Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

228/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6

Účinnost §7

č. 451/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

228

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxxx záruky Xxxxx xxxxxxxxx na zajištění xxxxx Českomoravské záruční x xxxxxxxxx banky, x.x., xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx dluhy x úvěrů v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx SARS XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

(1) Xx zmírnění xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxx Xxxxx republika xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx záruční x rozvojové xxxxx, x.x., xxxxx vyplývají x ručení za xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx bankami, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávajícími činnost xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§2

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxxxx x rozsahu 150 000 000 000 Kč.

(2) Právo xx plnění ze xxxxxx xxxxxx podle §1 xxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2027.

§3

Xxxxxx záruka podle §1 xx xxxxxxxx xxxxx xx dluhy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxx x úvěrů, jsou-li xxxxxxx tyto podmínky:

a) xxxxx byly xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se podmínek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX-193) neplyne xxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xx nejvýše 500 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx ke xxx 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxx xxx 30 dní xx splácením xxxxx xxxx úvěrující xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx

1. 90 % xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx 45 000 000 Kč, jde-li x úvěr xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 250 zaměstnanců, xxxx

2. 80 % xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx 40 000 000 Xx, xxx-xx x úvěr xxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx 250 x xxxxxxx 500 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx 30 % výše xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx úvěrující xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x.x. se xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x souladu x §4 zjistila x xxxxxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxx majitelem1) xxxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §1 xxxx. 1, xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x.x.

x) xx 15 xxx xx xxxx poskytnutí, xxx-xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx xxxxxxxxx před xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, příjmení, rok xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zveřejní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxxxxxxx xxxxx a jméno xxxxxx xxxxxxxxxx majitele2).

(3) Xx účelem zjištění xxxxxxxxxx majitele úvěrovaného, xxxxx xx právnickou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx §1 xxxx. 1, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní bance xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxx 60 xxx od konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§5

Státní xxxxxx xxxxx §1 xx poskytuje xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxx podle §1 xx provádí xx xxxxxxxx rozpočtu z xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §3 písm. x) xxxxxx x. 228/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xx dluhy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, a.s., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxx x xxxxx sjednaných xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 451/2020 Xx. s účinností xx 3.11.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 228/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.5.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

451/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 228/2020 Sb., x xxxxxxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx záruční a xxxxxxxxx banky, x.x., xxxxxxxxxxxxx x ručení xx xxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx negativních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX-XxX-2

x účinností od 3.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §118b a xxxx. zákona č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx.

2) §118f písm. x) zákona č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů.

3) Sdělení Xxxxxx X(2020) 1863 Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 xx xxx 19. března 2020, x platném xxxxx.