Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.07.2021.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

261/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. I

ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o státní památkové péči Čl. II

ČÁST TŘETÍ – Změna horního zákona Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. IV

ČÁST PÁTÁ – Změna zákona o geologických pracích Čl. V

ČÁST ŠESTÁ – Změna zákona o právu petičním Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. VII

ČÁST OSMÁ – Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ – Změna zákona o místních poplatcích Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XIV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. XV

ČÁST PATNÁCTÁ – Změna živnostenského zákona Čl. XVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ – Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků Čl. XVII

ČÁST SEDMNÁCTÁ – Změna zákona o obecní policii Čl. XVIII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XIX

ČÁST DEVATENÁCTÁ – Změna zákona o bankách Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ – Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky Čl. XXII

Přechodné ustanovení Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ – Změna notářského řádu Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o užitných vzorech Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pojistném na veřejném zdravotní pojištění Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření Čl. XXX

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o Ústavním soudu Čl. XXXI

ČÁST TŘICÁTÁ – Změna zákona o státním zastupitelství Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o silniční dopravě Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o drahách Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XXXVII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o neperiodických publikacích Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ – Změna zákona o státní statistické službě Čl. XXXIX

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ – Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. XL

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XLI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ – Změna lesního zákona Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o advokacii Čl. XLIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o civilním letectví Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o zemědělství Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. XLIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. L

Přechodné ustanovení Čl. LI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna veterinární zákona Čl. LII

ČÁST PADESÁTÁ – Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o cestovních dokladech Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ – Změna Zákona o Veřejném ochránci práv Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ – Změna tiskového zákona Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o námořní plavbě Čl. LIX

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury Čl. LX

Přechodné ustanovení Čl. LXI

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Čl. LXII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. LXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ – Změna zákona o obcích Čl. LXIV

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o krajích Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LXVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LXVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna plemenářského zákona Čl. LXVIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů Čl. LXIX

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním fondu podpory investic Čl. LXX

Přechodné ustanovení Čl. LXXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. LXXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ – Změna krizového zákona Čl. LXXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. LXXIV

Přechodné ustanovení Čl. LXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě Čl. LXXVI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. LXXVII

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. LXXVIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o silničním provozu Čl. LXXIX

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. LXXX

Přechodná ustanovení Čl. LXXXI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. LXXXII

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna energetického zákona Čl. LXXXIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. LXXXIV

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. LXXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu Čl. LXXXVI

ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. LXXXVII

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ – Změna exekučního zákona Čl. LXXXVIII

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže Čl. LXXXIX

ČÁST OSMDESTÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XC

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona č. 196/2009 Sb. Čl. XCI

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ – Změna vodního zákona Čl. XCII

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pohřebnictví Čl. XCIII

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ – Změna knihovního zákona Čl. XCIV

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. XCV

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. XCVI

ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení Čl. XCVII

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o obalech Čl. XCVIII

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o církvích a náboženských společnostech Čl. XCIX

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. C

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. CI

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. CII

Přechodné ustanovení Čl. CIII

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. CIV

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Čl. CV

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o válečných veteránech Čl. CVI

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi Čl. CVII

ČÁST STÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. CVIII

ČÁST STO PRVNÍ - Změna transplantačního zákona Čl. CIX

ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. CX

ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. CXI

ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o Antarktidě Čl. CXII

ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o ochranných známkách Čl. CXIII

ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace Čl. CXIV

ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o místním referendu Čl. CXV

ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Čl. CXVI

ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o rybářství Čl. CXVII

ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. CXVIII

ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXIX

ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. CXX

ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. CXXI

Přechodné ustanovení Čl. CXXII

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna školského zákona Čl. CXXIII

ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna branného zákona Čl. CXXIV

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. CXXV

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. CXXVI

ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích Čl. CXXVII

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CXXVIII

ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o ověřování Čl. CXXIX

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. CXXX

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. CXXXI

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. CXXXII

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o střetu zájmů Čl. CXXXIII

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. CXXXIV

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna stavebního zákona Čl. CXXXV

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vyvlastnění Čl. CXXXVI

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. CXXXVII

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXXXVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o léčivech Čl. CXXXIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Čl. CXL

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Čl. CXLI

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. CXLII

Přechodné ustanovení Čl. CXLIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. CXLIV

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o základních registrech Čl. CXLV

Přechodné ustanovení Čl. CXLVI

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. CXLVII

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Čl. CXLVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajském referendu Čl. CXLIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. CL

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu Čl. CLI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Čl. CLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. CLIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření Čl. CLIV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evropské občanské iniciativě Čl. CLV

Přechodná ustanovení Čl. CLVI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. CLVII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Čl. CLVIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o audiovizi Čl. CLIX

Přechodná ustanovení Čl. CLX

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu Čl. CLXI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o obětech trestných činů Čl. CLXII

ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Čl. CLXIII

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státním občanství České republiky Čl. CLXIV

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna katastrálního zákona Čl. CLXV

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti Čl. CLXVI

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. CLXVII

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. CLXVIII

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o hazardních hrách Čl. CLXIX

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXX

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXI

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna atomového zákona Čl. CLXXII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Čl. CLXXIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení Čl. CLXXIV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 424/2010 Sb. Čl. CLXXV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronické identifikaci Čl. CLXXVI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXVII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o právu na digitální služby Čl. CLXXVIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 47/2020 Sb. Čl. CLXXIX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o odpadech Čl. CLXXX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů Čl. CLXXXI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. CLXXXII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ – ÚČINNOST Čl. CLXXXIII

INFORMACE

261

ZÁKON

ze dne 1. xxxxxx 2021,

xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x České xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

X zákoně č. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Xx., zákona x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx., zákona x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 321/2001 Xx., xxxxxx č. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2003 Sb., xxxxxx x. 439/2003 Xx., zákona č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., zákona x. 36/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Xx., xxxxxx č. 145/2010 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Xx., zákona x. 258/2016 Sb., xxxxxx x. 452/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 264/2017 Xx. a xxxxxx x. 238/2020 Xx., xx §13x xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. II

V zákoně č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 242/1992 Sb., xxxxxx x. 361/1999 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 146/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 18/2004 Sb., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx., zákona x. 3/2005 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 240/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx č. 158/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 307/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 124/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 127/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx. x xxxxxx x. 403/2020 Xx., se §43x xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 168/1993 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Sb., xxxxxx č. 61/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 150/2003 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 498/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Sb., xxxxxx x. 89/2016 Xx., xxxxxx č. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx., zákona x. 609/2020 Sb. x xxxxxx x. 88/2021 Xx., xx §42 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx báňské xxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., zákona x. 169/1993 Sb., xxxxxx x. 128/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Sb., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx č. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 376/2007 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 184/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 451/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 91/2018 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx. a zákona x. 609/2020 Xx., xx §46x xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 543/1991 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Sb., xxxxxx č. 3/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 225/2017 Xx., xx §18 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxx petičním

Čl. XX

X xxxxxx č. 85/1990 Sb., x xxxxx petičním, xx xx §6 xxxxxx xxxx §6a, xxxxx xxx:

"§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx petice, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx státnímu orgánu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "nástroj").

(2) Xxxxxx xxxxxx pod peticí xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx občanů xxx peticí jsou xxxxxxx přístupné.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výpis xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, kteří petici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ustanovení §4 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxxx xxx podpisové xxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §1 odst. 3 xxxx 4, neumožní xxxxx xxxxxxx nástroje x opatření xxxxxxx xxxxxx pod xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 458/1990 Xx., xxxxxx x. 528/1990 Xx., zákona x. 137/1991 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx č. 115/1994 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Sb. a xxxxxx č. 211/2013 Xx., se §23x xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. VIII

V xxxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 116/2000 Xx., xxxxxx x. 207/2000 Xx., xxxxxx x. 173/2002 Xx., zákona č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §64 xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x místních xxxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Xx., xxxxxx x. 48/1994 Sb., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 185/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 348/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 174/2012 Sb., xxxxxx x. 266/2015 Xx., zákona x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 278/2019 Xx., xxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Sb., xx §16 xxxxxxx.

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 231/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 544/1991 Xx., xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 345/1992 Xx., zákona x. 133/1993 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx. a xxxxxx č. 183/2017 Xx., xx §15x xxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x Xxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lesa

Čl. XI

V xxxxxx č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 149/2003 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., zákona x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx §1x zrušuje.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Státním fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 334/1992 Xx., xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Sb., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Xx., xxxxxx x. 367/2017 Xx. x zákona č. 113/2018 Xx., xx xxxx takto:

1. §1a xx xxxxxxx.

2. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, který xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 10 xxx:

"§4x

(1) Xxxx zveřejňuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona10), x xx v xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx přiděleno,

c) xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx, jaká xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxx xxxx prostředky xxxxxx, xxxxxx odkazu xx xxxxxx dokumentaci programu, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx straně xxxxxxxx, nebo došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx informace zveřejní xx 7 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dohody. Informace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 let.

(3) Brání-li xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nezveřejní.

10) Zákon x. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Fond xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §4x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 10 xxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., zákona x. 68/1993 Xx., xxxxxx č. 189/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 296/1995 Xx., xxxxxx č. 322/1996 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 98/2001 Xx., zákona x. 104/2001 Xx., xxxxxx x. 170/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 556/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 345/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 303/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

2. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx část xxxx za středníkem xxxxxx středníku x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxxxxxx.

3. §19x xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx a Slovenské xxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 451/1991 Sb., kterým xx xxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx dne 26. xxxxxxxxx 1992, xxxxxxxxxxx x xxxxxx 116/1992 Xx., xxxxxx x. 254/1995 Xx., xxxxxx x. 422/2000 Sb., xxxxxx x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx č. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., zákona x. 205/2017 Sb. x xxxxxx x. 218/2021 Xx., xx §9x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X §60 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 140/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 289/2017 Sb., xx xxxxxxxx 11 xx 16 zrušují.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 529/1991 Sb., o xxxxxxx topografií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 116/2000 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §16a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Sb., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 153/1995 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 494/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 248/2017 Xx. x zákona x. 261/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11x xxxx. 1 xx xxxxxxx d) x e) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

2. V §11a xx odstavce 3 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

3. X §12 xxxx. 1 se xx slovo "xxxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "x" x xxxxx "a x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §11x xxxx. 2 až 5" xx zrušují.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

Čl. XXX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Sb., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 263/2002 Xx., zákona č. 265/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., zákona x. 270/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 177/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., zákona x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Sb., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., zákona x. 366/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx č. 274/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 136/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 251/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., xxxxxx č. 213/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., zákona x. 24/2017 Sb., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 203/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Sb., xxxxxx x. 310/2017 Xx., zákona č. 92/2018 Sb., xxxxxx x. 335/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 164/2019 Xx., zákona x. 228/2019 Sb., xxxxxx č. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2020 Sb. x xxxxxx x. 540/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §11x se xxxxxxx.

2. X §85 xx na konci xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx list xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx x vztahu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

3. V §85 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx".

ČÁST XXXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Sb., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 16/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Sb., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 443/2006 Xx., zákona č. 37/2007 Xx., zákona x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 433/2008 Sb., xxxxxx č. 215/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., zákona x. 230/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., zákona x. 287/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Sb., xxxxxx č. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 227/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 220/2015 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., zákona x. 302/2016 Sb., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 204/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 39/2020 Xx., zákona x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Xx., zákona x. 338/2020 Sb. x zákona č. 174/2021 Xx., se xxxx takto:

1. V §38xx xx xxxxxxxx 2 a 4 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

2. X §38xx xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

3. X §38xx se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.".

4. X §38xx se odstavce 7 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 347/1992 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., zákona x. 16/1997 Xx., zákona x. 123/1998 Sb., xxxxxx č. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 100/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2004 Xx., xxxxxx x. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 167/2008 Xx., zákona x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 349/2009 Xx., xxxxxx č. 381/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 175/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 15/2015 Xx., zákona x. 39/2015 Xx., zákona x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 123/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona č. 403/2020 Sb. x xxxxxx č. 36/2021 Xx., se §75a xxxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxx o Xxxxxxx xxxxx kultury České xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 239/1992 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 465/2011 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx. x zákona x. 188/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §6x xx zrušuje.

2. Xx §11 xx xxxxxx nový §11x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 5 xxx:

"§11x

(1) Fond xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zárukách jako xxxxxxxx data xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5), x xx x xxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační číslo xxxxx příjemce, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx má příjemce xxxxx xx místo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxx xxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxx,

x) účel, na xxxxx xxxx prostředky xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) informace x xxx, že xxxx xxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx opatření xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxx xx 7 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se informace xxxxxxxx xx 7 xxx xx právní xxxx příslušného rozhodnutí xx účinnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx zůstat xxxxxxxxxx nejméně po xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx se xxxxx způsobem xxxxxxxxxx.

5) Xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx povinen xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §11x xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po 1. xxxxx 2018. Xxxx informace musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx půdního fondu

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 98/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 76/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Xx., zákona x. 9/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 402/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 41/2015 Xx., xxxxxx č. 184/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 544/2020 Xx. a xxxxxx x. 609/2020 Xx., se §18x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXV

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Sb., xxxxxx č. 352/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 18/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., zákona č. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 344/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona č. 301/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 460/2016 Sb., xxxxxx x. 258/2017 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 7/2019 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 33/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 218/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx: "OCHRANA XXXXXXXX XXXXX".

2. X xxxxx xxxxxx se xxxxx 1 včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou č. 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxx 1 x 2.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §20b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXXXX

X §23x zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské xxxxxx a justiční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 460/2000 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Xx., zákona č. 157/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Xx., se xxxxxxxx 7 až 10 x 12 x 13 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx jako odstavec 7 a dosavadní xxxxxxxx 14 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.

