Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.07.2021.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

261/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. I

ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o státní památkové péči Čl. II

ČÁST TŘETÍ – Změna horního zákona Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. IV

ČÁST PÁTÁ – Změna zákona o geologických pracích Čl. V

ČÁST ŠESTÁ – Změna zákona o právu petičním Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. VII

ČÁST OSMÁ – Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ – Změna zákona o místních poplatcích Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XIV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. XV

ČÁST PATNÁCTÁ – Změna živnostenského zákona Čl. XVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ – Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků Čl. XVII

ČÁST SEDMNÁCTÁ – Změna zákona o obecní policii Čl. XVIII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XIX

ČÁST DEVATENÁCTÁ – Změna zákona o bankách Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ – Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky Čl. XXII

Přechodné ustanovení Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ – Změna notářského řádu Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o užitných vzorech Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pojistném na veřejném zdravotní pojištění Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření Čl. XXX

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o Ústavním soudu Čl. XXXI

ČÁST TŘICÁTÁ – Změna zákona o státním zastupitelství Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o silniční dopravě Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o drahách Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XXXVII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o neperiodických publikacích Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ – Změna zákona o státní statistické službě Čl. XXXIX

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ – Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. XL

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XLI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ – Změna lesního zákona Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o advokacii Čl. XLIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o civilním letectví Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o zemědělství Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. XLIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. L

Přechodné ustanovení Čl. LI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna veterinární zákona Čl. LII

ČÁST PADESÁTÁ – Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o cestovních dokladech Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ – Změna Zákona o Veřejném ochránci práv Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ – Změna tiskového zákona Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o námořní plavbě Čl. LIX

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury Čl. LX

Přechodné ustanovení Čl. LXI

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Čl. LXII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. LXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ – Změna zákona o obcích Čl. LXIV

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o krajích Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LXVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LXVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna plemenářského zákona Čl. LXVIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ – Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů Čl. LXIX

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním fondu podpory investic Čl. LXX

Přechodné ustanovení Čl. LXXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. LXXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ – Změna krizového zákona Čl. LXXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. LXXIV

Přechodné ustanovení Čl. LXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě Čl. LXXVI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. LXXVII

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. LXXVIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o silničním provozu Čl. LXXIX

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. LXXX

Přechodná ustanovení Čl. LXXXI

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. LXXXII

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna energetického zákona Čl. LXXXIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. LXXXIV

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. LXXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu Čl. LXXXVI

ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. LXXXVII

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ – Změna exekučního zákona Čl. LXXXVIII

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže Čl. LXXXIX

ČÁST OSMDESTÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XC

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona č. 196/2009 Sb. Čl. XCI

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ – Změna vodního zákona Čl. XCII

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ – Změna zákona o pohřebnictví Čl. XCIII

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ – Změna knihovního zákona Čl. XCIV

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. XCV

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. XCVI

ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení Čl. XCVII

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o obalech Čl. XCVIII

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ – Změna zákona o církvích a náboženských společnostech Čl. XCIX

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. C

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. CI

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. CII

Přechodné ustanovení Čl. CIII

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. CIV

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Čl. CV

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o válečných veteránech Čl. CVI

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi Čl. CVII

ČÁST STÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. CVIII

ČÁST STO PRVNÍ - Změna transplantačního zákona Čl. CIX

ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. CX

ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. CXI

ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o Antarktidě Čl. CXII

ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o ochranných známkách Čl. CXIII

ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace Čl. CXIV

ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o místním referendu Čl. CXV

ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Čl. CXVI

ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o rybářství Čl. CXVII

ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. CXVIII

ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXIX

ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. CXX

ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. CXXI

Přechodné ustanovení Čl. CXXII

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna školského zákona Čl. CXXIII

ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna branného zákona Čl. CXXIV

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. CXXV

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. CXXVI

ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích Čl. CXXVII

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CXXVIII

ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o ověřování Čl. CXXIX

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. CXXX

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. CXXXI

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. CXXXII

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ – Změna zákona o střetu zájmů Čl. CXXXIII

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. CXXXIV

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna stavebního zákona Čl. CXXXV

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vyvlastnění Čl. CXXXVI

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. CXXXVII

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CXXXVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o léčivech Čl. CXXXIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Čl. CXL

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Čl. CXLI

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. CXLII

Přechodné ustanovení Čl. CXLIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. CXLIV

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o základních registrech Čl. CXLV

Přechodné ustanovení Čl. CXLVI

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. CXLVII

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Čl. CXLVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajském referendu Čl. CXLIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. CL

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu Čl. CLI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Čl. CLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. CLIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření Čl. CLIV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evropské občanské iniciativě Čl. CLV

Přechodná ustanovení Čl. CLVI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. CLVII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Čl. CLVIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o audiovizi Čl. CLIX

Přechodná ustanovení Čl. CLX

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu Čl. CLXI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o obětech trestných činů Čl. CLXII

ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Čl. CLXIII

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státním občanství České republiky Čl. CLXIV

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna katastrálního zákona Čl. CLXV

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti Čl. CLXVI

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. CLXVII

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. CLXVIII

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o hazardních hrách Čl. CLXIX

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXX

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXI

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna atomového zákona Čl. CLXXII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Čl. CLXXIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení Čl. CLXXIV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 424/2010 Sb. Čl. CLXXV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronické identifikaci Čl. CLXXVI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Čl. CLXXVII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o právu na digitální služby Čl. CLXXVIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 47/2020 Sb. Čl. CLXXIX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o odpadech Čl. CLXXX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů Čl. CLXXXI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. CLXXXII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ – ÚČINNOST Čl. CLXXXIII

INFORMACE

261

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxx elektronizací postupů xxxxxx veřejné xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. I

V xxxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Xx., xxxxxx č. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxxx č. 145/2000 Xx., xxxxxx č. 102/2001 Xx., zákona x. 321/2001 Xx., xxxxxx x. 205/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., zákona č. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., zákona x. 155/2010 Sb., xxxxxx č. 219/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Sb., xxxxxx x. 452/2016 Xx., zákona č. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 264/2017 Xx. a xxxxxx x. 238/2020 Xx., xx §13x zrušuje.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. II

V xxxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Xx., zákona x. 361/1999 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 146/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx č. 1/2005 Xx., zákona x. 3/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 240/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., zákona x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 158/2007 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 307/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 124/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 127/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx. a xxxxxx x. 403/2020 Xx., xx §43x xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 168/1993 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Sb., xxxxxx x. 61/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 150/2003 Sb., xxxxxx č. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Sb., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 313/2006 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 498/2012 Sb., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 89/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx., zákona x. 609/2020 Sb. x xxxxxx x. 88/2021 Xx., xx §42 zrušuje.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx správě

Čl. XX

X xxxxxx č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., zákona č. 169/1993 Xx., zákona x. 128/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Sb., zákona x. 315/2001 Xx., xxxxxx č. 206/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 376/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 184/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Sb., zákona x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 451/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 91/2018 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §46a zrušuje.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X zákoně č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 543/1991 Sb., xxxxxx x. 366/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 225/2017 Sb., xx §18 xxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 85/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxx, xx xx §6 xxxxxx xxxx §6x, xxxxx xxx:

"§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx petice, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx potvrzeným xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx záruky xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přístupné.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožní xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx sestavil, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výpis xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Elektronický výpis xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v ustanovení §4 xxxx. 1 x xxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx odporuje xxxxxxxxxx §1 odst. 3 xxxx 4, xxxxxxxx xxxxx využití nástroje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pod xx x xxxxxxxx petice xxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx nástroje xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 403/1990 Sb., x zmírnění následků xxxxxxxxx majetkových xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 458/1990 Xx., xxxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxx x. 137/1991 Sb., xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 115/1994 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx. x xxxxxx x. 211/2013 Xx., xx §23x xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x vynálezech a xxxxxxxxxxxx návrzích

Čl. VIII

V xxxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., zákona č. 116/2000 Xx., xxxxxx x. 207/2000 Xx., xxxxxx x. 173/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., zákona x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §64 xxxxxx nadpisu zrušuje.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 184/1991 Xx., xxxxxx č. 338/1992 Xx., zákona x. 48/1994 Sb., zákona x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 229/2003 Sb., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 348/2009 Xx., zákona x. 183/2010 Xx., xxxxxx č. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 174/2012 Sb., xxxxxx č. 266/2015 Xx., xxxxxx č. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 278/2019 Xx., xxxxxx x. 543/2020 Xx. a xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §16 xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 231/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 544/1991 Xx., zákonného opatření xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 345/1992 Xx., zákona x. 133/1993 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx. a xxxxxx č. 183/2017 Xx., xx §15x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x České inspekci xxxxxxxxx prostředí x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 282/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 149/2003 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Sb. x xxxxxx č. 183/2017 Sb., xx §1x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x Státním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 334/1992 Xx., zákona x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 346/2009 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona č. 41/2015 Xx., zákona x. 367/2017 Sb. x xxxxxx č. 113/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §1a xx xxxxxxx.

2. Xx §4 se xxxxxx xxxx §4x, který xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 10 xxx:

"§4x

(1) Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx10), x xx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx přiděleno,

c) xxxx, xx které xx xxxxxxxx sídlo xx místo pobytu,

d) xxxx poskytnutých prostředků x xxxx o xxx, xxxx částka xxxx dosud xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků,

g) xxxxxxxxx x tom, xx bylo xxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx na straně xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx týká.

(2) Informace xxxxx odstavce 1 xx zveřejňují xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxx xx 7 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx zůstat zveřejněné xxxxxxx xx dobu 10 let.

(3) Brání-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10) Xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xx 6 měsíců od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx způsobem uvedeným x §4a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutých xx 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, ve xxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 189/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 296/1995 Xx., xxxxxx x. 322/1996 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 98/2001 Sb., zákona x. 104/2001 Sb., xxxxxx x. 170/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 556/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 303/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §8 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

2. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) se část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx středníku x xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xxxxxxx.

3. §19m xx xxxxxxx.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x organizacích Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 1992, xxxxxxxxxxx x částce 116/1992 Xx., xxxxxx č. 254/1995 Sb., xxxxxx x. 422/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., zákona x. 205/2017 Xx. x zákona x. 218/2021 Sb., xx §9x zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

Xx. XXX

X §60 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 140/2014 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a zákona x. 289/2017 Xx., xx odstavce 11 xx 16 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně topografií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx topografií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 116/2000 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., xx §16x xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Xx., xxxxxx č. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 153/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 248/2017 Sb. x zákona x. 261/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. V §11x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

2. X §11a xx odstavce 3 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

3. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "x" x xxxxx "x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxx xxxxx xxxxx §11x xxxx. 2 až 5" xx zrušují.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxx č. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Sb., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 263/2002 Xx., zákona č. 265/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 518/2002 Xx., zákona č. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., zákona x. 24/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 152/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Sb., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., zákona x. 348/2011 Sb., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx č. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Sb., xxxxxx x. 274/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 251/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx č. 47/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Sb., zákona x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 213/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., zákona x. 203/2017 Xx., zákona x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., zákona č. 92/2018 Sb., xxxxxx x. 335/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 228/2019 Xx., xxxxxx č. 315/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2020 Xx. x xxxxxx x. 540/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. §11a xx xxxxxxx.

2. V §85 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx slova "; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx údaj x vztahu x xxxxxx zjistit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx".

3. V §85 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx x xxxxxx x dítěti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. XX

Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Sb., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona č. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 443/2006 Xx., xxxxxx x. 37/2007 Xx., zákona x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 433/2008 Sb., xxxxxx x. 215/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 287/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona č. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 37/2012 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Sb., zákona x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., zákona x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 220/2015 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona x. 301/2016 Sb., zákona x. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 39/2020 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Xx., xxxxxx x. 338/2020 Xx. x xxxxxx č. 174/2021 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §38xx xx xxxxxxxx 2 x 4 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

2. X §38xx xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

3. X §38af se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.".

4. V §38xx se xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje jako xxxxxxxx 7.

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 347/1992 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Sb., xxxxxx x. 123/1998 Sb., xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Sb., xxxxxx x. 168/2004 Xx., zákona č. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx č. 349/2009 Xx., xxxxxx x. 381/2009 Sb., zákona x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 175/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 15/2015 Xx., zákona x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 123/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx §75a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 239/1992 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 465/2011 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx. x zákona x. 188/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §6x xx xxxxxxx.

2. Xx §11 se xxxxxx nový §11a, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 5 xxx:

"§11x

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona5), x xx v xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx či název xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) obec, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx poskytnutých xxxxxxxxxx x xxxx x tom, jaká xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li prostředky xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx či uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx x pozastavení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx finančních prostředků, x xx včetně xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxx xx 7 xxx xx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxx xxxx příslušného rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx musí zůstat xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. XXIII

Přechodné ustanovení

Fond xx xxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §11a informace x všech finančních xxxxxxxxxxxx poskytnutých xx 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 98/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., zákona č. 9/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Xx., xxxxxx č. 184/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 544/2020 Sb. a xxxxxx č. 609/2020 Xx., se §18x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx zákona x. 82/1998 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Xx., zákona č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Sb., xxxxxx x. 352/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona č. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., zákona x. 344/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona č. 460/2016 Xx., zákona x. 258/2017 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Xx., zákona x. 7/2019 Sb., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Sb. x xxxxxx č. 218/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. Nadpis části xxxxxx xxx: "XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX".

2. X xxxxx xxxxxx se xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx čarou x. 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 1 x 2.

