Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.07.2021.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

261/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. I

ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o státní památkové péči Čl. II

ČÁST TŘETÍ – Změna horního zákona Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. IV

ČÁST PÁTÁ – Změna zákona o geologických pracích Čl. V

ČÁST ŠESTÁ – Změna zákona o právu petičním Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. VII

ČÁST OSMÁ – Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ – Změna zákona o místních poplatcích Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XIV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. XV

ČÁST PATNÁCTÁ – Změna živnostenského zákona Čl. XVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ – Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků Čl. XVII

ČÁST SEDMNÁCTÁ – Změna zákona o obecní policii Čl. XVIII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XIX

ČÁST DEVATENÁCTÁ – Změna zákona o bankách Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ – Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky Čl. XXII

Přechodné ustanovení Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ – Změna notářského řádu Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o užitných vzorech Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pojistném na veřejném zdravotní pojištění Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření Čl. XXX

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o Ústavním soudu Čl. XXXI

ČÁST TŘICÁTÁ – Změna zákona o státním zastupitelství Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o silniční dopravě Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o drahách Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XXXVII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o neperiodických publikacích Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ – Změna zákona o státní statistické službě Čl. XXXIX

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ – Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. XL

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XLI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ – Změna lesního zákona Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o advokacii Čl. XLIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o civilním letectví Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o zemědělství Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. XLIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. L

Přechodné ustanovení Čl. LI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna veterinární zákona Čl. LII

ČÁST PADESÁTÁ – Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o cestovních dokladech Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ – Změna Zákona o Veřejném ochránci práv Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ – Změna tiskového zákona Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o námořní plavbě Čl. LIX

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury Čl. LX

Přechodné ustanovení Čl. LXI

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Čl. LXII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. LXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ – Změna zákona o obcích Čl. LXIV

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o krajích Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LXVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LXVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna plemenářského zákona Čl. LXVIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů Čl. LXIX

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním fondu podpory investic Čl. LXX

Přechodné ustanovení Čl. LXXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. LXXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ – Změna krizového zákona Čl. LXXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. LXXIV

Přechodné ustanovení Čl. LXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě Čl. LXXVI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. LXXVII

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. LXXVIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o silničním provozu Čl. LXXIX

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. LXXX

Přechodná ustanovení Čl. LXXXI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. LXXXII

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna energetického zákona Čl. LXXXIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. LXXXIV

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. LXXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu Čl. LXXXVI

ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. LXXXVII

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ – Změna exekučního zákona Čl. LXXXVIII

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže Čl. LXXXIX

ČÁST OSMDESTÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XC

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona č. 196/2009 Sb. Čl. XCI

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ – Změna vodního zákona Čl. XCII

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pohřebnictví Čl. XCIII

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ – Změna knihovního zákona Čl. XCIV

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. XCV

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. XCVI

ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení Čl. XCVII

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o obalech Čl. XCVIII

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o církvích a náboženských společnostech Čl. XCIX

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. C

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. CI

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. CII

Přechodné ustanovení Čl. CIII

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. CIV

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Čl. CV

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o válečných veteránech Čl. CVI

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi Čl. CVII

ČÁST STÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. CVIII

ČÁST STO PRVNÍ - Změna transplantačního zákona Čl. CIX

ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. CX

ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. CXI

ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o Antarktidě Čl. CXII

ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o ochranných známkách Čl. CXIII

ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace Čl. CXIV

ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o místním referendu Čl. CXV

ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Čl. CXVI

ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o rybářství Čl. CXVII

ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. CXVIII

ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXIX

ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. CXX

ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. CXXI

Přechodné ustanovení Čl. CXXII

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna školského zákona Čl. CXXIII

ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna branného zákona Čl. CXXIV

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. CXXV

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. CXXVI

ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích Čl. CXXVII

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CXXVIII

ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o ověřování Čl. CXXIX

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. CXXX

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. CXXXI

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. CXXXII

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o střetu zájmů Čl. CXXXIII

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. CXXXIV

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna stavebního zákona Čl. CXXXV

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vyvlastnění Čl. CXXXVI

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. CXXXVII

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXXXVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o léčivech Čl. CXXXIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Čl. CXL

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Čl. CXLI

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. CXLII

Přechodné ustanovení Čl. CXLIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. CXLIV

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o základních registrech Čl. CXLV

Přechodné ustanovení Čl. CXLVI

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. CXLVII

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Čl. CXLVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajském referendu Čl. CXLIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. CL

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu Čl. CLI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Čl. CLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. CLIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření Čl. CLIV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evropské občanské iniciativě Čl. CLV

Přechodná ustanovení Čl. CLVI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. CLVII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Čl. CLVIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o audiovizi Čl. CLIX

Přechodná ustanovení Čl. CLX

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu Čl. CLXI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o obětech trestných činů Čl. CLXII

ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Čl. CLXIII

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státním občanství České republiky Čl. CLXIV

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna katastrálního zákona Čl. CLXV

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti Čl. CLXVI

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. CLXVII

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. CLXVIII

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o hazardních hrách Čl. CLXIX

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXX

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXI

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna atomového zákona Čl. CLXXII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Čl. CLXXIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení Čl. CLXXIV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 424/2010 Sb. Čl. CLXXV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronické identifikaci Čl. CLXXVI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXVII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o právu na digitální služby Čl. CLXXVIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 47/2020 Sb. Čl. CLXXIX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o odpadech Čl. CLXXX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů Čl. CLXXXI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. CLXXXII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ – ÚČINNOST Čl. CLXXXIII

INFORMACE

261

ZÁKON

ze xxx 1. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

X zákoně č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 240/1992 Sb., zákona x. 22/1997 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., zákona x. 189/1999 Xx., zákona x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxxx č. 102/2001 Sb., xxxxxx x. 321/2001 Sb., xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Xx., zákona č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., zákona x. 36/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 219/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 378/2015 Xx., zákona x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 452/2016 Xx., zákona č. 65/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 264/2017 Xx. x zákona x. 238/2020 Xx., xx §13x zrušuje.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X zákoně č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 146/2001 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 18/2004 Sb., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 240/2005 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx č. 158/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 307/2008 Sb., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 124/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 127/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb. a xxxxxx x. 403/2020 Xx., xx §43x xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx horního xxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 168/1993 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 61/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., zákona x. 150/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 313/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., zákona x. 498/2012 Sb., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 89/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxx č. 88/2021 Xx., xx §42 zrušuje.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx správě

Čl. XX

X xxxxxx č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 425/1990 Xx., xxxxxx č. 542/1991 Xx., xxxxxx č. 169/1993 Sb., zákona x. 128/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., zákona x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., zákona x. 3/2005 Xx., zákona x. 386/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 376/2007 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 184/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Sb., zákona x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., zákona č. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 451/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 91/2018 Sb., xxxxxx č. 403/2020 Xx. a xxxxxx x. 609/2020 Sb., xx §46x xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X zákoně č. 62/1988 Sb., x geologických pracích, xx znění xxxxxx x. 543/1991 Xx., xxxxxx č. 366/2000 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 85/2012 Xx., zákona č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 225/2017 Xx., xx §18 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x právu xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 85/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxx, xx za §6 xxxxxx xxxx §6x, xxxxx xxx:

"§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx občanů xxx xx x doručení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vytvořený xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Podpis xxxxxx pod xxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaného x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx úrovni xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx občanů xxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxx umožní tomu, xxx petici x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zápisu x xxxxxx obsaženého v xxxxxxxx. Elektronický xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 odst. 1 x xxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xx xxxxxx sestavená x xxxxxxxx odporuje ustanovení §1 odst. 3 xxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x opatření podpisů xxxxxx xxx ni x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx sestavil.".

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 458/1990 Xx., xxxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxx x. 137/1991 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 115/1994 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 89/2012 Sb. x xxxxxx x. 211/2013 Xx., xx §23x xxxxxxx.

XXXX OSMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. VIII

V xxxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 116/2000 Xx., xxxxxx x. 207/2000 Xx., xxxxxx x. 173/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 221/2006 Xx., zákona x. 378/2007 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 196/2017 Xx., xx §64 xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

X zákoně č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Xx., xxxxxx x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona č. 185/2001 Xx., zákona x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 348/2009 Sb., zákona x. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 174/2012 Xx., xxxxxx x. 266/2015 Xx., zákona x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 278/2019 Sb., xxxxxx č. 543/2020 Xx. x zákona x. 609/2020 Sb., xx §16 xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích

Čl. X

V xxxxxx č. 231/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 544/1991 Xx., xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx České národní xxxx č. 345/1992 Xx., xxxxxx č. 133/1993 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., se §15x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx působnosti x xxxxxxx xxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a její xxxxxxxxxx x ochraně xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 149/2003 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., zákona x. 167/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §1x xxxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 334/1992 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Xx., xxxxxx x. 367/2017 Xx. x xxxxxx č. 113/2018 Sb., se xxxx xxxxx:

1. §1a xx xxxxxxx.

2. Xx §4 xx vkládá xxxx §4x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 10 xxx:

"§4x

(1) Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx10), x xx x rozsahu

a) xxxxx a xxxxxxxx xx název xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx příjemce xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxx xxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx určeny, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci programu,

f) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků,

g) xxxxxxxxx x tom, xx bylo xxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vrácení xxxxxxxxxx prostředků, x xx včetně xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků, nevydává-li xx xxxxxxxxxx, xxx xx 7 dnů xx xxxxxxxxx právního xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. g) xx informace zveřejní xx 7 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx dohody. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 let.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nezveřejní.

10) Xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím.".

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Fond xx xxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §4x xxxxxxxxx x všech finančních xxxxxxxxxxxx poskytnutých xx 1. lednu 2018. Xxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx zveřejněné xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v politických xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx hnutích, ve xxxxx zákona x. 468/1991 Xx., xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx č. 189/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 296/1995 Xx., xxxxxx x. 322/1996 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 98/2001 Xx., xxxxxx x. 104/2001 Sb., xxxxxx x. 170/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 556/2004 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2010 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 302/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 303/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

2. X §9 xxxx. 3 písm. x) se xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx středníku x xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 1 xxxxxxx.

3. §19x xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x organizacích Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 451/1991 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Republiky xx xxx 26. xxxxxxxxx 1992, vyhlášeného x xxxxxx 116/1992 Xx., xxxxxx x. 254/1995 Xx., xxxxxx x. 422/2000 Sb., xxxxxx x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 318/2015 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxx x. 218/2021 Xx., xx §9x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

Xx. XXX

X §60 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 140/2014 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 289/2017 Sb., xx odstavce 11 xx 16 zrušují.

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx topografií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 529/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx polovodičových xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §16a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x obecní xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Sb., xxxxxx x. 82/1995 Xx., zákona x. 153/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 311/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 65/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 248/2017 Xx. x xxxxxx x. 261/2020 Xx., se xxxx takto:

1. X §11x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) x x) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx f) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

2. X §11a xx xxxxxxxx 3 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

3. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "x" x xxxxx "a x xxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxx xxxxx podle §11x xxxx. 2 až 5" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

Čl. XXX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., zákona č. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx., zákona x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., zákona x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., zákona x. 24/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 405/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 152/2007 Sb., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 348/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 251/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 213/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., zákona x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx č. 203/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx č. 310/2017 Xx., zákona x. 92/2018 Sb., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona č. 164/2019 Sb., xxxxxx x. 228/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., zákona č. 255/2020 Sb. a xxxxxx č. 540/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. §11x se xxxxxxx.

2. X §85 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova "; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx zjistit z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx".

3. V §85 xxxx. 4 úvodní xxxxx ustanovení xx xx konci xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "; rodný xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX DEVATENÁCTÁ

Změna xxxxxx x bankách

Čl. XX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx č. 16/1998 Xx., zákona č. 127/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 443/2006 Xx., xxxxxx x. 37/2007 Sb., zákona x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 287/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 41/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Sb., zákona x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Sb., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 220/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona x. 301/2016 Sb., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., zákona x. 39/2020 Sb., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Xx., xxxxxx x. 338/2020 Xx. x zákona č. 174/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §38xx xx xxxxxxxx 2 x 4 xx 7 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

2. X §38xx xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §38af se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx k) x x), xxxxx xxxxx:

"x) číslo a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §38xx xx odstavce 7 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

XXXX DVACÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 347/1992 Xx., zákona č. 289/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Sb., xxxxxx x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx č. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2004 Xx., zákona x. 218/2004 Xx., zákona x. 387/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 167/2008 Xx., xxxxxx č. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx č. 349/2009 Xx., zákona x. 381/2009 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 175/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., zákona x. 319/2016 Sb., xxxxxx x. 123/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxx č. 36/2021 Xx., xx §75a xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Státním xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 239/1992 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., zákona x. 465/2011 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx. x xxxxxx x. 188/2016 Xx., xx mění takto:

1. §6x xx xxxxxxx.

2. Xx §11 xx xxxxxx nový §11x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 5 xxx:

"§11x

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx data xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5), x xx v xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx prostředky xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx,

x) datum vydání xxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) informace x xxx, xx bylo xxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxx příjemce, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se zveřejňují xx 7 dnů xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx rozhodnutí, xxx do 7 xxx od účinnosti xxxxxxxx jednání, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se informace xxxxxxxx xx 7 xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, informace se xxxxx způsobem xxxxxxxxxx.

5) Xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. XXIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx do 6 měsíců od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §11a xxxxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Sb., zákona x. 98/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona č. 186/2006 Sb., zákona x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Xx., zákona x. 9/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Sb., xxxxxx x. 184/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., zákona č. 544/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §18x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx zákona č. 82/1998 Sb., zákona x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 352/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 284/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Sb., xxxxxx x. 344/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 460/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2017 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 7/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 33/2020 Xx., zákona č. 527/2020 Xx. x xxxxxx č. 218/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx zní: "XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX".

2. X xxxxx desáté xx xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxx 1 x 2.

XXXX XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXVI

V xxxxxx č. 478/1992 Sb., x užitných xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §23x xxxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 460/2000 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 129/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 157/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Xx., se xxxxxxxx 7 až 10 x 12 x 13 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7 x dosavadní xxxxxxxx 14 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 592/1992 Sb., o pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx č. 324/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Sb., zákona x. 138/2001 Sb., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Sb., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 369/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., zákona x. 401/2012 Sb., xxxxxx č. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 11/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., zákona x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 145/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 297/2017 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx. a xxxxxx x. 161/2021 Sb., xx §27x zrušuje.

XXXX XXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x orgánech xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kovů

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 19/1993 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 157/2006 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Sb., xx §7x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x stavebním xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx spoření x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 423/2003 Sb., zákona x. 292/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 348/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 119/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx č. 104/2016 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 461/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Sb. x xxxxxx č. 111/2019 Xx., se mění xxxxx:

1. X §15 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x xx 10x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 7.

2. X §15 xxxx. 5 se xxxxx "6" nahrazuje xxxxxx "4".

3. §15a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Ústavním xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxx x. 77/1998 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 48/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 114/2003 Xx., xxxxxx x. 83/2004 Sb., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 90/2017 Sb., xxxxxx x. 173/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. a xxxxxx č. 277/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §25x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx".

2. X §25a xxxx. 2 xx xx písmeno b) xxxxxx xxxx písmeno x), které zní:

"c) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

3. X §25a xxxx. 2 xx za xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxxx §12x xxxxxx č. 283/1993 Sb., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx. a zákona x. 315/2019 Xx., xxx:

"§12x

Xxx xxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx orgán xxxxxxx xxxx, xxxx němuž xxxx roli ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx k Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeny.".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 36/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 99/2013 Xx., zákona č. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §45x zrušuje.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o prodeji x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXIV

V xxxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 80/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §5x zrušuje.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o silniční xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Xx., zákona č. 304/1997 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 150/2000 Xx., xxxxxx č. 361/2000 Xx., zákona x. 175/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 577/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona č. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Sb., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona x. 102/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., zákona x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 115/2020 Xx., zákona x. 337/2020 Sb. x xxxxxx č. 609/2020 Xx., xx §34x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o dráhách

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 23/2000 Sb., xxxxxx č. 71/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., zákona x. 77/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 144/2002 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Sb., zákona x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 304/2017 Xx., zákona x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 313/2019 Xx., xxxxxx x. 367/2019 Xx. x xxxxxx x. 115/2020 Xx., xx §54x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx zákona x. 126/2003 Sb., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 345/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Xx., zákona č. 204/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 42/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx č. 261/2020 Xx. a xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §2x xx xxxxxxx.

2. V §11aa xx odstavec 3 xxxxxxx.

3. X §15x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx x §2x" zrušují.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X zákoně č. 37/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §5b xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě

Čl. XXXIX

Zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 81/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona č. 7/2009 Xx., zákona x. 154/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 277/2019 Xx. x zákona č. 332/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §9x xx včetně nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x, 5x, 5h x 5x zrušuje.

2. V §19x odst. 3 xx věta xxxxxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 8a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XL

V xxxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 118/2004 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 327/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 187/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona č. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 292/2017 Sb., xxxxxx x. 135/2019 Xx. a xxxxxx x. 44/2020 Sb., xx §48x xxxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., zákona x. 158/1998 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Sb., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx č. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 253/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb., xxxxxx č. 377/2015 Xx., zákona x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 98/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb., xxxxxx x. 92/2018 Sb., xxxxxx č. 32/2019 Xx., zákona č. 277/2019 Sb., zákona x. 363/2019 Xx., xxxxxx č. 540/2020 Xx., xxxxxx x. 580/2020 Sb. x xxxxxx x. 588/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §63 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx x xxxxx včetně poznámek xxx čarou x. 3x, 19a x 60 xxxxxxx.

2. V §63 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §63 xx odstavce 5 xx 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §47 xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. a zákona x. 62/2017 Xx., xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 349/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., zákona č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 205/2005 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Xx., zákona č. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 214/2011 Xx., xxxxxx č. 193/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 258/2017 Xx., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb. a xxxxxx x. 527/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §25x zní:

"§25a

(1) Xxxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jednající osoba xxxxxxxx xxxx ním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podpis xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Prohlášení musí xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx podpis, xxxxxxxxxx xx vyhotoví x elektronické xxxxxx x s elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxx je elektronický xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x knize x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx adresu místa xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx údaj xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx jednající xxxxx,

x) xxxxxxxx dokladu, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxx dokument xxxx advokátem xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx za vlastní,

f) xxxxx a místo, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx evidenční číslo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx zastoupen advokátním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta x jeho xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx "x zastoupení",

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx razítko, xxx-xx x prohlášení x pravosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formou knihy x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxx advokátovi xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřený vzor xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx nechat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzor xxxxx xxxxxxx.

(6) Podrobnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koncipienta podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.".

2. X §25x xx slova "X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxx".

3. X §52x xxxxxxxx 1 a 2 znějí:

"(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nabízí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx úplatu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxx

x) použije xxxxxxxx "advokát", xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x advokáta.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 3 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 200 000 Xx.".

XXXX XXXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx o zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 140/1996 Sb., x zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bývalé Xxxxxx bezpečnosti, ve xxxxx xxxxxx x. 107/2002 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx §10x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx., xxxxxx č. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Xx., zákona č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 347/2009 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 288/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 370/2016 Xx., zákona x. 151/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 169/2018 Sb., xxxxxx x. 193/2018 Sb., xxxxxx č. 227/2019 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 162/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 543/2020 Sb., xx §41x zrušuje.

XXXX ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., zákona x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Sb., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 167/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Sb., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Sb., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., zákona x. 422/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 350/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 340/2006 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 57/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 59/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Xx., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx č. 44/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 238/2013 Xx., zákona č. 60/2014 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 1/2015 Xx., zákona č. 200/2015 Xx., zákona x. 314/2015 Sb., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 66/2017 Sb., zákona x. 150/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 200/2017 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 231/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Sb., zákona x. 282/2018 Xx., xxxxxx x. 45/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Sb., zákona x. 205/2020 Sb., xxxxxx x. 538/2020 Xx., zákona x. 540/2020 Xx. x xxxxxx x. 569/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §40 xx odstavce 12 xx 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 x 16 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12 x 13.

2. X §40 xxxx. 13 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "12".

3. §41 se zrušuje.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o civilním xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Sb., xxxxxx č. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 301/2009 Sb., xxxxxx x. 407/2010 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., zákona x. 127/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., zákona x. 261/2017 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx. a xxxxxx x. 277/2019 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §85x xx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.

2. V §85x xxxx. 2 se xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

XXXX XXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 62/2000 Xx., xxxxxx č. 307/2000 Xx., xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Sb., xxxxxx x. 94/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 230/2006 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 409/2006 Xx., zákona x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 95/2009 Xx., xxxxxx x. 109/2009 Sb., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 179/2014 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., zákona x. 371/2016 Xx., xxxxxx č. 26/2017 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 299/2017 Xx., xxxxxx x. 208/2019 Xx. x xxxxxx č. 484/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2xx xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

2. X §3x se xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 až 14 xx označují jako xxxxxxxx 3 až 8.

3. X §3a xxxx. 4 se xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

4. X §3x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "12" nahrazuje xxxxxx "6".

5. X §3x odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "12" xxxxxxxxx číslem "6".

6. §3x xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx kapitálového xxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 15/1998 Sb., o dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 626/2004 Xx., zákona x. 381/2005 Sb., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 224/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 37/2012 Sb., zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 273/2012 Xx., zákona č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 204/2019 Xx. a xxxxxx x. 119/2020 Xx., xx §13x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 101/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 123/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 181/2014 Sb., xxxxxx č. 222/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., zákona x. 111/2019 Sb., xxxxxx č. 12/2020 Xx. x zákona x. 36/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4x se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

2. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx" vkládají slova "x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx při vykonávání xxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,".

3. V §5 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx x" vkládají xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) x".

4. X §5 xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx označuje jako xxxxxxxx 5.

5. X §5 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx".

6. Za §5 xx xxxxxx xxxx §5a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

(1) Povinné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx registry, xxxxxxxx, seznamy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxxxx umožňujícím x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx zveřejňují xxxxxxxxx xxxxxxxx x registrech, x výjimkou xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx, xxxx-xx součástí xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx se nezveřejní xxxxx a příjmení, xxxxx narození x xxxxxxxx roku xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výdělečnou činností xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fyzické xxxxx ve statutárním xxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů.".

7. X §5x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxx, krajské xxxxx x xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx data.".

8. X §21 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx registry, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rejstříky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5a xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Xx., ve xxxxx účinném od xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. LII

V §57 xxxxxx č. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., zákona č. 48/2006 Xx. x xxxxxx x. 308/2011 Xx., xx xxxxxxxx 3 až 8 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx České republiky, xx znění zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 písm. b) xx xxxxx "v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. LIV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 140/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 217/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona č. 559/2004 Sb., zákona x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona č. 382/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 47/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Xx., xxxxxx č. 494/2012 Xx., zákona x. 103/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona č. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 314/2015 Xx., zákona x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 191/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., zákona x. 456/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona č. 222/2017 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 16/2019 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Sb., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x zákona x. 165/2020 Xx., xx mění takto:

1. X §160 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "15" xxxxxxxxx číslem "50".

2. X §165x xx xxxxxxxx 5 xx 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 24x xxxxxxx.

3. V §167 se xxxxxxxx 5 až 8 xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 559/2004 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., zákona x. 197/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 384/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Xx., zákona x. 159/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 191/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Sb., xx xxxx takto:

1. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "8" nahrazuje xxxxxx "7".

2. X §20 xx odstavec 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 až 8.

3. X §29 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx. 6 a 7" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 a 4".

4. V §29x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx "odst. 6" xxxxxxxxx textem "odst. 3".

5. X §30 xx xxxxxxxx 3 xx 5 x 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 10 x dosavadní xxxxxxxx 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11.

6. V §30 xxxx. 5 se xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "4".

7. X §30x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "§30 xxxx. 10" xxxxxxxxx xxxxxx "§30 odst. 7".

8. X §30x xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx "§30 odst. 6" nahrazuje xxxxxx "§30 xxxx. 3".

XXXX XXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., zákona č. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 198/2017 Xx. x zákona x. 365/2017 Xx., xx §16x xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí

Čl. LVII

V §53x xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 401/2012 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xxxxxxxx 5 xx 11 xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 46/2000 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 302/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 305/2013 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. x zákona x. 277/2019 Xx., xx §17x xxxxxxx.

XXXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o námořní xxxxxx

Xx. LIX

V zákoně č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 261/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 81/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 339/2020 Xx. a zákona x. 609/2020 Sb., xx §80x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Státním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X zákoně č. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx 129/2016 Xx., xxxxxx x. 308/2018 Xx., zákona x. 227/2019 Xx. a xxxxxx x. 190/2021 Xx., xx xx §12 xxxxxx xxxx §13, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 13 xxx:

"§13

(1) Xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx13), x to x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx či xxxxx příjemce,

b) identifikační xxxxx osoby xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) obec, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobytu,

d) výše xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxx o xxx, xxxx částka xxxx xxxxx vyplacena,

e) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx určeny, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx poskytnuty v xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) informace x xxx, xx xxxx rozhodnuto o xxxxxxxx rozpočtové kázně xx straně xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx částky, xxxxx xx xxxx opatření xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx, nevydává-li se xxxxxxxxxx, xxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 7 xxx po xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zveřejněné xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, informace xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13) Zákon č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx povinen do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §13 informace x všech finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

XXXX PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 115/2000 Sb., x poskytování xxxxxx škod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 476/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2017 Xx., xxxxxx x. 100/2019 Xx. x zákona x. 50/2021 Xx., xx §10x zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 122/2000 Sb., x ochraně sbírek xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 483/2004 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., zákona x. 243/2016 Sb. x zákona x. 183/2017 Sb., xx §15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xx. LXIV

V xxxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona č. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Xx., zákona x. 59/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., zákona č. 257/2004 Xx., zákona x. 421/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 61/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx č. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., zákona x. 477/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 72/2012 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Xx., xxxxxx x. 175/2018 Xx., xxxxxx č. 32/2019 Xx., zákona x. 263/2019 Sb. x xxxxxx č. 36/2021 Sb., se §149x xxxxxxx.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 404/2002 Sb., xxxxxx x. 229/2003 Xx., zákona x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 118/2010 Xx., zákona č. 199/2010 Sb., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 246/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 24/2015 Xx., zákona x. 298/2015 Sb., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 263/2019 Sb. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx §94x xxxxxxx.

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., zákona x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 66/2008 Xx., zákona x. 169/2008 Sb., zákona x. 298/2008 Sb., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona x. 477/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx., zákona x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 257/2017 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Sb., xxxxxx č. 263/2019 Xx. x zákona x. 36/2021 Sb., xx §119x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx

Xx. LXVII

Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 68/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx č. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., zákona x. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Sb., xx xxxx takto:

1. X §8 xx xxxxxxxx 16 xx 18 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxxxxxx.

2. X §10 xx xx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx věta "X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx.".

3. X §10 xxxx. 11 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx9)" xxxxxxxxx slovy "ověřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx9)".

4. X §13x xx odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.

5. V §13x xxxx. 5 se xxxxx "5" nahrazuje xxxxxx "4".

6. §23x xx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 21 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

X §23x xxxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský zákon), xx znění xxxxxx x. 282/2003 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 32/2011 Sb. x xxxxxx x. 60/2017 Sb., xx xxxxxxxx 6 a 9 až 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx xxxxxxxx jako odstavce 6 a 7.

ČÁST XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorů x x změně xxxxxx x. 527/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 474/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 59/2005 Xx., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §41 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x Státním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 211/2000 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxx investic a x xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky ve xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x o Xxxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx znění zákona x. 391/2002 Xx., xxxxxx č. 482/2004 Xx., zákona č. 61/2005 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 71/2010 Xx., zákona x. 239/2012 Xx., zákona x. 276/2012 Xx., xxxxxx x. 111/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxx x. 113/2020 Xx., se xx §10 vkládá xxxx §11, který včetně xxxxxxxx pod čarou x. 9 zní:

"§11

(1) Xxxx xxxxxxxxxx informace x poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zárukách xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9), x xx x rozsahu

a) xxxxx x příjmení xx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) obec, xx xxxxx má xxxxxxxx xxxxx či xxxxx pobytu,

d) výše xxxxxxxxxxxx prostředků nebo xxxxx a xxxx x xxx, xxxx xxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxx,

x) účel, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx prostředky xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx k pozastavení, xxxxxxx xxxx vrácení xxxxxxxxxx prostředků, x xx xxxxxx částky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx týká.

(2) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx zveřejňují do 7 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) do 7 xxx po xxxxxx moci příslušného xxxxxxxxxx či účinnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxxxxx zveřejněné nejméně xx xxxx 10 xxx.

(3) Brání-li jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Fond xx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx způsobem uvedeným x §11 informace x xxxxx finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx informace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 229/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., zákona č. 280/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx č. 480/2003 Xx., xxxxxx č. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 22/2006 Xx., xxxxxx č. 140/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 139/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 457/2008 Sb., xxxxxx č. 153/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 311/2013 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 51/2016 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx č. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., zákona x. 55/2017 Sb., zákona x. 65/2017 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx. x xxxxxx x. 118/2020 Xx., xx §64a zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

X §15 zákona č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. a xxxxxx x. 430/2010 Xx., xx odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 41 xx 45 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

XXXX XXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o Xxxxxxx zemědělském intervenčním xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 251/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 179/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 128/2016 Xx., xxxxxx č. 242/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 295/2017 Xx., zákona x. 208/2019 Xx. x xxxxxx x. 314/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §12 xxxxxxxx 6 x 7 xxxxx:

"(6) Xxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx dotacích xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona47), x xx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx místo xxxxxx,

x) výše xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x tom, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx je poskytovaná xxxxxx určena,

f) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozpočtové kázně xx xxxxxx příjemce, xxxxxx částky, xxxxxx xxx xxxxxxxx povinen xxxxxx, xxxxxx či xxxxx xxxxxx vyplacena.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se zveřejňují xx 7 xxx xx vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace, x xxxxxxx informace xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx 7 xxx po xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxx či účinnosti xxxxxx. Informace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.".

2. X §12 xx za xxxxxxxx 7 vkládá xxxx xxxxxxxx 8, který xxx:

"(8) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx.".

3. §12x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem uvedeným x §12 xxxx. 6 xx 8 xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxxxxx xx 1. lednu 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

ČÁST XXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., o xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí (xxxxx o Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 181/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013, xxxxxx č. 204/2015 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx. x xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx §5x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., zákona č. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 125/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 59/2006 Xx., zákona x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Sb., zákona x. 222/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 151/2011 Sb., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 115/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx č. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 252/2014 Xx., xxxxxx č. 82/2015 Xx., zákona č. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx., zákona x. 238/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 544/2020 Xx. x xxxxxx č. 36/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §47x se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36x xxxxxxx.

2. X §48 xxxx. 1 se xxxxx ", xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47b" xxxxxxxxx xxxxx "vedené v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx".

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx a příjmení

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx., zákona x. 165/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., zákona x. 21/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx. a xxxxxx x. 279/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §84 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

2. §84x, 84x, 84x a 84x xx zrušují.

XXXX XXXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 436/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Xx., xxxxxx č. 76/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 215/2007 Xx., zákona x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 297/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 197/2012 Xx., xxxxxx x. 390/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 101/2013 Xx., xxxxxx x. 233/2013 Sb., zákona x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 300/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., zákona x. 230/2014 Sb., xxxxxx x. 249/2014 Xx., zákona č. 268/2015 Sb., xxxxxx x. 48/2016 Sb., xxxxxx č. 250/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 199/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 285/2018 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Xx. x xxxxxx č. 220/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §6 xxxx. 7 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxx údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů".

2. X §6 odst. 7 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují slova "; to neplatí, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx50)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 50 xxx:

"50) Xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. V §6 xxxx. 7 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxx,".

4. X §6 odstavec 8 xxx:

"(8) Řidič xxxxxxxxxx vozidla xx xx výzvu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx celníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předložit xx xxxxxxxx doklady xxxxx xxxxxxxx 7, xx-xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx.".

5. X §6 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx nový odstavec 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6x xxxx 118x, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx policie xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x bezodkladně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx měla xxxxxxxx xxxxxx x sebe, x xxx vydá xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.

6. V §6x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx-xx při xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx pro zadržení xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x řidič xx na výzvu xxxxxxxxxx, prohlásí xxxxxxxxx xxxxxx za zadržený. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla zadržet, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nemá x xxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx nebo od xxxxxxxx kopie xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

7. X §47 xxxx. 3 xx na xxxxx textu písmene x) doplňují slova "; záznam lze xxxxxxx x jednotlivě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx51)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 51 xxx:

"51) §7 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

8. X §118b xx na xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx řidičského xxxxxxx oznámí policie xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxx v registru xxxxxx, xxxxx o xxx provede x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

9. X §118b xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx nový odstavec 6, který zní:

"(6) Xx-xx xxx důvod xxx zadržení řidičského xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a řidič xxx xxxxxxxxxxx nepředloží, xxxx policista tento xxxxxxxx xxxxxx prohlásit xx xxxxxxxx. Řidičský xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx 2 xx 5 xx použijí xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx průkaz xx x oznámení xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx jeho prohlášení xx zadržený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

10. §122x xx zrušuje.

11. X §125x xxxx. 1 písm. x) xx na xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxxx průkaz byl xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx §118b odst. 6".

12. V §125c xxxx. 4 xxxx. x) xx za xxxx "§113 xxxx. 1" xxxxxx xxxx ", §118b xxxx. 6".

13. V §137 xxxx. 2 xx xxxx "§118x odst. 6" xxxxxxxxx textem "§118x xxxx. 7".

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., zákona x. 190/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., zákona x. 301/2016 Sb., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2019 Xx. x zákona x. 12/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. x) až x), x §4 odst. 1 písm. a) xx x), x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x §5 xxxx. 2 xxxx. a) až x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §2 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx".

3. X §2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zlepšování xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx technických xxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujících xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon informační xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx u) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

4. X §2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx, programové xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

5. V §2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx komunikační xxxxxxxxxxxxxx veřejné správy (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx")" a xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx" se vkládají xxxxx "nebo centrálního xxxxx xxxxxx".

6. X §2 se xx xxxxx písmene v) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx využívání cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle právního xxxxxxxx upravujícího kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy,

y) xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx předmětem je xxxxxx vůle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovaný xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx veřejné správy, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx horizontální xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obecné xxxxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání veřejných xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx-xx xxx cloud xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx veřejných zakázek,

z) xxxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

1. xxxxx předmětem xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx horizontální spolupráce xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

7. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx projektům.".

8. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx rozvoj".

9. X §4 odst. 1 xxxx. x) x x), x §4 xxxx. 2 xxxx. x) a x §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx informačními systémy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xx Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx referenčního xxxxxxxx".

11. X §4 xxxx. 2 písm. x) se za xxxxx "předpisy" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xx slovo "xxxxxxxxxxx" xx vkládá čárka x na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxxx xx informačních xxxx komunikačních technologií".

12. X §4 xxxx. 2 písm. l) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx služeb")" xxxxxxx.

13. X §5 xxxx. 2 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx spravovaným", za xxxxx "předpisy" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx a za xxxxx "usneseními xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

14. X §5 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) předložit ministerstvu x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti, xx xxxxxx projekty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx před xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx nemajících xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx jiné xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx.".

15. X §5 xx na konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) uskutečnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinny předložit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx akcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx předložit ministerstvu x xxxxxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády,

h) provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informačních systémů xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx jimi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozu.".

16. X §5 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx zkušebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx středníkem xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vazby xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informačním xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx něj xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx koncepcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x provozní dokumentací, x xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx spravovaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx závazná xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx koncepcí Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; část xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x k).

17. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx údaje, které xx v informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx budou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

18. X §5a odst. 1 xx za xxxxx "pořizování," xxxxxxxx xxxxx "technického xxxxxxxxxx,", xxxxx "a" xx xxxxxx "správy" se xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "provozování" xx vkládají xxxxx ", užívání a xxxxxxx".

19. X §5x xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxx veřejné správy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xx v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgány veřejné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cíle v xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx principy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, užívání x xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx. Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxx vyhodnocování xxxxxx xxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úrovní x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx v informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx kybernetické bezpečnosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".

20. X §5x xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxx a xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Strukturu x xxxxxxxxxxx".

21. X §5x xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, který zní:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx správy xxx využívání xxxxx xxxxxxxxxx postupují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx.".

22. V §5x xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "a x případě xxxxxxxxxx x podobě nesouladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx koncepcí Xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx".

23. X §6b xxxx. 1 xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)".

24. X §6x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "písm. x)" nahrazuje textem "xxxx. x)".

25. X §6x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x programových xxxxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo využívány".

26. X §6h se xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx vytváří x xxxx provozní dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxx služeb, xxxxxxxxx xx v xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

27. X §6x xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "až d)" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xx informační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

28. X §6x xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx".

29. X §6x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Správce centrálního xxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx.".

30. Hlava XX xxxxxx nadpisu zní:

"HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§6x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx využívání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx

x) xxxxxxxx osobu xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx státem x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu"),

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx pro poskytování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy, xxxxxx rozpočtového xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) koordinuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

c) xxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na 5 xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) navrhuje xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda cloud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §6x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu"),

g) vede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx.

(3) Národní xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx cloud xxxxxxxxx poskytovaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx podle §6x, x případě, xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systémem kritické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, významným xxxxxxxxxxx systémem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx computingu orgánům xxxxxxx správy.

§6j

Informační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx informační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy sloužícím x xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx computingu xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx se vedou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx computingu, poskytovatelích xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Údaji xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. údaje xxxxxxxxxxxxxxxx poptávaný cloud xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytovatelích xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) nabídkách xxxxx xxxxxxxxxx jsou

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx charakterizující xxxxxxxx xxxxx computing, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx místu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, předpokládaném xxxxxxx x předpokládaném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx mimo území Xxxxxxxx xxxx,

x) využívaném xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx identifikující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxx parametrech xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxx bezpečnostní xxxxxx x finančním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx computingu.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx veřejné s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nabízený xxxx xxxxxxxxx cloud computing, xxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x konkrétního xxxxx computingu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx požadavku xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx cloud computing xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchová xxxxx po xxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx podle §6x x xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v katalogu xxxxx computingu,

b) x xxxxx vertikální nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Přestane-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxx využívání xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx, xxx xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx slouží xxxxxxx

x) xx správě a xxxxxx technických potíží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx provozních údajů,

e) xx zkušebnímu provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx při xxx nebudou xxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computing xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx computing orgánu xxxxxxx správy xxxx xxx pouze xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou

a) xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) bezúhonné x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kvalifikovaném správci xxxxxxxxxxxxxxx systému elektronické xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytujícím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařazený xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx využívaný xxxxxxx xxxxxxx správy

Orgán xxxxxxx xxxxxx může využívat x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx ochrany důvěrnosti, xxxxxxxxx a dostupnosti xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx kybernetickou bezpečnost,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejná xxxx xxxxx xxx bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx využíván,

e) který x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu splňujícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx zapsaným v xxxxxxxx xxxxx computingu; xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovaného xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, je každý xxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu zapsaným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx středníkem se xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 písm. x).

§6x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cloud computingu, x to do 15 dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dále zapíše xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy.

(2) Xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Orgán veřejné xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx připojí x požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu.

(5) Xxxxxxxx-xx poptávka xxxxx xxxxxxxxxx zapsaná x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poptávaného cloud xxxxxxxxxx xxxx poptávce xxxxx computingu xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxx poptávky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vymaže z xxxxxxxx cloud computingu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x jejíž zápis xx katalogu cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx správy, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx 15 xxx xxx xxx uplatnění požadavku,

b) x jejíž xxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx §6x,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu podle §6x xxxx. 1 xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx využívání cloud xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx computingu xxxxxxx, x výmazu xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud computingu xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx poskytovatele xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxx-xx poskytovatel xxxxx computingu xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1. X xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xx 45 xxx ode xxx jejího podání; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Je-li žádosti x plném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx nevydává. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, který o xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx x xxxx x xxxxxxx údajů, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx sídla, xx-xx xxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx orgánem státu, x xxxx má xxxxx, xxxxxxxxxx identifikační xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; část xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx ochrany důvěrnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x své xxxxxxxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 zákona o Xxxxxxxxx trestů; ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxx prokazujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx sídlo, a xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxx, na jehož xxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xx xxxx xxxxxxxx nedoplatek xxxx xxxxxxx x xxxxxx těchto států; xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx, xxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nevydává-li xxxxx státu doklad xxxxx odstavce 5 xxxx. a) xxxx x), poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x informační bezpečnost xxxx xxxxxxx stanovisko xx 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx vyžádá xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku xxxxx §6x odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidovaný nedoplatek x

x) orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx porušením mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku podle §6x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx tento účel xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dálkový přístup x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky právnických x fyzických xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro kybernetickou x informační xxxxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx orgánu.

(6) Xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5 xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx podle §6q xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxx §6x xxxx. 1, které obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx informace, xx xxx se vztahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xx uchovávají xxxxxxxx xxxx xxxx.

