Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

460/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV

INFORMACE

460

ZÁKON

ze xxx 10. xxxxxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 191/2020 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti trestných xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 191/2020 Sb., o některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxx osoby x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx takto:

1. X §12 xxxx. 2 xx slova "31. xxxxxxxx 2020" xxxxxxxxx slovy "30. xxxxxx 2021".

2. X §14 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2".

3. V §23 xxxx. 1 xx xxxxx "30. xxxxxx 2020" nahrazují slovy "31. xxxxx 2021".

4. X §24 xxxx. 1 xx xxxxx "Xx 30. xxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "Xx 31. xxxxx 2021".

5. V §27 xxxx. 1 se xxxxx "xx 31. xxxxxxxx 2020" nahrazují xxxxx "xx 28. xxxxx 2021".

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx §23 a 24 zákona č. 191/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna insolvenčního xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., zákona č. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., zákona x. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 64/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Xx., zákona č. 182/2018 Sb., zákona x. 307/2018 Sb., xxxxxx č. 31/2019 Xx., zákona č. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 230/2019 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxx x. 191/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §127a odst. 1 xx slova "31. xxxxx 2020" xxxxxxxxx slovy "30. xxxxxx 2021" a xxxxx "xx 12. xxxxxx 2020" se xxxxxxxxx slovy "x 5. říjnu 2020".

2. X §127x xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 se xxxxx "ke 12. xxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "k 5. xxxxx 2020".

3. X §127x odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx moratorium".

4. X §127x se xx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx věta "Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx mimořádné xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020.".

5. X §418 xxxx. 7 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx xxx xx jednání, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vždy, xxxxxx-xx xx insolvenční správce xxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx něm xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx výzvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenčního správce, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. IV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 460/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 13.11.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.