Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.01.2021.


Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

8/2021 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Katalog odpadů §3

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu §4 §5

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie §6 §7

Vzorkování a zkoušky odpadů §8

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §9

Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů §10

Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §11

Obsah osvědčení a sdělení §12

Oznámení §13

Přechodná ustanovení §14

Účinnost §15

Příloha č. 1 - Katalog odpadů

Příloha č. 2 - Doplňující limitní hodnoty a kritéria pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu HP 9, HP 14 a HP 15

Příloha č. 3 - Provádění zkoušky ekotoxicity

Příloha č. 4 - Obsah vzdělávacího programu pro provádění a řízení vzorkování odpadu

Příloha č. 5 - Metody provádění zkoušek a vzorkování

Příloha č. 6 - Dokumentační zpráva o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

INFORMACE

8

XXXXXXXX

xx xxx 5. xxxxx 2021

o Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Katalog xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 2, §7 xxxx. 5, §28 xxxx. 6, §29 xxxx. 6, §74 xxxx. 7 x §76 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x postup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx limitní xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlastnosti odpadu XX 9, HP 14 x HP 15,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zprávy.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx látkou xxxxx klasifikovaná xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxx X přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x klasifikaci, xxxxxxxxxx x balení látek x xxxxx3),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, kadmia, xxxxxx (VI), xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx, telluru, xxxxxx x cínu, xxxxxx xxxxxx látek x xxxxxx podobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx kovů: xxxxxxxx xxxxxxxxxx skandia, vanadu, xxxxxxx, kobaltu, xxxx, xxxxxx, niobu, xxxxxx, xxxxxxxx, titanu, xxxxxx, xxxxxx, niklu, xxxxx, xxxxxxxx, molybdenu a xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx kategorii xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx přeměněny xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxx, středním xxxx xxxxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vlastností odpadu.

§3

Katalog odpadů

Katalog odpadů xx uveden v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

Postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Katalogu xxxxxx xxxxx xxxxx

§4

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxx šestimístná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxx dvojčíslí označuje xxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxxxx podskupinu xxxxxx x třetí dvojčíslí xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx zařazují xxx osmimístná katalogová xxxxx podruhů xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx katalogovým xxxxxx 20 01 01 01, 20 01 08 01, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 03 01 01 xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx odpad xxxxxx, xx nejdříve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupina, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxx xx volí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu.

(4) Xxxxx pro určitý xxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx 01 xx 12 x 17 xx 20, hledá se xxxxxxxxxx číslo xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx 13, 14 x 15 Xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx se xxxxxxxxx žádné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx skupinách 13, 14 a 15, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx 16.

(6) Pokud se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani xx xxxxxxx 16, xxxxxxx se danému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 99 xx xxxxxxx odpadů xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. V xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo běžně xxxxxxx název odpadu. Xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx 99 ve xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx označuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

(1) Odpady x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x podskupině 16 01. Xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxxxxxxxx xxxxx uvedeno, postupuje xx xxxxxxxx stanoveným x §4 odst. 2, 3 a 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx číslo 16 01 04* x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx přepravy pod xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04 01*. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx číslo 16 01 04 01* xx odnětí nebezpečných xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náplní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 x případě vozidel x ukončenou životností x v případě xxxxxxx x jiných xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 06 01.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx skupiny 20. Xx xxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx žádné jiné xxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxx 20 03 01 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zařazuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx možné zařadit xx jiného druhu xxxxxx xx xxxxxxx 20.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xx používá xxxxxxx xxxxx odpadu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu, osvědčení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx na poddruh xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s odpadem xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx druh xxxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx Katalogu xxxxxx podle xxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x Katalogu xxxxxx symbolem "*".

(2) Xxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx jednomu xxxxx odpadu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpad x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zařazuje xxx xxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) x c) xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx či nikoliv.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx4) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotami x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxx xxxxxxxxx kódem XX 9, XX 14 x XX 15 x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxx, xxx použít xxxxx zkušební metody, xxxxx xxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx metodách5) xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pokynech. Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 14 Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek, mají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x ke xxxxxxxxxxx, xx xx odběru xxxxxx odpadu xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zohledněna x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxx.

§7

(1) Nebezpečnou xxxxxxxxx xxxxxx XX 9 Xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxx infekčního xxxxx xx xxxxxx přílohy č. 2 x této xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 4 Xxxxxxxx - xxxxxxxx xxx xxx x xxxx, XX 6 Xxxxxx xxxxxxxx a HP 8 Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnoty pro xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx4). Je-li xxxxx přítomna x xxxxxx x koncentraci, xxxxx xx xxxxx xxx mezní xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Odpad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dibenzo-p-dioxiny x xxxxxxxxxxxxx (XXXX/XXXX), 1,1,1-xxxxxxxx-2,2-xxx(4-xxxxxxxxxx) xxxxx (XXX), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx, aldrin, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, toxafen, xxxxxxxxxxxxxxx x/xxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx IV xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx6), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Koncentrační limity xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx4) xx nevztahují xx xxxxx xxxxxxx kovů x kompaktní formě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Čisté xxxxxxx xxxx v xxxxxx stavu, které xx považují xx xxxxxxxxxx odpady, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx látek x xxxxx3):

x) 1.1.3.1 Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx X, X, F, X, X, X, X, X, X x X,

x) 1.1.3.2 Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx 1, 2, 3 x 5.

(6) Pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebezpečné xxxxxxxx "X", xxxxxx zařazené xxxx xxxxxx ostatní xx označují "X" x xxxxxx, xxxxxx xxxx kategorie nebezpečný xxxxx přiřazena x xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxxxx a xxxxxx x Xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "*", se xxxxxxxx xxxx "O/N". Xxxxxx zařazené podle Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a zařazené xx kategorie xxxxxxx xx xxxxxxx osvědčení x vyloučení nebezpečných xxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx X x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx druh xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx jako "N/O".

§8

Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, vzorkování xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zkoušky xxx dokladování xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx pro xxxxxxxx xxxx vlastností x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx XXX EN 14899 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxx přípravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxx xxxx vhodnými ověřenými xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxx, xxxxx je pro xxxx účel xxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedená x příloze č. 5 k xxxx vyhlášce.

(4) Vzorky xx možné odebrat xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemá proces xxxxxx xxxxxx dopad xx xxxxxxxxx ukazatele.

§9

Xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx") vycházela x rámci svého xxxxxxxxx, xxxx být x dokumentaci postupu xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu shromážděné xxxxxxxx nepostačují x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx musí být x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pověřené osoby xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx ukazateli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

Obsah xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx

(1) Xxxxxxx školení xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) právních předpisech xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x důrazem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jejich předáním xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečnosti práce xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x §8,

f) xxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx x odborných xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vzorků xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich interpretaci,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro životní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx dostačující, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 14měsíčních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx aktuální xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx k hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx prodloužení se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx školení pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, právní formu x xxxxxx sídla, xx-xx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx jednací x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx odpadů,

e) popis xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x postupu xxxxxx, xxx němž xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx složení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx agens, které xx v xxxxxx xxxxxxxxx nebo jejichž xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxxx x klasifikace x

x) xxxxxxxx produkovaného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §8 dostačující, xxxx xxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx

x) plán xxxxxx vzorků x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx,

x) protokoly x xxxxxxxxx xxxxxx provedených x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx možného výskytu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Osvědčení xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx osob, xxxxx xx na hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to

1. obchodní xxxxx xxxx název x xxxxxx sídla, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

2. obchodní xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx x adresu xxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

3. jméno x xxxxxxxx x xxxxxx bydliště, xxx-xx x fyzickou xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřené osoby, xxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x návrh xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx postupu, xxx xxxx odpad xxxxxx xxxx xxxxxx, určení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxx xxxx zařízení, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx postupu xxxxxx xxxxxx, informace x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxx řízení procesů, xxx xxxxx odpad xxxxxx xxxx vzniká xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xx jeho vzniku,

f) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx4); u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx provedeno xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pověřené xxxxx nebo xx xxxxxxx výsledků zkoušek,

g) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) četnost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) závěr xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců pověřených xxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x žadatelem xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx surovinách x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) o xxxxx podmínek platnosti xxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Sdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x i) xx x). X rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů4), xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx které xxxxxx možné xxxxxxxx. Xxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx dotčený odpad xxxxxxx více xxx xxxxx pověřená osoba, xxxxxxxx se osvědčení xxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx pověřená xxxxx podílející se xx hodnocení xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) a x) až x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pověřené xxxxx xxxxxxxxxx xx xx hodnocení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce. Přílohy xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přílohy xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xx k hodnocením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu, xxxxxxx xxxxxxxxx prováděla.

§13

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška byla xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/1535 ze xxx 9. xxxx 2015 x postupu xxx poskytování informací x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Odpady xx do 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 93/2016 Sb., x katalogu xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nebezpečná xxxxxxxxx XX 14 Xxxxxxxxxx může xxx xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 1.1 x příloze č. 1 x xxxxxxxx x. 94/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona.

§15

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx životního xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxx. XXXx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 8/2021

XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

01

Xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úpravy x dalšího xxxxxxxxxxx x chemického xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

02

Xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, zahradnictví, myslivosti, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x výroby a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

03

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx desek, xxxxxxx, xxxxxxxx, papíru a xxxxxxx

04

Xxxxxx z kožedělného, xxxxxxxxxxxx x textilního xxxxxxxx

05

Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx, čištění xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

06

Xxxxxx x anorganických xxxxxxxxxx xxxxxxx

07

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

08

Xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x používání nátěrových xxxx (barev, xxxx x xxxxxx), xxxxxxx, xxxxxxxxx materiálů a xxxxxxxxxxx barev

09

Odpady x xxxxxxxxxxxxxx průmyslu

10

Odpady z xxxxxxxxx procesů

11

Odpady z xxxxxxxxxx povrchových úprav, x povrchových xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx neželezných xxxx

12

Xxxxxx x xxxxxxx a x fyzikální x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx

13

Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx paliv (kromě xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 05 x 12)

14

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x hnacích xxxxx (kromě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 07 x 08)

15

Odpadní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a ochranné xxxxx xxxxx neurčené

16

Odpady x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

17

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpady (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx míst)

18

Odpady xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx a /nebo x xxxxxxx s xxxx souvisejícího (s xxxxxxxx kuchyňských xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx)

19

Xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx) xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx těchto xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx

20

Xxxxxxxxx odpady (xxxxxx x domácností a xxxxxxx živnostenské, průmyslové xxxxxx x xxxxxx x xxxxx) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

01

XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, TĚŽBY, ÚPRAVY X XXXXXXX ZPRACOVÁNÍ XXXXXXX X KAMENE

01 01

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx

01 01 01

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

01 01 02

Xxxxxx x xxxxx nerudných xxxxxxx

01 03

Odpady x xxxxxxxxxxx x chemického xxxxxxxxxx nerostů

01 03 04*

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxxx nebo kyselinotvorné xxxxx

01 03 05*

Jiná xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

01 03 06

Jiná xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 01 03 04 x 01 03 05

01 03 07*

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rudných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

01 03 08

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 01 03 07

01 03 09

Xxxxxxx xxx x výroby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 01 03 10

