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 9x zrušují.

2. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx druhé, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx.".

3. V §10 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx9)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx9)".

4. X §13x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 6.

5. X §13b xxxx. 5 se xxxxx "5" nahrazuje xxxxxx "4".

6. §23a xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LXVIII

V §23x xxxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 282/2003 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 32/2011 Xx. x zákona x. 60/2017 Sb., xx xxxxxxxx 6 x 9 až 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 6 x 7.

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. LXIX

V xxxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx průmyslových xxxxx x x změně xxxxxx x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vzorech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 474/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona č. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 196/2017 Xx., xx §41 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx investic

Čl. XXX

X zákoně č. 211/2000 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x o Xxxxx národního majetku Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 391/2002 Sb., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx č. 61/2005 Sb., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 71/2010 Xx., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 276/2012 Sb., xxxxxx x. 111/2018 Xx., xxxxxx č. 307/2018 Xx. a xxxxxx č. 113/2020 Xx., xx xx §10 xxxxxx nový §11, který včetně xxxxxxxx pod čarou x. 9 xxx:

"§11

(1) Xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx otevřená data xx xxxxxx zvláštního xxxxxx9), x to x rozsahu

a) xxxxx x příjmení xx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx příjemce, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x údaj x tom, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx prostředky xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li prostředky xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně na xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, a xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx týká.

(2) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx 7 xxx xx xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx dobu 10 xxx.

(3) Brání-li xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx informace způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx tímto způsobem xxxxxxxxxx.

9) Xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.".

Xx. LXXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po 1. xxxxx 2018. Xxxx informace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

ČÁST XXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x majetku Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. LXXII

V xxxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx České xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 229/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., zákona x. 280/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 476/2002 Xx., zákona č. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 480/2003 Xx., zákona x. 41/2004 Xx., zákona x. 218/2004 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 22/2006 Sb., xxxxxx č. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 139/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 457/2008 Xx., xxxxxx č. 153/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 239/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 311/2013 Sb., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., zákona č. 375/2015 Sb., zákona x. 51/2016 Sb., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx č. 264/2016 Xx., zákona č. 55/2017 Sb., zákona x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Xx. x zákona x. 118/2020 Xx., xx §64a zrušuje.

XXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X §15 xxxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx. a xxxxxx x. 430/2010 Sb., xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41 xx 45 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 256/2000 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., zákona č. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., zákona x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., zákona x. 35/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx č. 251/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 179/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 128/2016 Xx., xxxxxx č. 242/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx x. 208/2019 Xx. a xxxxxx č. 314/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §12 xxxxxxxx 6 a 7 xxxxx:

"(6) Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dotacích xxxx xxxxxxxx data ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx47), x xx v xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příjemce, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) účel, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx částky, kterou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, odvést či xxxxx nebyla vyplacena.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx rozhodnutí xx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx 7 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxxxxx zveřejněné xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.".

2. X §12 xx za xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx.".

3. §12x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx intervenční xxxx xx povinen xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §12 xxxx. 6 až 8 xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutých xx 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx.

XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Probační x xxxxxxxx službě

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx zákona č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx x Probační x xxxxxxxx službě), xx znění xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., zákona x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 181/2011 Sb., zákona x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona č. 303/2013, zákona č. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 165/2020 Xx. x xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx §5x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 167/2004 Sb., xxxxxx č. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., zákona x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 59/2006 Sb., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 115/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx č. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 202/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. §47x se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36x xxxxxxx.

2. X §48 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 578/2002 Xx., xxxxxx x. 165/2004 Sb., xxxxxx č. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 21/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Xx. a xxxxxx x. 279/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §84 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

2. §84x, 84x, 84x x 84x xx zrušují.

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Sb., xxxxxx č. 62/2002 Xx., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 436/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 229/2005 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx., zákona x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 215/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 297/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Sb., zákona x. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 197/2012 Xx., xxxxxx č. 390/2012 Sb., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 101/2013 Xx., xxxxxx č. 233/2013 Xx., zákona x. 239/2013 Xx., xxxxxx č. 300/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., zákona x. 230/2014 Sb., xxxxxx x. 249/2014 Xx., zákona č. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 48/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 199/2017 Xx., zákona x. 193/2018 Sb., xxxxxx x. 285/2018 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Xx. x xxxxxx x. 220/2021 Xx., se mění xxxxx:

1. V §6 xxxx. 7 xx xx konci textu xxxxxxx a) doplňují xxxxx "; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxx".

2. X §6 odst. 7 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "; xx neplatí, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx50)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50 zní:

"50) Xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

3. X §6 xxxx. 7 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zapsána x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".

4. X §6 odstavec 8 xxx:

"(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx výzvu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx policisty, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx x předložit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx-xx povinnost xx xxx u sebe.".

5. X §6 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx nový xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxxxxx-xx řidič xxx xxxxxxxx vozidla doklad xxxxxxxx xxxxx §6x xxxx 118x, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad odejme x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.

6. X §6x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dán xxxxx xxx zadržení xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému k xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příslušnému podle xxxxx spáchání xxxxxxxxx, xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provede záznam. Xxxxx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx vydání xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx kopie xxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

7. X §47 odst. 3 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx xxx xxxxxxx x jednotlivě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx51)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 51 xxx:

"51) §7 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

8. V §118b xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxx provede v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

9. X §118x xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

"(6) Xx-xx xxx důvod xxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a řidič xxx policistovi xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx prohlásit xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zadržený x xxxxxxxx 2 až 5 se xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx řidičský xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx má xxxxxxxxx xxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxxx xx zadržený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

10. §122x xx zrušuje.

11. X §125c xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx její xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 6".

12. X §125x xxxx. 4 xxxx. x) se za xxxx "§113 xxxx. 1" xxxxxx xxxx ", §118x xxxx. 6".

13. X §137 xxxx. 2 xx xxxx "§118x xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxxx "§118x odst. 7".

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

Čl. XXXX

Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., zákona x. 301/2016 Sb., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Sb., xxxxxx č. 99/2019 Xx. x xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. x) až x), x §4 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x §4 odst. 2 xxxx. b) xx x) x x §5 xxxx. 2 xxxx. a) až x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx čárkou.

2. X §2 písm. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx funkcí xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx korporací" a xx xxxxx "dále" xx vkládají slova "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx".

3. X §2 xx xx xxxxxxx f) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které zní:

"g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx zlepšování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, znalostního x xxxxxxxxxxx zajištění; xxxxxxxx xx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx u) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

4. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx komunikační xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx služeb")" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx centrálního xxxxx xxxxxx".

6. V §2 se xx xxxxx písmene v) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují se xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxx úrovní cloud xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) cloud computingem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx prostřednictvím dálkového xxxxxxxx k sdílenému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nastavitelný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx předmětem xx xxxxxx vůle xxxxxx xxxxx computing xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo její xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxx xxxxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx vertikální xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud computingu,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vůle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zadávacím řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.".

7. X §3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány x případě nesouhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx.".

8. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxx".

9. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) x x), x §4 xxxx. 2 písm. x) x v §5 xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xxxx. 2 xxxx. d) xx slova "xxxxxxxx xxx vazby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx správy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní" xxxxxxxxx xxxxx "x xx Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

11. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "upravujícími informační xxxx xxxxxxxxxxx technologie", xx slovo "dokumentací" xx vkládá xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxxx xx informačních xxxx komunikačních xxxxxxxxxxx".

12. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx")" xxxxxxx.

13. X §5 xxxx. 2 xxxx. c) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" se vkládá xxxxx x za xxxxx "xxxxxxxxxx vlády" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

14. X §5 odst. 2 xxxxxxx f) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx jiné xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx.".

15. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx souhlasném vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxx souhlasném xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

16. X §5 odst. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx písmena x) x i), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxx záznam x xxxxxxx zkušebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; část xxxx xxxx středníkem xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx jen ve xxxxxxx nemajících vliv xx vnitřní vazby xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informačního systému xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy x provozní xxxxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx spravovaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx závazná xxxxxxxx vlády, xxxxxx xxxxxxxxxx koncepcí České xxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije xx xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx týká výlučně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx j) x k).

17. X §5 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Orgány xxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x informačním xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx které jsou xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx využívány.".

18. X §5x odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx zhodnocení,", xxxxx "x" za xxxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx čárkou a xx xxxxx "provozování" xx vkládají xxxxx ", xxxxxxx x xxxxxxx".

19. V §5x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx veřejné správy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xx x praxi x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx principy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předkládají xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx vydání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xxx jejím xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxx vyhodnocování xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx informačních systémů xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úrovní x xxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informační xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spravovaných orgány xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

20. X §5x odst. 3 se slova "Xxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Strukturu x xxxxxxxxxxx".

21. X §5x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxx xxxxxxxxxx postupují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

22. X §5c xx na xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx slova "x x případě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 3 měsíce".

23. X §6x xxxx. 1 xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

24. X §6x odst. 2 xxxx. a) xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. r)".

25. X §6x xxxx. 1 xx xxxxx "technického x programového xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "technických x programových xxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

26. X §6x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5.

27. X §6x xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx jimi spravované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" a xx xxxxx "xx d)" xx vkládají slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinými xxxxxx xxxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

28. X §6x xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx" x xx xxxxx "komunikací" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx".

29. X §6x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx služeb a xxxxxxx referenčního xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx možný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

30. Hlava VI xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX SPRÁVY

§6i

Působnost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx státem x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu orgánům xxxxxxx správy (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxx zajištění potřebné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu poskytovatelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx rozpočtového xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

c) xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx udržitelného financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx poskytovaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx podle §6n x xxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxx orgány xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx computingu"),

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx cen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x případě xxx xx poskytování xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx správy.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x, x případě, xx xx využíván x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek.

(4) Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx computingu může xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx xxxxx computingu

(1) Xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx computingu, poskytovatelích xxxxx computingu, xxxxxxxxx xxxxx computingu x x cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Údaji vedenými x katalogu cloud xxxxxxxxxx x

x) poptávkách xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poptávku xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poptává,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) nabídkách cloud xxxxxxxxxx xxxx

1. údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx cloud computing xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu x xxxx bezpečnostní xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx x předpokládané xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx, případně x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx území Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxx

1. xxxxx identifikující využívaný xxxxx computing,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgán veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx využívaný xxxxx xxxxxxxxx, včetně údajů x základních parametrech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x využíváním xxxxx computingu.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x které xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx po xxxx 5 xxx v xxxxxxxxxxx systému cloud xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx je součástí xxxxxxxxxxxx systému cloud xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6n x xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx cloud computingu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxx

x) x xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx zadat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek.