§6x

Xxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

x) požádá-li x xx poskytovatel cloud xxxxxxxxxx, a to xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx, xxxx zjistí-li, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 písm. b) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx z katalogu xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výmazu x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §6r xx xx xxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx computingu

§6t

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx zařazeného do xxxx než nejnižší xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cloud computingu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxx computingu zapsaného x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, splňuje-li nabízený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x), b), x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x) a x) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxx xx nejnižší xxxxxxxxxxxx úrovně xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle věty xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6x xxxx. x) a x) x xxxxxxxxx podle §6x xxxx. x), xxxxx xxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxxxx státního cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx vět xxxxx x druhé rozhodne xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx podání; xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu vyhověno, xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dnem zápisu xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx o zápis xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxx x žádosti uvést xxxxx jednu xxxxxxx xxxxxxx cloud computingu xxxx xxxxx nabídku xxxx xxxxx computingů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovně.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xx x nabídce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zapojení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx nabízený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx certifikaci xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

x) zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx cloud computingu x xxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx computingu po xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) podklady k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx-xx jiný xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx žádosti předmětem xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xx jehož využití xx závislé poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx poskytovatel podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx computing xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo audit xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu,

e) xxxxxx x provedení penetračního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

f) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podpůrného cloud xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx plánů xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvědčující xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, integrity x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Je-li poskytování xxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nabízeného cloud xxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x xxxxxxx tito xxxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x) x e) závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnostní úrovně. Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §6x xxxx. 7 xx xx zápis xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx obdobně.

§6v

Aktualizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx computingu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx aktualizace nabídky xxxxx xxxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx x její xxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo do 30 xxx ode xxx jejího xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx není rozklad xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx žádosti x plném xxxxxxx xxxxxxxx, písemné vyhotovení xxxxxxxxxx xx nevydává. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx computingu. X xxxxxx do xxxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx x xxxxx požádal.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxx xxxxx computingu vedou x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 xx 8, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 x §6x xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xx xxxxx, x xx xx 15 xxx ode xxx podání žádosti,

b) xxxxxx-xx, že nabízený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx §6x x nezjednal-li xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, která xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx,

x) xxxxxx-xx xxxx 3 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že nabídka xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxx 3 xxx xxx dne, xxx poskytovatel cloud xxxxxxxxxx naposledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx platná; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud computingu, xxx potvrdil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby 30 xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx 30 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu potvrdil, xx nabídka cloud xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cloud computingu, x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x xx současně x xxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx závislé xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a u xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx computingu.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx x výmaz nabídky xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vymaže x xxxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxx přípustný.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výmazu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 xx xx výmaz xxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxx části x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxx využívaného xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zapíše xxxxx computing, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 45 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx první xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x).

§6x

Xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx využívaného xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Dojde-li v xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, anebo skutečností xxxxxxxxxxx x podkladech xxxxx §6x xxxx. 5 xxxx §6x xxxx. 6 až 8, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx předloží aktuální xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xxx xx xxxxx computing xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx v katalogu xxxxx computingu xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx audit xxx oblast xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 5 xxxx. x), §6t xxxx. 6 xxxx. x) x §6t xxxx. 7 písm. x) x zprávu x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 xxxx. x) x §6t xxxx. 7 písm. x).

(3) Orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx x využívaním xxxxx computingu za xxxxxxxx rozpočtové období xx xxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx který orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx využíval xxxxx xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 45 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".

31. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (§6x) k xxxxxxxxx xxxxx informačního xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

32. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xx xxxxxxxxxxx k realizaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

33. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxx XXX xxxxxx nová xxxxx XXXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXX

§8

Xxxx, jehož náležitostí xx být podpis xxxx, xxx xxx xxxx, učiněný prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx podepsaný, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxx xxxx, s využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, autorizaci xxxxx xxx, xxx xxxx xxxx, x xxxxxx prokázání projevu xxxx xxxx, xxx xxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx hlavy XXXX xx X xx xxxxxxxx jako xxxxx XX xx XX.

34. V §8x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxx komora Xxxxx republiky".

35. X §8x odst. 2 xxxx. g) x x §8x xxxx. 1 se slova "xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

36. V §8x odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

37. X §8x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxxxx".

38. Xx §9d xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx XX, xxxxx znějí:

"HLAVA XX

XXXXXXXXXX PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX".

Xxxxxxxxx xxxxx XI se xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.

39. X §9x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx provozovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx kopií správci x xxxxxxxxxxxxx významného xxxxxxxxxxxx systému." x xx xxxxx textu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy".

40. X §9x xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 a 5.

41. §12 xxx:

"§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx na strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 2 písm. x) a hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx §6o xxxx. 4 a xxxxxx xxx jejich provádění,

b) xxxxxxxxx xx strukturu x náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, postupy orgánů xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vytváření, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx §5x odst. 2,

x) xxxxxxxxx xx strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 3 a xx xxxxxx provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx podle §5x xxxx. 4,

x) postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x o cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy podle §6x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy podle §6x xxxx. 3,

g) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 5 písm. x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxxx nabízeného cloud xxxxxxxxxx podle §6x xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx §6t odst. 7 písm. d),

i) xxxxxx obecních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy podle §8x xxxx. 2 xxxx. x).

&xxxx;(2) Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1 písm. x) x §6x xxxx. b),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, integrity a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 5 xxxx. x), §6t xxxx. 6 písm. x) a §6t xxxx. 7 xxxx. x), doklady x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx předkládání xxxxxx xxxxxxx podle §6x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 xxxx. x) a §6x xxxx. 7 xxxx. x) a intervaly xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx obnovu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx havárii xxxxx §6x odst. 6 xxxx. e) x §6t xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx na strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §6x xxxx. 6 xxxx. x) a §6t xxxx. 7 xxxx. x),

x) požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxx §6t xxxx. 6 xxxx. x) x §6x xxxx. 7 písm. h).".

42. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§5 xxxx. 2 písm. x)" nahrazují xxxxx "§5 xxxx. 2 xxxx. x)" x xxxxx "§5 xxxx. 2 xxxx. x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "§5 odst. 2 xxxx. x)".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxx xxxxxxx xxxxxx") xxxx využívat xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx druhého kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx využívat xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx zákona x. 365/2000 Sb., xx xxxxx účinném xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. prosince 2023.

2. Orgán xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx xxx "katalog xxxxx computingu") xxxx xxxxxx dnem druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx zapsané xx xxxxxxx řízení xxxxx xxxx 3 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x zákona x. 365/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx XX zákona x. 365/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx xxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. ledna 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x zákona x. 365/2000 Xx., ve xxxxx účinném od xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx computing xxxxx věty xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 359/2003 Xx., xxxxxx č. 694/2004 Sb., xxxxxx x. 180/2005 Sb., xxxxxx x. 177/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 574/2006 Xx., xxxxxx č. 393/2007 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Sb., xxxxxx č. 318/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Sb., xxxxxx x. 103/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 3/2020 Xx. a zákona x. 403/2020 Sb., xx §10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LXXXIII

V xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Sb., xxxxxx č. 350/2012 Xx., zákona x. 90/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb., zákona x. 152/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 1/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 x zákona x. 609/2020 Sb., xx §17a zrušuje.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích

Čl. LXXXIV

Zákon č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Xx., zákona x. 103/2004 Sb., zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Sb., zákona x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., zákona x. 227/2019 Sb., xxxxxx x. 52/2020 Xx., zákona x. 337/2020 Xx. x xxxxxx č. 543/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §4x se xxxxxxx.

2. X §5 xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx "provozovatele" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx písmene xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx k xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28)".

3. X §5 xxxx. 5 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x), §4 xxxx. 3 písm. x), x) x x) x §4 xxxx. 4 písm. x) provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

4. V §72a xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

5. X §79x xxxx. 4 xx xxxxx ", §4x xxxx. 1 xx 6" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí), ve xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx., xxxxxx x. 163/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2007 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 436/2009 Xx., xxxxxx x. 38/2012 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 256/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 326/2017 Xx. x xxxxxx č. 403/2020 Sb., xx §20x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 115/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 219/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 183/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 230/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 178/2019 Sb., xx §3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných sbírkách

Čl. XXXXXXX

X zákoně č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx sbírkách), xx znění xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 120/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 287/2018 Xx., xx §27x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXXXXXX

X §131 xxxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx. x xxxxxx x. 38/2021 Sb., xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 340/2004 Xx., zákona x. 484/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 71/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 155/2009 Xx., zákona č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 360/2012 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx č. 293/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 262/2017 Xx., se §21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX OSMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 82/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 348/2005 Sb., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx č. 160/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 196/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 406/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 79/2015 Xx., zákona x. 139/2016 Xx., xxxxxx č. 180/2016 Xx., zákona x. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 277/2019 Xx. a xxxxxx x. 238/2020 Sb., xx §67x xxxxxxx.

ČÁST OSMDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 196/2009 Xx.

Xx. XXX

X části xxxxx xx. XX xxxxxx č. 196/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 484/1991 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx 9 x 10, xxxxx xxxxx:

"9. X xxxxxxx, že vláda xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx tří xxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 5 xxxx. x), transformační xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x bodě 5 xxxx. x) xxxxxxxxx. Transformační licence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ani xxxxx xxxx 5 xxxx. x) dříve, xxx uplynutím xxx xxx xxx dne xxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx-xx případ uvedený x xxxx 9, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx licencí x xxxxxxxxxxxx vysílání šířenému xxxxxxxxxxxxxxx vysílačů analogově xxxxxxx xxxxx xxxx 6. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zaniká xxxxxxxxxx společně xx xxxxxxx transformačních xxxxxxx xxxxx xxxx 9.".

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxxx xxxxxx

Xx. XCII

V §104 zákona x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx zákona č. 320/2002 Sb., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 150/2010 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., zákona x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 113/2018 Xx., xxxxxx č. 481/2020 Xx. a xxxxxx č. 544/2020 Xx., xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 122/2004 Xx., xxxxxx x. 67/2006 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 202/2015 Sb., xxxxxx x. 193/2017 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §5b xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx knihovnických x xxxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 341/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx. a zákona x. 183/2017 Xx., xx §23a zrušuje.

XXXX XXXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x finanční xxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 123/2003 Sb., xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona x. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 298/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 126/2019 Xx., xx §23x xxxxxxx.

XXXX OSMDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 59/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., zákona x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 357/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx č. 314/2019 Xx., xx §60x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx označení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XCVII

V xxxxxx č. 452/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 221/2006 Xx., zákona x. 375/2007 Sb., xxxxxx x. 256/2011 Xx., xxxxxx x. 196/2017 Xx. a xxxxxx x. 277/2019 Xx., se §13x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXXXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 477/2001 Sb., x obalech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 94/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 66/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., zákona x. 62/2014 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 149/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 545/2020 Xx. x zákona x. 609/2020 Xx., xx §31a zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 192/2016 Xx. x xxxxxx x. 303/2017 Xx., xx §27x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 441/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Sb., zákona x. 349/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 397/2006 Xx., xxxxxx x. 184/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx x. 215/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx č. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 14/2017, zákona č. 90/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 31/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx. x xxxxxx x. 218/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §175x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", rodné xxxxxxxx".

2. X §175x se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

3. X §175x se xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx písmena x) x i), xxxxx znějí:

"h) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), ve xxxxx zákona č. 521/2002 Xx., zákona x. 437/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 39/2015 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxx x. 541/2020 Sb., xx §28x zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x zbraních

Čl. XXX

Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 227/2003 Sb., xxxxxx x. 228/2003 Sb., xxxxxx č. 537/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 484/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx č. 170/2013 Xx., xxxxxx č. 281/2013 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 206/2015 Xx., zákona č. 229/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 455/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxx x. 13/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §6 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).

2. V §73a xxxxxxxx 5 a 6 xxxxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxxxx zbrojní licence xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx 2 pracovních xxx ode xxx xxxxxx zbrojní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx muniční xxxxxxx může požádat xxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx zabránění xxxxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxx xxxxx.

(6) Držitel xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx muniční xxxxxxx x xxx pověřená xxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx elektronickým xxxxx xxxx xxxxx prostředkem xxx elektronickou identifikaci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje.".

3. §73x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx licence x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx znění xxxxxxx před patnáctým xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx nejdéle xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. CII xxxx 2 xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx

Xx. CIV

V xxxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 94/2004 Xx., zákona x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 138/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb., zákona x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Sb. x zákona x. 174/2021 Sb., xx §9 zrušuje.

XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu zemědělském x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském), ve xxxxx xxxxxx x. 21/2004 Sb., zákona x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 553/2005 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 291/2009 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 179/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 299/2017 Xx. x zákona x. 369/2019 Xx., xx §8x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX DEVADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 170/2002 Sb., x válečných xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 190/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2007 Xx., zákona x. 308/2008 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 88/2014 Xx. x xxxxxx č. 250/2014 Xx., xx §8a xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 5 xxxxxxx.

ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx §12a xxxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxx č. 171/2018 Xx., xxx:

"§12x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. CVIII

V xxxxxx č. 281/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx zákazem xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Sb., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 253/2017 Xx., xx §21e včetně xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 285/2002 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxxx a transplantacích xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 228/2005 Xx., zákona x. 129/2008 Sb., zákona x. 296/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 44/2013 Xx., xxxxxx č. 100/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 202/2017 Xx., zákona č. 97/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Sb. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx §19" zrušují.

2. §19 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx dřevin

Čl. XX

X §26 xxxxxx x. 149/2003 Sb., o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, určeného k xxxxxx lesa a x zalesňování, x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 62/2017 Xx., xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

ČÁST STO TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CXI

V zákoně č. 162/2003 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zahradách), xx xxxxx zákona x. 141/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx §19a xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §25x xxxxxxx.

XXXX STO XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 441/2003 Sb., x ochranných xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, soudcích, přísedících x státní xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 196/2017 Xx. a xxxxxx x. 286/2018 Xx., xx §45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx §28x zákona č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxx:

"§28x

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uznávacího orgánu, xxxxxxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX xxxxx xxxxx, xxxxx využívá xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

ČÁST XXX SEDMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CXV

V §12 xxxxxx č. 22/2004 Sb., o xxxxxxx referendu x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 142/2012 Xx. a xxxxxx x. 58/2014 Xx., xx odstavce 6 xx 9 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a genetickými xxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 78/2004 Sb., x xxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 346/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 371/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx §27x zrušuje.

