Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.09.2020.


Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní

38/2020 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

Osoby, na které se smlouva vztahuje Článek 1

Daně, na které se smlouva vztahuje Článek 2

Všeobecné definice Článek 3

Rezident Článek 4

Stálá provozovna Článek 5

Příjmy z nemovitého majetku Článek 6

Zisky podniků Článek 7

Vodní a letecká doprava Článek 8

Sdružené podniky Článek 9

Dividendy Článek 10

Úroky Článek 11

Licenční poplatky a poplatky za služby Článek 12

Zisky ze zcizení majetku Článek 13

Příjmy ze zaměstnání Článek 14

Tantiémy Článek 15

Umělci a sportovci Článek 16

Penze Článek 17

Veřejné funkce Článek 18

Studenti Článek 19

Ostatní příjmy Článek 20

Vyloučení dvojího zdanění Článek 21

Zákaz diskriminace Článek 22

Řešení případů dohodou Článek 23

Výměna informací Článek 24

Členové diplomatických misí a konzulárních úřadů Článek 25

Smíšená ustanovení Článek 26

Vstup v platnost Článek 27

Ukončení platnosti Článek 28

Protokol

INFORMACE

38

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx xxx 11. xxxxx 2017 xxxx x Akkře podepsána Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oboru daní x xxxxxx a xx zisků ze xxxxxxx majetku x Protokol x xx.

Xx Xxxxxxxx a Protokolem xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x Protokol xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 27 Xxxxxxx xxx 11. xxxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zněním xxxxxx x) x x) xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx x Protokolu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX XXXX ČESKOU XXXXXXXXXX A GHANSKOU XXXXXXXXXX

X ZAMEZENÍ XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX ÚNIKU V XXXXX XXXX Z XXXXXX A XX XXXXX ZE XXXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX,

xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

XXXXX, XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx smlouva se xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obou xxxxxxxxx států.

Článek 2

XXXX, XX XXXXX SE SMLOUVA XXXXXXXX

1. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x příjmů x ze zisků xx zcizení xxxxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Za xxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ze zcizení xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx podniky.

3. Současné xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx:

x) v Xxxxx republice:

(i) xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x

(xx) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

(xxxx xxxxxxxx "česká xxx");

x) x Xxxxx:

(x) xxx z xxxxxx; x

(xx) daň ze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

(xxxx nazývané "xxxxxxx xxx").

4. Xxxxxxx xx xxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx vedle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx daní. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vzájemně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

VŠEOBECNÉ DEFINICE

1. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx "Česká republika" xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x souladu x xxxxxxxxxxxx právem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx;

x) xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, výsostných xxx a jakékoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx svrchovaná práva xx xxxxxx průzkumu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x jeho xxxxxxx x vod, které xxxx xxx xxx;

x) xxxxxx "jeden xxxxxxx xxxx" x "druhý xxxxxxx stát" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx;

x) xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, společnost x xxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxx;

x) výraz "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) výraz "xxxxxx" xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxx;

x) xxxxxx "podnik xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxx druhého smluvního xxxxx" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx provozovaný xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x podnik xxxxxxxxxxx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) výraz "xxxxxx xxxxxxxxxx" označuje:

(i) xxxxxx fyzickou osobu, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx;

(xx) každou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sdružení zřízenou xxxx zřízené podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) výraz "činnost" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikem, xxxxx xx xxxxx xxxxx hlavního vedení x xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx loď xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx druhém xxxxxxxx státě;

k) výraz "xxxxxxxxx úřad" xxxxxxxx:

(x) x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ministra xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

(xx) x xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Pokud xxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx x jakémkoliv čase xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, bude xxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xx není xxxxxxxxx, xxxxx souvislost xxxxxxxxxx xxxxxxx výklad, xxxxxx xxxxxx, jenž xx xxxxxx x xxxxx čase xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, na které xx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jakýkoliv xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daňových xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx.

Xxxxxx 4

REZIDENT

1. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx státě xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedení xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx kritéria, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zdanění x xxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 rezidentem xxxx xxxxxxxxx států, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xx, xx tato xxxxx xx rezidentem xxxxx xxxx státu, ve xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx; xxxxxxxx má x xxxxxxxxx xxxxx xxx x obou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx státu, xx xxxxxxx xx užší xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (středisko xxxxxxxxx xxxxx);

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx státě xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jestliže xxxx x dispozici xxxxx xxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx se, xx je rezidentem xxxxx xxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx zdržuje v xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx žádného z xxxx, upraví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx otázku vzájemnou xxxxxxx.

