Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2020.


Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

300/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 §1 §2 §3 §4 §5

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §6

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §7

INFORMACE

300

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Prominutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některými xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii v xxxx 2020

§1

(1) Xxxxx xxxxx upravuje jako xxxxxxxxxx některých hospodářských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx SARS CoV-2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxxx podle xxxxxx x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx o xxxxxxxxx") povinni xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx červen, xxxxxxxx x xxxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §3.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx první.

§2

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx pojistného za xxxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, kteří xxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxx 50,

b) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, činí x xxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxx 90 % xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v posledním xxx xxxxxx 2020,

c) xxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx činí xxxxx 90 % xxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx xxxxxx 2020,

d) xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnanci, ve xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx uvedené xx přehledu xxxxx §9 xxxxxx o xxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx nečerpá xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx mzdových nákladů xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelům x Xxxxxxxx programu podpory xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §120 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx byl schválen xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx negativních xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) zaměstnavatel xxxxxxx x §109 xxxx. 3 zákoníku xxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx aspoň xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 způsobené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 x xxxx 2020,

c) xxxxxxxxxxxxx, který nebyl xx dni 1. xxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx republiky, xxxx

2. xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx svých příjmů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období daně x příjmů xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx první xx nezahrnují vyměřovací xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru, jejichž xxxxxxxx xxxxx trvá x posledním xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve větě xxxxx xxxxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx mzdy, nezahrnuje xx xx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx xx xxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx 1,5násobek xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx mzda xx stanoví xxxxx §23b xxxx. 4 xxxxxx x pojistném x 1,5xxxxxxx průměrné xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výpověď x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxx vyměřovací základ xxxxx §3, uvádí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxx §3.

(2) Snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §3 se xxxxxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x pojistném; xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxx.

§5

(1) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sděluje xx žádost okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx orgány k xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění

§6

V §94 xxxx. 1 xxxxxx první x xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Sb., xx znění xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 164/2019 Xx. x xxxxxx x. 255/2020 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx následující xx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx".

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§7

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 300/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.6.2020, x xxxxxxxx ustanovení §6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.