Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

209/2020 Sb.

Zákon

§1

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby §2 §3 §4

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení §5

Vyúčtování a finanční vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty §6 §7

Účinnost §8

Nález Ústavního soudu č. 29/2021 Sb.

INFORMACE

209

XXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2 na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uspokojování xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx poskytnutého Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v domě x byty

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

§1

(1) Nouzovým xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roce 2020 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS CoV-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx opatřením xxx epidemii xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. c) krizového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stavu,

b) xxxxxxxxx opatření vydané x roce 2020 Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b), §69 xxxx. 2 x §80 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2, §82 odst. 1 x §82 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví x zamezení dalšího xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx novým koronavirem XXXX CoV-2.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx 12. xxxxxx 2020 xx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxx 31. července 2020.

(4) Xxxxxxxxx dobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxx

§2

(1) Ustanovení §2 xx 4 xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx části, xx-xx xxxxxx nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nájemce. Xxxxxxxxxx §2 xx 4 se použijí xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx jejich xxxxx, xx-xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx nemůže x ochranné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodu, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx nájemného, xxxxx xxxxxxxx nastalo

a) x xxxxxxxx době, a

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx ani xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nájemce xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX, kterému xxx vystavení potvrzení xxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxx, jejichž xxxxx x náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Neuhradí-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodné xxxx, xx pronajímatel právo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx doby. Xxxxxxxxxxxx xx toto xxxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xx jinak xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x ochranné xxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx však xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx omezení ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mohl-li by x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx xx takové xxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx vlastní xxxx nutnou výživu xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx strany, xxxx x návrhu pronajímatele xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx úvěru poskytnutého Xxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxx

(1) Státní xxxx xxxxxxx xxxxxxx může xx žádost příjemce xxxxx xxxxxxx splatnost xxxxxxx jistiny a xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xx 30. xxxxxxxxx 2020, xxxxxx-xx xxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx. Xx příjemci xxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Celková xxxx xxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxxx byla odložena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx x xxxx

§6

Xxx xxxxx §6 x 7 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) zákona x. 67/2013 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx související x poskytováním plnění xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x domě x xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 104/2015 Sb. (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. b) xxxxxx x službách x

x) vyúčtováním xxxxxxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx.

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyúčtování služeb xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přede xxxx 31. xxxxx 2020, xx považuje xx xxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2020.

§8

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 209/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/2021 Xx., nález XX ze xxx 8.12.2020 xx. zn. Xx. XX 21/20 xx xxxx návrhu xx zrušení zákona x. 209/2020 Sb., x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxx sloužících x xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxx, xx příjemce úvěru xxxxxxxxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxx bydlení x x souvislosti x xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx bytů x xxxxxxxxxx prostorů x domě s xxxx, x xxxxxx x. 210/2020 Xx., x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2 na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.