Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.02.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 78)

31/2021 Sb.

Usnesení

Nález Ústavního soudu - č. 123/2021 Sb.

INFORMACE

31

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 28. xxxxx 2021 x. 78

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx. 

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 30. ledna 2021 od 00:00 xxx. xx xxx 14. února 2021 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx

1. maloobchodní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pohonných xxxx a dalších xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

c) prodejen xxxxx,

x) xxxxxxxx hygienického xxxxx, kosmetiky x xxxxxx drogistického zboží,

e) xxxxxxx, výdejen x xxxxxxxx zdravotnických prostředků,

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx krmiva x xxxxxxx potřeb xxx zvířata,

h) xxxxxxxx xxxxx, kontaktních xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx novin x xxxxxxxx,

x) prodejen tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx silničních xxxxxxx,

x) provozoven xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a výrobním xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakoupených xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně osiva x sadby,

q) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pro sjednání xxxxxxxxx staveb x xxxxxx odstraňování, projektovou xxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, zeměměřičství, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx stavebnictví,

t) xxxxxxxx textilního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx realitního zprostředkování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence,

w) xxxxxxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx strojů x xxxxxxxx xxx domácnost,

y) xxxxxxxxxx pohřební služby, xxxxxxxxx balzamací a xxxxxxxxxx, zpopelňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx automobilů,

aa) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x železářství, přičemž xx domácí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxx x výkupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx pomníků, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx),

xx) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx, květinové xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.; xxx xxxx provozovny neplatí xxxxx prodeje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx X/7,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx a koček,

af) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

xx) papírnictví,

ah) xxxxxxxx xxxxxxxx oblečení a xxxxxx xxxxx,

xx) vozidel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xx) provozoven péče x xxxx do xxx let věku x denním režimu,

ak) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx určité xxxxxxxx,

x xxx, xx jiné xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx prodejnách nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx; xxxx xx xxxxx zákaz nevztahuje xx xxxxxx provozovny, xx xxxxxxx sice xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a poskytování xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx, nepředstavuje výlučnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx oddělena xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx umožněn xxxxxxx,

2. přítomnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sociálních služeb, xx xxxxxxxxxx zařízeních),

b) xxxxxxxx stravování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávání,

c) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx x xxxx xxxx 05:00 xxx. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxxxx občerstvení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx) x xxx, xx prodej xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x xxxx xxxx 21:00 xxx. x 04:59 xxx.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, divadelní, xxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cirkusů x varieté x xxxxxxxxxxx xxxxxx; bez xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx, s tím, xx

x) ochranný prostředek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx,

xx) je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx díla xxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx zkušebně xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zkušebny xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx xxxxx nástrojových xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rozestupy xxxxxxx 1,2 xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxxxxx notový xxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky,

b) xxxxx x xxxxxxx tradiční xxxx,

x) xxxxxxxx, vzdělávací xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou

i) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách získávání x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povolání a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx přípravy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx psychologických xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., o provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů,

iv) xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zajištění bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxx svařování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nádobách,

v) dalších xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx podmínkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, směřujících k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx x zkoušky, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx podle zákona č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxx xx xxxxxxxx x jeden xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 osob x, xx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisu veřejná, xxxxxxx více xxx 3 xxxx x xxx xxxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx respirátoru alespoň xxxxx FFP2 nebo XX95 bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx vozidlem x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

d) xxxxxxxx,

x) provoz xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx sportovišť ve xxxxxxxxx prostorech xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, hřiště, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, tréninková xxxxxxxx) x xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx sportovišť, tanečních xxxxxx, posiloven a xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx krizová xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx sportovní přípravy, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx sportovní xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx organizovaných xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) provoz x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx zařízení xxxxxx saun, xxxxxxx x xxxxxxx jeskyní, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx zoologických zahrad x botanických xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, galerií, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hradů, xxxxx x obdobných historických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x planetárií,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb osobám xx xxxx 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, rekreační xxxx vzdělávací činnost xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx,

x) provoz lyžařských xxxxx x xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx drah xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x lanových xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxx Xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb:

a) xxxxx osobám, pro xxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:

x) xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, které xx ubytování xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxxx,

xx) provozovatel xx xxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x) x xxxxxxxxx xxx po xxxxx xxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxx,

x) osobám, kterým xxxx nařízena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx,

x) cizincům, xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx předpisy,

d) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) osobám xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

5. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx přístupných místech; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. maloobchodní xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx svátek xx xxxx xxx a x ostatní xxx x xxxx xxxx 21:00 xxx. xx 04:59 hod. x xxx, že tento xxxxx se xxxxxxxxxx xx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx x xxxxxx,

x) lékáren,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a autobusových xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle bodu X/2,

x) xxxxxxx taxislužby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxx,

7. xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x x mobilních provozovnách (xxxxxx ve xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx prodejnách x xxxxxx x xxxxxx mobilních zařízení), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxxxx a drogistického xxxxx v obcích, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. provoz provozovny xxxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx případě není xxxxxxxx přítomnost veřejnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/2 xxx, xx xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx jsou xxxxxxx tak, xx xxxx nimi xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stolu,

b) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 zákazníci, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; jedná-li xx x dlouhý xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx domácnosti, je xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nepřipustí xx vnitřních prostorech xxxxxxxxxx xxxx zákazníků, xxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx celkový aktuální xxxxx xxxx x xxxxxx xxx zákazníky,

d) xxxxx xxxxxxxx živé xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Internet pro xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. výdejové xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konzumují xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxxxx zde zakoupených (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx rozestupy xx jiných xxxx xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

3. provoz xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, herních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x diskoték tak, xx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 tak, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx shromažďování xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připojení se xx Internet pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx jednu xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel x působí xx xxxxxxxxx a další xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pokyny xxx zákazníky jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx tabulí, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx viditelné xxxxxxxx xxxxxx x dodržování xxxxxxxxx 2 metrů xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plochách x nákupním xxxxxx (xxxx. xxxxxx infografiky, xxxxx x xxxxx xxxxxx, infografiky u xxxxxx do prodejen x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx místech, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx garáží, xxxxxxx xxxx výtahy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx možnou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu (xxxxxxx nebo klimatizace) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivity x prodejnách, u xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx možný pouze xxxx výdejové xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/7, tak, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx prodejními xxxxx xxxxxxx 4 xxxxx,

x) v jeden xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 xxxxx xx 15 m2,

c) xxxxxxx nádoby x xxxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxxxxxxx místa,

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxxxxxxx konzumaci; xxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokrmů x rámci akcí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx stoly x xxxxx x sezení,

6. xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx zakazuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx než bezkontaktně,

7. xxxxxx x provozovnách xxxxx xxxx I/1, xxxxxxx provoz není xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přítomnost xxxx xxxxxxxxx, xxx xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plochou menší xxx 15 x2 xx xxxx omezení xxxxxxxxxx xx dítě xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením; x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xx toto omezení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka,

b) xxxxxxx xxxxx tomu, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kratších vzdálenostech, xxx jsou 2 xxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xx společné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (minimální rozestupy 2 xxxxx), přičemž xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x často xxxxxxxxxx xxxxxxxx (především xxxxx, zábradlí, xxxxxxx xxxxxx) tak, aby xxxx k dispozici xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníků x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx možnou xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, u xxxxx xx přítomna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxxx nákupní xxxxx, a dítě x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx plochu,

s xxx, xx prodejní xxxxxxx xx rozumí xxxx provozovny, která xx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx plochy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, šatny x xxxx společenské xxxxxxxx;

XXX. zrušuje xxxxxxxx xxxxx xx dne 22. ledna 2021 x. 57, xxxxxxxxx xxx č. 23/2021 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 31/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 30.1.2021 xx 00:00 hod. xx dne 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

48/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 119)

s účinností xx 9.2.2021

123/2021 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.2.2021 xx. xx. Xx. ÚS 106/20 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx X./1 xxxxxxxx xxxxx č. 1192, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 465/2020 Sb., xxxx II usnesení xxxxx x. 1195, x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2, xxxxxxxxxxx xxx x. 471/2020 Xx., části bodu 2 usnesení xxxxx x. 1196, o xxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx pod x. 472/2020 Xx., bodu X./1 xxxxxxxx xxxxx x. 1201, x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxx x. 477/2020 Sb., xxxx X./1 xxxxxxxx xxxxx x. 57, o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxx č. 23/2021 Xx., x xxxx I./1 usnesení xxxxx x. 78, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 31/2021 Xx.

x xxxxxxxxx od 10.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.