Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2020.


Vyhláška o energetické náročnosti budov

264/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení §3

Výpočet dodané energie §4

Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů energie §5

Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni §6

Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie §7

Vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy §8

Vzor a obsah průkazu §9

Podmínky pro umístění průkazu v budově §10

Zrušovací ustanovení §11

Účinnost §12

Příloha č. 1 - Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro nové a měněné stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro nové a měněné technické systémy budovy

Příloha č. 2 - Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy

Příloha č. 3 - Faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů energie hodnocené budovy

Příloha č. 4 - Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Příloha č. 5 - Metodika hodnocení energetické náročnosti budovy

INFORMACE

264

VYHLÁŠKA

ze dne 29. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoví xxxxx §14 xxxx. 4 xxxxxx x. 406/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx zákona x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 318/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb. a xxxxxx č. 3/2020 Xx., (dále jen "xxxxx") x provedení §7 xxxx. 7 x §7a xxxx. 6 zákona:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx optimální xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx náročnost pro xxxx budovy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx budov, xxxx než větší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx energie,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx proveditelnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie,

d) xxxx stanovení doporučených xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy,

e) xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx průkazu x xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx orientace xx xxxxxxxx stranám, stínění xxxxxx zástavbou a xxxxxxxxxx překážkami, stejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx budova, xxxxx x referenčními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémů xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx budovy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx x venkovního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx náročnosti budovy,

c) xxxxxxxxx prostředím xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx nevytápěných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zemina, xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx ucelené xxxxx budovy x xxxx xxxxxxxx zóna,

d) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx bytům s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x obytné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx větráním xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního x xxxxxxxxxx vzduchu,

f) nuceným xxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx zařízení,

g) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x výrobě xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx procesů,

h) vypočtenou xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zahrnutím xxxxxxxxx technických xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx paliva,

i) xxxxxxxx xxxxxxx energie potřebná xxx provoz xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx procesem xxxxxxx; její xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvnitř xxxxxx xxxx mimo budovu x xxxxxx s xxxxxx soustavou, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx budovy, x jehož spotřeba xxxxxxx není xxxxxxxx x celkové xxxxxx xxxxxxx hodnocené xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x která xxxx xxx xxxxxxx xxxx energonositel xxx xxxxx xxxxxx energie, xxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do celkové xxxxxx energie xxxxxxxxx xxxxxx,

x) obálkou ucelené xxxxx xxxxxx soubor xxxxx teplosměnných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx budovy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přilehlému xxxxxxxxx, jež tvoří xxxxxxxx vzduch, xxxxxxxx xxxxxx, vnitřní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo sousední xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx budovy nespadající xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxx

(1) Ukazatele energetické xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztažné xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) dílčí dodané xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx větrání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx vody a xxxxxxxxx vnitřního prostoru xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx energeticky xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx systémové xxxxxxx,

x) účinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxxxxx xxxxxx x referenční xxxxxx se stanovují xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx dokumentace x x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy xxxxx přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx budovy.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti referenční xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx parametrů xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a technických xxxxxxx budovy uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vytápění, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx teplé xxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §4.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5.

(6) Xxxxxxx průměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provede xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxx xxxxx2).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vzduchu, xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx provede xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Výpočet xxxxxx energie

(1) Xxxxxx energie xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše xxxxxxx xxxxxx a po xxxxxxxxxxxx zónách. X xxxxxxxx xxxx xxxxxx x chlazením, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx energie xx výpočet xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxx dodaných xxxxxxx x vyjádří xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx se stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx energie xx xxxxxxxx x pomocné xxxxxxx na provoz xxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy pro xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxx vytápění a xxxxxxxx3) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx4) x xxxxxxxx xxxxxx typického xxxxxxx xxxxx, xxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx vnitřního xxxxxxx x tepelné xxxxxx.

(4) Xxxxx dodaná energie xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxxx energie xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx technického xxxxxxx xxx chlazení xxxxx xxxxx technické normy xxx výpočet potřeby xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx3) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx ohřev xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx provozy xxxxxxxx uvnitř obálky xxxxxx.