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x užitných xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 478/1992 Sb., x užitných xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx., zákona č. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., se §20b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx České republiky

Čl. XXXXX

X §23a xxxxxx č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 460/2000 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 157/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx č. 111/2019 Xx., xx xxxxxxxx 7 xx 10 a 12 x 13 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x dosavadní xxxxxxxx 14 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o pojistném xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xx. XXVIII

V xxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona č. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Sb., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx č. 49/2002 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., zákona x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Sb., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., zákona x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona č. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx č. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., zákona x. 11/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx č. 145/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 297/2017 Sb., xxxxxx x. 540/2020 Xx. x xxxxxx x. 161/2021 Xx., xx §27x xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna xxxxxx o orgánech xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkoušení xxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 19/1993 Sb., o xxxxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx kovů, xx xxxxx xxxxxx x. 157/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx §7x xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 16x zrušuje.

XXXX XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxx stavebního xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 423/2003 Sb., zákona x. 292/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., zákona x. 353/2011 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx č. 461/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 307/2018 Xx. x xxxxxx č. 111/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §15 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10d xx 10x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 7.

2. X §15 xxxx. 5 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

3. §15x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Ústavním xxxxx

Xx. XXXI

Zákon č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 331/1993 Sb., xxxxxx č. 236/1995 Xx., xxxxxx x. 77/1998 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 48/2002 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 114/2003 Xx., xxxxxx x. 83/2004 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 90/2017 Sb., xxxxxx x. 173/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Xx. a xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §25x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) doplňují xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx".

2. V §25x xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

3. X §25x odst. 2 xx xx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx h) x x), která xxxxx:

"x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxxx §12j zákona č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx. a xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxx:

"§12x

Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxxxxxx xx xxxxx veřejné xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxx uvádějí xxxxx xxxxx, jsou-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 36/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Sb., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 99/2013 Xx., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb. x zákona x. 183/2017 Sb., se §45x zrušuje.

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 80/2004 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §5x zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 38/1995 Xx., xxxxxx x. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Xx., zákona x. 175/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 577/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Sb., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., zákona č. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 304/2017 Sb., zákona x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Sb. a xxxxxx x. 609/2020 Xx., se §34x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x dráhách

Čl. XXXXX

X zákoně č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 77/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., zákona x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 377/2009 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx č. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 180/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 313/2019 Xx., xxxxxx x. 367/2019 Sb. x xxxxxx č. 115/2020 Xx., se §54x xxxxxxx.

ČÁST TŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 126/2003 Sb., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., zákona č. 345/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 42/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 261/2020 Xx. x xxxxxx č. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §2a xx xxxxxxx.

2. X §11xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

3. X §15a xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx x §2x" zrušují.

ČÁST XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x neperiodických xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X zákoně č. 37/1995 Sb., x neperiodických xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., se §5x xxxxxxx.

ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., zákona x. 411/2000 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 81/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona č. 230/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 154/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 466/2011 Xx., zákona x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 277/2019 Xx. x xxxxxx č. 332/2020 Xx., se xxxx takto:

1. §9a xx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod xxxxx x. 5x, 5x, 5h x 5x xxxxxxx.

2. X §19x xxxx. 3 xx xxxx poslední xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 8x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XL

V xxxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 118/2004 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 327/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Sb., zákona x. 292/2017 Sb., xxxxxx č. 135/2019 Xx. x xxxxxx x. 44/2020 Xx., xx §48a xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx podpoře

Čl. XXX

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx., zákona x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona č. 118/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., zákona č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Sb., xxxxxx x. 218/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 48/2013 Xx., xxxxxx č. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., zákona x. 253/2014 Sb., zákona x. 332/2014 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 98/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 363/2019 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx., zákona x. 580/2020 Xx. x xxxxxx x. 588/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §63 xxxx. 3 se xxxx druhá x xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 3x, 19a x 60 xxxxxxx.

2. X §63 xxxx. 3 xx xxxxx "Státní xxxxxx x další xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. V §63 xx xxxxxxxx 5 xx 11 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx lesního xxxxxx

Xx. XXXX

X §47 xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 62/2017 Sb., xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 210/1999 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., zákona x. 6/2002 Xx., xxxxxx č. 228/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Sb., xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Xx., xxxxxx č. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 214/2011 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 258/2017 Sb., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. §25x xxx:

"§25x

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx uznala za xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx účinky xxxx xxxxxx ověření xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx. Xxx-xx x elektronický podpis, xxxxxxxxxx xx vyhotoví x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x s elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) běžné xxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, datum x místo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresu xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tento údaj xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení jednající xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx základě xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx elektronický xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx vlastní,

f) xxxxx x xxxxx, xxx xxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx evidenční xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx advokátů; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obsahuje prohlášení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho evidenční xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx s xxxxxxxx "x xxxxxxxxxx",

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx, xxx-xx o prohlášení x xxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

(4) Advokát je xxxxxxx vést xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formou knihy x prohlášeních o xxxxxxxx xxxxxxx, kterou Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx úplatu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzor xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zastoupit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzor xxxxx xxxxxxx.

(6) Podrobnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koncipienta xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců stanoví xxxxxxxxx předpis.".

2. X §25x xx slova "X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právních služeb xxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxx".

3. X §52x xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1,

x) poskytne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1, nebo

c) použije xxxxxxxx "xxxxxxx", ačkoli xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxx, nebo jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jde x advokáta.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxx do 3 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 200 000 Xx.".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 140/1996 Sb., x zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 107/2002 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Sb., xx §10x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XLV

V zákoně č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., zákona x. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx., zákona x. 259/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 358/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 288/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona č. 196/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 268/2015 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona x. 319/2016 Sb., xxxxxx x. 370/2016 Xx., xxxxxx č. 151/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 169/2018 Sb., xxxxxx x. 193/2018 Sb., xxxxxx x. 227/2019 Xx., zákona č. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 162/2020 Sb., xxxxxx č. 403/2020 Xx. a xxxxxx x. 543/2020 Sb., xx §41x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění

Čl. XLVI

Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 459/2000 Xx., zákona x. 176/2002 Xx., zákona x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 47/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 340/2006 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 59/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Xx., zákona x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 1/2012 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Xx., zákona č. 60/2014 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 256/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 1/2015 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Sb., xxxxxx x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 231/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Xx., zákona x. 282/2018 Sb., xxxxxx x. 45/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 165/2020 Sb., zákona x. 205/2020 Sb., xxxxxx č. 538/2020 Xx., xxxxxx č. 540/2020 Xx. x xxxxxx x. 569/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §40 xx odstavce 12 xx 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 a 16 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 12 x 13.

2. V §40 odst. 13 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "12".

3. §41 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., zákona x. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2010 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 261/2017 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx. x zákona x. 277/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §85x xx xxxxxxxx 2 až 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3.

2. V §85k xxxx. 2 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

ČÁST XXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x zemědělství

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 252/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 62/2000 Xx., zákona č. 307/2000 Xx., xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona č. 317/2004 Sb., zákona x. 94/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 409/2006 Xx., xxxxxx x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 95/2009 Xx., xxxxxx č. 109/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 179/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 371/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 299/2017 Xx., zákona x. 208/2019 Xx. a xxxxxx č. 484/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2xx xx odstavce 3 xx 8 xxxxxxx.

2. X §3x se xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 až 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

3. X §3x xxxx. 4 xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

4. V §3x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

5. V §3x xxxx. 7 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

6. §3x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 15/1998 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx kapitálového xxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 224/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Xx., zákona x. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2019 Xx. x xxxxxx x. 119/2020 Xx., xx §13x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím

Čl. X

Xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 101/2000 Xx., xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 123/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 181/2014 Sb., xxxxxx x. 222/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Sb., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Xx. a xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4x se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

2. X §5 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxx veřejné xxxx" vkládají xxxxx "x úkonů xxxxxxxx, xxxxx xxx vykonávání xxxxxx xxxxx nepůsobí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,".

3. V §5 xxxx. 4 se xx xxxxx "uvedených x" vkládají slova "xxxxxxxx 1 písm. x) a x) x".

4. X §5 xx xxxxxxxx 5 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 3x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.

5. V §5 odst. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx zveřejnit x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx".

6. Za §5 se xxxxxx xxxx §5x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx vedou x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx, xxxxx jsou na xxxxxxx zákona každému xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx zveřejňují informace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako otevřená xxxx. Podle xxxx xxxxx se nezveřejní xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx číslo a xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx názvu xxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. X §5x se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx metadata xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úředních desek xxxx xxxxxxxx xxxx.".

8. X §21 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx registry, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rejstříky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx otevřená xxxx xxxxx §5x xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. LII

V §57 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., xxxxxx č. 48/2006 Xx. x xxxxxx x. 308/2011 Xx., xx odstavce 3 až 8 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. LIII

Zákon č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §6 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" zrušují.

2. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

Čl. LIV

Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 140/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona č. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 278/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Sb., xxxxxx x. 494/2012 Xx., zákona č. 103/2013 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 203/2015 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Sb., xxxxxx x. 191/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona x. 456/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 16/2019 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Sb., zákona x. 255/2019 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 165/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §160 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "50".

2. X §165x se xxxxxxxx 5 xx 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24x zrušují.

3. V §167 se xxxxxxxx 5 až 8 xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxx x cestovních xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 217/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona x. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., zákona x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 384/2009 Xx., zákona x. 197/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 105/2013 Xx., zákona x. 159/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., zákona x. 318/2015 Sb., xxxxxx x. 191/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 195/2017 Xx. x zákona x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. 1 xx číslo "8" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

2. X §20 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 8.

3. X §29 odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx. 6 x 7" nahrazují slovy "xxxx. 3 x 4".

4. X §29x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx "odst. 6" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 3".

5. X §30 xx xxxxxxxx 3 xx 5 a 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 13 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 10 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 11.

6. X §30 xxxx. 5 se xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

7. V §30x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxx "§30 xxxx. 10" nahrazuje xxxxxx "§30 odst. 7".

8. X §30x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx "§30 xxxx. 6" nahrazuje xxxxxx "§30 odst. 3".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Veřejném xxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 303/2011 Sb., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 198/2017 Xx. x xxxxxx x. 365/2017 Xx., xx §16x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

X §53x xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx odstavce 5 xx 11 xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LVIII

V xxxxxx č. 46/2000 Sb., x xxxxxxx x povinnostech xxx vydávání periodického xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (tiskový xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 302/2000 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona č. 305/2013 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx §17x zrušuje.

XXXX PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 61/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 310/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 261/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 81/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 339/2020 Xx. a zákona x. 609/2020 Sb., xx §80x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X zákoně č. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Sb., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx 129/2016 Xx., xxxxxx x. 308/2018 Xx., zákona x. 227/2019 Xx. a xxxxxx x. 190/2021 Xx., se xx §12 vkládá xxxx §13, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 zní:

"§13

(1) Xxxx zveřejňuje xxxxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zárukách xxxx xxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxx13), x xx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx příjemce,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxx x xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) účel, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, xxxx-xx xxxxxxxxxx poskytnuty x xxxxx programu,

f) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx straně xxxxxxxx, xxxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx, xxx do 7 dnů xx xxxxxxxxx právního jednání, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx xxxxxxxxx zveřejní do 7 dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Informace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Brání-li jiný xxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13) Zákon x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. LXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §13 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zveřejněné xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

XXXX PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx škod způsobených xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 115/2000 Sb., o poskytování xxxxxx škod způsobených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 476/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 130/2006 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 197/2017 Xx., xxxxxx x. 100/2019 Xx. x zákona č. 50/2021 Xx., xx §10x zrušuje.

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 122/2000 Sb., x ochraně xxxxxx xxxxxxx povahy a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 483/2004 Xx., xxxxxx č. 203/2006 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 142/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x zákona x. 183/2017 Sb., xx §15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 313/2002 Xx., xxxxxx x. 59/2003 Xx., zákona x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona č. 626/2004 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 246/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 72/2012 Sb., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 257/2017 Xx., xxxxxx x. 175/2018 Xx., xxxxxx č. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 263/2019 Sb. x xxxxxx č. 36/2021 Xx., se §149x xxxxxxx.

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x krajích

Čl. XXX

X xxxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 231/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 404/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx č. 118/2010 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 257/2017 Xx., xxxxxx č. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 263/2019 Sb. x zákona x. 36/2021 Xx., se §94x zrušuje.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění zákona x. 145/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 312/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 66/2008 Xx., zákona č. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 24/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2015 Sb., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona č. 257/2017 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 263/2019 Xx. x zákona x. 36/2021 Xx., xx §119x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. LXVII

Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 68/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 312/2013 Xx., zákona č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 456/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 111/2019 Sb., xx xxxx takto:

1. X §8 xx xxxxxxxx 16 až 18 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxxxxxx.

2. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nepostupuje xx xxxxx xxxx xxxxx.".

3. X §10 xxxx. 11 xx xxxxx "ověřenými xxxxxxx9)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx9)".

4. V §13x xx odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 xx 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

5. X §13x xxxx. 5 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

6. §23x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 21 xxxxxxx.

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X §23x xxxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 282/2003 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 32/2011 Sb. x zákona x. 60/2017 Xx., xx xxxxxxxx 6 x 9 xx 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 a 7.

XXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. LXIX

V xxxxxx č. 207/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxx x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 474/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 196/2017 Xx., xx §41 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x Státním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 211/2000 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 171/1991 Sb., x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 391/2002 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 61/2005 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 71/2010 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 276/2012 Sb., xxxxxx č. 111/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx. a xxxxxx x. 113/2020 Xx., xx xx §10 xxxxxx xxxx §11, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xxx:

"§11

(1) Xxxx zveřejňuje informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zárukách xxxx xxxxxxxx data xx xxxxxx zvláštního xxxxxx9), a xx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx příjemce, xx-xx xxxxxxxxx,

x) obec, xx které má xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobytu,

d) výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx x údaj x xxx, jaká xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) účel, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) datum vydání xxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) informace x xxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx týká.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx od xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx 7 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či účinnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 10 xxx.

