Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.05.2020.


Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

133/2020 Sb.

Zákon

Mimořádná opatření při epidemii §1 §2 §3 §4 §4a §4b §5

Účinnost §6

č. 230/2020 Sb. - Čl. II

č. 255/2020 Sb. - §7

INFORMACE

133

ZÁKON

ze xxx 25. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx krizové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxx nouzového xxxxx x roce 2020 x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ a xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 odst. 2 x §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx nebezpečí vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx, která se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dětí, žáků x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx1).

§2

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxx podle §70 odst. 2 xxxx. f) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x mimořádným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x osoby, xxxxx xxxx závislé xx xxxxxx jiné xxxxx xxxxx xx stupni X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx o xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dětského zařízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x jehož xxxxx xxxx týdenní péči xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, jejímž xx xxxxx, xx xxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxx neumístí s xxxxxxx na možnost xxxxxxxx jeho zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx x dítětem v xxxxxxxxxx, x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 xxxx z jiných xxxxxxx xxxxxx; xx xxxx vážný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx zavedených x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení nebo xxxxx podle xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x x §3 xxxx. 1.

§3

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xx věku xxx 10 xxx, která xx umístěna v xxxxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 2, xxxxx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx mimořádného opatření xxx epidemii.

(2) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxx zaměstnanec, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx péče x xxxx ve věku xx 10 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx 13 xxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 zákona x nemocenském pojištění, xxxx z xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx xxxxx xx stupni I (xxxxx xxxxxxxxx) podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx dítěte se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx jinak zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx doba x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx, xx kterou trvalo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx 30. xxxxxx 2020.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dnu; podmínky xxxxxx na ošetřovné x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx péče. V xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx každému xxxxxxxxxxx za jednotlivé xxxxxxxxxx měsíce, a xx za xxx xxxx péče xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu; xx xxxxx tiskopisu xx uvádějí též xxx, x nichž x dítě (xxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx prodloužené xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 odst. 3 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx 3.

§4x

Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx činí xx 1. dubna 2020 xx 30. xxxxxx 2020 80 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.5.2020

§4x

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx §39 xxxx. 5 písm. b) xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx na ošetřovné xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a potřeba xxxx xxxxxxx x xxxxxx od 11. xxxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uzavřena před 11. xxxxxxx 2020. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx náleží též, xxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xx základě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx 2020 a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trvání xxxx xxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx správou sociálního xxxxxxxxxxx potvrdit xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx posouzení nároku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x na základě xxxxxx o provedení xxxxx trvá jen xx dobu trvání xxxxxx xxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.5.2020

§5

(1) Xxxxx na xxxxxxxx volno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 2 zákona o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxx xx věku xx 10 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx 13 xxx xxxx, pokud xxxx uzavřeno xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx služební volno x poskytnutím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x osobu xx xxxx xxx 10 xxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 2, xxxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx služebního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu podle §71 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxxxx však do 30. xxxxxx 2020; xxxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx ze xxxxxxxx xxxxxx vyčerpáno xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2020 xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 133/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxx doplatí xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxx xxxxxxxxxxx podle §4b xxxxxx x. 133/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx den xxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.5.2020

§7

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxx děti, x xxxxx denní nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, jejímž xx xxxxx, se pro xxxxx §39 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx tehdy, pokud xxxxxxxxxxx dítě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx neumístil x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 133/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, v období xxx xxx 1. xxxxxx 2020 do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x případě péče x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 x x §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2020 Xx.

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 133/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

230/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx 2020

x účinností od 6.5.2020

255/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníky v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx systémů sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 987/2009 ze xxx 16. září 2009, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (ES) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 ze xxx 24. listopadu 2010, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx.