Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2024 do 31.12.2024.


Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

12/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVO NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Digitální a informační agentura §2a

Právo na digitální službu §3

Právo činit digitální úkon §4

Právo na osvědčení digitálního úkonu §5

Právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu §6

Právo na využívání údajů §7

Právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti §8

Právo na prokázání právní skutečnosti §9

Právo na využití digitálního stejnopisu průkazu §9a §9b §9c §9d §9e §9f §9g §9h §9i §9j §9k §9l §9m §9n §9o §9p §9q §9r

Právo na zápis kontaktního údaje §10

Právo na informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb §11

Právo na elektronickou identifikaci a autentizaci §12 §12a

Právo na technologickou neutralitu §13

Přestupek §13a

Přechodná a závěrečná ustanovení §14

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím §15

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy §16

Přechodná ustanovení §17

ČÁST ČTVRTÁ - Změna správního řádu §18

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §19

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ověřování §20

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů §21

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o základních registrech §22

Přechodná ustanovení §23

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti §24

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o elektronické identifikaci §25

ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §26

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §27

č. 471/2022 Sb. - Čl. II

č. 1/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

12

ZÁKON

ze dne 11. xxxxxxxx 2019

o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

PRÁVO XX XXXXXXXXX SLUŽBY

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx moci xxx xxxxxx xxxxxx působnosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přijímat xxxxxxxxx xxxxx a některá xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx digitálních xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Uživatelem xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx které činí xxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxx xxxxxx digitálního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx agendy x xxxxxx x katalogu xxxxxx xxxx úkon x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx digitální službu xx xxxxxxxx x xxxx vykonávaný vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy1) x xxxxx agendy.

(3) Xxxxxxxxxx úkonem xx xxxx xxxxxxxxxx uživatelem xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx úkon x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, orgánů veřejné xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x některých xxxx a xxxxxxxxxx (xxxx xxx "registr xxxx a povinností"), xxxxx xx xxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx vykonávaných v xxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx, které přitom xxxxxx postavení xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxx xxxxxxx moci, xxxx xxxxxxx xxxxxxx moci.

(5) Xxxxxxxxxx stejnopisem průkazu xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx o průkazu x jeho xxxxxx.

§2x

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zřizuje xx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "Xxxxxxxx") xx xxxxxx x Praze.

(2) Agentura xx ústředním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru x xxx informační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx úlohu x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx koordinační xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) plní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

x) zajišťuje xxxxxx xxxxxxx centrálních xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx odborný xxxxxx, xxxxxxx, sdílení xxxxxxxx, xxxxxx a vzdělávání x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxx Xxxxxxxx xx ředitel, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx člena xxxxx xxxxxxxxx x čele Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx služby xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx.

§2x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 471/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§3

Právo xx digitální xxxxxx

(1) Uživatel služby xx xxxxx využívat xxxxxxxxx službu x xxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úkon xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx digitálního xxxxx, x kterém xxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx,

x) sítě elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx3) xxxx opatřeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx4) xx xxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx projevu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx stanoví xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, má xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx úkon jako xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doplnění xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vedených x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém informačním xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě souhlasu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx orgán veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xx uživatel xxxxxx xxxxx xxxxxx digitální xxxx podle xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx datovém xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx6).

§5

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Uživatel xxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Osvědčení x xxxxxxxxxx úkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

(3) Xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po učinění xxxxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx služby xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx o digitálním xxxxx poskytuje orgán xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx do datové xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx veřejné xxxxxx.

§6

Právo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx splněný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nedílně spojeném

a) x kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx podepsal nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx pečetí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vysoká.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ověření podpisu, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx uznávaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx podepisující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dokumentu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) a §6 xxxx. 2 se xxxxxxxxx pro plnou xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §441 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Právo xx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxx nevyžaduje xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxx služby xx xxxxx udělit souhlas x využíváním xxxxx x xxxx, x xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxx; xxxxx veřejné xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx služby xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx údajů v xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxxx uděleného xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxx xx zápis xxxxx, povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx má právo xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxx týká x xxxxxxx x úkonu xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, do registru xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxx, xxxxxxxxxx nebo právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx uživatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x příslušného xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxx podkladový xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx existenci xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx registru práv x povinností.

(3) Příslušný xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápis xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx stavem, xxxxxxxx xxx prostřednictvím Agentury xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxx na prokázání xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Uživatel xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo osvědčit xxxxxx xxxxxxxxxx

x) odkazem xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpřístupněné xxxxxx xxxxxxx moci xxx výkon xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx pro uplatnění xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo doložení xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, doklad, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx údaj, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxx xxxx x xxxx právech, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx týkají, xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zpřístupněné xxx xxxxx agendy.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx dokumenty x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Požadavky xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentů, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxx nejsou xxxxxxx10).

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxx

§9x

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx předpis xxxx výkon působnosti xxxxxxxxx totožnosti nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx skutečnosti předložením xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, lze xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx stejnopisem průkazu xx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx právní xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx předložením xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2024 Xx. s účinností xx 20.1.2024

§9b

(1) Xxxxx, xxxxx xx oprávněna užít xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx totožnost nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx. Ten, xxxx xxxx xxx prokázat xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx") zobrazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a ověřujícího xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 1/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 20.1.2024

§9c

(1) Xxxxxxxxx stejnopis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx člověkem, x údaje x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxxx aplikace xxx xxxxxxxxx xxxxxx předání xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

§9x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mobilní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx být také xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prokazování může xxx xxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxx aplikace xxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x správci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxx, xxxxxxx digitální xxxxxxxxx xx lze xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

§9d xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 1/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 20.1.2024

§9x

(1) Xxxxxxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxxxx učiněného prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx denně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx založenou na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx pečeť a xxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejnopis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx podle odstavce 3 provést, xx xx za xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které brání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx digitálním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx po xxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9x xxxxxx právním předpisem x. 1/2024 Xx. x účinností od 20.1.2024

§9x

(1) Ověřující, který xxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stejnopisu průkazu x aplikaci pro xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx digitálním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Agenturu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spravované Xxxxxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

§9g

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování mobilní xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xx xxxxxxx písemné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace je

a) xxxxxxxxxx, xx žadatel x xxxxxxxxxx splňuje xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx,

x) skutečnost, xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a technické xxxxxxxxxx mobilní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou při xxxxxxxxxxx mobilní aplikace xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x akreditaci je xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx aplikace pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxxxxx práv xxxxxxx osob.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxx xxx prokazování,

b) xxxxxx x bezúhonnosti, xxxxxxxxxxx-xx xx bezúhonnost xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) potvrzení, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx splňuje xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, bezpečnostní x xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx mobilní xxxxxxxx pro prokazování,

d) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx činnosti.

