Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.10.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

405/2020 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. VI

INFORMACE

405

XXXXXXXX

xx xxx 8. xxxxx 2020,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 177/2009 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ukončování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 3/2015 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 15/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ministerstvo školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxx xxxxx §11, §28 xxxx. 7, §81 odst. 12 x §113a xxxx. 2 zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 242/2008 Sb., xxxxxx x. 49/2009 Sb., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2012 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 178/2016 Xx., xxxxxx x. 101/2017 Xx. x xxxxxx č. 284/2020 Xx.:

XXXX XXXXX

Xxxxx vyhlášky x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxxx č. 177/2009 Sb., x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx školách maturitní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 90/2010 Xx., vyhlášky x. 274/2010 Xx., xxxxxxxx x. 54/2011 Xx., xxxxxxxx x. 273/2011 Xx., vyhlášky x. 371/2012 Sb., xxxxxxxx x. 173/2014 Xx., xxxxxxxx x. 214/2015 Xx., xxxxxxxx x. 197/2016 Xx., xxxxxxxx x. 311/2016 Xx., xxxxxxxx č. 243/2017 Xx. a xxxxxxxx x. 232/2018 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §1 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx možné xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx dosáhnout, xxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konanou xxxxxx didaktického xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,".

2. X §1 xxxx. x) xx xx slova "zadání xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, zadání xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx," x xxxxx "x písemné xxxxx" xx zrušují.

3. X §1 písm. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" a slova "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky (dále xxx "katalog")" se xxxxxxx.

4. V §1 xxxx. h) xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

5. X §2 odst. 3 xx věty první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "V xxxxxx xxxxxxxxx období xx xxxxxxxxxx xxxxx konají x období xx 2. xxxxxx xx 15. xxxxxx.", xxxxx "x písemných xxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "1. září xxxxxxxx roku" xx xxxxxxxxx slovy "15. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx roku".

6. X §2 xxxx. 4 xx xx xxxxx "Xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx")" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a literatury x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce (dále xxx "xxxxxxx xxxxx") x xxxxxxx xxxxxx" x xx xxxx xxxxxxxx se za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

7. V §2 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky", xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxx do 20. září" a xxxxx "x písemných xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "1. února" xx xxxxxxxxx xxxxx "15. xxxxx".

8. X §2 xxxx. 7 xx xxxxx "ústních xxxxxxx společné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

9. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx matematika a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

11. X §4 xxxx. 4 xx xxxxx "dílčím xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "zkoušky" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

12. X §4 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Škola xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přihlášky z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx od xxxxxxx xxxxx Centru xxxxx xxxxxxxx 5. V xxxxxxx nesouladu údajů xxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx 5 xxx xxxxxxx xxxxx.".

13. V §5 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Žákovi xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konání xxxxxxxxxxxx xxxxx x českého xxxxxx x xxxxxxxxxx x 30 xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

14. X §5 xx xxxxxxxx 3 x 4 zrušují.

15. §6 xx xxxxxxx.

16. X §7 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

17. §8 xx zrušuje.

18. §10 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§10

Xxxxxxxxx xxxxxxx x matematiky xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rozšiřující trvá 150 xxxxx. Žákovi xxxxx §20 odst. 4 věty třetí xxxxxxxxx zákona se xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 15 xxxxx. Při xxxxxx didaktického testu xx žák podle §20 xxxx. 4 xxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použít xxxxxxxxxx slovník.".

19. V §11 odst. 1 xx xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

20. X §11 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

21. X §12 xx slova "x xxxxxxx práce" xxxxxxx.

22. X §13 xx slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxx" zrušují.

23. X §14 odstavec 1 zní:

"(1) Ředitel xxxxx xxxx xx xxxxxxx povinných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyučovacích hodin x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plánem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

24. X §14 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Minimální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §14x až 14x.