(5) Dílčí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx vypočtené xxxxxxxx energie xx xxxxxxx vzduchu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxx vzduchu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx energie xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nucené xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro větrání xxxxx5) x xxxxxxxx xxxxxx typického xxxxxxx xxxxx, xxxxx vychází x xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx vnitřního prostředí.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vzduchu x pomocné xxxxxxx xx xxxxxx technického xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx5) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx energie xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx teplé xxxx x pomocné xxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx6) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx energie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx budovy xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx spotřeby xxxxxxx xx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx budovy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx energetické hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru budovy7) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx úrovně zdravého xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx hodnoty platné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx část, xxxxx slouží x xxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx dodané energie xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx tuto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo soustavy xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxx energetického xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při výrobě x distribuci xxxxxxx x tohoto zdroje xx xxxxxx,

x) součástí xxxxxx energie je x v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx x xxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxxxx, energie xxxxx, xxxx x geotermální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx čerpadel,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x energie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxx. Ta xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x vypočtené spotřeby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dodané xxxxxxx xx i xxxxxxx xx osvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, úpravu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x prostorech xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vzduchu, xxxxxxxx xxxxx vody x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dokončení xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxxxx energetickou xxxxxxxxx xxxxx8) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xx xxxxxxx platné xxx xxxxxxxxxx budovu. Instalace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a spotřebičů xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx technický systém xxxxxx.

§5

Xxxxxxx primární energie x neobnovitelných zdrojů xxxxxxx

(1) Primární xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxx energie, v xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, stanovené xxxxx §4 a příslušných xxxxxxx xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedených x příloze č. 3 k této xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx vyrobené energie xxxx xxxxxx se xxxxxxx postupem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx i energie xxxxxx mimo xxxxxx x energie, xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx.

(2) Pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) technické xxxxxxx vyrábějící xxxxxxx xxx její xxxxx x budově xxxx xxx její xxxxxxx xxxx budovu xxxx xxx umístěny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx budově, xx xxxxxxxxx budově, xxxxxxx xxxx xx pomocných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocené xxxxxx, kterými jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, zpevněné xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v případě xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 9 xxxx. b) se xxxx omezení xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěných xxxxx xxxxxxx x) xx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx započtena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx budov,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) použity xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx budovu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx kroku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4,

d) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyrábějící xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x neobnovitelných zdrojů xxxxxxx celá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx úrovni xxxxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxx hodnocené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(3) Xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxxxx energie z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx spotřeb xxxxxxxxx x tabulce x. 4 přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx energie z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) o xxxxxxx xxxxxxxx x tabulce x. 5 přílohy č. 1 x této xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xx energetickou xxxxxxxxx budovy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx optimální xxxxxx

(1) Požadavky na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x téměř nulovou xxxxxxxxx energie x xxx budovu x xxxxx xxxxxxx spotřebou xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx budovy uvedené x §3 odst. 1 písm. a), x) a x) xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx než xxxxx změně dokončené xxxxxx, stanovené xxxxxxxx xx xxxxxxxxx optimální xxxxxx, jsou xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocené xxxxxx uvedených v §3 xxxx. 1 xxxx. x) a x) nejsou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §3 odst. 1 xxxx. b) x x) xxxxxx vyšší xxx referenční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro referenční xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx budovy xxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxxx x tabulce x. 2 přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxx xxxxxx uvedeného x §3 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx xxxxx xxx referenční xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti uvedená x tabulce č. 3 přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce.

(3) V xxxxxxxxx změny dokončené xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztažná xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx původní xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztažné xxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx budovu xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx celou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxx celkové xxxxxx obálky xxxxxx xx pro účely §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx budovy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Posouzení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ekologické proveditelnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx proveditelností xxxxxxxxxxxxxx systémů dodávek xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx připojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dodávek energie xxxxxxxxx proveditelný, není xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x ekologická xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prosté xxxx xxxxxxxxxxx investice xx alternativního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx9). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ekonomickou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alternativního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nebo xx být x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx je doba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx proveditelností se xxxxxx instalace nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx primární xxxxxxx z neobnovitelných xxxxxx xxxxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx technické, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx protokolu průkazu, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Vzor stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro snížení xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx snížení energetické xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx vyhodnocen xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx proveditelný xxxxx §7.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy xx xxxxxxxx xxx, xxx bylo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx dosaženo

a) klasifikační xxxxx mimořádně úsporná x případě xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx klasifikační xxxxx u stávajících xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx opatření xxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vnitřního prostředí xxxxx. U souboru xxxxxxxx opatření pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx proveditelnosti x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx základě úspory xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x neobnovitelných xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx součástí protokolu xxxxxxx, jehož xxxx xx uveden v příloze č. 4 k této xxxxxxxx.

§9

Vzor x obsah xxxxxxx

(1) Průkaz xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx budovy,

b) xxxxxxxxx x celkové xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o primární xxxxxxx z neobnovitelných xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx toků,

e) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6,

x) xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx realizace navržených xxxxxxxx pro snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy, xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx průkazu je xxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xx stejné xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx energie xx 1. ledna 2022, xxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxx, jinou xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx zařazení xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx třída"),

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X4 na xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fontů xxxxx xxxxx vzoru uvedeného x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx třídy X až X, xxxxxxx xxxxxx vyjádření x hodnoty pro xxxxxx xxxxx hranici xxxx xxxxxxx v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx, xx stanovují xxx celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a průměrný xxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla x použijí xx x grafickém xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxx vyhlášce.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx klasifikovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx XX, xxxxx xx určí jednotně xxx referenční xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x téměř xxxxxxx xxxxxxxxx energie od 1. xxxxx 2022 x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx budovy x xxxxx xxxxxxx spotřebou x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx platí stejná xxxxxxxx klasifikačních xxxx xxxx pro budovu x téměř nulovou xxxxxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2022.

(7) X xxxxxxxxx, kdy xx dílčí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy x xxxxxxx x přílohou č. 1 x této xxxxxxxx xxxxxx, neurčuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v budově

Grafické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x této xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx stěny xxxxxx bezprostředně xxxxx xxxxxxxxx vchodu do xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx stěny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vchod.

§11

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxxxxx č. 78/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 230/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 78/2013 Xx., x energetické xxxxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2020, x xxxxxxxx ustanovení §4 xxxx. 1 věty xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.

Xxxxxxx:

xxx. Xxx. Xxxxxxxx, Xx.X., XXX, x. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 264/2020 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxx referenční xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnoty pro xxxx x xxxxxx xxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx technické xxxxxxx xxxxxx

(1) Parametry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovené xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx optimální xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1), x xxxxxxx xx xxxxxxxx optimální xxxxxx xxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Parametry x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tabulkách 1, 4 a 5 xxxx přílohy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovu pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s navrhovanou xxxxxxx.

(3) X tabulkách 2 x 3 xxxx přílohy xxxx xxxxxxx parametry a xxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxx nové x xxxxxx stavební xxxxx xxxxxx budovy, a xxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx dokončené xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Referenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostupu xxxxx xxxxxx Uem,R xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxx,X = Σ XX,X,x / Σ Xx + fR . ΔUem,R

(1)

kde

HT,R,j … xx ... xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x-xxx teplosměnnou xxxxxxxxxx obálky budovy, xx X/X, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5;

Aj … xxxxxx j-té xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx tepelným xxxxx xxxxxxxxx HT,R,j &xx; 0 , x x2, xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozměrů;

fR … xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx;

ΔXxx,X … xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx tepelných xxxxx, ve W/(m2.K), xxxxx tabulky 1 xxxx xxxxxxx.

