Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2020.


Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

300/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 §1 §2 §3 §4 §5

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §6

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §7

INFORMACE

300

XXXXX

xx dne 16. xxxxxx 2020

o prominutí xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některými xxxxxxxxxxxxxx jako poplatníky x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx některými xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "pojistné"), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx červen, xxxxxxxx a xxxxx 2020. Prominutím pojistného xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §3.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx.

§2

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepřesahuje v xxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx 50,

x) počet xxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx aspoň 90 % počtu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx 2020,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx činí xxxxx 90 % xxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxx 2020,

x) xxxxxx pojistné, xxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx lhůtě x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxx x xxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx nečerpá xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zaměstnanosti xxxxx §120 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá

a) zaměstnavatel xxxxxxx v §109 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxx x důsledku epidemie xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 x xxxx 2020,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyl xx xxx 1. xxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x nedosáhl xxxxxxx svých příjmů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx x xxxxxx xx xxxxxx na území Xxxxx republiky.

§3

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxx x posledním dni xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx xx xxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx 1,5násobek xxxxxxxx xxxx; průměrná xxxx xx xxxxxxx xxxxx §23b xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx x 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx zaměstnavatelem výpověď x xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) xx c) xxxxxxxx práce.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx §3, uvádí xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx §9 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxxxxx stanovený xxxxx §5a xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xxxxx §3 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx.

§5

(1) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly splnění xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x). Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx sdělují x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nedojde-li xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxx dohodě.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, postupuje xx podle xxxxxx x xxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§6

X §94 odst. 1 xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Sb., xx znění xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Sb., zákona x. 164/2019 Xx. x xxxxxx x. 255/2020 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx" nahrazují xxxxx "xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx".

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§7

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení §6, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. září 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 300/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.6.2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.