Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

228/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6

Účinnost §7

č. 451/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

228

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2020

x poskytnutí xxxxxx záruky České xxxxxxxxx na zajištění xxxxx Českomoravské záruční x rozvojové xxxxx, x.x., xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxx x úvěrů v xxxxxxxxxxx xx zmírněním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

(1) Ke zmírnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx SARS CoV-2 xxxxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx Xxxxxxxxxxxxx záruční x xxxxxxxxx banky, x.x., xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "banka").

(2) Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§2

(1) Státní xxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxxxx x rozsahu 150 000 000 000 Xx.

(2) Právo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §1 xxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2027.

§3

Xxxxxx záruka xxxxx §1 xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx za dluhy x xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxx byly xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021, pokud ze xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ekonomiky x xxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX-193) xxxxxxx xxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nejvýše 500 zaměstnanců,

b) úvěrovaný xxxxx ke xxx 31. března 2020 x prodlení xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxxxx dluhu xxxx úvěrující xxxxx,

x) xxxxxx x ručení xx xxxxxxx

1. 90 % výše xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše však xxxxxxx 45 000 000 Xx, xxx-xx x xxxx sjednaný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 250 xxxxxxxxxxx, xxxx

2. 80 % xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx xxxxxxx 40 000 000 Xx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx než 250 x nejvýše 500 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx je omezeno 30 % výše xxxxxx xxxxx úvěrů xxxxxxxxxx úvěrující xxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxx Českomoravské xxxxxxx x rozvojové xxxxx, a.s. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1,

x) je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxxx s §4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem1) xxxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxx §1 xxxx. 1, xxxx xxxxx a xxxx xxxxxx poskytnutého Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojovou xxxxxx, a.s.

a) do 15 dnů od xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx před xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx banka xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx identifikační xxxxx a xxxxx xxxxxx skutečného xxxxxxxx2).

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele úvěrovaného, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx x čerpá xxxx xxxxx §1 xxxx. 1, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní bance xxxxxxx přístup x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx dobu xx xxxxxxxx 60 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx ručení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§5

Státní xxxxxx podle §1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xx státní xxxxxx xxxxx §1 xx provádí xx xxxxxxxx rozpočtu z xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x. 228/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx dluhy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky, x.x., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 451/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.11.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 228/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 6.5.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

451/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 228/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dluhů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx banky, a.s., xxxxxxxxxxxxx z ručení xx xxxxx z xxxxx v xxxxxxxxxxx xx zmírněním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx virem XXXX-XxX-2

x účinností od 3.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §118b x xxxx. zákona x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2) §118f xxxx. x) xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxx Komise X(2020) 1863 Dočasný xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 ze xxx 19. xxxxxx 2020, x xxxxxxx xxxxx.