Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2021.


Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

437/2020 Sb.

Zákon

§1

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu §2

Úprava nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře §2a

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu §3

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči §4

Úprava nároku na dávky státní sociální podpory a zvýšení příspěvku na péči v době epidemie §4a

Úprava nároků v souvislosti s náhradou za vykonání pracovní povinnosti §4b

Účinnost §5

INFORMACE

437

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx a příspěvku xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx epidemii

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek1).

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx přídavek xx xxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx na dítě xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x 30. xxxx 2020, a xxx stanovení xxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx dítě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx výše přídavku xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 2020, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx druhé xx čtvrté §51 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x 30. xxxx 2020, xxxx výplatu x xxxxxxxxx jeho výše xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx") doloženy xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx výši xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2020, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx nároku x xxxx přídavku na xxxx x těchto xxxxxxxxxxx; ustanovení odstavce 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxx období xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 se xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 x 3 zákona x státní sociální xxxxxxx nepoužijí; to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxxxx odstavce 2 xxxx xx-xx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxx na dítě.

§2x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx výměře

Jestliže xxxxxxx xx společně xxxxxxxxxxxx osob xxxxx §7 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx na xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxx 2021 xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2021 xxxxxxxx uvedená v §18 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx x xxx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx. Xxxxx xx ošetřovné podle xxxx xxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx x údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §63 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§2x vložen právním xxxxxxxxx x. 40/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx výplatu

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx pro xxxxxx xx 1. října 2020 do 31. xxxxxxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplácený x 30. září 2020, x pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx ke xxx 30. xxxx 2020, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxxx vět xxxxx až xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx byly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxx xx xxxxxxxxx na bydlení x xxxx výši xxx xxxxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2020, vychází xx xxx stanovení xxxxxx x xxxx příspěvku xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře nepoužijí; xx neplatí, xxxxxxxxx-xx xx podle xxxxxxxx 2 xxxx xx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx podmínek nároku xx zvýšení xxxxxxxxx xx xxxx

Xxx xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxx pro xxxxxx od 1. xxxxx 2020 do 31. xxxxxxxx 2020, xxx-xx o zvýšení xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x 30. xxxx 2020, se xxxxxxx x příjmů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxx, xx xxxxxxx bylo přiznáno xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 30. září 2020. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 a §21 xxxx. 2 xxxx. a), x) x x) zákona x sociálních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx x xxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx přiznání xxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §12 xxxxxx x sociálních službách xx pro xxxxxxx xxxxx náležejících za xxxxxxxxxx měsíce xxxxx 2021 až xxxx 2021 xx xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřovné.

§4a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 40/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§4b

Úprava nároků x xxxxxxxxxxx s náhradou xx vykonání xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx výši xxxxxx x xxxxxxx příspěvku xx xxxx podle §12 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2020 xx prosinec 2021 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §35 krizového xxxxxx.

(2) Xxxxx přiznaná xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxx nepřiznaná, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx §4b odst. 1 přiznána, zvýšena xx vyplacena xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, a xx ode xxx, xx něhož xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zjistil, xxxx xxx xxx, xxx x zvýšení xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 437/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.10.2020.

40/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 437/2020 Xx., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavem při xxxxxxxx

x účinností xx 1.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. září 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx nařízení xxxxx nevztahují xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.