(4) Agentura xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajskou xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx Agentura xxxxxx xxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2024 Xx. s účinností xx 1.2.2024

§9x

(1) Agentura rozhodne x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Akreditovaná osoba xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doložit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x xxxx. 2 xxxx. x) x b) xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx o žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro prokazování xxxxxxxx xxxxx §9g xxxx. 2 písm. x) a b), Xxxxxxxx změní akreditaci. X opačném xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2024

§9i

(1) Xxxxxxxx-xx akreditovaná xxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx akreditace, Xxxxxxxx xx písemně xxxxxxxx xx možnost xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx vyzve, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nápravu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9g xxxx. 2 xxxx. x) nebo x), Xxxxxxxx xx xxxxxx akreditaci xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx akreditovaná xxxxx písemně xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zaniká xxxxx xxxx zánikem akreditované xxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2024

§9x

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pro případ xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx pojistné xxxxxx xxxx úměrná xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na sjednaný xxxxx xxxxxxxxxx plnění.

§9j xxxxxx právním předpisem x. 1/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2024

§9k

(1) Za bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xx hledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Bezúhonnost xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trestů xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx nebo xx xxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokladem xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxx nevydává-li xxxxx stát výpis x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prohlášením x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem státu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx příslušníkem,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx rovnocenným dokladem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx déle xxx 3 xxxxxx xx 2 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, čestným xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx prokazuje

a) výpisem x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x přílohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xx jehož xxxxx xx osoba xxxxx, nebo nevydává-li xxxxx stát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prohlášením o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx osoba xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxx xxxxx x posledních 2 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikala, xxxx xxxxxxxx-xx tento xxxx xxxxx z xxxxxxxx trestů nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notářem xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xx x) x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) xxxxx xxx starší 3 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§9k vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2024

§9l

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx Agenturou (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxx pověří xxxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxx prokazování a xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxx pověřenou x provádění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prokazování x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxx převést xx jinou osobu.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xx písemně upozorní xx možnost xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx osoba xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nápravu, Xxxxxxxx xx pověření xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pověření xxxxxx, xxxxxxxx pověřená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx mobilní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxx x technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x žadatel x xxxxxxxxx splňuje věcné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §6d odst. 3 x §6e zákona x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prokazování x podmínek xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx pro prokazování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, technické, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx-xx mobilní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx funkční x technické xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, bezpečnostní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x posouzení x xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx požadavků.

(9) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxx, posuzuje mobilní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx poskytování Agentura. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx poskytování Agenturou xxxxxxx xxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2024

§9x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx předstihu změny, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxx prokazování, x xxxxx mohou xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9g xxxx. 2 písm. x) a x),

x) xxx zbytečného xxxxxxx, xx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx udělení akreditace.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prokazování, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osobou, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prokazování, xxxxx-xx k její xxxxx xxxx x xxxxxxxx nové xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx kopie.

§9m vložen xxxxxxx předpisem x. 1/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2024

§9x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, který xx akreditovanou osobou, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace pro xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2024

§9x

(1) Xxxxxxxxx poskytnuté Xxxxxxx České republiky, xxxxxxxxxxxxx službou nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9g xxxx. 2 písm. x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx v xxxxxx o udělení xxxx xxxxxx akreditace xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajskou xxxxxxx xxxx jiným orgánem, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx x akreditaci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxx podle §9g xxxx. 2 xxxx. x), v odůvodnění xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x odnětí xxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9g xxxx. 2 xxxx. x).

§9x vložen xxxxxxx předpisem č. 1/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2024

§9x

Xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx změn x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxx mobilní xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx mobilní xxxxxxxx xxx prokazování, pokud xxxxxxxx důvodné xxxxxxxxx xxxx zjištění, xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxxx mobilní aplikaci xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx telefonicky xx ověření jeho xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2024

§9q

Prokazující

a) xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx identitou nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx předpisem x. 1/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2024

§9x

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoznámí xxxxx §9m odst. 2 xxxx. a) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx §9m odst. 2 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9n.

(2) Xx přestupky xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 2 000 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx předpisem x. 1/2024 Sb. s xxxxxxxxx od 1.2.2024

§10

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx má právo xx xxxxx kontaktního xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo telefonním xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx údaj") xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx informací xxxxx tohoto zákona x xxx xxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx digitální xxxxxx, xxxxxxx okruh xx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Agentury. Xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zřídí službu xxx zasílání informací xx xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxx xx informace x souvislosti s xxxxxxxxxxxx digitálních služeb

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx přistupovat x xxxxxx vedeným o xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx digitální xxxxxx portálu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těmto xxxxxx.

(2) Uživatel služby xx xxxxx xx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx řidičského průkazu; xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx moci, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx služby xx xxxxx na zápis xxxxxxx, průkazu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zasílání xxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Údaje x xxxxx zapsaném xxxxxxx, xxxxxxx xxxx osvědčení, xxxxxx-xx vedeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx služby xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx osobě xxxx svých xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxx xx datové xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx uživateli služby xxxxxxxxx podle věty xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx na elektronickou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

§12

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx provést xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle své xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx osobním xxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx je x xxxxxxxx služeb uvedena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti autentizací x xxxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx uživatele xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 x Xxxxxxxx. Xxxxxxxx zveřejní elektronický xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx portálu xxxxxxx xxxxxx.

(4) Agentura xxxxxxxx elektronickou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx totožnosti pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx osobě.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx osoba doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx potřebných xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx dokladem, xxxxxxx xx žádost xxxx, xxx provedl autentizaci, xxxxxxxxx x autentizaci.

§12x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx referenční xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právo podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx identifikaci x xxxxxxxxxxx.

(3) Uživatel xxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxx práva podle xxxxxxxx 1 prokázat xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxx identifikaci x xxxxxxxxxxx xxxx totožnost x xxxxxx mu xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x

x) čísla x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), x) xxxx x) xxx xxxxxx pouze xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

(5) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx o sobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o fyzické xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud byla x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx a), x) x x), správce xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx uživateli xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), x) a x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxx xxxxxxx národního xxxx xxx identifikaci a xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li poskytnuté xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx-xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů. X xxxxxxxxxxxxxxx údaji lze xxxx poskytnout xxxx x xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(8) Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx právo požádat x xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxx směrových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx směrových identifikátorů xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x autentizaci.

§13

Právo na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxx zpřístupní digitální xxxxxx uživateli xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zájem.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx formátu.

§13x

Xxxxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 Xx.