(3) Brání-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx.

9) Xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Fond xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §11 informace x všech finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx informace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

XXXX XXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x majetku Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Xx., zákona č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 280/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., zákona č. 88/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 480/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Sb., zákona x. 218/2004 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 22/2006 Xx., xxxxxx x. 140/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 139/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 457/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 311/2013 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 51/2016 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., zákona x. 185/2016 Xx., zákona x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx. x xxxxxx x. 118/2020 Xx., xx §64x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

X §15 xxxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx. a zákona x. 430/2010 Xx., xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41 xx 45 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 256/2000 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx č. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 35/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 251/2011 Xx., zákona č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 239/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 179/2014 Xx., zákona č. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 128/2016 Xx., xxxxxx x. 242/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 295/2017 Xx., xxxxxx č. 208/2019 Xx. x xxxxxx x. 314/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §12 xxxxxxxx 6 x 7 xxxxx:

"(6) Fond xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx dotacích xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx47), x to x xxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx má příjemce xxxxx xx místo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x tom, xxxx xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx,

x) účel, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí či xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx dotace,

g) xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx nebyla vyplacena.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se zveřejňují xx 7 xxx xx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx dotace, x xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx 7 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 10 xxx.".

2. X §12 xx xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. §12x se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx povinen xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §12 xxxx. 6 až 8 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx prostředcích poskytnutých xx 1. xxxxx 2018. Tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

XXXX SEDMDESÁTÁ

Změna zákona x Probační a xxxxxxxx službě

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx (xxxxx x Probační x xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 181/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013, xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx. x zákona x. 220/2021 Xx., xx §5x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., zákona x. 274/2001 Sb., xxxxxx č. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Sb., xxxxxx č. 120/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx č. 326/2004 Xx., zákona č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Sb., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 115/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Sb., xxxxxx x. 238/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., zákona č. 544/2020 Xx. x xxxxxx x. 36/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §47x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 36x xxxxxxx.

2. X §48 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxx xx byly poskytnuty xxxxx §47b" xxxxxxxxx xxxxx "vedené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o matrikách, xxxxx a xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx., xxxxxx x. 165/2004 Sb., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 21/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Sb., zákona x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Xx. x xxxxxx x. 279/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §84 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

2. §84a, 84x, 84x a 84x xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x silničním xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 60/2001 Sb., zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Sb., xxxxxx č. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 215/2007 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 133/2011 Sb., zákona x. 297/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Sb., xxxxxx x. 197/2012 Xx., zákona x. 390/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 101/2013 Xx., xxxxxx x. 233/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 300/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 230/2014 Sb., xxxxxx č. 249/2014 Xx., zákona x. 268/2015 Sb., zákona x. 48/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 285/2018 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Xx., zákona č. 337/2020 Xx. x xxxxxx č. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 7 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx řidičského xxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxx je xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

2. X §6 odst. 7 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x vozidle xxxxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx50)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50 zní:

"50) Xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. V §6 xxxx. 7 se xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxx,".

4. X §6 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx výzvu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, strážníka xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prokázat svou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx doklady xxxxx xxxxxxxx 7, xx-xx povinnost xx xxx x sebe.".

5. X §6 xx xx odstavec 8 xxxxxx nový odstavec 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6b xxxx 118x, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx x bezodkladně jej xxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx měla zadržený xxxxxx x sebe, x xxx vydá xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje jako xxxxxxxx 10.

6. V §6x odstavec 4 xxx:

"(4) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dán xxxxx xxx zadržení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a řidič xx xx výzvu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx příslušnému podle xxxxx spáchání xxxxxxxxx, xxxxx x xxx x registru silničních xxxxxxx provede xxxxxx. Xxxxx-xx osvědčení o xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

7. X §47 odst. 3 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "; xxxxxx xxx xxxxxxx a jednotlivě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx51)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 51 xxx:

"51) §7 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

8. V §118x xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx obecnímu úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxx x registru xxxxxx, xxxxx x xxx provede v xxxxxxxx xxxxxx záznam.".

9. X §118x xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

"(6) Xx-xx xxx xxxxx xxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x řidič xxx policistovi xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxx průkaz prohlásit xx xxxxxxxx. Řidičský xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 5 xx použijí xxxxxxx x xxx, xx řidičský xxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx povinnost xxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

10. §122x xx xxxxxxx.

11. X §125x xxxx. 1 písm. x) xx xx konci xxxx 2 doplňují xxxxx "nebo její xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx za zadržený xxxxx §118b xxxx. 6".

12. X §125x xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxx "§113 odst. 1" vkládá text ", §118x xxxx. 6".

13. X §137 xxxx. 2 se xxxx "§118b xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxxx "§118x xxxx. 7".

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

Čl. XXXX

Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., zákona x. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., zákona č. 205/2017 Sb., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2019 Xx. x xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. x) xx x), x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x §4 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) x x §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx čárkou.

2. V §2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx funkcí xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" a xx slovo "dále" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx".

3. X §2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx, včetně jeho xxxxxxxx, organizačního, znalostního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx informační xxxxxxxx xxxx částečná xxxxx xxxxx xxxxxxx technických xxxx programových prostředků xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx vlastností informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zlepšení služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

4. X §2 xxxx. x) se slova "xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vybavení" xxxxxxxxx slovy "a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy (xxxx jen "centrální xxxxx xxxxxx")" a xx slova "vlastnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xxxxx služeb".

6. V §2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx w) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úroveň xxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) cloud computingem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy,

y) poptávkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx vůle xxxxxx xxxxx computing xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxx veřejné xxxxxx, xxx xxxxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx veřejnou zakázku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu,

3. xxxxxxxxxxxxx úkonu xxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx správy podle xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx zadán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx xx projev xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxx vertikální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání veřejných xxxxxxx, xx-xx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

7. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x případě nesouhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx projektům.".

8. X §4 odst. 1 xxxx. x) x x) xx slova "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxx".

9. X §4 xxxx. 1 xxxx. c) x x), v §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x §5 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "výlučně" xxxxxxx.

10. X §4 odst. 2 xxxx. d) xx xxxxx "pravidla xxx vazby mezi xxxxxxxxxxxx informačními xxxxxxx xxxxxxx správy prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xx Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx referenčního xxxxxxxx".

11. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xx slovo "xxxxxxxxxxx" xx vkládá čárka x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx h) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx se informačních xxxx komunikačních xxxxxxxxxxx".

12. X §4 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "komunikační xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx služeb")" zrušují.

13. X §5 xxxx. 2 písm. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx", xx xxxxx "předpisy" xx xxxxxxxx slova "upravujícími xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx komunikačních technologií".

14. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx a x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx před středníkem xx xxxxxxxxx x xxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vazby xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx na jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

15. X §5 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx znějí:

"g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořízení xxxx technické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx, které jsou xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxx předložit ministerstvu x vyjádření, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho provozu.".

16. X §5 xxxx. 2 se xx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo technickým xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx, vést záznam x xxxxxxx zkušebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx; xxxx věty xxxx středníkem xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx provozu souvisejícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vnitřní vazby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx až po xxxxxxxxx ministerstva, že xxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxx dokumentací, x xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx před xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

17. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy využívány.".

18. X §5x xxxx. 1 xx za xxxxx "pořizování," vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,", xxxxx "a" za xxxxxx "správy" xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx slovo "provozování" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x xxxxxxx".

19. V §5a xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx x vydávají xxxxxxxxxx koncepci xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xx v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V informační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x vymezí xxxxxx xxxxxxxx pořizování, xxxxxxxxxxx zhodnocení, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, užívání x rozvoje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx územního samosprávného xxxxx. Orgány veřejné xxxxxx předkládají informační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x náležitosti informační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jejím xxxxxxxxx, vydávání x xxx vyhodnocování xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úrovní x xxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kybernetické xxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxxx bezpečnost, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

20. X §5x xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx x náležitosti".

21. X §5x xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx podle právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

22. V §5c xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "a x xxxxxxx nedostatku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx".

23. X §6x xxxx. 1 xx text "xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "písm. x)".

24. X §6x odst. 2 xxxx. x) xx text "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

25. X §6x xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx".

26. X §6h se xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx provozní dokumentaci xxxxxxxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dodržování.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

27. X §6x xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx jimi spravované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xx x)" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systémy veřejné xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx správy nebo xx informační systémy xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx".

28. X §6h xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx, xxx se xxx xxxxx".

29. X §6x se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx centrálního xxxxx služeb a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

30. Hlava XX xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXX COMPUTINGU XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§6x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Vláda

a) xxxxxxxx osobu xxxx xxxx xxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx zřízené xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu orgánům xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxx zajištění potřebné xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxxxx výhledu xx 5 let.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx správy,

b) vydává xxxxxxxxx pokyny pro xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům veřejné xxxxxx, xxxxxx rozpočtového xxxxxxx xx 5 xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx udržitelného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

e) xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správy (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx orgány veřejné xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x případě xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx.

(3) Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost xxxxxxxxxx, xxx cloud xxxxxxxxx poskytovaný xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury, významným xxxxxxxxxxx systémem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího kybernetickou xxxxxxxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx xxxxxx poskytne xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy.

§6j

Informační systém xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx veřejné správy.

(2) Xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Správce informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxx xxxxxx dynamického xxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronického nástroje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx computingu, poskytovatelích xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx computingu x x xxxxx computingu xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x katalogu cloud xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx computingu jsou

1. xxxxx identifikující xxxxxxxx xxxxx computingu,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud computingu x xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx,

x) poskytovatelích xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud computingu, xxxxx cloud computing xxxxxx,

3. xxxxx charakterizující xxxxxxxx xxxxx computing, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx a předpokládané xxxx, xxxxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computing,

2. údaje xxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx využívá,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx využívaný cloud xxxxxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxx parametrech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx computingu.

(3) Údaje xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nabízený xxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxx ohrozit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x konkrétního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxx computing xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx x katalogu cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchová xxxxx po xxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx pravidla využívání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx podle §6n x xx poskytovaný

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx v katalogu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných zakázek xxxx

x) x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx využívaný xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 12 měsíců xxx dne, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx potíží xxxx xxxxxxxxxxx programových xxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxxx,

x) xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx využity xxxxx, které se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx povedou anebo xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx závislé xx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxxx xxxxx computing xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx computing xxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxx pouze osoba xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) bezúhonné x xxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) způsobilé xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxx třetích xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx computing,

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informační xxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, k xxxxxxxxx jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jiném xxxxx computingu, je xxxxxxxxxxx x využitím xxxxx computingu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle písmen x) xx x) x xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx computingu; xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx každý xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6l xxxx. 1 písm. x).

§6x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to do 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxx poptávky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x jejíž xxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx správy, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, x xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x jejíž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požádal xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o jejíž xxxxx xx katalogu xxxxx computingu požádal xxxxx xxxxxxx správy, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poptávky xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6x,

x) xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §6x odst. 1 xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Ministerstvo vyrozumí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx správy, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx poptávky xxxxx computingu podle xxxxxxxx 1 písm. x) a x).

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx cloud computingu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx poskytovatel xxxxx computingu požadavky xxxxx §6x xxxx. 1. X žádosti xxxxxxxx ministerstvo do 45 xxx ode xxx xxxxxx podání; xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Je-li žádosti x plném xxxxxxx xxxxxxxx, písemné vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx, který x xxxxx požádal.

(3) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx v žádosti

a) xxxxx x xxxx x rozsahu údajů, xxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) adresu xxxxx sídla, xx-xx xxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

x) doklad xxxxxx orgánem státu, x němž xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, má-li poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx zkušenostech x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx,

x) doklad x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx certifikaci xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx kybernetickou bezpečnost,

d) xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx bezúhonnost xxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxx; ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxx elektronické identifikace xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx, x xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx evidován xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx před xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(6) Nevydává-li xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx x), poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x informační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xx 3 xxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx vyžádá xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nedoplatek x

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx xxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx daňového účtu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx účely posouzení xxxxxxx požadavku xxxxx §6x odst. 1 xxxx. c) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2, 4 a 5 xx xxxxxx poskytnutí xxxxx podle §6x xxxx. 1 neběží, xxxxxxx však po xxxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxx §6x xxxx. 1, které obsahují xxxxxxxxx informace nebo xxxx informace, xx xxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xx uchovávají xxxxxxxx xxxx xxxx.

§6x

Xxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx o výmazu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 15 xxx xxx dne podání xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx, xx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6m xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx, xxxx xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxxx požadavek xxxxx §6m xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxx computingu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx vyrozumění xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §6r xx xx xxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx computingu

§6t

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx nabídky cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx nejnižší xxxxxxxxxxxx úrovně xx xxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu zapsaného x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6n písm. x), b), d) x f) x xxxxxxxxx podle §6x xxxx. x), pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxx §6n xxxx. x) a x) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxx xx nejnižší xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cloud computingu xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx nabízený xxxxx computing xxxxxxxxx xxxxx §6n xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx podle §6x xxxx. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx zapsaným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx vět xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx podání; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx přípustný.

(2) Xx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyhověno, xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve strojově xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxx computingu xxxx x žádosti xxxxx xxxxx xxxxx nabídku xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx jednu xxxxxxx xxxx xxxxx computingů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, které xx x nabídce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu,

b) xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx nabízeného cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx, identifikaci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx poskytovatele x xxxxx xxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx využití,

c) údaj, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxx xx poskytování nabízeného xxxxx computingu, xxxxxx xxxxxxx zapojení.

(6) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx

x) seznam xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) doklad x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro certifikaci xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xx požadována xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cloud computingu x plán xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx plánů xxx xxxxxxxx auditní zprávu xxxxxxxxxxx jejich existenci,

f) xxxxxx x zhodnocení xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx-xx xxxx cloud xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx cloud computing, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx computing"),

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací orgánu xxxxxxx správy,

c) doklad x tom, xx xxxxxxxx xxxxx computing xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, integrity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpůrným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dokumentaci podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx,

x) zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plán xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud computingu xx havárii, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx auditní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů rizik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x ověření splnění xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx účely posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x písm. b) x e) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx před xxxxxxxxxx xx nepoužije v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnostní úrovně. Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §6r xxxx. 7 xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§6v

Aktualizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsané x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx computingu

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx katalogu cloud xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx jejího xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx žádosti x xxxxx rozsahu xxxxxxxx, písemné vyhotovení xxxxxxxxxx se nevydává. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx aktualizace nabídky xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žádosti xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xx o nabídce xxxxx computingu xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx cloud computingu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §6x xxxx. 6 xx 8, v nichž xxxx vyjádřeny xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx aktualizace xxxxxxx cloud computingu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx

x) nabízený xxxxx xxxxxxxxx bude po xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) aktualizace xx xxxxxxxx údajů charakterizujících xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ustanovení §6x xxxx. 7 x §6x odst. 1 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu použijí xxxxxxx.

§6x

Xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx o xxxxx poskytovatel cloud xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx jedná, x xx do 15 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx,

x) xxxxxx-xx xxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu nepotvrdil xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxx platná, xxxx xxxxxx-xx xxxx 3 xxx xxx xxx, xxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx naposledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nabídka xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx vždy po xxxxxxxx xxxx 30 xxxxxx ode xxx, xxx mu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x něhož xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx závislé xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x u xxx xxxxx x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cloud computingu, x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu.

(2) Xxxx-xx se xxxxxx x xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxx více cloud xxxxxxxxxx zařazených do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx pouze cloud xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx využívá xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx datum xxxxxx a xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 se xx xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxx využívaného xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zapíše xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx do 45 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx první xx nepoužije v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §6x xxxx. 1 xxxx. x).

§6x

Xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxx cloud computingu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx v xxxx, xxx je xxxxx computing předmětem xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xx změně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §6q odst. 5 xxxx §6t xxxx. 6 až 8, poskytovatel cloud xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xx poskytován xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx požadavku xxx xxxxxxxxxxx xxxx audit xxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x odst. 5 xxxx. x), §6x xxxx. 6 xxxx. x) x §6x xxxx. 7 xxxx. x) a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 písm. x) x §6x xxxx. 7 písm. x).

(3) Orgán xxxxxxx xxxxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx od skončení xxxxxxxxxxxx období xxxxx x xxxxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x využívaním xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx období xx xxxxx informační xxxxxx veřejné správy, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx správy využívá xxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, x xx do 45 xxx xxx dne xxxxxxx platnosti smlouvy x poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxx.".

31. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (§6b) k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo" xxxxxxx.

32. X §7 xxxx. 2 písm. c) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" zrušují.

33. X xxxxx první se xx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx XXXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXX

§8

Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx podpis xxxx, xxx xxx xxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, autorizaci xxxxx xxx, xxx xxxx xxxx, x xxxxxx prokázání projevu xxxx xxxx, kdo xxxx činí.".

Dosavadní xxxxx XXXX až X xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XX až XX.

34. V §8a xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

35. X §8x xxxx. 2 xxxx. x) a x §8x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

36. X §8x odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají slova ", Agrární xxxxxx Xxxxx republiky".

37. V §8x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxxxx".

38. Za §9d xx xxxxxx xxxxxxxx x nadpis xxxxx XX, xxxxx xxxxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX VEŘEJNÉ SPRÁVY".

Dosavadní xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.

39. X §9x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Provozovatel informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxx likvidaci xxxxx xxx x xxxxxxxxxx údajů týkajících xx provozovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx dat, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx." x xx konci textu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

40. V §9x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 a 5.

41. §12 xxx:

"§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx správy xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 4 a xxxxxx xxx xxxxxx provádění,

b) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, postupy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vytváření, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spravovaných orgány xxxxxxx správy, které xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx §5x xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxx podle §5x xxxx. 3 a xx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 4,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx středisek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §6x xxxx. 2,

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §6x xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu x poskytováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a náležitosti xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx podle §6x xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6t odst. 7 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx městských xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx §8x odst. 2 xxxx. x).

&xxxx;(2) Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §6x xxxx. 1 xxxx. x) x §6x xxxx. b),

b) seznam xxxxxxxxxxx a auditů xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 5 xxxx. x), §6t xxxx. 6 xxxx. x) a §6x xxxx. 7 xxxx. x), doklady x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxx x provedení penetračního xxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 xxxx. x) a §6x xxxx. 7 písm. x) x xxxxxxxxx xxx její xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na náležitosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nabízeného xxxxx computingu x xxxxx xx obnovu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6x odst. 6 xxxx. e) x §6t odst. 7 xxxx. f),

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §6x xxxx. 6 písm. x) x §6x xxxx. 7 xxxx. x),

x) požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, integrity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 6 xxxx. x) x §6x odst. 7 xxxx. h).".

42. X §12 xxxx. 1 xxxx. a) xx slova "§5 xxxx. 2 písm. x)" nahrazují xxxxx "§5 odst. 2 xxxx. x)" a xxxxx "§5 odst. 2 písm. x)" xx nahrazují xxxxx "§5 odst. 2 xxxx. x)".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx (xxxx xxx "xxxxx veřejné xxxxxx") xxxx využívat xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx využívání xxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx využívat xx xxxxxxx smlouvy uzavřené xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvy a xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. prosince 2023.

2. Xxxxx veřejné xxxxxx může využívat xxxxx computing, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxx dnem druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x zákona x. 365/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx VI xxxxxx x. 365/2000 Sb., xx xxxxx účinném xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení tohoto xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Orgán xxxxxxx xxxxxx může x období xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx měsíce po xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxxxx č. 365/2000 Xx., ve znění xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. §6x xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx computing xxxxx xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 359/2003 Xx., zákona x. 694/2004 Xx., xxxxxx x. 180/2005 Xx., xxxxxx x. 177/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 574/2006 Xx., zákona č. 393/2007 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 299/2011 Xx., zákona č. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Sb., xxxxxx č. 318/2012 Xx., xxxxxx č. 310/2013 Sb., zákona x. 103/2015 Sb., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 3/2020 Xx. a xxxxxx x. 403/2020 Sb., xx §10h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LXXXIII

V xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 670/2004 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 152/2017 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 1/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 x zákona x. 609/2020 Sb., xx §17x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. LXXXIV

Zákon č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx znění zákona x. 307/1999 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 193/2003 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2013 Sb., zákona x. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., zákona x. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 193/2018 Xx., zákona x. 227/2019 Xx., xxxxxx x. 52/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Xx. x xxxxxx x. 543/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. §4a se xxxxxxx.

2. V §5 xxxx. 4 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx slova ", xxxx k xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla xxxxx jiného právního xxxxxxxx28)".

3. V §5 xxxx. 5 písmeno x) xxx:

"x) podle §4 xxxx. 2 xxxx. x), §4 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x) a §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx vymáhání dlužného xxxxxxx,".

4. X §72a xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

5. X §79a xxxx. 4 xx xxxxx ", §4x xxxx. 1 až 6" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx., zákona x. 163/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2007 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 436/2009 Sb., xxxxxx x. 38/2012 Sb., xxxxxx č. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 39/2015 Xx., xxxxxx č. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 256/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona x. 326/2017 Sb. x zákona x. 403/2020 Xx., xx §20x xxxxxxx.

XXXX SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 219/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 230/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x zákona x. 178/2019 Xx., xx §3f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X xxxxxx č. 117/2001 Sb., x veřejných xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x veřejných sbírkách), xx znění xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 120/2012 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 287/2018 Xx., se §27x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx řádu

Čl. XXXXXXXX

X §131 xxxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 139/2015 Xx. a zákona x. 38/2021 Xx., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx x užití xxxxx x ní".

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. LXXXIX

V xxxxxx č. 143/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 484/2004 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 71/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 155/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 360/2012 Xx., xxxxxx č. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 293/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 262/2017 Xx., xx §21x včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX OSMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx č. 341/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 82/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 348/2005 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx č. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 196/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 302/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 406/2012 Xx., zákona x. 496/2012 Xx., zákona x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 79/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2016 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 238/2020 Xx., xx §67x zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 196/2009 Xx.

Xx. XXX

X xxxxx xxxxx xx. XX xxxxxx č. 196/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 484/1991 Xx., o Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx doplňují xxxx 9 x 10, xxxxx xxxxx:

"9. X xxxxxxx, xx vláda xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rozhlasové vysílání xx doby xxx xxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x bodě 5 xxxx. x) xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx 5 xxxx. x) xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxx ode dne xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání xxxxx usnesení vlády.

10. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 9, xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx vysílání šířenému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 6. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysílačů xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společně xx xxxxxxx transformačních xxxxxxx xxxxx xxxx 9.".

ČÁST XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XCII

V §104 xxxxxx x. 254/2001 Sb., o xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 150/2010 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 113/2018 Xx., xxxxxx x. 481/2020 Xx. x xxxxxx x. 544/2020 Xx., xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

XXXX XXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 479/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 122/2004 Xx., xxxxxx x. 67/2006 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 375/2011 Sb., zákona x. 202/2015 Xx., xxxxxx č. 193/2017 Xx. a xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx §5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST OSMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. XCIV

V xxxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 341/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx. x zákona x. 183/2017 Sb., xx §23x xxxxxxx.

XXXX OSMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o finanční xxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 123/2003 Sb., xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 298/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x zákona x. 126/2019 Sb., xx §23x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 320/2002 Sb., zákona x. 59/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 357/2014 Sb., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 314/2019 Xx., xx §60x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XCVII

V zákoně č. 452/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 131/2003 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 375/2007 Sb., xxxxxx č. 256/2011 Xx., xxxxxx č. 196/2017 Xx. a xxxxxx x. 277/2019 Xx., se §13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Xx., zákona x. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 66/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 62/2014 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 149/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 545/2020 Xx. x zákona x. 609/2020 Xx., xx §31a xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech

Čl. XXXX

X zákoně č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 192/2016 Xx. x xxxxxx č. 303/2017 Sb., se §27x zrušuje.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě soudů x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 228/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Xx., zákona x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 441/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 349/2005 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., zákona č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 397/2006 Xx., zákona x. 184/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 294/2010 Xx., zákona x. 215/2011 Sb., zákona x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2014 Sb., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017, xxxxxx x. 90/2017 Xx., zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 31/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx. x xxxxxx x. 218/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §175x xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx příjmení".

2. X §175x xx xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

3. X §175a se xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav xxxx registrované xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

XXXX XXXXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x integrované xxxxxxxx

Xx. CI

V xxxxxx č. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 521/2002 Xx., zákona x. 437/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Sb. x zákona x. 541/2020 Xx., xx §28x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 227/2003 Sb., zákona x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 537/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 484/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Sb., xxxxxx č. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Sb., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 455/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Sb. x xxxxxx x. 13/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).

2. X §73a xxxxxxxx 5 x 6 xxxxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx registru zbraní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 2 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxx muniční xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x umožnění xxxx zabránění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jím xxxxxx xxxxx.

(6) Držitel xxxxxxx licence nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx pověřená xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx elektronickým čipem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxxxxxxx registr xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. §73x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxx muniční xxxxxxx x jím xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx znění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxx do xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. CII bodu 2 xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Sb., xxxxxx x. 138/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 180/2016 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 238/2020 Sb. x xxxxxx č. 174/2021 Sb., se §9 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském), xx xxxxx xxxxxx x. 21/2004 Xx., xxxxxx x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Xx., zákona x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 179/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 299/2017 Xx. x zákona x. 369/2019 Xx., xx §8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. CVI

V zákoně č. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 190/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2007 Xx., zákona x. 308/2008 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 88/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx §8x xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 5 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx §12x xxxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxx č. 171/2018 Xx., zní:

"§12a

Arbitr xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx.".

XXXX STÁ

Změna zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zákazem xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 281/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 253/2017 Xx., xx §21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO PRVNÍ

Změna xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. CIX

Zákon č. 285/2002 Sb., x darování, xxxxxxxx x transplantacích xxxxx a xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 228/2005 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 100/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 97/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb. x zákona x. 609/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx §19" zrušují.

2. §19 xx včetně nadpisu xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x obchodu x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §26 zákona x. 149/2003 Sb., o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, určeného x xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. a xxxxxx x. 62/2017 Xx., xx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o zoologických xxxxxxxxx

Xx. CXI

V xxxxxx č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahrad x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x zoologických zahradách), xx znění zákona x. 141/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §19x zrušuje.

XXXX XXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o Xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x zákona x. 609/2020 Sb., xx §25x xxxxxxx.

XXXX STO XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 441/2003 Sb., x ochranných xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx známkách), ve xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 196/2017 Xx. a xxxxxx x. 286/2018 Xx., xx §45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx §28x zákona č. 18/2004 Sb., x uznávání odborné xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxxx jiných států x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxx:

"§28x

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx evropského profesního xxxxxxx, prostřednictvím systému XXX xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX STO XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CXV

V §12 xxxxxx č. 22/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 58/2014 Sb., xx odstavce 6 xx 9 xxxxxxx.

XXXX STO XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x genetickými xxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 78/2004 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 346/2005 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Sb., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 371/2016 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx §27x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §19 xxxxxx č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., se odstavce 2 až 7 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX XXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy

Čl. XXXXXX

X xxxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx druhy), ve xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 467/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Sb., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. a zákona x. 183/2017 Xx., xx §25x xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x úpravě xxxxxxxxx vztahů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx podpory

Čl. CXIX

 V xxxxxx č. 215/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/2009 Xx., xxxxxx č. 236/2012 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx §5x xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXX DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x zaměstnanosti

Čl. XXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Sb., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., zákona x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 505/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona č. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Xx., zákona x. 136/2014 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 219/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 84/2015 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona č. 203/2015 Sb., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx č. 317/2015 Xx., zákona x. 88/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx č. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 93/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Xx., zákona x. 327/2017 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 210/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., zákona x. 365/2019 Sb., xxxxxx č. 33/2020 Xx., xxxxxx x. 161/2020 Xx., zákona x. 285/2020 Sb. x xxxxxx x. 388/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §5 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxx "(§147x)" xxxxxxx.

2. §147x xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 56/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"u) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému spisové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").".

2. V §37 xx xxxxxxxx 4 xx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 až 13 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

3. V §38 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "odst. 11 x 12" nahrazují xxxxx "xxxx. 5 x 6".

4. §38a xx zrušuje.

5. V §40 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx shody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě xxx xxxxxxxx kvalifikovanou elektronickou xxxxxx.".

6. X §44 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), xxxxx znějí:

"v) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx středisko") xxx xxxxxxxxx atestace elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxx provádění atestace x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx atestů elektronického xxxxxxx xxxxxxx služby (xxxx xxx "atest"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

7. X §63 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) x x), xxxxx a xxxxxx xxxxx Praha" xxxxxxx.

8. V §63 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx původci xxxxx využívat pouze xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx standardu x x kterých xx xxxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxx druhé xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 xxxx národního xxxxxxxxx x ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 xxx, x výlučně xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx.".

9. X §63 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx první" x xxxxx "xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx")" xxxxxxx.

10. X §64 xxxx. 4 xx za xxxxx "pomůcce x" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx x o" x xx xxxxx xxxxx xxxx první a xxxx poslední se xxxxxxxx xxxxx "a x nichž původce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".

11. V §64 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx službu x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "Určení xxxxxxx".

12. X §64 xxxx. 4 xx slova "x xxxxxxxxxxxx podobě" x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

13. X §64 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §64 xxxx. 6 xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "a u xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx".

14. X §64 xxxx. 5 písm. x) se slovo "x" xxxxxxx.

15. X §64 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.

16. X §64 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) odkaz xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx jí xxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxx xx takový xxxxxxxx součástí.".

17. V §64 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Určený xxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx jmenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po uplynutí xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x spisů, xx xxxxxx xx xxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.".

18. V §64 xxxx. 7 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

19. X §64 xx xxxxxxxx 8 zrušuje.

20. X §65 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4" xxxxxxx.

21. Za §69a xx xxxxxxxx xxxx §69x xx 69x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx

§69x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx střediskem xx

x) xxxxx nebo jiné xxxxxx uspořádání určení xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx určit xxxxxxxxxx střediskem xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx,

x) u nichž xxx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx samy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx žádný xxxxx xx xxxxxxxx atestace.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx je určit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxxxxxx.

§69x

(1) Atestační xxxxxxxxx xxxxxxx atestaci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x postupem, xx xxxxxxxx a za xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx atestaci x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyrozumí xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx, do xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x národního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx objednal, xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vydání xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx atestační xxxxxxxxx xxxx, xxx atestaci xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx x sdělí xxx xxxxxx nesplnění xxxxxxxxx.

§69x

(1) Xxxxx platí 2 xxxx xxx xxx xxxx vydání.

(2) Změní-li xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, atest xxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx středisko xxxxxxxxx xx uplynutí xxxx podle věty xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxxxxx, x xxxx, kdo xxxxxxxx objednal.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx elektronický xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášky xxxxx §70 odst. 1 x národního xxxxxxxxx, x nejde-li x xxxxxxx xxxxx odstavce 2, uloží atestačnímu xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx vyrozumí ministerstvo.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spisové služby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo x toho, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zneplatní xxxxx, xxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx atestu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx ministerstvu, xxxxx xx zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx původce xxxx xxxxxxxxx spisovou xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x kterého bylo xxxxxx xxxxxx zjištěno, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 1 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx atestu ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spisové služby, xxxxx nesplňuje požadavky xxxxxx zákona, vyhlášky xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. V §74 xx xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:

"(11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s §69x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx původci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx není xxxxxxx těchto požadavků xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx označuje xxxx xxxxxxxx 12.

23. X §74 odst. 12 se xxxxxx xxxx písmeno a), xxxxx xxx:

"x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 11,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx f).

24. X §78 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx".

25. Xx §78x xx xxxxxx xxxx §78x, který xxx:

"§78x

Xxxxxxxxxx §3 xx 13, §15, 16, 46, 49, 50, 53, 57x, 64, §66 xx 68x, §69, 70, §72 xx 74, §79 x xxxxxxx č. 2 xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx použijí na xxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

26. V xxxxxxx x. 2 se xx bod 13 xxxxxx nový xxx 14, xxxxx xxx:

"14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxx 14 až 19 xx označují jako xxxx 15 až 20.

27. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xxx:

"17) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (obecné nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx). Zákon č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních údajů.".

Čl. CXXII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx původci xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) xx x) zákona x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 499/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2023.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx m) xxxxxx x. 499/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxx x požadavky xxxxxx č. 499/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2024.

XXXX STO XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X §183x xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 343/2007 Sb., xxxxxx x. 49/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., zákona x. 178/2016 Xx. x xxxxxx č. 101/2017 Sb., xx xxxxxxxx 3 až 8 x 10 xx 12 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 49x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

XXXX XXX PATNÁCTÁ

Změna xxxxxxxx xxxxxx

Xx. CXXIV

Zákon č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 318/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 320/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 294/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §31x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx, místo x okres xxxxx, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx údajů mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo; je-li xxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení za xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx jako den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. §31b xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. CXXV

V xxxxxxx 4 xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2012 Xx. x xxxxxx x. 279/2019 Sb., xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

XXXX STO SEDMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 94/2011 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx č. 214/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 258/2014 Sb., xxxxxx č. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Xx., zákona x. 222/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 252/2017 Sb., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 311/2019 Xx., zákona x. 403/2020 Xx. x zákona č. 150/2021 Sb., xx §134 x 134x xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 50 xx 52 xxxxxxx.

XXXX XXX OSMNÁCTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 348/2005 Sb., x rozhlasových a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Xx., zákona x. 304/2007 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Sb., xxxxxx č. 302/2011 Xx. x zákona x. 318/2015 Sb., xx §11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO DEVATENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X zákoně č. 412/2005 Sb., x ochraně utajovaných xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx č. 256/2017 Sb., zákona x. 35/2018 Sb. x zákona x. 277/2019 Sb., xx §138x xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 21/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ověřování), ve xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Sb. x xxxxxx x. 12/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.".

2. X §5 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx úřadů xxxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místy xxxxxxx xxxxxx20).

20) §8a odst. 2 xxxx. d) xxxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.".

3. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Legalizací xx xxxxxxx, xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx

x) listinu vlastnoručně xxxxxxxx xxxx podpis xx xxxxxxx xxxxx xx vlastní, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx podpis xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx uznal xx xxxxxxx.".

4. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11a, xxxxx zní:

"§11a

(1) Legalizace xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxx xxx provést xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xx dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

6. X §12 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx" a slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

7. Xx konci xxxxx §12 xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

8. X §13 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx formátu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx".

9. X §15 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

10. V §15 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) vzor xxxxxxxxx doložky,

b) xxxxxx xxxxxxxxx ověřovací doložky xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx oprav v xxxxxxxxx doložce xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s listinou,

c) xxxxxx připojení ověřovací xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

11. X §16 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx".

12. X §21 xx xx xxxx "§11 odst. 3" xxxxxx xxxx ", §11x odst. 2".

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §14 xx xxxxxxxx 3 a 4 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

2. X §16 xxxx. 4 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CXXXI

Zákon č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx č. 384/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 254/2014 Xx., xxxxxx x. 189/2016 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 200/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Sb. x zákona č. 47/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X §30 se xxxxxxxx 3 xx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

2. X §33 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, x xxxxx to xx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x distanční xxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřeby xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx v xxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné nouzi, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 141/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 252/2014 Xx., zákona č. 254/2014 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 367/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 309/2018 Xx. x xxxxxx x. 588/2020 Xx., xx §53 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx čarou č. 39x xxxxxxx.

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx zájmů

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 159/2006 Sb., o xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2009 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 302/2016 Xx., zákona č. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 112/2018 Xx., xxxxxx x. 263/2019 Sb. a xxxxxx x. 149/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §13 xxxx. 7 xx xxxxx "v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §14x" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxx má xxxxxxx".

2. §14c se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX STO XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 260/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2013 Xx., zákona x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 291/2017 Xx., zákona x. 182/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx., xxxxxx x. 31/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 230/2019 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx., zákona x. 191/2020 Sb., xxxxxx č. 460/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx č. 588/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §420 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxx zápisu xxxxx xx insolvenčního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §420 se doplňuje xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Sdílení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x jiným xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx.".

3. X §432 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 75 xxx:

"(5) Xx 31. prosince 2022 je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadáním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, bydliště x xxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx získat xxxxxxxxx x využitím xxxxxxx čísla. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o dlužnících xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, bydliště, xxxx narození x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx směrového identifikátoru75); xxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx ministerstvo 30 xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vedených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx klientského xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

75) §12x xxxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx stavebního xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx., zákona x. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 345/2009 Xx., xxxxxx x. 379/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx č. 39/2015 Sb., zákona x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona č. 169/2018 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 312/2019 Xx., xxxxxx x. 47/2020 Xx. a xxxxxx x. 403/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxx xx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx §184x xx xxxxxx xxxx §184x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§184j

Informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) stavebních xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx závazného stanoviska xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného opatření xxxxx xxxxx třetí xxxxx XXX dílů 4 a 5 x xxxxx čtvrté xxxxx I.".

3. §193 xxx:

"§193

Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášky x provedení §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §20x xxxx. 4, §21 xxxx. 4, §24 xxxx. 3, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 8, §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6, §66 xxxx. 5, §78x xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 xxxx. 5, §94x xxxx. 3, §94x xxxx. 7, §94p xxxx. 7, §94x xxxx. 6, §94x xxxx. 8, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 11, §96x xxxx. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 xxxx. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §122 xxxx. 7, §122a xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 xxxx. 8, §134 xxxx. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 xxxx. 4, §161x xxxx. 7, §162 xxxx. 7, §184x xxxx. 3, §184x xxxx. 6, §184x xxxx. 5, §184x xxxx. 5, §184h xxxx. 5 a §184x odst. 4.".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 184/2006 Sb., o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx ke xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx č. 405/2012 Xx., zákona č. 49/2016 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 169/2018 Xx. x xxxxxx x. 403/2020 Xx., xx §30x xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění

Čl. XXXXXXX

X xxxxx xxxx hlavě XX xxxx 2 xxxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona č. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx. a zákona x. 92/2018 Xx., xx xxxxx 5 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60 zrušuje.

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

X xxxxxx č. 319/2006 Sb., o některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 104/2017 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., xx §2a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech a x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 75/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona č. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 70/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 80/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx č. 65/2017 Xx., zákona x. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 251/2017 Xx., zákona x. 36/2018 Xx., zákona x. 44/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx. x zákona x. 89/2021 Sb., xx §19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx životního prostředí x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 201/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx x. 255/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 541/2020 Xx., xx §8x xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x její xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 167/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě a x její xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 98/2019 Xx., xx §16x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 299/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 255/2019 Xx., xxxxxx č. 279/2019 Xx. x xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "x xxxxxxxx exekutorů" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správců".

2. §3 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§3

Xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx

(1) Xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx je xxxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx x plně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xx fyzická osoba xxxxxx použije xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx prostředek") vůči xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx zřídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Fyzická osoba xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx příjmení,

c) xxx, měsíc a xxx narození,

d) místo x xxxxx narození; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby musí xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx žádost o xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxx marné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti vyrozumí x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx již xxxxxxx xxxxx zřízenu datovou xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxx-xx plně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ji xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.".

3. X §4 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx auditorovi, xxxxxxxx xxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezodkladně xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

4. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, znalec, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, soudního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

5. X §5 odstavec 1 xxx:

"(1) Datovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.".

6. V §5 xxxx. 2 x x §6 xxxx. 2 xx xxxxx "xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xx".

7. X §6 xxxx. 4 xx xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxx xxxxx "výlučně" x xx slovo "rukou" xx vkládá xxxxx "xxxxxxxx".

8. X §8 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

9. X §8 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:

"x) u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx byla xxxxxx xxxxxxxx zřízena, x xx v xxxxxxx xxx stanoveném,".

10. X §9 odst. 3 xx xxxxx "prostřednictvím xxxxxxxx s využitím xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "přístup xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

11. V §10 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "zašle" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xx slovo "rukou" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxx".

12. X §10 xxxx. 1 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x §8 xxxx. 1 x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zřízené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2.".

13. V §10 xxxx. 2 xx xxxx druhá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx schránka xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, u které xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx prvním xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §8 odst. 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx zřízená xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx x zaslání xxxxxxxxxxxx údajů, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlášením xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 1 xxxx 2, xxxxxxxxxx xxxx patnáctým xxxx xx xxx jejího xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 x zřízení xxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxx §15 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx 2, xxx-xx x zřízení datové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podané způsobem xxxxx §27 xxxx. 4, prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx podala xxxxxx x zřízení xxxxxx xxxxxxxx.".

14. X §10 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "výlučně" x xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xx doplňuje xxxxx "xxxxxxxx".

15. V §11 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1".

16. V §11 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx".

17. X §11 xxxx. 7 xx xxxxx "xx 3 xxxxxxxxxx dnů od" xxxxxxxxx slovy "bezodkladně xx".

18. V §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "osobě" xxxxxx xxxxx "výlučně" x xx xxxxx "xxxxx" se xxxxxx xxxxx "adresáta".

19. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx zapsané v xxxxxxxxx rejstříku, přestane-li xxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx," x xxxxx "novým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané v xxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.

20. X §12 xxxx. 3 se xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

21. X §12 xxxx. 3 xx xx slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx slovo "adresáta".

22. X §12 xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 zrušuje.

23. X §13 xxxx. x) se slova "xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

24. X §14 xxxx. 3 xxxxxx části ustanovení xx xx xxxxx "xxxxx" vkládá slovo "xxxxxxx".

25. V §14 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx písmena x) xx l).

26. V §14x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxx 3 zrušuje.

27. X §15 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Správce xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxx §3 odst. 1 před xxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaného prostředku xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx, xx xx xxxx po prvním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxxx schránka xxxxxxx xxxxx,

x) umožní xxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 1, xxxxx poprvé použila xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo x tom, že xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx elektronickou identifikaci.".

28. §18x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schránek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx schránky xxxxxxx xxxxx, podnikající fyzické xxxxx xxxx právnické xxxxx xx zpřístupněné xxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx. Datovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx dodaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xx xxxxxx svého xxxxxxxxx přístup k xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx do xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 2 ve xxxxx 10 xxx xxx xxx, kdy xxx dokument xxxxx xx datové schránky, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx první xxxxxx provozovateli informačního xxxxxxx xxxxxxxx schránek xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5). Odměnu xxxxx fyzická osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx hradit i xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odpovědí na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Odměnu xxxxx věty první xxxx za xxxxxxxx xxxxx, podnikající fyzickou xxxxx nebo právnickou xxxxx, x xxxxx xxxxxx schránky xxx xxxxxxxx odeslán, s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, podnikající fyzická xxxxx xxxx právnická xxxxx.".

29. X §20 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xx xxxxx "formáty xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx xxxxxx," x xx xxxxx textu xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx ", xxxxxx xxxxxx příloh".

30. V §24 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx integritu xxxxxx, je-li zajištěna xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene x) x xxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxx.".

31. X §24 xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě".

32. V §24 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

33. X §25 odst. 1 xxxx. x) x §25 xxxx. 2 písm. d) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "stran".

34. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx a) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx h) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

35. X §25 odst. 2 se xx xxxxxxx g) xxxxxx xxxx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) údaj x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x), x xxx-xx xxx zajištění integrity xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx identifikujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) x x) xx xxxxxxxx jako písmena x) x x).

36. X §25 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx k), xxxxx xxx:

"x) xxxx x tom, xxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx odeslané x xxxxxx schránky, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxxx xxxxxxxx odesílatele x datové schránky xxxxxxxx x datum x čas dodání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

37. §26 xxxxxx nadpisu xxx:

"§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx číslo, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx provedení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vstupu x datum xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xx vstupu xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku nebo xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx uhrazen) xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odkazem xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx ministerstvo. Zapisovatelem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx d) xx xxxxxxx provádějící konverzi.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x evidenci provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx provedení xxxxxxxx.".

38. X §27 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xxxx xxxxx uvedená x §8 odst. 1 x 2 podat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.".

39. X §27 odst. 3 x 4 xx xxxx "xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "odst. 5".

40. X §27 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx §3 xxxx. 5 xx nevyžaduje, xx-xx xxxxxx xxxxxx fyzickou xxxxxx, xxx xxx xx být datová xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx její identity xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, do xxx má přístup xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

41. V §27 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle §3 xxxx. 1, §4 xxxx. 1 xxxx §5 xxxx. 1 nebo xxxx-xx xxxxxxx nebo oznámení, xxxxx xxxxx xxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx ověření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.".

42. X §28 xx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

43. V §30 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; složení xxxxxxx xx nevyžaduje, splňuje-li xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vidimace x xxxxxxxxxx9).".

44. V §30 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "fyzická xxxxx xxxxxxxx".

45. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, který xxx:

"§30x

Xxxxxx-xx xx v tomto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx uspořádání.".

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx vnitra zřídí xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2023 datovou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x 1. xxxxx 2023 insolvenčním xxxxxxxx. Má-li fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx k 1. lednu 2023 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx schránku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx nebo datovou xxxxxxxx právnické xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra takovou xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zřízení datové xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx; xxx xxxx xx 30. xxxxxx 2023 dotčeno xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přistupovat x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx schránce.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx schránku xxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 1 zákona x. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2023, xxxxxxx xxxxx, xxxxx k 1. xxxxx 2023 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx registru obyvatel x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaný x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx 31. xxxxxxxxx 2022, xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx použije xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx umožňuje xxxxxxxxx totožnosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2022.

3. Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března 2023 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx č. 300/2008 Sb., ve xxxxx účinném od 1. ledna 2023, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je k 1. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x nemá xxxxxxx xxxxxxx schránku xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx první není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx 1. xxxxx 2023 do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx první x xxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 zákona x. 300/2008 Sb., xx xxxxx účinném xx 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x 1. lednu 2023 xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x orgánů xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Větou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx x xxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx datové schránky xxxxxxxxx osoby.

5. Ministerstvo xxxxxx umožní xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2022, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podnikající fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x 1. xxxxx 2022 zřízena a xxxxxxxxxxxx, mohly být xxxxxxxx dokumenty xxxxx §18x xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2022. Xxxxx xxxxx xxxx dotčeno xxxxx fyzické osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x znemožnění xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18a xxxx. 1 xxxxxx x. 300/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2022.

6. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §30 odst. 1 xxxxxx x. 300/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx autorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

7. Xxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konverzí vedenou xxxxx §26 zákona x. 300/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022, xx 31. xxxxxxxx 2032.

ČÁST XXX TŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx

Xx. CXLIV

V zákoně č. 93/2009 Sb., x auditorech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 52/2012 Sb., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 334/2014 Xx., xxxxxx č. 221/2015 Sb., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 299/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., zákona x. 367/2019 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx. x zákona č. 527/2020 Xx., se §12x xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., zákona č. 424/2010 Sb., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Sb., xxxxxx č. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx., zákona č. 251/2017 Sb., xxxxxx x. 303/2017 Sb., xxxxxx x. 279/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Sb., xxxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx x. 51/2020 Xx., xxxxxx x. 36/2021 Xx. x zákona x. 88/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxxxxx c) xxx:

"x) stanovuje podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx registry x agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informačními xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §2 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §2 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx ", xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx".

4. X §2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

5. V §2 xxxxxxx x) a x) znějí:

"g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sdíleného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx54) (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxx registry xxxxxxxx, základními xxxxxxxx x agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx registry x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x další xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxxx sdílení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx nezapisují údaje xx základních registrů, xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, správa xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx a další xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,".

6. X §4 xxxx. 2 se xx slova "xxxxxxx xxxx" vkládá slovo "xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx referenčních".

7. X §4 xxxx. 3 xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx středníku xxxxxxx.

8. X §4 odst. 6 x 7 xx xxxxx "vedeného x xxxxxxxxx registru" xxxxxxx.

9. X §4 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx" x xx xxxxx "prokáže, xx" xx xxxxxx xxxxx "referenční".

10. V §5 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "údajům" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

11. X §5x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ohlašovatelem xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxxx §58 až 59 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpis xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, anebo xxxxx xxxxxx x xx x základním xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx xxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxxxxxx uživatel údajů xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx umožnil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

12. X §5x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

13. X §7 xxxx. 2 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx".

14. X §7 xxxx. 2 xxxx. d) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx informačními systémy, xxxxxxx prostřednictvím se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx systémy pro xxxxxxxxx xxxxx".

16. X §7 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxx x informačním systému xxxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx vedeném x xxxxxxxx osob.".

17. X §7 xxxxxxxx 4 xx 7 znějí:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx služby záznam x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxx-xx x využívání údajů xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxx 2 let; xxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxx informačního systému xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxx, kód xxxxxx, xxxxxxxxxxx jméno xxxxxxx osoby, která xx nositelem xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jehož xxxxx xx údaje xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x), ve xxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx,

x) výčet xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx účel xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydá xx xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx vydává xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vedených x základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx Xxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxx pochybnost, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Xxxx").".

18. X §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vedeném v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x subjektu xxxxx xxxxxxx v registru xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 2 písm. x).".

19. V §8 xx za xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Správce agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zavede xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx informačním xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7.

20. X §8 xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Správce agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxxxx subjektu xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x změnách xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

21. Za §8 xx xxxxxx xxxx §8x, xxxxx xxx:

"§8x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxx xx xxxxxx využívání xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťuje realizaci xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílené xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx osob x za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.".

22. X §9 odst. 1 větě první xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "x kódu xxxxxx" se nahrazují xxxxx ", kódu xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání údajů xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

23. X §9 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vedeným v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "využívání xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx "moci" xx vkládají slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx" x slova "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" se nahrazují xxxxx ", základních xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx soukromoprávními xxxxxxx xxx využívání xxxxx".

24. V §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "X případě xxxxxx vykonávané soukromoprávním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikátory xxxxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxxx osobě v xxxxxxxxxxxx soukromoprávních systémech xxx xxxxxxxxx údajů.".

25. X §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx za slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx ", x xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx".

26. X §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xx xxxxx "informačního xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

27. X §10 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání údajů".

28. X §11 xxxx. 1 písm. b) xx xx slova "xxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikátory xxxxxxx xxxxx x xxxxx agendy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

29. X xxxxxxx §14 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxx a xxxxxx".

30. X §14 xxxx. 2 a x §14 xxxx. 4 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxx".

31. X §14 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxx xxxxxxxx".

32. X §14 odst. 4 se xxxxx "x využívání xxxxx x základním xxxxxxxx" xxxxxxx.

33. V §14 xxxx. 5 x 6 xx xxxxx "x xxxxxxxxx registru" xxxxxxx.

34. X §17 xxxx. x) xx xx xxxxx "nichž" xxxxxxxx xxxxx "to xxxxxxxx" a slova "xxxxxxxx agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx budou xxxxxx x registru xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

35. X §18 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §26 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxx.

36. V §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxx dodávací xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx".

37. X §18 xxxx. 1 xxxx. x), §21 x x §56x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

38. V §18 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) a x), xxxxx xxxxx:

"x) data xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx uvedený x §17 písm. x),

x) xxxxx x xxx zablokování x xxxxxxxxxxx dat potřebných xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. x).".

39. X §18 xxxx. 3, §58 odst. 4 xxxx. x), §58 xxxx. 5, §58x xxxx. 3 písm. x) a x §59 odst. 2 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx čitelného" zrušují.

40. X §18 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čitelného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx15) xx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx" x slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx šifrované xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.

41. X §18 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "x" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx x" x xx xxxxx textu xxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systémů pro xxxxxxxxx údajů".

42. X §18 odst. 5 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

43. X §19 xxxx. 1 xx xxxx "§18 xxxx. 1 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. j), §18 xxxx. 1 písm. x), xxx-xx o xxxx potřebná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, §18 odst. 1 xxxx. x)".

44. X §19 xxxx. 3 a 6 xx slovo "agendového" xxxxxxx.

45. V §19 xxxx. 5 písmeno x) xxx:

"x) xxx xxxxxx, xxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byly údaje xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x označení subjektu, xxxxx údaje xxxxxx xxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx,".

46. V §19 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

47. X §19 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

48. V §19 xxxx. 7 se xxxxx "§18 odst. 1 písm. l) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x x §18 odst. 1 xxxx. n), xxx-xx x požadavek xx doplnění fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx," x xx konci xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplatněného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

49. X §23 xxxx. 2 xx xxxxx "x agendového" xxxxxxxxx slovem "x".

50. X §24 se xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x)".

51. V §25 xxxx. x) a §51 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "působnost" nahrazuje xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx".

52. X §26 odst. 2 xxxx. i) xx n) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxx narození".

53. V §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx52); uvedené xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby (xxxx adresního místa) xx xxxxxxxxxx xxxx x adrese v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx směrovacím xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x které nebyl xxxxxxxx kód adresního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace".

54. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) se xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx52); uvedené adresy xxxx vedeny ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx x adrese x xxxxxxxx xxxxxx identifikace; x xxxxxxx adresy, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52), xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslu xxxxx anebo adresa, xxxxx je xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x které xxxxx xxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxxx identifikace".

55. X §26 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxx xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

56. V §26 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 písm. a) xx x) jsou xxxxxxxxxxxx údaji.".

Dosavadní odstavce 3 xx 7 xx označují jako xxxxxxxx 4 xx 8.

57. X §38 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "x" xxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx".

58. X §38 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"e) technickoekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) x f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx f) x x).

59. V §39 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

60. X §48 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx x referenčním xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx x xxxxxx x agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

61. V §50 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

62. X §50 xxxx. 4 xx xx xxxxx "1" xxxxxxxx xxxxx "x 2".

63. X §51 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obyvatel xxxx xx registr xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx registru osob, xxxx xx tento xxxx xx formě xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx".

64. V §51 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "vyjádřený xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx x xxxxx veřejné xxxx xxxxxx v registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx referenční vazby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registr xxxx".

65. X §51 xxxx. 1 xxxx. f), §51 xxxx. 6 xxxx. x) x §51 xxxx. 7 xxxx. b) se xxxxx "vykonává xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

66. X §51 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx o xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob, xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

67. X §51 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".

68. X §51 xxxx. 1 xxxx. k) x §52x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxx".

69. X §51 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx referenční xxxxxx xx registr xxxx" xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x registru xxxx, xxxx se xxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx xxxx".