3. Jestliže xxxxx, xxxx než osoba xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx, xxxxxxxxxxx se, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx místo xxxxxx xxxxxxxx vedení.

Xxxxxx 5

XXXXX PROVOZOVNA

1. Xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx vykonávána činnost xxxxxxx.

2. Xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx místo vedení;

b) xxxxx;

x) kancelář;

d) xxxxxxx;

x) xxxxx, x

x) xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, montážní xxxx instalační xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx spojený, xxxxx xxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx devět xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo manažerských xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnanců nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, avšak xxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx xx jedno xxxx xxxx období xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx:

x) zařízení, xxxxx se xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku;

b) xxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uskladnění nebo xxxxxxxxx;

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vykonávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x výkonu činnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx e), xxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxx místa k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx, xxx ohledu na xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2, xxxxx - xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 - xxxxx v jednom xxxxxxxx státě xx xxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx tento xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxx činnostem, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxx:

x) xx x obvykle xxxxxxxx x xxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4, xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa x xxxxxx činnosti, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx místa x xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce; xxxx

x) xxxx xxxxxx oprávnění, xxx xxxxxxx udržuje x prvně zmíněném xxxxx xxxxxx xxxxx, xx které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxx xx xx xx, že xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx xx smluvním xxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx makléře, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx řádné xxxxxxxx.

7. Skutečnost, že xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, ovládá nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx státě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinak), xxxxxxx sama x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stálou xxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

PŘÍJMY Z XXXXXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxxx, xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x nemovitého xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví) xxxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx druhém xxxxx.

2. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx, xxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, v xxxx je daný xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxx, živý x xxxxx inventář xxxxxxx x zemědělství a xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx na xxxxxxx, xxxxxxx právo k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx proměnlivé xxxx xxxxx platby xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx nerostných ložisek, xxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí pro xxxxxx pobírané z xxxxxxx užívání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 3 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podniku.

Článek 7

XXXXX XXXXXXX

1. Xxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx svoji xxxxxxx x druhém xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx umístěna. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx druhém státě, xxxxx xxxxx x xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x druhém smluvním xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, která je xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 3, x každém smluvním xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx byla xxxxx xxxxxxx, kdyby xxxx xxxx samostatný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx x byla xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x podnikem, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxx stálé provozovny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx provozovny, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx stálá xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů) stálou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné x jeho xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užití xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx poskytnuté xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx bankovního xxxxxxx, xx xxxxx úroků x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx provozovně. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jakékoliv xxxx x jeho xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, odměn xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xx formě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx služby nebo, xxxxx případu bankovního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné x xxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx stálé provozovně, xx základě rozdělení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx v odstavci 2 nevylučuje, aby xxxxx smluvní stát xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx způsob rozdělení xxxx xxx xxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxx x souladu xx zásadami xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádné xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

6. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx jiný xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

XXXXX X XXXXXXX DOPRAVA

1. Xxxxx x provozování xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxx článku x xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článku 12 odstavce 3, xxxxx x xxxxxxxxxxx lodí nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x pronájmu lodí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxxxx, údržby xxxx xxxxxxxx kontejnerů, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, používaných xxx přepravu xxxxx, xxxxx xxxxxx pronájem xxxx xxxxxx používání, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx toho x xxxx xxxxxx jde, xx nahodilý xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo letadel x mezinárodní xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je na xxxxxx lodi, považuje xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx státě, x němž se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx rezidentem.

4. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx pro xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

SDRUŽENÉ XXXXXXX

1. Xxxxxxxx

x) xx podnik xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx xxxx kapitálu xxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xx podílejí xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx oba xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx xxxxxx podmínkami, které xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx byly sjednány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx, nebýt xxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, ale xxxxxxxx x xxxxx podmínkám xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podniku a xxxxxxxx zdaněny.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx - x následně xxxxx - zisky, xxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxx státu byly xxxxxxx x xxxxx xxxxxx státě, a xxxxx xxxxx zahrnuté xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxx xxxx takové, xxxx by xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, upraví xxxxx xxxxx xxxx přiměřeně xxxxxx daně xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smlouvy x, xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xx xxx xxxxxx xxxxxxxx poradí.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx soudní, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx vedlo xx xxxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zanedbáním.

Xxxxxx 10

XXXXXXXXX

1. Dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu, xxxxx být zdaněny x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společnost, která xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 6 procent xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx omezení.