(3) Přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 projednává Xxxxxxxxxxxx vnitra

§13a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 1/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 20.1.2024

§14

Xxxxxxxxx a závěrečná xxxxxxxxxx

(1) Nepodnikající fyzické xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx digitální xxxxxx nebo činit xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx digitální služby xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu a xx xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx11).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek při xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx harmonogram x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupné xxxxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx období xxxxxxxxxxxxx 4 xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úkonů. Xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxx úkony poskytují xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x katalogu xxxxxx x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán veřejné xxxx xxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx digitální službu xxxx xxx umožňuje xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxx zákon jinak. Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxx poskytovat xxxx xxxxx xxxx xxxxx též xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nestanoví-li xxxx zákon xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx x katalogu xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx správy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx cílem xxxxx orgánů veřejné xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách a xx Xxxxxxxx Agentury

a) xxxxxxx a technické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověřování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §9x xxxx. 4 x jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx užití xx xxxxxx mobilní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, elektronické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aplikace xxx xxxxxxxxxx xxxxx §9x xxxx. 4 x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx, technické, xxxxxxxxxxxx a organizační xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx akreditovanou xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx změny podle xxxxxxxx 9 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událost nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx incident.

(11) Xxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§15

Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 101/2000 Xx., zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 61/2006 Sb., xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 123/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 222/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Sb., zákona x. 205/2017 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X §5 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) až i).

2. X §5 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) postup, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podání xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx portálu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx.".

3. X §5 xxxx. 4 se xx text "xxxx. x)" vkládá xxxx "x x)".

4. V §5 odst. 4 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. V §5 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.

6. X §21 xxxx. 4 xx písmena x) x x) zrušují x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

§16

Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 517/2002 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 301/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Sb., zákona x. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Sb., zákona x. 205/2017 Xx., xxxxxx č. 251/2017 Xx. a xxxxxx x. 99/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxx xxxxxxxx části xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx: "INFORMAČNÍ XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX", x označení xxxxx X, které xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX".

2. V §2 xx xxxxxxx g) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

3. X §2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx i) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx w).

4. X §2 xxxx. x) xx xxx 1 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje označení xxxx 2.

5. X §2 xx písmena x) x o) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx w) se xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

6. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) určeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxx

3. xx určený x xxxxxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxx identitou, xxxxxxx 5 000 ročně.".

7. Xx §2 xx xxxxxx xxxxxxxx hlavy XX, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"XXXXX II

PŮSOBNOST X XXXXXXXXXX X XXXXXXX VYTVÁŘENÍ, SPRÁVY, XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX".

8. X §3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "určených xxxxxxxxxxxx systémů" x xxxxx "x předpokládanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 6 000 000 Xx xxx xxxx x přidané hodnoty xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx 30 000 000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 5 xxx" xx xxxxxxx.

9. V §3 písm. c) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x předpokládanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 6 000 000 Xx xxx xxxx z xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx 30 000 000 Kč bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 5 let" xxxxxxxxx xxxxx "určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

10. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) a d) xx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "spravovaných státními xxxxxx xxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxxxxx výlučně x xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx,".

11. X §4 odst. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 6 000 000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx částku 30 000 000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 5 xxx" xx xxxxxxx.

12. V §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx g) xx x) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) se označují xxxx písmena x) x x).

13. X §4 odst. 2 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahující xxxxxx 6 000 000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxx 30 000 000 Xx xxx daně x přidané hodnoty xxxxxxxxxxxx xx 5 xxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx informačních xxxxxxx".

14. X §4 odst. 2 xxxxxxx d) xxx:

"x) stanoví x xxxxxxxx referenční xxxxxxxx x xxxxxxx pravidla xxx vazby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;".

15. X §4 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x předpokládanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 6 000 000 Xx xxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx rok xxxx částku 30 000 000 Kč xxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xx 5 let" xxxxxxxxx xxxxx "určených xxxxxxxxxxxx systémů spravovaných xxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány územních xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

16. X §4 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"h) xxxxxxxx, xxx informační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx, pro něž xxxx závazná xxxxxxxx xxxxx, rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx usneseními xxxxx;".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx k) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až l).

17. X §5 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) předložit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu7a) x xxxxxxxxxx záměry xxxx pořízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxx xx změnách xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy;".

18. X §5 xxxx. 2 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

19. X §5 xxxx. 2 se xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jde-li x informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx informační xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx usneseními xxxxx; xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až h).

20. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "s xxxxxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" x xxxx xxxxx xxxxxxx.

21. X §5 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x f).

22. X §5 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahující xxxxxx 6 000 000 Xx bez xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx 30 000 000 Xx bez daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 5 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx před xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxx určených informačních xxxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx x výkonu přenesené xxxxxxxxxx".

23. X §5 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nemajících vliv xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx určeného informačního xxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx.".

24. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxx informační xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx činnost zpravodajské xxxxxx.".

25. Za §5x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX VEŘEJNÉ SPRÁVY".

26. X §6x odst. 1 se text "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)".

27. X §6x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx textem "xxxx. x)".

28. X §6x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní" zrušují.

29. X §6x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x atestace způsobilosti x realizaci xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.

30. §6x xxxxxx nadpisu xxx:

"§6x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx v xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pověření k xxxxxxxxx akreditace je xxxxxxx x pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx střediska x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx řízení xxxx.".

31. Za §6x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX, které xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX".

32. §6x xxx:

"§6x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajišťující xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxxx zejména x oblasti sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx financí, xxxxxx, veřejných xxxxxxx, xxxxxx statistické xxxxxx, xxxxxxxx x identifikace xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x práv x xxxxxxxxxx těchto xxxx xx jejich součástí x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx schránek, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxx xxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxxx míst veřejné xxxxxx.

(4) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxx osobou, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištěn xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákon. Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx přístup, x xxxxxxxxx osoba, k xxxxxx informacím xx xxxxxxxx přístup, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úplatu; xx xxxxxxx, stanoví-li fyzické xxxxx nebo právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím portálu xxxxxxx správy xxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x způsob xxxx úhrady x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx veřejné správy.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx listiny xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x končící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx údaj x xxxxx sériového xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

33. Xx §6x xx xxxxxx xxxx xxxxx X, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

§6x

(1) Centrálním xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jehož prostřednictvím xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právnické osobě xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 4 xxxx. x) xx x) prostřednictvím centrálního xxxxx služeb.

(4) Xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx centrálního místa xxxxxx.".

34. Xx §6x xx xxxxxx xxxx xxxxx XX, která xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA XX

XXXXXXXXX CLOUD XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§6x

Xxxxxxxxx x oblasti využívání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy

(1) Vláda

a) xxxxxxxx státní orgán xxxx xxxxx xxxxx xxxx právní uspořádání xxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx xxxxxxx správy (xxxx xxx "státní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx včetně rozpočtového xxxxxxx na 5 xxx.

(2) Ministerstvo

a) koordinuje xxxxxxxxx cloud computingu xxxxxx veřejné správy,

b) xxxxxx metodické pokyny xxx využívání cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovává xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx výhledu xx 5 xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx kvalitu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx správy,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém cloud xxxxxxxxxx pro orgány xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) vede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx computingu").

