Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

8/2021 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Katalog odpadů §3

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu §4 §5

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie §6 §7

Vzorkování a zkoušky odpadů §8

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §9

Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů §10

Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu §11

Obsah osvědčení a sdělení §12

Oznámení §13

Přechodná ustanovení §14

Účinnost §15

Příloha č. 1 - Katalog odpadů

Příloha č. 2 - Doplňující limitní hodnoty a kritéria pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu HP 9, HP 14 a HP 15

Příloha č. 3 - Provádění zkoušky ekotoxicity

Příloha č. 4 - Obsah vzdělávacího programu pro provádění a řízení vzorkování odpadu

Příloha č. 5 - Metody provádění zkoušek a vzorkování

Příloha č. 6 - Dokumentační zpráva o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

INFORMACE

8

VYHLÁŠKA

ze xxx 5. xxxxx 2021

x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Katalog xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 2, §7 xxxx. 5, §28 xxxx. 6, §29 xxxx. 6, §74 xxxx. 7 a §76 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx2) a xxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx zařazování odpadu xxxxx Katalogu odpadů,

c) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX 9, XX 14 x XX 15,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxx odpadů,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klasifikovaná xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kritérií stanovených x částech 2 xx 5 xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx3),

x) xxxxxx xxxxx jakákoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, kadmia, xxxxxx (XX), xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x cínu, včetně xxxxxx xxxxx x xxxxxx podobě, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) přechodným xxxxx jakýkoli z xxxxxx xxxx: jakákoli xxxxxxxxxx skandia, vanadu, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako nebezpečné xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mění nebezpečnost xxxxxx odpadu, a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a které xx se v xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx fyzikální xxxxxxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vlastností xxxxxx.

§3

Katalog xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

Postup pro zařazování xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx podle druhu

§4

(1) Xxxxx se zařazuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhů odpadů xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx dvojčíslí xxxxxxxx xxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Některé xxxxxx xx zařazují xxx osmimístná katalogová xxxxx podruhů xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odpad se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 01 01 01, 20 01 08 01, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 03 01 01 pouze, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx soustřeďování.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx odpad vzniká, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvnitř xxxxxxx potom xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x příslušným katalogovým xxxxxx; při xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve skupinách 01 xx 12 x 17 xx 20, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx odpad xx xxxxxxxxx 13, 14 x 15 Xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx 13, 14 x 15, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx daný xxxxx ve xxxxxxx 16.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx 16, xxxxxxx xx danému xxxxxx katalogové xxxxx xxxxxxx dvojčíslím 99 xx xxxxxxx odpadů xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 2. X xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx 99 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx užívaným xxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxx samostatný poddruh xxxxxx.

§5

(1) Odpady z xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zařazují xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 16 01. Xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 16 01 xxxxxxxxxx xxxxx uvedeno, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanoveným x §4 xxxx. 2, 3 x 5.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx číslo 16 01 04* x v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx číslo 16 01 04 01*. Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xxx xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04* a x případě xxxxxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx 16 01 04 01* xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a odčerpání xxxxxxxxxx xxxxxx zařadit xxx katalogové xxxxx 16 01 06 x xxxxxxx vozidel x ukončenou životností x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx přepravy pod xxxxxxxxxx číslo 16 01 06 01.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx 20. Xx xxxx xxxxxxx nesmí být xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xx druhu xxxxxx 20 03 01 Směsný xxxxxxxxx xxxxx se zařazuje xxxxx zbytkový xxxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx druhu xxxxxx ve skupině 20.

(5) Xxxxxxx odpadů xx používá namísto xxxxx odpadu xxx xxxxx xxxxxx průběžné xxxxxxxx, ohlašování s xxxxxxxx statistického xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, informací x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu, xxxxxxxxx x výkazu podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852, hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx. Xxx ostatní účely xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx odpadu xxxx xxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na poddruh xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x odpadem xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "*".

(2) Xxxxx xxxx x Xxxxxxxx odpadů jednomu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx katalogová xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx je označeno xxxx nebezpečný odpad x xxxxx nikoliv, xxxxx xx zařazuje xxx katalogové xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx porovnáním xxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxx nebo výsledků xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nebezpečných vlastnostech xxxxxx4) xxxx doplňujícími xxxxxxx hodnotami x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kódem XX 9, HP 14 x XX 15 x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx, xxxxxxxxx-xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x balení xxxxx x směsí3) xxxxx, xxx použít xxxxx zkušební xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx prováděné xx xxxxxxxxxxxx jsou zakázány. Xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx HP 14 Xxxxxxxxxx se použije xxxxxx uvedená x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx i xx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek, xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx xxxx xxxxxxxxx x ke xxxxxxxxxxx, xx xx odběru xxxxxx odpadu xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dojít xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zohledněna x xxxxxxxxxxx dokládající výsledek xxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx HP 9 Xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx odpadu, z xxxxxxxxx xxxxxxx technologie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce.

(2) X xxxxxxxxxxxx vlastností XX 4 Xxxxxxxx - dráždivé xxx xxx x xxxx, XX 6 Akutní xxxxxxxx x XX 8 Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx použijí xxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxx látky uvedené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx4). Je-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x koncentraci, xxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx mezní xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dibenzo-p-dioxiny x xxxxxxxxxxxxx (PCDD/PCDF), 1,1,1-xxxxxxxx-2,2-xxx(4-xxxxxxxxxx) xxxxx (XXX), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (včetně lindanu), xxxxxxxx, xxxxxx, heptachlor, xxxxxxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx, aldrin, xxxxxxxxxxxxxxxx, mirex, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a/nebo XXX, xxxxx překračují koncentrační xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících látkách6), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx limity xxxxxxxxx x příloze xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů4) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx slitiny kovů x xxxxxxxxx formě, xxxxx xxxxxx znečištěny xxxxxxxxxxxx látkami. Čisté xxxxxxx xxxx x xxxxxx stavu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpady, jsou xxxxxxxxx uvedeny a xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedené x příloze XX xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx, označování x xxxxxx látek x xxxxx3):

x) 1.1.3.1 Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx B, X, X, X, X, X, X, X, X x X,

x) 1.1.3.2 Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx směsí: poznámky 1, 2, 3 x 5.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zařazené xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X", xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "O" x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx a nemají x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "*", xx xxxxxxxx xxxx "O/N". Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxxxx x zařazené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zařazují xxx xxxxxxxxxxxx xxxx odpadu xxxxxxxxx X x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx "X/X".

§8

Vzorkování a zkoušky xxxxxx

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zkoušky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxx x ním xxxx xxx zjištění xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vzorkování xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx XXX XX 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx použití.

(2) Obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ekotoxikologické xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx vhodnými ověřenými xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx stanoveno jinak, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxx xxxx účel xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Vzorky xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odpadu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx

Xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedeny xxx každou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx provádějí xxxxx v případě, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepostačují x xxxxxx pověřené osoby. Xxxxxx musí xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx ukazateli xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

Obsah xxxxxxx pro xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxx xxxxxxxx informace x

x) xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zařazování xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) zásadách xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx vzorky xxxx xxxxxx předáním xx zkouškám x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušek,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vzorkování odpadů,

e) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x §8,

x) xxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx protokolů x výsledcích xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro životní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x nebezpečnými odpady,

h) xxxxxx x náležitostech xxxxxxxxx a sdělení,

i) xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx.

(2) Pro xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nejvýše 14xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Pro účely xxxxxxx podmínek pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterého se xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxx zadání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, právní formu x xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; obchodní xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx a adresu xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, bylo-li xxxxxxxxx,

x) číslo jednací x xxxxx vydání xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxx vydáno, x xxxxxxxx orgánu, xxxxx povolení xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x popis xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x postupu xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hlediska obsahu xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx agens, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a klasifikace x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx osoba na xxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx přepravy xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx technologii xxxxxx odpadu x xxxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxx osvědčení x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx osob, xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxx xxxxx nebo název x adresu xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx firmu xxxx jméno x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

3. xxxxx x příjmení x xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxx-xx xxxxxxxxx,

x) název xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x návrh xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, při xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovny x xxxxxxxxxxxxxx číslem provozovny xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzniku xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxx kvalitu xxxxxx, xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx kvality, zhodnocení xxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xx xxxx vzniku,

f) xxxxxxxx x zdůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx4); x xxxxx nebezpečné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx výsledků zkoušek x úsudku pověřené xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx platnosti osvědčení x případné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) četnost x xxxxxx následné xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu, xxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Integrovaným systémem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum vydání, xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx; má-li pověřená xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) seznam xxxxxxxxx a žadatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použitých xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx

x) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f) x x) až x). X xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx4), xxxxx xxxx u xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx. Xxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) V případě, xx dotčený xxxxx xxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sdělení x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jedné xxxx souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx pověřená xxxxx podílející xx xx hodnocení odpadu,

b) xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x x) až x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílející xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx. Přílohy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přílohy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x hodnocením xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v souladu xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. září 2015 x postupu xxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Odpady xx xx 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xx xxxxx odpadu xxxxx vyhlášky č. 93/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx 2024 xx xxxxx poddruhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx určené pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přebírat xxxxxxx xxxxxx, mohou v xxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vlastnost XX 14 Xxxxxxxxxx může xxx xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1.1 x příloze č. 1 x xxxxxxxx č. 94/2016 Xx., o xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona.

§15

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx životního prostředí:

Mgr. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxx. XXXx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 8/2021 Xx.

XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

01

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

02

Xxxxxx x xxxxxxxxxx x zemědělství, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, rybářství, xxxxxxxxx x x výroby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

03

Xxxxxx xx zpracování xxxxx x výroby xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

04

Xxxxxx z xxxxxxxxxxx, kožešnického a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

05

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

06

Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesů

07

Odpady x xxxxxxxxxxx chemických procesů

08

Odpady x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxx a xxxxxx), xxxxxxx, těsnicích xxxxxxxxx x tiskařských xxxxx

09

Xxxxxx x fotografického xxxxxxxx

10

Xxxxxx x xxxxxxxxx procesů

11

Odpady x xxxxxxxxxx povrchových xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x x hydrometalurgie xxxxxxxxxxx xxxx

12

Xxxxxx z xxxxxxx x x xxxxxxxxx x mechanické xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx

13

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx x odpadů xxxxxxxxx xx skupinách 05 x 12)

14

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 07 a 08)

15

Xxxxxxx xxxxx, absorpční xxxxxxx, xxxxxxx tkaniny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx oděvy jinak xxxxxxxx

16

Xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx neurčené

17

Stavební x demoliční xxxxxx (xxxxxx vytěžené xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx)

18

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče a / xxxx x xxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotní xxxx)

19

Xxxxxx ze xxxxxxxx xx zpracování (xxxxxxxxx x odstraňování) xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

20

Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx a podobné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

01

XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXX A XXXXXXX ZPRACOVÁNÍ XXXXXXX X XXXXXX

01 01

Xxxxxx x těžby xxxxxxx

01 01 01

Xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

01 01 02

Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx nerostů

01 03

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx

01 03 04*

Hlušina xx xxxxxxxxxx sulfidické xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

01 03 05*

Jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

01 03 06

Jiná hlušina xxxxxxxxx xxx xxxxx 01 03 04 x 01 03 05

01 03 07*

Xxxx xxxxxx z fyzikálního x xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

01 03 08

Xxxxx prach xxxxxxxxx xxx xxxxxx 01 03 07

01 03 09

Xxxxxxx kal z xxxxxx xxxxx hlinitého xxxxxxxxx pod číslem 01 03 10

01 03 10*

Xxxxxxx xxx x xxxxxx oxidu xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx neuvedený xxx xxxxxx 01 03 07

01 03 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

01 04

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x chemického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

01 04 07*

Xxxxxx x fyzikálního x chemického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

01 04 08

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 01 04 07

01 04 09

Xxxxxxx xxxxx a jíl

01 04 10

Xxxxxxx prach xxxxxxxxx xxx xxxxxx 01 04 07

01 04 11

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 01 04 07

01 04 12

Xxxxxxx x další xxxxxx x xxxxx x čištění xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 01 04 07 x 01 04 11

01 04 13

Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 01 04 07

01 04 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

01 05

Xxxxx xxxx x jiné vrtné xxxxxx

01 05 04

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx sladkou xxxx

01 05 05*

Xxxxx xxxx x xxxxxx obsahující xxxxx xxxxx

01 05 06*

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx odpady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

01 05 07

Xxxxx xxxx x xxxxxx obsahující xxxxx neuvedené xxx xxxxx 01 05 05 x 01 05 06

01 05 08

Xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx chloridy xxxxxxxxx pod xxxxx 01 05 05 x 01 05 06

01 05 99

Xxxxxx xxxxx blíže neurčené

02

ODPADY XX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X X XXXXXX X ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

02 01

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, rybářství, xxxxxxxxx x myslivosti

02 01 01

Xxxx x praní x x čištění

02 01 02

Odpad živočišných xxxxx

02 01 03

Odpad xxxxxxxxxxx pletiv

02 01 04

Xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

02 01 06

Xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx odpady, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx

02 01 07

Odpady x xxxxxxxxx

02 01 08*

Xxxxxxxxxxxx odpady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

02 01 09

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuvedené xxx číslem 02 01 08

02 01 10

Xxxxxx xxxxxx

02 01 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

02 02

Odpady x xxxxxx x zpracování xxxx, xxx x xxxxxx potravin xxxxxxxxxxx xxxxxx

02 02 01

Xxxx x praní x x xxxxxxx

02 02 02

Xxxxx živočišných xxxxx

02 02 03

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 02 04

Kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx vzniku

02 02 99

Xxxxxx jinak blíže xxxxxxxx

02 03

Xxxxxx z xxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxx, zeleniny, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx, čaje x xxxxxx; odpady x konzervárenského xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x kvasničného xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

02 03 01

Xxxx x xxxxx, xxxxxxx, loupání, odstřeďování x separace

02 03 02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činidel

02 03 03

Odpady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

02 03 04

Xxxxxxxx nevhodné xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

02 03 05

Kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx jejich xxxxxx

02 03 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

02 04

Xxxxxx x výroby xxxxx

02 04 01

Zemina x xxxxxxx x xxxxx řepy

02 04 02

Xxxxx uhličitanu vápenatého

02 04 03

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 04 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

02 05

Xxxxxx x mlékárenského xxxxxxxx

02 05 01

Suroviny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracování

02 05 02

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx jejich xxxxxx

02 05 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

02 06

Xxxxxx x pekáren x xxxxxx cukrovinek

02 06 01

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracování

02 06 02

Xxxxxx konzervačních xxxxxxx

02 06 03

Xxxx x xxxxxxx odpadních xxx v místě xxxxxx xxxxxx

02 06 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

02 07

Xxxxxx z xxxxxx alkoholických a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxx x kakaa)

02 07 01

Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 02

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 03

Odpady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

02 07 04

Suroviny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 07 05

Kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxxx

02 07 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

03

XXXXXX ZE XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXX

03 01

Xxxxxx xx zpracování xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx

03 01 01

Odpadní kůra x xxxxx

03 01 04*

Xxxxxx, xxxxxxx, odřezky, xxxxx, dřevotřískové desky x xxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

03 01 05

Xxxxxx, xxxxxxx, odřezky, xxxxx, dřevotřískové xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx 03 01 04

03 01 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

03 02

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

03 02 01*

Xxxxxxxxxxxxxx organická činidla x xxxxxxxxxx xxxxx

03 02 02*

Xxxxxxxxxx organická xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

03 02 03*

Organokovová xxxxxxx x impregnaci xxxxx

03 02 04*

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

03 02 05*

Xxxx xxxxxxx k impregnaci xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

03 02 99

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx dřeva xxxxx xxxxx xxxxxxxx

03 03

Xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx celulózy, xxxxxx x xxxxxxx

03 03 01

Odpadní xxxx x xxxxx

03 03 02

Xxxx zeleného xxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

03 03 05

Kaly x xxxxxxxxxxxx tiskařské xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

03 03 07

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

03 03 08

Xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

03 03 09

Odpadní xxxxxxxxxxxxx xxx

03 03 10

Výmětová xxxxxx, xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, výplně x xxxxxxxxx vrstvy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

03 03 11

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 03 03 10

03 03 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

04

XXXXXX X XXXXXXXXXXX, KOŽEŠNICKÉHO A XXXXXXXXXX PRŮMYSLU

04 01

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx průmyslu

04 01 01

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

04 01 02

Odpad x loužení

04 01 03*

Xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

04 01 04

Xxxxxx břečka xxxxxxxxxx xxxxx

04 01 05

Činící xxxxxx neobsahující xxxxx

04 01 06

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxxx

04 01 07

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

04 01 08

Xxxxxx x usní (xxxxxxx xxxxxx, postružiny, xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx

04 01 09

Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx

04 01 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

04 02

Xxxxxx z xxxxxxxxxx průmyslu

04 02 09

Xxxxxx x kompozitních xxxxxx (impregnované tkaniny, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx)

04 02 10

Xxxxxxxxx hmoty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx, xxxx)

04 02 14*

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

04 02 15

Xxxx odpady x apretace xxxxxxxxx xxx číslem 04 02 14

04 02 16*

Xxxxxxx x pigmenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

04 02 17

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 04 02 16

04 02 19*

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx jejich vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

04 02 20

Xxxx kaly x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxx xxx číslem 04 02 19

04 02 21

Xxxxxx x nezpracovaných xxxxxxxxxx xxxxxx

04 02 22

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vláken

04 02 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

05

XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXX ZEMNÍHO XXXXX X Z XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

05 01

Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx

05 01 02*

Xxxx x odsolovacích xxxxxxxx

05 01 03*

Xxxx xx xxx nádrží xx xxxxx xxxxx

05 01 04*

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

05 01 05*

Xxxxxx (rozlité) xxxxx xxxxx

05 01 06*

Xxxxx kaly x xxxxxx xxxxxxxx

05 01 07*

Xxxxxx dehty

05 01 08*

Xxxx dehty

05 01 09*

Xxxx x čištění xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

05 01 10

Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 05 01 09

05 01 11*

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxx

05 01 12*

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

05 01 13

Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx kotle

05 01 14

Odpad x xxxxxxxxxx kolon

05 01 15*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

05 01 16

Odpady xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx

05 01 17

Asfalt

05 01 99

Odpady xxxxx xxxxx neurčené

05 06

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

05 06 01*

Xxxxxx xxxxx

05 06 03*

Xxxx xxxxx

05 06 04

Odpad x xxxxxxxxxx kolon

05 06 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

05 07

Odpady x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

05 07 01*

Xxxxxx xxxxxxxxxx rtuť

05 07 02

Xxxxxx obsahující xxxx

05 07 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

06

XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

06 01

Xxxxxx x výroby, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kyselin

06 01 01*

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

06 01 02*

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

06 01 03*

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

06 01 04*

Xxxxxxxx fosforečná x xxxxxxxx xxxxxxxxx

06 01 05*

Xxxxxxxx dusičná a xxxxxxxx xxxxxx

06 01 06*

Xxxx xxxxxxxx

06 01 99

Xxxxxx jinak blíže xxxxxxxx

06 02

Odpady x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

06 02 01*

Hydroxid xxxxxxxx

06 02 03*

Xxxxxxxx amonný

06 02 04*

Hydroxid xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

06 02 05*

Xxxx xxxxxxx

06 02 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

06 03

Xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx

06 03 11*

Pevné xxxx x roztoky xxxxxxxxxx xxxxxxx

06 03 13*

Xxxxx soli x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

06 03 14

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 06 03 11 x 06 03 13

06 03 15*

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx těžké xxxx

06 03 16

Oxidy xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 06 03 15

06 03 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

06 04

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 06 03

06 04 03*

Xxxxxx xxxxxxxxxx arsen

06 04 04*

Odpady obsahující xxxx

06 04 04 01*

Xxxxxx rtuť

06 04 05*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx

06 04 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

06 05

Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx jejich xxxxxx

06 05 02*

Xxxx x xxxxxxx odpadních xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

06 05 03

Xxxx kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 06 05 02

06 06

Odpady x xxxxxx, xxxxxxxxxx, distribuce x používání sirných xxxxxxxxx, z xxxxxxxxxx xxxxxxx výroby x xxxxxxxxxx síry x x xxxxxxxxxxxx procesů

06 06 02*

Odpady obsahující xxxxxxxxxx sulfidy

06 06 03

Xxxxxx obsahující xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 06 06 02

06 06 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

06 07

Xxxxxx z výroby, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx halogenů x x chemických xxxxxxx xxxxxxxxxx halogenů

06 07 01*

Xxxxxx xxxxxxxxxx azbest x xxxxxxxxxxx

06 07 02*

Xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx

06 07 03*

Xxxx síranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

06 07 04*

Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx

06 07 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

06 08

Xxxxxx x výroby, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x používání xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx

06 08 02*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

06 08 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

06 09

Odpady x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

06 09 02

Xxxxxxx obsahující xxxxxx

06 09 03*

Xxxxxxx odpady xx bázi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

06 09 04

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 06 09 03

06 09 99

Xxxxxx jinak xxxxx neurčené

06 10

Xxxxxx x xxxxxx, zpracování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sloučenin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a z xxxxxx xxxxxx

06 10 02*

Xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

06 10 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

06 11

Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

06 11 01

Xxxxxx xx xxxx vápníku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

06 11 99

Odpady xxxxx blíže xxxxxxxx

06 13

Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

06 13 01*

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx

06 13 02*

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx uvedeného pod xxxxxx 06 07 02)

06 13 03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

06 13 04*

Xxxxxx ze zpracování xxxxxxx

06 13 05*

Saze

06 13 99

Odpady jinak xxxxx xxxxxxxx

07

XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

07 01

Xxxxxx x výroby, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

07 01 01*

Promývací xxxx x xxxxxxx xxxxx

07 01 03*

Organická xxxxxxxxxxxx rozpouštědla, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

07 01 04*

Jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a matečné xxxxx

07 01 07*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a reakční xxxxxx

07 01 08*

Xxxx xxxxxxxxxx a reakční xxxxxx

07 01 09*

Halogenované xxxxxxxxx xxxxxx, upotřebená xxxxxxxxx činidla

07 01 10*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

07 01 11*

Kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

07 01 12

Xxxx xxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 07 01 11

07 01 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

07 02

Odpady x výroby, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx kaučuku x syntetických vláken

07 02 01*

Promývací xxxx x xxxxxxx xxxxx

07 02 03*

Organická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x matečné louhy

07 02 04*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

07 02 07*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 02 08*

Xxxx destilační x reakční xxxxxx

07 02 09*

Xxxxxxxxxxxx filtrační xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činidla

07 02 10*

Xxxx filtrační xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

07 02 11*

Xxxx x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

07 02 12

Xxxx xxxx x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx neuvedené pod xxxxxx 07 02 11

07 02 13

Xxxxxxxx xxxxx

07 02 14*

Odpady xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

07 02 15

Odpady xxxxxx neuvedené pod xxxxxx 07 02 14

07 02 16*

Xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxxx

07 02 17

Odpady xxxxxxxxxx xxxxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 07 02 16

07 02 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

07 02 99 01

Xxxxxxx xxxxx

07 03

Odpady x xxxxxx, zpracování, distribuce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx odpadů xxxxxxxxx x podskupině 06 11)

07 03 01*

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx

07 03 03*

Organická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, promývací xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx

07 03 04*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, promývací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

07 03 07*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 03 08*

Jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 03 09*

Halogenované xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činidla

07 03 10*

Jiné filtrační xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

07 03 11*

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

07 03 12

Xxxx kaly x čištění xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxx xxx číslem 07 03 11

07 03 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

07 04

Xxxxxx x xxxxxx, zpracování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organických xxxxxxxxx (kromě xxxxxx xxxxxxxxx xxx čísly 02 01 08 x 02 01 09), xxxxxxx x xxxxxxxxxx dřeva (kromě xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 03 02) x xxxxxxx biocidů

07 04 01*

Promývací vody x xxxxxxx louhy

07 04 03*

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, promývací xxxxxxxx x xxxxxxx louhy

07 04 04*

Jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

07 04 07*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zbytky

07 04 08*

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zbytky

07 04 09*

Halogenované filtrační xxxxxx x upotřebená xxxxxxxxx činidla

07 04 10*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

07 04 11*

Xxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

07 04 12

Xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 07 04 11

07 04 13*

Pevné xxxxxx obsahující nebezpečné xxxxx

07 04 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

07 05

Xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků

07 05 01*

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx louhy

07 05 03*

Xxxxxxxxx halogenovaná xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

07 05 04*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, promývací kapaliny x xxxxxxx xxxxx

07 05 07*

Halogenované xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 05 08*

Xxxx destilační x xxxxxxx zbytky

07 05 09*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x upotřebená xxxxxxxxx xxxxxxx

07 05 10*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x upotřebená xxxxxxxxx xxxxxxx

07 05 11*

Xxxx x čištění xxxxxxxxx xxx v místě xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

07 05 12

Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 07 05 11

07 05 13*

Pevné xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

07 05 14

Pevné xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 07 05 13

07 05 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

07 06

Xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kosmetiky

07 06 01*

Xxxxxxxxx xxxx x matečné xxxxx

07 06 03*

Organická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

07 06 04*

Jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, promývací kapaliny x xxxxxxx louhy

07 06 07*

Xxxxxxxxxxxx destilační x xxxxxxx xxxxxx

07 06 08*

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

07 06 09*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

07 06 10*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

07 06 11*

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

07 06 12

Xxxx kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 07 06 11

07 06 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

07 07

Xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx chemických xxxxx x blíže xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

07 07 01*

Xxxxxxxxx xxxx x matečné louhy

07 07 03*

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

07 07 04*

Xxxx organická xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx louhy

07 07 07*

Xxxxxxxxxxxx destilační x xxxxxxx xxxxxx

07 07 08*

Jiné xxxxxxxxxx x reakční xxxxxx

07 07 09*

Halogenované filtrační xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činidla

07 07 10*

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx absorpční xxxxxxx

07 07 11*

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

07 07 12

Xxxx xxxx z xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 07 07 11

07 07 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

08

XXXXXX X XXXXXX, ZPRACOVÁNÍ, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX HMOT (BAREV, XXXX A XXXXXX), XXXXXXX, XXXXXXXXX MATERIÁLŮ X XXXXXXXXXXX XXXXX

08 01

Xxxxxx x výroby, xxxxxxxxxx, distribuce, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x laků

08 01 11*

Xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx organická xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

08 01 12

Xxxx odpadní barvy x laky xxxxxxxxx xxx číslem 08 01 11

08 01 13*

Xxxx z xxxxx xxxx x laků xxxxxxxxxx organická xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxx

08 01 14

Xxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx pod číslem 08 01 13

08 01 15*

Xxxxx kaly xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

08 01 16

Jiné xxxxx xxxx obsahující barvy xxxx laky neuvedené xxx číslem 08 01 15

08 01 17*

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx laků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxx

08 01 18

Jiné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 08 01 17

08 01 19*

Vodné xxxxxxxx xxxxxxxxxx barvy xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

08 01 20

Jiné xxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 01 19

08 01 21*

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx barev xxxx xxxx

08 01 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

08 02

Odpady x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (včetně xxxxxxxxxxx materiálů)

08 02 01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

08 02 02

Xxxxx xxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx

08 02 03

Xxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx

08 02 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

08 03

Xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx barev

08 03 07

Vodné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

08 03 08

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxx

08 03 12*

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

08 03 13

Xxxxxxx xxxxxxxxx barvy xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 03 12

08 03 14*

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahující nebezpečné xxxxx

08 03 15

Kaly xxxxxxxxxxx xxxxx neuvedené xxx xxxxxx 08 03 14

08 03 16*

Xxxxxxx leptací roztoky

08 03 17*

Odpadní tiskařský xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

08 03 18

Odpadní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 03 17

08 03 19*

Xxxxxxxxx xxxx

08 03 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

08 04

Odpady z xxxxxx, zpracování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálů (xxxxxx vodotěsnicích výrobků)

08 04 09*

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx materiály xxxxxxxxxx organická rozpouštědla xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

08 04 10

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 08 04 09

08 04 11*

Xxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

08 04 12

Jiné xxxx z lepidel x těsnicích xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 08 04 11

08 04 13*

Vodné xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

08 04 14

Jiné xxxxx kaly x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 08 04 13

08 04 15*

Xxxxxxx vody obsahující xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 04 16

Xxxx xxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxx xxxx těsnicí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 08 04 15

08 04 17*

Kalafunový xxxx

08 04 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

08 05

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx xx xxxxxxx 08

08 05 01*

Odpadní isokyanáty

09

ODPADY X XXXXXXXXXXXXXX PRŮMYSLU

09 01

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

09 01 01*

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

09 01 02*

Vodné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

09 01 03*

Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx

09 01 04*

Roztoky xxxxxxxxxx

09 01 05*

Xxxxxx xxxxxxx x roztoky bělicích xxxxxxxxxx

09 01 06*

Odpady xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx fotografického odpadu x xxxxx jeho xxxxxx

09 01 07

Fotografický xxxx x papír xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

09 01 08

Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx neobsahující xxxxxxx xxxx sloučeniny xxxxxxx

09 01 10

Xxxxxxxxxxx na xxxxx použití xxx xxxxxxx

09 01 11*

Fotoaparáty xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxx xxxxx 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03

09 01 12

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obsahující xxxx baterie xxxxxxxxx xxx číslem 09 01 11

09 01 13*

Xxxxxxx vody xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 09 01 06

09 01 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

10 01

Xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx spalovacích xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 19)

10 01 01

Xxxxxx, xxxxxxx x kotelní xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 01 04)

10 01 02

Popílek xx xxxxxxxxx uhlí

10 01 03

Xxxxxxx xx spalování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

10 01 04*

Xxxxxxx x xxxxxxx prach xx xxxxxxxxx ropných xxxxxxxx

10 01 05

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vápníku x xxxxxxxxxx xxxxxx

10 01 07

Xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx

10 01 09*

Xxxxxxxx xxxxxx

10 01 13*

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použitých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

10 01 14*

Xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx prach xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

10 01 15

Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 01 14

10 01 16*

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 01 17

Popílek xx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx pod číslem 10 01 16

10 01 18*

Xxxxxx x xxxxxxx odpadních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

10 01 19

Xxxxxx z xxxxxxx odpadních xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 10 01 05, 10 01 07 x 10 01 18

10 01 20*

Xxxx x xxxxxxx odpadních xxx x místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 01 21

Xxxx kaly x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 01 20

10 01 22*

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 01 23

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 01 22

10 01 24

Písky x xxxxxxxxx loží

10 01 25

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx paliva pro xxxxxxx xxxxxxxxxx

10 01 26

Xxxxxx z čištění xxxxxxxx xxxx

10 01 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 02

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

10 02 01

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

10 02 02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10 02 07*

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx plynů xxxxxxxxxx nebezpečné látky

10 02 08

Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 02 07

10 02 10

Xxxxx x xxxxxxxxx

10 02 11*

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

10 02 12

Xxxx odpady z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx číslem 10 02 11

10 02 13*

Xxxx x xxxxxxxxx koláče x xxxxxxx plynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

10 02 14

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 02 13

10 02 15

Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

10 02 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

10 03

Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10 03 02

Xxxxxxx xxxxx

10 03 04*

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

10 03 05

Xxxxxxx oxid xxxxxxx

10 03 08*

Solné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

10 03 09*

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

10 03 15*

Xxxxx, xxxxx xxxx hořlavé xxxx při xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx množstvích

10 03 16

Xxxx xxxxx neuvedené xxx xxxxxx 10 03 15

10 03 17*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx

10 03 18

Xxxxxx obsahující xxxxx x výroby xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 03 17

10 03 19*

Xxxxx xx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

10 03 20

Xxxxx xx spalin xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 03 19

10 03 21*

Xxxx xxxx x prach (xxxxxx xxxxxx z kulových xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 03 22

Xxxx xxxx a xxxxx (xxxxxx prachu x xxxxxxxx xxxxx) neuvedené xxx číslem 10 03 21

10 03 23*

Xxxxx odpady z xxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

10 03 24

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 03 23

10 03 25*

Xxxx x filtrační xxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 03 26

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 03 25

10 03 27*

Odpady x xxxxxxx chladicí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

10 03 28

Jiné odpady x xxxxxxx chladicí xxxx neuvedené xxx xxxxxx 10 03 27

10 03 29*

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a černých xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 03 30

Xxxxxx x úpravy solných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 03 29

10 03 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 04

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

10 04 01*

Strusky (x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx)

10 04 02*

Xxxx a xxxxx (x prvního x xxxxxxx xxxxxx)

10 04 03*

Xxxxxxxxxx vápenatý

10 04 04*

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx

10 04 05*

Xxxx xxxx x xxxxx

10 04 06*

Xxxxx odpad x čištění xxxxx

10 04 07*

Kaly a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

10 04 09*

Xxxxxx x čištění xxxxxxxx vody obsahující xxxxx xxxxx

10 04 10

Xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx číslem 10 04 09

10 04 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 05

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zinku

10 05 01

Xxxxxxx (z xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx)

10 05 03*

Xxxxx x čištění spalin

10 05 04

Xxxx xxxx x xxxxx

10 05 05*

Xxxxx odpady z xxxxxxx xxxxx

10 05 06*

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

10 05 08*

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

10 05 09

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 05 08

10 05 10*

Xxxxx x pěny, xxxxx xxxx hořlavé xxxx xxx styku x vodou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx množstvích

10 05 11

Xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 05 10

10 05 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

10 06

Xxxxxx z pyrometalurgie xxxx

10 06 01

Strusky (x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx)

10 06 02

Xxxx x stěry (x prvního a xxxxxxx xxxxxx)

10 06 03*

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

10 06 04

Xxxx xxxx a xxxxx

10 06 06*

Pevný xxxxx x xxxxxxx xxxxx

10 06 07*

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

10 06 09*

Xxxxxx x čištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

10 06 10

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 06 09

10 06 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 07

Xxxxxx x pyrometalurgie stříbra, xxxxx x xxxxxxx

10 07 01

Xxxxxxx (x xxxxxxx x druhého xxxxxx)

10 07 02

Xxxx x xxxxx (x xxxxxxx a druhého xxxxxx)

10 07 03

Pevný xxxxx z čištění xxxxx

10 07 04

Xxxx xxxx x xxxxx

10 07 05

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

10 07 07*

Xxxxxx x čištění xxxxxxxx xxxx obsahující xxxxx xxxxx

10 07 08

Xxxx odpady x xxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxx xxx číslem 10 07 07

10 07 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 08

Odpady x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kovů

10 08 04

Xxxx x xxxxx

10 08 08*

Solné strusky x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

10 08 09

Xxxx xxxxxxx

10 08 10*

Xxxxx x xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxx styku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10 08 11

Xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 08 10

10 08 12*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx

10 08 13

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx anod xxxxxxxxx xxx číslem 10 08 12

10 08 14

Xxxxxxx xxxxx

10 08 15*

Prach x xxxxxxx spalin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 08 16

Xxxxx x čištění xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 08 15

10 08 17*

Kaly x xxxxxxxxx xxxxxx x čištění xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 08 18

Kaly x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 08 17

10 08 19*

Xxxxxx x čištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

10 08 20

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx chladicí xxxx xxxxxxxxx pod číslem 10 08 19

10 08 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

10 09

Xxxxxx xx xxxxxxx železných xxxxxxx

10 09 03

Xxxxx xxxxxxx

10 09 05*

Licí xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 09 06

Xxxx formy x xxxxx xxxxxxxxx x odlévání xxxxxxxxx xxx číslem 10 09 05

10 09 07*

Xxxx formy a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 09 08

Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pod číslem 10 09 07

10 09 09*

Prach z xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 09 10

Xxxxx x čištění xxxxxx neuvedený pod xxxxxx 10 09 09

10 09 11*

Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 09 12

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 09 11

10 09 13*

Odpadní xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 09 14

Odpadní xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 09 13

10 09 15*

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 09 16

Xxxxxxx xxxxxxx xx indikaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 09 15

10 09 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 10

Xxxxxx xx slévání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

10 10 03

Xxxxx struska

10 10 05*

Xxxx xxxxx x xxxxx nepoužitá x odlévání obsahující xxxxxxxxxx látky

10 10 06

Xxxx xxxxx a xxxxx nepoužitá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 10 05

10 10 07*

Licí xxxxx a jádra xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 10 08

Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx neuvedená xxx číslem 10 10 07

10 10 09*

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 10 10

Xxxxx x xxxxxxx spalin xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 10 09

10 10 11*

Xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

10 10 12

Xxxx úlet xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 10 11

10 10 13*

Odpadní xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky

10 10 14

Odpadní pojiva xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 10 13

10 10 15*

Odpadní činidla xx xxxxxxxx prasklin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

10 10 16

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 10 15

10 10 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

10 11

Xxxxxx x xxxxxx skla x xxxxxxxxxx xxxxxxx

10 11 03

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

10 11 05

Úlet x xxxxx

10 11 09*

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zpracováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 11 10

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 11 09

10 11 11*

Odpadní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx. x xxxxxxxxx)

10 11 12

Odpadní xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 11 11

10 11 13*

Kaly x leštění x xxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 11 14

Xxxx z leštění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 11 13

10 11 15*

Pevné xxxxxx x xxxxxxx spalin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 11 16

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spalin xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 11 15

10 11 17*

Kaly x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

10 11 18

Xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x čištění xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 11 17

10 11 19*

Xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx vod v xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 11 20

Xxxxx xxxxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 11 19

10 11 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 12

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, tašek a xxxxxx

10 12 01

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpracováním

10 12 03

Xxxx x xxxxx

10 12 05

Kaly a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

10 12 06

Xxxxxxxx formy

10 12 08

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx (xx tepelném xxxxxxxxxx)

10 12 09*

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10 12 10

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx neuvedené xxx xxxxxx 10 12 09

10 12 11*

Odpady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

10 12 12

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 12 11

10 12 13

Kaly x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx jejich xxxxxx

10 12 99

Odpady xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 13

Xxxxxx x výroby xxxxxxx, xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxx vyráběných

10 13 01

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpracováním

10 13 04

Xxxxxx z kalcinace x xxxxxx xxxxx

10 13 06

Xxxx x xxxxx (kromě xxxxxx xxxxxxxxx xxx čísly 10 13 12 x 10 13 13)

10 13 07

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

10 13 09*

Odpady z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

10 13 10

Odpady x výroby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod číslem 10 13 09

10 13 11

Xxxxxx x xxxxxx směsných xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 10 13 09 x 10 13 10

10 13 12*

Xxxxx xxxxxx x čištění xxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

10 13 13

Xxxxx xxxxxx z čištění xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 13 12

10 13 14

Odpadní xxxxx x xxxxxxxx xxx

10 13 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

10 14

Xxxxxx z krematorií

10 14 01*

Odpad z xxxxxxx plynu obsahující xxxx

11

XXXXXX X CHEMICKÝCH XXXXXXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X X HYDROMETALURGIE XXXXXXXXXXX XXXX

11 01

Xxxxxx x xxxxxxxxxx povrchových xxxxx, x povrchových xxxxx xxxx x xxxxxx materiálů (xxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, moření, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anodická xxxxxxx)

11 01 05*

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

11 01 06*

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

11 01 07*

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

11 01 08*

Kaly z xxxxxxxxxxx

11 01 09*

Kaly x filtrační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

11 01 10

Xxxx a xxxxxxxxx koláče xxxxxxxxx xxx xxxxxx 11 01 09

11 01 11*

Xxxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

11 01 12

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 11 01 11

11 01 13*

Xxxxxx x odmašťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

11 01 14

Odpady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 11 01 13

11 01 15*

Xxxxxx x kaly x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx iontoměničů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

11 01 16*

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pryskyřice xxxxxxxxxxx

11 01 98*

Jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

11 01 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

11 02

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

11 02 02*

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zinku (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx)

11 02 03

Odpady x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

11 02 05*

Odpady x hydrometalurgie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

11 02 06

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx mědi neuvedené xxx xxxxxx 11 02 05

11 02 07*

Xxxx odpady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

11 02 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

11 03

Xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesů

11 03 01*

Xxxxxx obsahující kyanidy

11 03 02*

Xxxx xxxxxx

11 05

Xxxxxx ze žárového xxxxxxxxx

11 05 01

Xxxxx xxxxx

11 05 02

Xxxxxxx xxxxx

11 05 03*

Xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx

11 05 04*

Upotřebené xxxxxxx

11 05 99

Odpady xxxxx blíže xxxxxxxx

12

XXXXXX X XXXXXXX X X FYZIKÁLNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX A PLASTŮ

12 01

Xxxxxx x tváření x x xxxxxxxxx x mechanické xxxxxxxxx xxxxxx kovů x xxxxxx

12 01 01

Xxxxxx x třísky železných xxxx

12 01 02

Xxxx xxxxxxxxx xxxx

12 01 03

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

12 01 03 01

Xxx, bronz x mosaz

12 01 03 02

Hliník

12 01 03 03

Xxxxx

12 01 03 04

Xxxxx

12 01 03 06

Xxx

12 01 04

Xxxx neželezných kovů

12 01 05

Plastové xxxxxxx x xxxxxx

12 01 06*

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx)

12 01 07*

Xxxxxxx xxxxxxxxx řezné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (kromě xxxxxx a xxxxxxx)

12 01 08*

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

12 01 09*

Xxxxxxx řezné xxxxxx x xxxxxxx neobsahující xxxxxxxx

12 01 10*

Xxxxxxxxxx xxxxx oleje

12 01 12*

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

12 01 13

Xxxxxx xx xxxxxxxxx

12 01 14*

Xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky

12 01 15

Xxxx kaly x obrábění xxxxxxxxx xxx xxxxxx 12 01 14

12 01 16*

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahující nebezpečné xxxxx

12 01 17

Xxxxxxx xxxxxxxx x otryskávání xxxxxxxxx xxx xxxxxx 12 01 16

12 01 18*

Xxxxxx xxx (xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx x kal x xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx

12 01 19*

Xxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx xxxx

12 01 20*

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

12 01 21

Xxxxxxxxxx brusné xxxxxxxx x brusné xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 12 01 20

12 01 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

12 03

Odpady x xxxxxxx odmašťování xxxxx a vodní xxxxx (kromě xxxxxx xxxxxxxxx ve skupině 11)

12 03 01*

Xxxxx xxxx

12 03 02*

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

13

XXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX PALIV (XXXXX JEDLÝCH XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XX SKUPINÁCH 05, 12 X 19)

13 01

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje

1301 01*

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX

13 01 04*

Xxxxxxxxxx xxxxxx

13 01 05*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

13 01 09*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx minerální oleje

13 01 10*

Nechlorované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

13 01 11*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

13 01 12*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje

13 01 13*

Xxxx hydraulické xxxxx

13 02

Xxxxxxx motorové, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx

13 02 04*

Chlorované xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x mazací xxxxx

13 02 05*

Xxxxxxxxxxxx minerální xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx

13 02 06*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, převodové x mazací xxxxx

13 02 07*

Xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, převodové x xxxxxx xxxxx

13 02 08*

Jiné motorové, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

13 03

Xxxxxxx izolační x teplonosné xxxxx

13 03 01*

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx teplonosné xxxxx x xxxxxxx XXX

13 03 06*

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 13 03 01

13 03 07*

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx izolační x xxxxxxxxxx xxxxx