XXXX XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 59/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Sb., xxxxxx č. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Xx., zákona x. 123/2005 Sb., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx č. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 369/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 145/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 297/2017 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx. x xxxxxx x. 161/2021 Xx., xx §27a xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kovů

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 19/1993 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 157/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx. x zákona x. 250/2014 Sb., xx §7x včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 16x zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 96/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 423/2003 Xx., zákona x. 292/2005 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 348/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., zákona x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Sb., zákona x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2016 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 461/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 307/2018 Sb. x xxxxxx č. 111/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §15 xx xxxxxxxx 4 x 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x xx 10x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 až 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

2. X §15 xxxx. 5 se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

3. §15x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o Ústavním xxxxx

Xx. XXXI

Zákon č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx znění xxxxxx x. 331/1993 Sb., xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxx č. 77/1998 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 48/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 114/2003 Sb., xxxxxx x. 83/2004 Sb., xxxxxx x. 120/2004 Xx., zákona x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 275/2012 Sb., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 90/2017 Sb., xxxxxx x. 173/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §25x xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx".

2. X §25a xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až h).

3. X §25x xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx partnerství,".

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

XXXX XXXXXXX

Xxxxx zákona x státním xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxxx §12x zákona č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 293/2013 Xx. x xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxx:

"§12x

Xxx účely xxxxxx x základních registrech xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx veřejné xxxx, xxxx němuž xxxx roli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx referenční xxxxxx, xx ve xxxxxx k Úřadu xxxxxxxxxx veřejného žalobce xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx registrech xxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 36/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Sb., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 409/2010 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 99/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 298/2016 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., xx §45x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x vývozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx kulturní hodnoty, xx xxxxx zákona x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 80/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §5x zrušuje.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 38/1995 Xx., zákona x. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Sb., zákona x. 175/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 577/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Sb., zákona x. 229/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 250/2008 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona x. 102/2013 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Sb. a xxxxxx x. 609/2020 Xx., se §34x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o dráhách

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 77/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 144/2002 Sb., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 377/2009 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx č. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx č. 313/2019 Xx., xxxxxx x. 367/2019 Xx. a xxxxxx x. 115/2020 Xx., se §54x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Rejstříku xxxxxx

Xx. XXXVII

Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 42/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 261/2020 Xx. a xxxxxx x. 220/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §2a se xxxxxxx.

2. X §11xx xx odstavec 3 xxxxxxx.

3. X §15x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx x §2x" zrušují.

ČÁST XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx o neperiodických xxxxxxxxxxx

Xx. XXXVIII

V xxxxxx č. 37/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §5x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě

Čl. XXXIX

Zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., zákona x. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 81/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona x. 154/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb. x xxxxxx č. 332/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §9x xx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 5x, 5x, 5x a 5x xxxxxxx.

2. X §19x xxxx. 3 xx věta poslední xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 8x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 118/2004 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 327/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., zákona x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., zákona x. 292/2017 Xx., xxxxxx x. 135/2019 Xx. a xxxxxx x. 44/2020 Xx., xx §48x zrušuje.

XXXX XXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Sb., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., zákona x. 158/1998 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Sb., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx č. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona x. 204/2005 Sb., xxxxxx č. 218/2005 Xx., zákona č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 331/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., zákona x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 253/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 363/2019 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx., xxxxxx č. 580/2020 Sb. a xxxxxx x. 588/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §63 xxxx. 3 se xxxx druhá x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 3x, 19a x 60 xxxxxxx.

2. X §63 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. V §63 xx odstavce 5 xx 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §47 xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x zákona x. 62/2017 Xx., xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x advokacii

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 6/2002 Xx., xxxxxx č. 228/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 205/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Xx., xxxxxx č. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 214/2011 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 258/2017 Xx., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb. a xxxxxx č. 527/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §25a xxx:

"§25x

(1) Xxxxxxxxxxx o pravosti xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxx prohlašuje, xx jednající xxxxx xxxxxxxx xxxx ním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx uznala xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx účinky xxxx úřední xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Prohlášení xxxx xxx vyhotoveno xx xxxxxxx nebo na xxxxx xxxxx s xx xxxxxxxx. Jde-li x elektronický xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x elektronické podobě x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednající osoby.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx prohlášení xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx údaj xxxxxxxxxx, zapíše xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednající xxxxx,

x) xxxxxxxx dokladu, xx xxxxx základě xxxx xxxxx podle xxxxxx x) a x) zjištěny,

e) xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx osoba dokument xxxx advokátem xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x místo, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx advokáta x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxx xxxxxxxxx advokátním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx prohlášení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipienta x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zápisu x xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx s dodatkem "x zastoupení",

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx advokáta x jeho kvalifikované xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci x všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx podpisu, xxxxxx Xxxxxx vydá advokátovi xx úplatu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřený vzor xxxxx xxxxxxx.

(5) Advokát xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncipientem, xxxxx Xxxxxx předložil úředně xxxxxxx xxxx svého xxxxxxx.

(6) Podrobnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.".

2. X §25x xx xxxxx "X souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx je xxxxxxxx".

3. X §52d xxxxxxxx 1 a 2 znějí:

"(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx osobou oprávněnou x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1,

x) poskytne xxxxxx xxxxxx opakovaně a xx xxxxxx, ačkoli xxxx osobou oprávněnou x xxxxxx poskytování xxxxx §2 xxxx. 1, nebo

c) použije xxxxxxxx "xxxxxxx", ačkoli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx klamavý xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 3 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 200 000 Xx.".

ČÁST XXXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bývalé Xxxxxx bezpečnosti, xx xxxxx zákona č. 107/2002 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx. a xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx §10x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XLV

V xxxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 489/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 288/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona x. 196/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 268/2015 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona x. 319/2016 Sb., xxxxxx č. 370/2016 Xx., xxxxxx č. 151/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx., zákona x. 609/2020 Sb., xxxxxx x. 162/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx. a xxxxxx x. 543/2020 Sb., xx §41x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona x. 2/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 459/2000 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Sb., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Sb., zákona x. 455/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., zákona č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona x. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 47/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 117/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 137/2008 Sb., xxxxxx č. 270/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 59/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 238/2013 Xx., zákona x. 60/2014 Xx., zákona x. 109/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 1/2015 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Xx., zákona x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 200/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 231/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Xx., zákona x. 282/2018 Sb., xxxxxx x. 45/2019 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Sb., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Sb., zákona x. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 538/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx. x xxxxxx x. 569/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §40 xx xxxxxxxx 12 xx 14 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 15 x 16 xx označují xxxx xxxxxxxx 12 x 13.

2. X §40 xxxx. 13 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "12".

3. §41 xx xxxxxxx.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x o xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Sb., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 225/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 301/2009 Xx., zákona x. 407/2010 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., zákona x. 319/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx. a xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X §85x se xxxxxxxx 2 xx 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

2. X §85k xxxx. 2 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x zemědělství

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 62/2000 Xx., xxxxxx č. 307/2000 Sb., zákona x. 128/2003 Sb., xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 317/2004 Xx., zákona x. 94/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 409/2006 Sb., xxxxxx x. 35/2008 Sb., xxxxxx x. 95/2009 Xx., zákona č. 109/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 179/2014 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 371/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx., zákona x. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 299/2017 Xx., xxxxxx x. 208/2019 Sb. a xxxxxx x. 484/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2xx xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

2. X §3a xx xxxxxxxx 3 až 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 9 až 14 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 8.

3. X §3a xxxx. 4 xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

4. X §3x xxxx. 5 xxxx. d) xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

5. X §3x odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx číslo "12" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

6. §3x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 15/1998 Sb., x dohledu x xxxxxxx kapitálového xxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Sb., zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., zákona č. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 224/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., zákona x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 250/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., zákona č. 139/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxx x. 119/2020 Xx., xx §13x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o svobodném xxxxxxxx x informacím

Čl. X

Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Xx., zákona č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 123/2010 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., zákona x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 222/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Xx. x zákona x. 36/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4b xx xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

2. X §5 xxxx. 2 písm. x) se za xxxxx "orgánu xxxxxxx xxxx" vkládají slova "x úkonů xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxx orgán veřejné xxxx,".

3. V §5 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx x" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x".

4. V §5 xx odstavec 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

5. X §5 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxx uvedenými v xxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak".

6. Za §5 xx xxxxxx xxxx §5x, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vedou x spravují registry, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obsahující informace, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx každému xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejňovat x přehledné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx registru, xxxxxx xxxx otevřená xxxx. Podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx narození x xxxxxxxx roku xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx výdělečnou činností xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jiném orgánu xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.".

7. X §5a xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřady x obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx metadata xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a metadata xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.".

8. X §21 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, které xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx otevřená xxxx xxxxx §5a odst. 2 xxxxxx č. 106/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

XXXX ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X §57 zákona x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., zákona č. 48/2006 Xx. a xxxxxx č. 308/2011 Xx., xx odstavce 3 až 8 xxxxxxx.

XXXX PADESÁTÁ

Změna xxxxxx x zajišťování xxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXXX

Xxxxx č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx České republiky, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx. x zákona x. 183/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "v xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx" zrušují.

2. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. LIV

Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona č. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 47/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 278/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Xx., xxxxxx č. 494/2012 Xx., zákona x. 103/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 314/2015 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx č. 191/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 16/2019 Xx., zákona x. 176/2019 Sb., xxxxxx x. 255/2019 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx. a xxxxxx x. 165/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §160 xxxx. 2 xxxx. a) xx číslo "15" xxxxxxxxx číslem "50".

2. X §165x xx xxxxxxxx 5 xx 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24x xxxxxxx.

3. X §167 se xxxxxxxx 5 až 8 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x cestovních xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 539/2004 Xx., zákona x. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Sb., zákona x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 384/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 105/2013 Xx., zákona x. 159/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 191/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 195/2017 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx mění takto:

1. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx číslem "7".

2. X §20 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 8.

3. X §29 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxx. 6 x 7" nahrazují xxxxx "xxxx. 3 a 4".

4. X §29a xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx "odst. 6" xxxxxxxxx xxxxxx "odst. 3".

5. X §30 xx odstavce 3 xx 5 a 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 13 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 10 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 11.

6. V §30 xxxx. 5 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

7. X §30x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text "§30 xxxx. 10" nahrazuje xxxxxx "§30 xxxx. 7".

8. V §30x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení se xxxx "§30 xxxx. 6" nahrazuje textem "§30 xxxx. 3".

ČÁST XXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx ochránci práv, xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 198/2017 Xx. a xxxxxx x. 365/2017 Xx., xx §16x zrušuje.

XXXX XXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx dětí

Čl. XXXX

X §53x xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 401/2012 Sb. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx odstavce 5 xx 11 xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 46/2000 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx periodického xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 302/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., zákona č. 305/2013 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., se §17x zrušuje.

XXXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x námořní xxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 310/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 261/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 81/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 339/2020 Xx. a zákona x. 609/2020 Sb., xx §80a zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx o Státním xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxx xxxxxx č. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., zákona x. 152/2011 Sb., xxxxxx č. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx 129/2016 Xx., xxxxxx x. 308/2018 Xx., zákona x. 227/2019 Xx. x xxxxxx č. 190/2021 Xx., xx za §12 vkládá xxxx §13, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 13 xxx:

"§13

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých finančních xxxxxxxxxxxx xxxx zárukách xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx13), x xx x rozsahu

a) jméno x příjmení či xxxxx příjemce,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příjemce, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx má xxxxxxxx xxxxx či xxxxx pobytu,

d) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxx xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx,

x) účel, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx prostředků,

g) informace x xxx, xx xxxx rozhodnuto o xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxxxxx příjemce, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výplaty, krácení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx částky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx vydání xxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, pak do 7 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, informace xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx povinen do 6 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §13 xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

XXXX XXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx škod způsobených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx škod způsobených xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 476/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 197/2017 Xx., zákona x. 100/2019 Xx. x xxxxxx x. 50/2021 Xx., xx §10x zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 122/2000 Sb., x ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 483/2004 Xx., xxxxxx č. 203/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Sb. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., se §15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x obcích

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Sb., xxxxxx č. 313/2002 Xx., zákona x. 59/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona č. 626/2004 Sb., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., zákona x. 169/2008 Sb., xxxxxx x. 298/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Sb., zákona x. 246/2011 Sb., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 72/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx., zákona x. 106/2016 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., zákona x. 257/2017 Xx., xxxxxx x. 175/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., zákona x. 263/2019 Sb. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx §149x zrušuje.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 231/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 404/2002 Xx., xxxxxx č. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., zákona x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 298/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 477/2008 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 118/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 24/2015 Xx., zákona x. 298/2015 Xx., xxxxxx č. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 257/2017 Xx., zákona x. 32/2019 Sb., zákona x. 263/2019 Sb. x xxxxxx č. 36/2021 Xx., xx §94x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xx. LXVI

V xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., zákona x. 312/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 22/2004 Xx., zákona x. 216/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Sb., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 234/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 66/2008 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Sb., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona x. 257/2017 Xx., zákona x. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 263/2019 Xx. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx §119x zrušuje.

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. LXVII

Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 68/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 424/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 186/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 312/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §8 xx xxxxxxxx 16 až 18 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxxxxxx.

2. V §10 xx xx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx druhé, xxxxxxxxxxx xx xxxxx věty xxxxx.".

3. X §10 xxxx. 11 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx9)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx9)".

4. X §13x xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 až 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 6.

5. X §13x xxxx. 5 se xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

6. §23a xx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

X §23x xxxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 282/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 32/2011 Xx. x xxxxxx č. 60/2017 Xx., xx xxxxxxxx 6 x 9 xx 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 x 7.

