Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.05.2020.


Zákon o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

228/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6

Účinnost §7

INFORMACE

228

ZÁKON

ze dne 29. xxxxx 2020

o poskytnutí xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojové xxxxx, x.x., xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xxxxx SARS XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Xx zmírnění xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobených xxxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záruku xx xxxxx Českomoravské záruční x rozvojové xxxxx, x.x., xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Úvěrem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost bank.

§2

(1) Státní xxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx 150 000 000 000 Xx.

(2) Xxxxx xx plnění xx xxxxxx xxxxxx podle §1 lze xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024.

§3

Xxxxxx xxxxxx podle §1 xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx byly xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nejvýše 500 xxxxxxxxxxx,

x) úvěrovaný xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxx delším než 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x ručení xx xxxxxxx

1. 90 % xxxx nesplacené xxxxxxx x jednotlivého xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx 45 000 000 Xx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 250 xxxxxxxxxxx, xxxx

2. 80 % xxxx xxxxxxxxxx jistiny z xxxxxxxxxxxx úvěru, nejvýše xxxx xxxxxxx 40 000 000 Xx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatele, který xx xxxx xxx 250 x xxxxxxx 500 zaměstnanců,

d) xxxxxx x ručení xx xxxxxxx 30 % xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx ručení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x.x. xx xxxxxx zárukou xxxxx §1,

e) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx x §4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx1) xxxxxxxxxxx.

§4

(1) Banka způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx podle §1 xxxx. 1, xxxx xxxxx a xxxx xxxxxx poskytnutého xxxxxx

x) xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx poskytnut xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) do 30 xxx od xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxx-xx poskytnut xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx úvěrovaným xxxxxxx xxxxx, zveřejní banka xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx jejího skutečného xxxxxxxx2).

(3) Za účelem xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx úvěr xxxxx §1 odst. 1, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob.

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xx zveřejňují xx xxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx úvěr xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxx podle §1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xx provádí ze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 228/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 6.5.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §118b a xxxx. xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx osob x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2) §118f xxxx. x) xxxxxx x. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů.