Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2021.


Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

438/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii §1 §2 §3 §4 §5 §5a §6 §7 §8 §9 §10

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §11

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §12

č. 173/2020 Sb. - Čl. II

č. 183/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

438

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2020

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXX OPATŘENÍMI PŘI XXXXXXXX

§1

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx zákona a xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx týkají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 zákona o xxxxxxxxxxx pojištění x x §70 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx označovaným xxxx XXXX XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx COVID-19"),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěti xxxx osobě uvedené x §3 odst. 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx) xxxxxxxxx v §39 xxxx. 1 písm. x) bodu 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx a x §70 odst. 2 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

(2) Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30. června 2021.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§2

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §70 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedené x §1 odst. 1 xxxx. x).

(2) Zařízením xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §70 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxxxxx xxx zařízení xxxxxx pro xxxx x xxxxx, které xxxx závislé na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xx ošetřovné xxxxx §39 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx nárok xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii xxxxxxxxx §39 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jde-li x zaměstnance xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní činnosti, xxx §39 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Nárok na xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx epidemii; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxxx xx xxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 2, xxx xxxx zařízení xxxxxx navštěvovat x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami podle xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poruchami xxxxxxx, souběžným postižením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx4), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx5) (xxxx jen "xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami"), xxxxxxxx xxxxxx navštěvovat xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx činný na xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činný xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx péče, mají xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, pokud byli xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsících bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Nárok xx ošetřovné, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx skončením xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx není x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx za dny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx 1 xxxxxxxxxx den, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx péče trvala.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxx xxxxxx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 písm. b) xxxx 1 a 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xx zaměstnancem v xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx dítě xxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §772 xxxxxxxxxx zákoníku.

§4

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx. a) nebo x), x x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) X rámci xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx možné xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxx vystřídání xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx x rozhodné xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §110 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxx ošetřovného xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx 80 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Ošetřovné xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, x xx za dny xxxx vykázané xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xx xx tomto xxxxxxxxx uvádějí xxx xxx, v nichž x xxxx xxxx xxxxx xxxxx pečoval xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §109 odst. 5 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů se xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxx x dávku; xx platí obdobně xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. X žádosti x xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx dítěte x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx osvědčuje xxxxxxxxxx školy x xxxxxxxx, že jde x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxx xxxxxxxx x §106 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xx nepoužijí.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na ošetřovné x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2. Porušení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx je povinna xx xxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxx xx speciálními vzdělávacími xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxx xxxxx x podle §6 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §106 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.4.2021

§6

Zařízení xxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. b) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxxxxx pro účely xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx nemocenského pojištění xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2. Žádosti xx xxxxxxxx x xxxxx xx sdělují v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx zařízením x xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§7

(1) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nejméně 400 Xx za xxxxxxxxxx den. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx2) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx dobu3), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx součin xxxxxx 400 Xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Koeficient xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxx podíl xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx 3 platná xxxxxxxxx xxxxx; přitom xx xxxxxxx z xxxxx o stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx době x xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx ke dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru xxxxx na ošetřovné x více zaměstnání x v xxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní nebo xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx ošetřovného za xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx stanovenou postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 400 Xx. Koeficientem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx součet xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxx tato xxxxxxxxxx; tento xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx údaj o xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx x xxxx xxxx o osobu xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxx mimořádného opatření xxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1, xxxxxxxx však x xxxxxx xxx xxx 14. xxxxx 2020.

§8

(1) Nárok xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx službu z xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1.

(2) Doba xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), x x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx karantény uvedené x §1 xxxx. 1 xxxx. x).

§9

Xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xx xx xxxx uvedenou x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

(1) Xxxxx §4 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že podpůrčí xxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx §8 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 5. října 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx 5. xxxxx 2020 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx, než je xxxx ošetřovného xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx, xx bez xxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx

§11

Xxxxx č. 187/2006 Sb., o nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Xx., zákona x. 157/2010 Sb., xxxxxx č. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., zákona č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 14/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 317/2015 Sb., zákona x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx č. 148/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 195/2017 Xx., zákona x. 259/2017 Sb., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., zákona x. 335/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 164/2019 Xx., zákona č. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 315/2019 Sb., xxxxxx č. 255/2020 Xx. a zákona x. 300/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §96 se xx xxxx druhou xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx uvedenou xx větě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnaných osob, xxx-xx x xxxxx xxxxx §4 písm. x) xx x), x xxxxxxx podkladů, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §97 xxxx. 1 xxxx druhé.".

2. X §97 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx podklady potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx výplatu a xxxxxxxxxx xx xxxxx x údaji potřebnými xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx první zaměstnavatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx předává xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávou xxxxxxxx xxxxxxxx v §162 xxxx. 1; xxx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §162 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx x §162 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x otcovskou, předává xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §38x, x xxx-xx x xxxxxx x ošetřovné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 písm. x).".

3. X §97 xx xx xxxxx odstavce 2 doplňuje xxxx "Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx.".

4. X §97 se xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresní správě xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

5. X §97 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxx "1 x".

6. X §109 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x dávku xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) se xxxxxxxx xxx prostá xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97 odst. 1; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. c) x xxxxxxxx 4 xx 8.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 10.

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§12

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx ve slovech "§97 odst. 1 xxxx xxxxxxxx a" x §11, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx náleží za xxxxxxxxxx dny x xxxxxx xxx xxx 1. března 2021 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx výši podle §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 438/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Ošetřovné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx 1. března 2021 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxx ošetřovného stanovená xxxxx §4 odst. 4 zákona č. 438/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xx ošetřovné z xxxxxx xxxx x xxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 438/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vzniká xxx xxx 1. xxxxxx 2021.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2021 Xx. x účinností xx 23.4.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx stanovení nároku xx ošetřovné x xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 6 xxxxxx x. 438/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxxxx x. 438/2020 Xx. považuje xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxx xxx xxxx potřeba péče xxxx; xx neplatí, xxxx-xx v xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 438/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Sb.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.4.2021

Informace

Právní předpis x. 438/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.10.2020, x xxxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 2 xxxx poslední xx xxxxxxx "§97 odst. 1 xxxx xxxxxxxx x" a §11, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

173/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 438/2020 Xx., x úpravách xxxxxxxxxxx ošetřovného v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 23.4.2021

183/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 438/2020 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.4.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Například nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 987/2009 ze xxx 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx prováděcí pravidla x nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx nařízení xxxxx nevztahují xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti.

2) §80 xxxxxxxx xxxxx.

3) §79 zákoníku xxxxx.

§99 xxxxxx č. 234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx.

4) §16 xxxx. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx).

5) §15 odst. 2 a 5 xxxxxxxx x. 27/2016 Xx., x vzdělávání xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.