Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2022.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

277/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cenách Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Ústavním soudu Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o silniční dopravě Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o dráhách Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o státní statistické službě Čl. XIII

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Čl. XIV

Přechodné ustanovení Čl. XV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu Čl. XVII

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii Čl. XVIII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl. XIX

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích Čl. XXII

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna tiskového zákona Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna autorského zákona Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. XXX

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna krizového zákona Čl. XXXI

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna energetického zákona Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. XXXVII

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o obalech Čl. XXXIX

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Čl. XL

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Čl. XLI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna transplantačního zákona Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. XLIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o rybářství Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o dluhopisech Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. XLIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. L

ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. LI

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích Čl. LII

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o životním a existenčním minimu Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna stavebního zákona Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. LIX

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) Čl. LX

ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) Čl. LXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Čl. LXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o rozpočtové odpovědnosti Čl. LXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv Čl. LXIV

Přechodné ustanovení Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Účinnost Čl. LXVI

INFORMACE

277

XXXXX

xx dne 15. xxxxx 2019,

kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. X

X §121 xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx zákona x. 519/1991 Sb. x xxxxxx x. 24/1993 Xx., xx xxxxx "České republiky" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 141/2001 Xx., xxxxxx x. 276/2002 Xx., xxxxxx x. 124/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 484/2004 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., zákona x. 183/2008 Sb., xxxxxx č. 403/2009 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 353/2014 Sb., xxxxxx x. 452/2016 Xx. x zákona č. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §10 odst. 2 xxxx xxxxx x x §10x xxxx. 1 větě xxxxx xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxx pod čarou x. 8x xxx:

"8x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv).".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 155/1995 Xx., zákona č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 199/2003 Xx., xxxxxx x. 255/2005 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx. x zákona x. 73/2011 Xx., se xxxx takto:

1. X §7 odst. 1, §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §7 odst. 9 xxxx první, §7a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x mezinárodních xxxxx".

2. Xxxxxxxx pod čarou x. 4x xxx:

"4x) §4 písm. x) xxxxxx x. 222/2016 Xx., o Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx).".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

Xx. IV

V §73 xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 286/1995 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx textu §73 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx x předcházející xxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny

Čl. V

Zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx xxxxxx x. 347/1992 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Xx., zákona x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Sb., xxxxxx č. 238/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 100/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2004 Xx., xxxxxx č. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 349/2009 Sb., zákona x. 381/2009 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 175/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Sb., xxxxxx č. 319/2016 Xx., zákona x. 123/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 225/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §45x xxxx. 4 x v §45x xxxx. 5 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

2. X §45x xx na konci xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. VI

V §5 xxxx. 2 xxxxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x katastrálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 175/2003 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx10x)" se xxxxxxxxx xxxxx "zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv10b)".

Poznámka pod xxxxx x. 10x xxx:

"10x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv).".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 164/1993 Xx., xxxxxx x. 275/1994 Sb., xxxxxx x. 224/2003 Sb., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2011 Xx., zákona x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 126/2016 Xx. x xxxxxx x. 459/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §30x odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

2. X xxxxxxx x bodu 2.1 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx vkládají xxxxx "x mezinárodních xxxxx".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X §8 xxxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "x mezinárodních xxxxx".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x Ústavním xxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxx č. 77/1998 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 48/2002 Xx., zákona x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 114/2003 Xx., xxxxxx x. 83/2004 Sb., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx č. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 90/2017 Xx., xxxxxx x. 173/2018 Xx. x xxxxxx č. 111/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §57 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx xxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

2. X §57 odst. 2 větách první x xxxxxxxx x x §57 xxxx. 3 x 4 xx xx xxxxx "Xxxxxx zákonů" xxxxxxxx xxxxx "a mezinárodních xxxxx".

3. V §57 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlašovaný xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právního xxxxxxxx ve znění xxxxxx xxxxxx; vyznačí xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx nálezu v xxxxx právního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změnu x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx x textu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 zní:

"11) §16 xxxxxx č. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv).".

4. X §57 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "zaznamená xx elektronického systému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §57 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxx:

"(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu ke xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, upraví xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právního předpisu12).