(5) Referenční xxxxx tepelný tok xxxxxxxxx j-tou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX,X,x se xxxxxxx xxxxx xxxxxx

XX,X,x = Xx . URj . bj

(2)

přičemž pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx v xxxxxx x θim &xx; 5 °C je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tok prostupem XX,X,x xxxxx nejméně

HT,R,min,j = Aj . XXx . (θxx - 5) / (θxx - θx)

(3)

xxx

XX,X … xx … xxxxxxxxxx hodnota součinitele xxxxxxxx xxxxx x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obálky xxxxxx, ve W/(m2.K), xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6;

xx … xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx j-té xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ČSN 73 0540-2, x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je 0;

θim … převažující xxxxxxxx xxxxxxx teplota x xxxx xxxxxxxx x x-xx xxxxxxxxxxx konstrukci xxxxxx xxxxxx, xx °X, xxxxx XXX 730540-2;

θx … xxxxxxxx xxxxxxx venkovního xxxxxxx x xxxxxx období, xx °C, podle XXX 730540-3.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx součinitele xxxxxxxx xxxxx x-xx teplosměnné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX,x xx stanoví:

a) xxx konstrukci xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx mrazírna xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

XX,x = XX,x

(4)

xxx

XX,x … xx … xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx W/(m2.K), xxxxxxxxx xxx návrhovou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle XXX 14 8102, xxxxxxx xxx výplně xxxxxx se použije xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 30 %;

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

XX,x = xX . xx . XX,20,x

(5)

xxxxxxx xxxx

XX,x,xxx = xX . el . (XX,20,X + 0,4 - AW/AF)

(6)

kde

el … xx … xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x j-té xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obálky budovy, xxxxx xx stanoví:

a) xxx zóny s θxx xx 18 °X do 22 °X xxxxxx jako

el = 1;

(7)

x) pro xxxxxxx xxxx jako

el = 16 / xxx (θxx - 4); nejméně xxxx 0,75 x xxxxxxx xxxx 1,75;

(8)

UN,20,j … xxxxxxxxxx xxxxxxx součinitele xxxxxxxx tepla x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obálky xxxxxx, ve W/(m2.K), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřní teplotu θxx x xxxxxxxxx 18 °C - 22 °C xxxxxx xxxxx XXX 73 0540-2 x xxxxxxxx xxxxxxx obvodového xxxxxx, xxx xxxxx neprůsvitné xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota XX,20 xxxxx ČSN 73 0540-2 xxx xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx výplně xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota XX,20 xxxxx ČSN 73 0540-2 pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxx stěně;

UN,20,W … xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx X/(x2.X), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx návrhovou xxxxxxx xxxxxxx 20 °X xxxxx XXX 73 0540-2;

XX … xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obálky xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x2, xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozměrů;

AF … celková xxxxxx xxxxxxxx průsvitných a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, x m2, xxxxxxxxx z vnějších xxxxxxx,

xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odklon xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ± 30 °.

(7) Postup xxxxx odstavců 4 xx 6 xxxxx x xxx ucelenou xxxx xxxxxx.

Xxx. 1 Xxxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxxxx s xxxxx xxxxxxx spotřebou xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

xX

-

1,0

0,7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ucelené části xxxxxx

Xxx,X

X/(x2.X)

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX,xxx

X/(x2.X)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 730540-2

Xxxxxxxx xx vliv tepelných xxxxx

ΔXxx,X

X/(x2.X)

0,02

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XX

xX/(x2.X)

165

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx)

xX

-

0,5

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

ΔXX

0

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx režim xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X, XX, J, XX, Z x xxxxxxxx

Xx,x,X

-

0,2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx,X

(xXx)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záření, xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx energie

Qenv,R

(kWh)

0

Vytápění

Účinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx1)

ηX,xxx,X

%

92

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ηX,xxx,X

%

90

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx systémové xxxxxxx xxxxxx

ηX,xxx,X

%

100

Xxxxxxxx xxxxxxx energie xx vytápění

ηH,em,R

%

88

Chlazení

Chladicí xxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXX,xxx,X 2)

X/X

2,7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie na xxxxxxxx uvnitř xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ηX,xxx,X

%

85

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx chlazení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ηX,xxx,X

%

100

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx chlazení

ηC,em,R

%

85

Dodaná xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx

Xxxxx,X

xXx

0

Xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

XXX,X

(xXx)

0

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx jednoho ventilátoru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXXxxx,X

X.x/x3

1500

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ventilátorů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xX,xxx,X

-

0,7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětného xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx toku xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx

ηX,xx,X

%

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tepla pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxx xxxx

