Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

210/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5

Nález Ústavního soudu č. 29/2021 Sb.

INFORMACE

210

XXXXX

xx dne 22. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx stav vyhlášený x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx opatřením xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) krizového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 písm. b), §69 xxxx. 2 x §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxx obyvatelstva a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x roce 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 odst. 2, §82 xxxx. 1 x §82 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(3) Rozhodnou xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx 12. března 2020 do 30. xxxxxx 2020.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx doba xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx 31. xxxxxxxx 2020.

§2

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx místnosti x xxxxxx-xx prostor xxxx xxxxxxxx xxxxxxx převážně x podnikání, xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostor xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx od ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nájemce, xx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Pronajímatel nemůže x ochranné xxxx xxxxx jednostranně xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx spojeným x užíváním prostoru xxxxxxxxxx x podnikání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx, x

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxx xxx další xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nájemce.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xx xxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xxxxxxx první xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxx, xxxxx xx staly xxxxxxxxx x rozhodné xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx konce ochranné xxxx. Xxxxxxxx-xx nájemce x xxxxxxxx době xxxxxxx dluhy xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vypovědět xxxxx; xxxxxxxxx doba xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxxxx má toto xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx nájemce, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx neuhradí.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splatnými x xxxxxxxx době, xx 30 dnů xx zániku či xxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx může xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxxx však xx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxxxxxx zrušení xxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx snášel.

§5

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní předpis č. 210/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.4.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

29/2021 Xx., xxxxx XX xx dne 8.12.2020 xx. xx. Xx. XX 21/20 xx xxxx návrhu xx zrušení xxxxxx x. 209/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxx bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x domě x xxxx, x zákona x. 210/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 na xxxxxxx xxxxxxx sloužících xxxxxxxxx (xxxxxx se paragrafované xxxxx)

x účinností xx 1.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.