12) §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 222/2016 Xx.".

6. X §58 xxxx. 1 x x §66 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §66 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x silniční xxxxxxx

Xx. X

X §3 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 150/2000 Sb. x xxxxxx x. 119/2012 Sb., xx xxxxx "nebo Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x rozhodčím xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XI

Na xxxxx textu §47 xxxxxx č. 216/1994 Sb., x xxxxxxxxx řízení x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sbírce".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 77/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., zákona x. 134/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 102/2013 Xx., zákona č. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 180/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx. x xxxxxx č. 169/2018 Xx., se mění xxxxx:

1. V §38 xx xx konci xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

2. V §43 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx".

3. Xx konci textu §65 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sbírce".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XIII

V §19 xxxx. 2 xxxxxx č. 89/1995 Sb., o státní xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxx č. 411/2000 Xx., xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 47/2000 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Xx., zákona x. 78/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2002 Xx., xxxxxx x. 282/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2005 Xx., zákona x. 205/2006 Sb., zákona x. 573/2006 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 162/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2009 Xx., xxxxxx č. 265/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 265/2014 Xx. a xxxxxx x. 300/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §64 se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

2. X §86 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx ", a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv19)".

Poznámka xxx xxxxx x. 19 xxx:

"19) §19 xxxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx).".

3. V §86 se xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

4. V §90 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx ", písemných xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx písemných".

5. X §91 xx xx xxxxx odstavce 4 doplňuje xxxx "Xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx, se přikládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx změn; xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx stanovící xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx předpisu se xx přehled xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.".

6. X §91 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x projednání ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx pozměňovacích, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Sněmovně xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§94 xxxx. 1).".

7. X §92 odst. 1 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx věta "X xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strukturu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx předpisu xx xx přehled xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

8. X §94 odst. 1 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "K pozměňovacím xxxxxxx xx přikládá xxxxxxxxxxxx přehled veřejnoprávních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx pozměňovacích návrhů; xxxxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přehledu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx přehled xxxxxxxxxxxxxxx povinností použije xxxxxxx.".

9. X §94 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx".

10. X §95 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx tiskových, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx".

11. X §97 xxxx. 1 xx xxxxx "ve xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě" xxxxxxx.

12. X §98 xxxx. 1 se xxxxx "ve xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

13. X §101 odst. 3 xx xxxxx ", xxxxxxxx" xxxxxxx.

14. X §106 xxxx. 2 xx xxxxx "chyb, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx xxxx x úpravy, xxxxx".

15. X §108 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx "a xxxxxxxx xx k xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx mezinárodní xxxxxxx; xxxxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právního předpisu xx na přehled xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použije xxxxxxx".

16. X §120b xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxx:

"(1) Xxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, pozměňovací xxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výboru xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20); xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

20) §16 xxxxxx x. 222/2016 Xx.".

17. V §120x xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Mezinárodní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uvedené v xxxxxxxx 1, zpráva, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

18. Xx §120x xx xxxxxx xxxx §120x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§120x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, návrh na xxxxxx data účinnosti x návrhu xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx chyb x xxxxx úprav xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx podávat xxxxx xxxxx věty xxxxx ústně, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s Kanceláří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výborech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxx vyplývá x právních xxxxxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx,

x) před projednáním xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx legislativně xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxx věcně xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x vyplývá x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ze xxxxxxx xxxxx zákona vychází,

c) xxxx xxxxxxxx souhrnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x věcně xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x souhrnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poslancům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxx z návrhů xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vychází; má-li xxxxx xxxxxxxxx legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxx skutečnost x xxxxxxx xxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyplývající x právních xxxxxxxx x nálezů Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx věcně xxxxxx obsah xxxxxx xxxxxx,

x) před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyplývající z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona.

(4) Kancelář xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu zákona xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tvorby právních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxx není xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §121 xxxxxxxxx, neprodleně v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Předseda Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxx §97 odst. 1 x přijatý xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1 x §107 odst. 2 x 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému tvorby xxxxxxxx předpisů.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxx elektronicky bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx návrhu zákona xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Kanceláří xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Projednávání xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx předložen x xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 90/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx..

