Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.07.2021.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

261/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. I

ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o státní památkové péči Čl. II

ČÁST TŘETÍ – Změna horního zákona Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. IV

ČÁST PÁTÁ – Změna zákona o geologických pracích Čl. V

ČÁST ŠESTÁ – Změna zákona o právu petičním Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. VII

ČÁST OSMÁ – Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ – Změna zákona o místních poplatcích Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XIV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. XV

ČÁST PATNÁCTÁ – Změna živnostenského zákona Čl. XVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ – Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků Čl. XVII

ČÁST SEDMNÁCTÁ – Změna zákona o obecní policii Čl. XVIII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XIX

ČÁST DEVATENÁCTÁ – Změna zákona o bankách Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ – Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky Čl. XXII

Přechodné ustanovení Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ – Změna notářského řádu Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o užitných vzorech Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pojistném na veřejném zdravotní pojištění Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření Čl. XXX

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o Ústavním soudu Čl. XXXI

ČÁST TŘICÁTÁ – Změna zákona o státním zastupitelství Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o silniční dopravě Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o drahách Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XXXVII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o neperiodických publikacích Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ – Změna zákona o státní statistické službě Čl. XXXIX

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ – Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. XL

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XLI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ – Změna lesního zákona Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o advokacii Čl. XLIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o civilním letectví Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o zemědělství Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. XLIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. L

Přechodné ustanovení Čl. LI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna veterinární zákona Čl. LII

ČÁST PADESÁTÁ – Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o cestovních dokladech Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ – Změna Zákona o Veřejném ochránci práv Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ – Změna tiskového zákona Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o námořní plavbě Čl. LIX

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury Čl. LX

Přechodné ustanovení Čl. LXI

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Čl. LXII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. LXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ – Změna zákona o obcích Čl. LXIV

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o krajích Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LXVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LXVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna plemenářského zákona Čl. LXVIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů Čl. LXIX

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním fondu podpory investic Čl. LXX

Přechodné ustanovení Čl. LXXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. LXXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ – Změna krizového zákona Čl. LXXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. LXXIV

Přechodné ustanovení Čl. LXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě Čl. LXXVI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. LXXVII

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. LXXVIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o silničním provozu Čl. LXXIX

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. LXXX

Přechodná ustanovení Čl. LXXXI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. LXXXII

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna energetického zákona Čl. LXXXIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. LXXXIV

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. LXXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu Čl. LXXXVI

ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. LXXXVII

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ – Změna exekučního zákona Čl. LXXXVIII

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže Čl. LXXXIX

ČÁST OSMDESTÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XC

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona č. 196/2009 Sb. Čl. XCI

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ – Změna vodního zákona Čl. XCII

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pohřebnictví Čl. XCIII

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ – Změna knihovního zákona Čl. XCIV

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. XCV

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. XCVI

ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení Čl. XCVII

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o obalech Čl. XCVIII

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o církvích a náboženských společnostech Čl. XCIX

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. C

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. CI

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. CII

Přechodné ustanovení Čl. CIII

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. CIV

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Čl. CV

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o válečných veteránech Čl. CVI

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi Čl. CVII

ČÁST STÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. CVIII

ČÁST STO PRVNÍ - Změna transplantačního zákona Čl. CIX

ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. CX

ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. CXI

ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o Antarktidě Čl. CXII

ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o ochranných známkách Čl. CXIII

ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace Čl. CXIV

ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o místním referendu Čl. CXV

ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Čl. CXVI

ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o rybářství Čl. CXVII

ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. CXVIII

ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXIX

ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. CXX

ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. CXXI

Přechodné ustanovení Čl. CXXII

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna školského zákona Čl. CXXIII

ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna branného zákona Čl. CXXIV

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. CXXV

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. CXXVI

ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích Čl. CXXVII

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CXXVIII

ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o ověřování Čl. CXXIX

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. CXXX

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. CXXXI

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. CXXXII

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o střetu zájmů Čl. CXXXIII

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. CXXXIV

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna stavebního zákona Čl. CXXXV

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vyvlastnění Čl. CXXXVI

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. CXXXVII

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXXXVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o léčivech Čl. CXXXIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Čl. CXL

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Čl. CXLI

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. CXLII

Přechodné ustanovení Čl. CXLIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. CXLIV

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o základních registrech Čl. CXLV

Přechodné ustanovení Čl. CXLVI

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. CXLVII

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Čl. CXLVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajském referendu Čl. CXLIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. CL

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu Čl. CLI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Čl. CLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. CLIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření Čl. CLIV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evropské občanské iniciativě Čl. CLV

Přechodná ustanovení Čl. CLVI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. CLVII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Čl. CLVIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o audiovizi Čl. CLIX

Přechodná ustanovení Čl. CLX

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu Čl. CLXI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o obětech trestných činů Čl. CLXII

ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Čl. CLXIII

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státním občanství České republiky Čl. CLXIV

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna katastrálního zákona Čl. CLXV

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti Čl. CLXVI

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. CLXVII

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. CLXVIII

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o hazardních hrách Čl. CLXIX

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXX

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXI

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna atomového zákona Čl. CLXXII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Čl. CLXXIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení Čl. CLXXIV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 424/2010 Sb. Čl. CLXXV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronické identifikaci Čl. CLXXVI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXVII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o právu na digitální služby Čl. CLXXVIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 47/2020 Sb. Čl. CLXXIX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o odpadech Čl. CLXXX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů Čl. CLXXXI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. CLXXXII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ – ÚČINNOST Čl. CLXXXIII

INFORMACE

261

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxx obchodní xxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Sb., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Xx., zákona x. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., zákona x. 321/2001 Sb., xxxxxx x. 205/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., zákona x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Xx., zákona č. 444/2005 Xx., zákona x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 490/2009 Xx., zákona x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 378/2015 Sb., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 452/2016 Xx., zákona x. 65/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 264/2017 Xx. x zákona x. 238/2020 Sb., xx §13a xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1992 Xx., zákona x. 361/1999 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 146/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 240/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 158/2007 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 307/2008 Sb., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 124/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 127/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Sb. x xxxxxx č. 403/2020 Xx., xx §43x xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx horního xxxxxx

Xx. III

V xxxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx., xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona č. 168/1993 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 366/2000 Sb., zákona x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 61/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 150/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx č. 386/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 157/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Sb., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 498/2012 Xx., zákona x. 257/2013 Sb., xxxxxx č. 89/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Sb., xxxxxx x. 609/2020 Xx. x zákona x. 88/2021 Xx., xx §42 zrušuje.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě

Čl. XX

X xxxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 169/1993 Xx., xxxxxx x. 128/1999 Sb., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., zákona x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., zákona č. 3/2005 Sb., zákona x. 386/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona č. 376/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 184/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., zákona x. 206/2015 Sb., xxxxxx x. 320/2015 Xx., zákona x. 91/2016 Sb., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 451/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 91/2018 Sb., xxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Sb., xx §46a xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Sb., xxxxxx x. 366/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 225/2017 Sb., se §18 xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 85/1990 Sb., x xxxxx petičním, xx za §6 xxxxxx xxxx §6a, xxxxx xxx:

"§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní k xxxxxxxxx petice, opatření xxxxxxx občanů xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx petic (xxxx xxx "nástroj").

(2) Podpis xxxxxx xxx peticí xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaného x xxxxx kvalifikovaného systému xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xx úrovni xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx x x xxxxx podpisů xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx elektronický xxxxx xx zápisu o xxxxxx obsaženého x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx podpisem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 odst. 1 x xxxxx xxxxxxxxx xxx podpisové archy x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx odporuje xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 xxxx 4, neumožní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podpisů xxxxxx pod ni x doručení petice xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx petici x xxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd

Čl. XXX

X xxxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd, xx xxxxx zákona x. 458/1990 Sb., xxxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxx č. 137/1991 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 115/1994 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 89/2012 Xx. x xxxxxx x. 211/2013 Xx., xx §23c xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x vynálezech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. VIII

V xxxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 116/2000 Xx., xxxxxx x. 207/2000 Xx., xxxxxx x. 173/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., zákona x. 59/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., zákona x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., xx §64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

Čl. XX

X zákoně č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 184/1991 Xx., xxxxxx č. 338/1992 Xx., xxxxxx x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 185/2001 Xx., zákona x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 348/2009 Sb., xxxxxx x. 183/2010 Sb., xxxxxx č. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 300/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 174/2012 Xx., xxxxxx x. 266/2015 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 278/2019 Sb., xxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Sb., xx §16 xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 231/1991 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 544/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 345/1992 Xx., xxxxxx x. 133/1993 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb. a xxxxxx č. 183/2017 Xx., se §15a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx působnosti v xxxxxxx xxxx

Xx. XI

V xxxxxx č. 282/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 149/2003 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §1x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Státním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., zákona x. 254/2001 Sb., zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Sb., zákona x. 239/2012 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Sb., zákona x. 367/2017 Xx. x xxxxxx x. 113/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §1x xx xxxxxxx.

2. Za §4 se xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xxx:

"§4x

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona10), x xx v xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx název příjemce,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx, xx-xx přiděleno,

c) xxxx, xx xxxxx xx příjemce xxxxx xx xxxxx pobytu,

d) xxxx poskytnutých prostředků x xxxx o xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx vyplacena,

e) xxxx, na který xxxx xxxxxxxxxx určeny, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dokumentaci xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx programu,

f) xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx straně xxxxxxxx, xxxx došlo x xxxxxxxxxxx výplaty, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx týká.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx do 7 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nevydává-li xx xxxxxxxxxx, pak xx 7 xxx xx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx informace xxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Informace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10) Xxxxx x. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x informacím.".

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §4x xxxxxxxxx x všech finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. lednu 2018. Xxxx informace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 468/1991 Xx., xxxxxx x. 68/1993 Sb., xxxxxx x. 189/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 296/1995 Xx., xxxxxx x. 322/1996 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 98/2001 Sb., xxxxxx x. 104/2001 Xx., xxxxxx x. 170/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 556/2004 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2010 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 302/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 303/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xx odstavec 8 xxxxxxx.

2. V §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xxxxxxx.

3. §19m xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx výkon některých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx

Xx. XV

V xxxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx republiky, ve xxxxx nálezu Ústavního xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx dne 26. xxxxxxxxx 1992, xxxxxxxxxxx x xxxxxx 116/1992 Xx., xxxxxx x. 254/1995 Xx., zákona x. 422/2000 Sb., xxxxxx x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb., zákona x. 318/2015 Xx., xxxxxx č. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., zákona x. 205/2017 Xx. x xxxxxx x. 218/2021 Sb., xx §9x xxxxxxx.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XVI

V §60 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 140/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 289/2017 Xx., xx odstavce 11 xx 16 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XVII

V xxxxxx č. 529/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 196/2017 Xx., xx §16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx policii

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx č. 153/1995 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona č. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 248/2017 Xx. x zákona x. 261/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §11x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

2. V §11a xx odstavce 3 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

3. X §12 xxxx. 1 se xx slovo "xxxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "x" x xxxxx "x x případě xxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxx xxxxx xxxxx §11x xxxx. 2 xx 5" xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního zabezpečení

Čl. XXX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., zákona x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx č. 306/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Xx., zákona č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx., zákona č. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., zákona č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., zákona x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 348/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Xx., xxxxxx č. 274/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., zákona x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 136/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 251/2014 Xx., zákona č. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx č. 213/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx č. 203/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Sb., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 228/2019 Sb., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2020 Xx. x xxxxxx x. 540/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §11x xx xxxxxxx.

2. V §85 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova "; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx údaj x xxxxxx x xxxxxx zjistit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

3. V §85 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, xxx-xx údaj x xxxxxx x dítěti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Sb., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Sb., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 16/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona č. 57/2006 Sb., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 443/2006 Xx., xxxxxx č. 37/2007 Xx., zákona x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 287/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Sb., xxxxxx č. 41/2011 Xx., zákona č. 73/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., zákona x. 37/2012 Sb., xxxxxx č. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Sb., xxxxxx č. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 220/2015 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Sb., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., zákona x. 204/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 39/2020 Xx., zákona x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Xx., zákona x. 338/2020 Xx. x xxxxxx x. 174/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. V §38xx xx xxxxxxxx 2 x 4 xx 7 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

2. X §38xx xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §38xx xx xx konci odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

4. V §38xx xx xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje jako xxxxxxxx 7.

XXXX DVACÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXI

V xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 347/1992 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Xx., xxxxxx x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 100/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2004 Xx., zákona x. 218/2004 Sb., zákona x. 387/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 167/2008 Xx., xxxxxx č. 312/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 349/2009 Xx., zákona č. 381/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 175/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., zákona x. 39/2015 Sb., zákona x. 319/2016 Sb., xxxxxx č. 123/2017 Xx., zákona č. 183/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx §75x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x Státním xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 239/1992 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 465/2011 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx. x xxxxxx x. 188/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. §6x xx xxxxxxx.

2. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 5 zní:

"§11a

(1) Xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx data ve xxxxxx zvláštního zákona5), x to x xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxx xxxxxx byla dosud xxxxxxxxx,

x) účel, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně odkazu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li prostředky xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příjemce, xxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxx, krácení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x to včetně xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxx do 7 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xx právní xxxx příslušného rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx zůstat xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 let.

(3) Xxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxxxx se xxxxx způsobem xxxxxxxxxx.

5) Xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §11x informace x všech finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zveřejněné xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., zákona x. 98/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx č. 9/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Xx., xxxxxx x. 184/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 544/2020 Xx. x xxxxxx č. 609/2020 Xx., xx §18x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxx řádu

Čl. XXX

Xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Sb., xxxxxx č. 352/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 344/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2017 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 7/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 218/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx: "XXXXXXX XXXXXXXX ÚDAJŮ".

2. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxx 1 x 2.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x užitných xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 478/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., zákona x. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §20b xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x justiční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §23x zákona č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 460/2000 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Xx., zákona x. 157/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Xx., xx xxxxxxxx 7 xx 10 x 12 x 13 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7 x dosavadní xxxxxxxx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojistném xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Sb., xxxxxx č. 324/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona č. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx č. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Sb., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 138/2011 Xx., zákona x. 298/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 145/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., zákona x. 297/2017 Xx., xxxxxx č. 540/2020 Xx. a xxxxxx x. 161/2021 Sb., xx §27x xxxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x orgánech xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx. XXIX

V xxxxxx č. 19/1993 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx puncovnictví a xxxxxxxx drahých xxxx, xx xxxxx zákona x. 157/2006 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 250/2014 Sb., xx §7x xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 16a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x stavebním xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 423/2003 Xx., zákona x. 292/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 348/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., zákona x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona č. 64/2014 Sb., zákona x. 135/2014 Sb., xxxxxx x. 104/2016 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 461/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxx č. 111/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §15 xx xxxxxxxx 4 x 5 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x xx 10x zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 až 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 až 7.

2. X §15 xxxx. 5 se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

3. §15a xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx zákona x. 331/1993 Sb., xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxx x. 77/1998 Xx., zákona x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 48/2002 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 114/2003 Xx., xxxxxx x. 83/2004 Sb., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx č. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 90/2017 Xx., xxxxxx x. 173/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx. x xxxxxx č. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §25a xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx".

2. V §25a xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

3. X §25x xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx písmena x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx partnerství,".

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna xxxxxx x státním xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxxx §12x zákona č. 283/1993 Sb., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx. a xxxxxx x. 315/2019 Sb., xxx:

"§12x

Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx veřejné xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, soukromoprávních xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx referenční xxxxxx, xx xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxx uvádějí xxxxx xxxxx, xxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeny.".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 36/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 99/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., xx §45x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x prodeji x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXIV

V xxxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xx xxxxx zákona x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 80/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §5x zrušuje.

XXXX XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x silniční xxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 38/1995 Xx., zákona x. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 577/2002 Xx., zákona x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., zákona x. 250/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., zákona x. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 304/2017 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 115/2020 Xx., zákona č. 337/2020 Xx. x xxxxxx č. 609/2020 Xx., xx §34c xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 23/2000 Sb., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 77/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Xx., xxxxxx č. 194/2010 Xx., zákona č. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 180/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 313/2019 Xx., zákona x. 367/2019 Xx. a xxxxxx x. 115/2020 Xx., xx §54a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 126/2003 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., zákona x. 345/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 306/2009 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 193/2012 Sb., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 42/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 261/2020 Xx. x xxxxxx č. 220/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §2a xx xxxxxxx.

2. V §11aa xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

3. X §15x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx x §2x" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXVIII

V zákoně č. 37/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., se §5x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., zákona x. 202/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 81/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 154/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx č. 332/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. §9x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 5x, 5x, 5h a 5x xxxxxxx.

2. V §19x xxxx. 3 xx věta poslední xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XL

V xxxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 118/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 327/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona č. 225/2017 Xx., zákona x. 292/2017 Xx., xxxxxx x. 135/2019 Xx. x zákona x. 44/2020 Xx., xx §48x xxxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o státní xxxxxxxx podpoře

Čl. XXX

Xxxxx č. 117/1995 Sb., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Sb., zákona x. 158/1998 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Sb., xxxxxx č. 315/2004 Xx., zákona č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Sb., zákona x. 585/2006 Sb., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., zákona č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., zákona x. 331/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 48/2013 Xx., xxxxxx č. 267/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 252/2014 Xx., zákona x. 253/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Sb., xxxxxx č. 32/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 363/2019 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx., zákona č. 580/2020 Sb. x xxxxxx č. 588/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §63 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 3x, 19a x 60 xxxxxxx.

2. X §63 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

3. V §63 xx xxxxxxxx 5 xx 11 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 12 se xxxxxxxx jako odstavec 5.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx lesního xxxxxx

Xx. XLII

V §47 xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 62/2017 Sb., xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.

XXXX ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., zákona x. 6/2002 Xx., xxxxxx č. 228/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 237/2004 Sb., zákona x. 284/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 205/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Sb., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx č. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 214/2011 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 258/2017 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §25x zní:

"§25a

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") advokát prohlašuje, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podepsala nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Prohlášení xx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pevně s xx spojeném. Xxx-xx x elektronický xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentem se xxxxx tak, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxx xx elektronický xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxx obsahuje

a) běžné xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x knize x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

c) adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx x předloženém xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednající xxxxx,

x) označení xxxxxxx, xx xxxxx základě xxxx xxxxx podle xxxxxx b) x x) zjištěny,

e) xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx advokátním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxx "x xxxxxxxxxx",

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Advokát xx xxxxxxx vést evidenci x všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx knihy x prohlášeních x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx advokát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podpisu.

(5) Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx nechat zastoupit xxxxxxxxxx koncipientem, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.".

2. V §25x xx xxxxx "X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxx advokát" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxx".

3. X §52x xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nabízí poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, ačkoli xxxx osobou oprávněnou x xxxxxx poskytování xxxxx §2 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx, xxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxx §2 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", ačkoli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo jiným xxxxxxxx vyvolá xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 3 000 000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 200 000 Xx.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxx Xxxxxx bezpečnosti

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 107/2002 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Sb., xx §10x xxxxxxx.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2002 Xx., zákona x. 259/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., zákona x. 80/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Xx., zákona x. 288/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 370/2016 Xx., xxxxxx č. 151/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx., zákona č. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 162/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 543/2020 Xx., xx §41a zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění

Čl. XLVI

Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., zákona x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., zákona č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 422/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 117/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 340/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 59/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 1/2012 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Sb., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., zákona x. 44/2013 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 238/2013 Xx., zákona č. 60/2014 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 256/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 1/2015 Xx., zákona x. 200/2015 Sb., zákona x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 150/2017 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona č. 200/2017 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 231/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Sb., xxxxxx x. 282/2018 Xx., xxxxxx x. 45/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Sb., xxxxxx č. 538/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx. x xxxxxx x. 569/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. V §40 xx odstavce 12 xx 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 x 16 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 12 x 13.

2. V §40 xxxx. 13 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "12".

3. §41 se xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x civilním xxxxxxxx

Xx. XLVII

Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 146/2000 Xx., zákona č. 258/2002 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 301/2009 Sb., zákona x. 407/2010 Sb., xxxxxx č. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., zákona x. 319/2016 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx. x zákona x. 277/2019 Xx., xx mění takto:

1. X §85x xx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

2. X §85x xxxx. 2 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

XXXX ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Sb., zákona x. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., zákona č. 317/2004 Xx., zákona x. 94/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 409/2006 Sb., zákona x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 95/2009 Xx., zákona x. 109/2009 Sb., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 179/2014 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona x. 371/2016 Sb., xxxxxx x. 26/2017 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 299/2017 Xx., xxxxxx x. 208/2019 Xx. x xxxxxx č. 484/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §2xx xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

2. X §3x xx xxxxxxxx 3 až 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

3. X §3x xxxx. 4 xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

4. X §3x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "12" nahrazuje xxxxxx "6".

5. X §3x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

6. §3x xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 15/1998 Sb., x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 224/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 104/2008 Sb., xxxxxx č. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Sb., zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 273/2012 Xx., zákona č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2019 Xx. x zákona x. 119/2020 Xx., xx §13a xxxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 101/2000 Xx., xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 32/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 123/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 222/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Sb., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 205/2017 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Xx. x zákona x. 36/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4b se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení odstavce 1.

2. X §5 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxx veřejné xxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx veřejné xxxx,".

3. X §5 xxxx. 4 se xx xxxxx "uvedených x" vkládají xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) x".

4. V §5 xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

5. V §5 xxxx. 5 xx slova "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx zveřejnit x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx".

6. Xx §5 xx vkládá xxxx §5x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§5a

Informace xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vedou x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, seznamy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinné xxxxxxxx zveřejňují informace xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx dokumentů xx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx narození, xxxxx číslo a xxxxxx místa trvalého xxxxxx nebo bydliště x xxxxxxxx xxxxx xxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů.".

7. X §5x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Státní xxxxxx, xxxxxxx úřady x obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a metadata xxxxxx xxxxxxxx desek xxxx otevřená xxxx.".

8. X §21 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rejstříky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přístupné, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5a odst. 2 xxxxxx č. 106/1999 Xx., xx xxxxx účinném od xxxxxxxxxx dne xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2023.

XXXX ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXX

X §57 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., zákona č. 48/2006 Xx. a xxxxxx č. 308/2011 Xx., se xxxxxxxx 3 až 8 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x zajišťování obrany Xxxxx republiky

Čl. XXXX

Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "v xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx č. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 559/2004 Sb., xxxxxx x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Sb., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Sb., zákona x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona č. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 222/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx č. 103/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx č. 191/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 456/2016 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 16/2019 Xx., xxxxxx č. 176/2019 Xx., zákona x. 255/2019 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x zákona x. 165/2020 Xx., xx mění takto:

1. X §160 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "15" xxxxxxxxx číslem "50".

2. X §165x se xxxxxxxx 5 až 8 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 24x xxxxxxx.

3. V §167 xx xxxxxxxx 5 xx 8 xxxxxxx.

XXXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech, xx xxxxx zákona x. 217/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 384/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 105/2013 Sb., zákona x. 159/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 191/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 195/2017 Xx. a zákona x. 277/2019 Sb., xx mění takto:

1. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

2. X §20 xx odstavec 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 8.

3. X §29 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx. 6 x 7" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x 4".

4. V §29x xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "odst. 6" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 3".

5. X §30 xx xxxxxxxx 3 xx 5 x 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 13 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 10 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 11.

6. V §30 xxxx. 5 se xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

7. V §30x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text "§30 xxxx. 10" nahrazuje xxxxxx "§30 xxxx. 7".

8. V §30x xxxx. 1 závěrečné xxxxx ustanovení xx xxxx "§30 xxxx. 6" nahrazuje textem "§30 odst. 3".

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Veřejném xxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., zákona č. 198/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 198/2017 Xx. x zákona x. 365/2017 Sb., xx §16x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí

Čl. XXXX

X §53x zákona č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx. a xxxxxx x. 303/2013 Xx., se odstavce 5 až 11 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 46/2000 Sb., x xxxxxxx x povinnostech xxx vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 302/2000 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona č. 305/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx §17x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx o námořní xxxxxx

Xx. LIX

V xxxxxx č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 310/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 261/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 81/2015 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 339/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §80x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Státním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx 129/2016 Xx., xxxxxx x. 308/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx. a xxxxxx x. 190/2021 Xx., xx xx §12 xxxxxx xxxx §13, který xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 13 zní:

"§13

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých finančních xxxxxxxxxxxx xxxx zárukách xxxx xxxxxxxx data xx smyslu zvláštního xxxxxx13), x to x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx přiděleno,

c) xxxx, xx které má xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxx xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx,

x) účel, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na úplnou xxxxxxxxxxx programu, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx prostředků,

g) informace x xxx, xx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxx příjemce, xxxx došlo x xxxxxxxxxxx výplaty, krácení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx částky, xxxxx xx xxxx opatření xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxx xx 7 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxxxxx zveřejněné xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Brání-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, informace xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx.

13) Xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. LXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx povinen do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §13 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zveřejněné nejméně xx dobu 10 xxx.

XXXX XXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx škod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. LXII

V zákoně č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 476/2001 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2017 Xx., xxxxxx x. 100/2019 Xx. x zákona x. 50/2021 Xx., xx §10x xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 122/2000 Sb., x ochraně sbírek xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 483/2004 Sb., xxxxxx č. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x zákona x. 183/2017 Xx., xx §15x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx

Xx. LXIV

V xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 313/2002 Xx., xxxxxx č. 59/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., zákona x. 169/2008 Sb., xxxxxx č. 298/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 72/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 24/2015 Sb., zákona x. 106/2016 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Xx., xxxxxx č. 175/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 263/2019 Xx. x xxxxxx č. 36/2021 Xx., se §149x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 404/2002 Xx., xxxxxx č. 229/2003 Xx., xxxxxx č. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx č. 118/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Sb., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 257/2017 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 263/2019 Xx. x xxxxxx č. 36/2021 Xx., se §94x zrušuje.

XXXX XXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 66/2008 Xx., xxxxxx č. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 477/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., zákona č. 350/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Xx., zákona x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 263/2019 Xx. x zákona x. 36/2021 Xx., xx §119x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx

Xx. LXVII

Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 68/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 494/2012 Xx., zákona x. 186/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Xx., xx mění takto:

1. X §8 xx xxxxxxxx 16 xx 18 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9x xxxxxxx.

2. X §10 se xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu podle xxxx xxxxx, nepostupuje xx xxxxx věty xxxxx.".

3. X §10 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx9)" xxxxxxxxx xxxxx "ověřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx9)".

4. X §13x se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 6.

5. X §13x xxxx. 5 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

6. §23a xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21 zrušuje.

XXXX XXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X §23x xxxxxx č. 154/2000 Sb., x šlechtění, plemenitbě x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 282/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 32/2011 Sb. x zákona x. 60/2017 Xx., xx xxxxxxxx 6 a 9 xx 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 x 7.

ČÁST XXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 527/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxx x. 474/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona č. 59/2005 Xx., zákona x. 221/2006 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., xx §41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Státním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 211/2000 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxx investic x x změně xxxxxx x. 171/1991 Xx., x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 391/2002 Xx., xxxxxx č. 482/2004 Xx., xxxxxx č. 61/2005 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 71/2010 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 276/2012 Xx., xxxxxx č. 111/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Sb. x xxxxxx x. 113/2020 Xx., xx xx §10 vkládá xxxx §11, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xxx:

"§11

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxx9), x to x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx osoby xxxxxxxx, xx-xx přiděleno,

c) obec, xx které má xxxxxxxx sídlo xx xxxxx pobytu,

d) výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxx, jaká xxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxx dokumentaci xxxxxxxx, jsou-li prostředky xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x pozastavení, xxxxxxx xxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx týká.