ČÁST STO XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §19 zákona č. 99/2004 Sb., x rybníkářství, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxxxxx 2 až 7 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 100/2004 Sb., x ochraně xxxxx xxxxx žijících živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy), xx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 467/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona č. 279/2013 Sb., zákona x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §25x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

&xxxx;X xxxxxx č. 215/2004 Sb., o xxxxxx některých vztahů x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x x xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 109/2009 Xx., zákona x. 236/2012 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §5x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o zaměstnanosti

Čl. XXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., zákona x. 382/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 495/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 505/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Xx., zákona x. 136/2014 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2014 Xx., zákona č. 250/2014 Sb., zákona x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona x. 203/2015 Sb., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx č. 88/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Sb., xxxxxx č. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Sb., zákona x. 93/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona č. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Sb., xxxxxx č. 222/2017 Xx., zákona x. 327/2017 Sb., xxxxxx x. 176/2019 Sb., xxxxxx x. 210/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 365/2019 Xx., xxxxxx č. 33/2020 Xx., xxxxxx x. 161/2020 Xx., xxxxxx x. 285/2020 Xx. x zákona x. 388/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxx "(§147c)" xxxxxxx.

2. §147x xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 56/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx. a zákona x. 111/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 se xx konci xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby (xxxx jen "národní xxxxxxxx").".

2. X §37 xx xxxxxxxx 4 xx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 až 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

3. V §38 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 11 x 12" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 5 x 6".

4. §38x xx xxxxxxx.

5. V §40 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx.".

6. X §44 xx xx xxxxx xxxxxxx u) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx x zveřejňuje xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx atestace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby (xxxx jen "atestace"), xxxxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "atest"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

7. X §63 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x), x) x x), xxxxx a xxxxxx město Xxxxx" xxxxxxx.

8. V §63 xxxx. 3 se xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx atestem. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx standardu x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.".

9. X §63 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx první" x slova "pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx standard")" xxxxxxx.

10. X §64 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxxx x" xxxxxxxx slova "případně x x" a xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx slova "x x xxxxx původce xxxxxxx potřebu jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

11. V §64 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx původci".

12. X §64 odst. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

13. X §64 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §64 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "a x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx".

14. X §64 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "x" zrušuje.

15. X §64 xxxx. 5 xxxx. f) xx xxxxx ", pokud xxx určeným původcem xxxxxxxx" zrušují.

16. V §64 xx na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx jí xxxxx xxxx a x xxxxx určený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx takový xxxxxxxx součástí.".

17. X §64 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx původce xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx vedené xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx se údaje x fyzické osobě xxxxxxxxxx, archivu xxxx xxxxxx zničení.".

18. X §64 xxxx. 7 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

19. X §64 xx xxxxxxxx 8 zrušuje.

20. X §65 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx podobě x elektronickém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §63 xxxx. 4" xxxxxxx.

21. Xx §69x xx xxxxxxxx nové §69x xx 69x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx

§69x

(1) Atestaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx střediskem osobu xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx,

x) jejichž zřizovatelem xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) x nichž xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx způsobilost k xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronických systémů xxxxxxxxx služeb x xxxxxx žádný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx ministerstvo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatele.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx uspořádání.

§69c

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxx xx xxxxxxx objednávky x xxxxxxxx, za xxxxxxxx x xx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx středisko xxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx atestu. Není-li xxxxx provést xxxxxxxx x této xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx před xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a sdělí xx, xx kdy xxxx xxxxxxxx provedena.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x národního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx atest xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí x xxx xxxxxxxxx středisko xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x sdělí xxx xxxxxx nesplnění xxxxxxxxx.

§69x

(1) Xxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxx vydání.

(2) Xxxxx-xx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx atestu xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, atest xxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx dobu 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx středisko xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, zveřejní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx ministerstvu, xxxxx xx zveřejní xx Xxxxxxxx ministerstva, x xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 x xxxxxxxxx standardu, x xxxxx-xx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx atestačnímu xxxxxxxxx provést na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx atestu. Xx xxxxxx atestu xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxx a lhůtách xxxxxxxxx atestace xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx standardu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx již xxxxxxxxxxxx xxxxxx spisové služby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx objednal, x xxxx skutečnosti x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavků. Atestační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx atestu xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx ministerstvu, které xx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx ministerstva, x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx původce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vyhlášky xxxxx §70 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejvýše 1 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 x národního xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. X §74 xx xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 11, který xxx:

"(11) Právnická osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §69x xxxxxx nebo xxxxxx veřejnoprávnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x kterého není xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12.

23. X §74 xxxx. 12 se xxxxxx xxxx písmeno a), xxxxx xxx:

"x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 11,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx f).

24. V §78 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x x metadatech xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx".

25. Xx §78b xx xxxxxx nový §78x, který zní:

"§78c

Ustanovení §3 xx 13, §15, 16, 46, 49, 50, 53, 57x, 64, §66 xx 68a, §69, 70, §72 xx 74, §79 x xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx se dokumentu xx xxxxxxx xx xxxx obdobně, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

26. V xxxxxxx x. 2 xx xx xxx 13 xxxxxx nový xxx 14, xxxxx xxx:

"14. Xxxxxxxxxx protokol".

Dosavadní xxxx 14 xx 19 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 15 xx 20.

27. Poznámka xxx xxxxx x. 17 xxx:

"17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxxx pohybu xxxxxx údajů x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxxxx č. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx.".

Čl. CXXII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění účinném xxx dne 1. xxxxx 2022, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxx x požadavky xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2023.

2. Veřejnoprávní původci xxxxx §3 odst. 1 xxxx. f) xx m) zákona x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, xxxx xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 499/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2024.

ČÁST XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx zákona

Čl. CXXIII

V §183x xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 343/2007 Xx., xxxxxx x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxx x. 101/2017 Xx., se xxxxxxxx 3 až 8 x 10 xx 12 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 49x zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 585/2004 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 318/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x zákona x. 294/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. X §31x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx f), xxxxx xxx:

"x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx území x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.".

2. §31x xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. CXXV

V položce 4 xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., zákona x. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx. x xxxxxx č. 279/2019 Sb., se xxxxxxx x) zrušuje.

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. CXXVI

V zákoně č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx zákona x. 290/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 177/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx č. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx., xxxxxx č. 137/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., zákona x. 273/2012 Sb., xxxxxx x. 214/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Sb., xxxxxx x. 234/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Sb., zákona x. 222/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona x. 252/2017 Xx., zákona x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 311/2019 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 150/2021 Xx., xx §134 x 134a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50 xx 52 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x rozhlasových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 348/2005 Sb., x rozhlasových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 302/2011 Xx. a xxxxxx x. 318/2015 Sb., xx §11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X xxxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2007 Xx., zákona x. 177/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx č. 135/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx č. 256/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx. x zákona x. 277/2019 Xx., xx §138x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ověřování

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 21/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., zákona x. 142/2012 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Xx. a xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx činnost xx xxxxx vidimace x xxxxxxxxxx xxxx újezdním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §5 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 20 xxx:

"(2) Legalizaci na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx20).

20) §8a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.".

3. X §10 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xx ověřuje, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxx nebo podpis xx xxxxxxx xxxxx xx vlastní, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxx.".

4. X §11 xxxx. 1 se xxxx poslední xxxxxxx.

5. Xx §11 xx xxxxxx nový §11x, xxxxx zní:

"§11a

(1) Xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".

6. X §12 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

7. Xx xxxxx xxxxx §12 xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx provedla, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xx dokumentu x xxxxxxxxxxxx podobě".

8. X §13 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

9. X §15 se xx konci textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; při xxxxxxxxxx na dokumentu x elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

10. X §15 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) vzor xxxxxxxxx doložky,

b) způsob xxxxxxxxx ověřovací xxxxxxx xx xxxxxxx, způsob xxxxxxxxx oprav v xxxxxxxxx doložce xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ověřovací xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx ověřovací xxxxxxx k dokumentu x xxxxxxxxxxxx podobě.".

11. X §16 xxxx. 2 xxxx. e) xx slova "listiny, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, který xx vidimován xxxx xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx".

12. X §21 xx xx xxxx "§11 odst. 3" xxxxxx text ", §11x odst. 2".

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. X §14 xx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 až 7.

2. X §16 xxxx. 4 xx xxxxx "8" nahrazuje xxxxxx "6".

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx č. 384/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 254/2014 Xx., xxxxxx č. 189/2016 Xx., xxxxxx č. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Xx. x zákona č. 47/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §30 xx xxxxxxxx 3 xx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

2. X §33 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxx poskytování xxxxxxxxxx služeb lze xx xxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx v distanční xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických nebo xxxxxxxxxxx služeb.".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné nouzi, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 252/2014 Xx., zákona x. 254/2014 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 367/2016 Xx., zákona x. 98/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 309/2018 Xx. x zákona x. 588/2020 Xx., xx §53 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 39x zrušuje.

XXXX STO DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx zájmů

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 159/2006 Sb., o xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 350/2009 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 302/2016 Xx., zákona x. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 112/2018 Xx., xxxxxx č. 263/2019 Sb. x xxxxxx x. 149/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §13 xxxx. 7 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §14c" xxxxxxxxx xxxxx ", xx kterým má xxxxxxx".

2. §14x se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST XXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxx č. 312/2006 Xx., zákona č. 108/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 260/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., zákona x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Xx., xxxxxx x. 182/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx., xxxxxx x. 31/2019 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 230/2019 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx., xxxxxx x. 191/2020 Sb., xxxxxx x. 460/2020 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx č. 588/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §420 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §420 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru insolvenčního xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx k xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx.".

3. V §432 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 75 xxx:

"(5) Xx 31. prosince 2022 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadáním kombinace xxxxx, xxxxxxxx, bydliště x rodného čísla xxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxx již xxxx možné získat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. ledna 2023 xxxxxx

x) dálkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, bydliště, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx klientského identifikátoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátoru75); xxxxxx zpřístupnění služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx sadě xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

75) §12a xxxxxx č. 12/2020 Xx., x právu xx digitální xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 345/2009 Sb., xxxxxx x. 379/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., zákona č. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx č. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2017 Xx., zákona č. 194/2017 Xx., zákona x. 205/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 169/2018 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 312/2019 Xx., xxxxxx č. 47/2020 Xx. a xxxxxx č. 403/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxx xx hlava XX včetně xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx §184x xx vkládá xxxx §184x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§184j

Informační systém xxxxxxxxxx řízení

Informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx slouží k xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydání rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx III xxxx 4 a 5 x xxxxx xxxxxx xxxxx X.".

3. §193 xxx:

"§193

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §20x xxxx. 4, §21 xxxx. 4, §24 xxxx. 3, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 8, §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6, §66 xxxx. 5, §78x xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 xxxx. 5, §94x xxxx. 3, §94l xxxx. 7, §94p xxxx. 7, §94x xxxx. 6, §94x xxxx. 8, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 11, §96x xxxx. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 xxxx. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §122 xxxx. 7, §122a xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 xxxx. 8, §134 xxxx. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 xxxx. 4, §161a xxxx. 7, §162 xxxx. 7, §184c xxxx. 3, §184x xxxx. 6, §184x xxxx. 5, §184x xxxx. 5, §184x xxxx. 5 x §184x odst. 4.".

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 405/2012 Xx., xxxxxx č. 49/2016 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx č. 169/2018 Xx. x zákona x. 403/2020 Xx., xx §30x zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění

Čl. XXXXXXX

X xxxxx xxxx hlavě XX xxxx 2 xxxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx č. 259/2017 Xx. x xxxxxx x. 92/2018 Xx., xx xxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60 zrušuje.

ČÁST STO XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

X xxxxxx č. 319/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zprůhlednění xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §2x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x léčivech

Čl. XXXXXX

X zákoně č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Sb., zákona x. 75/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Sb., zákona x. 70/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 80/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 251/2017 Xx., zákona č. 36/2018 Xx., xxxxxx x. 44/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx. a xxxxxx x. 89/2021 Xx., xx §19x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx registru znečišťování xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxx systému plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 77/2011 Sb., zákona x. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx č. 255/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 541/2020 Xx., xx §8x xxxxxxx.

XXXX XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx ekologické xxxx x x její xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x x xxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., zákona č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x zákona x. 98/2019 Sb., xx §16a zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů, xx xxxxx zákona x. 190/2009 Sb., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 192/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 299/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Sb. x xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxx exekutorů" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxx exekutorů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. §3 xxxxxx nadpisu xxx:

"§3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx x plně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx prostředek xxx elektronickou identifikaci xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxx, kdo umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx schránku xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx svéprávná, na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx nárok na xxxxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, měsíc a xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx narodila x xxxxxx, xxxxx narození x xxxx, na xxxxx území xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) číslo a xxxx identifikačního xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx osobě xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 a 5, xxxxx xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx není-li xxxx xxxxxxxxx, ministerstvo xx xxxxxxxx, xx datovou xxxxxxxx fyzické osoby xxxxx zřídit.".

3. V §4 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx schránku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx poradci, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudnímu xxxxxxxxxxxx zřídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

4. X §4 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, znalec, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zřízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, advokáta, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, daňového xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, soudního tlumočníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

5. X §5 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Datovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ministerstvo bezplatně xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx poté, co xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.".

6. X §5 odst. 2 x x §6 xxxx. 2 se xxxxx "do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx xx".

7. X §6 xxxx. 4 xx xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxx".

8. V §8 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, pro xxx xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxx.".

9. X §8 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:

"b) x xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, pro xxx xxxx datová xxxxxxxx zřízena, x xx x xxxxxxx xxx stanoveném,".

10. X §9 xxxx. 3 xx xxxxx "prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

11. X §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "rukou" xx vkládá slovo "xxxxxxxx".

12. X §10 xxxx. 1 se xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "X případě xxxxxx schránky xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx žádost osoby xxxxxxx x §8 xxxx. 1 x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 pouze xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx 2.".