(3) Xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx sloužícím x xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx správy.

(2) Správcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx ministerstvo.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Správce informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání veřejných xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx computingu"), nabídkách xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx správy (xxxx jen "nabídka xxxxx xxxxxxxxxx") a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Katalog xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx veřejné xxxxxx

(1) Xxxxx veřejné správy xxxx využívat pouze xxxxx xxxxxxxxx poskytovaný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cloud computingu, xxxxxxxx x nabídce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Cena xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; působnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx computingu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx poptává xxxxxxxxxx xxxxx computingu, x xx do 45 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx zapíše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx správy xxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x poptávce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu cloud xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx některé x bezpečnostních xxxxxx xxx využívání cloud xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx svým xxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx xx již zapsán x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, a

d) xx xxxxxxxxxxxx.

(4) Splnění podmínek xxxxx odstavce 3 xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ministerstvo xxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx vyrozumění uvede, x xxx spatřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx cloud computing xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x je-li xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx x zápis xxxxxxxx xxxxx computingu xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x katalogu cloud xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vymaže x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poptávku cloud xxxxxxxxxx,

x) o xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx 45 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) x xxxxx xxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx computingu zapsána,

c) x jejíž xxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx požádal xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do katalogu xxxxx computingu podle §6x xxxx. 1,

x) xxxxxx zapsalo xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx xxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, na základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx poptávky cloud xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x b) prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nabídku xxxxx xxxxxxxxxx do katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx do 45 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxx computingu xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxx x nabídce xxxxx computingu x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x nabídce xxxxx computingu xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx využívající xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do některé x xxxxxxxxxxxxxx úrovní xxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost.

(5) Xxxxxxxxx-xx nabízený cloud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zamítne. Xxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx z katalogu xxxxx xxxxxxxxxx nabídku xxxxx computingu,

a) x xxxxx zápis xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, x xx xx 45 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 3; ministerstvo xxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxx §6o odst. 3 xx spolupráci x Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost, xxxx

x) x xx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx dne, kdy xxxx nabídka xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vyrozumí poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsána, x xxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu x katalogu cloud xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx rozklad xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx x xxxxx využívaného xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx správy xxxxxx cloud computing, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx computingu, x to xx 45 xxx xxx xxx xxxxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx vymaže xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx do 45 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí cloud xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx XX xx IX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX až X.

35. Xx §6x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXX".

36. Xx §7x xx xxxxxx xxxxxxxx hlavy XXX, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"HLAVA VII

KONTAKTNÍ XXXXX XXXXXXX XXXXXX".

37. §8 xx xxxxxxx.

38. Xxxxxxxx xxxxxx nad §8x xx zrušuje.

39. X §8a xxxx. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "určené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí; Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx seznam takových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

40. X §8x xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x slovo "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

41. X §8x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

42. X §8b xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx", slova "2 000 000 Kč xx xxxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "200 000 Kč", xxxxx "Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx autorizovaná ministerstvem xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za každý xxxxxxxx kalendářní xxxxx. Xxxxxxxx xx platí x kalendářním xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx," xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxx autorizovaná xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx ", x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx" se zrušují.

43. X §8x xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy,

a) xxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věcné, personální, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx-xx xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx o xx xxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvem, xxxx

x) xxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx autorizaci x xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.".

44. X §8x se xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

45. Xx §8b xx xxxxxx označení xxxxx XXXX, které xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX".

46. Xxxxxxxx nadpis xxx §9 xx xxxxxxx.

47. X §9 xxxx. 2 se xxxxx "(xxxx jen "xxxxx")" zrušují x xx xxxxx "není" xx vkládá čárka.

48. X §9 odst. 4 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", xxxx xxxxx xxxxxx x ní x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx".

49. X §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xx xxxxx "systému veřejné xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx".

50. Za §9x xx vkládá xxxxxxxx hlavy XX, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXXX IX

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX A ZMOCŇOVACÍ XXXXXXXXXX".

51. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx "xxxx. 1 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 2 xxxx. x)".

52. X §12 xxxx. 1 se xxxxxxx x) x x) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx h) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx b) xx x).

53. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nabídkách xxxxx xxxxxxxxxx x x cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx computingu.".

54. V §12 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

§17

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx cloud computing, xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 41 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx zákona x. 365/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 41 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx computing xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 41 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §6x odst. 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

§18

Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxx x. 176/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xx xxxxxx nahrazují xxxxxx "Xxxxxxx orgán opatřuje xxxxxxxx přednostně s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx. Podklady od xxxxxxx osoby vyžaduje xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx.".

2. X §71 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

3. X §79 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x správních poplatcích

§19

V xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Sb., zákona x. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., zákona x. 106/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx č. 38/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Xx., xxxxxx č. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Sb., zákona x. 309/2008 Xx., xxxxxx č. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona č. 301/2009 Sb., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., zákona č. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Sb., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., zákona x. 262/2011 Sb., zákona x. 300/2011 Xx., xxxxxx č. 308/2011 Xx., zákona č. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2011 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., zákona x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Xx., xxxxxx č. 274/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., zákona x. 428/2012 Xx., xxxxxx č. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Sb., zákona x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., zákona č. 185/2013 Xx., zákona x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2013 Xx., zákona č. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Sb., xxxxxx x. 281/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Sb., zákona x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona x. 127/2014 Xx., zákona x. 187/2014 Xx., xxxxxx č. 249/2014 Xx., xxxxxx č. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 259/2014 Xx., xxxxxx č. 264/2014 Xx., xxxxxx č. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 81/2015 Xx., xxxxxx č. 103/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 224/2015 Xx., zákona x. 268/2015 Sb., xxxxxx č. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., zákona x. 148/2016 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx č. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 324/2016 Xx., xxxxxx x. 369/2016 Sb., xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., zákona x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., zákona č. 199/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., zákona x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 289/2017 Xx., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx x. 299/2017 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx., zákona x. 304/2017 Xx., zákona x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 90/2018 Xx., zákona č. 171/2018 Xx., zákona x. 307/2018 Xx., xxxxxx x. 135/2019 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., zákona x. 209/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., zákona x. 279/2019 Xx., xxxxxx x. 364/2019 Xx., zákona x. 368/2019 Xx. a xxxxxx x. 369/2019 Xx., xx xx §8 xxxxxx nový §9, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o 20 %, xxxxxxx xxxx x 1 000 Xx, pokud xx xxxxxx nebo jiný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx digitální xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx žádost nebo xxxx návrh xxxxx xxxxx xxxxx než xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sleva na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.".

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx

§20

Xxxxx č. 21/2006 Sb., x xxxxxxxxx shody xxxxx nebo kopie x listinou a x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Xx. x xxxxxx x. 279/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §10 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dokument" x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. X §10 xxxx. 2 se slovo "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §10 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dokumentu" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

4. V §11 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xx xx dokumentu x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doložky.".