70. X §51 xxxx. 3 xxxx. d) xx xxxxx "vyjádřené referenční xxxxxx na registr xxxx" nahrazují slovy "; jde-li x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v registru xxxx, xxxx se xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx registr xxxx".

71. X §51 xxxx. 3 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "; xxx-xx x soukromoprávního uživatele xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxx xx xxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, jinak se xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

72. X §51 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"k) výčet x xxxxx soukromoprávních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

73. X §51 xxxx. 6 písm. x) se xxxxx "xx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

74. X §51 odst. 6 xxxx. x) xx xxxx věty za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

75. X §51 xxxx. 6 písm. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako orgán".

76. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "x xxxxx úkonu" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x možnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

77. V §51 odst. 6 xxxx. e) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx".

78. X §51 odst. 6 xxxx. x) xx slova "a xxxxx úkonu" xxxxxxxxx xxxxx ", forma xxxxx x požadavek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x využitím elektronické xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx".

79. X §51 odst. 6 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx g), které xxx:

"x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx e),".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

80. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx ", které xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byli xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx doplňují xxxxx "xxxx identifikátor xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

81. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx za slova "x rámci xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x název xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnot xxxxx, byly-li vydány,".

82. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) x x), §54 xxxx. 1 xxxx. x), §54 xxxx. 2 x v §54x xxxx. 5 xx xxxxx "přístupu x xxxxx údajům" xxxxxxxxx xxxxx "využívání xxxxxx xxxxx".

83. V §51 odst. 6 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx d)" xxxxxxxx slova "xxxx xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e)".

84. V §51 odst. 8 xx slova "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) x x)".

85. V §51 xxxx. 10 písm. x) xx xxxxx "x x) xxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx. x) xxxx 1 a xxxx. x)".

86. V §51 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "j)".

87. V §51 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "x) x xxxx. j) xx x)" xxxxxxxxx slovy "x) x xxxx. x) xx x)".

88. X §51 odst. 10 písm. x) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx textem "x)".

89. X §51 odst. 11 se za xxxxx "7" vkládají xxxxx "a číselníky xxxxx §50 xxxx. 2".

90. X §51x xxxx. 1 se xx xxxxx "údaj" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

91. V §52 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx x referenčním xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxxxx údaje".

92. X §52x xxxx. 1 xx slova ", x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a soukromoprávních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

93. X §52b xxxx. 4 se xxxxx "x) a x)" xxxxxxxxx slovy "x), d) x x)".

94. Xx xxxxx xxxxxxx §52x xx xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů".

95. X §52x odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxxxxx údajů" x xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx "x §51 xxxx. 3 písm. x)".

96. X §52x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxx xxx využívání xxxxx," x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávním xxxxxxx xxx využívání údajů".

97. X §52x odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx" x za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx vkládají xxxxx "x soukromoprávních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

98. X §52c xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx".

99. X §54 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

100. X §54 odst. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; xx-xx xxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uvede x využitím xxxxxx xxxxxxxxx, x opačném xxxxxxx vytvoří xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx formální xxxxx".

101. V §54 xxxx. 1 se xx písmeno x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx údajů vedených x základních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou přístupné xxxxxxxxxx x které xxxxx využívány xxx xxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

102. V §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx" x za xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti,".

103. X §54 odst. 2 x §54x odst. 5 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx".

104. V §54 xxxx. 2 xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "d)" a xxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".

105. X §54 xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxx přístupné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxx xxxxx xxxxxx".

106. X §54 xxxx. 6 xx text "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)", xxxxx "x) xx x)" xx xxxxxxxxx slovy "f) x x)" x xxxxx "i) až x)" se xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)".

107. V §54x xxxx. 3 x 4 se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

108. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §55 xx xxxxx "orgánu xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

109. X §55 xxxx. 1 x x §55 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx moci" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel údajů".

110. X §55 odst. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx firmu xxxx název anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx".

111. X §55 xxxx. 2 xxxx. x) x x §57 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx".

112. X §55 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx".

113. V §55 odst. 2 xxxx. e) xx xx slova "úkon xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x)" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. e)".

114. X §55 odst. 4 x 5 a x §56 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo soukromoprávního xxxxxxxxx údajů".

115. X §56 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx oznámil xxxxxxxxxx xxxxxx," x xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

116. X §56 xxxx. 2 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

117. V §56 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x údajům xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech a x údajům xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx registrech nebo xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx".

118. X §56 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx x údajům xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxxx vedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx-xx soukromoprávní uživatelé xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx spravovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému".

119. X §56 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zaregistrován xxx výkon agendy, xxxxxxxx za

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx využívání.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

120. V §56 odst. 5 xx xxxxx "v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

121. V §56 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

122. X §56x odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx," a xx xxxxx "§56 xxxx. 3 xxxx. x) x c)" xx xxxxxxxx xxxxx "a §56 odst. 4 xxxx. x)".

123. X §56x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx vedeným x xxxxxxxxxx registrech" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx".

124. X §56x xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx zaregistrován pro xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxx xxxxx autentizace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) čísla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, datum, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx.".

125. V §57 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx agendy, xxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, vede xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x využívání údajů xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx po xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx,

x) roli xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. c), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx využila,

c) výčet xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x konkrétní xxxx využití údajů.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupných, x uchovává xx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo soukromoprávního xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a označení xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx údaje xxxxxxxxx,

x) xxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. c), xx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxx využila,

c) xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx údajů,

e) xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.".

126. X §57 xxxx. 3 se xx xxxxx "základním xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx informačním systému" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

127. X §57 xxxx. 4 xx za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", informačního systému xxxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "xxxx výkonem xxxxxxxx".

128. X §57 xxxx. 5 xx xxxxx "přístupu k xxxxx x uživatelském xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx uživatelského xxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému" x za xxxxx "xx xxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

129. X §58 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx se pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kódu, xx-xx xx xxxxx x xx-xx xx xxxxxxxxx umožněno" xxxxxxx.

130. X §58 xxxx. 7 xxxx. x) xx slova "jejíž xxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxx, xx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

131. X §60 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "povinností" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx".

132. X §60 xxxx. 1 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxx" xx slovem "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx veřejné moci" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx".

133. V §60 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxx záznamu" se xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx záznamu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

134. X §60 xxxx. 2 se za xxxxx "xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

135. X §60 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx o xxxxxxx údajů" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx".

136. V §61 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Referenční xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 písm. a), x) až x) x v), xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx §26 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx.".

137. X §61 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx "xxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

138. X §61 xxxx. 3 xx xxxx "§14 odst. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§14 xxxx. 3".

139. X §62x se slova "Xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "Údaje".

140. Xx §62x se xxxxxx xxxx §62x, který xxx:

"§62x

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx vnitra při xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx, xxx x xxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxx xxxxx.".

141. V §66 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu zapsané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx údaje xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx.".

142. X §69 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 odst. 3 xxxx. x)".

143. X §69 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx popisu xxxxx subjektu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx §51 xxxx. 6 písmene x).".

144. X §69 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx d), xxxxx zní:

"d) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx. n).".

145. X §69 se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxx xxxxxxxx normu xxx vytvoření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx agendy xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. a).".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. g) zákona x. 111/2009 Sb., x základních registrech, xx znění xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. CXLVII

Zákon č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 99/2013 Xx., xxxxxx x. 228/2013 Xx., zákona č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., zákona x. 171/2018 Xx., xxxxxx č. 307/2018 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §129 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "elektronicky xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. V §129 se na xxxxx odstavce 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx a platnost xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.".

3. V §129 xx xxxxxxxx 9, 10, 12 x 14 až 17 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxx odstavec 13 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx prodeji xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

X zákoně č. 395/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxx při prodeji xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 50/2016 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 254/2020 Xx., xx §7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CXLIX

V §12 xxxxxx č. 118/2010 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 142/2012 Xx. x zákona x. 58/2014 Xx., xx xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání

Čl. XX

X xxxxxx č. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 302/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx č. 180/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 238/2020 Xx., se §18a xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx odboje x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx. a xxxxxx x. 195/2016 Sb., xx §7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §30 zákona x. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxxxxx 2 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 se xxxxxxxx jako odstavec 2.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 66/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., zákona x. 205/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx., zákona x. 147/2016 Xx., xxxxxx x. 189/2016 Xx., zákona x. 192/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Xx., zákona x. 44/2019 Sb., xxxxxx x. 45/2019 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona č. 255/2019 Sb., xxxxxx x. 262/2019 Xx. x zákona x. 277/2019 Sb., se xxxx xxxxx:

1. §69b xx včetně nadpisu xxxxxxx.

2. V §120 xx xxxxx "§69b xxxx. 2," xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx. a xxxxxx x. 119/2020 Xx., xx §17 zrušuje.

XXXX STO XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx iniciativě

Čl. XXX

Xxxxx č. 191/2012 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx iniciativě, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2014 Sb., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxxxx pod čarou x. 1 zní:

"1) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2019/788 ze xxx 17. xxxxx 2019 x evropské občanské xxxxxxxxxx.".

2. X §1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx iniciativy (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx")".

3. §2 xx 5 xx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad §2 x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 xxx:

"2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1799 xx xxx 22. xxxxx 2019, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášení o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/788 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. V §7 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "žádosti" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

6. §8 xx xxxxxxx.

7. §9 xxxxxx nadpisu xxx:

"§9

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx organizátorů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx x pomoc xx xxxxx občanské xxxxxxxxxx.".

8. X §10 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx skupiny xxxxxxxxxxxx".

Xx. CLVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 191/2012 Xx., o xxxxxxxx občanské iniciativě, xx xxxxx účinném xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2023.

2. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášení x xxxxxxx občanské xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 191/2012 Xx., xx xxxxx účinném xx xxxxxxxxxx xxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2023.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 201/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2014 Sb., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 369/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 172/2018 Sb. x xxxxxx č. 403/2020 Xx., se §31 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 22 xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CLVIII

V xxxxxx č. 383/2012 Sb., o podmínkách xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 1/2020 Xx., se §28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 496/2012 Sb., x audiovizuálních dílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 139/2016 Sb. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xx §24x xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 52 xxx:

"§24x

(1) Xxxx zveřejňuje xxxxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxx52), x xx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příjemce, xx-xx xxxxxxxxx,

x) obec, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) výše xxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxx, xxxx xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx,

x) účel, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx odkazu xx xxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li dotace xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx která xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx zveřejňují xx 7 dnů od xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx informace podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx 7 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx zveřejnění určité xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, informace xx xxxxx xxxxxxxx nezveřejní.

52) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

2. §57 xx xxxxxxx.

Xx. CLX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §24b xxxxxxxxx x xxxxx dotacích xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxxx xxxx zůstat xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu

Čl. XXXX

X zákoně č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 256/2013 Xx., xxxxxx x. 280/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 185/2016 Xx., zákona č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx x. 229/2019 Xx. x zákona x. 481/2020 Xx., xx §3x xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů

Čl. XXXXX

X xxxxxx č. 45/2013 Sb., x xxxxxxx trestných xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Xx. x xxxxxx č. 220/2021 Xx., xx §32x xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 77/2015 Xx., zákona x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., zákona x. 57/2017 Xx., zákona x. 178/2018 Sb., xxxxxx x. 287/2018 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx č. 333/2020 Xx. x xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

2. X §29 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx je xxx xxxxx plnění xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x stejným xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx.".

3. X §29 xx odstavec 4 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. CLXIV

V xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxx č. 186/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx České republiky), xx xxxxx zákona x. 279/2019 Xx., xx díl 3 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

ČÁST XXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXX

X §32 xxxxxx x. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 318/2015 Xx., se xxxxxxxx 3 až 8 xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 181/2014 Sb., o kybernetické xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Sb. x xxxxxx č. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computing do xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x zajistit, xx xxxxx dodržována xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k dispozici xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx x xxxxxxx xxxx.".

2. X §4 odst. 6 se xxxxx "xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. c) xx x), xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx," xxxxxxxxx xxxxx "orgán xxxxxxx moci".

3. §22b xx xxxxxxx.

4. V §25 odst. 3, §25 xxxx. 4, §25 xxxx. 5, §25 xxxx. 6, §25 xxxx. 7 x x §25 xxxx. 8 písmeno x) xxx:

"x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rozporu x §4 xxxx. 5 xxxxxxxx poptávaný cloud xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb cloud xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 6,".

5. V §25 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx xxxxx veřejné xxxx x xxxxxxx x §4 odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §4 xxxx. 6,".

6. X §30 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "a x)" nahrazují xxxxx ", x) a x)".

7. V §30 xx na xxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx systému infomačním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

8. X §30 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx infomačním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 131/2015 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 199/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2015 Xx., zákona x. 26/2016 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 195/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 302/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Sb., xxxxxx č. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Xx., zákona x. 144/2017 Xx., xxxxxx x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., zákona x. 335/2018 Xx., xxxxxx č. 32/2019 Xx., zákona x. 35/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx č. 178/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 285/2020 Sb., xxxxxx x. 484/2020 Xx. x xxxxxx x. 218/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. X §180 xxxx. 3, x §181 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x §182 xxxx. 1 a 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. V §181 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) pohlaví,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xx x).

3. V §181 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx státních zaměstnanců x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místo, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx titul,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) evidenční číslo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru,

h) xxx xxxxxxxx služebního xxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx práci,

j) obor xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx se xxxxx x vedoucího xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanců xx xxxxxxxxxx úřadech xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x akademický xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo zaměstnance,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx na xxxx neurčitou nebo xx dobu určitou; x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaj x xxxxxxxx úřednické xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a správě,

m) xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6.