01 03 10*

Červený xxx x výroby xxxxx hlinitého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neuvedený xxx xxxxxx 01 03 07

01 03 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

01 04

Xxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

01 04 07*

Odpady x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

01 04 08

Xxxxxxx xxxxx x kamenivo neuvedené xxx číslem 01 04 07

01 04 09

Xxxxxxx písek x xxx

01 04 10

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 01 04 07

01 04 11

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx potaše x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx číslem 01 04 07

01 04 12

Hlušina a xxxxx xxxxxx z xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

Xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx kamene xxxxxxxxx xxx číslem 01 04 07

01 04 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

01 05

Xxxxx xxxx x jiné xxxxx xxxxxx

01 05 04

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

01 05 05*

Vrtné xxxx a odpady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

01 05 06*

Vrtné xxxx x další vrtné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

01 05 07

Xxxxx xxxx x odpady xxxxxxxxxx baryt xxxxxxxxx xxx xxxxx 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

Xxxxx kaly x xxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 01 05 05 x 01 05 06

01 05 99

Xxxxxx jinak blíže xxxxxxxx

02

XXXXXX XX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X X XXXXXX A ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXX

02 01

Odpady xx xxxxxxxxxxx, zahradnictví, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

02 01 01

Xxxx x xxxxx a z xxxxxxx

02 01 02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

02 01 03

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

02 01 04

Xxxxxxx plasty (xxxxx xxxxx)

02 01 06

Xxxxxxx xxxx, xxx x hnůj (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odděleně x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

02 01 07

Xxxxxx z xxxxxxxxx

02 01 08*

Agrochemické xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky

02 01 09

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 02 01 08

02 01 10

Kovové xxxxxx

02 01 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

02 02

Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx masa, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

02 02 01

Xxxx z xxxxx x x xxxxxxx

02 02 02

Odpad xxxxxxxxxxx xxxxx

02 02 03

Xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 02 04

Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx vod v xxxxx xxxxxx vzniku

02 02 99

Odpady jinak xxxxx xxxxxxxx

02 03

Xxxxxx x xxxxxx a xx zpracování ovoce, xxxxxxxx, xxxxxxxx, jedlých xxxxx, xxxxx, kávy, xxxx a xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx melasy

02 03 01

Xxxx x xxxxx, čištění, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

02 03 02

Odpady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

02 03 03

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

02 03 04

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx spotřebě nebo xxxxxxxxxx

02 03 05

Xxxx x čištění odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 03 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

02 04

Xxxxxx x xxxxxx xxxxx

02 04 01

Xxxxxx x čištění x xxxxx řepy

02 04 02

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

02 04 03

Kaly x čištění odpadních xxx v místě xxxxxx xxxxxx

02 04 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

02 05

Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

02 05 01

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracování

02 05 02

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 05 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

02 06

Xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxx cukrovinek

02 06 01

Suroviny xxxxxxxx xx spotřebě nebo xxxxxxxxxx

02 06 02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

02 06 03

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx vzniku

02 06 99

Odpady xxxxx xxxxx neurčené

02 07

Xxxxxx x xxxxxx alkoholických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxx x kakaa)

02 07 01

Xxxxxx x xxxxx, čištění a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 02

Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 03

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

02 07 04

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx spotřebě xxxx xxxxxxxxxx

02 07 05

Xxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx vzniku

02 07 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

03

ODPADY XX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXX

03 01

Xxxxxx ze xxxxxxxxxx dřeva x xxxxxx desek x xxxxxxx

03 01 01

Xxxxxxx xxxx a korek

03 01 04*

Piliny, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

03 01 05

Piliny, xxxxxxx, xxxxxxx, dřevo, dřevotřískové xxxxx a xxxx, xxxxxxxxx pod xxxxxx 03 01 04

03 01 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

03 02

Xxxxxx x xxxxxxxxxx dřeva

03 02 01*

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x impregnaci xxxxx

03 02 02*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

03 02 03*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx dřeva

03 02 04*

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

03 02 05*

Xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 02 99

Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

03 03

Xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

03 03 01

Xxxxxxx xxxx x xxxxx

03 03 02

Xxxx xxxxxxxx xxxxx (xx zpracování xxxxxxx xxxxx)

03 03 05

Xxxx z odstraňování xxxxxxxxx černi xxx xxxxxxxxx xxxxxx

03 03 07

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

03 03 08

Odpady ze xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

03 03 09

Odpadní xxxxxxxxxxxxx kal

03 03 10

Xxxxxxxx vlákna, xxxx x xxxxxxxxxxxx oddělování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x mechanického xxxxxxx

03 03 11

Xxxx x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 03 03 10

03 03 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

04

XXXXXX X XXXXXXXXXXX, KOŽEŠNICKÉHO X TEXTILNÍHO XXXXXXXX

04 01

Xxxxxx x kožedělného x kožešnického xxxxxxxx

04 01 01

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

04 01 02

Xxxxx x xxxxxxx

04 01 03*

Odpady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

04 01 04

Xxxxxx břečka xxxxxxxxxx xxxxx

04 01 05

Xxxxxx xxxxxx neobsahující xxxxx

04 01 06

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

04 01 07

Xxxx neobsahující xxxxx, xxxxxxx xxxx x čištění odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

04 01 08

Xxxxxx x xxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx

04 01 09

Xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx

04 01 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

04 02

Xxxxxx x textilního xxxxxxxx

04 02 09

Xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, plastomer)

04 02 10

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. tuk, xxxx)

04 02 14*

Xxxxxx z xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

04 02 15

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 04 02 14

04 02 16*

Barviva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

04 02 17

Xxxx xxxxxxx x pigmenty xxxxxxxxx xxx xxxxxx 04 02 16

04 02 19*

Kaly z xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

04 02 20

Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 04 02 19

04 02 21

Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx textilních vláken

04 02 22

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

04 02 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

05

XXXXXX XX XXXXXXXXXX ROPY, ČIŠTĚNÍ XXXXXXX PLYNU X X XXXXXXXXXXXXX ZPRACOVÁNÍ XXXX

05 01

Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx

05 01 02*

Xxxx x odsolovacích xxxxxxxx

05 01 03*

Xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx látky

05 01 04*

Kyselé xxxxxxxx xxxx

05 01 05*

Uniklé (xxxxxxx) ropné látky

05 01 06*

Ropné xxxx x údržby xxxxxxxx

05 01 07*

Xxxxxx dehty

05 01 08*

Jiné xxxxx

05 01 09*

Kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

05 01 10

Jiné xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod číslem 05 01 09

05 01 11*

Odpady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

05 01 12*

Xxxx obsahující xxxxxxxx

05 01 13

Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx

05 01 14

Odpad x chladicích xxxxx

05 01 15*

Upotřebené filtrační xxxxxx

05 01 16

Odpady xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx

05 01 17

Xxxxxx

05 01 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

05 06

Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

05 06 01*

Xxxxxx dehty

05 06 03*

Xxxx dehty

05 06 04

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

05 06 99

Odpady xxxxx blíže neurčené

05 07

Xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

05 07 01*

Xxxxxx obsahující xxxx

05 07 02

Odpady xxxxxxxxxx xxxx

05 07 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

06

XXXXXX X ANORGANICKÝCH XXXXXXXXXX XXXXXXX

06 01

Xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

06 01 01*

Kyselina sírová x xxxxxxxx xxxxxxxx

06 01 02*

Kyselina chlorovodíková

06 01 03*

Kyselina fluorovodíková

06 01 04*

Kyselina xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

06 01 05*

Xxxxxxxx dusičná x kyselina xxxxxx

06 01 06*

Jiné xxxxxxxx

06 01 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

06 02

Odpady x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

06 02 01*

Xxxxxxxx xxxxxxxx

06 02 03*

Xxxxxxxx xxxxxx

06 02 04*

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

06 02 05*

Xxxx xxxxxxx

06 02 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

06 03

Xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, distribuce a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx roztoků x xxxxx xxxx

06 03 11*

Xxxxx soli x xxxxxxx obsahující xxxxxxx

06 03 13*

Xxxxx xxxx x roztoky obsahující xxxxx kovy

06 03 14

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15*

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

06 03 16

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 06 03 15

06 03 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

06 04

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neuvedené pod xxxxxx 06 03

06 04 03*

Xxxxxx obsahující xxxxx

06 04 04*

Odpady xxxxxxxxxx xxxx

06 04 04 01*

Kovová xxxx

06 04 05*

Odpady obsahující xxxx xxxxx kovy

06 04 99

Xxxxxx jinak xxxxx neurčené

06 05

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

06 05 02*

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

06 05 03

Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx vzniku xxxxxxxxx xxx xxxxxx 06 05 02

06 06

Xxxxxx x xxxxxx, zpracování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx sloučenin, z xxxxxxxxxx xxxxxxx výroby x xxxxxxxxxx síry x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

06 06 02*

Xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxx

06 06 03

Odpady obsahující xxxx sulfidy neuvedené xxx xxxxxx 06 06 02

06 06 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

06 07

Xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

06 07 01*

Xxxxxx obsahující xxxxxx x elektrolýzy

06 07 02*

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx chlóru

06 07 03*

Kaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rtuť

06 07 04*

Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. vyčerpaná xxxxxxxx

06 07 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

06 08

Xxxxxx x výroby, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx derivátů

06 08 02*

Xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxxxxxx

06 08 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

06 09

Xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx, distribuce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x chemických xxxxxxx xxxxxxxxxx fosforu

06 09 02

Struska xxxxxxxxxx xxxxxx

06 09 03*

Xxxxxxx xxxxxx xx bázi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxx

06 09 04

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx neuvedené pod xxxxxx 06 09 03

06 09 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

06 10

Xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, distribuce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dusíku a x výroby xxxxxx

06 10 02*

Odpady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

06 10 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

06 11

Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pigmentů x kalidel

06 11 01

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

06 11 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

06 13

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx chemických xxxxxxx

06 13 01*

Anorganické xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dřeva x xxxxx biocidy

06 13 02*

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx odpadu xxxxxxxxx xxx xxxxxx 06 07 02)

06 13 03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

06 13 04*

Odpady xx xxxxxxxxxx azbestu

06 13 05*

Xxxx

06 13 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

07

XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

07 01

Odpady x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

07 01 01*

Xxxxxxxxx vody x xxxxxxx louhy

07 01 03*

Xxxxxxxxx halogenovaná xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kapaliny a xxxxxxx louhy

07 01 04*

Xxxx organická xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx louhy

07 01 07*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zbytky

07 01 08*

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 01 09*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činidla

07 01 10*

Xxxx filtrační xxxxxx, upotřebená absorpční xxxxxxx

07 01 11*

Kaly x čištění odpadních xxx v xxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

07 01 12

Xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 07 01 11

07 01 99

Odpady xxxxx blíže xxxxxxxx

07 02

Xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plastů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x syntetických xxxxxx

07 02 01*

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx

07 02 03*

Organická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

07 02 04*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, promývací xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx

07 02 07*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 02 08*

Jiné xxxxxxxxxx x reakční xxxxxx

07 02 09*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx absorpční xxxxxxx

07 02 10*

Xxxx filtrační xxxxxx a upotřebená xxxxxxxxx xxxxxxx

07 02 11*

Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

07 02 12

Jiné kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 07 02 11

07 02 13

Xxxxxxxx xxxxx

07 02 14*

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

07 02 15

Xxxxxx xxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 07 02 14

07 02 16*

Xxxxxx obsahující nebezpečné xxxxxxxx

07 02 17

Odpady xxxxxxxxxx silikony xxxxxxxxx xxx xxxxxx 07 02 16

07 02 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

07 02 99 01

Xxxxxxx odpad

07 03

Xxxxxx x xxxxxx, zpracování, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podskupině 06 11)

07 03 01*

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx louhy

07 03 03*

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx louhy

07 03 04*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx louhy

07 03 07*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 03 08*

Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zbytky

07 03 09*

Xxxxxxxxxxxx filtrační xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

07 03 10*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

07 03 11*

Kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxxx obsahující nebezpečné xxxxx

07 03 12

Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxx pod xxxxxx 07 03 11

07 03 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

07 04

Odpady x výroby, zpracování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 02 01 08 x 02 01 09), xxxxxxx x impregnaci xxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podskupině 03 02) a dalších xxxxxxx

07 04 01*

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx

07 04 03*

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, promývací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

07 04 04*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx

07 04 07*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

07 04 08*

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 04 09*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

07 04 10*

Xxxx filtrační xxxxxx a upotřebená xxxxxxxxx xxxxxxx

07 04 11*

Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

07 04 12

Jiné xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 07 04 11

07 04 13*

Xxxxx odpady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

07 04 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

07 05

Odpady z xxxxxx, xxxxxxxxxx, distribuce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

07 05 01*

Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx

07 05 03*

Organická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x matečné xxxxx

07 05 04*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, promývací xxxxxxxx x matečné xxxxx

07 05 07*

Halogenované xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 05 08*

Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

07 05 09*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx koláče x xxxxxxxxxx absorpční xxxxxxx

07 05 10*

Jiné xxxxxxxxx xxxxxx x upotřebená xxxxxxxxx činidla

07 05 11*

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

07 05 12

Xxxx xxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 07 05 11

07 05 13*

Xxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

07 05 14

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 07 05 13

07 05 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

07 06

Xxxxxx z xxxxxx, zpracování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

07 06 01*

Xxxxxxxxx xxxx x matečné xxxxx

07 06 03*

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, promývací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

07 06 04*

Jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx

07 06 07*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 06 08*

Ostatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 06 09*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx absorpční xxxxxxx

07 06 10*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a upotřebená xxxxxxxxx xxxxxxx

07 06 11*

Xxxx z čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

07 06 12

Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx vzniku neuvedené xxx xxxxxx 07 06 11

07 06 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

07 07

Odpady x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x používání xxxxxxx xxxxxxxxxx látek a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

07 07 01*

Xxxxxxxxx xxxx x matečné xxxxx

07 07 03*

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpouštědla, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx

07 07 04*

Jiná xxxxxxxxx rozpouštědla, xxxxxxxxx xxxxxxxx a matečné xxxxx

07 07 07*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a reakční xxxxxx

07 07 08*

Xxxx xxxxxxxxxx x reakční xxxxxx

07 07 09*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx absorpční činidla

07 07 10*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

07 07 11*

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

07 07 12

Xxxx kaly x čištění xxxxxxxxx xxx v místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 07 07 11

07 07 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

08

XXXXXX Z XXXXXX, XXXXXXXXXX, DISTRIBUCE A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX HMOT (XXXXX, LAKŮ X XXXXXX), XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX A TISKAŘSKÝCH XXXXX

08 01

Xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

08 01 11*

Xxxxxxx xxxxx x laky obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebezpečné xxxxx

08 01 12

Jiné xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 01 11

08 01 13*

Xxxx x xxxxx xxxx x xxxx obsahující organická xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

08 01 14

Xxxx kaly x xxxxx nebo z xxxx neuvedené xxx xxxxxx 08 01 13

08 01 15*

Xxxxx xxxx obsahující xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx

08 01 16

Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 08 01 15

08 01 17*

Odpady z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organická xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx látky

08 01 18

Xxxx odpady x xxxxxxxxxxxx barev xxxx xxxx neuvedené pod xxxxxx 08 01 17

08 01 19*

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx

08 01 20

Xxxx xxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 01 19

08 01 21*

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

08 01 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

08 02

Odpady x výroby, zpracování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx keramických xxxxxxxxx)

08 02 01

Odpadní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

08 02 02

Xxxxx kaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

08 02 03

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

08 02 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

08 03

Xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

08 03 07

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

08 03 08

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxx barvy

08 03 12*

Xxxxxxx tiskařské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

08 03 13

Odpadní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 03 12

08 03 14*

Kaly xxxxxxxxxxx barev xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

08 03 15

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 03 14

08 03 16*

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

08 03 17*

Xxxxxxx xxxxxxxxx toner xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

08 03 18

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 03 17

08 03 19*

Xxxxxxxxx xxxx

08 03 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

08 04

Odpady x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

08 04 09*

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx obsahující organická xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx látky

08 04 10

Xxxx xxxxxxx lepidla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 08 04 09

08 04 11*

Kaly x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organická xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxx

08 04 12

Xxxx xxxx z xxxxxxx x těsnicích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 04 11

08 04 13*

Xxxxx xxxx s obsahem xxxxxxx xxxx těsnicích xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx látky

08 04 14

Xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx lepidel xxxx těsnicích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 04 13

08 04 15*

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx materiály x xxxxxxxxxxx rozpouštědly xxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 04 16

Xxxx xxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxx xxxx těsnicí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 04 15

08 04 17*

Kalafunový xxxx

08 04 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

08 05

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx ve skupině 08

08 05 01*

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

09

XXXXXX X FOTOGRAFICKÉHO XXXXXXXX

09 01

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx průmyslu

09 01 01*

Xxxxx xxxxxxx vývojek x xxxxxxxxxx

09 01 02*

Xxxxx xxxxxxx vývojek xxxxxxxxxx desek

09 01 03*

Xxxxxxx vývojek x xxxxxxxxxxxxxx

09 01 04*

Roztoky xxxxxxxxxx

09 01 05*

Bělicí xxxxxxx a roztoky xxxxxxxx xxxxxxxxxx

09 01 06*

Xxxxxx xxxxxxxxxx stříbro xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vzniku

09 01 07

Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx stříbro xxxx sloučeniny xxxxxxx

09 01 08

Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sloučeniny xxxxxxx

09 01 10

Fotoaparáty xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

09 01 11*

Xxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 16 06 01, 16 06 02 xxxx 16 06 03

09 01 12

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 09 01 11

09 01 13*

Odpadní vody xx xxxxxxxxxx stříbra x xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 09 01 06

09 01 99

Odpady xxxxx xxxxx neurčené

10

ODPADY X XXXXXXXXX XXXXXXX

10 01

Xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx odpadů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 19)

10 01 01

Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxxx kotelního xxxxxx uvedeného pod xxxxxx 10 01 04)

10 01 02

Popílek xx spalování uhlí

10 01 03

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx rašeliny a xxxxxxxxxxxx xxxxx

10 01 04*

Xxxxxxx x kotelní xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

10 01 05

Xxxxx reakční xxxxxxxx xx xxxx vápníku x xxxxxxxxxx xxxxxx

10 01 07

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx spalin xx bázi xxxxxxx xx xxxxx xxxx

10 01 09*

Kyselina xxxxxx

10 01 13*

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx uhlovodíků xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným palivu

10 01 14*

Škvára, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxx nebezpečné látky

10 01 15

Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx prach xx spoluspalování odpadu xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 01 14

10 01 16*

Xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

10 01 17

Xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 01 16

10 01 18*

Xxxxxx x čištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 01 19

Xxxxxx x čištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 10 01 05, 10 01 07 x 10 01 18

10 01 20*

Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

10 01 21

Xxxx kaly x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 01 20

10 01 22*

Xxxxx kaly z xxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 01 23

Xxxxx xxxx z xxxxxxx kotlů neuvedené xxx xxxxxx 10 01 22

10 01 24

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx

10 01 25

Odpady xx skladování x x xxxxxxxx paliva xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

10 01 26

Odpady z xxxxxxx xxxxxxxx vody

10 01 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

10 02

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x oceli

10 02 01

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

10 02 02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10 02 07*

Xxxxx xxxxxx x čištění xxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 02 08

Xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx plynů xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 02 07

10 02 10

Xxxxx x válcování

10 02 11*

Odpady x xxxxxxx chladicí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx látky

10 02 12

Jiné xxxxxx x čištění xxxxxxxx xxxx neuvedené xxx xxxxxx 10 02 11

10 02 13*

Xxxx x xxxxxxxxx koláče x xxxxxxx plynu xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 02 14

Xxxx x xxxxxxxxx koláče z xxxxxxx xxxxx neuvedené xxx číslem 10 02 13

10 02 15

Xxxx xxxx x xxxxxxxxx koláče

10 02 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 03

Odpady x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10 03 02

Xxxxxxx xxxxx

10 03 04*

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

10 03 05

Odpadní xxxx xxxxxxx

10 03 08*

Xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx

10 03 09*

Xxxxx stěry z xxxxxxx tavení

10 03 15*

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo při xxxxx s vodou xxxxxxxx xxxxxxx plyny x xxxxxxxxxxxx množstvích

10 03 16

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx pod číslem 10 03 15

10 03 17*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx

10 03 18

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 03 17

10 03 19*

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky

10 03 20

Xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 03 19

10 03 21*

Xxxx xxxx x prach (xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

10 03 22

Xxxx úlet a xxxxx (včetně prachu x kulových mlýnů) xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 03 21

10 03 23*

Pevné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

10 03 24

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx plynů xxxxxxxxx pod číslem 10 03 23

10 03 25*

Kaly x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 03 26

Xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx neuvedené xxx xxxxxx 10 03 25

10 03 27*

Xxxxxx x xxxxxxx chladicí xxxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx

10 03 28

Jiné xxxxxx z čištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 03 27

10 03 29*

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 03 30

Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 10 03 29

10 03 99

Xxxxxx jinak blíže xxxxxxxx

10 04

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx olova

10 04 01*

Xxxxxxx (x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx)

10 04 02*

Xxxx x xxxxx (z xxxxxxx x druhého tavení)

10 04 03*

Arzeničnan xxxxxxxx

10 04 04*

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

10 04 05*

Xxxx xxxx a xxxxx

10 04 06*

Pevný xxxxx x xxxxxxx xxxxx

10 04 07*

Xxxx x xxxxxxxxx koláče x xxxxxxx plynu

10 04 09*

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx látky

10 04 10

Xxxx xxxxxx x čištění chladicí xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 04 09

10 04 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 05

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

10 05 01

Xxxxxxx (x xxxxxxx x xxxxxxx tavení)

10 05 03*

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

10 05 04

Xxxx xxxx a prach

10 05 05*

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

10 05 06*

Xxxx a xxxxxxxxx koláče x xxxxxxx xxxxx

10 05 08*

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx látky

10 05 09

Xxxxxxx odpady z xxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxx xxx číslem 10 05 08

10 05 10*

Xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx x vodou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10 05 11

Xxxx stěry x xxxx xxxxxxxxx xxx číslem 10 05 10

10 05 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 06

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx

10 06 01

Xxxxxxx (z xxxxxxx x druhého xxxxxx)