5. X §12 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "dokumentu".

6. X §13 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxx".

7. X §13 xxxx. x) xx slova "xx xxxxxxx, která xx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "dokument xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "předložen".

8. X §13 xxxxxxx g) xxx:

"x) jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx než xxxxxxx xxxx obrázkové xxxxxx, xxxx".

9. X §15 xxxx. 2 xx xxxxx "listině" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "listinou" xxxxxxxxx xxxxxx "dokumentem".

11. §18x až 18d xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x autorizované konverzi xxxxxxxxx

§21

Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 299/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 255/2019 Xx. x zákona x. 279/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx," vkládají slova "xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. Nad §9 xx vkládá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx".

3. X §9 se xxxxxx xxxxxxx.

4. X §9 odst. 3 xx xxxxx "se xxxxxxxxx identitou x xxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "přístup x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx prostředku xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému elektronické xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")" x za xxxxx "k xxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "x jejich xxxxxxxxxxx".

5. Xx §9 se xxxxxx xxxx §9a, xxxxx xxx:

"§9x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxxxx xxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanoveného xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případech, než xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx, xxx je přihlášení xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jako xxxxxxxxxx xxx elektronickou identifikaci xxxxxxxx k autentizaci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxx x xxxxxxxx.".

6. X §10 odst. 1 a 2 xx slova "§27 xxxx. 5 nebo 6" xxxxxxxxx xxxxxx "§27 odst. 4".

7. X §15 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §27 xxxx. 2 xx xxxx "§8 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxxx "§8 xxxx. 1 x 2" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x využitím xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému datových xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx s vysokou xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

9. X §27 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 7 xx označují jako xxxxxxxx 3 až 6.

10. V §27 xxxx. 4 se xx xxxx "§3 xxxx. 4" xxxxxx xxxx "a §4 xxxx. 5", xx xxxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", xx xxxxxx "xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx datová schránka xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx" x slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úrovní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s využitím xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "s xxxxxxxx přístupu pomocí xxxxxxxxxxxxxxx prostředku".

11. X §27 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22

Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., zákona x. 312/2013 Xx., xxxxxx č. 192/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., zákona x. 456/2016 Xx., xxxxxx č. 460/2016 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Sb., xxxxxx x. 303/2017 Xx. x xxxxxx x. 279/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx základní xxxxxxxx a některé xxxxx informační systémy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx, provozem x xxxxxxxx,".

2. X §1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sdílení údajů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby.".

3. X §2 xxxx. c) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

4. X §2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx, soudní xxxxxxxx a xxxxxx".

5. X §2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

6. X §2 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx nezapisují údaje xx základních xxxxxxxx, xxxxxxxx, správa xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x další xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

7. X §2 xxxx. i) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx".

8. X §4 xxxx. 4 se za xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

9. V §4 odst. 6 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru".

10. V §4 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

11. Xx §4 se xxxxxx xxxx §4a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§4x

Xxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx

(1) Agendový xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje údaje, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx do xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx editor xx xxxxxxxxx údaje při xxxxxx agendy nebo xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiného agendového xxxxxxxxxxxx systému.

(3) Editor xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx informačního systému xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx údaj popisuje.".

12. Xxx xxxxxxxx §5 xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

13. §5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxx:

"§5

(1) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x provedení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx výčtu údajů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx, po kterých xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxx bezpečnostní řízení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx2).

(3) Xxxxx veřejné xxxx využívá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(4) V případě, xx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx zjistí nesoulad xxxxx vedeného x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx skutečným stavem, xxxxx xxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému; xxxx xxxxxxx k údajům xxxxxxx x základním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Orgán xxxxxxx moci xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx veřejné xxxx současně xxxxxxxx xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx službami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx.

2) §89 x xxxx. xxxxxx x. 412/2005 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

14. §5x xxx:

"§5x

(1) Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxx stanovenému xxxxxxx xxxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxx k provedení xxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx využívat údaje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, využívá xxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx x souhlasu xxxxxxxx údajů, x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů souhlasem xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx stanoveného právním xxxxxxxxx, který zakládá xxxxxxxxx soukromoprávního uživatele xxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx informačním systému.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx referenční xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž by xxxxxxxx xxxxxx správnost.

(5) Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3 x 4 xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

15. Xx §5x xx xxxxxx xxxx §5x, xxxxx xxx:

"§5x

(1) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxx xxxxxxxxx, a xx i pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx lidského xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx včetně takového xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) ochrany xxxx xxxx v xxxxxx před xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx tohoto zákona x realizaci xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepoužijí.".

16. V §7 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "x informačního systému xxxxxxx xxxxxx".

17. X §7 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

18. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "systémy" xx vkládají slova ", xxxxxxx prostřednictvím xx zapisují údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

19. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx vazeb xxxx agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž prostřednictvím xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

20. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "referenčních xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx vedených", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx vkládají slova ", xxxxxxx prostřednictvím xx zapisují xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

21. X §7 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů, x xxxxxxx xxxxxxxxx vedených x registru xxxx x xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx h) xx x).

22. X §7 xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené služby".

23. X §7 odst. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

24. V §7 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxx předávány xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nezměněné xxxxxx.".

25. X §7 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, které xxxxx:

"(4) Xxxxxx základních xxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx záznam x přístupu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačních systémech, xxxxx-xx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xx xxxx 2 xxx; xxxxxx xxxxxxxx

x) označení agendového xxxxxxxxxxxx systému, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, která xx nositelem xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jehož xxxxx xx údaje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přístup učinila,

c) xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxxx,

x) důvod x konkrétní účel xxxxxxxx.

(5) Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydá xx xxxxxx xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, záznam x přístupu k xxxxx údajům. Záznam x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx ověřeného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

26. X §7 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

27. X §8 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx využívání xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, v jakém xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx využívat podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5.

28. X §8 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

29. X §8 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

30. X §8 odst. 5 xx xx slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx informačním systémem xxxxxxx xxxxxx".

31. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

32. X §15 xx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx sdílené služby".

33. X §18 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" zrušuje.

34. X §18 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxx".

35. X §18 odst. 1 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) pohlaví,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

36. X §18 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx písmena x) a i), xxxxx xxxxx:

"x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx registrované partnerství,".

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

37. X §18 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".

38. X §18 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a m), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx adresa elektronické xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu informací,

m) xxxxxxx číslo, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx elektronický xxxxxx.".

39. X §18 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) jsou referenčními xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 6.

40. X §18 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 1 písm. x)", slova "odstavce 1 písm. x) x x)" se xxxxxxxxx slovy "odstavce 1 xxxx. x), x) a x)" x xxxxx "xxxxxxxx 4" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 5".