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

X §5 xxxx. 7 zákona č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb. x xxxxxx č. 200/2017 Sb., xx xx slovo "zákonů" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx smluv".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx náležitostech spojených x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 236/1995 Sb., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, ve xxxxx xxxxxx x. 425/2002 Xx., zákona x. 427/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 181/2012 Sb., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 161/2014 Xx., xxxxxx x. 359/2014 Xx. a xxxxxx x. 316/2018 Xx., xx xxxxx "Sbírce xxxxxx sdělením1)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxxxxxx1)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xxx:

"1) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 222/2016 Xx., o Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx).".

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x advokacii

Čl. XVIII

V xxxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 210/1999 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., zákona x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 214/2011 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 258/2017 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx. x xxxxxx x. 111/2019 Xx., xx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §52x xx xxxxx "zákonů" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx smluv".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky

Čl. XXX

X §15 xxxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx. x xxxxxx x. 490/2009 Xx., se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §30 xxxx. 2 xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění zákona x. 290/2017 Sb., xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxx smluv".

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx letectví

Čl. XXX

X §82 zákona č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 225/2006 Xx. x zákona x. 127/2014 Xx., xx na konci xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx smluv".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 166/1999 Sb., xxxxxx x. 119/2000 Xx., zákona č. 306/2000 Sb., xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx č. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Sb., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., zákona x. 139/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx č. 26/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 302/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv nebo" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx doplňují slova "x xxxxxxxxxxxxx smluv".

2. X §17 xxxx. 2 písm. c) xx slova "xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx textu xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx x některých dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců

Čl. XXXXX

X §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 201/1997 Sb., x platu a xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., o xxxxx a xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x rozpočtových x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 425/2002 Sb., xxxxxx x. 425/2010 Xx. x zákona x. 347/2011 Xx., xx xxxxx "Sbírce xxxxxx xxxxxxxx3)" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělením3)".

Poznámka xxx čarou x. 3 xxx:

"3) §4 xxxx. h) zákona x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x mezinárodních smluv (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx).".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §182x xxxx. 2 xxxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 314/2015 Xx., xx za xxxxx "zákonů" xxxxxxxx xxxxx "x mezinárodních xxxxx".

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech, xx xxxxx zákona x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 539/2004 Sb., zákona x. 559/2004 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx č. 140/2008 Xx., zákona č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 384/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 159/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., zákona x. 191/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 195/2017 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx "x mezinárodních xxxxx".

2. V §3 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxxx zákona

Čl. XXXX

Xxxxx č. 46/2000 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 302/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 305/2013 Xx. a zákona x. 183/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2 se xxxxx ", Xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "x".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxxx xxxxx x. 527/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vzorech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx).".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx subvencovaných xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xx xxxxx xxxxx §33 xxxxxx č. 63/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x předcházející obdobné xxxxxx".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele

Čl. XXXXXX

X §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx., xx za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "x mezinárodních xxxxx".

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXX

X §107 odst. 2 xxxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 20/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 151/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 225/2017 Xx., se x §10 xxxx. 2 xxxx. x) x x §20 odst. 4 a 5 xxxxx "nebo xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX TŘICÁTÁ

Změna xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXI

Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., zákona x. 430/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx č. 323/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 205/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 9 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "zákonů" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

2. X §32 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "nebo xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x hospodářských xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

X §23 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 76/2012 Xx., xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXIII

V §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Sb. x xxxxxx x. 267/2015 Xx., xx xx xxxxx "zákonů" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X §17x xxxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 211/2011 Xx. x zákona x. 131/2015 Sb., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXV

V §5 xxxx. 8 xxxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX TŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx

Xx. XXXVI

Zákon č. 231/2001 Sb., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 341/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 82/2005 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 348/2005 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona č. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 196/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., zákona x. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx č. 406/2012 Sb., zákona x. 496/2012 Xx., xxxxxx č. 181/2014 Xx., zákona č. 250/2014 Sb., zákona x. 79/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2016 Xx., zákona x. 180/2016 Xx., zákona x. 14/2017 Xx. x zákona x. 183/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §20 xxxx. 2, §20 xxxx. 4 xxxx první, §21 xxxx. 5 a x §25 xxxx. 5 xx slova "xxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxxxx obdobné sbírce".