(2) Přestane-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx správy ukončí xxxx využívání xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx dozvěděl.

(3) Xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxx computing xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx x poskytování xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx správy.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx xxxxxx výlučně

a) xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx diagnostice xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx autentizace,

c) x xxxxxxxxxxx nebo opravě xxxxxxxxxxxx prostředku, xxxx

x) xx shromažďování nebo xxxxxx provozních údajů,

e) xx zkušebnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud při xxx xxxxxxx využity xxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedou xxxx povedou anebo xxxxx xxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x využívání cloud xxxxxxxxxx orgány veřejné xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxxx xxxxx computing xxxxxx xxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hlediska veřejného xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytujícím xxxxxx xxxxxxx správy cloud xxxxxxxxx zařazený xx xxxxxxxx bezpečnostní úrovně xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx využívaný xxxxxxx xxxxxxx správy

Orgán xxxxxxx xxxxxx xxxx využívat x xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx computing,

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) který umožňuje xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx využívající xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx bezpečnostní xxxxxx xx stejná nebo xxxxx než bezpečnostní xxxxxx informačního systému xxxxxxx správy xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx jehož provozu xx xxxxxxxx,

x) který x xxxxxxx, že xx jeho poskytování xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle písmen x) xx x) x xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu; xxxx věty před xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx zapsaným x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx středníkem xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 písm. x).

§6x

Xxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo zapíše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx požadavku. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx cloud computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxxxx uvede x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v katalogu xxxxx computingu.

(4) Orgán xxxxxxx xxxxxx připojí x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxx computingu.

(5) Xxxxxxxx-xx poptávka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x katalogu cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx computingu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x jejíž zápis xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx správy, xx xxxxxxx požadavku xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, x to xx 15 xxx xxx xxx uplatnění xxxxxxxxx,

x) x xxxxx zápis xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx požádal orgán xxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxxx xxxx 1 xxxx ode dne, xxx byla xxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxx xxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx poptávky xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6x,

x) kterou xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §6x xxxx. 1 xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx využívání cloud xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx computingu xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx požadavku xxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu zapsána, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b).

Zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu cloud xxxxxxxxxx

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxx, splňuje-li poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 45 xxx ode xxx jejího xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevydává. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx computingu. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx požádal.

(3) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx formátu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx o sobě x rozsahu xxxxx, xxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxx území Xxxxx republiky.

(5) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu, x xxxx má xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx certifikaci xxxx audit pro xxxxxx xxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou bezpečnost,

d) xxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx bezúhonnost xxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx; ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxx, x xxxx xx sídlo, x xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nedoplatek xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx států; xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx, nepoužije, má-li xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx státu xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. a) xxxx x), poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx jej xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx požadavků xxxxx §6x odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xx jeho vyžádání.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. c) informace x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx evidovaný nedoplatek x

x) orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České republiky,

b) xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a na xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o stavu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

(4) Xxxxxxxxxxxx si vyžádá xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů x skutečných xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vyžádat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5 xx xxxxxx poskytnutí xxxxx podle §6x xxxx. 1 neběží, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1, xxxxx obsahují xxxxxxxxx informace xxxx xxxx informace, na xxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx odděleně xxxx xxxx.

§6x

Xxxxx poskytovatele xxxxx computingu z katalogu xxxxx computingu

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x katalogu cloud xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, a to xx 15 xxx xxx dne podání xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 30 dnů, xxxx zjistí-li, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavek xxxxx §6x odst. 1 xxxx. b) xxxx x).

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 není xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §6r se xx výmaz xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx obdobně.

Zápis xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx computingu

§6t

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státního cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6x xxxx. x), b), x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x), xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxx §6x písm. x) a x) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu nebo xxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6n xxxx. x) a x) x požadavek xxxxx §6x písm. e), xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxx první x xxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx podání; xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxx přípustný.

(2) Xx-xx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud computingu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxx computingu xxxx x žádosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxx

x) xxxxx x nabídce xxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxx se x nabídce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, zda je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, identifikaci xxxxxx xxxxx computingu a xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx využití,

c) údaj, xxx je poskytování xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelů xxxxx computingu a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zapojení.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxx připojí

a) seznam xxxxx dodavatelů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx,

x) doklad o xxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx audit pro xxxxxx xxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

x) zprávu x xxxxxxxxx penetračního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x plán xx xxxxxx poskytování nabízeného xxxxx computingu xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx kybernetickou bezpečnost; xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zhodnocení xxxxxx xxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) podklady x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou bezpečnost.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závislé xx využití xxxxxx xxxxx computingu x xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dále připojí

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx jen "podpůrný xxxxx computing"),

b) seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx computingu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx správy,

c) xxxxxx x tom, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, integrity x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx požadovány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx kontinuity xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a plán xx obnovu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; namísto plánů xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

h) xxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingem, pokud xxxx požadovány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dále xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx dodavatelů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx tito xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x) x e) závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx středníkem xx xxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §6r xxxx. 7 se xx xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx požádal x xxxx zápis xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx splněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. O xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo do 30 xxx xxx xxx xxxxxx podání; xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx žádosti x xxxxx rozsahu xxxxxxxx, písemné vyhotovení xxxxxxxxxx xx nevydává. Xxxxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx do xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žádosti xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx o nabídce xxxxx xxxxxxxxxx vedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §6x xxxx. 6 xx 8, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Podmínkou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu je, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bude po xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx charakterizujících xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ustanovení §6r xxxx. 7 x §6x xxxx. 1 xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xx do 15 xxx xxx xxx podání xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 dnů,

c) xxxxxx-xx xxxx 3 xxx ode dne, xxx byla nabídka xxxxx computingu xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxx computingu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx doby 30 xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx vždy xx xxxxxxxx xxxx 30 xxxxxx xxx xxx, xxx mu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potvrdil, xx nabídka xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x něhož došlo x xxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závislé xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výmaz kteréhokoliv x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) o xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx computingu z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxx x výmaz nabídky xxxxx computingu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), zjištění podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týká.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxx části x xxxxxxxx cloud computingu xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx uvede datum xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 xx xx výmaz nabídky xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, do katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, a xx do 45 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxx. Věta xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6l xxxx. 1 xxxx. x).

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx využívaného xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx v xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx předmětem xxxxxxx cloud computingu xxxxxxx v katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx poskytován xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 5 xxxx §6x xxxx. 6 xx 8, poskytovatel cloud xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x současně xx předloží xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx audit xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 5 xxxx. x), §6x xxxx. 6 xxxx. x) x §6t xxxx. 7 xxxx. x) x zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 písm. x) x §6x xxxx. 7 písm. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zapíše xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové období xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxx který orgán xxxxxxx xxxxxx využívá xxxx využíval xxxxx xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx computingu

Orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxx, jehož využívání xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx do 45 xxx ode dne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.".

31. V §7 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (§6b) k xxxxxxxxx xxxxx informačního xxxxxxx veřejné správy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

32. X §7 odst. 2 písm. x) xx slova "xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

33. V xxxxx první xx xx xxxxx XXX xxxxxx nová xxxxx XXXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXX

§8

Xxxx, xxxxx náležitostí xx být xxxxxx xxxx, kdo jej xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx podepsaný, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx totožnosti xxxx, xxx xxxx xxxx, s využitím xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxx xxxxx tím, xxx xxxx činí, x xxxxxx prokázání xxxxxxx xxxx toho, xxx xxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx XXXX až X xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XX xx XX.

34. X §8x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x Hospodářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

35. X §8x xxxx. 2 xxxx. g) x x §8x xxxx. 1 se slova "xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

36. V §8x odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", Xxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx".

37. X §8x odst. 3 xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích" xxxxxxxxx xxxxx "právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxxxx".

38. Xx §9x xx vkládá xxxxxxxx x nadpis xxxxx XX, xxxxx xxxxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX INFORMAČNÍHO XXXXXXX VEŘEJNÉ SPRÁVY".

Dosavadní xxxxx XX se xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.

39. X §9e xxxx. 3 xx xxxx první nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dat, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx kopií xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx." x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx".

40. X §9x xx odstavec 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

41. §12 zní:

"§12

(1) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx správy xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 4 x xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx vyhodnocování jejího xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx orgány xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx §5x xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x náležitosti provozní xxxxxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 3 x xx rozsah provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 4,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxx cloud computingu x o cloud xxxxxxxxxx využívaném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §6x xxxx. 2,

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §6x xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zkušenostech xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu x poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx podle §6x xxxx. 5 písm. x),

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a náležitosti xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 xxxx. x) x dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 7 xxxx. d),

i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx městských xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx x úřadů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx §8x odst. 2 xxxx. x).

&xxxx;(2) Xxxxxxx xxxx pro kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx zajištění základní xxxxxx xxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x) a §6x xxxx. b),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, integrity x xxxxxxxxxxx informací podle §6x xxxx. 5 xxxx. x), §6t xxxx. 6 xxxx. x) x §6x xxxx. 7 písm. x), xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xx strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 písm. x) a §6x xxxx. 7 písm. x) x xxxxxxxxx xxx xxxx předkládání,

d) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxxxxxxxx provozu nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx na obnovu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 xxxx. e) x §6t odst. 7 písm. f),

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §6t xxxx. 6 písm. x) a §6x xxxx. 7 písm. x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxx x ověření xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx důvěrnosti, integrity x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 xxxx. x) x §6x odst. 7 xxxx. x).".

42. X §12 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "§5 xxxx. 2 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§5 xxxx. 2 xxxx. x)" a xxxxx "§5 xxxx. 2 xxxx. j)" xx xxxxxxxxx slovy "§5 xxxx. 2 xxxx. k)".

Čl. LXXXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx computing, xxxxx xxxx využívat na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxx xxxxxxx x xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 365/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. prosince 2023.

