Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

210/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5

Nález Ústavního soudu č. 29/2021 Sb.

INFORMACE

210

ZÁKON

ze dne 22. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2 na xxxxxxx xxxxxxx sloužících xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx stav vyhlášený x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx České republiky xxxxxx Xxxxx republiky x xxxx 2020 x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxx koronaviru /označovaný xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) krizového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 odst. 2 x §80 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebezpečí vzniku x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx SARS XxX-2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2, §82 xxxx. 1 a §82 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx doba ode xxx 12. března 2020 xx 30. xxxxxx 2020.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx 31. xxxxxxxx 2020.

§2

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx nájem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx místnosti a xxxxxx-xx prostor nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx je účel xxxxx v nájemní xxxxxxx vyjádřen (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Ustanovení tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx, xx-xx podstatnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

§3

(1) Pronajímatel nemůže x xxxxxxxx xxxx xxxxx jednostranně xxxxxxx xxxxx z xxxxxx, xx xx xxxxxxx x prodlení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x rozhodné době, x

x) v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx dotčeno xxxxx ukončit xxxxx x jiných xxxxxx xxx další práva xxxxxxxxxxxxx vzniklá x xxxxxxxx prodlení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xx patnácti xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nájemného xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v rozhodné xxxx x které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx konce xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx nájemce x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, které xx xxxxx splatnými x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vypovědět xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxxxx xx toto xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxx dluhy na xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxx doby, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx 30 xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx může poté, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx však xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx zrušení xxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx snášel.

§5

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 210/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

29/2021 Sb., nález XX ze dne 8.12.2020 sp. xx. Xx. ÚS 21/20 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 209/2020 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx potřeby, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Státním fondem xxxxxxx xxxxxxx x x souvislosti x xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostorů x domě x xxxx, x xxxxxx x. 210/2020 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2 na nájemce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.