2. X §32 xxxx. 1 xxxx. k) xx za xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx překážky xxxxxxx vyhlášení aktu xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx,".

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X §2 písm. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 449/2001 Sb., x myslivosti, xx xxxxx "xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx označení

Čl. XXXVIII

V §25 odst. 1 xxxxxx č. 452/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zeměpisných označení x o xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxx ve Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXXXX

X §1 xxxx. 2 zákona č. 477/2001 Sb., x obalech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 66/2006 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx smluv nebo xx Sbírce zákonů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x předcházející xxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací

Čl. XX

X §40 xxxxxx č. 130/2002 Sb., x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx "nebo xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 201/2002 Sb., x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2009 Xx., zákona x. 503/2012 Xx. x zákona x. 51/2016 Xx., xx x §5 xxxx. x), §8 písm. x), §25 odst. 2 a x §26 větě xxxxx xxxxx "xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §28x odst. 5 xxxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 44/2013 Xx., se xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XLIII

V xxxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 313/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Xx., zákona č. 693/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 37/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 245/2008 Xx., xxxxxx č. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Sb., zákona x. 59/2010 Sb., xxxxxx č. 95/2011 Xx., xxxxxx č. 221/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., zákona x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 201/2014 Xx., zákona x. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 157/2015 Xx., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx č. 382/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 453/2016 Sb., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 4/2019 Xx. a xxxxxx č. 80/2019 Xx., xx v §15 xxxx. 2 xxxx. e) x x) a v §59 xxxx. 10 xxxx první za xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx

Xx. XXXX

X §29 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 530/2005 Xx., xx xxxxx "xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx x předcházející xxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta

Čl. XXX

X xxxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a farmaceuta, xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 346/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 67/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 201/2017 Sb. x zákona x. 284/2018 Sb., se x §5 xxxx. 9 xxxx xxxxx, §28x odst. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §38 xxxx. 1 xxxx xxxxx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x mezinárodních xxxxx".

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XLVI

V xxxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 111/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Sb., xxxxxx x. 346/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 201/2017 Xx. x zákona x. 284/2018 Sb., xx x §78 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §91 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x rybářství

Čl. XXXXX

X §7 xxxxxx č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rybolovných xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx "xxxx xx Xxxxxx mezinárodních smluv" xxxxxxxxx slovy "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x dluhopisech

Čl. XXXXXX

X xxxxxx č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 378/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx č. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 137/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 307/2018 Xx., xx x §26 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx a xxxx za xxxxx "xxxxxx" vkládají slova "x xxxxxxxxxxxxx smluv".

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., zákona č. 382/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., zákona x. 495/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 57/2008 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona č. 149/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 505/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 219/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 203/2015 Xx., zákona x. 314/2015 Sb., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Sb., xxxxxx č. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 93/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Xx. x xxxxxx x. 327/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §57 xxxx. 2, §77 odst. 2, §82 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §113 xxxx. 7 x x §114 xxxx. 2 větě xxxxxxxx xx na konci xxxxx xxxxxxxx doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

2. V §122 xxxx. 5 xx xx konci textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxxx x zákonu č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., zákona x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., zákona x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Sb., zákona x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx č. 230/2008 Xx., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx č. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 309/2008 Xx., zákona x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Sb., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Sb., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx č. 132/2010 Sb., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., zákona x. 343/2010 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx č. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona č. 245/2011 Sb., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Xx., zákona x. 300/2011 Sb., xxxxxx x. 308/2011 Xx., zákona č. 329/2011 Sb., zákona x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., zákona x. 350/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx č. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., zákona x. 37/2012 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 225/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 428/2012 Xx., zákona x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Sb., xxxxxx x. 69/2013 Sb., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 186/2013 Xx., zákona x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 257/2013 Sb., xxxxxx x. 273/2013 Sb., xxxxxx x. 279/2013 Xx., zákona x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx č. 187/2014 Xx., xxxxxx č. 249/2014 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 259/2014 Xx., zákona č. 264/2014 Xx., zákona x. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., zákona č. 81/2015 Xx., zákona x. 103/2015 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Sb., xxxxxx x. 224/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx č. 148/2016 Xx., zákona č. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 258/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 324/2016 Sb., xxxxxx x. 369/2016 Xx., zákona č. 63/2017 Xx., zákona x. 170/2017 Sb., xxxxxx č. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., zákona x. 199/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx č. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., zákona x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 289/2017 Sb., zákona x. 295/2017 Sb., xxxxxx č. 299/2017 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx., zákona x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 90/2018 Xx., zákona x. 171/2018 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., zákona x. 286/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx. x zákona x. 135/2019 Sb., xx x položce 3 xxxxxxxx písmeno x), xxxxx zní:

"h) Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx zákonů x mezinárodních smluv x xxxxxx ověřeného xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy

... Xx 6 za xxxxxx xxxxx až xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

... Xx 3 xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

... Xx 8 xx xxxxxx první xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tisku

... Xx 5 xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx barevného xxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických komunikacích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 304/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 94/2011 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Sb., xxxxxx x. 214/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 258/2014 Xx., zákona x. 318/2015 Sb., xxxxxx č. 378/2015 Xx., zákona x. 222/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 252/2017 Xx. x xxxxxx x. 287/2018 Xx., xx x §2 xxxx. x), §17 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §17 xxxx. 11 xxxx. x), §18 xxxx. 1 písm. x), §18 xxxx. 2 xxxx. c), §18 xxxx. 3, §19 odst. 1 xxxx. x), §19 xxxx. 4 písm. x), §22 xxxx. 3, §22a odst. 3 xxxx xxxxx, §22x xxxx. 4, §22x odst. 4 xxxx. a), §25 xxxx. 9, §30 xxxx. 8 písm. x), §32 odst. 4, §36 xxxx. 1 xxxx. a), §36 xxxx. 5 xxxx. x), §105 xxxx. 1 xxxx. x) a x §132 xxxx. 1 xxxxx "xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x předcházející xxxxxxx xxxxxx".

XXXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §30x xxxx. 7 xxxx xxxxx xxxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích, xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

Čl. XXXX

X §23 xxxx. 4 xxxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, ve xxxxx zákona č. 32/2008 Sb., xx xx xxxxx "zákonů" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxx smluv".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o životním x existenčním xxxxxx

Xx. XXX

X §8 odst. 2 xxxxxx č. 110/2006 Sb., x životním a xxxxxxxxxxx minimu, xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §31 odst. 3 xxxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), se xx xxxxx "zákonů" xxxxxxxx xxxxx "a mezinárodních xxxxx".

XXXX PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 302/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., zákona x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 14/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Sb., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx. x zákona x. 164/2019 Xx., se x §6 xxxx. 2 větě poslední x x §22 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

X §119 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx službách), xx xx slovo "zákonů" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxx smluv".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách

Čl. XXXXX

X §94 xxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxx smluv".

XXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

X §224 zákona č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx)

Xx. LX

V §4 xxxx. 4 xxxxxx č. 191/2016 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx)

Xx. XXX

Xxxxx č. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce zákonů x mezinárodních xxxxx (xxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. V §4 xxxx. h) se xxxxx "xxxx" xx xxxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".

2. X §6 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx se zpřístupňují xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ve smyslu xxxxxxxxxx zákona2).

2) Xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

3. X §6 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy novelizovány xxxx zrušeny," xxxxxxx.

4. X §9 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který zní:

"(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x 1. lednu xxxx k 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

5. V §9 xxxxxxxx 3 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx obecný xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den nabytí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx počátkem xxx následujícího po xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxx. Vyhlašuje-li xx xxxxxxx stav, stav xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx xx právní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx-xx se o xxxxxxxxxxx proces ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx3), xxx stanovit, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášením. Xxxx-xx xxxxxxxx v právním xxxxxxxx vyhlášeném xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxx x nejbližšímu 1. xxxxxxxx kalendářního xxxx.

