Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

210/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5

Nález Ústavního soudu č. 29/2021 Sb.

INFORMACE

210

ZÁKON

ze xxx 22. xxxxx 2020

o některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxxx stavem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stav vyhlášený x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2020 x důvodu ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §69 odst. 1 písm. x), §69 odst. 2 x §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2,

x) xxxxxxxxx opatření xxxxxx x roce 2020 xxxxxxxx hygienickou stanicí xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 odst. 2, §82 xxxx. 1 x §82 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(3) Rozhodnou xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx 12. xxxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. prosince 2020.

§2

(1) Ustanovení tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx je xxxx xxxxx x nájemní xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "prostor xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x na pacht, xx-xx xxxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx nemůže x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodu, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx době, x

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxx nájem x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx práva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx patnácti xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx prodlení x placením xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxx, xx konce xxxxxxxx xxxx. Neuhradí-li nájemce x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx i tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx neuhradí.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx splatnými x xxxxxxxx době, xx 30 xxx xx zániku či xxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx pominuly xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. b), xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zrušení nájmu, xxxxx-xx po něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 210/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/2021 Xx., xxxxx XX ze xxx 8.12.2020 xx. xx. Xx. ÚS 21/20 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx zákona x. 209/2020 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x nebytových xxxxxxxx x xxxx x xxxx, a xxxxxx x. 210/2020 Sb., x některých opatřeních xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 xx nájemce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.