Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2020.


Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

300/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 §1 §2 §3 §4 §5

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §6

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §7

INFORMACE

300

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx placeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx v xxxx 2020 x x xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Prominutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii x xxxx 2020

§1

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "pojistné"), xxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxx") povinni platit xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníci xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxx x srpen 2020. Xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §3.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§2

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx 50,

x) xxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx účastni nemocenského xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 90 % počtu xxxxxx xxxxxxxxxxx x posledním xxx xxxxxx 2020,

c) xxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za kalendářní xxxxx xxxx aspoň 90 % xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx březen 2020,

d) xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnanci, xx xxxxxxxxx lhůtě x xx výši uvedené xx xxxxxxxx xxxxx §9 zákona x xxxxxxxxx, x

x) za xxxxxxxxxx xxxxx nečerpá xxxxxxxxxx na částečnou xxxxxx mzdových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelům x Xxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxx program x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §120 zákona o xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky xx zmírnění negativních xxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 na xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 3 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx jsou aspoň xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb vzniklé x xxxxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 x xxxx 2020,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyl xx dni 1. xxxxxx 2020 daňovým xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx svých příjmů xx poslední xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx x příjmů xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru, jejichž xxxxxxxx poměr xxxx x posledním xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx převyšuje 1,5xxxxxxx xxxxxxxx mzdy, xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx první xxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx 1,5násobek xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xx stanoví xxxxx §23b xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx x 1,5xxxxxxx průměrné xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx nahoru.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 neplatí, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až x) xxxxxxxx práce.

§4

(1) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3, xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxxxxx stanovený podle §5a xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx snížený xxxxx §3.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu zaměstnavatele xxxxx §3 se xxxxxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxxxx x pojistném; xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx.

§5

(1) Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx sděluje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx potřebné pro xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxx xx podávají x xxxxx se xxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxx x pojistném.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění

§6

V §94 xxxx. 1 xxxxxx první x xxxxx zákona č. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Sb., zákona x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 259/2017 Xx., zákona x. 164/2019 Sb. x xxxxxx x. 255/2020 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx dni" nahrazují xxxxx "do 8 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§7

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx ustanovení §6, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. září 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. r.

Babiš v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 300/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.6.2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.