13. V §10 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx schránka xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, x které xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x zaslání xxxxxxxxxxxx údajů, je xxxxxxxxxxxx prvním přihlášením xxxxx uvedené v §8 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxx zřízení. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 4, u xxxxx osoba xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx o zaslání xxxxxxxxxxxx údajů, xx xxxxxxxxxxxx prvním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedenou x §8 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty podle §15 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx x §8 odst. 1 xxxx 2, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx podané xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4, prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy, xxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxx datové xxxxxxxx.".

14. V §10 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xx konci xxxxx odstavce 3 xx doplňuje slovo "xxxxxxxx".

15. X §11 xx xx konci xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1".

16. V §11 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xx".

17. X §11 xxxx. 7 xx xxxxx "xx 3 xxxxxxxxxx xxx od" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx".

18. V §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "osobě" xxxxxx slovo "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

19. X §12 odst. 3 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx," x xxxxx "xxxxx xxxxxxxx organizační složky xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.

20. X §12 odst. 3 xx xxxxx ", novému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx," nahrazují xxxxxx "xxxx".

21. X §12 xxxx. 3 xx xx xxxxx "nové xxxxxxxxxx údaje" vkládá xxxxx "xxxxxxx" x xx konci textu xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

22. X §12 xx xxxxxxxx 4 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 3 zrušuje.

23. X §13 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxx právního nástupce" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "jejího".

24. X §14 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" vkládá slovo "xxxxxxx".

25. X §14 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx h) xx x).

26. V §14x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxx 3 xxxxxxx.

27. X §15 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xx xxxxxxxxxx, že jí xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 1, xxxxx poprvé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx totožnosti podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, uvést xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, na xxxxxx xxxx fyzická xxxxx vyrozuměna xxxxxxxxxxxxx x zřízení datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxx §3 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxx xxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

28. §18x včetně xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx a právnických xxxx

(1) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx schránky fyzické xxxxx, podnikající xxxxxxx xxxxx nebo právnické xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby může xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx právnické xxxxx.

(2) Xxxxxxxx dodaný podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx je doručen xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxx xx rozsah xxxxx xxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nepřihlásí-li xx xx datové xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx 10 dnů xxx dne, kdy xxx xxxxxxxx dodán xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Za dodání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5). Odměnu xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx právnická osoba, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxxxx, že xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dodaný xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Odměnu xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, podnikající fyzickou xxxxx xxxx právnickou xxxxx, z xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odeslán, x xxxxx souhlasem hradit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.".

29. X §20 xxxx. 3 větě xxxxx xx xx xxxxx "formáty datové xxxxxx" vkládají xxxxx ", včetně xxxxxx xxxxxx," x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx ", xxxxxx xxxxxx xxxxxx".

30. V §24 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx integritu xxxxxx, xx-xx zajištěna xxxxx způsobem xxx xxxxx xxxxxxx x) x xxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".

31. X §24 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

32. X §24 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) x x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x j).

33. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) x §25 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

34. X §25 xxxx. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) název xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena b) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

35. X §25 odst. 2 xx za xxxxxxx g) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) údaj x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxx podle §24 xxxx. 1 xxxx. x), x xxx-xx xxx zajištění integrity xxxxxx užit xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx identifikujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx, lze-li xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena h) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

36. X §25 se xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxx x tom, xxx xxxxxxx byl dokument xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odeslané z xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxxx schránky odesílatele x xxxxxx schránky xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

37. §26 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konverzí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedou xxxx xxxxx x provedené xxxxxxxx:

x) pořadové xxxxx, xxx kterým je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx provedených konverzí,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx označení vstupu x xxxxx jeho xxxxxxx, je-li xxxxx xx vstupu xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx (uvedení xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx) xxxx xxxx x osvobození xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

(3) Zapisovatelem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx d) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konverzi dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx provedení konverze.".

38. X §27 xx xx konci odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx podle §11 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx schránek.".

39. X §27 xxxx. 3 x 4 xx xxxx "odst. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 5".

40. X §27 xx xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Úředně xxxxxxx xxxxxx žádosti podle §3 odst. 5 xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, do xxx xx přístup xxxx oprávněná osoba, x xxxxx xxxxxxxx x fyzické osobě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.

41. X §27 odstavec 6 xxx:

"(6) Xx-xx datová xxxxxxxx xxxxxxx xxx §3 xxxx. 1, §4 xxxx. 1 xxxx §5 xxxx. 1 xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx počkání.".

42. X §28 xx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.

43. X §30 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která složila xxxxxxx; složení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxx xxxxx požadavky xxx provádění xxxxxxxx x legalizace9).".

44. V §30 odst. 5 xx xxxxx "Neuspěl-li xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx-xx fyzická xxxxx" x slova "zaměstnanec xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "fyzická osoba xxxxxxxx".

45. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, který zní:

"§30a

Hovoří-li xx v tomto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx.".

Čl. CXLIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023 datovou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx je x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxxx správcem, zřízenu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx; xxx xxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uloženým x datové xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx vnitra zřídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x elektronických xxxxxxx x autorizované konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2023, xxxxxxx xxxxx, která x 1. lednu 2023 xx zapsaná x xxxxxxxxx registru obyvatel x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx datovou xxxxxxxx fyzické xxxxx x která poprvé xxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou identifikaci, xxxx 31. xxxxxxxxx 2022, bezodkladně xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2022.

3. Ministerstvo xxxxxx xxxxx nejpozději xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx č. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx je x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx první xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx v xxxx xx 1. xxxxx 2023 xx zřízení xxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx §5 odst. 1 zákona x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2023, xxxxxxxxx osobě, která x 1. lednu 2023 xxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx není dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx si x xxxx xx 1. xxxxx 2023 do xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní nejpozději xx 1. xxxxxx 2022, xxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx x 1. xxxxx 2022 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18x odst. 1 xxxxxx č. 300/2008 Xx., ve znění xxxxxxx od 1. xxxxx 2022. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18x xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022.

6. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022, x xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x držitele poštovní xxxxxxx, Hospodářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, které xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra udělena xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xx 31. prosince 2022.

7. Subjekty provádějící xxxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx xxxxxxxx evidenci provedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2032.

ČÁST XXX TŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx

Xx. CXLIV

V xxxxxx č. 93/2009 Sb., x auditorech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 52/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2014 Xx., xxxxxx č. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 299/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., zákona č. 367/2019 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Sb., xx §12x xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx č. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 456/2016 Sb., xxxxxx č. 460/2016 Xx., xxxxxx č. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 303/2017 Sb., xxxxxx x. 279/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Sb., xxxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx č. 51/2020 Xx., zákona x. 36/2021 Sb. x zákona x. 88/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xxxxxxxxxxxx využívání xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxx agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů.".

2. X §2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", insolvenční xxxxxxx".

3. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x" xxxxxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova ", xxx působení, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci".

4. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

5. V §2 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx referenčního, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx54) (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů, a xxxxxx xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx přístupu k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) informačním systémem xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxx veřejné správy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registrů, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů, a xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,".

6. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "základě xxxx" vkládá slovo "xxxxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxx referenčních".

7. X §4 odst. 3 se xxxx xxxx za středníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

8. X §4 xxxx. 6 x 7 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

9. X §4 xxxx. 7 xx xxxxx "takový xxxxx" x slova "xxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx údaj" a xx slova "prokáže, xx" se xxxxxx xxxxx "referenční".

10. X §5 xxxx. 5 xxxx druhé xx xx xxxxx "údajům" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

11. V §5x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje vedené x základním registru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxxxxxx agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §58 xx 59 a xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o tom, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xx x základním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx xxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxxxxxx uživatel údajů xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro využívání xxxxx umožnil využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

12. X §5x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému".

13. X §7 odst. 2 xxxx. c) xx xx slovo "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx soukromoprávními xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů".

14. X §7 xxxx. 2 xxxx. d) xx xx xxxxx "xxxxxx agendovými informačními xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 odst. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

16. X §7 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx k), xxxxx xxx:

"x) poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osob.".

17. V §7 xxxxxxxx 4 xx 7 znějí:

"(4) Xxxxxx základních xxxxxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx služby xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupných, a xxxxxxxx xxx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx soukromoprávního systému xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx role, x označení subjektu, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx využívají,

b) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x), xx které xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx údajů, xxxxx xxxx využity,

d) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x konkrétní účel xxxxxxx údajů.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů vydá xx xxxxxx xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx ověřeného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx, xxx jejíž xxxxx xxxx zaregistrována.

(7) Xx-xx Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx orgán veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní údaje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx osobních xxxxx (xxxx xxx "Xxxx").".

18. X §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o subjektu xxxxx vedeném x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x subjektu xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x).".

19. V §8 xx xx xxxxxxxx 5 vkládá nový xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nesprávného xxxxx vedeného v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

20. X §8 xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx systému zajistí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxxxx subjektu xxxxx, x využitím vlastní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

21. Xx §8 xx xxxxxx xxxx §8x, xxxxx xxx:

"§8x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťuje realizaci xxxxx mezi soukromoprávním xxxxxxxx pro využívání xxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx soukromoprávním xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx používá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx osob x za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.".

22. X §9 odst. 1 xxxx první xx xxxxx "nebo" xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému pro xxxxxxxxx údajů" a xxxxx "x xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

23. X §9 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx x osobním xxxxxx vedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech", xx xxxxx "xxxx" xx vkládají slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx" x slova "x xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", základních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

24. V §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "X případě xxxxxx vykonávané soukromoprávním xxxxxxxxxx xxxxx může xxx fyzická osoba xxxxxxxxxxxxxx agendovými identifikátory xxxxxxx osoby jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

25. X §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx" x xxxxx ", x němž" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx".

26. X §10 xxxx. 6 xxxx druhé se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx údajů" x za xxxxx "xxxxxxxxxxx systému" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

27. X §10 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů".

28. X §11 odst. 1 písm. x) xx xx slova "xxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů".

29. X xxxxxxx §14 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", záznamů x xxxxxx".

30. X §14 xxxx. 2 a x §14 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxx".

31. X §14 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx registru" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxx xxxxxxxx".

32. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "x využívání údajů x základním xxxxxxxx" xxxxxxx.

33. V §14 xxxx. 5 a 6 se slova "x xxxxxxxxx registru" xxxxxxx.

34. V §17 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "to xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v registru xxxxxxxx" se xxxxxxx.

35. X §18 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx x v §26 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slovo "údaje" xxxxxxx.

36. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx dodávací schránky xxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx".

37. V §18 xxxx. 1 xxxx. x), §21 x x §56x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "elektronicky xxxxxxxxx" xxxxxxx.

38. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. x),

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxxx x §17 xxxx. x).".

39. X §18 xxxx. 3, §58 xxxx. 4 xxxx. x), §58 xxxx. 5, §58a xxxx. 3 písm. x) a v §59 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx 3 se slova "xxxxxxxxxxxx čitelného" zrušují.

40. X §18 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx osobní kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx15) xx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx potřebná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxx "zašifrované xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 15 xx xxxxxxx.

41. X §18 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x" nahrazuje slovy "xxxxxxxx v" a xx konci textu xxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů".

42. X §18 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

43. X §19 xxxx. 1 xx text "§18 xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazuje xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. x), §18 xxxx. 1 písm. x), jde-li o xxxx potřebná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, §18 xxxx. 1 písm. x)".

44. X §19 odst. 3 x 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

45. X §19 xxxx. 5 písmeno x) xxx:

"x) xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx údajů, prostřednictvím xxxxxxx byly xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jméno xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx role, xxxxx je xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx údaje využil xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,".

46. V §19 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".

47. X §19 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

48. X §19 xxxx. 7 xx xxxxx "§18 xxxx. 1 písm. l) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "§18 odst. 1 xxxx. x) x x) x x §18 xxxx. 1 xxxx. n), xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využitím xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci," x xx konci xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxx xxxxxx".

49. X §23 xxxx. 2 xx xxxxx "x agendového" xxxxxxxxx xxxxxx "z".

50. X §24 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x Ministerstvo xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x)".

51. V §25 xxxx. x) x §51 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "oblast působení".

52. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxx".

53. X §26 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx adresy xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx údaj x adrese v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), xx vede x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihrádky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx směrovacím xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x které xxxxx xxxxxxxx xxx adresního xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

54. X §26 odst. 2 xxxx. t) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx referenční vazby (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx referenční údaj x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx adresy, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx mimo xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

55. X §26 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje xx xxxxxxx w), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx mobilní xxxxxxxxx síť xxxx xxxxxx elektronické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací.".

56. X §26 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) xx x) jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 8.

57. X §38 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx".

58. X §38 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx d) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu x číslem xxxxxxxx xxxx evidenčním,".

Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a x).

59. X §39 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

60. V §48 xxxx. b) se xxxxx "k xxxxxxxx x referenčním xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

61. X §50 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx umožní Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

62. X §50 odst. 4 xx xx xxxxx "1" vkládají xxxxx "x 2".

63. X §51 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx x registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx".

64. X §51 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo registr xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxx údaj xx xxxxx referenční xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx".

65. X §51 xxxx. 1 xxxx. f), §51 xxxx. 6 xxxx. x) x §51 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".

66. V §51 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registr xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxx osob, xxxx xx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx ve xxxxx referenční xxxxx xx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx".

67. X §51 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".

68. X §51 xxxx. 1 xxxx. x) x §52x odst. 2 xx xxxxx "výkonu xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

69. V §51 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx registr xxxx" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů vedeného x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx".

70. X §51 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx referenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v registru xxxx, vede se xxxxx údaj xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx osob".

71. X §51 odst. 3 písm. g) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osob" nahrazují xxxxx "; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx xx registr xxxx, xxxxx xx xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx územní identifikace".

72. X §51 xx xx konci odstavce 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx x popis soukromoprávních xxxxxxx xxx využívání xxxxx.".

73. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx v základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

74. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

75. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) se slova "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x postavení xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx".

76. X §51 odst. 6 xxxx. x) xx slova "x xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", forma xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx autentizací x xxxxxxxx xxx potřebných xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci".