13 03 08*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

13 03 09*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x teplonosné xxxxx

13 03 10*

Jiné xxxxxxxx x teplonosné xxxxx

13 04

Xxxxx z xxxxxxx xxx

13 04 01*

Xxxxx xx dna xxxx vnitrozemské plavby

13 04 02*

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

13 04 03*

Oleje xx xxx xxxxxx lodí

13 05

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

13 05 01*

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x odlučovačů xxxxx

13 05 02*

Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

13 05 03*

Kaly x xxxxxx xxxxxxxx

13 05 06*

Xxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

13 05 07*

Zaolejovaná xxxx x odlučovačů xxxxx

13 05 08*

Xxxxx xxxxxx x lapáku xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx

13 07

Xxxxxx xxxxxxxxx paliv

13 07 01*

Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx

13 07 02*

Xxxxxxxx xxxxxx

13 07 03*

Xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx)

13 08

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

13 08 01*

Xxxxxxxx kaly xxxx xxxxxx

13 08 02*

Jiné xxxxxx

13 08 99*

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

14

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X HNACÍ MÉDIA (XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX SKUPINÁCH 07 X 08)

14 06

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a hnací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx

14 06 01*

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX)

14 06 01 01*

Xxxx chladící x xxxxx média

14 06 02*

Jiná halogenovaná xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx

14 06 03*

Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx

14 06 04*

Xxxx xxxx pevné odpady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

14 06 05*

Xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

15

XXXXXXX XXXXX; XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX

15 01

Xxxxx

15 01 01

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

15 01 02

Xxxxxxxx obaly

15 01 03

Xxxxxxx obaly

15 01 04

Xxxxxx obaly

15 01 05

Xxxxxxxxxx xxxxx

15 01 06

Xxxxxx obaly

15 01 07

Xxxxxxxx xxxxx

15 01 09

Xxxxxxxx xxxxx

15 01 10*

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1501 11*

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výplňovou xxxxx (xxxx. xxxxxx) xxxxxx prázdných tlakových xxxxx

15 02

Xxxxxxxxx činidla, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

15 02 02*

Absorpční xxxxxxx, filtrační xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx neurčených), xxxxxxx tkaniny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

15 02 03

Xxxxxxxxx činidla, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, čisticí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 15 02 02

16

XXXXXX X TOMTO XXXXXXXX XXXXX NEURČENÉ

16 01

Vyřazená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dopravy (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vozidel x x xxxxxx xxxxxx (xxxxx odpadů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 13, 14 x x xxxxxxxxxxxx 16 06 x 16 08)

16 01 03

Pneumatiky

16 01 04*

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

16 01 04 01*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z různých xxxxx dopravy a xxxxxx

16 01 06

Xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

16 01 06 01

Xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx x různých xxxxx xxxxxxx a stroje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

16 01 07*

Olejové filtry

16 01 08*

Xxxxxxxxx obsahující xxxx

16 01 09*

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX

16 01 10*

Xxxxxxx součásti (např. xxxxxxx)

16 01 11*

Brzdové xxxxxxxx obsahující xxxxxx

16 01 12

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod číslem 16 01 11

16 01 13*

Brzdové xxxxxxxx

16 01 14*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

16 01 15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 16 01 14

16 01 16

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

16 01 17

Xxxxxxx kovy

16 01 18

Xxxxxxxxx kovy

16 01 19

Xxxxxx

16 01 20

Sklo

16 01 21*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 16 01 07 xx 16 01 11 a 16 01 13 x 16 01 14

16 01 22

Xxxxxxxxx jinak xxxxx neurčené

16 01 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

16 02

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

16 02 09*

Xxxxxxxxxxxxxx x kondenzátory xxxxxxxxxx XXX

16 02 10*

Xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 02 09

16 02 11*

Xxxxxxxx zařízení obsahující xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (HFC)

16 02 12*

Vyřazená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

16 02 13*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 16 02 09 xx 16 02 12

16 02 13 01*

Xxxxxxxxx tonerové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

16 02 14

Vyřazená xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 16 02 09 xx 16 02 13

16 02 14 01

Xxxxxxxxx xxxxxxxx kazety xxxxxxxxxx pod 16 02 13 01*

16 02 15*

Nebezpečné xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx

16 02 16

Jiné xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 16 02 15

16 03

Xxxxx xxxxx x nepoužité xxxxxxx

16 03 03*

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

16 03 04

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 03 03

16 03 05*

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 03 06

Xxxxxxxxx xxxxxx neuvedené pod xxxxxx 16 03 05

16 03 07*

Xxxxxx xxxx

16 04

Xxxxxx výbušných xxxxxxxxx

16 04 01*

Odpadní xxxxxx x xxxxxxxx

16 04 02*

Odpad x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

16 04 03*

Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx materiálů

16 05

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16 05 04*

Plyny x xxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxxxx) obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

16 05 05

Jiné xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 05 04

16 05 06*

Laboratorní xxxxxxxxxx x jejich xxxxx, xxxxx jsou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 05 07*

Vyřazené anorganické xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx nebezpečné xxxxx

16 05 08*

Vyřazené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 05 09

Xxxxxxxx chemikálie xxxxxxxxx xxx xxxxx 16 05 06, 16 05 07 xxxx 16 05 08

16 06

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

16 06 01*

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

16 06 02*

Xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

16 06 03*

Xxxxxxx obsahující xxxx

16 06 04

Alkalické xxxxxxx (xxxxx baterií xxxxxxxxx xxx číslem 16 06 03)

16 06 05

Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

16 06 05 01

Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

16 06 06*

Xxxxxxxx soustřeďované xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

16 07

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 05 a 12)

16 07 08*

Odpady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

16 07 09*

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 07 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

16 08

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

16 08 01

Xxxxxxxxxx katalyzátory xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx (xxxxx odpadu xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 08 07)

16 08 02*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kovy xxxx jejich xxxxxxxxxx

16 08 03

Upotřebené katalyzátory xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx neurčené

16 08 04

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx uvedeného xxx xxxxxx 16 08 07)

16 08 05*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

16 08 06*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

16 08 07*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

16 09

Oxidační xxxxxxx

16 09 01*

Xxxxxxxxxxxx, xxxx. manganistan xxxxxxxx

16 09 02*

Chromany, např. xxxxxxx draselný, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

16 09 03*

Xxxxxxxx, např. xxxxxxx xxxxxx

16 09 04*

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx neurčená

16 10

Odpadní xxxx určené x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

16 10 01*

Xxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

16 10 02

Xxxxxxx xxxx neuvedené xxx xxxxxx 16 10 01

16 10 03*

Vodné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 10 04

Vodné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 10 03

16 11

Odpadní xxxxxxxx x žáruvzdorné xxxxxxxxx

16 11 01*

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx procesů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 11 02

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx materiály x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 11 01

16 11 03*

Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

16 11 04

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 11 03

16 11 05*

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahující nebezpečné xxxxx

16 11 06

Vyzdívky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 16 11 05

17

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX (XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXX)

17 01

Xxxxx, xxxxx, xxxxx x keramika

17 01 01

Xxxxx

17 01 02

Cihly

17 01 03

Xxxxx a xxxxxxxxx výrobky

17 01 06*

Xxxxx xxxx oddělené xxxxxx xxxxxx, cihel, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

17 01 07

Směsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x keramických xxxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 17 01 06

17 02

Xxxxx, sklo a xxxxxx

17 02 01

Xxxxx

17 02 02

Xxxx

17 02 03

Xxxxxx

17 02 04*

Xxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky xxxx nebezpečnými xxxxxxx xxxxxxxxxx

17 03

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx

17 03 01*

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

17 03 02

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 17 03 01

17 03 03*

Xxxxxx xxxxx a výrobky x xxxxx

17 04

Kovy (xxxxxx xxxxxx slitin)

17 04 01

Měď, bronz, xxxxx

17 04 02

Xxxxxx

17 04 03

Xxxxx

17 04 04

Xxxxx

17 04 05

Železo x xxxx

17 04 06

Xxx

17 04 07

Směsné xxxx

17 04 09*

Kovový xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxx

17 04 10*

Kabely xxxxxxxxxx ropné látky, xxxxxx dehet a xxxx nebezpečné xxxxx

17 04 11

Kabely xxxxxxxxx xxx xxxxxx 17 04 10

17 05

Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxxx, vytěžená xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

17 05 03*

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

17 05 04

Zemina x xxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 17 05 03

17 05 04 01

Sedimenty xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

17 05 05*

Xxxxxxxx xxxxxx hornina x xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

17 05 06

Xxxxxxxx xxxxxx hornina a xxxxxxx neuvedená pod xxxxxx 17 05 05

17 05 07*

Xxxxx xx železničního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

17 05 08

Xxxxx ze xxxxxxxxxxxx svršku xxxxxxxxx xxx xxxxxx 17 05 07

17 06

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavební xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx

17 06 01*

Xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx

17 06 03*

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxx obsahují xxxxxxxxxx xxxxx

17 06 03 01*

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

17 06 04

Xxxxxxxx materiály xxxxxxxxx xxx xxxxx 17 06 01 x 17 06 03

17 06 04 01

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx polystyrenu s xxxxxxx XXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsob nakládání x ohledem na xxxxxxxx x XXXx

17 06 04 02

Izolační xxxxxxxxx xx bázi xxxxxxxxxxx

17 06 05*

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx azbest

17 08

Xxxxxxxx materiál xx xxxx xxxxx

17 08 01*

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

17 08 02

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx neuvedené xxx xxxxxx 17 08 01

17 09

Xxxx xxxxxxxx x demoliční xxxxxx

17 09 01*

Stavební x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

17 09 02*

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obsahující PCB (xxxx. těsnící xxxxxxxxx xxxxxxxxxx PCB, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx PCB, xxxxxxxx xxxxxxxx dílce obsahující XXX, xxxxxxxxxxxx obsahující XXX)

17 09 03*

Jiné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx směsných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

17 09 04

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 17 09 01, 17 09 02 x 17 09 03

18

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX A / XXXX Z VÝZKUMU X XXXX XXXXXXXXXXXXX (X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XX STRAVOVACÍCH XXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX)

18 01

Xxxxxx x xxxxxxxxxx péče, x xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx prevence xxxxxx xxxx

18 01 01

Xxxxx předměty (kromě xxxxx 18 01 03)

18 01 02

Xxxxx xxxx x orgány xxxxxx xxxxxxxx vaků x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx čísla 18 01 03)

18 01 03*

Xxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx kladeny xxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx prevenci xxxxxxx

18 01 03 01*

Ostré xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

18 01 03 02*

Části xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

18 01 04

Xxxxxx, xx xxxxxxx sběr x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

18 01 06*

Chemikálie, xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

18 01 07

Chemikálie neuvedené xxx xxxxxx 18 01 06

18 01 08*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

18 01 09*

Xxxx xxxxxxxxxxxx léčiva xxxxxxxxx xxx xxxxxx 18 01 08

18 01 10*

Xxxxxxx amalgám xx xxxxxxxxxxxxxx péče

18 02

Xxxxxx x výzkumu, xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zvířat

18 02 01

Ostré xxxxxxxx

18 02 02*

Odpady, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx kladeny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

18 02 02 01*

Xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx sběr x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx prevenci xxxxxxx