2. Orgán xxxxxxx xxxxxx může využívat xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx") před xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 x xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx vyhlášení tohoto xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2023.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx VI zákona x. 365/2000 Xx., xx znění účinném xx prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx vyhlášení tohoto xxxxxx, zahájená xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Orgán xxxxxxx xxxxxx může x xxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxxxx č. 365/2000 Xx., ve xxxxx účinném xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx. §6x xxxxxx č. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cloud computing xxxxx xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

XXXX XXXXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 359/2003 Xx., zákona č. 694/2004 Xx., xxxxxx x. 180/2005 Sb., xxxxxx x. 177/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 574/2006 Xx., zákona č. 393/2007 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 299/2011 Xx., zákona x. 53/2012 Sb., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 318/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Sb., xxxxxx x. 103/2015 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 3/2020 Xx. a xxxxxx x. 403/2020 Sb., xx §10h xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXXX

X xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání a x xxxxxx státní xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 278/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx č. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 104/2015 Xx., zákona č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 152/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 1/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §17a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 193/2003 Xx., zákona x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 137/2008 Xx., xxxxxx č. 383/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 297/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Sb., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona č. 193/2018 Sb., xxxxxx x. 227/2019 Sb., xxxxxx x. 52/2020 Xx., zákona č. 337/2020 Xx. a xxxxxx č. 543/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §4x xx xxxxxxx.

2. X §5 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx" x xx konci xxxxx písmene xx xxxxxxxx slova ", xxxx x xxxxxxx xxxxx z osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx28)".

3. X §5 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) podle §4 xxxx. 2 xxxx. a), §4 xxxx. 3 xxxx. x), h) x x) x §4 xxxx. 4 xxxx. x) provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

4. X §72x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

5. V §79a xxxx. 4 se xxxxx ", §4a xxxx. 1 xx 6" zrušují.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. LXXXV

V xxxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 93/2004 Xx., xxxxxx x. 163/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 216/2007 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 436/2009 Xx., zákona x. 38/2012 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 256/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 326/2017 Sb. x zákona x. 403/2020 Xx., se §20x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o podpoře xxxxxx

Xx. LXXXVI

V xxxxxx č. 115/2001 Sb., o podpoře xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 219/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 230/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 178/2019 Sb., xx §3f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X zákoně č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 120/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. a xxxxxx č. 287/2018 Xx., xx §27x xxxxxxx.

ČÁST OSMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx řádu

Čl. LXXXVIII

V §131 zákona č. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx. x zákona x. 38/2021 Sb., xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxx a užití xxxxx x ní".

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže

Čl. XXXXXX

X xxxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 484/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 71/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 155/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 360/2012 Xx., xxxxxx č. 135/2016 Xx., zákona x. 293/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx. x zákona x. 262/2017 Sb., xx §21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST OSMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 231/2001 Sb., o provozování xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., zákona x. 626/2004 Sb., xxxxxx č. 82/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 348/2005 Sb., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 196/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 406/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 79/2015 Xx., zákona x. 139/2016 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. a xxxxxx x. 238/2020 Xx., xx §67x xxxxxxx.

XXXX OSMDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 196/2009 Xx.

Xx. XCI

V části xxxxx čl. XX xxxxxx č. 196/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 484/1991 Xx., x Xxxxxx rozhlasu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx body 9 x 10, xxxxx xxxxx:

"9. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx usnesení o xxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx rozhlasové xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx licence xxxxx bodu 5 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxx 5 xxxx. x) xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezanikne podle xxxxxx bodu ani xxxxx bodu 5 xxxx. a) dříve, xxx xxxxxxxxx tří xxx xxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx rozhlasové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 9, xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx licencí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysílačů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 6. Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zaniká xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx transformačních xxxxxxx xxxxx xxxx 9.".

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XCII

V §104 xxxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 150/2010 Sb., xxxxxx x. 151/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 113/2018 Xx., zákona x. 481/2020 Xx. x xxxxxx č. 544/2020 Xx., xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 256/2001 Sb., x pohřebnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 479/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 122/2004 Xx., xxxxxx x. 67/2006 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 202/2015 Sb., xxxxxx x. 193/2017 Xx. x zákona x. 609/2020 Xx., xx §5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XCIV

V xxxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 1/2005 Sb., zákona x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 341/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx §23x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 123/2003 Sb., xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona č. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 298/2007 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Sb., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., zákona č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 126/2019 Xx., xx §23a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o myslivosti

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 59/2003 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., zákona x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona č. 357/2014 Sb., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., zákona x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. a xxxxxx č. 314/2019 Xx., xx §60x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně označení xxxxxx a zeměpisných xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 452/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona č. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 375/2007 Xx., xxxxxx x. 256/2011 Xx., xxxxxx x. 196/2017 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., se §13x xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 477/2001 Sb., x obalech a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 94/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., zákona x. 66/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 77/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 62/2014 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 149/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 545/2020 Xx. a zákona x. 609/2020 Xx., xx §31a xxxxxxx.

XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x náboženských společnostech

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o církvích x xxxxxxxxxxxx společnostech), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 192/2016 Xx. x xxxxxx č. 303/2017 Xx., xx §27x xxxxxxx.

ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudech x xxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 349/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 441/2003 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., zákona x. 349/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 397/2006 Sb., xxxxxx x. 184/2008 Sb., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 217/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 294/2010 Xx., zákona č. 215/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 185/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx č. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017, xxxxxx č. 90/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx č. 31/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Sb. x xxxxxx x. 218/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. X §175x xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx příjmení".

2. X §175a se xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx g) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

3. X §175a xx xx písmeno x) xxxxxxxx nová xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o integrované xxxxxxxx

Xx. CI

V xxxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Xx., xxxxxx x. 437/2004 Sb., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 25/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Sb. x xxxxxx č. 541/2020 Sb., xx §28x xxxxxxx.

XXXX DEVADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o zbraních

Čl. XXX

Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx č. 537/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 484/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 148/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 455/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Xx. x xxxxxx č. 13/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §6 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) x x).

2. V §73x xxxxxxxx 5 x 6 xxxxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx 2 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx licence. Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx může požádat xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístupu xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx xxx jím xxxxxx osoby.

(6) Držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx pověřená xxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx přistupuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x x xxxxxxxxxx elektronickým čipem xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx registr xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. §73x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx muniční xxxxxxx x jím xxxxxxxx xxxxx může do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaných xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx do xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. CII xxxx 2 xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Státní xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx

Xx. CIV

V zákoně č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 94/2004 Xx., zákona č. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona č. 120/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona č. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 138/2014 Xx., zákona č. 250/2014 Sb., zákona x. 180/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Sb., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Xx. x xxxxxx x. 174/2021 Xx., xx §9 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. CV

V xxxxxx č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx kontrolním a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 21/2004 Xx., xxxxxx x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 179/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 299/2017 Xx. a xxxxxx x. 369/2019 Sb., xx §8x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX DEVADESÁTÁ OSMÁ

Změna xxxxxx x válečných xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 170/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 190/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2007 Xx., xxxxxx x. 308/2008 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 88/2014 Xx. a xxxxxx č. 250/2014 Xx., xx §8x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xxxxxxx.

XXXX DEVADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x finančním xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx §12a xxxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 378/2015 Sb. a xxxxxx č. 171/2018 Xx., xxx:

"§12x

Xxxxxx xx xxxxxxxx využívat x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx.".

XXXX XXX

Xxxxx zákona x některých opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 281/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx živnostenského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 253/2017 Xx., xx §21x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. CIX

Zákon č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 228/2005 Xx., zákona x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., zákona x. 100/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 202/2017 Xx., zákona x. 97/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x zákona č. 609/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. X §15 xxxx. 1 xx slova "podle §19" zrušují.

2. §19 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin

Čl. XX

X §26 zákona x. 149/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx významných xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, určeného k xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), ve znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 62/2017 Sb., xx odstavce 3 xx 8 xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 162/2003 Sb., o podmínkách xxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zoologických xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 141/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx §19x xxxxxxx.

XXXX XXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x Antarktidě

Čl. XXXX

X zákoně č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §25x xxxxxxx.

XXXX STO XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 441/2003 Sb., o ochranných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x státní správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x soudcích), xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 196/2017 Xx. x zákona x. 286/2018 Xx., xx §45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace

Čl. CXIV

Ustanovení §28x zákona č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxxx jiných států x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 126/2016 Xx., zní:

"§28a

Ministerstvo na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX ověří xxxxx, xxxxx využívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §12 xxxxxx č. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 142/2012 Xx. x zákona x. 58/2014 Xx., xx xxxxxxxx 6 xx 9 zrušují.

XXXX STO OSMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 78/2004 Sb., x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 346/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 371/2016 Xx. x zákona x. 183/2017 Sb., xx §27a xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §19 zákona č. 99/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx stráži, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 227/2009 Sb. a xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxxxxx 2 xx 7 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX XXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě rostoucích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx druhů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx druhy), xx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 467/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §25x zrušuje.

XXXX XXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

&xxxx;X xxxxxx č. 215/2004 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/2009 Xx., xxxxxx x. 236/2012 Sb., xxxxxx x. 104/2017 Xx. x zákona č. 183/2017 Xx., xx §5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti

Čl. XXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Sb., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., zákona č. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Sb., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., zákona x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 57/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Sb., xxxxxx č. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 1/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 437/2012 Sb., zákona x. 505/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 203/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx č. 88/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Sb., zákona x. 93/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., zákona x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., zákona č. 327/2017 Sb., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx č. 210/2019 Xx., zákona č. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 365/2019 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx., zákona č. 161/2020 Xx., xxxxxx x. 285/2020 Xx. x zákona x. 388/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxx "(§147x)" xxxxxxx.

2. §147x se zrušuje.

XXXX XXX TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxx x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 56/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx posouzení souladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx x požadavky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").".

2. X §37 xx xxxxxxxx 4 xx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 13 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

3. V §38 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx. 11 x 12" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 x 6".

4. §38x xx xxxxxxx.

5. X §40 se na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pořízené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě lze xxxxxxxx kvalifikovanou elektronickou xxxxxx.".

6. X §44 xx xx konci xxxxxxx u) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), xxxxx znějí:

"v) stanoví x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx atestace elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "atestace"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx atestace,

w) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx střediska.".

7. X §63 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xx x), x), k) x x), xxxxx x xxxxxx město Praha" xxxxxxx.

8. X §63 xxxx. 3 xx xxxx druhá nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu a x kterých xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx atestem. Xxxxxxxxxx xxxx druhé se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 xxxx národního standardu x xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byl změněn.".

9. X §63 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx v xxxxxxxx 3 větě xxxxx" x xxxxx "xxx xxxxxxxxxxxx systémy spisové xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx standard")" xxxxxxx.

10. X §64 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxx a" xxxxxxxx slova "případně x o" a xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx".

11. X §64 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx spisovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronickém xxxxxxx xxxxxxx služby," xxxxxxxxx xxxxx "Určení xxxxxxx".

