Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.10.2020.


Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

438/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §11

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §12

INFORMACE

438

XXXXX

xx dne 29. xxxxx 2020

o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVNÉHO X SOUVISLOSTI X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX

§1

(1) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx vyhlášené xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo jejich xxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x x §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx COVID-19"),

b) xxxxxxxx karantény xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx souvislosti x onemocněním COVID-19,

c) xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx) xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v §70 xxxx. 2 xxxx. f) bodu 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxx COVID-19.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxxxx však do 30. xxxxxx 2021.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx v xxxxx zákoně xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Tento xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§2

(1) Xx nařízení xxxxxxxxxxx orgánu o xxxxxxxx zařízení xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx §70 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx uvedené v §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 písm. b) xxxx 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x osoby, které xxxx xxxxxxx na xxxxxx jiné xxxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx zákona o xxxxxxxxxx službách.

(3) Xxx xxxxx xx ošetřovné xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §39 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx §39 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

§3

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxx x důvodu xxxx x

x) nezaopatřené xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pomoci xxxx osoby xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nemůže xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) osobu xx xxxx xxx 10 let, která xx umístěna v xxxxxxxx uvedeném x §2 xxxx. 2, xxx xxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii;

podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxx je, xx xxxxx xxxxxxx x písmenech x) x x) xxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž vznikla xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve třech xxxxxxxxxxxx měsících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx vznikla xxxxxxx xxxx.

(3) Nárok xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxxx tohoto zákona, xxxxxx skončením xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dny xxxxxxxxxx klidu v xxxxxxxxxxx týdnu, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ošetřovného xxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx pro xxxxxxxxxxx pracovním xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx trvala.

§4

(1) Podpůrčí xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx trvalo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), a x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x).

(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx odstavce 1 xx xxxxx vystřídání xxxxx §39 xxxx. 4 xxxx první xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx v jednom xxxxxxxxxxx dnu; podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzují xx xxx prvního xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx ošetřovného za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxx ošetřovného xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx dny xxxx vykázané na xxxxxxxxxxx tiskopisu; x xxxxxxx vystřídání xxxxx §4 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, v nichž x xxxx nebo xxxxx xxxxx pečoval xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 5 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného v §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 zákona o xxxxxxxxxxx pojištění x §2 odst. 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx trvání nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X žádosti x xxxxx xx xxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx zařízení, které xxxx navštěvuje. Xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxx xxxxxxxx x §106 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrdit skutečnosti xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx porušení povinnosti xxxxx §97 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Zařízení xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a §2 odst. 2 xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 2. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k jiné xxxxxx.

§7

(1) X xxxxxxxxxxx x pracovním nebo xxxxxxxxx xxxxxx činí xxxx xxxxxxxxxxx nejméně 400 Kč xx xxxxxxxxxx xxx. Má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx2) než xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxx3), xxxx výše ošetřovného xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 400 Xx x xxxxxxxxxxx zkrácení pracovní xxxx. Xxxxxxxxxx zkrácení xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx služební doby x xxxxxxxxxxxx xx xx 3 platná xxxxxxxxx xxxxx; přitom xx xxxxxxx x xxxxx o stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx době x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) a c) xxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, činí xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx vypočtená x xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 400 Kč. Koeficientem xxxxxxxx pracovní doby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxx tato xxxxxxxxxx; tento xxxxxxxxxx xxxx xxx maximálně xxxxxxx 1.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx na předepsaném xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx době koeficient xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx x důvodu xxxx x xxxx xxxx o osobu xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxx mimořádného opatření xxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1, xxxxxxxx však v xxxxxx xxx xxx 14. října 2020.

§8

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1.

(2) Xxxx služebního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx prodlužuje x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x důvodu mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), x o xxxx, xx xxxxxx trvalo xxxxxxxx karantény uvedené x §1 xxxx. 1 xxxx. x).

§9

Xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx x §16 odst. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje x xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

(1) Xxxxx §4 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx podpůrčí xxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx §8 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx volno xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 5. října 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Ošetřovné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx ode xxx 5. xxxxx 2020 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx v xxxxx xxxx, než je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 tohoto xxxxxx, xx xxx žádosti xxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění

§11

Zákon č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., zákona x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., zákona č. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 14/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona č. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 190/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Sb., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx č. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2020 Xx. x xxxxxx x. 300/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §96 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x dávky xxxxx §4 xxxx. x) xx f), x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxxx druhé.".

2. V §97 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx přijímat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osob x dávky, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxx x údaji potřebnými xxx výpočet xxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a aspoň xx xxxxx xxxxxx xxxxx je předává xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx datovou xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §162 xxxx. 1; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §162 odst. 2 xxxx. x) x části věty xxxxx xx xxxxxxxxxx x §162 odst. 3 xxxx. b) xxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na elektronickou xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx, předává xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §38x, x xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx xx vydání xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §69 xxxx. x).".

3. X §97 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nemocenské platí xxxxxxxx 1 věta xxxxx obdobně.".

4. V §97 xx xx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

5. X §97 odst. 7 xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxx "1 x".

6. X §109 xx xx odstavec 8 xxxxxx nový odstavec 9, který xxx:

"(9) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, za žádost x dávku podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxx prostá xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §97 xxxx. 1; to xxxxx xxxxxxx též xxx xxxxxxxx potřebné pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x odstavců 4 xx 8.".

Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§12

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx "§97 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x" x §11, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 438/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.10.2020, x výjimkou xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx "§97 xxxx. 1 věty xxxxxxxx x" x §11, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.11.2020.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 987/2009 ze xxx 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx prováděcí pravidla x xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. listopadu 2010, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (ES) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2) §80 xxxxxxxx xxxxx.

3) §79 zákoníku xxxxx.

§99 zákona č. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx.