Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2021.


Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

437/2020 Sb.

Zákon

§1

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu §2

Úprava nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře §2a

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu §3

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči §4

Úprava nároku na dávky státní sociální podpory a zvýšení příspěvku na péči v době epidemie §4a

Úprava nároků v souvislosti s náhradou za vykonání pracovní povinnosti §4b

Účinnost §5

INFORMACE

437

XXXXX

xx dne 29. xxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx zákon se xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx1).

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx na výplatu xxxxxxxx na xxxx xxx xxxxxx od 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxxx na dítě xxxxxxxxx x 30. xxxx 2020, a xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx vychází x příjmů x xxxxxxx skutečností rozhodných xxx nárok na xxxxxxxx xx xxxx, xx kterých xxxx xxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 2020, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx čtvrté §51 xxxx. 1 a 2 zákona x xxxxxx xxxxxxxx podpoře xx nepoužijí.

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k 30. září 2020, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "krajská pobočka Xxxxx xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx na přídavek xx xxxx x xxxx výši pro xxxxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 se xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 x 3 zákona x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx je-li xxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx dítě.

§2a

Úprava nároku xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, považuje xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx zvýšené xxxxxx xx splátky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx leden 2021 xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2021 xxxxxxxx uvedená v §18 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře xx xxxxxxxx, a xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx posuzované xxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx x údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx x xxxxxxx x §63 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§2x vložen právním xxxxxxxxx x. 40/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§3

Úprava některých xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx období xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxx-xx x příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxx x 30. xxxx 2020, x pro stanovení xxxx výše xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xx dni 30. září 2020, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx. Ustanovení xxx xxxxx až xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx byly xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx xx bydlení x xxxx xxxx xxx xxxxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2020, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx období xx 1. října 2020 do 31. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 a 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nepoužijí; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx-xx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx podmínek xxxxxx xx zvýšení příspěvku xx péči

Pro xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxx pro xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxx-xx x zvýšení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x 30. xxxx 2020, xx xxxxxxx x příjmů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx vyplácené ke xxx 30. xxxx 2020. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 a §21 odst. 2 xxxx. a), x) x e) zákona x sociálních službách xx xxxxxxxxx.

§4a

Úprava nároku xx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx epidemie

Pro xxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxx při přiznání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §12 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2021 xx září 2021 xx příjem xxxxxxxxxx ošetřovné.

§4a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§4x

Xxxxxx nároků v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vykonání xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx příjmu rozhodného xxx přiznání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxx příjmu x xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxx §12 xxxxxx x xxxxxxxxxx službách xx xxx splátky xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx březen 2020 xx prosinec 2021 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vykonání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §35 xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx §4b odst. 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxx nepřiznaná, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx §4b odst. 1 přiznána, zvýšena xx xxxxxxxxx být xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, a xx ode xxx, xx xxxxx dávka xxxx xxxx xxxxxxx xxx použití §4b xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx, kdy to xxxxx rozhodující x xxxxxxx zjistil, xxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 40/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 437/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.10.2020.

40/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 437/2020 Xx., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 ze xxx 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx prováděcí pravidla x nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1231/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, na které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x důvodu jejich xxxxxx příslušnosti, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 492/2011 xx xxx 5. dubna 2011 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.