41. X §19 odst. 1 xx xxxxx "xxxx. a) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. a) xx x)", xxxx "písm. x)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)", xxxxx "2" se xxxxxxxxx xxxxxx "3" x xxxxx "agendového" xx zrušuje.

42. X §19 odst. 2 xx xxxxx "písm. x) xx g)" xxxxxxxxx slovy "písm. x) xx j)" x xxxxx "2" xx nahrazuje xxxxxx "3".

43. V §19 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x)" x xxxx "písm. x)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

44. V §19 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

45. X §19 odst. 5 písm. a) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx".

46. X §19 xxxx. 6 xx xxxx "xxxx. h)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)".

47. V §19 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. l) x x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx obyvatel Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

48. X §22 xxxx. 1 x 2 xx číslo "15" nahrazuje xxxxxx "50".

49. V §22 xxxx. 2 se xxxx "písm. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)".

50. V §22 xxxx. 3 xx xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "5".

51. V §24 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

52. Zrušen xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Sb.

53. X §26 odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

54. Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Sb.

55. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

56. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

57. §28a xx xxxxxxx.

58. X §50 xxxx. 2 xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx ", zpravodajských xxxxxx xxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx orgánů veřejné xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §5b xxxx. 1".

59. Xxx xxxxxxxx §51 xx xxxxxx nadpis "Xxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxx, soukromoprávních xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx".

60. Xxxxxx §51 se xxxxxxx.

61. V §51 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "Referenčními xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

62. X §51 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "typ xxxxxx schránky x" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "vyjádřený".

63. V §51 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

64. X §51 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 9.

65. X §51 xxxx. 4 xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

66. X §51 xxxx. 6 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxx x agendě xxxx".

67. V §51 xxxx. 6 písm. x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx", xxxxx "xx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx xxxx" x slova ", xxxxx xxxx xxxxx žádost," se xxxxxxx.

68. V §51 xxxx. 6 xx xx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxx x xxxxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx,

x) popis xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxxxxx x),".

Xxxxxxxxx písmena x) xx l) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

69. X §51 xxxx. 6 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxx", za xxxxx "agendy" xx xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxx, xx xxxx xxxx údaje xxxxxx x agendovém xxxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx zapisovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx skutečnosti, xxx xx zpřístupnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx referenčního rozhraní, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx agendy" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx".

70. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

71. X §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx za xxxxx "výčet" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

72. X §51 xxxx. 6 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", nejde-li x xxxxx xxxxx".

73. X §51 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx odstavce 7 x 8, xxxxx xxxxx:

"(7) Údaji x agendě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) název xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx působnost,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx agendu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx ohlašovatele agendy x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx zpravodajských služeb, xxxxx byly pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9 až 11.

74. X §51 xxxx. 10 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx 1, xxxxxxxx 3 xxxx. x) x f) xxxx 1, odstavce 5 xxxx. d), xxxxxxxx 6 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 6 xxxx. d) x x) xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx. x) xxxx 2 xx 4 a xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx. b) xx x), písm. x) xxxx 2 xx 4 x písm. x) xx x) x odstavce 6 xxxx. x) až x), písm. f) xx h) x xxxx. x) až x) a editorem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx ohlašovatel xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ohlášení xxxxxx.".

75. X §51 xx xx konci xxxxxxxx 10 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx 1 písm. x) x x) x xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx moci, o xxxxx pracoviště xx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx úkonu nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx; xxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy.".

76. X §51 xxxx. 11 xx xxxx "2 x 5" xxxxxxxxx xxxxxx "3, 6 x 7".

77. X §51 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxxx xxxxx ", Generální inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

78. Xx §51 xx xxxxxx nový §51a, xxxxx zní:

"§51a

(1) Správce xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx informačním systému xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx agendy, xxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Správce xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx

x) xx xxxxx o xxxx, xxxxx xx xx agendového informačního xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx, xxx xxxxx právní předpis xxxxxxx, že xx xx za xx, xx je správný x úplný, x

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxx posuzování podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxx xxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.".

79. X §52 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. 5" nahrazuje xxxxxx "xxxx. 6" x xxxxx "podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xx zrušují.

80. X §52 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Referenčními xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx".

81. V §52 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 6.

82. X §52 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

83. X §52 se xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 a 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 a 5.

84. X §52 xxxx. 4 se xxxxx "Referenční xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx" x věta druhá xx zrušuje.

85. V §52 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

86. X §52x xxxx. 1 se xxxx "xxxx. 2" xxxxxxxxx textem "xxxx. 3".

87. X §52x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx-xx xx, Xxxxxxxxxxxx vnitra".

88. X §52x xxxx. 4 xx xxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxxx "d), x) x x)" x xxxx "odst. 2" xx xxxxxxxxx textem "xxxx. 3".

89. §52c xxxxxx nadpisu zní:

"§52c

Rejstřík xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx jsou vedeny xxxxx podle §51 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx informačního systému xxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x jím xxxxxxxxxxx informačním systému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátor, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

90. Xx §52x xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§52x

Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx registru xxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra, ohlašovatel xxxxxx, orgán xxxxxxx xxxx xxxxx §52 xxxx. 4 a xxxxx příslušný xxxxx §52x xxxx. 2 xx účelem xxxxxx x užívání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, případně xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí,

f) státní xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x orgán xxxxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo a xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, případně xxx xxxxxx, xx kterou xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx veřejné xxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 2 xx xxxxxx správy x xxxxxxx registru xxxx x povinností xxxxxxxxx x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x cizince, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x stát, kde xx xxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, stát, xx jehož území x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,

g) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

91. Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 36/2021 Sb.

92. V §53 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx agendy podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx agenda nejbližší, x není-li xx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

93. X §54 xxxx. 1 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx v §51 xxxx. 6, x výjimkou údaje xxxxx §51 odst. 6 písm. i) x n), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §51 xxxx. 6 písm. x) x x) x xxxx xxxxxx,".

94. X §54 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "vedených x informačním xxxxxxx x dostupnosti x xxxxxx zpřístupněných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx" xxxxxxx.

95. V §54 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxx ohlašovatel agendy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x těmto xxxxxx, xxxxx ohlašovatel xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

96. X §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "formátu, xxxxxxxxxxxx x".

97. X §54 se xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) X xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) ohlašovatel xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x rozsah xxxxxxxxx x přístupu k xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx agendy, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx údaji xxxxxxxx; xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxxxx efektivní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x rozsah oprávnění x xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxx údajům xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx; v takovém xxxxxxx potřebu každého xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

98. X §54 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x požadovaným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx agendovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a slova "Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují slovy "Xxxxxxx zasílají xxxxxxxxxx".

99. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kód xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxx x xxxxxx zařadí xx xxxxxxxxx agend xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x).".