12. X §64 odst. 4 xx slova "x elektronické xxxxxx" x věta xxxxxxxx xxxxxxx.

13. X §64 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §64 odst. 6 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "a u xxx určený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

14. V §64 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "x" xxxxxxx.

15. X §64 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx ", pokud xxx určeným původcem xxxxxxxx" zrušují.

16. X §64 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) odkaz xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odesílatelem, adresátem xxxx xx xx xxxxx xxxx x x něhož xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxx na xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx součástí.".

17. X §64 odstavec 7 xxx:

"(7) Určený xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx osobě xxxxxx xx jmenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx předání dokumentů x xxxxx, ke xxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx zničení.".

18. V §64 xxxx. 7 xx slova "v xxxxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

19. X §64 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

20. X §65 xxxx. 8 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronickém systému xxxxxxx služby xxxxx §63 odst. 4" xxxxxxx.

21. Xx §69x xx xxxxxxxx xxxx §69x xx 69x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx

§69x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určení xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxxxxxxxx, nejsou-li žádná xxxxx nebo jiné xxxxxx uspořádání určení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) u nichž xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx odbornou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx samy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxx nebo jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je určit xxxxxxxxxx střediskem pouze x xxxxxx x xxxxxxxxx správním xxxxxx, xxxxx vůči nim xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx střediskem xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxxxxxx.

§69x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx objednávky x postupem, xx xxxxxxxx x xx xxxxxx stanovených ministerstvem.

(2) Xxxxxxxxx středisko xxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx atestu. Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx, do xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 a národního xxxxxxxxx, xxxx atestační xxxxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, písemný xxxxx. Xxxxxxxxx středisko xxxxxxxx zveřejní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí x xxx atestační xxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69x

(1) Xxxxx xxxxx 2 xxxx xxx dne xxxx vydání.

(2) Změní-li xx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 xxxx národního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxx podle věty xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zveřejní xx Věstníku xxxxxxxxxxxx, x tomu, xxx xxxxxxxx objednal.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx elektronický systém xxxxxxx služby xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2, uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x postupu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx atestace obdobně.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nadále xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu, atestační xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx informaci x zneplatnění xxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby, x xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejvýše 1 xxx ode dne xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dodávat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. X §74 xx xx odstavec 10 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:

"(11) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §69x nabízí xxxx xxxxxx veřejnoprávnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spisové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12.

23. X §74 odst. 12 se xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena b) xx x).

24. V §78 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx".

25. Za §78x xx vkládá xxxx §78x, xxxxx xxx:

"§78x

Xxxxxxxxxx §3 xx 13, §15, 16, 46, 49, 50, 53, 57x, 64, §66 xx 68x, §69, 70, §72 xx 74, §79 a xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

26. X xxxxxxx x. 2 se xx bod 13 xxxxxx nový bod 14, který zní:

"14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxx 14 xx 19 xx xxxxxxxx jako xxxx 15 xx 20.

27. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 17 xxx:

"17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx). Zákon č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx osobních údajů.".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx původci xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění účinném xxx dne 1. xxxxx 2022, xxxx xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx s požadavky xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2023.

2. Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona x. 499/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2022, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 499/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2022, xx 31. prosince 2024.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X §183x zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 343/2007 Sb., xxxxxx x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., zákona x. 178/2016 Xx. x xxxxxx x. 101/2017 Sb., xx xxxxxxxx 3 xx 8 x 10 xx 12 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 49c xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

ČÁST STO XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 585/2004 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (branný zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 318/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 294/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §31x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) datum, místo x okres xxxxx, xxx-xx o úmrtí xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení za xxxxxxx, den, který xx x rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. §31b xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X položce 4 xxxxxxx k xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., zákona x. 262/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2012 Xx. x xxxxxx x. 279/2019 Xx., se xxxxxxx d) xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. CXXVI

V zákoně č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx zákona x. 290/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 94/2011 Xx., zákona x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 468/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., zákona x. 19/2012 Sb., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 214/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx č. 234/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx č. 378/2015 Sb., zákona x. 222/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 194/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 252/2017 Sb., xxxxxx x. 287/2018 Sb., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 311/2019 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 150/2021 Sb., xx §134 a 134x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50 xx 52 xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatcích

Čl. XXXXXX

X xxxxxx č. 348/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona č. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 302/2011 Xx. x zákona x. 318/2015 Sb., xx §11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

Čl. XXXXXXX

X zákoně č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 32/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 181/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 256/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Sb. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., se §138x zrušuje.

XXXX XXX DVACÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 21/2006 Sb., o xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Xx. x xxxxxx č. 12/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost xx xxxxx vidimace x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.".

2. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádí z xxxxxxxx úřadů xxxxx xx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx20).

20) §8a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.".

3. X §10 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx ověřující xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podpis xx xxxxxxx xxxxx xx vlastní, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx podpis na xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxx.".

4. X §11 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxx zrušuje.

5. Xx §11 xx xxxxxx nový §11x, xxxxx xxx:

"§11x

(1) Legalizace xx xx dokumentu x elektronické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

6. X §12 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

7. Na xxxxx xxxxx §12 xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx na dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

8. X §13 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který není xx formátu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem".

9. X §15 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; při xxxxxxxxxx na dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx doložka xxxxx dokumentu v xxxxxxxxxxxx podobě".

10. X §15 odstavec 3 xxx:

"(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) vzor xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx listině, způsob xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vyznačené xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx ověřovací xxxxxxx x listinou,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x elektronické podobě.".

11. X §16 odst. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx které xx legalizován" xxxxxxxxx xxxxx "dokumentu, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx".

12. V §21 xx xx text "§11 xxxx. 3" xxxxxx text ", §11x odst. 2".

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §14 xx xxxxxxxx 3 a 4 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 7.

2. V §16 xxxx. 4 se xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx službách

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 29/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., zákona x. 108/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 331/2012 Xx., xxxxxx č. 384/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 254/2014 Xx., xxxxxx č. 189/2016 Xx., zákona x. 56/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb., zákona x. 335/2018 Xx. x xxxxxx č. 47/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §30 xx odstavce 3 xx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

2. V §33 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxxxx, x xxxxx to xx xxxxx a vhodné, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Poskytováním činnosti x xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxx bez přímého xxxxxxxxxx kontaktu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX STO DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx v xxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 141/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 254/2014 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 367/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 309/2018 Xx. a zákona x. 588/2020 Xx., xx §53 včetně xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx č. 39x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. CXXXIII

Zákon č. 159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 350/2009 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx č. 14/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 112/2018 Xx., xxxxxx x. 263/2019 Xx. a xxxxxx x. 149/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §13 xxxx. 7 xx xxxxx "x rozsahu xxxxxxxxxx x §14c" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxx xx xxxxxxx".

2. §14x se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx insolvenčního zákona

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona č. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 163/2009 Sb., xxxxxx č. 217/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 241/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 69/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona č. 298/2016 Sb., zákona x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Sb., xxxxxx x. 182/2018 Sb., xxxxxx x. 307/2018 Xx., xxxxxx č. 31/2019 Xx., zákona x. 80/2019 Sb., xxxxxx x. 230/2019 Xx., xxxxxx č. 119/2020 Xx., xxxxxx x. 191/2020 Xx., xxxxxx č. 460/2020 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 588/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §420 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientský identifikátor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §420 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx bezvýznamového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x jiným xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx.".

3. V §432 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 75 xxx:

"(5) Xx 31. xxxxxxxx 2022 xx možné xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadáním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx čísla xxxxxxx osoby, x xxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx narození; xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s využitím xxxxxxx čísla. Ministerstvo xxxxxxx nejpozději od 1. ledna 2023 xxxxxx

x) xxxxxxxxx získávání xxxxxxxxx x dlužnících xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx75); xxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

75) §12a xxxxxx č. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST STO DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx., zákona x. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 345/2009 Sb., xxxxxx x. 379/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 194/2017 Sb., zákona x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 312/2019 Xx., xxxxxx x. 47/2020 Xx. x xxxxxx x. 403/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxx xx hlava XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Za §184x xx xxxxxx xxxx §184x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§184x

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx řízení

Informační xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx k xxxxxx působnosti

a) xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, činí-li xxxxx vedoucí k xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podkladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 a 5 x části čtvrté xxxxx X.".

3. §193 xxx:

"§193

Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §20x xxxx. 4, §21 xxxx. 4, §24 xxxx. 3, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 8, §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6, §66 xxxx. 5, §78x xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 xxxx. 5, §94x xxxx. 3, §94x xxxx. 7, §94x xxxx. 7, §94x xxxx. 6, §94x xxxx. 8, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 11, §96x xxxx. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 xxxx. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §122 xxxx. 7, §122x xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 xxxx. 8, §134 xxxx. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 xxxx. 4, §161x xxxx. 7, §162 xxxx. 7, §184x xxxx. 3, §184x xxxx. 6, §184x xxxx. 5, §184x xxxx. 5, §184x xxxx. 5 x §184x xxxx. 4.".

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 405/2012 Xx., xxxxxx č. 49/2016 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 169/2018 Xx. x zákona x. 403/2020 Xx., xx §30x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx pojištění

Čl. XXXXXXX

X xxxxx xxxx hlavě XX xxxx 2 xxxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx. x xxxxxx x. 92/2018 Xx., xx xxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

X zákoně č. 319/2006 Sb., x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejné podpory, x x xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX TŘICÁTÁ

Změna xxxxxx x léčivech

Čl. XXXXXX

X xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x léčivech), xx xxxxx zákona č. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 75/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 50/2013 Sb., zákona x. 70/2013 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 80/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx č. 36/2018 Sb., xxxxxx x. 44/2019 Sb., xxxxxx č. 262/2019 Xx. a zákona x. 89/2021 Xx., xx §19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 25/2008 Sb., x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 77/2011 Sb., xxxxxx x. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx x. 255/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 541/2020 Xx., xx §8x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ekologické újmě x o xxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 98/2019 Sb., xx §16x xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 299/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 255/2019 Xx., zákona x. 279/2019 Xx. a xxxxxx x. 12/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx exekutorů a xxxxxxxxxxxxx správců".

2. §3 xxxxxx nadpisu xxx:

"§3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zapsaná x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xx fyzická xxxxx xxxxxx použije xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému elektronické xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxx svéprávná, xx xxxxxx této osoby xxxxxxxxxxx xx podání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx jedné datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxx,

x) xxxxx příjmení,

c) xxx, xxxxx x xxx narození,

d) místo x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, místo xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx území se xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxx-xx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx fyzické xxxxx xxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby musí xxxxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx předchozí xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxx-xx plně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.".

3. X §4 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, statutárnímu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxx.".

4. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx auditor, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, advokáta, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, insolvenčního správce, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudního xxxxxxxxxxxx.".

5. X §5 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Datovou xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx x registru xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx informaci x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.".

6. V §5 xxxx. 2 x x §6 xxxx. 2 se xxxxx "xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx po".

7. X §6 odst. 4 xx xx xxxx "xxxx. d)" vkládá xxxxx "výlučně" x xx xxxxx "rukou" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxx".

8. X §8 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx je oprávněn xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx nebo člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxx xxx xxxx datová schránka xxxxxxx.".

9. X §8 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:

"b) x xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx osoby, pro xxx xxxx datová xxxxxxxx zřízena, x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,".

10. X §9 xxxx. 3 xx slova "prostřednictvím xxxxxxxx s využitím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kvalifikovaného systému xxxxxxxxxxxx identifikace (xxxx xxx "přístup xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku")" nahrazují xxxxx "x využitím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

11. X §10 xxxx. 1 větě xxxxx se xx xxxxx "zašle" vkládá xxxxx "výlučně" x xx xxxxx "xxxxx" xx vkládá xxxxx "xxxxxxxx".

12. X §10 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "V případě xxxxxx schránky xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x §8 xxxx. 1 x x xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 xxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 nebo 2.".

13. X §10 xxxx. 2 se xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx větami "Xxxxxx schránka zřízená xxxxx §3 odst. 1, x xxxxx xxxxx uvedená x §8 xxxx. 1 xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx prvním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1, xxxxxxxxxx však patnáctým xxxx po xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 4, u xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2, nejpozději xxxx patnáctým xxxx xx dni jejího xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 x zřízení xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1, xx adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxx uvedenou x §8 xxxx. 1 xxxx 2, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podané způsobem xxxxx §27 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxx datové xxxxxxxx.".

14. X §10 xxxx. 3 xx xx xxxxx "osobě" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

15. X §11 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ministerstvo xxxxxxx podle §3 xxxx. 1".

16. X §11 odst. 6 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xx".

17. X §11 xxxx. 7 xx xxxxx "xx 3 xxxxxxxxxx xxx od" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx".

18. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "výlučně" x za slovo "xxxxx" xx vkládá xxxxx "xxxxxxxx".

19. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx zahraniční právnické xxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přestane-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku," x xxxxx "novým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx," zrušují.

20. X §12 odst. 3 xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovem "xxxx".

21. X §12 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx "adresáta".

22. X §12 xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxxxxxx.

23. X §13 xxxx. x) xx slova "xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupce" xxxxxxx a slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

24. X §14 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

25. X §14 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx písmena h) xx x).

26. X §14x xxxx. 3 xxxx. c) xx xxx 3 zrušuje.

27. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Správce xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxxx schránka xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx použila xxxxxxxxxxxxx prostředek xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti podle xxxxxx upravujícího elektronickou xxxxxxxxxxxx, uvést xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx.".

28. §18x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x právnických xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schránek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx schránky xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do zpřístupněné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Datovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx dodávání xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx doručen xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nepřihlásí-li xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx dokument dodán xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se tento xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxxx.

(4) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 věty xxxxx xxxxxx provozovateli informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů5). Xxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejíž datové xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx hradit x xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty. Xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx za xxxxxxxx xxxxx, podnikající fyzickou xxxxx xxxx právnickou xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odeslán, s xxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

29. X §20 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "formáty datové xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx xxxxxx," a na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx xxxxxx".

30. X §24 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx x) x xxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx vstupu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".

31. X §24 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx dokument x xxxxxxxxxxxx podobě".

32. X §24 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx h), které xxx:

"x) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena h) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a j).

33. X §25 xxxx. 1 písm. x) x §25 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

34. X §25 xxxx. 2 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno b), xxxxx zní:

"b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

35. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx g) vkládá xxxx písmeno h), xxxxx xxx:

"x) xxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxx podle §24 xxxx. 1 písm. x), a xxx-xx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x údajů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx byl certifikát xxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) x i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

36. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx k), xxxxx xxx:

"x) xxxx x tom, xxx xxxxxxx byl dokument xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx schránky, x xxxxx x jejím xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx schránky xxxxxxxx a datum x čas xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

37. §26 včetně xxxxxxx xxx:

"§26

Xxxxxxxx provedených xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx konverze,

c) xxxxxxxxx označení vstupu x xxxxx xxxx xxxxxxx, je-li datum xx vstupu xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx) nebo xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odkazem xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx d) je xxxxxxx provádějící xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx umožní subjektu xxxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxx xxxxxxx k údajům x xxx provedené xxxxxxxx.

(5) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchovávány xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

38. X §27 xx xx konci odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 může xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek.".

39. V §27 odst. 3 x 4 xx xxxx "odst. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 5".

40. X §27 xx xx odstavec 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Úředně xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §3 xxxx. 5 xx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx podána fyzickou xxxxxx, xxx niž xx xxx xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx přístup xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobě x základním xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

41. V §27 odstavec 6 xxx:

"(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx zřízena xxx §3 xxxx. 1, §4 xxxx. 1 xxxx §5 xxxx. 1 nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon spojuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx, lze obdržet xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po ověření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.".

42. X §28 se xxxxx "x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

43. X §30 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; složení zkoušky xx nevyžaduje, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx9).".

44. V §30 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "zaměstnanec xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

45. Xx §30 xx vkládá nový §30x, xxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx x právnické xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx uspořádání.".

Čl. CXLIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x 1. xxxxx 2023 insolvenčním xxxxxxxx. Má-li fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx x 1. lednu 2023 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx činnosti insolvenčního xxxxxxx nebo datovou xxxxxxxx právnické xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxx schránku x xxxxxxxx xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx znepřístupní; xxx xxxx do 30. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx zprávám xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023, fyzické xxxxx, xxxxx x 1. xxxxx 2023 xx zapsaná x xxxxxxxxx registru obyvatel x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx poprvé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxx 31. xxxxxxxxx 2022, xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředek xxxx xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2022.

3. Ministerstvo xxxxxx zřídí nejpozději xx 31. března 2023 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx účinném xx 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxxxx osoby xxxxxxx xx x době xx 1. xxxxx 2023 xx zřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby podle xxxx xxxxx o xxxxxxx datové schránky xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxxxx x. 300/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

5. Ministerstvo xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 1. xxxxxx 2022, aby do xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, podnikající fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x 1. xxxxx 2022 zřízena a xxxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18x xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18x xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx znění účinném xx 1. ledna 2022.

6. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §30 xxxx. 1 xxxxxx č. 300/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022, a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Hospodářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, které byla Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxxxxxx autorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

7. Subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konverzí xxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2022, do 31. xxxxxxxx 2032.

ČÁST STO XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx

Xx. CXLIV

V xxxxxx č. 93/2009 Sb., o auditorech x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 52/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2014 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 299/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., zákona x. 367/2019 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx. x xxxxxx č. 527/2020 Xx., xx §12x zrušuje.

XXXX STO XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx registrech

Čl. CXLV

Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 456/2016 Sb., xxxxxx x. 460/2016 Xx., zákona č. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 303/2017 Xx., xxxxxx č. 279/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Sb., xxxxxx x. 33/2020 Sb., xxxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx x. 51/2020 Xx., xxxxxx x. 36/2021 Sb. x zákona x. 88/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxx x) xxx:

"x) stanovuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxx registry xxxxxxxx, základními xxxxxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx registry x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů údajů xxxxxxxxxxxx využívání xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navzájem x mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §2 písm. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", insolvenční správce".

3. X §2 xxxx. x) se xxxxx "xxxx orgánem veřejné xxxx a" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xx doplňují slova ", xxx působení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx".

4. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

5. V §2 xxxxxxx x) a x) znějí:

"g) informačním xxxxxxxx základních registrů xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sdíleného x bezpečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx54) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, základními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx agendovými informačními xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxxx přístupu k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) informačním xxxxxxxx xxxxxxx služby informační xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx základních xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, správa xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,".

6. X §4 xxxx. 2 xx xx slova "xxxxxxx xxxx" vkládá slovo "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

7. X §4 xxxx. 3 xx část xxxx xx středníkem xxxxxx středníku zrušuje.

8. X §4 xxxx. 6 a 7 xx xxxxx "vedeného x základním registru" xxxxxxx.

9. V §4 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" x xx xxxxx "prokáže, xx" xx vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx".

10. V §5 odst. 5 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "vedeným x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

11. V §5a xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxx vedené x základním registru xxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §58 xx 59 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpis xx xxxxxx vedeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tom, xx určitý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx x základním xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxxxxxx uživatel údajů xxxxxxx, xxx soukromoprávní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx.".

12. V §5x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x agendového xxxxxxxxxxxx systému" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

13. X §7 odst. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx soukromoprávními xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů".

14. X §7 odst. 2 xxxx. d) xx xx xxxxx "xxxxxx agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 odst. 2 písm. x) xx xx slovo "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

16. X §7 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) poskytování centrální xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxx vedeném x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx vedeném x xxxxxxxx xxxx.".

17. V §7 odstavce 4 xx 7 xxxxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxx xxxxx xxxxxx informačního systému xxxxxxx služby xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x využívání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx po xxxx 2 xxx; xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx využívání xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx byly xxxxx využity, kód xxxxxx, xxxxxxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx subjektu, xxx jehož účely xx údaje xxxxxxxxx,

x) xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. x), ve xxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x konkrétní xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o využívání xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxx správy.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxx zaregistrována.

(7) Xx-xx Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvodnou pochybnost, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxxxxxx neprodleně Xxxx xxx ochranu osobních xxxxx (xxxx jen "Xxxx").".

18. X §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx x xxxxx údaje, xxxxx se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x).".

19. X §8 xx xx xxxxxxxx 5 vkládá xxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

20. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 doplňuje xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému zajistí xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx subjektu xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyrozumívání x změnách údajů xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

21. Xx §8 se xxxxxx xxxx §8x, který xxx:

"§8x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro využívání xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxx xx xxxxxx využívání xxxxx.

(2) Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi soukromoprávním xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx a agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Soukromoprávní uživatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem sdílené xxxxxx.