ČÁST XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. LXIX

V xxxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorů x x změně xxxxxx x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx zákona x. 474/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 196/2017 Xx., xx §41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx o Xxxxxxx xxxxx podpory xxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 211/2000 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx x o Xxxxx národního majetku Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 391/2002 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., zákona x. 61/2005 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx č. 71/2010 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 276/2012 Xx., xxxxxx x. 111/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx. a xxxxxx č. 113/2020 Xx., xx za §10 xxxxxx nový §11, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xxx:

"§11

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx data xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9), x xx x xxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx xx xxxxx příjemce,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příjemce, xx-xx přiděleno,

c) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxx x údaj x xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxx dokumentaci xxxxxxxx, jsou-li prostředky xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) informace x xxx, xx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx částky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx zveřejňují xx 7 xxx xx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx 7 xxx po xxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxx či účinnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9) Xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. LXXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx povinen xx 6 měsíců xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx způsobem uvedeným x §11 xxxxxxxxx x všech finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 10 xxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx znění xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Xx., zákona č. 280/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 480/2003 Xx., zákona x. 41/2004 Xx., zákona x. 218/2004 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 359/2005 Xx., zákona x. 22/2006 Sb., xxxxxx x. 140/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 139/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., zákona x. 457/2008 Sb., xxxxxx č. 153/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona x. 311/2013 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Sb., xxxxxx x. 320/2015 Xx., zákona č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 51/2016 Xx., xxxxxx č. 135/2016 Xx., zákona x. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., zákona x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Xx. x xxxxxx x. 118/2020 Xx., xx §64a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LXXIII

V §15 xxxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx. x zákona x. 430/2010 Xx., xx odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 41 xx 45 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 128/2003 Xx., zákona x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 251/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Sb., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Sb., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 179/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 128/2016 Sb., xxxxxx č. 242/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 295/2017 Xx., zákona č. 208/2019 Sb. a xxxxxx x. 314/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §12 xxxxxxxx 6 x 7 znějí:

"(6) Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxx47), x xx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx příjemce, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx přiznané xxxxxx a xxxx x tom, jaká xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) účel, xx xxxxx xx poskytovaná xxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace,

g) informace x xxx, xx xxxx rozhodnuto o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxx příjemce, xxxxxx částky, kterou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx či xxxxx nebyla xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se zveřejňují xx 7 xxx xx vydání rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace, x xxxxxxx informace xxxxx odstavce 1 xxxx. g) xx 7 dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Informace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 10 xxx.".

2. V §12 xx xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. §12x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx povinen xx 6 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem uvedeným x §12 xxxx. 6 xx 8 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxxxxx xx 1. lednu 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx.

XXXX SEDMDESÁTÁ

Změna zákona x Probační x xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Sb., o xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx (xxxxx x Xxxxxxxx x mediační xxxxxx), xx xxxxx zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 181/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 303/2013, xxxxxx č. 204/2015 Xx., zákona x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 165/2020 Xx. a xxxxxx x. 220/2021 Sb., xx §5a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LXXVII

Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 13/2002 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 115/2012 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Sb., xxxxxx x. 238/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 544/2020 Xx. x xxxxxx č. 36/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §47x xx xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 36a xxxxxxx.

2. X §48 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxx xx byly xxxxxxxxxx xxxxx §47x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o matrikách, xxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx., zákona x. 165/2004 Xx., xxxxxx č. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 21/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb. x xxxxxx x. 279/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §84 xx odstavec 2 xxxxxxx x zároveň xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

2. §84x, 84x, 84x x 84x xx xxxxxxx.

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx., zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 436/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 215/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 297/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 197/2012 Xx., zákona č. 390/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 101/2013 Xx., xxxxxx x. 233/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 300/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 230/2014 Xx., xxxxxx č. 249/2014 Xx., zákona x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 48/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 285/2018 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Xx., zákona x. 337/2020 Xx. x xxxxxx x. 220/2021 Xx., se mění xxxxx:

1. X §6 xxxx. 7 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxxxxx řidičského xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

2. X §6 xxxx. 7 se na xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx50)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50 xxx:

"50) Xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X §6 xxxx. 7 xx xx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".

4. X §6 odstavec 8 zní:

"(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xx xxxxx policisty, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, strážníka xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, xx-xx povinnost xx xxx u sebe.".

5. X §6 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxxxxx-xx řidič xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6x xxxx 118b, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odejme x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x tom xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 9 xx označuje jako xxxxxxxx 10.

6. X §6x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 a řidič xx xx výzvu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx policista xxxxxx xx zadržený. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příslušnému podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zadržet, xxxxx je xxxxx xxxxxxx nemá x xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 pracovních dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

7. X §47 xxxx. 3 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; záznam xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx51)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 51 xxx:

"51) §7 zákona x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

8. V §118x xx na konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx údajů o xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, který x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

9. X §118b xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xx-xx xxx xxxxx xxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x řidič xxx policistovi xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxx průkaz prohlásit xx zadržený. Xxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx případě považuje xx xxxxxxxx a xxxxxxxx 2 až 5 se použijí xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx má xxxxxxxxx xxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxx prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

10. §122x xx xxxxxxx.

11. X §125x xxxx. 1 xxxx. x) xx na konci xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxxxx xx zadržený xxxxx §118x odst. 6".

12. X §125x xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxx "§113 xxxx. 1" xxxxxx text ", §118b xxxx. 6".

13. X §137 xxxx. 2 xx xxxx "§118x odst. 6" nahrazuje xxxxxx "§118x xxxx. 7".

XXXX SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 301/2016 Sb., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., zákona x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Sb., xxxxxx x. 99/2019 Xx. x zákona x. 12/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. x) xx x), x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) a v §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx čárkou.

2. X §2 xxxx. b) xx na konci xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx jiných xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx".

3. X §2 se xx xxxxxxx f) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx informačních systémů xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, včetně jeho xxxxxxxx, organizačního, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx je x xxxxxxxxxxx technických xxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujících xxxxx informační činnosti xxxx částečná xxxxx xxxxx náhrada technických xxxx programových xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx informační xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zlepšení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

4. X §2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx, programové vybavení" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx prostředky".

5. V §2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejné správy (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx")" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx centrálního xxxxx služeb".

6. X §2 se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), která xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx computingem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k sdílenému xxxxxxxxxxx xxxx programovému xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x nastavitelný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy,

y) poptávkou xxxxx computingu xxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

1. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vůle využít xxxxx computing xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx xx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx tohoto xxxx jiného orgánu xxxxxxx xxxxxx x xxxx rámec vertikální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zakázku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. obsahující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud computingu,

3. xxxxxxxxxxxxx úkonu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných zakázek, xx-xx xxx cloud xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných zakázek,

z) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xx projev xxxx xxxxxxxxxx xxxxx computing xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxxx xxxxxxxx zakázku x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.".

7. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxx c) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxx x projektech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.".

8. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx xxxxxx".

9. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) x x), x §4 xxxx. 2 písm. x) x x §5 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx správy prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxx referenčního xxxxxxxx".

11. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "upravujícími xxxxxxxxxx xxxx komunikační xxxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx čárka x na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx technologií".

12. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx")" zrušují.

13. X §5 xxxx. 2 písm. x) xx xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "upravujícími xxxxxxxxxx xxxx komunikační xxxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxx vlády" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx komunikačních xxxxxxxxxxx".

14. X §5 odst. 2 xxxxxxx f) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyjádření x x xxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx projekty určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx před xxxxxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx na xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx systémy veřejné xxxxxx.".

15. X §5 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až i), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx akcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx x vyjádření, x xxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx, až xx souhlasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády,

h) provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx pořízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx spravovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.".

16. X §5 odst. 2 xx xx xxxxxxx g) vkládají xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx, vést záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx; část xxxx xxxx středníkem xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nemajících xxxx xx vnitřní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informačního systému xxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxx informačním xxxxxxxx až po xxxxxxxxx ministerstva, xx xxxxxx informační systém xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, informační xxxxxxxx xxxxxx veřejné správy x xxxxxxxx dokumentací, x xxx-xx o xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx spravovaný xxxxxxx xxxxxxx správy, pro xxxxx jsou závazná xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy; část xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx týká xxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

17. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx mohou při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx informačního systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

18. X §5x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,", xxxxx "a" xx xxxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "provozování" xx vkládají xxxxx ", xxxxxxx a xxxxxxx".

19. X §5x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx cíle v xxxxxxx řízení spravovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx principy pořizování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, užívání x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku se xxxxxxx jedna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx orgánů veřejné xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úrovní x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kybernetické xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

20. X §5x odst. 3 se xxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

21. V §5x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postupují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby cloud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

22. X §5c xx na xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx slova "x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx koncepcí Xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx".

23. X §6b xxxx. 1 se xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)".

24. X §6b xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "písm. x)" xxxxxxxxx textem "xxxx. x)".

25. V §6x odst. 1 xx slova "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo využívány".

26. X §6x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx centrálního xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx provozní dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxx služeb, xxxxxxxxx ji v xxxxx x vyhodnocuje xxxx dodržování.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 a 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 a 5.

27. V §6h xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Orgány xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx spravované xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xx x)" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx vazbu xxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxx jinými orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xx informační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx".

28. X §6h xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx-xx xxxx využívají-li xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxx" a za xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx slova ", xxxxxxx, xxx se xxx stalo".

29. X §6x xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výlučně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

30. Xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§6x

Xxxxxxxxx x oblasti využívání xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) schvaluje xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu poskytovatelem xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy, xxxxxx rozpočtového výhledu xx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx využívání xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx správy,

b) vydává xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na 5 xxx a xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx udržitelného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy splňuje xxxxxxxxx xxxxx §6x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx orgány xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) vede xxxxxxx cloud computingu xxx xxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx poskytování xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Národní xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §6x, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, který xx informačním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem základní xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx xxxxxx poskytne xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podpoře řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx computingu je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud computingu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx computingu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxx xxxxxx elektronického nástroje xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, poskytovatelích xxxxx computingu, xxxxxxxxx xxxxx computingu x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx.

(2) Údaji xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx computingu jsou

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poptávku xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxx parametrech xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx,

x) poskytovatelích xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

x) nabídkách cloud xxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud computingu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx charakterizující xxxxxxxx xxxxx computing, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx parametrech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, předpokládaném rozsahu x předpokládaném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x xxxxx místě, případně x xxx, xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx mimo území Xxxxxxxx xxxx,

x) využívaném xxxxx xxxxxxxxxx jsou

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computing,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který cloud xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, který cloud xxxxxxxxx poskytuje,

4. údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bezpečnostní úrovni x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxxxx zveřejnění xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x které xxxx u konkrétního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy, xxxxx xxxxx computing xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx x katalogu cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchová xxxxx xx dobu 5 let v xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx je součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxx computingu orgánem xxxxxxx xxxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x x je xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx cloud computingu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných zakázek xxxx

x) x xxxxx xxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx zadat veřejnou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Přestane-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxx využívání xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne, kdy xx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx computing xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cloud computingu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx nepoužijí v xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx výlučně

a) xx správě a xxxxxx xxxxxxxxxxx potíží xxxx xxxxxxxxxxx programových xxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx souvisejících signálů,

b) xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx autentizace,

c) k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku, nebo

d) xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx zkušebnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxxxxxx státního cloud xxxxxxxxxx závislé xx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytujícího xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx

(1) Poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx osoba xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx

x) xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) bezúhonné x xxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytujícím orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařazený xx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státního cloud xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx cloud xxxxxxxxx využívaný orgánem xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx,

x) který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bezpečnostních xxxxxxxx pro orgány xxxxxxx moci využívající xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx úroveň xx stejná xxxx xxxxx než bezpečnostní xxxxxx informačního systému xxxxxxx správy nebo xxxx části, k xxxxxxxxx jehož provozu xx využíván,

e) xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx poskytování xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx x využitím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaným x xxxxxxxx cloud computingu; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovaného xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x),

x) u xxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu zapsaným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovaného xxxxx §6l odst. 1 xxxx. x).

§6x

Xxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx poptává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to xx 15 xxx ode xxx uplatnění xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx zapíše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvede v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaná v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sdruží.

§6p

Výmaz xxxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vymaže x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx zápis xx katalogu cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, x xx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx požadavku,

b) x jejíž xxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx požádal xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx ode xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx §6x,

x) xxxxxx xxxxxxx xx katalogu xxxxx computingu xxxxx §6x odst. 1 xxxx xxxxx, xx xxxxxxx vlastního vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b).

Zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 45 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx požádal.

(3) Poskytovatel xxxxx computingu podává xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx formátu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v žádosti

a) xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx sídla, xx-xx xxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx připojí

a) xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxx, x xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; část xxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxx zkušenostech s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx certifikaci xxxx audit xxx xxxxxx xxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx §12 xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxx prokazujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vydaný orgánem xxxxx, x xxxx xx sídlo, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx evidován nedoplatek xxxx žádnému z xxxxxx xxxxxx států; xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx jej může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxxx stanovisko xx 3 xxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidovaný xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x na xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx rozsah xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx použijí ustanovení xxxxxxxx řádu o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o stavu xxxxxxxx daňového xxxx. Xxxxxxxxxx těchto údajů xxxx porušením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku podle §6x xxxx. 1 xxxx. x) údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx tento xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xx vyžádat xxx xxxxx posouzení splnění xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5 xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx splnění požadavků xxxxx §6x odst. 1, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx informace, xx xxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

§6x

Xxxxx poskytovatele xxxxx computingu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) požádá-li x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx, xx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x) a nezjednal-li xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx, xxxx xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1 písm. b) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx rozklad xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxx computing xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; ve vyrozumění xxxxx datum výmazu x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §6r xx xx xxxxx poskytovatele xxxxx computingu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

Zápis xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx computingu

§6t

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařazeného do xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx computingu xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx nabízený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x), b), d) x x) x xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x), xxxxx xxx x požadavky xxxxx §6x xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx computingu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx computingu. Ministerstvo xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx nabízený xxxxx computing požadavky xxxxx §6x xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo poskytovatelem xxxxx computingu xxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x druhé rozhodne xxxxxxxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx podání; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx přípustný.

(2) Xx-xx žádosti x xxxxx xxxxxxx vyhověno, xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx nevydává. Takové xxxxxxxxxx nabývá právní xxxx xxxx zápisu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxx xxxxx jednu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nabídku xxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovně.

(5) Poskytovatel xxxxx computingu xxxxx x žádosti

a) xxxxx x xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu,

b) xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závislé xx xxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu x xxxx poskytovatele x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx je poskytování xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu x xxxxx xxxxxx zapojení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx zapojení.

(6) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx připojí

a) xxxxxx xxxxx dodavatelů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

e) plán xxxxxxxxx kontinuity xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x plán xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx auditní zprávu xxxxxxxxxxx xxxxxx existenci,

f) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) podklady x xxxxxxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx nabízeným cloud xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx závislé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud computingu, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx správy,

c) xxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxx computing xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx audit xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu,

e) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx kontinuity xxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxx a plán xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx havárii, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx auditní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů rizik xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) podklady x ověření splnění xxxxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací podpůrným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx požadovány xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím kybernetickou xxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx tito xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxx veřejné správy.

§6u

(1) Xxxxxxxxxxxx xx vyžádá xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Národního xxxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx bezpečnost; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx. Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx 30 xxx od jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 se xx zápis xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx computingu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídky xxxxx computingu xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, který xxxxxxx x její xxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, je-li splněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejího xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud computingu. X xxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxx computingu, xxxxx x zápis xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, které xx o nabídce xxxxx xxxxxxxxxx vedou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx aktualizací dotčeny. Xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxx připojí xxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 až 8, v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx aktualizací xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu je, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 x §6x xxxx. 1 xx na aktualizaci xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx computingu

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xxxxx poskytovatel cloud xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xx xx 15 dnů ode xxx podání xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx §6x x nezjednal-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx,

x) xxxxxx-xx xxxx 3 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nabídka xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx platnost xxxxxxx xxxxx computingu xx uplynutí xxxx 30 xxxxxx xxx xxx, kdy byla xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxxxxx doby 30 xxxxxx xxx xxx, xxx mu poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nabídka cloud xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) o xxxxx xxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx požádal xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, x xxxxx došlo x výmazu z xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x to současně x xxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx zápis xx xxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x x xxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx computingu.

(2) Xxxx-xx se xxxxxx x xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), zjištění podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více cloud xxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vymaže x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx veřejné správy, xxxxx využívá xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6r xxxx. 7 xx xx xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části z xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx obdobně.

§6x

Zápis xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 45 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §6x xxxx. 1 písm. x).

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cloud computingu xxxx využívaného xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx je poskytován xxxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxx údajů xxxxxxxx x katalogu xxxxx computingu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx skutečností xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 5 xxxx §6x xxxx. 6 xx 8, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x současně xx předloží xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx xxxx, xxx je xxxxx computing xxxxxxxxx xxxxxxx cloud computingu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x intervalech stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx požadavku xxx xxxxxxxxxxx nebo audit xxx oblast xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxx §6x odst. 5 xxxx. x), §6t xxxx. 6 xxxx. x) x §6x xxxx. 7 xxxx. x) x xxxxxx x xxxxxxxxx penetračního xxxxx podle §6t xxxx. 6 xxxx. x) a §6t xxxx. 7 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zapíše do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx objemu xxxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xxxxx xxxxxxx xxxxxx využívá xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx využívaného cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu

Orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxx computingu, x xx xx 45 xxx ode xxx xxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".

31. V §7 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx (§6x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo" xxxxxxx.

32. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "na xxxxxxxxxxx k realizaci xxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

33. X xxxxx první xx xx hlavu VII xxxxxx xxxx xxxxx XXXX, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"HLAVA VIII

ÚČINKY XXXXXXX

§8

Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx být podpis xxxx, xxx jej xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, umožňuje-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, autorizaci xxxxx xxx, xxx xxxx xxxx, x xxxxxx prokázání projevu xxxx xxxx, xxx xxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx XXXX až X xx označují xxxx xxxxx IX až XX.

34. X §8x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", Hospodářská xxxxxx České republiky x Agrární xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

35. X §8x odst. 2 xxxx. x) x x §8x xxxx. 1 se slova "xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace".

36. V §8x xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají slova ", Agrární xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

37. V §8x xxxx. 3 xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx".

38. Xx §9d xx xxxxxx xxxxxxxx x nadpis xxxxx XX, které xxxxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX".

Xxxxxxxxx xxxxx XX se xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.

39. X §9x xxxx. 3 se xxxx první nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx provozovaného informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx x provozovateli významného xxxxxxxxxxxx systému." a xx konci textu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

40. X §9x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

41. §12 xxx:

"§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. i), hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6o xxxx. 4 a xxxxxx xxx jejich provádění,

b) xxxxxxxxx xx strukturu x náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vytváření, xxxxxxxx, xxx vyhodnocování jejího xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx správy, technické xxxxxxxxx xx informační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle §5x xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx xx strukturu x náležitosti provozní xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 3 x xx xxxxxx provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §5x xxxx. 4,

x) postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §6d xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxx xxxxx computingu x x cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §6x odst. 2,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxx computingu orgánu xxxxxxx správy xxxxx §6x xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx na náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 5 xxxx. x),

x) požadavky na xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 xxxx. x) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 7 písm. d),

i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §8x xxxx. 2 xxxx. x).

&xxxx;(2) Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx podle §6x xxxx. 1 písm. x) x §6x xxxx. x),

x) seznam xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxx §6x xxxx. 5 xxxx. c), §6x xxxx. 6 xxxx. x) a §6x xxxx. 7 xxxx. x), doklady x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx předkládání xxxxxx dokladů xxxxx §6x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §6t xxxx. 6 písm. x) x §6x xxxx. 7 písm. x) x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx náležitosti xxxxxxx xxxxxx osvědčující xxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na obnovu xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 písm. x) x §6x odst. 7 písm. x),

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zhodnocení zdrojů xxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 písm. x) x §6x xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, integrity x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxx §6t odst. 6 písm. x) x §6t xxxx. 7 xxxx. x).".

42. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "§5 xxxx. 2 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "§5 xxxx. 2 xxxx. x)" x xxxxx "§5 odst. 2 písm. x)" xx nahrazují slovy "§5 xxxx. 2 xxxx. x)".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx x xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx správy") xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxx xxxxxxx x xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Sb., xx xxxxx účinném od xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. prosince 2023.

2. Xxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx computing, který xx obsažený x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx computingu") xxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zapsané xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx VI xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Orgán xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx tohoto zákona xx 31. xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx účinném od xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x který je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx znění xxxxxxx od prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. §6l xxxxxx x. 365/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx využití cloud xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxxx

Xx. LXXXII

V zákoně č. 406/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 359/2003 Xx., xxxxxx x. 694/2004 Sb., xxxxxx x. 180/2005 Xx., xxxxxx č. 177/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 574/2006 Xx., zákona x. 393/2007 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., zákona x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 318/2012 Xx., zákona x. 310/2013 Xx., xxxxxx x. 103/2015 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Sb., xxxxxx č. 3/2020 Xx. x xxxxxx x. 403/2020 Xx., xx §10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LXXXIII

V xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Sb., xxxxxx č. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 670/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., zákona x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 152/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 1/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 x zákona x. 609/2020 Xx., xx §17x zrušuje.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. LXXXIV

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 297/2009 Xx., zákona x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Sb., zákona x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 63/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Sb., xxxxxx x. 52/2020 Xx., zákona č. 337/2020 Sb. x xxxxxx č. 543/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §4x xx xxxxxxx.

2. V §5 xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx "provozovatele" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", xxxx x xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28)".

3. X §5 xxxx. 5 písmeno x) zní:

"a) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x), §4 xxxx. 3 písm. x), x) x x) a §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

4. X §72x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

5. V §79x xxxx. 4 xx xxxxx ", §4x xxxx. 1 až 6" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 93/2004 Sb., xxxxxx x. 163/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2007 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 436/2009 Xx., xxxxxx x. 38/2012 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 256/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 326/2017 Sb. x zákona x. 403/2020 Xx., xx §20x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx. LXXXVI

V xxxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 219/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 230/2016 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x zákona x. 178/2019 Xx., xx §3f včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx sbírkách

Čl. XXXXXXX

X xxxxxx č. 117/2001 Sb., x veřejných xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 120/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. a xxxxxx x. 287/2018 Xx., xx §27x xxxxxxx.

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxxxxxx xxxx

Xx. LXXXVIII

V §131 zákona x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx. x xxxxxx x. 38/2021 Xx., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx x užití xxxxx x ní".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské soutěže x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 340/2004 Xx., zákona č. 484/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 71/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 155/2009 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 360/2012 Xx., xxxxxx č. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 293/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 262/2017 Xx., xx §21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XC

V xxxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 341/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 82/2005 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., zákona x. 348/2005 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 196/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., zákona x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 302/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 142/2012 Xx., zákona x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 406/2012 Xx., zákona č. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 79/2015 Xx., zákona x. 139/2016 Xx., xxxxxx č. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx. a xxxxxx x. 238/2020 Xx., xx §67b zrušuje.

XXXX XXXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x. 196/2009 Xx.

Xx. XXX

X xxxxx xxxxx čl. XX xxxxxx č. 196/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 484/1991 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx xxxx 9 x 10, xxxxx xxxxx:

"9. X xxxxxxx, xx vláda xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx licence xxxxx xxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k datu xxxxxxxxx x xxxx 5 xxxx. a) xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ani xxxxx xxxx 5 xxxx. x) xxxxx, xxx uplynutím xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx-xx případ uvedený x xxxx 9, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx licencí k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analogově xxxxxxx podle xxxx 6. Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 9.".

ČÁST XXXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxx zákona

Čl. XXXX

X §104 xxxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 150/2010 Sb., xxxxxx x. 151/2011 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 113/2018 Xx., xxxxxx č. 481/2020 Sb. x xxxxxx x. 544/2020 Xx., se xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 122/2004 Xx., zákona x. 67/2006 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 202/2015 Sb., xxxxxx č. 193/2017 Xx. x zákona x. 609/2020 Sb., xx §5x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 1/2005 Sb., zákona x. 216/2006 Sb., xxxxxx x. 341/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx §23a xxxxxxx.

XXXX OSMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XCV

V zákoně č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 123/2003 Sb., xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 298/2007 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Sb., xxxxxx č. 407/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 126/2019 Xx., xx §23x zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 59/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx č. 170/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 357/2014 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona č. 277/2019 Sb. x xxxxxx č. 314/2019 Xx., se §60a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx označení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 452/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx označení a x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., zákona x. 375/2007 Xx., xxxxxx x. 256/2011 Xx., xxxxxx x. 196/2017 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., se §13a xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXXXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx o obalech

Čl. XXXXXX

X xxxxxx č. 477/2001 Sb., x obalech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 274/2003 Xx., zákona x. 94/2004 Sb., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 66/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 25/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 77/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 62/2014 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 149/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 545/2020 Xx. a xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §31x zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech

Čl. XXXX

X zákoně č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o církvích x náboženských společnostech), xx znění nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 4/2003 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 192/2016 Sb. x zákona x. 303/2017 Xx., xx §27x zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x soudcích

Čl. X

Xxxxx č. 6/2002 Sb., o soudech, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x soudcích), ve xxxxx xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 349/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 441/2003 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 349/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., zákona x. 221/2006 Sb., xxxxxx č. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 397/2006 Xx., xxxxxx x. 184/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx č. 215/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 185/2014 Sb., zákona x. 15/2015 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx., zákona x. 14/2017, xxxxxx x. 90/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 31/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Sb., zákona x. 315/2019 Sb. x zákona č. 218/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §175x se xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx příjmení".

2. X §175x xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které zní:

"c) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

3. X §175x se xx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x), xxxxx znějí:

"h) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx xxxxxxxx jako písmeno x).

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CI

V xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 521/2002 Sb., xxxxxx x. 437/2004 Sb., xxxxxx č. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., zákona x. 69/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 39/2015 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx. x zákona x. 541/2020 Xx., xx §28x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x zbraních

Čl. XXX

Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Sb., xxxxxx č. 537/2004 Xx., zákona x. 359/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 484/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 148/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., zákona x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 229/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 455/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Sb. x zákona x. 13/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx označují jako xxxxxxx c) x x).

2. V §73a xxxxxxxx 5 x 6 znějí:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx registru zbraní xxxxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxx muniční xxxxxxx, x to xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x umožnění xxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jím xxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jím pověřená xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní přistupuje xxxxxxxxxxxxxxx přístupu se xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx elektronickým čipem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx centrální registr xxxxxx xxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. §73x xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. CIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx licence x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx po vyhlášení xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx do xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. CII xxxx 2 xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 146/2002 Sb., x Státní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 120/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., zákona č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 138/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 26/2017 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Xx. x zákona č. 174/2021 Xx., xx §9 xxxxxxx.

ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 147/2002 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu zemědělském x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 21/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 179/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 299/2017 Xx. x xxxxxx x. 369/2019 Xx., xx §8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 170/2002 Sb., o válečných xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 190/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2007 Xx., zákona x. 308/2008 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 88/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx §8x xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 5 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx §12x xxxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx arbitrovi, xx xxxxx zákona x. 378/2015 Xx. a xxxxxx č. 171/2018 Xx., xxx:

"§12x

Xxxxxx xx xxxxxxxx využívat x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x katastru nemovitostí xxxxxxxxx.".