(2) Informace xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx prostředků, x x případě informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx 7 xxx po xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9) Xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po 1. lednu 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. LXXII

V xxxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 280/2002 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Sb., zákona x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 480/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., zákona x. 218/2004 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Sb., xxxxxx x. 22/2006 Xx., xxxxxx č. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 139/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 457/2008 Xx., xxxxxx č. 153/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona č. 239/2012 Sb., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 311/2013 Xx., zákona x. 86/2015 Xx., xxxxxx č. 320/2015 Xx., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 51/2016 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx č. 185/2016 Sb., zákona x. 192/2016 Xx., xxxxxx č. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 55/2017 Xx., zákona x. 65/2017 Sb., xxxxxx x. 104/2017 Xx. a xxxxxx x. 118/2020 Sb., xx §64a zrušuje.

XXXX XXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

X §15 xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 430/2010 Xx., xx odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41 xx 45 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona č. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx č. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., zákona x. 35/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 251/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Sb., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 179/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 128/2016 Xx., xxxxxx x. 242/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx x. 208/2019 Xx. x xxxxxx x. 314/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §12 xxxxxxxx 6 x 7 xxxxx:

"(6) Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx47), x to v xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) obec, xx xxxxx xx příjemce xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx přiznané xxxxxx a xxxx x xxx, jaká xxxxxx byla dosud xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx dotace,

g) xxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozpočtové kázně xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx částky, xxxxxx xxx xxxxxxxx povinen xxxxxx, odvést xx xxxxx nebyla xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx vydání xxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace, x xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) do 7 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zveřejněné xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.".

2. X §12 xx za xxxxxxxx 7 xxxxxx nový xxxxxxxx 8, který xxx:

"(8) Brání-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. §12x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx povinen xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §12 xxxx. 6 xx 8 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Tyto xxxxxxxxx xxxx zůstat xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx.

ČÁST SEDMDESÁTÁ

Změna zákona x Xxxxxxxx x xxxxxxxx službě

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx (xxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 181/2011 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013, zákona x. 204/2015 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx. a xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx §5x zrušuje.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LXXVII

Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 13/2002 Xx., zákona x. 76/2002 Sb., xxxxxx x. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Sb., zákona x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Sb., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 115/2012 Xx., xxxxxx č. 333/2012 Xx., zákona č. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., zákona x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., zákona č. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxx č. 36/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §47b se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36x xxxxxxx.

2. X §48 xxxx. 1 se xxxxx ", xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47b" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".

ČÁST SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 578/2002 Sb., xxxxxx x. 165/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., zákona x. 21/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxx č. 279/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §84 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

2. §84x, 84x, 84x x 84x xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 60/2001 Sb., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 215/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 133/2011 Sb., zákona x. 297/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 197/2012 Xx., xxxxxx x. 390/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 101/2013 Xx., zákona č. 233/2013 Xx., zákona x. 239/2013 Xx., xxxxxx č. 300/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 230/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Sb., zákona x. 48/2016 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Xx., zákona x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 285/2018 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Xx., xxxxxx č. 337/2020 Sb. x xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §6 xxxx. 7 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů".

2. X §6 xxxx. 7 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx neplatí, xxxxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx50)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 50 zní:

"50) Xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. V §6 xxxx. 7 xx xx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "xxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".

4. X §6 odstavec 8 zní:

"(8) Řidič xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx policisty, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, strážníka xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx celníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předložit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, xx-xx povinnost je xxx x sebe.".

5. X §6 se xx odstavec 8 xxxxxx nový xxxxxxxx 9, který zní:

"(9) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §6b xxxx 118b, policista, xxxxxxxx policista, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx celník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx zadržený xxxxxx u xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.

6. X §6x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Je-li xxx xxxxxxxx vozidla dán xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zadržený. Xxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příslušnému podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x tom x xxxxxxxx silničních xxxxxxx provede xxxxxx. Xxxxx-xx osvědčení x xxxxxxxxxx vozidla zadržet, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx 3.".

7. X §47 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "; xxxxxx xxx xxxxxxx x jednotlivě xxxxxxxxxxxx xxx elektronicky, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem51)".

Poznámka xxx xxxxx č. 51 xxx:

"51) §7 zákona x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx.".

8. X §118x xx na xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx policie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxx o xxxxxx x registru xxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx záznam.".

9. X §118x se xx odstavec 5 xxxxxx nový xxxxxxxx 6, který zní:

"(6) Xx-xx xxx důvod xxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 a řidič xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlásit xx zadržený. Xxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zadržený x xxxxxxxx 2 až 5 se xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx průkaz xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

10. §122x se xxxxxxx.

11. X §125x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx její xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 6".

12. X §125c xxxx. 4 písm. x) xx za xxxx "§113 xxxx. 1" vkládá xxxx ", §118x xxxx. 6".

13. X §137 xxxx. 2 xx xxxx "§118b odst. 6" xxxxxxxxx textem "§118x xxxx. 7".

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 517/2002 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona č. 104/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Sb., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2019 Xx. x xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. x) xx x), x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x v §5 odst. 2 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx čárkou.

2. X §2 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx slova "nebo xxxxxx jiných xxxxxx xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxx "dále" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné".

3. X §2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:

"g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, znalostního x technického zajištění; xxxxxxxx xx i xxxxxxxxxxx technických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx programových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx informační xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx v).

4. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

5. V §2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy (xxxx xxx "centrální xxxxx xxxxxx")" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx centrálního xxxxx služeb".

6. X §2 se na xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňují xx xxxxxxx w) až x), která xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní úroveň xxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx prostřednictvím dálkového xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo programovému xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx a nastavitelný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy,

y) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx předmětem xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx potřebu tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx horizontální xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx charakteristiku xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxx předmětem xx xxxxxx vůle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy xxxx xxxxx vertikální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx zadávání veřejných xxxxxxx,

2. obsahující charakteristiku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx úkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxx xxxxx xxxxxxxxx zadán xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx.".

7. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxx c) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státními xxxxxx x případě nesouhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.".

8. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx xxxxxx".

9. X §4 xxxx. 1 xxxx. c) x x), x §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x §5 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" zrušuje.

10. X §4 xxxx. 2 písm. d) xx slova "xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx rozhraní" xxxxxxxxx xxxxx "x ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

11. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "upravujícími informační xxxx komunikační xxxxxxxxxxx", xx slovo "dokumentací" xx xxxxxx xxxxx x na konci xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx se informačních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

12. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx slova "komunikační xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx")" xxxxxxx.

13. X §5 odst. 2 xxxx. c) xx za slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx", xx xxxxx "předpisy" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx a za xxxxx "xxxxxxxxxx vlády" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx technologií".

14. X §5 xxxx. 2 písmeno f) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyjádření a x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů spravovaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti, xx xxxxxx projekty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vazby xxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

15. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořízení xxxx technické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx akcí xxxxxxxx xxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, až xx souhlasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo souhlasném xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) provádět xxxx pořízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

16. X §5 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před tím, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vést záznam x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x technickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nemajících xxxx xx xxxxxxx vazby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx na jiné xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxxx ministerstva, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, informační xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx x provozní xxxxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx spravovaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx závazná xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx výlučně xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx j) x x).

17. V §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx mohou při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxx povedou xxxx které jsou xxxx budou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx.".

18. X §5x xxxx. 1 se za xxxxx "pořizování," vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,", xxxxx "a" xx xxxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x xxxxxxx".

19. V §5a xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vydávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V informační xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx územního samosprávného xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx vydání xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu. Strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx při jejím xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx vyhodnocování xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informační xxxxxxx veřejné správy, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x bezpečnostní požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx spravovaných orgány xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx orgány xxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx kybernetické bezpečnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".

20. X §5x odst. 3 xx xxxxx "Xxxxx a xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

21. V §5x xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx správy xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

22. X §5x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "a x xxxxxxx xxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx 3 xxxxxx".

23. X §6x xxxx. 1 xx text "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

24. X §6x odst. 2 xxxx. x) xx text "písm. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

25. X §6x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx využívány".

26. X §6x se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx centrálního místa xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ji v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

27. X §6h xxxx. 4 xx xxxxx "Správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy" xxxxxxxxx xxxxx "Orgány xxxxxxx správy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy veřejné xxxxxx" x za xxxxx "xx x)" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxxx vazbu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx informační xxxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xx informační systémy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

28. X §6x odst. 5 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy s xxxxxxxx" a za xxxxx "komunikací" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxx, aby xx xxx stalo".

29. X §6x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x referenčnímu xxxxxxxx xxx možný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx.".

30. Hlava XX xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA XX

XXXXXXXXX CLOUD XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX SPRÁVY

§6i

Působnost x oblasti xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx správy

(1) Vláda

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx založené xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1, poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozpočtového xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx pokyny pro xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kapacity xxx xxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda cloud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6n x xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx,

x) spravuje xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxx xxxxxxx cloud computingu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx cloud computingu"),

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx za poskytování xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx správy.

(3) Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost xxxxxxxxxx, xxx cloud xxxxxxxxx poskytovaný orgánům xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6n, x případě, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, který xx informačním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího kybernetickou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx informačního xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx computingu může xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx vedenými x katalogu cloud xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxx parametrech xxxxxxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou

1. údaje xxxxxxxxxxxxxx nabídku xxxxx xxxxxxxxxx,

2. údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud computing, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx úrovni x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx správy v xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) využívaném xxxxx computingu jsou

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computing,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgán veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytuje,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx parametrech xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x finančním xxxxxx xxxxxxx vynaložených v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx computingu.

(3) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx charakterizujících xxxxxxxxx, nabízený xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxx nebo využívá. Xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx po xxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu orgánem xxxxxxx správy

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x x xx poskytovaný

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x katalogu cloud xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele zapsané x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných zakázek xxxx

x) x rámci xxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx computing využívaný xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx správy využívá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cloud computingu xx xxxxxxx písemné xxxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx diagnostice programových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx přenosu x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx opravě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx při xxx nebudou využity xxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy vedou xxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, použijí se xx toto využití xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy

(1) Poskytovatelem xxxxx computingu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx,

x) bezúhonné v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadované xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) způsobilé pro xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytujícím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxx zařazený xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovně xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx státního cloud xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může využívat x xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx splnění požadavků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxx orgány xxxxxxx xxxx využívající xxxxxx xxxxx computingu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejná xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) který x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx zapsaným x xxxxxxxx cloud computingu; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 1 xxxx. x),

x) x xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx poskytovatelích cloud xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx; část věty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 1 xxxx. c).

§6o

Zápis xxxxxxxx xxxxx computingu xx katalogu cloud xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxx xxxxx computingu xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx poptává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx uplatnění xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx zapíše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poptávaného cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxx poptávky xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vymaže z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx zápis xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx správy, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx veřejné xxxxxx, x to xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx požadavku,

b) x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx ode xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx,

x) o xxxxx xxxxx xx katalogu xxxxx computingu xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu, který xx předmětem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx §6x,

x) xxxxxx xxxxxxx xx katalogu xxxxx computingu xxxxx §6x odst. 1 xxxx druhé, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx využívání cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x výmazu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a x).

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§6x

(1) Ministerstvo rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxx §6m odst. 1. X žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 45 dnů xxx xxx jejího xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Je-li žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, písemné vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu. X xxxxxx xx katalogu xxxxx computingu ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxx elektronicky ve xxxxxxxx xxxxxxxx formátu.

(4) Xxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx x xxxx x xxxxxxx údajů, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu,

b) xxxxxx xxxxx sídla, xx-xx xxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxx, x xxxx xx xxxxx, obsahující identifikační xxxxx xxxx, xxxxx xxxx jeho skutečným xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx středníkem se xxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu sídlo xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o své xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx bezúhonnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx; ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx předpokládá dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx evidován xxxxxxxxxx xxxx žádnému z xxxxxx těchto států; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx, nepoužije, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx může xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx vyžádá xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků podle §6x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xx 3 xxxxxx xx jeho vyžádání.

(2) Xxxxxxxxxxxx si vyžádá xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x odst. 1 xxxx. c) informace x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky,

c) orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a

d) zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx rozsah xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx řádu x xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx daňového xxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 1 xxxx. c) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x) informace Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Po xxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 a 5 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §6x xxxx. 1 neběží, xxxxxxx xxxx po xxxx 3 měsíců.

(7) Xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxx uložená xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) požádá-li x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 15 dnů xxx xxx podání xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx přestal splňovat xxxxxxxxx podle §6m xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxxx-xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 dnů, xxxx zjistí-li, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 1 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx rozklad xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx computingu o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, který xxxxxxx xxxxx computing xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §6x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx obdobně.

Zápis nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařazeného do xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx státního cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x), x), d) x x) a xxxxxxxxx podle §6x xxxx. e), pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxx §6n písm. x) x d) x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v katalogu xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6n písm. x) x x) x požadavek xxxxx §6x xxxx. x), xxxxx jde x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx podání; xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu vyhověno, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nabývá právní xxxx xxxx zápisu xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx o xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx cloud computingu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx strojově xxxxxxxx formátu.

(4) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxxx nabídku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovně.

(5) Poskytovatel xxxxx computingu xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedou x xxxxxxxx xxxxx computingu,

b) xxxx, zda je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu, xxxxxx xxxxxxx využití,

c) xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx na více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu k xxxxxxx xxxxxxx

x) seznam xxxxx dodavatelů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx nabízený xxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx audit xxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx kontinuity xxxxxxx xxxxxxxxxx cloud computingu x plán xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx plánů xxx xxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxx xxxxxx existenci,

f) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxx cloud xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx předpokládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx oblast ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx požadovány právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dokumentaci podpůrného xxxxx computingu,

e) xxxxxx x xxxxxxxxx penetračního xxxxx podpůrného cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx kontinuity xxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx x xxxx xx obnovu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx plánů xxx xxxxxxxx auditní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

h) podklady x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpůrným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dále xxxxxxx

x) smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxxxx cloud computingu,

b) xxxxxx dodavatelů těchto xxxxxxxxxxxxx cloud computingu, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x písm. b) x e) xxxxxxx xxxxxxxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; část xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §6r xxxx. 7 se xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx zapsané x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsané x katalogu cloud xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx poskytovatele cloud xxxxxxxxxx, který xxxxxxx x její xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li splněna xxxxxxxx podle odstavce 4. X žádosti xxxxxxxx ministerstvo do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx se nevydává. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídky xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx computingu. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx x xxxxxxx xxxxx x nabídce xxxxx computingu x xxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedou x katalogu cloud xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 xx 8, x xxxxx xxxx vyjádřeny skutečnosti, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 x §6x xxxx. 1 xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx cloud computingu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) požádá-li x xxxxx poskytovatel cloud xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx se xxxxx, x to xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x x nezjednal-li xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 15 dnů,

c) xxxxxx-xx doba 3 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxx 3 xxx xxx dne, xxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nabídka xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx platnost xxxxxxx cloud computingu xx xxxxxxxx doby 30 xxxxxx xxx xxx, kdy byla xxxxxxx xxxxx computingu xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx vždy xx xxxxxxxx xxxx 30 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx,

x) o xxxxx xxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, x xxxxx došlo x xxxxxx z xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx poskytovatelích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx kteréhokoliv x xxxxxx poskytovatelů xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo potvrzení xxxxxxxxx nabídky cloud xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxx více cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vymaže z xxxxxxxx xxxxx computingu x nabídky cloud xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx datum xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 se xx výmaz nabídky xxxxx computingu xxxx xxxx části z xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxx využívaného xxxxx computingu xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zapíše xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx, do katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 45 xxx xxx xxx xxxxxx platnosti smlouvy x poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6l xxxx. 1 písm. x).

§6x

Xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxx cloud computingu, xxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx v xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxx údajů xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 5 nebo §6x xxxx. 6 až 8, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx předloží xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx poskytován xxxxxx veřejné xxxxxx, x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx požadavku xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx oblast ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x xxxx. 5 xxxx. x), §6t xxxx. 6 xxxx. x) a §6x xxxx. 7 xxxx. x) x xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 písm. x) x §6t xxxx. 7 xxxx. x).

(3) Xxxxx veřejné xxxxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx x xxxxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx období xx každý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z katalogu xxxxx computingu

Orgán xxxxxxx xxxxxx vymaže xxxxx xxxxxxxxx, jehož využívání xxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxx computingu, x xx xx 45 xxx xxx xxx xxxxxxx platnosti smlouvy x poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxx.".

31. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx (§6x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" zrušují.

32. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx x realizaci xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní xxxx" xxxxxxx.

33. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx XXXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA XXXX

XXXXXX XXXXXXX

§8

Xxxx, xxxxx náležitostí xx být xxxxxx xxxx, kdo jej xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xx považuje xx podepsaný, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx toho, xxx xxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx XXXX až X xx označují xxxx xxxxx IX xx XX.

34. V §8a xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "x Hospodářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", Hospodářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

35. X §8x xxxx. 2 xxxx. g) x x §8x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

36. X §8x xxxx. 3 xx za slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

37. X §8x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx x správních poplatcích" xxxxxxxxx xxxxx "právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx".

38. Xx §9x xx vkládá xxxxxxxx x xxxxxx hlavy XX, xxxxx xxxxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXXX PROVOZOVATELE XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX SPRÁVY".

Dosavadní xxxxx XI xx xxxxxxxx jako hlava XXX.

39. X §9x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx údajů týkajících xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, provozních xxxxx, informací x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému." x xx konci textu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx-xx to způsob xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy".

40. X §9x se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 a 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

41. §12 xxx:

"§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx xx strukturu x náležitosti hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy podle §5 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx §6o xxxx. 4 x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxx xxxxx vytváření, xxxxxxxx, xxx vyhodnocování xxxxxx xxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, technické xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx správy, které xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxxx povinnosti v xxxxxxx kybernetické xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx bezpečnost, podle §5x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 3 a xx xxxxxx provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx středisek xxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx cloud computingu x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §6x odst. 2,

x) xxxxxxxxx xx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6x xxxx. 3,

g) xxxxxxxxx xx náležitosti xxxxxxx x zkušenostech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 xxxx. x) x dokumentace xxxxxxxxxx cloud computingu xxxxx §6x odst. 7 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx úřadů, xxxxx městských xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x úřadů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle §8x odst. 2 xxxx. d).

 (2) Xxxxxxx xxxx pro kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx podle §6m xxxx. 1 písm. x) x §6x xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x auditů xxx oblast ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 5 xxxx. c), §6x xxxx. 6 xxxx. x) a §6t xxxx. 7 písm. x), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §6x xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx xx strukturu x xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 písm. x) x §6x xxxx. 7 písm. x) x intervaly xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx náležitosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx havárii xxxxx §6t xxxx. 6 xxxx. e) x §6x xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xx strukturu x náležitosti xxxxxxx x zhodnocení zdrojů xxxxx podle §6x xxxx. 6 xxxx. x) x §6x xxxx. 7 xxxx. x),

x) požadavky na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6t odst. 6 xxxx. x) x §6x xxxx. 7 xxxx. h).".

42. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§5 xxxx. 2 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "§5 xxxx. 2 xxxx. j)" x xxxxx "§5 xxxx. 2 písm. x)" xx nahrazují slovy "§5 xxxx. 2 xxxx. x)".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx orgán a xxxxx územního samosprávného xxxxx (xxxx xxx "xxxxx veřejné xxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jehož využívání xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od prvního xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx využívat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Sb., xx xxxxx účinném od xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx computing, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxx xxxxxx xxxxxxx správy (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 x xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx §6x zákona x. 365/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2023.

3. Řízení xxxxx části xxxxx xxxxx VI xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, zahájená před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí podle xxxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx xxxxxxx správy xxxx x období od xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6x xxxxxx č. 365/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne druhého xxxxxxxxxxxx měsíce po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxxxx č. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, se xx využití xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx cloud computing xxxxx xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

XXXX SEDMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 359/2003 Xx., xxxxxx č. 694/2004 Xx., zákona x. 180/2005 Xx., xxxxxx x. 177/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx č. 574/2006 Xx., xxxxxx x. 393/2007 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 299/2011 Xx., zákona x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 318/2012 Xx., xxxxxx č. 310/2013 Xx., xxxxxx x. 103/2015 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 3/2020 Xx. a zákona x. 403/2020 Xx., xx §10x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LXXXIII

V xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb., zákona x. 670/2004 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., zákona x. 211/2011 Sb., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., zákona x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona x. 152/2017 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 1/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 a xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §17x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx komunikacích

Čl. LXXXIV

Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Xx., xxxxxx č. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 137/2008 Xx., xxxxxx č. 383/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx č. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2013 Xx., zákona x. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 63/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx., xxxxxx č. 52/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Xx. x xxxxxx č. 543/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §4a xx xxxxxxx.

2. X §5 xxxx. 4 xxxx. x) se za xxxxx "provozovatele" xxxxxxxx xxxxx "x vlastníka" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", xxxx x ověření xxxxx x osvědčení x registraci xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx28)".

3. X §5 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x), §4 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x) x §4 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxx,".

4. X §72x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

5. X §79a xxxx. 4 se xxxxx ", §4x xxxx. 1 xx 6" xxxxxxx.

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 100/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 93/2004 Sb., xxxxxx x. 163/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 216/2007 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 436/2009 Sb., zákona x. 38/2012 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 256/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., zákona x. 326/2017 Xx. x zákona č. 403/2020 Xx., xx §20x xxxxxxx.

XXXX SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x podpoře xxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 115/2001 Sb., o podpoře xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 219/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 183/2010 Xx., zákona č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 230/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 178/2019 Sb., xx §3x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x veřejných sbírkách

Čl. XXXXXXX

X zákoně č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx sbírkách x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x veřejných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 120/2012 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 287/2018 Xx., xx §27x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxxxxxx xxxx

Xx. LXXXVIII

V §131 xxxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx. x xxxxxx x. 38/2021 Xx., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxx a užití xxxxx z xx".

XXXX OSMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. LXXXIX

V xxxxxx č. 143/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 484/2004 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 71/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 155/2009 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 360/2012 Xx., xxxxxx č. 135/2016 Xx., xxxxxx č. 293/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x zákona x. 262/2017 Xx., xx §21x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X zákoně č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 341/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 82/2005 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 348/2005 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx č. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 196/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 406/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 79/2015 Xx., zákona x. 139/2016 Xx., xxxxxx č. 180/2016 Xx., xxxxxx č. 14/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 238/2020 Xx., xx §67x zrušuje.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx č. 196/2009 Xx.

Xx. XCI

V xxxxx xxxxx xx. XX xxxxxx č. 196/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 484/1991 Xx., o Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxxx body 9 x 10, xxxxx xxxxx:

"9. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx licence xxxxx xxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x datu xxxxxxxxx v xxxx 5 písm. x) xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx 5 xxxx. x) xxxxx, xxx uplynutím xxx xxx xxx dne xxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx-xx xxxxxx uvedený x bodě 9, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šířenému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analogově xxxxxxx xxxxx xxxx 6. Licence x xxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analogově xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx licencí xxxxx bodu 9.".

XXXX XXXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §104 xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx zákona č. 320/2002 Sb., zákona x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 150/2010 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx č. 113/2018 Xx., xxxxxx x. 481/2020 Xx. x xxxxxx x. 544/2020 Xx., se odstavce 3 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 122/2004 Xx., xxxxxx č. 67/2006 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 202/2015 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx. x zákona x. 609/2020 Xx., xx §5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XCIV

V xxxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx veřejných knihovnických x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 1/2005 Xx., zákona x. 216/2006 Xx., xxxxxx č. 341/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx. x zákona x. 183/2017 Xx., xx §23a xxxxxxx.

XXXX OSMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XCV

V zákoně č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 123/2003 Sb., zákona x. 426/2003 Sb., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx č. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 298/2007 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 239/2012 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. a zákona x. 126/2019 Xx., xx §23x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o myslivosti

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 59/2003 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 501/2012 Sb., xxxxxx č. 170/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 357/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 314/2019 Xx., xx §60x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XCVII

V zákoně č. 452/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 375/2007 Xx., xxxxxx x. 256/2011 Xx., xxxxxx č. 196/2017 Sb. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx §13x xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 477/2001 Sb., x obalech x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 94/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 66/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., zákona x. 77/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 62/2014 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 149/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 545/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §31x xxxxxxx.

ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech), xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., zákona x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 192/2016 Xx. x xxxxxx č. 303/2017 Sb., xx §27x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudech x soudcích

Čl. X

Xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx správě soudů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 228/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 349/2002 Xx., zákona x. 192/2003 Sb., xxxxxx č. 441/2003 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 349/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Sb., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx č. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 397/2006 Xx., zákona x. 184/2008 Sb., xxxxxx č. 314/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx x. 215/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2014 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 14/2017, xxxxxx x. 90/2017 Xx., zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 31/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Sb. x zákona č. 218/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. X §175x xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxx".

2. X §175a se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx g) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

3. X §175x se xx písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"h) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, o integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Sb., zákona x. 437/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxx č. 541/2020 Xx., xx §28x zrušuje.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 227/2003 Xx., zákona x. 228/2003 Sb., xxxxxx x. 537/2004 Xx., zákona č. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 310/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 484/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Sb., xxxxxx č. 206/2015 Xx., zákona č. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 455/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx. x zákona x. 13/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

2. X §73x xxxxxxxx 5 x 6 xxxxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx muniční xxxxxxx, x to xx 2 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx licence. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístupu xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx pro jím xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strojově xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx elektronickým xxxxx xxxx jiným prostředkem xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx centrální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. §73x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jím pověřená xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů vydaných xxxxx zákona x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. CII xxxx 2 xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CIV

V zákoně č. 146/2002 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 94/2004 Xx., xxxxxx č. 316/2004 Sb., xxxxxx x. 321/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 308/2013 Sb., xxxxxx x. 138/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 26/2017 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Xx. x xxxxxx x. 174/2021 Sb., xx §9 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zkušebním xxxxxx zemědělském

Čl. XX

X xxxxxx č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx kontrolním x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 21/2004 Xx., xxxxxx x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb., zákona x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 291/2009 Xx., zákona x. 279/2013 Sb., xxxxxx č. 179/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 299/2017 Xx. a xxxxxx x. 369/2019 Xx., xx §8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 190/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2007 Sb., xxxxxx x. 308/2008 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 88/2014 Xx. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx §8x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx §12a xxxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 378/2015 Sb. a xxxxxx x. 171/2018 Xx., xxx:

"§12x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx.".

ČÁST XXX

Xxxxx zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 281/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, xx znění xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 253/2017 Sb., xx §21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX PRVNÍ

Změna xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 285/2002 Sb., o darování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační xxxxx), ve znění xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx č. 100/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 97/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Xx. x zákona x. 609/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx "podle §19" zrušují.

2. §19 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO DRUHÁ

Změna xxxxxx o obchodu x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx

Xx. CX

V §26 zákona x. 149/2003 Xx., o xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x umělých xxxxxxxx, určeného k xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obchodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 62/2017 Sb., xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

XXXX XXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CXI

V zákoně č. 162/2003 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 141/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §19x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. a zákona x. 609/2020 Xx., xx §25x xxxxxxx.

