Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Sdělení, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie

9/2020 Sb. m. s.

Sdělení, kterým se vyhlašuje Dohoda

Dohoda

Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13 Článek 14

Příloha - Srovnávací tabulka bezpečnostní klasifikace

INFORMACE

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 4. xxxxxx 2011 byla x Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Dohoda xxxxxxxxx xxx 25. května 2011 v Xxxxxxx.

X Xxxxxxx vyslovil souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x prezident xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, dne 7. xxxxx 2012.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx svého článku 13 xxxx. 2 dne 1. prosince 2015 x xxxxx dnem xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx Českou xxxxxxxxx.

Xxxxx znění Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX

xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx zasedajícími x Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zájmu Xxxxxxxx xxxx

(2011/X202/05)

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉ XXXX XXXXXXXXXX V XXXX

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (dále xxx "smluvní xxxxxx") xxxxxxxx, že plnohodnotná x xxxxxx konzultace x spolupráce xxxx xxxxxxxxx vzájemnou výměnu xxxxxxxxxxx informací xxxx xxxx x zájmu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran xx přispět k xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ochranu utajovaných xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, z xxxxxxx, xxxxxxxxx či úřadů xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx států xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx uvědomují, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informacím x jejich výměny xxxxxxxx náležitá bezpečnostní xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,

XX DOHODLI NA XXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxx této xxxxxx je, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, institucím xx úřadům, xxxxx xxxxxxx, nebo x xxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výměny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie x označených xxx, xxx xxxx xxxxxx, xx spadají do xxxxxxxxxx xxxx dohody;

d) xxxxxxxxx xx třetích xxxxx nebo mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx úřady, xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stranám xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 2

Xxx účely xxxx xxxxxx se "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nesou xxxxx x níže xxxxxxxxx xxxxxxxx stupně xxxxxxx EU nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx:

- "XXÈX SECRET XX/XX XXX XXXXXX": xxxx označení se xxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx by xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatných xxxxx Evropské xxxx xxxx jednoho či xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

- "XXXXXX XX/XX XXXXXX": xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro informace x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx by mohlo xxxxxxx poškodit podstatné xxxxx Evropské xxxx xxxx jednoho či xxxx xxxxxxxxx států.

- "XXXXXXXXXXXX UE/EU XXXXXXXXXXXX": xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx pro informace x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmy Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

- "XXXXXXXXX XX/XX XXXXXXXXXX": toto xxxxxxxx xx používá xxx informace x xxxxxxxxx, jejichž vyzrazení xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx států.

Xxxxxx 3

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx poskytnutá xxxxxxxxxx informacím xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, které xxxxx xxxxxxxxxxxx označení stupně xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxxx ustanovením xxxx xxxxxx nejsou dotčeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Článek 11 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx nepoužije.

Xxxxxx 4

1. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx, xx xxxxx xxx x utajované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxx jejich stupeň xxxxxxx snížen ani xxxxxx xxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx původce;

b) xxxxxxx používány k xxxxx účelům, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx zpřístupněny xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx organizaci xxx xxxxxxxxxxx písemného souhlasu xxxxxxx x bez xxxxxxxxx dohody nebo xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dotyčným xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx dodržuje zásadu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx informacím xxx xxxxxxx xx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx znát".

2. Xxxxxxx strany xxxxxxx, xxx přístup k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXXXXXX XX / XX XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx osobám, které xxxx xxxxxxxx bezpečnostně xxxxxxxxx nebo jsou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxx xx umožněn xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. V xxxxxxx xx xxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxxx šetřeních v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx smluvní xxxxxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx její pravomoci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxxx xxxxxxxxx, byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1.

6. V xxxxx oblasti působnosti xxxx xxxxxx může xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx prověrce xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Smluvní xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx smluvních xxxxx xx mezi xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 3 xxxx. 1.

Xxxxxx 7

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx s čl. 3 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zpracovávány, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a informačních xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidlech a xxxxxxxxxx.

Článek 9

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx nebo kdy xxxxxxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx ztrátě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx.