3) §99 zákona x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

6. X §9 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x nejbližšímu 1. xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx".

7. V §14 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Tato xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobu.".

8. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaného xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,".

9. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx x xxxxx projednávání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x mezinárodních smluv xxxxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxx, xx právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx systému.".

10. X §16 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova "x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx".

11. V §16 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxx2).

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx jej xxxxxxxxx mohla xxxxxxxx x tvorbě návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pozměňovacích xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k tvorbě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx připojení x xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx právních xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx uživatelů xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx tvorbě xxxxxx xxxxxxxx předpisů, stanovisek, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovat s xxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xx xx do xxxxxxxxxx xxxxxx, stanoviska xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, a takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zaznamenávány xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx.".

12. X §18 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "postoupení Xxxxxx,", xx xxxxx "návrhy Xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xx xxxx xxxxxxxxxx Senátem xx xxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx Xxxxxx".

13. X §18 odst. 3 xxxx. b) xxxx 3 xx xxxxx "zamítnutí návrhu xxxxxx Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx Senátem,", xx xxxxx "xxxxxx Senátem" xx vkládají xxxxx "xxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxx, xx jeho xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx slova "xxxxxxxxxx republiky" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo Xxxxxx".

14. X §19 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova "xxxxxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxx".

15. V §19 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x na xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnoprávních povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx předpisu je xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

16. X §21 se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx slova "x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

17. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,".

18. X §21 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxx stručného xxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx stručného xxxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právního předpisu".

19. X §21 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Poslanecké sněmovně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Senátu.".

20. V §21 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxxxx obdobně x xxx xxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx novely x xxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jiného zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx před xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx Xxxxxx k xxxxxxx projednání.".

21. V §26 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx".

22. X §26 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx" se xxxxxxx x slova "státní xxxxx, který" xx xxxxxxxxx slovy "ten, xxx".

23. X §26 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx projednávání xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx byl xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů nebo xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxxx" a slova "xxxxxx xxxxx, xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx, kdo".

24. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaného xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informativní xxxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx návrhu xxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxxxxxx xxxxx.".

25. X §29 se xxxxx "2020" xxxxxxxxx číslem "2022".

26. Doplňuje xx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x xxxxxx č. 222/2016 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx právního předpisu

Povinnost

Subjekt xxxxxxxxxx

Xxxxxx rámec xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx mez. xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx. osoba

Další xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx x xxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxxxxx?

Xxxxxxxxxx informace

Ustanovení právního xxxxxxxx xx mez. xxxxxxx

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

".

XXXX XXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx

Xx. XXXX

X §104 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xx xx konci xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx smluv".

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxx o rozpočtové xxxxxxxxxxxx

Xx. LXIII

V §21 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 23/2017 Sb., x xxxxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx o Sbírce xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 309/1999 Sb., x Xxxxxx zákonů a x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 114/2003 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 380/2005 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx. x zákona x. 24/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §3 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

2. X §3 xxxxxxxx 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx výjimečných případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx stav, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečný stav xxxx vydává-li xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s ním xxxxx jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx legislativní xxxxx4), xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účinnosti x xxxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 1. červenci xxxxxxxxxxxx xxxx.

4) §99 zákona x. 90/1995 Xx., x jednacím řádu Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X §3 xx xx odstavec 5 xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Je-li xxxxxxxx den nabytí xxxxxxxxx, který předchází xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nejbližšímu 1. xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.".

Xx. LXV

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Sbírce xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxxxx xx Sbírce zákonů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 309/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXX

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, x xxxxxxxx ustanovení čl. LXI xxxx 25 x části šedesáté třetí, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2019.
&xxxx;

x z. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 277/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2024, x výjimkou ustanovení čl. LXI xxxx 25 x části šedesáté třetí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2019.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.