18 02 03

Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní požadavky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

18 02 05*

Xxxxxxxxxx sestávající z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx obsahující

18 02 06

Jiné chemikálie xxxxxxxxx pod xxxxxx 18 02 05

18 02 07*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

18 02 08*

Xxxx nepoužitelná xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 18 02 07

19

XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX ČIŠTĚNÍ XXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXXX VZNIKU X X XXXXXX VODY XXX SPOTŘEBU XXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

19 01

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

19 01 02

Železné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx spalování

19 01 05*

Xxxxxxxxx xxxxxx x čištění xxxxxxxxx xxxxx

19 01 06*

Odpadní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx odpadní xxxx

19 01 07*

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

19 01 10*

Upotřebené xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxx

19 01 11*

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

19 01 12

Jiný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 19 01 11

19 01 13*

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 01 14

Jiný xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 01 13

19 01 15*

Kotelní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 01 16

Kotelní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 01 15

19 01 17*

Odpad x xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

19 01 18

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 01 17

19 01 19

Xxxxxxx xxxxx x fluidních xxxx

19 01 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

19 02

Odpady x fyzikálně-chemických úprav xxxxxx (xxxx. odstraňování xxxxxx či kyanidů, xxxxxxxxxxxx)

19 02 03

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

19 02 04*

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx obsahují nejméně xxxxx odpad xxxxxxxxx xxxx nebezpečný

19 02 05*

Xxxx z xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 02 06

Xxxx x fyzikálně-chemického zpracování xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 02 05

19 02 07*

Xxxx x xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx

19 02 08*

Kapalné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 02 09*

Pevné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 02 10

Xxxxxxx odpady xxxxxxxxx xxx xxxxx 19 02 08 x 19 02 09

19 02 11*

Jiné odpady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

19 02 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

19 03

Xxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

19 03 04*

Xxxxx hodnocený xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 03 08

19 03 05

Xxxxxxxxxxxxx odpad xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 03 04

19 03 06*

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx

19 03 07

Solidifikovaný odpad xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 03 06

19 03 08*

Xxxxxxxx stabilizovaná xxxx

19 04

Vitrifikovaný odpad x xxxxx x xxxxxxxxxxx

19 04 01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

19 04 02*

Xxxxxxx x xxxx odpad x xxxxxxx xxxxxx

19 04 03*

Nevitrifikovaná xxxxx xxxx

19 04 04

Xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpadu

19 05

Odpady x xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx

19 05 01

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx komunálního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

19 05 02

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

19 05 03

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakosti

19 05 99

Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

19 06

Odpady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

19 06 03

Xxxxxxxx x anaerobního zpracování xxxxxxxxxxx odpadu

19 06 04

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunálního xxxxxx

19 06 05

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx původu

19 06 06

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

19 06 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

19 07

Průsaková xxxx xx skládek

19 07 02*

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

19 07 03

Xxxxxxxxx voda xx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 07 02

19 08

Xxxxxx x xxxxxxxx odpadních vod xxxxx xxxxxxxxx

19 08 01

Xxxxxxx x xxxxx

19 08 02

Odpady x xxxxxx písku

19 08 05

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

19 08 06*

Nasycené nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx iontoměničů

19 08 07*

Xxxxxxx a xxxx z regenerace xxxxxxxxxxx

19 08 08*

Odpad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

19 08 09

Směs xxxx x olejů z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx oleje x xxxxx xxxx

19 08 10*

Xxxx tuků x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx číslem 19 08 09

19 08 11*

Xxxx x biologického xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

19 08 12

Xxxx x biologického čištění xxxxxxxxxxxx odpadních vod xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 08 11

19 08 13*

Xxxx z xxxxxx způsobů čištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

19 08 14

Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pod číslem 19 08 13

19 08 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

19 09

Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 09 01

Xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx čištění (z xxxxx x filtrů)

19 09 02

Kaly x xxxxxx xxxx

19 09 03

Xxxx z xxxxxxxxxxxxx

19 09 04

Xxxxxxxxxx aktivní xxxx

19 09 05

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

19 09 06

Xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

19 09 99

Xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

19 10

Odpady z xxxxxx odpadu obsahujícího xxxx

19 10 01

Železný x ocelový xxxxx

19 10 02

Xxxxxxxxx odpad

19 10 03*

Xxxxx frakce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

19 10 04

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 10 03

19 10 05*

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

19 10 06

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 10 05

19 11

Odpady x xxxxxxxxxx olejů

19 11 01*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

19 11 02*

Kyselé xxxxx

19 11 03*

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx olejů

19 11 04*

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

19 11 05*

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 11 06

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 19 11 05

19 11 07*

Odpady x xxxxxxx spalin

19 11 99

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

19 12

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx)

19 12 01

Xxxxx x xxxxxxx

19 12 01 01

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

19 12 02

Xxxxxxx xxxx

19 12 03

Xxxxxxxxx xxxx

19 12 03 01

Xxx, xxxxx, mosaz

19 12 03 02

Xxxxxx

19 12 03 03

Xxxxx

19 12 03 04

Zinek

19 12 03 06

Xxx

19 12 04

Xxxxxx x xxxxxx

19 12 05

Xxxx

19 12 06*

Dřevo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 12 07

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 12 06

19 12 08

Textil

19 12 09

Xxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxx)

19 12 10

Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx)

19 12 11*

Xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) x mechanické xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 12 12

Jiné xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 12 11

19 13

Xxxxxx xx sanace zeminy x xxxxxxxx xxxx

19 1301*

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx zeminy obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

19 1302

Xxxxx xxxxxx ze sanace xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 13 01

19 13 03*

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 13 04

Xxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 19 13 03

19 13 05*

Xxxx xx sanace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 13 06

Xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxx xxx číslem 19 13 05

19 13 07*

Xxxx kapalný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

19 13 08

Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 13 07

20

KOMUNÁLNÍ XXXXXX (ODPADY Z XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, PRŮMYSLOVÉ XXXXXX X ODPADY Z XXXXX), VČETNĚ XXXXXX X ODDĚLENÉHO XXXXX

20 01

Xxxxxx x odděleného xxxxx

20 01 01

Xxxxx x xxxxxxx

20 01 01 01

Kompozitní x xxxxxxxx xxxxxxx

20 01 02

Xxxx

20 01 08

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx a stravoven

20 01 08 01

Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

20 01 10

Xxxxx

20 01 11

Textilní xxxxxxxxx

20 01 13*

Rozpouštědla

20 01 14*

Xxxxxxxx

20 01 15*

Xxxxxx

20 01 17*

Xxxxxxxxxxxxxx

20 01 19*

Xxxxxxxxx

20 01 21*

Xxxxxxx x jiný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

20 01 23*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20 01 25

Xxxxx olej a xxx

20 01 26*

Olej x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 20 01 25

20 01 27*

Xxxxx, tiskařské xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

20 01 28

Barvy, xxxxxxxxx xxxxx, lepidla a xxxxxxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 20 01 27

20 01 29*

Detergenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

20 01 30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 20 01 29

20 01 31*

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

20 01 32*

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 20 01 31

20 01 33*

Baterie x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pod xxxxx 16 06 01, 16 06 02 xxxx pod xxxxxx 16 06 03 x xxxxxxxxx xxxxxxx a akumulátory xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx

20 01 34

Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 20 01 33

20 01 35*

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující nebezpečné xxxxx neuvedené pod xxxxx 20 01 21 x 20 01 23

20 01 35 01*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx určené x xxxxxxx x xxxxxxxxxx

20 01 35 02*

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20 01 36

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx xxxxx 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 36 01

Vyřazené xxxxxxxx stroje, xxxxxxxxx x zařízení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 20 01 35 01

20 01 36 02

Tiskařské tonerové xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 20 01 35 02

20 01 37*

Xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

20 01 38

Dřevo xxxxxxxxx xxx xxxxxx 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Xxxx

20 01 40 01

Xxx, bronz, mosaz

20 01 40 02

Xxxxxx

20 01 40 03

Olovo

20 01 40 04

Xxxxx

20 01 40 05

Xxxxxx x xxxx

20 01 40 06

Cín

20 01 41

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx

20 01 99

Xxxxx xxxxxx jinak blíže xxxxxxxx

20 02

Xxxxxx ze xxxxxx x xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu)

20 02 01

Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx

20 02 02

Zemina x xxxxxx

20 02 03

Xxxx xxxxxxxxxx nerozložitelný xxxxx

20 03

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

20 03 01

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

20 03 01 01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z domácností

20 03 02

Xxxxx x xxxxxx

20 03 03

Uliční xxxxxx

20 03 04

Kal xx xxxxxxx x xxxx

20 03 06

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx 12 01 02: Xxx xxxx katalogové xxxxx lze zařazovat xxx odpad x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xx katalogovému xxxxx 12 01 03: Xxx osmimístná xxxxxxxxxx čísla jednotlivých xxxxxxxx xxxxxx odpadu xxx zařazovat xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x nedispersní xxxxx.

3) X xxxxxxxxxx katalogových xxxxx 16 02: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx elektrozařízení xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. /2020 Xx.

4) Xx katalogovému xxxxx 16 02 13 x 20 01 35: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx akumulátory x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 16 06 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x obrazovek x jiné xxxxxxxxxx xxxx atd.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 8/2021 Sb.

Doplňující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx XX 9, XX 14 x XX 15

1. XX 9 Xxxxxxxx

1.1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti XX 9 Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx stanovených v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentech7).

1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 9 Xxxxxxxx xx vždy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpadu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produkující xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx agens7).

1.3. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx agens, buněčná xxxx nebuněčná, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují řasy, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx současných xxxxxxxx8);

x) xxxxxxxxxxxxx mikroorganismy - xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx odpadu. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx, xxxxxx považovány xx xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pocházet z xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 9 Xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

1.4. Toxiny x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx chemické xxxxx porovnáváním míry xxxxxx, x jsou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odpad je xxxxxxxx klasifikován xxxxx xxxxxxxxx nebezpečné vlastnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 6.

1.5. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 9 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, chemickou xxxx biologickou) x xxxxxxxx účinnost xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dekontaminace xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisech x metodikách7).

1.6. Indikátory xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x příslušných xxxxxxxxxx7).

2. XX 14 Xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX 14 Ekotoxický xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky, xx odpad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX 14 Xxxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1: Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx hodnoty

Bakterie Aliivibrio xxxxxxxx

15 minut a 30 xxxxx

xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx emise bakterií xxxxx xxx 50 % xxx expozici 15 minut ani xxx xxxxxxxx 30 xxxxx

Xxxxxxxxx Daphnia magna Xxxxxx

48 xxxxx

xxxxxxxx imobilizace xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přesáhnout 50 %

Xxxx Xxxxxxxxxxx subspicatus

72 xxxxx

xxxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx růstu řas xxxxx xxx 50 % ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx xxxxxx

120 xxxxx

xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx inhibice xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx salátu větší xxx 50 % xx srovnání x xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měření.

