Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2021.


Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

437/2020 Sb.

Zákon

§1

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu §2

Úprava nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře §2a

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu §3

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči §4

Úprava nároku na dávky státní sociální podpory a zvýšení příspěvku na péči v době epidemie §4a

Úprava nároků v souvislosti s náhradou za vykonání pracovní povinnosti §4b

Účinnost §5

INFORMACE

437

XXXXX

xx dne 29. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a příspěvku xx péči x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx zákon xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek1).

§2

Xxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx od 1. října 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x 30. xxxx 2020, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx vychází x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xx kterých byla xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dítě vypláceného xx xxx 30. xxxx 2020, není-li xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx druhé xx xxxxxx §51 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx k 30. xxxx 2020, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") doloženy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx a xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2020, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx x těchto xxxxxxxxxxx; ustanovení odstavce 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx období xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 se ustanovení §61 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x státní sociální xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxxxx odstavce 2 xxxx je-li xxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx dítě.

§2a

Úprava xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx zvýšené xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2021 xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx září 2021 xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře za xxxxxxxx, a xx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx upravených x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §63 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 40/2021 Xx. s účinností xx 1.2.2021

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xx příspěvek xx bydlení x xx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 1. října 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x 30. září 2020, x pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx určena xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dni 30. xxxx 2020, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx až šesté §51 xxxx. 5 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx 2020, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx skutečností; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Pro období xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nepoužijí; xx xxxxxxx, postupuje-li xx podle xxxxxxxx 2 nebo xx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§4

Úprava xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxx

Xxx nárok xx xxxxxxx příspěvku xx xxxx xxx xxxxxx od 1. xxxxx 2020 xx 31. prosince 2020, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxxxxxx k 30. xxxx 2020, xx xxxxxxx x xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči, ze xxxxxxx bylo přiznáno xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vyplácené xx xxx 30. září 2020. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 x §21 xxxx. 2 xxxx. x), c) x x) zákona x xxxxxxxxxx službách xx nepoužijí.

§4a

Úprava nároku xx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči x xxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytovaných x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xx péči xxxxx §12 zákona x sociálních xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíce xxxxx 2021 xx xxxx 2021 za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 40/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

§4b

Úprava xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vykonání xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxx příjmu x xxxxxxx příspěvku xx péči xxxxx §12 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxx xxxxxx 2020 xx prosinec 2021 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §35 krizového xxxxxx.

(2) Xxxxx přiznaná xxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx náležela při xxxxxxx §4b odst. 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx §4b odst. 1 přiznána, xxxxxxx xx vyplacena xxx xxxx, xx přizná xxxx xxxxx, a xx xxx dne, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx však tři xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx x zvýšení xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 40/2021 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§5

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 437/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.10.2020.

40/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 437/2020 Sb., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.2.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 987/2009 ze xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x nařízení (ES) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1231/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nevztahují xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 x volném xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx.