Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 30.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 57)

23/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

23

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2021 x. 57

x xxxxxxx krizového opatření
 

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x účinností xxx xxx 23. xxxxx 2021 od 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. maloobchodní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

c) prodejen xxxxx,

x) xxxxxxxx hygienického xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží,

e) xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx domácích xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeb xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, kontaktních čoček x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x oprav silničních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dopravním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakoupených xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx jízdenek,

r) květinářství,

s) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, projektovou xxxxxxx xx výstavbě, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, měření x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x textilní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx servisu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx techniky, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektroniky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx daňové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, zpopelňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ukládání xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) myček xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, přičemž xx domácí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx),

xx) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx, květinové xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.; pro xxxx provozovny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx X/7,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a stříhání xxx a xxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

xx) papírnictví,

ah) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obuvi,

ai) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx xxxx,

xx) provozoven xxxx x xxxx xx xxx let xxxx x denním xxxxxx,

x xxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx zakázáno x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prodávat xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provozovně, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx ostatních xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx zákazníkům umožněn xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. restaurace, xxxxxxx x xxxx), x výjimkou:

a) x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx účastnících xx xxxxxxxxxxx vzdělávání,

c) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx x xxxx xxxx 05:00 hod. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx občerstvení x výdejovým okénkem xxxx prodej jídla x xxxxx) s xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x xxxx mezi 21:00 xxx. x 04:59 xxx.,

3. dále

a) xxxxxxxx x jiná xxxxxxx, xxxxxxxxx, filmová x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx; bez xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx konat xxxx xxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx umělci, xxxxx xxx xxxx x xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx

x) ochranný prostředek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx místě xxxxxx xxxxxxx produkce x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx,

xx) xx-xx xxxxxxxx scénického xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo zkušebně xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je nutné xxxxxxxxx rozestupy xxxxxxx 1,2 metru x xxxxx hráč xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx notový pult, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky,

b) poutě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx xx základě xxxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a x změnách některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx x získání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx požadavky bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxx §3 odst. 10 xxxx. x) vyhlášky x. 87/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx požární bezpečnosti xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nádobách,

v) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx x zkoušky, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xx zakazuje x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx než 10 xxxx x, xx-xx zkouška podle xxxxxxxx předpisu xxxxxxx, xxxxxxx více xxx 3 xxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, kluziště, xxxxx, xxxxx, herny xxxxxxxx nebo kulečníku, xxxxxxxxxx zařízení) x xxxxxxxxx prostor venkovních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx či školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x výjimkou xxxxxxxxx přípravy, kterou xxxxxxx xxxxx v xxxxx výkonu zaměstnání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné činnosti xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svazy, x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx kojence x batolata, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, solárií x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zahrad,

i) návštěvy x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, zámků x xxxxxxxxx historických nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) provozování xxxxxxxx nebo poskytování xxxxxx osobám xx xxxx 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 vyhlášky x. 74/2005 Xx., xxxx xxxx zejména zájmová, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx vleků x xxxxxxxx xxxx xxx veřejnost x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx dotčen xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx x materiálu xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx využití xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) osobám xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

b) xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx České republiky x cizincům x xxxxxxxxx povolením xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx izolace nebo xxxxxxxxx,

x) osobám, jejichž xxxxxxxxx xxxx sjednáno xxxxxx, územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kapacit poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx,

x) osobám za xxxxxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

5. xxxx alkoholických xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx není xxxxxxx možnost pít xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poskytování xxxxxx x provozovnách xx xxxxxx xxxxxx x x ostatní xxxxxx xx xxxx xxx x x xxxxxxx xxx x čase xxxx 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxx, že xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx činnosti, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na letištích, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nádražích,

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx I/2,

7. xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx stáncích, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx), pochůzkový x xxxxxxx xxxxxx; xxxxx se xxxxxxxxxx xx pojízdné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx provozovně; xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx prodej ovoce x xxxxxxxx (v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxx z xxxx, včetně xxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x cukrářských xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx x xxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxx X/2 xxx, xx xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, že mezi xxxx je xxxxxx xxxxxxx 1,5 metru, x xxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) x jednoho xxxxx sedí nejvýše 4 zákazníci, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx se x xxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx skupinami xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovny xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx evidovat xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxx k sezení xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx hudby x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx xx na Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) jsou xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pití xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx, xx xx v nich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx nákupních center x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 tak, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx místy xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx pro veřejnost,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx na dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na zákazníky x xxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalším xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx obrazovkách, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx označení xxxxxx x xxxxxxxxxx rozestupu 2 metrů xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, spotů x rádiu xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx.),

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, kde xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, eskalátory, travelátory, xxxxxxx xxxx.,

x) je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) provozovatel zajistí xxxxxxxxx možnou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx zakázány xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx centra je xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx jídlo x xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x tržišť, xxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx podle bodu X/7, tak, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) xxxxxxxx odstupy xxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx prodejními místy xxxxxxx 4 xxxxx,

x) x xxxxx čas xx xx ploše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 xxxxx na 15 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokrmů v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxx a xxxxx x xxxxxx,

6. provoz xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výpůjček x xxxxxx xxxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx x provozovnách xxxxx xxxx I/1, xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smluvní přepravy xxxx, xxx, že xxxxxxxxxxxx dodržuje následující xxxxxxxx:

x) v provozovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx 1 zákazník na 15 m2 prodejní xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx menší xxx 15 m2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx nevztahuje xx xxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) aktivně xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx zdržovali v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 metry, xxxxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx front xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx jak xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x umístění xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx rozestupy 2 xxxxx), xxxxxxx zákazník, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky x často xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, aby xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mohly xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dezinfekci,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníků x xxxx xxxxxxxxx pravidlech, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx x provozovně,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx možnou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx,

x) jsou zakázány xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx fyzická xxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxx, xxxxx veze xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxxxx, xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozík, x xxxx x xxxxxxx se nezapočítá xx celkového xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x vystavení xxxxx, xx. xxxxxxx plocha, xxx zákazníci xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxxxx pulty, xxxxxx xxxxxxxxx prodavači; do xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x přípravny, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx prostory.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 23/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.1.2021 xx xxx 14.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 23/2021 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 30.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.