(4) Xxx xxxxxx písemné xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx žák xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. V jedné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 14 xxxx x xxxxxxxxx uzpůsobením xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

25. Za §14 xx vkládají xxxx §14a až 14x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§14x

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Písemnou xxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xx 250 xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 110 xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx. Xxx konání xxxxxxx práce xx xxx xxxxxxx použít Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx práci xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx 4 xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx zkoušky. Xx xxxxxxxx zkoušky si xxx 1 xxxxxx xxxxx. Xxxxxx písemné xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x popřípadě xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) Zadání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx žáky xxxxxx xxxxx vzdělání xxxxxxxxx školy. Písemnou xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x čas; v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Žákovi xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx prodlužuje xxxx xxxxxx písemné xxxxx z českého xxxxxx a xxxxxxxxxx x 40 %. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxx překladový xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxx češtiny.

§14b

Ústní xxxxxxx x českého jazyka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka x literatury určí xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxx 60 literárních xxx. Ředitel xxxxx x xxxx obory xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx každý xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Zároveň xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx literárních xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx i pro xxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxx zkoušku.

(2) Z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx x kritérii xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx stanoveném xxxxxxxxx školy; nejnižší xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 20. Žák xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxx xxxx, x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx 30. xxxxxx roku, x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ústní zkouška xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhovoru x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí pracovní xxxxx pro xxxx x xxxxx z xxxxxx vlastních seznamů xxxxxxxxxxx xxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxx ověřující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx o xxxxxx x slohu.

(4) Xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx žák xxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxx. Příprava x xxxxx zkoušce xxxx 15 xx 20 xxxxx. Ústní xxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxxxx. V xxxxxx xxx xxxxx losovat xxxxxxx xxxxxxxx list xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx xx data xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx děl, xxxxxx si x xxxxxxx x pracovních xxxxx xx všem xxxxx maturitního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pro xxxx xxxx xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxx 200 xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 60 xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx zadání. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro písemnou xxxxx x konkrétního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx zadání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxx xx stanoveno více xxx 1 zadání, xxx xx po xxxxxxxx zkoušky 1 xxxxxx zvolí. Xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jazyka xxxx xxxxxx pro xxxxxxx žáky daného xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx daného xxxxx vzdělání xx xxxxxx den x xxx. V případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx vzdělání téže xxxxx konají ve xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx práci xxxx těchto oborů.

§14d

Ústní xxxxxxx x cizího xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ředitel xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávacím programem xxxxxxx 20 xx 30 xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx i xxx opravnou xxxxxxx x náhradní xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx formou řízeného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxxxx 1 xxxx více xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. U oborů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx X a X xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx x ústní xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx x ústní xxxxxxx xxxx 15 xx 20 xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxxxx. V xxxxxx dni xxxxx xxxxxxx dvakrát xxxxxx xxxx.".

&xxxx;26. §19 včetně xxxxxxx xxx:

"§19

Xxxxxxxx ustanovení xx konání xxxxxxx xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx písemné práce xxxxx §14x x 14x, maturitní xxxxxx xxxxxxxxxxx děl x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §14x, xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x nabídkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx xxxxx §79 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě, že xxxxxxx školy stanoví xxx konání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v §15 xx 18, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx formě xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxx §14x a 14x x písemné zkoušky xxxxx §17 stanoví xxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx rozhodnutím žáky xxxxxxxxxx 2 měsíce xxxx konáním xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".

27. X §19x xxxx. 1 xx slova "xx úrovni B1 xxxx xxxxxx vyšší xxxxx Společného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daného oboru xxxxxxxx nebo vyšší, xxxxxxx však xx xxxxxx X1 xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx".

28. X §20 odst. 2 xxxx druhé xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxx písemných xxxxx x".

29. X §20 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "zadání xxxxxxx společné x xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx," x xx xxxxx "záznamových archů" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1".

30. X §20 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x slova "x xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

31. V §21 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "koná".

32. X §22 odst. 1 xx xxxxx "a xxxxxxx zkoušek" x xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení maturitní xxxxxxx" zrušují x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx úspěšnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Centrum x xxxxxxxxx sešitech xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

33. X §22 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Ředitel xxxxx xxxxxxxxxx žákům xxxxxxxx xxxxxx protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx." a xxxxx "Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx," se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

34. X §22 odstavce 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx xxxxxx "xxxxx(x)" xxxx "neuspěl(a)" x procentuálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místo stupně xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)".".

35. X §22 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

36. §23 xx xxxxxxx.