XXXX XXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 441/2003 Sb., x ochranných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 196/2017 Xx. a xxxxxx x. 286/2018 Xx., xx §45x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace

Čl. XXXX

Xxxxxxxxxx §28x xxxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxx:

"§28x

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx, prostřednictvím systému XXX xxxxx xxxxx, xxxxx využívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů a xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

ČÁST XXX SEDMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §12 xxxxxx č. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 58/2014 Xx., xx xxxxxxxx 6 xx 9 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x geneticky modifikovanými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 78/2004 Sb., x nakládání x geneticky modifikovanými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 346/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 371/2016 Xx. x zákona x. 183/2017 Xx., xx §27a zrušuje.

XXXX STO XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §19 xxxxxx č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rybolovných xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxxxxx 2 až 7 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

ČÁST XXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x obchodování x ohroženými xxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx žijících živočichů x xxxxx rostoucích xxxxxxx regulováním xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 467/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §25a xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx podpory

Čl. CXIX

 V xxxxxx č. 215/2004 Sb., x xxxxxx některých vztahů x oblasti xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 109/2009 Xx., zákona x. 236/2012 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Xx. x zákona x. 183/2017 Xx., xx §5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona x. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 505/2012 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 219/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 84/2015 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Sb., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx č. 190/2016 Xx., zákona x. 24/2017 Sb., zákona x. 93/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 327/2017 Xx., zákona x. 176/2019 Sb., xxxxxx x. 210/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., zákona x. 365/2019 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx., xxxxxx x. 161/2020 Sb., xxxxxx x. 285/2020 Xx. x xxxxxx č. 388/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxx "(§147x)" zrušuje.

2. §147x se zrušuje.

XXXX STO XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spisové službě

Čl. XXXX

Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 56/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 205/2017 Xx. a zákona x. 111/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx u), xxxxx xxx:

"x) atestací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vyhlášky xxxxx §70 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro elektronické xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "národní xxxxxxxx").".

2. V §37 xx odstavce 4 xx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 13 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

3. V §38 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "odst. 11 x 12" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 5 x 6".

4. §38x xx zrušuje.

5. X §40 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx.".

6. V §44 xx xx xxxxx xxxxxxx u) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) stanoví x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx systémy spisové xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), xxxxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx střediska.".

7. X §63 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), k) x x), kraje a xxxxxx město Xxxxx" xxxxxxx.

8. X §63 xxxx. 3 se xxxx druhá nahrazuje xxxxxx "Veřejnoprávní původci xxxxx využívat pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu x x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx došlo xx xxxxx požadavků tohoto xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx standardu x xxx dne xxxxxx účinnosti změny xxxxxxxxx 1 rok, x xxxxxxx xx xxxxxx x požadavku, xxxxx byl xxxxxx.".

9. X §63 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx 3 větě xxxxx" x slova "xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx")" xxxxxxx.

10. X §64 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x x" x xx konci textu xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x x nichž xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx".

11. X §64 xxxx. 4 xx xxxxx "Vykonávají-li určení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx".

12. X §64 xxxx. 4 se xxxxx "x elektronické xxxxxx" x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

13. X §64 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení a x §64 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "a u xxx xxxxxx původce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve jmenném xxxxxxxxx".

14. X §64 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxx.

15. X §64 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx ", pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

16. X §64 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odesílatelem, adresátem xxxx se xx xxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxx na xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X §64 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Určený xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx vedené xx xxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx předání dokumentů x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

18. X §64 odst. 7 xx slova "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

19. X §64 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

20. X §65 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x elektronické podobě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §63 odst. 4" xxxxxxx.

21. Xx §69a xx xxxxxxxx xxxx §69x xx 69x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx

§69x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx střediskem je

a) xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určení xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx žádná xxxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání určení xxxxx odstavce 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jejichž zřizovatelem xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx odbornou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx služeb a xxxxxx xxxxx zájem xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatele, xxxx xx určit xxxxxxxxxx střediskem pouze x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§69x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx atestaci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x postupem, za xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx středisko provede xxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx atestu. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx atestaci x této lhůtě, xxxxxxxxx středisko o xxx ještě xxxx xxxxxxxxx lhůty vyrozumí xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx, do xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vyhlášky xxxxx §70 odst. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx, písemný xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx jeho xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí x xxx atestační xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x ministerstvo x sdělí xxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavků.

§69d

(1) Xxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Změní-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx. Atestační xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxx podle věty xxxxx atest, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách a xxxxx ji ministerstvu, xxxxx ji zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby splňuje x době xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx atestačního střediska xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx atestace xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby nadále xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxx elektronický xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx objednal, x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jim důvody xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zneplatní xxxxx, zveřejní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx původce xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zjištěno, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejvýše 1 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx atestu ve Xxxxxxxx ministerstva.

§69e

Zakazuje xx xxxxxxx xxxx dodávat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. V §74 xx xx xxxxxxxx 10 vkládá xxxx xxxxxxxx 11, který xxx:

"(11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu s §69x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx původci xxxxxxxxxxxx systém spisové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu x x xxxxxxx není xxxxxxx těchto požadavků xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12.

23. X §74 odst. 12 xx vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

24. X §78 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x x metadatech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx".

25. Za §78b xx xxxxxx xxxx §78x, xxxxx xxx:

"§78x

Xxxxxxxxxx §3 až 13, §15, 16, 46, 49, 50, 53, 57x, 64, §66 xx 68a, §69, 70, §72 až 74, §79 x xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx xx dokumentu xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

26. X xxxxxxx x. 2 xx xx xxx 13 xxxxxx xxxx bod 14, xxxxx zní:

"14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxx 14 xx 19 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 15 xx 20.

27. Poznámka pod xxxxx č. 17 xxx:

"17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x zrušení směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx). Zákon x. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních údajů.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) až x) zákona x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2022, xxxx xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxxx služby do xxxxxxx x požadavky xxxxxx x. 499/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2022, xx 31. prosince 2023.

2. Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2022, xxxx xxxxxxx uvést výkon xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s požadavky xxxxxx x. 499/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2024.

ČÁST XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. CXXIII

V §183x xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 343/2007 Sb., xxxxxx x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 82/2015 Xx., zákona x. 178/2016 Xx. x xxxxxx č. 101/2017 Sb., xx xxxxxxxx 3 xx 8 x 10 xx 12 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 49x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 318/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 294/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §31x xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx f), xxxxx xxx:

"x) datum, místo x okres xxxxx, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt údajů xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. §31x xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxxx 4 xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2012 Xx. x xxxxxx x. 279/2019 Sb., xx xxxxxxx x) zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. CXXVI

V xxxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., zákona x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 153/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 214/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx č. 378/2015 Xx., xxxxxx x. 222/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Sb., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona č. 252/2017 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 311/2019 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Sb. x xxxxxx č. 150/2021 Xx., se §134 x 134a xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50 xx 52 xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 348/2005 Sb., x rozhlasových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Sb., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 302/2011 Xx. a xxxxxx x. 318/2015 Xx., xx §11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X zákoně č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx č. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 256/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx. x xxxxxx č. 277/2019 Xx., se §138x xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 21/2006 Sb., o xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti podpisu x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 165/2006 Sb., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Sb. x xxxxxx x. 12/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vidimace a xxxxxxxxxx xxxx újezdním xxxxxx, držiteli xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §5 se xxxxxxxxx text označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 20 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádí z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx20).

20) §8x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

3. X §10 odstavec 1 xxx:

"(1) Legalizací xx ověřuje, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) listinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo podpis xx xxxxxxx xxxxx xx vlastní, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.".

4. X §11 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xx §11 se xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxx:

"§11x

(1) Legalizace xx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Formát x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".

6. X §12 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxx "xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

7. Na xxxxx xxxxx §12 xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xx dokumentu x xxxxxxxxxxxx podobě".

8. X §13 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který není xx formátu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

9. X §15 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; xxx xxxxxxxxxx xx dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

10. X §15 odstavec 3 xxx:

"(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) vzor xxxxxxxxx doložky,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx doložce xxxxxxxxx xx listině a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx ověřovací xxxxxxx x dokumentu x xxxxxxxxxxxx podobě.".

11. X §16 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "listiny, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, který xx vidimován xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx".

12. X §21 xx xx xxxx "§11 odst. 3" xxxxxx xxxx ", §11x xxxx. 2".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx mění takto:

1. X §14 se xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 7.

2. V §16 xxxx. 4 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 129/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 108/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 331/2012 Xx., zákona x. 384/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 306/2013 Sb., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 254/2014 Sb., xxxxxx č. 189/2016 Xx., xxxxxx č. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb., xxxxxx x. 335/2018 Sb. x xxxxxx č. 47/2019 Xx., se xxxx takto:

1. V §30 xx xxxxxxxx 3 až 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

2. V §33 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxxxx, u xxxxx xx je xxxxx x vhodné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Poskytováním xxxxxxxx x distanční xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 141/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 254/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 367/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 309/2018 Xx. x zákona x. 588/2020 Xx., xx §53 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 39x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 350/2009 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., zákona x. 190/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 112/2018 Xx., xxxxxx č. 263/2019 Sb. x xxxxxx x. 149/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §13 xxxx. 7 xx xxxxx "v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §14x" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxx má xxxxxxx".

2. §14x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx insolvenčního xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 362/2007 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., zákona x. 458/2008 Sb., xxxxxx č. 7/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Sb., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 260/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., zákona x. 334/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., zákona x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 185/2013 Xx., zákona č. 294/2013 Xx., zákona x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Xx., zákona x. 182/2018 Xx., xxxxxx č. 307/2018 Xx., xxxxxx č. 31/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 230/2019 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx., zákona x. 191/2020 Sb., xxxxxx x. 460/2020 Xx., zákona č. 527/2020 Xx. x xxxxxx č. 588/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. V §420 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxx zápisu xxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přidělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §420 se doplňuje xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Sdílení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru insolvenčního xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x jiným xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx osoby v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.".

3. X §432 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 75 zní:

"(5) Xx 31. prosince 2022 je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadáním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, bydliště x rodného čísla xxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx rodné číslo, xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2023 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadáním kombinace xxxxx, příjmení, xxxxxxxx, xxxx narození x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx75); xxxxxx zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vedených v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

75) §12a xxxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 345/2009 Xx., xxxxxx x. 379/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Sb., xxxxxx č. 264/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona č. 169/2018 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 312/2019 Xx., zákona x. 47/2020 Xx. a xxxxxx č. 403/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V části xxxx xx xxxxx XX včetně xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx §184i xx xxxxxx xxxx §184x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§184x

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx řízení

Informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxx působnosti

a) xxxxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx vedoucí k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxx části xxxxx xxxxx III xxxx 4 a 5 x xxxxx xxxxxx xxxxx X.".

3. §193 xxx:

"§193

Xxxxxxxxxxxx vydá vyhlášky x provedení §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §20a xxxx. 4, §21 xxxx. 4, §24 xxxx. 3, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 8, §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6, §66 xxxx. 5, §78a xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 xxxx. 5, §94c xxxx. 3, §94l xxxx. 7, §94x xxxx. 7, §94s xxxx. 6, §94x xxxx. 8, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 11, §96x xxxx. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 xxxx. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §122 xxxx. 7, §122x xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 xxxx. 8, §134 xxxx. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 xxxx. 4, §161x xxxx. 7, §162 xxxx. 7, §184x xxxx. 3, §184x xxxx. 6, §184x xxxx. 5, §184g xxxx. 5, §184x xxxx. 5 x §184x xxxx. 4.".

ČÁST STO DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 184/2006 Sb., x odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx ke xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 405/2012 Xx., xxxxxx č. 49/2016 Sb., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 169/2018 Xx. x xxxxxx x. 403/2020 Sb., xx §30x zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X xxxxx xxxx xxxxx XX dílu 2 xxxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx. x zákona x. 92/2018 Xx., xx oddíl 5 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60 xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

X xxxxxx č. 319/2006 Sb., x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podpory, x o xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 104/2017 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., se §2a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x léčivech), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 75/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 50/2013 Xx., zákona x. 70/2013 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 80/2015 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx č. 65/2017 Xx., zákona x. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., zákona x. 36/2018 Xx., zákona x. 44/2019 Sb., xxxxxx x. 262/2019 Xx. x xxxxxx x. 89/2021 Sb., xx §19x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

Čl. XXX

X xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 201/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx x. 255/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 541/2020 Sb., xx §8x zrušuje.

XXXX STO TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx ekologické xxxx x x její xxxxxxx

Xx. CXLI

V xxxxxx č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x její xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 98/2019 Xx., xx §16a xxxxxxx.

XXXX XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 299/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Sb. a xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x soudních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxx exekutorů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. §3 xxxxxx nadpisu xxx:

"§3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx zapsaná x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, bezodkladně xxxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx prostředek") vůči xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx totožnosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zřídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx svéprávná, xx xxxxxx této osoby xxxxxxxxxxx po podání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx datové xxxxxxxx fyzické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx příjmení,

c) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx narození x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx identifikačního xxxxxxx, xx-xx fyzické osobě xxxxx.

(5) Žádost o xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx fyzické osoby.

(6) Xxxxxxx-xx žádost x xxxxxxx datové schránky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 4 x 5, xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx předchozí xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx již fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx není-li xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ji xxxxxxxx, že datovou xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx zřídit.".

3. V §4 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx schránku xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxxxxx, statutárnímu auditorovi, xxxxxxxx poradci, insolvenčnímu xxxxxxx, znalci, soudnímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zřídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

4. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxx, statutární auditor, xxxxxx xxxxxxx, insolvenční xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxx, soudního xxxxxxxxxx x soudního překladatele.".

5. X §5 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx informaci x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.".