77. V §51 xxxx. 6 xxxx. e) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx jako xxxxx".

78. X §51 xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "a xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx a požadavek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, umožňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx potřebných xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci".

79. V §51 xxxx. 6 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx g), které xxx:

"x) popis xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx e),".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx h) xx x).

80. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx agendy xxxxxxxxxxxxxx" x na xxxxx xxxxx písmene x) se xxxxxxxx xxxxx "nebo identifikátor xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

81. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx za xxxxx "x rámci xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx údaj xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, xxxxx x název xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx vydány,".

82. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) x m), §54 xxxx. 1 xxxx. x), §54 xxxx. 2 x x §54x odst. 5 xx slova "xxxxxxxx x xxxxx údajům" xxxxxxxxx slovy "využívání xxxxxx údajů".

83. V §51 xxxx. 6 xxxx. o) xx xx slova "úkon xxxxx písmene d)" xxxxxxxx slova "xxxx xxxx kterému xxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x)".

84. X §51 odst. 8 xx slova "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) x x)".

85. X §51 xxxx. 10 písm. x) xx xxxxx "x x) xxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx. f) xxxx 1 x xxxx. x)".

86. X §51 xxxx. 10 xxxx. x) se xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

87. X §51 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "h) a xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x písm. x) xx n)".

88. X §51 xxxx. 10 xxxx. x) xx text "n)" xxxxxxxxx xxxxxx "o)".

89. X §51 xxxx. 11 xx za xxxxx "7" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2".

90. X §51a xxxx. 1 se xx xxxxx "údaj" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

91. X §52 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

92. X §52x xxxx. 1 xx xxxxx ", x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", agendových" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro využívání xxxxx".

93. X §52b xxxx. 4 xx xxxxx "a) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), d) x x)".

94. Xx konci xxxxxxx §52x xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxxxxx údajů".

95. X §52x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání údajů" x na xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx slova "x §51 odst. 3 xxxx. x)".

96. X §52c xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx," a xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

97. X §52c xxxx. 3 se za xxxxx "xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy" xxxxxxxx xxxxx "nebo soukromoprávním xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx", xx slova "xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx" xx vkládají xxxxx "nebo soukromoprávnímu xxxxxxx xxx využívání xxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx vkládají xxxxx "x soukromoprávních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

98. V §52c xx na konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxxxxx systémů pro xxxxxxxxx údajů".

99. X §54 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

100. X §54 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "; je-li xxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ohlašovatel xxxxxx jej xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxx, x opačném xxxxxxx vytvoří xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx formální xxxxx".

101. V §54 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx údajů xxxxxxxx x základních registrech xxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx využívány xxx xxxxx agendy,".

Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

102. V §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx" x xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx ", které nejsou xxxxxxxxx veřejnosti,".

103. X §54 xxxx. 2 x §54a odst. 5 se xxxxx "xxxxxx orgánem" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx nepůsobí xxxx xxxxx".

104. V §54 xxxx. 2 xx xxxx "c)" xxxxxxxxx xxxxxx "d)" a xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx údaji" xx xxxxxxxxx xxxxx "využívání xxxxxx xxxxx".

105. V §54 xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxxx je požadován xxxxxxx" nahrazují slovy "xx xxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přístupné xxxxxxxxxx x které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxx xxxxx xxxxxx".

106. X §54 xxxx. 6 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)", slova "d) xx f)" xx xxxxxxxxx slovy "x) x g)" x xxxxx "i) xx x)" se xxxxxxxxx xxxxx "j) až x)".

107. V §54x xxxx. 3 a 4 xx slovo "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxxx".

108. X nadpisu xxx xxxxxxxxx §55 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

109. X §55 odst. 1 a v §55 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx moci" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů".

110. X §55 odst. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

111. V §55 xxxx. 2 xxxx. x) a x §57 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

112. V §55 xxxx. 2 se xx konci textu xxxxxxx d) doplňují xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

113. X §55 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx kterému xxx xxxxxxx xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. x)".

114. V §55 odst. 4 x 5 a x §56 odst. 2 se xx xxxxx "moci" vkládají xxxxx "nebo soukromoprávního xxxxxxxxx údajů".

115. V §56 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávnímu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx," a xx xxxxx "orgán xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

116. X §56 odst. 2 se text "x)" xxxxxxxxx textem "x)".

117. X §56 xxxx. 3 písm. x) xx slova "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x údajům vedeným x xxxxxxxxxx registrech" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx".

118. X §56 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "přístupu x údajům vedeným x agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxxx vedeným v xxxxxxxxxx registrech" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v základních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxx x) se xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx-xx soukromoprávní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

119. X §56 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který zní:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkon agendy, xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx rolí, x xx provádění xxxx x těchto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx systémech v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx využívání.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

120. X §56 xxxx. 5 xx xxxxx "v xxxxxxxxxx registrech a x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx".

121. X §56 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx veřejné xxxx" zrušují.

122. V §56x xxxx. 1 xx za slovo "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx," a za xxxxx "§56 xxxx. 3 xxxx. x) x x)" xx xxxxxxxx slova "x §56 xxxx. 4 xxxx. x)".

123. X §56x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx vedeným x xxxxxxxxxx registrech" xxxxxxxxx xxxxx "využití xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx".

124. X §56x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx agendy x xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxx xxxxx autentizace xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx údaje

a) xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx,

x) xxxxx identifikačních xxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí.".

125. V §57 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxx veřejné moci, xxxxx xxx zaregistrován xxx výkon agendy, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x využívání xxxxx xxxxxxx přístupných, x xxxxxxxx xx po xxxx 2 xxx; xxxxxx obsahuje

a) uživatelské xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. c), ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x konkrétní xxxx využití xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vede xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx registrech nebo xxxxxxxxxx informačních systémech, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx veřejně přístupných, x xxxxxxxx xx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx využity, xxx agendy, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x), xx xxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, které byly xxxxxxx,

x) datum a xxx využití xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.".

126. X §57 odst. 3 xx za xxxxx "základním xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx registru" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx".

127. X §57 xxxx. 4 se xx xxxxx "systému základních xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxxx textu xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "xxxx výkonem xxxxxxxx".

128. V §57 xxxx. 5 xx xxxxx "přístupu k xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx uživatelského xxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxx údaj ze xxxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx slova "xx xxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů".

129. X §58 odst. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx se pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kódu, xx-xx ho zadán x xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

130. X §58 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezena xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

131. V §60 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

132. X §60 xxxx. 1 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx".

133. X §60 xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "záznam o xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "záznamy", slova "xxxxxx záznamu" xx xxxxxxx a xxxxx "xxxxxx záznamu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

134. X §60 xxxx. 2 se za xxxxx "osob, xxxxxxxx xxxx a povinností" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

135. V §60 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx".

136. X §61 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x osobách xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x), x) xx t) x x), xxxx xxxxxx x osobě xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. w) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 4 xxxx. x) xx d) jsou xxxxxxx.".

137. X §61 xxxx. 2 se xxxxx "nebo" xxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxx "moci" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

138. X §61 xxxx. 3 xx xxxx "§14 odst. 4" xxxxxxxxx textem "§14 xxxx. 3".

139. X §62x xx xxxxx "Xxxxxxxxxx údaje" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

140. Xx §62x se xxxxxx xxxx §62x, který xxx:

"§62x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů údajů xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nedostatky, xxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby x xxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 6 měsíců.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx soukromoprávní xxxxxx xxx využívání xxxxx xxxxxxxx referenční xxxxxxxx, základní registr xxxx xxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx referenčního rozhraní, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

141. V §66 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Technickoekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapsané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx správce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx tyto údaje xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx.".

142. X §69 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxxxxx systému pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 odst. 3 xxxx. k)".

143. X §69 se na xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx c), které xxx:

"x) xxxxxx popisu xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx veřejné moci, xxxxx §51 odst. 6 písmene x).".

144. X §69 se xx konci xxxxxxxx 3 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) data xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. n).".

145. X §69 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx formální xxxxx xxx xxxxxxxxx číselníku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x).".

Čl. CXLVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaj podle §51 odst. 6 xxxx. g) xxxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 99/2013 Xx., xxxxxx x. 228/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., zákona č. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 171/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx. x zákona x. 527/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §129 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "elektronicky xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §129 xx xx xxxxx odstavce 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx k) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx x platnost xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §129 xx xxxxxxxx 9, 10, 12 a 14 xx 17 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 11 xx označuje xxxx xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxx odstavec 13 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x potravinářských produktů x xxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X zákoně č. 395/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx prodeji xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 50/2016 Xx., zákona č. 104/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 254/2020 Sb., xx §7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §12 zákona x. 118/2010 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 142/2012 Xx. a zákona x. 58/2014 Xx., xx xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání

Čl. XX

X xxxxxx č. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx vyžádání), xx xxxxx zákona č. 302/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx č. 238/2020 Xx., se §18a xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x účastnících xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx proti komunismu, xx znění xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx. x xxxxxx x. 195/2016 Xx., xx §7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §30 xxxxxx x. 329/2011 Sb., x poskytování dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxxxxx 2 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CLIII

Zákon č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 66/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona č. 60/2014 Xx., zákona x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx., zákona x. 147/2016 Xx., xxxxxx x. 189/2016 Xx., zákona x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 65/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 193/2017 Xx., zákona č. 206/2017 Xx., zákona x. 251/2017 Xx., xxxxxx č. 290/2017 Xx., zákona č. 44/2019 Xx., zákona x. 45/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx. x zákona x. 277/2019 Sb., se xxxx takto:

1. §69b xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. X §120 xx slova "§69x xxxx. 2," zrušují.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxx x. 119/2020 Sb., xx §17 xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 191/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 57/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2019/788 xx dne 17. dubna 2019 x evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. X §1 xx xxxxx "občanské xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx občanské xxxxxxxxxx (xxxx xxx "občanská xxxxxxxxxx")".

3. §2 xx 5 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §2 x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxxxxxx.

4. Poznámka xxx čarou x. 2 xxx:

"2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1799 xx xxx 22. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx specifikace pro xxxxxxxxxxxx online xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/788 x evropské občanské xxxxxxxxxx.".

5. X §7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "skupině xxxxxxxxxxxx" a za xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "skupiny".

6. §8 xx zrušuje.

7. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx organizátorů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomoc xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. X §10 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx skupiny xxxxxxxxxxxx".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 191/2012 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx iniciativě, xx znění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2023.

2. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 191/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2023.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. CLVII

V xxxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší, xx xxxxx xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 87/2014 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., zákona č. 369/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 172/2018 Xx. a xxxxxx č. 403/2020 Xx., xx §31 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 xxxxxxx.

ČÁST XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 383/2012 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, ve znění xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 1/2020 Xx., xx §28 xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podpoře kinematografie x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 139/2016 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xx §24x xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 52 xxx:

"§24x

(1) Xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxx52), x xx x rozsahu

a) jméno x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx sídlo xx xxxxx xxxxxx,

x) výše xxxxxxxx xxxxxx a xxxx x tom, xxxx částka xxxx xxxxx vyplacena,

e) účel, xx který xx xxxxxxxxxxx částka určena, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxx x poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příjemce, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zveřejňují do 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx 7 xxx po xxxxxx xxxx příslušného rozhodnutí xx xxxxxxxxx dohody. Xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně po xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx se xxxxx způsobem xxxxxxxxxx.

52) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx.".

2. §57 xx xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx do 6 měsíců xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §24x informace x všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně po xxxx 10 xxx.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 256/2013 Xx., xxxxxx č. 280/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 185/2016 Xx., zákona č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx č. 229/2019 Xx. a xxxxxx x. 481/2020 Xx., xx §3a xxxxxxx.

ČÁST XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestných činů

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 45/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Sb. x xxxxxx č. 220/2021 Xx., xx §32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx trestních, ve xxxxx xxxxxx x. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx č. 55/2017 Xx., zákona x. 57/2017 Xx., xxxxxx x. 178/2018 Xx., xxxxxx č. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 333/2020 Xx. x zákona x. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

2. X §29 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxx Eurojustu xx xxx xxxxx plnění xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

3. X §29 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxx xxxxx hlavě V xxxxxx č. 186/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x státním xxxxxxxxx České xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 279/2019 Xx., xx xxx 3 xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXX

X §32 xxxxxx x. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 318/2015 Sb., xx xxxxxxxx 3 xx 8 zrušují.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

Čl. CLXVI

Zákon č. 181/2014 Sb., x kybernetické xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 104/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Sb., xxxxxx č. 35/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx. a xxxxxx č. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx zařadit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx, xx xxxxx dodržována xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x data, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx uchovává včetně xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x reálném čase.".

2. X §4 xxxx. 6 se slova "xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) xx x), které xxxx xxxxxx veřejné xxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx moci".

3. §22b xx xxxxxxx.

4. V §25 xxxx. 3, §25 xxxx. 4, §25 xxxx. 5, §25 odst. 6, §25 xxxx. 7 x x §25 xxxx. 8 písmeno x) zní:

"c) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §4 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb cloud xxxxxxxxxx x rozporu x §4 xxxx. 6,".

5. X §25 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx xxxxx veřejné xxxx x xxxxxxx s §4 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx do bezpečnostní xxxxxx, xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb cloud xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 6,".

6. V §30 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x x)" nahrazují xxxxx ", d) x x)".

7. X §30 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) xxxxxxxx xxxxx "nebo určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx infomačním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

8. X §30 xxxx. x) xx xx xxxxx "infrastrukturou" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx infomačním xxxxxxxx xxxxxxxx služby".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 131/2015 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 199/2015 Sb., xxxxxx č. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 26/2016 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 195/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx., zákona x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Xx., zákona x. 144/2017 Sb., xxxxxx x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Sb., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx č. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 35/2019 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx č. 178/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx., zákona x. 285/2020 Xx., xxxxxx x. 484/2020 Xx. x zákona x. 218/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §180 xxxx. 3, x §181 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §182 xxxx. 1 x 3 xx xx slovo "xxxxxxxxxxx" vkládají slova "x zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. V §181 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

3. V §181 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx místo, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx titul,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem,

g) xxx xxxxxx pracovního xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx služebního xxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx,

x) služební xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) služební xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxx x vedoucího xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na služebním xxxxx.