37. X §24 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxx a xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxx výsledného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx." x xxxxx "xx xxxxxxxxxx místě" xx nahrazují slovy "x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

38. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "V xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 40 % x xxxxxxxxx ústní xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebního předmětu.".

39. X §24 odst. 3 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".

40. V §24 xxxx. 4 se xxxxx "dílčí xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxx".

41. X §24 xxxx. 5 xx xx slova "písemné xxxxxxx" vkládají slova ", písemné xxxxx", xx xxxxx "vyhodnocení xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" a xx xxxxx "písemná xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx práce".

42. X §25 xxxx. 3 se xxxxx "xx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx".

43. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

44. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" x "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx".

45. X §26 xxxx. 2 písm. b) xx xx xxxxx "xxxxxxx zkoušky" xxxxxxxx xxxxx "profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

46. X §26 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx písmen x) x x) doplňují xxxxx "a žák xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky".

47. V §26 xxxx. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povinnou xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

48. X §26x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxx podle §29x xxxx. 1 xxxx xxxxx" xxxxxxx.

49. X §27 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

50. V §27 xxxx. 3 a x §28 xxxx. 1 se slova "x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

51. §29 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§29

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx didaktických xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů xxxx xx xxxxxxxx x hodnocení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx.

(2) Protokol x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 15. xxxxxx a x xxxxxxxxx zkušebním xxxxxx xx 10. xxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů žáka xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx alespoň 1 xxxxxxxxxx xxxx. Protokol xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky údaj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx didaktických xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx termínu xxxxxxxxx zkoušky,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podpisu xxxxxxxx Xxxxxx,

x) datum jeho xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx tiskopisu, xxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx.".

52. §29x xx xxxxxxx.

53. Xxxxxx §30 xxx:

"Xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx".

54. X §30 xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx" xxxxxxx.

55. V §31 odst. 3 xxxx. x) bod 5 xxx:

"5. xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce z xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x písemné xxxxx x xxxxxx xxxxxx,".

56. X §31 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxx 5 xxxxxxxx xxxx xxxx 6 x 7, které xxxxx:

"6. xxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ústní xxxxxxx x cizího xxxxxx,

7. název xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxx 8.

57. X §31 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z povinných xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx cizího xxxxxx, kterou žák xxxx xx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx přílohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx didaktických xxxxx xxxx.".

58. X §35 xxxx. 2 se xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxx.

59. X §35 xxxx. 4 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx 1 xxxxx před xxxxxxxx xxxxxx první xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx".

60. X §36 odst. 1 xx text "§6, 8," xxxxxxxxx xxxxxx "§14x, 14x,".

61. V §36 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxxxx větami "Xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komisi xxxxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zkoušky x xxxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

62. X §36 xx odstavec 5 xxxxxxx.

63. V §37 xxxx. a) xx slova "x xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx písemných xxxxx x ústních xxxxxxx xxxxxxxx části," zrušují.

64. X §38 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

65. X §39 xxxx. 1 xx slova "x xxxxxxxxx xxxxx" zrušují.

66. §41 xx xxxxxxx.

67. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx:

"XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX, OSVĚDČENÍ X XXXXXXX JMENOVÁNÍ".

68. X §42 xx odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 15 zrušuje.

69. X §43 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x) xx xxxxx za slovem "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxx "x hodnotitele" xx xxxxxxx.

70. X §43 xxxx. x) se xxxxx "; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx název xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.

71. X §44 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x", xxxxx "xxxx xxxxx zkoušky" x xxxx xxxxx xxxxxxx.

72. X §45 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zkušebních xxxxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

73. X §45 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x zadání xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx český xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx" xxxxxxx.

74. X §46x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx" x slova "xxxx xxxxx zkouška" xxxxxxx.

75. X §46x xxxx. 3 se xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

76. X §46x odst. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

77. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx:

"XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX KOMISÍ A XXXXXXXX".

78. X §47 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

79. V §47 xxxx. 3 xx xxxxx "xx 3" xxxxxxxxx slovy "x 2".

80. X §48 odst. 2 xxxxxx části ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají slova "x xxxxxxxxx stanovených x §4 xxxx. 1" x xx xxxx první xx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2.", x xxxxxxx x) se slova "xxxx z matematiky" xxxxxxxxx xxxxx ", x matematiky nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uchazeče, xx xxx stejné zkušební xxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx český xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx jazyk xxxxxxxxx také x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahem x xxxxxx odpovídají zkouškám xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx.".