XXXX XXX

Xxxxx zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 281/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx živnostenského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x zákona x. 253/2017 Sb., xx §21x včetně xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXX PRVNÍ

Změna xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x orgánů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., zákona x. 100/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 97/2019 Sb., zákona x. 277/2019 Sb. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx "podle §19" xxxxxxx.

2. §19 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o obchodu x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin

Čl. CX

V §26 zákona x. 149/2003 Xx., x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx významných xxxxx a umělých xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx lesa a x zalesňování, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodu x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 232/2013 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 62/2017 Xx., xx xxxxxxxx 3 xx 8 zrušují.

XXXX XXX TŘETÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 162/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 141/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx §19a zrušuje.

XXXX XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x zákona x. 609/2020 Xx., xx §25x xxxxxxx.

ČÁST STO XXXX

Xxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxxx

Xx. CXIII

V zákoně č. 441/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x státní správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Sb., zákona x. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 196/2017 Xx. x xxxxxx x. 286/2018 Xx., xx §45x včetně xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. CXIV

Ustanovení §28x xxxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxx:

"§28x

Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx XXX xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §12 xxxxxx č. 22/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 58/2014 Sb., xx xxxxxxxx 6 xx 9 zrušují.

XXXX STO XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx x genetickými xxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 78/2004 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx a genetickými xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 346/2005 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx č. 371/2016 Xx. x zákona x. 183/2017 Sb., xx §27x zrušuje.

XXXX XXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §19 zákona č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x rybářství), xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx odstavce 2 xx 7 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX STO XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x nimi a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 467/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., zákona x. 86/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §25x xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

&xxxx;X xxxxxx č. 215/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 109/2009 Xx., xxxxxx č. 236/2012 Xx., zákona x. 104/2017 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., xx §5x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 57/2008 Sb., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 149/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 437/2012 Sb., xxxxxx x. 505/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 136/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 203/2015 Xx., zákona x. 314/2015 Sb., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx č. 88/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona x. 93/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Sb., xxxxxx č. 222/2017 Xx., xxxxxx č. 327/2017 Sb., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 210/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 365/2019 Sb., xxxxxx č. 33/2020 Xx., zákona x. 161/2020 Sb., xxxxxx x. 285/2020 Xx. x zákona x. 388/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 písm. x) xxxx 4 se xxxx "(§147c)" xxxxxxx.

2. §147x xx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 56/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xx xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"u) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové služby (xxxx xxx "národní xxxxxxxx").".

2. V §37 xx xxxxxxxx 4 xx 9 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 10 až 13 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

3. X §38 odst. 1 xxxx. c) se xxxxx "odst. 11 x 12" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 x 6".

4. §38x xx xxxxxxx.

5. V §40 xx na xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx věta "Xxxxxx xxxxxxxxx shody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pořízené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

6. V §44 xx na xxxxx xxxxxxx u) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxxx střediska pro xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxx provádění xxxxxxxx x výši úplaty xx provedení atestace,

w) xxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx atestů elektronického xxxxxxx spisové služby (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx atestační xxxxxxxxx.".

7. X §63 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) až x), x), x) x x), xxxxx x xxxxxx město Praha" xxxxxxx.

8. X §63 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx využívat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx, které splňují xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx druhé se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ode dne xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxx 1 rok, x xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byl změněn.".

9. X §63 xxxx. 4 se slova "xxxxxxx x odstavci 3 xxxx první" x xxxxx "xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx")" xxxxxxx.

10. X §64 xxxx. 4 xx xx xxxxx "pomůcce a" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x x" x xx xxxxx textu xxxx první a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova "x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

11. X §64 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx".

12. X §64 xxxx. 4 se slova "x elektronické xxxxxx" x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

13. X §64 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §64 xxxx. 6 xx za xxxxx "týká" xxxxxxxx xxxxx "x u xxx určený xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxx xxxxxx ve jmenném xxxxxxxxx".

14. X §64 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "x" zrušuje.

15. X §64 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxx xxx určeným xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.

16. V §64 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx jí xxxxx týká a x něhož xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxx xx takový xxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X §64 odstavec 7 xxx:

"(7) Určený xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx jmenném rejstříku x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx předání xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x fyzické osobě xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

18. X §64 odst. 7 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

19. X §64 se xxxxxxxx 8 zrušuje.

20. X §65 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4" xxxxxxx.

21. Xx §69a xx vkládají nové §69x xx 69e, xxxxx xxxxxx skupinového xxxxxxx znějí:

"Atestace

§69b

(1) Atestaci xxxxxxx atestační xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx střediskem xx

x) xxxxx xxxx jiné xxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx žádná xxxxx nebo jiné xxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) u xxxxx xxx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx nezúčastní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx žádný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx ministerstvo xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je určit xxxxxxxxxx střediskem xxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nim xxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx uspořádání.

§69c

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxx xx xxxxxxx objednávky x postupem, za xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx ještě xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyrozumí xxxx, xxx atestaci xxxxxxxx, x xxxxx xx, xx kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx elektronický systém xxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, písemný xxxxx. Atestační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx atest xx svých internetových xxxxxxxxx x zašle xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vydání xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x národního xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx atestační xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx x xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69x

(1) Xxxxx xxxxx 2 xxxx xxx dne xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Atestační xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x zneplatnění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ji xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zveřejní xx Věstníku xxxxxxxxxxxx, x xxxx, kdo xxxxxxxx objednal.

(3) Má-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 odst. 1 x xxxxxxxxx standardu, x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x postupu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx elektronický xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxx elektronický xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxx x toho, xxx xxxxxxxx objednal, x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx současně zneplatní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x zneplatnění atestu xx svých internetových xxxxxxxxx x xxxxx xx ministerstvu, xxxxx xx zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx původce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxx atestu xxxxxxxx, xx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 1 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva.

§69e

Zakazuje se xxxxxxx nebo dodávat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spisové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x národního xxxxxxxxx x u xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. X §74 xx xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:

"(11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x §69x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x kterého není xxxxxxx těchto požadavků xxxxxxxxx atestem.".

Dosavadní odstavec 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12.

23. X §74 xxxx. 12 xx vkládá xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:

"x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11,".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx x).

24. V §78 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx".

25. Xx §78b xx xxxxxx xxxx §78x, xxxxx xxx:

"§78x

Xxxxxxxxxx §3 xx 13, §15, 16, 46, 49, 50, 53, 57x, 64, §66 xx 68x, §69, 70, §72 až 74, §79 a xxxxxxx č. 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx vylučuje xxxx xxxxxx.".

26. X xxxxxxx x. 2 xx xx bod 13 xxxxxx xxxx xxx 14, xxxxx xxx:

"14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxx 14 xx 19 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 15 xx 20.

27. Poznámka xxx xxxxx x. 17 xxx:

"17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxxxx x. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.".

Xx. CXXII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, xxxx xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 499/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2023.

2. Xxxxxxxxxxxxx původci xxxxx §3 xxxx. 1 písm. f) xx x) xxxxxx x. 499/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2024.

XXXX XXX ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. CXXIII

V §183x xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, základním, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 343/2007 Sb., xxxxxx x. 49/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxx x. 101/2017 Sb., xx xxxxxxxx 3 xx 8 x 10 xx 12 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 49c xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 318/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 294/2017 Xx., se xxxx takto:

1. X §31x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) datum, místo x xxxxx úmrtí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxxx 4 přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Sb. x xxxxxx č. 279/2019 Sb., xx xxxxxxx d) xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx., zákona č. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 468/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 214/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Xx., xxxxxx x. 222/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 252/2017 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., zákona č. 311/2019 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx. x zákona č. 150/2021 Xx., se §134 a 134x xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 50 xx 52 xxxxxxx.

ČÁST XXX OSMNÁCTÁ

Změna xxxxxx o rozhlasových x televizních xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 348/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Sb., xxxxxx č. 302/2011 Xx. x xxxxxx x. 318/2015 Xx., xx §11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

Čl. XXXXXXX

X xxxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 32/2008 Sb., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., zákona č. 256/2017 Sb., xxxxxx x. 35/2018 Xx. x xxxxxx č. 277/2019 Sb., xx §138x zrušuje.

XXXX STO XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 21/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisu xxxx kopie x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Xx. a xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx vidimace x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, držiteli xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.".

2. X §5 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxx:

"(2) Legalizaci xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místy veřejné xxxxxx20).

20) §8x xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 365/2000 Xx., o informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

3. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx ověřující xxxxxx

x) listinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx listině xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxx za xxxxxxx.".

4. V §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx zní:

"§11a

(1) Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x postup xxx provádění xxxxxxxxxx xx dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".

6. X §12 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

7. Xx xxxxx xxxxx §12 se xxxxxxxx xxxxx ", xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx provedla, a xxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

8. X §13 xxxx. x) xx xx xxxxx "podobě" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

9. X §15 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě".

10. X §15 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví

a) vzor xxxxxxxxx doložky,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx listině, způsob xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx listině x xxxxxx xxxxxxx ověřovací xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx ověřovací xxxxxxx x dokumentu x elektronické xxxxxx.".

11. X §16 odst. 2 xxxx. e) xx xxxxx "listiny, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx které xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx".

12. V §21 xx xx xxxx "§11 xxxx. 3" xxxxxx xxxx ", §11x odst. 2".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí

Čl. XXXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx. x zákona x. 183/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §14 xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

2. X §16 xxxx. 4 se xxxxx "8" nahrazuje xxxxxx "6".

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 29/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 108/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx č. 384/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx č. 45/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx č. 313/2013 Xx., zákona x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 254/2014 Xx., xxxxxx č. 189/2016 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 200/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Sb. x xxxxxx č. 47/2019 Sb., se xxxx takto:

1. X §30 xx xxxxxxxx 3 xx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

2. V §33 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx a vhodné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující potřeby xxxxx xxx přímého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. CXXXII

V xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 259/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., zákona x. 254/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 367/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 309/2018 Xx. a xxxxxx x. 588/2020 Xx., xx §53 včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx č. 39x xxxxxxx.

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 159/2006 Sb., x střetu xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 350/2009 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona č. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 112/2018 Xx., xxxxxx x. 263/2019 Xx. x xxxxxx x. 149/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §13 xxxx. 7 xx xxxxx "v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §14x" xxxxxxxxx slovy ", xx xxxxxx má xxxxxxx".

2. §14x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx insolvenčního zákona

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona č. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Sb., xxxxxx č. 217/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 241/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 260/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 294/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., zákona x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 291/2017 Xx., zákona x. 182/2018 Sb., xxxxxx x. 307/2018 Xx., zákona x. 31/2019 Xx., zákona x. 80/2019 Sb., xxxxxx č. 230/2019 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Sb., xxxxxx x. 191/2020 Xx., xxxxxx x. 460/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 588/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §420 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxx xxxxx do insolvenčního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §420 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Sdílení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.".

3. X §432 xx xxxxxxxx odstavec 5, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 75 zní:

"(5) Xx 31. prosince 2022 xx xxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadáním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rodného xxxxx xxxxxxx osoby, a xxxx-xx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx získat xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx čísla. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději od 1. ledna 2023 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dlužnících xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxx kombinace xxxxx, příjmení, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátoru75); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx sadě podle xxxxx, příjmení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

75) §12x xxxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX STO DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 345/2009 Xx., xxxxxx č. 379/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., zákona č. 194/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx č. 312/2019 Xx., xxxxxx x. 47/2020 Xx. x xxxxxx x. 403/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxx xx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Za §184i xx vkládá xxxx §184x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§184x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx slouží k xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podkladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 x 5 x části xxxxxx xxxxx X.".

3. §193 xxx:

"§193

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §20x xxxx. 4, §21 xxxx. 4, §24 xxxx. 3, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 8, §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6, §66 xxxx. 5, §78x xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 xxxx. 5, §94c xxxx. 3, §94x xxxx. 7, §94x xxxx. 7, §94x xxxx. 6, §94x xxxx. 8, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 11, §96x xxxx. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 xxxx. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §122 xxxx. 7, §122x xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 xxxx. 8, §134 xxxx. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 xxxx. 4, §161x xxxx. 7, §162 xxxx. 7, §184x xxxx. 3, §184e xxxx. 6, §184f xxxx. 5, §184x xxxx. 5, §184h xxxx. 5 a §184x odst. 4.".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 184/2006 Sb., o odnětí xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx), xx znění zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 405/2012 Xx., zákona č. 49/2016 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx. x xxxxxx x. 403/2020 Xx., xx §30x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CXXXVII

V xxxxx páté hlavě XX xxxx 2 xxxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., zákona x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx. x xxxxxx x. 92/2018 Sb., xx xxxxx 5 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60 zrušuje.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx

Xx. CXXXVIII

V xxxxxx č. 319/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx veřejné xxxxxxx, x o změně xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx. a xxxxxx č. 183/2017 Xx., xx §2x xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2008 Sb., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 75/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 70/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 80/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx č. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 36/2018 Sb., xxxxxx x. 44/2019 Xx., xxxxxx č. 262/2019 Xx. a xxxxxx x. 89/2021 Xx., xx §19b včetně xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

Čl. XXX

X zákoně č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 77/2011 Xx., zákona x. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., zákona x. 255/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x zákona x. 541/2020 Sb., se §8x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx ekologické xxxx x o xxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 167/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x x xxxx nápravě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a zákona x. 98/2019 Xx., xx §16x xxxxxxx.

XXXX XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 299/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 255/2019 Xx., zákona č. 279/2019 Xx. x xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správců".

