Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2021.


Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

438/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii §1 §2 §3 §4 §5 §5a §6 §7 §8 §9 §10

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §11

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §12

č. 173/2020 Sb. - Čl. II

č. 183/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

438

XXXXX

xx dne 29. xxxxx 2020

o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovného v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX

§1

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx podle xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x zařízeních a xxxxxxx nebo jejich xxxxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x §70 odst. 2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů x xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 (xxxx xxx "onemocnění COVID-19"),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx části) xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x §70 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxx COVID-19.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2021.

(3) Xxxxxxxxx-xx se x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zákon x xxxxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx sociálního zabezpečení1).

§2

(1) Xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39 odst. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §70 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedené x §1 xxxx. 1 xxxx. c).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x osoby, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx na ošetřovné xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx na xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §39 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x zaměstnance xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx §39 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx o sociálních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxxx xx xxxx xxx 10 let, která xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 2, xxx xxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxx-xx x dítě se xxxxxxxxx vývojovými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx4), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxx5) (xxxx jen "xxxx se speciálními xxxxxxxxxxxx potřebami"), jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx činný xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činný xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxx nemocenského pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx ošetřovné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž vznikla xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx vznikl nárok xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx prázdnin x xxxxxxx dnů xxxxxxxxxxx ředitelem školy x xxxxxxx školního xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx týdnu, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nárok xx výplatu xxxxxxxxxxx xxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem x xxxxxxxxxxx xxxxx x x němž xxxxxxx xxxx trvala.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx dítě nebo xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo dítě xxxxxx 10 xxx, xxx-xx x ošetřovné xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 a 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zaměstnancem x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x případě xxxx x xxxx dítě xxxx o xxxx xxxxx xxxxx příbuzným x xxxxx přímé xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx §772 xxxxxxxxxx zákoníku.

§4

(1) Podpůrčí xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedeného v §1 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), x x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) X rámci xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx možné vystřídání xxxxx §39 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vícekrát, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jednom xxxxxxxxxxx xxx; podmínky xxxxxx na ošetřovné x xxxxxxxx xxxxxx xx přitom x xxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzují xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx postupuje obdobně xxxxx §110 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxx ošetřovného za xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx 80 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za dny xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx tiskopisu; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xx na tomto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, x xxxxx x dítě xxxx xxxxx xxxxx pečoval xxxxx oprávněný.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §109 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uzavření xxxxxxxx uvedeného v §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 zákona o xxxxxxxxxxx pojištění x §2 xxxx. 2 xxxx xxxx části xx xxxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx orgánů xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxx; xx platí xxxxxxx xxx trvání xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. X žádosti x xxxxx xx uvede xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §3 odst. 1 xxxx. c) xx xxxx osvědčuje xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, že xxx x dítě se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. c). Xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxx poslední x §106 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrdit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx ošetřovné x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 2. Porušení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že se xxxxx o xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x podle §6 xxxx první xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §106 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2021 Xx. x účinností xx 30.4.2021

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx v §39 odst. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a §2 xxxx. 2 xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx skutečností uvedených x §5 odst. 2. Žádosti xx xxxxxxxx x údaje xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx.

§7

(1) U xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 400 Kč xx xxxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx pracovní nebo xxxxxxxx dobu2) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx3), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxx xxxxxx částky 400 Xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx. Xxxxxxxxxx zkrácení xxxxxxxx doby se xxxx jako xxxxx xxxxxx pracovní nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxxx se xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx době x xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Uplatňuje-li xxxxxxxxxxx x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxx x x xxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo služební xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx druhé x xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx vypočtená x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 400 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx pro tato xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx služební době xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx době koeficient xxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx. Porušení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §97 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx jen při xxxxxxxxx výše ošetřovného, xx které vznikl xxxxx z xxxxxx xxxx x xxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii podle §1 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxx 14. xxxxx 2020.

§8

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx volno s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxx §71 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx o xxxx xxxx osobu x případech uvedených x §3 xxxx. 1.

(2) Doba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §71 xxxx. 2 xxxxxx o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x důvodu mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), x o dobu, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx karantény uvedené x §1 odst. 1 xxxx. x).

§9

Xxx účely důchodového xxxxxxxxx se za xxxx xxxxxxxx v §16 odst. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

(1) Xxxxx §4 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxx §8 xxxx. 2 xx postupuje x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx stejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 5. října 2020 do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx 5. října 2020 xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x nižší xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§11

Xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 302/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., zákona č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., zákona x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 14/2015 Sb., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx č. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx č. 259/2017 Sb., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona x. 315/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2020 Xx. a zákona x. 300/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §96 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx povinen xx xxxx xxxxxxxx xx větě první xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxx §4 písm. x) xx x), x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx předal xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxxx druhé.".

2. V §97 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přijímat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx je spolu x údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Žádosti x podklady xxxxx xxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x aspoň xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §162 xxxx. 1; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx platí xxxxxxxxxx §162 odst. 2 písm. a) x xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx x §162 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx dávek zaměstnavatel xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x žádost x xxxxxxxxx, předává xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx §38b, a xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx, předává xxxxxxxxxxxxx xxxx žádost xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx po vydání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. x).".

3. X §97 xx xx konci odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx obdobně.".

4. V §97 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

5. X §97 odst. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxx "1 x".

6. X §109 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, který zní:

"(9) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx prostá xxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1; xx platí xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxxx 4 xx 8.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§12

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx slovech "§97 xxxx. 1 xxxx poslední a" x §11, která xxxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx dny x xxxxxx xxx dne 1. xxxxxx 2021 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši podle §4 odst. 4 xxxxxx č. 438/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx ode xxx 1. xxxxxx 2021 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxx ošetřovného stanovená xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 438/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx bez žádosti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Nárok xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 438/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx dne 1. xxxxxx 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2021 Xx. x účinností xx 23.4.2021

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 6 xxxxxx x. 438/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx nebo x osobu xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 438/2020 Sb. xxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxx den xxxx xxxxxxx xxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx x den xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 438/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx §39 xxxx. 2 zákona x. 187/2006 Xx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.4.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 438/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.10.2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 odst. 2 xxxx poslední xx xxxxxxx "§97 xxxx. 1 xxxx poslední x" a §11, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2020.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

173/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 438/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.4.2021

183/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 438/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.4.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 987/2009 ze xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (ES) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů sociálního xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, na které xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti.

2) §80 xxxxxxxx xxxxx.

3) §79 zákoníku xxxxx.

§99 xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx.

4) §16 xxxx. 9 xxxxxx č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).

5) §15 xxxx. 2 x 5 xxxxxxxx č. 27/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami x xxxx nadaných, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.