Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

209/2020 Sb.

Zákon

§1

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby §2 §3 §4

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení §5

Vyúčtování a finanční vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty §6 §7

Účinnost §8

INFORMACE

209

ZÁKON

ze xxx 22. xxxxx 2020

x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx sloužících x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bydlení x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x užíváním xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x byty

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České republiky x xxxx 2020 x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koronaviru /označovaný xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx opatřením xxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. c) krizového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx nouzového xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx §69 odst. 1 xxxx. x), §69 odst. 2 x §80 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obyvatelstva a xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobené xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x roce 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2, §82 xxxx. 1 x §82 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx novým koronavirem XXXX CoV-2.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxx xxx 12. xxxxxx 2020 do dne xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx ke zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxxx §2 xx 4 xx xxxxxxx na nájem xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx uspokojování xxxxxx potřeby nájemce. Xxxxxxxxxx §2 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx bytu, xxxx xxxx jejich xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X ujednání, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nepřihlíží.

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx době xxxxx jednostranně ukončit xxxxx x xxxxxx, xx xx nájemce x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nastalo

a) x xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ustanovením xxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ukončit xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx pronajímatele xxxxxxx x xxxxxxxx prodlení xxxxxxx.

(3) Nájemce xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x x určitostí xxxxxxxxxxxx dostupným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), potvrzením xx příslušného xxxxx xxxxx XX, kterému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nájemce doložit xxxxxxxx, jejichž xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xx staly xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx pronajímatel právo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx pohledávky xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Pronajímatel xxxx xxxx, co pominuly xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zrušení xxxxx, xxxxx-xx po xxx spravedlivě požadovat, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx by x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx takové xxxxx, že xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx výživu xxxxxxx xxxx nutnou výživu xxxxx, k jejíž xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx strany, xxxx x xxxxxx pronajímatele xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

§5

Opatření ke zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úvěru na xxxx do 30. xxxxxxxxx 2020, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii. Xx xxxxxxxx úvěru xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxx xx x případě xxxxx xxxxxxxx 1 prodlouží x dobu, xx xxxxxx byla odložena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx s byty

§6

Pro xxxxx §6 x 7 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x. 67/2013 Xx., xxxxxx se upravují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním plnění xxxxxxxxx x užíváním xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x byty, ve xxxxx zákona x. 104/2015 Xx. (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxx"),

x) příjemcem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx x

x) vyúčtováním xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxx vyúčtování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx §7 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x přede xxxx 31. srpna 2020, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx dnem 1. xxxx 2020.

§8

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 209/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.