Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.12.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

539/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Kvalifikační předpoklady a pravidelně se opakující školení §3

Prodloužení platnosti dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů §4

Účinnost §5

Příloha - Seznam kvalifikačních předpisů

INFORMACE

539

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2020

o některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx některá práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx stanovené xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jiných právních xxxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), x xx xx xxxxxx snížení negativních xxxxxx vyvolaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2.

§2

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 do 30. června 2021.

§3

Xxxxxxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxx xxxxx práce x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 11. xxxxxx 2020, xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady xxxxxxx x xx dobu xxxxx §2.

(2) Po xxxx xxxxx §2 xxxx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx pravidelně xx xxxxxxxxx školení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou.

§4

Prodloužení platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx stanovené x kvalifikačních xxxxxxxxxx xx xx dobu xxxxx §2 považují xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnancem x mezidobí xxxxxxxx.

§5

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 539/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Zákon č. 174/1968 Sb., x státním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů - §6x xxxx. 4;

2. Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 98/1982 Xx. - §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 2, §7 xxxx. 2, §8 xxxx. 3 x §10 xxxx. 2;

3. Vyhláška č. 21/1979 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx plynová xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §5 odst. 2;

4. Vyhláška č. 91/1993 Sb., x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - §14 xxxx. 5;

5. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §22 xxxx. 1 xxxx. x) x §35 xxxx. 1 písm. x);

6. Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §44x xxxx. 6 x §44b xxxx. 4;

7. Zákon č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §10 xxxx. 8 a §10x xxxx. 2;

8. Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů - §7 xxxx. 2;

9. Xxxxxxxx č. 246/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x požární xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx č. 221/2014 Xx. - §22, §23 xxxx. 2 x 3 x §25 xxxx. 1;

10. Xxxxxxxx č. 75/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrických xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 381/2012 Sb. - §8 odst. 5 x §9 xxxx. 3 xxxx. x);

11. Xxxxxxxx č. 392/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x plynová xxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx - §14 odst. 7 x §19 xxxx. 5;

12. Zákon č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x pracovněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §10 odst. 3 x §11 xxxx. 4;

13. Zákon č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §17x xxxx. 2 písm. x);

14. Xxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx zákona x. 183/2017 Xx. - §32 xxxx. 8;

15. Xxxxxxxx č. 361/2016 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x jaderného materiálu -§12 xxxx. 6, §15 xxxx. 3, §17 odst. 3 x §23 odst. 5 písm. d);

16. Xxxxxxxx č. 409/2016 Sb., x xxxxxxxxxx zvláště důležitých x hlediska jaderné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x přípravě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx registranta - §17 xxxx. 1 x 2, §18 xxxx. 4, §19 x §20 xxxx. 2;

17. Xxxxxxxx č. 422/2016 Sb., x radiační ochraně x zabezpečení radionuklidového xxxxxx - §50 xxxx. 5.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 539/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.12.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.