3. XX 15 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx x ním xxxxxxxx z výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností, xxxxxx v xxxx xxxxxx neměl

Vedle přiřazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 15 na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nebezpečnou vlastnost XX 15 rovněž xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 2.

Xxxxxxx x. 2 Hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxxxxx XX 15

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

XX

5,5 - 13

XX (xxxxxxxxxx xxxxx)

xx/x

8 000

Fluoridy

mg/l

30

As

mg/l

2,5

Ba

mg/l

30

Cd

mg/l

0,5

Cr xxxxxxx

xx/x

7

Xx

xx/x

10

Xx

xx/x

0,2

Xx

xx/x

4

Xx

xx/x

5

Xx

xx/x

0,5

Xx

xx/x

0,7

Xx

xx/x

20

Xx

xx/x

3

X

xx/x

90

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xx/x

100

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx jednosytných xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 8/2021 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xx provádějí x vodným xxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx provádí x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx zkoušeného xxxxxx pevného odpadu xxxx 10 % xx. vzorku, xx. 100 x xxxxxx xxxxxx + 900 x sušiny umělé xxxx. Xxxxx půda xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Kapalný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,45 µm x souladu s xxxxxx ČSN EN 14735 Charakterizace xxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Příprava vzorků xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx 100 x/x x xxxxxxxx stejných xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4. X xxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxxxx s xxxxx xx akvatické xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x normou XXX XX 14735. Kapalný xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx 100 x xx 900 x xxxxxx xxxxx xxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx 100 ml/l) x xxxxxxxx stejných xxxxx x ve xxxxxx koncentraci xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx technické xxxxx. X případě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx x 0,5 xx xxxxxxxx vzorku (koncentrace 200 xx/x) x xxxxxxxxx salinitou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx normě XXX XX XXX 11348 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxx Vibrio xxxxxxxx (Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) -1,2 x xxxxxxx Xxxxx X 01/19 Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx světelnou xxxxx Xxxxxxxxxx fischeri (Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) - xxxx 1: Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bakteriemi, xxxx 2: Metoda xx xxxxxxxx bakteriemi xxxxx 0,5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 100 ml/l). X xxxxxxx zkoušky s xxxxxx Xxxxxxxxxxx subspicatus xx xxxxxxx vodný xxxxx o xxxxxxxxxxx 100 xx/x, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx:

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle XXX XX 12457-4 xx xxx 1. xxxxxxxx 2003 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zrnitých odpadů x kalů - Xxxx 4: Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkouška při xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx 10 x/xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx 10 xx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx).

Xxx filtraci se xxxxxxx membránové filtry 0,45 µx x XXXX xxxx nylonu xxxxx filtrů x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx) může xxx xX xxxxxx upraveno xx hodnotu odpovídající xxxxxxxxxxxx pH x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pH pevného xxxxxx pro zkoušku xx salátem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sírové xx xxxxxxx 6,0 ± 0,5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k úpravě xxxxxxx xX xxxxxx xx xxx taková, xxx xxxxx objemu xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x takovém xxxxxxx se úprava xX xxxxxxxxx.

7. Doplňující xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx technické xxxxx XXX XX XXX 11269-1 Xxxxxxx xxxx - Stanovení xxxxxx znečišťujících xxxxx xx xxxxx xxxxx - Část 1: Xxxxxx měření inhibice xxxxx kořene:

Zkouška xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hlávkového k xxxxxxxx Lactuca xxxxxx xxx. xxxxxxxx, Xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx semena xxxxxx xxxxxxxxx, chemicky xxxxxxxxxx. Semena salátu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zkušební xxxxxx xx xxxxxx filtračního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 24 xx 48 x, xxx xxxxxxxxxxx teplotě, xxx regulace xxxxxxxxx. Xxx zkoušku se xxxxxxxx naklíčená xxxxxx, xxxx. x kořínkem, xxxxx xx xxxxxx xxx 2 mm.

Do xxxxxxxx nádoby xx xxxxxx 200 xx 300 g xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorku xxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx 1:9 xxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxx (xxxxx xxxx). Výška xxxxxx xxxxxx v xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx 3 xx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx, např. 5 x 3 xxxx.

Xx xxxxxxxxxxx jamek xxx 0,5 až 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rovnoměrně rozmístí xx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kořínkem xxxxxx dolu. Semena xx xx vzorku xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a takto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx 24 ± 2 °X bez xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx 120 ± 2 x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx oddělí xx vzorku x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx zkoušeném xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1 xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx růstu je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx semeno xxxxxxxxx kořínek, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx střední xxxxxxx xxxx nulová. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovení xxxxx překročit 20 %. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 15 xx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Stanovuje xx XX50 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX50 xx xxxxxxxx v rozmezí 300 xx.xxxxx-1 xx 650 xx.xxxxx-1.

Xxx xx xxxxxxxxx jednotnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx růstu kořene xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx 6 semenech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx x xxxxxxx x normou XXX XX XXX 11269-1 Xxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xx xxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxxxx xxxxxx inhibice xxxxx xxxxxx. Doporučená střední xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx vlastnosti XX 14 xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXX XX XXX 11348-1 ze xxx 1. května 2009 Xxxxxx Vod. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx emisi Xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), - Xxxx 1: Xxxx 1: Xxxxxx s xxxxxxx připravenými bakteriemi.

Bakterie Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXX XX XXX 11348-2 xx xxx 1. xxxxxx 2009 Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx inhibičního xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx emisi Xxxxxx xxxxxxxx (Zkouška xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), - Xxxx 2: Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXX XX ISO 11348-2:2009/X1 (757734), Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx Vibrio xxxxxxxx (Xxxxxxx xx luminiscenčních xxxxxxxxxx) - Xxxx 2: Xxxxxx xx xxxxxxxx bakteriemi, Xxxxxxx x 1.6.2019.

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Straus - XXX EN ISO 6341 xx xxx 1. května 2013 Xxxxxxx xxx - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx (Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx) - Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxxxxx subspicatus - XXX EN ISO 8692 xx dne 1. xxxxx 2012 Xxxxxxx xxx - Xxxxxxx xxxxxxxx růstu xxxxxxxxxxxxx zelených xxx.

Xxxxx Xxxxxxx sativa - XXX XX XXX 11269-1 xx dne 1. xxxxx 2013 Xxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx půdní xxxxx - Xxxx 1: Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Příloha x. 4 x vyhlášce x. 8/2021 Sb.

Obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx

X. Základní xxxxxxx xxxxxxxx informace alespoň x:

1. právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxx xxxx XXX XX,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vzorkování xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx XXX XX 14899 ze xxx 1. xxxxxxxx 2006 Charakterizace xxxxxx - xxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisech x xxxxxxxxxxx normách majících xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. metodických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majících dopad xx xxxxxxxxxx odpadů,

6. xxxxxxxx vzorkování pevných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzorků xx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx vzorkování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

10. xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

Dále xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměřený xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxx test x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx základního xxxxxxx xxxx minimálně 24 xxxxx.

X. Zdokonalovací x udržovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alespoň:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxx x související xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx x metodách xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxx vzorků,

2. xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, novinky související x teorií vzorkování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx x vzorkování xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzorků xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. praktický xxxxx vzorku xxxxxx x jeho úprava xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případných xxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxxxxxx s cílem xxxxxxxxxxxxx vlivy xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx školení xxxx 8 - 12 xxxxx.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 8/2021 Sb.

Metody xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx

XXX XXX 11465 (836635) Xxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlhkosti xxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX XX 15934 (838125) Xxxx, upravený xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx - Výpočet xxxxxx xxxxxx po stanovení xxxxxx xx xxxxxx xxxx obsahu vody

příprava xxxxxx

XXX XX 12457-4 (838005) Charakterizace xxxxxx - Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx vychovatelnosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxx - Xxxx 4: Jednostupňová xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx 10 x/xx xxx materiály se xxxxxxxxx xxxxx xxx 10 xx (bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx s ním)

rozklad

ČSN XX 13657 (838015) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX XX 13656 (838014) Xxxxxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxxxxx xxxxxxx směsí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XX), xxxxxxx (HNO3) x xxxxxxxxxxxxxx (HCI) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

XXX XX 16424 (838013) Xxxxxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx

XXX XX 16192 (838012) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

XXX X XXX/XX 16171 (838131) Xxxx, upravený xxxxxxxx x xxxx - Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaným xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX X XXX/XX 16172 Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx - Xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spektrometrie x xxxxxxxxxx xxxxxxx (XX-XXX)

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plazmatem (XXX-XXX)

XXX EN ISO 17294-2 (757388) Kvalita xxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx kyvetou

As

ČSN EN XXX 11885 (757387) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx emisní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-OES)

ČSN XX XXX 17294-2 (757388) Xxxxxxx xxx - Xxxxxxx hmotnostní spektrometrie x indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-MS) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx stopových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x grafitovou kyvetou

B

ČSN XX ISO 11885 (757387) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx emisní xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX XXX 17294-2 (757388) Xxxxxxx vod - Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plazmatem (XXX-XX) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxx izotopů uranu

Ca, Xx

XXX ISO 7980 (757383) Xxxxxx xxx. Xxxxxxxxx vápníku a xxxxxxx. Metoda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx

XXX EN XXX 11885 (757387) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spektrometrií x xxxxxxxx vázaným xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX XXX 17294-2 (757388) Xxxxxxx xxx - Xxxxxxx hmotnostní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-MS) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx uranu

TNV 75 7408 Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx barya xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx

XXX XX ISO 11885 (757387) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx vázaným xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX ISO 17294-2 (757388) Xxxxxxx xxx - Použití xxxxxxxxxx spektrometrie x xxxxxxxx xxxxxxx plazmatem (XXX-XX) - Část 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx izotopů xxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX ISO 17294-2 (757388) Xxxxxx xxx - Použití xxxxxxxxxx spektrometrie x xxxxxxxx vázaným xxxxxxxxx (XXX-XX) - Část 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XXX 8288 (757382) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxx, xxxxx, xxxx, zinku, xxxxxx a xxxxx - Metody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 5961 (757418) Jakost xxx - Stanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX XX ISO 11885 (757387) Jakost xxx - Stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx plazmatem (XXX-XXX)

XXX XX ISO 17294-2 (75 7388) Xxxxxx vod - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-MS) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx uranu x XXX EN 1233 (757425) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX EN XXX 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x grafitovou xxxxxxx

Xx

XXX XX ISO 11885 (757387) Jakost xxx - Stanovení vybraných xxxxx optickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX XXX 17294-2 (757388) Xxxxxx vod - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-MS) - Část 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XXX 8288 (757382) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx kobaltu, xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx x olova. Metody xxxxxxxxx atomové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxx spektrometrií x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX 757440 Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx rtuti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX XX ISO 17852 (757442) Jakost xxx - Stanovení xxxxx - Metoda xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spektrometrie

ČSN XX XXX 12846 (757439) Xxxxxxx xxx - Stanovení xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) po xxxxxxxxxxxxxx a xxx xxx

Xx

XXX XX ISO 11885 (75 7387) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-OES)

ČSN EN XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxx xxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx izotopů uranu

