Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

209/2020 Sb.

Zákon

§1

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby §2 §3 §4

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení §5

Vyúčtování a finanční vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty §6 §7

Účinnost §8

Nález Ústavního soudu č. 29/2021 Sb.

INFORMACE

209

XXXXX

xx dne 22. xxxxx 2020

x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx sloužících x uspokojování xxxxxx xxxxxxx, na příjemce xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxx x v souvislosti x xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x užíváním xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x byty

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

§1

(1) Nouzovým xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx opatřením xxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) krizové xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vládou Xxxxx republiky x xxxx nouzového stavu,

b) xxxxxxxxx opatření xxxxxx x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b), §69 odst. 2 x §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx obyvatelstva a xxxxxxxx nebezpečí vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx SARS XxX-2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 odst. 2, §82 odst. 1 x §82 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doba ode xxx 12. xxxxxx 2020 do dne xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do dne 31. xxxxxxxx 2020.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dne 31. xxxxxxxx 2020.

Opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxx

§2

(1) Ustanovení §2 xx 4 se xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx části, je-li xxxxxx nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §24 xx xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx jejich xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, xxxxx xx odchyluje xx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Pronajímatel xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx jednostranně xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx x prodlení x xxxxxxxx nájemného, xxxxx xxxxxxxx nastalo

a) x xxxxxxxx době, x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzniklá x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx formu x náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x ochranné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nájemném, xxxxx xx staly splatnými x xxxxxxxx xxxx, xx pronajímatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx doby. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx právo x xxxxx, prohlásí-li xxxxxxx nebo xxxxx-xx xx jinak xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxx, co xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nelze-li po xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx omezení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx snášel, xxxxxxx xxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, že nebude xxx ani na xxxxxx výživu xxxxxxx xxxx nutnou výživu xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx povinen.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx, soud x návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

§5

Xxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx poskytnutého Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Státní xxxx xxxxxxx xxxxxxx může xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx splatnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx do 30. xxxxxxxxx 2020, doloží-li xxxxxxxx úvěru neschopnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx úvěru xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx se x případě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jistiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx s byty

§6

Pro xxxxx §6 x 7 se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) zákona x. 67/2013 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním plnění xxxxxxxxx x užíváním xxxx x nebytových xxxxxxxx x xxxx x xxxx, ve xxxxx zákona x. 104/2015 Xx. (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x službách x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx.

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyúčtování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxx x službách dospěla xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx dnem 31. xxxxx 2020, xx považuje xx xxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2020.

§8

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 209/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

29/2021 Xx., nález XX ze xxx 8.12.2020 xx. zn. Xx. XX 21/20 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 209/2020 Xx., x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx sloužících k xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx x nebytových prostorů x xxxx s xxxx, x zákona x. 210/2020 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání (xxxxxx xx paragrafované xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.