10 06 02

Pěna x xxxxx (x xxxxxxx x xxxxxxx tavení)

10 06 03*

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx

10 06 04

Xxxx xxxx a xxxxx

10 06 06*

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx

10 06 07*

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x čištění xxxxx

10 06 09*

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

10 06 10

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 06 09

10 06 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 07

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx

10 07 01

Strusky (x prvního x xxxxxxx tavení)

10 07 02

Xxxx x xxxxx (x prvního x xxxxxxx xxxxxx)

10 07 03

Xxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx

10 07 04

Xxxx úlet x xxxxx

10 07 05

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plynu

10 07 07*

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxx ropné látky

10 07 08

Jiné xxxxxx x čištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 07 07

10 07 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 08

Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx neželezných xxxx

10 08 04

Xxxx a xxxxx

10 08 08*

Xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x druhého xxxxxx

10 08 09

Jiné xxxxxxx

10 08 10*

Xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nebezpečných xxxxxxxxxx

10 08 11

Xxxx stěry x xxxx neuvedené xxx xxxxxx 10 08 10

10 08 12*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výroby xxxx

10 08 13

Odpady xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 08 12

10 08 14

Xxxxxxx xxxxx

10 08 15*

Prach x čištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

10 08 16

Prach x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 08 15

10 08 17*

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 08 18

Kaly x filtrační koláče x čištění spalin xxxxxxxxx xxx číslem 10 08 17

10 08 19*

Xxxxxx x xxxxxxx chladicí vody xxxxxxxxxx ropné xxxxx

10 08 20

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 08 19

10 08 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 09

Xxxxxx xx slévání xxxxxxxxx xxxxxxx

10 09 03

Xxxxx struska

10 09 05*

Xxxx formy x xxxxx nepoužitá k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 09 06

Licí xxxxx x jádra xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 09 05

10 09 07*

Xxxx formy x jádra použitá x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 09 08

Xxxx xxxxx x xxxxx použitá k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 09 07

10 09 09*

Xxxxx x xxxxxxx spalin xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 09 10

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 09 09

10 09 11*

Xxxx xxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 09 12

Xxxx xxxx neuvedený xxx číslem 10 09 11

10 09 13*

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

10 09 14

Xxxxxxx pojiva neuvedená xxx xxxxxx 10 09 13

10 09 15*

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

10 09 16

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neuvedená xxx xxxxxx 10 09 15

10 09 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 10

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

10 10 03

Xxxxx xxxxxxx

10 10 05*

Licí xxxxx x jádra xxxxxxxxx k odlévání xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 10 06

Xxxx formy x jádra nepoužitá x xxxxxxxx neuvedená xxx xxxxxx 10 10 05

10 10 07*

Xxxx formy a xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 10 08

Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 10 07

10 10 09*

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 10 10

Xxxxx x čištění xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 10 09

10 10 11*

Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 10 12

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 10 11

10 10 13*

Odpadní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 10 14

Xxxxxxx xxxxxx neuvedená pod xxxxxx 10 10 13

10 10 15*

Odpadní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 10 16

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 10 15

10 10 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 11

Xxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

10 11 03

Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx

10 11 05

Xxxx x xxxxx

10 11 09*

Odpadní xxxxxxxx xxxx před tepelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 11 10

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx xxx číslem 10 11 09

10 11 11*

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx částicích a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kovy (xxxx. x xxxxxxxxx)

10 11 12

Xxxxxxx sklo xxxxxxxxx xxx číslem 10 11 11

10 11 13*

Xxxx x leštění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 11 14

Xxxx x xxxxxxx x broušení xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 11 13

10 11 15*

Xxxxx xxxxxx z čištění xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 11 16

Xxxxx xxxxxx x čištění xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 11 15

10 11 17*

Xxxx x xxxxxxxxx koláče x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 11 18

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx spalin neuvedené xxx číslem 10 11 17

10 11 19*

Xxxxx odpady z xxxxxxx odpadních vod x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 11 20

Xxxxx xxxxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxx pod číslem 10 11 19

10 11 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 12

Xxxxxx x výroby keramického xxxxx, xxxxx, tašek x staviv

10 12 01

Xxxxxxx xxxxxxxxx hmoty xxxx tepelným xxxxxxxxxxx

10 12 03

Xxxx x xxxxx

10 12 05

Xxxx x xxxxxxxxx koláče x xxxxxxx plynů

10 12 06

Xxxxxxxx xxxxx

10 12 08

Odpadní keramické xxxxx, xxxxx, tašky x xxxxxxx (po xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

10 12 09*

Xxxxx odpady x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 12 10

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx neuvedené xxx číslem 10 12 09

10 12 11*

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

10 12 12

Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 12 11

10 12 13

Kaly x čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx vzniku

10 12 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

10 13

Odpady x xxxxxx xxxxxxx, vápna x xxxxx x xxxxxxxx a výrobků x xxxx xxxxxxxxxx

10 13 01

Odpad xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpracováním

10 13 04

Xxxxxx x xxxxxxxxx a hašení xxxxx

10 13 06

Xxxx x xxxxx (xxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxx 10 13 12 x 10 13 13)

10 13 07

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx

10 13 09*

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

10 13 10

Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 13 09

10 13 11

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 10 13 09x 10 13 10

10 13 12*

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahující nebezpečné xxxxx

10 13 13

Xxxxx xxxxxx x čištění xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 13 12

10 13 14

Odpadní xxxxx x betonový xxx

10 13 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

10 14

Xxxxxx z xxxxxxxxxx

10 14 01*

Odpad x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

11

XXXXXX Z CHEMICKÝCH XXXXXXXXXXX ÚPRAV, Z XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X X HYDROMETALURGIE XXXXXXXXXXX XXXX

11 01

Xxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx xxxxx, x povrchových xxxxx kovů a xxxxxx materiálů (např. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, moření, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anodická xxxxxxx)

11 01 05*

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

11 01 06*

Xxxxxxxx xxxxx nespecifikované

11 01 07*

Xxxxxxxxx xxxxxx roztoky

11 01 08*

Kaly x xxxxxxxxxxx

11 01 09*

Xxxx x filtrační xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

11 01 10

Xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx neuvedené xxx číslem 11 01 09

11 01 11*

Xxxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

11 01 12

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 11 01 11

11 01 13*

Xxxxxx z odmašťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

11 01 14

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 11 01 13

11 01 15*

Výluhy x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

11 01 16*

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pryskyřice iontoměničů

11 01 98*

Xxxx odpady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

11 01 99

Odpady xxxxx xxxxx neurčené

11 02

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

11 02 02*

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx)

11 02 03

Odpady x výroby xxxx xxx xxxxx elektrolytické xxxxxxx

11 02 05*

Xxxxxx x hydrometalurgie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

11 02 06

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx mědi neuvedené xxx xxxxxx 11 02 05

11 02 07*

Xxxx odpady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

11 02 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

11 03

Xxxx a xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

11 03 01*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

11 03 02*

Xxxx xxxxxx

11 05

Xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx

11 05 01

Xxxxx xxxxx

11 05 02

Xxxxxxx xxxxx

11 05 03*

Pevné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

11 05 04*

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

11 05 99

Odpady xxxxx xxxxx neurčené

12

ODPADY X XXXXXXX A X XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ÚPRAVY XXXX X PLASTŮ

12 01

Xxxxxx x xxxxxxx x x fyzikální x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx

12 01 01

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

12 01 02

Úlet xxxxxxxxx xxxx

12 01 03

Xxxxxx x třísky xxxxxxxxxxx kovů

12 01 03 01

Měď, xxxxx x mosaz

12 01 03 02

Hliník

12 01 03 03

Xxxxx

12 01 03 04

Xxxxx

12 01 03 06

Xxx

12 01 04

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

12 01 05

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

12 01 06*

Xxxxxxx minerální řezné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx)

12 01 07*

Xxxxxxx xxxxxxxxx řezné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (kromě xxxxxx x xxxxxxx)

12 01 08*

Xxxxxxx řezné xxxxxx x roztoky xxxxxxxxxx xxxxxxxx

12 01 09*

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x roztoky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

12 01 10*

Syntetické xxxxx xxxxx

12 01 12*

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

12 01 13

Odpady xx xxxxxxxxx

12 01 14*

Xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

12 01 15

Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 12 01 14

12 01 16*

Xxxxxxx materiál x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

12 01 17

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 12 01 16

12 01 18*

Kovový kal (xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx a kal x xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx

12 01 19*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řezný xxxx

12 01 20*

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

12 01 21

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx materiály xxxxxxxxx xxx xxxxxx 12 01 20

12 01 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

12 03

Xxxxxx x procesů odmašťování xxxxx x xxxxx xxxxx (kromě xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx 11)

12 03 01*

Prací xxxx

12 03 02*

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

13

XXXXXX OLEJŮ A XXXXXX KAPALNÝCH XXXXX (XXXXX XXXXXXX OLEJŮ X XXXXXX UVEDENÝCH XX XXXXXXXXX 05, 12 A 19)

13 01

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje

1301 01*

Xxxxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx XXX

13 01 04*

Xxxxxxxxxx xxxxxx

13 01 05*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

13 01 09*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje

13 01 10*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

13 01 11*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje

13 01 12*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje

13 01 13*

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

13 02

Xxxxxxx motorové, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

13 02 04*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

13 02 05*

Nechlorované minerální xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx

13 02 06*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, převodové x xxxxxx xxxxx

13 02 07*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

13 02 08*

Xxxx motorové, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

13 03

Odpadní izolační x xxxxxxxxxx xxxxx

13 03 01*

Xxxxxxx izolační xxxx teplonosné xxxxx x xxxxxxx PCB

13 03 06*

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x teplonosné xxxxx neuvedené pod xxxxxx 13 03 01

13 03 07*

Minerální xxxxxxxxxxxx izolační x xxxxxxxxxx xxxxx

13 03 08*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

13 03 09*

Xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

13 03 10*

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

13 04

Oleje z xxxxxxx xxx

13 04 01*

Xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx plavby

13 04 02*

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

13 04 03*

Oleje xx xxx xxxxxx xxxx

13 05

Xxxxxx x odlučovačů xxxxx

13 05 01*

Pevný xxxxx x lapáků xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

13 05 02*

Kaly x xxxxxxxxxx oleje

13 05 03*

Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx

13 05 06*

Xxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

13 05 07*

Xxxxxxxxxxx xxxx x odlučovačů xxxxx

13 05 08*

Xxxxx xxxxxx x lapáku xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxx

13 07

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

13 07 01*

Xxxxx olej a xxxxxxxx xxxxx

13 07 02*

Xxxxxxxx xxxxxx

13 07 03*

Xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx)

13 08

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

13 08 01*

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

13 08 02*

Jiné xxxxxx

13 08 99*

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

14

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXX XXXXX (XXXXX XXXXXX UVEDENÝCH XX XXXXXXXXX 07 X 08)

14 06

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, chladicí xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x aerosolů

14 06 01*

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX)

14 06 01 01*

Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

14 06 02*

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx

14 06 03*

Xxxx xxxxxxxxxxxx a směsi xxxxxxxxxxxx

14 06 04*

Xxxx xxxx pevné xxxxxx xxxxxxxxxx halogenovaná xxxxxxxxxxxx

14 06 05*

Xxxx xxxx xxxxx odpady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

15

XXXXXXX OBALY; XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, FILTRAČNÍ XXXXXXXXX X OCHRANNÉ XXXXX XXXXX NEURČENÉ

15 01

Obaly

15 01 01

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

15 01 02

Xxxxxxxx obaly

15 01 03

Xxxxxxx xxxxx

15 01 04

Xxxxxx xxxxx

15 01 05

Xxxxxxxxxx xxxxx

15 01 06

Xxxxxx xxxxx

15 01 07

Xxxxxxxx xxxxx

15 01 09

Xxxxxxxx obaly

15 01 10*

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1501 11*

Kovové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

15 02

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx materiály, čisticí xxxxxxx x ochranné xxxxx

15 02 02*

Absorpční xxxxxxx, filtrační materiály (xxxxxx olejových xxxxxx xxxxx blíže neurčených), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx znečištěné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

15 02 03

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 15 02 02

16

XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

16 01

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx uvedených xx skupinách 13, 14 x x xxxxxxxxxxxx 16 06 x 16 08)

16 01 03

Xxxxxxxxxx

16 01 04*

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

16 01 04 01*

Vyřazené xxxxxxxx xxxxxxxxxx x různých xxxxx xxxxxxx x xxxxxx

16 01 06

Vyřazená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbavené xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

16 01 06 01

Xxxxxxxx dopravní prostředky x různých druhů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kapalin a xxxxxx nebezpečných xxxxxxxx

16 01 07*

Xxxxxxx xxxxxx

16 01 08*

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

16 01 09*

Součástky xxxxxxxxxx XXX

16 01 10*

Xxxxxxx součásti (xxxx. xxxxxxx)

16 01 11*

Brzdové xxxxxxxx obsahující azbest

16 01 12

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod číslem 16 01 11

16 01 13*

Xxxxxxx kapaliny

16 01 14*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 01 15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 16 01 14

16 01 16

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

16 01 17

Xxxxxxx kovy

16 01 18

Xxxxxxxxx xxxx

16 01 19

Xxxxxx

16 01 20

Xxxx

16 01 21*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čísly 16 01 07 xx 16 01 11 a 16 01 13 x 16 01 14

16 01 22

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

16 01 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

16 02

Xxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

16 02 09*

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX

16 02 10*

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neuvedená xxx xxxxxx 16 02 09

16 02 11*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hydrochlorofluorouhlovodíky (XXXX) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (HFC)

16 02 12*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

16 02 13*

Xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 16 02 09 xx 16 02 12

16 02 13 01*

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebezpečné xxxxxxxxxx

16 02 14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 16 02 09 xx 16 02 13

16 02 14 01

Xxxxxxxxx tonerové xxxxxx xxxxxxxxxx pod 16 02 13 01*

16 02 15*

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

16 02 16

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 02 15

16 03

Xxxxx xxxxx x nepoužité xxxxxxx

16 03 03*

Anorganické xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

16 03 04

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 03 03

16 03 05*

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 03 06

Xxxxxxxxx xxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 16 03 05

16 03 07*

Xxxxxx xxxx

16 04

Xxxxxx výbušných xxxxxxxxx

16 04 01*

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

16 04 02*

Odpad x xxxxxxxxxxxxxxx výrobků

16 04 03*

Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx materiálů

16 05

Xxxxxxxx xxxxx x plyny x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx chemikálie

16 05 04*

Xxxxx x xxxxxxxxx nádobách (xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 05 05

Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx halonů) xxxxxxxxx xxx číslem 16 05 04

16 05 06*

Laboratorní chemikálie x jejich směsi, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

16 05 07*

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 05 08*

Vyřazené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx obsahují xxxxxxxxxx xxxxx

16 05 09

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 16 05 06, 16 05 07 xxxx 16 05 08

16 06

Xxxxxxx x akumulátory

16 06 01*

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

16 06 02*

Nikl-kadmiové baterie x xxxxxxxxxxx

16 06 03*

Xxxxxxx xxxxxxxxxx rtuť

16 06 04

Alkalické xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx uvedených xxx číslem 16 06 03)

16 06 05

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

16 06 05 01

Xxxxxxx a akumulátory xxxxxxxxxx xxxxxxx

16 06 06*

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x baterií a xxxxxxxxxxx

16 07

Odpady z xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx (kromě xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx 05 x 12)

16 07 08*

Odpady obsahující xxxxx látky

16 07 09*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx látky

16 07 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

16 08

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

16 08 01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zlato, xxxxxxx, xxxxxxx, rhodium, paladium, xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx odpadu xxxxxxxxx xxx číslem 16 08 07)

16 08 02*

Xxxxxxxxxx katalyzátory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx

16 08 03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné přechodné xxxx nebo sloučeniny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx neurčené

16 08 04

Xxxxxxxxxx xxxxxx katalyzátory x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 08 07)

16 08 05*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

16 08 06*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx použité xxxx xxxxxxxxxxxx

16 08 07*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

16 09

Xxxxxxxx xxxxxxx

16 09 01*

Xxxxxxxxxxxx, xxxx. manganistan draselný

16 09 02*

Chromany, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo sodný

16 09 03*

Xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx vodíku

16 09 04*

Xxxxxxxx činidla jinak xxxxx xxxxxxxx

16 10

Odpadní xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

16 10 01*

Odpadní xxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

16 10 02

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 16 10 01

16 10 03*

Vodné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

16 10 04

Xxxxx xxxxxxxxxxx neuvedené pod xxxxxx 16 10 03

16 11

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

16 11 01*

Vyzdívky xx xxxx uhlíku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

16 11 02

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx materiály z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 11 01

16 11 03*

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 11 04

Xxxx vyzdívky a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 11 03

16 11 05*

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 11 06

Xxxxxxxx x žáruvzdorné materiály x xxxxxxxxxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 11 05

17

XXXXXXXX X DEMOLIČNÍ XXXXXX (XXXXXX XXXXXXXX ZEMINY X KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01

Xxxxx, cihly, xxxxx x xxxxxxxx

17 01 01

Xxxxx

17 01 02

Xxxxx

17 01 03

Xxxxx a xxxxxxxxx výrobky

17 01 06*

Xxxxx xxxx oddělené xxxxxx betonu, xxxxx, xxxxx x keramických xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

17 01 07

Směsi xxxx xxxxxxxx frakce xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod číslem 17 01 06

17 02

Xxxxx, xxxx a xxxxxx

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Xxxx

17 02 03

Xxxxxx

17 02 04*

Xxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky xxxx xxxxxxxxxxxx látkami xxxxxxxxxx

17 03

Xxxxxxxxx směsi, xxxxx x výrobky x xxxxx

17 03 01*

Xxxxxxxxx směsi xxxxxxxxxx xxxxx

17 03 02

Asfaltové xxxxx neuvedené xxx xxxxxx 17 03 01

17 03 03*

Xxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx

17 04

Xxxx (xxxxxx xxxxxx slitin)

17 04 01

Xxx, xxxxx, xxxxx

17 04 02

Hliník

17 04 03

Xxxxx

17 04 04

Xxxxx

17 04 05

Xxxxxx x ocel

17 04 06

Xxx

17 04 07

Směsné xxxx

17 04 09*

Xxxxxx xxxxx znečištěný xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

17 04 10*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx látky, xxxxxx dehet x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

17 04 11

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 17 04 10

17 05

Xxxxxx (xxxxxx vytěžené zeminy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxxx, vytěžená xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

17 05 03*

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

17 05 04

Zemina x xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 17 05 03

17 05 04 01

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x koryt vodních xxxx x xxxxxxx xxxxxx

17 05 05*

Xxxxxxxx xxxxxx hornina x xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

17 05 06

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 17 05 05

17 05 07*

Štěrk xx xxxxxxxxxxxx svršku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

17 05 08

Xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuvedený xxx xxxxxx 17 05 07

17 06

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s obsahem xxxxxxx

17 06 01*

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

17 06 03*

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

17 06 03 01*

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

17 06 04

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 17 06 01 x 17 06 03

17 06 04 01

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nakládání x xxxxxxx xx xxxxxxxx o POPs

17 06 04 02

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx

17 06 05*

Stavební xxxxxxxxx obsahující azbest

17 08

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx sádry

17 08 01*

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx sádry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

17 08 02

Xxxxxxxx materiály xx xxxx xxxxx neuvedené xxx číslem 17 08 01

17 09

Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

17 09 01*

Stavební x demoliční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

17 09 02*

Xxxxxxxx x demoliční xxxxxx xxxxxxxxxx PCB (xxxx. xxxxxxx materiály xxxxxxxxxx XXX, podlahoviny xx xxxx pryskyřic xxxxxxxxxx XXX, utěsněné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX)

17 09 03*

Xxxx xxxxxxxx x demoliční xxxxxx (včetně směsných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

17 09 04

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx neuvedené pod xxxxx 17 09 01, 17 09 02 x 17 09 03

18

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX X / XXXX X XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXXX (X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX)

18 01

Odpady x porodnické xxxx, x xxxxxxxxxxx, x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx lidí

18 01 01

Xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx 18 01 03)

18 01 02

Části xxxx a xxxxxx xxxxxx krevních vaků x xxxxxxxx konzerv (xxxxx čísla 18 01 03)

18 01 03*

Xxxxxx, xx jejichž xxxx x odstraňování xxxx kladeny xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

18 01 03 01*

Ostré xxxxxxxx, xx jejichž xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx

18 01 03 02*

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

18 01 04

Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kladeny xxxxxxxx požadavky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

18 01 06*

Chemikálie, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

18 01 07

Chemikálie xxxxxxxxx xxx xxxxxx 18 01 06

18 01 08*

Xxxxxxxxxxxx cytostatika

18 01 09*

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 18 01 08

18 01 10*

Xxxxxxx xxxxxxx xx stomatologické péče

18 02

Xxxxxx x výzkumu, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zvířat

18 02 01

Xxxxx xxxxxxxx

18 02 02*

Odpady, xx xxxxxxx sběr x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx prevenci xxxxxxx

18 02 02 01*

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sběr x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

18 02 03

xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní požadavky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx

18 02 05*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx látek xxxx xxxx látky xxxxxxxxxx

18 02 06

Xxxx chemikálie xxxxxxxxx xxx xxxxxx 18 02 05

18 02 07*

Nepoužitelná xxxxxxxxxxx

18 02 08*

Jiná xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 18 02 07

19

XXXXXX ZE XXXXXXXX XXXXXXXX XXX NAKLÁDÁNÍ X XXXXXX, Z XXXXXXXX ODPADNÍCH XXX XXX ČIŠTĚNÍ TĚCHTO XXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX A X XXXXXX XXXX XXX SPOTŘEBU XXXX X VODY XXX XXXXXXXXXX XXXXX

19 01

Odpady xx spalování xxxx x xxxxxxxx odpadů

19 01 02

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx spalování

19 01 05*

Xxxxxxxxx xxxxxx x čištění odpadních xxxxx

19 01 06*

Xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx vody

19 01 07*

Xxxxx odpady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

19 01 10*

Upotřebené xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

19 01 11*

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky

19 01 12

Xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 01 11

19 01 13*

Xxxxxxx obsahující nebezpečné xxxxx

19 01 14

Xxxx xxxxxxx neuvedený xxx xxxxxx 19 01 13

19 01 15*

Kotelní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 01 16

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 01 15

19 01 17*

Odpad x xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

19 01 18

Xxxxx z pyrolýzy xxxxxxxxx xxx číslem 19 01 17

19 01 19

Xxxxxxx písky x xxxxxxxxx loží

19 01 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

19 02

Xxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. odstraňování xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx)

19 02 03

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahující xxxxx xxxxxx nehodnocené xxxx xxxxxxxxxx

19 02 04*

Xxxxxxxx xxxxx odpadů, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxx hodnocený xxxx xxxxxxxxxx

19 02 05*

Xxxx z xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

19 02 06

Xxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 02 05

19 02 07*

Olej x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

19 02 08*

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 02 09*

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 02 10

Xxxxxxx xxxxxx neuvedené xxx čísly 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11*

Jiné odpady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 02 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

19 03

Stabilizované/ xxxxxxxxxxxxxx odpady

19 03 04*

Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, částečně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 03 08

19 03 05

Stabilizovaný xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 03 04

19 03 06*

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

19 03 07

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 03 06

19 03 08*

Částečně xxxxxxxxxxxxx xxxx

19 04

Xxxxxxxxxxxxx odpad x xxxxx x xxxxxxxxxxx

19 04 01

Vitrifikovaný xxxxx

19 04 02*

Xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx spalin

19 04 03*

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

19 04 04

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpadu

19 05

Xxxxxx x aerobního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

19 05 01

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podobného odpadu

19 05 02

Nezkompostovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

19 05 03

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakosti

19 05 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

19 06

Xxxxxx x anaerobního zpracování xxxxxx

19 06 03

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

19 06 04

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxx

19 06 05

Extrakty x xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

19 06 06

Xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadu

19 06 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

19 07

Xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx

19 07 02*

Xxxxxxxxx voda xx skládek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 07 03

Xxxxxxxxx voda ze xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 07 02

19 08

Odpady z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

19 08 01

Xxxxxxx x česlí

19 08 02

Xxxxxx x xxxxxx písku

19 08 05

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod

19 08 06*

Nasycené xxxx xxxxxxxxxx pryskyřice xxxxxxxxxxx

19 08 07*

Xxxxxxx a xxxx x regenerace xxxxxxxxxxx

19 08 08*

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

19 08 09

Xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx tuků obsahující xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx

19 08 10*

Směs xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx tuků xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 08 09

19 08 11*

Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových xxxxxxxxx xxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

19 08 12

Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 08 11

19 08 13*

Kaly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky

19 08 14

Kaly z xxxxxx způsobů čištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 08 13

19 08 99

Odpady jinak xxxxx xxxxxxxx

19 09

Xxxxxx x výroby vody xxx spotřebu lidí xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 09 01

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx čištění (x xxxxx x xxxxxx)

19 09 02

Xxxx z xxxxxx xxxx

19 09 03

Xxxx z dekarbonizace

19 09 04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

19 09 05

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

19 09 06

Xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

19 09 99

Xxxxxx jinak blíže xxxxxxxx

19 10

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx obsahujícího xxxx

19 10 01

Xxxxxxx x ocelový xxxxx

19 10 02

Neželezný xxxxx

19 10 03*

Lehké frakce x xxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

19 10 04

Xxxxx frakce a xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 10 03

19 10 05*

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 10 06

Xxxx xxxxxx neuvedené pod xxxxxx 19 10 05

19 11

Odpady x xxxxxxxxxx xxxxx

19 11 01*

Xxxxxxxxxx filtrační xxxxxx

19 11 02*

Xxxxxx dehty

19 11 03*

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx olejů

19 11 04*

Odpady z xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

19 11 05*

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 11 06

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 11 05

19 11 07*

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

19 11 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

19 12

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx)

19 12 01

Papír x xxxxxxx

19 12 01 01

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

19 12 02

Železné xxxx

19 12 03

Xxxxxxxxx xxxx

19 12 03 01

Xxx, xxxxx, mosaz

19 12 03 02

Xxxxxx

19 12 03 03

Xxxxx

19 12 03 04

Xxxxx

19 12 03 06

Cín

19 12 04

Xxxxxx a xxxxxx

19 12 05

Xxxx

19 12 06*

Xxxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

19 12 07

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 12 06

19 12 08

Xxxxxx

19 12 09

Xxxxxxx (např. xxxxx, xxxxxx)

19 12 10

Xxxxxxxxxx odpad (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx)

19 12 11*

Jiné xxxxxx (xxxxxx směsí materiálů) x mechanické úpravy xxxxxx obsahujícího xxxxxxxxxx xxxxx

19 12 12

Xxxx xxxxxx (včetně xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 12 11

19 13

Odpady xx xxxxxx zeminy x podzemní vody

19 1301*

Xxxxx xxxxxx ze xxxxxx zeminy obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

19 1302

Xxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 13 01

19 13 03*

Kaly xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 13 04

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 13 03

19 13 05*

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

19 13 06

Xxxx xx sanace xxxxxxxx vody neuvedené xxx xxxxxx 19 13 05

19 13 07*

Xxxx xxxxxxx xxxxx xx sanace podzemní xxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

19 13 08

Xxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxx podzemní vody xxxxxxxxx xxx číslem 19 13 07

20

XXXXXXXXX XXXXXX (XXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX X XXXXX), XXXXXX SLOŽEK X XXXXXXXXXX XXXXX

20 01

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

20 01 01

Xxxxx x xxxxxxx

20 01 01 01

Kompozitní x xxxxxxxx xxxxxxx

20 01 02

Xxxx

20 01 08

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x stravoven

20 01 08 01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

20 01 10

Xxxxx

20 01 11

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

20 01 13*

Xxxxxxxxxxxx

20 01 14*

Kyseliny

20 01 15*

Xxxxxx

20 01 17*

Xxxxxxxxxxxxxx

20 01 19*

Xxxxxxxxx

20 01 21*

Xxxxxxx x jiný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

20 01 23*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20 01 25

Xxxxx xxxx x xxx

20 01 26*

Xxxx x xxx neuvedený xxx číslem 20 01 25

20 01 27*

Xxxxx, tiskařské xxxxx, xxxxxxx x pryskyřice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

20 01 28

Barvy, xxxxxxxxx xxxxx, lepidla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 20 01 27

20 01 29*

Detergenty xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

20 01 30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 20 01 29

20 01 31*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

20 01 32*

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 20 01 31

20 01 33*

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zařazené xxx xxxxx 16 06 01, 16 06 02 xxxx pod xxxxxx 16 06 03 a xxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátory xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

20 01 34

Baterie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 20 01 33

20 01 35*

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 20 01 21 a 20 01 23

20 01 35 01*

Vyřazené motorové xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx

20 01 35 02*

Xxxxxxxxx xxxxxxxx kazety mající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20 01 36

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neuvedené xxx čísly 20 01 21, 20 01 23 x 20 01 35

20 01 36 01

Vyřazené xxxxxxxx xxxxxx, přístroje x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 20 01 35 01

20 01 36 02

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 20 01 35 02

20 01 37*

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

20 01 38

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Xxxx

20 01 40 01

Xxx, xxxxx, xxxxx

20 01 40 02

Hliník

20 01 40 03

Xxxxx

20 01 40 04

Zinek

20 01 40 05

Xxxxxx x xxxx

20 01 40 06

Xxx

20 01 41

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

20 01 99

Xxxxx xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

20 02

Xxxxxx xx xxxxxx x parků (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)

20 02 01

Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx

20 02 02

Xxxxxx x xxxxxx

20 02 03

Xxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

20 03

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

20 03 01

Směsný xxxxxxxxx odpad

20 03 01 01

Odděleně soustřeďovaný xxxxx x xxxxxxxxxx

20 03 02

Xxxxx x xxxxxx

20 03 03

Xxxxxx xxxxxx

20 03 04

Kal xx xxxxxxx x xxxx

20 03 06

Odpad x xxxxxxx xxxxxxxxxx

20 03 07

Objemný xxxxx

20 03 99

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

1) Xx xxxxxxxxxxxx číslu 12 01 02: Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx 12 01 03: Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx x nedispersní formě.

3) X podskupině xxxxxxxxxxxx xxxxx 16 02: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx elektrozařízení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x ohlašování xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx stanoveno xxxxxxxxx x. /2020 Xx.

4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx 16 02 13 x 20 01 35: Xxxxxxxxxx součástky x elektrického x xxxxxxxxxxxxxx zařízení mohou xxxxxxxxx akumulátory a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 16 06 x označené jako xxxxxxxxxx; rtuťové xxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxx x xxxx aktivované xxxx atd.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 8/2021 Sb.

Doplňující xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX 9, HP 14 x XX 15

1. XX 9 Xxxxxxxx

1.1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 9 Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7).

1.2. Xxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxxxxx XX 9 Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx popisu xxxxxx odpadu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo technologie xxxxxx xxxxxx x xxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx agens7).

1.3. Xxx xxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přenosu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řasy, xxxxxxxx, plísně, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, viry x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxx se provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx8);

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx;

x) toxiny xxxxxxxxxxx mikroorganismy, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx HP 9 Xxxxxxxx, i když xxxxxxxxxxx organismus xxx x xxxxxx není xxxxxxxx.

1.4. Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxx hodnoceny xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx porovnáváním xxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx nebezpečné vlastnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 6.

1.5. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti XX 9 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (fyzikální, chemickou xxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx právních předpisech x metodikách7).

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dekontaminace odpadu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x příslušných metodikách7).

2. XX 14 Xxxxxxxxxx

Xxxxx xx nebezpečná vlastnost XX 14 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX 14 Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 xxxxx x xxxxxxxxxx limitních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 alespoň xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 1: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ekotoxicity

Zkušební xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx hodnoty

Bakterie Aliivibrio xxxxxxxx

15 minut a 30 xxxxx

xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bakterií xxxxx xxx 50 % při xxxxxxxx 15 xxxxx xxx xxx expozici 30 xxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxx magna Xxxxxx

48 xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 %

Xxxx Xxxxxxxxxxx subspicatus

72 xxxxx

xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 50 % xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx xxxxxx

120 xxxxx

xxxxxxxxx se xx xxxxxxx inhibice xxxx stimulace xxxxx xxxxxx salátu větší xxx 50 % xx srovnání x xxxxxxxxx

Xxx porovnání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měření.

3. XX 15 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x době xxxxxx neměl

Vedle přiřazení xxxxxxxxxx vlastnosti XX 15 na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX 15 xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx vodného xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx limitních xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2.

Xxxxxxx x. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výluhu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 15

Ukazatel

Jednotka

Limitní xxxxxxx

XX

5,5-13

XX (xxxxxxxxxx látky)

mg/l

8 000

Xxxxxxxx

xx/x

30

Xx

xx/x

2,5

Xx

xx/x

30

Xx

xx/x

0,5

Xx xxxxxxx

xx/x

7

Xx

xx/x

10

Xx

xx/x

0,2

Xx

xx/x

4

Xx

xx/x

5

Xx

xx/x

0,5

Xx

xx/x

0,7

Xx

xx/x

20

Xx

xx/x

3

X

xx/x

90

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xx/x

100

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx jednosytných xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx parou.

Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 8/2021 Sb.

Provádění zkoušky xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx provádějí x xxxxxx výluhem xxxxxxx odpadu nebo x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxx kapalným xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 10 % xx. xxxxxx, xx. 100 g xxxxxx xxxxxx + 900 x xxxxxx umělé xxxx. Xxxxx půda xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Kapalný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx membránovým xxxxxxx 0,45 µm x souladu s xxxxxx ČSN EN 14735 Xxxxxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxxx vzorků xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a používá xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 100 g/l x přidáním xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx koncentraci xxxx x kontrole podle xxxxxxxxxxxx technické xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4. X xxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxxxx s xxxxx xx akvatické xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx XXX XX 14735. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx 100 x do 900 x sušiny xxxxx xxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx 100 ml/l) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a ve xxxxxx xxxxxxxxxxx jako x xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normy. X případě xxxxxxx x luminiscenčními xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx x 0,5 ml xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx 200 ml/l) x xxxxxxxxx salinitou podle xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxx XXX XX XXX 11348 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) -1,2 x xxxxxxx Xxxxx X 01/19 Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx na světelnou xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) - xxxx 1: Metoda s xxxxxxx připravenými xxxxxxxxxx, xxxx 2: Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 0,5 ml xxxxxxxx bakterií (zkoušená xxxxxxxxxxx xxxxxx je 100 ml/l). V xxxxxxx zkoušky x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 100 xx/x, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx:

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 12457-4 xx xxx 1. xxxxxxxx 2003 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx - Ověřovací zkouška xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx - Xxxx 4: Jednostupňová xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx 10 x/xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx menší xxx 10 xx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxx).

Xxx filtraci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 0,45 µx z XXXX xxxx nylonu xxxxx filtrů x xxxxxxxxxxxxxx nebo nitrocelulózy.

6. X xxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx anorganická xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxxx vápno, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx) může xxx xX xxxxxx upraveno xx hodnotu odpovídající xxxxxxxxxxxx xX v xxxxxxxxx kontrole podle xxxxxxxxxxxx technické normy x pH xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xx salátem může xxx upraveno xxxxxxxx xxxxxxxx sírové na xxxxxxx 6,0 ± 0,5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úpravě xxxxxxx xX xxxxxx xx být xxxxxx, xxx změna xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, v takovém xxxxxxx xx xxxxxx xX xxxxxxxxx.

7. Doplňující xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zkušebním xxxxxxxxxx Xxxxx Lactuca xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx ČSN XX XXX 11269-1 Xxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx půdní xxxxx - Xxxx 1: Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx sativa xxx. capitata, Xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx semena xxxxxx xxxxxxxxx, chemicky xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předklíčit xx zkušební xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vodou xx xxxx 24 xx 48 x, xxx xxxxxxxxxxx teplotě, xxx regulace xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x kořínkem, xxxxx je kratší xxx 2 mm.

Do xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 200 xx 300 g xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorku xxxxxx (xxxxxxxx x hmotnostním xxxxxx 1:9 xxxxxx xxxxx) xxxx kontroly (xxxxx půda). Xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 3 cm. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, např. 5x3 xxxx.

Xx xxxxxxxxxxx jamek xxx 0,5 xx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxx semenech xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dolu. Xxxxxx se ke xxxxxx přitlačí, xxxxxxx xx nezakrývají a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 24 ± 2 °C xxx přístupu xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx paralelních xxxxxxxxxxx. Xx 120 ± 2 h xxxxxxxx xx salát xxxxxx xxxxxx xx vzorku x změří se x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1 xx.

Xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx růstu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zjištěná v xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže předklíčené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx koeficient xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí překročit 20 %. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx 15 xx.

Xxxxxxxxxx xx pravidelně xxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxxxx látkou. Stanovuje xx XX50 kyseliny xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnota XX50 xx xxxxxxxx x xxxxxxx 300 mg.kgsuš-1 xx 650 xx.xxxxx-1.

Xxx xx prokázala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx do každé xxxxxxx inhibice růstu xxxxxx xxxxxxxx tři xxxxxxxx nádoby xxxxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx salátu.

Vyhodnocení xxxxxxx se provádí x xxxxxxx s xxxxxx ČSN XX XXX 11269-1 Kvalita xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx flóru - Xxxx 1: Xxxxxx xxxxxx inhibice xxxxx kořene. Doporučená xxxxxxx xxxxxxx délky xxxxxx xx 30 xx.

Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti XX 14 xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXX XX XXX 11348-1 xx xxx 1. xxxxxx 2009 Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xx luminiscenčních xxxxxxxxxx), - Část 1: Xxxx 1: Metoda x xxxxxxx připravenými xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - ČSN XX XXX 11348-2 xx xxx 1. května 2009 Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), - Xxxx 2: Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - ČSN XX XXX 11348-2:2009/X1 (757734), Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vod na xxxxxxxxx emisi Vibrio xxxxxxxx (Zkouška xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) - Xxxx 2: Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x 1.6.2019.

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx - XXX EN XXX 6341 xx xxx 1. května 2013 Xxxxxxx xxx - Zkouška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx magna Xxxxxx (Cladocera, Crustacea) - Zkouška xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - ČSN XX XXX 8692 xx xxx 1. xxxxx 2012 Kvalita xxx - Xxxxxxx inhibice xxxxx xxxxxxxxxxxxx zelených xxx.

Xxxxx Xxxxxxx xxxxxx - XXX XX XXX 11269-1 xx xxx 1. xxxxx 2013 Xxxxxxx xxxx - Stanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 8/2021 Xx.

Xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx vzorkování xxxxxx

X. Základní školení xxxxxxxx informace xxxxxxx x:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxx xxxx XXX ČR,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněných xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx odběru xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx normou ČSN XX 14899 ze xxx 1. července 2006 Charakterizace odpadů - vzorkování odpadů - Zásady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx normách xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. metodických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopad xx vzorkování odpadů,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx uchovávání x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

7. aspektech (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx vzorkování x xxxxxxxxxx souvisejících,

9. xxxxxxxxx (xxxx postupech) interpretace xxxxxxxx zkoušek,

10. xxxxxxxxxxx xxxxx xxx odběrech xxxxxx odpadů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

Dále xxxx xxxxxxxx praktický xxxxxx zaměřený xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znalostí x závěrečný test x ověření xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx základního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednodenní xxxxxxx obsahuje xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx přípravu xxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, novinky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vybavením xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výsledcích vzorkování x xxxxxxx vzorků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx činí 8-12 xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 8/2021 Sb.

Metody xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx

XXX XXX 11465 (836635) Xxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx hmotnostního xxxxxx sušiny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx půdy - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX XX 15934 (838125) Xxxx, xxxxxxxx bioodpad, xxxx x odpady - Výpočet podílu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx vody

příprava xxxxxx

XXX EN 12457-4 (838005) Xxxxxxxxxxxxxx odpadů - Vyluhování - Xxxxxxxxx zkouška xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxx - Xxxx 4: Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx 10 x/xx xxx materiály xx xxxxxxxxx xxxxx než 10 xx (bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx)

xxxxxxx

XXX XX 13657 (838015) Xxxxxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX XX 13656 (838014) Xxxxxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxxxxx xxxxxxx směsí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XX), xxxxxxx (XXX3) x xxxxxxxxxxxxxx (XXX) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

XXX XX 16424 (838013) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx

xxxxxxx výluhu

ČSN XX 16192 (838012) Xxxxxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

XXX X XXX/XX 16171 (838131) Kaly, xxxxxxxx xxxxxxxx a půdy-Stanovení xxxxx optickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-OES)

ČSN X CEN/TS 16172 Xxxx, xxxxxxxx bioodpad x xxxx - Xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxx s grafitovou xxxxxxx (XX-XXX)

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX XXX 17294-2 (757388) Xxxxxxx xxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uranu

ČSN EN XXX 15586 (757381) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx stopových xxxxx xxxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxx x grafitovou xxxxxxx

Xx

XXX XX ISO 11885 (757387) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx emisní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-OES)

ČSN XX XXX 17294-2 (757388) Xxxxxxx xxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Část 2: Xxxxxxxxx vybraných prvků xxxxxx xxxxxxx uranu

ČSN XX XXX 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x grafitovou xxxxxxx

X

XXX XX XXX 11885 (757387) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxx prvků optickou xxxxxx spektrometrií x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX XXX 17294-2 (757388) Kvalita xxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx, Xx

XXX XXX 7980 (757383) Xxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x hořčíku. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Jakost xxx - Xxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX XXX 17294-2 (757388) Xxxxxxx vod - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx plazmatem (XXX-XX) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX 75 7408 Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxx metodami xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx vybraných prvků xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX EN XXX 17294-2 (757388) Xxxxxxx vod - Xxxxxxx hmotnostní spektrometrie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-MS) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxx emisní spektrometrií x indukčně vázaným xxxxxxxxx (ICP-OES)

ČSN XX XXX 17294-2 (757388) Xxxxxx xxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-MS) - Xxxx 2: Stanovení xxxxxxxxx prvků xxxxxx xxxxxxx uranu

ČSN XXX 8288 (757382) Jakost xxx - Stanovení xxxxxxx, niklu, mědi, xxxxx, kadmia a xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxxx atomové absorpční xxxxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 5961 (757418) Jakost xxx - Stanovení xxxxxx xxxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxx

XXX EN ISO 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx emisní spektrometrií x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX EN XXX 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx plazmatem (XXX-XX) - Část 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx izotopů xxxxx x XXX XX 1233 (757425) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxx - Metody xxxxxxx absorpční spektrometrie

ČSN XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx stopových xxxxx atomovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxx spektrometrií s xxxxxxxx vázaným xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX EN XXX 17294-2 (757388) Jakost xxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxx spektrometrie x xxxxxxxx xxxxxxx plazmatem (XXX-XX) - Část 2: Stanovení vybraných xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XXX 8288 (757382) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx kobaltu, xxxxx, xxxx, zinku, xxxxxx a xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX 757440 Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX EN XXX 17852 (757442) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx xxxxxxx fluorescenční xxxxxxxxxxxxx

XXX XX ISO 12846 (757439) Kvalita xxx - Xxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxxx spektrometrie (XXX) xx xxxxxxxxxxxxxx a xxx xxx

Xx

XXX EN XXX 11885 (75 7387) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx emisní xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx plazmatem (XXX-XXX)

XXX XX XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxx xxx - Použití xxxxxxxxxx spektrometrie s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx vybraných xxxxx včetně izotopů xxxxx

XXX XX ISO 15586 (757381) Jakost xxx - Stanovení xxxxxxxxx xxxxx atomovou xxxxxxxxx spektrometrií x xxxxxxxxxx kyvetou

Ni

ČSN XX XXX 11885 (75 7387) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx optickou emisní xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-OES)

