Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.12.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

539/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Kvalifikační předpoklady a pravidelně se opakující školení §3

Prodloužení platnosti dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů §4

Účinnost §5

Příloha - Seznam kvalifikačních předpisů

INFORMACE

539

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx některá práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx je xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), x xx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2.

§2

Působnost

Tento zákon xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2021.

§3

Kvalifikační xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx opakující xxxxxxx

(1) U xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx stanovené pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 11. xxxxxx 2020, xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady splňuje x xx xxxx xxxxx §2.

(2) Xx xxxx xxxxx §2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx opakující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou.

§4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx po xxxx xxxxx §2 xxxxxxxx xx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx vztah mezi xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnancem x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xx xxxx vyhlášení.

v x. Filip x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. r.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 539/2020 Sb.

Seznam xxxxxxxxxxxxxx předpisů

1. Xxxxx č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů - §6c odst. 4;

2. Vyhláška č. 50/1978 Sb., x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky č. 98/1982 Xx. - §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 2, §7 xxxx. 2, §8 odst. 3 x §10 odst. 2;

3. Xxxxxxxx č. 21/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxx některé xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů - §5 xxxx. 2;

4. Vyhláška č. 91/1993 Sb., x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - §14 xxxx. 5;

5. Zákon č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx - §22 xxxx. 1 písm. x) a §35 xxxx. 1 písm. x);

6. Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů - §44x odst. 6 x §44b xxxx. 4;

7. Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx - §10 xxxx. 8 x §10x xxxx. 2;

8. Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů - §7 odst. 2;

9. Xxxxxxxx č. 246/2001 Sb., o xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x požární xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 221/2014 Xx. - §22, §23 xxxx. 2 x 3 x §25 xxxx. 1;

10. Xxxxxxxx č. 75/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxx hornické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxx xxxxxxxx x. 381/2012 Xx. - §8 xxxx. 5 x §9 odst. 3 písm. f);

11. Xxxxxxxx č. 392/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tlaková, xxxxxxxx x plynová xxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §14 odst. 7 x §19 xxxx. 5;

12. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů - §10 xxxx. 3 x §11 xxxx. 4;

13. Xxxxx č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a o xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx - §17x xxxx. 2 xxxx. x);

14. Xxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx. - §32 xxxx. 8;

15. Xxxxxxxx č. 361/2016 Sb., x xxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx x jaderného xxxxxxxxx -§12 xxxx. 6, §15 odst. 3, §17 odst. 3 x §23 xxxx. 5 písm. x);

16. Xxxxxxxx č. 409/2016 Sb., o xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přípravě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - §17 xxxx. 1 x 2, §18 xxxx. 4, §19 x §20 xxxx. 2;

17. Xxxxxxxx č. 422/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx - §50 xxxx. 5.

Informace

Právní předpis x. 539/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.12.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.