81. X §48 xxxx. 4 xx xxxx druhá xxxxxxx.

82. X §48 xxxx. 5 se xxxxx "x 23" xxxxxxx.

83. X §48 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx dílčí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx" zrušují.

84. X §48 xxxx. 7 xx xx slova "xxxxxxxxxx zkoušce" vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

85. V §50 xxxx. 1 xx částka "1 500 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "2 000 Xx", xx xxxxx "xxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx" x xxxxx "stanoví Xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx a xx xxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx §49 xxxxxxx xxxxx".

86. V §50 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zkouškám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx obsahem x formou odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, xx konání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se platí xxxxxx xxxxxxx 1 000 Kč, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 až 5.

87. X §50 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 nebo 2".

88. X §51 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "dílčí xxxxxxx nebo" zrušují.

89. X §51 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "x xxxxxxxxx xxxxx společné xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x písemných xxxxxxx x písemných xxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

90. V §51 xx doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx zní:

"(8) Xxx, xxxxx xxx xxxxxx střední vzdělání x maturitní zkouškou x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §81 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx bezprostředně po xxxxxx vysvědčení o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.".

91. Xxxxxxxx xxx čarou x. 16 se xxxxxxx.

92. Přílohy x. 1 a 1x xxxxx:

"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 177/2009 Sb.

Přihláška k xxxxxxxxx zkoušce

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 1x x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

XXXXXXXXX X JEDNOTLIVÉ ZKOUŠCE,

která xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

".

93. X xxxxxxx x. 2 bodu 1 xx xx xxxxxx 1.2 xxxxxx xxxx xxxxxx 1.3, xxxxx zní:

"1.3 Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupuje x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxx 1.3 xx xxxxxxxx jako xxxxxx 1.4.

94. X xxxxxxx č. 2 xxxx 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx 1.4 xxxxxxxx xxxxx "a se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky".

95. X xxxxxxx x. 2 xxxx 4 xxxxxxx 4.3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zkoušku" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".

96. V xxxxxxx č. 2 xxxx 5 xxxxxxx 5.1 xx slova "x xxxxxxxxx chování" xxxxxxx.

97. X xxxxxxx x. 2 xxxx 5 xxxxxxx 5.2 xx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

98. X xxxxxxx x. 3 xxxx 1 xxxxxxx 1.1 xx xxxxx "x xxxxx xxxxxxx" zrušují.

99. X xxxxxxx x. 3 xxxx 2 xxxxxxx 2.1 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx vkládají xxxxx "x zkoušek profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x cizího xxxxxx".

100. X příloze č. 3 xxxx 2 xxxxxxx 2.3 xx xx xxxxx "didaktický xxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxx části" x xxxxx "společné xxxxx, pro xxxxxxxx x ústní xxxxxxx x x" nahrazují xxxxx "v profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x".

101. V příloze x. 3 xxxx 2 xxxxxxx 2.4 xx slova "ústní xxxxxxx xxxxxxxx části, xxx" zrušují.

102. V xxxxxxx x. 3 xxxx 3 podbodu 3.2.2.1.2 xx xx xxxxx "xxxxxxx XX-3" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,".

103. X xxxxxxx č. 3 xxxx 3 xxxxxxx 3.2.2.1.2 písm. x) se xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xx realizována xxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

104. X xxxxxxx x. 3 xxxx 3 se xx xxxxxx 3.2.2.1.2 xxxxxx nový xxxxxx 3.2.3, který xxx:

"3.2.3 Xxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a literatury x x xxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxx 3.2.2.2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 3.2.3.1.

105. X xxxxxxx č. 3 xxxx 3 podbodu 3.2.3.1 xx slova "xxxxxx Xxxxxx x" xxxxxxx a za xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx x x cizího xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14b x 14x, xxx žáky xxxxxxxx do xxxxxxxxx XX-3-X, XX-3-X-X, kteří xx xxxx mateřský xxxxx považují xxxxx xxxxxxx jazyk, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení; xxxx xxxxx konat zkoušky xxxxxxxx xxxxxx.".

