Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.02.2021.


Sdělení, kterým se vyhlašuje Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC

6/2021 Sb. m. s.

Sdělení, kterým se vyhlašuje Dohoda

Dohoda

Předmět Článek 1

Povaha a sídlo Článek 2

Členové nadace Článek 3

Právní subjektivita Článek 4

Cíle a nadace Článek 5

Podmínky činnosti Článek 6

Činnosti nadace Článek 7

Struktura a nadace Článek 8

Správní rada Článek 9

Předsednictví správní rady Článek 10

Pravomoci správní rady Článek 11

Zasedání správní rady Článek 12

Rozhodování správní rady Článek 13

Předseda nadace Článek 14

Výkonný ředitel nadace Článek 15

Financování nadace Článek 16

Audit a zveřejňování účtů Článek 17

Hodnocení činnosti nadace Článek 18

Strategická partnerství Článek 19

Výsady a imunity Článek 20

Jazyky nadace Článek 21

Řešení sporů Článek 22

Změny Článek 23

Ratifikace a přistoupení Článek 24

Vstup v platnost Článek 25

Doba trvání a vypovězení Článek 26

Zrušení a likvidace Článek 27

Depozitář Článek 28

Výhrady Článek 29

Přechodná ustanovení Článek 30

INFORMACE

6

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx xxx 25. xxxxx 2016 byla x Xxxxx Domingu xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX-XXX. Jménem České xxxxxxxxx xxxx Dohoda xxxxxxxxx xxx 7. xxxxxxxxx 2018 v Xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x prezident xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx listina Xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx x generálního xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxx Xxxxxx, dne 21. ledna 2021.

Xxxxxx xxxxxxxxx x platnost xx základě xxxxx článku 25 odst. 1 xxx 17. xxxxxx 2019 x xxx Xxxxxx republiku xxxxxxxx x xxxxxxxx dne 20. února 2021.

Xxxxx xxxxx Dohody xx xxxxx uveřejněném v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx se vyhlašuje xxxxxxxx.

DOHODA O ZALOŽENÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX XX-XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1999 xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XX-Xxxxxxxx Amerika a Xxxxxxx v Xxx xx Janeiro;

VĚDOMY SI xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx Latinské Ameriky x Xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxxx EU-Latinská Xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xx konal xxx 16. xxxxxx 2008 x Limě x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

XXXXXXXXXXXXX rozhodnutí x zřízení xxxxxx XX-XXX, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vlád EU x Latinské Xxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx Komise xx xxxxxx summitu XX-Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxx xxx 18. xxxxxx 2010 x Xxxxxxx xx Španělsku;

PŘIPOMÍNAJÍCE, xx x xxxx 2011 byla xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx přechodná nadace, xxxxx ukončí svoji xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x nadaci EU x Latinské Ameriky x Xxxxxxxx x xxxxxxxx;

XXXXXXXXXXXXX xxxxxxx vytvořit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mezinárodnímu xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x posílení stávajících xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státy, XX x členskými xxxxx EU, a xx prostřednictvím "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XX x Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx založené xx xxxxxxx přijatém xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XX-Xxxxxxxx Amerika x Xxxxxxx x Xxxxxxx",

XX XXXXXXX xx xxxxx:

Článek 1

Xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xx zakládá Xxxxxxxxxxx xxxxxx EU-LAC (xxxx xxx "nadace" xxxx "xxxxxx XX-XXX").

2. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x její xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Povaha x xxxxx

1. Nadace XX-XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního práva xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx posílení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XX x členskými xxxxx XX x Xxxxxxxxxxxxx latinskoamerických x xxxxxxxxxx xxxxx (XXXXX).

2. Xxxxxx XX-XXX má xxxxx xx Svobodném x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx.

Článek 3

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx nadace XX-XXX xx po xxxxxxxxx xxxxx vnitřních xxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x Karibiku, členské xxxxx EU x XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx být touto xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx XX-XXX je rovněž xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a karibských xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx EU-LAC xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx cílů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řádem.

2. Xxxxxx xx také xxxxxxxxx uzavírat xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx soudem.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxx

1. Xxxxxx XX-XXX xxxx xxxx cíle:

a) přispívá x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-XX za xxxxxx x x podnětu xxxxxxxx společnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxx;

x) zvyšuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxxx regionálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx XX-XXX xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx prospívají dvoustranným xxxxxxxxxxx vztahům a xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx stanovených xx summitech XXXXX-XX;

x) xxxxxxxxx diskuse x xxxxxxxxxx strategiích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a studií;

c) xxxxxxxxx plodnou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x navazování kontaktů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxxx činnosti

1. Xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x článku 5 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XX-XXX xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavami států x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx potřeby x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) x nejvyšším xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx občanskou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vysokoškolské xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx regionálního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx přidanou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xx zaměřením xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účasti xx činnosti jedná xxxxxx XX-XXX se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx xxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v článku 5 xxxxxxxx xxxxxx XX-XXX mimo xxxx xxxx činnosti:

a) xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, workshopů, diskusních xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, prezentací, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXXX-XX x xxxxxxxxxx vymezenými xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-XX;

x) zahajuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvětové xxxxxxxx a iniciativy, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx studie x záležitostech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx regionálním partnerstvím XXXXX-XX;

x) vytváří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx publikování.

2. Xxxxxx XX-XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx XX, mezinárodními x xxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x karibskými xxxxx x xxxxxxxxx státy XX.

Xxxxxx 8

Struktura xxxxxx

Xxxxxx XX-XXX má:

a) správní xxxx;

x) předsedu a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx radu xxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx XX-XXX. Správní xxxx xx xxxxxx xx úrovni vyšších xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXX-XX.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xx xx xxxxxxx radě zastoupeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxx účast xxxxxxx xxxx jakožto xxxxx.

3. Výkonný xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EU-Latinská Xxxxxxx xx vyzývá, xxx jmenovala xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x XX xx xxxxxx, xxx jmenovalo xxxxxxx xxxxxxxx x EU x jednoho xxxxxxxx x karibských xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 10

Předsednictví správní xxxx

Xxxxxxx xxxx xx xxx předsedy, jednoho xxxxxxxxxxxxx XX a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x karibské státy.

Článek 11

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx nadace XX-XXX xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele xxxxxx;

x) přijímá xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx svůj xxxxxxx xxx x přijímá xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x sídle x jakékoli xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx nadace případně xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx x karibskými státy x xxxxxxxxx xxxxx XX v xxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x) xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímá xxxxxxxx x pracovní xxx;

x) xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadace;

f) xx návrh výkonného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx program, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx na čtyři xxxx;

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx víceletého xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na následující xxx;

x) přijímá xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx;

x) schvaluje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadace x podávání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx;

x) poskytuje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx předsedy xxxxx výkonného ředitele;

p) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) schvaluje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných xxxxx čl. 15 odst. 4 xxxx. x).

Xxxxxx 12

Zasedání xxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx souběžně xx zasedáními vyšších xxxxxxxx CELAC-EU.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx správní rady xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx správní xxxx zajišťuje výkonný xxxxxxx nadace.

Xxxxxx 13

Rozhodování xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx rada může xxxxxxx jednání, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 14

Předseda nadace

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxx EU-LAC. Předseda xx jmenován xx xxxxxxxx xxxxxxx období, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx známou x xxxxxx respektovanou xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx x x Karibiku, tak x EU. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dobrovolnosti, xx xxxx xxxxx xx náhradu veškerých xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx karibského xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x členského xxxxx XX, xxxx jmenovaný xxxxxxx ředitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státu, a xxxxxx.

4. Předseda xxxx xxxx úkoly:

a) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktů xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxx x karibských xxxxx x x XX x xxxxxxxxx xxxxx XX, jakož x x xxxxxxx partnery;

b) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, zasedáních xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx potřeby;

c) poskytuje xxxxxxxxxxx výkonnému xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx předkládají ke xxxxxxxxx xxxxxxx radě;

d) xxxxxxxx jiné úkoly, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Článek 15

Výkonný xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx jmenovaných členy xxxxxx EU-LAC.

2. Xxxx xxxx dotčeny pravomoci xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x členského xxxxx EU, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx.

4. Výkonný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zástupcem xxxxxx x plní xxxx funkce:

a) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx program xxxxxx x její xxxxxxxx;

x) jmenuje x xxxx zaměstnance nadace x xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxx nadace;

c) xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dbá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odpovídající xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx nadací, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx činnostech xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v článku 18;

x) xxxxxxxxxx zasedání x xx nápomocen xxxxxxx xxxx;

x) v xxxxxxx xxxxxxx konzultuje v xxxxxxxxxx xx vznesené xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx institucí, xxxxx xxxx případně xxxxxx xxxxx nadace XX-XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x výsledcích xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zvážení;

h) xxxxxxx konzultace a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami xxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxx xxxx nadace v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx soukromými xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo právním xxxxxxxx s mezinárodním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx administrativního xxxxxxxxx xxxxxx, x xx po řádné xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx a jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x předpokládaném xxxxxxxx xxxxxx jednání x xx xxxxxxxxxx konzultaci x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výsledku xxxxxx jednání;

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx financují xxxxxxxxx její xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx dodržení xxxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nadace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx konzultace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx nadaci xx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bezpečnost x související služby.