ηX,xx,X

%

30

Xxxxxx vlhkosti xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

ηXX+,xxx,X

%

70

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlhkosti xxxxxxx xxxxxxxxx

ηXX-,xxx,X

%

65

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

ηXX,x,X

%

0

Xxxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxx

ηX,xx,X

%

0

Xxxxxxxx zdroje xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1)

ηX,xxx,X

%

88

Xxxxx tepelná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxx

XX,xx,X

Xx/(1.xxx)

7

Xxxxx tepelná xxxxxx xxxxxxxxx teplé xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx celkový objem xxxxxxxxx 400 xxxxx

XX,xx,X

Xx/(1.xxx)

5

Xxxxx xxxxxxx ztráta rozvodů xxxxx vody vztažená x xxxxx xxxxxxx xxxxx vody xxxxxx xxxxxxxxx hranice xxxxxx

XX,xxx,X

Xx/(x.xxx)

150

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vztažená x xxxxx rozvodů xxxxx xxxx vně xxxxxxxxx xxxxxxx budovy

QW,dis,R

Wh/(m.den)

0

Osvětlení xxxxxxxxx prostoru budovy

Průměrný xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx

xX,1x,X

X/(x2.1x)

0,032

Xxxxxxxx činitel xxxxx xxxx použitých xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx

XX,X

(-)

1,7

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx použitých xxxxxxxxxx zdrojů xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx

XX,X

(-)

1,1

Xxxxxxxx účinnost zdroje xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxx x osvětlení xxxxxxxxx prostoru xxxxxx

ηX,X

%

20

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

XX,X

(-)

0,8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx obytné xxxx

XX,X

(-)

1

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX,X

(-)

1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XX,X

(-)

1

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x,xxx,X

(-)

0,54

Xxxxxxxx:

1) x xxxxxxx výroby x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx paliva,

2) Xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 14511-2 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jednotky xxx xxxxxxxx kapalin x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kompresory xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx. 2 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx pro nové x měněné stavební xxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla

UR

W/(m2.K)

Doporučená xxxxxxx xxxxx XXX 730540-2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XX

X/(x2.X)

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx chladírna: xxxxxxx xxx XXX 148102:1993 xxxxxxx o 30 %

b) pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX 730540-2

Tab. 3 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnoty xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx energie xxxxxxx xxxxx pro vytápění x/xxxx přípravu teplé xxxx 1)

ηX,xxx,X 2)

%

80

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXx,xxx,X 3)

X/X

2,7

Xxxxxxxx faktor xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXXx,xxx,X 3)

X/X

0,5

Xxxxx xxxxxx tepelného xxxxxxxx

XXXX,xxx,X 4)

X/X

3,0

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx nuceného xxxxxxx

ηX,xx,xxx 5)

(%)

60

Xxxxxxxx:

1) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

2) Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxx účinnost. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tepelný xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x XXX 73 0331-1

3) Xxxxxxxxx xxxxx ČSN XX 14511-2 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jednotky xxx chlazení xxxxxxx, xxxxxxx čerpadla xxx xxxxxxxx x chlazení xxxxxxxx a procesní xxxxxxxx, s elektricky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxx xxxxxxxx

4) Xxxxxxxxx podle XXX XX 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx ohřívání x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxx podmínky

5) Xxxxxxxxx xxxxx EN 308 xxxxx se x xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx na hodnotě 50 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx. 4 - Xxxxxxx xxxxxxx primární xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx spotřeby

Faktor primární xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (-)

Xxxxxxxx

1,0

Xxxxxxxx

2,6

Xxxxxxxx xxxxx xxxx

1,0

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

2,6

Xxxxxx xxxxxxx

2,6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2,6

Xxxxxxx energie (xxxxxxxx, xxxxxxxx apod.)