2. Xxxxxxx strana, xxxxx odhalí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cestou xxxxxxx x této xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx opatřeních, která xxxx přijata, xxx xx předešlo opakování xxxxxxxx. Xxxxxxxx další xxxxxxx smluvní strana xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx pomoc při xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dohody xx xxxxxxxx o ochraně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze smluvních xxxxx.

2. Tato dohoda xxxxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxxx xxxx dohody xxxx jiná ujednání x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx od xxxxxx smluvních xxxxx, xxxxx xxxxxx dohody xxxx xxxxxxxx nejsou x rozporu s xxxxx xxxxxxx.

Článek 11

Tato xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx. 2.

Článek 12

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx řeší xxxxxxxxxxxxxxx konzultací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 13

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytných xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx vnitřních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx tajemník Rady Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 14

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, lotyšském, xxxxxxxxx, maltském, německém, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, slovenském, xxxxxxxxxx, španělském x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx znění xx xxxxxxx platnost.

NA XXXXX XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx x této dohodě xxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx tabulka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX

XXXX XXXXXX XX / EU XXX XXXXXX

XXXXXX XX / XX SECRET

CONFIDENTIEL UE / XX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX XX / XX XXXXXXXXXX

Xxxxxx

Xxèx Xxxxxx (Xxx 11.12.1998)

Xxxx Xxxxxx

(Xxx 11.12.1998)

Xxxxxx (Xxx 11.12.1998)

Geheim (Xxx 11.12.1998)

Xxxxxxxxxxxx

(Xxx 11.12.1998)

Vertrouwelijk

(Wet 11.12.1998)

xxx xxxxxxxx xxxx (1)

Bulharsko

Cтpoгo xxкxxтнx

Xxкxxтнx

Пxвxxитxлнx

Зx xлxжxбнx пxлзвxнx

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

XXXXXX GEHEIM

GEHEIM

VS (2) - XXXXXXXXXXX

XX - XXX FÜR DEN XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xäxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxx Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx

’Xκρως Xπὀρρητx

Xxx: XXΠ

Xπὀρρητx

Xxx: (XΠ)

Xμπιxτεντικὀ

Xxx: (XX)

Περιxριxμἐνης Xρἠoης

Abr: (ΠX)

Xxxxxxxxx

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxèx Secret Xxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx Défense

viz xxxxxxxx xxxx (3)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx

’Xκρως Xπὀρρητx

Xxx: (XXΠ)

Xπὀρρητx

Xxx: (XΠ)

Xμπιxτεντικὀ

Xxx: (EM)

Περιoριoμἐνης Xρἠxης

Xxx: (ΠX)

Lotyšsko

Sevišķi xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxāxx

Xxxxxxxx xxxxxxīxāx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx naudojimo

Lucembursko

Très Xxxxxx Xxx

Xxxxxx Lux

Confidentiel Xxx

Xxxxxxxxx Xxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx!

Xxxxxx!

Xxxxxxxx!

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxű!

Xxxxx

X-Xxħxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxx. XXXX XXXXXX

Xxx. XXXXXX

Xxx. XXXXXXXXXXXXX

Xxx. XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxäxxx

Xxxxxx

Śxxśxx tajné

Tajné

Poufne

Zastrzeżone

Portugalsko

Muito Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx secret de xxxxxxxxţă deosebită

Strict secret

Secret

Secret xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xôxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx

XXXXXÄXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XÄXXXÖ XXXXXXXXXX BEGRÄNSAD TILLGÅNG

Švédsko (4)

XXXXXX/XXX XXXXXX XXXXXX XX SYNNERLIG XXXXXXXXX XÖX XXXXXX SÄKERHET

HEMLIG/SECRET XXXXXX

XXXXXX/XXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXX/XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

(1) Diffusion Xxxxxxxxxx / Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxx stupněm xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXXXXX XX/XX RESTRICTED" x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx přísný než xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Německo: XX = Xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepoužívá xxxxxx xxxxxxx "XXXXXXXXX". Francie xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx utajení "XXXXXXXXX XX/XX RESTRICTED" x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx přísný xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx: označení xxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obrany x xxxxxxxx x xxxxx xxxx jinými xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 9/2020 Sb. x. x. nabyl účinnosti xxxx 1.7.2020.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.