ČSN XX XXX 17294-2 (757388) Xxxxxx xxx - Použití hmotnostní xxxxxxxxxxxxx s indukčně xxxxxxx plazmatem (XXX-XX) - Část 2: Xxxxxxxxx vybraných prvků xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XXX 8288 (757382) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx, niklu, xxxx, zinku, xxxxxx x xxxxx - Xxxxxx plamenové xxxxxxx xxxxxxxxx spektrometrie

ČSN EN XXX 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx stopových prvků xxxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX XX ISO 11885 (757387) Xxxxxx vod - Stanovení xxxxxxxxx xxxxx optickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx plazmatem (XXX-XXX)

XXX XX XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxx xxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX ISO 8288 (757382) Xxxxxx vod - Stanovení kobaltu, xxxxx, mědi, zinku, xxxxxx a xxxxx - Metody plamenové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx vod - Stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX EN XXX 11885 (757387) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxx xxxxx optickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX EN XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxx vod - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indukčně vázaným xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Stanovení xxxxxxxxx prvků včetně xxxxxxx xxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spektrometrií x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxx xxx - Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plazmatem (XXX-XX) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XX ISO 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX X XXX/XX 17379-2 (75 7480) Xxxxxxx xxx - Stanovení selenu - Část 2: Xxxxxx xxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX-XXX)

X

XXX XX XXX 11885 (757387) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx vybraných prvků xxxxxxxx emisní spektrometrií x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-OES)

ČSN EN XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxx vod - Xxxxxxx hmotnostní xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx plazmatem (XXX-XX) - Část 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX ISO 17294-2 (757388) Xxxxxx xxx - Použití xxxxxxxxxx spektrometrie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX EN XXX 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spektrometrií x xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX XXX 8288 (757382) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx, niklu, mědi, xxxxx, kadmia x xxxxx - Metody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

XXX ISO 9297 (757420) Xxxxxx vod - Stanovení xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 10304-1 (757391) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - Část 1: Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, fosforečnanů x xxxxxx

XXX XX XXX 15682 (757421) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx průtokovou xxxxxxxx (XXX a XXX) xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX

(xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)

XXX XX 1484 (757515) Xxxxxx vod - Stanovení celkového xxxxxxxxxxx xxxxxx (TOC) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)

xxxxxxxx index

ČSN XX XXX 14402 (757567) Xxxxxx vod - Stanovení fenolů xxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIA x CFA)

ČSN XXX 6439 (757528) Jakost xxx -. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fenolů -Spektrofotometrická xxxxxx se 4-aminoantipyrinem xx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

XXX XX XXX 10304-1 (757391) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx rozpuštěných aniontů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Stanovení xxxxxxx, xxxxxxxx, fluoridů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

XXX ISO 10359-2 (757430) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx fluoridů. Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vázaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XX4+

(xxxxxx ionty)

ČSN XXX 7150-1 (757451) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx amonných xxxxx. Xxxx 1: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx metoda

ČSN EN XXX 11732 (757454) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Metoda průtokové xxxxxxx (XXX a XXX) se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx dusík N

ČSN XXX 11261 (836415) Xxxxxxx půdy - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx Kjeldahlova xxxxxx

XXX XX 16169 (838136) Kaly, xxxxxxxx xxxxxxxx a půdy - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kjeldahla

Celkový xxxxxx X

XXX 14672 (758022) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx, X

XXX ISO 9964-1,2,3 (757378) Xxxxxx vod. Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxx 1: Xxxxxxxxx sodíku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spektrometrie, Xxxx 2: Stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spektrometrie

NO3-, XX2-

XXX XX XXX 10304-1 (757391) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aniontů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, dusitanů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

XXX XX ISO 13395 (757456) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dusičnanového xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX a FIA) xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx detekcí

ČSN XX 26777 (757452) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xX

XXX XXX 10523 (757365) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx pH

ČSN XX 15933 (838120) Xxxx, xxxxxxxx bioodpad x xxxx - Xxxxxxxxx pH

ČSN XXX 10390 (836221) Kvalita xxxx - Stanovení xX

XX

(xxxxxxxxxx xxxxx)

XXX 75 7346 Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx

XXX EN XXX 10304-1 (757391) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx metodou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxx bromidů, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

XXX XXX 22743 (757478) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxx kontinuální xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX)

XXXX

(xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xyleny)

ČSN XX ISO 15009 (836708) Xxxxxxx půdy - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uhlovodíků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxx xxxxx-xxx-xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

(xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx)

XXX 38414-17 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx-, Xxxxxxxx- und Schlammuntersuchung - Xxxxxxx und Xxxxxxxxx (Gruppe S) - Xxxx 17: Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Halogenen (XXX) (S 17)

PAU

(polycyklické xxxxxxxxxx uhlovodíky)

ČSN XX 15527 (838029) Charakterizace xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlovodíků (XXX) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XX/XX) XXX XXX 18287 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxx polycyclischen xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (PAK) - Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx durch Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XX-XX)

XXX XX 16181 (83 8155) - Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (PAH) plynovou xxxxxxxxxxxxxx (XX) a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXXX)

XXX 75 7554 Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlovodíků (XXX) - Metoda HPCL x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx XX s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX EN XXX 17993 (757555) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx 15 polycyklických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxx XXXX s xxxxxxxxxxxxx detekcí xx xxxxxxxx kapalina-kapalina

PCB (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

XXX 38414-20 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx zur Wasser-, Xxxxxxxx- xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxx und Xxxxxxxxx (Xxxxxx X) - Xxxx 20: Xxxxxxxxxx xxx 6 xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (XXX) (X 20)

XXX XXX 10382 Bodenbeschaffenheit - Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx -Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Verfahren mit Xxxxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxx

XXX XX 15308 (838028) Charakterizace xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchytu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX EN 16167 (838153) Půdy, xxxxxxxx xxxxxxxx x kaly - Stanovení polychlorovaných xxxxxxxx (XXX) plynovou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx spektrometrií (XX-XX) x plynovou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (GC-ECD)

AT4

(respirační xxxxxxxx)

ÖXXXX X 2027-4 Xxxxxxxxxxx xxx Abfällen xxx xxx mechanisch - xxxxxxxxxxxx Behandlung - Xxxx 4: Stabilitätsparameter-Atmungsaktivität (XX4)

XXX

(xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)

XXX XX 15936 (838151) Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a odpady - Xxxxxxxxx celkového xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxxxx spalováním

ČSN XX 1484 (757515) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhlíku (XXX) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)

xxxxxxxxxx X10-X40

XXX EN 14039 (838025) Xxxxxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx C10 xx X40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

XXX XX 15170 (758066) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

XXX XX 15400 (838304) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

XXX XXX 1928 (44 1352) Xxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx tepla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx

XXX XX 15935 (838126) Xxxx, xxxxxxxx bioodpad, xxxx x xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

XXX XX 15169 (838026) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odpadech, xxxxxx x sedimentech

zkoušky xxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 11348-2 (757734) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx fischeri (Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) - část 2: Metoda xx xxxxxxxx bakteriemi

ČSN XX XXX 6341 (757751) Xxxxxxx xxx - Xxxxxxx inhibice pohyblivosti Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx (Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx) - Xxxxxxx akutní xxxxxxxx

XXX XX ISO 8692 (757740) Kvalita vod - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

XXX XX ISO 11269-1 (836446) Xxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx flóru - Xxxx 1: Xxxxxx xxxxxx inhibice xxxxx kořene

Stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a mikroorganismů

Acta xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx (XXXX) x 7/2001 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx na zemědělské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx č. 382/2001 Sb., o xxxxxxxxxx použití upravených xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (XXXX) x 1/2008 - Metodický xxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, upravených xxxxxxxxxxx, xxxxxx x čistíren xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx matricích

úprava xxxxxx

XXX XXX 11464 (757051) Xxxxxxx xxxx - Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

XXX EN XXX 14735 (838004) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Příprava xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx

XXX XX 15002 (838003) Příprava xxxxxxxxxx podílů z xxxxxxxxxxxxx vzorku

Metodický pokyn x přípravě xxxxxxxxxx xxxxxx xxx posouzení xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx škodlivin x xxxxxx, Xxxxxxx XXX, xxxxxx 12, xxxxxx XX, xxxxxxxx 2010

xxxxxxxxxx

XXX XX 14889 (838002) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxx -Zásady xxxxxxxx programu xxxxxxxxxx x xxxx použití

ČSN XX ISO 5667-13 (757051) Xxxxxx xxx - Xxxxx xxxxxx - Xxxx 13: Xxxxx xxx odběr xxxxxx kalů

Metodický pokyn xx vzorkování xxxxxx, Xxxxxxx XXX, xxxxxx 4, ročník XVIII, xxxxx 2008

Xxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x aktuálním xxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 8/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. ÚVOD

1.1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x zadání hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1.2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxx

1.3. Identifikace osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2. XXXXXXXX

2.1. Podklady x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

2.2. Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

3. XXXXXXX XXXX

3.1. Xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx odpadu

3.1.1 Xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx provozu xxxxx xxxxxx

3.1.2 Xxxxx odpadu x xxxxx vzniku xxxxxx

3.1.3 Xxxxxx, které xx xxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxx

3.1.3.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

3.1.3.2 Vstupní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

3.1.3.3 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

3.1.3.4 Xxxxxxx

3.1.4 Informace x zařízení a xxxx xxxxxxxxx stav

3.1.4.1 Xxxxxxxxxx potřebná pro xxxxxx xxxxxxxx

3.1.4.2 Xxxxxxxxx xxxx zařízení

3.1.4.3 Sledované x známé xxxxxxxxxx xxxxxx

3.1.4.4 Rešeršní x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3.2. Informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx

3.2.2 Zkušební xxxxxxxxxx xxxx odborná xxxxxxxxxx

3.2.3 Xxxxxxxx metody

3.2.4 Výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.2.4.1 Identifikace xxxxxxxxx x odběru xxxxxx xxxxxx

3.2.4.2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zkouškách

3.3 Xxxxxxxxx x podkladech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4. XXXXXXXXX ČÁST

4.1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4.1.1 Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

4.2.2 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6

4.2. Xxxxxxx

5. PODMÍNKY PLATNOSTI XXXXXXXXX

5.1. Xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vzorků xx xxxxxxxx

5.3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx

6. XXXXX

6.1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

6.2. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnoceného xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx

7. XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX NEBEZPEČNÝCH XXXXXXXXXX XXXXXX

7.1. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

7.2. Xxxxxxxx x xxxxxx vzorku xx zkouškám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx

7.3 Xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 8/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.1.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Komise 2014/955/EU xx dne 18. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx mění rozhodnutí 2000/532/XX x seznamu xxxxxx podle směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/98/XX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1357/2014 ze xxx 18. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxxx příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX x xxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX, xxxxx xxx x nebezpečnou xxxxxxxxx XX 14 "xxxxxxxxxx".

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1272/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x směsí, x změně x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x změně xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006.

4) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. xxxxxxxx 2014, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX x xxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxx.

5) Nařízení Komise (XX) č. 440/2008 ze xxx 30. xxxxxx 2008, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1907/2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkách.

7) Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Vyhláška č. 306/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXX 1/2010, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státního xxxxxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. XXX 75 8090 Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

AHEM 7/2001, Stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx č. 382/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

XXXX 1/2008, Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.