Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.05.2020.


Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

133/2020 Sb.

Zákon

Mimořádná opatření při epidemii §1 §2 §3 §4 §4a §4b §5

Účinnost §6

č. 230/2020 Sb. - Čl. II

č. 255/2020 Sb. - §7

INFORMACE

133

XXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2020

x některých xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

§1

Mimořádná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx x roce 2020 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX CoV-2/ x xxxxxxxxx opatření xxxxxx x roce 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2 x §80 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů x xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zákazu osobní xxxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vzniku xxxxxx xx ošetřovné nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx jen x xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§2

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §70 odst. 2 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx zařízení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx učiněno x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřením xxx xxxxxxxx.

(2) Zařízením xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 x 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů se xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pro péči x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx péči xxxx jinak je, xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xx xxx účely §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje x xxxxxx do 30. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx neumístí x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx žijí x dítětem x xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 xxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodů; xx xxxx vážný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxx provozní xxxx xxxxxxxx pro děti xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zavedených x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX CoV-2. Xxxxx xxx neumístění xxxxxx x zařízení xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věty xxxxx a druhá xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 a x §3 odst. 1.

§3

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxx, který nemůže xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx o xxxxx xx věku nad 10 xxx, která xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2, xxxxx toto zařízení xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx ošetřovné xx xxx zaměstnanec, který xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx péče x xxxx xx xxxx xx 10 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx 13 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 zákona x nemocenském pojištění, xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx I (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx nárok xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxx zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30. června 2020.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se postupuje x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx možné vystřídání xxxxx §39 odst. 4 xxxx první xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx přitom u xxxxxxx oprávněného xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx vystřídání xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za dny xxxx péče xxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xx uvádějí xxx xxx, x nichž x dítě (xxxxx) xxxxxxx druhý oprávněný.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §110 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 3.

§4x

Xxxx ošetřovného xx xxxxxxxxxx xxx činí xx 1. xxxxx 2020 do 30. xxxxxx 2020 80 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2020 Xx. s účinností xx 6.5.2020

§4b

(1) Po xxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii se xxxxxxxxx §39 odst. 5 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 zákona o xxxxxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vznikla x xxxxxx od 11. xxxxxx 2020 xx 30. června 2020, xxxx-xx dohoda o xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před 11. xxxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx též, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx dohody účastni xxxxxxxxxxxx pojištění v xxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx v bezprostředně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx není účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné xxx posouzení nároku xx ošetřovné xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Nárok xx ošetřovné x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jen xx xxxx trvání xxxxxx xxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.5.2020

§5

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx péče o xxxx xx xxxx xx 10 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx 13 xxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřeno zařízení xxxx xxxxx xx xxxxxxx mimořádného opatření xxx epidemii.

(2) Xxxxx xx služební xxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx ve xxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx v zařízení xxxxxxxx x §2 xxxx. 2, xxxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx služebního xxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx 2020; xxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyčerpáno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dny x xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2020 xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §4a xxxxxx x. 133/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx ošetřovného podle §4b xxxxxx x. 133/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxx den činí xx xxx 31. xxxxxx 2020 60 % denního vyměřovacího xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 6.5.2020

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx uzavření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, popřípadě xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx péči dítě xxxxx je, nebo xxxxx, xxxxxx xx xxxxx, se xxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 133/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, v období xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Věta xxxxx xxxxx obdobně x případě xxxx x zařízeních o xxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 a v §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2020 Xx.

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 133/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

230/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx x xxxx 2020

x účinností od 6.5.2020

255/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Například nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 987/2009 ze xxx 16. září 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nevztahují xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx příslušnosti.