4. X §182 xxxx. 1 se na xxxxx textu věty xxxxx doplňují slova "; xxxx xxxxx §181 odst. 2 x 3 je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, popřípadě xxxx, xxxx zmocnil".

5. X §182 xxxx. 1 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx číslem "6".

6. X §182 xxxx. 2 se xxxxx "x 2" nahrazují xxxxx "xx 4".

7. X §182 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx".

8. X §182 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "5" x xxxxx "4" se xxxxxxxxx číslem "6".

9. X §182 xxxx. 3 xx xx xxxx "odst. 1" xxxxxxxx slova "až 3".

10. X §182 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".

11. X §182 xxxx. 3 xx číslo "4" nahrazuje xxxxxx "6".

12. §183 xxx:

"§183

(1) Xxxxxxx xx portál xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxxx absolvoval xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx je přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx údajů, xxxxx xx jej týkají, x služebnímu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, koho xxxxxxx; identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, koho xxxxxxx.

(5) Xxxxx vedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx, x xxx, xxx organizuje xxxxxxxxxx.

(6) Údaje xxxxxx x portálu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx trvání služebního xxxxxx státního zaměstnance, xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx, xxxx xx obsazeno xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxxx xx xxxx, x 10 xxx xx xxxx skončení.".

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií

Čl. XXXXXXX

X zákoně č. 224/2015 Sb., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 225/2017 Xx., xx §50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx hrách

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxxx §132 zákona x. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 527/2020 Sb. ,xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§132

Xxxxxxxxx xxxxx x informačních systémů xxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů

a) xx základního registru xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

c) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx,

x) z xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx údajů je xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx. Správce informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx o xxxxx údajů.".

ČÁST XXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv

Čl. XXXX

X §29 zákona č. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 277/2019 Xx., se xxxxx "2022" xxxxxxxxx číslem "2023".

ČÁST STO XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 173/2018 Sb., xxxxxx x. 285/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 54/2020 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 325/2020 Xx., se §109 xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXX PADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

&xxxx;X xxxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 403/2020 Xx., xx §226 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 297/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xx xxxxx zákona x. 183/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. Za §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxx:

"§4x

(1) Kvalifikovaný poskytovatel xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx internetových stránek xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, který xx narodil x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; je-li vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx den xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronické xxxxxx xxxx autentizaci xxxxxxxxxxxxx stránek xx xxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xx základního registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pečetě nebo xxxxxxxxxxx internetových stránek xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx v rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení,

b) xxxxx narození,

c) pohlaví,

d) xxxxx x okres xxxxxxxx, x u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smlouvy x nápomoci xxxx xxxxxxxxxx členem domácnosti xxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx schválil, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednacího a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti,

i) datum xxxxx a

j) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx oprávněn x xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti nebo xxx, který xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb vytvářejících xxxxxx vydávající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronické xxxxxx xxxx autentizaci internetových xxxxxxx xx xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx využívat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx skončení platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal.

(7) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 6 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, které xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívá údaje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx dálkové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x využití xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3).

3) Xxxxxxxxx zákon x. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní informační xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 289/2005 Xx., x Xxxxxxxxx zpravodajství, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

2. X §4x xxxx. 3 xxxx. h) xx xxxxx "xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx," zrušují.

3. X §4x xxxx. 3 xx za xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

4. X §4x xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. X §4x xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx orgánu".

6. X §4x odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

7. V §4a xxxx. 5 se xx xxxxxxx c) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx zní:

"d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,".

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

8. X §4x xxxx. 5 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".

9. X §4x se xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

10. X §5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxx," xxxxxxx.

11. X §5 xx xx xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx".

12. X §5 xxxx. x) xx za xxxxx "zřízenou xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx orgán anebo xxxx xxxxxx součást".

13. X §5 xx xx začátek xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx úkon".

14. X §6 odst. 1 xx xxxxx "právně xxxxx" nahrazují slovy "xxxx úkon".

15. X §7 xx xxxxx "xxxx §6 xxxx. 1" zrušují.

16. X §8 xx xx xxxxx "jako náležitost" x za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx nebo".

17. X §8 xx slovo "xxxxx-xx" nahrazuje xxxxx "xxxx-xx xxxx".

18. X §9 xxxx. 1 xx slova "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx úkon".

19. V §10 xx xxxxx "xxxx §9 xxxx. 1" xxxxxxx.

20. X §11 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx elektronický dokument, xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx nebo" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx úkon".

21. X §11 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx elektronický dokument, xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx úkon nebo" x slova "zapečetila xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx jedná" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx úkon".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 59/2017 Sb., x použití xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 178/2018 Sb. x xxxxxx x. 333/2020 Xx., xx §14 včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 424/2010 Xx.

Xx. CLXXV

Zákon č. 424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxxx zákona x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 304/2013 Xx., xxxxxx x. 297/2016 Sb., xxxxxx x. 456/2016 Xx. a xxxxxx x. 370/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxx xxxx xx. IX bodě 2 se xxxxx "2021" nahrazuje xxxxxx "2023".

2. V části xxxx čl. IX xxxx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2024".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 250/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 12/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "x" xxxxxxxxx čárkou.

2. X §19 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xx kvalifikovaným správcem, xxxxx vydává prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci.".

3. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "x" xxxxxxx.

4. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmena x) xx k), xxxxx znějí:

"g) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx, místo a xxxxx uzavření manželství,

j) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx.".

5. X §24 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 a 6, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx využívá xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x příjmení, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, místo x xxxx, kde se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx takto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav xxxx registrované xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu,

h) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx sérii občanského xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal,

l) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx vědeckou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden jako xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxx nebo neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx ohlášení ztráty, xxxxxxxx nebo zničení xxxxxxxxxx průkazu.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních dokladů xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx držitele,

c) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, pouze xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx registrované xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx cestovního dokladu,

k) xxxxx vydání cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

m) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8.

6. X §24 odst. 8 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

7. X §24 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a zkrácená xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x občanském xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x okres narození; x osoby, která xx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx adresy úřadu, xx-xx takto označen x informačním xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) digitální xxxxxxxxxx podoby a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx úmrtí, xxxx, je-li vydáno xxxxxxxxxx o prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,

k) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x zrušení omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx série neplatného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx mění některé xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CLXXVII

V čl. LXVI xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx "2022" xxxxxxxxx xxxxxx "2023".

XXXX XXX ŠEDESÁTÁ XXXX

Xxxxx zákona x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. CLXXVIII

Zákon č. 12/2020 Sb., x právu xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Nad xxxxxxxx §12 xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

2. X §12 xx nadpis zrušuje.

3. X §12 xx xxxxxxxxx text označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx provedením xxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxxx služeb xxxxxxx možnost doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autentizaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonu. Orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx, potvrzení x xxxxxxxxxxx.

(3) Uživatel xxxxxx xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 u xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronickou xxxxxxxx xxx autentizaci xxxxx odstavce 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikačním xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxx, kdo provedl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

4. Xx §12 xx vkládá nový §12x, xxxxx zní:

"§12a

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx uzavřít, xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uplatní uživatel xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx totožnost x xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx narození a

e) xxxxx x druhy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx e) xxx xxxxxx xxxxx společně x xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

(5) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx poskytla xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů vedených x xxxxxxx xxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx národního xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx veřejné xxxx.

(7) Xxxxxxxxx, zda kombinace xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx poskytla xxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobě jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx poskytnuté xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx předcházející xxxxxxxx xxxx a xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x rodném xxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx informačním xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Právní xxxxxxxx uživatele xxxxxx xx právo požádat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx směrových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx směrových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x autentizaci.".

5. §12x xxx:

"§12x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx informaci, xxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx, xxxxx mu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx xxx právo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Uživatel xxxxxx je xxxxxxx xxx uplatnění práva xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx národního xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxx xxxxxxxxx a sdělit xx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x

x) čísla x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) nebo x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) V xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xxxxx vedených o xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx uživateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxxxxx bodu pro xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám x výjimkou orgánu xxxxxxx moci.

(7) Informaci, xxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kombinaci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, podá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kombinace poskytnutých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx vedeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bezvýznamových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci.".

6. V §14 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx veřejné moci xxxx poskytovat úkon xxxxx věty xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx provádět xxx xxxx digitální xxxx i xxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx.".

7. V §17 xxxxxx 2 x 3 xx xxxxx "3 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "41 xxxxxx".

8. X §22 xx xxxx 31, 52, 54 xx 56 a 119 xxxxxxx.

9. X §27 xxxx. x) xx xxxxx "§5 až 8 x" xxxxxxxxx xxxxx "§5, 7 x 8," x xx xxxx "§20" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx 11".

10. V §27 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno c).

11. X §27 písmeno x) xxx:

"x) §6 x §20 xxxx 1 xx 10, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022.".

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx č. 47/2020 Sb.

Čl. XXXXXX

X xxxxx xxxxx čl. VIII xxxxxx x. 47/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čtvrté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 541/2020 Sb., x odpadech, xx §149 xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx právních předpisů xxxxxxxx samosprávných celků x některých správních xxxxx

Xx. CLXXXI

Zákon č. 36/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X čl. XX xxxx 1 xx x §5 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "orgánu xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x úkonů xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,".

2. X xx. XX se xxx 2 zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. CLXXXII

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx č. 52/2007 Sb., x xxxxxxxxx atestačních xxxxxxxxx při posuzování xxxxxxxxxxxx k realizaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx rozhraní.

2. Xxxxxxxx č. 53/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxx (vyhláška x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

XXXX STO XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 6, 7, 9 x 11, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. L xxxx 1 xx 6 x 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII bodu 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 až 17, 19, 24, 26 x 27, čl. CXXIV xxxx 1, čl. CXXXIV xxxx 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 x 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 xx 21, čl. CLXXV a čl. CLXXVI xxxx 1 xx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. CXLV xxxx 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 a 143, čl. CXLVI x čl. CLXXIX, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 1 xx 15, 17 xx 33, 35 x 37 xx 41, čl. LXXXI, čl. CXLV xxxx 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 xx 134 a 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII xxxx 2 xx 8, čl. CLXXVI bodu 7 a čl. CLXXXII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. CLXX, čl. CLXXVII x čl. CLXXXI, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. prosince 2021,

f) xxxxxxxxxx čl. LXXX bodů 34 a 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV xxxx 1 a 2, čl. CXLII xxxx 22, 28, 29, 43 x 44 x čl. CXLIII xxxx 5 x 6, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. xxxxx 2022,

x) ustanovení čl. CLXXVIII xxxx 8 a 10, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxx 2022,

x) xxxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 1 x 2, čl. CXXIX x čl. CXLII xxxx 30 xx 37, čl. CXLIII xxxx 7 x čl. CLXXVIII bodů 1 xx 4, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. července 2022,

x) ustanovení čl. CXLII xxxx 1 xx 21, 23 xx 27, 38 xx 42 x 45, čl. CXLIII bodů 1 xx 4 x čl. CXLV xxxx 2, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023,

x) xxxxxxxxxx čl. CXXXV x xx. CLV xxxx 3, která xxxxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 2023,

x) xxxxxxxxxx čl. CXLV bodů 19 x 20 x čl. CLXXVIII xxxx 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2025,

x) xxxxxxxxxx čl. LXXIX bodů 1 xx 6, 8, 9, 11 až 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2025.

Vondráček x. x. 

Xxxxx x. r. 

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 261/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 6, 7, 9 a 11, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 10.7.2021; xxxxxxxxxx čl. L xxxx 1 xx 6 x 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII xxxx 2, čl. CIII, čl. CXXI xxxx 5, 10, 13 xx 17, 19, 24, 26 a 27, čl. CXXIV xxxx 1, čl. CXXXIV xxxx 3, čl. CLV xxxx 1, 2, 4, 5, 7 a 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII xxxx 1 x 10 až 21, čl. CLXXV x čl. CLXXVI xxxx 1 xx 6, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 24.7.2021; ustanovení čl. CXLV xxxx 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 xx 88, 99, 103, 106, 113, 116 x 143, čl. CXLVI x čl. CLXXIX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2021; xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 1 xx 15, 17 až 33, 35 a 37 až 41, čl. LXXXI, čl. CXLV bodů 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 xx 134 x 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII xxxx 2 xx 8, čl. CLXXVI xxxx 7 a čl. CLXXXII, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2021; xxxxxxxxxx čl. CLXX, čl. CLXXVII a čl. CLXXXI, která nabývají xxxxxxxxx 31.12.2021; xxxxxxxxxx čl. LXXX xxxx 34 x 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV xxxx 1 a 2, čl. CXLII xxxx 22, 28, 29, 43 x 44 x čl. CXLIII bodů 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1..2022; xxxxxxxxxx čl. CLXXVIII xxxx 8 a 10, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 31.1.2022; xxxxxxxxxx čl. XLIII xxxx 1 x 2, čl. CXXIX x čl. CXLII bodů 30 xx 37, čl. CXLIII xxxx 7 x čl. CLXXVIII xxxx 1 xx 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022; xxxxxxxxxx čl. CXLII xxxx 1 xx 21, 23 xx 27, 38 xx 42 x 45, čl. CXLIII xxxx 1 xx 4 x čl. CXLV xxxx 2, která xxxxxxxx účinnosti 1.1.2023; xxxxxxxxxx čl. CXXXV x xx. CLV xxxx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023, ustanovení čl. CXLV xxxx 19 x 20 x čl. CLXXVIII bodu 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025; x ustanovení čl. LXXIX xxxx 1 xx 6, 8, 9, 11 xx 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2025.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.