6. X §5 odst. 2 x x §6 xxxx. 2 xx xxxxx "do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx".

7. X §6 odst. 4 xx xx xxxx "xxxx. d)" xxxxxx xxxxx "výlučně" a xx slovo "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

8. X §8 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) X přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro niž xxxx datová schránka xxxxxxx.".

9. V §8 xxxx. 6 písmeno x) xxx:

"x) u xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxx stanoveném,".

10. X §9 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaným x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace (xxxx xxx "přístup xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")" nahrazují xxxxx "x využitím xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxx".

11. X §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "rukou" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxx".

12. X §10 xxxx. 1 xx xxxx poslední nahrazuje xxxxx "X případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xx žádost osoby xxxxxxx x §8 xxxx. 1 x x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 pouze xx žádost xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2.".

13. X §10 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx nahrazují xxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx zřízená xxxxx §3 xxxx. 1, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlášením xxxxx uvedené v §8 odst. 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx. Datová xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4, u xxxxx xxxxx uvedená x §8 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx o zaslání xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx prvním přihlášením xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxxxxxxx xxxx patnáctým xxxx xx xxx jejího xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxx §3 xxxx. 1, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxx uvedenou x §8 odst. 1 xxxx 2, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx žádost x zřízení datové xxxxxxxx.".

14. X §10 xxxx. 3 xx xx xxxxx "osobě" xxxxxx xxxxx "výlučně" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

15. X §11 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx slova ", xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1".

16. X §11 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx".

17. X §11 xxxx. 7 se xxxxx "xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xx".

18. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "výlučně" x za slovo "xxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

19. X §12 odst. 3 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku," x xxxxx "novým xxxxxxxx organizační složky xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx," zrušují.

20. X §12 odst. 3 se xxxxx ", novému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

21. X §12 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "výlučně" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx "adresáta".

22. X §12 xx xxxxxxxx 4 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 zrušuje.

23. X §13 xxxx. x) se slova "xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx právního xxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

24. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".

25. V §14 xxxx. 3 xx xxxxxxx h) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx i) až x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx l).

26. X §14x odst. 3 xxxx. x) xx xxx 3 zrušuje.

27. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci

a) xxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx prokázání totožnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx po xxxxxx xxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx §3 odst. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředek xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, na xxxxxx bude fyzická xxxxx vyrozuměna xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx umožňuje prokázání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

28. §18x včetně nadpisu xxx:

"§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro dodávání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx doručen xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x ohledem xx xxxxxx svého xxxxxxxxx přístup k xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx 10 dnů xxx xxx, xxx xxx dokument xxxxx xx xxxxxx schránky, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za doručený xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových schránek xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx orgán podle xxxxxxxx xxxxxxxx5). Xxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dokument xxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxxxx, že xxxx hradit i xxxxxx dokumentu, který xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Odměnu xxxxx xxxx první xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx právnickou xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx odeslán, s xxxxx xxxxxxxxx hradit xxxxxx xxxx fyzická xxxxx, podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

29. V §20 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "formáty xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx xxxxxx," x xx xxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", včetně xxxxxx xxxxxx".

30. V §24 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxx písmene x) x xxx-xx tuto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.".

31. X §24 xxxx. 4 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

32. X §24 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxx integrity xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v datové xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

33. X §25 xxxx. 1 písm. x) x §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

34. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxxxx a) vkládá xxxx xxxxxxx b), xxxxx xxx:

"x) název xxxxxxxx souboru, v xxxx je obsažen xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

35. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"h) xxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. x), a xxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx užit způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobu, xxx xxxxxx xxx certifikát xxxxx, lze-li xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) x i) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x j).

36. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx x tom, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx schránky odesílatele x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a datum x čas dodání xxxxxx zprávy xx xxxxxx xxxxxxxx adresáta.".

37. §26 xxxxxx nadpisu xxx:

"§26

Xxxxxxxx provedených konverzí

(1) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx provedených xxxxxxxx xx xxxxx tyto xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) pořadové xxxxx, xxx kterým xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx označení vstupu x datum xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xx vstupu xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku nebo xxxxxx notáře (uvedení xxxxx dokladu, xxxxxx xxx uhrazen) xxxx xxxx x osvobození xx správního xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx ministerstvo. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xx d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx konverzi.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxx xxxxxxx x údajům x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x evidenci provedených xxxxxxxx uchovávány xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx konverze.".

38. X §27 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje věta "Xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 může xxxxx uvedená v §8 odst. 1 x 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx schránek.".

39. V §27 xxxx. 3 x 4 xx xxxx "odst. 4" xxxxxxxxx textem "odst. 5".

40. X §27 xx za odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Úředně ověřený xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx fyzickou xxxxxx, xxx niž xx xxx xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx, s využitím xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx označuje jako xxxxxxxx 6.

41. V §27 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx-xx datová xxxxxxxx xxxxxxx xxx §3 xxxx. 1, §4 xxxx. 1 xxxx §5 xxxx. 1 xxxx jsou-li xxxxxxx xxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx, xxx obdržet xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx místě veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx počkání.".

42. X §28 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přístupových xxxxx" xxxxxxx.

43. X §30 odstavec 1 xxx:

"(1) Konverzi xx xxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx zkoušky xx nevyžaduje, xxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxx provádění vidimace x xxxxxxxxxx9).".

44. X §30 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "zaměstnanec xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx osoba xxxxxxxx".

45. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, xxxxx zní:

"§30a

Hovoří-li xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xx. CXLIII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx znepřístupní; tím xxxx do 30. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx zprávám xxxxxxxx x xxxxxx schránce.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023, xxxxxxx xxxxx, xxxxx k 1. lednu 2023 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx zřízenu datovou xxxxxxxx fyzické osoby x xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "kvalifikovaný xxxxxxxxxx") xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx 31. xxxxxxxxx 2022, xxxxxxxxxxx poté, xx poprvé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředek xxxx xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2022.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřídí nejpozději xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx schránku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 300/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx je k 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxx fyzickou osobou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x nemá xxxxxxx xxxxxxx schránku xxxxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxxx první není xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požádat xx x xxxx xx 1. xxxxx 2023 do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2023 datovou xxxxxxxx právnické osoby xxxxx §5 odst. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x 1. lednu 2023 xxxxxxxx, je xxxxxxx v základním xxxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx schránku xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx dotčeno xxxxx právnické osoby xxxxxxx xx v xxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2022, aby do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x 1. xxxxx 2022 zřízena x xxxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18x odst. 1 xxxxxx č. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022. Větou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxxx dodávání xxxxxxxxx xxxxx §18x xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx znění účinném xx 1. ledna 2022.

6. Xxxxx, která xxxxxxxxx podmínky podle §30 odst. 1 xxxxxx č. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2022, a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovanou konverzi xxxxxxxxx xx xxxxxx x držitele poštovní xxxxxxx, Hospodářské komory Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra udělena xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 zákona x. 300/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2032.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx

Xx. CXLIV

V xxxxxx č. 93/2009 Sb., x auditorech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 52/2012 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2014 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 299/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 367/2019 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Sb. x zákona x. 527/2020 Sb., se §12x xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. CXLV

Zákon č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 312/2013 Sb., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx., xxxxxx č. 251/2017 Sb., zákona x. 303/2017 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Xx., zákona x. 12/2020 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx., xxxxxx č. 47/2020 Xx., zákona č. 51/2020 Sb., zákona x. 36/2021 Xx. x xxxxxx x. 88/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sdílení údajů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů"), agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navzájem x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §2 písm. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxx správce".

3. X §2 písm. x) xx slova "xxxx orgánem xxxxxxx xxxx x" zrušují x xx konci xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx xxxxx ", pro působení, xxxxx xxxx působením xxxxxx veřejné xxxx".

4. X §2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

5. V §2 xxxxxxx x) a x) znějí:

"g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém veřejné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx referenčního, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx54) (dále jen "xxxxxxxxxx rozhraní") a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, základními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx agendovými informačními xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx informačními systémy, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, správa xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,".

6. X §4 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" vkládá slovo "xxxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

7. X §4 odst. 3 xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

8. X §4 xxxx. 6 a 7 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru" xxxxxxx.

9. V §4 xxxx. 7 xx xxxxx "takový xxxxx" x xxxxx "tento xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxx" x xx slova "xxxxxxx, xx" xx xxxxxx xxxxx "referenční".

10. X §5 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "údajům" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

11. X §5a xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání údajů. Xxxxxxxxxx §58 xx 59 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx výpis ze xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registru nebo xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx první xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx soukromoprávní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx.".

12. X §5x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému".

13. X §7 xxxx. 2 xxxx. c) xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají slova "xxxx soukromoprávními xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

14. X §7 xxxx. 2 písm. d) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

16. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), které xxx:

"x) poskytování xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vedou x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxx x xxxxxxxx xxxxx vedeném x xxxxxxxx osob.".

17. X §7 odstavce 4 xx 7 xxxxx:

"(4) Xxxxxx základních registrů xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v agendových xxxxxxxxxxxx systémech, nejde-li x využívání údajů xxxxxxx přístupných, a xxxxxxxx xxx po xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání údajů, xxxxxxx prostřednictvím byly xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, uživatelské xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx nositelem xxxx, x xxxxxxxx subjektu, xxx jehož xxxxx xx xxxxx využívají,

b) xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. x), xx které xxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx,

x) výčet xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxx údajů,

e) důvod x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údajů.

(5) Správa xxxxxxxxxx registrů xxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Záznam xx xxxxxx rovněž x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx Xxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neoprávněně xxxxxxx osobní xxxxx, xxxxxxxxx neprodleně Xxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx (dále jen "Xxxx").".

18. X §8 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxx, xxxxx xx xxxx x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vedeném x xxxxxxxx obyvatel xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 2 písm. x).".

19. X §8 xx xx odstavec 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zavede xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vedeného x xxxxxxxxx informačním systému.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7.

20. X §8 xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx v agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x využitím vlastní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

21. Za §8 se vkládá xxxx §8a, který xxx:

"§8x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxxxxxxxx realizaci xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a informačním xxxxxxxx základních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účelem využívání xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Soukromoprávní uživatel xxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob vedené x registru xxxx.".

22. X §9 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx čárkou, xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "a xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů".

23. X §9 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy" xxxxxxxxx xxxxx "využívání xxxxx vedených x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xx slovo "moci" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx s agendovými xxxxxxxxxxxx systémy nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

24. V §10 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxx xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systémech xxx využívání xxxxx.".

25. X §10 odst. 6 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" a xxxxx ", v němž" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x nichž".

26. V §10 odst. 6 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx slova "xxxxxxxxxxx systému" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx".

27. X §10 odst. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávního systému xxx xxxxxxxxx xxxxx".

28. X §11 odst. 1 písm. x) xx xx slova "xxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a převod xxxx agendovými identifikátory xxxxxxx xxxxx x xxxxx agendy vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx uživatelem xxxxx".

29. X nadpisu §14 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", záznamů x xxxxxx".

30. X §14 xxxx. 2 x x §14 xxxx. 4 větě první xx xx slovo "xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxx".

31. V §14 xxxx. 3 se xxxxx "údaje ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "záznam o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru".

32. X §14 odst. 4 se slova "x xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

33. X §14 xxxx. 5 x 6 xx slova "x xxxxxxxxx registru" xxxxxxx.

34. V §17 xxxx. e) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx" x slova "xxxxxxxx xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx tyto xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

35. X §18 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §26 odst. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "údaje" xxxxxxx.

36. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxxxxxx schránky xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", dodávací xxxxxxxx xxxx poštovním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx".

37. V §18 xxxx. 1 písm. x), §21 x x §56x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

38. X §18 xx na konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a o), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, jde-li x xxxxxxx údajů uvedený x §17 xxxx. x),

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxxx v §17 xxxx. x).".

39. V §18 odst. 3, §58 odst. 4 xxxx. c), §58 xxxx. 5, §58x xxxx. 3 písm. x) x x §59 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx čitelného" xxxxxxx.

40. X §18 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx15) xx" xxxxxxxxx xxxxx "Data xxxxxxxx xxx elektronickou identifikaci x xxxxxxxxxxx xxxx" x slova "zašifrované xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx šifrované xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx k jeho xxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 se xxxxxxx.

41. X §18 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx x" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

42. V §18 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "poskytnutí".

43. X §19 xxxx. 1 xx text "§18 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. x), §18 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxx potřebná pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, §18 odst. 1 písm. o)".

44. X §19 xxxx. 3 x 6 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

45. X §19 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) kód xxxxxx, kód xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx nositelem xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx,".

46. X §19 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".

47. V §19 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx".

48. V §19 xxxx. 7 xx xxxxx "§18 odst. 1 xxxx. l) x x)" nahrazují xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. l) x x) x x §18 odst. 1 xxxx. n), xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx," x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx slova "xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxx xxxxxx".

49. X §23 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "z".

50. X §24 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxx xxxxx §26 xxxx. 2 písm. x)".

51. V §25 xxxx. x) x §51 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "působnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx působení".

52. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx n) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxx xxxxxxxx".

53. X §26 odst. 2 xxxx. p) se xx slovo "osoby" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx referenční vazby (xxxx adresního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), xx vede x xxxx x xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx směrovacím xxxxx xxxxx xxxxx adresa, xxxxx je xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace".

54. V §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "provozovny" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx52); uvedené adresy xxxx vedeny ve xxxxx xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx52), xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx směrovacím číslu xxxxx anebo adresa, xxxxx je xxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx adresního xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace".

55. X §26 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxx xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx síť xxxx xxxxxx elektronické xxxxx xxx xxxxxxxx zvoleného xxxxxx informací.".

56. V §26 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. a) xx x) jsou xxxxxxxxxxxx údaji.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 8.

57. X §38 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx x roku xxxxxxxxx".

58. X §38 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu x číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x f) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx f) x x).

59. V §39 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

60. X §48 xxxx. x) se xxxxx "k přístupu x xxxxxxxxxxx údajům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

61. X §50 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx státní statistickou xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

62. X §50 xxxx. 4 xx xx xxxxx "1" xxxxxxxx xxxxx "x 2".

63. X §51 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazbou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx registr osob" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx tento xxxx xx formě xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx".

64. V §51 odst. 1 xxxx. e) xx xxxxx "vyjádřený referenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo registr xxxx" nahrazují xxxxx "; xxx-xx o xxxxx veřejné moci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx".

65. X §51 xxxx. 1 písm. x), §51 xxxx. 6 xxxx. x) x §51 xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".

66. X §51 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registr osob" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx x xxxxx xxxxxxx moci vedený x registru obyvatel xxxx registru osob, xxxx se tento xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx vede ve xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx".

67. V §51 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

68. X §51 odst. 1 xxxx. x) x §52x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

69. X §51 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x registru xxxx, xxxx xx tento xxxx xx formě xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx osob".

70. X §51 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na registr xxxx" nahrazují xxxxx "; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx referenční xxxxx xx registr osob".

71. X §51 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "vyjádřená xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osob" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

72. X §51 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) výčet x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro využívání xxxxx.".

73. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xx základních registrů xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx v základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech".

74. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxx věty za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

75. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx orgánem" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx orgán".

76. X §51 xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", forma xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při provádění xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

77. X §51 xxxx. 6 xxxx. e) xx xxxxx "xxxx orgánem" xxxxxxxxx slovy "při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx orgán".

78. X §51 odst. 6 xxxx. x) xx slova "a xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umožňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autentizací x xxxxxxxx dat potřebných xxx elektronickou identifikaci x xxxxxxxxxxx".

79. V §51 xxxx. 6 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx g), xxxxx xxx:

"x) popis úkonů xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx jako orgán xxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx e),".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

80. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) se slova ", xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byli xxx xxxxx agendy xxxxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx textu písmene x) se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx".

81. X §51 odst. 6 xxxx. x) xx za slova "x xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx přístupný xxxxxxxxxx, číselníky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, byly-li xxxxxx,".

82. X §51 xxxx. 6 xxxx. l) x m), §54 xxxx. 1 xxxx. x), §54 odst. 2 x x §54x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".

83. V §51 xxxx. 6 xxxx. o) xx xx xxxxx "xxxx xxxxx písmene x)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx úkon podle xxxxxxx e)".

84. X §51 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) a x)".

85. X §51 xxxx. 10 písm. x) xx xxxxx "x f) xxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx. x) xxxx 1 x xxxx. k)".

86. V §51 xxxx. 10 xxxx. x) se xxxx "i)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

87. X §51 xxxx. 10 xxxx. b) xx xxxxx "h) x xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx slovy "x) a písm. x) xx n)".

88. X §51 xxxx. 10 písm. x) xx text "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "o)".

89. X §51 odst. 11 xx xx xxxxx "7" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2".

90. X §51x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

91. X §52 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxx k referenčním xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

92. X §52x xxxx. 1 xx xxxxx ", x agendových" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

93. X §52x xxxx. 4 se xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), d) x x)".

94. Na xxxxx xxxxxxx §52x se xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxxxxx údajů".

95. V §52x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají slova "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "x §51 odst. 3 písm. x)".

96. X §52c xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx, který xx správcem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro využívání xxxxx," a za xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávním xxxxxxx xxx využívání xxxxx".

97. X §52x xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro využívání xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx soukromoprávnímu xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx" x za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx vkládají xxxxx "a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

98. V §52x xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxxxxx údajů".

99. X §54 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "i) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x o)".

100. X §54 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "; je-li pro xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx jej xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vytvoří xxxxxxxxxxx xxxxxx číselník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

101. V §54 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které zní:

"c) xxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x které xxxxx využívány pro xxxxx agendy,".

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

102. V §54 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "které" vkládají xxxxx "nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx" x xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

103. V §54 xxxx. 2 x §54x odst. 5 xx slova "xxxxxx orgánem" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx".

104. X §54 xxxx. 2 se xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)" x xxxxx "přístupu x xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".

105. X §54 odst. 4 xx xxxxx "do xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon agendy".

106. X §54 xxxx. 6 xx text "x)" xxxxxxxxx textem "x)", slova "x) xx f)" se xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)" x xxxxx "x) až x)" se nahrazují xxxxx "x) xx x)".

107. V §54x xxxx. 3 x 4 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

108. V xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §55 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx moci" zrušují.

109. X §55 xxxx. 1 x x §55 odst. 3 xx xx slova "Xxxxx xxxxxxx moci" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx".

110. X §55 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx".

111. X §55 xxxx. 2 xxxx. x) x v §57 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávní uživatel xxxxx".

112. V §55 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

113. X §55 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "úkon xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x)" xxxxxxxx slova "nebo xxxx kterému xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x)".

114. V §55 odst. 4 x 5 a x §56 odst. 2 se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

115. V §56 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživateli xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx," x xx xxxxx "orgán xxxxxxx moci" se xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

116. X §56 odst. 2 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx textem "x)".

117. X §56 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x údajům xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech x x xxxxxx vedeným x xxxxxxxxxx registrech" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx vedených v xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx informačních systémech".

118. X §56 odst. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx registrech" nahrazují xxxxx "využívání údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

119. X §56 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxxxxxx za

a) xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx provádění xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech v xxxxxxxxxxx s oprávněním xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx x jejich xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

120. X §56 xxxx. 5 xx xxxxx "v xxxxxxxxxx registrech a x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x základních registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

121. X §56 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx veřejné xxxx" zrušují.

122. X §56x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx," a xx xxxxx "§56 odst. 3 písm. x) x x)" xx xxxxxxxx slova "x §56 odst. 4 xxxx. x)".

123. V §56x xxxx. 4 xx xxxxx "přístupu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx registrech nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

124. X §56x xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zaregistrován xxx xxxxx xxxxxx a xxxxx využívá k xxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je nositelem xxxx, xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) čísla identifikačních xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx.".

125. X §57 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx záznamy x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, nejde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupných, a xxxxxxxx je xx xxxx 2 let; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x označení xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) roli podle §51 xxxx. 6 xxxx. c), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx využila,

c) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxx údajů,

e) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx využití xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx dobu 2 xxx; xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx agendy, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx se údaje xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), ve xxxxx xxxxxxx osoba xxxxx využila,

c) xxxxx xxxxx, které byly xxxxxxx,

x) datum a xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxx využití xxxxx.".

126. X §57 odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxx registru" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxx informačním systému" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx".

127. X §57 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx výkonem xxxxxxxx".

128. X §57 xxxx. 5 se xxxxx "přístupu x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxx přístup" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx údaj xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informačního systému" x xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

129. V §58 xxxx. 5 xx slova "a xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxx x xx-xx xx xxxxxxxxx umožněno" zrušují.

130. X §58 xxxx. 7 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxxxxx byla omezena xxxxxxxxxxx xxxxx tak, xx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

131. X §60 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "povinností" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

132. X §60 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxx" xx slovem "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx".

133. X §60 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxxx údajů" xxxxxxxxx xxxxxx "záznamy", slova "xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

134. X §60 xxxx. 2 xx za xxxxx "osob, registru xxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému" x za slova "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

135. X §60 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

136. V §61 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Referenční xxxxx xxxxxx x osobách xxxxx §26 xxxx. 2 písm. a), x) xx x) x x), údaj xxxxxx o xxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) x provozní údaje xxxxx §26 odst. 4 písm. a) xx x) xxxx xxxxxxx.".

137. X §61 xxxx. 2 xx xxxxx "nebo" nahrazuje xxxxxx a xx xxxxx "xxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx".

138. X §61 xxxx. 3 xx xxxx "§14 odst. 4" xxxxxxxxx textem "§14 xxxx. 3".

139. V §62x se slova "Xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

140. Za §62x xx xxxxxx xxxx §62d, xxxxx xxx:

"§62x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nedostatky, vyzve xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx, aby x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx nápravu. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxxxx xxxx agendový informační xxxxxx, xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

141. X §66 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapsané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx správce xxxxxxxx xxxxxx identifikace doplnit xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx zdrojů.".

142. X §69 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §51 xxxx. 3 xxxx. x)".

143. X §69 se na xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), které xxx:

"x) xxxxxx popisu xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx §51 odst. 6 xxxxxxx x).".

144. X §69 xx xx konci odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx. n).".

145. X §69 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxx. 1 xxxx. a).".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx údaj podle §51 odst. 6 xxxx. g) xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění účinném xx prvního xxx xxxxxxx kalendářního měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 409/2010 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 99/2013 Xx., xxxxxx x. 228/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 304/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Sb., xxxxxx č. 56/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 171/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §129 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

2. X §129 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §129 xx odstavce 9, 10, 12 x 14 až 17 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zneužití

Čl. XXXXXXX

X zákoně č. 395/2009 Sb., x významné xxxxx xxxx xxx prodeji xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 50/2016 Xx., zákona č. 104/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x zákona x. 254/2020 Xx., se §7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §12 xxxxxx x. 118/2010 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 58/2014 Xx., xx xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 132/2010 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání), xx xxxxx xxxxxx x. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 238/2020 Xx., xx §18a xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx komunismu

Čl. XXX

X xxxxxx č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx odboje a xxxxxx proti xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx. x xxxxxx x. 195/2016 Xx., xx §7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx zdravotním postižením

Čl. XXXX

X §30 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxxxxx 2 xx 7 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 66/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Sb., xxxxxx x. 147/2016 Xx., xxxxxx x. 189/2016 Xx., zákona x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona č. 65/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 206/2017 Sb., xxxxxx x. 251/2017 Sb., xxxxxx č. 290/2017 Xx., zákona x. 44/2019 Xx., xxxxxx x. 45/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona č. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx. x zákona x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §69x xx včetně nadpisu xxxxxxx.

2. V §120 xx xxxxx "§69x xxxx. 2," xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxx x. 119/2020 Xx., xx §17 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx občanské xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 191/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2014 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2019/788 xx dne 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. V §1 xx xxxxx "občanské xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx občanské iniciativy (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx")".

3. §2 xx 5 se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad §2 x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxx:

"2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/1799 ze xxx 22. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx online xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/788 x evropské občanské xxxxxxxxxx.".

5. X §7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "skupině xxxxxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

6. §8 se xxxxxxx.

7. §9 xxxxxx nadpisu xxx:

"§9

Xxxxx činnosti na xxxxx xxxxxxxx iniciativy

Ministerstvo xxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. X §10 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx skupiny xxxxxxxxxxxx".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx občanské xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 191/2012 Sb., o xxxxxxxx občanské xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx podat xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2023.

2. Výzvu x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx sběru xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 191/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx patnáctého dne xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx podat xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023.

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ovzduší

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší, xx xxxxx xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 87/2014 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 369/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona č. 172/2018 Xx. a xxxxxx č. 403/2020 Xx., se §31 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 zrušuje.

XXXX STO ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CLVIII

V zákoně č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb. a xxxxxx x. 1/2020 Xx., xx §28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 496/2012 Sb., x audiovizuálních xxxxxx x podpoře xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 139/2016 Sb. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Za §24x xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 52 xxx:

"§24x

(1) Xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx otevřená xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx52), a xx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx, xx-xx přiděleno,

c) obec, xx xxxxx má xxxxxxxx sídlo xx xxxxx pobytu,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) účel, xx který je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dokumentaci dotačního xxxxxxxx, xx-xx dotace xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příjemce, xxxxxx xxxxxx, kterou byl xxxxxxxx povinen xxxxxx, xxxxxx či xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx informace podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx 7 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxx způsobem podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx způsobem nezveřejní.

52) Xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.".

2. §57 xx xxxxxxx.

Čl. CLX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §24x xxxxxxxxx x všech dotacích xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 503/2012 Sb., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 256/2013 Xx., xxxxxx č. 280/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx x. 229/2019 Xx. x zákona x. 481/2020 Xx., xx §3a zrušuje.

XXXX STO ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 45/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Sb. x xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx §32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci ve xxxxxx trestních, xx xxxxx xxxxxx č. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Sb., xxxxxx č. 55/2017 Xx., xxxxxx č. 57/2017 Sb., zákona x. 178/2018 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Xx., zákona x. 111/2019 Sb., zákona x. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 333/2020 Xx. a zákona x. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

2. X §29 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxx Eurojustu xx xxx xxxxx plnění xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jako je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx.".

3. X §29 xx odstavec 4 xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxx xxxxx xxxxx V xxxxxx č. 186/2013 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx České republiky), xx znění xxxxxx x. 279/2019 Xx., xx díl 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx katastrálního xxxxxx

Xx. XXXX

X §32 zákona x. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 318/2015 Xx., xx xxxxxxxx 3 až 8 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 181/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o kybernetické xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 205/2017 Sb., xxxxxx x. 35/2018 Xx., zákona x. 111/2019 Sb. a xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §4 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx úrovně x xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu x zajistit, že xxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxx Xxxxxx x xx budou xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx pro ně xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx uchovává včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx x reálném čase.".

2. X §4 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxx a osoby xxxxxxx x §3 xxxx. c) až x), xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx moci," xxxxxxxxx xxxxx "orgán xxxxxxx moci".

3. §22x xx xxxxxxx.

4. X §25 odst. 3, §25 odst. 4, §25 xxxx. 5, §25 xxxx. 6, §25 xxxx. 7 x v §25 xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx xxxxx veřejné moci x xxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxxxxxx poptávaný xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 6,".

5. V §25 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx xxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §4 odst. 6,".

6. X §30 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "x x)" xxxxxxxxx slovy ", x) a x)".

7. X §30 xx na xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) doplňují xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxx".

8. X §30 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx infomačním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST STO XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 199/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 26/2016 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Xx., zákona x. 195/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona č. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 66/2017 Sb., zákona x. 144/2017 Sb., xxxxxx x. 150/2017 Xx., zákona č. 205/2017 Xx., zákona x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx č. 35/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 178/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Sb., xxxxxx x. 285/2020 Sb., xxxxxx x. 484/2020 Xx. a xxxxxx x. 218/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §180 xxxx. 3, v §181 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §182 odst. 1 a 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §181 xxxx. 1 xx za písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

3. V §181 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 a 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx služební místo, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx pracovního xxxxxx,

x) xxx obsazení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx,

x) služební xxxx, v xxxx xxxxxxxxxxx vykonává nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) služební xxxxxxxxx,

x) xxxx o výsledku xxxxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx,

x) údaj o xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xx služebním xxxxx.

(3) Rejstřík xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadech xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxxx i akademický xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru,

h) údaj x xxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx dobu určitou; x případě pracovního xxxxxx na xxxx xxxxxxx rovněž xxxx xxxx trvání,

i) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx vykonává nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaj x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x vedoucího zaměstnance,

l) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x správě,

m) xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

4. X §182 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; údaj xxxxx §181 odst. 2 x 3 xx xxxx přístupný způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx členu xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx tomu, xxxx zmocnil".

5. X §182 xxxx. 1 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

6. X §182 xxxx. 2 se slova "x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xx 4".

7. X §182 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx ten, xxxx xxxxxxx".

8. X §182 odst. 2 xxxx druhé xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "5" x xxxxx "4" xx xxxxxxxxx xxxxxx "6".

9. X §182 xxxx. 3 se xx xxxx "xxxx. 1" xxxxxxxx xxxxx "xx 3".

10. X §182 xxxx. 3 se xx xxxxx "zaměstnance" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".

11. X §182 xxxx. 3 se číslo "4" nahrazuje xxxxxx "6".

12. §183 xxx:

"§183

(1) Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xx Ministerstvo vnitra.

(3) Xxxxxx vzdělávání obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx absolvoval vzdělávání, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Portál xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jej týkají, x xxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx tomu, xxxx xxxxxxx; identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x údaje x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxx, koho xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x portálu xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx, popřípadě ten, xxxx zmocnil, a xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Údaje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, x 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXX PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií

Čl. XXXXXXX

X xxxxxx č. 224/2015 Sb., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx chemickými směsmi x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 225/2017 Xx., xx §50 včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách

Čl. CLXIX

Ustanovení §132 zákona x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 527/2020 Xx. ,včetně xxxxxxx xxx:

"§132

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx

x) xx základního registru xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx,

x) x rejstříku xxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem spravedlnosti.

(2) Xxxxxxx informačního systému xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Údaje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxx údaje o xxxxx údajů.".

ČÁST XXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CLXX

V §29 xxxxxx č. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 277/2019 Xx., xx číslo "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2023".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 250/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 173/2018 Sb., xxxxxx č. 285/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 54/2020 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 325/2020 Xx., xx §109 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

&xxxx;X xxxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 403/2020 Xx., xx §226 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 297/2016 Sb., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Sb., se xxxx xxxxx:

1. Za §4 xx xxxxxx xxxx §4x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3 xxx:

"§4x

(1) Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx elektronické podpisy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx svých povinností xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel údaje x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx údajů prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx xxxxxxxx k plnění xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxx osoby a

b) xxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xx oprávněn x xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) pohlaví,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

h) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x schválení xxxxxxx x nápomoci xxxx xxxxxxxxxx členem domácnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení soudu, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zastoupení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx elektronické podpisy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx oprávněn x xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) rodné číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí a

j) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx občanského průkazu,

c) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu

a) xxxxx x druh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal.

(7) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné moci, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(8) Z xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 až 6 xxx x xxxxxxxxxx případě využít xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x dané xxxx xxxxxxxx.

(9) Informační xxxxxx, xxxxx prostřednictvím kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx3).

3) Xxxxxxxxx xxxxx x. 64/1986 Xx., x Xxxxx obchodní inspekci, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 289/2005 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §4a xxxx. 3 písm. x) xx slova "xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxx.

3. X §4x xxxx. 3 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx i), které xxx:

"x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx opatrovníka,".

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

4. X §4x odst. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. X §4x xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxx xxxxxx".

6. X §4x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx.

7. X §4a xxxx. 5 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

8. X §4a xxxx. 5 písm. x) xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx" x za xxxxx "platnosti" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".

9. X §4x xx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 7.

10. X §5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxx xxxxx," xxxxxxx.

11. X §5 xx xx začátek xxxxxxx a) vkládají xxxxx "xxxx xxxx xxxx právně xxxxx".

12. X §5 xxxx. x) se za xxxxx "zřízenou xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx".

13. X §5 se xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "xxxx xxxx".

14. X §6 xxxx. 1 xx slova "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".

15. X §7 se xxxxx "xxxx §6 xxxx. 1" zrušují.

16. X §8 se xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xxxx".

17. V §8 se xxxxx "xxxxx-xx" nahrazuje xxxxx "xxxx-xx xxxx".

18. X §9 odst. 1 xx slova "právně xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".

19. X §10 xx xxxxx "xxxx §9 xxxx. 1" xxxxxxx.

20. V §11 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxxx" vkládají slova "xxxx xxxx nebo" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "podepsala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx úkon".

21. X §11 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxx" x xxxxx "zapečetila xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxxx xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "zapečetila xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 59/2017 Sb., o použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 178/2018 Sb. x xxxxxx č. 333/2020 Sb., xx §14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx č. 424/2010 Xx.

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Sb., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 304/2013 Xx., xxxxxx x. 297/2016 Sb., xxxxxx x. 456/2016 Xx. a xxxxxx x. 370/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx osmé xx. IX xxxx 2 xx xxxxx "2021" nahrazuje xxxxxx "2023".

2. V části xxxx čl. IX xxxx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2024".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. CLXXVI

Zákon č. 250/2017 Sb., x elektronické xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xx kvalifikovaným xxxxxxxx, xxxxx vydává xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx.".

3. X §24 xxxx. 2 xxxx. e) xx slovo "a" xxxxxxx.

4. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) rodné xxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství,

j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x rodné xxxxx xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx x

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx.".

5. X §24 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx znějí:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x informačního systému xxxxxxxx občanských průkazů xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x zkrácená xxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx x příjmení, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx x x občana, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx číslo,

e) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx x informačním systému xxxxxxxx xxxxxxxx, počátek xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx registrované xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x omezení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx sérii xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx občanský xxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx občana x xxxx podpisu,

n) xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnost xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, den, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti nebo xxx, který občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,

x) čísla, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx ohlášení ztráty, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Správa xxxxxxxxxx registrů využívá xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x cestovním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx, u občana, xxxxx xx narodil x cizině, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

e) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky,

i) xxxxx úmrtí; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil,

j) xxxxx x druh xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

k) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum skončení xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx držitele xxxxx §21x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx, druh, xxxxx xxxxxx x xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo odcizení.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 7 x 8.

6. X §24 xxxx. 8 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

7. X §24 odstavec 5 zní:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona x informačního systému xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu,

b) xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x okres narození; x osoby, xxxxx xx narodila x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx adresy úřadu, xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,

k) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx svéprávnosti nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal,

p) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxx.".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CLXXVII

V čl. LXVI xxxxxx č. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2023".

ČÁST STO XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xx digitální xxxxxx

Xx. CLXXVIII

Zákon č. 12/2020 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/2021 Xx., se mění xxxxx:

1. Nad označení §12 xx vkládá xxxxxx "Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

2. X §12 xx xxxxxx xxxxxxx.

3. X §12 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 až 5, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx služby xx xxxxx, aby xxxx xxxxxxx provedením úkonu, xxx xxxxx xx x xxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prokázání totožnosti xxxxxxxxxxx s využitím xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autentizaci xxxx podmínku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 u xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronickou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxxxxxxx umožní využít xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx totožnosti xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxx fyzické osobě xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx autentizací x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx žádost xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

4. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxx:

"§12x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kombinace identifikačních xxxxx, které xx x xxxx poskytla xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obdržel xx xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů vedených x fyzické osobě xxxx referenční xxxxx x registru obyvatel.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 prokázat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa pobytu,

d) xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Údaj xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c), x) xxxx e) lze xxxxxx pouze společně x xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby x sobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx identifikaci x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x rodném čísle, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátorů xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předchůdce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci.".

5. §12x xxx:

"§12x

(1) Uživatel xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx identifikačních údajů, xxxxx mu x xxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měl xxxxx xxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xxxxx vedených o xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel.

(2) Právo xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx uživatel služby x správce xxxxxxxxx xxxx pro identifikaci x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx kombinaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx pobytu,

d) xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) X xxxxxxx, xx kombinace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kombinaci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx směrový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nalezena xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Uživatel xxxxxx xxxxx získaný xxxxxxxxxxxx směrový identifikátor xxxxxxxx třetím xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxx moci.

(7) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx správce xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav x xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, informačním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informačním xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Právní nástupce xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxx požádat x xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx seznamu bezvýznamových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svého právního xxxxxxxxxx správci národního xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

6. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx věta "Příslušný xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x před xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nestanoví-li jiný xxxxx jinak.".

7. X §17 bodech 2 x 3 se xxxxx "3 let" xxxxxxxxx xxxxx "41 xxxxxx".

8. X §22 xx body 31, 52, 54 xx 56 x 119 xxxxxxx.

9. X §27 xxxx. x) se xxxxx "§5 xx 8 x" nahrazují xxxxx "§5, 7 x 8," a xx xxxx "§20" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx 11".

10. X §27 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

11. X §27 písmeno x) xxx:

"x) §6 x §20 xxxx 1 až 10, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. července 2022.".

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 47/2020 Xx.

Xx. XXXXXX

X xxxxx xxxxx čl. VIII xxxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xx xxxxx xxxxx doplňují xxxxx "x x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 541/2020 Sb., x odpadech, xx §149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 36/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx správních xxxxx, xx mění xxxxx:

1. X xx. XX xxxx 1 xx x §5 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "orgánu xxxxxxx moci" xxxxxxxx xxxxx "a úkonů xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxx,".

2. X xx. XX xx xxx 2 xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. XXXXXXX

Xxxxxxx xx:

1. Vyhláška č. 52/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x realizaci xxxxx informačních systémů xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 53/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx x funkčních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxx (vyhláška x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

XXXX XXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 6, 7, 9 x 11, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona,

b) xxxxxxxxxx čl. L xxxx 1 až 6 x 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII bodu 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 až 17, 19, 24, 26 x 27, čl. CXXIV xxxx 1, čl. CXXXIV xxxx 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 x 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 xx 21, čl. CLXXV x čl. CLXXVI xxxx 1 xx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. CXLV xxxx 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 x 143, čl. CXLVI a čl. CLXXIX, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxxxx dnem prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 1 až 15, 17 až 33, 35 a 37 xx 41, čl. LXXXI, čl. CXLV xxxx 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 xx 134 x 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII xxxx 2 až 8, čl. CLXXVI xxxx 7 x čl. CLXXXII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

e) xxxxxxxxxx čl. CLXX, čl. CLXXVII x čl. CLXXXI, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2021,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 34 x 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV xxxx 1 x 2, čl. CXLII xxxx 22, 28, 29, 43 x 44 x čl. CXLIII xxxx 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 8 x 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxx 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 1 x 2, čl. CXXIX x čl. CXLII xxxx 30 až 37, čl. CXLIII bodu 7 x čl. CLXXVIII xxxx 1 xx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. CXLII xxxx 1 až 21, 23 až 27, 38 xx 42 a 45, čl. CXLIII xxxx 1 xx 4 a čl. CXLV xxxx 2, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. ledna 2023,

x) xxxxxxxxxx čl. CXXXV x xx. CLV xxxx 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2023,

k) xxxxxxxxxx čl. CXLV xxxx 19 x 20 x čl. CLXXVIII bodu 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2025,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXIX xxxx 1 xx 6, 8, 9, 11 až 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2025.

Vondráček x. x. 

Xxxxx x. x. 

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 261/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 6, 7, 9 a 11, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.7.2021; xxxxxxxxxx čl. L bodů 1 xx 6 x 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII bodu 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 xx 17, 19, 24, 26 x 27, čl. CXXIV xxxx 1, čl. CXXXIV xxxx 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 a 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 xx 21, čl. CLXXV x čl. CLXXVI xxxx 1 xx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 24.7.2021; xxxxxxxxxx čl. CXLV bodů 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 x 143, čl. CXLVI x čl. CLXXIX, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.8.2021; xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 1 až 15, 17 až 33, 35 x 37 až 41, čl. LXXXI, čl. CXLV bodů 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 xx 134 x 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII xxxx 2 xx 8, čl. CLXXVI xxxx 7 x čl. CLXXXII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2021; xxxxxxxxxx čl. CLXX, čl. CLXXVII a čl. CLXXXI, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2021; ustanovení čl. LXXX xxxx 34 x 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV xxxx 1 x 2, čl. CXLII xxxx 22, 28, 29, 43 x 44 x čl. CXLIII bodů 5 x 6, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1..2022; xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 8 a 10, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 31.1.2022; xxxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 1 x 2, čl. CXXIX x čl. CXLII xxxx 30 xx 37, čl. CXLIII xxxx 7 a čl. CLXXVIII xxxx 1 xx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022; xxxxxxxxxx čl. CXLII bodů 1 až 21, 23 xx 27, 38 xx 42 x 45, čl. CXLIII xxxx 1 xx 4 a čl. CXLV xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023; xxxxxxxxxx čl. CXXXV x xx. CLV bodu 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2023, xxxxxxxxxx čl. CXLV xxxx 19 x 20 a čl. CLXXVIII xxxx 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025; a xxxxxxxxxx čl. LXXIX xxxx 1 xx 6, 8, 9, 11 xx 13, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2025.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.