106. X xxxxxxx x. 3 xxxx 4 xxxxxxx 4.3 se xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x zkoušek xxxxxxxx xxxxx".

107. V xxxxxxx x. 3 xxxx 5 se xxxxx "písemné xxxxx x xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx a" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxx".

108. X xxxxxxx x. 3 xxxx 6 xxxxxxx 6.2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxx".

109. X xxxxxxx x. 3 nadpis xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x x cizího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kategorií x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek".

110. X xxxxxxx x. 3 v xxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části".

111. X xxxxxxx č. 3 x xxxxxxx x řádku Sluchové xxxxxxxxx (SP) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx".

112. Xxxxxxx x. 3a xxx:

"Xxxxxxx x. 3a x xxxxxxxx č. 177/2009 Xx.

Xxxxxxxx doporučení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx maturitní xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

".

113. Xxxxxxx x. 4 xxx:

"Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 177/2009 Sb.

Protokol o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

".

114. Xxxxxxx x. 5 zní:

"Příloha x. 5 x vyhlášce x. 177/2009 Sb.

Osvědčení x jednotlivé zkoušce

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

".

115. Xxxxxxx x. 7 x 8 znějí:

"Příloha x. 7 k xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 8 k vyhlášce x. 177/2009 Sb.

Žádost x přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 177/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky.

2. Xxxxx žák xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x literatury xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx konanou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx tuto zkoušku x xxxxxxxxx xxxxx x daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx žák xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky. Xxxxx byl žák xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se právo xx konání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ústní xxxxxxx x písemnou práci x samostatně xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx práce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se pro xxxxx hodnocení xxxxxxxx xx xxxxxxx profilové xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx i číslo x xxxxx zadání xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx x písemné xxxxx x xxxxxx xxxxxx, kterou žák xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, číslo, popřípadě xxxx pracovního xxxxx xxx xxxxxx ústní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 xx 26 xxxxxxxx č. 177/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

6. X xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx žáka xxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx 1 - xxxxxxx xx 5 - xxxxxxxxxxxx x výsledek x xxxxxxxxxx a jemu xxxxxxxxxxxx xxxxxx prospěchu xxx xxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx řediteli xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2021.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 6 provede Xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx povinnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky x stem na xxxxx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx intervalu se xxxxxxxxxx nahoru xx xxxx číslo. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx prvého xxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx klasifikační xxxxxx 4 - xxxxxxxxxx, spadajícímu xx xxxxxxx dílčího intervalu 3 - dobrý, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2 - chvalitebný x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx intervalu 1 - xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx klasifikační xxxxxx xxxxxxxxx 5.

8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx z českého xxxxxx x literatury x x cizího xxxxxx vydané přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx práce x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyka konaného xxxxx §14x xx 14x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

9. Uchazeči, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx nevykonal úspěšně xxxxxxxxxxx zkoušku, xxxxx xxxx obsahem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxx jazyk, xxx xxxxxxx xxxxxxx dílčí xxxxxxx odpovídající po xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxx x formou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zkoušce xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vystaví xxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Centrum.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladech x vzdělání

Čl. XXX

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 3/2015 Sb., x xxxxxxxxx dokladech o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 58/2016 Xx. x xxxxxxxx x. 300/2018 Xx., xxx:

"Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 3/2015 Xx.

Xxxxx tiskopisů xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

5.1 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx

5.2 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnující xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx

5.3 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx

5.4 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyce x xxxxx jazyce x dvojjazyčných xxxxxxxxxx

5.5 Xxxxxxxxxx o maturitní xxxxxxx pro střední xxxxx - xxxxxx

".

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 177/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx podle vyhlášky x. 3/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxxxxx č. 15/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxx záměrů x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 225/2009 Xx. a xxxxxxxx x. 195/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

2. V §5 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx a" xxxxxxx.

3. X §5 xxxx. 2 písm. x) xx xxx 4 xxxxxxx.

4. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Xx. VI

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. října 2020, x xxxxxxxx čl. III, xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021.

Ministr xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy:

Ing. Xxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 405/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.10.2020, x výjimkou čl. III, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.