2,6

Tab. 5 - Xxxxxxx xxxxxxx primární xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx stanovené pro xxxxxxxxxx xxxxxx (dosažitelné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie nebo xxxxxxxx parametrů stavebních xxxxx obálky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémů xxxxxx)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx xxxx 1)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxx nulovou spotřebou xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022

Snížení hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro referenční xxxxxx

Δxx,X

%

Xxxxxx zóna x xxxxxxxx xxxx

3

25

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6

Xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxx

3

20

%

Xxxx xxx xxxxxx xxxx

3

10

1) Xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx z neobnovitelných xxxxxx xxxxxxx Δxx,X xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx vícezónové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zón

Tab. 6 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x neobnovitelných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx budovu budovy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od 1.1.2022 (xxxxxxxxxxx zvýšením xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo zlepšením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků xxxxxx budovy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx budovy)

Měrná xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx referenční budovy XX,X [xXx/(x2.x)]

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx primární xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx Δxx,X [%] 1)

Xxx xxxxxxx zónu 2)

Xxx xxxxx než xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx vztažná xxxxxx xxxxxx ≤ 120 m2

Energeticky xxxxxxx xxxxxx budovy &xx; 120 m2

≥ 90

50

60

40

80

45

55

70

40

50

60

35

45

50

30

40

40

25

30

≤ 30

20

20

Xxxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie Δxx,X xxx budovu jako xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx budovy xxxxxxx xxxxxxx průměrem xxxx xxxxxxxxxxx vztažné xxxxxx xxxxxxx xxx

2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx interpolují

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 264/2020 Sb.

Klasifikační xxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 1 této xxxxxxxx zařazují xx xxxxxxxxxxxxxx tříd xxxxxxxx xxxxxx horní xxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x této xxxxxxx x x xxxxxxx xx porovnávají x xxxxxxxx vyjádřenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tříd.

Klasifikační třída

Hodnota xxx horní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x neobnovitelných zdrojů xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx energie

Dílčí xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx voda x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx větrání

A

0,8 x XX

0,7 x ER

0,7 x XX

0,6 x XX

0,5 x XX

0,7 x ER

Mimořádně xxxxxxx

X

1,2 x ER

0,9 x XX

0,8 x ER

0,8 x XX

0,7 x XX

0,9 x XX

Xxxxx xxxxxxx

X

1,6 x ER

1,2 x ER

1 x XX

1,1 x XX

0,9 x XX

1,2 x XX

Xxxxxxx

X

2,3 x ER

1,5 x XX

1,2 x XX

1,5 x XX

1,2 x ER

1,7 x XX

Xxxx úsporná

E

3 x XX

2 x XX

1,4 x ER

2 x XX

1,5 x ER

2,3 x ER

Nehospodárná

F

3,7 x XX

2,5 x XX

1,6 x ER

2,5 x XX

2 x ER

2,9 x XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx materiálech xxx prodeji xxxx xxxxxxxx budovy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx klasifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx primární xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vztažnou xxxxxx. Xxxxxxxx písma x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx velikosti písma, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx prodeje xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se uvádí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 264/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie hodnocené xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (-)

Xxxxx plyn

1,0

Tuhá xxxxxxx xxxxxx

1,0

Xxxxxx-xxxxx/XXX

1,2

Xxxxx xxxx

1,2

Xxxxxxxxx

2,6

Xxxxxxx xxxxxxx

0,2

Xxxxxx xxxxx, dřevní xxxxxx

0,1

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx a teplo)

0

Elektřina - xxxxxxx xxxx xxxxxx

-2,6

Xxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx

-1,3

Xxxxxx soustava xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx 80% xxxxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxx

0,2

Xxxxxx soustava xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx x 80% x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie

0,9

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx

1,3

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1,2

Xxxxxxx teplo x technologie

0

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 264/2020 Xx.

Xxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx č. 264/2020 Xx.

Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx použijí x xxxxxxx x XXX 730331-1 x s xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jednotně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedená x ČSN 730331-1, Xxxxxxx X.

X. Xxxxxxxxx xxxxxx xx zón

Rozdělení xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x XXX 730331-1, Xxxxxxx D.

V xxxxxxx sloučení prostorů x rozdílným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle normy XXX XX XXX 52000-1, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx danou xxxx stanoví váženým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx podlahová xxxxxx, vnitřní xxxxx xxxxxxx).

Xxxxxx xxxx a xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx vzájemně xxxxxxx.

X. Obálka xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx u tepelněizolačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx součinitele xxxxxxx xxxxxxxxx λu [X/(x.X)], xxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle typu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti; nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xx xxxx 7 % x nasákavých xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx vlna), 3 % x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. XXX, XXX, XXX) x 0 % u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. XXX, xxxxxx sklo) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla λX [X/(x.X)].