(4) Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx používá vlastní xxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x právnických osob x xx xxxxxx xxxxxxxxxx s informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikátory xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vedené x xxxxxxxx xxxx.".

22. X §9 xxxx. 1 větě první xx slovo "nebo" xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx údajů" x xxxxx "x xxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxx a x xxxxxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x identifikátoru xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů".

23. X §9 xxxx. 3 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy" xxxxxxxxx xxxxx "využívání xxxxx vedených v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navzájem x xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro využívání xxxxx".

24. X §10 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "X případě xxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxx xxx fyzická osoba xxxxxxxxxxxxxx agendovými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxxx osobě v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systémech xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

25. X §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx" x slova ", x xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, x nichž".

26. V §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx údajů".

27. X §10 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů".

28. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slova "xxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxx agendovými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx agendy vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx uživatelem xxxxx".

29. X nadpisu §14 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x xxxxxx".

30. X §14 xxxx. 2 a x §14 odst. 4 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxx".

31. X §14 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxxx".

32. X §14 odst. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx x základním registru" xxxxxxx.

33. X §14 xxxx. 5 x 6 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

34. V §17 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "to xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx agendový identifikátor xxxxxxx osoby x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx osoby budou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxx.

35. X §18 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a v §26 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxx.

36. V §18 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx schránky xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", dodávací schránky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxx".

37. X §18 xxxx. 1 písm. x), §21 x x §56a xxxx. 3 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

38. X §18 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx požadavku xx doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxxx údajů xxxxxxx x §17 xxxx. x),

x) xxxxx a xxx zablokování x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x autentizaci, xxx-xx x subjekt údajů xxxxxxx x §17 xxxx. x).".

39. V §18 odst. 3, §58 xxxx. 4 xxxx. x), §58 xxxx. 5, §58a xxxx. 3 xxxx. x) x x §59 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

40. X §18 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx osobní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx15) xx" nahrazují xxxxx "Data potřebná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxx "zašifrované xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.

41. X §18 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x" x xx konci textu xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

42. X §18 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "poskytnutí".

43. X §19 xxxx. 1 xx xxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazuje xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. x), §18 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxx potřebná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, §18 odst. 1 písm. o)".

44. X §19 xxxx. 3 x 6 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

45. V §19 xxxx. 5 xxxxxxx x) zní:

"a) kód xxxxxx, xxx agendového xxxxxxxxxxxx systému nebo xxxxxxxxxxxxxxxx systému pro xxxxxxxxx údajů, prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, x označení xxxxxxxx, xxxxx údaje xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,".

46. V §19 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

47. X §19 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

48. X §19 xxxx. 7 se xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. l) x m)" xxxxxxxxx xxxxx "§18 odst. 1 xxxx. x) x m) x x §18 odst. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autentizací x využitím xxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx a autentizaci," x xx konci xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx požadavku xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

49. V §23 xxxx. 2 xx xxxxx "z xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x".

50. X §24 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x)".

51. V §25 xxxx. x) x §51 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "působnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx působení".

52. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxx xxxxxxxx".

53. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx též adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx vazby (xxxx adresního xxxxx) xx referenční údaj x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace; x případě xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), se vede x údaj o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxx směrovacím číslu xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx nebyl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

54. V §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx referenční xxxxx (xxxx adresního místa) xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace; x xxxxxxx xxxxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), xx vede x xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx schránky nebo xxxxxxxxx směrovacím xxxxx xxxxx anebo adresa, xxxxx xx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx v registru xxxxxx identifikace".

55. X §26 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx síť xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxx xxxxxxxx zvoleného xxxxxx informací.".

56. X §26 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxxxx údaji.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 8.

57. V §38 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "x" xxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx x xxxx dokončení".

58. X §38 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

59. X §39 xxxx. 1 xx xxxxx "veřejné správy" xxxxxxx.

60. V §48 xxxx. b) se xxxxx "k přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

61. X §50 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Správce xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx umožní Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx číselníky xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 a 4.

62. X §50 odst. 4 se xx xxxxx "1" xxxxxxxx xxxxx "a 2".

63. X §51 xxxx. 1 písm. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obyvatel xxxx xx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx x orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx x registru obyvatel xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby na xxxxxxx obyvatel nebo xxxxxxx xxxx".

64. X §51 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, vede se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx registr xxxxxxxx xxxx registr xxxx".

65. X §51 xxxx. 1 xxxx. x), §51 xxxx. 6 xxxx. x) x §51 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

66. X §51 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx referenční xxxxxx xx xxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx tento xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxx xx xxxxx referenční vazby xx registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

67. X §51 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

68. X §51 xxxx. 1 xxxx. k) x §52x xxxx. 2 xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".

69. X §51 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx registr osob" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedeného x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx".

70. X §51 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "vyjádřené xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "; xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx referenční vazby xx xxxxxxx xxxx".

71. X §51 xxxx. 3 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osob" nahrazují xxxxx "; jde-li x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx referenční xxxxx na xxxxxxx xxxx, jinak se xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx".

72. X §51 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx k), xxxxx xxx:

"x) výčet x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx.".

73. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) se slova "xx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech".

74. X §51 xxxx. 6 xxxx. c) xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

75. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) se slova "xxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "v xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx jako xxxxx".

76. X §51 odst. 6 xxxx. x) xx slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx x požadavek xx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx a možnost xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx potřebných xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x autentizaci".

77. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx".

78. X §51 odst. 6 písm. x) xx slova "a xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxx xxxxx x požadavek xx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně úrovně xxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx totožnosti x využitím elektronické xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci".

79. V §51 xxxx. 6 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) popis xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxx x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx n) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx h) až x).

80. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů".

81. X §51 odst. 6 písm. x) xx za xxxxx "x rámci xxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxx xxxx přístupný xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxx údaj přístupný xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx vydány,".

82. X §51 odst. 6 xxxx. l) x x), §54 xxxx. 1 písm. x), §54 xxxx. 2 x x §54x xxxx. 5 xx xxxxx "přístupu x xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "využívání xxxxxx údajů".

83. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xx slova "úkon xxxxx písmene x)" xxxxxxxx slova "xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x)".

84. X §51 xxxx. 8 xx xxxxx "písmene x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) a x)".

85. X §51 xxxx. 10 xxxx. x) se xxxxx "x x) bodu 1" nahrazují xxxxx ", písm. x) xxxx 1 a xxxx. x)".

86. V §51 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".

87. V §51 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "x) x xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x xxxx. x) až n)".

88. X §51 xxxx. 10 xxxx. c) xx xxxx "n)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

89. X §51 odst. 11 se xx xxxxx "7" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2".

90. V §51x xxxx. 1 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxx veřejnosti xxxxxxxxx,".

91. V §52 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx k referenčním xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje".

92. X §52x xxxx. 1 xx slova ", x xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", agendových" x xx slovo "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

93. V §52b xxxx. 4 se xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) x x)".

94. Xx xxxxx xxxxxxx §52x se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx údajů".

95. X §52x odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "x soukromoprávních systémů xxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "x §51 xxxx. 3 xxxx. x)".

96. X §52c xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx správcem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx," x xx xxxxx "spravovaném informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávním systému xxx xxxxxxxxx xxxxx".

97. X §52x xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo soukromoprávním xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx", xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a soukromoprávních xxxxxxx xxx využívání xxxxx".

98. X §52x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

99. V §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "i) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x o)".

100. X §54 odst. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; xx-xx xxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x) xxxxx v xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uvede x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx vytvoří xxxxxxxxxxx xxxxxx číselník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

101. X §54 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přístupné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

102. X §54 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx" x xx xxxxx "xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti,".

103. X §54 xxxx. 2 x §54x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx".

104. V §54 xxxx. 2 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)" x xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx údaje".

105. V §54 xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx kterých se xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ohlašovatel xxxxxx požaduje zpřístupnit xxx výkon agendy".

106. X §54 xxxx. 6 xx text "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)", xxxxx "x) xx x)" xx xxxxxxxxx slovy "x) x x)" a xxxxx "i) xx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)".

107. X §54x xxxx. 3 x 4 se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxxx".

108. V nadpisu xxx označením §55 xx slova "xxxxxx xxxxxxx xxxx" zrušují.

109. X §55 xxxx. 1 a x §55 xxxx. 3 xx za slova "Xxxxx xxxxxxx moci" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx".

110. X §55 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx obchodní firmu xxxx název xxxxx xxxxx, popřípadě jména, x příjmení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

111. X §55 xxxx. 2 xxxx. x) x x §57 xxxx. 4 xx za slovo "xxxx" vkládají slova "xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx".

112. X §55 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx d) doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému pro xxxxxxxxx údajů".

113. X §55 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x)" xxxxxxxx slova "xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x)".

114. V §55 odst. 4 x 5 x x §56 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

115. V §56 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživateli xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx," a xx xxxxx "orgán xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

116. X §56 xxxx. 2 xx text "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

117. V §56 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x údajům vedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx".

118. X §56 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "využívání xxxxx xxxxxxxx v základních xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" a xx konci textu xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx-xx soukromoprávní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím spravovaného xxxxxxxxxx informačního systému".

119. X §56 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový odstavec 4, který zní:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nositeli xxxx, x xx provádění xxxx v těchto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využívání xxxxx xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx využívání.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.

120. X §56 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x údajům v xxxxxxxxxx informačních systémech" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

121. X §56 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

122. X §56x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx," x xx xxxxx "§56 xxxx. 3 xxxx. b) x c)" xx xxxxxxxx slova "x §56 xxxx. 4 xxxx. x)".

123. X §56x xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech".

124. X §56x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxxx využívá x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx obyvatel xxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxx identifikačních xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí.".

125. V §57 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxx zaregistrován xxx xxxxx agendy, xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupných, a xxxxxxxx xx xx xxxx 2 let; xxxxxx xxxxxxxx

x) uživatelské xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx,

x) roli podle §51 xxxx. 6 xxxx. c), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx správy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x uchovává xx xx dobu 2 xxx; záznam xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) roli xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxx údajů,

e) xxxxx a xxxxxxxxx xxxx využití xxxxx.".

126. X §57 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx informačním systému" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx registru" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx".

127. X §57 odst. 4 se xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx služby, agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxxxx".

128. V §57 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jména", xxxxx "xxxxxxx přístup" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx údaj ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xx orgán xxxxxxx xxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx".

129. X §58 odst. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kódu, xx-xx ho xxxxx x xx-xx to xxxxxxxxx umožněno" xxxxxxx.