(3) Rejstřík xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxxx x akademický xxxxx,

x) datum narození,

c) xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx zaměstnance,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služebním xxxxxx,

x) xxx vzniku xxxxxxxxxx poměru,

h) xxxx x xxx, xxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx na xxxx neurčitou nebo xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx pracovního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práci,

j) xxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x vedoucího xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx ve veřejných xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

4. X §182 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxx podle §181 odst. 2 x 3 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxx členu xxxxx, xxxxxxxxx Úřadu vlády xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxx xxxxxxx".

5. X §182 xxxx. 1 xx číslo "4" xxxxxxxxx číslem "6".

6. X §182 odst. 2 xx slova "x 2" xxxxxxxxx xxxxx "až 4".

7. X §182 odst. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx".

8. X §182 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "5" a xxxxx "4" se xxxxxxxxx xxxxxx "6".

9. X §182 xxxx. 3 xx xx xxxx "odst. 1" xxxxxxxx xxxxx "xx 3".

10. V §182 xxxx. 3 se xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxx xx obsazeno xxxxxxxx místo, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".

11. X §182 xxxx. 3 se číslo "4" nahrazuje číslem "6".

12. §183 zní:

"§183

(1) Xxxxxxx se portál xxxxxxxxxx xxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelem je xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx evidence x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxx úřadech.

(2) Xxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x údaje o xxxxxxxxxxxx vzdělávání.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx je přístupný xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxx xxxxx, které xx jej xxxxxx, x služebnímu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x údaje x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx vedené x portálu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx vedené x xxxxxxx vzdělávání xxxx vedeny xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, x 10 xxx xx xxxx skončení.".

XXXX STO XXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx závažných xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X xxxxxx č. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx chemickými xxxxxx x x změně xxxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x prevenci závažných xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 225/2017 Xx., xx §50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxxx §132 zákona č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 527/2020 Xx. ,xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§132

Xxxxxxxxx xxxxx x informačních systémů xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx správce xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx povinen poskytnout xxx xxxxx x xxxxx údajů.".

XXXX XXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv

Čl. XXXX

X §29 xxxxxx č. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 277/2019 Xx., se xxxxx "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2023".

XXXX STO XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xx xxxxx zákona x. 173/2018 Sb., xxxxxx x. 285/2018 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 54/2020 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 325/2020 Xx., se §109 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

&xxxx;X zákoně č. 263/2016 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Sb. a xxxxxx č. 403/2020 Xx., xx §226 xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xx §4 se xxxxxx xxxx §4x, který xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 3 xxx:

"§4x

(1) Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikáty xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x rozsahu

a) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx narodil,

e) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) čísla x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikáty xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronické xxxxxx xxxx autentizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xx základního registru xxxxxxxxxxx osob, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikající fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xx oprávněn x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

h) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x schválení xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx svéprávnosti včetně xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx zastoupení xxxxxx domácnosti,

i) xxxxx xxxxx a

j) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x

x) xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xx xxxxxxxx x plnění svých xxxxxxxxxx stanovených právním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx průkazů xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru vydávající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) číslo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Z xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen takové xxxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx využívá xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu3).

3) Xxxxxxxxx xxxxx x. 64/1986 Xx., o Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 289/2005 Xx., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Xx., x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §4a xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxx.

3. X §4x xxxx. 3 xx za písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo opatrovníka,".

Dosavadní xxxxxxx i) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena j) x x).

4. X §4x xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. V §4x xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx orgánu".

6. X §4x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

7. X §4a xxxx. 5 se xx písmeno x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

8. X §4x xxxx. 5 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".

9. X §4a xx xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

10. X §5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxx," xxxxxxx.

11. X §5 xx xx začátek xxxxxxx a) vkládají xxxxx "xxxx úkon xxxx xxxxxx xxxxx".

12. X §5 xxxx. x) xx xx xxxxx "zřízenou xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxx anebo xxxx xxxxxx xxxxxxx".

13. X §5 xx xx začátek písmene x) vkládají xxxxx "xxxx xxxx".

14. V §6 odst. 1 xx xxxxx "právně xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx úkon".

15. X §7 xx xxxxx "xxxx §6 odst. 1" xxxxxxx.

16. V §8 xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xxxx".

17. X §8 xx slovo "xxxxx-xx" nahrazuje xxxxx "xxxx-xx xxxx".

18. V §9 xxxx. 1 xx slova "xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxx".

19. X §10 xx xxxxx "xxxx §9 xxxx. 1" zrušují.

20. X §11 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx elektronický dokument, xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx úkon nebo" x slova "podepsala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx".

21. X §11 xxxx. 2 xx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx úkon nebo" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxx jedná" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx úkon".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx trestních sankcí xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 59/2017 Sb., x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 178/2018 Sb. x zákona x. 333/2020 Xx., xx §14 včetně nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx č. 424/2010 Xx.

Xx. CLXXV

Zákon č. 424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx zákona č. 100/2010 Sb., x xxxxx související xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 304/2013 Xx., xxxxxx x. 297/2016 Sb., xxxxxx x. 456/2016 Xx. a xxxxxx x. 370/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx osmé xx. XX xxxx 2 se xxxxx "2021" xxxxxxxxx xxxxxx "2023".

2. V xxxxx xxxx čl. IX xxxx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2024".

XXXX STO ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx identifikaci

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 250/2017 Sb., x elektronické xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) se slovo "x" nahrazuje čárkou.

2. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xx xxxxxxxxxxxxxx správcem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx.".

3. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "a" xxxxxxx.

4. V §24 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxx nebo registrovaného xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení a xxxxx číslo xxxxxx.".

5. X §24 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 5 a 6, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou zapsané x xxxxxxxxx průkazu,

b) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo a xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) adresa místa xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úřadu, xx-xx takto označen x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx registrované xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsané x xxxxxxxxx průkazu,

h) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxx svéprávnosti,

i) číslo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vydání x datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

k) označení xxxxx, který občanský xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx skartace xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnost xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, který občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,

x) čísla, popřípadě xxxxx ztracených, odcizených, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ztráty, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x informačního systému xxxxxxxx cestovních dokladů xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx x příjmení, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu, xxxxx příjmení,

b) rodné xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u občana, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

f) rodinný xxxx nebo registrované xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxx svéprávnosti,

h) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a druh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum skončení xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal,

n) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx x xxxxxxx držitele xxxxx §21a odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prodloužení xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx, druh, xxxxx xxxxxx x xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 x 8.

6. V §24 odst. 8 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

7. X §24 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx využívá xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx druhého jména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x občanském xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx adresy xxxxx, xx-xx xxxxx označen x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení údaje x místu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx průkazu,

i) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, popřípadě xxxx den, který xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nepřežila, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

m) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

o) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx neplatného xxxxxxxxxx průkazu,

r) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX XXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CLXXVII

V čl. LXVI zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx "2022" xxxxxxxxx číslem "2023".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xx digitální xxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 12/2020 Sb., x právu xx xxxxxxxxx služby a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 36/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nad xxxxxxxx §12 xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx".

2. X §12 xx xxxxxx xxxxxxx.

3. X §12 xx xxxxxxxxx text označuje xxxx xxxxxxxx 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 xx 5, xxxxx znějí:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je x xxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autentizaci xxxx podmínku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx moci vystaví xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, potvrzení x xxxxxxxxxxx.

(3) Uživatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikačního dokladu xxxx fyzické xxxxx xxxx právnické osobě.

(5) Xxxxxx-xx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikačním xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

4. Za §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx zní:

"§12a

(1) Xxxxxxxx služby xx xxxxx xx informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx x sobě xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx měl xxxxx xxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx referenční údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u správce xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 prokázat správci xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Údaj xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c), x) xxxx e) lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) a x).

(5) X případě, xx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezvýznamový směrový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. X opačném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx třetím xxxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx, xxx kombinace xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx služby o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxx xxxxxxx národního xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rovněž na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx referenční xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxx předcházející xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů. X xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxx xxxx poskytnout údaj x rodném xxxxx, xx-xx veden x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačním xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátorů xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx směrových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

5. §12x xxx:

"§12x

(1) Uživatel xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu o xxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobě jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel.

(2) Právo xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Uživatel xxxxxx xx xxxxxxx xxx uplatnění práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx kombinaci poskytnutých xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxx identifikačních xxxxxxx.

(4) Údaj xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), d) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxx společně x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) x b).

(5) V xxxxxxx, xx kombinace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx kombinaci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, správce xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx uživateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx směrový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xx shoda kombinací xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikátor xxxxxxxx xxxxxx osobám x xxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci.

(7) Informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uživateli xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o fyzické xxxxx xxxx referenční xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxx-xx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo informačním xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezvýznamových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci národního xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

6. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx věta "Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poskytovat úkon xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx digitální xxxxxx xxxx jej xxxx umožnit xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxx xxxxx.".

7. X §17 xxxxxx 2 x 3 xx xxxxx "3 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "41 xxxxxx".

8. V §22 xx xxxx 31, 52, 54 až 56 x 119 xxxxxxx.

9. X §27 xxxx. a) se xxxxx "§5 až 8 a" xxxxxxxxx xxxxx "§5, 7 x 8," x xx text "§20" xx vkládají xxxxx "xxxx 11".

10. V §27 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

11. X §27 xxxxxxx x) xxx:

"x) §6 x §20 xxxx 1 až 10, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2022.".

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 47/2020 Sb.

Čl. CLXXIX

V xxxxx šesté čl. VIII xxxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx konci xxxxx xxxxxxxx slova "x x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2022".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. CLXXX

V xxxxxx č. 541/2020 Sb., x odpadech, xx §149 včetně xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX ŠEDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 36/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx mění xxxxx:

1. X čl. XX xxxx 1 se x §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "orgánu xxxxxxx moci" vkládají xxxxx "x xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci,".

2. X xx. IV xx xxx 2 xxxxxxx.

XXXX XXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Čl. XXXXXXX

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 52/2007 Sb., x postupech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k realizaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 53/2007 Sb., o technických x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhraní).

XXXX XXX SEDMDESÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXXXXXX

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 6, 7, 9 x 11, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. L bodů 1 xx 6 x 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII bodu 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 xx 17, 19, 24, 26 x 27, čl. CXXIV xxxx 1, čl. CXXXIV xxxx 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 x 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 až 21, čl. CLXXV a čl. CLXXVI xxxx 1 xx 6, která xxxxxxxx účinnosti patnáctým xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) ustanovení čl. CXLV xxxx 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 a 143, čl. CXLVI x čl. CLXXIX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prvního xxxxxxxxxxxx měsíce po xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 1 xx 15, 17 až 33, 35 x 37 xx 41, čl. LXXXI, čl. CXLV xxxx 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 xx 134 x 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII xxxx 2 až 8, čl. CLXXVI bodu 7 x čl. CLXXXII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. CLXX, čl. CLXXVII x čl. CLXXXI, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. prosince 2021,

f) xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 34 x 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV xxxx 1 x 2, čl. CXLII bodů 22, 28, 29, 43 x 44 x čl. CXLIII xxxx 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 8 a 10, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. xxxxx 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 1 x 2, čl. CXXIX x čl. CXLII xxxx 30 xx 37, čl. CXLIII xxxx 7 x čl. CLXXVIII bodů 1 xx 4, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022,

x) ustanovení čl. CXLII xxxx 1 xx 21, 23 xx 27, 38 xx 42 a 45, čl. CXLIII bodů 1 xx 4 x čl. CXLV bodu 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023,

x) ustanovení čl. CXXXV x čl. CLV xxxx 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2023,

x) xxxxxxxxxx čl. CXLV xxxx 19 a 20 x čl. CLXXVIII xxxx 5, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2025,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXIX bodů 1 xx 6, 8, 9, 11 xx 13, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2025.

Xxxxxxxxx x. x. 

Xxxxx x. x. 

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 261/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII bodů 6, 7, 9 x 11, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.7.2021; ustanovení čl. L xxxx 1 xx 6 x 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII xxxx 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 xx 17, 19, 24, 26 x 27, čl. CXXIV xxxx 1, čl. CXXXIV xxxx 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 a 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 až 21, čl. CLXXV x čl. CLXXVI xxxx 1 xx 6, která nabývají xxxxxxxxx 24.7.2021; xxxxxxxxxx čl. CXLV xxxx 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 x 143, čl. CXLVI x čl. CLXXIX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2021; xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 1 xx 15, 17 xx 33, 35 x 37 až 41, čl. LXXXI, čl. CXLV xxxx 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 xx 134 x 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII bodů 2 xx 8, čl. CLXXVI xxxx 7 x čl. CLXXXII, která nabývají xxxxxxxxx 1.9.2021; xxxxxxxxxx čl. CLXX, čl. CLXXVII x čl. CLXXXI, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2021; xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 34 x 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV xxxx 1 a 2, čl. CXLII xxxx 22, 28, 29, 43 x 44 a čl. CXLIII bodů 5 x 6, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1..2022; xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 8 a 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.1.2022; ustanovení čl. XLIII xxxx 1 x 2, čl. CXXIX x čl. CXLII xxxx 30 xx 37, čl. CXLIII xxxx 7 x čl. CLXXVIII xxxx 1 xx 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022; xxxxxxxxxx čl. CXLII xxxx 1 xx 21, 23 xx 27, 38 xx 42 x 45, čl. CXLIII xxxx 1 xx 4 x čl. CXLV xxxx 2, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023; xxxxxxxxxx čl. CXXXV a xx. CLV xxxx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023, ustanovení čl. CXLV xxxx 19 x 20 x čl. CLXXVIII bodu 5, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2025; x ustanovení čl. LXXIX xxxx 1 xx 6, 8, 9, 11 xx 13, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2025.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.