ČSN XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (75 7387) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxx spektrometrií x xxxxxxxx vázaným xxxxxxxxx (ICP-OES)

ČSN XX XXX 17294-2 (757388) Xxxxxx xxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Stanovení xxxxxxxxx prvků xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XXX 8288 (757382) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, kadmia a xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxxx atomové absorpční xxxxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaným xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxx xxx - Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XXX 8288 (757382) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx kobaltu, xxxxx, xxxx, xxxxx, kadmia x xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxxx atomové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spektrometrií x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX XX ISO 11885 (757387) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-OES)

ČSN XX XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxx xxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxx spektrometrie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Část 2: Stanovení vybraných xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX EN XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxx vod - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Část 2: Xxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxx xxxxxxx uranu

ČSN XX ISO 15586 (757381) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxx xxxxx atomovou absorpční xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX P ISO/TS 17379-2 (75 7480) Xxxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxx - Xxxx 2: Metoda xxxxxxx absorpční spektrometrie x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX-XXX)

X

XXX EN XXX 11885 (757387) Jakost xxx - Stanovení xxxxxxxxx prvků optickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX EN XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxx vod - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Stanovení xxxxxxxxx prvků xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XX XXX 15586 (757381) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x grafitovou xxxxxxx

Xx

XXX XX XXX 11885 (757387) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx optickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)

XXX XX XXX 17294-2 (757388) Xxxxxx xxx - Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XX) - Část 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX XX ISO 15586 (757381) Jakost xxx - Xxxxxxxxx stopových xxxxx xxxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxx x grafitovou xxxxxxx

XXX XXX 8288 (757382) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx - Metody xxxxxxxxx xxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

XXX XXX 9297 (757420) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 10304-1 (757391) Jakost xxx - Stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx metodou xxxxxxxxxx chromatografie xxxxx - Část 1: Xxxxxxxxx xxxxxxx, chloridů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx

XXX XX XXX 15682 (757421) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIA x XXX) xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX

(xxxxxxxxxx organický xxxxx)

XXX XX 1484 (757515) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx organického xxxxxx (TOC) x xxxxxxxxxxxx organického uhlíku (XXX)

xxxxxxxx xxxxx

XXX EN XXX 14402 (757567) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxx průtokovou xxxxxxxx (FIA x XXX)

XXX ISO 6439 (757528) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Spektrofotometrická xxxxxx xx 4-xxxxxxxxxxxxxxxx xx destilaci

fluoridy

ČSN EN XXX 10304-1 (757391) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aniontů xxxxxxx kapalinové chromatografie xxxxx - Xxxx 1: Stanovení xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, dusičnanů, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx

XXX ISO 10359-2 (757430) Xxxxxx vod - Stanovení xxxxxxxx. Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x destilaci

NH4+

(amonné ionty)

ČSN XXX 7150-1 (757451) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx 1: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx metoda

ČSN EN XXX 11732 (757454) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dusíku - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX x XXX) se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx X

XXX XXX 11261 (836415) Xxxxxxx půdy - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX EN 16169 (838136) Kaly, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx - Xxxxxxxxx dusíku xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx fosfor X

XXX 14672 (758022) Xxxxxxxxxxxxxx kalů - Xxxxxxxxx celkového xxxxxxx.

Xx, X

XXX XXX 9964-1,2,3 (757378) Xxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Část 1: Xxxxxxxxx sodíku metodou xxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxx, Xxxx 2: Stanovení xxxxxxxx xxxxxxx atomové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Část 3: Stanovení xxxxxx x xxxxxxxx metodou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XX3-, XX2-

XXX EN ISO 10304-1 (757391) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - Část 1: Xxxxxxxxx bromidů, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx

XXX XX XXX 13395 (757456) Jakost vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a dusičnanového xxxxxx x sumy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX x XXX) xx spektrofotometrickou detekcí

ČSN XX 26777 (757452) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx absorpční spektrofotometrická xxxxxx

xX

XXX XXX 10523 (757365) Xxxxxx vod - Stanovení xX

XXX XX 15933 (838120) Xxxx, xxxxxxxx bioodpad x xxxx - Xxxxxxxxx xX

XXX XXX 10390 (836221) Xxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx xX

XX

(xxxxxxxxxx xxxxx)

XXX 75 7346 Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx

XXX XX XXX 10304-1 (757391) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx chromatografie iontů - Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, dusitanů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

XXX XXX 22743 (757478) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX)

XXXX

(xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx)

XXX XX XXX 15009 (836708) Kvalita xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynovou xxxxxxxxxxxxxx - Metoda xxxxx-xxx-xxxx s termální xxxxxxxx

XXX

(xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx)

XXX 38414-17 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx-, Xxxxxxxx- und Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Schlamm xxx Xxxxxxxxx (Xxxxxx X) - Xxxx 17: Xxxxxxxxxx xxx extrahierbaren xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XXX) (X 17)

XXX

(xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

XXX XX 15527 (838029) Charakterizace xxxxxx - Stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) v xxxxxxxx xxxxxxxx chromatografií s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XX/XX) XXX XXX 18287 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx aromatischen Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (PAK) - Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx durch Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XX-XX)

XXX EN 16181 (83 8155) - Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx - Xxxxxxxxx polycyklických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (PAH) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (GC) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXXX)

XXX 75 7554 Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) - Xxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX XX XXX 17993 (757555) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx 15 polycyklických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxx HPLC s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kapalina-kapalina

PCB (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

XXX 38414-20 Deutsche Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Wasser-, Xxxxxxxx- xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxx und Xxxxxxxxx (Gruppe X) - Teil 20: Xxxxxxxxxx xxx 6 xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (XXX) (X 20)

XXX XXX 10382 Bodenbeschaffenheit - Xxxxxxxxxx von Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Gaschromatographisches Verfahren xxx Elektroneneinfang-Detektor

ČSN EN 15308 (838028) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX EN 16167 (838153) Půdy, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XX-XX) x plynovou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX-XXX)

XX4

(xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

ÖXXXX X 2027-4 Xxxxxxxxxxx xxx Abfällen xxx der xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx Behandlung - Xxxx 4: Xxxxxxxxäxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxxxäx (AT4)

TOC

(celkový xxxxxxxxx xxxxx)

XXX XX 15936 (838151) Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxxxx spalováním

ČSN XX 1484 (757515) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx celkového xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhlíku (XXX)

xxxxxxxxxx X10-X40

XXX XX 14039 (838025) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx C10 xx C40 plynovou xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

XXX XX 15170 (758066) Charakterizace kalů - Xxxxxxxxx spalného xxxxx a výhřevnosti

ČSN XX 15400 (838304) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Stanovení xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx

XXX XXX 1928 (44 1352) Xxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx

XXX XX 15935 (838126) Kaly, upravený xxxxxxxx, půdy x xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

XXX EN 15169 (838026) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Stanovení xxxxxx žíháním v xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 11348-2 (757734) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vod na xxxxxxxxx emisi Xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) - xxxx 2: Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX XX ISO 6341 (757751) Kvalita xxx - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx magna Xxxxxx (Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx) - Zkouška xxxxxx xxxxxxxx

XXX XX ISO 8692 (757740) Xxxxxxx xxx - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

XXX XX XXX 11269-1 (836446) Xxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx účinků znečišťujících xxxxx xx xxxxx xxxxx - Část 1: Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx (AHEM) x 7/2001 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx půdě xx xxxxxx vyhlášky č. 382/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxx hygienica x xxxxxxxxxxxxxx (AHEM) x 1/2008 - Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů x xxxxxxxxxxx, upravených xxxxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kompostech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podobných xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx

XXX XXX 11464 (757051) Xxxxxxx xxxx - Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

XXX EN XXX 14735 (838004) Xxxxxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ekotoxicky

ČSN XX 15002 (838003) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podílů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorku pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxxx XXX, xxxxxx 12, xxxxxx XX, xxxxxxxx 2010

xxxxxxxxxx

XXX XX 14889 (838002) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxx přípravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

XXX XX XXX 5667-13 (757051) Xxxxxx xxx - Xxxxx vzorků - Xxxx 13: Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx odpadů, Xxxxxxx XXX, částka 4, xxxxxx XVIII, xxxxx 2008

Xxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxx xx použijí v xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce č. 8/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxxx zpráva x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu

1. XXXX

1.1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu

1.2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx

1.3. Identifikace xxxxx, xxxxx zpracovala xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2. XXXXXXXX

2.1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

2.2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

3. POPISNÁ ČÁST

3.1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpadu

3.1.1 Xxxxx xxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx odpad xxxxxx

3.1.2 Vznik xxxxxx x místo vzniku xxxxxx

3.1.3 Xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

3.1.3.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu

3.1.3.2 Xxxxxxx xxxxxxxx xx technologie xxxxxx odpadu

3.1.3.3 Nepředpokládané xxxxx

3.1.3.4 Xxxxxxx

3.1.4 Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stav

3.1.4.1 Xxxxxxxxxx potřebná pro xxxxxx xxxxxxxx

3.1.4.2 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

3.1.4.3 Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

3.1.4.4 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3.2. Informace x provedených zkouškách

3.2.1 Xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxx - vzorkování xxxxxx

3.2.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

3.2.3 Xxxxxxxx xxxxxx

3.2.4 Výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.2.4.1 Identifikace xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odpadu

3.2.4.2 Identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

3.3 Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4. HODNOTÍCÍ XXXX

4.1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu

4.1.1 Xxxxxxxx x kritéria pro xxxxxxxxx

4.2.2 Hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxx §6

4.2. Xxxxxxx

5. XXXXXXXX PLATNOSTI XXXXXXXXX

5.1. Stanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.2. Xxxxxx xxxxxx kontrolních xxxxxx xx xxxxxxxx

5.3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

6. XXXXX

6.1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

6.2. Doporučení xxx xxxxxxxx hodnoceného xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx

7. XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX NEBEZPEČNÝCH XXXXXXXXXX XXXXXX

7.1. Xxxxx xxxxx xxxxxx vzorků

7.2. Xxxxxxxx x odběru vzorku xx xxxxxxxx rozhodujícím xxx hodnocení, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

7.3 Všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnocením nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 8/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.1.2021.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

445/2022 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 273/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 78/2022 Sb., a xxxxx související xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/ES xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x odpadech a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Komise 2014/955/EU xx dne 18. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 2000/532/XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX.

2) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1357/2014 ze xxx 18. xxxxxxxx 2014, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2008/98/XX x xxxxxxxx x x zrušení některých xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2017/997 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/98/XX, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX 14 "xxxxxxxxxx".

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x klasifikaci, xxxxxxxxxx x balení xxxxx a směsí, x xxxxx x xxxxxxx směrnic 67/548/XXX x 1999/45/XX a x změně xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006.

4) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/98/XX x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

5) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 440/2008 xx xxx 30. května 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1907/2006 x registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7) Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx č. 306/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x hygienických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXX 1/2010, Xxxxxxxxx doporučení Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx účinnosti dekontaminace xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. XXX 75 8090 Xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

XXXX 7/2001, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx č. 382/2001 Sb., x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxx.

XXXX 1/2008, Metodický xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, digestátech, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.