Xxxxxx 17

Audit x xxxxxxxxxxxx xxxx

1. Správní xxxx xxxxxxx nezávislé xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nadace.

2. Xx xxxxxxxx po skončení xxxxxxx rozpočtového roku, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx tomto xxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxx x xxxxx, příjmů x výdajů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx nejbližším xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxx vstupu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonný xxxxxxx jednou za xxxxx roky správní xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nadace. Správní xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 19

Strategická partnerství

1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx partnery: xx xxxxxx EU "Xxxxxxxx des Xxxxxxxxx" xx Xxxxxxx a "Xxxxxxx Lombardia" x Xxxxxx a xx xxxxxx Latinské Xxxxxxx x Karibiku Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x rozvoj (FUNGLODE) x Dominikánské xxxxxxxxx x Hospodářskou xxxxxx XXX xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX).

2. Xx xxxxxx dosažení xxxxx xxxx xxxx nadace XX-XXX uzavírat budoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx institucemi z xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx dbá xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxx.

Článek 20

Výsady x xxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx v článcích 2 x 4.

2. Xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx nadace, správní xxxx, předsedy, výkonného xxxxxxxx, zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxx nadace xx xxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dohodou x xxxxx xxxxxxxxx xxxx vládou Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

4. Xx xxxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x jedním xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX další dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx států.

5. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Nadace xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx za poskytnuté xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx x zaměstnanci nadace xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx daní x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx všichni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodinovou xxxxx.

Článek 21

Jazyky xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Amerikou a Xxxxxxxxx x Evropskou xxxx xx xxxx xxxxxxxx x červnu 1999.

Xxxxxx 22

Řešení xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx mezi smluvními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkladu této xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, předloží xx x rozhodnutí xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxx

1. Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XX-XXX, xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stran. Xxxxxx xxxx xx podávají xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x projednání.

2. Změny xx přijímají xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x platnost xxxxxx dnů xx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx účelem xxxxxxx.

3. Depozitář oznámí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx změn x xxxxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x karibským xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx EU x Xxxxxxxx xxxx xxx dne 25. xxxxx 2016 do xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ratifikaci. Ratifikační xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x depozitáře.

2. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x přistoupení Evropské xxxx a latinskoamerickým x xxxxxxxxx státům x xxxxxxxx státům XX, xxxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x depozitáře.

Xxxxxx 25

Vstup x xxxxxxxx

1. Tato xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xx osm smluvních xxxxx x každého xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x XX, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x depozitáře. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x přistoupení xx po dni xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxx třicet xxx xxxx, co xxxx latinskoamerické x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx XX uložily xxxx xxxxxxxxxxx listinu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listin xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx x souladu x odstavcem 1 xxxxxx článku.

Xxxxxx 26

Doba trvání x xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx neurčitou.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxx vypovědět xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx depozitáři. Xxxxxxxxxx nabývá účinku xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oznámení.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx x xxxxxxxxx

1. Xxxxxx bude xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nadace, nebo xxxxxxx členové nadace xxxxx xxxxxxx vypověděli xxxxxx; xxxx

x) jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxx.

2. X xxxxxxx zrušení xxxxxxxx nadace pouze xxx účely xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx majetek nadace x xxxxxxxx vypořádání xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx.

Článek 29

Výhrady

1. V xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx této dohody xxxx přistoupení x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany formulovat xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo prohlášení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx sdělí xxxxxxxxxx, xxxx xx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 30

Xxxxxxxxx ustanovení

Přechodná xxxxxx založená v xxxx 2011 podle xxxxxxxx předpisů Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx. Aktiva x pasiva, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx. Za tímto xxxxxx nadace XX-XXX x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx požadavky.

Na xxxxx čehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zplnomocnění xxxxxxxx xxx podpisy x xxxx xxxxxx, xxxxxxx x jediném xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, bulharském, českém, xxxxxxx, xxxxxxxxx, finském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, italském, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, maďarském, xxxxxxxx, xxxxxxxx, nizozemském, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x švédském, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude uložena x archivech Xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx ověřený opis xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, http://eur-lex.europa.eu

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 6/2021 Xx. m. x. xxxxx účinnosti xxxx 10.2.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.