Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.12.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

539/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Kvalifikační předpoklady a pravidelně se opakující školení §3

Prodloužení platnosti dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů §4

Účinnost §5

Příloha - Seznam kvalifikačních předpisů

INFORMACE

539

ZÁKON

ze xxx 1. xxxxxxxx 2020

o některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx některá xxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx prokazování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), x to xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2.

§2

Působnost

Tento xxxxx se xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx trvající x xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2021.

§3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx opakující xxxxxxx

(1) X zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 11. xxxxxx 2020, xxxxx, xx tyto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x po xxxx xxxxx §2.

(2) Po xxxx podle §2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidelně se xxxxxxxxx školení xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx se opakující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx po xxxx xxxxx §2 xxxxxxxx xx platné, pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x mezidobí nezanikl.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Filip v. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. r.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 539/2020 Sb.

Seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Zákon č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §6c odst. 4;

2. Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektrotechnice, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Sb. - §5 xxxx. 2, §6 odst. 2, §7 odst. 2, §8 odst. 3 x §10 xxxx. 2;

3. Xxxxxxxx č. 21/1979 Sb., xxxxxx se určují xxxxxxxxx plynová xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §5 xxxx. 2;

4. Vyhláška č. 91/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - §14 xxxx. 5;

5. Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx - §22 xxxx. 1 písm. x) a §35 xxxx. 1 písm. x);

6. Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §44x xxxx. 6 x §44b odst. 4;

7. Zákon č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx - §10 xxxx. 8 x §10x xxxx. 2;

8. Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §7 xxxx. 2;

9. Xxxxxxxx č. 246/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru (xxxxxxxx x požární xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 221/2014 Xx. - §22, §23 odst. 2 x 3 x §25 odst. 1;

10. Xxxxxxxx č. 75/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrických xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 381/2012 Xx. - §8 xxxx. 5 x §9 xxxx. 3 xxxx. x);

11. Xxxxxxxx č. 392/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx provozu technických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §14 xxxx. 7 x §19 xxxx. 5;

12. Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §10 odst. 3 a §11 xxxx. 4;

13. Xxxxx č. 73/2012 Sb., x látkách, xxxxx xxxxxxxxx ozonovou xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx - §17x xxxx. 2 písm. x);

14. Xxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 183/2017 Xx. - §32 xxxx. 8;

15. Xxxxxxxx č. 361/2016 Sb., x xxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx x jaderného xxxxxxxxx -§12 xxxx. 6, §15 xxxx. 3, §17 odst. 3 x §23 xxxx. 5 xxxx. d);

16. Xxxxxxxx č. 409/2016 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx a radiační xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - §17 odst. 1 x 2, §18 xxxx. 4, §19 x §20 odst. 2;

17. Xxxxxxxx č. 422/2016 Sb., x radiační xxxxxxx x zabezpečení radionuklidového xxxxxx - §50 xxxx. 5.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 539/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.12.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.