100. X §54 odstavec 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx agendy, xxxxxxx xxx agendy x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x) x údaje o xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x).".

101. X §54 xx odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 a 7.

102. X §54 xxxx. 6 xx xxxxx "x agendě x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) až x) x xxxx. x) xx x)".

103. Xx §54 xx xxxxxx nový §54x, xxxxx zní:

"§54a

(1) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxxxxxxxx, xxxxx ohlašovatele agendy x xxxxxx odstranění, xxxxxxx xx x xxxx poskytne přiměřenou xxxxx. Ve výzvě xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx, jaké nedostatky x xxxxxxxx agendy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxx referenčního rozhraní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovisko, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxx, který vedl xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviska.

(3) Xxxxxxxxxx-xx ohlašovatel agendy xxxxx, xxxxx vedl xxxxxxx xxxxxxxxxx registru, xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx agendy xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx vládě a xx xxxx stanovisku xxxx, x xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx agendy xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru, správce xxxxxxxxxx informačního systému xxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx agendového informačního xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx využít xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožnuje.

(5) Xx-xx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, výčet xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k přístupu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxxxxxx však xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx rozsah oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x minimalizoval xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx subjekty, které xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovisko Xxxxx x části xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění, xxxxx xx sporná; Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytne vládě xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

104. X §55 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxx moci oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53, 54 x 54x nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x soukromoprávních xxxxxxxxx xxxxx.".

105. V §55 xxxx. 2 písm. x), xxxx. x) x xxxx. x) x x xxxx. 4 xx xxxx "xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 6".

106. X §55 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", x počet fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx rolí" xxxxxxx.

107. X §55 xxxx. 4 se xxxx "§53 x 54" xxxxxxxxx xxxxxx "§53, 54 a 54a".

108. X §56 xxxx. 2 xx xxxx "xxxx. 5 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 6 xxxx. x)".

109. X §56 xxxx. 3 xxxx. x) se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

110. X §56 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" se zrušuje.

111. X §56x xxxx. 4, §57 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

112. V §56x xx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxx.

113. V §57 xxxx. 1 xxxx. x) x v xxxx. 2 písm. x) se xxxx "xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxxx "odst. 6".

114. X §57 xxxx. 3 se xxxxx "xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

115. X §58 odst. 11 xx xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "5".

116. V §60 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x registru xxxx a povinností" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx".

117. X §60 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení se xxxx "xxxx. 4" xxxxxxxxx textem "xxxx. 5" x xxxxx "xxxx záznamu x xxxxxxxxxx údajích x xxxxxxxx osob xxxxx §26 xxxx. 3" xx xxxxxxxxx xxxxx ", záznamu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 4 xxxx záznamu xxxxx §7 odst. 4".

118. X §60 odst. 2 xx slova "xxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx práv x povinností xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx služby" x xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx".

119. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

120. V §61 xxxx. 2 xx slova "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pro xxxxx agendy".

121. X §61 odst. 3 xx text "xxxx. 3" nahrazuje xxxxxx "xxxx. 4".

122. Za §62x xx xxxxxx xxxx §62c, xxxxx xxx:

"§62x

Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx službami xxxxx zpřístupnit xxx xxxxx jiných xxxxx.".

123. X §69 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx podle §51 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx popisu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x).".

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x údajům xxxxxxx x základních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §54 xxxx. 7 zákona x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x přístupu x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech x xxxxxxx a xx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx moci xxxxx §51 odst. 10 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Ohlašovatel xxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 2 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 6 písm. x) x x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx veřejné moci, xxxxxxx vznikne povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 zákona x. 111/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxxxxx xxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 1 písm. x), x) x x) xx i) xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obyvatel xx 24 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx registru obyvatel xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2010 xx 30. června 2016 x x nichž xxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 24 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx

§24

Xxxxx č. 181/2014 Sb., x kybernetické xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Xx., xx mění takto:

1. X §4 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X §4 xxxx. 7 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

3. V §5 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury xxxx významného informačního xxxxxxx" xxxxxxx.

4. X §5 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x významnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

5. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury x významných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

6. V §5 xxxx. 3 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x významných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx".

7. V §6 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx".

8. V §22 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nakládajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxx střediska komunikační xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx střediska xxx xxxxxx kompromitujícího xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x plní xxxxx xxxxx v souladu xx závazky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

9. §25 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zní:

"Přestupky

§25

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx nouzového xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x rozhodnutí nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §13,

b) xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu výsledek xxxxxxxxx reaktivního xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 4,

x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx jejich xxxxx podle §16 xxxx. 2 písm. x), nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(2) Xxxxx xxxx osoba zajišťující xxxxxxxxx síť se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 3,

x) xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uloženou Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §13,

x) bez zbytečného xxxxxxx neoznámí Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4,

x) neoznámí xxxxxxxxx údaje nebo xxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému kritické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §4 xxxx. 2 nezavede nebo xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 4 nezohlední xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z bezpečnostních xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxx §4x xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx §4x odst. 2,

x) nedetekuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx události xxxxx §7 xxxx. 3,

g) xxxxxxxx kybernetický bezpečnostní xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §13 xxxx 14,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4,

k) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx §16 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 nezavede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dodavatele xxxx x takovým xxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvu v xxxxxxx x §4 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §4 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 2,

x) nepředá data, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle §6x xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxx, provozní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §6x odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxx dat, xxxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 4,

k) xxxxxxx xxxxxxxxx informovat veřejnost xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §12 odst. 3,

l) xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou Xxxxxx xxxxx §13 xxxx 14,

m) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §13 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v rozhodnutí xxxxx §15x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(5) Xxxxxxx významného informačního xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 odst. 4 xxxxxxxxxx požadavky vyplývající x bezpečnostních opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu s §4 odst. 4,

x) xxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvu x poskytovatelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §4 xxxx. 5 nebo 6,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4x xxxx. 1,

x) nedetekuje xxxxxxxxxxxx bezpečnostní události xxxxx §7 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx kybernetický xxxxxxxxxxxx incident xxxxx §8 xxxx. 1 x 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §13 xxxx 14,

x) xxx zbytečného xxxxxxx neoznámí Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx změnu Úřadu xxxxx §16 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením podle §24.

(6) Provozovatel významného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 nezavede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §4 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavře xxxxxxx x rozporu x §4 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uzavře xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozporu s §4 xxxx. 5 xxxx 6,

x) nepředá xxxx, xxxxxxxx xxxxx x informace xxxxx §6x xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x informace xxxxx §6x xxxx. 3,

x) nezničí xxxxx xxx, xxxxxxxxxx údajů x informací xxxxx §6x xxxx. 3,

g) xxxxxxxx správci dohled xxx xxxxxxxx zničení xxx, provozních xxxxx x xxxxxxxxx podle §6x odst. 3,

h) xxxxxxxxxx kybernetické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §13 xxxx 14,

k) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 4,

l) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v rozhodnutí xxxxx §15x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxx nápravným xxxxxxxxx xxxxx §24.

(7) Xxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §4 odst. 4,

x) xxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx 6,

x) nedetekuje xxxxxxxxxxxx bezpečnostní události xxxxx §7 odst. 3,

x) neohlásí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx incident podle §8 odst. 1 x 4,

x) nesplní xxxxxxxxx informovat veřejnost xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §13 xxxx 14,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx kontaktní údaje xxxx jejich xxxxx Xxxxx podle §16 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxx §24.

(8) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx bezpečnostní dokumentaci,

b) x rozporu x §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxx xxxxxx dodavatele xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uzavře smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 4,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnost uloženou Xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §13 nebo 14,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx reaktivního xxxxxxxx podle §13 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx změnu Úřadu xxxxx §16 xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxx §24.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx základní xxxxxx xxxxx §4a odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, 4 xxxx 8,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(10) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx svého zástupce xxxxx §3x xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §4 odst. 3 nezavede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kybernetický xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx veřejnost uloženou Xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3,

x) neoznámí xxxxxxxxx údaje nebo xxxxxx xxxxx xxxxx §16 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nápravným xxxxxxxxx podle §24.

(11) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 5 xxxx. x), xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxxxx 7 písm. x), odstavce 8 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 10 písm. x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x) až x) xxxx písm. x), odstavce 3 xxxx. x) xx x) xxxx xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) xxxx xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. b) xx x) xxxx písm. x), xxxxxxxx 6 xxxx. b) až x) nebo písm. x), xxxxxxxx 7 xxxx. b) xx x) xxxx xxxx. x), xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx x) nebo xxxx. x), odstavce 9 xxxx. a) xx x) xxxx písm. x) xxxx odstavce 10 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x), odstavce 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxx 6 xxxx. x), odstavce 7 písm. x), xxxxxxxx 8 písm. x), odstavce 9 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).".

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§25

Xxxxx č. 250/2017 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se mění xxxxx:

1. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. §24 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§26

Zrušují xx:

1. Vyhláška č. 469/2006 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x datových xxxxxxx x x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx správy xxx xxxxxx, zápisu x xxxxxxxxxxx datových xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prvcích (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).

2. Vyhláška č. 528/2006 Sb., x xxxxx a xxxxxxxxxxx náležitostech předávání xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (vyhláška x xxxxxxxxxxx systému x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx).

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§27

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx xx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §5, 7 x 8 x §10, §20 xxxx 11, §21 xxxx 7, §22 xxxx 1, 2, 5 xx 30, 32 xx 60, 62, 69 až 72, 77, 78, 80 xx 85, 91, 95 xx 98, 100 xx 104, 106, 107, 109 xx 112, 114 xx 121, §23 xxxx 1, 3 x 5 xx 7 a §25 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) §15, §16 xxxx 2 xx 5, 12, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 34 x xxxxxxxx §6x odst. 2, §16 xxxx 51 xx 53, §17, §22 xxxx 61, 63 až 68, 73 xx 76, 79, 86 xx 90, 93, 94, 99, 105, 108, 113, 122 x 123, §23 xxxx 2 x 4 x §26, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) §16 xxxx 34 §6x odst. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

x) §6 x §20 xxxx 1 xx 10, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2022.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxx") podle §2a odst. 2 x 3 písm. x) až c) xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

2. Návrh xxxxx xxxxxxxxxxx služebních xxxx x první xxxxxxxxxxx pracovních míst Xxxxxxxx předloží xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx Xxxx vlády xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx schválení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx výběrového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vybere ze 3 xxxxxxxxxxxxxx žadatelů xxxx x dalších xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx řízení uspěli, xxxxx §28 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx ředitel Agentury, x není-li xxxxx xxxxxxxx, xxxx vlády xxxxxxx x xxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zaměstnanecký xx xxxxxxxx poměr xxxxxx nejdříve xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlády xxxxxxx x xxxx Rady xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xx, xxxx vlády xxxxxx vládou, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do 15 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

4. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xx dni 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx služebním xxxxx x ministerstvu x xxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx výkonu působnosti, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxx do 10 pracovních dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jmenování státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

5. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx 31. března 2023 xxxxxxxx zajišťují xxxxx xxxxxxxxxx, která podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Agenturu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx s movitým xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxx 2023 a který x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Agenturu.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxxx xxxxxx nespotřebovaných xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx přesouvají xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx Agenturu.

8. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb, xxxxx se xxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx v ministerstvu x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přecházejí xx Agentury, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, a xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx považují xx xxxxx Agentury.

10. Xxxxxxxxxxxx, xxx zřízená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Správa xxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Agentury xxxxxxxxxx x xxxxxxx prostory x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 471/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2023 x výjimkou xxxx 2 a 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 31.12.2022 x xxxx 1 a 10, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2023

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu

a) xx 1. xxxxx 2024 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx 1. července 2024 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx státními xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu dříve, x

x) od 1. xxxxx 2025 xxxxxx xxxx ostatním xxxxxxx xxxxxxx moci a xxxx osobám xxxxxxxx x §9a odst. 2 xxxx druhé xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx digitálním xxxxxxxxxxx xxxxxxx dříve.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 20.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 12/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5, 7 x 8 x §10, §20 xxx 11, §21 xxxx 7, §22 xxxx 1, 2, 5 xx 30, 32 až 60, 62, 69 xx 72, 77, 78, 80 xx 85, 91, 95 xx 98, 100 xx 104, 106, 107, 109 až 112, 114 xx 121, §23 xxxx 1, 3 a 5 xx 7 x §25 bodu 2, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.2.2022; §15, §16 bodů 2 xx 5, 12, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 34 s xxxxxxxx §6x odst. 2, §16 xxxx 51 xx 53, §17, §22 xxxx 61, 63 xx 68, 73 xx 76, 79, 86 xx 90, 93, 94, 99, 105, 108, 113, 122 x 123, §23 xxxx 2 x 4 x §26, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2020; §16 xxxx 34 §6x xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2021 x §6 x §20 bodů 1 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

36/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a xxxxxxxxx správních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 10.7.2021, 31.1.2022, 1.7.2022 x 1.1.2025

471/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 12/2020 Xx., x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2022 x 1.1.2023

1/2024 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §18 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

4) §9 xxxx. 2 zákona č. 297/2016 Sb.

5) §2 xxxxxx x. 250/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

6) §64 xxxx. 1 zákona x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) §3 odst. 1 xxxxxx č. 499/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 21/2006 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x x ověřování pravosti xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §14 xxxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxxx §5 xx 11 xxxxxx x. 297/2016 Xx.

11) §5 xxxxxx x. 153/1994 Xx., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.