2. §3 xxxxxx nadpisu zní:

"§3

Datová xxxxxxxx xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osobě, xxxxx je zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, bezodkladně poté, xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx této osoby xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx datové schránky xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxx,

x) rodné xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx narodila x xxxxxx, xxxxx narození x stát, na xxxxx xxxxx se xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 a 5, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxx marné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx. Xx-xx xxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ji xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.".

3. V §4 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osobě, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, znalci, soudnímu xxxxxxxxxx x soudnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a bezodkladně xxxx, xx obdrží xxxxxxxxx o jejich xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxx.".

4. X §4 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxx, statutární xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, insolvenční xxxxxxx, znalec, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zřízení xxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, advokáta, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladatele.".

5. X §5 odstavec 1 zní:

"(1) Datovou xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.".

6. X §5 xxxx. 2 x x §6 xxxx. 2 xx xxxxx "do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xx".

7. X §6 xxxx. 4 xx xx text "xxxx. x)" vkládá xxxxx "xxxxxxx" x xx slovo "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

8. V §8 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán právnické xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx schránka xxxxxxx.".

9. X §8 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:

"b) x xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxx stanoveném,".

10. V §9 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaným x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx identifikace (xxxx xxx "přístup pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

11. V §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

12. X §10 xxxx. 1 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx 2.".

13. X §10 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx nahrazují větami "Xxxxxx schránka zřízená xxxxx §3 xxxx. 1, x které xxxxx uvedená v §8 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx prvním xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §8 odst. 1, xxxxxxxxxx xxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx zřízená xx xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlášením xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 1 xxxx 2, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx dni jejího xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 x xxxxxxx datové xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxx §15 xxxx. 3 xxxx. b) x xxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx 2, jde-li x zřízení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podané způsobem xxxxx §27 odst. 4, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podala žádost x zřízení xxxxxx xxxxxxxx.".

14. V §10 xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxx xxxxx "výlučně" x xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xx doplňuje xxxxx "xxxxxxxx".

15. X §11 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx x datovou xxxxxxxx, xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1".

16. X §11 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xx".

17. V §11 xxxx. 7 se xxxxx "xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx".

18. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" se vkládá xxxxx "xxxxxxxx".

19. V §12 xxxx. 3 xx slova ", xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx," x slova "xxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.

20. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

21. V §12 xxxx. 3 xx xx xxxxx "nové xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

22. X §12 xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 xxxxxxx.

23. X §13 xxxx. x) se slova "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx nástupce" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

24. V §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

25. V §14 xxxx. 3 xx xxxxxxx h) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

26. V §14x odst. 3 xxxx. x) xx xxx 3 xxxxxxx.

27. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx kvalifikovaného prostředku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 1, xxxxx poprvé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo umožňuje xxxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxx vůči tomu, xxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci.".

28. §18x včetně xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnických xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schránek umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx schránky fyzické xxxxx, podnikající fyzické xxxxx nebo právnické xxxxx xx zpřístupněné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Datovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnické osoby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxx schránky xxxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx dokumentu.

(3) Nepřihlásí-li xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 ve xxxxx 10 dnů xxx xxx, kdy xxx xxxxxxxx dodán xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 věty xxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgán podle xxxxxxxx xxxxxxxx5). Xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx, že xxxx hradit x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx věty první xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx právnickou xxxxx, x jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

29. X §20 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "formáty datové xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx jejích xxxxxx," x na xxxxx xxxxx věty xxxxx xx doplňují xxxxx ", xxxxxx xxxxxx xxxxxx".

30. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), které xxx:

"x) ověří xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx způsobem než xxxxx xxxxxxx x) x lze-li xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".

31. X §24 xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě".

32. X §24 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

33. X §25 xxxx. 1 písm. d) x §25 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

34. X §25 xxxx. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) název xxxxxxxx souboru, v xxxx je xxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx i).

35. X §25 xxxx. 2 xx za xxxxxxx g) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) údaj x tom, zda xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x), x xxx-xx xxx zajištění integrity xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x údajů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx certifikát xxxxx, xxx-xx tyto xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a j).

36. X §25 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"k) údaj x xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odeslané z xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxx datové zprávy, xxxxxx xxxxxxxx odesílatele x datové xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x čas dodání xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx adresáta.".

37. §26 včetně nadpisu xxx:

"§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konverzí xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx číslo, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxx, xx-xx xxxxx xx vstupu xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx dokladu, xxxxxx xxx xxxxxxx) xxxx xxxx x osvobození xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xx ministerstvo. Zapisovatelem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx provádějící xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchovávány po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

38. X §27 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje věta "Xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xxxx xxxxx uvedená x §8 odst. 1 x 2 podat xxxxxx jednoduchým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek.".

39. V §27 xxxx. 3 x 4 xx xxxx "xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 5".

40. X §27 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 5 xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx fyzickou xxxxxx, xxx niž xx xxx xxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, do xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

41. X §27 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx-xx datová xxxxxxxx xxxxxxx xxx §3 odst. 1, §4 xxxx. 1 xxxx §5 xxxx. 1 xxxx xxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, lze obdržet xxxxxxxxxx údaje na xxxxxxxxxx místě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx.".

42. X §28 xx xxxxx "x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

43. X §30 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx zkoušky xx nevyžaduje, splňuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx9).".

44. X §30 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx" x slova "zaměstnanec xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

45. Za §30 xx vkládá xxxx §30x, který xxx:

"§30x

Xxxxxx-xx xx x tomto xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx uspořádání.".

Čl. CXLIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx k 1. xxxxx 2023 insolvenčním xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízenu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby k xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxx schránku k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; tím xxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přistupovat x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx schránce.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx od 1. xxxxx 2023, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x 1. xxxxx 2023 xx zapsaná v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxx svéprávná, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx poprvé xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronické identifikace (xxxx xxx "kvalifikovaný xxxxxxxxxx") xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxx 31. xxxxxxxxx 2022, xxxxxxxxxxx xxxx, xx poprvé použije xxxxxxxxxxxxx prostředek xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, po 31. xxxxxxxx 2022.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřídí xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., ve xxxxx účinném od 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x 1. lednu 2023 xxxxxxxxxxx fyzickou osobou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x nemá xxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023 datovou xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx od 1. ledna 2023, xxxxxxxxx xxxxx, která x 1. lednu 2023 xxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x nemá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Větou xxxxx není xxxxxxx xxxxx právnické osoby xxxxxxx xx x xxxx od 1. xxxxx 2023 do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2022, aby do xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx je x 1. xxxxx 2022 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, mohly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18x xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022. Xxxxx xxxxx není dotčeno xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18a xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022.

6. Osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022, a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx, které byla Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx udělena xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xx 31. xxxxxxxx 2022.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2022, do 31. xxxxxxxx 2032.

XXXX STO XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x auditorech), ve xxxxx zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 52/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2014 Xx., zákona x. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 299/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 367/2019 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx., xx §12x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. CXLV

Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 100/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 312/2013 Sb., xxxxxx x. 192/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx., zákona č. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 303/2017 Sb., xxxxxx x. 279/2019 Xx., xxxxxx č. 12/2020 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx., xxxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx x. 51/2020 Sb., zákona x. 36/2021 Sb. x xxxxxx x. 88/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx registry xxxxxxxx, základními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx základních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx"), agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", insolvenční xxxxxxx".

3. X §2 písm. x) xx xxxxx "xxxx orgánem xxxxxxx xxxx a" zrušují x na konci xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx slova ", xxx působení, xxxxx není působením xxxxxx xxxxxxx xxxx".

4. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxx".

5. X §2 xxxxxxx x) x x) znějí:

"g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sdíleného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx54) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx rozhraní") a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxx základními registry xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, základními registry x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx informačními systémy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, správa xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,".

6. X §4 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "zapisovaných xxxxxxxxxxxx".

7. X §4 odst. 3 xx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx středníku xxxxxxx.

8. X §4 odst. 6 x 7 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

9. V §4 xxxx. 7 xx xxxxx "takový zápis" x xxxxx "tento xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx údaj" a xx slova "prokáže, xx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".

10. V §5 odst. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxx x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

11. V §5x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určen, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §58 xx 59 a xxxxxxxxxx x oprávnění osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veden, xxxxx xxxxx vedené x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx uživatel údajů xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx.".

12. V §5b xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

13. X §7 odst. 2 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx xxxxx".

14. X §7 odst. 2 písm. d) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx soukromoprávními xxxxxxx xxx využívání xxxxx".

15. X §7 odst. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů".

16. V §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) poskytování centrální xxxxxx pro vyrozumívání x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx údajů vedeném x xxxxxxxx obyvatel xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.".

17. V §7 xxxxxxxx 4 xx 7 znějí:

"(4) Xxxxxx základních xxxxxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx byly xxxxx využity, xxx xxxxxx, uživatelské xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx role, x xxxxxxxx subjektu, xxx xxxxx xxxxx xx údaje xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x), ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxx xx xxxxxx osoby, x níž xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základních registrech xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx jejíž xxxxx byla zaregistrována.

(7) Xx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pochybnost, xx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx neprodleně Úřad xxx ochranu osobních xxxxx (xxxx xxx "Xxxx").".

18. X §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí vyrozumění x xxxxx xxxxx, xxxxx se vede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxx x subjektu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x využitím xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x).".

19. X §8 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx nový xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Správce agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

20. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx subjektu xxxxx, x xxxxxxxx vlastní xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x změnách údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.".

21. Xx §8 se xxxxxx xxxx §8a, který xxx:

"§8x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxx mezi soukromoprávním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x informačním xxxxxxxx základních registrů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro využívání xxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx soukromoprávního systému xxx xxxxxxxxx údajů x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Soukromoprávní uživatel xxxxx používá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx osob x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služby používá xxxxxxxx identifikátory xxxxxxxxx xxxx x identifikátory xxxxxxxxxxx xxxx vedené x xxxxxxxx xxxx.".

22. X §9 xxxx. 1 větě první xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx čárkou, za xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxxxxx systému pro xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "a kódu xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů".

23. X §9 odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech x x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "využívání xxxxx vedených x xxxxxxxxxx registrech nebo xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx" x slova "x základních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx systémy pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navzájem x xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

24. X §10 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "X případě xxxxxx xxxxxxxxxx soukromoprávním xxxxxxxxxx údajů xxxx xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátory xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

25. X §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" a xxxxx ", x němž" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx".

26. X §10 odst. 6 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx systému" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

27. X §10 odst. 7 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů".

28. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxx xxxx agendovými identifikátory xxxxxxx xxxxx x xxxxx agendy vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů".

29. X xxxxxxx §14 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", záznamů x xxxxxx".

30. V §14 xxxx. 2 x x §14 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

31. V §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx ze xxxxxxxxxx registru" xxxxxxxxx xxxxx "záznam x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru".

32. X §14 xxxx. 4 se xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

33. X §14 xxxx. 5 x 6 xx xxxxx "x základním registru" xxxxxxx.

34. X §17 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx" a slova "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx budou xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxx.

35. X §18 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §26 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "údaje" xxxxxxx.

36. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx dodávací schránky xxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx".

37. X §18 xxxx. 1 xxxx. x), §21 x x §56x odst. 3 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

38. X §18 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) data xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxx xxx, jde-li o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. x),

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx potřebných xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. a).".

39. V §18 xxxx. 3, §58 xxxx. 4 xxxx. x), §58 xxxx. 5, §58x xxxx. 3 písm. x) x x §59 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

40. X §18 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx15) je" xxxxxxxxx xxxxx "Data potřebná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx" x slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx šifrované xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 15 se xxxxxxx.

41. X §18 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx x" x xx konci xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx údajů".

42. V §18 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

43. X §19 xxxx. 1 xx xxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. j), §18 xxxx. 1 písm. x), jde-li o xxxx potřebná xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxxxxx, §18 xxxx. 1 xxxx. x)".

44. X §19 xxxx. 3 a 6 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

45. X §19 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx neveřejné, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx údaje využil xxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx,".

46. X §19 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx".

47. X §19 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx".

48. X §19 xxxx. 7 xx xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. x) x x)" nahrazují xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x x §18 odst. 1 písm. x), xxx-xx x požadavek xx xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx," x xx xxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxxxxx slova "xx základě požadavku xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx".

49. V §23 xxxx. 2 se xxxxx "z agendového" xxxxxxxxx slovem "x".

50. X §24 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x)".

51. X §25 xxxx. x) x §51 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "působnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx".

52. X §26 xxxx. 2 písm. i) xx x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxx xxxxxxxx".

53. X §26 xxxx. 2 xxxx. p) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace; x případě adresy, xx xxxxxx mají xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx52), se xxxx x údaj x xxxxxxxxxxxx poštovní přihrádky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx směrovacím číslu xxxxx xxxxx adresa, xxxxx xx mimo xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace".

54. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "provozovny" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou mají xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx52); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx adresního místa) xx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxx x xxxxxxxx územní identifikace; x xxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx52), xx xxxx x údaj o xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslu xxxxx xxxxx adresa, xxxxx xx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x které nebyl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

55. X §26 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) telefonní číslo xxx xxxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx elektronické pošty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

56. X §26 se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxxxx údaji.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 8.

57. X §38 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx x xx slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx".

58. X §38 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx x xxxxxx popisným xxxx evidenčním,".

Dosavadní písmena x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

59. V §39 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

60. V §48 xxxx. b) xx xxxxx "x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

61. X §50 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxx x povinností číselníky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

62. X §50 xxxx. 4 xx xx xxxxx "1" xxxxxxxx xxxxx "a 2".

63. X §51 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "vyjádřený xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osob" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx o orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx osob".

