Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2020.


Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

300/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 §1 §2 §3 §4 §5

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §6

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §7

INFORMACE

300

ZÁKON

ze dne 16. xxxxxx 2020

x prominutí xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako poplatníky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x roce 2020 x o xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s mimořádnými opatřeními xxx xxxxxxxx v xxxx 2020

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru označovaného xxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxxxxx"), které xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxx") xxxxxxx platit xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí snížení xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §3.

(2) Podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxx.

§2

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 50,

x) xxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru, kteří xxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, činí x xxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 90 % počtu xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx xxxxxx 2020,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 90 % xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 2020,

x) xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx povinni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxx lhůtě a xx xxxx uvedené xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxx o xxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxxx měsíc nečerpá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §120 zákona o xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 na xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §109 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx,

x) poskytovatel zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx v poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobené xxxxx koronavirem xxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 x xxxx 2020,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyl xx xxx 1. xxxxxx 2020 daňovým xxxxxxxxxx

1. Xxxxx republiky, xxxx

2. jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx svých příjmů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx ze xxxxxx xx území Xxxxx republiky.

§3

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 větě první xx nezahrnují xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx poměru, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxx 1,5násobek xxxxxxxx mzdy, nezahrnuje xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx 1,5násobek průměrné xxxx; xxxxxxxx xxxx xx stanoví podle §23b xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx x 1,5násobek xxxxxxxx xxxx xx zaokrouhluje xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x vyměřovací základ xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výpověď x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx c) xxxxxxxx práce.

§4

(1) Zaměstnavatel, který xxxxxxx vyměřovací základ xxxxx §3, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx vyměřovací základ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxx §3.

(2) Snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §3 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx; toto xxxxxxx nelze uplatnit xxxxxx.

§5

(1) Úřad xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxx xx podávají a xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x nemocenském pojištění

§6

V §94 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx x xxxxx zákona č. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., zákona x. 164/2019 Xx. x zákona č. 255/2020 Sb., se xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx".

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§7

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení, s xxxxxxxx ustanovení §6, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 300/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 30.6.2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2020.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.