Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.02.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 78)

31/2021 Sb.

Usnesení

Nález Ústavního soudu - č. 123/2021 Sb.

INFORMACE

31

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 28. xxxxx 2021 č. 78

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) krizového zákona. 

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 30. ledna 2021 xx 00:00 xxx. xx dne 14. února 2021 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx provozoven:

a) prodejen xxxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, výdejen a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx krmiva x dalších xxxxxx xxx zvířata,

h) prodejen xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) prádelen x xxxxxxxx,

x) provozoven xxxxxxx x xxxxx silničních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zahrádkářských xxxxxx včetně xxxxx x xxxxx,

x) pokladen xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxx odstraňování, projektovou xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a video xxxxxxxxx, spotřební elektroniky, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence,

w) xxxxxxxxxxx a provozoven xxxxxxx dalších xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx domácnost,

y) xxxxxxxxxx pohřební xxxxxx, xxxxxxxxx balzamací x xxxxxxxxxx, zpopelňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx potřeb x xxxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx krytiny,

ab) provozoven xxxxx x výkupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxx, náhrobních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx),

xx) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, např. xxxxx, xxxxxxxxx výzdoby xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx apod.; xxx xxxx xxxxxxxxxx neplatí xxxxx prodeje v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx X/7,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu xxxxxx x stříhání xxx x koček,

af) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

xx) vozidel xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx xxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxx x dítě do xxx xxx věku x denním xxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx, x nichž xxxx realizována xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx určité xxxxxxxx,

x xxx, že xxxx xxxxx a služby xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxxx xxxxxxx x provozovně, xxxxx část provozovny, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodej x xxxxxx x poskytování xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx stravování, stravování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovišti x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prezenčního xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx v xxxx xxxx 05:00 hod. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxx mimo provozovnu xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxxxxx rychlého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodej jídla x xxxxx) x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x místě xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x čase xxxx 21:00 xxx. x 04:59 hod.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, divadelní, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx konat xxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, s xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx výkonu xxxxxxx produkce x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx,

xx) xx-xx xxxxxxxx scénického xxxx xxxx, omezuje xx xxxxx účinkujících xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,2 xxxxx x xxxxx hráč xx xxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxxxxx notový xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x podobné tradiční xxxx,

x) kongresy, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x prezenční xxxxx, x výjimkou

i) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zákona č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx zákona č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx regulovaného povolání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecních xxxxxxx, příslušníků Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx a členů xxxxxxxx xxxxxxx ochrany,

iii) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx psychologických xxxxxxxxx xxx zákona č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx podmínek xxxxx §3 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxx x. 87/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nádobách,

v) dalších xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x profesních xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x akreditovaným xxxxxxxxx podle zákona č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxxxxxxx kurzů xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, směřujících k xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx x zkoušky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, nebo xxxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxx se zakazuje x xxxxx čas xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 osob x, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejná, xxxxxxx více než 3 osob z xxx veřejnosti; xxxx xx xxxxxxxx pobyt x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95 bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx sportovišť xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb (xxxx. tělocvičny, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, ringy, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení) x vnitřních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, posiloven a xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx školách xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx krizová opatření xxxxxxxx, x x xxxxxxxx sportovní přípravy, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxx, výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx akce xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a sportovních xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x batolata, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx saun, xxxxxxx x solných xxxxxxx, xxxxx se nejedná x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zahrad,

i) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x obdobných historických xxxx kulturních objektů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx služeb osobám xx xxxx 6 xx 18 let xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zájmovým vzděláváním xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx xxxx zejména xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravy xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x lanových drah xxx zajištění zásobování xxxx chodu kritické xxxxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx služby,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx činnosti, xxxxxxx:

x) xxxxx účel xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx umožněno, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx písemným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

xx) provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxx podle xxxx x) x xxxxxxxxx xxx po celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jiné bydliště xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx usnesení xxxxx, xxxxxxxx nemají jiné xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

5. pití xxxxxxxxxxxxx nápojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech; xxx není xxxxxxx xxxxxxx pít xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx prodej x xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxx a x ostatní xxx x xxxx mezi 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. s xxx, že xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx činnosti, které xxxxxx živností xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx:

x) čerpacích xxxxxx x palivy x mazivy,

b) lékáren,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a autobusových xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx X/2,

x) vozidel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx ve xxxxxxxx, x pojízdných xxxxxxxxxx x prodej x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx; xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx možno xxxx xxxxx zakoupit x xxxx provozovně;

II. xxxxxxx

1. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/2 xxx, xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, že xxxx nimi xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx stolu xxxx xxxxxxx 4 zákazníci, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx; jedná-li se x xxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxxx více zákazníků xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nepřipustí xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k sezení xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx povinen písemně xxxxxxxx celkový xxxxxxxx xxxxx míst x xxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxxxx poskytována možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Internet xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostory (xxxx. xxxxxxxx okénko) xxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny x pokrmy xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx dodržovat rozestupy xx jiných osob xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klubů x diskoték xxx, xx se v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. činnost xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 x2 tak, xx

x) xxxxxxx míst xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx osob,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připojení xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx následujících xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx a další xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx,

x) následující pokyny xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxx, xxxxxx, na obrazovkách, xxxxxxxxx apod.,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx osobami xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx centru (xxxx. xxxxxx infografiky, xxxxx v rádiu xxxxxx, infografiky u xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx apod.),

f) xx zamezováno xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx očekávat, xxxx. vstupy x xxxxxxxxxx garáží, xxxxxxx xxxx xxxxxx, eskalátory, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx apod.,

g) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx možnou xxxxxxxxx vzduchu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx recirkulace xxxxxxx x xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxxx propagační xxxxxxxx x prodejnách, x xxxxx je přítomna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) prodej x xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx nákupního centra xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jídlo x xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx I/7, xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx odstupy xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxxx,

x) x jeden xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 osoba xx 15 x2,

x) xxxxxxx nádoby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prodejního xxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokrmy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx konzumaci; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx charakteru,

e) xxxxxxxx xx stoly x xxxxx k sezení,

6. xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xx zakazuje xxxxxxxx xxxxx výpůjček x jejich vracení xxxxx než xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx I/1, xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx osob, xxx, xx xxxxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přítomnost xxxx zákazníků, xxx xx 1 zákazník xx 15 m2 xxxxxxxx plochy; v xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 15 x2 xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dítě xxxxxx 15 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením; v xxxxxxx xxxxxxxxx provozoven xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka,

b) xxxxxxx xxxxx tomu, aby xx xxxxxxxxx zdržovali x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx jsou 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxx x xxxxxxxx značek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (minimální xxxxxxxxx 2 xxxxx), přičemž xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xx xxxxx přednostního xxxxxx,

x) umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx předmětů (xxxxxxxxx xxxxx, zábradlí, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozoven x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dezinfekci,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u vstupu x v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sdělováním pravidel xxxxxxxxxxxx x provozovně,

f) xxxxxxx maximální možnou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx venkovního xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx vzduchu x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx, u xxxxx xx přítomna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx používala xxxxxxx xxxxx, x xxxx x kočárku xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osob xx xxxxxxxx plochu,

s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx. celková xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx místností, plocha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, plocha xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx plochy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx společenské xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx usnesení xxxxx ze dne 22. xxxxx 2021 x. 57, xxxxxxxxx xxx č. 23/2021 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 31/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.1.2021 xx 00:00 xxx. xx dne 14.2.2021 xx 23:59 hod.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

48/2021 Xx., o xxxxx krizového xxxxxxxx (x. 119)

s xxxxxxxxx xx 9.2.2021

123/2021 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 9.2.2021 xx. xx. Pl. XX 106/20 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx X./1 usnesení xxxxx x. 1192, x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 465/2020 Xx., xxxx II usnesení xxxxx x. 1195, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xxxxxxxxxxx xxx x. 471/2020 Xx., xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx x. 1196, o xxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxx x. 472/2020 Xx., bodu X./1 usnesení xxxxx x. 1201, o xxxxxxx krizového opatření, xxxxxxxxxxx xxx x. 477/2020 Xx., xxxx X./1 usnesení vlády x. 57, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 23/2021 Xx., x xxxx I./1 xxxxxxxx xxxxx x. 78, x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 31/2021 Xx.

x xxxxxxxxx xx 10.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.