64. V §51 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx referenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx registru xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx referenční vazby xx registr obyvatel xxxx xxxxxxx xxxx".

65. X §51 xxxx. 1 xxxx. x), §51 odst. 6 xxxx. x) x §51 xxxx. 7 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".

66. X §51 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx o orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, jinak xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx".

67. X §51 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "působí".

68. V §51 xxxx. 1 xxxx. k) x §52x odst. 2 xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

69. X §51 xxxx. 3 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedeného x registru xxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx".

70. V §51 odst. 3 xxxx. d) xx xxxxx "vyjádřené xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, vede xx xxxxx údaj xx xxxxx referenční xxxxx xx xxxxxxx xxxx".

71. X §51 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx osob" xxxxxxxxx xxxxx "; jde-li x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxx xx tento xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

72. X §51 se xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) výčet x popis xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

73. X §51 xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "xx základních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

74. X §51 odst. 6 xxxx. c) xx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

75. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "xxxx orgánem" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx".

76. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx x požadavek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

77. X §51 odst. 6 xxxx. e) se xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx jako orgán".

78. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autentizací x xxxxxxxx xxx potřebných xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

79. V §51 odst. 6 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) popis úkonů xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx e),".

Dosavadní písmena x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).

80. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx ", které byly xxx xxxxx agendy xxxxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx, kteří xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x na xxxxx textu písmene x) xx doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů".

81. X §51 xxxx. 6 xxxx. k) xx xx xxxxx "x xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx a v xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx jeho ustanovení, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, číselníky pro xxxxxxxx možných xxxxxx xxxxx, xxxx-xx vydány,".

82. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) x x), §54 xxxx. 1 písm. x), §54 odst. 2 a x §54x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx x těmto xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "využívání xxxxxx údajů".

83. V §51 odst. 6 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx d)" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e)".

84. X §51 xxxx. 8 xx slova "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) x x)".

85. X §51 xxxx. 10 xxxx. x) se slova "x x) xxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx. x) xxxx 1 a xxxx. k)".

86. V §51 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".

87. V §51 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "x) x xxxx. x) xx x)" nahrazují slovy "x) x xxxx. x) xx x)".

88. X §51 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxx "n)" xxxxxxxxx textem "x)".

89. X §51 xxxx. 11 xx xx xxxxx "7" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 2".

90. X §51x xxxx. 1 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

91. V §52 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxxxx xxxxx".

92. V §52x odst. 1 xx xxxxx ", x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", agendových" x xx slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

93. X §52x xxxx. 4 xx xxxxx "x) x x)" nahrazují slovy "x), x) x x)".

94. Na xxxxx xxxxxxx §52x xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

95. X §52x odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x soukromoprávních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů" x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx doplňují xxxxx "x §51 xxxx. 3 xxxx. x)".

96. X §52x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx," vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx," a xx xxxxx "spravovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx".

97. X §52c xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "nebo soukromoprávním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávnímu xxxxxxx xxx využívání xxxxx" a za xxxxx "xxxxxxx veřejné xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

98. X §52c xx na konci xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxxxxx xxxxx".

99. X §54 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "i) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x o)".

100. X §54 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx-xx xxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ohlašovatel xxxxxx jej uvede x využitím tohoto xxxxxxxxx, x opačném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx číselník xxxxxxxx xxxxx otevřené formální xxxxx".

101. X §54 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), které zní:

"c) xxxxx údajů xxxxxxxx x základních registrech xxxx v jiných xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx označují jako xxxxxxx d) a x).

102. X §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx" x xx xxxxx "xxxxx v jiných xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", které nejsou xxxxxxxxx veřejnosti,".

103. X §54 odst. 2 x §54x odst. 5 se slova "xxxxxx orgánem" xxxxxxxxx xxxxx "při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx".

104. X §54 xxxx. 2 se xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)" x xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".

105. X §54 odst. 4 xx slova "xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti x které ohlašovatel xxxxxx požaduje xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx".

106. X §54 xxxx. 6 xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)", xxxxx "x) xx x)" xx xxxxxxxxx slovy "f) x x)" x xxxxx "x) až x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "j) xx x)".

107. X §54a xxxx. 3 x 4 se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

108. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §55 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx moci" xxxxxxx.

109. X §55 xxxx. 1 a v §55 xxxx. 3 xx za slova "Xxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx".

110. X §55 odst. 2 xxxx. a) xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

111. X §55 xxxx. 2 xxxx. x) x x §57 odst. 4 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx".

112. X §55 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx d) doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

113. V §55 xxxx. 2 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. d)" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx úkon podle §51 xxxx. 6 xxxx. e)".

114. V §55 xxxx. 4 x 5 x x §56 odst. 2 se za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

115. X §56 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživateli xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx," x xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

116. X §56 xxxx. 2 se text "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

117. X §56 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

118. X §56 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech" x xx konci xxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx uživatelé xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxx xxx spravovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

119. X §56 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx rolí, x za xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

120. X §56 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x údajům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx".

121. X §56 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

122. X §56x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx soukromoprávní uživatel xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx," a xx xxxxx "§56 odst. 3 písm. x) x c)" xx xxxxxxxx xxxxx "a §56 xxxx. 4 xxxx. x)".

123. V §56x xxxx. 4 xx slova "přístupu x xxxxxx vedeným x základních registrech" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx informačních systémech".

124. X §56a xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Soukromoprávní xxxxxxxx údajů, který xxx zaregistrován xxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxx údaje

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) čísla identifikačních xxxxxxx,

x) datum, místo x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx.".

125. X §57 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxx zaregistrován xxx xxxxx agendy, xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx záznamy x využívání xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x využívání údajů xxxxxxx přístupných, x xxxxxxxx je po xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. c), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx využila,

c) výčet xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx údajů,

e) xxxxx x konkrétní xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx o využívání xxxxx vedených v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x využívání xxxxx xxxxxxx přístupných, x xxxxxxxx xx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro využívání xxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, uživatelské xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) roli xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) výčet xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) datum x xxx využití xxxxx,

x) xxxxx x konkrétní xxxx xxxxxxx xxxxx.".

126. X §57 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx informačním systému" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx registru" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

127. X §57 odst. 4 xx xx xxxxx "systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxxxx".

128. X §57 xxxx. 5 xx xxxxx "přístupu x xxxxx o uživatelském xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx uživatelského jména", xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávní xxxxxxxx údajů".

129. V §58 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xx pomocí xxxxxxxxxxxxxx osobního xxxx, xx-xx xx xxxxx x je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

130. X §58 odst. 7 xxxx. b) xx slova "jejíž xxxxxxxxxxx byla omezena xxxxxxxxxxx soudu xxx, xx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".

131. V §60 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému".

132. X §60 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx" xx slovem "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx x za slova "xxxxxxx veřejné moci" xx vkládají slova "xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx orgánům xxxxxxx xxxx".

133. X §60 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", slova "xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx a slova "xxxxxx záznamu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

134. X §60 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxx, registru xxxx a povinností" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx slova ", xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

135. V §60 xxxx. 2 xx xxxxx "záznamu o xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "záznamů".

136. X §61 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 2 xxxx. x), x) až x) x x), údaj xxxxxx x xxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 písm. w) x xxxxxxxx údaje xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx.".

137. X §61 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" se xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele údajů".

138. X §61 xxxx. 3 xx xxxx "§14 xxxx. 4" xxxxxxxxx textem "§14 xxxx. 3".

139. V §62x xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".

140. Xx §62x xx xxxxxx xxxx §62x, který xxx:

"§62x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nedostatky, xxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 6 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx může x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx registr xxxx xxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx údajů.".

141. X §66 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Technickoekonomické atributy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opravit x xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx tyto xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zdrojů.".

142. X §69 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 3 xxxx. x)".

143. X §69 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx §51 odst. 6 xxxxxxx g).".

144. X §69 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) data xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. n).".

145. X §69 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx formální xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx agendy xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x).".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaj xxxxx §51 odst. 6 xxxx. g) xxxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx

Xx. CXLVII

Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 99/2013 Xx., xxxxxx x. 228/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona č. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 171/2018 Sb., xxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx., xx mění takto:

1. X §129 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §129 xx na xxxxx odstavce 6 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) a x), xxxxx znějí:

"k) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §129 xx xxxxxxxx 9, 10, 12 a 14 xx 17 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.

ČÁST XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X xxxxxx č. 395/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 50/2016 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 254/2020 Xx., xx §7x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX TŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx referendu

Čl. XXXXX

X §12 xxxxxx x. 118/2010 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 58/2014 Xx., xx xxxxxxxx 6 xx 8 zrušují.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx vyžádání

Čl. XX

X xxxxxx č. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 238/2020 Xx., xx §18a xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x odporu xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx. x zákona x. 195/2016 Xx., xx §7x xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením

Čl. XXXX

X §30 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx odstavce 2 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x zdravotních xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 437/2012 Xx., zákona x. 66/2013 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., zákona x. 205/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., zákona č. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 147/2016 Xx., xxxxxx x. 189/2016 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona x. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Sb., xxxxxx č. 290/2017 Xx., xxxxxx x. 44/2019 Xx., xxxxxx x. 45/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx. x zákona x. 277/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §69x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

2. X §120 xx xxxxx "§69x xxxx. 2," xxxxxxx.

XXXX STO ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx. x zákona x. 119/2020 Sb., xx §17 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx občanské xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 191/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx iniciativě, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2014 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/788 xx xxx 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. X §1 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx")".

3. §2 až 5 se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad §2 a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxx:

"2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1799 xx xxx 22. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/788 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. V §7 xx xxxxx "organizátorům" xxxxxxxxx xxxxx "skupině xxxxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

6. §8 xx xxxxxxx.

7. §9 xxxxxx nadpisu xxx:

"§9

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx iniciativy

Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomoc xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. X §10 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Organizátor" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx iniciativy xxxxx zákona č. 191/2012 Xx., x xxxxxxxx občanské xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2023.

2. Výzvu x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podpoře xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 191/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx patnáctého xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx podat xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023.

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx ovzduší

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší, xx xxxxx xxxxxx x. 64/2014 Sb., zákona x. 87/2014 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., zákona č. 369/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 172/2018 Xx. x xxxxxx x. 403/2020 Xx., se §31 xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx xxx čarou x. 22 zrušuje.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování s povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 383/2012 Sb., o podmínkách xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 1/2020 Xx., xx §28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx

Xx. CLIX

Zákon č. 496/2012 Sb., x audiovizuálních dílech x xxxxxxx kinematografie x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 139/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Za §24x xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 52 zní:

"§24b

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxx52), a to x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) obec, xx xxxxx má xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) výše xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx, xxxx částka xxxx xxxxx vyplacena,

e) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) datum vydání xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx či xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx dotace, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) do 7 xxx po právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx musí zůstat xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, informace se xxxxx způsobem nezveřejní.

52) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

2. §57 xx xxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx povinen xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §24b informace x xxxxx dotacích xxxxxxxxxxxx po 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx zůstat xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu

Čl. XXXX

X zákoně č. 503/2012 Sb., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 256/2013 Xx., zákona č. 280/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx x. 229/2019 Xx. x zákona x. 481/2020 Sb., xx §3x xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx činů

Čl. XXXXX

X zákoně č. 45/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx zákona x. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Xx. x zákona č. 220/2021 Xx., se §32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX PADESÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 104/2013 Sb., o mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, ve xxxxx zákona č. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., zákona č. 57/2017 Xx., xxxxxx x. 178/2018 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Sb., xxxxxx č. 333/2020 Xx. a xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

2. X §29 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, jako je xxxxxxx xxxxxx zástupce xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx.".

3. V §29 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

XXXX STO PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx občanství České xxxxxxxxx

Xx. CLXIV

V části xxxxx hlavě X xxxxxx č. 186/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 279/2019 Xx., xx xxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx katastrálního xxxxxx

Xx. XXXX

X §32 xxxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 318/2015 Sb., se xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 205/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxx x. 12/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxx veřejné xxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařadit xxxxxxxxx xxxxx computing do xxxxxxxxxxxx úrovně s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x zajistit, xx xxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxx xxx xx základě své xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx ně xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx uchovává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uchovávaných xxxxxxxxx x xxx x reálném xxxx.".

2. X §4 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx," xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxx moci".

3. §22b xx xxxxxxx.

4. V §25 odst. 3, §25 odst. 4, §25 xxxx. 5, §25 xxxx. 6, §25 xxxx. 7 x v §25 xxxx. 8 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxx xxxxx veřejné moci x xxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxxxxxx poptávaný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §4 odst. 6,".

5. X §25 xxxx. 9 písmeno x) xxx:

"x) xxxx xxxxx veřejné xxxx x rozporu x §4 odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 6,".

6. X §30 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x x)" nahrazují xxxxx ", x) x x)".

7. X §30 xx na konci xxxxx písmen a) x x) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

8. X §30 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST STO XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xx. CLXVII

Zákon č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 199/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2015 Xx., zákona x. 26/2016 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 195/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona č. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Xx., zákona x. 144/2017 Sb., xxxxxx č. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Sb., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 35/2019 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 178/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 285/2020 Sb., xxxxxx x. 484/2020 Xx. a xxxxxx x. 218/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §180 xxxx. 3, x §181 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §182 odst. 1 x 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §181 xxxx. 1 xx xx písmeno x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují jako xxxxxxx d) xx x).

3. X §181 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx služební xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxx pracovního xxxxxx,

x) xxx obsazení služebního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx trvání,

i) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx působiště,

l) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx se xxxxx o vedoucího xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zařazení,

o) xxx skončení pracovního xxxxxx xx služebním xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanců xx xxxxxxxxxx úřadech xxxx xxxxxxxx údaje x zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxxxxxx i akademický xxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, zda xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx dobu určitou; x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.