Tento xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx vypláceny.

3. Výraz "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx jiných xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, x podílem xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x jiné příjmy, xxxxx xxxx podrobeny xxxxxxxx daňovému xxxxxx xxxx příjmy x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dividend, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplácející xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx dividendy vyplácejí, xx skutečně xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7.

5. Jestliže xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx příjmy z xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rezidentu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx účast, xxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx ke stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx nerozdělené zisky xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zisků xxxxxxxxxxx, x xxxx vyplácené xxxxxxxxx nebo nerozdělené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdroj x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Článek 11

ÚROKY

1. Úroky xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx rezidentu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx úroky xxxx xxxxx xxx xxxxxx zdaněny ve xxxxxxxx státě, x xxxx mají zdroj, x to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx státu, daň xxxxx uložená xxxxxxxxxx 10 procent xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx upraví xxxxxxxxx dohodou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx omezení.

3. Xxxxx mající xxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, který je xxxxxx skutečným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 2 zdanění xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jsou xxxx úroky vypláceny:

a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxx na xxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx druhu, kterou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) vládě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nižšího xxxxxxxxx xxxxxx nebo místního xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx ovládána xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jakoukoli xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx zaručena xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nižšího xxxxxxxxx útvaru xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, centrální bankou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vládou.

4. Xxxxx "xxxxx" použitý x xxxxx článku označuje xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x majících xx nemajících xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx x vládních xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx vážou x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx nepovažuje za xxxxx xxx xxxxx xxxxxx článku. Výraz "xxxxx" nezahrnuje xxxxxx xxxx příjmu, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 10 xxxxxxxx 3.

5. Xxxxxxxxxx odstavců 1, 2 x 3 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx x druhém xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xxxx úroky xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx je tam xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x této xxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7.

6. Xxxxxxxxxxx xx, xx úroky xxxx zdroj xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx některého xxxxxxxxx státu, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxx xxxxx k xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxx úroky xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxx x tom státě, xx xxxxxx je xxxxx provozovna umístěna.

7. Xxxxxxxx částka úroků, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, z xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx se skutečným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xx xxxx posledně xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přesahuje, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxxx ustanovením xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 12

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXX

1. Licenční xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx mající zdroj x xxxxxx smluvním xxxxx x vyplácené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx poplatky a xxxxxxxx xx služby xxxx xxxxx xxx xxxxxx zdaněny xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx zdroj, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx služby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxx takto xxxxxxx nepřesáhne 8 xxxxxxx hrubé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx smluvních států xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.

x) Výraz "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx článku xxxxxxxx xxxxxx jakéhokoliv xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xx užití xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dílu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx kinematografických xxxxx, x filmů xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo vědecké.

b) Xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxx" xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poradenských x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvedené v článku 5 xxxxxxxx 3 xxxxxxx x) x x článku 14.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx skutečný vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za služby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo poplatky xx xxxxxx zdroj, xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tam umístěna, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poplatkům xxxx xxxxxxxxx za služby, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se použijí xxxxxxxxxx článku 7.

5. Xxxxxxxxxxx xx, xx licenční xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxx není rezidentem xxxxxxxxx smluvního xxxxx, xx xx smluvním xxxxx stálou provozovnu, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx za služby xxxx x tíži xxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mají xxxxx x tom státě, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxx, které xx vztahují x xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, v důsledku xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo mezi xxxxx x nich x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx xx skutečným xxxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxx vztahů, xxxxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx zdaněna x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x ostatním ustanovením xxxx xxxxxxx.

Článek 13

XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX

1. Zisky, xxxxx xxxxxx rezident xxxxxxx smluvního xxxxx xx zcizení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 6 a xxxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx státě.

2. Xxxxx xx xxxxxxx movitého xxxxxxx, který je xxxxx provozního xxxxxxx xxxxx provozovny, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (samotné xxxx xxxxx x celým xxxxxxxx), mohou být xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xx zcizení xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx letadel xxxxxxxxxxxxx xxxxx podnikem x mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx lodí xxxx xxxxxxx, podléhají xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx hlavního vedení xxxxxxx.

4. Zisky, které xxxxxx rezident xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podílů xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.

