Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

228/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6

Účinnost §7

č. 451/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

228

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx zajištění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x.x., vyplývajících z xxxxxx xx dluhy x xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobených xxxxx XXXX CoV-2

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobených xxxxx XXXX CoV-2 xxxxxxxxx Česká republika xxxxxx záruku xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx záruční x rozvojové xxxxx, x.x., které xxxxxxxxx x ručení xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx bankami, zahraničními xxxxxxx vykonávajícími xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

§2

(1) Státní xxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx 150 000 000 000 Xx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2027.

§3

Xxxxxx záruka xxxxx §1 se vztahuje xxxxx xx dluhy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky, a.s., xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx za xxxxx x úvěrů, xxxx-xx xxxxxxx tyto podmínky:

a) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2021, xxxxx ze xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x reakci xx xxxxxxxx COVID-193) xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 500 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxx xx omezeno

1. 90 % xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xxxxxxx 45 000 000 Kč, xxx-xx x úvěr xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx má xxxxxxx 250 xxxxxxxxxxx, xxxx

2. 80 % výše xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxx xxxx xxxxxxx 40 000 000 Xx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxx 250 x xxxxxxx 500 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx je omezeno 30 % xxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx Českomoravské xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x.x. xx xxxxxx zárukou podle §1,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, banka x xxxxxxx s §4 zjistila x xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx majitelem1) úvěrovaného.

§4

(1) Banka způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxx podle §1 xxxx. 1, xxxx xxxxx x výši xxxxxx poskytnutého Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x.x.

x) xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx poskytnut xxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx úvěrovaným xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a jméno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx2).

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx podle §1 xxxx. 1, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx dobu xx xxxxxxxx 60 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxx xxxx splacen xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xx poskytuje xxxxxxxxxx.

§6

Plnění ze xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xx provádí xx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

§7

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení §3 písm. x) xxxxxx č. 228/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx dluhy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 451/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.11.2020

Informace

Právní předpis č. 228/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 6.5.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

451/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 228/2020 Xx., x poskytnutí xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx záruční x xxxxxxxxx xxxxx, a.s., xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobených xxxxx XXXX-XxX-2

x účinností od 3.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §118b x xxxx. xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů.

2) §118f xxxx. x) zákona x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxx Xxxxxx X(2020) 1863 Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šíření koronavirové xxxxxx XXXXX-19 xx xxx 19. března 2020, v platném xxxxx.