2. Zhoršující vlivy xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxx konstrukce ve xxxxxx izolace) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx λxxx xxx platných xxxxx. Xxxxx vlivy, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx procházejících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, apod.), xx xxxxxxxx xx xxxxx přirážky xx xxxx xxxxxxxxx mostů ΔXxxx,x [X/(x2.X)].

3. Součinitel xxxxxxxx xxxxx průsvitných xxxxxx otvorů se xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxx výpočtem xxxxx XXX XX ISO 10077 na základě xxxxxxxxx geometrické charakteristiky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zasklení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uložení zasklení xx rámu; xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platnou x případě:

- xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozměr 1 230 x 1 480 mm,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 45° xxx xxxxxx 1 140 x 1 400 mm,

- xxxxxxxx xxxxxx otvorů xxx xxxxxx 1 100 x 2 200 xx,

- velkorozměrových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 2400 x 2500 xx,

x) pro xxxxxx otvorů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX 73 0540-3 x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx požadovaná xxxxxxx xxxxxxx platná x xxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx prostupu xxxxx xxxxxx zjištěný na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx listů xxxxxxx); nebo

d) xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx budovách jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxx xxxxxxxxxx výplně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx písmena x).

4. Lineární xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx tepelné xxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ΔXxx [W/(m2.K)] xxxx xxxxxxxxxxxxx konstrukcemi xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ΔXxx = 0,02 X/(x2.X), xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazeb, přičemž xx použije xxxxxxxxx xxx XXX 73 0540-2; xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činitelů xxxxxxxx xxxxx; do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vazby, xxxxx budova xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx prostupem xxxxxxx xxxxxx činí x součtu xxxx xxx 2 %.

5. Xxxxxxxx korekční xxxxxxx xxxxxxx pevnými překážkami Xxx zahrnující stínění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, nadpraží, xxxxxxxxx markýzy, boční xxxxx a xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx překážkami xx xxxxxxxxx:

x) zjednodušeně xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxx = 0,75 xxx xxxxx výpočetní krok;

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXX EN XXX 52016-1.

X. Dílčí xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodaných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx typického xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x XXX 730331-1, Xxxxxxx X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X.1 Xxxxxx zóny

Pro xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx užívání xxxxxx dle XXX 730331-1 část B.3 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxx xxxxxxx xxxxx dodané xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx útlumu xxxxx xxxxx, xx-xx otopná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. X případě použití xxxx zdrojů xxxxx x xxxxx zóně, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx potřeby xxxxx xx vytápění x xxxxxxxx teplé xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tepla xxxxxxxx xxxxxxx hodnotou xxxxx xxxxxxx A.1 xxxxx XXX 730331-1.

3. Xxxxx osob podle XXX 730331-1, část X.3 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx jednu xxxxxxx jednotku xx xxxxx o xxxxxxxxx 5 xxxx.

X.2 Jiné xxx xxxxxx xxxx

Xxx xxxx, než obytné xxxx xx možné xxxxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxx x XXX 730331-1, Xxxxxxx X.

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx budova není xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle XXX 730331-1, Xxxxxxx X.

Xxxx xxxx xxx dodržena xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx budovy xxxxxxxxx x ČSN 730331-1, Xxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stav vnitřního xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxx větracího venkovního xxxxxxx, návrhová xxxxxxx xxxxxxx xxx režim xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx osvětlenost xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxx dodané xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxx vedoucí ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxxx teploty pro xxxxx vytápění. Xxxx xxxxxxxx xxxx užívání xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx útlumu, xx-xx xxxxxx soustava vybavena xxxxxxxx umožňujícím takový xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx uvažuje průměrné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx funkční xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx denní x xxxxx obsazenost x xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxx x škodlivin. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx zohledněn xxxxxx xxxxxxxx a nastavení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Způsob stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx větracího xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx-xx součástí xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxx shodně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx užívání.

5. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zisků xx nezapočítávají tepelné xxxxx, které xxxx xxxxxxxx z hodnocené xxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx systému budovy. Xxxxxxx xxxxxxx zisky x technologie instalované x hodnocené xxxxxx xx stanovují:

a) xx xxxxxxx xxxxxxx typického xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX 730331-1, Xxxxxxx X,

x) podrobně xx xxxxxxx xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxx xxxxxxx budovy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x časového xxxxxxxxxxxx xxxxxx provozu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx časovým xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx instalovaných xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), b) nebo x), co nejblíže xxxxxxxxxxx, nejvýše však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx 5 W/m2 xxxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, započítají xx xx celkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx a distribuci xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx místní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - rozvodů xxxx xxxxxx) xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdroje xxxx hodnocenou budovu x ročního odběru xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx procesů xxxxxxxx. Xxxxx xxxx možné xxxx xxxxxxxxx zjistit (xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx součástí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx výrobu xxxxxxxxx x tepla, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx podílem xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxxxx xx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Vyrobená xxxxxxxxxx energie ze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx elektrické xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx energie v xxxxxxxxx budově. Zvolený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx kombinovanou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx budovy xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx budovu xxxx xxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 264/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2020, x výjimkou xxxxxxxxxx §4 odst. 1 xxxx třetí, které xxxxxx účinnosti 1.1.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2010/31/EU xx dne 19. května 2010 x xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/844 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2010/31/EU x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov x xxxxxxxx 2012/27/XX x energetické účinnosti.

2) XXX 73 0540-4 Tepelná xxxxxxx xxxxx - Část 4: Xxxxxxxxx xxxxxx.

3) XXX XX XXX 52016-1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x xxxxxxx x latentní xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxxxx.

4) XXX XX 15316-1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx xxxxxxx potřeb energie x účinností xxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxx, Xxxxx X3-1, M3-4, X3-9, M8-1, X8-4.

XXX XX 15316-2 Energetická xxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a účinností xxxxxxx - Xxxx 2: Části xxxxxxx xxx sdílení (xxxxxxxx x xxxxxxxx), Xxxxx X3-5, X4-5.

XXX XX 15316-4 Energetická xxxxxxxxx xxxxx - Výpočtová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx energie a xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 4-1: Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, spalovací zařízení (xxxxx, biomasa), Modul X3-8-1, M8-8-1, Část 4-2: Výroba xxxxx xxx vytápění, Tepelná xxxxxxxx, Modul M3-8-2, X8-8-2, Xxxx 4-3: Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x solární xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx X3-8-3, X8-8-3, X11-8-3, Xxxx 4-4: Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx tepla, xxxxxxxxxxx výroba xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxx X8-3-4, X8-8-4, M8-11-4, Xxxx 4-5: Soustavy xxxxxxxxxx teplem x xxxxxxx, Xxxxx X3-8-5, X4-8-5, M8-8-5, X11-8-5.

5) XXX EN 15665 Větrání xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXX XX 16798-5-1 Energetická xxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxx xxxxx - Xxxx 5-1: Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx větracích x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx X5-6, X5-8, X6-5, X6-8, X7-5, X7-8) - Xxxxxx 1: Xxxxxxxxxx x xxxxxx).

XXX XX 16798-7 Energetická xxxxxxxxx budov - Xxxxxxx xxxxx - Xxxx 7: Výpočtové xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx M5-5).

ČSN EN 16798-9 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxx xxxxx - Xxxx 9: Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů (Xxxxx X4-1, X4-4, M4-9) - Obecné xxxxxxxxx.

6) ČSN EN 15316-3 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxxx x účinností soustavy - Část 3-2: Xxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxx.

XXX XX 15316-4-1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxxx x účinností xxxxxxxx - Xxxx 4-1: Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx teplé vody, xxxxxxxxx zařízení (xxxxx, xxxxxxx), Xxxxx M3-8-1, X8-8-1.

7) XXX EN 15193-1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - Energetické xxxxxxxxx xx osvětlení - Xxxx 1: Xxxxxxxxxxx, xxxxx X9.

8) ČSN 730331, xxxx B.

9) ČSN XX 15459-1 Energetická náročnost xxxxx - Postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx - Část 1: Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx X1-14.