Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

278/2019 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

278

XXXXX

xx xxx 15. xxxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. I

Zákon č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 184/1991 Sb., xxxxxx č. 338/1992 Xx., xxxxxx x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 348/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 300/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 174/2012 Sb., xxxxxx x. 266/2015 Xx. a xxxxxx x. 170/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxx §1 xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx znějí:

"ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX".

2. X §1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obec xxxx xxxxxx".

3. X §1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxx,".

4. X §1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx g).

5. Xxx §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx I, které xxxxx:

"XXXX DRUHÁ

POPLATKY

HLAVA X

XXXXXXXX XX XXX".

6. V §2 odst. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Tím xxxx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.".

7. X §2 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx1) x xxxxx s těžkým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a)" nahrazují xxxxx "osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X" a xxxxx "xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx opuštěné xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 1x xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x.

8. X §2 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx větami "Xxxxx xxxxxxxx ze xxx xx xxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 65 let, xxxx xx 200 Xx xx kalendářní xxx. X xxxxxxx x každého dalšího xxx xxxx sazba xxxxxxxx ze psů xxxxx xx o 50 % xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první nebo xxxxx." x xx xxxx poslední xx xxxxx "xxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti".

9. X §2 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "trvalého xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxxx".

10. Xxx §3 xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx XX, xxxxx znějí:

"HLAVA XX

XXXXXXXX X XXXXXX".

11. §3 včetně xxxxxxx xxx:

"§3

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4 x 4a xx xxxxxxx.

12. Xx §3 xx xxxxxxxx xxxx §3a xx 3x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§3a

Předmět xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx poplatku z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 po sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předmětem poplatku xxxx xxxxx, při xxxxxx je xx xxxxxxx zákona omezována xxxxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x pobytu je xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, a xxxx xxxxxxxx,

x) mladší 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx rehabilitační péče

1. xxxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. nehrazená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pečující x xxxx xx zotavovací xxxx nebo jiné xxxxxxx xxxx xxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obce xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx

x) pobývající xx xxxxx obce

1. ve xxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx lidem x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v zařízení xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx služebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxx počátku xxxxxx.

§3x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxx nejvýše 21 Kč.

§3e

Výpočet poplatku

Poplatek x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku a xxxxx xxxxxxxx.

§3x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Plátce xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx xxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) číslo a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx může xxx

1. xxxxxxxx průkaz,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

4. pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx,

6. xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx,

8. průkaz xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

9. xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) výše xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx důvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx do evidenční xxxxx musí být xxxxxx správně, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, srozumitelně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalost xxxxxx x musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční xxxxx xx dobu 6 xxx ode xxx provedení posledního xxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jako pořadatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx účastníkům xxxx xxxx, xxxx plnit xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx pobyt xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx této xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx přede xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxx poplatku.

(2) Plátce xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx alespoň údaje x

x) xxx počátku x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx x druhu xxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámené xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X zákazu xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

(4) Při xxxxxx evidenční povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xx x xxxxxxxxx xxxxx vedou xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) a

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, kterým xxx poskytnut pobyt, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

1. xxx xxxxxxxxxx pobytu,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx, x

3. důvodu xxxxxxxxxx.".

13. X §3d xx xxxxx "21" xxxxxxxxx číslem "50".

14. Xxx §4 xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx III, xxxxx xxxxx:

"XXXXX III

POPLATEK XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX".

15. X §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xx určen" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx".

16. X §4 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx držiteli průkazu XXX xxxx ZTP/P".

17. Xxx §6 xx xxxxxx označení x xxxxxx hlavy IV, xxxxx xxxxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXX".

18. X §6 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

19. §7 xx xxxxxxx.

20. Nad §10 xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx X, které xxxxx:

"XXXXX X

XXXXXXXX XX XXXXXXXX K XXXXXX X XXXXXXXXX VOZIDLEM XX XXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXX".

21. X §10 v xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx pobyt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xx větě xxxxxxxx se za xxxxx "XXX" vkládají xxxxx "xxxx ZTP/P".

22. Xxx §10x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXX XX PROVOZ XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXX, PŘEPRAVY, XXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ODPADŮ".

23. X §10x xxxx. 1 xxxxxxx a) xxx:

"x) fyzická xxxxx xxxxxxxxxx v obci,".

24. X §10x xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přihlášená".

25. V §10x xxxx. 2 xxxx poslední se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx".

26. X §10b xxxx. 4 xx xxxxx "hlášena x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

27. X §10b xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

28. Xxx §10c xx xxxxxx označení x xxxxxx hlavy XXX, které xxxxx:

"XXXXX XXX

XXXXXXXX ZA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX MOŽNOSTÍ XXXX XXXXXXXXX NA XXXXXX VODOVODU XXXX XXXXXXXXXX".

29. X §10x xxxx. 1 větě xxxxx se xx xxxxx "Poplatek" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

30. X §10c xxxx. 3 xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxxxxx18)" nahrazuje slovy "xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 18 xx xxxxxxx.

31. Xxx §11 xx xxxxxx označení x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx znějí:

"ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X SPRÁVA XXXXXXXX".

32. X §11 xxxx. 1 xx 3 xx slova "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx".

33. X §11 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx "sledujícím jeho xxxx".

34. X §12 xxxx. 2 se xxxxx "obecní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx".

35. §14 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§14

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxx zavádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx podání xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Obec v xxxxxx závazné vyhlášce xxxx dále upravit

a) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) úlevu na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx zákon x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx paušální xxxxxx, xxxxxx obec i xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx způsob xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx v xxxxxx xxxxxxx vyhlášce, xxxxxx zavádí poplatek xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x motorovým xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, určí xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.".

36. X §14x se xxxxxx nový xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxx xx povinen xxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohlášení pouze xxxxxx poplatku.".

Dosavadní xxxxxxxx 1 xx 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 až 5.

37. X §14x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx obchodní xxxxx" xxxxxxx x slova "xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx".

38. X §14a xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxx xxxxxxxxxx povinnosti" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

39. X §14a xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx-xx xxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx".

40. V §14x xx za odstavec 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx způsobem zjistit x rejstříků nebo xxxxxxxx, do xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

41. X §14x xxxx. 6 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

42. §15 včetně xxxxxxx xxx:

"§15

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

43. V §16 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "xxxxxx x místních xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx".

44. X §16 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až g).

45. X §16 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

46. X §16 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"h) xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx,".

47. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"i) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, že xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx; xx-xx jiným zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; nebylo-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx narození x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x stát, xxx xx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx.".

48. V §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují se xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx svéprávnosti,

k) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

49. X §16 xxxx. 5 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxx v xxxx.".

50. X §16x a x §16x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx".

51. X 16x xxxx. 3 xx slova "xxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx poplatku".

52. Xx §16x se xxxxxx xxxx část xxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§16c

Přihlášení xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx se za xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) ohlášení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx přechodně po xxxx delší než 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx žadatelem o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx o azylu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxx

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx požívajícího xxxxxxx xxxxxxx cizinců.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použije xxxxx x. 565/1990 Xx. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 13, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2021.

x x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 278/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.