130. X §58 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "jejíž xxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".

131. V §60 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

132. X §60 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxx" xx slovem "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx orgánům xxxxxxx xxxx".

133. X §60 xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "záznamům".

134. X §60 xxxx. 2 xx xx xxxxx "osob, registru xxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx agendového informačního xxxxxxx".

135. X §60 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx údajů" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx".

136. V §61 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Referenční xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x), x) až x) x x), xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx §26 odst. 2 xxxx. x) x provozní xxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxx.".

137. V §61 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxxx x za xxxxx "moci" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

138. X §61 odst. 3 se text "§14 xxxx. 4" xxxxxxxxx textem "§14 xxxx. 3".

139. X §62x se slova "Xxxxxxxxxx údaje" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

140. Xx §62x se vkládá xxxx §62x, který xxx:

"§62x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nedostatky, vyzve xxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx přesáhnout 6 měsíců.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx může x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů.".

141. V §66 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapsané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx správce xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxxx opravit x xx xxxxxxxx lhůty xxxxx odstavce 3, xxxxx tyto údaje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

142. X §69 xxxx. 3 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů xxxxx §51 odst. 3 xxxx. x)".

143. V §69 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx c), které xxx:

"x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx §51 odst. 6 písmene x).".

144. X §69 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx. x).".

145. X §69 se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx formální xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 odst. 1 xxxx. x).".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. g) xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx zákona č. 409/2010 Sb., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 99/2013 Xx., xxxxxx č. 228/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., zákona x. 171/2018 Xx., xxxxxx č. 307/2018 Xx. x zákona x. 527/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. X §129 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. V §129 xx na xxxxx odstavce 6 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují se xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §129 xx odstavce 9, 10, 12 x 14 xx 17 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx označuje jako xxxxxxxx 10.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tržní síle xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X zákoně č. 395/2009 Sb., x významné tržní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x potravinářských xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 50/2016 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x zákona č. 254/2020 Sb., xx §7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §12 zákona x. 118/2010 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 58/2014 Xx., xx xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxxx.

ČÁST XXX TŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 132/2010 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx vyžádání a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 238/2020 Xx., xx §18x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o účastnících xxxxxx x odporu xxxxx xxxxxxxxx

Xx. CLI

V xxxxxx č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx odboje x xxxxxx xxxxx komunismu, xx xxxxx zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx. x xxxxxx x. 195/2016 Sb., xx §7a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §30 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxxxxx 2 xx 7 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 8 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

XXXX STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Xx., zákona x. 66/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Sb., zákona x. 205/2015 Sb., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 147/2016 Xx., xxxxxx č. 189/2016 Xx., xxxxxx č. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2017 Xx., zákona x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Xx., zákona č. 44/2019 Xx., xxxxxx x. 45/2019 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx. x xxxxxx č. 277/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §69x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. X §120 xx xxxxx "§69x xxxx. 2," zrušují.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxx x. 119/2020 Sb., xx §17 xxxxxxx.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 191/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2014 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/788 ze xxx 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. V §1 xx xxxxx "občanské xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx")".

3. §2 xx 5 se xxxxxx xxxxxxxxxxx nadpisu nad §2 x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 xxx:

"2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2019/1799 xx xxx 22. října 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx online xxxxxxx xxxxx prohlášení o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/788 x evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. X §7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "skupině xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "žádosti" se xxxxxx xxxxx "skupiny".

6. §8 xx xxxxxxx.

7. §9 xxxxxx nadpisu xxx:

"§9

Xxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx plní úkoly xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx občanské xxxxxxxxxx.".

8. X §10 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "Člen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

Xx. CLVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx prohlášení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 191/2012 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx podat xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2023.

2. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 191/2012 Xx., xx xxxxx účinném xx xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023.

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. CLVII

V xxxxxx č. 201/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 64/2014 Sb., zákona x. 87/2014 Sb., xxxxxx č. 382/2015 Xx., zákona x. 369/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona č. 172/2018 Xx. x xxxxxx x. 403/2020 Xx., xx §31 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 xxxxxxx.

ČÁST XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx

Xx. CLVIII

V xxxxxx č. 383/2012 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 1/2020 Xx., xx §28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 496/2012 Sb., x audiovizuálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x audiovizi), ve xxxxx xxxxxx x. 139/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Za §24a xx xxxxxx xxxx §24x, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 52 xxx:

"§24x

(1) Xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zárukách xxxx xxxxxxxx xxxx xx smyslu zvláštního xxxxxx52), a xx x xxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx osoby xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) obec, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x tom, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) účel, xx který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx určena, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx bylo xxxxxxxxxx o porušení xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxx příjemce, xxxxxx xxxxxx, kterou byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vyplacena.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) do 7 xxx po xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 let.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

52) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx.".

2. §57 se xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Fond xx povinen xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §24x informace x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po 1. xxxxx 2018. Tyto xxxxxxxxx xxxx zůstat xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 let.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 256/2013 Xx., xxxxxx x. 280/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx x. 229/2019 Xx. a xxxxxx x. 481/2020 Sb., xx §3a zrušuje.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 45/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx činů), xx xxxxx xxxxxx x. 77/2015 Xx., zákona x. 56/2017 Xx. x zákona x. 220/2021 Xx., xx §32x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO PADESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 77/2015 Xx., zákona x. 86/2015 Xx., xxxxxx č. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Xx., xxxxxx x. 178/2018 Xx., xxxxxx č. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx č. 333/2020 Xx. x xxxxxx x. 220/2021 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §9 xx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

2. X §29 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xx základních registrů x xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

3. V §29 xx odstavec 4 xxxxxxx.

XXXX STO PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxx xxxxx hlavě X xxxxxx č. 186/2013 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x státním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 279/2019 Sb., xx xxx 3 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §32 xxxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 318/2015 Xx., xx xxxxxxxx 3 xx 8 zrušují.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 181/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., zákona č. 111/2019 Sb. x xxxxxx č. 12/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §4 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxx veřejné moci xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computing xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx, že xxxxx dodržována xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem x xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx k dispozici xxxxxxxxx a xxxx, xxxxx pro ně xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx uchovává včetně xxxxxxxx xxxxxxxx uchovávaných xxxxxxxxx a xxx x xxxxxxx xxxx.".

2. X §4 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx a xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. x) xx x), které jsou xxxxxx veřejné moci," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx moci".

3. §22x xx zrušuje.

4. X §25 odst. 3, §25 xxxx. 4, §25 xxxx. 5, §25 xxxx. 6, §25 xxxx. 7 x x §25 xxxx. 8 xxxxxxx x) zní:

"c) jako xxxxx veřejné moci x rozporu x §4 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §4 xxxx. 6,".

5. X §25 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx xxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 6,".

6. V §30 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "x x)" nahrazují xxxxx ", x) x x)".

7. X §30 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxx".

8. X §30 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 199/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 26/2016 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 195/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona č. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 66/2017 Sb., xxxxxx x. 144/2017 Sb., xxxxxx x. 150/2017 Xx., zákona x. 205/2017 Xx., zákona x. 335/2018 Sb., xxxxxx č. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 35/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 178/2019 Xx., zákona x. 205/2020 Xx., zákona x. 285/2020 Xx., xxxxxx č. 484/2020 Xx. x xxxxxx x. 218/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §180 xxxx. 3, x §181 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §182 xxxx. 1 x 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x zaměstnanců xx xxxxxxxxxx úřadech".

2. X §181 odst. 1 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

3. X §181 xx za odstavec 1 vkládají nové xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx znějí:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanců xx xxxxxxxxxx úřadech dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx zřízená zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxx pracovního poměru,

h) xxx xxxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx x doba xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, v němž xxxxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx působiště,

l) xxxx o výsledku xxxxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zařazení,

o) xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Rejstřík státních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadech xxxx xxxxxxxx xxxxx x zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení, xxxxxxxxx x akademický xxxxx,

x) datum narození,

c) xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x tom, zda xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx pracovního xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxx doba xxxx xxxxxx,

x) služební xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx vykonána,

k) xxxx o xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx katalogu xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 až 6.

4. X §182 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; údaj xxxxx §181 odst. 2 x 3 je xxxx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Úřadu vlády xxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, popřípadě xxxx, xxxx xxxxxxx".

5. X §182 xxxx. 1 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

6. X §182 odst. 2 xx xxxxx "x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xx 4".

7. X §182 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx".

8. X §182 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "5" x xxxxx "4" se xxxxxxxxx číslem "6".

9. X §182 xxxx. 3 xx xx xxxx "xxxx. 1" xxxxxxxx xxxxx "xx 3".

10. V §182 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".

11. X §182 xxxx. 3 se xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "6".

12. §183 zní:

"§183

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxxxxx podobě a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx x zaměstnanců x pracovním xxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadech.

(2) Xxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Portál xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx x zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx údajů, xxxxx xx jej xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, koho xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, koho xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x portálu xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný služební xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxx zmocnil, a xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx vedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx obsazeno xxxxxxxx místo, xxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, x 10 let xx jeho skončení.".

XXXX STO PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií

Čl. XXXXXXX

X zákoně č. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 225/2017 Sb., xx §50 xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxxx §132 xxxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx hrách, ve xxxxx xxxxxx č. 527/2020 Sb. ,xxxxxx xxxxxxx zní:

"§132

Využívání údajů x informačních xxxxxxx xxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x informačního systému xxxxxxx,

x) x rejstříku xxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,

e) x xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

(2) Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět; xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx. Správce informačního xxxxxxx veřejné správy xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxx xxxxx o xxxxx xxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CLXX

V §29 xxxxxx č. 222/2016 Sb., x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o tvorbě xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxxx "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2023".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

Xx. CLXXI

V zákoně č. 250/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xx xxxxx zákona x. 173/2018 Xx., xxxxxx č. 285/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 54/2020 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 325/2020 Xx., xx §109 xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

&xxxx;X xxxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 403/2020 Xx., xx §226 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 297/2016 Sb., o službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 183/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. Za §4 xx xxxxxx xxxx §4x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxx:

"§4x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podpisy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

e) datum xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství, x

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx využívat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx místa pobytu x České republice, xxxxxxxxx bydliště x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pečetě xxxx xxxxxxxxxxx internetových stránek xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členem domácnosti xxxxxx čísla jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx schválil, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti včetně xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum xxxxx x

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(4) Kvalifikovaný poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podpisy, xxxxxxxxxxxx pečetě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx oprávněn k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z informačního xxxxxxx cizinců xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí a

j) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx využívat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x rozsahu

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podpisy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx cestovních xxxxxxx x rozsahu

a) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx.