5. Zisky xx xxxxxxx jakéhokoliv xxxxxx majetku, xxx xxxxx xx uveden x xxxxxxxxxx 1, 2, 3 a 4, podléhají xxxxxxx xxx ve smluvním xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

XXXXXX XX XXXXXXXXXX

1. Xxxxx, xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 15, 17 a 18 xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxxx vykonáváno, mohou xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx druhém smluvním xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx v prvně xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxx zdržuje xx xxxxxx státě xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx 183 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx končícím x xxxxxxxxxx xxxxxxx roce, x

x) xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhého xxxxx, a

c) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

3. Bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto článku xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdaněny xx xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx hlavního vedení xxxxxxx.

Xxxxxx 15

XXXXXXXX

Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx odměny, xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx člen xxxxxxx xxxx xxxx jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxx státě.

Xxxxxx 16

XXXXXX X XXXXXXXXX

1. Příjmy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu jako xx veřejnosti vystupující xxxxxx, jako divadelní, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávaných činností xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článků 7 a 14 xxxxxxx v xxxxx xxxxxx státě.

2. Xxxxxxxx příjmy z xxxxxxxx osobně vykonávaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx samému, nýbrž xxxx xxxxx, mohou xxx tyto xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článků 7 x 14 zdaněny xx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo sportovce xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx jsou vykonávány x xxxxx dohod x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx států, x xx xxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxx zisku, xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 osvobozují xx zdanění xx xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vykonávány.

Článek 17

XXXXX

Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rezidentu xxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxxx zaměstnání podléhají x xxxxxxxx ustanovení článku 18 xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 18

XXXXXXX FUNKCE

1.

a) Xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jedním xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx útvarem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxx, mzdy x xxxx podobné xxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx státu:

(i) xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx státu; nebo

(ii) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2.

x) Xxxxx x jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx správním útvarem xxxx xxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx zřídily, fyzické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx útvaru nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx penze x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podléhají xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx příslušníkem tohoto xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx článků 14, 15, 16 a 17 se xxxxxxx xx platy, xxxx, xxxxx a jiné xxxxxxx odměny a xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 19

XXXXXXXX

Xxxxxx, které xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, vzdělávání xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxx příjezdem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu a xxxxx se xxxxxxx x prvně zmíněném xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx stát.

Článek 20

XXXXXXX PŘÍJMY

1. Xxxxx příjmů rezidenta xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx zdroj xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x tomto státě.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx z nemovitého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x článku 6 xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx takových xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě svoji xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxx které xx xxxxxx platí, xx xxxxxxxx xxxxx x této stálé xxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7.

Xxxxxx 21

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

1. S výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následovně:

Česká republika xxxx xxx xxxxxxxx xxxx svým rezidentům xxxxxxxx do daňového xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxxx x takového základu x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxx, x xxxxxx se xxx sníží, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx daně vypočtené xxxx jejím xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx příjem nebo xxxx ze xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx zdaněn x Xxxxx.

2. V případě Xxxxx:

x) Xxx z xxxxxx splatná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx osobního xxxxxxx) xxxx srážkou, xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx ze xxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxx vypláceny) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ghanské xxxx vypočtené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, příjmy xxxx xxxxx xx zcizení xxxxxxx.

x) X xxxxxxx xxxxxxxx vyplácených xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je rezidentem Xxxxx a která xxxxx xxxxxxxxxx alespoň 10 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx při xxxxxxx xxxx v xxxxx, xxxxx jakékoliv xxxx z xxxxxx, xxxx které xxxx xxx zápočet xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), daň z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx a) a x) xxxxxx odstavce xxxxxxxxxx podíl ghanské xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ziscích, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dani.

3. Xxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pobíraný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osvobozen od xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx stát xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zbývajících xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx příjem xxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 22

XXXXX XXXXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx, kteří jsou, xxxxxxx x xxxxxxx xx rezidenci, xx xxxxxx situaci. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx článku 1 vztahuje rovněž xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx nepříznivější xxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx státu, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k rodině, xxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx rezidentům.

3. Xxxxx xx nebudou aplikovat xxxxxxxxxx článku 9 xxxxxxxx 1, článku 11 odstavce 7 xxxx článku 12 xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxx, licenční poplatky, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx zdanitelných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmíněného xxxxx.

4. Podniky jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zcela xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolován jedním xxxx xxxx rezidenty xxxxxxx smluvního státu, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx zdanění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zdanění x xxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx podobné xxxxxxx xxxxx zmíněného xxxxx.

