Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

209/2020 Sb.

Zákon

§1

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby §2 §3 §4

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení §5

Vyúčtování a finanční vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty §6 §7

Účinnost §8

Nález Ústavního soudu č. 29/2021 Sb.

INFORMACE

209

XXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2020

x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2 xx xxxxxxx prostor xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx příjemce xxxxx poskytnutého Státním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a nebytových xxxxxxxx x xxxx x xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

(1) Nouzovým stavem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx stav xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Mimořádným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxx nouzového xxxxx,

x) xxxxxxxxx opatření xxxxxx x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 písm. x), §69 xxxx. 2 x §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx SARS CoV-2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x roce 2020 xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx základě §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2, §82 odst. 1 x §82 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxx xxx 12. xxxxxx 2020 do xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxx 31. července 2020.

(4) Xxxxxxxxx dobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uspokojování xxxxxx xxxxxxx

§2

(1) Ustanovení §2 xx 4 xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx části, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §24 se použijí xxxxxxx x pro xxxxxxxx bytu, domu xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx, xxxxx xx odchyluje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ukončit xxxxx z xxxxxx, xx xx xxxxxxx x prodlení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nastalo

a) v xxxxxxxx xxxx, a

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plynoucího z xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxx ani xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prodlení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnostem xxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), potvrzením xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nájemce xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx formu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokyn.

(4) Neuhradí-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodné xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nájem xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x tehdy, prohlásí-li xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx pohledávky xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Pronajímatel může xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 písm. x), nejdříve xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx snášel, xxxxxxx xxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx takové xxxxx, že nebude xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nutnou výživu xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Nedohodnou-li xx xxxxxx, soud x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx poskytnutého Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Státní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odložit splatnost xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xx 30. xxxxxxxxx 2020, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr xxxxxxxx x xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vyřízením xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 prodlouží x dobu, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úvěru.

Vyúčtování a finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx bytů x xxxxxxxxxx prostorů v xxxx s xxxx

§6

Xxx xxxxx §6 x 7 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. a) zákona x. 67/2013 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx otázky související x poskytováním plnění xxxxxxxxx x užíváním xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v domě x xxxx, xx xxxxx zákona x. 104/2015 Xx. (xxxx xxx "zákon o xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle §7 xxxx. 1 xxxxxx x službách xxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx 31. srpna 2020, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2020.

§8

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 209/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/2021 Xx., nález XX xx xxx 8.12.2020 sp. zn. Xx. XX 21/20 xx xxxx xxxxxx xx zrušení zákona x. 209/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Státním fondem xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x užíváním bytů x nebytových xxxxxxxx x domě s xxxx, a zákona x. 210/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx sloužících podnikání (xxxxxx xx paragrafované xxxxx)

x účinností xx 1.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.