4. X §182 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; xxxx podle §181 odst. 2 x 3 xx xxxx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx".

5. X §182 xxxx. 1 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

6. X §182 xxxx. 2 se xxxxx "x 2" nahrazují xxxxx "xx 4".

7. X §182 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx".

8. X §182 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "5" x xxxxx "4" xx xxxxxxxxx xxxxxx "6".

9. X §182 xxxx. 3 xx xx xxxx "xxxx. 1" xxxxxxxx slova "až 3".

10. V §182 xxxx. 3 xx xx slovo "zaměstnance" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx obsazeno xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx".

11. X §182 odst. 3 xx xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "6".

12. §183 xxx:

"§183

(1) Xxxxxxx xx portál xxxxxxxxxx xxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx služebních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx portálu vzdělávání xx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x pracovním poměru, xxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání, x údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, x služebnímu orgánu, xxxxxxxxx tomu, xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a údaje x jeho absolvovaném xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx vedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxx, xxxx xxxxxxx, a xxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx vedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeny po xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx poměru zaměstnance, xxxxx xx týká, x 10 let xx xxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx závažných xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X xxxxxx č. 224/2015 Sb., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 225/2017 Sb., xx §50 včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxxx §132 zákona x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx hrách, xx xxxxx zákona x. 527/2020 Xx. ,xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§132

Xxxxxxxxx xxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xx správce xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět; xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx a nepřetržitý xxxxxxx. Správce informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxx xxxxx o xxxxx údajů.".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv

Čl. XXXX

X §29 xxxxxx č. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních smluv (xxxxx x Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 277/2019 Xx., se xxxxx "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2023".

ČÁST XXX PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 250/2016 Sb., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xx znění xxxxxx x. 173/2018 Sb., xxxxxx x. 285/2018 Xx., zákona č. 277/2019 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 54/2020 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 325/2020 Xx., xx §109 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

&xxxx;X zákoně č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Xx. a xxxxxx č. 403/2020 Xx., xx §226 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX ŠEDESÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 297/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xx §4 se vkládá xxxx §4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 xxx:

"§4x

(1) Kvalifikovaný poskytovatel xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované certifikáty xxx elektronické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pečetě nebo xxxxxxxxxxx internetových stránek xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) datum xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) čísla a xxxxx identifikačních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru vydávající xxxxxxxxxxxxx certifikáty pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo autentizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podpisy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx, a u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx občanství,

g) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x schválení xxxxxxx x nápomoci nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx soudu, který x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zastoupení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a

j) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pečetě nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx z informačního xxxxxxx cizinců xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa pobytu xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně čísla xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb vytvářejících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx průkazů údaje x rozsahu

a) číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxx, x

x) datum skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podpisy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx autentizaci xxxxxxxxxxxxx stránek xx xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx předpisem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx veřejné moci, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských průkazů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 6 xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx x dané xxxx xxxxxxxx.

(9) Informační xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb vytvářejících xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx právního předpisu3).

3) Xxxxxxxxx xxxxx x. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 154/1994 Xx., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 289/2005 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx utajovaných informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 273/2008 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 17/2012 Xx., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.".

2. X §4x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxx.

3. X §4x odst. 3 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka,".

Dosavadní xxxxxxx i) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

4. X §4x odst. 5 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx série občanského xxxxxxx".

5. X §4x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

6. V §4x odst. 5 xxxx. c) xx xxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx.

7. V §4x xxxx. 5 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,".

Dosavadní písmeno x) se označuje xxxx písmeno x).

8. X §4a xxxx. 5 xxxx. x) xx za slovo "xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx" a za xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".

9. X §4x xx xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

10. X §5 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "právně xxxxx," xxxxxxx.

11. X §5 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "činí xxxx xxxx právně xxxxx".

12. X §5 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xxxxx anebo xxxx jejich xxxxxxx".

13. X §5 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".

14. X §6 odst. 1 xx xxxxx "právně xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxx".

15. X §7 se slova "xxxx §6 odst. 1" zrušují.

16. X §8 se xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx nebo".

17. V §8 se slovo "xxxxx-xx" nahrazuje xxxxx "xxxx-xx xxxx".

18. X §9 xxxx. 1 xx slova "právně xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".

19. V §10 xx xxxxx "xxxx §9 odst. 1" xxxxxxx.

20. V §11 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx" vkládají slova "xxxx úkon xxxx" x slova "podepsala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx jedná" se xxxxxxxxx slovy "podepsala xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxxx xxxx xxxx".

21. V §11 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxx" x slova "zapečetila xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx úkon".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx peněžních prostředků x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

Xx. CLXXIV

V zákoně č. 59/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 178/2018 Xx. x xxxxxx x. 333/2020 Sb., se §14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx č. 424/2010 Sb.

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 424/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx související xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 304/2013 Xx., zákona x. 297/2016 Xx., xxxxxx x. 456/2016 Xx. x xxxxxx x. 370/2019 Xx., xx mění takto:

1. X části osmé xx. XX bodě 2 se xxxxx "2021" xxxxxxxxx xxxxxx "2023".

2. X části xxxx xx. XX xxxx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2024".

XXXX XXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. CLXXVI

Zákon č. 250/2017 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §19 xxxx. 2 xxxx. x) se slovo "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §19 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:

"d) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci.".

3. X §24 xxxx. 2 xxxx. e) xx slovo "x" xxxxxxx.

4. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"g) rodné xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx manželství,

j) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

k) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx číslo dítěte.".

5. X §24 xx xx odstavec 4 xxxxxxxx xxxx odstavce 5 a 6, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx využívá xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jména, popřípadě xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x občanském xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxx narodil,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

e) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx adresy úřadu, xx-xx xxxxx označen x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx registrované xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x občanském průkazu,

h) xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxx o xxxxxxx xxxxxxx svéprávnosti,

i) číslo, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxx vydání x datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal,

l) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skartace xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) titul xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx registrované xxxxxxxxxxx, datum uzavření xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx cestovního dokladu,

k) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpisu xxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, druh, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x datum x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo odcizení.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 7 x 8.

6. V §24 xxxx. 8 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

7. X §24 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou uvedeny x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

d) xxxxx narození,

e) místo x okres xxxxxxxx; x osoby, která xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx úmrtí, xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxx prohlášená xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

m) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx průkaz xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona, kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXXX

X čl. LXVI xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx číslo "2022" xxxxxxxxx číslem "2023".

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 12/2020 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/2021 Xx., se mění xxxxx:

1. Nad xxxxxxxx §12 se xxxxxx xxxxxx "Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

2. V §12 xx xxxxxx xxxxxxx.

3. X §12 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx služby xx xxxxx, xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx který xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autentizaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonu. Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který provedl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx využít xxxxxxxx x při xxxxxxxx prokazování xxxxxxxxxx xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxx právnická osoba xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx autentizací x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx žádost xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, potvrzení x xxxxxxxxxxx.".

4. Xx §12 xx xxxxxx nový §12x, xxxxx zní:

"§12a

(1) Xxxxxxxx služby má xxxxx na informaci, xxx kombinace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx poskytla xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx prokazatelného právního xxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxx údajů vedených x fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx služby xx xxxxxxx při uplatnění xxxxx podle odstavce 1 prokázat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Údaj xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x) xxx xxxxxx pouze společně x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx identifikaci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že shoda xxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx bezvýznamový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělovat xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci.

(7) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx služby o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kombinaci xxxxx vedených o xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jsou-li xxxxxx x informačním xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxx xxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo informačním xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Právní xxxxxxxx uživatele xxxxxx xx právo xxxxxxx x xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxx směrových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx předání seznamu xxxxxxxxxxxxxx směrových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci.".

5. §12x xxx:

"§12x

(1) Uživatel xxxxxx má xxxxx xx informaci, xxx xxxxxxxxx identifikačních údajů, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx které xxxxxxx xx xxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx služby x správce xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci.

(3) Uživatel xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x sdělit xx kombinaci poskytnutých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) jméno, xxxxxxxxx jména,

c) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x

x) čísla x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), d) nebo x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x x).

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, odpovídá kombinaci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, správce xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxx uživateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxx případě správce xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xx shoda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Uživatel xxxxxx xxxxx získaný xxxxxxxxxxxx směrový identifikátor xxxxxxxx třetím xxxxxx x xxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci.

(7) Xxxxxxxxx, xxx kombinace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x fyzické xxxxx jako referenční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jsou-li xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, informačním xxxxxxx xxxxxxx, informačním xxxxxxx evidence občanských xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx nástupce xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx bezvýznamových xxxxxxxxx identifikátorů fyzické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátorů xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx identifikaci x xxxxxxxxxxx.".

6. V §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Příslušný xxxxx xxxxxxx moci xxxx poskytovat xxxx xxxxx věty xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx provádět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxx xxxxx.".

7. V §17 bodech 2 x 3 xx xxxxx "3 let" xxxxxxxxx xxxxx "41 xxxxxx".

8. X §22 xx xxxx 31, 52, 54 až 56 x 119 xxxxxxx.

9. X §27 xxxx. x) xx xxxxx "§5 xx 8 x" xxxxxxxxx xxxxx "§5, 7 x 8," x xx text "§20" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx 11".

10. V §27 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

11. X §27 xxxxxxx x) xxx:

"x) §6 x §20 xxxx 1 xx 10, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2022.".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 47/2020 Sb.

Čl. CLXXIX

V xxxxx šesté čl. VIII xxxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xx xxxxx xxxxx doplňují slova "x x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx čtvrté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx

Xx. CLXXX

V xxxxxx č. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, xx §149 včetně xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx některé xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 36/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxx takto:

1. X xx. XX xxxx 1 se x §5 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "orgánu xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx jako orgán xxxxxxx xxxx,".

2. X xx. XX se xxx 2 xxxxxxx.

XXXX STO ŠEDESÁTÁ XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. XXXXXXX

Xxxxxxx xx:

1. Vyhláška č. 52/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 53/2007 Sb., o technických x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

ČÁST XXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 6, 7, 9 a 11, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. L xxxx 1 xx 6 x 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII xxxx 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 až 17, 19, 24, 26 x 27, čl. CXXIV xxxx 1, čl. CXXXIV xxxx 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 x 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 až 21, čl. CLXXV x čl. CLXXVI xxxx 1 xx 6, která xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) ustanovení čl. CXLV xxxx 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 x 143, čl. CXLVI x čl. CLXXIX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 1 až 15, 17 xx 33, 35 a 37 xx 41, čl. LXXXI, čl. CXLV xxxx 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 xx 134 x 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII xxxx 2 xx 8, čl. CLXXVI xxxx 7 x čl. CLXXXII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx tohoto zákona,

e) xxxxxxxxxx čl. CLXX, čl. CLXXVII x čl. CLXXXI, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2021,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 34 x 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV xxxx 1 a 2, čl. CXLII bodů 22, 28, 29, 43 x 44 x čl. CXLIII bodů 5 x 6, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022,

x) ustanovení čl. CLXXVIII xxxx 8 x 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxx 2022,

h) ustanovení čl. XLIII xxxx 1 x 2, čl. CXXIX x čl. CXLII bodů 30 xx 37, čl. CXLIII xxxx 7 x čl. CLXXVIII xxxx 1 xx 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2022,

x) ustanovení čl. CXLII xxxx 1 xx 21, 23 xx 27, 38 xx 42 x 45, čl. CXLIII bodů 1 xx 4 x čl. CXLV xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2023,

x) ustanovení čl. CXXXV x xx. CLV xxxx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 2023,

x) xxxxxxxxxx čl. CXLV bodů 19 x 20 x čl. CLXXVIII xxxx 5, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2025,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXIX xxxx 1 xx 6, 8, 9, 11 xx 13, která nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2025.

Xxxxxxxxx v. x. 

Xxxxx x. r. 

Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 261/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII bodů 6, 7, 9 x 11, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.7.2021; xxxxxxxxxx čl. L xxxx 1 xx 6 a 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII xxxx 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 xx 17, 19, 24, 26 x 27, čl. CXXIV xxxx 1, čl. CXXXIV xxxx 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 x 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 až 21, čl. CLXXV a čl. CLXXVI xxxx 1 až 6, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 24.7.2021; xxxxxxxxxx čl. CXLV xxxx 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 x 143, čl. CXLVI x čl. CLXXIX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2021; xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 1 xx 15, 17 xx 33, 35 x 37 až 41, čl. LXXXI, čl. CXLV xxxx 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 až 134 x 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII xxxx 2 xx 8, čl. CLXXVI xxxx 7 x čl. CLXXXII, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2021; ustanovení čl. CLXX, čl. CLXXVII a čl. CLXXXI, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 31.12.2021; xxxxxxxxxx čl. LXXX bodů 34 x 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV xxxx 1 x 2, čl. CXLII xxxx 22, 28, 29, 43 x 44 x čl. CXLIII xxxx 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1..2022; xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 8 x 10, xxxxx nabývají účinnosti 31.1.2022; xxxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 1 x 2, čl. CXXIX x čl. CXLII xxxx 30 xx 37, čl. CXLIII xxxx 7 x čl. CLXXVIII bodů 1 xx 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2022; xxxxxxxxxx čl. CXLII bodů 1 xx 21, 23 až 27, 38 xx 42 x 45, čl. CXLIII xxxx 1 xx 4 a čl. CXLV xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023; xxxxxxxxxx čl. CXXXV x xx. CLV xxxx 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2023, xxxxxxxxxx čl. CXLV bodů 19 x 20 x čl. CLXXVIII xxxx 5, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2025; x xxxxxxxxxx čl. LXXIX xxxx 1 xx 6, 8, 9, 11 až 13, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2025.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.