5. Xxxxxxxxxx tohoto článku xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 2 xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 23

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

1. Jestliže xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxx povedou x xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx této smlouvy, xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy těchto xxxxx, předložit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo, xxxxx její případ xxxxx pod článek 22 xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx státu, jehož xx xxxxxxx příslušníkem. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx považovat xxxxxxx xx oprávněnou a xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx uspokojivé řešení, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxx, aby xx zamezilo xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dosažená xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na jakékoliv xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dvojího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx dohody xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 24

XXXXXX INFORMACÍ

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informace, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že jsou xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xx vztahují xx xxxx xxxxx xxxxx x pojmenování xxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, není v xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx články 1 x 2.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx tohoto xxxxx x budou xxxxxxxxxx xxxxx osobám nebo xxxxxx (xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úřadů), xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo vybíráním xxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, vymáháním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx o opravných xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x těmto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxx použijí xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx sdělit tyto xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x soudních rozhodnutích.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x žádném xxxxxxx xxxxxxxxx tak, že xxxxxxxx smluvnímu xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx získány xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, komerční nebo xxxxxxxx tajemství nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, jejichž sdělení xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Jestliže xxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem požadovány xxxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxx použije xxxxx xxxxxxxx zaměřených na xxxxxxxxx informací, aby xxxxxx požadované xxxxxxxxx, x xxxx tento xxxxx stát takové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx daňové xxxxx. Xxxxxxxxx obsažená x xxxxxxxxx větě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, ale x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že umožňují xxxxxxxxx státu odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x toho xxxxxx, xx nemá xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x toho xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx, která xxxxx x zastoupení xxxx xxxx zmocněnec, xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx 25

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výsad xxxxx xxxxxxxxxxxxxx misí nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obecných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx základě ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 26

SMÍŠENÁ XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (x nebo xxx dalších podmínek), xx příjem xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zdrojů x jednom xxxxxxxx xxxxx xx osvobozen x xxxxx xxxxx xx zdanění nebo xx tam xxxxxx xxxxxxxx sazbou x xxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx zcizení xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx zdanění x poukazem na xxxxxx xxxxxx příjmu xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx tam xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx celou xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx osvobození nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx smlouvy v xxxxx zmíněném xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxx obdržena.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jakékoli xxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx smlouvy, xxxxxxxx podle jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx výhod xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx.

3. Ustanovení xxxx smlouvy x xxxxxx případě nezabraňují xxxxxxxx státům xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určená x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx je poskytován xx xxxxxxx pobídkového xxxxxxx xx smluvním xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx zón x xxxxx státě, nejsou xxxxxxxxxx xx osoby, xx xxxxx xx xxxx smlouva vztahuje, x výjimkou xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

VSTUP X XXXXXXXX

Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxx této smlouvy x platnost. Xxxx xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x její ustanovení xx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zdroje, na xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x 1. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx Xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxx a daně xx zisků xx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx nebo xxxxx xx zcizení majetku xx každý xxxxxx xxx začínající 1. xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxx, x xxxx Xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

Článek 28

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx diplomatickou xxxxxx xxxxxxx výpovědi xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, x to nejméně xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx pěti xxx xxx dne vstupu Xxxxxxx x xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u zdroje, xx xxxxxx vyplácené xxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxx, v xxxx xxxx dána xxxxxxx, xxxx později;

b) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxx a xxxx xx zisků xx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxx zisky xx xxxxxxx xxxxxxx xx každý xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx, v xxxx xxxx dána xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

Xxxx v Xxxxx xxx 11. xxxxx 2017 ve xxxx xxxxxxxxx vyhotoveních, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx.

Xx Českou xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Ghanské xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx Xxxxx-Xxxx

xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

Xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx republikou x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx a zabránění xxxxxxxx úniku x xxxxx daní x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx obě xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx součástí Xxxxxxx:

Xxxxxxxx, xx podpisu této xxxxxxx, xxxxxxxx Ghana x nějakým xxxxxx xxxxxx smlouvu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článku 5 xxxxxxxx 3 xxxxxxx x) x x článku 14, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x této xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx smlouvy, x xx xxx dne, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx smlouva, dohoda xxxx xxxxxxxx x xx xxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Příslušný xxxx Xxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České republiky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xx xxxx.

Xxxx x Xxxxx xxx 11. xxxxx 2017 ve xxxx xxxxxxxxx vyhotoveních, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx oba xxxxx jsou xxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx x zplnomocněná velvyslankyně Xxxxx republiky x Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx Xxxxx-Xxxx

xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 38/2020 Xx. x. x. xxxxx účinnosti xxxx 17.9.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.