(7) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx veřejné xxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxx informačního systému xxxxxxxx cestovních xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 6 lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x dané xxxx xxxxxxxx.

(9) Informační systém, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyhodnocování xxxxxxx o xxxxxxxxxx x využití údajů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu3).

3) Xxxxxxxxx xxxxx x. 64/1986 Sb., o Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 289/2005 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §4x xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxx.

3. V §4x xxxx. 3 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx i), které xxx:

"x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

4. X §4x xxxx. 5 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. V §4a xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx orgánu".

6. V §4x odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "a" nahrazuje xxxxxx.

7. X §4a xxxx. 5 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) se označuje xxxx písmeno e).

8. X §4a xxxx. 5 xxxx. e) xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x za xxxxx "platnosti" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx".

9. X §4x xx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

10. X §5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "právně jedná," xxxxxxx.

11. V §5 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx úkon xxxx právně xxxxx".

12. X §5 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx zákonem" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx".

13. X §5 se xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".

14. X §6 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxx".

15. X §7 xx slova "xxxx §6 xxxx. 1" xxxxxxx.

16. X §8 se za xxxxx "xxxx náležitost" x xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx nebo".

17. V §8 xx xxxxx "xxxxx-xx" nahrazuje xxxxx "xxxx-xx xxxx".

18. X §9 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".

19. V §10 xx slova "xxxx §9 odst. 1" xxxxxxx.

20. X §11 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxx nebo" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx jedná" xx xxxxxxxxx slovy "podepsala xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxxx xxxx xxxx".

21. V §11 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxx" x xxxxx "zapečetila xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, kterým xxxx úkon".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxxx v trestním xxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 59/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x trestním xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 178/2018 Sb. x zákona č. 333/2020 Xx., xx §14 včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx č. 424/2010 Sb.

Čl. CLXXV

Zákon č. 424/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx znění zákona x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 304/2013 Xx., xxxxxx x. 297/2016 Xx., xxxxxx x. 456/2016 Xx. x xxxxxx x. 370/2019 Sb., xx mění takto:

1. X xxxxx xxxx xx. XX xxxx 2 xx číslo "2021" xxxxxxxxx xxxxxx "2023".

2. X části xxxx xx. XX xxxx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2024".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx identifikaci

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 250/2017 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 12/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §19 se xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xx xxxxxxxxxxxxxx správcem, xxxxx vydává prostředek xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx.".

3. X §24 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "x" xxxxxxx.

4. X §24 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) až x), xxxxx znějí:

"g) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx,

x) rodinný stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx uzavření manželství,

j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

k) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx.".

5. X §24 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x občanském xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxx narodil,

c) pohlaví,

d) xxxxx číslo,

e) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx označen x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) rodinný stav xxxx xxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx jsou zapsané x xxxxxxxxx průkazu,

h) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx sérii občanského xxxxxxx,

x) datum xxxxxx x datum převzetí xxxxxxxxxx průkazu,

k) označení xxxxx, který občanský xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx podpisu,

n) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v občanském xxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) rodné xxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

e) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum skončení xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxx xxxxxx vydal,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x podpisu držitele xxxxx §21a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, druh, xxxxx xxxxxx a xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx odcizení.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8.

6. V §24 xxxx. 8 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

7. X §24 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a zkrácená xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx příjmení, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx narození; x osoby, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx údaj o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx průkazu,

i) xxxxx xxxxx,

x) datum xxxxx, xxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxx prohlášená xx xxxxxx nepřežila, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx svéprávnosti nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

q) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx skončení platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.".

XXXX XXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx některé xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXXX

X čl. LXVI xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2023".

XXXX XXX ŠEDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. CLXXVIII

Zákon č. 12/2020 Sb., x právu xx xxxxxxxxx služby x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 36/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nad označení §12 se xxxxxx xxxxxx "Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

2. V §12 xx xxxxxx xxxxxxx.

3. X §12 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx 5, xxxxx znějí:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx možnost doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonu. Orgán xxxxxxx moci xxxxxxx xx žádost uživatele xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx, potvrzení o xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 u xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář x xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro autentizaci xxxxx odstavce 2. Xxxxxxxxxxxx umožní xxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx právnická osoba xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx autentizací x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxxx dokladem, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, kdo provedl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

4. Xx §12 xx vkládá nový §12x, který zní:

"§12a

(1) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu x sobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obdržel od xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měl xxxxx xxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správce xxxxxxxxx bodu pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mu kombinaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx xxxxxxxx a

e) xxxxx x druhy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxx xxxxxx pouze společně x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x b).

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uživateli xxxxxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx uživateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyrozumí uživatele xxxxxx, xx shoda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx anebo odpovídá xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx bezvýznamový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělovat třetím xxxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx poskytla xxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx národního xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx sdělené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx předcházející současný xxxx x xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx požádat x xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxx směrových identifikátorů xxxxxxx osoby xx xxxxxxx předání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

5. §12x zní:

"§12a

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx národního xxxx pro xxxxxxxxxxxx x autentizaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx správci národního xxxx pro xxxxxxxxxxxx x autentizaci svou xxxxxxxxx x sdělit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a

e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x b).

(5) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx poskytla xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele služby, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx získaný xxxxxxxxxxxx směrový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx třetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Informaci, xxx kombinace identifikačních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx o fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx správce xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx referenční xxxxx, xxxx-xx poskytnuté xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxx současný xxxx x xxxx-xx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, informačním xxxxxxx cizinců, informačním xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx nástupce xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx požádat x xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

6. V §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx věty xxxxx xxx jako xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx umožnit provádět xxx jako xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxx xxxxx.".

7. V §17 xxxxxx 2 x 3 xx xxxxx "3 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "41 xxxxxx".

8. V §22 xx body 31, 52, 54 až 56 a 119 xxxxxxx.

9. X §27 xxxx. x) xx xxxxx "§5 až 8 x" nahrazují xxxxx "§5, 7 x 8," a xx text "§20" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx 11".

10. X §27 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

11. X §27 xxxxxxx x) zní:

"d) §6 x §20 bodů 1 až 10, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2022.".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 47/2020 Sb.

Čl. XXXXXX

X xxxxx šesté čl. VIII xxxxxx č. 47/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx konci xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022".

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, xx §149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx některé xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx správních xxxxx

Xx. CLXXXI

Zákon č. 36/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx mění xxxxx:

1. X xx. XX xxxx 1 xx x §5 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxx,".

2. X xx. XX se xxx 2 xxxxxxx.

ČÁST XXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. XXXXXXX

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 52/2007 Sb., x xxxxxxxxx atestačních xxxxxxxxx při posuzování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 53/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

XXXX XXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022, s xxxxxxxx

x) ustanovení čl. CLXXVIII xxxx 6, 7, 9 x 11, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. L xxxx 1 xx 6 x 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII xxxx 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 až 17, 19, 24, 26 x 27, čl. CXXIV xxxx 1, čl. CXXXIV xxxx 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 x 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 xx 21, čl. CLXXV x čl. CLXXVI xxxx 1 xx 6, která xxxxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) ustanovení čl. CXLV xxxx 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 x 143, čl. CXLVI a čl. CLXXIX, xxxxx nabývají účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxxxx čl. LXXX bodů 1 až 15, 17 xx 33, 35 a 37 xx 41, čl. LXXXI, čl. CXLV xxxx 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 xx 134 x 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII xxxx 2 xx 8, čl. CLXXVI bodu 7 x čl. CLXXXII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

e) xxxxxxxxxx čl. CLXX, čl. CLXXVII x čl. CLXXXI, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. prosince 2021,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXX bodů 34 a 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV xxxx 1 x 2, čl. CXLII xxxx 22, 28, 29, 43 x 44 x čl. CXLIII xxxx 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 8 x 10, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxx 2022,

h) xxxxxxxxxx čl. XLIII bodů 1 x 2, čl. CXXIX x čl. CXLII xxxx 30 xx 37, čl. CXLIII bodu 7 x čl. CLXXVIII xxxx 1 xx 4, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. CXLII xxxx 1 xx 21, 23 xx 27, 38 až 42 a 45, čl. CXLIII xxxx 1 xx 4 a čl. CXLV bodu 2, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023,

x) xxxxxxxxxx čl. CXXXV x xx. CLV xxxx 3, která xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2023,

x) xxxxxxxxxx čl. CXLV xxxx 19 a 20 x čl. CLXXVIII xxxx 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2025,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXIX xxxx 1 xx 6, 8, 9, 11 xx 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2025.

Vondráček v. x. 

Xxxxx x. x. 

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 261/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII bodů 6, 7, 9 x 11, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 10.7.2021; xxxxxxxxxx čl. L xxxx 1 xx 6 a 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII xxxx 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 xx 17, 19, 24, 26 x 27, čl. CXXIV bodu 1, čl. CXXXIV xxxx 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 a 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 až 21, čl. CLXXV x čl. CLXXVI xxxx 1 až 6, která nabývají xxxxxxxxx 24.7.2021; xxxxxxxxxx čl. CXLV xxxx 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 x 143, čl. CXLVI x čl. CLXXIX, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.8.2021; xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 1 xx 15, 17 xx 33, 35 x 37 xx 41, čl. LXXXI, čl. CXLV bodů 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 xx 134 x 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII xxxx 2 xx 8, čl. CLXXVI xxxx 7 a čl. CLXXXII, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2021; xxxxxxxxxx čl. CLXX, čl. CLXXVII a čl. CLXXXI, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2021; xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 34 x 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV bodů 1 x 2, čl. CXLII bodů 22, 28, 29, 43 x 44 x čl. CXLIII bodů 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1..2022; xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 8 x 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.1.2022; xxxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 1 a 2, čl. CXXIX x čl. CXLII xxxx 30 xx 37, čl. CXLIII xxxx 7 a čl. CLXXVIII bodů 1 xx 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022; xxxxxxxxxx čl. CXLII bodů 1 xx 21, 23 až 27, 38 až 42 x 45, čl. CXLIII xxxx 1 xx 4 x čl. CXLV xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023; xxxxxxxxxx čl. CXXXV x xx. CLV bodu 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023, ustanovení čl. CXLV xxxx 19 x 20 x čl. CLXXVIII xxxx 5, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2025; x xxxxxxxxxx čl. LXXIX xxxx 1 xx 6, 8, 9, 11 xx 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2025.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.